Fiatal gazdálkodók induló támogatása (Kódszám: 1.4) I. A támogatás célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatal gazdálkodók induló támogatása (Kódszám: 1.4) I. A támogatás célja"

Átírás

1 Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében október A 14/2004. (VIII. 13.) TNM GKM FMM FVM PM együttes rendelete a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól pontjában kapott felhatalmazás alapján az AVOP Irányító Hatósága az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: Fiatal gazdálkodók induló támogatása (Kódszám: 1.4) I. A támogatás célja 1) Az Európai Unió Tanácsa 1257/1999/EK és a 1783/2003/EK rendeletével, valamint az AVOP támogatási prioritásaival összhangban a támogatás céljai: a fiatal gazdálkodók vállalkozás indításának ösztönzése, a mezőgazdasági munkaerő korösszetételének javítása, gazdaságilag életképes üzemek létrehozása, munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrehozása, a kezdő fiatal gazdálkodók (különösen nők) számának növelése. II. A támogatásban részesíthető tevékenységek Az egyszeri tőkejuttatás a mezőgazdasági termelő tevékenység feltételeinek kialakítására, valamint a mezőgazdasági termelő tevékenység költségeire vehető igénybe. Nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan vásárlására, lakóingatlannal összefüggő költségekre (bérleti díj, rezsi), személy-és tehergépkocsi vásárlására, személy- és tehergépkocsival összefüggő más költségekre (lízing, üzemanyag), továbbá képzés költségeire. Az éven túli hitel utáni kamattámogatás a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges létesítmények vásárlása, felújítása, korszerűsítése finanszírozására (nem tanyás lakóingatlan vásárlása kivétel); továbbá saját tulajdonba és használatba kerülő földterület vásárlására, amelynek költsége nem érheti el a fejlesztés összköltségének 10 %-át; valamint a nyugdíjkorhatárt meghaladó, vagy a korai nyugdíjazást igénybevevő, gazdálkodását megszüntető gazdálkodótól a gazdaság teljes körű átvételére, az átvett gazdaság termelési kapacitásainak felújítására, korszerűsítésére vehető igénybe. III. A pályázattal elnyerhető támogatás 1) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás európai uniós és nemzeti forrásból, amely az alábbi két formában vehető igénybe: fejlesztési célú juttatás (egyszeri tőkejuttatás) és/vagy éven túli lejáratú hitel esetén kamattámogatás.

2 2) A között rendelkezésre álló keretösszeg összesen: millió Ft. A támogatásban részesíthető pályázatok várható száma: db. 3) A támogatási összeg: Az egyszeri tőkejuttatás felső határa Ft, amennyiben ezt az összeget a gazdaság létrehozásához a pályázatban tervezett összes elszámolható költség eléri. A tőkejuttatáshoz kapcsolódóan a gazdálkodói tevékenység megkezdésével járó költségek finanszírozására felvett éven túli hitelek kamatának legfeljebb a kamat terhelésének időpontjában érvényes háromhavi BUBOR-al (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) számított kamat 60%-nak megfelelő összegű kamattámogatás is nyújtható, amennyiben a hitelhez legfeljebb a kamatterhelés időpontjában érvényes háromhavi BUBOR + három százalékpontnak megfelelő kamat kapcsolódik, és azzal a feltétellel, hogy a kamattámogatás tőkésített értéke nem haladhatja meg az egyszeri tőkejuttatás összegét. A hitelfelvétellel kapcsolatban egyéb költség nem kerülhet felszámításra. Az egyszeri tőkejuttatás felső határánál magasabb, de Ft-ot meg nem haladó támogatás nyújtható annak a fiatal gazdálkodónak, aki tevékenységének megindításával kapcsolatban szaktanácsadási tevékenység végzésére jogosult szakemberektől 1, tanácsadói szolgáltatást vesz igénybe a gazdaságindítást követő három éven át. 4) Ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvény értelmében áfa visszatérítésre nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfát tartalmazó bruttó összköltsége. 5) Ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvény 38. (1), (4) pontja értelmében a projekttel kapcsolatban részleges ÁFA visszatérítésre jogosult, akkor a támogatási hányadra eső, a Pénzügyminisztérium arányosítási útmutatója szerint meghatározott, vissza nem igényelhető ÁFA összegével megnő a projekt elszámolható költsége, és az így megnövelt elszámolható költségre adható a támogatás. (Lásd a pályázati csomag kitöltési útmutatóját.) 6) Ha a pályázó nem alanya az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvénynek, de alanya az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvénynek, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfát tartalmazó, bruttó összköltsége. IV. A támogatás igénylésére jogosultak 1) Pályázatot olyan, Magyarországon agrártevékenység végzésére jogosult, fiatal, regisztrált egyéni vállalkozó nyújthat be, aki mezőgazdasági termék előállítási (növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási) (TEÁOR ), az 1. számú mellékletben 1 Az agrárgazdaság területén meghatározott esetekben közpénzekből is támogatható szaktanácsadási tevékenység végzésére jogosult szakemberek körét az 51/2001. (VII. 31.) FVM rendelettel módosított 95/1999. (XI. 5.) FVM rendeletben foglalt előírások alapján vezetett Szaktanácsadói Névjegyzék tartalmazza. 2

3 felsorolt termékek előállítására vonatkozó főtevékenységet végez, első gazdaságot alapít 2, továbbá év közötti (a pályázat benyújtásakor 40. életévét még be nem töltött), legalább középfokú (szakmunkás szintű, pl. aranykalászos gazda) szakirányú végzettséggel rendelkezik, szakmai alkalmasságát legalább egy éves mezőgazdasági gyakorlattal bizonyítja, mezőgazdasági főtevékenységre vonatkozó egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik. Általános feltételek: V. A támogatás igénylésének és igénybevételének feltételei 1) A pályázatnak és a pályázónak meg kell felelni a pályázati felhívásban felsorolt jogosultsági kritériumoknak. 2) Támogatást a 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet alapján nyilvántartásba vett és regisztrációs számmal rendelkező ügyfél igényelhet. 3) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeinek nem teljesítése esetére a támogatási szerződéstől való elállás miatt visszakövetelt támogatási összeg és annak járulékai erejéig a támogatási szerződésben meghatározott vagyontárgyra jelzálogjogot jegyeztet be. A zálogtárgy terhek figyelembe vételével számított fedezeti értéke biztosítékot kell, hogy nyújtson a támogatási összeg 120%-ának erejéig. A jelzálogjog alapítását, annak kötelező tartama alatt egészben vagy részben bankgarancia vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalás (kezesi kötelezvény) is helyettesítheti. Zálogtárgyként elfogadható bármely, a pályázó vagy harmadik személy tulajdonában álló vagyontárgy. Zálogtárgyként történő felajánlás vonatkozhat olyan ingó vagyontárgyra is, amelyet ingó vagyontárgyat érintő beruházás esetén ajánlanak fel. A felajánlás a vagyontárgy tulajdonosától kell, hogy származzék, közös tulajdonban álló vagyontárgy esetén valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges a megterheléséhez. A zálogtárgytól függetlenül, a beruházással érintett vagyontárgy kizárólag a támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe, vagy apportálható. 2 Első gazdaságnak számít az az egyéni gazdaság, amelyet tulajdonosa/működtetője korábban nem működtetett főfoglalkozásban, önálló gazdálkodóként, és amelynek mérete alkalmas életképes gazdaság létrehozására. Nem számít első gazdaságnak az a gazdaság, amely ugyan kielégíti az előző feltételeket, de tulajdonosa és működtetője a gazdasághoz korábban fejlesztési célú hitelt és vagy 1 millió Ft-ot meghaladó bármiféle fejlesztési támogatást felvett. A pályázaton olyan egyéni vállalkozók is rész vehetnek, akik 2 Európai Méretegységnél (az Európai Méretegység meghatározása az 1. számú mellékletben) kisebb gazdaságot üzemeltetnek, de céljuk 5 EUME-t elérő, azaz az életképességi kritériumnak megfelelő gazdaság létrehozása, és kielégítik a pályázati feltételeket. Akiknek a már meglévő gazdasága nagyobb méretű, mint 2 EUME, azok nem pályázhatnak induló támogatásra. Pályázhatnak olyan egyéni vállalkozók is, akiknek nincs gazdaságuk, de a pályázattal később egy induló gazdaságot szándékoznak létrehozni. 3

4 A zálogtárgy forgalmi értékére vonatkozó adatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) ingóság esetén értékbecslés, ingatlan esetén értékbecslés vagy adó- és értékbizonyítvány alapján fogad el. (Kizárólag bejegyzett értékbecslő által készített értékbecslés fogadható el.) A beruházással érintett új ingó vagyontárgy esetén az ajánlati ár is elfogadható. A zálogtárgy terheltségénél az ingatlan-nyilvántartásba, illetve a közjegyzők által vezetett nyilvántartásba ténylegesen bevezetett terheket kell figyelembe venni. Zálogteher esetén a keretbiztosítéki, egyetemleges zálogjog egy tekintet alá esik más zálogjogokkal. A vagyontárgyon fennálló terhek mértékére nézve az MVH bármikor további iratokat kérhet be. Ingatlan esetén a jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződést a támogatási szerződéssel egyidejűleg kell megkötni az MVH illetékes regionális hatáskörrel rendelkező megyei kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) közreműködésével, közjegyző előtt. Rendkívüli értékcsökkenés, elértéktelenedés, illetve káresemény esetén, amennyiben az a vagyontárgy beszerzési árának 25%-át meghaladja, pótlólagos biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn. 4) Támogatás csak a pályázat befogadásának időpontja után megkezdett fejlesztéshez nyújtható, a pályázó a fejlesztést saját felelősségére ettől az időponttól a támogatási szerződés megkötése előtt megkezdheti. 5) A fejlesztést a támogatási szerződés megkötését követően 60 napon belül el kell kezdeni. Előleg igénybevétele esetén a gazdaság létrehozását az előleg folyósításának időpontjától meg kell kezdeni. 6) A fejlesztést be kell fejezni a fejlesztés megkezdésének időpontjától számítva 34 hónapon belül. 7) A pályázónak szükség esetén rendelkeznie kell a gazdaság működtetésére vonatkozó előzetes hatósági hozzájárulásokkal, a megyei területfejlesztési tanács és a települési önkormányzat előzetes jóváhagyó nyilatkozatával. 8) Magyarország Csatlakozási Szerződésében meghatározott kvótás termékek esetében a fejlesztés nem eredményezhet kapacitástöbbletet, kvótán felüli mennyiséget, melyet az EU előírásai nem engedélyeznek. (A kvótás termékek listáját a pályázati felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.) A pályázónak a kvótaigazolás hitelesített másolatát a pályázathoz csatolnia kell, vagy nyilatkoznia kell a kvóta meglétéről. Nyilatkozat esetén a pályázónak szerződéskötéskor kell rendelkeznie kvótaigazolással. Speciális feltételek: 9) A beindított vagy átvett gazdaságnak a tevékenység megkezdését követően legfeljebb öt éven belül meg kell felelnie a gazdaságilag életképes üzem kritériumának, amelyet a pályázónak pályázatában bizonyítania kell. A gazdaságilag életképes üzem kritériuma az 1. számú mellékletben szerepel. 10) A pályázónak rendelkeznie kell a gazdaság tevékenységéhez illeszkedő saját tulajdonú és/vagy a gazdálkodás előírt időtartamáig terjedő, érvényes földbérleti szerződésen ala- 4

5 puló bérelt földterület használatával, vagy vállalnia kell, hogy a pályázat elfogadását követő három hónapon belül a földterület rendelkezésére áll. 11) A pályázónak vállalnia kell, hogy a tevékenység megkezdését követő öt éven belül megfelel a XV. fejezetben felsorolt kötelezően teljesítendő környezetvédelmi, higiéniai és állatjóléti jogszabályok előírásainak. 12) A pályázónak vállalnia kell, hogy a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként, főfoglalkozásban, a gazdaság vezetőjeként végzi, vagy abban az esetben, ha a gazdaságot részmunkaidőben működteti, vállalnia kell, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a tevékenység megkezdésének időpontjától három éven belül főfoglalkozásban folytatja. 13) A pályázónak vállalnia kell, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a gazdasági életképesség elérésének időpontjától legalább öt évig egyéni vállalkozóként, főfoglalkozásban, a gazdaság vezetőjeként és a társadalombiztosítás tagjaként folytatja. 14) Kamattámogatás igénybevétele esetén a pályázónak mellékelni kell a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény hitelígérvényét, a pályázati csomagban található formában és tartalommal. 15) Ingatlan (beleértve a termőföldingatlant) vásárlása esetén, valamint a gazdaság vételekor a forgalmi értéket értékbecsléssel (hivatalosan bejegyzett értékbecslő által) vagy adó- és értékbizonyítvánnyal kell igazolni. 16) Jelen intézkedés keretében egy pályázó csak egy alkalommal vehet igénybe egyszeri tőkejuttatást és/vagy kamattámogatást. Nem támogatható a pályázat: 17) Valótlan adatszolgáltatás esetén. 18) Amennyiben a pályázónak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény alapján 60 napot meghaladó, esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) engedélyezett. 19) Abban az esetben, ha a pályázó az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Kormányrendelet, valamint a pályázati felhívás alapján jogosulatlanul vett igénybe támogatást. 20) Amennyiben a fejlesztés helyének megvalósulásául szolgáló ingatlan nem per- és igénymentes. 21) Abban az esetben, ha a pályázat egyéb hazai, illetve európai uniós költségvetési támogatásban részesül. 22) Amennyiben a pályázó ellen bírósági végrehajtási eljárás van folyamatban. 5

6 VI. A pályázat tartalmi és formai követelményei 1) A pályázati adatlapot magyar nyelven kitöltve (CD-R lemezen is, de nem szkennelve), hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden oldalon aláírva és a mellékletek csatolásával kell benyújtani. A pályázati adatlap szerkezete, fejezet címei, formája nem változtatható. Amennyiben a pályázati adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik a pályázatra, a megfelelő helyen a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést szükséges bevezetni. 2) A pályázatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, a pályázati felhívásnak, valamint az ahhoz tartozó pályázati csomagnak megfelelő, a támogatási cél sajátosságaihoz, követelményeihez igazodó tartalommal kell elkészíteni. 3) A pályázat előírt részei: pályázati adatlap, mellékletek (a pályázati csomag tartalomjegyzékében felsorolva) 4) A jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódóan a pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetni. 5) Az összeállított pályázatnak ki kell térnie a pályázó eddigi szakmai tevékenységének és a tervezett vállalkozásának rövid bemutatására, a fejlesztés szükségességének rövid leírására, megvalósíthatóságára, költséghatékonyságára, a fejlesztés eredményeként az üzleti és értékesítési tevékenységére, várható fejlődésére, valamint az előírt környezetvédelmi-, állatjóléti követelmények teljesítésére. 6) A pályázat összeállításánál be kell mutatni, hogy a tervezett fejlesztés összhangban van a támogatási intézkedésben megfogalmazott célkitűzéssel. A pályázat megfogalmazásában a pályázati adatlap kitöltési útmutatója nyújt iránymutatást. 7) A pályázatot egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani. A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikus formában további egy példányban, CD-R lemezen is be kell nyújtani. A pályázati csomag letölthető a és a címekről, valamint tájékoztató jelleggel beszerezhető az MVH Kirendeltségein. A pályázat eredeti példányához hatóság(ok) által kiállított okiratokat (lásd pályázati csomag tartalomjegyzéke), eredeti, vagy közjegyző, illetve a kiállító által hitelesített másolatokat kell csatolni. 8) A pályázati adatlap és dokumentumai eredeti és másolati példányát külön dossziéba lefűzve,- kivéve az Adatlap a támogatási döntésről című dokumentumot - eredeti és másolati példány megjelöléssel a pályázati csomagban található tartalomjegyzéknek megfelelően sorba rendezve kell beadni. 9) A CD-R lemez borítóján jól láthatóan fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét (AVOP, Fiatal gazdálkodók induló támogatása), a pályázó nevét és címét. 10) Az Adatlap a támogatási döntésről című dokumentumot a pályázati csomag mindkét példányában, külön borítékban kell beküldeni. 6

7 11) A pályázó a pályázatkezelési folyamat során bármikor visszavonhatja támogatási igényét. A visszalépés a Visszalépési nyilatkozat című dokumentum segítségével történik, mely beszerezhető a Kirendeltségeken, illetve letölthető a és a címekről. A nyilatkozatot teljes körűen kitöltve az illetékes Kirendeltséghez kell benyújtani. VII. A pályázat benyújtásának módja 1) A pályázatokat: postai úton, tértivevénnyel, minden példányt és a CD-R lemezt egy csomagban, AVOP pályázat felirattal, Fiatal gazdálkodók induló támogatása intézkedési cím feltüntetésével, folyamatosan, a fejlesztés megvalósításának helye szerint illetékes (regionális) Kirendeltségre lehet benyújtani. 2) A nem postai úton érkezett pályázatot, illetve hiánypótlást az MVH nem veszi át. 3) A pályázat benyújtásának és hiánypótlásának időpontja az igazolt postára adás dátuma. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtás és a hiánypótlás napja az MVH általi érkeztetés dátuma. 4) A pályázatkezelés időtartamát az MVH a dokumentumok tértivevényen igazolt beérkezésének - egyéb információkérés esetén az igazolt átadás vagy a fax érkezésének - dátumától számítja. A bírálati eljárás legfontosabb szakaszai: VIII. A pályázat elbírálása 1) A befogadásra való jogosultság vizsgálata: a) A pályázat beadáskor a következő feltételeknek kell teljesülniük, ellenkező esetben a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül: A pályázatot a pályázati felhívás IV. fejezetében megjelölt pályázó nyújtja be, a pályázat egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban lett benyújtva, a pályázati adatlap CD R lemezen is, a pályázat a megvalósulás helye szerint illetékes (regionális) Kirendeltségre került benyújtásra, a pályázat a megfelelő kódszámú tevékenységre került benyújtásra. b) A teljesség vizsgálata a beküldött pályázati adatlap megfelelő kitöltésének és a szükséges dokumentumok meglétének ellenőrzése alapján történik. Amennyiben a pályázó hiányos, formai hibás pályázatot nyújt be, ennek rögzítése után az MVH egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel, aminek teljesítésére a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A hiánypótlás teljesítésének 7

8 időpontja az igazolt postára adás dátuma. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást késedelmesen, vagy nem megfelelően nyújtja be, a pályázatot az MVH elutasítja. c) A pályázat befogadása: Befogadásra kerül a pályázó által hiánytalanul benyújtott, illetve a megfelelően hiánypótolt, formailag és tartalmilag megfelelő pályázat. Ezek megállapításának dátuma a befogadás dátuma, amelyet a befogadásról szóló értesítő levél tartalmaz. A pályázat befogadása a pályázat érdemi bírálatának kezdetét, nem pedig a támogatási összegre való jogosultság megszerzését jelenti. Szükség esetén a hiánypótlást követően, az MVH Kirendeltsége állásfoglalása megalapozása érdekében további információt kérhet be a pályázótól, melynek benyújtási határidejét - amely biztosítja a teljesíthetőséget - az információkérés fogja tartalmazni. Amennyiben ezen határidőn belül nem érkezik faxban/levélben, vagy személyesen válasz, az MVH többletinformáció nélkül bírálja el a pályázatot. Az MVH a pályázókat a pályázat befogadásától számított 35 napon belül értesíti a támogatási döntésről. 2) A befogadott pályázatok szakmailag és pénzügyileg a következő szempontok alapján kerülnek értékelésre és pontozásra: gazdaság teljesítménye, életképességének minősítése, termelői értékesítési szervezeti tagság, gazdaság átvétele, a beruházás finanszírozhatósága, különös tekintettel arra, hogy a pályázónak szüksége van-e a támogatásra a beruházás megvalósításához, a pályázó képzettségének szintje, létrehozott és megőrzött munkahelyek száma, a mezőgazdasági gyakorlatban töltött idő, kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területeken gazdálkodók. Amennyiben két azonos minősítésű pályázat közül kell választani, a nők, a romák, vagy a fogyatékos emberek által benyújtott pályázatok előnyt élveznek. A pályázóknál a fogyatékosság megváltozott munkaképességként értelmezendő és igazolandó. Amennyiben a pályázat nem éri el a 30 pontban meghatározott minimálisan elérendő pontszámot, a pályázat az Irányító Hatóság vezetője (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium EU tagállami és nemzetközi helyettes-államtitkára) által elutasításra kerül. A maximálisan elérhető pontszámot a pályázati csomag kitöltési útmutatója tartalmazza. 3) Rangsorolás, előterjesztés döntésre: a pályázatok pontozása és ennek megfelelő rangsorolása, a rangsor szerint a pályázatok előterjesztése támogatási döntésre. a) Az MVH az elbírált pályázatokról országos rangsort készít az AVOP Döntéselőkészítő Bizottság (lásd pályázati csomag kitöltési útmutatója) részére, amely szükséges gyakorisággal ülésezik. A bizottság a rendelkezésre álló források erejéig javaslatot tesz az AVOP Irányító Hatóság vezetőjének a támogatási döntés meg- 8

9 hozatalára. A Bizottságnak támogatási döntésre irányuló javaslattétele során jogában áll az elé terjesztett pályázatokra vonatkozó minimum pontszámnál magasabb ponthatárt megállapítani. b) Forráshiány esetén a már nem finanszírozható pályázatok elutasításra kerülnek az Irányító Hatóság vezetője által, amely ellen kifogásnak helye nincs. c) Az igényelt támogatási összeg részben nem, csak teljes egészében ítélhető meg. d) A támogatásban részesülő pályázók (a továbbiakban: kedvezményezett) számára a szerződés megkötésére a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésre, amely időtartam alatt a támogatási döntésre az ajánlati kötöttség szabályait kell alkalmazni. Amennyiben a pályázó hibájából ezen időtartam alatt nem köttetik meg a szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti. e) A nem nyertes pályázatok másolati példányát az MVH legfeljebb két évig őrzi, ezt követően azokat megsemmisíti. A két éves őrzési időszak alatt a pályázó a nem nyertes pályázatának másolati példányát személyesen vagy megbízott által elviheti. f) Kizárólag szerződésmódosítás keretén belül történhet, indokolt esetben: - a beruházás támogatási szerződésben rögzített műszaki tartalmának, - a beruházás kezdési, illetve befejezési határidejének (lásd V/8. pont), - a mérföldkő dátumának, - az éves keretnek, - a költségkategóriáknak, - a maradványösszeg éven túli átütemezésének változtatása, továbbá a szerződésben szereplő bármilyen adatváltozás. Ezen változtatások azonban a támogatási szerződésben szereplő teljes támogatási összeget nem módosíthatják. IX. A támogatás felhasználása és elszámolása 1) A fejlesztés ütemének elkészítésekor meg kell állapítani azokat a mérföldköveket 3, amelyek elérése után a (rész)teljesítést igazoló és a támogatási szerződés megkötésekor MVH részére átadott támogatásigénylési csomagban meghatározott dokumentumok benyújtásával igényelheti a már felmerült fejlesztési költségekre a támogatást. 2) A mérföldkő dátumának (év, hónap, nap) megtervezésekor figyelembe kell venni a támogatásigénylési csomag (számlák, pénzügyi teljesítés, egyéb igazoló dokumentumok) összeállításához szükséges időtartamot is. A mérföldkő dátuma mindig egy adott hónap munkanapja legyen. A fejlesztés időtartama alatt legfeljebb négy mérföldkő tervezhető. 3) A mérföldkövek tervezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az utolsó mérföldkőnél a kifizetést kizárólag a szükséges szakhatósági engedélyek, hozzájárulások benyújtása esetén teljesíti az MVH. Előleg igénybevétele esetén az első mérföldkő dátuma az előleg folyósításának időpontjától legfeljebb három hónap lehet. 3 Mérföldkőnek nevezzük a fejlesztési szakaszok határait, amelyek befejezettnek tekinthetők és mérhetők. 9

10 4) A mérföldkövek tervezése során arra is figyelemmel kell lenni, hogy az AVOP támogatások kifizetése december 31-ig történhet, ezért az utolsó támogatásigénylési csomag benyújtásának határideje szeptember 30., 5) Támogatás folyósítása céljából az MVH csak olyan számlákat, analitikus nyilvántartásokat, számviteli bizonylatokat fogad el, amelyek a számvitelről szóló évi C. törvény ban meghatározottaknak megfelelnek. 6) A támogatásigénylési csomag egy eredeti és két, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, személyesen vagy meghatalmazott útján adható be a Kirendeltségre. A támogatásigénylési csomag hiánypótlása személyesen, meghatalmazott útján, vagy tértivevényes küldeményként postai úton adható be. A postai úton megküldött hiánypótlás esetén a kedvezményezett elfogadja a hiánypótlás MVH által érkeztetett tartalmát. 7) Az első támogatásigénylési csomag a jelzálog bejegyzés vagy a bankgarancia csatolása esetén fogadható be. 8) A támogatásigénylési csomag befogadása minden mérföldkőnél a számlák és egyéb dokumentumok ellenőrzése után történik, és a számlák és egyéb dokumentumok valóságtartalmát, a megvalósítás folyamatát, valamint a tervvel való egyezőséget helyszíni ellenőrzés során is vizsgálhatják. 9) A kifizetés a támogatásigénylési csomag befogadása után 60 napon belül történik. 10) Támogatásigénylési csomag a jelzálog bejegyzés és/vagy a bankgarancia, kezesi kötelezvény csatolása, de minden esetben a kedvezményezett valamennyi bankszámlájára szóló azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás rendelkezésre állása esetén fogadható be. 11) Az utolsó támogatásigénylési csomagot a fejlesztés befejezését követő 30 napon belül be kell benyújtani. 12) Az MVH minden mérföldkőnél helyszíni ellenőrzést tarthat, az utolsó mérföldkőnél azonban kötelezően helyszíni ellenőrzést tart, mely során vizsgálja a projekt terv szerinti megvalósítását és a számlák meglétét és valóságtartalmát. 13) Csak az eredeti, kiegyenlített, támogatásigénylési csomagban benyújtott és az MVH munkatársai által ellenőrzött, kifogástalannak minősített számlákkal és egyéb dokumentumokkal, saját kivitelezés esetén analitikus nyilvántartásokkal, számviteli bizonylatokkal alátámasztott támogatási hányad kerül kifizetésre. 14) Támogatás folyósítása céljából az MVH csak olyan számlákat, bizonylatokat fogad el, amelyeken a számla kibocsátó és az MVH bejegyzésein, valamint a számvitelről szóló évi C. törvény ában meghatározottakon kívül más rájegyzés nem szerepel. 15) A kifizetés engedélyezése során az MVH a támogatási szerződésben szereplő éves keretet és költségkategóriákat figyeli. Az éves keret és költségkategóriák változtatása kizárólag szerződésmódosítás keretén belül történhet. Ezen változtatások azonban a támogatási szerződésben szereplő teljes támogatási összeget nem módosíthatják. 10

11 16) A kedvezményezett számára történő kifizetéseket a Magyar Államkincstár forintban, a kedvezményezett bankszámlájára teljesíti. 17) A megvalósítandó fejlesztés futamideje a fejlesztés megkezdésének időpontjától számított maximum 34 hónap, az éven túli hitel utáni kamattámogatás futamideje legfeljebb nyolc év lehet. 18) Támogatási előleg csak indokolt esetben adható, a gazdaság elindításához szükséges legkisebb összegben, amely nem haladhatja meg az egyszeri tőkejuttatás 25%-át, és ha az erre vonatkozó igényét a pályázó már összegszerűen és részletesen indokolva előre jelezte, valamint a támogatás ennek figyelembevételével került jóváhagyásra. 19) Előleg igénybevétele esetén a támogatás fennmaradó része csak akkor folyósítható, ha a kedvezményezett az adott évi ütemezés szerinti összeget igazoltan felhasználta és elszámolt az előleggel. 20) A kamattámogatás negyedévente, a kamatbefizetésről szóló banki igazolás alapján igényelhető az MVH-tól. X. Elszámolható költségek A II. A támogatásban részesíthető tevékenységek című fejezetben felsorolt, támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el. XI. Beszámolási kötelezettség 1) A kedvezményezettnek a fejlesztés előrehaladásáról jelentést kell készítenie a kifizetésekre vonatkozó igénylések alátámasztására. Adatszolgáltatási kötelezettségének az előrehaladási jelentés formanyomtatvány postai úton történő benyújtásával tesz eleget. 2) A fejlesztés előrehaladási jelentésnek tartalmaznia kell: a pályázati adatlapban feltüntetett mutatók alakulását, főbb eredményeket, beleértve az időbeli ütemezést, a céloktól való mindennemű eltérést, megfelelő indoklással együtt, a fejlesztés végrehajtása során felmerült problémákat és a megoldásuk érdekében tett lépéseket. 3) Az előrehaladási jelentéseket negyedévente kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésnek három hónapos időszakra kell vonatkoznia. Az első jelentésnek a támogatási szerződés aláírásától számított harmadik hónap végéig terjedő időszakot kell lefednie. 4) Az előrehaladási jelentést akkor is negyedévente kell benyújtani, ha az adott negyedévben 11

12 nem kérelmezi a kedvezményezett a támogatás kifizetését. 5) A kedvezményezettnek a végső kifizetés teljesítését követően az üzemeltetési / üzemben tartási kötelezettség ideje alatt minden évben éves fenntartási jelentést kell benyújtania (a formanyomtatvány szerződéskötéskor kerül átadásra). Az első fenntartási jelentést a végső kifizetéstől számított első év végén kell benyújtani. 6) Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül. XII. Ellenőrzés, és a támogatás rendeltetésétől eltérő felhasználásának következményei 1) Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény a alapján az arra feljogosított szervezetek a folyamat bármely szakaszában ellenőrzést végezhetnek, az ellenőrzési programjukban foglaltak szerint. A pályázattal és a támogatással összefüggő dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, információt kérhetnek. 2) A nemzeti és európai uniós forrásokból származó támogatások kedvezményezettje köteles az ellenőrzés érdekében a(z): Európai Számvevőszék, Európai Bizottság illetékes szervei, Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Magyar Államkincstár, Kifizető Hatóság (PM), Irányító Hatóság (FVM), Közreműködő Szervezet (MVH) képviselőivel együttműködni ellenőrzési munkájukban, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani, a megfelelő dokumentumok (számlák, engedélyek, tanúsítványok, építési naplók, szerződések, kiviteli tervek, géplisták, stb.), a projekt megvalósítását igazoló okmányok (tulajdoni lap, bérleti szerződés, stb.), bizonylatok (pénzügyi, minőségi, szállítási, stb.) rendelkezésre bocsátásával. 3) A helyszíni ellenőrzés lehet: előzetes helyszíni szemle (pályázatkezelés során, indokolt esetben), a megvalósítás időszakában (mérföldkövenként), működtetés ideje alatt. 4) A helyszíni ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelynek tudomásul vételét és átvételét a pályázó/kedvezményezett aláírásával igazolja, s egyben a jegyzőkönyvre rávezetve jelezheti az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeit. 5) Az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a fejlesztés végrehajtása során keletkező dokumentumokat a támogatott köteles olyan módon tárolni és nyilvántartani, hogy hozzáférhetők és teljes körűen ellenőrizhetők legyenek. 12

13 6) A 1260/1999/EK rendelet 38. cikkének 6. bekezdése értelmében a projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat a pályázó december 31-ig köteles megőrizni. 7) Jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül: a támogatás rendeltetésétől, valamint a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltérő felhasználása, valótlan adatszolgáltatás és adatok eltitkolása, együttműködési kötelezettség megszegése, ha a beruházás a pályázatban elfogadott céltól eltérő rendeltetéssel valósul meg, ha a beruházás megvalósulását követően a létesítményt nem a szerződésben vállalt ideig és módon üzemeltetik, ha a támogatással létrehozott vagy felújított, korszerűsített létesítményt, tárgyi eszközt a támogatási jogviszonyból származó kötelezettség fennállásának ideje alatt engedély nélkül elidegeníti, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként beviszi (apportálja), vagy nem eredeti funkciója szerint működteti. Az MVH elnökének a visszafizetésről szóló döntése alapján, a támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell az MVH számlájára visszafizetni. A jogosulatlanul felhasznált támogatás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 8) Amennyiben a támogatási szerződés megkötése után, a megvalósítás és a működtetés során pénzügyi, vagy egyéb rendellenesség fedezhető fel, a támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor az MVH részéről. Ez lehet a kedvezményezettnek már kifizetett támogatás visszafizetésére kötelezés (a 7. pontban foglaltak szerint), valamint a további támogatástól való eltiltás, illetve egyéb polgári és büntetőjogi eljárások kezdeményezése. XIII. Jogorvoslat 1) Az MVH elutasító döntésével szemben a pályázó írásban az MVH elnökéhez címzett, de a Kirendeltséghez benyújtott kifogást terjeszthet elő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az MVH elnöke a kifogást a benyújtástól számított 30 napon belül bírálja el. 2) Az Irányító Hatóság vezetőjének döntésével szemben a pályázó a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez címzett, és az AVOP Irányító Hatósághoz (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósági Főosztálya) benyújtott kifogást terjeszthet elő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A miniszter a kifogást a benyújtástól számított 30 napon belül bírálja el. XIV. Egyéb rendelkezések 1) A pályázatok benyújtásának határideje: december 31. 2) Az MVH az AVOP-ra benyújtott pályázatokra vonatkozó szerződéskötéseket október 1-től kezdheti meg. 13

14 3) Tekintettel arra, hogy ezen felhívás a Program-kiegészítő Dokumentum jelenlegi változata alapján lett kiírva, a pályázati felhívás egyes feltételei a kapcsolódó Program-kiegészítő Dokumentum hivatalos elfogadását követően, annak végleges szövege értelmében módosulhatnak. 4) Jelen pályázati felhívás az MVH internetes honlapján történő megjelenéstől számított 11. napon lép hatályba. A hatályba lépés előtt benyújtott pályázatokra a július 30-án megjelent AVOP pályázati felhívás rendelkezései, a hatályba lépés napjától benyújtott pályázatokra jelen pályázati felhívás rendelkezései érvényesek. 14

15 XV. A pályázatnál alkalmazandó és az intézkedésre vonatkozó jogszabályok A kötelezően teljesítendő feltételeket tartalmazó környezetvédelmi és állatjóléti jogszabályok jegyzéke: A Tanács 96/61/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről A Tanács 85/337/EGK irányelve az egyes köz és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve a vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról A 80/68/EGK irányelv a felszín alatti vizek, egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelemről A Tanács 76/464/EGK irányelve a vízi környezetbe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyeződésről A Tanács 98/58/EK irányelve a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről 69/2001/EK bizottsági rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról Az évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól A Kormány 193/2001. (X. 19.) rendelete A Kormány 193/2001. (X. 19.) rendelete az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól A Kormány 20/2001. (II. 14.) rendelete a környezeti hatásvizsgálatról A Kormány 33/2000. (III. 17.) rendelete a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő feladatokról A Kormány 203/2001. (X. 26.) rendelete a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól A Kormány 49/2001. (IV. 3.) rendelete a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről Az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. Nemzeti és közösségi jogszabályok évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi LXXIII. törvény a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 141/2003. (IX. 09.) Korm. rendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 15

16 6/2004. (I. 22) Korm. rendelet az Európai Unió közös forrásaiból származó támogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről; 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós Alapjaiból származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról A többször módosított 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről évi LV. törvény a termőföldről évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról 1260/1999/EK Tanácsi rendelet a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezésekről 1257/1999/EK rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA-ból) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről 438/2002/EK rendelet 445/2002/EK rendelet 448/2004/EK rendelet 2000/C/28/02. közösségi iránymutatás a mezőgazdasági szektor állami támogatásáról A Bizottság július 28-i 1685/2000/EK rendelete a strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról évi I. törvény az oktatásról évi LXXIX törvény a közoktatásról 7/1993. (XII. 30.) MÜM rendelet és a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az országos képzési jegyzékről szóló 124/2003. (VIII.15.) Korm. Rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 16

17 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes regionális hatáskörrel rendelkező megyei kirendeltségeinek címei és illetékességi területei Csongrád megyei Regionális Kirendeltség, Szeged székhellyel, Csongrád, Békés és Bács- Kiskun megyei illetékességgel: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt Szeged, Pf Tel.: (62) Fax: (62) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Regionális Kirendeltség, Miskolc székhellyel, Borsod- Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megyei illetékességgel: 3530 Miskolc, Mindszent tér Miskolc, Pf Tel.: (46) Fax: (46) Somogy megyei Regionális Kirendeltség, Kaposvár székhellyel, Somogy, Tolna és Baranya megyei illetékességgel: 7400 Kaposvár, Fő u. 16. Tel.: (82) Fax: (82) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Regionális Kirendeltség, Nyíregyháza székhellyel, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyei illetékességgel: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere Nyíregyháza, Pf. 44., illetve 422. Tel.: (42) Fax: (42) Veszprém megyei Regionális Kirendeltség, Veszprém székhellyel, Veszprém, Komárom- Esztergom és Fejér megyei illetékességgel: 8200 Veszprém, Levendula u Veszprém, Pf Tel.: (88) Fax: (88) Zala megyei Regionális Kirendeltség, Zalaegerszeg székhellyel, Zala, Vas és Győr-Moson- Sopron megyei illetékességgel: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u Zalaegerszeg, Pf Tel.: (92) Fax: (92) Fővárosi és Pest megyei Regionális Kirendeltség, Budapest székhellyel, Budapesti és Pest megyei illetékességgel: 1132 Budapest, Váci út Budapest, Pf Tel.: (1) Fax: (1) Központi Ügyfélszolgálat: Tel.: (1) , (1)

18 A gazdaságilag életképes üzem kritériumai 1. sz. melléklet Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a Mezőgazdasági Számvitel Információs Hálózat létrehozását és működtetését előíró 79/65/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végezzük, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az EU az üzem potenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi. A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással egyezik meg. Egy EUME, 255 Ft/euróval számolva egyenlő: Ft-tal. Adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek Standard Fedezeti Hozzájárulásának (SFH) meghatározásán alapszik és előírt metodikával történik. Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott az alábbi táblázatban feltüntetett fajlagos (ágazati) értékeket megszorozzuk a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, és a kapott eredményeket összeadjuk. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint Ft (azaz 5 EUME), az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintjük. Az életképesség követelményének akkor felel meg a pályázó üzeme, ha a támogatás első részletének igénybevételét követően, legfeljebb öt éven belül a számított üzemi SFH meghaladja a Ft-ot (5 EUME). A jövőbeni megfelelésről a pályázónak nyilatkoznia kell. (A nyilatkozatot az üzemi SFH kiszámoló-táblával együtt a pályázati csomag tartalmazza.) Kód Megnevezés (FSS) Mértékegység SFH D01 Közönséges búza és tönköly Ft/ha D02 Durum búza Ft/ha D03 Rozs Ft/ha D04 Árpa Ft/ha D05 Zab Ft/ha D06 Szemeskukorica Ft/ha D07 Rizs Ft/ha D08 Egyéb gabonafélék Ft/ha D09 Száraz hüvelyesek, összesen Ft/ha D09E Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt Ft/ha D09F Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék Ft/ha D09G Száraz hüvelyesek, egyéb Ft/ha D10 Burgonya Ft/ha D11 Cukorrépa Ft/ha

19 D12 Takarmánygyökerek és -káposzták Ft/ha D23-D35 Ipari növények Ft/ha D23 Dohány Ft/ha D26 Káposztarepce és réparepce Ft/ha D27 Napraforgó Ft/ha D28 Szója Ft/ha D29 Olajlen Ft/ha D30 Egyéb olajosmagvú növények Ft/ha D31 Rostlen Ft/ha D32 Rostkender Ft/ha D34 Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények Ft/ha D35 Egyéb ipari növények, egyéb Ft/ha D14 D14A D14B D15 D16 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandi ágy) alatt Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Virágok, dísznövények - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy) Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha D17 Virágok, dísznövények - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Ft/ha D18 Takarmánynövények, összesen Ft/ha D18A Takarmánynövények - időszaki gyep Ft/ha D18B Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, összesen Ft/ha D18B1 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukorica Ft/ha D18B3 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb Ft/ha D19 Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták) Ft/ha D20 Egyéb szántóföldi növények Ft/ha E Konyhakert Ft/ha F Állandó rét és legelő, összesen Ft/ha F01 Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő) Ft/ha F02 Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő) Ft/ha G01 Gyümölcsültetvények, összesen Ft/ha G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss Ft/ha G01C Gyümölcsültetvények, héjasok Ft/ha G04 Szőlőültetvények, összesen Ft/ha G04A Minőségi borszőlő ültetvények Ft/ha G04B Egyéb borszőlő ültetvények Ft/ha

20 G04C Csemegeszőlő ültetvények Ft/ha G05 Faiskolák Ft/ha G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények Ft/ha I01 Másodvetésű növények összesen Ft/ha I02 Gomba Ft/100m J01 Lófélék Ft/állat J02 Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen Ft/állat J02A Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J02B Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarú Ft/állat J03 Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J04 Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú Ft/állat J05 Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J06 Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző Ft/állat J07 Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén Ft/állat J08 Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén Ft/állat J09 Juh, összesen Ft/állat J09A Juh, tenyész nőivarú (anyajuh) Ft/állat J09B Juh, egyéb Ft/állat J10 Kecske, összesen Ft/állat J10A Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske) Ft/állat J10B Kecske, egyéb Ft/állat J11 Sertés, malacok 20 kg alatt Ft/állat J12 Sertés, tenyészkoca 50 kg felett Ft/állat J13 Sertés, egyéb Ft/állat J14 Pecsenyecsirke Ft/100db állat J15 Tojótyúk Ft/100db állat J16 Egyéb baromfi Ft/100db állat J16A Pulyka Ft/100db állat J16B Kacsa Ft/100db állat J16C Liba Ft/100db állat J16D Egyéb baromfi Ft/100db állat J17 Nyúl (tenyész- és hízóállat együtt) Ft/állat J18 Méhcsaládok száma Ft/kaptár

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

IV. A támogatás igénylésére jogosultak

IV. A támogatás igénylésére jogosultak Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése (Kódszám: 3.1)

Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése (Kódszám: 3.1) Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. április A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Készítette: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA 2007. május 13. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A tanulmány elkészítésének

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága 3.2. Helyi foglakoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés 1. KOMPONENS A foglalkoztatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 05. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításának mezőgazdasági csekély összegű támogatására Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR Tájékoztató a Fiatalok Európája elnevezésű képzési- és információs börzéről A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Részletesebben