Fiatal gazdálkodók induló támogatása (Kódszám: 1.4) I. A támogatás célja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatal gazdálkodók induló támogatása (Kódszám: 1.4) I. A támogatás célja"

Átírás

1 Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében október A 14/2004. (VIII. 13.) TNM GKM FMM FVM PM együttes rendelete a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól pontjában kapott felhatalmazás alapján az AVOP Irányító Hatósága az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: Fiatal gazdálkodók induló támogatása (Kódszám: 1.4) I. A támogatás célja 1) Az Európai Unió Tanácsa 1257/1999/EK és a 1783/2003/EK rendeletével, valamint az AVOP támogatási prioritásaival összhangban a támogatás céljai: a fiatal gazdálkodók vállalkozás indításának ösztönzése, a mezőgazdasági munkaerő korösszetételének javítása, gazdaságilag életképes üzemek létrehozása, munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrehozása, a kezdő fiatal gazdálkodók (különösen nők) számának növelése. II. A támogatásban részesíthető tevékenységek Az egyszeri tőkejuttatás a mezőgazdasági termelő tevékenység feltételeinek kialakítására, valamint a mezőgazdasági termelő tevékenység költségeire vehető igénybe. Nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan vásárlására, lakóingatlannal összefüggő költségekre (bérleti díj, rezsi), személy-és tehergépkocsi vásárlására, személy- és tehergépkocsival összefüggő más költségekre (lízing, üzemanyag), továbbá képzés költségeire. Az éven túli hitel utáni kamattámogatás a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges létesítmények vásárlása, felújítása, korszerűsítése finanszírozására (nem tanyás lakóingatlan vásárlása kivétel); továbbá saját tulajdonba és használatba kerülő földterület vásárlására, amelynek költsége nem érheti el a fejlesztés összköltségének 10 %-át; valamint a nyugdíjkorhatárt meghaladó, vagy a korai nyugdíjazást igénybevevő, gazdálkodását megszüntető gazdálkodótól a gazdaság teljes körű átvételére, az átvett gazdaság termelési kapacitásainak felújítására, korszerűsítésére vehető igénybe. III. A pályázattal elnyerhető támogatás 1) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás európai uniós és nemzeti forrásból, amely az alábbi két formában vehető igénybe: fejlesztési célú juttatás (egyszeri tőkejuttatás) és/vagy éven túli lejáratú hitel esetén kamattámogatás.

2 2) A között rendelkezésre álló keretösszeg összesen: millió Ft. A támogatásban részesíthető pályázatok várható száma: db. 3) A támogatási összeg: Az egyszeri tőkejuttatás felső határa Ft, amennyiben ezt az összeget a gazdaság létrehozásához a pályázatban tervezett összes elszámolható költség eléri. A tőkejuttatáshoz kapcsolódóan a gazdálkodói tevékenység megkezdésével járó költségek finanszírozására felvett éven túli hitelek kamatának legfeljebb a kamat terhelésének időpontjában érvényes háromhavi BUBOR-al (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) számított kamat 60%-nak megfelelő összegű kamattámogatás is nyújtható, amennyiben a hitelhez legfeljebb a kamatterhelés időpontjában érvényes háromhavi BUBOR + három százalékpontnak megfelelő kamat kapcsolódik, és azzal a feltétellel, hogy a kamattámogatás tőkésített értéke nem haladhatja meg az egyszeri tőkejuttatás összegét. A hitelfelvétellel kapcsolatban egyéb költség nem kerülhet felszámításra. Az egyszeri tőkejuttatás felső határánál magasabb, de Ft-ot meg nem haladó támogatás nyújtható annak a fiatal gazdálkodónak, aki tevékenységének megindításával kapcsolatban szaktanácsadási tevékenység végzésére jogosult szakemberektől 1, tanácsadói szolgáltatást vesz igénybe a gazdaságindítást követő három éven át. 4) Ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvény értelmében áfa visszatérítésre nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfát tartalmazó bruttó összköltsége. 5) Ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvény 38. (1), (4) pontja értelmében a projekttel kapcsolatban részleges ÁFA visszatérítésre jogosult, akkor a támogatási hányadra eső, a Pénzügyminisztérium arányosítási útmutatója szerint meghatározott, vissza nem igényelhető ÁFA összegével megnő a projekt elszámolható költsége, és az így megnövelt elszámolható költségre adható a támogatás. (Lásd a pályázati csomag kitöltési útmutatóját.) 6) Ha a pályázó nem alanya az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított évi LXXIV. törvénynek, de alanya az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvénynek, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfát tartalmazó, bruttó összköltsége. IV. A támogatás igénylésére jogosultak 1) Pályázatot olyan, Magyarországon agrártevékenység végzésére jogosult, fiatal, regisztrált egyéni vállalkozó nyújthat be, aki mezőgazdasági termék előállítási (növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási) (TEÁOR ), az 1. számú mellékletben 1 Az agrárgazdaság területén meghatározott esetekben közpénzekből is támogatható szaktanácsadási tevékenység végzésére jogosult szakemberek körét az 51/2001. (VII. 31.) FVM rendelettel módosított 95/1999. (XI. 5.) FVM rendeletben foglalt előírások alapján vezetett Szaktanácsadói Névjegyzék tartalmazza. 2

3 felsorolt termékek előállítására vonatkozó főtevékenységet végez, első gazdaságot alapít 2, továbbá év közötti (a pályázat benyújtásakor 40. életévét még be nem töltött), legalább középfokú (szakmunkás szintű, pl. aranykalászos gazda) szakirányú végzettséggel rendelkezik, szakmai alkalmasságát legalább egy éves mezőgazdasági gyakorlattal bizonyítja, mezőgazdasági főtevékenységre vonatkozó egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik. Általános feltételek: V. A támogatás igénylésének és igénybevételének feltételei 1) A pályázatnak és a pályázónak meg kell felelni a pályázati felhívásban felsorolt jogosultsági kritériumoknak. 2) Támogatást a 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet alapján nyilvántartásba vett és regisztrációs számmal rendelkező ügyfél igényelhet. 3) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeinek nem teljesítése esetére a támogatási szerződéstől való elállás miatt visszakövetelt támogatási összeg és annak járulékai erejéig a támogatási szerződésben meghatározott vagyontárgyra jelzálogjogot jegyeztet be. A zálogtárgy terhek figyelembe vételével számított fedezeti értéke biztosítékot kell, hogy nyújtson a támogatási összeg 120%-ának erejéig. A jelzálogjog alapítását, annak kötelező tartama alatt egészben vagy részben bankgarancia vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalás (kezesi kötelezvény) is helyettesítheti. Zálogtárgyként elfogadható bármely, a pályázó vagy harmadik személy tulajdonában álló vagyontárgy. Zálogtárgyként történő felajánlás vonatkozhat olyan ingó vagyontárgyra is, amelyet ingó vagyontárgyat érintő beruházás esetén ajánlanak fel. A felajánlás a vagyontárgy tulajdonosától kell, hogy származzék, közös tulajdonban álló vagyontárgy esetén valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges a megterheléséhez. A zálogtárgytól függetlenül, a beruházással érintett vagyontárgy kizárólag a támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe, vagy apportálható. 2 Első gazdaságnak számít az az egyéni gazdaság, amelyet tulajdonosa/működtetője korábban nem működtetett főfoglalkozásban, önálló gazdálkodóként, és amelynek mérete alkalmas életképes gazdaság létrehozására. Nem számít első gazdaságnak az a gazdaság, amely ugyan kielégíti az előző feltételeket, de tulajdonosa és működtetője a gazdasághoz korábban fejlesztési célú hitelt és vagy 1 millió Ft-ot meghaladó bármiféle fejlesztési támogatást felvett. A pályázaton olyan egyéni vállalkozók is rész vehetnek, akik 2 Európai Méretegységnél (az Európai Méretegység meghatározása az 1. számú mellékletben) kisebb gazdaságot üzemeltetnek, de céljuk 5 EUME-t elérő, azaz az életképességi kritériumnak megfelelő gazdaság létrehozása, és kielégítik a pályázati feltételeket. Akiknek a már meglévő gazdasága nagyobb méretű, mint 2 EUME, azok nem pályázhatnak induló támogatásra. Pályázhatnak olyan egyéni vállalkozók is, akiknek nincs gazdaságuk, de a pályázattal később egy induló gazdaságot szándékoznak létrehozni. 3

4 A zálogtárgy forgalmi értékére vonatkozó adatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) ingóság esetén értékbecslés, ingatlan esetén értékbecslés vagy adó- és értékbizonyítvány alapján fogad el. (Kizárólag bejegyzett értékbecslő által készített értékbecslés fogadható el.) A beruházással érintett új ingó vagyontárgy esetén az ajánlati ár is elfogadható. A zálogtárgy terheltségénél az ingatlan-nyilvántartásba, illetve a közjegyzők által vezetett nyilvántartásba ténylegesen bevezetett terheket kell figyelembe venni. Zálogteher esetén a keretbiztosítéki, egyetemleges zálogjog egy tekintet alá esik más zálogjogokkal. A vagyontárgyon fennálló terhek mértékére nézve az MVH bármikor további iratokat kérhet be. Ingatlan esetén a jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződést a támogatási szerződéssel egyidejűleg kell megkötni az MVH illetékes regionális hatáskörrel rendelkező megyei kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) közreműködésével, közjegyző előtt. Rendkívüli értékcsökkenés, elértéktelenedés, illetve káresemény esetén, amennyiben az a vagyontárgy beszerzési árának 25%-át meghaladja, pótlólagos biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn. 4) Támogatás csak a pályázat befogadásának időpontja után megkezdett fejlesztéshez nyújtható, a pályázó a fejlesztést saját felelősségére ettől az időponttól a támogatási szerződés megkötése előtt megkezdheti. 5) A fejlesztést a támogatási szerződés megkötését követően 60 napon belül el kell kezdeni. Előleg igénybevétele esetén a gazdaság létrehozását az előleg folyósításának időpontjától meg kell kezdeni. 6) A fejlesztést be kell fejezni a fejlesztés megkezdésének időpontjától számítva 34 hónapon belül. 7) A pályázónak szükség esetén rendelkeznie kell a gazdaság működtetésére vonatkozó előzetes hatósági hozzájárulásokkal, a megyei területfejlesztési tanács és a települési önkormányzat előzetes jóváhagyó nyilatkozatával. 8) Magyarország Csatlakozási Szerződésében meghatározott kvótás termékek esetében a fejlesztés nem eredményezhet kapacitástöbbletet, kvótán felüli mennyiséget, melyet az EU előírásai nem engedélyeznek. (A kvótás termékek listáját a pályázati felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.) A pályázónak a kvótaigazolás hitelesített másolatát a pályázathoz csatolnia kell, vagy nyilatkoznia kell a kvóta meglétéről. Nyilatkozat esetén a pályázónak szerződéskötéskor kell rendelkeznie kvótaigazolással. Speciális feltételek: 9) A beindított vagy átvett gazdaságnak a tevékenység megkezdését követően legfeljebb öt éven belül meg kell felelnie a gazdaságilag életképes üzem kritériumának, amelyet a pályázónak pályázatában bizonyítania kell. A gazdaságilag életképes üzem kritériuma az 1. számú mellékletben szerepel. 10) A pályázónak rendelkeznie kell a gazdaság tevékenységéhez illeszkedő saját tulajdonú és/vagy a gazdálkodás előírt időtartamáig terjedő, érvényes földbérleti szerződésen ala- 4

5 puló bérelt földterület használatával, vagy vállalnia kell, hogy a pályázat elfogadását követő három hónapon belül a földterület rendelkezésére áll. 11) A pályázónak vállalnia kell, hogy a tevékenység megkezdését követő öt éven belül megfelel a XV. fejezetben felsorolt kötelezően teljesítendő környezetvédelmi, higiéniai és állatjóléti jogszabályok előírásainak. 12) A pályázónak vállalnia kell, hogy a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként, főfoglalkozásban, a gazdaság vezetőjeként végzi, vagy abban az esetben, ha a gazdaságot részmunkaidőben működteti, vállalnia kell, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a tevékenység megkezdésének időpontjától három éven belül főfoglalkozásban folytatja. 13) A pályázónak vállalnia kell, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a gazdasági életképesség elérésének időpontjától legalább öt évig egyéni vállalkozóként, főfoglalkozásban, a gazdaság vezetőjeként és a társadalombiztosítás tagjaként folytatja. 14) Kamattámogatás igénybevétele esetén a pályázónak mellékelni kell a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény hitelígérvényét, a pályázati csomagban található formában és tartalommal. 15) Ingatlan (beleértve a termőföldingatlant) vásárlása esetén, valamint a gazdaság vételekor a forgalmi értéket értékbecsléssel (hivatalosan bejegyzett értékbecslő által) vagy adó- és értékbizonyítvánnyal kell igazolni. 16) Jelen intézkedés keretében egy pályázó csak egy alkalommal vehet igénybe egyszeri tőkejuttatást és/vagy kamattámogatást. Nem támogatható a pályázat: 17) Valótlan adatszolgáltatás esetén. 18) Amennyiben a pályázónak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény alapján 60 napot meghaladó, esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) engedélyezett. 19) Abban az esetben, ha a pályázó az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Kormányrendelet, valamint a pályázati felhívás alapján jogosulatlanul vett igénybe támogatást. 20) Amennyiben a fejlesztés helyének megvalósulásául szolgáló ingatlan nem per- és igénymentes. 21) Abban az esetben, ha a pályázat egyéb hazai, illetve európai uniós költségvetési támogatásban részesül. 22) Amennyiben a pályázó ellen bírósági végrehajtási eljárás van folyamatban. 5

6 VI. A pályázat tartalmi és formai követelményei 1) A pályázati adatlapot magyar nyelven kitöltve (CD-R lemezen is, de nem szkennelve), hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden oldalon aláírva és a mellékletek csatolásával kell benyújtani. A pályázati adatlap szerkezete, fejezet címei, formája nem változtatható. Amennyiben a pályázati adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik a pályázatra, a megfelelő helyen a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést szükséges bevezetni. 2) A pályázatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, a pályázati felhívásnak, valamint az ahhoz tartozó pályázati csomagnak megfelelő, a támogatási cél sajátosságaihoz, követelményeihez igazodó tartalommal kell elkészíteni. 3) A pályázat előírt részei: pályázati adatlap, mellékletek (a pályázati csomag tartalomjegyzékében felsorolva) 4) A jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódóan a pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetni. 5) Az összeállított pályázatnak ki kell térnie a pályázó eddigi szakmai tevékenységének és a tervezett vállalkozásának rövid bemutatására, a fejlesztés szükségességének rövid leírására, megvalósíthatóságára, költséghatékonyságára, a fejlesztés eredményeként az üzleti és értékesítési tevékenységére, várható fejlődésére, valamint az előírt környezetvédelmi-, állatjóléti követelmények teljesítésére. 6) A pályázat összeállításánál be kell mutatni, hogy a tervezett fejlesztés összhangban van a támogatási intézkedésben megfogalmazott célkitűzéssel. A pályázat megfogalmazásában a pályázati adatlap kitöltési útmutatója nyújt iránymutatást. 7) A pályázatot egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani. A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikus formában további egy példányban, CD-R lemezen is be kell nyújtani. A pályázati csomag letölthető a és a címekről, valamint tájékoztató jelleggel beszerezhető az MVH Kirendeltségein. A pályázat eredeti példányához hatóság(ok) által kiállított okiratokat (lásd pályázati csomag tartalomjegyzéke), eredeti, vagy közjegyző, illetve a kiállító által hitelesített másolatokat kell csatolni. 8) A pályázati adatlap és dokumentumai eredeti és másolati példányát külön dossziéba lefűzve,- kivéve az Adatlap a támogatási döntésről című dokumentumot - eredeti és másolati példány megjelöléssel a pályázati csomagban található tartalomjegyzéknek megfelelően sorba rendezve kell beadni. 9) A CD-R lemez borítóján jól láthatóan fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét (AVOP, Fiatal gazdálkodók induló támogatása), a pályázó nevét és címét. 10) Az Adatlap a támogatási döntésről című dokumentumot a pályázati csomag mindkét példányában, külön borítékban kell beküldeni. 6

7 11) A pályázó a pályázatkezelési folyamat során bármikor visszavonhatja támogatási igényét. A visszalépés a Visszalépési nyilatkozat című dokumentum segítségével történik, mely beszerezhető a Kirendeltségeken, illetve letölthető a és a címekről. A nyilatkozatot teljes körűen kitöltve az illetékes Kirendeltséghez kell benyújtani. VII. A pályázat benyújtásának módja 1) A pályázatokat: postai úton, tértivevénnyel, minden példányt és a CD-R lemezt egy csomagban, AVOP pályázat felirattal, Fiatal gazdálkodók induló támogatása intézkedési cím feltüntetésével, folyamatosan, a fejlesztés megvalósításának helye szerint illetékes (regionális) Kirendeltségre lehet benyújtani. 2) A nem postai úton érkezett pályázatot, illetve hiánypótlást az MVH nem veszi át. 3) A pályázat benyújtásának és hiánypótlásának időpontja az igazolt postára adás dátuma. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtás és a hiánypótlás napja az MVH általi érkeztetés dátuma. 4) A pályázatkezelés időtartamát az MVH a dokumentumok tértivevényen igazolt beérkezésének - egyéb információkérés esetén az igazolt átadás vagy a fax érkezésének - dátumától számítja. A bírálati eljárás legfontosabb szakaszai: VIII. A pályázat elbírálása 1) A befogadásra való jogosultság vizsgálata: a) A pályázat beadáskor a következő feltételeknek kell teljesülniük, ellenkező esetben a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül: A pályázatot a pályázati felhívás IV. fejezetében megjelölt pályázó nyújtja be, a pályázat egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban lett benyújtva, a pályázati adatlap CD R lemezen is, a pályázat a megvalósulás helye szerint illetékes (regionális) Kirendeltségre került benyújtásra, a pályázat a megfelelő kódszámú tevékenységre került benyújtásra. b) A teljesség vizsgálata a beküldött pályázati adatlap megfelelő kitöltésének és a szükséges dokumentumok meglétének ellenőrzése alapján történik. Amennyiben a pályázó hiányos, formai hibás pályázatot nyújt be, ennek rögzítése után az MVH egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel, aminek teljesítésére a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A hiánypótlás teljesítésének 7

8 időpontja az igazolt postára adás dátuma. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást késedelmesen, vagy nem megfelelően nyújtja be, a pályázatot az MVH elutasítja. c) A pályázat befogadása: Befogadásra kerül a pályázó által hiánytalanul benyújtott, illetve a megfelelően hiánypótolt, formailag és tartalmilag megfelelő pályázat. Ezek megállapításának dátuma a befogadás dátuma, amelyet a befogadásról szóló értesítő levél tartalmaz. A pályázat befogadása a pályázat érdemi bírálatának kezdetét, nem pedig a támogatási összegre való jogosultság megszerzését jelenti. Szükség esetén a hiánypótlást követően, az MVH Kirendeltsége állásfoglalása megalapozása érdekében további információt kérhet be a pályázótól, melynek benyújtási határidejét - amely biztosítja a teljesíthetőséget - az információkérés fogja tartalmazni. Amennyiben ezen határidőn belül nem érkezik faxban/levélben, vagy személyesen válasz, az MVH többletinformáció nélkül bírálja el a pályázatot. Az MVH a pályázókat a pályázat befogadásától számított 35 napon belül értesíti a támogatási döntésről. 2) A befogadott pályázatok szakmailag és pénzügyileg a következő szempontok alapján kerülnek értékelésre és pontozásra: gazdaság teljesítménye, életképességének minősítése, termelői értékesítési szervezeti tagság, gazdaság átvétele, a beruházás finanszírozhatósága, különös tekintettel arra, hogy a pályázónak szüksége van-e a támogatásra a beruházás megvalósításához, a pályázó képzettségének szintje, létrehozott és megőrzött munkahelyek száma, a mezőgazdasági gyakorlatban töltött idő, kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területeken gazdálkodók. Amennyiben két azonos minősítésű pályázat közül kell választani, a nők, a romák, vagy a fogyatékos emberek által benyújtott pályázatok előnyt élveznek. A pályázóknál a fogyatékosság megváltozott munkaképességként értelmezendő és igazolandó. Amennyiben a pályázat nem éri el a 30 pontban meghatározott minimálisan elérendő pontszámot, a pályázat az Irányító Hatóság vezetője (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium EU tagállami és nemzetközi helyettes-államtitkára) által elutasításra kerül. A maximálisan elérhető pontszámot a pályázati csomag kitöltési útmutatója tartalmazza. 3) Rangsorolás, előterjesztés döntésre: a pályázatok pontozása és ennek megfelelő rangsorolása, a rangsor szerint a pályázatok előterjesztése támogatási döntésre. a) Az MVH az elbírált pályázatokról országos rangsort készít az AVOP Döntéselőkészítő Bizottság (lásd pályázati csomag kitöltési útmutatója) részére, amely szükséges gyakorisággal ülésezik. A bizottság a rendelkezésre álló források erejéig javaslatot tesz az AVOP Irányító Hatóság vezetőjének a támogatási döntés meg- 8

9 hozatalára. A Bizottságnak támogatási döntésre irányuló javaslattétele során jogában áll az elé terjesztett pályázatokra vonatkozó minimum pontszámnál magasabb ponthatárt megállapítani. b) Forráshiány esetén a már nem finanszírozható pályázatok elutasításra kerülnek az Irányító Hatóság vezetője által, amely ellen kifogásnak helye nincs. c) Az igényelt támogatási összeg részben nem, csak teljes egészében ítélhető meg. d) A támogatásban részesülő pályázók (a továbbiakban: kedvezményezett) számára a szerződés megkötésére a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésre, amely időtartam alatt a támogatási döntésre az ajánlati kötöttség szabályait kell alkalmazni. Amennyiben a pályázó hibájából ezen időtartam alatt nem köttetik meg a szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti. e) A nem nyertes pályázatok másolati példányát az MVH legfeljebb két évig őrzi, ezt követően azokat megsemmisíti. A két éves őrzési időszak alatt a pályázó a nem nyertes pályázatának másolati példányát személyesen vagy megbízott által elviheti. f) Kizárólag szerződésmódosítás keretén belül történhet, indokolt esetben: - a beruházás támogatási szerződésben rögzített műszaki tartalmának, - a beruházás kezdési, illetve befejezési határidejének (lásd V/8. pont), - a mérföldkő dátumának, - az éves keretnek, - a költségkategóriáknak, - a maradványösszeg éven túli átütemezésének változtatása, továbbá a szerződésben szereplő bármilyen adatváltozás. Ezen változtatások azonban a támogatási szerződésben szereplő teljes támogatási összeget nem módosíthatják. IX. A támogatás felhasználása és elszámolása 1) A fejlesztés ütemének elkészítésekor meg kell állapítani azokat a mérföldköveket 3, amelyek elérése után a (rész)teljesítést igazoló és a támogatási szerződés megkötésekor MVH részére átadott támogatásigénylési csomagban meghatározott dokumentumok benyújtásával igényelheti a már felmerült fejlesztési költségekre a támogatást. 2) A mérföldkő dátumának (év, hónap, nap) megtervezésekor figyelembe kell venni a támogatásigénylési csomag (számlák, pénzügyi teljesítés, egyéb igazoló dokumentumok) összeállításához szükséges időtartamot is. A mérföldkő dátuma mindig egy adott hónap munkanapja legyen. A fejlesztés időtartama alatt legfeljebb négy mérföldkő tervezhető. 3) A mérföldkövek tervezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az utolsó mérföldkőnél a kifizetést kizárólag a szükséges szakhatósági engedélyek, hozzájárulások benyújtása esetén teljesíti az MVH. Előleg igénybevétele esetén az első mérföldkő dátuma az előleg folyósításának időpontjától legfeljebb három hónap lehet. 3 Mérföldkőnek nevezzük a fejlesztési szakaszok határait, amelyek befejezettnek tekinthetők és mérhetők. 9

10 4) A mérföldkövek tervezése során arra is figyelemmel kell lenni, hogy az AVOP támogatások kifizetése december 31-ig történhet, ezért az utolsó támogatásigénylési csomag benyújtásának határideje szeptember 30., 5) Támogatás folyósítása céljából az MVH csak olyan számlákat, analitikus nyilvántartásokat, számviteli bizonylatokat fogad el, amelyek a számvitelről szóló évi C. törvény ban meghatározottaknak megfelelnek. 6) A támogatásigénylési csomag egy eredeti és két, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, személyesen vagy meghatalmazott útján adható be a Kirendeltségre. A támogatásigénylési csomag hiánypótlása személyesen, meghatalmazott útján, vagy tértivevényes küldeményként postai úton adható be. A postai úton megküldött hiánypótlás esetén a kedvezményezett elfogadja a hiánypótlás MVH által érkeztetett tartalmát. 7) Az első támogatásigénylési csomag a jelzálog bejegyzés vagy a bankgarancia csatolása esetén fogadható be. 8) A támogatásigénylési csomag befogadása minden mérföldkőnél a számlák és egyéb dokumentumok ellenőrzése után történik, és a számlák és egyéb dokumentumok valóságtartalmát, a megvalósítás folyamatát, valamint a tervvel való egyezőséget helyszíni ellenőrzés során is vizsgálhatják. 9) A kifizetés a támogatásigénylési csomag befogadása után 60 napon belül történik. 10) Támogatásigénylési csomag a jelzálog bejegyzés és/vagy a bankgarancia, kezesi kötelezvény csatolása, de minden esetben a kedvezményezett valamennyi bankszámlájára szóló azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás rendelkezésre állása esetén fogadható be. 11) Az utolsó támogatásigénylési csomagot a fejlesztés befejezését követő 30 napon belül be kell benyújtani. 12) Az MVH minden mérföldkőnél helyszíni ellenőrzést tarthat, az utolsó mérföldkőnél azonban kötelezően helyszíni ellenőrzést tart, mely során vizsgálja a projekt terv szerinti megvalósítását és a számlák meglétét és valóságtartalmát. 13) Csak az eredeti, kiegyenlített, támogatásigénylési csomagban benyújtott és az MVH munkatársai által ellenőrzött, kifogástalannak minősített számlákkal és egyéb dokumentumokkal, saját kivitelezés esetén analitikus nyilvántartásokkal, számviteli bizonylatokkal alátámasztott támogatási hányad kerül kifizetésre. 14) Támogatás folyósítása céljából az MVH csak olyan számlákat, bizonylatokat fogad el, amelyeken a számla kibocsátó és az MVH bejegyzésein, valamint a számvitelről szóló évi C. törvény ában meghatározottakon kívül más rájegyzés nem szerepel. 15) A kifizetés engedélyezése során az MVH a támogatási szerződésben szereplő éves keretet és költségkategóriákat figyeli. Az éves keret és költségkategóriák változtatása kizárólag szerződésmódosítás keretén belül történhet. Ezen változtatások azonban a támogatási szerződésben szereplő teljes támogatási összeget nem módosíthatják. 10

11 16) A kedvezményezett számára történő kifizetéseket a Magyar Államkincstár forintban, a kedvezményezett bankszámlájára teljesíti. 17) A megvalósítandó fejlesztés futamideje a fejlesztés megkezdésének időpontjától számított maximum 34 hónap, az éven túli hitel utáni kamattámogatás futamideje legfeljebb nyolc év lehet. 18) Támogatási előleg csak indokolt esetben adható, a gazdaság elindításához szükséges legkisebb összegben, amely nem haladhatja meg az egyszeri tőkejuttatás 25%-át, és ha az erre vonatkozó igényét a pályázó már összegszerűen és részletesen indokolva előre jelezte, valamint a támogatás ennek figyelembevételével került jóváhagyásra. 19) Előleg igénybevétele esetén a támogatás fennmaradó része csak akkor folyósítható, ha a kedvezményezett az adott évi ütemezés szerinti összeget igazoltan felhasználta és elszámolt az előleggel. 20) A kamattámogatás negyedévente, a kamatbefizetésről szóló banki igazolás alapján igényelhető az MVH-tól. X. Elszámolható költségek A II. A támogatásban részesíthető tevékenységek című fejezetben felsorolt, támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el. XI. Beszámolási kötelezettség 1) A kedvezményezettnek a fejlesztés előrehaladásáról jelentést kell készítenie a kifizetésekre vonatkozó igénylések alátámasztására. Adatszolgáltatási kötelezettségének az előrehaladási jelentés formanyomtatvány postai úton történő benyújtásával tesz eleget. 2) A fejlesztés előrehaladási jelentésnek tartalmaznia kell: a pályázati adatlapban feltüntetett mutatók alakulását, főbb eredményeket, beleértve az időbeli ütemezést, a céloktól való mindennemű eltérést, megfelelő indoklással együtt, a fejlesztés végrehajtása során felmerült problémákat és a megoldásuk érdekében tett lépéseket. 3) Az előrehaladási jelentéseket negyedévente kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésnek három hónapos időszakra kell vonatkoznia. Az első jelentésnek a támogatási szerződés aláírásától számított harmadik hónap végéig terjedő időszakot kell lefednie. 4) Az előrehaladási jelentést akkor is negyedévente kell benyújtani, ha az adott negyedévben 11

12 nem kérelmezi a kedvezményezett a támogatás kifizetését. 5) A kedvezményezettnek a végső kifizetés teljesítését követően az üzemeltetési / üzemben tartási kötelezettség ideje alatt minden évben éves fenntartási jelentést kell benyújtania (a formanyomtatvány szerződéskötéskor kerül átadásra). Az első fenntartási jelentést a végső kifizetéstől számított első év végén kell benyújtani. 6) Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül. XII. Ellenőrzés, és a támogatás rendeltetésétől eltérő felhasználásának következményei 1) Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény a alapján az arra feljogosított szervezetek a folyamat bármely szakaszában ellenőrzést végezhetnek, az ellenőrzési programjukban foglaltak szerint. A pályázattal és a támogatással összefüggő dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, információt kérhetnek. 2) A nemzeti és európai uniós forrásokból származó támogatások kedvezményezettje köteles az ellenőrzés érdekében a(z): Európai Számvevőszék, Európai Bizottság illetékes szervei, Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Magyar Államkincstár, Kifizető Hatóság (PM), Irányító Hatóság (FVM), Közreműködő Szervezet (MVH) képviselőivel együttműködni ellenőrzési munkájukban, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani, a megfelelő dokumentumok (számlák, engedélyek, tanúsítványok, építési naplók, szerződések, kiviteli tervek, géplisták, stb.), a projekt megvalósítását igazoló okmányok (tulajdoni lap, bérleti szerződés, stb.), bizonylatok (pénzügyi, minőségi, szállítási, stb.) rendelkezésre bocsátásával. 3) A helyszíni ellenőrzés lehet: előzetes helyszíni szemle (pályázatkezelés során, indokolt esetben), a megvalósítás időszakában (mérföldkövenként), működtetés ideje alatt. 4) A helyszíni ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelynek tudomásul vételét és átvételét a pályázó/kedvezményezett aláírásával igazolja, s egyben a jegyzőkönyvre rávezetve jelezheti az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeit. 5) Az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a fejlesztés végrehajtása során keletkező dokumentumokat a támogatott köteles olyan módon tárolni és nyilvántartani, hogy hozzáférhetők és teljes körűen ellenőrizhetők legyenek. 12

13 6) A 1260/1999/EK rendelet 38. cikkének 6. bekezdése értelmében a projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat a pályázó december 31-ig köteles megőrizni. 7) Jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül: a támogatás rendeltetésétől, valamint a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltérő felhasználása, valótlan adatszolgáltatás és adatok eltitkolása, együttműködési kötelezettség megszegése, ha a beruházás a pályázatban elfogadott céltól eltérő rendeltetéssel valósul meg, ha a beruházás megvalósulását követően a létesítményt nem a szerződésben vállalt ideig és módon üzemeltetik, ha a támogatással létrehozott vagy felújított, korszerűsített létesítményt, tárgyi eszközt a támogatási jogviszonyból származó kötelezettség fennállásának ideje alatt engedély nélkül elidegeníti, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként beviszi (apportálja), vagy nem eredeti funkciója szerint működteti. Az MVH elnökének a visszafizetésről szóló döntése alapján, a támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell az MVH számlájára visszafizetni. A jogosulatlanul felhasznált támogatás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 8) Amennyiben a támogatási szerződés megkötése után, a megvalósítás és a működtetés során pénzügyi, vagy egyéb rendellenesség fedezhető fel, a támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor az MVH részéről. Ez lehet a kedvezményezettnek már kifizetett támogatás visszafizetésére kötelezés (a 7. pontban foglaltak szerint), valamint a további támogatástól való eltiltás, illetve egyéb polgári és büntetőjogi eljárások kezdeményezése. XIII. Jogorvoslat 1) Az MVH elutasító döntésével szemben a pályázó írásban az MVH elnökéhez címzett, de a Kirendeltséghez benyújtott kifogást terjeszthet elő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az MVH elnöke a kifogást a benyújtástól számított 30 napon belül bírálja el. 2) Az Irányító Hatóság vezetőjének döntésével szemben a pályázó a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez címzett, és az AVOP Irányító Hatósághoz (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósági Főosztálya) benyújtott kifogást terjeszthet elő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A miniszter a kifogást a benyújtástól számított 30 napon belül bírálja el. XIV. Egyéb rendelkezések 1) A pályázatok benyújtásának határideje: december 31. 2) Az MVH az AVOP-ra benyújtott pályázatokra vonatkozó szerződéskötéseket október 1-től kezdheti meg. 13

14 3) Tekintettel arra, hogy ezen felhívás a Program-kiegészítő Dokumentum jelenlegi változata alapján lett kiírva, a pályázati felhívás egyes feltételei a kapcsolódó Program-kiegészítő Dokumentum hivatalos elfogadását követően, annak végleges szövege értelmében módosulhatnak. 4) Jelen pályázati felhívás az MVH internetes honlapján történő megjelenéstől számított 11. napon lép hatályba. A hatályba lépés előtt benyújtott pályázatokra a július 30-án megjelent AVOP pályázati felhívás rendelkezései, a hatályba lépés napjától benyújtott pályázatokra jelen pályázati felhívás rendelkezései érvényesek. 14

15 XV. A pályázatnál alkalmazandó és az intézkedésre vonatkozó jogszabályok A kötelezően teljesítendő feltételeket tartalmazó környezetvédelmi és állatjóléti jogszabályok jegyzéke: A Tanács 96/61/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről A Tanács 85/337/EGK irányelve az egyes köz és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve a vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról A 80/68/EGK irányelv a felszín alatti vizek, egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelemről A Tanács 76/464/EGK irányelve a vízi környezetbe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyeződésről A Tanács 98/58/EK irányelve a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről 69/2001/EK bizottsági rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról Az évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól A Kormány 193/2001. (X. 19.) rendelete A Kormány 193/2001. (X. 19.) rendelete az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól A Kormány 20/2001. (II. 14.) rendelete a környezeti hatásvizsgálatról A Kormány 33/2000. (III. 17.) rendelete a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő feladatokról A Kormány 203/2001. (X. 26.) rendelete a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól A Kormány 49/2001. (IV. 3.) rendelete a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről Az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. Nemzeti és közösségi jogszabályok évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi LXXIII. törvény a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 141/2003. (IX. 09.) Korm. rendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 15

16 6/2004. (I. 22) Korm. rendelet az Európai Unió közös forrásaiból származó támogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről; 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós Alapjaiból származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról A többször módosított 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről évi LV. törvény a termőföldről évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról 1260/1999/EK Tanácsi rendelet a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezésekről 1257/1999/EK rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA-ból) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről 438/2002/EK rendelet 445/2002/EK rendelet 448/2004/EK rendelet 2000/C/28/02. közösségi iránymutatás a mezőgazdasági szektor állami támogatásáról A Bizottság július 28-i 1685/2000/EK rendelete a strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról évi I. törvény az oktatásról évi LXXIX törvény a közoktatásról 7/1993. (XII. 30.) MÜM rendelet és a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az országos képzési jegyzékről szóló 124/2003. (VIII.15.) Korm. Rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 16

17 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes regionális hatáskörrel rendelkező megyei kirendeltségeinek címei és illetékességi területei Csongrád megyei Regionális Kirendeltség, Szeged székhellyel, Csongrád, Békés és Bács- Kiskun megyei illetékességgel: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt Szeged, Pf Tel.: (62) Fax: (62) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Regionális Kirendeltség, Miskolc székhellyel, Borsod- Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megyei illetékességgel: 3530 Miskolc, Mindszent tér Miskolc, Pf Tel.: (46) Fax: (46) Somogy megyei Regionális Kirendeltség, Kaposvár székhellyel, Somogy, Tolna és Baranya megyei illetékességgel: 7400 Kaposvár, Fő u. 16. Tel.: (82) Fax: (82) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Regionális Kirendeltség, Nyíregyháza székhellyel, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyei illetékességgel: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere Nyíregyháza, Pf. 44., illetve 422. Tel.: (42) Fax: (42) Veszprém megyei Regionális Kirendeltség, Veszprém székhellyel, Veszprém, Komárom- Esztergom és Fejér megyei illetékességgel: 8200 Veszprém, Levendula u Veszprém, Pf Tel.: (88) Fax: (88) Zala megyei Regionális Kirendeltség, Zalaegerszeg székhellyel, Zala, Vas és Győr-Moson- Sopron megyei illetékességgel: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u Zalaegerszeg, Pf Tel.: (92) Fax: (92) Fővárosi és Pest megyei Regionális Kirendeltség, Budapest székhellyel, Budapesti és Pest megyei illetékességgel: 1132 Budapest, Váci út Budapest, Pf Tel.: (1) Fax: (1) Központi Ügyfélszolgálat: Tel.: (1) , (1)

18 A gazdaságilag életképes üzem kritériumai 1. sz. melléklet Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a Mezőgazdasági Számvitel Információs Hálózat létrehozását és működtetését előíró 79/65/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végezzük, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az EU az üzem potenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi. A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással egyezik meg. Egy EUME, 255 Ft/euróval számolva egyenlő: Ft-tal. Adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek Standard Fedezeti Hozzájárulásának (SFH) meghatározásán alapszik és előírt metodikával történik. Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott az alábbi táblázatban feltüntetett fajlagos (ágazati) értékeket megszorozzuk a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, és a kapott eredményeket összeadjuk. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint Ft (azaz 5 EUME), az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintjük. Az életképesség követelményének akkor felel meg a pályázó üzeme, ha a támogatás első részletének igénybevételét követően, legfeljebb öt éven belül a számított üzemi SFH meghaladja a Ft-ot (5 EUME). A jövőbeni megfelelésről a pályázónak nyilatkoznia kell. (A nyilatkozatot az üzemi SFH kiszámoló-táblával együtt a pályázati csomag tartalmazza.) Kód Megnevezés (FSS) Mértékegység SFH D01 Közönséges búza és tönköly Ft/ha D02 Durum búza Ft/ha D03 Rozs Ft/ha D04 Árpa Ft/ha D05 Zab Ft/ha D06 Szemeskukorica Ft/ha D07 Rizs Ft/ha D08 Egyéb gabonafélék Ft/ha D09 Száraz hüvelyesek, összesen Ft/ha D09E Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt Ft/ha D09F Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék Ft/ha D09G Száraz hüvelyesek, egyéb Ft/ha D10 Burgonya Ft/ha D11 Cukorrépa Ft/ha

19 D12 Takarmánygyökerek és -káposzták Ft/ha D23-D35 Ipari növények Ft/ha D23 Dohány Ft/ha D26 Káposztarepce és réparepce Ft/ha D27 Napraforgó Ft/ha D28 Szója Ft/ha D29 Olajlen Ft/ha D30 Egyéb olajosmagvú növények Ft/ha D31 Rostlen Ft/ha D32 Rostkender Ft/ha D34 Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények Ft/ha D35 Egyéb ipari növények, egyéb Ft/ha D14 D14A D14B D15 D16 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandi ágy) alatt Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Virágok, dísznövények - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy) Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha D17 Virágok, dísznövények - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Ft/ha D18 Takarmánynövények, összesen Ft/ha D18A Takarmánynövények - időszaki gyep Ft/ha D18B Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, összesen Ft/ha D18B1 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukorica Ft/ha D18B3 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb Ft/ha D19 Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták) Ft/ha D20 Egyéb szántóföldi növények Ft/ha E Konyhakert Ft/ha F Állandó rét és legelő, összesen Ft/ha F01 Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő) Ft/ha F02 Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő) Ft/ha G01 Gyümölcsültetvények, összesen Ft/ha G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss Ft/ha G01C Gyümölcsültetvények, héjasok Ft/ha G04 Szőlőültetvények, összesen Ft/ha G04A Minőségi borszőlő ültetvények Ft/ha G04B Egyéb borszőlő ültetvények Ft/ha

20 G04C Csemegeszőlő ültetvények Ft/ha G05 Faiskolák Ft/ha G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények Ft/ha I01 Másodvetésű növények összesen Ft/ha I02 Gomba Ft/100m J01 Lófélék Ft/állat J02 Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen Ft/állat J02A Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J02B Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarú Ft/állat J03 Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J04 Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú Ft/állat J05 Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J06 Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző Ft/állat J07 Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén Ft/állat J08 Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén Ft/állat J09 Juh, összesen Ft/állat J09A Juh, tenyész nőivarú (anyajuh) Ft/állat J09B Juh, egyéb Ft/állat J10 Kecske, összesen Ft/állat J10A Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske) Ft/állat J10B Kecske, egyéb Ft/állat J11 Sertés, malacok 20 kg alatt Ft/állat J12 Sertés, tenyészkoca 50 kg felett Ft/állat J13 Sertés, egyéb Ft/állat J14 Pecsenyecsirke Ft/100db állat J15 Tojótyúk Ft/100db állat J16 Egyéb baromfi Ft/100db állat J16A Pulyka Ft/100db állat J16B Kacsa Ft/100db állat J16C Liba Ft/100db állat J16D Egyéb baromfi Ft/100db állat J17 Nyúl (tenyész- és hízóállat együtt) Ft/állat J18 Méhcsaládok száma Ft/kaptár

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP2-6.3.1-16 Kovács Viktória EMVA vidékfejlesztési referens Miniszterelnökség Fertőszentmiklós, 2016. március 2. 1 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése Felhívás keretösszege:

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet

146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén:

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén: PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramról Hitelprogram célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM

67/2007. (VII. 26.) FVM 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS február. A támogatás keretösszege: 1 millió Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS február. A támogatás keretösszege: 1 millió Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. február A támogatás keretösszege: 1 millió Ft. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet gyakorlati képzést végző kamarai tag vállalkozások részére képzéssel kapcsolatos

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan 1. számú melléklet Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan Kérjük a választott biztosítéknak megfelelő pontot kitölteni és a kitöltésre nem került részeket kihúzni. 1.) Zálogjog

Részletesebben

IV. A támogatás igénylésére jogosultak

IV. A támogatás igénylésére jogosultak Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő); PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatására (Pályázat kódja: SPO-SE-08) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben