Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE"

Átírás

1 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE Útmutató a közbeszerzési eljárások lebonyolításához május

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEKÖSZÖNTİ... 4 II. HÁTTÉR... 4 III. AZ ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ GÉPEK, TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 5 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A támogatás célja A támogatás jellege Milyen gépekre jár támogatás? Mi a teendı, ha a vásárolni kívánt gép nem szerepel a gépkatalógusban? A beruházás megkezdése és befejezése Egyéb elszámolható kiadások A támogatás mértéke Az ÁFA-ra vonatkozó szabályok Ügyfélregisztráció Ki jogosult támogatást igénybe venni? A támogatás igénybevételének feltételei mezıgazdasági termelık esetén Üzemeltetési kötelezettség Egyéb kötelezettségek... 8 A KÉRELMEZÉSRE ÉS ELBÍRÁLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A kérelem benyújtása A kérelem módosítása és visszavonása A kérelem befogadása, hiánypótlás A kérelem ellenırzése A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelem elbírálása A kifizetési kérelem benyújtása A kifizetési kérelem elbírálása A kifizetés JOGKÖVETKEZMÉNYEK Jogkövetkezmények Csak termelıi csoportokra és TÉSZ-ekre vonatkozó jogkövetkezmények Jogosulatlanul igénybe vett támogatás Késedelmi pótlék Végrehajtás EGYÉB SZABÁLYOK Közbeszerzés A könyvek és nyilvántartások vezetése Az iratok kezelése, vezetése és megırzése Monitoring adatszolgáltatás Adatok nyilvánossága A nyilvánosság tájékoztatása A kérelmezı által vállalt kötelezettségben bekövetkezı változás Vis maior IV. GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK

3 V. MELLÉKLETEK Fogalmak A támogatási kérelmek értékelésének szempontjai A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája Kifizetési kérelemhez tartozó számlaösszesítı tartalma Vonatkozó jogszabályok MVH megyei kirendeltségei és központi ügyfélszolgálata %-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések %-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések A mezıgazdasági tevékenységbıl származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása

4 I. BEKÖSZÖNTİ Kiemelkedı lehetıség elıtt áll a magyar mezıgazdaság, hisz a hazánkba érkezı összes uniós forrás egyharmada az ágazat fejlesztését szolgálja. A támogatás túlnyomó részét az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) biztosítja. Közös célunk a magyar mezıgazdaság versenyképességének növelése, amelynek egyik legfontosabb eleme a gépek korösszetételének javítása és a technológiai fejlesztés. Ennek érdekében a rendelkezésünkre álló EMVA forrás egy részét a gépekkel, technológiai fejlesztésekkel kapcsolatos beruházásokra fordítjuk, melynek kedvezményezettei egyaránt lehetnek állattenyésztık, növénytermesztık, vagy a kertészeti ágazat termelıi. Egyszerősítjük és gyorsabbá tesszük a támogatások kifizetését. Ennek megfelelıen a támogatás igénybevétele ezentúl nem pályázattal, hanem kérelemmel induló közigazgatási eljárásban történik. Ez kiszámíthatóbb és átláthatóbb feltétel rendszert jelent a gazdálkodók számára. Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy a mezıgazdaságból élık közül minél többen ismerjék meg a támogatási lehetıségeket, és részesüljenek azok eredményébıl. Tisztelettel, Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter II. HÁTTÉR HOGYAN MŐKÖDIK AZ EMVA TÁMOGATÁSI RENDSZER? A támogatás kérelemmel induló közigazgatási eljárás keretében a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon (MVH, Kifizetı Ügynökség) keresztül vehetı igénybe. A közigazgatási eljárás kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá teszi a kérelmezést, egyszerősíti és gyorsítja a támogatás kifizetését. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási rendjének kialakítása során az eddigi tapasztalatok alapján a kérelmezési folyamat egyszerősítése volt a cél. A folyamatból kiiktatásra került minden olyan mozzanat, amely az ügyfeleket idıben akadályozta volna a beruházások megkezdésében. Ezért ennél a jogcímnél feloldottuk azt a szabályt, hogy a beruházást csak a kérelem benyújtása után lehet megvásárolni, így a január 01. után megvásárolt gépek, berendezések kiadásai elszámolható kiadások. Az új támogatási rendszer a bizalomról szól. Azonban sokkal szigorúbb ellenırzések kerültek a rendszerbe, amely idıben elszórva, de minden ügyfelet érint legalább egyszer a támogatás, vagy a kötelezı mőködtetés idıszaka alatt. Ezért felhívjuk figyelmét, hogy az egyszerőbb eljárás nem jelenti azt, hogy az elıírásokat nem kell betartani. A hangsúly a bizalmon van, de az elıírások be nem tartása súlyos szankciókat von maga után. Fentiek miatt javasoljuk a beruházások alapos megtervezését, a befektetések átgondolását, valamint a vonatkozó jogszabályok gondos megismerését. Tájékoztatónkkal ez utóbbit szeretnénk egyszerőbbé tenni. 4

5 III. AZ ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ GÉPEK, TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Ez a fejezet a hatályos közösségi és nemzeti jogszabályok összefoglalása. A vonatkozó jogszabályok jegyzékét az 5. sz. melléklet tartalmazza. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A támogatás célja A támogatás célja a mezıgazdasági üzemek korszerősítése a mezıgazdasági gépállomány korösszetételének javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. 2. A támogatás jellege Támogatás vehetı igénybe a 7. és 8. számú mellékletekben meghatározott gépcsoportokba és gépkatalógusban szereplı kódok alá tartozó mezıgazdasági gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére. A 8. számú melléklet tartalmazza a gépkatalógusban szereplı kiemelten támogatott gépek listáját. 3. Milyen gépekre jár támogatás? Elsı üzembe helyezéső gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amelyek szerepelnek az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) található gépkatalógusban. A támogatható gépek és technológiák gépkatalógusban található gépcsoport azonosítóját a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza. A kiemelten támogatható gépek a 8. számú mellékletben találhatók. Az ügyfél rendelkezik a teljesítés idıpontjában kezdıdı termékfelelısségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, valamint a gépek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el. 4. Mi a teendı, ha a vásárolni kívánt gép nem szerepel a gépkatalógusban? A gépkatalógus közzétételét követıen a gépkatalógusban nem szereplı gép, illetve technológiai berendezés felvétele céljából az Irányító Hatóság (IH) által rendszeresített nyomtatványon az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplı, regisztrált forgalmazók kérelmet nyújthatnak be az FVM Mezıgazdasági és Gépesítési Intézetéhez. A kérelmet az FVM Mezıgazdasági és Gépesítési Intézethez kell benyújtani, amely azt szakvéleményével együtt 30 napon belül továbbítja az IH-hoz. Ezt követıen az IH a kérelmet 30 napon belül bírálja el. A gépkatalógusba olyan gép, illetve technológiai berendezés vehetı fel, amelyik rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel és besorolható a katalógusban szereplı gépcsoportok valamelyikébe. 5

6 A gépkatalógus a gép mőszaki adatai ideértve annak korszerőségi mutatóját is mellett tartalmazza a referenciaárat is. Ha a támogatással összefüggésben lefolytatott közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint megvásárolni kívánt gép egyenértékő a gépkatalógusban szereplı más géppel, és a nyertes ajánlat szerinti gépet a kifizetési kérelem benyújtásáig a fenti bekezdésben foglaltak szerint a gépkatalógusba felveszik, akkor úgy kell eljárni, mintha az a kérelem benyújtására nyitva álló idıszak elsı napját megelızı munkanapon is szerepelt volna a gépkatalógusban. 5. A beruházás megkezdése és befejezése A gépbeszerzési beruházás a támogatási kérelem benyújtását megelızıen (de legkorábban január 1-ig visszamenıleg) megkezdhetı, amennyiben az ügyfél vállalja azt a kockázatot, hogy a kérelme esetleg nem lesz támogatott. A beruházás megvalósításának határideje a támogatási határozat kézhezvételétıl számított 12 hónap. Közbeszerzés esetén a megvalósítás határideje 6 hónappal meghosszabbodik. 6. Egyéb elszámolható kiadások A gépbeszerzéssel kapcsolatos egyéb költségek, pl. a támogatási kérelem elkészítése, a szaktanácsadás díja nem számolható el. 7. A támogatás mértéke Az ügyfél által igényelhetı támogatás összege támogatási idıszakonként legfeljebb 200 millió forint lehet. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásainak 25 %-a (7. számú melléklet szerinti gépek), a kiemelten támogatott gépek esetén 35 %-a (8. számú melléklet szerinti gépek). Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át teljesíteni, kivéve ha a beruházás közbeszerzéssel valósul meg. 8. Az ÁFA-ra vonatkozó szabályok ÁFA tekintetében a támogatás számításának alapjára a 1698/2005/EK rendelet 71. cikke (3) bekezdésének a) pontja irányadó. 9. Ügyfélregisztráció A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezı legkésıbb a kérelem benyújtásával egyidejőleg regisztráltassa magát az MVH által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben. A regisztrációs szám megállapítása iránti kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Az MVH a kérelem alapján nyilvántartásba veszi a kérelmezıt, és részére 30 napon belül regisztrációs számot állapít meg. A kérelmezınek a regisztrációs számot a támogatás-igényléssel összefüggı minden nyomtatványon fel kell tüntetnie. 6

7 10. Ki jogosult támogatást igénybe venni? Támogatási kérelmet jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) és természetes személy akkor nyújthat be, ha: a) a szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csıd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, a természetes személy pedig nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggı végrehajtási eljárás alatt; b) a támogatási kérelem benyújtásakor megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; c) nem áll a SAPARD Program vagy az Agrár-Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt; d) nincs lejárt tartozása az MVH felé. Mezıgazdasági termelı, TÉSZ, Termelıi csoport. 11. A támogatás igénybevételének feltételei mezıgazdasági termelık esetén A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérıl szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény (továbbiakban: TEÁOR) szerinti 01.1., 01.2., 01.3., növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási, valamint mezıgazdasági szolgáltatási tevékenységet végez, A TEÁOR 01.1., 01.2., 01.3., 01.4 szerinti mezıgazdasági tevékenységbıl származó éves nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelızı lezárt gazdasági évet tekintve eléri, vagy meghaladja az összes árbevétel 50 %-át. (kivéve induló vállalkozástcs, TÉSZ) A gazdasági mérete meghaladja a 4 Európai Méretegységet (EUME) (kivéve induló vállalkozás, TCS, TÉSZ). Induló vállalkozás esetén a támogatási kérelem benyújtásával egyidejőleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésıbb a beruházás befejezését követı elsı teljes naptári évben meg fog felelni a fenti két feltételnek. Példa: A következı esetek mindegyike eléri, vagy kis mértékben meghaladja a 4 EUME gazdasági méretet külön-külön: 14 ha búza vagy 10 ha szemeskukorica vagy 2 ha burgonya vagy 3 ha gyümölcsültetvény vagy 105 hízósertés vagy 6 tejelı tehén. A gazdasági méret kiszámításához a 3. sz. mellékletben található standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeket szorozni kell a termesztett terület nagyságával vagy az állatlétszámmal, majd a kapott értékeket össze kell adni. A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban a támogatás feltételeként elıírt üzemméretet európai méretegységben (EUME) kell kifejezni. Az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget a támogatási árfolyamnak (2007-re vonatkozóan 251,77 Ft/ ) megfelelıen át kell számítani euróra, majd az így kapott összeget el kell osztani 1 EUME SFH alapon számított értékével. 1 EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró. A mezıgazdasági árbevétel arányának számítását a 9. számú mellékletben található képlet alapján kell elvégezni. A képlet elemeit a vállalkozás könyvelésébıl kell kigyőjteni. 7

8 12. Üzemeltetési kötelezettség A támogatott beruházást a támogatási döntés kézhezvételétıl számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelıen, a vonatkozó engedélyek és elıírások betartásával Magyarország területén kell használni és üzemeltetni. Az üzemeltetési kötelezettség idıtartama alatt a beruházás tárgya nem adható el, nem adható bérbe, de az amortizálódott tárgyi eszközt azonos rendeltetéső, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezı tárgyi eszközre az MVH-nak történı elızetes bejelentést követıen lecserélhetı. A lecserélésre irányuló elızetes bejelentést a tervezett csere elıtt legalább három nappal kell megtenni az MVH által rendszeresített nyomtatványon. Az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló gép, berendezés üzemeltetésének lehetıségét biztosító kizárólagos joggal (tulajdon). 13. Egyéb kötelezettségek A támogatással megszerzett vagyontárgyra a kérelmezı köteles legalább az üzemeltetési idıszak tartamára törés, tőz és elemi csapás kockázatokra 25%-nál nem nagyobb önrészt tartalmazó kártérítéső vagyonbiztosítást kötni. Amennyiben a kérelmezı törés, tőz és elemi csapás bekövetkezése miatt vis maior kérelmet nyújt be a gépbeszerzési támogatással megszerzett vagyontárgyra vonatkozóan, a kérelmezı csak a támogatás biztosítási összeggel csökkentett mértékének igénybevételére jogosult. A biztosításkötési kötelezettséget nem kell teljesíteni, ha a támogatás összegéhez viszonyítva az üzemeltetési kötelezettség idıtartamára vonatkozó biztosítási díj aránytalan a támogatás összegének legalább 30%-át kitevı többletterhet ró a kedvezményezettre vagy a kedvezményezett igazolja, hogy legalább kettı biztosító társaság a megvalósult vagyontárgyra annak jellege miatt nem köt biztosítást. A KÉRELMEZÉSRE ÉS ELBÍRÁLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A támogatás igénybe vétele több lépcsıben történik. Elıször támogatási, majd kifizetési kérelmet kell benyújtani. A következıkben elıször az ezekre vonatkozó közös benyújtási, módosítási és elbírálási szabályokat ismertetjük, majd külön a támogatási kérelemre és külön a kifizetési kérelemre vonatkozó szabályokat. 14. A kérelem benyújtása A kérelmek (mind a támogatási kérelmek, mind pedig a kifizetési kérelmek) benyújtására nyitva álló idıszakot a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály határozza meg. A kérelmek benyújtására nyitva álló idıszakba beletartozik az idıszak nyitó-, illetve zárónapja is. Az eljárásért illetéket nem kell fizetni. A formanyomtatvány alkalmazása kötelezı. A kérelem benyújtására megállapított határidıt megtartottnak kell tekinteni, ha a kérelmet legkésıbb a határidı utolsó napján postára adták. A kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, és szerepelnie kell rajta a kérelmezı aláírásának. A kérelem benyújtására vonatkozó határidı elmulasztása esetén igazolási kérelem nem nyújtható be. Ha a kérelem nem a rendszeresített formanyomtatványon kerül benyújtásra, 8

9 vagy a kérelmet a kérelem benyújtására jogosult nem írta alá, illetve a kérelmet nem az igény benyújtására jogosult személy terjesztette elı, akkor az MVH a kérelmet végzéssel elutasítja. 15. A kérelem módosítása és visszavonása A kérelem az MVH által rendszeresített formanyomtatványon módosítható és visszavonható. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidı utolsó napját követıen a támogatási kérelemben meghatározott támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem nyújtható be. Az elsı fokú döntést követıen a támogatási kérelem rangsort nem érintı adatai módosításának legkésıbbi benyújtási határideje a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idıszak elsı napját megelızı harmincadik nap. A kérelmezı az ellenırzésrıl való tudomásszerzést követıen a vizsgált idıszakra és az ellenırzés tárgyára vonatkozóan kérelmét nem módosíthatja és nem vonhatja vissza. Amennyiben az MVH helyszíni, illetve adminisztratív ellenırzése nem tár fel szabálytalanságot, úgy a kérelmezı a helyszíni ellenırzési jegyzıkönyv kézhezvételét követıen az érdemi döntés meghozataláig kérelmét visszavonhatja. 16. A kérelem befogadása, hiánypótlás A kérelem benyújtását követıen az MVH megállapítja, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabályban elıírt valamennyi tartalmi és formai elıírásnak. Ha a kérelem a kérelmezı közremőködése nélkül nyilvánvaló hibaként nem javítható ki, a kérelmezıt az ügyintézési határidın belül megfelelı határidı kitőzésével az MVH hiánypótlásra szólítja fel. Ha a támogatási kérelem rendelkezik valamennyi tartalmi és formai kellékkel, a kérelem befogadásáról az MVH a befogadási nyilatkozat megküldésével értesíti a kérelmezıt. Hiánypótlási felhívás azonos tárgyban csak egy alkalommal bocsátható ki. 17. A kérelem ellenırzése Az MVH a kérelmek elbírálása során adminisztratív és helyszíni ellenırzést alkalmaz. Az ellenırzés során az MVH megvizsgálja, hogy a kérelemben, illetve a támogatási döntést követıen a határozatban foglalt adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak, illetve a jogszabályban foglaltaknak. Nem fizethetı támogatás olyan kérelmezı részére, akirıl megállapították, hogy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes elınyhöz jusson. Az MVH a minden kérelmezıre kiterjedı adminisztratív ellenırzés során a kérelmezıre vonatkozó támogatási adatokat egymással, valamint a más szervektıl átvett adatokkal összevetheti. Az adminisztratív ellenırzések magukban foglalják a támogatott mővelet legalább egyszeri szemléjét. A helyszíni ellenırzést az MVH, vagy annak megbízása alapján eljáró szerv megbízólevéllel, illetve szolgálati igazolvánnyal rendelkezı alkalmazottja folytathatja le A helyszíni ellenırzés a kérelmezı elızetes értesítése nélkül is lefolytatható. Amennyiben a helyszíni ellenırzés lefolytatásához a kérelmezı jelenléte szükséges, a helyszíni ellenırzés csak akkor kezdhetı meg, ha a kérelmezı (vagy alkalmazottja, meghatalmazottja, ezek hiányában hatósági tanú) jelen van. 9

10 Az ellenırzés tárgyával összefüggésben a helyszíni ellenırzés része az ügyfél lakhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén kívül tárolt, illetve ırzött tárgyak, eszközök, iratok vizsgálata. Ha a kérelmezı iratai hiányosak vagy rendezetlenek, illetve nyilvántartásai pontatlanok vagy hiányosak, és így a támogatási jogosultság megállapítására alkalmatlanok, az MVH kötelezheti a kérelmezıt, hogy iratait, nyilvántartásait legfeljebb nyolc napon belül rendezze, pótolja, illetıleg javítsa. Ez az idıtartam nem számít bele az ellenırzés határidejébe. Amennyiben a hiányok pótlására nem kerül sor, azt a bírálat során úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az elıírt nyilvántartási kötelezettségének nem tett eleget. Az ellenırzés során szakértı is igénybe vehetı. A helyszíni ellenırzésrıl jegyzıkönyv készül, valamint a helyszíni ellenır minden dokumentumról másolatot kérhet, fényképet és filmfelvételt készíthet. Ha a technikai feltételek adottak, akkor a jegyzıkönyvrıl másolat készül az ügyfél részére. A tényállás tisztázása a bizonyítást rögzíteni kell. A nem bizonyított körülmény az ügyfél terhére nem értékelhetı. Az ellenır az ellenırzés megkezdését megelızıen köteles magát és az ellenırzésjogosultságát igazolni, valamint tájékoztatni az ügyfelet az ellenırzés céljáról, tárgyáról és várható idıtartamáról. Az ellenır a helyszíni ellenırzés során az ellenırzés lefolytatásához szükséges helyiségekbe beléphet, átvizsgálhatja az ellenırzéssel tárgyával összefüggı jármőveket, jármővek rakományát, helyiségeket, helyszínt, megvizsgálhat iratokat, tárgyakat, munkafolyamatokat, felvilágosítást kérhet az ügyféltıl, képviselıjétıl, nyilatkozatot kérhet más személyektıl, tisztázhatja a támogatásra való jogosultság megállapításához kapcsolódó tevékenységben résztvevık személyazonosságát, részvételük jogalapját, valamint az ügyféllel szerzıdéses kapcsolatban álló harmadik személynél kapcsolódó ellenırzést végezhet. A helyszíni ellenırzés során az ügyfél jogosult az ellenır személyazonosságáról és megbízásáról meggyızıdni, az ellenırzési cselekménynél jelen lenni, a megfelelı képviseletrıl gondoskodni, a helyszíni ellenırzés során keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, jegyzıkönyvet megismerni és a jegyzıkönyv átvételét követı nyolc napon belül, az abban foglaltakra írásban észrevételt tenni. Az MVH a kérelmet a benyújtásra nyitva álló idıszak utolsó napját követı kilencven napon belül bírálja el. Ha a kérelmezı a beruházással kapcsolatos helyszíni szemlét, illetve helyszíni ellenırzést önhibájából akadályozza vagy meghiúsítja, a kérelmet az MVH határozattal elutasítja. 18. A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelmet a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal falugazdászi hálózatának közremőködésével a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) honlapján keresztül elektronikus formában is fel kell tölteni. A feltöltött, majd kinyomtatott formanyomtatvány aláírását követıen a szükséges csatolandó dokumentumokkal együtt kell benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolni kell: a) ıstermelı esetén az ıstermelıi igazolvány, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát vagy hatósági igazolást arról, hogy az igazolványt nem vonták vissza; 10

11 b) amennyiben a beszerzés a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, és a kérelmezı az eljárást a támogatási kérelem benyújtását megelızıen megindította, az eljárást megindító hirdetmény megjelenésérıl, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésérıl szóló igazolást; c) amennyiben az ügyfél a zöldség-gyümölcs ágazat szereplıje, úgy a nyilatkozatát arról, hogy az e rendelet alapján támogatással megvásárolni kívánt, illetve már megvásárolt géphez nem vesz vagy nem vett igénybe más európai uniós vagy nemzeti támogatást; d) pénzügyi tervet. A támogatási kérelemhez nem kötelezıen csatolandó dokumentumok, melyek azt szolgálják, hogy az igénylés minél több pontot érjen el: a) állattartási tevékenység igazolása, a hatósági állatorvos részérıl; b) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a fejlesztést; c) Termelıi Csoport/TÉSZ tagság igazolása. 19. A támogatási kérelem elbírálása A támogatási kérelmek adminisztratív ellenırzése különösen az alábbiak vizsgálatára terjed ki: a) a jogosultsági feltételek betartása; b) a tervezett beruházásra vonatkoznak-e a közbeszerzési törvény elıírásai, és annak a kérelmezı eleget tett-e; c) a tervezett kiadások indokoltsága; d) a kérelmezı megbízhatósága, figyelemmel a korábban igénybe vett EU-s támogatásokra. A támogatási kérelmet az MVH a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló idıszak záró napját követıen bírálja el. A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. A bírálat alapján létrejött pontegyenlıség esetén a rangsorban elınyt élvez az a támogatási kérelem: a) melynek tartalma megfelel az FVM által közzétett legjobb gyakorlatról szóló ajánlásnak; 20. A kifizetési kérelem benyújtása Kifizetési kérelmet a kérelmezı akkor nyújthat be, ha: a) szervezetként nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személyként pedig nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggı végrehajtási eljárás alatt; b) az érintett jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott jóváhagyó támogatási döntéssel. Az a) pont szerinti feltétel nem teljesülése esetén a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, a kérelmezı támogatáshoz való jogosultsága megszőnik és az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül. A csıdeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos idıtartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés idıtartama alatt nem igazolja, hogy a csıdeljárást a bíróság befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszőnik, és az általa igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minısül. 11

12 Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem, még akkor is, ha az FVM ennél több kifizetési kérelem-benyújtási idıszakot hirdet meg. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésıbb abban a kifizetési idıszakban kell benyújtani, amely a mővelet megvalósulása után elsıként nyílik meg. A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a mővelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás, ugyanakkor a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások legalább 80%-át teljesíteni kell. Több kiadási sor esetén, a döntés által rögzített egyes támogatható kiadási sorok összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási sorához tartozó kifizethetı összeg nem haladhatja meg. A kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás alapja a beruházás megkezdése utáni gazdasági eseményrıl kiállított bizonylat lehet. Az elszámolás alapja kizárólag a kérelmezı nevére kiállított bizonylat lehet és egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez és egy kiadási sorhoz számolható el. A bizonylaton kötelezı feltüntetni a tétel Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) vagy vámtarifa (VTSZ) számát, az ügyfél-regisztrációs számot, valamint azt, hogy a bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került. Amennyiben a bizonylat nem felel meg a számviteli törvény formai vagy tartalmi elıírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. A nem nemzeti fizetıeszközben kiállított bizonylatok elszámolása a támogatási árfolyam alkalmazásával történik. A kifizetési kérelemhez a számlaösszesítıt kell mellékelni. A számlaösszesítıre az 4. sz. mellékletben meghatározott tartalommal az MVH nyomtatványt rendszeresít. Csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként. Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a vagyonbiztosítás megkötésérıl a biztosítótársaság által kiállított és hitelesített kötvény másolatát 21. A kifizetési kérelem elbírálása A kifizetés iránti kérelmek adminisztratív ellenırzése különösen az alábbiak vizsgálatára terjed ki: a) ténylegesen megvalósították-e a beruházást; b) az elszámolt kiadások reálisak-e; c) a kérelmezı teljesítette-e a támogatással összefüggı kötelezettségeit. A kifizetési kérelmet az MVH a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló idıszak záró napját követıen bírálja el. A bírálat során az MVH megvizsgálja a kifizetési kérelmet és összeveti: a) a kérelmezı által igényelt összeget; és b) a kérelmezıt ténylegesen megilletı összeget. 22. A kifizetés A támogatást a kérelmezınek az MVH-nál regisztrált bankszámlájára utalják át. A forinttól eltérı pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén, azt a bizonylaton szereplı (gazdasági) teljesítés idıpontját megelızı hónap utolsó a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben 12

13 kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés idıpontját megelızı hónap utolsó az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elıtt nem fizethetı ki az elszámolható kiadások 80%-át meghaladó összeg. Ez azonban nem akadálya annak, hogy a kérelmezı ezt meghaladó kiadást számoljon el, amely az utolsó kifizetéssel válik esedékessé. Ha a kérelmet az utolsó kifizetés céljából nyújtja be a kérelmezı, ezt jeleznie kell a formanyomtatványon. Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át teljesíteni, kivéve ha a beruházás közbeszerzéssel valósul meg. 13

14 JOGKÖVETKEZMÉNYEK 23. Jogkövetkezmények Amennyiben a mezıgazdasági üzem beruházás befejezését követı 4. évben mővelt területe 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt területtıl, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség idıtartama alatt, úgy köteles a támogatási összegbıl hiányzó foglalkoztatottanként évente a támogatási összeg 2%-át, de minimum forintot visszafizetni. Ha az induló vállalkozás 1 éven belül nem felel meg a vállalt feltételeknek (árbevétel arány és gazdasági méret), akkor köteles a támogatás teljes összegét visszafizetni. Amennyiben a kérelmezı az elsı kifizetési kérelemhez felszólítás ellenére sem csatolja a vagyonbiztosítás kötvény másolatát, az MVH a kérelmezıt mulasztási bírsággal sújtja. Ha a kérelmezı a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások legalább 80%- át nem teljesíti, a támogatást 20%-kal csökkenteni kell. Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az 50%-ot sem éri el, a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül, és a kérelmezı három évig EMVA támogatást nem vehet igénybe. Amennyiben a kérelmezı nem valós adatot szolgáltatott, akkor a támogatás nem illeti meg, ha azt már átutalták, köteles visszafizetni, valamint mulasztási bírsággal sújtható. Amennyiben a kérelmezı szándékosan hamis nyilatkozatot tett, ezeken túlmenıen a kérelmezıt a szóban forgó és az azt követı évre ki kell zárni az ugyanezen intézkedés keretében nyújtott támogatásból. Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntıbizottság EMVA támogatással összefüggı jogorvoslati eljárást indított és azt az ügyfél nem jelentette be az MVH-nak, akkor az MVH az ügyfelet mulasztási bírsággal sújtja. Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság az EMVA támogatással összefüggı jogorvoslati eljárásban az ügyféllel szemben bírságot szab ki, a jóváhagyott támogatást 10%-kal csökkenteni kell. 24. Csak termelıi csoportokra és TÉSZ-ekre vonatkozó jogkövetkezmények Amennyiben a termelıi csoport vagy TÉSZ által a beruházás befejezését követı 4. évre vállalt árbevétel a 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtıl, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. Amennyiben a termelıi csoport vagy TÉSZ által a benyújtást követı három évben realizált árbevétel növekményének összege, a benyújtás évében realizált árbevételhez képest nem éri el a támogatás 84%-át, akkor az ennél nagyobb elmaradás esetén százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. 25. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás Az igénybe vett támogatás egésze vagy egy része jogosulatlannak minısül, amennyiben a kérelmezı: a) valótlan tényeket közöl; 14

15 b) adatot eltitkol; c) a támogatás céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot vagy ellenırzést akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha adatszolgáltatási vagy fizetési kötelezettségét megszegi; d) a támogatást rendeltetéstıl eltérıen használja fel; e) a jogszabályban meghatározott támogatási feltételeket ide értve a támogatás kifizetését követı idıszakra vállalt kötelezettségeket is megszegi; f) olyan támogatást vett igénybe, amelynek alkalmazását az Európai Közösség nem engedélyezte, vagy nem vette tudomásul. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelı kamattal növelten kell visszafizetni. A kamatszámítás kezdı idıpontja a jogosulatlanul igénybe vett támogatás kérelmezı bankszámláján történı jóváírásának a napja. 26. Késedelmi pótlék A határozattal elıírt fizetési kötelezettség késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke közvetlenül alkalmazandó jogi aktus eltérı rendelkezése hiányában minden naptári nap után a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után pótlékot felszámítani nem lehet. Nem kell késedelmi kamatot fizetni arra az idıszakra, amelyre az ügyfél a késedelmét igazolta. Igazolásnak csak akkor van helye, ha a késedelmet elháríthatatlan külsı ok idézte elı. 27. Végrehajtás Az eljárásban végrehajtó okirat a fizetési kötelezettséget megállapító jogerıs határozat, amely okirat végrehajthatóságához külön intézkedésre nincs szükség. Az MVH a tartozás megfizetésére az ügyfelet felhívja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. Az MVH-val szemben fennálló tartozás (jogosulatlanul igénybe vett támogatás, egyéb fizetési kötelezettség) adók módjára behajtandó köztartozásnak minısül, és azt az állami adóhatóság hajtja be. Az ügyfelet megilletı támogatást az MVH az ügyfelet terhelı, az intézkedésekkel összefüggı tartozás összegéig visszatarthatja és ezzel a tartozás megfizetettnek minısül. Az állami adóhatóság az általa nyilvántartott adótartozás fennállásáról és összegérıl az MVH megkeresésére adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban szereplı adótartozás összegét az MVH az ügyfelet megilletı központi költségvetési forrásból finanszírozott támogatásból levonja, és átutalja az állami adóhatóságnak. Az ügyfelet az adótartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott támogatásnak megfelelı összegő tartozás az átutalással egyidejőleg megfizetettnek minısül. Az MVH a visszatartásról végzéssel dönt. Ha az igénybe vehetı támogatás összege az ügyfelet terhelı tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt az esedékesség sorrendjében kell a nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére elszámolni. A bankszámlát vezetı hitelintézet az MVH határozata alapján kiállított azonnali beszedési megbízást a végrehajtó okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. 15

16 EGYÉB SZABÁLYOK 28. Közbeszerzés A közbeszerzésrıl külön tájékoztatóban olvashat. 29. A könyvek és nyilvántartások vezetése A támogatást a kettıs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tıketartalékba kell helyezniük, a nem kettıs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell kimutatniuk. A kérelmezı a döntéssel jóváhagyott mővelettel összefüggı gazdasági eseményekrıl külön analitikát köteles vezetni a kiadásai vonatkozásában. Ha a támogatás igénybevételével összefüggésben olyan tevékenységet hajtanak végre, amelynek utólagos ellenırzése érzékszervi vizsgálat útján nehézségekbe ütközhet, akkor a kérelmezı a tevékenység végrehajtásáról vezetett nyilvántartásait köteles fényképpel, filmfelvétellel, illetve más hasonló bizonyító erıvel rendelkezı dokumentummal alátámasztani. Erre pl. akkor lehet szükség, ha a berendezést nem látható helyre építik be, és az ellenırzés során a megbontás ésszerőtlen lenne. 30. Az iratok kezelése, vezetése és megırzése Az ügyfél a jogszabályban elıírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást ideértve az elektronikus úton, illetıleg adathordozón rögzített adatokat is úgy köteles kiállítani, illetve vezetni, hogy az a befizetési kötelezettségnek, illetve a támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenırzésére alkalmas legyen. A könyveket, nyilvántartásokat, ide értve az intézkedéssel összefüggı külön analitikát is úgy kell vezetni, hogy a bennük foglalt feljegyzések a számvitelrıl szóló törvény bizonylati rendjére vonatkozó és egyéb jogszabályokban elıírt bizonylatokon alapuljanak, támogatásonként folyamatosan tartalmazzák a támogatást meghatározó adatokat és azok bizonylati hivatkozásait, kitőnjön belılük az adott idıszakra vonatkozóan a támogatás alapja, valamint a támogatás igénybevételének és az alapul szolgáló bizonylatoknak az ellenırzését lehetıvé tegyék. Az intézkedéssel összefüggı gazdasági eseményekrıl kiállított bizonylatra rá kell vezetni a támogatási döntésben meghatározott azonosító számot. Az iratokat a kérelmezı az MVH részére bejelentett helyen köteles ırizni, ugyanakkor az iratok a könyvelés, feldolgozás idıtartama alatt más helyre továbbíthatók. Az iratokat az elızetes értesítés alapján lefolytatott helyszíni ellenırzés kezdı idıpontjára, egyéb esetben az erre vonatkozó felhívást követı munkanap kezdetén az MVH rendelkezésére kell bocsátani. Az iratokat a kérelmezınek a nyilvántartás módjától függetlenül a támogatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított nyolc évig kell megıriznie. 31. Monitoring adatszolgáltatás A kérelmezı az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer mőködtetése céljából adatot szolgáltatni. 16

17 Ha az MVH az elhunyt magánszemély támogatásával összefüggésben eljárást folytat vagy azt kezdeményezi, és ennek során az örökösök személyének ismerete szükséges, az MVH megkeresésére a hagyatéki leltározást végzı szerv adatot szolgáltat a hagyatéki leltár készítésének tényérıl, valamint a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzı nevérıl és székhelyérıl. Az MVH megkeresése alapján a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzı tájékoztatja az MVH-t az azonosításukhoz szükséges adatok feltüntetésével az örökösökrıl vagy tájékoztatást ad a hagyatéki eljárás megszőntetésérıl. Az MVH a szükséges ellenırzések lefolytatása, valamint más intézkedés megtétele céljából köteles a támogatási adatot az MVH ellenırzésére jogosult szervek, valamint más tagállam kifizetı ügynöksége rendelkezésére bocsátani. Az MVH az ügyfélre vonatkozó támogatási adatokat egyedi azonosításra alkalmas módon, illetve a támogatások összegével, felhasználásával kapcsolatos adatokat összesített adatként statisztikai célú felhasználásra térítésmentesen adja át a Központi Statisztikai Hivatalnak. 32. Adatok nyilvánossága Az MVH által kezelt támogatási adatok közül közérdekbıl nyilvános a támogatásban részesülı kérelmezı: a) neve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye; b) regisztrációs száma; c) a támogatás jogcíme; valamint d) a támogatás jogerısen megállapított összege. Az MVH az adatokat honlapján a támogatási összeget megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított harminc napon belül közzéteszi. 33. A nyilvánosság tájékoztatása A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, a 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1 valamint 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját fel kell tüntetnie. Az arculati elemek különbözı tájékoztatási eszközökön történı megjelenítésének módját az IH az FVM és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi. Az arculati elemek kiadásai elszámolható kiadásoknak minısülnek. 34. A kérelmezı által vállalt kötelezettségben bekövetkezı változás Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének idıtartama alatt a mezıgazdasági üzem egészének, illetve a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól. Az átvállaló a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - csak egy személy lehet. A kötelezettség átvállalásához az MVH elızetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei kirendeltségéhez, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérıen nem rendelkezik. A kötelezettség 17

18 átvállalása nem hagyható jóvá, ha az átvevı nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek. Amennyiben a támogatás feltételét képezı kötelezettségvállalás teljesítésének idıtartama alatt az ügyfél a mezıgazdasági üzem egészét vagy egy részét másik személyre ruházza át, ez utóbbi személy az idıszak fennmaradó részére átveheti a kötelezettségvállalást. Ha a kötelezettségvállalás átvétele elmarad, a kedvezményezettnek vissza kell térítenie a nyújtott támogatást. A fent említett visszafizetéstıl el lehet tekinteni, a kedvezményezett, aki már teljesítette a kötelezettségvállalás jelentıs részét, végleg beszünteti mezıgazdasági tevékenységét, és a kötelezettségvállalásnak az utód általi átvétele nem valósítható meg. A kötelezettséget jelentıs mértékben teljesítettnek kell tekinteni, ha a kötelezettségvállalásra elıírt idıtartam 4/5-e már eltelt. 35. Vis maior Nem tekinthetı jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha az ügyfél kötelezettségének elháríthatatlan külsı ok (vis maior) miatt igazoltan nem tud eleget tenni. Az MVH az elháríthatatlan külsı ok meglétét egyedileg, a következménnyel okozati összefüggésben vizsgálja és dönt annak elfogadásáról. 18

19 IV. GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK K: Szövetkezetünk tároló, tisztító, szárító, hídmérleg építésére, telephelyen belüli tolólapos termény mozgatására, szállítására szolgáló jármőre szeretne pályázni. Milyen elnevezéső fejezet alatt lesz rá lehetıségünk? V: Az önjáró építéssel nem járó gépekre és technológián belül azokra a gépekre lehet igénylést beadni, melyek benne vannak a gépkatalógusban és a 26/2007-es FVM rendelet 2. és 3. mellékleteiben fel vannak sorolva. K: BÉSZ-ek pályázhatnak? V: Beszerzı és Értékesítı szervezetek erre az intézkedésre nem tudnak igénylést benyújtani, csak TÉSZ-ek és termelıi csoportok. K: Az EMVA gép, technológiai berendezés támogatása kapcsán a mezıgazdasági szolgáltatást végzı egyéni vállalkozó, társaság is benyújthatja pályázatát, ha a mg-i tevékenységébıl származó nettó árbevételének aránya eléri az 50%-ot? V: Amennyiben a mezıgazdasági árbevételének aránya eléri az 50%-ot és legalább 4 EUME birtokmérettel rendelkezik, akkor igényelheti a támogatást. K: Erdıgazdálkodással foglalkozó állami cégek is pályázhatnak-e gépbeszerzésre? V: Nem. K: Integrátor pályázhat-e új gépbeszerzésre, ha azt a kistermelık kiszolgálására használja? Tevékenységében a szőken vett mezıgazdasági termelés árbevétele nem éri el az 50 %-ot, hiszen az integrátori tevékenység elsısorban nagykereskedelmi tevékenységet fed le. V: Nem igényelhet támogatást, mert se nem termelı, se nem termelıi csoport. K: Mobil szárító pályázható-e? V: Igen, ha a rendelet 3. számú mellékletében a gépcsoport azonosító szám alatti berendezésrıl van szó. K: Gépek, berendezések beszerzésével kapcsolatban szeretném kérdezni, az igénylés beadásától számítva mennyi idı áll rendelkezésünkre, vagyis mennyi idın belül kell megvalósítani a beruházást? Abban az esetben, ha a pályázatban szereplı gépek közül nem tudjuk valamennyit megvásárolni, (mert elıre nem látható körülmények miatt likviditásunk nem teszi lehetıvé) a pályázat visszavonásra kerül-e, vagy módosul a ténylegesen megvalósított beszerzések összegére? V: Gépberuházásra vonatkozóan a beruházást a támogató határozat kézhezvételét követı 1 éven belül kell megvalósítani. Ha nem tudják a támogatásigénylésben szereplı összes gépet megvásárolni, akkor a már megvásárolt gépek után igényelt és megkapott támogatást vissza kell fizetni, amennyiben az elszámolható kiadások legalább 80%-át nem teljesítik. K: 300 LE erıgépre és kombájnra lehet-e igényelni támogatást? V: Igen, amennyiben rajta van a támogatható gépek listáján. K: A gépbeszerzésen belül lesz-e lehetıség építıipari gép konkrétabban a tızegkitermelésnél használatos kotrógép beszerzésére, ha igen milyen támogatási aránnyal. Egy éve mőködı vállalkozó nyújthat-e be támogatási igényt, ha igen melyik intézkedésre? 19

20 V: Az igénylınek mezıgazdasági termelınek, vagy TÉSZ-nek, vagy termelıi csoportnak kell lennie (árbevételén belül a mezıgazdasági tevékenység arányának el kell érnie az 50%-ot), illetve el kell érni a 4 EUME-t. Akár induló vállalkozás is igényelhet támogatást. K: A kérdésem az lenne hogy már folyamatban lévı gépbeszerzésre lehet-e pályázni? V: Igen, ha a beszerzést január 1-et követıen kezdték meg. K: A 26/2007 ( IV 17) FVM Rendelet: Gépek, technológiai berendezések beszerzések kiíráson belül beszerezhetı takarmány szárító berendezések kérelmében elszámolható-e a minimális építés( földmunka, alap betonozása) költsége? Azért kérdezem, mert a 23/2007 ( IV 17) FVM rendeletben az általános szabályok között a 29 (1) pontja alapján a gépek technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható. Ez a pl. betonozás a beépítés munkafolyamata. E nélkül nem üzemeltethetı a szárító berendezés. Tehát az a kérdésem, hogy földmunka és betonozás támogatható költség- e? Ha igen kell-e erre vonatkozó költségvetés benyújtása. V: A beépítés költsége nem támogatható, azt nem elszámolható költségként kell feltüntetni. Ennek oka, hogy csak önjáró, építéssel nem járó gépek támogathatók a rendelet szerint. K: A géptámogatással kapcsolatban az lenne a kérdésem egyéni vállalkozó mezıgazdasági szolgáltatási tevékenységet végez TEÁOR Saját földterülettel nem rendelkezik, ı jogosult-e géptámogatásra? Ha igen nála hogy számolják az 4 EUME-t. V: Nem igényelhet támogatást, mivel esetében nem lehet a birtokméret megállapítani. K: Lehet-e igényelni támogatást használt gépre? V: Nem, mert csak az elsı üzembe helyezéső gépek beszerzésére lehet támogatást igényelni. K: Takarmánykiosztó kocsit szeretnék vásárolni, milyen intézkedés keretén adhatok be igénylést? V: Az állattartó telepek korszerősítésén, illetve a gépberuházásokon belül lehet erre igényelni támogatást. Az állattartó telepek korszerősítésén belül magasabb támogatási kulcsot érhet el, de ebben az esetben építési-technológiai beruházást is kell vállalnia. Lásd: 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet. K: Mezıgazdasági bérmunkával foglalkozom, vehetek-e igénybe támogatást? V: Csak akkor, ha gazdálkodik is, és a gazdasági mérete eléri a 4 EUME-t. K: Kertészettel foglalkozom, öntözésre szeretnék pályázni. Van erre lehetıség a géptámogatási intézkedésen belül. V: Ezen az intézkedésen belül csak a gépek, pl. szivattyúk, szórófejek, öntözıcsövek vásárlása támogatható, az öntözési beruházás többi része (pl. szerelési díjak, földmunka, kútfúrás stb.) nem. K: Elszámolhatom a támogatási kérelem elkészítésének költségeit? V: Nem, ezen az intézkedésen belül egyéb költségek nem számolhatók el. K: Kedvezıtlen adottságú területek kapnak-e többlettámogatást? V: Nem, egységes támogatási arány vonatkozik minden kérelmezıre. 20

21 V. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Fogalmak 2. sz. melléklet A támogatási kérelmek értékelésének szempontjai 3. sz. melléklet A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 4. sz. melléklet Kifizetési kérelemhez tartozó számlaösszesítı tartalma 5. sz. melléklet Vonatkozó jogszabályok 6. sz. melléklet MVH megyei kirendeltségek és központi ügyfélszolgálat 7. sz. melléklet 25%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések 8. sz. melléklet 35%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések 21

22 1. sz. melléklet Fogalmak 1. EMVA: A 1698/2005/EK rendelete az Európai mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról. A rendelet 4 tengelyre bontva határozza meg a közös agrárpolitikai célok megvalósulását szolgáló intézkedéseket. 2. beruházás: az ügyfél által eszközölt, a számvitelrıl szóló évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény által befektetett eszközként aktiválhatónak minısített ráfordítások összessége. A társasági tulajdon, illetıleg szavazati jog megszerzésére fordított összeg csak abban az esetben minısül beruházásnak, ha a támogatás igénybevételi feltételeit megállapító jogszabály ezt kifejezetten lehetıvé teszi. 3. irányító hatóság (IH): az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 75. cikke, valamint az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet 58. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az agrárpolitikáért felelıs miniszter. 4. kifizetı ügynökség: a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározottak szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt, és az illetékes hatóság által e feladat ellátására akkreditált szerv (Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal). 5. intézkedés: az EMVA tengelyek végrehajtásához hozzájáruló mőveletek sorozata 6. alintézkedés: az intézkedésen belül önállóan lehatárolható célterület és jogosultsági feltételek alapján elkülönített támogatható mőveletek köre, amelyet a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szabályoz. 7. célterület: az intézkedésen, alintézkedésen belül jogszabályban meghatározott cél, amelyre a támogatott mővelet irányul. 8. mővelet: meghatározott szempontok szerint kiválasztott és egy vagy több kérelmezı által végrehajtott projekt, szerzıdés, megállapodás vagy egyéb cselekvés, amely lehetıvé teszi az EMVA célkitőzéseinek elérését, azzal a kiegészítéssel, hogy tagolódhat jogszabályban meghatározott tevékenységekre 9. tevékenység: a mővelet önállóan megvalósuló részeleme. 10. mővelet megvalósulása: a mőveletet alkotó összes tevékenység okirattal igazolt lezárása. Az okirat építési beruházás esetén a jogerıs használatbavételi engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által elıírt közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményrıl kiállított, igazoltan teljesített számviteli bizonylat. 11. beruházási támogatás: olyan nem terület-, illetve állatlétszám alapú intézkedés, alintézkedés keretében nyújtandó támogatás, amely legalább egy beruházás ideértbe az immateriális javak beszerzését is megvalósítására irányul. 12. termelıi csoport: a termelıi csoportokról szóló 81/2004. (V.4.) FVM rendelet alapján elismert termelıi csoport. 13. kifizetési kérelem: a támogatási döntés alapján a kifizetés céljából benyújtott kérelem; 22

23 14. nyilvánvaló hiba: az ügyfél által benyújtott kérelemben, pályázatban feltüntetett adatok olyan egyértelmő hiányossága vagy hibája, amely a kérelem, vagy a pályázat más adataiból vagy más, a végrehajtási feladatokat ellátó szervezet által közvetlenül elérhetı nyilvántartásból származó adatok alapján hiánypótlásra felszólítás nélkül, saját hatáskörben pótolható vagy javítható, kivéve a kérelem hitelességét befolyásoló hiányosság (aláírás, bélyegzı lenyomat, stb.); 15. standard fedezeti hozzájárulás (SFH): a termelési érték és bizonyos változó költségek különbsége, egy területegységre (általában 1 hektárra) vagy állategységre (általában 1 vagy 100 db állatra) számítva, és átlagos idıjárási és üzemi feltételekre vonatkoztatva; 16. támogatási kérelem: a támogatási rendszerbe való felvétel iránti kérelem; 17. mezıgazdasági üzem: egy adott mezıgazdasági termelı által mezıgazdasági tevékenység folytatásához használt termelıegységek, különösen termıföld, állatállomány, gép, épület, berendezés összessége. 18. mezıgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérıl szóló 9003/2002. (SK.6.) KSH Közlemény (TEÁOR) 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 szerinti tevékenységek. 19. mezıgazdasági termelı: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely mezıgazdasági tevékenysége folytat. 20. referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege 21. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelızı 12 hónapon belül jegyezték be, az egyéni vállalkozó, illetve az ıstermelı, amennyiben a vállalkozói, illetve ıstermelıi igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelızı 12 hónapon belül került sor 22. tevékenységtípus: azonos jellegő tevékenységek összessége 23. jogcím: azon mőveletek összessége, melyekre támogatás ugyanabban a kérelemben igényelhetı 23

24 2. sz. melléklet A támogatási kérelmek értékelésének szempontjai Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenırzés módja Pontszám Szakmai szempontok Csatolni kell a termelıi csoport, TÉSZ igazolását Az ügyfél termelıi csoport, TÉSZ arról, hogy az ügyfél a vagy annak tagja. csoport tagja 15 Az ügyfél állattenyésztési vagy vegyes gazdálkodási tevékenységet végez Csatolni kell a hatósági állatorvos igazolását az állattartó telep nyilvántartásáról és az állattartó tevékenység végzésérıl Az ügyfél növénytermesztési és/vagy kertészeti tevékenységet Nyilatkozat 7 végez A beruházás keretében megvásárolni kívánt gépek 1-es Katalógusban megjelölt gép. korszerőségi mutatóval szerepelnek 10 a gépkatalógusban Összesen: max. 35 A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fı) A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése a fejlesztés hatására Horizontális szempontok Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely felett 10 Nyilatkozat 8 Nyilatkozat Az ügyfél részt vesz az agrárkörnyezetgazdálkodási programban 5 24

25 A megvalósítás helye Pénzügyi terv Nem termelıi csoport esetében A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Vállalatértékelés Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Termelıi csoport esetében A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Vállalatértékelés hátrányos helyzető térségben van Befektetett eszközök változása Saját tıke változása a beruházás idıtartama 1 alatt Értékcsökkenés változása 2 Saját tıke változása a 2 mőködtetési idıszak alatt A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázisadatainak összevetése referencia adatokkal Termelési érték 2 Adózás elıtti eredmény 2 Termelési értékarányos 2 jövedelmezıség Pénzügyi tábla adatainak összevetése referencia adatokkal a mőködtetés alatt: Termelési érték 1 Adózás elıtti eredmény 1 Termelési értékarányos 1 jövedelmezıség Az üzem által a bázis évhez képest a határozatot követı 4. évre vállalt mezıgazdasági terület nı, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont. Befektetett eszközök változása Saját tıke változása a beruházás idıtartama 2 alatt Értékcsökkenés változása 2 Saját tıke változása a 2 mőködtetési idıszak alatt A vállalkozás bázis évében az egy tagra jutó árbevétel értéke meghaladja a Induló TCS esetében a számítást a pályázat és az azt követı 2 év terv adatai alapján kell elvégezni. 16 millió forintot 6 12 millió forintot 3 8 millió forintot

26 Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata A vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több, mint Induló termelıi csoport esetében, ha az 1 tagra jutó árbevétel eléri a 20%-kal bıvül 9,6 millió forintot 2 10%-kal bıvül 8,8 millió forintot 1 Ha az ügyfél a benyújtást követı 3 évben realizált árbevétele a benyújtás évében tervezett (bázis év) árbevételhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás Ha az ügyfél nem természetes személy A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást Nık foglalkoztatása Csökkent munkaképességő foglalkoztatása 1,4-szeresét 4 1,2-szeresét 2 A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nı A foglalkoztatottak számának 20-50%-a nı A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nı Nyilatkozat 3 Nyilatkozat 3 Nyilatkozat 2 Nyilatkozat 1 Nyilatkozat 2 Ha az ügyfél természetes személy Az ügyfél nı 3 Az ügyfél roma származású Nyilatkozat 3 Az ügyfél csökkent munkaképességő Nyilatkozat 2 Összesen: max. 65 Mindösszesen: max

27 3. sz. melléklet A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi SFH Kód Megnevezés (FSS) Mértékegység SFH 2004 D01 Közönséges búza és tönköly Ft/ha D02 Durum búza Ft/ha D03 Rozs Ft/ha D04 Árpa Ft/ha D05 Zab Ft/ha D06 Szemeskukorica Ft/ha D07 Rizs Ft/ha D08 Egyéb gabonafélék Ft/ha D09 Száraz hüvelyesek, összesen Ft/ha D09E Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt Ft/ha D09F Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék Ft/ha D09G Száraz hüvelyesek, egyéb Ft/ha D10 Burgonya Ft/ha D11 Cukorrépa Ft/ha D12 Takarmánygyökerek és -káposzták Ft/ha D23- D35 Ipari növények Ft/ha D23 Dohány Ft/ha D24 Komló Ft/ha D25 Gyapot Ft/ha - D26 Káposztarepce és réparepce Ft/ha D27 Napraforgó Ft/ha D28 Szója Ft/ha D29 Olajlen Ft/ha D30 Egyéb olajosmagvú növények Ft/ha D31 Rostlen Ft/ha D32 Rostkender Ft/ha D33 Egyéb rostnövények Ft/ha - D34 Illóolaj-, gyógy- és főszernövények Ft/ha D35 Egyéb ipari növények, egyéb Ft/ha D14 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandi ágy) alatt Ft/ha

28 D14A D14B D15 D16 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy) D17 Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha D18 Takarmánynövények, összesen Ft/ha D18A Takarmánynövények - idıszaki gyep Ft/ha D18B Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, összesen Ft/ha D18B1 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukorica Ft/ha D18B3 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb Ft/ha D19 Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták) Ft/ha D20 Egyéb szántóföldi növények Ft/ha D21 Parlag, ugar támogatás nélkül Ft/ha - D22 Parlag, ugar támogatással (set-aside) Ft/ha - E Konyhakert Ft/ha F Állandó rét és legelı, összesen Ft/ha F01 Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelı) Ft/ha F02 Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelı) Ft/ha G01 Gyümölcsültetvények, összesen Ft/ha G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss Ft/ha G01B Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss Ft/ha - G01C Gyümölcsültetvények, héjasok Ft/ha G02 Citrus-ültetvények Ft/ha - G03 Olajfa ültetvények Ft/ha - G03A Olajfa ültetvények - étkezési olíva Ft/ha - G03B Olajfa ültetvények - olajtermelésre Ft/ha - G04 Szılıültetvények, összesen Ft/ha G04A Minıségi borszılı ültetvények Ft/ha G04B Egyéb borszılı ültetvények Ft/ha G04C Csemegeszılı ültetvények Ft/ha G04D Mazsolaszılı ültetvények Ft/ha - G05 Faiskolák Ft/ha G06 Egyéb ültetvények Ft/ha - G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények Ft/ha I01 Másodvetéső növények összesen Ft/ha

29 I02 Gomba Ft/100m J01 Lófélék Ft/állat J02 Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen Ft/állat J02A Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J02B Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nıivarú Ft/állat J03 Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J04 Egy és két év közötti szarvasmarha, nıivarú Ft/állat J05 Kétéves és idısebb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J06 Kétéves és idısebb szarvasmarha, üszı Ft/állat J07 Kétéves és idısebb szarvasmarha, tejhasznú tehén Ft/állat J08 Kétéves és idısebb szarvasmarha, egyéb tehén Ft/állat J09 Juh, összesen Ft/állat J09A Juh, tenyész nıivarú (anyajuh) Ft/állat J09B Juh, egyéb Ft/állat J10 Kecske, összesen Ft/állat J10A Kecske, tenyész nıivarú (anyakecske) Ft/állat J10B Kecske, egyéb Ft/állat J11 Sertés, malacok 20 kg alatt Ft/állat J12 Sertés, tenyészkoca 50 kg felett Ft/állat J13 Sertés, egyéb Ft/állat J14 J15 J16 J16A J16B J16C J16D Pecsenyecsirke Tojótyúk Egyéb baromfi Pulyka Kacsa Liba Egyéb baromfi Ft/100db állat Ft/100db állat Ft/100db állat Ft/100db állat Ft/100db állat Ft/100db állat Ft/100db állat J17 Nyúl (tenyész nıivarú) (anyanyúl) Ft/állat J18 Méhcsaládok Ft/kaptár

30 4. sz. melléklet Kifizetési kérelemhez tartozó számlaösszesítı tartalma A számlaösszesítı tartalmazza: a bizonylat azonosítóját, megnevezését, kiállítójának adószámát; a teljesítés idıpontját; a fizetés módját és határidejét; a számlatétel megnevezését, SZJ vagy VTSZ számát; a nettó összeg és ÁFA mértéke alapján az elszámolni kívánt összeget; a támogatási döntésben megállapított kiadási sor támogatási döntés szerinti azonosítóját, melyhez a tétel tartozik. 30

31 5. sz. melléklet Vonatkozó jogszabályok Közösségi jogszabályok: a Tanács 1698/2005/EK rendelete (2006. szeptember 20.) az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról; a Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról; a Bizottság 1975/2006/EK rendelete (2006. december 7.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenırzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; Nemzeti jogszabályok: a mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény; a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 23/2007. (IV.17) FVM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól; a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV.17) FVM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 39/2007. (V.15) FVM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17) FVM rendelet módosításáról 31

32 6. sz. melléklet MVH megyei kirendeltségei és központi ügyfélszolgálata Megye Kirendeltség címe Levelezési cím Telefon Fax Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Kisfaludy u Kecskemét, Pf.: / / Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út Pécs, Pf.: / / Békés 5600 Békéscsaba, Temetı sor Békéscsaba, Pf.: / / Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc, Mindszent tér Miskolc, Pf.: / / Csongrád 6721 Szeged, Tisza Lajos krt Szeged, Pf.: 26. és / / Fejér 8000 Székesfehérvár, Deák F. u Székesfehérvár, Pf.: / / Gyır-Moson-Sopron 9021 Gyır, Munkácsy u Gyır, Munkácsy u / ; 96/ / Hajdú-Bihar 4000 Debrecen, Piac u Debrecen, Pf.: / / Heves 3300 Eger, Maczky Valér út Eger, Pf.: / / Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, József Attila u Szolnok, Pf.: / / Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Vértanúk tere Tatabánya, Pf.: / / Központi ügyfélszolgálat 1095 Budapest, IX. ker. Soroksári út Budapest 62., Pf.: ; Nógrád 3100 Salgótarján, Múzeum tér Salgótarján, Pf.: / / Pest 1093 Budapest, Lónyay utca Budapest, Pf.: Somogy 7400 Kaposvár, Berzsenyi u Kaposvár, Berzsenyi u. 9 82/ ; 82/ / ; 82/ Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Hısök tere Nyíregyháza, Pf.: / / Tolna 7100 Szekszárd, Augusz I. u Szekszárd, Pf.: / / Vas 9700 Szombathely, Rákóczi F. u Szombathely, Pf.: / / Veszprém 8200 Veszprém, Levendula u Veszprém, Pf.: / ; 88/ / ; 88/ Zala 8900 Zalaegerszeg, Kis u Zalaegerszeg, Pf.: / ; 92/ / ; 92/

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 2007-2013 közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20.

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. 2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. Kedves Ügyfelünk! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012.

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések Az MVH a pályázatokat adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

alatt, természetes személy végrehajtási eljárás alatt; Nincs lejárt tartozása az MVH felé;

alatt, természetes személy végrehajtási eljárás alatt; Nincs lejárt tartozása az MVH felé; Kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók EMVA III. tengely 2008. október Kérelmek Alapjogosultsági feltételek Ügyfél-regisztrációs szám (G001, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor, G002 adatváltozás

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra

TÁJÉKOZTATÓ az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra benyújtott kérelmek folyamatba épített helyszíni

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: cím:

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név:  cím: A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód: 6.359.02.01, 6.463.01.01 1 Főlap iratkódja

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 76/2011. (VII.29.) VM rendeletek, MVH közlemények ezeket

Részletesebben

EMVA I. tengely aktualitásai

EMVA I. tengely aktualitásai EMVA I. tengely aktualitásai Harcsa Krisztina szakreferens 2009. március 25. Az EMVA tengelyei 1. A mezőgazdasági/erdészeti szektorok versenyképessége 2. Környezet- és tájfenntartás 3. Munkahelyteremtés,

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM

67/2007. (VII. 26.) FVM 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 130. szám 32173 A vidékfejlesztési miniszter 103/2011. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III-IV tengely. Zirc, 2011.05.26.

Kifizetési kérelem. EMVA III-IV tengely. Zirc, 2011.05.26. Kifizetési kérelem EMVA III-IV tengely Zirc, 2011.05.26. 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem támogatási kérelemben elfogadott

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

23/2010. (III. 16.) FVM rendelet

23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet egyes vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 147/2010. (IX. 30.) számú KÖZLEMÉNYE. A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 147/2010. (IX. 30.) számú KÖZLEMÉNYE. A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 147/2010. (IX. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoptok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód: 35001, 46001 1 Főlap iratkódja 2 Azonosítási

Részletesebben

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 15/009. (IX. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére Fiatal gazda információs börze 2012. november 15-29. Borbényi György osztályvezető MVH

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd Ft Egyéni beruházás

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9363 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Ha az árbevétel arányos adózás elõtti eredmény (az adózás elõtti eredmény és az árbevétel hányadosa)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 részének 9. sora helyébe a következő szövegrész lép: Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 2. Az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1998 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 25. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 8/2013. (II. 18.) VM rendelete az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben