Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!"

Átírás

1 2010/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Tájékozatjuk Önöket, hogy első két hónapjában a szolgáltatási területünket érintően több jogszabály, értelmező rendelkezés, APEH állásfoglalás jelent meg, az ezzel összefüggő fontos tudnivalókat az ALFA HÍRLEVÉL 2010/2. számában foglaljuk össze. Az elmúlt év végén fogadta el az Országgyűlés az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló új szabályozást, valamint az egészségbiztosítási és családtámogatási rendelkezések módosítását. Ezek a szabályok május elsején lépnek életbe, fontosságuk miatt erről is tájékoztatást adunk. A legfrissebb jogszabály a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet, mely felváltja a 78/1993. (V.12.) kormányrendeletet, szintén május elsején lép hatályba. Aktuális Hírlevelünkben az alábbi témakörökkel foglalkozunk: Egyszerűsített foglalkoztatás Terhességi-gyermekágyi segély, GYED, GYES től Munkába járással kapcsolatos költségtérítés szabályai től Egyéb témák: APEH Tájékoztató a tevékenységhez használt gépjárművek fogyasztási normáiról APEH Tájékoztató a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos adókötelezettség teljesítéséről A NYENYI adatszolgáltatás megszűnéséről Fizetési lap küldése ben HR naptár-március

2 I. Egyszerűsített foglalkoztatás December közepén fogadta el a parlament az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvényt, amely április 01-i hatállyal jelentősen átalakítja az alkalmi és az időszakos foglalkoztatás rendszerét. A törvény a Magyar Közlöny évi 192. számában jelent meg teljes terjedelemben, jelen kivonatban igyekszünk a legfontosabb változásokra felhívni a figyelmet, így az alkalmi munkavállalói könyv megszűnésére, az új bejelentési szabályokra, illetve a változó közteherfizetésre. Az egyszerűsített foglalkoztatás kategóriájába az alkalmi munka mellett a háztartásban végzett munka, a közhasznú munka és az idénymunka is beletartozik (definíciók a törvényben). Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából a munkaviszonyt szerződés megkötésével kell létesíteni. A munkaszerződést legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni. Eltérés! 5 naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező, de bejelentési, illetve jelenléti ív vezetési kötelezettség áll fenn ebben az esetben. A jelenléti ív jognyilatkozatnak minősül, annak a munkavégzés megkezdéskor történő aláírása tanúsítja a munkaviszony létrejöttét. A munkáltató a jelenléti ív egy példányát a munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak köteles átadni, a második példányt a tárgyévet követő ötödik év végéig köteles megőrizni. Korlátozó szabályok Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek között, akik között a szerződés megkötésekor már a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn. Ha a munkaviszony nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa. Közteherfizetés Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja.tv.), illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér harminc százalékával megegyező összegű közterhet fizet. Ennek megfizetésével nem terheli a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás, valamint az Szja.tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,

3 a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség. Bejelentési és bevallási szabályok Egyszerűsített foglalkoztatás estén a munkáltatót az illetékes elsőfokú hatóság felé a munkavégzés megkezdése előtt fennálló bejelentési kötelezettség terheli az Eftv. 12. (1) bekezdése által meghatározott tartalommal. A bejelentést a munkáltató választása szerint a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, elektronikusan kell megtenni az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) felé a munkavállalást megelőző napon, de legkésőbb a munka megkezdése előtt, mobil rádiótelefonon - internet-szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással - is teljesíteni lehet (2010. július 1-től), magánszemély munkáltató háztartásában végzett, illetve növénytermesztési idénymunka esetén telefonon is teljesíteni lehet (a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül). Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására - így különösen a munkaidő változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) általános szabályait kell alkalmazni. A munkáltató a bevallási kötelezettségét az Art. 31. (2) bekezdésének megfelelően az ott meghatározott adattartalommal, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig teljesíti. A munkáltató választhatja azt is, hogy a bevallási kötelezettségét az Art. 31. (2) bekezdése szerinti adattartalommal évente egyszer, a tárgyévet követő év január 12-éig teljesíti. További lényeges szabályok Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkavégzés megkezdése előtt a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas, a munkavállaló esetleges testi vagy egészségügyi fogyatkozása a biztonságos munkavégzést és a munkavállaló testi épségét nem veszélyezteti. Megszűnik az a korlátozás, hogy a munkavállaló egy évben több munkáltatónál is csak 120 napig végezhet alkalmi munkát. Figyelem! Az alkalmi munkavállalói kiskönyvek leadási határideje: július 31.! II. Terhességi-gyermekágyi segély, GYED, GYES május 1-től Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXIX. törvény több pontjában módosította a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól és a családok támogatásáról szóló törvényeket.

4 A változások a terhességi gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély jogosultsági feltételeit, az utóbbi esetében annak időtartamát is érintik. Terhességi-gyermekágyi segély április 30-a utáni szülések esetén terhességi gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőző 2 éven belül összesen 365 naptári napon át biztosított volt (a korábbi szabályok szerint elegendő volt a 180 napos biztosítási idő). A 365 napos biztosítási időbe a munkaviszonyban töltött időszak mellett figyelembe lehet venni a közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári napot. A terhességi gyermekágyi segély alapjába az a jövedelem számít bele, amely után pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kellett fizetni. A terhességi gyermekágyi segély megállapítása: - amennyiben rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel > táppénz szabály alkalmazása, - amennyiben nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel > alap a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része (azaz x 2 = /30 = Ft/naptári nap), ha a tényleges jövedelme (tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelem) nem éri el a minimálbér kétszeresét, akkor a tényleges jövedelem lesz az alap. A terhességi gyermekágyi segély folyósítás ideje > 168 naptári nap Gyermekgondozási díj május 1-től GYED-re akkor jogosult a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését a gyermeket szülő anya esetében a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. A szükséges 365 napba a munkaviszonyban töltött időszak mellett figyelembe lehet venni a közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári napot. Megállapítható a GYED akkor is, ha a jogosult álláskeresési járadékban, segélyben, vállalkozói, illetve munkanélküli járadékban, álláskeresést ösztönző juttatásban részesül. A gyermek gondozására fizetés nélküli szabadságot kell kivenni. Ha a terhességi gyermekágyi segélyben részesült anya biztosítási jogviszonya a terhességi gyermekágyi segély időtartama alatt megszűnik, jogosult marad a GYED-re, feltéve, hogy terhességi gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a gyermeket saját háztartásában neveli. A GYED alapjába az a jövedelem számít bele, amely után pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kellett fizetni. Összege a naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. A GYED összegének megállapítása:

5 az irányadó időszakban kifizetett, legalább 180 naptári napi rendszeres és nem rendszeres jövedelem alapján kell megállapítani. ha nincs 180 naptári napi jövedelem, a GYED alapja a minimálbér lesz. kedvezmény szabály alkalmazása: ha a jogosultnak azért nincs 180 naptári napi jövedelme, mert táppénzben, terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben részesült, akkor az előző ellátás alapját képező jövedelem alapján kell megállapítani az újabb ellátás összegét. Gyermekgondozási segély A legjelentősebb változás, hogy május 1-től gyermekgondozási segély a korábbi három év helyett a gyermek kétéves koráig jár. Ikergyermekek esetén a GYES a gyermekek tankötelessé válása évének végéig jár. Amennyiben az ikergyermekeknél a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a GYES folyósítása során a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek gondozása esetén a GYES továbbra is a gyermek tíz éves koráig jár. Ha a gyermek tízéves koráig nem kezdi el az iskolát, akkor tankötelessé válása évének azt az évet kell tekinteni, amikor betölti a tíz évet. A GYES összege továbbra is megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével, ami évben ,- Ft/hó. Miután május 1-től a GYED és a GYES is a gyermek két éves koráig jár, gyermekgondozási segély csak akkor vehető igénybe, ha GYED-re nem jogosult a kismama, vagy a gyermek egy éves korának betöltése után munkát akar vállalni (akár teljes munkaidőben). III. A munkába járással kapcsolatos költségtérítés szabályainak változásai A 39/2010. (II.26) Kormányrendelet szabályozza május 1-től a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést. Az új rendelet szövegét Hírlevelünk végén változtatás nélkül tesszük közé. A jelenleg érvényben lévő 78/1993. (V.12.) Kormányrendelet április 30-án hatályát veszti. A legfontosabb változások röviden: Munkába járás a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással megvalósuló munkába járás és hazautazás. Munkába járásnak minősül továbbá a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét annak földrajzi elhelyezkedése miatt sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni. A napi munkába járás a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás. A hazautazás a tartózkodási helyről a munkavégzés rendjétől függően legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő oda-és visszautazás. A munkavállaló a munkába járás címén járó utazási költségtérítés igénybevételével egyidejűleg nyilatkozik a lakóhelyéről és a tartózkodási helyéről, valamint arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről történik-e.

6 Amennyiben a munkavállaló belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán, helyközi (távolsági) autóbuszjáraton, elővárosi buszon, HÉV-en, menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe, a munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú vagy kedvezménnyel megváltott bérlet vagy jegy árának legalább 86 %-át (a bérlettel vagy menetjeggyel történő elszámolás ellenében). Jelenleg közforgalmú vasút igénybevétele esetén 86%-ot, távolsági autóbusz esetén 80%-ot kell téríteni! A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel történő elszámolás ellenében azok árának legalább 86 %-a, legfeljebb havonta évben Ft, évtől minden évben az előző évben irányadó összegnek a KSH által előző évre közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összeg. A munkavállaló részére az szja törvény 25.. (2). b. pontjában foglalt kötségtérítés (munkában töltött napokra 9 Ft/km) akkor jár (tehát kötelező fizetni), ha a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincs közösségi közlekedés, a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést, ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni. Figyelem! Az szja törvény 25.. (2) bekezdése alapján továbbbra is fizethető (azaz adható) - a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem figyelembe veendő bevételként - költségtérítés (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkábajárás költségtérítését is) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy hétvégi hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmú úton mért oda-visszatávolág figyelembevételével kilométerenként 9 Ft összegben. IV. Egyebek APEH Tájékoztató a tevékenységhez használt gépjárművek fogyasztási normáiról A Kormány a 244/2009. (X.29.) kormányrendeletben csökkentette a 60/1992. (IV.1) kormányrendelet 4. -ában a gépkocsikra, segédmotoros kerékpárokra, motorkerékpárokra meghatározott alapnormaátalányok mértékét. A költségtérítés kifizetése során alkalmazandó átalányokat tartalmazó APEH Tájékoztatót a Hírlevél végén változtatás nélkül tesszük közzé. APEH Tájékoztató a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos adókötelezettség teljesítéséről Az APEH február 10-én tájékoztatót tett közzé a béren kívüli juttatások elsősorban a meleg étkezési utalvány tekintetében után fennálló adókötelezettség teljesítéséről.

7 A tájékoztató szerint a munkáltatóknak az adót a juttatás hónapjára kell megfizetni. A juttatás hónapja az a hónap, amelyben a magánszemély a juttatás formájában kapott bevételt megszerzi. Meleg étkezési utalvány tekintetében a bevétel megszerzésének időpontja - azaz a juttatás időpontja a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésének a napja, vagyis az utalvány átvételének napja, illetve amikor az utalvány átvehető, függetlenül attól, hogy a jogosult azt csak később vette át. Ha például a munkáltató a január havi utalványt január hónapban kiosztja, akkor a juttatás hónapja január, és az adót a január havi kötelezettségekkel együtt február 12-éig kell teljesíteni. Ha a január havi étkezési utalvány február hónapban kerül kiosztásra, az elszámolás, adó befizetése a februári kötelezettségek alapján március 12-ig történik. A tájékoztatót a Hírlevél végén változtatás nélkül közöljük. A NYENYI adatszolgáltatás megszűnéséről A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. Törvény 97. -a alapján a foglalkoztatók a munkavállalók nyugdíjjárulék-köteles jövedelmeiről a nyugdíjbiztosítási szerv felé évente adatot szolgáltatnak a tárgyévet követő év április 30-ig. Ezt az adatszolgáltatást utolsó alkalommal 2009-re vonatkozóan április 30-ig kell teljesíteni évtől az állami adóhatóság elektronikus úton fogja átadni a nyugdíjbiztosítási szerv felé a nyugdíjjogosultsághoz szükséges, magánszemélyenként összesített (konszolidált) éves adatokat a tárgyévet követő augusztus 31-ig. Ehhez a foglalkoztatók a havi részletező bevallásban jelentik a szükséges adatokat. A NYENYI lap továbbra is megmarad, az évközben nyugdíjba vonulók utolsó, és szükség esetén a megelőző évi kereseteit a nyugdíjbiztosítási szerv megkeresése alapján ezen kell teljesíteni. Fizetési lap küldése ben Az általunk nyújtott szolgáltatás új lehetőséggel bővül, amit ajánlunk partnereink figyelmébe. A következő hónaptól lehetőség nyílik a fizetési lapok ben, közvetlenül a dolgozóhoz történő eljuttatására. Ezzel az opcióval gyorsan, biztonságosan, azonos időben és papírtakarékosan tudjuk a fizetési értesítőket a munkavállalókhoz eljuttatni. Ehhez csupán az szükséges, hogy a munkavállaló rendelkezzen munkahelyi vagy otthoni címmel. A titkosított elszámoló lapját a dolgozó adóazonosító jelének megadásával nézheti meg, így biztosított az, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá. Ha erre a szolgáltatásra igényt tartanak, kérjük, jelezzék felénk. V. HR naptár március A HR naptár funkciót abból a célból indítjuk el, hogy hasznos segítséget nyújtson, gondolatébresztő legyen gyakorló HR szakemberek számára. A naptárban szakterületek szerint foglaljuk össze az általában az adott hónapra szóló fontosabb feladatokat. Ez a funkció természetesen nem tartalmaz cég specifikus időpontokat, a fő feladatokra koncentrál. A HR teendők területén a március általában a HR költségvetésben rövidtávra, egy éven belül megvalósuló projektek pályáztatásának a hónapja. Már két hónap eltelt az évből, amely jó alapot szolgáltat a becslésekhez és még van elegendő idő a projektek pályáztatására és végrehajtására.

8 Bérszámfejtés, adminisztráció, nyilvántartás A bérszámfejtésben a minden hónapban megszokott irányadó dátumok mellett a következőkre kell figyelni: munkabér fizetés legkésőbbi napja: március 10. havi adatszolgáltatás az APEH felé: március évben március 15-e hétfői napra esik, folyamatos műszakot alkalmazó cégek esetén ez a nap fizetett ünnepi munkavégzésnek minősül. Megtörténik a téli időszámításról a nyári időszámításra történő átállás. Ennek aktuális időpontja az idén: március 28. (vasárnap), mikor is hajnali 2 óráról 3 órára állítjuk át óráinkat. HR adminisztráció és nyilvántartás területén azok a cégek, ahol a prémiumfeltételek egy teljes üzleti évre szólnak, amelynek a vége december 31. számíthatnak arra, hogy a februári évzárás és eredmény kimutatás után a prémiumfeltételek szerinti értékelést, és akár a fizetett/fizetendő kompenzációt a HR rendszerekben rögzíteni kell, azok dokumentációját el kell készíteni és ki kell osztani. Az éves szabadságolási terv márciusban már készen áll, amelyet szintén érdemes rögzíteni az arra alkalmas rendszerekben, és gondoskodni annak a munkavállalókhoz való eljuttatásáról. HR Controlling A havi controlling elkészítésén túl márciusban érdemes időt fordítani a teljesítmény alapú bónusz és jóléti célú ráfordítások elemzésére. Munkaügyi kapcsolatok Amennyiben az éves eredmény már rendelkezésre áll, érdemes a Mt. 22. (2) valamint a Mt. 65. (4) szerinti tájékoztatást megtenni a Szakszervezetek, illetve az Üzemi Tanács felé. Az Üzemi Tanáccsal az éves szabadságolási tervet is véleményeztetni kell (Mt. 65. (3) e)). 22. (1) A szakszervezet a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos. A munkáltató ezt a tájékoztatást és intézkedésének indokolását nem tagadhatja meg. A szakszervezet ezen túlmenően jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) kapcsolatos álláspontját, véleményét a munkáltatóval közölni, továbbá ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni. (2) Ha a munkáltatónál üzemi tanács nincs, a munkáltató köteles tájékoztatni a szakszervezetet: a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, valamint b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről, c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről 65. (1) Az üzemi tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú

9 a) pénzeszközök felhasználása, illetve b) intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében. (3) A munkáltató köteles döntése előtt az üzemi tanáccsal véleményeztetni: a) a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakulására, privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket; b) a személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítására, a nyilvántartandó adatok körére, a 77. -ban meghatározott adatlap tartalmára vonatkozó elképzeléseit, illetve a személyügyi tervet; c) a munkavállalók képzésével összefüggő terveket, a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevételére, illetve a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzeléseket; d) a külön jogszabályban meghatározott egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezetét; e) az éves szabadságolási tervet; f) az új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetését; g) a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatainak tervezetét; h) a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó pályázatot. (4) A munkáltató köteles tájékoztatni az üzemi tanácsot: a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, valamint b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről, c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről. Kompenzáció Amennyiben az éves bértárgyalások az elmúlt gazdasági év eredményeihez, vagy időpontjához kötődnek, márciusra már általában rendelkezésre áll az eredmény kimutatás, amely alapján meg lehet kezdeni a bértárgyalásokat. Ha a prémium-, vagy egyéb juttatási rendszer függ az elmúlt gazdasági évtől, akkor az eredmény kimutatás alapján megkezdődhet a prémiumok kiszámítása, és adott esetben kifizetése, ha az nem az elfogadott mérleghez kötődik, amely általában májusban áll rendelkezésre.

10 Legkésőbb márciusban be kell fejezni a kafetéria rendszer adatokkal való feltöltését, hogy abból a szükséges információk kinyerhetők legyenek és az éves rendeléseket el lehessen készíteni a szolgáltatók felé. Amennyiben a munkáltató rendelkezik üdülővel, vagy üdültetéssel is foglalkozik a jóléti terv részeként, az üdülői helyek felosztását érdemes elkezdeni márciusban. Munkakörök, munkaköri rendszerek, munkakörértékelés Az évnek ebben a szakában időszerű a teljesítményértékelés céljainak meghatározása, illetve a célmeghatározás lezárása. Ehhez a feladathoz tartozhat a prémiumra jogosult munkakörök felülvizsgálata és nagyobb vállalatoknál a karrierterv áttekintése. Teljesítmény menedzsment Ha a gazdasági év egy naptári évnek felel meg általában márciusban záródnak a teljesítménycélkitűzések. Ezek nyomonkövetése és adminisztrációja fontos feladata a hónapnak. A teljesítménycélok kommunikációja szintén fontos, amelynek szakmai támogatására a HR szakembereknek szintén időt kell szakítaniuk. Kompetenciamenedzsment Oktatás Ahogy a bevezetőben is írtuk, általában március folyamán kiírásra kerülnek azok a pályázatok, amelyek az év rövid távú projektjeit érintik. A szakemberek a vállalati kompetencialeltárt valószínűleg már áttekintették, amelynek eredményeképp elkészült az oktatási terv, amely a márciusi képzési projektkiírások alapja. A kompetenciamenedzsment témakörében még hasznos lehet megjegyezni, hogy a kiválasztásban együttműködő tanácsadókat (fejvadászok, AC tanácsadók) sem árt két-három évente megversenyeztetni. A márciusi hónap teendőit az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Témakör - március Bérszámfejtés, adminisztráció HR controlling Munkaügyi kapcsolatok Kompenzáció Munkakörök, rendszerek munkaköri Teljesítménymenedzsment Kompetenciamenedzsment - oktatás Feladat Irányadó időpontok: március 10-munkabér kifizetése, március 12. adatszolgáltatás további feladat még a teljesítménybérek, prémiumok nyilvántartása, adminisztrációja. Éves szabadságolási terv véglegesítése, rögzítése. Havi zárási feladatok, éves bónuszkifizetések és jóléti pénzeszközök felhasználásának elemzése Éves eredménybeszámoló Szakszervezeteknek és/vagy Üzemi Tanácsnak, szabadságolási terv véleményeztetése, éves bértárgyalás elindítása, ha az az előző gazdasági év eredményeihez van kötve. Éves bértárgyalások megkezdése (ha még nem volt), prémiumok, bónuszok kiszámítása, kafetéria rögzítés lezárása, jóléti keret felhasználásának elosztása (üdülés). Prémiumra jogosult munkakörök áttekintése Teljesítménycélok meghatározása, kommunikációja Oktatási terv véglegesítése, éven belüli pályázatok kiírása

11 Mellékletek A Kormány 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről A Kormány a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 153. (2) bekezdésében e rendelet 6. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések vonatkozásában a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 43. (4) (5) bekezdésében, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés g) és k) pontjában, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 66. (3) bekezdésében, az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló évi LXXXII. törvény 6. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és munkavállalóra. (2)Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában e rendeletet megfelelően alkalmazni kell a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló évi LXXX. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és munkavállalóra. 2. E rendelet alkalmazásában: a) munkába járás: aa) a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel meg valósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá ab) a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét annak földrajzi elhelyezkedése miatt sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni; b) napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás; c) hazautazás: a tartózkodási helyről a munkavégzés rendjétől függően legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazás; d) lakóhely: annak a Magyar Köztársaság, vagy az Európai Gazdasági Térség állama (a továbbiakban: EGT-állam) területén lévő lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik; e) tartózkodási hely: annak a Magyar Köztársaság vagy az EGT-állam területén lévő lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül munkavégzési célból ideiglenesen tartózkodik; f) munkavállaló: a magyar állampolgár és az EGT-állam polgára;

12 g) hosszú várakozás: az az időtartam, amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja. 3. (1) A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2) (3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállaló a) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán, b) helyközi (távolsági) autóbuszjáraton, c) elővárosi buszon, HÉV-en, d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe. (2) A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a. (3) A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a, legfeljebb havonta a) 2010-ben forint, b) 2011-től minden évben az előző évben irányadó összegnek a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző évre megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összege. (4) A hazautazással kapcsolatos költségtérítés e rendeletben meghatározott felső korlátjának a tárgyévre vonatkozó mértékét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 2011-től kezdődően minden év január 25-ig hivatalos lapjában közzéteszi. 4. A munkavállaló részére a személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába járás költségtérítése címén a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veendő a 3. -ban nem említett térítés akkor jár, ha a) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés; b) a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést; c) ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt (2) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozója biztosítja. 5. A munkáltató a 4. c) pontjában említett munkavállaló esetében a közigazgatási határon belül történő munkába járást is e rendelet szerinti munkába járásnak minősítheti. 6. (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet, b) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás konstrukció: Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás konstrukció: Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/4-5 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az elmúlt két hónap a jogalkotás területén sok újdonságot nem hozott, Országgyűlés által megalkotott jogszabályok a szolgáltatási területünket érintően nem

Részletesebben

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős Hírlevél 2010. /02. w w w. sinkatax.hu Változik a munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. május 1-én lép hatályba a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet, amely a munkába járással kapcsolatos utazási

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11083. számú törvényjavaslat az egyszerűsített foglalkoztatásról Előadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. október 2009. évi törvény az egyszerűsített

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ Tartalomjegyzék 2010. évi LXXII. törvény Az érettségi vizsga és a felsõoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony Minden, ami EFO 1. Kapcsolat az MT és az EFO tv között 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 201. (1) A törvényben

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI LXXV.TÖRVÉNY

AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI LXXV.TÖRVÉNY AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI LXXV.TÖRVÉNY 1) Jogtörténeti előzmény 2010. április 01-jétől hatályba lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény, mely új fogalmat vezetett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye TARTALOM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓELLENÕRZÉS 1 SINKA JÚLIA: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése 10 DR. MOHAI KÁROLY: Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás ellenõrzése SZOKÁSOS PIACI ÁR

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Előterjesztés. A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Előterjesztés. A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1239 /2009-SZMM MUNKAANYAG Előterjesztés A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról (a 2009. március 20-i OÉT ülést követően átdolgozott szöveg) Budapest,

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ 2004. május 5. Alapjogszabály: 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2 A törvény hatálya Hatály - minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

Részletesebben