Ikt.sz.: Sz-... Köt.váll.szám:... Előadó: Jogi Iroda Ügyintéző:...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikt.sz.: Sz-... Köt.váll.szám:... Előadó: Jogi Iroda Ügyintéző:..."

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Magyar Állami Operaház székhely:1061 Budapest, Andrássy út 22., adószám: , képviselő: Ókovács Szilveszter képviselet jogcíme: főigazgató mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről... mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel. Ikt.sz.: Sz-... Köt.váll.szám:... Előadó: Jogi Iroda Ügyintéző:... Preambulum Felek rögzítik, hogy május... napján a Magyar Állami Operaház pályázati felhívást tett közzé az Opera Nagykövetei Program -ban történő részvétel kapcsán, melyre Vállalkozó a kritériumoknak megfelelő pályázatot nyújtott be. Vállalkozó a Magyar Állami Operaház döntése alapján pályázatával részvételt nyert az Opera Nagykövetei Program -ban történő közreműködésre, mellyel kapcsolatban Felek az alábbi megállapodást kötik. 1. A szerződés tárgya a) Megrendelő felkéri Vállalkozót a Magyar Állami Operaház Opera Nagykövetei Program -jában (továbbiakban: Program) történő részvételre a szeptember 15. és június 15. közötti időszakban. b) Vállalkozó (Művész) a Programban történő részvétel keretében köteles Megrendelő által meghatározott iskolákat és egyéb intézményeket (továbbiakban: Intézmények) felkeresni az opera/balett műfaj népszerűsítése érdekében, illetőleg a megjelölt helyszíneken köteles előadást/foglalkozást tartani. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó (Művész) jogosult javaslatot tenni intézményre. Amennyiben Megrendelő az intézményt jóváhagyja, Vállalkozó (Művész) jogosult az előadást/foglalkozást az általa javasolt intézményben megtartani. c) Vállalkozó (Művész) feladata az előadás/foglalkozás anyagának összeállítása, melyet Vállalkozó (Művész) a Program szakmai vezetője által meghatározott tematika alapján köteles elkészíteni. Az elkészült anyagot a Program szakmai vezetője hagyja jóvá. d) Vállalkozó (Művész) a jelen szerződésben megjelölt feladatokat havonta minimum négy alkalommal köteles ellátni. Felek rögzítik, hogy ugyanazon a napon ugyanazon intézményben megtartott előadások/foglalkozások egy alkalomnak minősülnek. Amennyiben Vállalkozó (Művész) egy napon belül ugyanazon településen, különböző intézményekben több előadást tart, az alkalmak meghatározása - intézményenként történik. e) Vállalkozó a felkérést elfogadja és vállalja, hogy a jelen szerződésben megjelölt feladatokat a jelen szerződésben rögzített feltételek szerint az általánosan elvárható etikai és szakmai normákra figyelemmel teljesíti. f) Vállalkozó (Művész) havonta maximum egy alkalommal jogosult a feladatokat a Programban részt vevő másik művésszel együtt teljesíteni. Egy alkalommal két személynél több előadást/foglalkozást nem tarthat.

2 2 g) Felek rögzítik, hogy a Program szervezője Megrendelő Erkel Programirodája, aki jogosult a teljesítések helyszíni monitorozására is. Megrendelő vagy az általa kijelölt személy jogosult Vállalkozót (Művészt) az előadásra elkísérni és azt közvetlenül meghallgatni, véleményezni. h) Megrendelő lehetőséget biztosít Vállalkozó (Művész) részére, hogy Megrendelő tárainak szolgáltatásait az Erkel Programiroda közvetítésével igénybe vegye a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásához. Amennyiben Vállalkozó (Művész) ilyen szolgáltatást kíván igénybe venni, köteles azt az Erkel Programirodán előre jelezni. 2. Vállalkozási díj, költségtérítés a) Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatai ellátása fejében havonta Ft, azaz havonta háromszázezer forint vállalkozási díjra jogosult. A vállalkozási díj kifizetése jelen szerződés aláírását követően, havonta utólag történik, Vállalkozó bankszámlájára való átutalás útján 20 banki napos fizetési határidővel. A vállalkozási díj kifizetésének feltétele a teljesítés igazolása. A teljesítés igazolására a Megrendelő mindenkori Erkel Programiroda vezetője jogosult. A teljesítés igazolás kiállításának feltétele a Vállalkozó (Művész) által felkeresett intézmények részéről kiállított, jelen szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt teljesítésigazolás leadása Vállalkozó (Művész) által az Erkel Programiroda részére. A teljesítésigazolást az adott intézmény vezetője köteles aláírni és az intézményi pecséttel ellátni. Felek az egyes hónapokat az adott hónap 15. napjától az azt követő hónap 14. napjáig számítják. b) Amennyiben Vállalkozó (Művész) az 1.d) pontban meghatározott havi négy alkalomnál többet teljesít, külön a havi Ft díjazás feletti) díjazásra nem jogosult. c) Vállalkozó (Művész) jelen szerződéses feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő helyközi utazási költségeinek megtérítésére opcionálisan az alábbiak szerint jogosult: Amennyiben Vállalkozó (Művész) helyközi tömegközlekedési eszközön utazik, köteles az általa vásárolt jegyről Megrendelő nevére (Magyar Állami Operaház, székhely: Budapest, Andrássy út 22.) számlát kérni és azt Megrendelő részére, a hozzá tartozó jeggyel együtt leadni. Amennyiben a Vállalkozó (Művész) saját vagy szívességi használatba kapott gépjárművel közlekedik Művész lakóhelye és az előadás/foglalkozás helye között meghatározott kilométer távolságra a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1) számú kormányrendelet 4. által meghatározott norma szerinti üzemanyagköltséget, valamint 9 Ft/km személygépjármű normaköltséget kell elszámolni. (Szja tv. 7. (1) bekezdés r) pont, 3. számú melléklet II. fejezet 6. pont) Vállalkozó (Művész) az Erkel Programiroda részére köteles leadni az utazáshoz használt gépjárműjének forgalmi másolatát, illetve a kötelező felelősségbiztosítás befizetéséről az igazoló szelvény másolatát, Művész lakcímkártyájának másolatát valamint a gépjármű használati nyilatkozatot. Az 1. sz. mellékletében megjelölt teljesítésigazolásában foglaltaknak megfelelően az Erkel Programiroda végzi az igazolás nélkül elszámolható utazási költségtérítés kiszámítását és teljesítésigazolását. A költségtérítés elszámolása és kifizetése havonta utólag történik, az adott hónapban felmerült utazási költségek összesítését követően 20 banki napos fizetési határidővel. d) Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. szabályai szerinti késedelmi kamatra jogosult. e) Felek rögzítik, hogy Vállalkozó (Művész) a jelen szerződés hatálya alatt jogosult belépőkártya igénylésére, mely feljogosítja a jelen szerződésben megjelölt feladatok ellátása érdekében szükséges helyiségekbe való belépésre (limitált jogosultság). Vállalkozó (Művész) köteles a belépőkártyával az Erkel Programiroda felé elszámolni a szerződés utolsó napját követő 8 napon belül. Amennyiben Felek a jelen szerződésben rögzítettek szerint a megállapodás hatályát nem hosszabbítják meg, Megrendelő utolsó fizetési kötelezettsége teljesítésének feltétele a belépőkártya leadása és annak igazolása az Erkel Programiroda részéről.

3 3 f) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés hatálya alatt felmerülő egyoldalú módosítási javaslatainak megfelelő szerződésmódosítás esetén Megrendelő alkalmanként ügykezelési díjat ( Ft+ÁFA/módosítás) számít fel, melyet a Megrendelő szerződésmódosítási díjként leszámláz és a díjakból való levonással érvényesít. Jelen díjfizetési kötelezettség nem terjed ki azokra a módosításokra, melyek a szerződött partner adataiban történő változást (lakcím/székhely, adószám, képviselő, stb.) jelentik. Vállalkozó az adatokban bekövetkezett változtatásokról köteles Megrendelő Jogi Irodáját írásban tájékoztatni. Az en történő értesítés akkor minősül írásbelinek, ha annak megérkezését a címzett(ek) visszaigazolja. 3. Felek jogai és kötelezettségei a) Megrendelő Vállalkozó (Művész) részére 50 darab névjegykártyát készít a Programmal kapcsolatban. A névjegykártya költségeit Megrendelő viseli. b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt tevékenységének ellátása során köteles az Erkel Programiroda rendelkezései szerint eljárni, vele szükség szerint egyeztetni, illetőleg az általa megjelölt egyeztetéseken, megbeszéléseken részt venni, az általuk megjelölt időpontokban megjelenni. c) Vállalkozó (Művész) jelen szerződés aláírásával szavatolja, hogy a szerződés aláírásakor operatagozattal rendelkező színháznál (Magyar Állami Operaház, Szeged, Miskolc, Debrecen, Győr, Pécs) az általa képviselt művészeti ágra irányuló tevékenységre vonatkozó jogviszonyban nem áll. Vállalkozó (Művész) vállalja továbbá, hogy jelen szerződés hatálya alatt az általa képviselt művészeti ágra irányuló tevékenységet ellenérték fejében nem folytat. Amennyiben Vállalkozó (Művész) a jelen pontba foglalt kötelezettségét megszegi, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. d) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt tevékenységének ellátása során köteles a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, továbbá a Megrendelő érintett munkatársaival együttműködni. e) Vállalkozó köteles Megrendelőnek jelezni, amennyiben a felmerült új körülmények, vagy bármilyen egyéb ok a részére kiadott utasítások és biztosított feltételek esetleges módosítását teszik indokolttá. f) Amennyiben Vállalkozó tevékenységével Megrendelőnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni, melyet Megrendelő a vállalkozási díjból történő levonással jogosult érvényesíteni. 4. A szerződés időbeli hatálya a) Jelen szerződést a Felek a szeptember 15. és június 15. napjáig tartó időszakra kötik azzal, hogy Felek fenntartják maguknak a jogot arra, hogy jelen szerződést a 2015/2016., valamint a 2016/2017. évadra a szerződés lejártát megelőzően - meghosszabbítsák. Felek a szerződés meghosszabbításáról külön megállapodást kötelesek kötni legkésőbb május 31. napjáig. b) Amennyiben Vállalkozó (Művész) az adott hónapra meghatározott számú alkalmat nem teljesíti, jelen szerződés automatikusan hatályát veszti és Vállalkozó (Művész) az érintett hónap vonatkozásában díjazásra nem jogosult. c) A felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. d) A szerződést Felek bármikor azonnali hatállyal felmondhatják. Vállalkozó felmondása esetén a felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy Megrendelő a rábízott feladatok intézéséről gondoskodhasson. e) Ha a szerződés felmondása bármelyik fél részéről alapos ok nélkül történt, az okozott kárt meg kell téríteni.

4 4 f) A felmondást minden esetben kötelesek a felek írásban, igazolható módon eljuttatni a másik fél részére. g) A szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül kötelesek a Felek az addig nyújtott szolgáltatásokkal a Ptk. szerint elszámolni. 5. Záró rendelkezések a) A Felek ezennel megállapodnak, hogy a jelen megállapodás tartalmát és a másik félre vonatkozóan a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan birtokukba jutott információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik és betartják az adatvédelemre vonatkozó valamennyi jogi norma előírásait. Felek vállalják továbbá, hogy az itt meghatározott információkat harmadik félnek nem adják ki. E kötelezettség a Feleket a szerződés megszűnését követően is terheli. Az itt meghatározott kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra és információkra, melyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései alapján nyilvánosak. A titoktartási kötelezettség esetleges megszegéséből eredő minden kár tekintetében Vállalkozót teljes körű kártérítési kötelezettség terheli. b) A jelen szerződés módosítása vagy kiegészítése csak mindkét fél egyetértésével, írásban lehetséges. c) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Szja. rendelkezései irányadók. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdések esetén törekszenek a békés megoldásra. d) Jelen szerződés három eredeti példányban készült. e) A jelen szerződés megkötésére az Oktatási és Kulturális Minisztérium 6/2007. sz. utasítása 2. (1) bekezdése a.) pontja alapján, a feladat egyedi jellegére való tekintettel került sor. Szerződő felek jelen vállalkozási szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. Budapest, Megrendelő Magyar Állami Operaház képv.: Ókovács Szilveszter főigazgató Vállalkozó Pércsy Ákos mb. gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyző dr. Főző Virág mb. főigazgató-helyettes Dr. Kovács Zsófia vezető jogtanácsos 1.sz. melléklet: Teljesítésigazolás minta intézményeknek

5 5 1.sz. melléklet Teljesítésigazolás Az Opera Nagykövetei Programhoz Alulírott..(név) intézményvezető igazolom, hogy az Opera Nagykövetei Program keretében az alábbiak szerinti teljesítés történt: 1. Fogadó intézmény neve és címe:. 2. Az Opera Nagykövetének neve:.. 3. A teljesítés időpontja:. 4. Egyebek/Megjegyzés:.. Kelt:. PH.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN 'USF t VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN Amely létrejött egyrészről a Név: Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Vállalkozási és felhasználási szerződés

Vállalkozási és felhasználási szerződés Vállalkozási és felhasználási szerződés amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., törzsszám: 311607, adószám: 15311605-2-41) képviseletében eljár: dr. Berta

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában Budapest, 2011. május 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. Mudrony László egyéni vállalkozó (mindencode)

KERETSZERZŐDÉS. Mudrony László egyéni vállalkozó (mindencode) KERETSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Ön Székhelye: Levelezési címe: Adószám: Képviselője: mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó), másrészről Mudrony László egyéni vállalkozó (mindencode) Székhelye:

Részletesebben

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca

Részletesebben

Együttműködési megállapodás módosítás

Együttműködési megállapodás módosítás Együttműködési megállapodás módosítás amely létrejött egyrészről a Polgármesteri Hivatal Csobánka 2014 Csobánka, Fő u. 1. a továbbiakban ELŐFIZETŐ, illetve MEGRENDELŐ Adószám: 15393678-2-13 Bankszámla

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben