Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat"

Átírás

1 Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.) 1

2 Tartalom Tartalom...2 I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok A szabályzat hatálya A JIK feladatellátásában résztvevő gépjárművek A gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos általános felelősségi és hatáskörök...3 II. A JIK által üzemeltetett gépjárművek használatának rendje Az üzemi használatú gépjárművek (személy- és vegyes használatú gépkocsik) Az eseti gépjárműigénylés jóváhagyása Menetlevél A gépkocsi átvétele, ellenőrzése Személyi használatú gépjárművek Mikrobusz és tehergépjármű használatának rendje Menetlevél Hivatali gépjármű magáncélú igénybevételének rendje A saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú igénybevételének feltételei Taxi igénybevétele...9 III. Üzemanyag-ellátás, - elszámolás Üzemanyagköltség Üzemanyag ellátás Az üzemanyag felhasználás elszámolása A saját tulajdonú gépjárművek használatáért fizetett költségtérítés A költségtérítés összege...11 IV. Egyéb rendelkezések Teendők műszaki hiba esetén Hivatali gépjárművek parkolása A gépjárművezető felelőssége...13 V. A Műszaki csoportvezető gépjármű üzemeltetéssel összefüggő feladatai A Józsefvárosi Intézményműködtető Központban a gondnok feladatai A Műszaki csoportvezető feladatai...15 VI. Mellékletek a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz számú melléklet KIMUTATÁS a JIK gépjármű állományáról számú melléklet Személyi használatú gépjármű igénybevételére jogosultak köre számú melléklet Kiküldetési utasítás a JIK tulajdonát képező gépjármű igénybevételével számú melléklet Megállapodás JIK tulajdonát képező gépjármű vezetésére számú melléklet Nyilatkozat számú melléklet SZEMÉLYGÉPKOCSI MENETLEVÉL számú melléklet SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ M E N E T L E V É L számú melléklet TEHERGÉPJÁRMŰ MENETLEVÉL számú melléklet Személyi használatú gépkocsi km. teljesítményének elszámoló lapja számú melléklet év.havi elszámolásról számú melléklet Nyilatkozat saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez számú melléklet ÚTIJELENTÉS számú melléklet HIVATALI GÉPJÁRMŰ MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATÁNAK IGÉNYLÉSE számú melléklet HIVATALI GÉPJÁRMŰ MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELE, VISSZAVÉTELE számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz számú melléklet ENGEDÉLY Intézményi gépjármű magáncélú igénybevételére számú melléklet ENGEDÉLY saját tulajdonú gépjármű munkába járás igénybevételére Záró rendelkezések Megismerési nyilatkozat

3 I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok Jelen szabályzat, a hivatali személygépjárművek hivatalos és magáncélú igénybevételének rendjére, valamint a magántulajdonban lévő gépjármű és taxi hivatalos célú használatára vonatkozik A szabályzat hatálya A szabályzat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban JIK) alkalmazottaira, valamint a JIK által üzemeltetett (tulajdonában lévő, bérelt, lízingelt) hivatali gépjárművek használatára, valamint a hivatalos célra igénybe vett magántulajdonban lévő (saját) gépjárművek igénybevételének rendjére, a gépjárművek vezetőire, valamint az üzemeltetésében résztvevő, azt irányító és ellenőrző személyekre terjed ki A JIK feladatellátásában résztvevő gépjárművek A JIK feladatainak ellátása érdekében a következő gépjárművek üzemelnek: üzemi használatú személy gépkocsi(k), személyi használatú személy gépkocsi(k), anyagszállításra, beszerzésre és eseti személyszállításra szolgáló vegyes használatú gépjármű(vek), mikrobusz(ok) tehergépjármű(vek) saját gépkocsi, hivatalos célra történő igénybevétele taxi, kizárólag jelen szabályzatban meghatározott esetekben. Az üzemi használatú személygépkocsik: - gépjárművezető nélküli (továbbiakban: kulcsos) - gépjárművezető által üzemeltetett rendszerben működnek A gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos általános felelősségi és hatáskörök A JIK tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása a Műszaki Csoportvezetőjének a feladata. A hivatali gépjárművekkel kapcsolatban a JIK a Casco- és Kötelező felelősségbiztosítást, valamint a cégautó adót a gépjárműadóról szóló, évi LXXXII. törvény alapján megfizeti. A JIK igazgatója által a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata alapján meghatározott jogosultság szerint a műszaki csoportvezető irányítja és felügyeli a gépjárművek üzemeltetését a célszerűség, gazdaságosság, hatékonyság elvének szem előtt tartásával a JIK szolgálati útjainak, alaptevékenységének biztosítására. A kötelezettségvállalásra jogosultak (Igazgató) döntenek a saját tulajdonú gépjárművek, illetve a taxi igénybevételének szükségességéről jelen szabályzat utasításai alapján. A személyszállító gépjárművek külföldi útra történő igénybevételét kizárólag a JIK igazgatója jogosult engedélyezni. Külföldi útra elsődlegesen a MOL aranykártyával rendelkező gépjárművek használhatóak. 3

4 A JIK hivatali gépjárművei az intézmény feladatainak ellátását szolgálják. A hivatali gépjárművet csak a JIK-al közalkalmazotti, különösen indokolt esetben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a JIK által írásban meghatalmazott - gépjármű használati engedéllyel rendelkező (4. sz. melléklet Megállapodás JIK tulajdonát képező gépjármű vezetésére) - személy vezetheti. Az igénylő, illetve a gépjármű vezetője nyilatkozik arról, hogy a jelen szabályzatot megismerte, az abban foglaltakat megértette és rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, a gépjármű átvételekor tudomásul veszi és vállalja a jelen szabályzatban foglaltakat. A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a gondnoki feladatokkal megbízott munkatárs vezeti. A hivatali gépjármű vezetésére vonatkozó, névre szóló engedély annak a személynek adható, aki legalább 1 éve az igénybe venni kívánt gépjármű-kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. Az okmányok alkalmazását, formáját, őrzését, nyilvántartását a szabályzat további fejezetei részletesen szabályozzák. II. A JIK által üzemeltetett gépjárművek használatának rendje 2.1. Az üzemi használatú gépjárművek (személy- és vegyes használatú gépkocsik) A hivatali gépjármű igénybevételére vonatkozó szabályok Helyközi hivatalos utazásokat lehetőleg közforgalmú, menetrend szerint közlekedő tömegközlekedési járatokkal kell lebonyolítani. Helyközi utazáshoz gépkocsi csak akkor vehető igénybe, ha az gazdaságosabb a tömegközlekedési eszközöknél (pld. egy kocsiban több személy utazik), vagy az elvégzendő feladat jellege azt indokolttá teszi. A benyújtott gépkocsi igények elbírálásánál a gazdaságossági szempontokat figyelembe kell venni. Hivatali gépjármű elsősorban akkor igényelhető, ha: a kiküldetés helyszíne tömegközlekedési eszközzel nem, vagy csak nehezen közelíthető meg, vagy a feladat ellátásának sürgőssége indokolja, vagy több helységbe kell utazni, vagy több személy ugyanazon hivatalos célból utazik együtt, és a gépjárművet a JIK érdekeinek megfelelően, szolgálati célból veszik használatba. A JIK-ban kötelezően érvényesítendő gazdaságossági szempontokra tekintettel, az egy adott helyszínen több egymást követő napon történő feladatellátás, rendezvények, konferenciák esetében, amelynek tartama alatt az intézményi gépjármű használata, illetve annak szükségessége nem merül fel, az oda-vissza utazás tömegközlekedési eszközzel, illetve indokolt esetben saját gépjármű igénybevételével történhet. 4

5 A hivatali gépkocsikat a közigazgatási határon kívüli, ún. helyközi közlekedésre az igazgató által aláírt Gépjármű-igénylőlap, Kiküldetési utasítás a JIK tulajdonát képező gépjármű igénybevételével, dokumentumsablon használatával lehet igényelni. (3. számú melléklet). Az eseti gépjármű-igénylőlap tartalma igénylő neve, igénylés időpontja, utazás időtartama, utazás célja, utazás célállomása, utasok száma, gépjárművezető neve. Az eseti gépjármű-igénylőlap egyben a kiküldetés elrendelését is szolgálja. (3. sz. melléklet) A JIK a gépjárműigényléseket on-line elektronikus felületen kezeli. A nyilvántartás a címen érhető el. A hivatali gépjárművek igénybevételének feltételei Igénylést kizárólag a JIK-al közalkalmazotti, különösen indokolt esetben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, az arra jogosító engedéllyel/megbízással rendelkező személy nyújthat be. A gépjármű igénylések nyilvántartása Az igénylések kezelése, jóváhagyása, a gépkocsik kapacitásának, foglaltságának nyilvántartása elektronikusan, közös felületen történik. A nyilvántartás kezelését az igazgató által kijelölt, egy munkatárs, gondnok végzi. A kijelölt munkatárs feladata a nyilvántartás naprakészen tartása. A nyilvántartáshoz hozzáférés a címen igényelhető. A nyilvántartással kapcsolatos kérdéseket szintén a címen lehet bejelenteni. Az igazgató által előzetesen jóváhagyott igények rögzítéséért, nyilvántartásáért a gondnok a felelős. A gondnok köteles az igénylőkkel és azok közvetlen vezetőivel folyamatosan egyeztetve - a lehető legkisebb kiadással járó forgalomszervezéssel - az utazásokat összehangolni. A kötelező és eseti gépjármű szervizek, meghibásodás esetén a gépjármű javításának várható időtartamát szintén a gondok rögzíti a rendszerben Az eseti gépjárműigénylés jóváhagyása Az igénylés elbírálása, jóváhagyása az igazgató hatáskörébe tartozik. Az igény elbírálásáról - annak megtörténtét követően - azonnal tájékoztatni kell az igénylőt. Amennyiben az igénylés jóváhagyásához képest egyedi vezetői mérlegelés következtében (gazdaságossági, működésbeli szempontok) változás történik, a korábbi igénylőt erről haladéktalanul értesíteni szükséges. A tájékoztatás a gondnok feladata. Helyi közlekedésre (közigazgatási határon belül) - a kapacitások és a lehetőségek függvényében - a gépkocsit személyesen lehet igényelni. Ennek dokumentálása a /Portaszolgálaton/Recepción elhelyezett átadás-átvételi tömbben történik. 5

6 2.3. Menetlevél A JIK gépjárművei a személyi használatra kiadott gépkocsik kivételével csak menetlevéllel közlekedhetnek. A gépjárművek, illetve gépjárművezetők menetokmánnyal (menetlevéllel,) való ellátásáról havonta/szükség esetén a gondnok gondoskodik. A gépjárművek használatához alkalmazandó - szabványnyomtatvány, vagy nyomdai úton előállított - menetokmányok: üzemi használatú személygépkocsi: jelen szabályzat 7. sz. melléklete (Személygépkocsi menetlevél). A szabvány menetokmányt a szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza. A menetleveleket naponta/kiküldetésenként kell vezetni, melyen a gépjármű vezetője (a kulcsos gépkocsi vezetője) feljegyzi a km-óra állását, a megtett utat, az utazás célját/felkeresett partner megnevezését, az indulás és érkezés időpontját. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja. A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával, a javítás dátumának jelzésével lehet végrehajtani. A menetlevelek vezetését, valamint azok adatait a gondnok havonta és szúrópróbaszerűen köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni. A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevelek megőrzéséért a gondnok a felelős, azokat havonta köteles bemutatni a Műszaki Csoportvezetőjének A gépkocsi átvétele, ellenőrzése Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a KRESZ előírásainak való megfelelését. A gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáról a gondnok, illetve alvállalkozó (a tevékenységre vonatkozó szerződés alapján) köteles gondoskodni a gazdasági igazgató-helyettes felügyeletével. A gépkocsi átadását, illetve átvételét az portaszolgálatnál elhelyezett átadás-átvételi tömbben köteles dokumentálni valamennyi alkalommal az átadást-átvételt végző munkatárs. Formátuma az 5. számú mellékletben megtalálható dokumentumsablon Személyi használatú gépjárművek A személyi használatú gépjármű igénybevételére vonatkozó szabályok A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Igazgatója jogosult a személyi használatú gépkocsi igénybe vételéről rendelkezni. 6

7 A személyi használatú gépjármű igénybevétel módját jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. A személyi használatú gépkocsira jogosultak gépjárművezetői pótlékban nem részesülhetnek. A személyi használatú gépkocsik havi kilométer teljesítményét a 9. számú melléklet szerinti Személyi használatú gépkocsi km teljesítményének elszámoló lapja nyomtatványon kell elszámolni. A személyi használatú gépkocsi kötelező szervizeléséről a JIK Műszaki Csoportvezetője gondoskodik. A gépkocsi használatára jogosult személy az előírt futáskilométer teljesítménynél köteles a gépkocsit szervizelés céljából az Intézmény rendelkezésére bocsátani Mikrobusz és tehergépjármű használatának rendje A JIK üzemeltetésében lévő mikrobusz és tehergépjármű hivatalos célra használható. A gépjárművek nem hivatalos célra történő felhasználását (bérbeadását) a JIK Igazgatója jogosult engedélyezni. Amennyiben a mikrobusz - díj ellenében - közúti személyszállítást végez, a térítendő díj összegét a gazdasági igazgató-helyettes jogosult megállapítani. A díj összegének megállapításánál figyelembe kell venni az Önköltségszámítás rendjének szabályzatát Menetlevél A JIK mikrobusza, illetve tehergépjárműve kizárólag menetlevéllel közlekedhetnek. A gépjárművek, illetve gépjárművezetők menetokmánnyal (menetlevéllel,) való ellátásáról havonta/szükség esetén a gondnok gondoskodik. A gépjárművek használatához alkalmazandó szabványnyomtatvány, vagy nyomdai úton előállított menetokmányok mikrobusz: jelen szabályzat 7. sz. melléklete (Személygépkocsi menetlevél). A tehergépjárművek szabvány menetokmány: a szabályzat 8. számú melléklete tartalmazza. A menetleveleket naponta/kiküldetésenként kell vezetni, melyen a gépjármű vezetője (a kulcsos gépkocsi vezetője) feljegyzi a km-óra állását, a megtett utat, az utazás célját/felkeresett partner megnevezését, az indulás és érkezés időpontját. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja. A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával, a javítás dátumának jelzésével lehet végrehajtani. A menetlevelek vezetését, valamint azok adatait a gondnok havonta és szúrópróbaszerűen köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni. A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevelek megőrzéséért a gondnok a felelős. 7

8 2.8. Hivatali gépjármű magáncélú igénybevételének rendje A hivatali gépjármű alapvetően az intézmény hivatalos ügyeinek intézésére szolgál. A magáncélú használat esetenként, előzetes bejelentés alapján, térítés ellenében, az Igazgató előzetes engedélye alapján lehetséges. Az intézményi gépjármű magáncélú igénybevételére vonatkozó - a szabályzat 13. számú melléklete szerinti Hivatali gépjármű magáncélú használatának igénylése - kérelmet az igénybevételt megelőző 5 nappal kell benyújtani az engedélyező személy részére 1 példányban. Amennyiben azonos időpontban több dolgozó is igénybe szeretné venni a gépjárművet, úgy előbb egymás között kell az egyeztetést elvégezni. Ennek sikertelensége esetén az Igazgató dönt. Jóváhagyott igénylést követően a használatot a 14. számú mellékletben meghatározott Hivatali gépjármű magáncélú használatra/használatból történő átvétele/visszavétele dokumentumsablon alkalmazásával kell dokumentálni. A sablon tartalmazza a gépkocsi átvételét, visszavételét, a magáncélú használat költségének megtérítésére készített számla számát. Magáncélú használat során a térítés: a futott kilométer század része és az üzemanyag fogyasztási norma, valamint az NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség, (vagy a számlák alapján számított üzemanyagköltség) szorzata, továbbá 9 Ft/km általános személygépjármű normaköltség alapulvételével számított összeget. Az igénybevétel során teljesített kilométer-futásteljesítményt az igénybe vevő a menetlevélen köteles vezetni, és beazonosíthatóan megjelölni az elszámoláshoz. A térítés számla ellenében átutalással történik, a számlán szereplő, fizetési határidőn belül. Amennyiben a jármű használója a parkolási szabályokat megszegi, és egyébként megállapítható, hogy a kérdéses időben a járművet ő használta, akkor a büntetési díjat a JIK jogosult tőle követelni. A jármű használója a magáncélú használat során keletkezett valamennyi kár megtérítésére kötelezett, melynek vállalására vonatkozóan az igénylés során nyilatkozatot tesz A saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú igénybevételének feltételei Az intézmény közalkalmazottai a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított évi CXVII. törvény, valamint a 60/1992. (IV.1.) Kormányrendelet figyelembevételével magántulajdonú személygépkocsit hivatalos célra abban az esetben vehetik igénye, ha: az intézményi gépjárművek kapacitásai lekötöttek, így az intézmény saját gépkocsiját biztosítani nem tudja, az úti cél gazdaságosan vasúttal, vagy távolsági autóbusszal nem érhető el, többen utaznak együtt, vagy a gépkocsi használat szállás igénybevételét teszi feleslegessé, illetve jelentősen csökken az utazással eltöltött idő a személygépkocsi biztonságos közúti közlekedésben való részvételének feltételei megteremtődtek (ezért a térítési díjat igénylő felel), a személygépkocsi kötelező biztosítással rendelkezik, az igénylő a 11. számú melléklet szerinti Nyilatkozat saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez dokumentumsablon alkalmazásával nyilatkozatot tesz és a saját gépjármű használatát az igazgató előzetesen kiküldetési rendelvényen engedélyezte. 8

9 A kiküldetések elrendelését követően a saját tulajdonú gépjármű használata a 15. számú mellékletben meghatározott gazdaságossági számítást is tartalmazó engedély kitöltésével igényelhető. A saját gépkocsi hivatalos célú használata során két példányban ki kell állítani a személyi jövedelemadóról szóló, évi CXVII. törvény szerinti kiküldetési rendelvényt. A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának nem feltétele a CASCO biztosítás megléte. A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe, ha a dolgozó előzetesen írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel a JIK-al szemben. A nyilatkozatot a 11. számú melléklet szerinti Nyilatkozat saját - tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez dokumentumsablon alkalmazásával kell kiállítani. A nyilatkozat egész évre érvényes. Évenként, illetve a gépkocsi cseréjekor új nyilatkozatot kell adni. A Nyilatkozat kötelező melléklete a gépjármű Forgalmi Engedélyének, Felelősségbiztosítási kötvényének, illetve a Nyilatkozó közalkalmazott Jogosítványának másolata. A nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett változást minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni. A nyilatkozat megőrzéséért és nyilvántartásáért a gondnok a felelős Taxi igénybevétele Taxi igénybevételére csak rendkívül indokolt, kivételes esetben, hivatali gépjármű hiányában vagy akkor kerülhet sor, ha az a hivatali gépjármű használatban van az igénybevételt sürgősség indokolja. Erre vonatkozó előzetes engedélyt az Igazgató adhat. A Taxi szolgáltatás ellenértéke a JIK nevére, címére kiállított számla ellenében átutalással, a teljesítést követően kerül megtérítésre. III. Üzemanyag-ellátás, - elszámolás 3.1. Üzemanyagköltség A gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az üzemanyag felhasználás ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint történik: A JIK által üzemeltetett gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáját a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4 -ában meghatározott alapnorma-átalány alapján kell elszámolni. Az üzemanyag költség ellenértékét az alapnorma-átalány és a meghatározott minőségű üzemanyag árának a szorzata adja. A korrekt üzemanyag elszámolás teljesítéséhez a gépkocsikat tele tankkal kell a gépkocsivezetők, személyi használatú gépkocsi igénybevételére jogosult személy, valamint a kulcsos gépkocsit használó személy részére átadni, és ugyancsak tele tankkal kell részükről a gépkocsikat leadni, visszaadni. Az üzemanyag elszámoláshoz a menetleveleket, valamint a személyi használatú gépkocsik futásteljesítményéről készített elszámoló lapokat a tárgyhót követő hónap 3. napjáig le kell adni a gondnok részére. 9

10 3.2. Üzemanyag ellátás A gépjárművek üzemanyaggal történő ellátása érdekében minden gépkocsihoz a rendszámra szóló, mágnes-csíkos, PIN kóddal ellátott plasztikkártya kerül forgalomba, mely a rajta feltüntetett üzemanyagfajta vételezésére szolgál. A kártyát saját célra használni, vagy idegennek átadni tilos. A PIN-kódot titkosan kell kezelni. Az igényelt üzemanyagkártya felhasználható a valamennyi üzemanyag kútjánál rendszámhoz kötött kizárólag a gépjármű üzemanyagtartályába tölthető üzemanyag mennyiség vásárlására, illetve a gépkocsi mosására jogosít. rendelkezésre álló aranykártyák a hazai töltőállomásokon túl külföldön is felhasználhatóak. Tankoláskor ellenőrizni kell az adatok helyességét, a töltőállomáson kiállított bizonylatot meg kell őrizni, és azt a gondnok részére át kell adni. Menetlevél vezetésre kötelezett gépjármű használata esetén, az üzemanyag vásárlásakor a menetlevélen a tankolást beazonosítható módon fel kell tüntetni. Az üzemanyagkártya elvesztése, megrongálódása, meghibásodása esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a kártyakibocsátónál, valamint tájékoztatni kell a gondnokot, aki haladéktalanul értesíti az Műszak Csoportvezetőt a kártya pótlása érdekében. A tankolásról kiállított bizonylat alapján a gondnok ellenőrzi az üzemanyag forgalmazó által megküldött számlán feltüntetett adatokat. A gondnok az üzemanyag fogyasztásról nyilvántartást vezet a 10. számú melléklet szerinti tartalommal, folyamatosan figyelemmel kíséri az átlagfogyasztást a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendeletben rögzített normák figyelembevételével. Kiugróan magas fogyasztást a Műszaki Csoportvezetőnek jelezni kell. Az üzemanyag költségről és fogyasztásról éves összesítés készül. Amennyiben az üzemanyagkártya használatának akadálya van, akkor az akadályt leíró Feljegyzés és a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ nevére és címére szóló számla alapján számolható el az üzemanyagköltség. A gépjármű üzemeltetése során kenőanyag felhasználása norma alapján nem számolható el, annak ellenőrzéséről és szükség szerinti feltöltéséről a gondnok (szükség esetén alvállalkozó bevonásával) gondoskodik Az üzemanyag felhasználás elszámolása Az üzemanyag felhasználás elszámolása gépjárművenként történik, melynek alapja a gépjárművezető(k) által vezetett menetlevél. A menetlevelet elszámolásra a tárgyhót követő harmadik munkanapig köteles a gondnok részére leadni a gépjárművezető, kulcsos gépjármű esetén a gondnok gondoskodik a menetlevelek cseréjéről, begyűjtéséről. A felhasználható üzemanyag mennyiségének meghatározása a 60/1992. sz. Korm. rendelet 10

11 4..-a alapján meghatározott üzemanyag norma és a gépjárművezető által leadott menetlevél szerint megtett kilométer alapján történik. Az üzemanyag vásárlás mennyiségét igazoló bizonylatot a gépjárművezető a tankolás napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb a menetlevél leadásával egy időben köteles leadni. A gondnok kimutatást vezet a 10. számú mellékletben meghatározott formátumban (a táblázat excel-ben vezetendő). A nyilvántartás tartalmazza a gépkocsit vezető nevét, a megtett út hosszát, a fogyasztás norma szerinti mértékét, illetve a teletankkal történő átadás mellékletét képező, a tankolás tényét rögzítő bizonylat adatait. A megtett út hosszát, annak indokoltságát köteles szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Az elszámolást havonta utólag, gépjárművenként kell elkészíteni, a ténylegesen felhasznált üzemanyag mennyiségének és értékének meghatározása az üzemanyag-számla alapján történik. A felhasználható és a ténylegesen felhasznált üzemanyag mennyiségének különbözetét havonta kell gépjárművenként kimutatni és az eltérésekről jelentést kell készíteni az Igazgató részére. Szabálytalanságra utaló értékek esetén köteles közvetlen vezetője értesítése mellett kivizsgálást kezdeményezni és ezzel egy időben a Műszaki csoportvezetőt és az Igazgatót értesíteni kell, aki a felelősségre vonást kezdeményezi. Az üzemanyag felhasználást, illetve annak eltéréseit (január 01. és december 31.) tárgyévre folyamatosan göngyölíteni kell. A kimutatás elkészítéséért a gondnok a felelős A saját tulajdonú gépjárművek használatáért fizetett költségtérítés Hivatalos célú gépjárműhasználat csak e szabályzatban foglaltaknak megfelelően számolható el. A saját tulajdonú vagy szívességi használatú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út az interneten elérhető útvonaltervező program segítségével Gazdaságos tervezési módban kell meghatározni. A kiküldetés teljesítését a kiküldött közvetlen vezetője igazolja. A kiküldetés kifizetése átutalással történik Amennyiben a kiküldött utazási előleget vesz fel a házipénztárból, az elszámolást és a számfejtést követően a különbözet átutalására kerül A költségtérítés összege Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. -ában meghatározott alapnorma átalány és a gépkocsi típusára vonatkozó hajtóanyag árának szorzataként kerül megállapításra. Az elszámolásra szolgáló kiküldetési rendelvényen a gépjármű gyártmányát, típusát, lökettérfogatát cm 3 -ben és a gépkönyv szerinti hajtóanyagot fel kell tüntetni. Az üzemanyag árán az NAV által az adott időszakra közzétett üzemanyagfajta szerinti üzemanyagárat kell érteni. A saját tulajdonú gépjárműhasználat után fenntartási költségtérítés kifizetésére az SZJA törvény 3. számú mellékletének II. 6. pontjában meghatározott, 9 Ft/km összegű normaköltség elszámolásával figyelembe véve a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. -át. 11

12 A munkavállaló részére a személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába járás költségtérítése címén a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veendő térítés akkor jár, ha a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés; a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést; ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni. Ebben az esetben a dolgozónak nem keletkezik adóköteles jövedelme, nincs adófizetési kötelezettsége. A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén a gépkocsivezetőt nem illeti meg gépjárművezetői pótlék. A Kormányrendeletben szabályozottak szerinti igényt a JIK közalkalmazottai esetében a JIK Igazgatója engedélyezi. A JIK vezető beosztású közalkalmazottak esetén az igénybevétel a Polgármester, illetve az Önkormányzat által kiadott szabályzat alapján történhet. IV. Egyéb rendelkezések 4.1. Teendők műszaki hiba esetén A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan működését. Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja - a gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni a gépjármű telephelyére, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az autómentő szolgálattól vagy a szerződéses vállalkozótól/gondnoktól, a gépkocsikban elhelyezett telefonszámokon. Az észlelt, de nem javított hibát a gépkocsikban elhelyezett szerviz" füzetekben, valamint a gépkocsi leadásakor az 5. számú mellékletben meghatározott Átadás-átvételi tömbben fel kell tüntetni, megjelölve a kritériumokat a problémára és annak észlelésére vonatkozó paraméterekkel együtt. A gépkocsi leadásakor jelezni kell a gondnoknak, A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot jelző km. tábla) a menetlevélre fel kell jegyezni. Amennyiben közúti baleset történik - személyi sérülés vagy jelentős anyagi kár esetén - értesíteni kell az illetékes rendőrhatóságot is. A káresemény helyszínén kiállított és az eseményben résztvevők által is aláírt biztosítási kárbejelentő lapon kívül a hazaérkezést követően az eseményt jegyzőkönyvezni kell. A kártérítési felelősségről a rendőrhatósági intézkedés és határozat figyelembevételével az Igazgató dönt. 12

13 A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért a gépjármű vezetője felelős. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján az igazgató a gazdasági igazgatóhelyettes bevonásával dönt a kártérítés mértékéről. Általános mérlegelési elv: amennyiben a káresemény magáncélú használat során a gépjárművezetőnek felróható okból történik, teljes vagy részleges kártérítési felelősség megállapításának van helye, melyre a évi I. törvény az irányadó Hivatali gépjárművek parkolása Az üzemi használatú gépjárműveket az üzemeltető telephelyén/telephelyein, az arra kijelölt parkolóban kell tárolni. Amennyiben a gépjármű vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy a gépjármű éjszakai őrzéséről gondoskodik - kivételes esetben - az igazgató írásban engedélyezheti a gépkocsi szervezeten kívüli tárolását. Tilos a gépjármű forgalmi engedélyét, az üzemanyagkártyát és PIN-kódot, a gépjármű kulcsait a gépjárműben felügyelet nélkül hagyni. A gépjárművet bezárt, amennyiben a gépjármű riasztóval felszerelt beriasztott állapotban kell parkoltatni. A használó köteles a gépjárművet megóvni a rongálódástól, a lehetőségekhez képest minimalizálni az eltulajdonítás veszélyét. Nem őrzött, nem védett helyen történő parkolást kerülni kell. Amennyiben a gépkocsikba GPS követő rendszer került beszerelésre, földalatti parkolóházba történő parkolás előtt jelezni kell a rendszer felügyeletét végző munkatárs részére A gépjárművezető felelőssége A gépjármű igénybevétele során, - annak teljes időtartama alatt - a gépkocsit vezető személy köteles: a gépkocsit rendeltetésszerűen, a járműtípusra vonatkozó kezelési-, karbantartási utasításoknak, műszaki előírásoknak megfelelően használni, a közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága, a személy- és vagyonbiztonság megőrzése érdekében a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) előírásait következetesen betartani, Indulás előtt a gépjármű okmányairól, üzembiztonságáról (fék, világítás, felszereltség) és sérülésmentességéről meggyőződni, Kipihenten, alkohol- illetve egyéb a vezetést befolyásoló szertől mentes állapotban vezetni, a menetidőket úgy megválasztani, hogy a jogszabályi (KRESZ) előírások maradéktalan betartásával kellő időben érkezzen meg a célállomás(ok)ra, A gépjárművek úti-okmányait (különösen a forgalmi engedélyt, menetlevelet, üzemanyagkártyát, kódszámot) biztonságosan őrizni (nem hagyhatja a parkoló gépkocsiban), 13

14 A napi használat után a kitöltött menetlevelet lezárni, aláírni és leadásakor az estleges felmerült problémát - az előírt módon - jelezni, a gépjárművek jó műszaki állapotát megőrizni (erősen szennyező terhek csak kellő védelem alkalmazásával szállíthatók), a bűnügyileg fertőzött térségekben - a vezető köteles gondosságával - csökkenteni a feltörések, rongálások bekövetkezését (p1. csomagok elhelyezése, zárás), A rendkívüli eseményt (ütközés, baleset, sérülés, stb.) közvetlen felettesének haladéktalanul (az esemény bekövetkezte után, vagy a jármű leadásakor, de legkésőbb a következő munkanapon) bejelentenie, illetve részletes írásos jelentésben leírni az eseményeket, körülményeket, A gépjárművet vezető személy az utazás során történt közlekedési eseményekért, esetleges balesetért, illetve az utazás során keletkezett károkért a mindenkor hatályos jogszabályok szerint tartozik felelősséggel. Az üzemi használatú és személyi használatú gépjármű vezetője felelősséggel tartozik a gépjármű jogszerű használatáért, kötelessége a közúti közlekedési, illetőleg a közúti közlekedéssel, illetve közlekedési szolgáltatásokkal összefüggő egyéb jogszabályok előírásainak, követelményeinek figyelembe vétele, betartása, valamint érvényesítése- az Intézménnyel fennálló jogviszonyára, valamint a gépjármű tulajdonjogi helyzetére tekintettel. E szabályok megszegése következtében, az illetékes hatóság határozata alapján vagy más módon kiszabásra kerülő szankció esetén, a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ, a tulajdonában bekövetkezett vagyoni, illetve nem vagyoni kár megtérítése iránti igény érvényesítése érdekében, a vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseire figyelemmel közvetlenül a gépjármű vezetőjével szemben lép fel. A kiküldetési rendelvény, az átadás-átvétel és a menetlevél az üzemi használatú gépjárműnek, illetve az engedély, valamint az átadás-átvétel a személyi használatú gépjárműnek a közalkalmazott vagy más személy részére történő átadását, illetve annak átvételét, azaz a használat jogcímét - különös tekintettel a fentiekben foglaltakra - hitelt érdemlően igazolja, amelyből következik a fentiekben foglalt felelősség megalapozása. A gépjármű vezetője a szabályzatban foglaltak be nem tartása, a menetokmányok nem megfelelő vezetése esetén, valamint a közlekedés biztonságát veszélyeztető magatartás miatt kizárható a gépjármű használatból. Ki kell zárni a gépjármű további használatából azt, aki a gépjármű-használat során súlyosan megsérti a törvényi előírásokat, pl.: ittas vezetés, gyorshajtás V. A Műszaki csoportvezető gépjármű üzemeltetéssel összefüggő feladatai A Műszaki csoportvezető az Múszaki igazgatóhelyettes közvetlen irányításával az intézmény érdekeinek szem előtt tartása mellett végzi a gépjárművek igénybevételével kapcsolatos feladatokat. Feladatát a JIK gondnokával együttműködve végzi. Feladatellátását a gondnok adatszolgáltatása segíti. 14

15 5.1. A Józsefvárosi Intézményműködtető Központban a gondnok feladatai nyilvántartja az igényléseket és vezeti az átadás-átvételi naplót. Koordinálja és engedélyezteti a hivatalos célú és magáncélú igénybevételt. a gépjárművek visszavételénél köteles szemrevételezéssel ellenőrizni azok állapotát, megvizsgálni, nem keletkezett-e rajtuk új sérülés. Amennyiben sérülést észlel, a sérülés tényét és körülményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amit a gépjármű használójával alá kell íratni. Ellenőrzi a gépjárművek használatával kapcsolatos bizonylatokat (üzemanyag számlák, kötelező felelősségbiztosítás díjának befizetését igazoló szelvény, javítási és szerviz számlák, gépjármű tisztítás számlái, vizsgadíjak számlái) és iratokat. Kezeli a gépjárművek okmányait (forgalmi engedély, zöldkártya, autópálya bérlet plasztikkártyája) és kulcsait. Formailag és tartalmilag ellenőrzi a tevékenységével összefüggő számlákat, a menetokmányok kitöltésének szabályosságát. Megállapítja a norma szerinti fogyasztást és összehasonlítja a tényleges fogyasztással. A megtakarítást, a túlfogyasztást feljegyzi, annak okát minden esetben kivizsgálja és tájékoztatást ad róla A Műszaki csoportvezető feladatai Gondoskodik a gépjárművek folyamatos üzemben tartása feltételeinek megteremtéséről. Ennek körében: Megteszi a gépjárművek közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapot fenntartásához szükséges intézkedéseket. Koordinálja a gépjármű karbantartási, hibaelhárítási, gépjármű javítási tevékenységeit a gondnokkal együttműködve a karbantartási feladatok ellátására szerződéssel rendelkező külső megbízottak bevonásával. Felelős az évszaknak megfelelő mintázatú és menettulajdonságú gumiabroncsok (téli-nyári) felszereltetéséért. hatósági műszaki vizsgákat. Nyilvántartja, és szükség szerint megszervezi a kötelező Felelős a gépjárművek CASCO és felelősségbiztosításának érvényesítéséért, műszaki vizsgával, a gépjármű biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáért. Gondoskodik a gépjármű üzemanyaggal történő ellátására létrejött szerződés alapján a JIK és a fenti beszállító közötti szerződés előkészítéséről, a JIK üzemeltetésében lévő gépjárművek rendszámmal ellátott üzemanyagkártyájának folyamatos érvényességéről, szükség szerinti cseréjéről Folyamatosan tájékoztatja az Műszaki igazgatóhelyettest, a Gazdasági igazgatóhelyettest a gépjárművekkel kapcsolatos valamennyi ügyben. 15

16 VI. Mellékletek a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz 1. számú melléklet KIMUTATÁS a JIK gépjármű állományáról A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ által üzemben tartott gépjárművek Személygépkocsik JIK Jármű fajtája Jármű rendszáma Jármű típusa cm3 tömeg fő Gyártási év

17 2. számú melléklet Személyi használatú gépjármű igénybevételére jogosultak köre 1. Sorszám Név Beosztás Engedélyező 2. 3.

18 3. számú melléklet Kiküldetési utasítás a JIK tulajdonát képező gépjármű igénybevételével I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS neve: beosztása: szolgálati helye: állandó lakhelye: kiküldetés helye: együtt utazik: (név): beosztása: (név): beosztása: Utazzék el az 1. pontban megjelölt időben a fent megjelölt helységekbe. A kiküldetés célja: Az utasításban foglaltaknak legkésőbb -ig tegyen eleget, és eljárásának eredményét jelentse. II. 1. Időtartama, helye, útvonala: Tervezett időtartam Település neve Dátum óraperctől órapercig (vizsga/tanfolyamkód) Felkeresendő intézmény Partner II. 2. A rögzített időtartamra kérem engedélyezni a saját gépjármű az intézmény területén, tartózkodhasson: Forgalmi rendszám Dátum óra-perctől óra-percig II. 3. Igénylővel együtt utazók: Név Beosztás II. 4. Az igényelt gépjármű: Rendszám Típus Jel. Rendszám III. Hivatali gépjármű használati engedély A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Igazgatója engedélyezem, hogy Név: (Szem. ig. sz.:) közalkalmazott részére, hogy a JIK tulajdonában lévő forgalmi rendszámú, típusú gépjárművet munkavégzése során hivatalos célra Magyarország határain belül az igénylésben foglaltaknak megfelelően használja. Utazás célállomása: Jelen engedélyem: 20 án/én órától 20 án/én óráig érvényes Kiküldött: Ügyintézésre átvette: Engedélyező: Közalkalmazott Közalkalmazott Igazgató

19 4. számú melléklet Megállapodás JIK tulajdonát képező gépjármű vezetésére Megállapodás JIK tulajdonát képező gépjármű vezetésére mely létrejött egyrészt a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (JIK), mint megbízó (Képviseli: Sáfrány József Igazgató), másrészt: Név: Születési hely és idő: Lakáscím: Megbízási szerződés száma: Jogosítvány száma Jogosítvány érvényessége a továbbiakban, mint megbízott között, gépjármű használattal kapcsolatban az alábbiak szerint: A megbízott a megbízó tulajdonát képező gépjárművet hivatali célból vezesse, munkavégzéséhez használja. A gépjármű adatai: Típusa: Forgalmi rendszáma: Az üzemanyag és a gépjármű fenntartásának költségeit az "Gépjármű üzemeltetési szabályzat" alapján a megbízó viseli. A megbízott nyilatkozik, hogy a fenti szabályzatot megismerte, a meghatározott nyomtatványokat kötelezően használja, a szabályzatban foglaltakat maradéktalanul betartja. A megbízott tudomásul veszi, hogy a gépjármű magáncélra nem használható. E tárgyban korábban készült megállapodás hatályát veszti. A megbízott tudomásul veszi, hogy adataiban bekövetkezett változásról a megbízót haladéktalanul értesíti. A megbízás időtartama: év hó naptól év hó napig E megállapodás kötelező mellékletét képezi a Megbízott jogosítványának hiteles másolata. Megbízott: Ügyintézésre átvette: Megbízó:

20 5. számú melléklet Nyilatkozat Nyilatkozat A mai napon a céges gépjárművet átvételekor szemrevételeztem, aláírásommal elismerem, hogy a gépjárművet megtekintett állapotban, érvényes menetokmányokkal, üzemképes állapotban üzemanyagkártyával, sorompónyitóval, tisztán és tele tankolva sérülésmentesen/ illetve a revíziós jegyzőkönyvben feltüntetett sérülésekkel / átvettem. kötelezettséget vállalva ilyen állapotban adom vissza. Tudomásul veszem, hogy a gépjárműben a dohányzás tilos. A gépkocsiban okozott saját hibámból adódó kárért teljes anyag felelősséggel tartozom a szabályzatba foglaltak szerint. Átadáskor a gépkocsi műszaki állapota (sérülések, hibajelenségek) km óra állása: Tank jelző állapota (tele tank) tankoló kártya" megléte (PIN kód): Tankolásról szóló bizonylat megléte: EÜ. Csomag:.. Izzókészlet:.. Elakadást jelző háromszög:. Pótkerék:.. Emelő:... Kerékanya kulcs: Porraloltó készülék: Tartozék ellenőrzése megtörtént (megjegyzés részletes leírással) Hozzájárulok ahhoz, hogy közlekedési szabálysértés és parkolás pótdíj ügyében a személyi adataimat adatszolgáltatás céljából a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ kiadja. Rendkívüli eseményről azonnal értesítem az üzembetartót...,20 igénybevevő Aktuális havi menetlevél: Visszavétel. Forgalmi engedély:. Gépkocsit visszavevő neve: beosztása Kötelező felelősségbiztosítás igazolószelvénye:. Menetokmány kulcsot, átvettem, az ellenőrzést elvégeztem és a tényt aláírásommal igazolom. Dátum: Átvevő Aláírás

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gépjármű üzemelési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalom 1. Az üzemeltetett

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT I. Szabályzat kiterjed 1. Polgármesteri Hivatal és Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete feladatainak ellátásához rendelkezésre álló gépjárművek üzemeltetésére,

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21. 5/2008. Szab. sz. Tapolca Város Jegyzőjének 5/2008. sz. intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.) A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. szállítási szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. szállítási szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem szállítási szabályzata Pécs 2012. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) és vonatkozó mellékletei alapján

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs 2012. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról Készítette: MÁV-START Zrt. Kabinet; Humán Szervezet Grabant Anita, Dudás Karolina 01/73 25 Ulrichné Czihó Barbara 01/22-62 54650/2013/START../2013. (. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 3. SZÁMÚ MELLÉLET PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (továbbiakban: SZIKÁI)

Részletesebben

Kistérségi autóbusz működési szabályzat. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. augusztus 26-i ülésére

Kistérségi autóbusz működési szabályzat. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. augusztus 26-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné aljegyző

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 1 -től Jóváhagyta: Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző Polgármesteri

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1. napjától Jóváhagyta: Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző 1 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében I. A személyi jövedelemadó rendszerében 1 a gépjárművekkel kapcsolatos költségek

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben