Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat"

Átírás

1 Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.) 1

2 Tartalom Tartalom...2 I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok A szabályzat hatálya A JIK feladatellátásában résztvevő gépjárművek A gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos általános felelősségi és hatáskörök...3 II. A JIK által üzemeltetett gépjárművek használatának rendje Az üzemi használatú gépjárművek (személy- és vegyes használatú gépkocsik) Az eseti gépjárműigénylés jóváhagyása Menetlevél A gépkocsi átvétele, ellenőrzése Személyi használatú gépjárművek Mikrobusz és tehergépjármű használatának rendje Menetlevél Hivatali gépjármű magáncélú igénybevételének rendje A saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú igénybevételének feltételei Taxi igénybevétele...9 III. Üzemanyag-ellátás, - elszámolás Üzemanyagköltség Üzemanyag ellátás Az üzemanyag felhasználás elszámolása A saját tulajdonú gépjárművek használatáért fizetett költségtérítés A költségtérítés összege...11 IV. Egyéb rendelkezések Teendők műszaki hiba esetén Hivatali gépjárművek parkolása A gépjárművezető felelőssége...13 V. A Műszaki csoportvezető gépjármű üzemeltetéssel összefüggő feladatai A Józsefvárosi Intézményműködtető Központban a gondnok feladatai A Műszaki csoportvezető feladatai...15 VI. Mellékletek a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz számú melléklet KIMUTATÁS a JIK gépjármű állományáról számú melléklet Személyi használatú gépjármű igénybevételére jogosultak köre számú melléklet Kiküldetési utasítás a JIK tulajdonát képező gépjármű igénybevételével számú melléklet Megállapodás JIK tulajdonát képező gépjármű vezetésére számú melléklet Nyilatkozat számú melléklet SZEMÉLYGÉPKOCSI MENETLEVÉL számú melléklet SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ M E N E T L E V É L számú melléklet TEHERGÉPJÁRMŰ MENETLEVÉL számú melléklet Személyi használatú gépkocsi km. teljesítményének elszámoló lapja számú melléklet év.havi elszámolásról számú melléklet Nyilatkozat saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez számú melléklet ÚTIJELENTÉS számú melléklet HIVATALI GÉPJÁRMŰ MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATÁNAK IGÉNYLÉSE számú melléklet HIVATALI GÉPJÁRMŰ MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELE, VISSZAVÉTELE számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz számú melléklet ENGEDÉLY Intézményi gépjármű magáncélú igénybevételére számú melléklet ENGEDÉLY saját tulajdonú gépjármű munkába járás igénybevételére Záró rendelkezések Megismerési nyilatkozat

3 I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok Jelen szabályzat, a hivatali személygépjárművek hivatalos és magáncélú igénybevételének rendjére, valamint a magántulajdonban lévő gépjármű és taxi hivatalos célú használatára vonatkozik A szabályzat hatálya A szabályzat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban JIK) alkalmazottaira, valamint a JIK által üzemeltetett (tulajdonában lévő, bérelt, lízingelt) hivatali gépjárművek használatára, valamint a hivatalos célra igénybe vett magántulajdonban lévő (saját) gépjárművek igénybevételének rendjére, a gépjárművek vezetőire, valamint az üzemeltetésében résztvevő, azt irányító és ellenőrző személyekre terjed ki A JIK feladatellátásában résztvevő gépjárművek A JIK feladatainak ellátása érdekében a következő gépjárművek üzemelnek: üzemi használatú személy gépkocsi(k), személyi használatú személy gépkocsi(k), anyagszállításra, beszerzésre és eseti személyszállításra szolgáló vegyes használatú gépjármű(vek), mikrobusz(ok) tehergépjármű(vek) saját gépkocsi, hivatalos célra történő igénybevétele taxi, kizárólag jelen szabályzatban meghatározott esetekben. Az üzemi használatú személygépkocsik: - gépjárművezető nélküli (továbbiakban: kulcsos) - gépjárművezető által üzemeltetett rendszerben működnek A gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos általános felelősségi és hatáskörök A JIK tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása a Műszaki Csoportvezetőjének a feladata. A hivatali gépjárművekkel kapcsolatban a JIK a Casco- és Kötelező felelősségbiztosítást, valamint a cégautó adót a gépjárműadóról szóló, évi LXXXII. törvény alapján megfizeti. A JIK igazgatója által a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata alapján meghatározott jogosultság szerint a műszaki csoportvezető irányítja és felügyeli a gépjárművek üzemeltetését a célszerűség, gazdaságosság, hatékonyság elvének szem előtt tartásával a JIK szolgálati útjainak, alaptevékenységének biztosítására. A kötelezettségvállalásra jogosultak (Igazgató) döntenek a saját tulajdonú gépjárművek, illetve a taxi igénybevételének szükségességéről jelen szabályzat utasításai alapján. A személyszállító gépjárművek külföldi útra történő igénybevételét kizárólag a JIK igazgatója jogosult engedélyezni. Külföldi útra elsődlegesen a MOL aranykártyával rendelkező gépjárművek használhatóak. 3

4 A JIK hivatali gépjárművei az intézmény feladatainak ellátását szolgálják. A hivatali gépjárművet csak a JIK-al közalkalmazotti, különösen indokolt esetben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a JIK által írásban meghatalmazott - gépjármű használati engedéllyel rendelkező (4. sz. melléklet Megállapodás JIK tulajdonát képező gépjármű vezetésére) - személy vezetheti. Az igénylő, illetve a gépjármű vezetője nyilatkozik arról, hogy a jelen szabályzatot megismerte, az abban foglaltakat megértette és rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, a gépjármű átvételekor tudomásul veszi és vállalja a jelen szabályzatban foglaltakat. A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a gondnoki feladatokkal megbízott munkatárs vezeti. A hivatali gépjármű vezetésére vonatkozó, névre szóló engedély annak a személynek adható, aki legalább 1 éve az igénybe venni kívánt gépjármű-kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. Az okmányok alkalmazását, formáját, őrzését, nyilvántartását a szabályzat további fejezetei részletesen szabályozzák. II. A JIK által üzemeltetett gépjárművek használatának rendje 2.1. Az üzemi használatú gépjárművek (személy- és vegyes használatú gépkocsik) A hivatali gépjármű igénybevételére vonatkozó szabályok Helyközi hivatalos utazásokat lehetőleg közforgalmú, menetrend szerint közlekedő tömegközlekedési járatokkal kell lebonyolítani. Helyközi utazáshoz gépkocsi csak akkor vehető igénybe, ha az gazdaságosabb a tömegközlekedési eszközöknél (pld. egy kocsiban több személy utazik), vagy az elvégzendő feladat jellege azt indokolttá teszi. A benyújtott gépkocsi igények elbírálásánál a gazdaságossági szempontokat figyelembe kell venni. Hivatali gépjármű elsősorban akkor igényelhető, ha: a kiküldetés helyszíne tömegközlekedési eszközzel nem, vagy csak nehezen közelíthető meg, vagy a feladat ellátásának sürgőssége indokolja, vagy több helységbe kell utazni, vagy több személy ugyanazon hivatalos célból utazik együtt, és a gépjárművet a JIK érdekeinek megfelelően, szolgálati célból veszik használatba. A JIK-ban kötelezően érvényesítendő gazdaságossági szempontokra tekintettel, az egy adott helyszínen több egymást követő napon történő feladatellátás, rendezvények, konferenciák esetében, amelynek tartama alatt az intézményi gépjármű használata, illetve annak szükségessége nem merül fel, az oda-vissza utazás tömegközlekedési eszközzel, illetve indokolt esetben saját gépjármű igénybevételével történhet. 4

5 A hivatali gépkocsikat a közigazgatási határon kívüli, ún. helyközi közlekedésre az igazgató által aláírt Gépjármű-igénylőlap, Kiküldetési utasítás a JIK tulajdonát képező gépjármű igénybevételével, dokumentumsablon használatával lehet igényelni. (3. számú melléklet). Az eseti gépjármű-igénylőlap tartalma igénylő neve, igénylés időpontja, utazás időtartama, utazás célja, utazás célállomása, utasok száma, gépjárművezető neve. Az eseti gépjármű-igénylőlap egyben a kiküldetés elrendelését is szolgálja. (3. sz. melléklet) A JIK a gépjárműigényléseket on-line elektronikus felületen kezeli. A nyilvántartás a címen érhető el. A hivatali gépjárművek igénybevételének feltételei Igénylést kizárólag a JIK-al közalkalmazotti, különösen indokolt esetben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, az arra jogosító engedéllyel/megbízással rendelkező személy nyújthat be. A gépjármű igénylések nyilvántartása Az igénylések kezelése, jóváhagyása, a gépkocsik kapacitásának, foglaltságának nyilvántartása elektronikusan, közös felületen történik. A nyilvántartás kezelését az igazgató által kijelölt, egy munkatárs, gondnok végzi. A kijelölt munkatárs feladata a nyilvántartás naprakészen tartása. A nyilvántartáshoz hozzáférés a címen igényelhető. A nyilvántartással kapcsolatos kérdéseket szintén a címen lehet bejelenteni. Az igazgató által előzetesen jóváhagyott igények rögzítéséért, nyilvántartásáért a gondnok a felelős. A gondnok köteles az igénylőkkel és azok közvetlen vezetőivel folyamatosan egyeztetve - a lehető legkisebb kiadással járó forgalomszervezéssel - az utazásokat összehangolni. A kötelező és eseti gépjármű szervizek, meghibásodás esetén a gépjármű javításának várható időtartamát szintén a gondok rögzíti a rendszerben Az eseti gépjárműigénylés jóváhagyása Az igénylés elbírálása, jóváhagyása az igazgató hatáskörébe tartozik. Az igény elbírálásáról - annak megtörténtét követően - azonnal tájékoztatni kell az igénylőt. Amennyiben az igénylés jóváhagyásához képest egyedi vezetői mérlegelés következtében (gazdaságossági, működésbeli szempontok) változás történik, a korábbi igénylőt erről haladéktalanul értesíteni szükséges. A tájékoztatás a gondnok feladata. Helyi közlekedésre (közigazgatási határon belül) - a kapacitások és a lehetőségek függvényében - a gépkocsit személyesen lehet igényelni. Ennek dokumentálása a /Portaszolgálaton/Recepción elhelyezett átadás-átvételi tömbben történik. 5

6 2.3. Menetlevél A JIK gépjárművei a személyi használatra kiadott gépkocsik kivételével csak menetlevéllel közlekedhetnek. A gépjárművek, illetve gépjárművezetők menetokmánnyal (menetlevéllel,) való ellátásáról havonta/szükség esetén a gondnok gondoskodik. A gépjárművek használatához alkalmazandó - szabványnyomtatvány, vagy nyomdai úton előállított - menetokmányok: üzemi használatú személygépkocsi: jelen szabályzat 7. sz. melléklete (Személygépkocsi menetlevél). A szabvány menetokmányt a szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza. A menetleveleket naponta/kiküldetésenként kell vezetni, melyen a gépjármű vezetője (a kulcsos gépkocsi vezetője) feljegyzi a km-óra állását, a megtett utat, az utazás célját/felkeresett partner megnevezését, az indulás és érkezés időpontját. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja. A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával, a javítás dátumának jelzésével lehet végrehajtani. A menetlevelek vezetését, valamint azok adatait a gondnok havonta és szúrópróbaszerűen köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni. A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevelek megőrzéséért a gondnok a felelős, azokat havonta köteles bemutatni a Műszaki Csoportvezetőjének A gépkocsi átvétele, ellenőrzése Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a KRESZ előírásainak való megfelelését. A gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáról a gondnok, illetve alvállalkozó (a tevékenységre vonatkozó szerződés alapján) köteles gondoskodni a gazdasági igazgató-helyettes felügyeletével. A gépkocsi átadását, illetve átvételét az portaszolgálatnál elhelyezett átadás-átvételi tömbben köteles dokumentálni valamennyi alkalommal az átadást-átvételt végző munkatárs. Formátuma az 5. számú mellékletben megtalálható dokumentumsablon Személyi használatú gépjárművek A személyi használatú gépjármű igénybevételére vonatkozó szabályok A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Igazgatója jogosult a személyi használatú gépkocsi igénybe vételéről rendelkezni. 6

7 A személyi használatú gépjármű igénybevétel módját jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. A személyi használatú gépkocsira jogosultak gépjárművezetői pótlékban nem részesülhetnek. A személyi használatú gépkocsik havi kilométer teljesítményét a 9. számú melléklet szerinti Személyi használatú gépkocsi km teljesítményének elszámoló lapja nyomtatványon kell elszámolni. A személyi használatú gépkocsi kötelező szervizeléséről a JIK Műszaki Csoportvezetője gondoskodik. A gépkocsi használatára jogosult személy az előírt futáskilométer teljesítménynél köteles a gépkocsit szervizelés céljából az Intézmény rendelkezésére bocsátani Mikrobusz és tehergépjármű használatának rendje A JIK üzemeltetésében lévő mikrobusz és tehergépjármű hivatalos célra használható. A gépjárművek nem hivatalos célra történő felhasználását (bérbeadását) a JIK Igazgatója jogosult engedélyezni. Amennyiben a mikrobusz - díj ellenében - közúti személyszállítást végez, a térítendő díj összegét a gazdasági igazgató-helyettes jogosult megállapítani. A díj összegének megállapításánál figyelembe kell venni az Önköltségszámítás rendjének szabályzatát Menetlevél A JIK mikrobusza, illetve tehergépjárműve kizárólag menetlevéllel közlekedhetnek. A gépjárművek, illetve gépjárművezetők menetokmánnyal (menetlevéllel,) való ellátásáról havonta/szükség esetén a gondnok gondoskodik. A gépjárművek használatához alkalmazandó szabványnyomtatvány, vagy nyomdai úton előállított menetokmányok mikrobusz: jelen szabályzat 7. sz. melléklete (Személygépkocsi menetlevél). A tehergépjárművek szabvány menetokmány: a szabályzat 8. számú melléklete tartalmazza. A menetleveleket naponta/kiküldetésenként kell vezetni, melyen a gépjármű vezetője (a kulcsos gépkocsi vezetője) feljegyzi a km-óra állását, a megtett utat, az utazás célját/felkeresett partner megnevezését, az indulás és érkezés időpontját. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja. A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával, a javítás dátumának jelzésével lehet végrehajtani. A menetlevelek vezetését, valamint azok adatait a gondnok havonta és szúrópróbaszerűen köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni. A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevelek megőrzéséért a gondnok a felelős. 7

8 2.8. Hivatali gépjármű magáncélú igénybevételének rendje A hivatali gépjármű alapvetően az intézmény hivatalos ügyeinek intézésére szolgál. A magáncélú használat esetenként, előzetes bejelentés alapján, térítés ellenében, az Igazgató előzetes engedélye alapján lehetséges. Az intézményi gépjármű magáncélú igénybevételére vonatkozó - a szabályzat 13. számú melléklete szerinti Hivatali gépjármű magáncélú használatának igénylése - kérelmet az igénybevételt megelőző 5 nappal kell benyújtani az engedélyező személy részére 1 példányban. Amennyiben azonos időpontban több dolgozó is igénybe szeretné venni a gépjárművet, úgy előbb egymás között kell az egyeztetést elvégezni. Ennek sikertelensége esetén az Igazgató dönt. Jóváhagyott igénylést követően a használatot a 14. számú mellékletben meghatározott Hivatali gépjármű magáncélú használatra/használatból történő átvétele/visszavétele dokumentumsablon alkalmazásával kell dokumentálni. A sablon tartalmazza a gépkocsi átvételét, visszavételét, a magáncélú használat költségének megtérítésére készített számla számát. Magáncélú használat során a térítés: a futott kilométer század része és az üzemanyag fogyasztási norma, valamint az NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség, (vagy a számlák alapján számított üzemanyagköltség) szorzata, továbbá 9 Ft/km általános személygépjármű normaköltség alapulvételével számított összeget. Az igénybevétel során teljesített kilométer-futásteljesítményt az igénybe vevő a menetlevélen köteles vezetni, és beazonosíthatóan megjelölni az elszámoláshoz. A térítés számla ellenében átutalással történik, a számlán szereplő, fizetési határidőn belül. Amennyiben a jármű használója a parkolási szabályokat megszegi, és egyébként megállapítható, hogy a kérdéses időben a járművet ő használta, akkor a büntetési díjat a JIK jogosult tőle követelni. A jármű használója a magáncélú használat során keletkezett valamennyi kár megtérítésére kötelezett, melynek vállalására vonatkozóan az igénylés során nyilatkozatot tesz A saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú igénybevételének feltételei Az intézmény közalkalmazottai a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított évi CXVII. törvény, valamint a 60/1992. (IV.1.) Kormányrendelet figyelembevételével magántulajdonú személygépkocsit hivatalos célra abban az esetben vehetik igénye, ha: az intézményi gépjárművek kapacitásai lekötöttek, így az intézmény saját gépkocsiját biztosítani nem tudja, az úti cél gazdaságosan vasúttal, vagy távolsági autóbusszal nem érhető el, többen utaznak együtt, vagy a gépkocsi használat szállás igénybevételét teszi feleslegessé, illetve jelentősen csökken az utazással eltöltött idő a személygépkocsi biztonságos közúti közlekedésben való részvételének feltételei megteremtődtek (ezért a térítési díjat igénylő felel), a személygépkocsi kötelező biztosítással rendelkezik, az igénylő a 11. számú melléklet szerinti Nyilatkozat saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez dokumentumsablon alkalmazásával nyilatkozatot tesz és a saját gépjármű használatát az igazgató előzetesen kiküldetési rendelvényen engedélyezte. 8

9 A kiküldetések elrendelését követően a saját tulajdonú gépjármű használata a 15. számú mellékletben meghatározott gazdaságossági számítást is tartalmazó engedély kitöltésével igényelhető. A saját gépkocsi hivatalos célú használata során két példányban ki kell állítani a személyi jövedelemadóról szóló, évi CXVII. törvény szerinti kiküldetési rendelvényt. A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának nem feltétele a CASCO biztosítás megléte. A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe, ha a dolgozó előzetesen írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel a JIK-al szemben. A nyilatkozatot a 11. számú melléklet szerinti Nyilatkozat saját - tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez dokumentumsablon alkalmazásával kell kiállítani. A nyilatkozat egész évre érvényes. Évenként, illetve a gépkocsi cseréjekor új nyilatkozatot kell adni. A Nyilatkozat kötelező melléklete a gépjármű Forgalmi Engedélyének, Felelősségbiztosítási kötvényének, illetve a Nyilatkozó közalkalmazott Jogosítványának másolata. A nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett változást minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni. A nyilatkozat megőrzéséért és nyilvántartásáért a gondnok a felelős Taxi igénybevétele Taxi igénybevételére csak rendkívül indokolt, kivételes esetben, hivatali gépjármű hiányában vagy akkor kerülhet sor, ha az a hivatali gépjármű használatban van az igénybevételt sürgősség indokolja. Erre vonatkozó előzetes engedélyt az Igazgató adhat. A Taxi szolgáltatás ellenértéke a JIK nevére, címére kiállított számla ellenében átutalással, a teljesítést követően kerül megtérítésre. III. Üzemanyag-ellátás, - elszámolás 3.1. Üzemanyagköltség A gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az üzemanyag felhasználás ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint történik: A JIK által üzemeltetett gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáját a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4 -ában meghatározott alapnorma-átalány alapján kell elszámolni. Az üzemanyag költség ellenértékét az alapnorma-átalány és a meghatározott minőségű üzemanyag árának a szorzata adja. A korrekt üzemanyag elszámolás teljesítéséhez a gépkocsikat tele tankkal kell a gépkocsivezetők, személyi használatú gépkocsi igénybevételére jogosult személy, valamint a kulcsos gépkocsit használó személy részére átadni, és ugyancsak tele tankkal kell részükről a gépkocsikat leadni, visszaadni. Az üzemanyag elszámoláshoz a menetleveleket, valamint a személyi használatú gépkocsik futásteljesítményéről készített elszámoló lapokat a tárgyhót követő hónap 3. napjáig le kell adni a gondnok részére. 9

10 3.2. Üzemanyag ellátás A gépjárművek üzemanyaggal történő ellátása érdekében minden gépkocsihoz a rendszámra szóló, mágnes-csíkos, PIN kóddal ellátott plasztikkártya kerül forgalomba, mely a rajta feltüntetett üzemanyagfajta vételezésére szolgál. A kártyát saját célra használni, vagy idegennek átadni tilos. A PIN-kódot titkosan kell kezelni. Az igényelt üzemanyagkártya felhasználható a valamennyi üzemanyag kútjánál rendszámhoz kötött kizárólag a gépjármű üzemanyagtartályába tölthető üzemanyag mennyiség vásárlására, illetve a gépkocsi mosására jogosít. rendelkezésre álló aranykártyák a hazai töltőállomásokon túl külföldön is felhasználhatóak. Tankoláskor ellenőrizni kell az adatok helyességét, a töltőállomáson kiállított bizonylatot meg kell őrizni, és azt a gondnok részére át kell adni. Menetlevél vezetésre kötelezett gépjármű használata esetén, az üzemanyag vásárlásakor a menetlevélen a tankolást beazonosítható módon fel kell tüntetni. Az üzemanyagkártya elvesztése, megrongálódása, meghibásodása esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a kártyakibocsátónál, valamint tájékoztatni kell a gondnokot, aki haladéktalanul értesíti az Műszak Csoportvezetőt a kártya pótlása érdekében. A tankolásról kiállított bizonylat alapján a gondnok ellenőrzi az üzemanyag forgalmazó által megküldött számlán feltüntetett adatokat. A gondnok az üzemanyag fogyasztásról nyilvántartást vezet a 10. számú melléklet szerinti tartalommal, folyamatosan figyelemmel kíséri az átlagfogyasztást a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendeletben rögzített normák figyelembevételével. Kiugróan magas fogyasztást a Műszaki Csoportvezetőnek jelezni kell. Az üzemanyag költségről és fogyasztásról éves összesítés készül. Amennyiben az üzemanyagkártya használatának akadálya van, akkor az akadályt leíró Feljegyzés és a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ nevére és címére szóló számla alapján számolható el az üzemanyagköltség. A gépjármű üzemeltetése során kenőanyag felhasználása norma alapján nem számolható el, annak ellenőrzéséről és szükség szerinti feltöltéséről a gondnok (szükség esetén alvállalkozó bevonásával) gondoskodik Az üzemanyag felhasználás elszámolása Az üzemanyag felhasználás elszámolása gépjárművenként történik, melynek alapja a gépjárművezető(k) által vezetett menetlevél. A menetlevelet elszámolásra a tárgyhót követő harmadik munkanapig köteles a gondnok részére leadni a gépjárművezető, kulcsos gépjármű esetén a gondnok gondoskodik a menetlevelek cseréjéről, begyűjtéséről. A felhasználható üzemanyag mennyiségének meghatározása a 60/1992. sz. Korm. rendelet 10

11 4..-a alapján meghatározott üzemanyag norma és a gépjárművezető által leadott menetlevél szerint megtett kilométer alapján történik. Az üzemanyag vásárlás mennyiségét igazoló bizonylatot a gépjárművezető a tankolás napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb a menetlevél leadásával egy időben köteles leadni. A gondnok kimutatást vezet a 10. számú mellékletben meghatározott formátumban (a táblázat excel-ben vezetendő). A nyilvántartás tartalmazza a gépkocsit vezető nevét, a megtett út hosszát, a fogyasztás norma szerinti mértékét, illetve a teletankkal történő átadás mellékletét képező, a tankolás tényét rögzítő bizonylat adatait. A megtett út hosszát, annak indokoltságát köteles szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Az elszámolást havonta utólag, gépjárművenként kell elkészíteni, a ténylegesen felhasznált üzemanyag mennyiségének és értékének meghatározása az üzemanyag-számla alapján történik. A felhasználható és a ténylegesen felhasznált üzemanyag mennyiségének különbözetét havonta kell gépjárművenként kimutatni és az eltérésekről jelentést kell készíteni az Igazgató részére. Szabálytalanságra utaló értékek esetén köteles közvetlen vezetője értesítése mellett kivizsgálást kezdeményezni és ezzel egy időben a Műszaki csoportvezetőt és az Igazgatót értesíteni kell, aki a felelősségre vonást kezdeményezi. Az üzemanyag felhasználást, illetve annak eltéréseit (január 01. és december 31.) tárgyévre folyamatosan göngyölíteni kell. A kimutatás elkészítéséért a gondnok a felelős A saját tulajdonú gépjárművek használatáért fizetett költségtérítés Hivatalos célú gépjárműhasználat csak e szabályzatban foglaltaknak megfelelően számolható el. A saját tulajdonú vagy szívességi használatú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út az interneten elérhető útvonaltervező program segítségével Gazdaságos tervezési módban kell meghatározni. A kiküldetés teljesítését a kiküldött közvetlen vezetője igazolja. A kiküldetés kifizetése átutalással történik Amennyiben a kiküldött utazási előleget vesz fel a házipénztárból, az elszámolást és a számfejtést követően a különbözet átutalására kerül A költségtérítés összege Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. -ában meghatározott alapnorma átalány és a gépkocsi típusára vonatkozó hajtóanyag árának szorzataként kerül megállapításra. Az elszámolásra szolgáló kiküldetési rendelvényen a gépjármű gyártmányát, típusát, lökettérfogatát cm 3 -ben és a gépkönyv szerinti hajtóanyagot fel kell tüntetni. Az üzemanyag árán az NAV által az adott időszakra közzétett üzemanyagfajta szerinti üzemanyagárat kell érteni. A saját tulajdonú gépjárműhasználat után fenntartási költségtérítés kifizetésére az SZJA törvény 3. számú mellékletének II. 6. pontjában meghatározott, 9 Ft/km összegű normaköltség elszámolásával figyelembe véve a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. -át. 11

12 A munkavállaló részére a személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába járás költségtérítése címén a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veendő térítés akkor jár, ha a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés; a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést; ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni. Ebben az esetben a dolgozónak nem keletkezik adóköteles jövedelme, nincs adófizetési kötelezettsége. A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén a gépkocsivezetőt nem illeti meg gépjárművezetői pótlék. A Kormányrendeletben szabályozottak szerinti igényt a JIK közalkalmazottai esetében a JIK Igazgatója engedélyezi. A JIK vezető beosztású közalkalmazottak esetén az igénybevétel a Polgármester, illetve az Önkormányzat által kiadott szabályzat alapján történhet. IV. Egyéb rendelkezések 4.1. Teendők műszaki hiba esetén A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan működését. Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja - a gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni a gépjármű telephelyére, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az autómentő szolgálattól vagy a szerződéses vállalkozótól/gondnoktól, a gépkocsikban elhelyezett telefonszámokon. Az észlelt, de nem javított hibát a gépkocsikban elhelyezett szerviz" füzetekben, valamint a gépkocsi leadásakor az 5. számú mellékletben meghatározott Átadás-átvételi tömbben fel kell tüntetni, megjelölve a kritériumokat a problémára és annak észlelésére vonatkozó paraméterekkel együtt. A gépkocsi leadásakor jelezni kell a gondnoknak, A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot jelző km. tábla) a menetlevélre fel kell jegyezni. Amennyiben közúti baleset történik - személyi sérülés vagy jelentős anyagi kár esetén - értesíteni kell az illetékes rendőrhatóságot is. A káresemény helyszínén kiállított és az eseményben résztvevők által is aláírt biztosítási kárbejelentő lapon kívül a hazaérkezést követően az eseményt jegyzőkönyvezni kell. A kártérítési felelősségről a rendőrhatósági intézkedés és határozat figyelembevételével az Igazgató dönt. 12

13 A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért a gépjármű vezetője felelős. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján az igazgató a gazdasági igazgatóhelyettes bevonásával dönt a kártérítés mértékéről. Általános mérlegelési elv: amennyiben a káresemény magáncélú használat során a gépjárművezetőnek felróható okból történik, teljes vagy részleges kártérítési felelősség megállapításának van helye, melyre a évi I. törvény az irányadó Hivatali gépjárművek parkolása Az üzemi használatú gépjárműveket az üzemeltető telephelyén/telephelyein, az arra kijelölt parkolóban kell tárolni. Amennyiben a gépjármű vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy a gépjármű éjszakai őrzéséről gondoskodik - kivételes esetben - az igazgató írásban engedélyezheti a gépkocsi szervezeten kívüli tárolását. Tilos a gépjármű forgalmi engedélyét, az üzemanyagkártyát és PIN-kódot, a gépjármű kulcsait a gépjárműben felügyelet nélkül hagyni. A gépjárművet bezárt, amennyiben a gépjármű riasztóval felszerelt beriasztott állapotban kell parkoltatni. A használó köteles a gépjárművet megóvni a rongálódástól, a lehetőségekhez képest minimalizálni az eltulajdonítás veszélyét. Nem őrzött, nem védett helyen történő parkolást kerülni kell. Amennyiben a gépkocsikba GPS követő rendszer került beszerelésre, földalatti parkolóházba történő parkolás előtt jelezni kell a rendszer felügyeletét végző munkatárs részére A gépjárművezető felelőssége A gépjármű igénybevétele során, - annak teljes időtartama alatt - a gépkocsit vezető személy köteles: a gépkocsit rendeltetésszerűen, a járműtípusra vonatkozó kezelési-, karbantartási utasításoknak, műszaki előírásoknak megfelelően használni, a közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága, a személy- és vagyonbiztonság megőrzése érdekében a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) előírásait következetesen betartani, Indulás előtt a gépjármű okmányairól, üzembiztonságáról (fék, világítás, felszereltség) és sérülésmentességéről meggyőződni, Kipihenten, alkohol- illetve egyéb a vezetést befolyásoló szertől mentes állapotban vezetni, a menetidőket úgy megválasztani, hogy a jogszabályi (KRESZ) előírások maradéktalan betartásával kellő időben érkezzen meg a célállomás(ok)ra, A gépjárművek úti-okmányait (különösen a forgalmi engedélyt, menetlevelet, üzemanyagkártyát, kódszámot) biztonságosan őrizni (nem hagyhatja a parkoló gépkocsiban), 13

14 A napi használat után a kitöltött menetlevelet lezárni, aláírni és leadásakor az estleges felmerült problémát - az előírt módon - jelezni, a gépjárművek jó műszaki állapotát megőrizni (erősen szennyező terhek csak kellő védelem alkalmazásával szállíthatók), a bűnügyileg fertőzött térségekben - a vezető köteles gondosságával - csökkenteni a feltörések, rongálások bekövetkezését (p1. csomagok elhelyezése, zárás), A rendkívüli eseményt (ütközés, baleset, sérülés, stb.) közvetlen felettesének haladéktalanul (az esemény bekövetkezte után, vagy a jármű leadásakor, de legkésőbb a következő munkanapon) bejelentenie, illetve részletes írásos jelentésben leírni az eseményeket, körülményeket, A gépjárművet vezető személy az utazás során történt közlekedési eseményekért, esetleges balesetért, illetve az utazás során keletkezett károkért a mindenkor hatályos jogszabályok szerint tartozik felelősséggel. Az üzemi használatú és személyi használatú gépjármű vezetője felelősséggel tartozik a gépjármű jogszerű használatáért, kötelessége a közúti közlekedési, illetőleg a közúti közlekedéssel, illetve közlekedési szolgáltatásokkal összefüggő egyéb jogszabályok előírásainak, követelményeinek figyelembe vétele, betartása, valamint érvényesítése- az Intézménnyel fennálló jogviszonyára, valamint a gépjármű tulajdonjogi helyzetére tekintettel. E szabályok megszegése következtében, az illetékes hatóság határozata alapján vagy más módon kiszabásra kerülő szankció esetén, a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ, a tulajdonában bekövetkezett vagyoni, illetve nem vagyoni kár megtérítése iránti igény érvényesítése érdekében, a vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseire figyelemmel közvetlenül a gépjármű vezetőjével szemben lép fel. A kiküldetési rendelvény, az átadás-átvétel és a menetlevél az üzemi használatú gépjárműnek, illetve az engedély, valamint az átadás-átvétel a személyi használatú gépjárműnek a közalkalmazott vagy más személy részére történő átadását, illetve annak átvételét, azaz a használat jogcímét - különös tekintettel a fentiekben foglaltakra - hitelt érdemlően igazolja, amelyből következik a fentiekben foglalt felelősség megalapozása. A gépjármű vezetője a szabályzatban foglaltak be nem tartása, a menetokmányok nem megfelelő vezetése esetén, valamint a közlekedés biztonságát veszélyeztető magatartás miatt kizárható a gépjármű használatból. Ki kell zárni a gépjármű további használatából azt, aki a gépjármű-használat során súlyosan megsérti a törvényi előírásokat, pl.: ittas vezetés, gyorshajtás V. A Műszaki csoportvezető gépjármű üzemeltetéssel összefüggő feladatai A Műszaki csoportvezető az Múszaki igazgatóhelyettes közvetlen irányításával az intézmény érdekeinek szem előtt tartása mellett végzi a gépjárművek igénybevételével kapcsolatos feladatokat. Feladatát a JIK gondnokával együttműködve végzi. Feladatellátását a gondnok adatszolgáltatása segíti. 14

15 5.1. A Józsefvárosi Intézményműködtető Központban a gondnok feladatai nyilvántartja az igényléseket és vezeti az átadás-átvételi naplót. Koordinálja és engedélyezteti a hivatalos célú és magáncélú igénybevételt. a gépjárművek visszavételénél köteles szemrevételezéssel ellenőrizni azok állapotát, megvizsgálni, nem keletkezett-e rajtuk új sérülés. Amennyiben sérülést észlel, a sérülés tényét és körülményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amit a gépjármű használójával alá kell íratni. Ellenőrzi a gépjárművek használatával kapcsolatos bizonylatokat (üzemanyag számlák, kötelező felelősségbiztosítás díjának befizetését igazoló szelvény, javítási és szerviz számlák, gépjármű tisztítás számlái, vizsgadíjak számlái) és iratokat. Kezeli a gépjárművek okmányait (forgalmi engedély, zöldkártya, autópálya bérlet plasztikkártyája) és kulcsait. Formailag és tartalmilag ellenőrzi a tevékenységével összefüggő számlákat, a menetokmányok kitöltésének szabályosságát. Megállapítja a norma szerinti fogyasztást és összehasonlítja a tényleges fogyasztással. A megtakarítást, a túlfogyasztást feljegyzi, annak okát minden esetben kivizsgálja és tájékoztatást ad róla A Műszaki csoportvezető feladatai Gondoskodik a gépjárművek folyamatos üzemben tartása feltételeinek megteremtéséről. Ennek körében: Megteszi a gépjárművek közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapot fenntartásához szükséges intézkedéseket. Koordinálja a gépjármű karbantartási, hibaelhárítási, gépjármű javítási tevékenységeit a gondnokkal együttműködve a karbantartási feladatok ellátására szerződéssel rendelkező külső megbízottak bevonásával. Felelős az évszaknak megfelelő mintázatú és menettulajdonságú gumiabroncsok (téli-nyári) felszereltetéséért. hatósági műszaki vizsgákat. Nyilvántartja, és szükség szerint megszervezi a kötelező Felelős a gépjárművek CASCO és felelősségbiztosításának érvényesítéséért, műszaki vizsgával, a gépjármű biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáért. Gondoskodik a gépjármű üzemanyaggal történő ellátására létrejött szerződés alapján a JIK és a fenti beszállító közötti szerződés előkészítéséről, a JIK üzemeltetésében lévő gépjárművek rendszámmal ellátott üzemanyagkártyájának folyamatos érvényességéről, szükség szerinti cseréjéről Folyamatosan tájékoztatja az Műszaki igazgatóhelyettest, a Gazdasági igazgatóhelyettest a gépjárművekkel kapcsolatos valamennyi ügyben. 15

16 VI. Mellékletek a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz 1. számú melléklet KIMUTATÁS a JIK gépjármű állományáról A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ által üzemben tartott gépjárművek Személygépkocsik JIK Jármű fajtája Jármű rendszáma Jármű típusa cm3 tömeg fő Gyártási év

17 2. számú melléklet Személyi használatú gépjármű igénybevételére jogosultak köre 1. Sorszám Név Beosztás Engedélyező 2. 3.

18 3. számú melléklet Kiküldetési utasítás a JIK tulajdonát képező gépjármű igénybevételével I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS neve: beosztása: szolgálati helye: állandó lakhelye: kiküldetés helye: együtt utazik: (név): beosztása: (név): beosztása: Utazzék el az 1. pontban megjelölt időben a fent megjelölt helységekbe. A kiküldetés célja: Az utasításban foglaltaknak legkésőbb -ig tegyen eleget, és eljárásának eredményét jelentse. II. 1. Időtartama, helye, útvonala: Tervezett időtartam Település neve Dátum óraperctől órapercig (vizsga/tanfolyamkód) Felkeresendő intézmény Partner II. 2. A rögzített időtartamra kérem engedélyezni a saját gépjármű az intézmény területén, tartózkodhasson: Forgalmi rendszám Dátum óra-perctől óra-percig II. 3. Igénylővel együtt utazók: Név Beosztás II. 4. Az igényelt gépjármű: Rendszám Típus Jel. Rendszám III. Hivatali gépjármű használati engedély A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Igazgatója engedélyezem, hogy Név: (Szem. ig. sz.:) közalkalmazott részére, hogy a JIK tulajdonában lévő forgalmi rendszámú, típusú gépjárművet munkavégzése során hivatalos célra Magyarország határain belül az igénylésben foglaltaknak megfelelően használja. Utazás célállomása: Jelen engedélyem: 20 án/én órától 20 án/én óráig érvényes Kiküldött: Ügyintézésre átvette: Engedélyező: Közalkalmazott Közalkalmazott Igazgató

19 4. számú melléklet Megállapodás JIK tulajdonát képező gépjármű vezetésére Megállapodás JIK tulajdonát képező gépjármű vezetésére mely létrejött egyrészt a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (JIK), mint megbízó (Képviseli: Sáfrány József Igazgató), másrészt: Név: Születési hely és idő: Lakáscím: Megbízási szerződés száma: Jogosítvány száma Jogosítvány érvényessége a továbbiakban, mint megbízott között, gépjármű használattal kapcsolatban az alábbiak szerint: A megbízott a megbízó tulajdonát képező gépjárművet hivatali célból vezesse, munkavégzéséhez használja. A gépjármű adatai: Típusa: Forgalmi rendszáma: Az üzemanyag és a gépjármű fenntartásának költségeit az "Gépjármű üzemeltetési szabályzat" alapján a megbízó viseli. A megbízott nyilatkozik, hogy a fenti szabályzatot megismerte, a meghatározott nyomtatványokat kötelezően használja, a szabályzatban foglaltakat maradéktalanul betartja. A megbízott tudomásul veszi, hogy a gépjármű magáncélra nem használható. E tárgyban korábban készült megállapodás hatályát veszti. A megbízott tudomásul veszi, hogy adataiban bekövetkezett változásról a megbízót haladéktalanul értesíti. A megbízás időtartama: év hó naptól év hó napig E megállapodás kötelező mellékletét képezi a Megbízott jogosítványának hiteles másolata. Megbízott: Ügyintézésre átvette: Megbízó:

20 5. számú melléklet Nyilatkozat Nyilatkozat A mai napon a céges gépjárművet átvételekor szemrevételeztem, aláírásommal elismerem, hogy a gépjárművet megtekintett állapotban, érvényes menetokmányokkal, üzemképes állapotban üzemanyagkártyával, sorompónyitóval, tisztán és tele tankolva sérülésmentesen/ illetve a revíziós jegyzőkönyvben feltüntetett sérülésekkel / átvettem. kötelezettséget vállalva ilyen állapotban adom vissza. Tudomásul veszem, hogy a gépjárműben a dohányzás tilos. A gépkocsiban okozott saját hibámból adódó kárért teljes anyag felelősséggel tartozom a szabályzatba foglaltak szerint. Átadáskor a gépkocsi műszaki állapota (sérülések, hibajelenségek) km óra állása: Tank jelző állapota (tele tank) tankoló kártya" megléte (PIN kód): Tankolásról szóló bizonylat megléte: EÜ. Csomag:.. Izzókészlet:.. Elakadást jelző háromszög:. Pótkerék:.. Emelő:... Kerékanya kulcs: Porraloltó készülék: Tartozék ellenőrzése megtörtént (megjegyzés részletes leírással) Hozzájárulok ahhoz, hogy közlekedési szabálysértés és parkolás pótdíj ügyében a személyi adataimat adatszolgáltatás céljából a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ kiadja. Rendkívüli eseményről azonnal értesítem az üzembetartót...,20 igénybevevő Aktuális havi menetlevél: Visszavétel. Forgalmi engedély:. Gépkocsit visszavevő neve: beosztása Kötelező felelősségbiztosítás igazolószelvénye:. Menetokmány kulcsot, átvettem, az ellenőrzést elvégeztem és a tényt aláírásommal igazolom. Dátum: Átvevő Aláírás

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 2014 I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOSSZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Tolmács Község Önkormányzata GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. augusztus 1-től I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolmács Község

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Szőc Község Önkormányzata 8452, Szőc, Kossuth L.u. 41. Tel./Fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu TERVEZET Ügyiratszám: /2014 GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat a Szőc Község Önkormányzatának tulajdonában,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47109/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT]

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] 2015. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] [Ide írhatja be a dokumentum kivonatát, amely rendszerint a dokumentum

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dozmat Község Önkormányzat tulajdonát képezi 1 db Volkswagen T6 KOMBI Rt 102LE 9 személyes FG típusú közösségi busz. A gépjármű üzemeltetése, valamint az üzemben

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata XXV-1/00002-1/2017. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Gépjármű és eszközhasználat szabályozása (B-11) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 Szervezet neve: Magyar Birkózó Szövetség Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158335-2-42 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Németh Szilárd

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2012. június 22-étől hatályos változat) Tartalomjegyzék: I. A szabályzat célja, hatálya ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 47. számú előterjesztés Egyszerűsített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati és Hivatali gépjárműhasználat szabályozása

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya... 2 II. Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali célú használata...

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. 8 igennel elfogadva GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Önkormányzat gépjárműveinek

Részletesebben

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat 1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat Hatályos: 2014. április 1. 2 I. BEVEZETŐ A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Evezős Szövetség 1) A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) abból a célból, hogy a saját tulajdonú gépjármű(vek) használatának feltételeit

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület (rövidített név: Polgárőrség Csabaszabadi) a személygépkocsival történő polgárőr szolgálat ellátását a

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Kozármisleny Város Önkormányzata megállapodás alapján - végleges használatra átvette Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát

Részletesebben

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT (a továbbiakban: EGYESÜLET) Címe: 6721 SZEGED, OSZTRÓVSZKY UTCA 6. Adószáma: 18455405-1-06

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ

CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u. 87. Tel.: 06-92/569-024 CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI (HASZNÁLATI) SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. március 01.-től I. Általános

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 6. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat a gépkocsi- használatról szóló a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és a

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Munkába járás költségeinek megtérítése

DEBRECENI EGYETEM Munkába járás költségeinek megtérítése DEBRECENI EGYETEM Munkába járás költségeinek megtérítése Hatályos: 2016. december 16. napjától 1. A szabályzat hatálya (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a Debreceni Egyetemmel

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető Jóváhagyta: Bukta László

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése

Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése iktatószám: 1/30/4/2013 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA 1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 117. 3.7. Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése 2013. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata 97/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete Tartalom 1. Az üzemeltetett gépjármű és a gépjármű rendeltetése... 3 2.

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 12.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 12. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 12. napirend Tárgy: Gépjármű használati Szabályzat elfogadása

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat gépjármű

Részletesebben

1. A szabályzat célja, hatálya

1. A szabályzat célja, hatálya Debreceni Egyetem SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATÁRÓL Készítette:

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A l a p f o k ú K ö z n e v e l é s i I n t é z m é n y e k e t M ű k ö d t e t ő K ö z p o n t 4 4 0 0 N y í r e g y h á z a V á r o s m a j o r u. 2. 2 0 1 4. 1 0. 0

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2008. (V.09.) ÖK számú rendelete 1. a falugondnoki szolgálatról.

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2008. (V.09.) ÖK számú rendelete 1. a falugondnoki szolgálatról. SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2008. (V.09.) ÖK számú rendelete 1 a falugondnoki szolgálatról. Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/../2015. S z o l n o k Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat 2015. 1 1. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szolnoki

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT SÖJTÖR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. Tel.: 92/569 008 Fax: 92/569 009 E-mail: polgarmester@sojtor.eu www.sojtor.eu KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 3/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Gépjármű

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 2014 ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. ÁPRILIS 25-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/31/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás JÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás JÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás JÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A

Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A 1) A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) abból a célból, hogy a saját tulajdonú gépjármű(vek) használatának feltételeit

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Szőc Község Önkormányzata 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 1151/2015. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat a Szőc Község Önkormányzatának

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

1/2015. számú A GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSRŐL SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL. Polgármesteri utasítás. Érvényes: 2016. január 1-jétől

1/2015. számú A GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSRŐL SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL. Polgármesteri utasítás. Érvényes: 2016. január 1-jétől Ikt.sz: /2015/Sz. 1/2015. számú Polgármesteri utasítás SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL A GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSRŐL Érvényes: 2016. január 1-jétől 1 I. Bevezetés A szabályzat hatálya kiterjed a Szuhakálló

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 6. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Ellenőrizte: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Nyíregyházi Főiskola tulajdonában és kezelésében lévő gépjárművek üzemeltetésének és használatának szabályzata (a Szervezeti és működési szabályzat 14. sz. melléklete) Elfogadva:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Előterjesztés Diósjenő község önkormányzata. a gépjárműveinek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzatára

Előterjesztés Diósjenő község önkormányzata. a gépjárműveinek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzatára Előterjesztés Diósjenő község önkormányzata a gépjárműveinek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzatára Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben