51. SZÁM feltételek! VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egéez évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre 6 ' minden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "51. SZÁM. 1896. feltételek! VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egéez évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre 6 ' minden"

Átírás

1 848 VASÁBNAPI ÚJSÁG. CHOCOLAT MENIER K világ legnagyobb gyára. Naponkinti eladás 3..IHKI kilo. Kapható m i n d e n fűszer es csemege-kereskedésben é s c z n k r á s z d á b a n Toronyórák" Újdonságok palota, laktanya, gyári érákat, v i l l a n y ó r á k a t, 6835 l e g e l ő n y ö s e b b e n rendez De H a y e r K á r o l y I» I, m. állami kedvezm. góz-oragyára Budapesten, VII., Kazinczy-u. 3. Képes árjegyzék, kóltségjegyz. bérm. SZÁM ÉVFOLYAM. báliszövetekben úgymint mindenféle minőségű fekete, fehér és színei selvemkelmékben gazi gyári érakon a valódiság- ée tartósságért való jótállás mellett mé terenként 35 krtól Iá írtig portó- és vámmentesen házhoz szállíttatnak. A legjobb, közvetetten megrendelési fonás magánosok számára. Ezer meg ezer elismerő irat. Minták franko. Svájczba a levélporto kétszeres G R I E D E R ADOLF ÉS T selyem kelme-gyárak szövetsége Zürich, 6950 Spanyol kir. udvari szállítók. Spanyol kir. udvari Bzállitók. Levélbélyeg-kereskedés PRÜCKLER J. G LATZSSOYXTS A. FÖLDVÁRY I M R E B u d a p e s t e n, IV., Régi IV. Alapíttatott Eladok! Icerület, és Mr. Vácasl-uteza szabadalmazott ajánlja S S. s z á m. íehérnemü-gyáros 6594 Cserélek! nri divat- é s fehérnemü-iíjdonságait. f legjobb hatású szer a RÉTHY-féle pemeteíúczukorka, m e l y ezen bajokat gyorsan megszünteti. K a p h a t ó m i n d e n gyógyszertárban. E g y doboz ára 3 0 k r., 5 doboz zal 1 f r t 5 0 k r é r t bérmentve küld Réthy Béla gyógyszerész Békés-Csabán Főraktár T Ö R Ö K JÓZSEF gyógyszertára Budapest. Brüssel Bécs L o n d o n Magdeburg. Cs rekecltség és elnyálkásodás ellen Paris Genf Chicago. B U D A P E S T, posta-u.5. Gyomor- és vesebajok, székrekedés, lejfájás, szédiilés, aranyér, b é l d n g n l á s ellen m i n d e n t f e l ü l m ú l az férfidivat- Budapesten: Torok József gyógysz. király-utcza 12. szám vég- Egészségi regulátor" ""1".: dök, g-örvélykórosok, l á z t a l a n ttidőbeteg-eknek gyógyszere. 1 üve* ára 1 frt 80 kr. Hurut labdacsok, legjobb US*$ fi$iz&szffi mőkór e l l e n legkitűnőbb 1 1 üveg égszinkék czukrozott labdacs ára 1 frt 80 kr. Mii UClCgSCgCfc hlűflflmpffplí ellen 6 leghasznosabb 11U1 p O K! d o b o z gyógyszer! f ( / r i n t JOazk r XKRIa A 1 lipntímiríl1.<i7:ííví7 lekj bb minden szájvizek fölött I Kitünó irrillllfilllll.viljhí 6 v S! t e r e a rag ályos torokbajoknak isi Ára arra 60 krajczár. P n m i i r í n fwltia kézkenöcanek hatása ameglepő 1111( V1CUII; T a n ", *» rczro, minden 5 nap alatt B u d a p e s t, V I., S z a b o l c s - u t c a 3 3. k ü l d szét. Kapható azonkívül T ö r ö k J ó z s e f g y ó g y s z e r t á r á b a n Bndapest, Király-utcza 12. szám egy igen fiu m metszé-ü ü v e g k é s z l e t, melv drbbó á 1, s pedig: 12 drb vizes po ár, 12 d>b 1 ros pohár. 6 likőr-pohár, 1 vizes üveg, 1 boros üveg, 1 likőr-üveg, 6 kjmpót tán \ ér, 1 kompóttal, ü 1 csemege-állvány, 41 drb ő s z e s e n Legfinomabb kivitelben 1 csemege-áll' 1 forinttá drág bb. egv h t személynek való é t e l k é s z l e t legfinomabb karlsbadi poiczellánbói, f s t e t t é s aranyozott dirzilésse, mel> i 6 darabból áll: 6 d i b lapos tánvér, 6 leves t. nyer, 6 CBem-ge tányér, 11 vedtál fedélé I, 1 pecsenvetál. 6 1 főzeléktáí, 1 salátatál. 1 tésztatá], 1 saueetál. 1 sance alja, 1 sótartó, 2G d.irab öss/.esen, 6 tányér a több pecsenvetál. 1 forinttal drágább 1 aauce alja, i egy 'e'finom bh v lódi karlsbadi virágos is ara nyozott k á v é - v a g y t e a k é s z l e t, mely 15 drbból * p. 1 drb kávé vagy teakanna, 1 tejeskanna, 1 e z u t o r t a n ó födéllel, 6 csésze, 6 ényér. 15 drb ' sszesen. Meg nem felelő tirgyak tisszavétetnek és a pó z v; s z a k ü d e ik. L á d á é t s cso i agolásért 60 kr Siáimttatik. Megrendelések utánvét mellett az tolsó vasnti állomás m-gjelölé-évei e-z őzöltetnek Afoltot eltávolít s bársonyszerüvé varázsolja. 0 frt ifi} í! 1 tégely 1 frt 20 kr. Kaphatók a készítőnél: 51. SZÁM Eüfiictit feltételek! VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egéez évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre 6 ' «P E T O F I A N E P KOZT.» TRSTYANSZKY K. gyógyszerésznél E é v é s z Imre festménye. Sárospatakon Fóraktár B u d a p e s t e n : Török J ó z s e f gyógyszertarában, Királyutcza. Dr. Buday E m i l gyógyszertárában, Városház-tér. Minden drogua-uzletben és gyógyuzei tárban kaphatók. keveset foglalkoztak eddig nagy költőink életével s még Petőfire vonat kozólag is, a kinek élete oly változa tos és festői ecsetre alkalmas jelenetekben oly gazdag volt, alig találunk pár művészi al kotást. Újabban Eévész Imre fiatal festőművészünk festett két képet a Petőfi életéből. Az egyik, melynek czíme «Petőfi a táborban», látható volt a műcsarnok ezredévi kiállításán, s ennek raj Eisenschixnl és W a c h t l Ofrteff) S' B n d a p e s t, Váczi u t c z a Bécs, VIII/I.. Kaiserstrasse 6 2. Karácsonyi és újévi ajándékok, fény képészeti készülékek, P i a p h a n i képek, keretezések, passepartouk és k é p á l l v á n y o k a legfinomabb és legolcsóbb kivitelben. Árjegyzékek ingyen és bérmentve. B Ö H M J. üveggyári r a k t á r a F ESTŐINK B U D A P E S T, D E C Z E M B E R 20.. f egész évre ü frt Csupán a VASÁRNAPI ÜJSAG { ~*t,. félévre 4 Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK zát annak idején be is mutattuk a.vasárnapi Ujság»-ban. A másikat, a "Petőfi a nép közt» czímű festményt ezúttal van alkalmunk megis mertetni. Eévész ezen képét itthon készített vázla tai alapján Parisban festette, hova tanulmányai folytatása végett költözött volt, mint a Munkácsy által a hazai fiatal festőnövendékek számára ki tűzött ösztöndíj első nyertese. A hatás, a mit a fiatal művész emez alkotásával elért, valóban nem mindennapi volt. Különösen az angol lapok voltak tőle elragadtatva s egyik-másik, mint pl. a «Daily News* igen nagy dicsérettel szólt a tőről metszett magj'ar képről. Képes hetilap fiatal leányok egész évre ft. félévre Külföldi előfizetieekhei a postailag meghatározott viteldíj is csatolandó. A művész a nép körében, egy falusi csapszék ben tünteti fel a nagy költőt, a mint valamelyik hazafias, nyilván forradalmi költeményét fenkölt lelkesedéssel felolvassa. S a hatás általános és nagyszerű, a mint ezt a kép oly megkapólag feltünteti. Mindenkit megigéz a költemény ha talmas ereje. De mily különféle módokon nyi latkozik ez a hatás a hallgatóság egyes tagjainál s mily meglepő művészettel tünteti azt elénk a művész I A költő jobbján ülő úri emberre talán a jegyző mily egészen más a költemény hatása, mint arra a vele szemközt ülő pásztorra. Amott a számára. Szerkeszti: T U I S E K A N L N A. E g y újságnak, e g y képes, gazdag, becses tartalmú heti lapnak a c z i m e ez, m e l y fiatal m a g y a r leányoknak való. Szórakoztatja, vezetője és tanítója a é v e s serdülő leánynak. Szeretette], ragaszkodással fordulhat hozzá, h a szóra kozni, ha mulatni, ha tanulni akar. Gazdag szépirodalmi tartalma, a m e l y e t a m a g y a r irók szine-java ir, e g é s z tárházát nyújtja a legszebb o l v a s m á n y o k n a k. Ismeretterjesztő czikkeivel, továbbá a háztartás, kertészet, k o n y h a, k é z i m u n k á k női foglalkozások, divat stb. stb. körébe vágó rovataival, pedig m e g becsülhetetlen szolgálatára v a n a m a g y a r l á n y o k n a k. F o l y t a t á s a ez a P ó s a bácsi g y e r m e k l a p j á n a k, Az ón Ú j s á g o m n a k, u g y m a g y a r nemzeti s z e l l e m é v e l, m i n t irodalmi színvonalával, h o g y a n e v e l é s n e k h a t h a t ó s tényezőjévé váljék A M a g y a r L á n y o k előfizetési ára negyedévre 1 frt 5 0 kr, félévre 3 frt. Mutatványszámot a MAGVAK ingyen küld LÁÍÍYOK kiadóhivatala B n d a p e s t, A n d r á s s y - n t 10. s z á m. / M Előfizetési ár; Negyedévre 1 frt, fél évre 2 frt, egész évre 4 frt. Az előfizetési pénzek legczélszerübben postautalványon kül dendők. Mutatványszám ké résre ingyen. / : Az én Újságom kiadóhivatala B u d a p e s t, A n d r á s s y - u t ÍO. sz. 43. ÉVFOLYAM. MAGYAR LÁNYOK Szerkeszti: P Ó S A L A J O S. A z é n Ú j s á g o m a legjobb, a legolcsóbb és a legelterjedtebb képes magyar gyermeklap. Az é n Ú j s á g o m tárháza a szebbnél-szebb olvasmányoknak 8 méltó arra, hogy minden szüle, a ki csak teheti, járassa gyermeké nek. Tanul belőle a gyermek minden szépet, jót. Az é n Ú j s á g o m fejleszti a gyermekvilág ízlését, gyönyör ködteti, oktatja és tágítja ösmeretkörét. A z é n Ú j s á g o m fáradhatatlan szerkesztője Pósa Lajos, a gyermekek Pósa bácsija, maga köré csoportosított minden tollforgató embert, a legnagyobbtól a legkisebbig, Jókai-tói kezdve munkatársa Az én Újságomnak mindenki, a kinek az irodalomban neve van. Pósa bácsi utánozhatatlan, aranyos csengő-bongó verseiből, melyek ért rajong a gyermek, minden számban van kettő-három. S vé gül ott van minden számban 8 10 művészi kiviteli kép s gyakrabban színes műmelléklet. Az é n Újságom n a p t á r á t, mely pompás szinnyomatu borítékkal van ellátva s igen gazdag tartalmú, az uj elő fizetők ingyen kapják. gyógyszerel Vérképző labdacsok, ta SSS HATTYÚ-GYÓGYSZERTÁR Megjelenik minden szombaton. TTRNAP I " ' Dr, KUN ZOLTÁN mm lgazg.-orvos Budapest, Hunyadi-tér 1. sz. Andrássy-ut mellett. Képes heti gyermeklap. B3ii*<**fl!ffl!w. VIII., K e r e p e s i - ú t 9., a P a n n ó n i a m e l l e t t. Telefon. Árjegyzék bérmentve. Speciális készítője jó szabású férfi ingeknek A r a 1 f o r i n t. Vidékre c s o m a g o l á s s a l és b é r m e n t e s küldéssel e g y ü t t 1 f o r i n t 4 0 k r a j C z á r, m e l y n e k előleges beküldése m e l l e t t csakis a AZ ÉN ÚJSÁGOM fehérnemű - raktára,. IV., Koronaherczeg-utcza 11. sz., a főposta mellett ós Egyetemes gyomorpor 5rrtü5 S Barella P. F. W.-től Berlin S W., Friedriohstrasse 220, a f r a n c z i a o r s á g i o r v o s i t á r s u l a t o k t a g j a. Orvosilag legjobban ajánltatik. K e n d k i v ü l s i k e r e s, m é g idült gyomorbajoknál is. Szállít p r ó b á r a i n g y e n, csupán a viteldíj meg térítése mellett, b e r l i n i f ő r a k t á r á b ó l. Ausztria-Magyarország számára egy doboz frt 1.60 Baktár: é s RUDAPEST, P E T Ő F I Mutatványkép A z é n U j s á g o m - b ó l. Franklin-TáxBulat n y o m d á j a, Budapest, (IV., E g y e t e m - u t o z a 4. szám.) A N É P KÖZT.* Bevési Imre festménye..

2 850 legnagyobb fokú hazafiúi lelkesültség kinyomata, emitt a lelkesültség bámulattal, gyönyörrel ve gyülve. Az asztal alsó végére könyökölő falusi alak valósággal gyönyörködik; a többinek arczán, testtartásán is mind ott látható a fellobbanó lelkesedés tüze s a szent elhatározás, hogy ha a haza hívja, mindnyájan el fognak menni. A leg végül botjára támaszkodó öreg ember arczán már a bánat is ott ül, hogy hátha nem birná már el a fegyvert!... Sajnos, hogy ez a magyar tárgyú becses kép is annyi más kiváló magyar művészi alkotás sor sárajutott, amennyiben Londonban, hol egy ki állításon nagy feltűnést keltett, egy ottani mű kedvelő vásárolta meg. UTÓN. Uton vagyok, távol vidéken Robog velem a gyors-vonat. Sík róna föld jön szembe vélem, Kicsiny madár dallal fogad. Eét szőnyeget terít élőmbe, Virág hajol reám köszöntve... S mégis szivem oh, mintha fájna, Távolból is csak visszavágyna Kéklő hegyed aljába, kis falum, Csöndes kicsiny falum!... Nagy városok fényárban úszva Hivalkodón néznek reám. Szép házsorok hívnak magukba : Jer! itt találsz mindenre ám, Mi csak tetszik szádnak, szemednek... Forrásai itt csörgedeznek Kéjnek, gyönyörnek... Ám hiába! Szivem mintha csak visszavágyna Sáros, poros útczádba, kis falum, Csöndes kicsiny falum! Jó emberek nyájas szavakkal Köszöntenek : hozzánk betérj! Sok van, ki jó szívből marasztal, S megoszt velem lakást, kényért. Egy-egy lenéz nagy büszke gőggel, Ilyennek csak hízelkedő kell, Tovább megyek, de mintha fájna Szivem, s sóhajtva visszavágyna Jó s egyszerű néped közé, falum, Csöndes kicsiny falum!... Szép rónaföld s nagy városok, ti Csak álljatok, ragyogjatok I Hideg fény is szokott ragyogni, De én sugárt, meleg napot Tudok szeretni, arra vágyok. Mit ér nekem ti ragyogástok... Kicsiny falum, kéklő hegyeddel, Jövök feléd... Oh, nem feledt el Téged szivem, e csepp legyen tanúm, Csöndes kicsiny falum!... folytatott. Az udvar az előtt nem sok időt töltött Budán; csak a franczia háború hozta közelebb a magyar nemzet és az uralkodó-ház szívét egymáshoz s ennek következménye volt a királyi család első hosszabb látogatása is a budai vár palotában, a mely azonban akkor még nem sok kényelmet biztosított a nagy személyzetű ud varnak. Mikor 1805 őszén a királyi család először jött Budára, melynek az akkori zavaros idők közt épen fekvése biztosított elsőbbséget a határszéli Pozsony fölött, az udvar elhelyezése a legna gyobb fejtörést okozta. Nem is a királyi palo tába hurczolkodott az udvar, hanem a szomszé dos épületekben szállásolta el magát, a hogy lehe tett. Mária Lujza lakosztálya a nádori palotában volt: egy hálószoba, remek festményekkel, egy kedves kis társalgó szoba s egy másik az inasok számára. De az elrendezkedés nem volt könnyű dolog. A két főherczeg, Ferencz Károly és József Ferencz, emez hat, amaz csak három éves, egy szobában volt kénytelen aludni. Durwaldné és Görögné asszony, a két komorna, egy közös szobát kaptak s Mária Anna is egyet Handl nevű komornájával. Ferdinánd főherczegnek Stefaneo báró kamarásával mindössze három szobájuk volt. Azonkívül húsz család lakott a Teleki-házban; a báró Orczy-féle házban kaptak helyet Colloredo grófnő, Mária Lujza főherczegnő nevelőnője és a leánya, a főherczegnő bizalmas barátnője. Szapáry gróf a Vízivárosban akart bérelni lakást, a mit Orczy báró meghall ván, öt szobáját átengedte neki. Mint látni tehát, az udvar átköltözködésének megvoltak a maga apró kellemetlenségei. Kárpótolták azonban ezt az ifjú főherczegnőnek nagybátyja, a nádor kertjében tett sétái, mely kert az utolsó nyolcz év alatt nagyban megbő vült és szépült. Volt benne, a mint a részle tes leírásból láthatjuk, kellemes fürdő, szép tehenészet, sok galamb, pulyka, tyúk, liba, továbbá egy remetelak, egy parasztkunyhó, két ketrecz, két kalitka. Az angol park formára ter vezett kert lejtős volt, benne szőlő, hol nagyon meglepte a főherczegnőt a dolgozó munkások azon eljárása, hogy a földbe tűzött két karóra rögtönzött függőbölcsőben helyezték el cse csemőiket, a mi az ilyesmik iránt fogékony lány kának annyira megtetszett, hogy megajándé kozta a szőlőmunkásokat. Általában a budai levegő használt a főherczegnőnek, leszámítva, hogy a rósz víz helyett borivásra kellett szorulnia. Ez lehetett az oka, hogy a következő évben nem is látogatta meg az uralkodó család Budát. De már két évre rá az édes anj'ának, Ferencz császár második ne jének elvesztése feletti bánat újra Magyar országra és pedig hosszabb útra hozta körünkbe Megyek, megyek... húz már a vágy, von az uralkodó családot szórakozás végett. Ez Feléd, te csöndes kis lakom. Jó emberek! az Isten áldjon, alkalommal egész a Bánátig mentek le Ferencz A hála-szó zeng ajkamon... császár és gyermekei. Meglátogatták Temesvárt S te büszke góg, maradj magadnak, is, mely város Mária Lujzának jobban megtet Beád a jók semmit sem adnak. szett, mint maga Buda. Én jók között élek falumba, Következett a franczia betörés veszélye Nincs durvaság, ott nincs goromba, 1809-ben, s ez aztán hosszabb időre kényszerí Ezért szeretlek téged, én falum, tette az udvart, hogy magyar népe körében kecsöndes kicsiny falum!...! ressen állandó tartózkodást. A politikai helyzet, Dömény József. I mely az egész monarkhia lételét megsemmisü léssel fenyegette, nem olyan volt, hogy az ud MÁRIA LUJZA BUDÁN.. vari élet egész fényét áraszsza Budára; de az uralkodó család szerény, polgárias magánéletébe Egykorú levelek nyomán. érdekes bepillantást engednek Mária Lujzának A francziák egykori császárnéjának Magyar : ez időbeli levelei, ki idősebb nővérével, Leopoldiországhoz való viszonyáról, hazánkban töltött nával és mostoha anyjával, Mária Ludovika napjairól majdnem semmit sem tud a történet estei főherczegnővel Budán maradt, hogy on írás; csak újabban kezdtek napvilágot látni azok nan később Egerben vonuljon meg, míg többi a levelezések,melyeketferencz császárnak tehet testvére, köztük Ferencz Károly számára egy ségekben gazdag leánya ifjúkori barátnőivel előre Nagy-Váradot szemelték ki, a honnan ké 51. SZÁM ÉVFOLYAM. sőbb Kassára tették át lakásukat. A családi poli tika minden eshetőséggel előre számolt. Meglehetős egyhangú élet közt telt az idő, a napról-napra remegve várt harcztéri hírek ellen mondó hatásai alatt. Mária Lujzát naponta meg látogatta olasz nyelvmestere, Goung tanácsos és rajztanítója. A nap többi részét a Margitszigeten, vagy a közönséggel mindig zsúfolt Orczy-kertben tett sétákkal töltötték, s ezt az egyhangú éle tet csak olykor szakította meg egy-egy nagyobb ünnepély, így mikor 1809 júniusában a torontálmegyei fölkelők zászlószentelése volt, kiket Csekonics tábornok vezetett. Ez alkalommal a királyi család egy roppant nagy sátor alatt foglalt helyet s a prímás miséje után mindenki bevert a zászlórúdba egy szöget. De bár e szertartás V» 8 órára volt kitűzve, csak 10-kor vehette kezdetét; e várakozás, mondja levelében Mária Lujza épen nem lehetett kellemes, tekintve, hogy az előtte való napi va csorán az asztalnál ült húsz személy közül tizennyolcz elrontotta a gyomrát valami édes itallal. Még egy más furcsa része is volt az ün nepélynek. Visszamenet a királyné uszályát inas által vitette maga után, a mit észrevevén a híres Alvinczy tábornok, oda rohant és felkapta az uszályt, de kissé ügyetlenül, s így a komoly tábor nok általános derültség közt teljesítette szolgá latát egész a lépcsőig. Ugyan ekkor Budolf fő herczeg és bibornok palástjába is bele kapott a szél s úgy megforgatta, hogy a főherczegnek egyik kísérőjébe kellett kapaszkodnia, hogy el ne essék. Másnap megérkezett János főherczeg veresé gének s Pozsony bombázásának híre, mely al kalommal egy 62 fontos bomba Ferencz császár lakosztályába is becsapott, majdnem ugyanazon pillanatban, midőn a császár kiment onnan, hogy a primási kertben sétát tegyen ; mig egy más bomba Esterházy B. grófné csecsemő gyer mekét úgy megrémítette, hogy az ijedtségtől meghalt. Mindez szétrebbentette a budai kis udvart s arra birta, hogy ideiglenesen Egerbe tegye át székhelyét, noha a császárné gyöngél kedett. Szorongattatásai közben is jellemzi azonban Mária Lujza jó humorát, hogy mily hamar túltette magát e költözködéssel járó kellemetlenségeken. Összes bútorzata saját följegyzése szerint nem állott másból, mint egy asztalból, melyen dolgozott, irt és raj zolt, egy ágyból, két viseltes kanapéból és négy székből, valamennyi tele volt polos kával. Húga, Leopoldina sem járt johban; csak anyja és Ferdinánd fivére nyeit valamivel jobb elszállásolást az érseki lakás második emeletén, valamint Budolf nagybátyja, kinek magának tiz szoba állott rendelkezésére, melyeknek csak az az egy hiányuk volt, hogy asztal nem volt ben nük több egynél, s azt mindig magával kellett ezipelnie; ha pedig kamarásainak kellett vala mit irniok, kénytelenek voltak a zongorán vagy a földön végezni dolgukat. Mindez azonban nem gátolta a főherczeg nőt, hogy jól ne érezze magát Egerben, hol úgy találta, hogy minden olcsóbb, mint Budán. Örült neki, hogy mindennap hajnali 3 órakor a csürhe-hajtás ébreszti fel, s hogy a nagybátyja által birt lakosztály kertjében egész éjszaka foly a bál. Komoly készületeket tett az egri mecset tornyának megmászására, s e mellett napon ként kisétált a szőlőkbe, a hol felhasználva, magyar nyelvismereteit, cseresznyére alkudo zott a parasztnőkkel, hol pedig az érsek tarká nyi birtokára, melynek halastava és természe tes vízesése Badenre emlékeztette, azon különb séggel mint finom szatírával hozzáteszi,. hogy itt «vagy járhatatlan sziklákon, vagy a patakban kell járni». Este aztán nyolcz órakor 51. SZÁM ÉVFOLYAM. VASÁENAPI ÚJSÁG. valamennyien egybegyűltek a királyné lakosz ZSIGMOND KIRÁLY MENEKÜLÉSE A NIKÁPOLYI CSATÁBÓL. tályában, hol 3 4 játékasztal volt felállítva, (Képmellékletünkhöz.) melyek körűi járta a íhombre játék és folyt a társalgás. A kis társaságnak mindennapi tagjai Annak a nagy reményekkel megindított, de voltak a királynén, három gyermekén s két következményeiben oly szerencsétlen hadjárat nagybátyján kivűl: Pálffy, Nádasdy, Esterházy, nak, melyet Zsigmond királyunk a nyugati ha talmakkal szövetkezve 1396-ban a török ellen Kaunitz, Altheim, Lazánsky grófnők és a főindított, utolsó mozgalmas jelenetét ábrázolja herczegi gyermekek nevelői ós nevelőnői. Ester Knackfuss H. híres német festőnek mai szá házy grófnő is átlátogatott Komáromból, hová munkban bemutatott képe. A keresztes háborúk ideje óta közös czél nem Pozsonyból menekült s így a monarkhia udvara tömörítette s egyesült cselekvésre nem lelkesí egy kis ideig Egerben összpontosult. tette Eárópa népeit, mert közös veszélytől nem Nem sokára Ferencz Károly és nővérei is meg kellett tartaniok mindaddig, a míg a török meg érkeztek Kassáról, kissé lesoványodva ugyan, nem jelent a Bosporus partján. de jó egészségben. A főherczeg tiszteletére a jó Bajazid szultán fenhéjázó válasza, a me érsek díszhalászatot rendezett Tárkányban. De lyet a magyar király követeinek Bolgárország alig indultak el, sötét fellegek tornyosultak az meghódítása után adott, leplezetlenül feltárta az izlám bajnokainak a világuralom elérésére égen, s villámlás és dörgés közt megeredt a irányuló törekvéseit. Nem csupán a legközelebbi zápor, miközben a kisebbik főherczegnő sírva szomszédoknak, hanem az egész keresztény vi fakadt, füstbe menni látván a várva várt mu lágnak szólott az a fenyegetés, hogy a szultán latságot. De végre kiderült, a társaság felkapasz Magyarország meghódítása után a római Szentkodott hat szekérre s megindultak a borzasztó Péter templomban fogja lovát megabrakoltatni. Zsigmond királyt a belső forrongások meg úton, egy kis patakon át, melyben szerencsé akadályozták abban, hogy az ország egész ere sen meg is rekedt három kocsi, úgy hogy gyalog jével lépjen föl a veszélyes szomszéd ellen. kellett kigázolniok a vízből az ilyenekhez nem A nyugat fejedelmeihez kellett segítségért for dulnia, hogy teljes készültséggel nézhessen az szokott főherczegi gyermekeknek. Szebben sikerült a szalókí búcsú, meg a kere- ellenség szemébe. Zsigmond király dicsőségre vágyó lelkének legmerészebb álmait látta meg cseni fáczánosba rendezett kirándulás, mely al valósulni, mikor a nyugati szövetséges hadak kalommal a hevesmegyei fölkelők díszbe öltözött (francziák, angolok és német birodalmak) csapatainak élén a szintén inzurgens egyenru 1396 nyarán Buda falai alatt egybegyülekeztek. hába öltözött trónörökös különböző gyakorla A nyugati keresztes hadak száma meghaladta tokat végeztetett. Visszatértökkor az egész kertet a et, körülbelül ugyanennyit tett ki a magyar sereg is, melynek legjavát a két Garai kivilágítva találták, a fák lampionokkal voltak és három Kanizsay testvér, Ilsvai Leusták nádor, teleaggatva, a királyné és Mária Lujza kivilá Ciliéi Herman gróf, Stibor vajda, a Csákyak, a gított arczképeivel, s az egész egri társaság késő Maróthyak, a Bozgonyiak, a Perényiek szemé lyesen vezették királyuk táborába. Nagy Lajos éjfélig nyüzsgött a kert sétaútjain. Az övéihez annyira ragaszkodó Károly Ambrus óta nem látott ilyen fényes hadsereget Buda vara. «Ki állhat nekünk ellent?!» így kiáltott primás azonban alig pár héttel utóbb örök fel Zsigmond király, mikor szemlét tartott az álomra hunyta szemeit. Gyermekkora óta ideg egyesült hadak felett. «Ha az ég reánk szakadna, láz gyötörte, mely a nagyszombati kórházban fenttartanók lándzsáinkkal!" mondák a ke tett látogatásai alatt elmérgesedve, rövid napok resztények. Nem a lelkesedés nagyságán múlt tehát, hogy alatt sírba vitte. A királynét már Budán érte a vállalathoz fűzött vérmes remények nem telje legkedvesebb fivére halálának híre; rettenete sültek. A vezérek közt kiütött egyenetlenkedés sen leverte a csapás; alig tudták magához térí miatt veszett el a kezdetben diadalmasnak Ígér teni. A budai várpalota hősége és változó lég kezett nikápolyi csata. Bár a magyarok, kik a mérséklete nem volt alkalmas az uralkodó csa sereg középrészén a derékhadat alkották, orosz lád tagjainak egészségi állapotát kedvezőbbre lánokként vívtak királyuk vezetése alatt; bár a bajor és sváb logvagok, a stájerek s a Johannitafordítani: Ferdinánd, Leopoldina, Ferencz Ká és Német-rend lovagjai is hatalmasan közremű roly egymás után himlőbe estek az év ködtek a küzdelemben: a győzelem mindazáltal őszén; csak Mária Lujza maradt egészséges. a törökök javára dőlt el. A keresztény hadak Knackfuss Az egymást ért csapások szűkebb körre szorí megtörtek és futásnak eredtek. képén azt a pillanatot látjuk megörökítve, tották az uralkodó család budai életét; mind a midőn Zsigmond királyt hívei a niká a mellett mulatságokban nem volt hiány, és a polyi csatatérről (1396 szeptember 28-án), a Sándor grófnő által hetenként háromszor ren küzdők sorai közül kiragadva, urukkal együtt a dezett bálok Budán a magyar arisztokráczia Dunán horgonyzó gályára menekülnek az ül minden nevesebb képviselőit egyesítették. Gyen döző törökök elől. Ciliéi Herman gróf ugrik először a Duna gélkedése daczára olykor a királyné is meghívta hullámai közé; a pánczélja fölé öltött czímeres magához a Sándor családot, a fiatal Széchenyi- vért-ingről ismerjük meg. Clam-ékat, fiókkal, a kis Szapáry grófnőt, Ná Nyomában van a király, a harcz hevét fel dasdy Lipótnét és családját, Semseynét, Almásy váltó csüggeteg közönynyel ülve lován, melynek Tónit, stb. Ilyenkor aztán rendesen Lajos fő takaróját Magyarország és a magyar korona hű béres tartományainak czimerei díszítik. Koronás herczeg volt, a ki megkezdte a tánczot, s meg harczi sisakja hátára van leeresztve s fejét esett, hogy Mária Lujza pontos följegyzése csak könnyű sapka födi. Görcsösen markolja szerint esti 11 óráig már négy keringőt, egy lova kantárszárát, de épen nem zaklatja sietésre a vízben emelt fővel gázoló lovát. écossaise-t és franczia négyest járt el. A királytól jobbra Hohenzollern János, a nürn Ebben a családias bensőségben teltek az bergi várgróf kivont karddal fordul vissza az uralkodó-ház napjai Budán, míg Európa körös üldözők felé. A folyam partján összetorlódó körűi égett s a franczia hódító trónokon át embertömegből, a győztesek és győzők csoport nyitott utat magának diadalszekéren. Senki sem jából kiválik Kanizsay János, az ország prí hitte volna még akkor, hogy rövid idő múlva mása, és Garai Miklós, ki koronás kigyót visel épen a budai családi otthon felé fordítja sas czímerében és sisakjának ormán. A gálya, mely felé a menekülők tartanak a Johanniták czíszemét, hogy onnan szemelje ki magának jö merét és zászlaját viseli; at rend egyik lovagja vendőbelijét, Mária Lujzát, a kit magyarországi sietve bocsáttatja le az érkezők elé a kötélhág tartózkodása már-már annyira magyarrá tett csót. Távolabb a magyar hadihajók kínálkoznak szívben-lélekben, hogy e tekintetben egyszer így a habok közt feléjük úszó néhány lovasnak me nyilatkozott: «Nagyon szeretek itt lenni, igazi nedékül. A háttérben, a magaslaton lovas törö kök tehetetlen dühvel szemlélik a király meg szenvedélylyel ragaszkodom Magyarországhoz s szabadulását, néhányan közülök neki akarnak oly szép és zengzetes nyelvéhez». V. vágni a haboknak, hogy elvágják a menekülők útját. 851 Erő és élet nyilatkozik e képen, mely annyi val is érdekesebb, mert a német császár kez deményezésének köszönheti létrejöttét. / /. Vil mos császár ezzel akarta megörökíteni azt a szerepet, mely e világtörténelmi eseménynél a Hohenzollern-ház egyik tagjának jutott. János nürnbergi várgróf, Zsigmond király unokaöcscse, testvére volt annak a Hohenzollern Frigyesnek, a ki később Zsigmond udvarában alapítá meg szerencséjét, megszerezve tőle 1410-ben Bran denburgot. A Hohenzollernek ez által jutottak a német birodalom választó fejedelmei sorába; Németország hatalmas császári háza tehát első sorban ama háládatos érzelemnek köszönheti emelkedését, a mely a magyar királyt a hű fegyvertárshoz csatolta. A Zsigmond király megmenekülését ábrázoló festmény, melyet a művész fejedelmi ura utasí tásai szerint alkotott meg, a német császár dol gozó-szobáját díszíti. Vilmos császárnak, ha reá tekint, mindannyiszor eszébe juthat, hogy az első Hohenzollernek egyike a magyar király környezetében vált a történelem nevezetes alakjává. RUDOLF TRÓNÖRÖKÖS NEVELTETÉSÉRŐL,* Irta Dr. Rimely Károly beszterczebányai püspök. Eltemnek igen felszaporodott éveiből azon kilencz évet tartom legszebbnek, melyek lefo lyása alatt Ő fenségeik, Budolf koronaherczeg, Gizella és Klotild főherczegasszonyok szolgála tában, mint a magyar nyelv és irodalom tanára működhettem. Ezen időszakból kivan tőlem a szerkesztő úr emléklapokat azon szerkesztendő emlék albumba, mely a Budolf fogadalmi templom javára szerencsés választással szerkeszteni szán dékozik. Három irányban kérdezősködtek előttem a boldogult trónörökösre vonatkozólag, hogy tudniillik: megtanult-e tökéletesen magyarul? minők voltak tehetségei? és volt-e hajlama magyar hazánk iránt? Az első pontot illetőleg azt felelhettem, hogy már magyar dajkáitól is tanult magyarul, és nehezebb volt később őt a tájkiejtéstől elszoktatni, mint a tiszta kiejtéshez hozzászoktatni; ezt megjegyezve, atöbbire nézve köztudomású, hogy Budolf trónörökös teljesen tudta a magyar nyelvet szóban úgy, mint írásban. Mikor később Prága jelöltetett ki számára lakásul, s Bécsbe jött, hogy fenséges aráját ott bevárja, kegyeletes lelkének legszebb nyilvánu lása az vala, hogy volt tanárait még egyszer egybegyűlve látni óhajtotta. Ez alkalommal felbátorított képessége azon aggodalmam kifeje zésére, hogy a távolban elfelejti a magyar nyel vet; de válasza megnyugtatott, hogy sem a magyar nyelvet, sem egyebet, mit tőlem tanult, nem fogja elfelejteni soha. Tehetsége Istentől valóban megáldott volt. Már tiz éves korában tapasztalható vala rajta a felfogás könnyűsége és tisztasága és erős em lékező tehetsége. Az ifjúkor természetes szóra kozottsága olykor rajta is mutatkozván, szélbe veszettnek hittem egy-egy óra előadásait, mig csodálatomra a harmadnapi órán pontosan és élénken feltárta azt emlékező tehetsége. Később, midőn szigorún kezelt próbatételekre jelent meg O felsége előtt s attól neki egy mondat vagy eszme tüzetett ki percznyi átgon dolásra s körülírásra, bámulatra ragadta a je lenlevőket, miként magam is tapasztaltam, a tétel rögtönzött éles felfogásával s tartalmas körülírásával. ítélő tehetsége különösen kitűnt a különbféle szakirály kísérleteinél. Egy Szent István király ünnepére kiadott egyházi szónok latot kísérletként elolvasván, jobbra-balra for gatta, megjegyezvén: «ebben se Szent Istvánról, se az evangéliumról nincs szó» ; és az a be széd igazában csakugyan akadémiai értekezés * E közleményt a kispesti fogadalmi templom javára szerkesztett, sajtó alatt levő Emlékalbumból veszszük át. Az érdekes dolgozat dr. Rimely Károly besztercze bányai püspök tollából származik, ki 1868-tól 1876-ig, vagyis nyolcz évig működött, mint a boldogult Rudolf trónörökös egyik nevelője s igy bő alkalma volt a ser dülő fejedelmi sarj egész lényét s lelki világát alapo san kiismerni. Rimely püspök közleményét az Emlék album szerkesztője, Vziklay Lajos úr volt szíves la punknak közlés végett átengedni, s azt kivonatosan itt adjuk. Szerk.

3 SZÁM ÉVFOLYAM 51. 8ZAM ÉVFOLYAM 853 volt. A bölcsek mondatait egybegyűjtött Kornmann Rupert azon idézete hozatván fel, hogy az uralkodók nagysága leginkább tanácsadóik kellő megválasztásában nyilvánul, a koronaherczeg a kellő szót és az egész mondatot megmagyaráztatni kívánta. A magyarázat nem leadókról jött elő a szó, rendesen azt kérdezte : vallásos ember-e az? Olvasmányul kívánta egykor Kossuth Lajos beszédeit is választani; az alak és tartalom szerint egyiránt kifogástalan forradalom előtti beszédeket e szerint a koronaherczeg olvasta, szerűbbnek tartván az ifjú képzelet szárnyalatát a valóságra leszállítani, mintsem egyszerűen eltiltani kellő előkészítés mellett a beszédek olvasását engedélyezte, és a koronaherczeg vagy tiz sort élénken elolvasván, a könyvet szó nélkül félre tette. a ha mégis előfordult, el is lőn mozdítva a kisórlő azonnal. így történt, hogy magamat is megkérdezett egy áthelyezett német tanár helyére jött igen tisztes tanító, vajon mily világításban állítom én a magyar költészetet a koronaherczeg elé ( kinek ő magándolgozatul a német Felvilágosítottam a jó német tanár urat, hogy Ő fensége ezen buzdulatot különösen Petőfi s leginkább Kisfaludy Károly «Honvágy* czimű elégikus költeményéből merítette, mely annyira lefoglalta lelkét, hogy majdan kívülről is el tudta mondani azt, különösen pedig szerette iránya némileg módosult, midőn a természettudományok oktatói s azoknak elvei más felé terelték hajlamát, de sem ezek, sem pedig azon más nyelvű, más irányú, más érdekű körök, melyekbe később jutott, el nem fojtották lelkében a gyermekkorában szülemlett jó ós FUTÁS EGYIPTOMBA. JÉZUS MEGMOSSA A TANÍTVÁNYAINAK LÁBAIT. JUDAS A FŐPAPOK ELŐTT. P. Didón.Jézus Krisztusi czimű munkájából. Bida rajz AZ ÖZVEGY ASSZONY KÉT FILLÉRJE. P. Didón Jézus Krisztus* czimű munkájából. Bida rajzai. hetett más, mint hogy az uralkodó csak oly tanácsosokat használjon, kik megkívántató lelki tehetséggel és tapasztalattal birnak s hitükben mve* Istenhez; mert a ki nem híve Istennek, a híve ' mint a történet w l W 86 J bőven w3'i5l m ly hatá8t u gyakorolt a koronaherceg lelkére, hogy ha magasrangú tanácsfigyelmesen és értelmesen olvasta s tetszett neki kivált a forma szépsége. Nagy zavarba hozott azonban, midőn hallván valahonnan Kossuthnak az uralkodóház elleni beszédeiről, azokat is olvasni kivánta. Ezen kívánsága Ő felsége elé került, kinek bölcsesége és őszinte fenkölt lelke ezen ügyben is fényesen kiviláglott; mert czél- A koronaherczeg német, magyar, cseh, lengyel es franczia nyelven nyert oktatást, s habár az oktatok előadásaikban úgy, mint nyelvgyakorlataikban és egyáltalán külön szabályrendeletekkel korlátozva nem voltak, mégis a nyelvgyakorlatok ürügye alatt minden nemzetiségi pártuzem megkísérlésének távol kellé maradnia költészetet tűzvén ki, ő fensége dolgozatában i merő összehasonlítással élt a német és magyar költészet között s kiemelve a német költészet művelt konczepczióit s szépségeit, azt állította mégia, hogy a haza szeretetét úgy ecsetelni még sem tudja más, mint a magyar költő, hazáját úgy nem szereti senki, mint a magyar. ismételni ezen szakot: «Megy a bús vándor sorsa végzetében, De él hazája bánatos melyében, S andalgva meg-megáll minden fokon, Keservit tördelt hangokon kiönti, Keletről térő felhőket köszönti, S elszenderűlt moh-lepte sírokon». A trónörökös szép lelkének ezen eszményi hajlandó indulatot hazánk és lakói iránt. És most Szerkesztő urak, leteszem tollamat visszasietek Istenhez, hogy imáimmal annak kegyelmébe ajánljam felejthetetlen fenséges halottunkat, ki serdűlő korában oly szép reményekre jogosított, ki fölött repesett örömében lelkem, ha láttam nyilvánulni ájtatos lel-

4 51. SZÁM két, midőn valamely könyv ezinién alkal mazott egy - egy szentképet megcsókolt, midőn valamely bármily óvatossággal vá lasztott olvasmányban mégis előfordult kétes kifejezés fölött ártatlanul elpirult, midőn szolgájának a nyújtott pohár vizet alázatosan megköszönte, midőn hálás ér zete tanítói iránt örömben tört ki, ha egyi ket másikat azok közül kitüntetés érte. DIDÓN KÖNYYE JÉZUS KRISZTUSRÓL. Vallásos tárgyú díszkönyveink egyik legtökéletesebbje úgy tartalmánál, mint kiállítása fényénél fogva Didón hires «Jézus Krisztus*-a,, melyet francziából dr. Kuss János és Sulyok István csanád megyei áldozó papok fordítottak ma gyarra, s Dessewffy püspöknek ajánlva a csanádi egyházmegyei hatóság jóváhagyá sával adtak ki. A Domokos - rendű Didonnak e műve kevéssel azután, hogy franczia nyelven megjelent, a keresztény irodalom neveze tes könyve lett, melyet sietve fordítottak le idegen nyelvekre. A kereszténység nagy alapítójáról már tömérdek sokat írtak, de általános vélemény szerint Didón műve túl szárnyalja mindazokat, miket a vallásos irodalom e nemben eddig felmutatott. Didón ép oly hitbuzgó, mint tudós, s egyszersmind még kitűnő iró is. A hit alapján, a tudományos Szentirás-magyarázat megbízható eredményeit használta föl. A mit a szerző bevezetésképen a történelmi kritikáról és Jézus Krisztus életrajzá nak forrásairól elmond, az maga elég a mélyelmüség, a ritka szakember fölismerésére, ki mindent megvizsgált, a mi feladata teljesítésé ben támogathatja. Krisztus kora, Palesztina ak kori állapota, a zsidók, az emberek lelki világa és gondolatköre, egy hatalmas korrajz teljessége veszi körül Jézus életét. Sokat megtudunk, a mi ismeretlen volt, sok megvilágosodik, a mit nem értettünk. Noha tudományos a mű, de sehol sem száraz. Az előadás egyszerű, szép, s vallá sos emelkedettség hatja át. A magyar kiadás igazán méltó minden keresz tény család könyvtára és szalonja diszéül. Nagy negyedrét (40 és 30 czentimeter) az alakja, vas tag papírra nyomva, világos, nagy betűkkel. Ékesítve van 20 rézmetszettel. 45 autotipiával, 1 térképpel és 3 rajzzal. Az Üdvözítő életének legnevezetesebb mozzanatait ábrázoló 65 illusztracziója mind Bida német művész rajza, s va lamennyi művészi alkotás. A művész huszonöt évet töltött Palesztinában, s tökéletesen meg ismerte a szent helyeket, az ottani embereket s szokásokat. A mű kötése pazar, Ízléses. Az előlap atlasz selyem, vékony vászon szegélylyel; a selyem alapon rt legfinomabb kivitelben, mintha aquarell festés volna, az Üdvözítő alakja sok szín ben, körülvéve aranyos glóriával és csillagok kal. A kötés sarka bőr. A nagy diszmü bolti ára ily kötésben 45 frt. Megrendelhető dr. Kiss Já nosnál, a Szent István társulat igazgatójánál (Budapest, Királyi-Pál-utcza 13. szám.) E pompás diszműből több képet bemutatunk lapunk mai számában. A szép díszmunkára, mint alkalmas karácsonyi ajándékra is méltó a figyelmet fölhívni. NÉVY LÁSZLÓ. A budapesti kereskedelmi akadémia igazgató ját, Névy Lászlót, ezen intézetnél folytatott 25 éves működése alkalmából örömünnep rende zésével tisztelik meg f. deczember hó 20-án az ország ezen első kereskedelmi szakiskolájá nak volt és mostani tanítványai, tanári kara, a kereskedelmi iskolai tanárok országos egyesü lete s maga az akadémia vezérlő bizottsága is. Egy negyedszázadon át buzgó és sikeres mun kásságban töltött élet érdemeinek elismerése nyilatkozik ez ünneplésben. Névy László 35 év óta működik a tanári és írói pályán. Ebből 25 év jut a kereskedelmi akadémiára, mert előbb 10 évig ( ) Szombathelyen volt főgymnáziumi tanár. NÉVY LÁSZLÓ. 43. KVFOLYAM. 855 VASÁRNAPI UJSAG. 51. SZÁM ÉVFOLYAM. pélyeken tartott, így nevezetesen Deák Ferenczről, Széchenyi Istvárról, a koro názás 25 éves jubileumán, Jókai 50 éves írói jubileuma alkalmából tartott beszé dei, melyek egyre fokozták tekintélyét a vezérlő bizottság előtt, hogy ez Névyt, ki Ghyczy betegeskedése miatt 1895-ben kü lönben is önállóan igazgatta az intézetet, részint eddigi érdemeiért, részint a f. é. május 9-én, az ezredévi iskolai ünnepé lyen tartott tartalmas beszédjének hatása alatt az ünnepély után tartott ülésben azonnal igazgatóvá választotta. Nem feledkezhetünk meg itt Névynek az Országos középiskolai Tanár-egyesület ben kifejtett tevékenységéről sem óta tiz éven át szerkesztette az egyesület Köz lönyét s ez idő alatt mintegy 100 nyom tatott ívre terjedő czikket írt abba. Hosszas munkássága alatt egyetlen hi vatalos kitüntetés most érte, midőn a mi niszter az újjászervezett Országos Közok tatásügyi Tanács tagjává nevezte ki. Névy a társadalmi életben is kedvelt ember. A terézvárosi Polgári Körnek al elnöke, a székesfőváros törvényhatóságá nak tagja. íme ez rövid vázlata egy munkában töltött életnek. Csak nagyjában soroltuk elő, mit tett; hogy mindent elmondhassunk, s működését minden tekintetben méltányolhassuk, arra e szűk keret nem elégséges. De a mit meg említettünk, az is bőven elég arra, hogy nyilvá nos elismerésben részesüljön. Egész ember, igaz férfi volt mindig és minden körülmények között. Holtai Virgil dr. Húsz éves korában kezdte tanári pályáját s hosszú időn át tanította a magyar nyelvet, iro dalmat és a történelmet, írói munkássága majd harminczéves koráig szépirodalmi dolgozatok ból állott, s csak 1870-ben jelent meg az első tudományos műve. Ez, az írásművek elmélete, bár iskolai kézikönyv volt, magyar irodalmi kézikönyveink között új irányt jelöl ben a Kisfaludy-Társaság pályázatán a Tragédia elméleté-\e\ pályadijat nyert. Ezután egymás után nyerte el a Kisfaludy-Társaságnak még KOEZIKAI KÉPEK. két pályadiját a «Komédia elméleté*-vei (1872.) és «A drámai középfajok elméleté*-vei (1873.). Sötét, bűnös cselekménynyel kapcsolatban 1874-ben «Bajza József emlékezete* czímen kezdték a minap Napóleon szülőföldjét emle szónoki beszédével dicséretet s külön dijat nyert, getni, mikor hire ment, hogy az üdülés végett a következő évben pedig tiz mesével pályázott Korzikában tartózkodó fiatal Windischgrátz és egygyel el is nyerte a dijat, de a többi kilenez herczeget kirabolták a sziget közepe táján, is dicséretet kapott. Ugyancsak 1875-ben Ajacciótól vasúton két óra járásnyira levő *A népért* czímű tragédiájával elnyerte az Vizzavona helység legelső szállodájában, a Akadémiában a Teleki-dijat. Ez időben belső Hotel Monté d'oro-ban. A kik ismerik e szép dolgozótársa volt Szana Tamás «Figyelőjé»-nek, szigetet, a melyet a hires orvo3, Charkésőbb ben az «Ellenőr» irodalmi és cot, méltán nevezett «Francziaország valódi táreza-rovatát vezette. A «Figyelői)-ben meg kertje»-nek, valószínűtlennek tartották e hirt, jelent czikkei egy részét összegyűjtve, külön is hiszen az idegenek, ha keresztűl-kasúl baran kiadta «Aesthetikai dolgozatok* czím alatt. golják is a szigetet, minduntalan tapasztalhat Az első pályadíj elnyerése után elhagyta ad ják a példaszerű vendégszeretetükről híres kordigi állását, s a fővárosba jött, hol a ref. főgym- zikaiaknak lovagiasságát, becsületességét, kik náziumhoz a magyar és latin nyelv tanárává szinte sértés számba veszik, ha az utas fárado egyhangúlag megválasztatott ugyan ; de aztán zásaikórt vagy útbaigazításaikért jutalommal körülményei úgy fordultak, hogy ezt az állást kínálja meg őket. el sem foglalta, hanem a kereskedelmi akadé Magam is ismerem e bájos szigetet s annak mia meghívását fogadván el, annak kötelékébe derék, egyenes lelkű népét, mely távol áll lépett 1871 őszén. minden aljasságtól s a mi jellemére foltot vet Ez időtől fogva állandóan ott működik. A fő het, az csak a «vendetta», az ős idők óta diva városba költözése óta egymás után jelentek meg tozó vérboszú, melyet eddig kiirtani nem sike Névy magyar irodalmi kézikönyvei, minők: a rült. De rablásra a korzikai nem vetemedik, a Stilisztika két részben, Bhetorika, Poétika, a minthogy csakugyan kiderült, hogy a Win hozzájuk való olvasókönyvekkel s még előbb a dischgrátz herczeg elleni merényletet is más Nemzeti irodalomtörténet, vázlata. Kézikönyveit honnan jött rablók követték el. az ország sok közép- és szakiskolájában hasz Bármi- alkalomból emlegetik is azonban Kor nálták és használják számos kiadásban. De férfi zikát, csakhamar felvillan előttünk annak a ereje javát a Kereskedelmi Akadémiának szen nagy embernek, Napóleonnak neve, a ki e sziget telte. Beledolgozta magát a kereskedelmi szak fővárosában, Ajaccióban született. S ez vonja tárgyakba is, és míg a középiskola szükségleteit aztán magára első sorban figyelmünket, érdek figyelemmel kisérve szerkesztette s részben irta lődésünket. a Franklin-Társulat kiadásában megjelent Ifjú Bár a szigetnek majd mindenik helysége törté sági Iratok-sá és Jeles írók Tár-át, a szakisko nelmi nevezetességű és festői szép fekvésű: a lákban is régen érzett hiányt pótolt Magyar fő figyelmet mégis csak Ajaccio érdemli meg. kereskedelmi levelezó'-jével. A kereskedelmi aka A húsz ezernyi lakosságú városnak egyik el démiának 1883 óta igazgatóhelyettese volt, s hagyott szűk terén, a Place de Letitián van egy Lewin igazgató idejében többször huzamosab kis szürke emeletes ház, melynek homlokzatán ban vezette az intézet ügyeit. Majd midőn ezt a márványtáblába vésett feliratot olvashatja 1885-ben Ghyczy Géza lett az intézet igazgatója, az arra járó szemlélő: őt a vezérlő bizottság állandó igazgató-helyette (inapoleonestnédans cetté maison le 15 aoűt sévé nevezte ki, a pesti polgári kereskedelmi 1769.» (Napóleon ebben a házban született 1769 testület alsófokú szakiskolájának pedig igazga tójává lett, s ez iskolát minta-iskolává emelte. aug. 15.). Keskeny lépcső vezet fel a komor folyosón Névy a kereskedelmi akadémiában végzett* a bejárathoz, melylyel szemben az első szobá munkásságával az intézeten kivül is igen nép ban egy nagy kerek asztalnál szoktak volt üldö szerűvé tette magát. Mikor a kereskedelmi isko gélni Buonaparte Carlónak, Ajaccio egykori lai tanárok országos egyesülete megalakult, őt ügyészének gyermekei, leczkéjüket tanulva, a mi választotta elnökévé. Rendesen figyelmet keltet nem igen ment gyakori összekapások nélkül, mi tek azok a beszédei, melyeket az iskolai ünne kor rendesen a másodszülött Napóleon csinált «MON REPOS. i) (NAPÓLEON PIHENŐ HELYE AZ AJACCIÓI PAKKBAN.) rendet testvérei közt. A második terem az elfogadó szoba, mint a többi, egyszerű, de igen tetszetős csínnal van berendezve, s első tekintetre meg látszik, hogy nem gazdag ugyan, de előkelő íz lésű emberek lakták. A falakat diszítő képek, jórészt olajfestmények, művészi kézre vallanak ; többnyire családtagoktól származnak. (A többi között ott van a szerencsétlen véget ért Lulu berezegnek is néhány ügyes rajza). A harmadik teremnek fő nevezetessége a sárga márvány, mozaik reliefekkel ékeskedő nagy kandalló; ez előtt terül el egy nagy szőnyeg, melybe művészi kezek az «Ilias»-ból vett hősöket és jeleneteket szőttek. Itt, e szobában született a nagy Na póleon. A negyedik szoba volt a díszterem, mely ben a Buonaparte és Bamolino családok aprajanagyja a hosszú téli estéken mulatgatni, tánczolgatni szokott. Ezt követi Napóleon háló- és dol gozó-szobája, melynek ablakszekrényében még most is úgy hevernek ott iskolás könyvei, a hogy egykori tulajdonosuk hagyta. Ezen szoba mel lett van az a titkos csapóajtó, a melyen keresz tül Napóleon az ellene fölgerjedt paolisták dühe elől elmenekült. E szobának egyetlen ékessége egy nagy üvegburok, mely alatt elefántcsontból kifaragott szent szobrocskák vannak, melyeket Napóleon konfirmácziójakor kapott. A «Placc Buonaparte* nevű tér közepén lát ható egy szoborcsoportozat, mely Napóleont négy testvérével ábrázolja, a következő felírás sal: «A la memoire de Napóleon I. et de ses Fréres: Joseph, Lucien, Jerome la Corse reconnaisante» (Napóleon és testvérei emléké nek a hálás Korzika). A szobrok tőszomszéd ságában van Ajaccio városháza, melynek dísz termei telisded teli vannak Napóleonra vonat kozó ereklyékkel. Itt van többek között Napó leonnak Automarchi orvos által készített halotti álarcza, mely szinte megdöbbentő hűséggel áb rázolja a szent-ilonai fogoly haláltusától eltor zult ábrázatát. A városházához nem messze van a Napóleon nagybátyja, Fesch érsek által alapított múzeum ós kápolna. Az előbbi az olasz festészet közép kori nagyjainak, a «cinquecento)) leghíresebb festőművészeinek remekeivel van tele, a kápol nában pedig három koporsó fekszik egymás mellett: a Fesch érseké, meg a Buonaparte Carloó és nejéé, Bamolino Letíciáé. Különben az egész szigeten több felé vannak olyan he lyek, a melyek Napóleon emlékezetét őrzik s hirdetik. Ha a <(Napóleon-negyed» hirdeti a múltat Ajaccióban: annál inkább hirdeti a szom szédos városrész, a «Cours Granduall», («idegenek negyedei)) a jelent és a jövőt. Itt laknak ugyanis a világ minden tájékáról ide sereglett idegenek, kiknek javarésze nagy beteg, még pedig tüdőbajos. «Mily felséges klima ez! Keresve sem lehetne oly kellemes tavaszra s oly mérsékelt nyárra találni, mint Ajaccióban. Hiszen ez nem is Európa ege, hanem Afrikáé, csakhogy napja nem éget annyira. Milyen lan gyos, balzsamos, ozondús a levegője és milyen bűbájos akörnyéke!*, így írt 1852-bena«Journal de Debats»-ban az akkori idők egyik legneve sebb orvosa, dr. Donné. Ugyancsak így nyi latkozik nagy elragadtatással egy másik tekin tély, Bergerat is : «Nincs semmi a világon, a mi A flgrand HOTEL CONTINENTAL)) AJACCIÓBAN. szebb lehetne, mint Ajaccio! És klímája? Az egy paradicsom klimája!i) Ajaccio fekvése és kör nyéke bájoló. A város előtt a tengeröböl, melyet a festői környezetű «Sanguinaire» szigetek vilá gító tornya határol; túlsó partján már Sardinia hegyei kéklenek elő, belsejében a narancs, czitrom, rózsaerdők s a meleg földövi növényzet egész bűbájos flórája, tarkítva teljes ibolyák kal és az óriásira nőtt «marguerite» virágok kal, az olajfa, myrtus, cyprus, czédrus- és pálma erdők buján tenyésznek itt. Ajacciót éghajlatánál fogva az úgy nevezett «nedves téli gyógyhelyek)) közé sorozhatjuk. Levegője teljesen por nélküli és az annyira kel lemetlen éjszaknyugati széltől (mistral) is védve v a n ; csak a frissítő délnyugati szelek érik; végűi a mi a legfőbb a hőmérsék ingado zása a lehető legkisebb, s a nap és éjjel hőmér séklete a mi főleg az osztrák téli klimatikus helyeken oly nagyon ingadozó, itt alig változik. Éghajlati tekintetben csak az egy Madeira versenyezhet vele. Betegek úgy, mint egészségesek még karácsonyi időben is nyitott ablaknál szoktak itt aludni, s könnyű nyári ruhában járnak. Az utolsó évek téli hónapjainak átlagos napi hőmérséklete C. Általában elmondható, hogy Ajaccióban örök tavasz honol, nyoma sincs a télnek, környékét szemkápráz tatóan buja délszaki növényzet fedi, s enyhe levegőjén számtalan tüdőbeteg keres gyógyulást. Franczia, német, angol, amerikai orvosok (sőt újabban hazaiak is) nagy számmal küldik ide betegeiket. Ajaccio páratlan éghajlata birta rá a bécsi udvar orvosi köreit, s első sorban a király kedvencz házi orvosát, Wiederhofer bárót, ki Korzi kának, illetőleg Ajacciónak egyik leglelkesebb szószólója, hogy Ferencz Ferdinánd főherczegnek téli tartózkodásra Korzika fővárosát ajánl ják, a mire a beteg prezumtiv trónörökös annál szivesebben ráállt, mert Ajacciót már földkörüli utazása alkalmával meglátogatta s nagyon meg kedvelte. Most anyjával, Mária Terézia főherczegnővels tizenhat tagból álló kíséretével Ajac cio legszebb és legnagyobb szállodájában, a Grand Hotel Continental-b&n lakik, melyet tulajdonosa, a svájezi Vasali-Hofer, pazar fény nyel rendezett be. A főherczeg megérkezése nagy örömre han golta az ajaccióiakat, hogy ime jóhírükön még sem ejtett nagy csorbát a Windischgrátz herczeg vizzavonai kiraboltatása, mely nem tartotta vissza a főherczegi családot attól, mint eleinte hírlett, hogy hozzájuk-menjen telelni. S hogy uralkodó házunknál milyen határtalan bizalom mal viseltetnek s mily sokat remélnek Ajaccio csodás klímájától, igazolja azon körülmény, hogy Ferencz Ferdinánd főherczeg elutazása előtt kijelentette azt a reményét, hogy Korziká ból visszajövet tavaszra állandóan ismét Bécsbe fog jönni, s ott átveszi mindazon jogokat és köte lességeket, melyek rá, mint prezumtiv trónörö kösre várnak. Láng Menyhért. EGYVELEG. * Dr. Faustnak állítólagos szülőházát Bodában Weimar mellett lebontották. A régi érdekes ház épület anyagát 90 márkáért vették meg. * A nőcselédeknek igen jó dolguk van az Egye sült-államok előkelőbb házainál. A teljes ellátáson kivül havonkint forint fizetést kapnak s ezen kivül csinos szobájuk van, nem ritkán könyvtárral, zongorával és varrógéppel. Igyes cselédekkel na gyon jól bánnak és sok szabad időt engednek nekik. * A tetovirozás eredete. Egy angol tudós nem régiben azt fejtegette egyik néprajzi folyóiratban, mik lehetnek a tetovirozás és az emberi bőr szí nesre festésének indító okai. A tudós abban a véle ményben van, hogy itt vallási ok áll előtérben. Sok nép azt hiszi, hogy az általa imádott szentet külö nösen megtiszteli, ha képét bőrébe metszi be. E szokást nemcsak a mai természetnépeknél ismer jük, hanem a régi phoeniciaiaknál is, a kik istensé gük jelvényét karjukon szokták viselni. Uj-Seelandban pl. a tetoválást maga a pap végzi s ott az a hit uralkodik, mely szerint az a nő, a ki nem engedi ma gát tetováltatni, holta után nem juthat az örök bol dogságba. E mellett természetesen más lélektani okok is közrejátszanak, így a hiúság, a törekvés, valami különös jel által kitűnni, és mindenekelőtt az utánzás ösztöne, mely a szokás nagy elterjedését legkönnyebben megmagyarázza. * Ottó bajor királyról, kit Fürstenriedben ket tős katonai őrség őriz, írják, hogy testileg elég egészséges, s gyakran lovagol ki a szomszéd er dőkbe, de idegenek elől teljesen elzárják. Az őrült király nagyon falánk, sokszor kíséretének ételeit is megeszi, különösen az édességeket. Elmebaja súlyo sabb, mint valaha. * A havasi pírról Darfour kisütötte, hogy egé szen biztos időjóslattal áll összeköttetésben, külö nösen a második színpompáig. Az első rendes piros vagy aranysárga szin a naptól ered. Utána azonban a nyugat felé eső sziklák és hómezők gyak ran újból pirosodni kezdenek, eleinte gyengén, de azután erősebben a sötétpiros vagy bíborpiros színig, míg az égboltozat sárgásvörös színű. Ez az utópir gyakran perczig terjed s rendesen időváltozást jelent, igen gyakran zivatarokat vagy záporokat, ugy hogy az utazók a második pir élénk ségéből s megjelenése gyorsaságából biztosan követ keztethetnek a következő napok időjárására. * Mely órában történik a legtöbb haláleset? I Ennek a kérdésnek a megfejtésén fáradozott nem j régiben két angol orvos : Finlayson és West Wat son. Megvizsgáltak Glasgowban 13,000 halotti bi zonyítványt és ezek alapján arra az eredményre jutottak, hogy átlag reggeli 4 és 10 óra közt alszik ki a legtöbb élet. Egy berlini statisztikus, Schneider, nem kevesebb mint 60,000 halotti bizonyít ványt nézett át, és ő is hasonló eredményre jutott. Az egyes órák végzetes voltát ületőleg azonban nem egészen egyeznek egymással a vizsgálódók. Schnei der szerint legvégzetesebb a reggeli 5 óra, Finlay son szerint a reggeli 6 és Berens philadelphiai or vos szerint a reggeli 7 óra. Akármelyik adat legyen is a leghelyesebb, annyi bizonyosnak látszik, hogy a reggeli 4 és 7 óra közötti időköz az, a mikor az enyészet kaszája legsűrűbben arat, a mikor tehát a legtöbb emberi élet lángja lobban el. * Dante nem pihenhet sírjában sem. Mióta Bavennában eltemették, két ízben vették ki csontjait s rejtették el; először, mivel Florencz követelte ma gának s később, midőn Napóleon akarta elvitetni. Nevezetes, hogy az utóbbi alkalommal elfeledték, hogy hova dugták el a csontokat s 1865-ben, midőn Dante születésének hatszázados évfordulóját ülték, üresen találták sírját. Néhány évvel az előtt azonban a templom átalakítása közben véletlenül ismét meg találták egy fakoporsóban. A csontokat most újból ki fogják venni, mivel közadakozás utján díszesebb sírt készítettek a világhírű költő számára.

5 SZÁM ÉVFOLYAM SZÁM. 189b. 43. KveoLYAM. NEMESKERI KISS PÁL, A FŐLDMIVELÉSÜGVI MINISZTEBIÜM ÚJ ÁLLAMTITKÁRA. A Sanguinaire szigetek az ajacciói öböl bejáratánál... : ' ' 7 Í T T Í? fla "Bal' *WMT - ' 5 Líá4!. " * ' Í? Í A -" ' : - : A : t'l> lip A vizzavonai erdő a Monté d'oro szállodával, a hol Windischgrátz herczeget kirabolták. Calvi város és erődje, Kolumbus családjának egykori lakóhelye. Ajaccio: Az idegenek negyede. I. Napóleon szülőháza Ajaccióban. Marguerite-virág csoport az ajacciói parkban Ajacció éjszaki része a kikötővel. K O R Z I K A I K É P E K. Háry Gyala A mezőgazdaság mostani állapota Európaszerte, tehát hazánkban is tagadhatlanul ag gasztó, minélfogva természetesen nem lehet közömbös a magyar közönség előtt az, hogy milyen erők kezében van a gazdasági kor mányzat. S minthogy ebben a kormányzatban igen fontos része van a miniszter mellett az államtitkárnak, közérdekű dolog közelebbről is ismerni azt a férfiút, a ki e kiváló szerepet fogja ezentúl betölteni. Nemeskéri Kiss Pál 1856-ban St.-Angeban, (departement Seine et Marne) Francziaországban született, a hol édes apja, nemeskéri Kiss Miklós, 1848/49-ik évi magyar hon védezredes mint száműzött élt.* Édes anyja, előbb özv. Eoys grófné, szüle tett le Charron Matild Mária Angelika őrgrófnő, régi előkelő franczia főúri család tagja volt, a kit a család mély bánattal ez évi április hó 24-ike óta gyászol. Kiss Pál középiskoláit és jogi tanulmányait Parisban végezte. Ké sőbb egyéb más foglalkozása mellett különös gondot fordított a khémia ta nulmányozására is. Édes apja a magyar alkotmány helyreállításával királyi kegyelmet kapván, családjával együtt haza láto gatott s ezentúl a család az év egy ré szét rendesen magyarországi birto kain, Véghlesen vagy Gödön töltötte. Kiss Pál, a ki gyermekkora óta be széli a magyar nyelvet, itthon először is a magyar jogi tudományokkal ismerke dett meg. Később mint Zólyommegye törvényhatósági és közigazgatási bizott ságának tagja olyan tevékenységet fej tett ki, hogy az 1882-ik évben, sza badelvű programmal, a korponai ke rület egyhangúlag országgyűlési kép viselőjévé választotta ban kamarási méltóságot kapott. Ugyanezen évben nőül vette Szapáry Vera gróf nőt, Szapáry István gróf, Pestmegye egykori főispánjának és Eáday Biri grófnőnek leányát. Ő Felsége 1895-ben Zólyommegye főispánjává, közelebb pedig novem ber hó 29-én földmivelésügyi állam titkárrá nevezte ki. Az új államtitkár nem magyar föl dön született ugyan, de a st.-angei ősi várban és a párisi családi palotában nevelkedve is zsenge gyermek korától fogva jól ismerte a magyar szót és édes apja hazájának történetét s mai állapotait. Párisi palotájukban min dig szívesen látott vendégek voltak a száműzött és átutazó magyarok. Kiss Miklós ezredes párisi otthonában sok nagyfontosságú politikai tanácskozást tartottak s úgy Kossuth Lajos, mint Viktor Emánuel olasz király és Napóleon franczia czászár is bizalommal tisz telték meg az éles eszű, jellemes és művelt lelkű magyar emigránst. A száműzött magyar ezredes két idősebb fiát, Aladárt és Pált ma gyarnak nevelte, kik közül azután Pál tényleg Magyarországot választotta hazájának, mig bátyja, Aladár, franczia állampolgár maradt. A mióta Kiss Miklós megvette a véghlesi nagy uradalmat és a gödi pusztát, családjával együtt sokat időzött itthon. Az évet megosztotta fran czia otthona és igazi hazája között. Pál fia, a ki * Nemeskéri Kiss Miklós életrajzát a Vasárnapi Ujságt 1861-ik évi folyamának 17-ik száma közölte. VASÁRNAPI ÜJSÁG. mindig csöndes, komoly s gondolkodó termé szetű volt, mint szenvedélyes vadász és kitűnő lövő, a véghlesi uradalom 50,000 holdnyi erde jében sok szórakozást talált s bátran szembe állt az őserdő medvéivel. A gazdálkodás is érde kelte, mert már Francziaországban ő kezelte szülőinek st.-angei mintaszerű gazdaságát, a hol a többek között jeles tehenészet van és kitűnő sajtot készítenek. Hazatérte óta személyes tapasztalás útján évről-évre mind jobban meg ismerte a nagy uradalom mező- és erdőgazda sági gépezetét. A nagy uradalom főigazgatását édes apja, az «ezredes úr» példás erélylyel, ki tartással és áldozatokkal maga vezette s tőle annak idején az új államtitkár bizonyára so kat is tanult. Kiss Pál apjának birtokán min- 857 «A RUBINOK HAZÁJÁBÓL.' Szalay Imre, volt országgyűlési képviselő, néhány magyar társaságában ez év folyamán hosszabb ideig tartó kirándulást tett KeletIndiába és Ceylon szigetén, s ez alkalommal irt naplójegyzeteit bocsátotta most közre a * Ru binok hazájából* czimű, díszes kiállítású könyvben, melynek érdekes tartalmából pár részletet ezúttal mi is bemutatunk. Nagy közvetlenséggel s.élénken megrajzolva állítja elébünk a szerző egyebek közt Bombayt, Kelet-Indiának ez egyik legnagyobb s legneveze tesebb városát, melyről a következőket mondja: Bombayban az épületek nincsenek egymás mellé illesztve mint nálunk; itt minden ház legalább egy ölnyire áll a másiktól, hogy folyto nos légjárás legyen ; ajtónak-ablaknak folyton tárva kell lenni, legfölebb redőnynyel védve a nap tüzes sugarai ellen; üvegablakot nem igen használnak. A belvárosba érve, szebbnél szebb épületek tűnnek elénk, melyek közt a pályaház az egész világon páratlan nagyságú és szép ségű. Meg kell vallani, az angolok állami czélokra minden épületet pom pával építenek, szép tereket alkotva, parkokat létesítve, melyekben itt-ott egy-egy szobor tűnik elé. A város széles utczáin lóvonatu vasutat talá lunk, ugy, hogy Európába képzelhet nék magunkat, ha a lovakat és az utczai közönséget figyelmen kívül hagy hatnék. Megbámuljuk a szegény álla tok kímélésére kitalált fehér kalapo kat, melyeket a napszúrás megakadá lyozására fejükre húztak. Bombay leg nagyobb fogadójához, a Wattson-hotelhez érve, e körül különösen sok indust láttunk keringeni, kik baksi sért kiabáltak, vagy mutatványokat végeztek. Egyik bűvészkedik, másik kígyót tánczoltat, sőt egy rúpiáért meg is öleti kígyóját ichneumonnal, ez az állat oly ügyesen fogja meg veszedel mes ellenfelét, hogy az nem használ hatja ellene méregfogát és hiába te kergődzik rá. Boát is kínálnak és két rúpiára tartják ugyan; de nehogy Vi-ét igérd, mert rögtön odaadják ennyiért is. Legelső látogatásom az árucsarno kot illette, mely az úgynevezett hindu negyed felé van. Szép nagy nyitott épület, a hol nem tudja az ember, miben gyönyörködjék inkább. A szebb nél szebb ismeretlen gyümölcsök kü lönböző színekben pompáznak; banána, mit nálunk is árulnak, itt hét féle található ; egyik Ízletesebb mint a másik. A piros héjú zamatával tű nik ki, de mégis a «női újj»-nak ne vezett piczi sárga a legízletesebb vala mennyi faj között. Van itt Carya pa pája, mely a dinnyéhez hasonlít és az emésztést nagyon elősegíti. Mondják, hogy két vékony papája - szelet közé tett hús 12 óra alatt oly puhává lesz, mint a vaj; de már azt nem tudom, a papajától-e vagy a nagy melegség Koller utódai fényképe okozta erjedés miatt. Van itt narancs, NEMESKÉHl KISS PÁL. kenyérgyümölcs, mangó, egyike a leg jobb gyümölcsöknek. De ki tudná elő dent értékesíteni iparkodott. Ö vitte keresztül a számlálni a legalább fajta oly gyü «Vera» czímű ásványos gyógyító és üdítő víz mölcsöt, melyet otthon soha sem izlelt, de még nem is látott! Itt - ott őszi baraczkot és elárusítását is, a mivel a vidék szegény lakos szőlőt is találtam és kíváncsi levén, hogy ságának új keresetforrást nyitott meg. milyen izü, vettem mindkettőből. De milyen Nemeskéri Kiss Pál mint országgyűlési kép csalódás! Egyik rosszabb, savanyúbb volt, mint viselő nem volt a ház mindennapos szónoka, a másik; a nagy piros szemű szőlő oly savanyú de különös éber figyelemmel kisérte a mező- és volt, hogy alig lehetett enni belőle. Persze, erdőgazdasági, valamint a vízrendezési ügyeket. egyik sem India gyümölcse, mert itt a nagy Sok gonddal tanulmányozta a franczia mező meleg és vízpárák miatt nem terem, hanem gazdasági kísérleti állomások szervezetét és Persiából és a Himalája magasabban fekvő déli működését s igen helyes módon gondolta azok lejtőiről hozzák. A gyümölcsárusokat elhagyva, nak sikeres meghonosítását minálunk. kitűnő illat üti meg szagló idegeinket: a virág Megemlítjük még, hogy az új államtitkár édes vásárhoz közeledünk, hol a legszebb szinű és és mostoha testvérei franczia földön élnek. illatú különböző virágokat árulják. Az árucsarnok közvetlen szomszédságában TestvérbátyjaAladár le Charron őrgróf, franczia nagykövetségi tanácsos. Testvér húga, Margit, van az állat- és madárvásár, hol a legkisebb Lambrecht Lajos franczia lovassági kapitány madártól a sokféle kiabáló papagájig és fáczánig neje és öcscse, Miklós, franczia lovas főhadnagy. minden található. Áruk igen olcsó; a nálunk is Mostoha testvérei a de Roys őrgróf nevet viselik. sokfelé látható inseparable párja 4 5 kr., mig Sz. T. a kisebb zöld papagájt krért árulják

6 öl. SZÁM, Az állatvilágból a sok majom, hiéna, ichneum o n, stb. érdemel említést. Egyik legeredetibb nevezetessége Bombaynak az állatkórház, melyet egy gazdag hindu alapí tott, oly tőkét téve le, mely 100,000 rúpiát ka matoz évenként. Bármily nevetségesnek látszik is ez intézet Európa önző emberei előtt, mégis a hindu-jellemnek olyan vonásából származik, mely különcz volta mellett is tiszteletet érde mel". A városban, majdnem Bombay közepén, nagy épület-csoporthoz érünk s m á r a mint a kapun belépünk, vigan üdvözöl a sok ezer meg ezer állat, nemcsak azok, a melyek ketreczben vannak, h a n e m a szabadon röpködő galambok ezrei is. Mindjátt balról ló van egy nyi tott színben kikötve, hátulsó lábaikon kötél, első lábaikkal és fejükkel egészen szabadon; egyik-másik lehet éves vagy több i s ; dolguk nincs semmi, esznek, isznak, alusznak. Az istálló körül néhány sikamora fa ad árnyékot s itt néhány majom mászkál egészen szabadon; odább néhány szarvast és antilopot látunk, majd 10 20,000 csibe, tyúk, kakas dúskál a beszórt búzában és más eleségben. Ismét odább galambok következnek, inig egy félig nyitott udvaron száz meg száz különböző halászmadár vizmedenczék körül csoportosul, kapkodva az eléjük dobott halakat és húst. Egy kalitban óriási nagyságú két tüskés-disznó látható s a változatosság kedveért közibük furakodik né hány zebu is, mig egy nagy bekerített térségen 4 ÖOO kutya van elhelyezve; fa lóczákon hever nek, s mind bőrbetegségben szenved, mely átra gadt egyikről a másikra. Legkellemetlenebb látvány a bivaly, tehén, ökör, tinó törött lábaikkal, melyek mozdulataiknál jobbra balra kalimpálnak, félig meggyógyulva ugyan, de a törés helyén össze nem forrott csontokkal. Ezeket az intézet megbízottai szedték össze pénzen, hogy megszabadítsák a vágóhidtól; ép ugy a többi állatot is, m e r t itt Indiában a 100,000 rúpia (70,000 frt) oly összeg, melyen óriási mennyiségű élelmet lehet beszerezni, ugy mindenféle állatot is. A paradicsomi szépségű Ceylon szigetét bő vebben ismerteti szerzőnk, sok érdekes ottani dolgot a helyszínén készült képekben is bemu tatván, így többek közt a szingaléz őslakosok egy csoportját, a mint azok lehető legegy szerűbb eszközökkel gyönyörű ötvösműveket készítenek; bemutatja több Buddha-templom külsejét és belsejét, aztán egy csoport ceyloni, «herczeg»-et sajátságos egyenruháikban. Egy Buddha-templomban tett látogatásukat igy írja le a szerző: Candi városnak egyik fő nevezetessége a Buddha temploma, a hol a Buddha szent fogát őrzik. Ez n e m emberi fog ugyan, a mi m á r nagyságából is kitűnik és be van bizonyítva, hogy h a m i s í t á s ; mégis, mivel a hindu nép hiszi és a hit boldogít, hatalmas zárak alatt tartják. Hogy ki ne cserélhesse valaki, ha Buddha fogára fájna a foga. a két lakat kulcsait is kétfelé őrzik. Egyik a főpap kezében van, a másik a kor mányzónál, úgy, hogy csak két kulcscsal együtt lehet kinyitni a vert-arany szekrényt, melyben őrzik. Én, bár hozzá j u t h a t t a m volna a megpil lantás dicsőségéhez, a sok utánjárás miatt in kább lemondottam róla és beértem magának a templomnak a megszemlélésével, A templom egyik oldalán sánczárokban víz van, melyben a szent halak úszkálnak. A lépcsőkön koldusok és árusok üldögélnek vegyesen. A folyosón érdekes kézimunkákat á r u l n a k : szövetekből készített kerek csokrokat, azonkívül valami kis vánkosalakú játékszerfor mát, a melylyel Buddha hivei áldoznak. Ezek ből levettek néhányat Buddha oltáráról s gyűj teményem részére adtak a papok fiai, kik a templomban, mint vezetőim, mindenütt velem" jártak. A templom maga nem egy épület, h a n e m folyosóknak, lépcsőknek tömkelege. A szent fog őrizetére emelt négyszögletes épület, két arany gombbal ékesített tetejű, s három nagy vert-ezüst ajtajával mintegy külön udvaron áll. Oldalán idomtalan szörnyek alakjai vannak ábrázolva s a hold és a nap számtalan állásban feltüntetve, mig a mennyezet Buddhára vonatkozó festmé nyekkel van tele. A fő ajtó előtt négy d a r a b hatalmas elefánt agyar mintegy védelmezi a bejárást. I n n e n nem messze kút van a szent mosdás végzésére. VASAKNAPI ÚJSÁG. Odább a változatos alakú ünnepi dobok is lát hatók. Az egyik sarokban rácscsal elválasztva, kalitkaszerű épületkében ezüst szekrényben- egy kisebb Buddha-szobor van ülő helyzetben. Varja az áldozatot, melylyel elhalmozzák. Hordanak is rengeteg mennyiségű virágot a mellette levő áldozati asztalra. Hogy azonban ne csak szép és kellemes virágáldozatok folyjanak be (me lyekből Buddha, illetőleg papjai meg n e m él nének), több szekrényben, melynek űrtartalma néhány hektoliternyi, pálmaolajtartó van. Eb ben egy kis bél ég és a hivők a kivül elhelye zett tölcséren át töltik bele az olajat. Nem meszsze innen egy folyosó magtárnak van beren dezve. Itt nagy garmadákba van az áldozatul hordott rizs feltöltve. ORIASI BURGONYA. 51. SZÁM A (Vasárnapi Ujság» a női munkára és di vatra vonatkozó képeket és czikkeket is ad, s félévenként művészi becsű nagy képmellékletet. összesen több mint ezer képet évenként. A «Vasárnapi Újság* társlapja, a most már 43-ik évfolyamába lépő (.Politikai Újdonságok*, melyet mint az események hü és részrehajlatlan előadóját, valódi hézagpótlónak ismert el a magyar olvasó kö zönség, a hét eseményeit kellő magyarázattal ellár tott gondos, tömör összeállításban tárja az olvasó elé, úgy, hogy a közönség együtt találja benne mindazt, a mi a napilapokban elszórtan jelen meg, s így e lap, kivált vidéken, hol a postajárás a napi értesülést különben is megnehezíti, a napilapokai is sok tekintetben pótolja. A «Politikai Újdonságok* állandó ingyen melléklete a.magyar Gazda» czímű gazdasági és kertészeti képes lap. A «Politikai Ú j d o n s á g o k * új abban m i n t k é p e s ú j s á g jelenik meg, s minden száma a napi ese ményekre vonatkozó t ö b b k é p e t közöl. ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEINK: Körtét, baraczkot, szőlőt s egyéb gyümölcsöt, az ahhoz értő kertészek olykor hihetetlen nagyra meg szoktak «hizlalni» mindenféle növényi tápanyagok nak, főleg pedig a viznek ügyes felhasználása és egyéb kertészeti fogások alkalmazása segélyével, hanem a szerény krumplival senkinek sem igen jutott még eddig eszébe ilyen czélból pepecselni. Mást gondolt azonban a tavaszon a derék /. B. Swan uram, a ki ott gazdálkodik Amerikának Loveland nevű határában, s nekiadván magát a dolognak, addig mesterkedett, míg csakugyan sikerült is neki egy hatalmas nagyságú burgonyát előállítani, a mely hogy milyen tekintélyes termény lehet, bizonyítják a következő számok: hoszsza 71 centiméter, át mérője 35 centiméter, súlya pedig valamivel több mint 35 és fél kilogramm. Különben ennek a hatal mas krumplinak termetes voltáról magunk is fogal mat szerezhetünk, ha rá tekintünk mellékelt raj zunkra, mely az immár szinte világhírre vergődött burgonyát az ő szerencsés termesztőjével, J. B. Swan urammal egyetemben ábrázolja, a ki máskülönben nem árulja el: hogy is tudta hát burgonyáját így meghizlalni? Végül megemlítjük még, hogy ez az óriás krumpli, az Amerikában széltére termesztetni szokott.maggie Murpby» nevű fajtához tartozik. VASÁRNAPI ÚJSÁG és POLITIKAI ÚJDONSÁGOK évi folyama. A «Vasárnapi Ujság», a legrégibb magyar szépirodalmi és ismeretterjesztő képes lap, újabban hetenként egy félívvel bővítve, *A Vasárnapi Ujsáy regénytára* czímű állandó szépirodalmi melléklettel jelenik meg, mely, mint a főlap, szintén művészi képek kel van díszítve. A «Vasárnapi Újság* évi folyamában a következő eredeti új elbeszéléseket és regé nyeket fogja közölni, mindeniket számos képpel illusztrálva: 'Az asztalos családja* elbeszélés, fél évre A Vasárnapi Újság i 8frt kr 4frt-kr. 8frt-kr. A Világkrónikával együtt A Vasárnapi Újság és _. Politikai Újdonságok I A Világkrónikával együtt Csupán a Politikai Újdonságok A Világkrónikával együtt.. fi «3 0. negyedévre 2frt-kr « Az előfizetések a «Vasárnapi Újság» és «Poli tikai Újdonságok* kiadó-hivatalába, Budapest, Egyetem-utcza 4. küldendők. IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. Pásztortüzek. Költemények. Irta Jakab Ödön. Budapest 1S96. A czím a tartalomhoz jól talál; Jakab Ödön költészete szelíd, méla fény, mely be világít a sötét, komor éjszakába. Van benne valami bánatos, szomorú, de mégis megenyhítő. A költő sokszor foglalkozik az elmúlással; képzeletét egyen lő erővel ihleti meg a romba dőlt templom, melynek már csak kormos falai meredeznek, s a magános ke réknyom, melyet egy rokon és barát nélkül, egyedül állott halott gyászkocsija vágott a temetői út po rába. Általában Jakab Ödön költeményei hangjának valami bús rezgése van, mint a gordonkának; kihangzik ez szerelmi költeményeiből is, sőt még, ha a jókedvet, a mámort énekli meg, akkor sem némul el egészen. De van költészetének egy más, szintén becses sajátsága: a tőről metszett magyarság. Aligha van költőnk, ki nemzeti versformáinkat gyakrabban zendítené meg, mint ő ; s ha nyugati versformákat használ is, akkor is érezzük, hogy egy tősgyökeres magyar költő szól hozzánk. Rhythmusérzéke is erős, csak rímeire kellene itt-ott több gondot fordítania. A kötetben túlnyomók a költő lelkének álmodozásai, reflexiói, de hazafias költe ményeket is szép számmal találunk. A kötetből ki emeljük, a kötet sorrendjét tartva meg, a következő költeményeket: Egy kolostor templomában, Szeret jük mi egymást, A magvető, Régi templom, Kere pesi-temetőben, Keréknyom, A fürj, Isten, Kikelet, Kriza János, Az én vendégem, Emlékszem, Az ő sírjánál. A Franklin-társulat díszesen és ízlésesen állította ki a kötetet, melyből mutatványul álljon itt a következő költemény: A magvető. Búzavetés az oldalon, De a vetője hol vagyon? Ki elvété a magokat, Pihen immár a hant alatt ÉVFOLYAM. irta Jókai Mór, «A megromlott állás* el beszélés, irta Mikszáth Kálmán,»Dáma» történeti rajz, irta Baksaif Sándor, ('Pol gárháború* regény, irta Jíákosi Viktor, stb. a külföldiek közül közli a többek közt Verne Gyula «Az úszó sziget* czimű új érdekes re gényét, mely az eredeti franczia kiadás 70 raj zával lesz illusztrálva. egész évre 43. ÉVFOLYAM Szegény ördög volt: szolga nép, Bajjal kerebte kenyerét! A földet mindig ő tőré, De az áldás nem volt övé. Hogy ő is élt, már arra csak Az ért kalászok vallanak ; Egyéb emlék, mely róla szól, Egész világon nincs sehol! Majd ha aratják, mit vete, Fölmerül egyszer még neve, Melyet, míg ő lenn porladoz. Az alkalom tán szóba hoz. Hanem aztán jó éjszakát! Békén alhatik oda á t! Hallgatni fog a tar mező, S jőni fog egy más magvető... Ellinor. Az akadémia legutóbbi Teleki-diját Dóezi Lajosnak ily czimű vígjátéka nyerte el, mely nek színhelye Skóczia. A poétikus és regényes víg játék, melyről lesz alkalmunk tüzetesben is szólani, még e télen szinre kerül a nemzeti színházban. A Singer és Wolfner czég mint könyvet adta ki most, a csengő versek és romantikus tárgya olva sókra is méltán számíthatván. A díszesen kiállított könyvnek, melyet szerző nejének ajánlt ára 1 frt 50 kr. Gróf Széchenyi István életrajza, mely a.ma gyar Történelmi Életrajzok* ez idei évfolyamát foglalja le, önállólag is megjelent Ráth Mórnál. Irta Zichy Antal. Nem véletlen, hogy a nagy ember e kimerítő életrajza épen az ezredéves ünnepekre készült el, mikor azt a minden irányban megkezdő dött és hatalmasan fejlődő haladást ünnepeltük, mely Széchenyi lelkében élt, melyért annyit küz dött. Zichy Antal ama kevesek közé tartozik, kik ismerték Széchenyit, s élete egy részét arra szen telte, hogy hátrahagyott iratait, munkáit, levelezé seit, hírlapi czikkeit búvárolja s közkincscsé tegye. Naplói, levelei s eddig nem ismert adatok után, egész uj világításban mutatja be Széchenyi egész életét. Ha becsét nem is, de érdekét emeli ez élet rajznak az, hogy a 30-as és 40-es években szerep lőknek, Széchenyi kortársainak, barátainak, ellen feleinek kik közül ma már senki sem él, de kik nek egy részét a mai nemzedék mint előhaladt komákat ismerte pl. Batthyány Lajos és Kázmér, Kossuth, Teleki László, Nyáry Pál, Deák, Eötvös, Ráday, Mayláth, stb. stb. fiatalkori arczképeit közli. A külön mellékletek s szövegbe nyomott raj zok száma mintegy százhúszra megy. Ára fűzve 8 frt, félbőr díszkötésten 10 fit. A Rubinok hazájából. A rubinok hazája: Ceylon. Ezt az érdekes földet utazta l e Szalay Imre, volt országgyűlési képviselő s most egy érdekes könyv ben számol be útjáról, élénk megfigyeléssel és sok féle tapasztalattal. Személyes benyomásait közvet lenséggel adja elő. Könyvének értékét emelik a helyszínéről hozott érdekes képek, melyek közül mai számunkban négyet közlünk. «A rubinok ha záját» az Athenaeum adta ki. Ára 1 frt 80 kr. Az osztrák m a g y a r monarchia írásban és kép ben czimű nagy hon- és népismertető vállalatból közelebb a 266. füzet jelent meg. Ez «Magyarország» V. kötetének a harmadik füzete s az egészet az Építészeti emlékek Felső Magyarországon» czímű dolgozat tölti meg, a melyet e szak kiváló műve lője, Pasteiner Gyula írt. A tanulmánynak ez a része a csúcsíves építészet emlékeinek van szentelve; sorra veszi Felső-Ma gyarország e nemű nevezetességei közül főleg a kiválóanjellemzetes egyházi építmény eket: templomo kat, kolostorokat, melyeket alapos műtörténeti fej tegetésekkel ismertet. A tanulságos dolgozat valósá gos kis monográfia, melyben a szerző legnagyobb részt a helyszínén személyes vizsgálódások alapján szerzett tapasztalatait és tanulmányozását foglalja össze, sok új részlettel gazdagítván hazai műrégészetünknek nem épen gazdag irodalmát. A befeje zést még itt sem érő érdekes dolgozatot kilencz si került rajz diszíti, melyeket Pörre Tivadar, Háry Gyula, Kimnach László és Rauscher Lajos ismert művészeink készítettek. A vállalat a m. kir. államnyomda kiadásában je lenik meg minden hónap l é n és 15-én. A színes borítékba foglalt, két ívre terjedő és számos szép rajzzal ékesített füzetek bármely könyvárusnál meg rendelhetők akár egyenként 30 krajczárjával, akár hosszabb vagy rövidebb időre szóló előfizetés útján. Előfizetési árak : egész évre 24 füzet) 7 frt 20 kr., félévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., negyedévre (6 füzet) 1 frt 80 kr. A kiadvány Révai testvérek bizománya. Ifjúsági iratok. A karácsonyi ünnepekre mindig tömegesen jelennek meg az irodalom uj termékei, díszkiadásokban, főleg az ifjúsági müvek. Az ifjúság és a zsenge olvasók számára való irodalom nálunk is nagyot fejlődött az utóbbi években, s mig ezelőtt rendesen idegen nyelvből fordított ily fajta művek uralkodtak a könyvpiaczon, most már hazai termé kek közt is bőven lehet válogatni. A Singer és Wolfner könyvkereskedő czég ki adásában az ünnepekre megjelent könyvek közt első helyen említjük Herman Ottóné, a széptollú írónő könyvét: «Eresz alatt,* történetek az állatvilágból, versek, mesék, 75 képpel. Egyszerűn, kedvesen írt apróságok, leginkább a madárvilágból A ház, a kert, a mező, a patak partja elevenül meg madaraival, pilléivel, apró állatkáival, s vonzón és melegen ol vad bele a naiv, a gyermeteg hangulatba, melyhez annyi melegséggel viszi el tárgyát. A kellemes pró zát olykor könnyű verssel váltogatja Hermanné. A könyv egyik része: «Sok vers, sok kép* czimen gyermekeknek való csengő versekből, játszi dalocskákból áll, s értékesen egészíti ki az állatvilág tör té Letét. A könyv ára 1 frt 80 kr. Ugyancsak Singer és Wolfner kiadásában jelentek meg : *A hajdú király fő czím alatt ezen kivül még «Rodostóban» és Rákóczi lelke» czímű történeti elbeszélések Tábori Róberttől, Kiss Lajos és Mühlbeck Károly rajzaival. Az ifjúság részére írthazai történelmi tárgyú olvasmányok, a mely nem ből kevés van ifjúsági irodalmunkban. Ára 3 frt. *A Nilus országa*, fiatal barátjainak irta Malonyai Dezső, ki saját tapasztalatait írta le egyszerű köz vetlenséggel. Az ó-kor czivilizácziójának egyik föld jét s mai életét, régi műemlékeit tanulságosan és érdekesen ismerteti. A számos képpel ellátott könyv ára 1 frt 50 kr. Az Athenaeum-lársaság karácsonyi könyvpiaczra az ifjúsági olvasmányok egész sorát adja, mindeni ket csinos kötésben. Ez új könyvek a következők : " Magyar mese- és mondavilág *, ezer év meseköl tése, meséli Benedek Elek. Ötödik kötet, Széchy Gyula rajzaival. Benedek nagy mesegyűjteménye a magyar nép közt elterjedt meséket szedi össze, iro dalmi formában, de megt irtva népies izöket. Sok elismerést nyert fáradozásával, s jó magyarságát is dicséret illeti. A tartalmat a szöveg közti sok kép érdekesíti. Egy egy kötet ára 3 frt. «Jánoska,* serdülő ifjaknak és lányoknak való elbeszélések, irta Benedekné Indali Etelka. Benedek Albert temesvári tanár neje. Három elbeszélés vau a csinos kiállítású könyvben, mely a legnagyobb elbeszéléstől vette Jánoska* főczímét. A másik kettő czíme: «Agyürü» és «A paradicsom*. Ára díszkötésben 1 frt 50 kr. tmitaha-sa, a puskapor képű*. Elbeszélés ; indián történet Éjszak-Amerika nyugati vidékéről, irta Pajeken Frigyes, számos illusztráczióval. A szerző sokáig élt az indiánok közt, s ottani tapasztalatait használta föl elbeszéléséhez. «A rabszolga karaván*, Falkenborst és May Károly nyomán átdolgozta Árkövy Rilshárd. Afrika belsejébe viszi olvasóit, mely most épen a gyarmatosító politika friss színhelye. A sötét világ hátramaradottságát és rabszolgavilágát ismerteti meg. A történet bőse Szimba, kit a fordító magyarnak tesz meg, s ki ott a négerek polgárosodása érdekében küzd. A több képpel ellátott mű ára 2 frt 40 kr. *A Kis Lap*, Forgó bácsi régi jó nevű heti újsága kötetekben is megjelen. Most küldöttek szét az 1896-iki évfolyam I. kötetét, mely tárháza a jó elbeszéléseknek, törté nelmi olvasmányoknak, meséknek, verseknek. Kép és talány is bőven akad benne. Ara 3 frt. Ezenkívül Forgó bácsi, a «Kis Lap» régibb köteteiből, össze válogatja önálló kötetekbe az alkalmas elbeszélése ket és meséket s azokat kisebb, olcsó kötetekben juttatja az ifjúság kezébe. Ez a < Forgó bácsi könyv tára*, melyből most egyszerre három kötet jelent meg Mindhárom kötetet illusztrácziók díszítik. Egy egy kötet ára csinos kötésben 80 kr. társaság az idén töltötte be fennállásának huszadik éyét. Erről s P. Thewrewk elnök munkásságáról írt a kötet elé előszót Heinrich Gusztáv. Az elnöki be szédek a klasszikái és modern filológia kérdéseivel foglalkoznak. Az édes otthon, irta Gannett C. Vilmos, fordí totta Boros György. A kis füzet a családias otthont, ' annak berendezését írja le meleg szeretettel. Kolozs várit jelent meg Gibbon könyvárusnál. Ára 1 korona. A XIX. század divatjai. Geszler Józsefnek a XIX. század divatjai* czimű képes művéből megjelent a X. (utolsó) füzet, mely az S97. évi divatokról közöl színezett divatképet. A fényes kiállítású művelő befejezése ez a füzet, mely külön is megrendelhető 3 írtért. (Budapest, IV. ker. Régi-posta utcza 2. sz.) Jubileumok a népszínházban. A népszínháznak több oly darabja van, melyek már eljutottak a szá zadik előadáshoz. E hó 16-ikán Lukácsi Sándor népszínműve a «Vöröshaju» jubilált január 2 ikán adták először s Blaba Lujza mint Szilaj Kata biztositotta tartós hatását. Hatvannyolczszor játszotta a szerepet, aztán Sziklai Emília és Komá romi Mariska. Most a századik előadáson is Blaha Lujza aratta a folytonos tapsokat. A színház egészen megtelt s a közönség zajosan hívta a szerzőt. A má sodik felvonás után a népszínház tagjai a színpadon gyülekeztek össze, a hol üdvözlő beszéd kíséretében átnyújtották Lukácsynak a kollégák koszorúját. E jubiláris előadást megelőzte decz. 15-ikén A ma darász* operetté, melyet 1891-ben adták először. Decz. 17-ikén pedig taczigány báró* századik elő adására telt meg a színház. Strausznak ez operetteje Jókai egyik regénye után készült s az érdekes szöveg és a dallamos zene minden színpadon mara dandóvá tette. A népszínház második előadása alatt Hegyi Aranka asszonyt ünnepelte legjobban a kö zönség, kinek Szaffija egyik legsikerültebb alkotása. KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. A m a g y a r tud. akadémia decz. 14-iki ülését, melyen Than Károly elnökölt, szaktudományi elő adások vették igénybe. Hőgyes Endre bemutatta Emlékkönyvét a buda pesti tud. egyetem orvosi karának múltjáról és jele néről*, a melyet ő mint a karnak ik évi dékánja, a millennium alkalmával irt és állított össze. Az ezer lapra terjedő mű a legbecsesebb monográfiák egyike, s a hazai orvosi tudomány történetéhez kútforrásúl szolgál. Kherndl Antal a többtámaszu ivek és merev függőtartók grafikai elméletéről tartott ismertető előadást. Bichter Ala dár «A nílusi tündérrózsáról czimű botanikai értekezését Klein Gyula olvasta fel. Fodor József a Rigler Gusztáv tanársegédjével a budapesti egyetem közegészségtani intézetében a vér lugosságára vo natkozólag tett vizsgálódásukat adta elő. A mai vérsavó-gyógyítás (szerűm) alapját megvető vizsga: lódásokat egészítik ki ezek, s Fodor már az 1894-iki nemzetközi közegészségi kongresszuson tett róla jelentést. Az előadást nagy figyelemmel ós elisme réssel fogadták. Utoljára még Francé Rezső ta chlorogonium félék szervezetéről* és Korda Dezső Az elektromágneshez való aczél mikroszkópi vizs gálatáról* szóló értekezése került bemutatóra. Az utóbbit Szily Kálmán főtitkár olvasta fel. A Eisfaludy-társaság decz. 16-ikán tartotta havi ülését Gyulai Pál elnöklete alatt. Beöthy Zsolt fő titkár bejelentette, hogy a tavaly elhunyt Kemény János báró, régi jó barátja a társaságnak és volt tagja a könyvkiadó-bizottságnak, végrendeletileg 4000 forintot hagyott a Kisfaludy-társaságnak. Vargha Gyula másodtitkár számolt be a Berzsenyi szobornak Szombathelyen történt leleplezési ünne péről. Jakab Ödön adta elő ezután «A jó párti* czimű derült hangú elbeszélést. Hegedűs István Lamartinenak «Halhatatlanság* és Musset hires <Emlék> czimű költeményét mutatta be szép fordításban. < Tengeren innen, t e n g e r e n túl», mesék, elmeséli Meg is tapsolták zajosan érte. Ezután Vargha Kemenczky Kálmán. A 272 oldalt tevő könyvben Gyula a jeles nyelvésznek, Szarvas Gábornak egy 37 mesét, illetőleg rövidebb elbeszélést, történetet hagyatékában maradt töredék munkáját ismertette, foglalt össze a szerző jó formában, változatos anya a melyben a fordítás elveit fejtegette. Csak kezdte gokat szolgáltatván. A zsenge ifjúság bizonyosan a munkát, de be nem fejezte. A töredékből csak azt nagy kedvvel fogja olvasni s nézegetni a mesékhez látni, hogy Szarvas Gábor nem volt megelégedve a készült képeket. A Könyves Kálmán* társaság klasszikus nyelvekből készült fordításokkal. Jobb nak vélte, ha a hexametereket prózában fordítanák, szép kiállításban adta ki. Nicole levelei; regény, írta Bergerct Gaston, mert hagyatékában van egy hosszabb fordítás pró francziából fordította Györy Ilona. A franczia kö zában Homér Riászának első énekéből. Varglia Gyula ezt fölolvasta és összehasonlításképen a pró zönségnél nagy batást tett a regény, s ez ajánlotta, zai fordítás után ugyanezt az éneket bemutatta hogy a magyar kiadást oly díszszel rendezzék, nagy Baksay Sándor verses fordításában is. A tárgy negyedrét alakban, az eredeti könjv művészi illuszt- sorozat utolsó pontja Lampérth Géza vendégnek három verse volt, a melyeket Szász Károly mutatote ráczióival. Ára fűzve 3 frt, díszkötésben 4 frt. be, s melyek zajos tapsra ragadták a közönséget. A Ponori Thewrewk Emil elnöki beszédei, me jelen volt fiatal poétát a társaság tagjai szívesut lyekkel a budapesti philologiai társaságnak 1875 üdvözölték évi közgyűléseit megnyitotta, a philologiai A Petőfi-társaság decz. 13 iki felolvasó ülésére társaság kiadásában megjelentek. A 240 oldalra terjedő kötet egyszersmind annak emléke, hogy a nagyszámú hallgatóság gyűlt össze. Margittuy Dezső

7 860 Az öreg kegyelmes ur» czimű humoros elbeszélését olvasta fel. Bartók Lajos *Á. régi költői czimű köl teményét adta elő. Végül Bársony István mutatta be «IUuz,iók* czimű fejtegetését. A paradicsomból kiűzött Ádám és Éva szerepelnek itt, s Ádám lelki tusáját ecseteli, a daczos embert, a ki nem nyugszik' bele sorsába mindaddig, a mig az Ur a megváltás reményét nem csöpögteti szivébe. A fel olvasásokat a közönség megtapsolta. A zártülésben, a mely ezután következett, a január 6-án tartandó nagygyűlés programmját állapították meg. A m a g y a r földrajzi t á r s a s á g decz. 18-iki ülésén, az olvasóközönségünk előtt érdekes tárczái révén oly előnyösen ismert Latinovich Géza tartott föl olvasást Ceylon szigetéről. Az előadó beszélt a benszülöttekről, a szingálokról, a kiknél a szépnem olyan ruhában jár, mint a férfiak, és e miatt aztán az európai ember alig tudja őket megkülönböztetni egymástól; a nők különben szépségök által tűnnek ki, s a piperét úgy űzik, mint a mi hölgyeink, és már messziről illatosak egy ott tenyésző növény nedvétől, a melylyel kissé túlságos mértékben szago sítják magukat. Majd az ottani közigazgatási álla potokra tér át, a melyeket kitünőeknek mond. A hatalom az angolok kezében van, a kik bámulatos jó rendőrséggel látták el a szigetet. A m a g y a r heraldikai és genealógiai t á r s a s á g e hó 10-ikén tartotta évi nagygyűlését. Thaly Kál mán rövid elnöki megnyitója után Varjú Elemér az ezredévi országos kiállításon bemutatott czimertani és fragisztikai emlékekről olvasott föl, majd dr. Fejérpataky László titkár adta elő terjedelmes je lentését a társaság évi működéséről és az elért tudományos eredményekről. A társaság bevételei 3764 frtra, kiadásai 1891 frtra rúgtak; a társaság vagyona frt. A tagok száma SZÁM. WM ÉVTOLIAM. szöntötte fel Endrődit: ünnepli azt a költőt, a ki visszavonult a múltba s oly virágokat szakított le, a melyek elbájolnak illatukkal s ünnepli azokat, a kik a jelen kor materialisztikus gondolkodása da czára fogékonyok voltak erre a költészetre. Endrődi Sándor a Bákóczy-korszak történetírójára, Thaly Kálmánra üriti poharát. Polónyi Géza, Endrődi iskolatársa, visszaemlékezéseket mond el. Szóltak ezenkívül Pasa Lajos, Hock János, Roskovics Ignácz, sulat elnöke, Linden gróf mondott köszönetet Zichynek, kifejtvén, mily elismerésre méltó, hogy egy ősnemes család gazdag és előkelő sarja ily ve szedelmes és komoly kutatásokban leli ambiczióját, majd pedig örömét fejezte ki, hogy a Zichy Jenő gróf érdekes és hazafias felolvasása révén a ma gasztos millennáris ünnep utolsó akkordjai Stutt gartig elhatottak. A királyné és a czigányzenészek albuma. A királyné legutóbbi Budapesten tartózkodása alatt is 51. SZÁM nak művészi jellege is volt, ós a tánczot, mely & bálteremben kezdődött és dr. Bodnár barátságos házánál másnap délben végződött, - magasabb művészetek előzték meg. Legelőször Hetesy Vikicza, egy kis bájos bácskai művésznő, mutatta be szép játékát a czimbalmon. Utána az «Apró félreér tések* czimű egy felvonásos vígjátékot adták elő az ottani fiatal urak és hölgyek. Működésüket tapsok kal és koszorúkkal jutalmazta a hálás közönség. Jó előjelek a bácskai bálokra. a 24 éves fiatal ember öngyilkossági kísérletet köve tett el a Hotel Milánban, s e hó 15-ikén haldokolva szállították a kórházba. Az osztrák-magyar kon zulhoz írt levelében elmondja keserves életét s ön gyilkossága okául szerencsétlen szerelmet említ. x. Jókai és Blaháné a Telefon Hírmondóban. A Telefon Hírmondó, ez az ötletes beszélő ujságvállalkozás a nagy publikuma közt nem feledkezik meg a gyermekekről sem. Minden héten egy nap a kicsi leányok és fiuk publikumáé, a mikor mesét A királyné Biarritzban. Ő felsége oly jól érzi magát a franczia tengerparti Biarritzban, hogy jóval tovább marad ott, mint tervezte, s csak január közepén utazik el Cap-Martinbe. Itt tölti a tél hátra levő részét. Király ő felsége is újra elmegy február ban Cap-Martinbe. Parisból decz. 17-ikéről azt táviratozzák, hogy dr. Kerzel bécsi udvari orvost Biarritzba hivták a királynéhoz. Az orvos utazásának czélja az, hogy megfigyelje a karlsbadi gyógymód lefolyását, a melynek a királyné, mint minden évben, úgy ez idén is biarritzi időzése óta aláveti magát. Egy Parisban elterjedt hir a bécsi udvari orvosnak a franczia gyógyhelyre való érkezését azzal hozta összefüggésbe, hogy a királyné roszúl van. Igaz ugyan, hogy az utóbbi napok szokatlanul rósz időjárása, a folytonos esőzés és hóvihar a fürdő használatának nem kedvezett és a királynénak a karlsbadi gyógymódot abba is kellett hagynia, de ez nem gátolja abban, hogy a fürdőhely környékén naponta több órai sétát tegyen. Ferencz Ferdinánd főherczeg Korzika szigetén. Mária Terézia főherczegnő leányaival és Ferencz Ferdinánd főherczeggel, valamint a 16 személyből álló kiséret a múlt hét végén Ajaccióba érkezett, hogy a telet ott töltse. A «Temps» ajacciói jelentése szerint a fenségek odaérkezése a lakosság körében nagy örömet keltett. Kölcsey szobra. Kölcsey Ferencznek, a nagy író nak és Szatmármegye ékesszóló követének Károlyi István gróf bőkezűségéből emlékszobrot állítanak Nagy-Károlyban. A szobrot Kallós Ede mintázta és Parisban öntötték érczbe. Kallós a napokban Paris ban járt és átvette a szobrot, melynek öntése ki tűnően sikerült. A szobrot egyenesen Nagy-Károlyba szállítják. A leleplezés a jövő tavaszon lesz. Endrődi-lakoma. A ikurucz dalok* szerzőjének tiszteletére irók, művészek, országgyűlési képviselők és tisztviselők, tisztelői és barátai az országos ka szinó dísztermében fényes lakomát rendeztek decz. 17-én, melyen egy szépen kiállított kurucz diplo mával, melyet az összes jelenlevők (mintegy százan) aláírtak, és ezüst tárogatóval kedveskedtek a költő nek. Az ünnepeltet Dessewffy Arisztid lelkes be széddel üdvözölte, s Endrődi meghatottan köszönte meg a megemlékezést. A lakomán Rákosi Jenő kö meséket mondottak. Az estét, a mely délután 5 óra kor kezdődött, Pósa bácsi fejezte be hazafias költe ménynyel. A Telefon Hírmondó, mely ilyen kiváló gondot fordit a gyermekvilágra is, méltán megér demli a nagyközönség támogatását. Ez alkalommal azt is megemlítjük, hogy a beszélő-ujság igazgató sága azt a kedvezményt léptette életbe, miszerint a hivatalnokoknak havi előfizetési dij ellenében is bevezeti a Hírmondót. Azt hiszszük, hogy székes fővárosunk intelligens hivatalnokai igyekezni fog nak ezt a kedvezményt igénybe venni és karácsony előtt tömegesen be fogják vezettetni a Hírmondót, ennél kellemesebb és olcsóbb karácsonyi ajándékkal senki sem lepheti meg családját. Testi f á j d a l m a k o n sokan jó kedvük által humor ral túlteszik magukat. De ez soká nem segít, különö sen rheumatikus fájdalmaknál más segítség után kell nézni. E fájdalmak ellen egy szerre figyelmeztetnek bennünket, a mely igen ajánlatosnak tűnik fel. Ezen szer a Kwizda Ferencz János korneuburgi kerületi gyógyszerész, es. és kir. udvari szállító által előállított Kwizda féle fluid, mely ficzamok, izom és izomszálak merevüléeei és görcsök ellen, továbbá erősítőül, elő- és utóerősitőnek nagy fáradalmak, hosezu gyaloglások stb. alkalmával sikeresen alkalmaztat]k. Sok elismerő levél és okmány áll e szer hatásáról betekintés végett ren delkezésre. HALÁLOZÁSOK. I ÚJSÁG? * A «Vasárnapi Újság* m a i számához csatolva veszik olvasóink lapunk évi második fél évi folyamának mellékletéül Knackfuss H. *Zsigmo7iŰ király bienekülése a nikápolyi csatá ból* czimű, magyar tárgyú nagy festményének másolatát, gondosan kivitt metszetben. telje* Figyelmeztetés. Az előfizetés könnyebb sithetése végett a (Vasárnapi Újság» mai szá máhozpostai utalványt mellékel a kiadó-hivatal. 861 VASÁKNAPI ÚJSÁG. ÉVFOLYAM UTCZA BOMBAYBAN. SZINGALÉZ ÖTVÖSÖK MUNKA KÖZBEN. A R U B I N O K kik Endrődit éltették és Vikár Béla, ki humoros versben énekelte meg Endrődit, továbbá Bartók Lajos, a ki Káldy Gyulát, Szemere Attila, ki Des sewffy Arisztidet köszöntötte fel. Az ünnepelt köl tőhöz az ország több részéből érkeztek üdvözlő táv iratok, Gróf Zichy Jenő felolvasása S t u t t g a r t b a n. Stuttgartban az ottani kereskedelmi és földrajzi társaság meghívta gr. Zichy Jenőt, hogy keleti uta zásáról felolvasást tartson. A magyar főurat a würtembergi király is kihallgatáson fogadta. Felolvasá sára pedig előkelő nagy közönség gyűlt Össze. Bészletesen szólt a magyarok őshazája után tett kuta tásairól s azok eredményéről. Az előadásért a tár- HAZÁJÁBÓL.! nagy érdeklődéssel hallgatta a czigányzenét. Ez alka lomból Markó Miklós a tczigány zenészek albumát szerzője egy díszkötésü példányt ajánlott föl a királyné magánkönyvtára részére. Ő felsége a könyvet kegyesen elfogadta s elismeréséül a szer zőnek értékes melltűt küldött. Markó könyvét Amália portugál királyné, Stefánia özvegy trónörökösné és a walesi herczeg is elfogadták Ó-futaki estély. A legközelebb múlt szombatok egyikén O-Futak nyitotta meg a hires bácskai bá lokat. Tánczvigalmakról nem szoktunk tudósításo kat közölni, s ha az ó-futakiak mulatságáról mégis megemlékezünk, ez csak azért van, mert e vigalom- CEYLONI HEBCZEGEK. BUDDHA TEMPLOM BELSEJE. «A R U B I N O K Egy csodagyermek tragédiája. Ezelőtt 16 évvel magy hire volt a kis Franki Móricznak, a ki Pécsett született 1872 ben, s még alig töltötte be 6-ik évét, mikor általános feltűnést keltett rendkívüli számoló tehetségével. A legnagyobb számokkal egyszerűn fejből végezte a nehéz műveleteket. Mint csoda: gyermeket mutogatták mindenfelé. E folytonos zak latásban végkép kimerült. Az iskolai tanulmányok sehogy sem mentek a lényéből kiforgatott gyermek nek. Majd mint katona a hadi tengerészethez ke rült, ott sem a kötelességtudók közé tartozott, sokat büntették. Haza jönni nem akart, hogy valamihez kezdjen, mert itt mindenki ismerte. A kifacsart :agyu Franki Móricz nem talált életpályát. Minden tfelé hánykolódott, s most Nápolyból jön a hír, hogy HAZÁJÁBÓL.* mondanak, énekelnek. Ezeken a minden héten szo kásos mulatságokon kivül azonban néha rendkívüli örömökben is részesülnek a gyermekek a Telefon Hírmondó révén. így például a legnagyobb élő ma gyar iró és a nemzet csalogánya voltak vendégei 17-én, csütörtökön a Telefon Hírmondónak, hogy több kiváló művésznővel és művészszel együtt közre működjenek a Hírmondó aznapi gyermekestéjén. Az illusztris vendégeket Pósu Lajos, Az én Újságom szer kesztője, a gyermek-est rendezője, kérte fel a közre működésre. Jókai gyönyörű mesét mondott az apró hallgatóknak, mig Blaháné az ő aranyos nótái közül énekelt el egyet. Szavaltak: Csillag Teréz és Zilahi Gyula; énekeltek Zilahiné SinghofferVilma,, Vidor Pál, Vízvári Mariska és Balassa Jenő szebbnél-szebb BOOEABD halálát jelentik Parisból, a kit nálunk is jól ismertek, mert hosszabb időt töltött köztünk, mikor hazájában nem volt maradása. Nevét világhirűvé tette egy szatirikus röpirat ipropos de Labienus», melyet III. Napóleon ellen irt, s melyért a császárság üldözőbe fogta ben, mikor a német háború után Parisban kitört a kommün lázadása, Bogeard is a forradalmárok közé tartozott, s ekkor jött. Magyarországba. Itt Budapesten franczia iro dalmi előadásokat tartott. Bogeard kitűnő művelt ségű férfiú volt s heves irodalmi vitákat folytatott oly előkelő tudósokkal, mint Nisard, Saint Beuve és About ben, mikor III. Napóleontól meg jelent Caesar élete*, Bogeard maró gunynyal tá madta meg «Propos de Labienus* (Labienus szava) könyvében. A metsző szatíra mellett nagy klasszikái tudomány is nyilatkozik ebben. A császár üldözése elől Belgiumban talált menedéket. Zaklatott élet következett ezután, s Bogeard többé nem birta el foglalni a tehetségét megillető helyet. Hatvanhat éves korában hunyt el s Paris városa saját költsé gén temetteté el. NOBEL ALFRÉD, a dinamit föltalálója elhunyt, SanBemóban. Svéd származású volt, s a dinamitot 1867-ben találta föl véletlenül, de csak 1875-ben vonta magára az általános figyelmet. Nobel Pozsony mellett állított föl dinamit-gyárt, s fejedelmi vagyont szerzett. Örököseinek nagyrésze Magyarországon él. Ifj. PÁZMÁNDY DÉNES, Pázmándy Dénes volt or szággyűlési képviselő szép tehetségű fia, a f Dunán túl* czimű lap szerkesztője, elhunyt e hó 11-ikén 26 éves korában. Korai halála mély részvétet kelt mindenfelé, mert miveltsége, eleven tolla, sok vára kozást keltett jövője iránt. Az utóbbi időben Lussin-Piccolóban keresett enyhülést betegségében, de baja sulyosodván, hazahozatták szerető szülői. Haldokolva érkezett meg. Temetése Budapesten történt meg s innen a fehérmegyei Baracskára, a családi sírboltba szállították. Jókai Mór is részvét levelet intézett a mélyen sújtott szülőkhöz. Elhunytak még a közelebbi napokban: FÁBBY JÁ NOS, a XVI szepesi város főesperese, Iglón. HEBBETH ALAJOS, régi honvéd főhadnagy, Békés-Gyulán, ki mint kőnyomdász be utazta a félvilágot. Á világosi szomorú napok után besorozták az osztrák hadse regbe. Azután részt vett Miksa császár mexikói had járatában, hosszabb ideig lakott Florida szigetén, Marokkóban és Algírban. Ismét csak hazatért s még egy izben utazta be Európát, azontúl pedig BékésGyulán vonult meg, a hol egyetlen gyönyörűségét rózsakertészete képezte. Idősb DONÁTH JÓZSEF, nyűg. kir. törvényszéki elnök, iki honvéd, a sepsiszentgyörgyi székely Mikó-kollégium és az orbai ref. egyházmegye főgondnoka, ki élén állt minden hazafias és nemes czélú mozgalomnak, 81-ik évében Szörcsén. ABDÉNYI NÁNDOB iki nemzetőr hadnagy, nyűg. kir. járásbiró, 67 éves korában, Tornán. Lászlófalvi EŐRDEOH JENŐ, osztálytanácsos a fiumei tengerészeti hatóságnál. ZECZ MIKLÓS, horvát tartománygyülési képviselő, a fnarodne Novine* szerkesztője Zágrábban. RÓNAI GYULA, a vidéki színészet egyik hivatott, te hetséges tagja, ki tanulmányait a szinészeti akadé mián végezte, s Kolozsvárt, Pécsen, Szegeden mél tányolták képességét mint jellemszinészét, 35 éves korában, Szegeden. Dr. FERRY GÉZA, fővárosi fia tal orvos, ki egy operácziónál megsértvén kezét, vérmérgezést kapott, 30 éves korában, Budapesten. KABAI ISTVÁN, Szatmár város törvényhatóságának bizottsági tagja, 67-ik évében. SZENTÉ JÁNOS, hi tes ügyvéd, 83 éves korában, Nagy-Kőrösön. BÉVFFY DEZSŐ, pénzügyi titkár, 45 éves korában, Zomborban. BRECZ SÁNDOR, nyűg. grózi erdő-

8 862 VASÁRNAPI U J S A G. mester, 6 8 éves korában, Dobsinán. VESZELÁK KÁROLY, államvasúti hivatalnok, 3 4 éves korában. EDE8KDTHY SÁNDOB, a nyáron elhunyt Édeskuthy L. nagykereskedő édes atyja, 87 éves korában, Süme g e n. EÁCZ FERENCZ a szabolcsmegyei Bnj község főjegyzője, 7 3 éves korában. TÖMÖSVÁRY SÁNDOR, fővárosi államrendőrségi felügyelő, 36 éves korában. NÉMETHY ISTVÁN, államrendőrségi hivataltiszt. P I C E ZSIGMOND, földbirtokos, 78 éves korában, Kis- C z e l l b e n. SZIVÁK IMRE, Kunfélegyháza város köz tiszteletben álló polgára és városi bizottsági tag, 79 éves korában. Szivák Imre dr. orsz. képviselő és Szivák István tanár és író, atyjukat gyászolják benne. Id. LEHOCZKY PÁL, a cs.-palotai takarék pénztár pénztárnoka. BOBZBOVAY TÉGLÁSSY A N D 51. SZÁM ÉYFOLYAM. si. SZÁM áv>oltan A Zürichbergen. A közlendők közé soroztuk. Blankának. Blanka I. II. A csingilingi csárda. Az elsőt a közölhetők közé soroltuk. Nem közölhetők: Ha tudnád. Úgy szeretnék. A köl tői tartalmat, mely tagadhatatlanul mindkettőben megvan, szerző csak nehézkesen tudja kifejezni. Barátom halálára. I. II. Az I. számmal jelölt egészen száraz próza; a második sem állhat meg. Tihany vára. A verselés ügyes, az elbeszélés lendületes, folyamatos; de az e fajta regék és mondák kora és divatja lejárt s csakis úgy állhatnak meg, ha szerző valami mélyebb eszmei tartalmat önt beléjök, az pedig itt egészen hiányzik. Király és leányka. Allegória akarna lenni, de zavaros. Szőke legény mért oly könnyes a szemed. Gyönge kisérlet: A megtorlás. Van benne erő, de a kidolgozás fogyatékos. RENCZ, 5 4 é v e s korában, Kassán. LEKI DULEBA ALFRÉD, sáros-palavniczai körjegyző, 67 éves korá ban. SZADILEK JÁNOS, dr. tanár, 3 3 éves, Trsztenán. VILLÁNYI TIVADAR, posta és táviró tiszt, 4 5 éves, B u d a p e s t e n. BLASKOVITS ÖDÖN, m. kir. ál lami gazdasági intéző, Mezőhegyesen. Ifjabb WELLER MIHÁLY, 3 2 éves korában, Győrött. MARKOVITS ISTVÁN, 76 éves, Kezdi-Vásárhelyen. GORKU LEÓ, telekkönywezető, 62 éves, Ungvártt. Báró VÉCSEY GYULA, földbirtokos, Bodrog Szerdahelyen 7 3 éves korában. ZDLAWSZKI ANDRÁS, Andrássy Gyula gróf tiszttartója, 65 éves korában, Csécsény községben. Özv. BENEDICTY GYÖRGYNÉ, szül. S i m o n y i Ernesz- tina, egyike volt az Orsz. nőképző egyesület legré gibb választmányi tagjainak, s ama huszonkét uri hölgy közt volt, kik Veres Pálné kezdésére az egye sületet megalapították. Koporsóját számos díszes koszorú borította, köztük a nőképző egyesületé, mely küldöttségileg volt jelen temetésén. LOMBAY NELLI, néhai Lombay Imre, Pest városa volt fő kapitányának leánya, Budapesten. WARGHA IMRÉNE, szül. Hácz Ágnes, kir. Ítélőtáblai biró neje Szegeden. CSEMITZKY EDÉNÉ, szül. Benitzky*Ka rolina, földbirtokos köztiszteletben élt neje, 78 éves, Nagy-Szitráczinban. Özv. FARKAS BÉLÁNÉ szül. Boser Jozefa, 73 éves, Budapesten. SAKKJÁTÉK. 1984, számú feladvány. Ehrensteiu M.-tól. SÖTÉT. ftbodefgh VILÁGOS. KÉPTALÁNY. «K felelős szerkesztő. Nem vágyom a világba. Közölni fogjuk; de á har madik versszakot jó volna tartalmasabbal cserélni föl, így csak üres rímpengetés, s nagyon elüt a többitől. Kossuth Ferencz főmunkatárs. Több évi fáradságos és költséges vegyi kísérletezés után sike rült oly szert találnom fel, mely teljesen ártalmatlan é s biztos hatással bir. Ezen szépítőszert elneveztem kalopa K A I O P S I O N hatása: sionnak A kalopsion használata által rövid idő alatt arezbőrünk, mely foltos, kiütéses volt, gyönyörűen kitisztul, nagy mértékben megfehéredik. Arezbőrünk lágy, puha, finom lesz. A kalopsion huzamosabb használata által az arezunkon levő ránezok elsimulnak és fiatal, üde arezbőrt nyerünk. A ki a kalopsiont folytonosan használja késő öreg koráig nem fog ránezos arezbőrt kapni. végen. Egy üveg ára 10 frt. Próbaüveg 2 frt 5 0 kr. A (Magyarok Bejövetele Feszty korkép Városligetben Andrássy-ut Csak m é g rövid ideig látható reggel 9-től este 4 óráig., az e s t i ó r á k b a n Meghalt a kis fiad. Vannak benne szép sorok; de az egész sokkal személyibb vonatkozású, semmint a nagy közönség elé bocsáttatnék XXX. évfolyam. m Hibaigazítás: Az sz. feladványban Decker A.-U>1 a?-re fekete gyalog állítandó. Nóta... Nem mese az... Erősen lüktető, szép magyar rythmikus formában van írva; de a gondolat egy kicsit mesterkélt. A Német- és Francziaországból igért közleményeket, ha lapunk keretébe illenek, szíve sen veszszük. NAPILAP. %t Dr. fíelteus E. Paris. Magyarországi képviselők: Kapható S Z A L A Y JÓZSEFNÉL,, I V., zöldfa-u, 11. sz. és TÖRÖK JÓZSEF gyógysz. urnái k i r á l y - u t c z a. Hogy a n. é. vevőim megcsalásoknak ne legyenek kitéve a Magyarországban forgalomba kerülő üvegek a képviselő pecsét és czimkéjével vannak ellátva Vérképző labdaesok, : r SSSSZ* «/.% : dók, g'örvélykórosok, láztalan tüdőbetegeknek legjobb gyógysiere. 1 üve* ára 1 frt 80 kr. Uiu'iir lohh'1/vnl gryouiorliurut, tüdő- és gréfcrehurut, Iliit Ul IdUUdlSUn, tudővész, hidesrlelés, malária, sryümőkór ellen legkitűnőbb 1 1 üveg égszínkék ezukrozott labdacs ára 1 frt 80 kr. N/íí hotafrvpflrak e l l? n.leghasznosabb gyógyszer az IBBI1*01 UeUJgíStjgeB. Q A I l ó pob l doboz l forint 40 kr. Ilállt muri II V7áívÍ7 letvjol>b minden szájtízek fölötti Kitün6 IRllU MllllI-341t»Iíi 6vszere a ragályos torokbajoknak isi Ára 60 krajezár. Piirnnrin fvíinifl arcz" éa kézkenőcsnek meglepő hatása l i l i p u t i n VICUIC v a n, 5 nap a i a t t i m m d e n foltot eltávolít s bársonyszerűvé varázsolja. 1 tégely 1 frt 10 kr. Kaphatók a készítőnél: A TRSTYMSZKY L gyógyszerésznél Sárospatakon Főraktár Budapesten : Török József gyógyszertárában, Királyutcza. Dr. Buday Emil gyógyszertárában, Városház-tér. Minden drogua-üzletben és gyógyszertárban kaphatók. ban Budapesten megjelent és minden könyvkereskedésben kapható: FOKGÁCSOK as én uj, javított Aooord oziterám, melynek 3 manuálja éi 20 húrja segélyével a legiengze'esebb, Irta erős bangót lehet létrehozni. E föl séges hangszeren egy óra alatt a cziterázhst tanító nettül bárki megta AHO JÁNOS. nulhatja, ha kottaismerete nincs is. Ara 1 frt 75 kr. Szállítási dlj és láda 55 kr. 2db. 3 frt 25 kr. Szál Finn eredetiből fordította lítási dij és láda 80 kr, utánvét mel lett. Megrendelések intázendok: Frledrleh Kncnler MusikPOPINI ALBERT. rerke,veue uradé Westphalen Ara fűzve 1 frt 2 0 k r. B u d a p e s t e n, IV., R é g i p o s t a - n. 5. Alapíttatott Veszek! Eladok! 7014 Cserélek! CHOCOLAT MENIER 4 világ legnagyobb gyára. Naponkinti eladás Ezen rendkívül czél zeiü jégsarkantyúk minden más gyárt mány fölött előnyt érdemel nek. Jóval kisebbek és könynyebbek. nem sértik a sarkat, és nem is lellattó eltávolí tani. Használaton kivül teljes n láthatatlanok. 60 kr.-nak előzetes beküldése ellenében portómenten, vagy póstautánvét melle t szétküldi: C. A. S j a ii ek j ii ii. Reickenberg jij; Levélbélyeg-kereskedés PRÜCKLER J. C. S63 Hirdetések elfogadtat nak a kiadó-hivatal ban, Budapesten, IV., cgyetem-iitcza 4. sz. a. A. Dr. Lengiel Frigyes-féle uyirfabalzsamnak szigornan a hasz nálati utasítás szerinti alkalmazása által a felső bőr l e h á m l i k las sankint és az ezen módon tisztított alsó bőr fiatal fényben és üde8égban jut felszínre. Minden nemű kiütés, szeplő, folt, vörös, anyajegy s t b. stb. ezen szer által elmúlik, a bőrránezok és h i m l ő h e l y e k lassankint el lesznek s i m í t v a ; egyáta ában az arczs/m friss, egészséges szint nyer. Dr. med. R a s p i tanár egyetemi procurator Bécsben és Pyeflaoh tanár Londonban mint kitűnő szert ajánlják Dr. Lengiel Frigyes nyirfabalzsamát. Í Egy korsó ára használati utasítással 1 frt 50 kr. A nyirfabalzsam hatásának támogatására szolgál a Dr. Lengiel Frigyes-féle benzoeu891 szappan darabonként 6 0 k r. Főraktár Török József gyógyszertárában Budapest, király-utcza 12. PSERHOFER J.-féle gyógyszertár, Még" csak néhány napig*. H ú z á s már 1896 deczember 28-án. főnyeremény 60,000 frt. Az összes nyeremények összege 160,000 frt. "Sorsjegyek á 2 í r t é r t kaphatók a lottó-igazgatóságnál Budapesten (Pest, fövámház, 'félemelet), a hová a megrendelt sorsjegyek ára postautalvány mellett előre bekül dendő, valamennyi lottó-, só- és adóhivatalnál, a legtöbb postahivatalnál, a bécsi «Merkur»-nál és minden városban és nevezetesebb helységben felállított- egyéb sorsjegyáruló közegnél Budapesten, 1896 október hó 4-én. Magy. k i r. lottó-igazgatóságr. CALDERONI és TÁRSA BUDAPEST. Váczi- és Deák-utcza sarkán. kívánatra bérmentve Bécsben, I. kerület, Singerstrasse znm goldenen Reichsaplel" hírneves, az elegáns hölgyek által használt arczeréme (nem zsíros ke nőcs) rövid idő alatt ifjítja és szépít) as arezot, eltávolít az arezró! mindet, nemű bőrtisztátlanságot. Egyedüli szer szeplő, májfoltok >attanások, bőratka (mitesser) ellen. Bámulatos hatása abban rejlik, hogy a bőrre kenve az által rögtön fölvé tetik és ez okozza azon csodás átala kulást, hogy szeplővel vagy májfoi to*kal teljesen fedett arcz 3 4 nap alatt alabástron fehérré lesz. Mivel nem zsíros nappal is alkalmazható, a eremé vel bekent bőrön a hölgypor remekfii tapad. Ara 50 kr. 1 frt. Margit-szappan á r a 3 5 kr. Margit-hölgypor, fehér, rózsa é s eremé színben á r a 6 0 k r. M a r git-fogpép 6 0 k r FÖLDES KELEMEN gyógyszertára, Aradon, Deák Ferenes-utesa 11. a*. Főraktár B U D A P E S T E N, Török József, Király-utcza alatt VÉRTISZTITÓ LABDACSAI" m e l y e k e t a z e l ő t t E g y e t e m e s l a b d a c s o k n a k " n e v e z t e k, jogosan meg érdemlik ez utóbbi nevet, mivel ezek a labdacsok nagyon sok betegségben hasz nálhatók, kitűnő hatással. Ezek a.labdacsok sok évtized óta vannak általánosan elterjedve és kevés olyan család van, mely egy kis készletet ne tartana otthon ebből a kitűnő házi szerből. Számos orvos ajánlja ezeket a labdacsokat házi szer nek, különösen ama bajok ellen, melyek r o s s z e m é s z t é s é s s z é k r e k e d é s által támadnak, u. m.: e p e k e r i n g é s z a v a r a, m á j b a j, b é l g y ö n g e s é g f e l f ú v ó d á s o k, az agyban való v é r t o l u l á s o k, a r a n y é r eseteiben stb. A vértisztitó tulaj donságuknál fogva különös jó hatással v é r s z e g é n y s é g b e n és az ebből eredő betegségekben: s á p a d t s á g b a n, i d e g e s f e j f á j á s b a n stb. A vértisztitó labdacsok hatása enyhe, fájdalmat nem okoznak és igy a leggyöngébb betegek és gyermekek is bízvást bevehetik. Ezen vértisztitó labdacsok több mint 100 év óta tiszta és hamisítatlan minő ségben kaphatók az «arany birodalmi almához» czimzett gyógyszertárban Bécsben, Singerstrasse 15. sz. a. s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz (skatulya) ára 2 1 kr. o. é. Egy csomag, melyben 6 doboz van, 1 frt 5 krba kerül, bérmentve ntánvételi küldésnél 1 frt 40 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el. Az összeg előleges beküldésénél (mi legjobban postautalványnyal eszközöltetik) bér mentes küldéssel együtt: 1 csomag 1 frt 25 kr, 2 csomag 2 frt 30 kr, 3 csomag i frt 35 kr, 4 csomag 4 frt 40 kr, 5 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 kr-ba kerül. Ezen kivül még mindennemű megbízások elfogadtatnak s a leg gyorsabban és legolcsóbban teljesíttetnek az tarany birodalmi almáhozi czimzett gyógyszertárban: Bécs, Singerstrasse 15. sz. a. Csak azon labdacsok valódiak, melyeknek használati utasítása J. Pserhofer aláírással v a n ellátva é s e z e n aláírás m i n d e n doboz födelén vörös színben v a n nyomtatva Ezredéves oraágos kiállitá díszoklevél küldetnek. Izzólámpák. yw.'o 4 &> i s ff I z z ó l á m p a g y á r u n k tetemes kibővítése folytán azon kellemes Jt> helyzetben vagyunk, hogy izzólámpáinkat m i n d e n keresett rendszerben, elismert jóságuknál fogva b á r m e l y mennyiség SIEMENS és H4LSKE» 5 T Fém- és diszműtárgyak. Valódi VIII. ker., Kerepesi-ut 9/a. szám világítási testekből villamvilágításhoz,valamint légszesz ós villámhoz kombinálva. PetpoleumIámnak lámpák a legegyszerűbb kiviteltől a legpazarabbig. Herrmann M.,é e szab villám* *? co lámpák. Gyári raktár: Dns raktár 15. szám Raktár Budapesten, Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. sz. a. Színházi látcsövek alumíniumból legkülönbözőbb ki állításban kitűnő üvegekkel bőrtokban vagy elegáns peluche zacskóban. Női látcsövek fogantyúval. Leg újabb Zeuss-féle távcsövek. Tábori vadász és verseny látcsövek legújabb átalakítással á tirage rapidé. Sálon lorgnettek. Orrcsiptetők és szeművegek arany, ezüst, teknősbékacsont keretben legjobb üvegekkel. Stereoskop szekrények. Aneroid légsulymérők. Terem és ablak hőmérők diszes kivitelben. Rajzeszközök. Fényképé 6985 szeti készülékek stb. dus választékban. Árjegyzékek 50,000 kilo. Kapható m i n d e n fűszer es c s e m e g e - k e r e s k e d é s b e n é s e z u k r á s z d á b a n Az arozszin fiatal fénye és üdesége. ben, legolcsóbban számithatjuk. nflany-világitósnál. Belépő-dij 50 krajcsár A Franklin-Társulat kiadásá I * o m p a. s Jégsarkantyúk! : j! H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten: E. J. és F. H. Andorfi S. Kovács J. Sárospatakon : Gérecz Karoly. Csomonyán: Németh Péter. Gyulán : Dr. Plopu György. A pesti sakk-kór. Az agg s leánya. Az ily rajz, melynél sem a sze replők lelkébe nem pillanthatunk, sem történeteket nem ismerjük, nem igen érdekelheti az olvasót. TJton. Köszönettel vettük. A másik is közelebb sorra kerül EGYETÉRTÉS ÖRÖK SZÉPSÉG. Világot. a. SÓM. í. Ket d5 : 8. Veá d3.. Kd5 c5 e5 4. Vd3 b5-f5 mat. Karácsony idegenben. Közölni fogjuk. Rorate. A sikerült költeményt a közlendők közé soroztuk. PARIS 9, rne de In Palx, 8 PARIS I Sí A főváros legszebb látványossága mondanivalók. F A Y, ILLATSZERÉSZ. Az Egyetértés nem dolgozik a hatásvadászat olesó esz közeivel, hogy magának egyszerre, tömegesen esakhamat njra elmaradó, uj előfizetőket szerezzen, hanem mindenkot kellő színvonalon álló közleményei, gyors, pontos és min den tekintetben megbízható tudósításai által iparkodik régi, u. hl) jó hírnevét mint hazánk legelső rangú napilapja állandóan (entartani, hogy ez utón ne esak régi előfizetőit kapcsolja állandóan magához, hanem közönségét nj hóditások álta! u 91 évről-évre maradandóan meg is szaporítsa. Hogy ezt a czélt elérjük, erre nézve legnagyobb tárna szunk a lap nagy terjedelme. Az Egyetértés egyetlen egy ES IS oldalon majdnem annyi betűt képes közölni, mint a kisebi lapok három egész oldalon s igy az Egyetértés egy rendet 8 oldalos lapja annyi közleményt tartalmaz, mintha a kisebb lapok 24 oldalon jelennek meg, a mi azonban osak ünnepnapokon történik. Ilyenkor az Egyetértés 12 20, illetőleg a kisebb alakban számítva oldalnyi terjedelmű.. Csakis a lap üy nagy méretei teszik lehetővé, hogy az Egyetértés mindenről oly bő és részletes tudósításokat közölhet, a milyeneket egy más lap sem nyújthat közön ségének, így általánosan ismeretes, hogy az Egyetértés A Vasárnapi Ujsági 49-ik számában közölt kép orezággyüíési tudósításai e nemben a legtökéletesebbek, talány megfejtése: Paraszté a dolog, én magyar nemesak a tudósítások kimerítő volta folytán, hanem annál a tárgyilagosságnál és részrehajlatlanságnál fogva is, mely nemes vagyok. t tudósításokat minden pártszinezetü olvasó előtt is élve zetessé teszi. Egy másik nagy erőssége a lapnak rendkívül bő tarosa- és regényrovata. Az Egyetértés állandóan, két kitűnő regényt közöl egyszerre, részint eredetit, részint H e t i n a p t á r, deczember hó. a modern világirodalom remekeiből válogatva elsőrangú műfordítók fordításában. Az egy év alatt közölt regények Nap Katii, prot. naptár G5r5g keieti naptár nyomtatott ivre, vagyis rendes regény kötetre rúgnak. Ily kötet regény bolti ára legalább 2 0 Vasárnap D. IV. Adv.v. 8 F ugyanannyi forint. Ha most még tekintetbe vesszük az 21 Hétfő Tamás ap. Egyetértésnek mindenkor közéletünk kitűnőségei és első 9 B. A. fogant. 22 Kedd Zeno vt. rangú publiozisták által írott vezérozlkkeit és egyébb 10 Ménáz 23 Szerda politikai közleményeit, bő hírrovatait, eredeti Viktória, sz. 11 Dániel t á v i r a t a i t az ország és a világ minden részében levő U Csütörtök.ndám, Éva 12 Spiridion saját levelezőitől, továbbá a vasárnaponként megjelenő s 2 5 Petek Nagy Karács. 13 Eusztrát, O. egy-egy szaklapot pótló <Irodalom>, (Tanügyi és (Mező 2 6 Szombat István I. vt. 14 Tirzus gazdasági ezimü országos hírű rovatokat s végül az Egyet értés legjobban informált közgazdasági, i p a r és mező Hold változás. Utolsó negyed: 27-én d. u. 1 ó. 25 gazdasági rovatait és megbizható tőzsdei tudósításait, bátran mondhatjuk, hogy az Egyetértés a hazai sajtónak egyetlen orgánuma, mely az intelligens közönség minden Felelős szerkesztő: N a g y M i k l ó s. osztályának igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni képes (L. Egyetem-tér 6. szám.) Mindezen előnyök daczára az Egyetértés előfizetési ára a legmérsékeltebb: 6928 S e l y e m - d a m a s z t o k t>5 k r t ó l 14 frt 65 krig Egész évre _ méterenkint valamint fekete, fehér szines Hen_ 20 frt neberg-selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méteren Fél évre... _ 1 0. ként sima, csíkos, koczkázott, mintázott, damaszt Negyed évre 5 stb. (mintegy 240 különböző minőség, 2000 szin Egy hóra és mintázatban stb.) megrendelt áru postabér és. 1 i 80 vámmentesen a házhoz szállítva mintákat posta Előfizetések legozélszerübben postautalványon az Egyet fordultával küld: H e n n e b e r g G. (cs. és k. udvari értés kiadóhivatalához Budapest, papnövelde-ntoaa 8. szállító) s e J y e m j r y á r a Z ü r i c h b e n. Svájczba intézendők. czimzett levelekre 10 kros, levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.' Magyar nyelven irt megrende lések pontosan elintéztetnek BA Az számú feladvány megfejtése Géiecz Károlytól. Szerkesztői '*vos Különleges Rizspor BI8MUTTAL VEGYÍTVE VASÁÉN API Ü.TSÁG. Szabadalmazott Főiskolai [1,. 1/1 III T Ó I T A I I kipróbált lgazg-orvos U h i \ U l l L U L I n l l gyógyszerel La. Csávolszky Lajos, Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. Világos. Botét. 1. Vb5 fi... Ke5 e4 >. Vfl ei... Kei e5 (a) 3. Vei gá... Ke5 f6 4. Vg2 g7 mat Legjobb é s l e g h i r n e v e s e b b pipere h ö l g y p o r : a POLITIKAI RÁS, Korláton, 8 0 éves korában. KOMPASZKY F E _ kinily-olnj a legjobb biztonsági petróleum. A létező legjobb petroleum-lámpa. H _ Szesz-lámpák Auer-égöre. % Unikum-lámpa a legczélszerübb használati lámpa. Raktárak Budapesten: v., Giaella-tér 1. * VI., Teréz-körut és Király-utcza sarkán, VIII., Üllői-ut 2., a Kálvin-tér sarkán. * X., Jászberényi-ut. Házi villamos berendezések eszközöltetnek P O Z S O N Y : Lőrinczkapu-utcza.

9 864 VASAENAPI ÜJSAG. 51. SZÁM. 4AA»7V*7A*A»A4A*A*A*A*A»AJ7A*A*A*A*A*A*A*A*A»A4A*A*A*A*A*A!> 1S ÉVFOLYAM. Toronyérái" ptlota, laktanya, gyári' villanyórákat, legelőnyösebben rendez be Jm%\y m - S\*SLLJ\J% %/ UE DE LA PAIX, PARIS Le m o n d e élégant et fashionable d e P a r i s se s e r t : a «rfevolognr. Impériale, Sapoeeti, s a v o n s p é c l a l ; Cretne de Wraiiea e t Pondre de CyprU pour le telnt pc'to'radtoir et lo T>'poriüüar- JichyBelle Xrance. Aleoolat de HOB<"> pon ÍM Ónra. Extráit! Budapest, V, kerület, Jóxsef-ter 10. szám. N a g y v á l a s z t é k i! raktár h í m z é s e k b e n s r a l l a g o k betétek, r u h á k. Különlegesség legfinomabb angol Madapolamban mennyaatzonyi kelengyék részére. Selyem, bársony é s gyapjú szövetek megrendelésre himeztetnek (Patenté). Kieszközöl, védjegyeket és mintákat belajstromoztat, a világ minden államában, legkedvezőbb feltételek mellett, R É T H Y J Á N O S, n e m z e t k ö z i s z a b a d a l m i i r o d a. B u d a p e s t, E r z s é b e t - k ö r ű t 2. s z á m. (Tulajdonos Zielinski Szilárd, oki. mérnök.) 7015 SZABADALMAKAT Eisenschiml és Wachtl Bndapest, Váczi ntcza Bécs, V n i / I.. Kaiserstrasse 6 2. Karácsonyi és újévi ajándékok, fény képészeti készülékek, Piaphani képek, keretezések, passepartouk és képállványok a legfinomabb és legolcsóbb kivitelben. Árjegyzékek Ingyen és bérmentve. FÖLDVÁRY férfiíllvat- IMRE é s fehornemii raktára. BUDAPEST, IV., Koronaherczeg-utcza Újdonságok 11. t z., a főposta mellett és Arjeejiséh bérmentve. Speciális készítője jó szabása férfi ingeknek silyemkelmékben I úgymint fehér, fekete és mindentéle más színben gyári árakon, a v.itódiság és tartósságért való jótállás mellett, méterenkint 35 krtól 11 frtig portó és vámmentesen házhoz szállíttatnak. Magánosok számára a legjobb, közvetlen megrendelési furrás. Ezer m e g ezer elösmeró irat.. Minták franko. Svájczbi levélporto kétszeres. G R I E D E R ADOLF ÉS T*± VIII., Kerepesi-út 9., a Pannónia mellett Telefon. Bndapesten, 11., Kaztnciy-a. 3. Kípes árjegyzék, kslteégjegyz. benn.»v»v*v*v»v»v»v»v*v»v»v»v»v»v»v»v»y»v»v»v»v»v»\yi>v»v»v*v»vyvyvt Schweiczi hímzések gyári r a k t á r a Mayer Károly L. I, m, állami kedveim, 6951 selyemkelme gyárak szövetsége Z ű r i e n. Spanyol kir. udvari szállítók. Spanyol kir. udvari szállítók. Váljunk el Kinek v a n szeplöje? vagy bármi folt, vagy pattanás az arczán? Az teljes biz tonsággal fordulhat annak eltüntetése végett a v i l á g h í r t az eddig használt értéktelen szerek tő'. Köhögésnél, rekedtségnól, a torok és légzési szervek minden zava rainál teljes biztossággál hatnak Seraü arczkenőcshöz, mely nemcsak eltávolít mindenféle bőrtisztátalanságot hanem az arozhőrt v a k í t ó fehérre, t i s z t á v á és üdév«teaai. 1 tégely ára 7 0 kr. Postán franko küldve 1 frt 5 kr. S z a p p a n hozzá 1 drb 8 0 kr. Kapható Budapesten: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerész ur nál, E g g e r - f é l e " N á d o r t gyógyszertárban valamint minden magyarországi gyógyszertárban EGGER MELLPASZTILLÁI. Rozsnyay Mátyás gyógyszerész, Aradon, Egger-féle gyógyszertár a «Nádorhoz* Ezrekre menő hálairatok rendelkezésre. Egy doboz ára 5 0 kr. és egy forint. P r ó b a doboz 2 5 kr. Kaphitók minden gyógyszertárban. Főraktár: Budapest, Váczi-körút 17. Paris Genf Chicago. Caccurvan tffyutm E gyártmány kitűnősége magyarázza meg rendkívüli kelendőségét Brüsscl Bécs London Kitüntetve Magdebnrg. Egyetemes gyoniorpor Barella P. P. W.-től Berlin 8W., Friedriohstrasse 220, a f r a n c z i a o r s á g i o r v o s i t á r s u l a t o k t a g j a. Orvosilag legjobban ajánltatik. R e n d k í v ü l s i k e r e s, még idült gyomorbajoknál is. Szállít p r ó b á r a i n g y e n, csupán a viteldíj meg térítése mellett, b e r l i n i f ő r a k t á r á b ó l. Ausztria-Magyarország számára egy doboz frt 1.60 Baktár: annak arany, 18 ezüst érem. 52. SZÁM Előfizet ét feltételek: VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egész évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt 1 félévre 6 A RÉGI S A MAI_KARÁCSONY-ESTE. emlékeiből, melyeket öreg koromban homályosuló szemeimmel csak mintegy fátyolon át láthatok, egy bájos, kedves kép tűnik fel előttem, melyet soha sem felejthetek el : a betlehemesek járása. Kará csony estéje volt; künn ropogott a hó a járó-kelők lábai alatt, mi szorongva ültünk a meleg szobá ban, feszült várakozásban: apánk, anyánk kö rül a gyermekek, kik közt a második én vol YERMEKKOROM G BUDAPEST, DECZEMBER 27. Csnpán a VASÁRNAPI UJ8ÁG j J *'" Csnpán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK J * tam, 7 8 éves. Öt óra tájt, már sötét éjszaká ban, ének hangzott s közelgő lépések kopogása az utczáról. Egyszerű házunk, szobánk utczára néző ablakához siettünk, szinte rohantunk s az éji homályban kivehettük a közeledő csoportot, mert kezeikben lámpással közeledtek hatanheten, utczagyerekek riongó csoportjától kisérve. Az ének egyre közelebb hangzott, s már szövegét is kivehettük (könyv nélkül is tudtuk), «Krisztus urunknak áldott születésén", s mikor a menet oda érkezett, az ajtóhoz szaladtunk, hogy a 43. ÉVFOLYAM. JJQ Külföldi előfizetésekhez a postailsg meghatározott viteldíj ie csatolandó. várva várt vendégeket bebocsássuk. Kisebbnagyobb fiúk voltak, pásztorsubákban, kucsmá val fejőkön, lámpákat s egyebeket fogva kezűk ben, s köztök három szálasabb legényke, arany papír sujtásos palástköpenyt viselve vállukon, fejőkön vastag papírból kanyarított s arany papírral bevont koronát,.kenderből készült s keblökre omló szürke szakállal. A betlehemi pásztorok s a napkeleti bölcs királyok! mert az Írásbeli mesét már jól ismertük. A leg öregebbnek álezázott juhász egy bárkaforma Budapesten: Török József gyógysz. király-uteza 1 2. szám. A> SZÉPSÉG! & Turista fluid. A kigyó védjegynél. Bégi ohlrfi dlaté- I! d J j M t ' I Tar, ík. asszony a föld tikns-co-metikai #f~%, I k, n T'Ua''* é " lo"* szar (dörzsölésre)» H W&fí\i*Jf I ' " e 1 0 * kitfln'"">ik<>r emberi l u t Idegei- I L» 5 V I " lh M t n U i * k * nek i s izmainak I I F A H J H H H t í i k ««>alté»éra < Diana arczkenőcsöt, 'S&SSrüZ bőrt, legbiztosabban finomító és szépítő szer. Legjobb eredménynyel használtatik minden bőrbetegség és bőrtisztátlanság u. m.: kiütés, szeplő, nájfult stb. ellen. Egy tégely ára 5 0 krajezár. rossé és rogékonj- I I j á,? «2 r í M o f l ", M k n, g 3, o b b u t»" nyá tételére. I I I * $ t, 3» j S M I zások után vala 1.1- Raktár: B u d a p e s t, Kristóf-tér és Váczi-ntcza sarkán. 'A palaczk U C.JlJiiuéiíüJtP a fenti rédjegygyel i/, p»i,k 60 kr. l í l. r. ' l M'/.inViíMriW T e J 8 z e r f l folyadék, I I W I O l U t g U J j. elismert legkitűnőbb mosdóvíz. Az areznak szép fehér és üde szint ad és ezt puhává teszi, eltávolít és óvja min den arcztisztátlanságtól. Nagyon kedvelt hölgy kozmetikum. E g y üveg ára 7 0 krajezár. ellátott palaczkban és kapható minden gyógyszertárban. Főraktár: Kerületi gyógyszertár, KornenbnrK,Béos mellett. Szójegy, czimlap é s csomagolás törvényesen vedre Gyártmányok: Alparta-rzüst, rhina-fiüst és alparrából: m. étszerek, asztalterité kek minden kivitelben; gyer tya- é s gyufa-tartók, teakannák, tea-szűrök, magán házak, szállodák, vendéglők és kávéházak részére. Kelengye-casetták. Szabadalmazott. 1 frt. Valódi csnpán 7032 tiszta nikkel fó'zó'-edények. Képes árjegyzék kívánatra ingyen. gyöngye. Azért használjon minden hölgy : jármüve. Nincs többé köhögés! Ibolya kézmosópor. s V X U í Tüdő i gégebajban s z e n v e d ő k részére. Med. nniv. Dr. F Á Y K I S S K A R O L T szép fehér szint ad. D o b o z á r a 6 0 k r. Használati utasítások mellékelve vannak. szepesi kárpáti gyógyrukivonata Főraktár a készítőnél 1 Öreg 7 5 k r, e z u k o r k á k egy dobot 35 kr., t h e a 1 csomag SO k r., egy k i, prébacsomag 9 5 k r, 30 ér óta a legjobb sikerrel használtatik köhögés, rekedtseg-. burát, hókhurut, influenza, l é l e g z é s i akadályoknál, oldal szúrásnál, tüdögyuladásnál é s idült hörghurutnál Kapható Koller Testvérek a -Nagy Kristóf -hoz czimzett gyógytárában, Bndapepesten, IV. ker. Kristóf-tér í. Váczi-ntcza és Kristóf tér s.rkán, SZEGHY SÁNDOR SZEGZÁRDON Budapesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában. SZÉPSÉG! SIKKES EGYENRUHÁKAT t á b o r n o k o k n a k, t i s z t e k n e k, önkénteseknek, vasúti és postahivatalnokoknak, erdészeknek, csendőrségnek, rendőrségnek, tűzoltóknak, pénzügyőröknek és a n y a k ö n y v v e z e t ő k n e k készítenék ~R T.TTTVr L J J - J U -LVJ- "FIS -1 lkj T AT?,SA -1" " «0 - L c s á s z á r i é s királyi Fensége József főherczeg u d v a r i szállítói. BUDAPEST, IV., Sütő-utcza 2. (Szervita-tér sarkán.) Jegyzékek készséggel küldetnek. PrankliD-Tárguiat nyomdája, Budapest.,TV., Egyetem-ntcza 4. szám 1 p<mtm. 7(m. KARÁCSONY ESTÉJÉN. Jantyik Mátyás rajza.

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben