Alsós magyar tankönyvcsalád

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsós magyar tankönyvcsalád"

Átírás

1 Alsós magyar tankönyvcsalád a Mu szaki iadótól Ju há sz G 7) yula (188 Tiszai csönd ivehetô melléklettel A szövegértés és szövegalktás kmpetenciák fejlesztése az alsó tagzatn Játéks, mesés, élményszerű tanítás Nagy frmátumú, gyermekközeli grafikák Hangztató-elemző-összetevő betűtanítás éplvasással támgattt mesemndás ésleltetett írástanítási módszer Igényes irdalmi válgatás Bőséges szemléltetőanyag Egyedülálló módszertani segédletek mplex feladatsrk a szövegértés-szövegalktás kmpetenciák fejlesztésére Differenciálásra alkalmas, egymásra épülő feladatk rrás önyvek

2 u els évflyam Betu vár és alandvár Csájiné nézics Anikó: BETŰVÁR 113; 190 x 258 mm; 136 ldal + 16 ldal lvasólap A Betűvár ábécéskönyv a hangztató-elemző-össze tevő betűtanítás és a szótagló lvasástanítás módszerére épül Magá ban fglalja a betű tanulást előkészítő időszak fejlesztő feladat rendszerét és a teljes magyar ábécé meg ismerte té sé nek, a betűismeret megszilárdításának, valamint a szó- és mndat lva sás technikai elsajátításának prg ramját Egyszerre tanítja a kis és nagybetűket A kifejezőkészség és a szókincs fejlesztését nagy frmátumú, gyermekközeli grafikák segítik A könyvhöz melléklet ként tartzik egy a differenciálást segítő, 16 ldalas szótagló fü zet (Olvasólapk) is A betűtanulást követő lvasni való külön kötetben kaptt helyet (Mesevár), így a Betűvár kezelhető méretével és súlyával nem terheli a gyerekek táskáját Osztálynyi megrendelés esetén a könyvhöz tartzó hívóképeket ajándékba küldjük S Hangztató-elemző-összetevő betűtanítás Szótagló lvasástanítás Egyszerre tanítja a kis- és nagybetűket Nagy frmátumú, gyermekközeli grafikák Melléklet: Olvasólapk 16 ldalas szótagló füzet Hívóképek Csájiné nézics Anikó Czirbeszné Ignácz Éva: ALANDVÁR észség és képességfejlesztő feladatlapk 110; 190 x 260 mm; 8-48 ldal L A alandvár című kiadvánnyal az íráskészség, az lvasási készség, valamint a különböző részképességek fejleszthetők A játéks feladatk lehetősé get nyújtanak a vizuális memória, a testséma, a téri tájékzódás, a szerialitás, a relációs szókincs kialakítására, fejlesztésére Y Z Részképességek fejlesztése Játéks feladatk ejleszti a vizuális memóriát, a testsémát, a téri tájék zódást, a szerialitást, a relációs szókincset 2 rrás önyvek

3 els évflyam Mesevár és mesevár munkafüzet E a Brsószem hercegkisasszny 1 Olvasd el a szószlpkat minél többször! egy vlt akart királyfi meglelje birdalmába de egyszer termett hazatért feleségül hercegkisasszny 2 eresd a keretben lévő szót! Számld össze, hányszr találtad meg! Y aki lyat trónra világt feleséget mindegyikben egy nemkilegydefrdaegynvgzhuegyxcdegyélkegyklijnuegychz egymnubegylépőáhegyklegybnvhgztlképegynbóüöklter dfgegynbmlépegyfretwqsadcyegymbcvfhfáéőpegymikl egyvcedegycxsegyaswqegylkiegynuztegybnuélkikijuegyn l1 0 Olda 10: Olvasd el a szavakat úgy,ndehgy közben a szavak alatti zés B1_Elre pntt figyeled! akadt ugyan elég egyszer venni termett világt valami kastély elbúsult éjszaka kapuján kpgtak megörült hercegkisasszny Brsószem hercegkisasszny 1 Húzd alá! Miért kelt útra a királyfi? Vándrlni akart Világt látni eleséget keresett Milyen hercegkisassznyt keresett? hzzá illőt trónra termett főzni tudót karcsút hsszú, fekete hajút brsót szórt a földre követ tett az ágy alá magt sütött a dunnák közé 2 ösd össze! 3 Számzd meg időrendi srrendben az eseményeket! A királyfi feleségül vette a hercegkisassznyt A brsó miatt nem tudtt aludni A királyfi hzzá illő feleséget keresett Egy éjszaka kpgtak a kastély kapuján 4 Beszéljétek meg! Mi történt a lakdalm után? Hgyan éltek tvább? Csájiné nézics Anikó Szilvásiné Turzó Ágnes: MESEVÁR 112; 190 x 258 mm; 64 ldal + 16 ldal feladatlap A betűk megismerése, a szavak, szókapcslatk és egyszerű mn datk lvasása után a diákk kezükbe vehetik ezt a minden ízében egyedülálló lvasó könyvet A Mesevár nem csupán meséskönyvre emlékeztető meg jele né sé ben különbözik a hagymánys lvasókönyvektől A mesék interpretációja is szkatlan és újszerű éplvasással tám ga ttt mesemndás sal és rövid szöveges betétekkel kíséri végig az lvasni tanuló diákt a közkedvelt mesék világán Megjelennek a természettel és a gye re kek mindennapi életével fglalkzó lvasmányk is, ügyelve az lvasástanulás ütemének megfelelő szöveg-kép arányára A könyvhöz mellékelt kivágható feladatlapk is a váltzats szövegfeldlgzást szlgálják M Meséskönyvre emlékeztető kivitel éplvasással támgattt mesemndás és rövid szöveges betétek kmbinációja A természettel és a gyerekek mindennapi életével fglalkzó lvasmányk Az lvasástanulás ütemének megfelelő szöveg kép arány Melléklet: kivágható feladatlapk B Csájiné nézics Anikó Szilvásiné Turzó Ágnes: MESEVÁR munkafüzet 102; 259 x 187 mm; 64 ldal A rrás tankönyvcsalád legújabb tagja, a Mesevár munkafüzet krszerű, figyelembe veszi a kisisklásk írás-lvasás tanítására vnatkzó szakirdalm legújabb eredményeit, megállapításait övetkezetesen épít a különböző érzékszervekre, váltzats tevékenységeket kínál, nem hanyaglja el a képzelet világát a valóság mellett Egyaránt jól használható felzárkóztatásra, az átlags képességű tanulók részére és az ügyesebb gyerekek számára is A Mesevár tankönyv 31 meséjéből tartalmaz feladatkat ötése spirálztt, így jbb- és balkezesek számára is használható ét részre taglható szerkezet szövegértési és lvasástechnikai feladatk Differenciálásra alkalmas U 3 rrás önyvek

4 B els évflyam szépírás I és szépírás II Csájiné nézics Anikó: SZÉPÍRÁS I 121; 258 x 190 mm; 56 ldal S O Y Csájiné nézics Anikó: SZÉPÍRÁS II 122; 258 x 190 mm; 104 ldal A Szépírás I az írás jelrendszerének elsajátítását előkészítő, képesség fejlesztő munka füzet, a Szépírás II az írás gyakrlását szlgálja Mindkét kiadvány célja, hgy a késleltetett írástanítás módszerét alkalmazva a bevezető isklaszakaszban felkészítse a gyerekeket az írtt betűalakk elsajátítására és használatára A késlelte tett írástanítási stratégia előnye, hgy mentesíti a gyerekeket a feszített tanulási tempótól, hiszen az írástanulás nak nem kell együtt haladnia a betűk meg ismerésé vel, az lvasás tanulás menetével A szerző skéves tanítói gyakrlatá ban kipróbált eljárását használta fel a munka füzet össze állítása srán, így egy gyermekközeli, mtiváló, játéks munkáltató eszköz született A könyv frmátuma a gyerekek életkri sajátsságait veszi figyelembe A fektetett frma és a spirálzás révén lehetővé teszi a szabad kézmzgást, jbb és balkezeseknek egyaránt A krsztály L B számára ideális méretű kiadvány könnyen áttekinthető munka felületet biztsít, a papír minősége és vastagsága pedig a nagybb igénybevétel nek is megfelel épességfejlesztő munkafüzet ésleltetett írástanítás módszere Gyermekközeli, mtiváló, játéks munkáltató eszköz A fektetett frma és spirálzás révén lehetővé teszi a szabad kézmzgást, jbb- és balkezeseknek egyaránt A papír minősége és vastagsága nagybb igénybevételnek is megfelel 4 rrás önyvek Z

5 els évflyam irdalmi kincsestár 2 és irdalmi kincsestár munkafüzet 2 G B Y Z Terei Andrásné: IRODALMI INCSESTÁR 2 211; B/5; 168 ldal m T O Terei Andrásné: IRODALMI INCSESTÁR MUNAÜZET 2 212; B/5; 88 ldal A másdik sztálys irdalmi lvasókönyv tematikus fejeze tekre szttt válgatás, amely elegendő mzgásteret enged a tanító nak, hgy a tantervi követelményeken túl saját elképze lé sei szerint vezesse be diákjait az lvasás világába Mese és vers, természet ről szóló prózai írás, a krsztály érzelmi nyitttságára építő, ünnepek kel és a hazaszeretet tel fglalkzó szövegek kaptak helyet a válgatásban Az lvasmánykat váltzats és gndlkdtató, szöveg elemző műveletekre késztető kérdé sek és feladatk követik Mértéktartó, ízléses kivite le zé sé vel, illusztrációi val segíti az esztétikai nevelést célzó tanítói szándékt Tematikus fejezetekre szttt 58 lvasmány Mesék és versek, természetről szóló prózai írásk, ünnepekkel és hazaszeretettel fglalkzó szövegek Az lvasmánykhz kapcslódó kérdések és feladatk, melyek váltzatsak, gndlkdtatóak és szövegelemző műveletekre késztetőek Ízléses kivitelezés, illusztrációk A krszerű szemléletű munkafüzet az lvasókönyv 58 lvasmányáhz kínál kmplex feladatsrt, a szövegértés-szöveg alktás fejlesztésének szándékával Rendkívül széles módszertani repertárja kiemeli a hasnló kiadványk közül A szerző tudatsan kerüli a szkványs, hagymánys feladattípuskat, lehetetlenné téve a rutinszerű megldást A szövegértést infrmáció kiemelő, értelmezést feltételező, felfedeztető, lényegkiemelő feladatk szlgálják, ezekhez kapcslódnak a nyelvi érzékeny séget fejlesztő és az lvasási szkáskat alakító tevékenységek Találkzha tunk például rövid ismeret terjesztő, tájékztató szövegekkel, táblázats adatrendezés sel, hgy a gyerekek ezen infrmáció szerzési lehetőségeknek a használatát is gyakrlhassák Az lvasókönyv lvasmányaihz kmplex feladatsrk Széles módszertani repertár Infrmációkiemelő, értelmezést feltételező, felfedeztető, lényegkiemelő feladatk Nyelvi érzékenységet fejlesztő és az lvasási szkáskat alakító tevékenységek 5 rrás önyvek

6 másdik évflyam magyar nyelvtan 2 s P A Magyar nyelvtan tankönyvsrzat azzal a határztt szándék kal készült, hgy szakítva a nyelvtani anyag bemutató és be gyakrl ta tó tankönyvek hagy má nyá val a gyerekek számára elérhetővé tegyék a nyelv élményszerű fel fedezését A pedagó gus nak nem a hagymánys leíró jellegű nyelvtan tananyagn kell végigvezetnie az sztályt, hanem a diákk játéksan, az egymásra épülő feladatk segítségével, bőséges szemléltető anyag tám ga tá sá val maguk bnt ják ki a nyelvi tényeket A Magyar nyelvtan 2 elsősrban a hangk és betűk téma körét és a hzzájuk kapcslódó helyesírási tudnivalókat, a szótaglás és az elválasztást szabályait M L Csájiné nézics Anikó: MAGYAR NYELVTAN 2 221; 190 x 258 mm; 128 ldal J öleli fel glalkzik a szavak jelentésének és alaktani szerkezetének néhány kérdé sével is, végül a mndatfajtákat tudatsítja a beszélő szán déka szempntjából A könyv nem a szabályk bemaglását követeli a tanulóktól A legtöbb, amit készen ad, témakörönként a felada t kat követő néhány következtetés A nyelv élményszerű felfedeztetése Nem hagymánys, leíró jellegű nyelvtan Játéks, egymásra épülő feladatk Bőséges szemléltetőanyag Nem a szabályk bemaglását várja el a könyv, hanem segít levnni a következtetéseket 6 Z rrás önyvek

7 irdalmi arcképtár A ra ny us ( ) ie ? 85 9) W ilhe lm Grim 178 m( 1 6 A vén rszlá n és há sz G l rpád ( ) yula (188 a róka irály A láng Budai Tibr: IRODALMI ARCÉPTÁR 100; 202 x 285 mm; 47 lap Tiszai csönd Az Irdalmi arcképtár 47 író arcának rajzát és legnépszerűbb művének illusztrációját tartalmazza Budai Tibr grafikusművész ábrázlásában A művészi igényességgel készült akvarellrajzk finm és árnyalt kidlgzású képi világa erősíti egy-egy vers, mese gndlati hangsúlyait, tematikájában a 6 11 éves gyermekeknek szóló magyar és világirdalm remekműveiből válgat Ezópustól Csukás Istvánig Az arcképtár gazdag teret kínál az anyanyelvi és irdalmi tapasztalatszerzéshez, az esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőkészség élményszerű megalapzásáhz Célja, hgy H zarvasró Tó th Á Ju Békak csdas Száncsengő zó p 2) s ( s Sándr (1913 Rege a E Ján ) W eö re T 8) E az alsó tagzats magyarnyelv- és irdalmórákat színesebbé tegye, használatával a gyermekek könnyebben megismerhessék, hzzáköthessék a szerzők arcképét a mesékhez, versekhez Megismertet az írókkal, költőkkel Segítséget nyújthat az lvasás megszerettetéséhez ejleszti a vizuális kultúrát és az esztétikai érzéket 7 rrás önyvek

8 irdalmi arcképtár m 8 rrás önyvek j Z

9 irdalmi arcképtár E f Pe tő fi Sándr ) (1823 h Nemzeti dal 9 rrás önyvek

10 irdalmi arcképtár A ran y J á n s ) (1817 m J Rege a csdaszarvasról 10 rrás önyvek

11 harmadik évflyam irdalmi kincsestár 3 és irdalmi kincsestár munkafüzet 3 E T O Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR MUNAÜZET 3 312; B/5; 104 ldal Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR 3 311; B/5; 160 ldal A harmadik sztálys irdalmi szöveggyűjtemény bő irdalmi válgatás, amely a váltzats szövegfrmákkal, az lvasás skldalú fejlesztése mellett a világnézeti nevelést, a hagymányk meg ismerését is szlgálja A kincsestár lvasmányai erkölcsi nrmákat is köz vetítenek A témakörök szerinti csprtsítás lehetőséget ad a differenciálásra, a tanítóra bízza a szövegfeldlgzás srrend jét és tempóját Módszertani segítséget nyúj ta nak a beszélgetést, szövegelemzést elindító kérdések Bő irdalmi válgatás Váltzats szövegfrmák Világnézeti nevelés, a hagymányk megismerése Lehetőséget ad a differenciálásra Módszertani segítség beszélgetést, szövegértelmezést elindító kérdések H A munkafüzet az lvasókönyv 41 lvasmányáhz kínál gazdag feladat srt A szövegeket nem az lvasókönyv tematikus fejezeteinek srrend jében tárgyalja, hanem egy, a szerzők által kínált szövegfeldlgzási menetet javasl A váltzats és skldalú feladatk a szövegértés-fejlesztésen kívül a szóbeli és írásbeli szövegalktás képességének fejlesztését is szem előtt tartják, de megjelennek az anyanyelvi és irdalmi ismeret szerzést megalapzó műveletek is Az élmény szerű szöveg feldlg zást szlgálják azk a feladatk, melyek a kisdiákk életéhez kötik az lvastt szöve ge ket, rákérdezve a gyere kek saját élmé nyeire, tapasztalataira E Gazdag feladatsrk az lvasókönyv 41 szövegéhez Anyanyelvi és irdalmi ismeretszerzést megalapzó műveletek Élményszerű szövegfeldlgzás A gyerekek saját élményeire, tapasztalataira épülő tanítás 11 rrás önyvek

12 harmadik évflyam magyar nyelvtan 3 z G A nyelvtankönyv a tananyag elsajátítását a felfedezés örömével teszi élményszerűvé a gyerekek számára Mindezt ismétlésekkel, memóriafrissítő feladatkkal, a mesevilágból átemelt példákkal színesíti a szerző A könyv illusztrációja üde színvilágával, mzgalmasságával közel áll a krsztály ízlésvilágáhz, ám az illusztrációk sha nem öncélúak, mindig a feladatk szlgálatában állnak A bevezető ismétlés után a könyv a szófajkkal, a szavak tldaléklásával, illetve helyesírásával fglalkzik A bőséges feladatkészlet figyel a H álmán ata: MAGYAR NYELVTAN 3 321; 190 x 258 mm; 136 ldal megfelelő arányra A feladatk szövegezése mindig pnts és rövid, kerüli a mdrs frdulatkat és az idegen szakkifejezéseket Minden pedagógusnak ajánlható, aki az eleven, a flytn frmálódó és fejlődő magyar nyelvet szeretné megismertetni tanítványaival Élményszerű tanulás Memóriafrissítő feladatk Mesevilágból átemelt példák Üde színvilágú, mzgalmas illusztrációk Bőséges feladatkészlet 12 rrás önyvek

13 negyedik évflyam irdalmi kincsestár 4 és irdalmi kincsestár munkafüzet 4 E Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR MUNAÜZET 4 412; B/5; 104 ldal Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR 4 411; B/5; 168 ldal G A hét aránys fejezetből álló lvasókönyvet sk alktó váltzats szövegéből válgatták a szerzők A kötet skldalú képességfejlesztésre ad alkalmat, segítve ezzel a felső tagzatba lépő gyerekek önálló tanulásáhz szükséges képessé gek fejlesztését A rendkívül gazdag szövegválgatás az anyanyelvi képességek fejlesztésén túl nagymértékben hzzájárul a tanulók hn és népismeretének gazdagításáhz, irdalmi műveltségük megalapzásáhz Rendkívül gazdag szövegválgatás Segítség a tanulók hn-és népismeretének gazdagításáhz, irdalmi műveltségük megalapzásáhz Skldalú képességfejlesztés A felső tagzatba lépő gyerekek önálló tanulásáhz szükséges képességek fejlesztését segíti A munkafüzet az lvasókönyv 82 lvasmányáhz tartalmaz munkál tató feladat srkat és hat tematikus összefglalást A feldlgzás srrendje nem a tankönyv szövegsrrendjét, hanem a szövegek egymásra épülését, az évszakkat és ünnepeket is figyelembe vevő srrendet követ A munka füzet feladatai szakmai szem pnt ból újszerűek, valóságs szöveg értést vizsgáló feladat rendszer, ezt tám gató dráma játék, valamint a szöveg értési flyamatba illesz kedő szöveg alktási tevékenység jellemzi Módszertana skszínű, érdekes és vált zats A többféle nehézségi szintű feladatk sra fel kínálja a differenciált fejlesztés lehetőségét Az lvasókönyv 82 szövegéhez tartzó munkáltató feladatsrk Az évszakkat és ünnepeket is figyelembe vevő feladatsrrend Szövegértést vizsgáló feladatrendszer Drámajáték A szövegértési flyamatba illeszkedő szövegalktási tevékenység Differenciált fejlesztési lehetőség a többféle nehézségi szintű feladattal Z 13 rrás önyvek L

14 negyedik évflyam magyar nyelvtan 4 z f H g A könyv kibntó jellegű munkatankönyv A harmadik sztályban megkezdett szófajtani tanulmánykat ebben az évben a melléknév, a számnév és a névutó követi, alaktanból pedig az igemódk témaköre A könyvben az eddigieknél nagybb teret kaptt az ismétlés, a nyelvhasználati készségek alapsabb kimunkálása, bőséges feladatkészlettel, a gyerekekhez közel álló, színes képanyaggal A magyar nyelvet nem csupán szabálykba fjtva, statikus rendszerként lehet tanítani; nyelvünk általunk és velünk váltzó, Szilvásiné Turzó Ágnes: MAGYAR NYELVTAN 4 421; 190 x 258 mm; 112 ldal f élő rganizmus, számtalan titkt és csdát rejt a gyerekek számára is Megfelelő tankönyv és ezt a szemléletet magáénak valló pedagógus segítségével ez reális, megvalósítható pedagógiai elképzelés ibntó jellegű munkatankönyv Bőséges feladatkészlet Gyerekekhez közel álló, színes képanyag 14 rrás önyvek

15 módszertani segédletek kapcss tanítói kézikönyv és interaktív tananyagk t Tanmenetek Alternatív tanmenetjevaslatk és feladatk az SNI-s gyermekek integrálására Módszertani javaslatk elmérő feladatk és javítókulcsk Differenciáló feladatk iegészítő feladatk énymáslható feladatlapk Szómagyarázatk galmazásóra-javaslatk Javaslatk gyakrlóórákra Háttér-infrmációk szerzőkről, történelmi személyiségekről, eseményekről Mintaldalak az Irdalmi arcképtárból X A rrás önyvek tanári kézikönyvei minden évflyam számára naprakész és bőséges mennyiségű gyakrlattal, játéks feladatkkal, felmérővel és módszertani javaslattal járulnak a köte tek eredményes használatáhz A feladatk lehetőséget adnak a differenciálásra, kiemelt szerepet kaptak a szöveg alktási és szövegértési készséget fejlesztő gyakrlatk A kézikönyvek a szerzők és más gyakrló pedagógusk javaslatai, ötletei alapján nyerték el végső frmájukat D m M M M g A kapcss frmátum lehetővé teszi a lapk cseréjét, máslását, a kézikönyv tetszőleges bővítését A kapcss tanítói kézikönyveket évről évre bővítjük Osztálynyi mennyiségű tankönyv rendelése esetén a apcss tanítói kézikönyvet ingyen biztsítjuk a pedagógusk számára M M M M Az interaktív táblákhz készült, a rrás önyvekhez kapcslódó digitális tananyagk újszerű módszertani eszközként nemcsak elő segítik, hanem élvezetessé is teszik a tananyag feldlgzását, el mélyí té sét, alkalmazható tudássá alakítását, és nem utlsó srban növelik a tanulók órai mtiváltságát és aktivitását M M f M Első sztályban főként a tankönyvek feladatait láthatjuk visznt, a tábla használat nak megfelelően átalakítva A felsőbb évflya m kn pedig lyan feladatkat találunk, amelyek nem szere pel nek a könyvek ben, ám annak tartalmá hz szrsan kapcs lódnak p Osztálynyi mennyiségű tankönyv rendelése esetén a kapcslódó interaktív tananyag ingyen igényelhető a hnlapunkn keresztül Jelentkezzen területi képviselőnknél az Önhöz legközelebbi interaktív tábla használatával egybekötött e-tananyagt bemutató előadásunkra! 15 rrás önyvek

DISZLEXIA, AZ OLVASÁS ZAVARA. Az ember számára az ember a természet legmegfoghatatlanabb csodája. (Pascal: Gondolatok)

DISZLEXIA, AZ OLVASÁS ZAVARA. Az ember számára az ember a természet legmegfoghatatlanabb csodája. (Pascal: Gondolatok) DISZLEXIA, AZ OLVASÁS ZAVARA Prfesr ciclul primar Kali Hajnal, Șcala Gimnazială Niclae Bălcescu, Tîrgu Mureș, jud. Mureș Az ember számára az ember a természet legmegfghatatlanabb csdája. (Pascal: Gndlatk)

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

AZ OLVASÁSTANÍTÁS KUTATÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

AZ OLVASÁSTANÍTÁS KUTATÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 4. szám 365 397. (2009) AZ OLVASÁSTANÍTÁS KUTATÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Józsa Krisztián* és Steklács János** * Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására?

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Dr. Molnár Csikós László Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Bevezetés Az utóbbi időben olyan elmarasztaló vélemények hangzanak el, hogy fölösleges a magyar nyelvtant tanítani az iskolában,

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben