Alsós magyar tankönyvcsalád

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsós magyar tankönyvcsalád"

Átírás

1 Alsós magyar tankönyvcsalád a Mu szaki iadótól Ju há sz G 7) yula (188 Tiszai csönd ivehetô melléklettel A szövegértés és szövegalktás kmpetenciák fejlesztése az alsó tagzatn Játéks, mesés, élményszerű tanítás Nagy frmátumú, gyermekközeli grafikák Hangztató-elemző-összetevő betűtanítás éplvasással támgattt mesemndás ésleltetett írástanítási módszer Igényes irdalmi válgatás Bőséges szemléltetőanyag Egyedülálló módszertani segédletek mplex feladatsrk a szövegértés-szövegalktás kmpetenciák fejlesztésére Differenciálásra alkalmas, egymásra épülő feladatk rrás önyvek

2 u els évflyam Betu vár és alandvár Csájiné nézics Anikó: BETŰVÁR 113; 190 x 258 mm; 136 ldal + 16 ldal lvasólap A Betűvár ábécéskönyv a hangztató-elemző-össze tevő betűtanítás és a szótagló lvasástanítás módszerére épül Magá ban fglalja a betű tanulást előkészítő időszak fejlesztő feladat rendszerét és a teljes magyar ábécé meg ismerte té sé nek, a betűismeret megszilárdításának, valamint a szó- és mndat lva sás technikai elsajátításának prg ramját Egyszerre tanítja a kis és nagybetűket A kifejezőkészség és a szókincs fejlesztését nagy frmátumú, gyermekközeli grafikák segítik A könyvhöz melléklet ként tartzik egy a differenciálást segítő, 16 ldalas szótagló fü zet (Olvasólapk) is A betűtanulást követő lvasni való külön kötetben kaptt helyet (Mesevár), így a Betűvár kezelhető méretével és súlyával nem terheli a gyerekek táskáját Osztálynyi megrendelés esetén a könyvhöz tartzó hívóképeket ajándékba küldjük S Hangztató-elemző-összetevő betűtanítás Szótagló lvasástanítás Egyszerre tanítja a kis- és nagybetűket Nagy frmátumú, gyermekközeli grafikák Melléklet: Olvasólapk 16 ldalas szótagló füzet Hívóképek Csájiné nézics Anikó Czirbeszné Ignácz Éva: ALANDVÁR észség és képességfejlesztő feladatlapk 110; 190 x 260 mm; 8-48 ldal L A alandvár című kiadvánnyal az íráskészség, az lvasási készség, valamint a különböző részképességek fejleszthetők A játéks feladatk lehetősé get nyújtanak a vizuális memória, a testséma, a téri tájékzódás, a szerialitás, a relációs szókincs kialakítására, fejlesztésére Y Z Részképességek fejlesztése Játéks feladatk ejleszti a vizuális memóriát, a testsémát, a téri tájék zódást, a szerialitást, a relációs szókincset 2 rrás önyvek

3 els évflyam Mesevár és mesevár munkafüzet E a Brsószem hercegkisasszny 1 Olvasd el a szószlpkat minél többször! egy vlt akart királyfi meglelje birdalmába de egyszer termett hazatért feleségül hercegkisasszny 2 eresd a keretben lévő szót! Számld össze, hányszr találtad meg! Y aki lyat trónra világt feleséget mindegyikben egy nemkilegydefrdaegynvgzhuegyxcdegyélkegyklijnuegychz egymnubegylépőáhegyklegybnvhgztlképegynbóüöklter dfgegynbmlépegyfretwqsadcyegymbcvfhfáéőpegymikl egyvcedegycxsegyaswqegylkiegynuztegybnuélkikijuegyn l1 0 Olda 10: Olvasd el a szavakat úgy,ndehgy közben a szavak alatti zés B1_Elre pntt figyeled! akadt ugyan elég egyszer venni termett világt valami kastély elbúsult éjszaka kapuján kpgtak megörült hercegkisasszny Brsószem hercegkisasszny 1 Húzd alá! Miért kelt útra a királyfi? Vándrlni akart Világt látni eleséget keresett Milyen hercegkisassznyt keresett? hzzá illőt trónra termett főzni tudót karcsút hsszú, fekete hajút brsót szórt a földre követ tett az ágy alá magt sütött a dunnák közé 2 ösd össze! 3 Számzd meg időrendi srrendben az eseményeket! A királyfi feleségül vette a hercegkisassznyt A brsó miatt nem tudtt aludni A királyfi hzzá illő feleséget keresett Egy éjszaka kpgtak a kastély kapuján 4 Beszéljétek meg! Mi történt a lakdalm után? Hgyan éltek tvább? Csájiné nézics Anikó Szilvásiné Turzó Ágnes: MESEVÁR 112; 190 x 258 mm; 64 ldal + 16 ldal feladatlap A betűk megismerése, a szavak, szókapcslatk és egyszerű mn datk lvasása után a diákk kezükbe vehetik ezt a minden ízében egyedülálló lvasó könyvet A Mesevár nem csupán meséskönyvre emlékeztető meg jele né sé ben különbözik a hagymánys lvasókönyvektől A mesék interpretációja is szkatlan és újszerű éplvasással tám ga ttt mesemndás sal és rövid szöveges betétekkel kíséri végig az lvasni tanuló diákt a közkedvelt mesék világán Megjelennek a természettel és a gye re kek mindennapi életével fglalkzó lvasmányk is, ügyelve az lvasástanulás ütemének megfelelő szöveg-kép arányára A könyvhöz mellékelt kivágható feladatlapk is a váltzats szövegfeldlgzást szlgálják M Meséskönyvre emlékeztető kivitel éplvasással támgattt mesemndás és rövid szöveges betétek kmbinációja A természettel és a gyerekek mindennapi életével fglalkzó lvasmányk Az lvasástanulás ütemének megfelelő szöveg kép arány Melléklet: kivágható feladatlapk B Csájiné nézics Anikó Szilvásiné Turzó Ágnes: MESEVÁR munkafüzet 102; 259 x 187 mm; 64 ldal A rrás tankönyvcsalád legújabb tagja, a Mesevár munkafüzet krszerű, figyelembe veszi a kisisklásk írás-lvasás tanítására vnatkzó szakirdalm legújabb eredményeit, megállapításait övetkezetesen épít a különböző érzékszervekre, váltzats tevékenységeket kínál, nem hanyaglja el a képzelet világát a valóság mellett Egyaránt jól használható felzárkóztatásra, az átlags képességű tanulók részére és az ügyesebb gyerekek számára is A Mesevár tankönyv 31 meséjéből tartalmaz feladatkat ötése spirálztt, így jbb- és balkezesek számára is használható ét részre taglható szerkezet szövegértési és lvasástechnikai feladatk Differenciálásra alkalmas U 3 rrás önyvek

4 B els évflyam szépírás I és szépírás II Csájiné nézics Anikó: SZÉPÍRÁS I 121; 258 x 190 mm; 56 ldal S O Y Csájiné nézics Anikó: SZÉPÍRÁS II 122; 258 x 190 mm; 104 ldal A Szépírás I az írás jelrendszerének elsajátítását előkészítő, képesség fejlesztő munka füzet, a Szépírás II az írás gyakrlását szlgálja Mindkét kiadvány célja, hgy a késleltetett írástanítás módszerét alkalmazva a bevezető isklaszakaszban felkészítse a gyerekeket az írtt betűalakk elsajátítására és használatára A késlelte tett írástanítási stratégia előnye, hgy mentesíti a gyerekeket a feszített tanulási tempótól, hiszen az írástanulás nak nem kell együtt haladnia a betűk meg ismerésé vel, az lvasás tanulás menetével A szerző skéves tanítói gyakrlatá ban kipróbált eljárását használta fel a munka füzet össze állítása srán, így egy gyermekközeli, mtiváló, játéks munkáltató eszköz született A könyv frmátuma a gyerekek életkri sajátsságait veszi figyelembe A fektetett frma és a spirálzás révén lehetővé teszi a szabad kézmzgást, jbb és balkezeseknek egyaránt A krsztály L B számára ideális méretű kiadvány könnyen áttekinthető munka felületet biztsít, a papír minősége és vastagsága pedig a nagybb igénybevétel nek is megfelel épességfejlesztő munkafüzet ésleltetett írástanítás módszere Gyermekközeli, mtiváló, játéks munkáltató eszköz A fektetett frma és spirálzás révén lehetővé teszi a szabad kézmzgást, jbb- és balkezeseknek egyaránt A papír minősége és vastagsága nagybb igénybevételnek is megfelel 4 rrás önyvek Z

5 els évflyam irdalmi kincsestár 2 és irdalmi kincsestár munkafüzet 2 G B Y Z Terei Andrásné: IRODALMI INCSESTÁR 2 211; B/5; 168 ldal m T O Terei Andrásné: IRODALMI INCSESTÁR MUNAÜZET 2 212; B/5; 88 ldal A másdik sztálys irdalmi lvasókönyv tematikus fejeze tekre szttt válgatás, amely elegendő mzgásteret enged a tanító nak, hgy a tantervi követelményeken túl saját elképze lé sei szerint vezesse be diákjait az lvasás világába Mese és vers, természet ről szóló prózai írás, a krsztály érzelmi nyitttságára építő, ünnepek kel és a hazaszeretet tel fglalkzó szövegek kaptak helyet a válgatásban Az lvasmánykat váltzats és gndlkdtató, szöveg elemző műveletekre késztető kérdé sek és feladatk követik Mértéktartó, ízléses kivite le zé sé vel, illusztrációi val segíti az esztétikai nevelést célzó tanítói szándékt Tematikus fejezetekre szttt 58 lvasmány Mesék és versek, természetről szóló prózai írásk, ünnepekkel és hazaszeretettel fglalkzó szövegek Az lvasmánykhz kapcslódó kérdések és feladatk, melyek váltzatsak, gndlkdtatóak és szövegelemző műveletekre késztetőek Ízléses kivitelezés, illusztrációk A krszerű szemléletű munkafüzet az lvasókönyv 58 lvasmányáhz kínál kmplex feladatsrt, a szövegértés-szöveg alktás fejlesztésének szándékával Rendkívül széles módszertani repertárja kiemeli a hasnló kiadványk közül A szerző tudatsan kerüli a szkványs, hagymánys feladattípuskat, lehetetlenné téve a rutinszerű megldást A szövegértést infrmáció kiemelő, értelmezést feltételező, felfedeztető, lényegkiemelő feladatk szlgálják, ezekhez kapcslódnak a nyelvi érzékeny séget fejlesztő és az lvasási szkáskat alakító tevékenységek Találkzha tunk például rövid ismeret terjesztő, tájékztató szövegekkel, táblázats adatrendezés sel, hgy a gyerekek ezen infrmáció szerzési lehetőségeknek a használatát is gyakrlhassák Az lvasókönyv lvasmányaihz kmplex feladatsrk Széles módszertani repertár Infrmációkiemelő, értelmezést feltételező, felfedeztető, lényegkiemelő feladatk Nyelvi érzékenységet fejlesztő és az lvasási szkáskat alakító tevékenységek 5 rrás önyvek

6 másdik évflyam magyar nyelvtan 2 s P A Magyar nyelvtan tankönyvsrzat azzal a határztt szándék kal készült, hgy szakítva a nyelvtani anyag bemutató és be gyakrl ta tó tankönyvek hagy má nyá val a gyerekek számára elérhetővé tegyék a nyelv élményszerű fel fedezését A pedagó gus nak nem a hagymánys leíró jellegű nyelvtan tananyagn kell végigvezetnie az sztályt, hanem a diákk játéksan, az egymásra épülő feladatk segítségével, bőséges szemléltető anyag tám ga tá sá val maguk bnt ják ki a nyelvi tényeket A Magyar nyelvtan 2 elsősrban a hangk és betűk téma körét és a hzzájuk kapcslódó helyesírási tudnivalókat, a szótaglás és az elválasztást szabályait M L Csájiné nézics Anikó: MAGYAR NYELVTAN 2 221; 190 x 258 mm; 128 ldal J öleli fel glalkzik a szavak jelentésének és alaktani szerkezetének néhány kérdé sével is, végül a mndatfajtákat tudatsítja a beszélő szán déka szempntjából A könyv nem a szabályk bemaglását követeli a tanulóktól A legtöbb, amit készen ad, témakörönként a felada t kat követő néhány következtetés A nyelv élményszerű felfedeztetése Nem hagymánys, leíró jellegű nyelvtan Játéks, egymásra épülő feladatk Bőséges szemléltetőanyag Nem a szabályk bemaglását várja el a könyv, hanem segít levnni a következtetéseket 6 Z rrás önyvek

7 irdalmi arcképtár A ra ny us ( ) ie ? 85 9) W ilhe lm Grim 178 m( 1 6 A vén rszlá n és há sz G l rpád ( ) yula (188 a róka irály A láng Budai Tibr: IRODALMI ARCÉPTÁR 100; 202 x 285 mm; 47 lap Tiszai csönd Az Irdalmi arcképtár 47 író arcának rajzát és legnépszerűbb művének illusztrációját tartalmazza Budai Tibr grafikusművész ábrázlásában A művészi igényességgel készült akvarellrajzk finm és árnyalt kidlgzású képi világa erősíti egy-egy vers, mese gndlati hangsúlyait, tematikájában a 6 11 éves gyermekeknek szóló magyar és világirdalm remekműveiből válgat Ezópustól Csukás Istvánig Az arcképtár gazdag teret kínál az anyanyelvi és irdalmi tapasztalatszerzéshez, az esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőkészség élményszerű megalapzásáhz Célja, hgy H zarvasró Tó th Á Ju Békak csdas Száncsengő zó p 2) s ( s Sándr (1913 Rege a E Ján ) W eö re T 8) E az alsó tagzats magyarnyelv- és irdalmórákat színesebbé tegye, használatával a gyermekek könnyebben megismerhessék, hzzáköthessék a szerzők arcképét a mesékhez, versekhez Megismertet az írókkal, költőkkel Segítséget nyújthat az lvasás megszerettetéséhez ejleszti a vizuális kultúrát és az esztétikai érzéket 7 rrás önyvek

8 irdalmi arcképtár m 8 rrás önyvek j Z

9 irdalmi arcképtár E f Pe tő fi Sándr ) (1823 h Nemzeti dal 9 rrás önyvek

10 irdalmi arcképtár A ran y J á n s ) (1817 m J Rege a csdaszarvasról 10 rrás önyvek

11 harmadik évflyam irdalmi kincsestár 3 és irdalmi kincsestár munkafüzet 3 E T O Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR MUNAÜZET 3 312; B/5; 104 ldal Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR 3 311; B/5; 160 ldal A harmadik sztálys irdalmi szöveggyűjtemény bő irdalmi válgatás, amely a váltzats szövegfrmákkal, az lvasás skldalú fejlesztése mellett a világnézeti nevelést, a hagymányk meg ismerését is szlgálja A kincsestár lvasmányai erkölcsi nrmákat is köz vetítenek A témakörök szerinti csprtsítás lehetőséget ad a differenciálásra, a tanítóra bízza a szövegfeldlgzás srrend jét és tempóját Módszertani segítséget nyúj ta nak a beszélgetést, szövegelemzést elindító kérdések Bő irdalmi válgatás Váltzats szövegfrmák Világnézeti nevelés, a hagymányk megismerése Lehetőséget ad a differenciálásra Módszertani segítség beszélgetést, szövegértelmezést elindító kérdések H A munkafüzet az lvasókönyv 41 lvasmányáhz kínál gazdag feladat srt A szövegeket nem az lvasókönyv tematikus fejezeteinek srrend jében tárgyalja, hanem egy, a szerzők által kínált szövegfeldlgzási menetet javasl A váltzats és skldalú feladatk a szövegértés-fejlesztésen kívül a szóbeli és írásbeli szövegalktás képességének fejlesztését is szem előtt tartják, de megjelennek az anyanyelvi és irdalmi ismeret szerzést megalapzó műveletek is Az élmény szerű szöveg feldlg zást szlgálják azk a feladatk, melyek a kisdiákk életéhez kötik az lvastt szöve ge ket, rákérdezve a gyere kek saját élmé nyeire, tapasztalataira E Gazdag feladatsrk az lvasókönyv 41 szövegéhez Anyanyelvi és irdalmi ismeretszerzést megalapzó műveletek Élményszerű szövegfeldlgzás A gyerekek saját élményeire, tapasztalataira épülő tanítás 11 rrás önyvek

12 harmadik évflyam magyar nyelvtan 3 z G A nyelvtankönyv a tananyag elsajátítását a felfedezés örömével teszi élményszerűvé a gyerekek számára Mindezt ismétlésekkel, memóriafrissítő feladatkkal, a mesevilágból átemelt példákkal színesíti a szerző A könyv illusztrációja üde színvilágával, mzgalmasságával közel áll a krsztály ízlésvilágáhz, ám az illusztrációk sha nem öncélúak, mindig a feladatk szlgálatában állnak A bevezető ismétlés után a könyv a szófajkkal, a szavak tldaléklásával, illetve helyesírásával fglalkzik A bőséges feladatkészlet figyel a H álmán ata: MAGYAR NYELVTAN 3 321; 190 x 258 mm; 136 ldal megfelelő arányra A feladatk szövegezése mindig pnts és rövid, kerüli a mdrs frdulatkat és az idegen szakkifejezéseket Minden pedagógusnak ajánlható, aki az eleven, a flytn frmálódó és fejlődő magyar nyelvet szeretné megismertetni tanítványaival Élményszerű tanulás Memóriafrissítő feladatk Mesevilágból átemelt példák Üde színvilágú, mzgalmas illusztrációk Bőséges feladatkészlet 12 rrás önyvek

13 negyedik évflyam irdalmi kincsestár 4 és irdalmi kincsestár munkafüzet 4 E Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR MUNAÜZET 4 412; B/5; 104 ldal Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR 4 411; B/5; 168 ldal G A hét aránys fejezetből álló lvasókönyvet sk alktó váltzats szövegéből válgatták a szerzők A kötet skldalú képességfejlesztésre ad alkalmat, segítve ezzel a felső tagzatba lépő gyerekek önálló tanulásáhz szükséges képessé gek fejlesztését A rendkívül gazdag szövegválgatás az anyanyelvi képességek fejlesztésén túl nagymértékben hzzájárul a tanulók hn és népismeretének gazdagításáhz, irdalmi műveltségük megalapzásáhz Rendkívül gazdag szövegválgatás Segítség a tanulók hn-és népismeretének gazdagításáhz, irdalmi műveltségük megalapzásáhz Skldalú képességfejlesztés A felső tagzatba lépő gyerekek önálló tanulásáhz szükséges képességek fejlesztését segíti A munkafüzet az lvasókönyv 82 lvasmányáhz tartalmaz munkál tató feladat srkat és hat tematikus összefglalást A feldlgzás srrendje nem a tankönyv szövegsrrendjét, hanem a szövegek egymásra épülését, az évszakkat és ünnepeket is figyelembe vevő srrendet követ A munka füzet feladatai szakmai szem pnt ból újszerűek, valóságs szöveg értést vizsgáló feladat rendszer, ezt tám gató dráma játék, valamint a szöveg értési flyamatba illesz kedő szöveg alktási tevékenység jellemzi Módszertana skszínű, érdekes és vált zats A többféle nehézségi szintű feladatk sra fel kínálja a differenciált fejlesztés lehetőségét Az lvasókönyv 82 szövegéhez tartzó munkáltató feladatsrk Az évszakkat és ünnepeket is figyelembe vevő feladatsrrend Szövegértést vizsgáló feladatrendszer Drámajáték A szövegértési flyamatba illeszkedő szövegalktási tevékenység Differenciált fejlesztési lehetőség a többféle nehézségi szintű feladattal Z 13 rrás önyvek L

14 negyedik évflyam magyar nyelvtan 4 z f H g A könyv kibntó jellegű munkatankönyv A harmadik sztályban megkezdett szófajtani tanulmánykat ebben az évben a melléknév, a számnév és a névutó követi, alaktanból pedig az igemódk témaköre A könyvben az eddigieknél nagybb teret kaptt az ismétlés, a nyelvhasználati készségek alapsabb kimunkálása, bőséges feladatkészlettel, a gyerekekhez közel álló, színes képanyaggal A magyar nyelvet nem csupán szabálykba fjtva, statikus rendszerként lehet tanítani; nyelvünk általunk és velünk váltzó, Szilvásiné Turzó Ágnes: MAGYAR NYELVTAN 4 421; 190 x 258 mm; 112 ldal f élő rganizmus, számtalan titkt és csdát rejt a gyerekek számára is Megfelelő tankönyv és ezt a szemléletet magáénak valló pedagógus segítségével ez reális, megvalósítható pedagógiai elképzelés ibntó jellegű munkatankönyv Bőséges feladatkészlet Gyerekekhez közel álló, színes képanyag 14 rrás önyvek

15 módszertani segédletek kapcss tanítói kézikönyv és interaktív tananyagk t Tanmenetek Alternatív tanmenetjevaslatk és feladatk az SNI-s gyermekek integrálására Módszertani javaslatk elmérő feladatk és javítókulcsk Differenciáló feladatk iegészítő feladatk énymáslható feladatlapk Szómagyarázatk galmazásóra-javaslatk Javaslatk gyakrlóórákra Háttér-infrmációk szerzőkről, történelmi személyiségekről, eseményekről Mintaldalak az Irdalmi arcképtárból X A rrás önyvek tanári kézikönyvei minden évflyam számára naprakész és bőséges mennyiségű gyakrlattal, játéks feladatkkal, felmérővel és módszertani javaslattal járulnak a köte tek eredményes használatáhz A feladatk lehetőséget adnak a differenciálásra, kiemelt szerepet kaptak a szöveg alktási és szövegértési készséget fejlesztő gyakrlatk A kézikönyvek a szerzők és más gyakrló pedagógusk javaslatai, ötletei alapján nyerték el végső frmájukat D m M M M g A kapcss frmátum lehetővé teszi a lapk cseréjét, máslását, a kézikönyv tetszőleges bővítését A kapcss tanítói kézikönyveket évről évre bővítjük Osztálynyi mennyiségű tankönyv rendelése esetén a apcss tanítói kézikönyvet ingyen biztsítjuk a pedagógusk számára M M M M Az interaktív táblákhz készült, a rrás önyvekhez kapcslódó digitális tananyagk újszerű módszertani eszközként nemcsak elő segítik, hanem élvezetessé is teszik a tananyag feldlgzását, el mélyí té sét, alkalmazható tudássá alakítását, és nem utlsó srban növelik a tanulók órai mtiváltságát és aktivitását M M f M Első sztályban főként a tankönyvek feladatait láthatjuk visznt, a tábla használat nak megfelelően átalakítva A felsőbb évflya m kn pedig lyan feladatkat találunk, amelyek nem szere pel nek a könyvek ben, ám annak tartalmá hz szrsan kapcs lódnak p Osztálynyi mennyiségű tankönyv rendelése esetén a kapcslódó interaktív tananyag ingyen igényelhető a hnlapunkn keresztül Jelentkezzen területi képviselőnknél az Önhöz legközelebbi interaktív tábla használatával egybekötött e-tananyagt bemutató előadásunkra! 15 rrás önyvek

Alsós magyar tankönyvcsalád a Műszaki Kiadótól

Alsós magyar tankönyvcsalád a Műszaki Kiadótól Alsós magyar tankönyvcsalád a Műszaki Kiadótól ÁBÉCÉS- ÉS OLVASÓKÖNYV Csájiné Knézics Anikó: BETŰVÁR 190 mm x 258 mm 136 oldal + 16 oldal olvasólap FK 113 2 A Betűvár olyan ábécéskönyv, amely a hangoztató-elemző-összetevő

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. számú melléklete AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

RENDELŐLAP BOLTOKNAK JAVASOLT BOLTI ÁRAKKAL

RENDELŐLAP BOLTOKNAK JAVASOLT BOLTI ÁRAKKAL Iskola-elıkészítı, óvodai kiadványaink 060031 Araszoló - iskolai elıkészítı, foglalkoztató feladatfüzet 790 E-00005 Játékos suliváró iskola-elıkészítı feladatok 890 E-00006 Irány a suli!- iskolaelıkészítı

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

Microsoft Excel alapok

Microsoft Excel alapok Micrsft Excel alapk Képzési prgram Cím: 1027 Budapest, Csalgány utca 23. Telefn: 457-6990, Fax: 457-6920 Hnlap: www.cntrll.hu E-mail: training@cntrll.hu (a) A tanflyam célja (a képzés srán megszerezhető

Részletesebben

Demeter Gáborné. Az elírás jelenségének vizsgálata általános iskolás tanulók írásmunkáiban - - eltérő olvasástanítási módszerek tükrében

Demeter Gáborné. Az elírás jelenségének vizsgálata általános iskolás tanulók írásmunkáiban - - eltérő olvasástanítási módszerek tükrében Demeter Gábrné Az elírás jelenségének vizsgálata általáns isklás tanulók írásmunkáiban - - eltérő lvasástanítási módszerek tükrében I. A témaválasztás indklása Az emberi beszédprdukciós mechanizmus működése

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:...

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... 10. sz. melléklet Tanmenet A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... Ssz. Témakörök Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell?

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell? Sándr Ildikó Miért jó gyakrlat a magyar ( táncházas ) mdell? Köztudtt különösen az itt ülő hallgatóság körében, hgy a néphagymány a mai magyar kultúra, művészet és műveltség meghatárzó fntsságú része.

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek, az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok és végül a Tankönyvcsomagok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és teljesítünk. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról Szakfelügyeleti jelentés a Ady Endre Általáns Iskla 2360 Gyál Ady Endre u. 20. isklai könyvtáráról Megbízó: Országs Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Megbízás száma: 445/M/2008.OPKM.Ig.) Szakfelügyelő: Emmer

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 1. évfolyam NT 11189/2 Játékház feladatlapok II. FI 503010101 Matematika 1/1 FI 503010102 Matematika 1/2 FI 503010103 Matematika munkafüzet 1/1 FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 NT 11190/M/I Játékház

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei A pedagógiai feladatrendszer és tartalma Óvodai programunk alapvető feltételei

TARTALOMJEGYZÉK Óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei A pedagógiai feladatrendszer és tartalma Óvodai programunk alapvető feltételei TARTALOMJEGYZÉK Hitvallásunk Oldalszám Adatlap Tartalmjegyzék 1 Bevezetés 2 1. Óvdai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 3 1.1.1. Gyermekképünk 3 1.1.2. Óvdaképünk 3 1.1.3. Helyzetkép az óvdáról

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek és végül az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

B szekció - szekcióleírás

B szekció - szekcióleírás B szekció - szekcióleírás Az alapvető képzéssel kapcslats tapasztalatk megsztása az új A2-esek személyével Felhívjuk lvasóink figyelmét, hgy az alábbi szekcióleírás a teljesség igénye nélkül kiragad néhány

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 o Lekérdezés fül... 5 o Személy fül... 7 o Telefonszám fül... 8 o Jármű fül...

1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 o Lekérdezés fül... 5 o Személy fül... 7 o Telefonszám fül... 8 o Jármű fül... CRM mdul 1 1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 Lekérdezés fül... 5 Személy fül... 7 Telefnszám fül... 8 Jármű fül... 9 Új gépjármű rendelés fül... 9 Használt gépjármű rendelés

Részletesebben

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név Cím E-mail VITÉZ GYÖNGYVÉR 2096 ÜRÖM, DAMJANICH U. 8/A. Államplgárság magyar Születési idő 11.11. 1971. ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátri Vársi Könyvtárban Készítette: Bényeiné Tóth Júlia könyvtárs Munkatársaimmal, a Nyírbátri Vársi Könyvtár dlgzóival 2014. decemberében lvasói elégedettségi felmérést

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

Információk közvetlen kiadói rendeléshez

Információk közvetlen kiadói rendeléshez Információk közvetlen kiadói rendeléshez Amennyiben egy intézmény, alapítvány vagy szülői közösség úgy dönt, hogy a Mozaik Kiadó kiadványaiból akár nagyobb mennyiségben is kedvezményesen szeretne rendelni,

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét!

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét! Csökkentsük együtt a csmaglási hulladék mennyiségét! Gyakrta úgy gndljuk, hgy mindennapi adminisztratív feladataink srán nem beszélhetünk erős környezeti hatáskról. Valójában ezekhez a mindennapi tevékenységekhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 1180-06 1181-06 70-06 1188-06 1189-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3.. 5. Gyakrlati vizsgatevékenység B Szakképesítés aznsító száma, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt követelménymdul aznsítója, megnevezése:

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk!

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk! Kedves Igazgató, Tanító, Tan Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatsunk! Az Apáczai Kiadó imm 23 éve PEDAGÓGUSBARÁT kiadóként áll Kollégáink szolgálatában. Az elmúlt évtizedben iskolatámogatási szerződésekkel,

Részletesebben

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA... 2 1.1 KURZUSKOMPONENSEK... 2 1.2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK... 3 1.2.1 Fórumk... 3 1.2.2 Blg- tanulási

Részletesebben

2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) könyvtári készlet Megrendelés tanuló. Tanulói össz. igény. Csomag

2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) könyvtári készlet Megrendelés tanuló. Tanulói össz. igény. Csomag Tanulói össz. Meg Tanulói össz. Meg Ingyenes/fő 2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) Tartós tk. Tervezett ingyenes tk. össz. magyar Az én ábécém 1A-B AP-010100 38 38 0 2 930 Ft

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon Gyermekek és kiskrúak védelmében a műsrterjesztők által alkalmaztt hatékny műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsrterjesztési platfrmkn A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019/2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Orosháza, Táncsics u. 2 5900 Telefon: 68/411-362 68/411-502 Fax: 68/416-515 E-mail: tancsics@tancsics-ohaza.sulinet.hu Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium

Részletesebben

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a lgisztikai tevékenységek srán ne csak a kckázatk kezelésével fglalkzzunk, hanem flyamatszemléletben gndlkdjunk, és már a tervezés

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 2012. augusztus 27. Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 1. oldal, összesen: 20 1 a AP-010111 Arany ábécé 1.oszt. 970 Ft AP-010117 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.oszt. 780 Ft AP-012205 A képzelet világa

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Tudnivalók az érettségi vizsgákról

Tudnivalók az érettségi vizsgákról Móra Ferenc Gimnázium Tudnivalók az érettségi vizsgákról Az írásbeli és szóbeli vizsgák menete Kiskunfélegyháza 2012. Az írásbeli vizsga Megjelenés az írásbeli vizsgán A kihirdetett kezdő időpnt előtt

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek

Részletesebben

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk.

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Az emberiség fejlődéstörténetének az a krszaka, melyből írtt emlékek nem maradtak ránk. Felsztása: 1. Palelitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz: i.e.600 000-120 000 középső szakasz: i.e. 120 000-40

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Logopédiai ellátás. 1. Bevezető. 2. A logopédiai munka feltételrendszere

Logopédiai ellátás. 1. Bevezető. 2. A logopédiai munka feltételrendszere Lgpédiai ellátás 1. Bevezető A pedagógiai gyakrlat a beszédhibás tanulók növekvő létszámát mutatja. A tiszta artikuláció, az anyanyelv megfelelő fejlettsége elengedhetetlen az lvasás - írástanuláshz, valamint

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakrlati vizsgatevékenység Szakképesítés aznsító száma megnevezése: 4 13 04 0000 00 00 Multimédia-alkalmazás fejlesztő Vizsgarészhez rendelt követelménymdul aznsítója, megnevezése: 113-06 Multimédiafejlesztő

Részletesebben

Egységes tájékoztató

Egységes tájékoztató Egységes tájékztató szakdlgzat készítéséhez a Gábr Dénes Főiskla nappali, levelező és távktatási főisklai és szakmérnöki képzés hallgatói részére a magyar nyelvű képzéseken Budapest, 2010. július Készítette:

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Kutatás. A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől):

Kutatás. A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől): Kutatás A kutatás címe magyarul: anglul: A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől): Ez a kérdés szakemberlistáról való kiválasztással / szakember

Részletesebben

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál!

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál! Gyakrnkkat keresünk! Jelenlegi nyittt pzíciónk: Tréner-tanácsadói gyakrnk Ha szeretnél munkatapasztalatt szerezni és belelátni egy humán fejlesztő cég működésébe Ha fnts számdra a jó hangulatú munkahelyi

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Előszó. A visszáru csomag összekészítése

Előszó. A visszáru csomag összekészítése Előszó Ismét megköszönjük, hgy a MagfitPATCH-et választtta. Sajnálattal értesültünk róla, hgy Ön azn kevesek közé tartzik, akiknél termékünk nem hzta meg a várt eredményt. Kérjük, mielőtt elindítja a garancia

Részletesebben

GUIDE@HAND az oktatásban tapasztalatok és lehetőségek. Márkus Zsolt László MTA SZTAKI elearning osztály

GUIDE@HAND az oktatásban tapasztalatok és lehetőségek. Márkus Zsolt László MTA SZTAKI elearning osztály GUIDE@HAND az ktatásban tapasztalatk és lehetőségek Márkus Zslt László MTA SZTAKI elearning sztály Bevezető A fejlesztés neve: GUIDE@HAND Balatn-felvidék Tartalmfejlesztő: Éltető Balatn-felvidékért Egyesület

Részletesebben