Alsós magyar tankönyvcsalád

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsós magyar tankönyvcsalád"

Átírás

1 Alsós magyar tankönyvcsalád a Mu szaki iadótól Ju há sz G 7) yula (188 Tiszai csönd ivehetô melléklettel A szövegértés és szövegalktás kmpetenciák fejlesztése az alsó tagzatn Játéks, mesés, élményszerű tanítás Nagy frmátumú, gyermekközeli grafikák Hangztató-elemző-összetevő betűtanítás éplvasással támgattt mesemndás ésleltetett írástanítási módszer Igényes irdalmi válgatás Bőséges szemléltetőanyag Egyedülálló módszertani segédletek mplex feladatsrk a szövegértés-szövegalktás kmpetenciák fejlesztésére Differenciálásra alkalmas, egymásra épülő feladatk rrás önyvek

2 u els évflyam Betu vár és alandvár Csájiné nézics Anikó: BETŰVÁR 113; 190 x 258 mm; 136 ldal + 16 ldal lvasólap A Betűvár ábécéskönyv a hangztató-elemző-össze tevő betűtanítás és a szótagló lvasástanítás módszerére épül Magá ban fglalja a betű tanulást előkészítő időszak fejlesztő feladat rendszerét és a teljes magyar ábécé meg ismerte té sé nek, a betűismeret megszilárdításának, valamint a szó- és mndat lva sás technikai elsajátításának prg ramját Egyszerre tanítja a kis és nagybetűket A kifejezőkészség és a szókincs fejlesztését nagy frmátumú, gyermekközeli grafikák segítik A könyvhöz melléklet ként tartzik egy a differenciálást segítő, 16 ldalas szótagló fü zet (Olvasólapk) is A betűtanulást követő lvasni való külön kötetben kaptt helyet (Mesevár), így a Betűvár kezelhető méretével és súlyával nem terheli a gyerekek táskáját Osztálynyi megrendelés esetén a könyvhöz tartzó hívóképeket ajándékba küldjük S Hangztató-elemző-összetevő betűtanítás Szótagló lvasástanítás Egyszerre tanítja a kis- és nagybetűket Nagy frmátumú, gyermekközeli grafikák Melléklet: Olvasólapk 16 ldalas szótagló füzet Hívóképek Csájiné nézics Anikó Czirbeszné Ignácz Éva: ALANDVÁR észség és képességfejlesztő feladatlapk 110; 190 x 260 mm; 8-48 ldal L A alandvár című kiadvánnyal az íráskészség, az lvasási készség, valamint a különböző részképességek fejleszthetők A játéks feladatk lehetősé get nyújtanak a vizuális memória, a testséma, a téri tájékzódás, a szerialitás, a relációs szókincs kialakítására, fejlesztésére Y Z Részképességek fejlesztése Játéks feladatk ejleszti a vizuális memóriát, a testsémát, a téri tájék zódást, a szerialitást, a relációs szókincset 2 rrás önyvek

3 els évflyam Mesevár és mesevár munkafüzet E a Brsószem hercegkisasszny 1 Olvasd el a szószlpkat minél többször! egy vlt akart királyfi meglelje birdalmába de egyszer termett hazatért feleségül hercegkisasszny 2 eresd a keretben lévő szót! Számld össze, hányszr találtad meg! Y aki lyat trónra világt feleséget mindegyikben egy nemkilegydefrdaegynvgzhuegyxcdegyélkegyklijnuegychz egymnubegylépőáhegyklegybnvhgztlképegynbóüöklter dfgegynbmlépegyfretwqsadcyegymbcvfhfáéőpegymikl egyvcedegycxsegyaswqegylkiegynuztegybnuélkikijuegyn l1 0 Olda 10: Olvasd el a szavakat úgy,ndehgy közben a szavak alatti zés B1_Elre pntt figyeled! akadt ugyan elég egyszer venni termett világt valami kastély elbúsult éjszaka kapuján kpgtak megörült hercegkisasszny Brsószem hercegkisasszny 1 Húzd alá! Miért kelt útra a királyfi? Vándrlni akart Világt látni eleséget keresett Milyen hercegkisassznyt keresett? hzzá illőt trónra termett főzni tudót karcsút hsszú, fekete hajút brsót szórt a földre követ tett az ágy alá magt sütött a dunnák közé 2 ösd össze! 3 Számzd meg időrendi srrendben az eseményeket! A királyfi feleségül vette a hercegkisassznyt A brsó miatt nem tudtt aludni A királyfi hzzá illő feleséget keresett Egy éjszaka kpgtak a kastély kapuján 4 Beszéljétek meg! Mi történt a lakdalm után? Hgyan éltek tvább? Csájiné nézics Anikó Szilvásiné Turzó Ágnes: MESEVÁR 112; 190 x 258 mm; 64 ldal + 16 ldal feladatlap A betűk megismerése, a szavak, szókapcslatk és egyszerű mn datk lvasása után a diákk kezükbe vehetik ezt a minden ízében egyedülálló lvasó könyvet A Mesevár nem csupán meséskönyvre emlékeztető meg jele né sé ben különbözik a hagymánys lvasókönyvektől A mesék interpretációja is szkatlan és újszerű éplvasással tám ga ttt mesemndás sal és rövid szöveges betétekkel kíséri végig az lvasni tanuló diákt a közkedvelt mesék világán Megjelennek a természettel és a gye re kek mindennapi életével fglalkzó lvasmányk is, ügyelve az lvasástanulás ütemének megfelelő szöveg-kép arányára A könyvhöz mellékelt kivágható feladatlapk is a váltzats szövegfeldlgzást szlgálják M Meséskönyvre emlékeztető kivitel éplvasással támgattt mesemndás és rövid szöveges betétek kmbinációja A természettel és a gyerekek mindennapi életével fglalkzó lvasmányk Az lvasástanulás ütemének megfelelő szöveg kép arány Melléklet: kivágható feladatlapk B Csájiné nézics Anikó Szilvásiné Turzó Ágnes: MESEVÁR munkafüzet 102; 259 x 187 mm; 64 ldal A rrás tankönyvcsalád legújabb tagja, a Mesevár munkafüzet krszerű, figyelembe veszi a kisisklásk írás-lvasás tanítására vnatkzó szakirdalm legújabb eredményeit, megállapításait övetkezetesen épít a különböző érzékszervekre, váltzats tevékenységeket kínál, nem hanyaglja el a képzelet világát a valóság mellett Egyaránt jól használható felzárkóztatásra, az átlags képességű tanulók részére és az ügyesebb gyerekek számára is A Mesevár tankönyv 31 meséjéből tartalmaz feladatkat ötése spirálztt, így jbb- és balkezesek számára is használható ét részre taglható szerkezet szövegértési és lvasástechnikai feladatk Differenciálásra alkalmas U 3 rrás önyvek

4 B els évflyam szépírás I és szépírás II Csájiné nézics Anikó: SZÉPÍRÁS I 121; 258 x 190 mm; 56 ldal S O Y Csájiné nézics Anikó: SZÉPÍRÁS II 122; 258 x 190 mm; 104 ldal A Szépírás I az írás jelrendszerének elsajátítását előkészítő, képesség fejlesztő munka füzet, a Szépírás II az írás gyakrlását szlgálja Mindkét kiadvány célja, hgy a késleltetett írástanítás módszerét alkalmazva a bevezető isklaszakaszban felkészítse a gyerekeket az írtt betűalakk elsajátítására és használatára A késlelte tett írástanítási stratégia előnye, hgy mentesíti a gyerekeket a feszített tanulási tempótól, hiszen az írástanulás nak nem kell együtt haladnia a betűk meg ismerésé vel, az lvasás tanulás menetével A szerző skéves tanítói gyakrlatá ban kipróbált eljárását használta fel a munka füzet össze állítása srán, így egy gyermekközeli, mtiváló, játéks munkáltató eszköz született A könyv frmátuma a gyerekek életkri sajátsságait veszi figyelembe A fektetett frma és a spirálzás révén lehetővé teszi a szabad kézmzgást, jbb és balkezeseknek egyaránt A krsztály L B számára ideális méretű kiadvány könnyen áttekinthető munka felületet biztsít, a papír minősége és vastagsága pedig a nagybb igénybevétel nek is megfelel épességfejlesztő munkafüzet ésleltetett írástanítás módszere Gyermekközeli, mtiváló, játéks munkáltató eszköz A fektetett frma és spirálzás révén lehetővé teszi a szabad kézmzgást, jbb- és balkezeseknek egyaránt A papír minősége és vastagsága nagybb igénybevételnek is megfelel 4 rrás önyvek Z

5 els évflyam irdalmi kincsestár 2 és irdalmi kincsestár munkafüzet 2 G B Y Z Terei Andrásné: IRODALMI INCSESTÁR 2 211; B/5; 168 ldal m T O Terei Andrásné: IRODALMI INCSESTÁR MUNAÜZET 2 212; B/5; 88 ldal A másdik sztálys irdalmi lvasókönyv tematikus fejeze tekre szttt válgatás, amely elegendő mzgásteret enged a tanító nak, hgy a tantervi követelményeken túl saját elképze lé sei szerint vezesse be diákjait az lvasás világába Mese és vers, természet ről szóló prózai írás, a krsztály érzelmi nyitttságára építő, ünnepek kel és a hazaszeretet tel fglalkzó szövegek kaptak helyet a válgatásban Az lvasmánykat váltzats és gndlkdtató, szöveg elemző műveletekre késztető kérdé sek és feladatk követik Mértéktartó, ízléses kivite le zé sé vel, illusztrációi val segíti az esztétikai nevelést célzó tanítói szándékt Tematikus fejezetekre szttt 58 lvasmány Mesék és versek, természetről szóló prózai írásk, ünnepekkel és hazaszeretettel fglalkzó szövegek Az lvasmánykhz kapcslódó kérdések és feladatk, melyek váltzatsak, gndlkdtatóak és szövegelemző műveletekre késztetőek Ízléses kivitelezés, illusztrációk A krszerű szemléletű munkafüzet az lvasókönyv 58 lvasmányáhz kínál kmplex feladatsrt, a szövegértés-szöveg alktás fejlesztésének szándékával Rendkívül széles módszertani repertárja kiemeli a hasnló kiadványk közül A szerző tudatsan kerüli a szkványs, hagymánys feladattípuskat, lehetetlenné téve a rutinszerű megldást A szövegértést infrmáció kiemelő, értelmezést feltételező, felfedeztető, lényegkiemelő feladatk szlgálják, ezekhez kapcslódnak a nyelvi érzékeny séget fejlesztő és az lvasási szkáskat alakító tevékenységek Találkzha tunk például rövid ismeret terjesztő, tájékztató szövegekkel, táblázats adatrendezés sel, hgy a gyerekek ezen infrmáció szerzési lehetőségeknek a használatát is gyakrlhassák Az lvasókönyv lvasmányaihz kmplex feladatsrk Széles módszertani repertár Infrmációkiemelő, értelmezést feltételező, felfedeztető, lényegkiemelő feladatk Nyelvi érzékenységet fejlesztő és az lvasási szkáskat alakító tevékenységek 5 rrás önyvek

6 másdik évflyam magyar nyelvtan 2 s P A Magyar nyelvtan tankönyvsrzat azzal a határztt szándék kal készült, hgy szakítva a nyelvtani anyag bemutató és be gyakrl ta tó tankönyvek hagy má nyá val a gyerekek számára elérhetővé tegyék a nyelv élményszerű fel fedezését A pedagó gus nak nem a hagymánys leíró jellegű nyelvtan tananyagn kell végigvezetnie az sztályt, hanem a diákk játéksan, az egymásra épülő feladatk segítségével, bőséges szemléltető anyag tám ga tá sá val maguk bnt ják ki a nyelvi tényeket A Magyar nyelvtan 2 elsősrban a hangk és betűk téma körét és a hzzájuk kapcslódó helyesírási tudnivalókat, a szótaglás és az elválasztást szabályait M L Csájiné nézics Anikó: MAGYAR NYELVTAN 2 221; 190 x 258 mm; 128 ldal J öleli fel glalkzik a szavak jelentésének és alaktani szerkezetének néhány kérdé sével is, végül a mndatfajtákat tudatsítja a beszélő szán déka szempntjából A könyv nem a szabályk bemaglását követeli a tanulóktól A legtöbb, amit készen ad, témakörönként a felada t kat követő néhány következtetés A nyelv élményszerű felfedeztetése Nem hagymánys, leíró jellegű nyelvtan Játéks, egymásra épülő feladatk Bőséges szemléltetőanyag Nem a szabályk bemaglását várja el a könyv, hanem segít levnni a következtetéseket 6 Z rrás önyvek

7 irdalmi arcképtár A ra ny us ( ) ie ? 85 9) W ilhe lm Grim 178 m( 1 6 A vén rszlá n és há sz G l rpád ( ) yula (188 a róka irály A láng Budai Tibr: IRODALMI ARCÉPTÁR 100; 202 x 285 mm; 47 lap Tiszai csönd Az Irdalmi arcképtár 47 író arcának rajzát és legnépszerűbb művének illusztrációját tartalmazza Budai Tibr grafikusművész ábrázlásában A művészi igényességgel készült akvarellrajzk finm és árnyalt kidlgzású képi világa erősíti egy-egy vers, mese gndlati hangsúlyait, tematikájában a 6 11 éves gyermekeknek szóló magyar és világirdalm remekműveiből válgat Ezópustól Csukás Istvánig Az arcképtár gazdag teret kínál az anyanyelvi és irdalmi tapasztalatszerzéshez, az esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőkészség élményszerű megalapzásáhz Célja, hgy H zarvasró Tó th Á Ju Békak csdas Száncsengő zó p 2) s ( s Sándr (1913 Rege a E Ján ) W eö re T 8) E az alsó tagzats magyarnyelv- és irdalmórákat színesebbé tegye, használatával a gyermekek könnyebben megismerhessék, hzzáköthessék a szerzők arcképét a mesékhez, versekhez Megismertet az írókkal, költőkkel Segítséget nyújthat az lvasás megszerettetéséhez ejleszti a vizuális kultúrát és az esztétikai érzéket 7 rrás önyvek

8 irdalmi arcképtár m 8 rrás önyvek j Z

9 irdalmi arcképtár E f Pe tő fi Sándr ) (1823 h Nemzeti dal 9 rrás önyvek

10 irdalmi arcképtár A ran y J á n s ) (1817 m J Rege a csdaszarvasról 10 rrás önyvek

11 harmadik évflyam irdalmi kincsestár 3 és irdalmi kincsestár munkafüzet 3 E T O Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR MUNAÜZET 3 312; B/5; 104 ldal Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR 3 311; B/5; 160 ldal A harmadik sztálys irdalmi szöveggyűjtemény bő irdalmi válgatás, amely a váltzats szövegfrmákkal, az lvasás skldalú fejlesztése mellett a világnézeti nevelést, a hagymányk meg ismerését is szlgálja A kincsestár lvasmányai erkölcsi nrmákat is köz vetítenek A témakörök szerinti csprtsítás lehetőséget ad a differenciálásra, a tanítóra bízza a szövegfeldlgzás srrend jét és tempóját Módszertani segítséget nyúj ta nak a beszélgetést, szövegelemzést elindító kérdések Bő irdalmi válgatás Váltzats szövegfrmák Világnézeti nevelés, a hagymányk megismerése Lehetőséget ad a differenciálásra Módszertani segítség beszélgetést, szövegértelmezést elindító kérdések H A munkafüzet az lvasókönyv 41 lvasmányáhz kínál gazdag feladat srt A szövegeket nem az lvasókönyv tematikus fejezeteinek srrend jében tárgyalja, hanem egy, a szerzők által kínált szövegfeldlgzási menetet javasl A váltzats és skldalú feladatk a szövegértés-fejlesztésen kívül a szóbeli és írásbeli szövegalktás képességének fejlesztését is szem előtt tartják, de megjelennek az anyanyelvi és irdalmi ismeret szerzést megalapzó műveletek is Az élmény szerű szöveg feldlg zást szlgálják azk a feladatk, melyek a kisdiákk életéhez kötik az lvastt szöve ge ket, rákérdezve a gyere kek saját élmé nyeire, tapasztalataira E Gazdag feladatsrk az lvasókönyv 41 szövegéhez Anyanyelvi és irdalmi ismeretszerzést megalapzó műveletek Élményszerű szövegfeldlgzás A gyerekek saját élményeire, tapasztalataira épülő tanítás 11 rrás önyvek

12 harmadik évflyam magyar nyelvtan 3 z G A nyelvtankönyv a tananyag elsajátítását a felfedezés örömével teszi élményszerűvé a gyerekek számára Mindezt ismétlésekkel, memóriafrissítő feladatkkal, a mesevilágból átemelt példákkal színesíti a szerző A könyv illusztrációja üde színvilágával, mzgalmasságával közel áll a krsztály ízlésvilágáhz, ám az illusztrációk sha nem öncélúak, mindig a feladatk szlgálatában állnak A bevezető ismétlés után a könyv a szófajkkal, a szavak tldaléklásával, illetve helyesírásával fglalkzik A bőséges feladatkészlet figyel a H álmán ata: MAGYAR NYELVTAN 3 321; 190 x 258 mm; 136 ldal megfelelő arányra A feladatk szövegezése mindig pnts és rövid, kerüli a mdrs frdulatkat és az idegen szakkifejezéseket Minden pedagógusnak ajánlható, aki az eleven, a flytn frmálódó és fejlődő magyar nyelvet szeretné megismertetni tanítványaival Élményszerű tanulás Memóriafrissítő feladatk Mesevilágból átemelt példák Üde színvilágú, mzgalmas illusztrációk Bőséges feladatkészlet 12 rrás önyvek

13 negyedik évflyam irdalmi kincsestár 4 és irdalmi kincsestár munkafüzet 4 E Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR MUNAÜZET 4 412; B/5; 104 ldal Nagy Józsefné Szaklczai atalin: IRODALMI INCSESTÁR 4 411; B/5; 168 ldal G A hét aránys fejezetből álló lvasókönyvet sk alktó váltzats szövegéből válgatták a szerzők A kötet skldalú képességfejlesztésre ad alkalmat, segítve ezzel a felső tagzatba lépő gyerekek önálló tanulásáhz szükséges képessé gek fejlesztését A rendkívül gazdag szövegválgatás az anyanyelvi képességek fejlesztésén túl nagymértékben hzzájárul a tanulók hn és népismeretének gazdagításáhz, irdalmi műveltségük megalapzásáhz Rendkívül gazdag szövegválgatás Segítség a tanulók hn-és népismeretének gazdagításáhz, irdalmi műveltségük megalapzásáhz Skldalú képességfejlesztés A felső tagzatba lépő gyerekek önálló tanulásáhz szükséges képességek fejlesztését segíti A munkafüzet az lvasókönyv 82 lvasmányáhz tartalmaz munkál tató feladat srkat és hat tematikus összefglalást A feldlgzás srrendje nem a tankönyv szövegsrrendjét, hanem a szövegek egymásra épülését, az évszakkat és ünnepeket is figyelembe vevő srrendet követ A munka füzet feladatai szakmai szem pnt ból újszerűek, valóságs szöveg értést vizsgáló feladat rendszer, ezt tám gató dráma játék, valamint a szöveg értési flyamatba illesz kedő szöveg alktási tevékenység jellemzi Módszertana skszínű, érdekes és vált zats A többféle nehézségi szintű feladatk sra fel kínálja a differenciált fejlesztés lehetőségét Az lvasókönyv 82 szövegéhez tartzó munkáltató feladatsrk Az évszakkat és ünnepeket is figyelembe vevő feladatsrrend Szövegértést vizsgáló feladatrendszer Drámajáték A szövegértési flyamatba illeszkedő szövegalktási tevékenység Differenciált fejlesztési lehetőség a többféle nehézségi szintű feladattal Z 13 rrás önyvek L

14 negyedik évflyam magyar nyelvtan 4 z f H g A könyv kibntó jellegű munkatankönyv A harmadik sztályban megkezdett szófajtani tanulmánykat ebben az évben a melléknév, a számnév és a névutó követi, alaktanból pedig az igemódk témaköre A könyvben az eddigieknél nagybb teret kaptt az ismétlés, a nyelvhasználati készségek alapsabb kimunkálása, bőséges feladatkészlettel, a gyerekekhez közel álló, színes képanyaggal A magyar nyelvet nem csupán szabálykba fjtva, statikus rendszerként lehet tanítani; nyelvünk általunk és velünk váltzó, Szilvásiné Turzó Ágnes: MAGYAR NYELVTAN 4 421; 190 x 258 mm; 112 ldal f élő rganizmus, számtalan titkt és csdát rejt a gyerekek számára is Megfelelő tankönyv és ezt a szemléletet magáénak valló pedagógus segítségével ez reális, megvalósítható pedagógiai elképzelés ibntó jellegű munkatankönyv Bőséges feladatkészlet Gyerekekhez közel álló, színes képanyag 14 rrás önyvek

15 módszertani segédletek kapcss tanítói kézikönyv és interaktív tananyagk t Tanmenetek Alternatív tanmenetjevaslatk és feladatk az SNI-s gyermekek integrálására Módszertani javaslatk elmérő feladatk és javítókulcsk Differenciáló feladatk iegészítő feladatk énymáslható feladatlapk Szómagyarázatk galmazásóra-javaslatk Javaslatk gyakrlóórákra Háttér-infrmációk szerzőkről, történelmi személyiségekről, eseményekről Mintaldalak az Irdalmi arcképtárból X A rrás önyvek tanári kézikönyvei minden évflyam számára naprakész és bőséges mennyiségű gyakrlattal, játéks feladatkkal, felmérővel és módszertani javaslattal járulnak a köte tek eredményes használatáhz A feladatk lehetőséget adnak a differenciálásra, kiemelt szerepet kaptak a szöveg alktási és szövegértési készséget fejlesztő gyakrlatk A kézikönyvek a szerzők és más gyakrló pedagógusk javaslatai, ötletei alapján nyerték el végső frmájukat D m M M M g A kapcss frmátum lehetővé teszi a lapk cseréjét, máslását, a kézikönyv tetszőleges bővítését A kapcss tanítói kézikönyveket évről évre bővítjük Osztálynyi mennyiségű tankönyv rendelése esetén a apcss tanítói kézikönyvet ingyen biztsítjuk a pedagógusk számára M M M M Az interaktív táblákhz készült, a rrás önyvekhez kapcslódó digitális tananyagk újszerű módszertani eszközként nemcsak elő segítik, hanem élvezetessé is teszik a tananyag feldlgzását, el mélyí té sét, alkalmazható tudássá alakítását, és nem utlsó srban növelik a tanulók órai mtiváltságát és aktivitását M M f M Első sztályban főként a tankönyvek feladatait láthatjuk visznt, a tábla használat nak megfelelően átalakítva A felsőbb évflya m kn pedig lyan feladatkat találunk, amelyek nem szere pel nek a könyvek ben, ám annak tartalmá hz szrsan kapcs lódnak p Osztálynyi mennyiségű tankönyv rendelése esetén a kapcslódó interaktív tananyag ingyen igényelhető a hnlapunkn keresztül Jelentkezzen területi képviselőnknél az Önhöz legközelebbi interaktív tábla használatával egybekötött e-tananyagt bemutató előadásunkra! 15 rrás önyvek

Alsós magyar tankönyvcsalád a Műszaki Kiadótól

Alsós magyar tankönyvcsalád a Műszaki Kiadótól Alsós magyar tankönyvcsalád a Műszaki Kiadótól ÁBÉCÉS- ÉS OLVASÓKÖNYV Csájiné Knézics Anikó: BETŰVÁR 190 mm x 258 mm 136 oldal + 16 oldal olvasólap FK 113 2 A Betűvár olyan ábécéskönyv, amely a hangoztató-elemző-összetevő

Részletesebben

Logika Ügyesség Kitartás. Komplex kompetenciafejlesztés játékosan

Logika Ügyesség Kitartás. Komplex kompetenciafejlesztés játékosan Lgika Ügyesség Kitartás Mi is a LÜK? 40 év pedagógiai tapasztalatára építő egyedülálló, játéks készségfejlesztő rendszer, mely egyesíti magában a játszva tanulás észrevétlen, önfeledt örömét és gyrs eredményét.

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

Az árak 2008. 12. 31-ig érvényesek.

Az árak 2008. 12. 31-ig érvényesek. 1155 Budapest, Tóth István utca 97. (1) 414-0363 1. OSZTÁLY DI-070000 Alapcsomag I. 1. osztály (A mesék csodái tk.; Törpeléptek I. és II.; Íráselõkészítõ munkafüzet pauszlapokkal; A matematika csodái tk.

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna)

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna) MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bdó Barna) Ütemterv segédlet a dlgzat összeállításáhz 1. Kutatási/elemzési terv beadási határideje: 5-8 ldal Irdalmgyűjtés (cédulázás) flyamatsan

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. któber 30. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dlgzatkat az útmutató utasításai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Tá jé kztát 2015/2016. tanév SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Nyílt nápk: 2014. któbér 15. 2014. nvember 11., 12 2015. jánuár 8. 9 órától Mindén érdéklődőt szérététtél várunk! Tártálmjégyzé

Részletesebben

RENDELŐLAP BOLTOKNAK JAVASOLT BOLTI ÁRAKKAL

RENDELŐLAP BOLTOKNAK JAVASOLT BOLTI ÁRAKKAL Iskola-elıkészítı, óvodai kiadványaink 060031 Araszoló - iskolai elıkészítı, foglalkoztató feladatfüzet 790 E-00005 Játékos suliváró iskola-elıkészítı feladatok 890 E-00006 Irány a suli!- iskolaelıkészítı

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek, az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok és végül a Tankönyvcsomagok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és teljesítünk. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Tankönyvajánló a 2013/2014-es tanévre az új kerettanterv szerinti (1., 5., 9.) évfolyamok számára

Tankönyvajánló a 2013/2014-es tanévre az új kerettanterv szerinti (1., 5., 9.) évfolyamok számára Kiegészítő információk a Tankönyvajánlónkhoz 1., 5., 9. évfolyam A Tankönyvajánló tartalma a 2013. március 11-i állapotot tükrözi. A friss engedélyekről, az aktuális állapotról a honlapunkon tájékozódhat.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. számú melléklete AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. Rendelési lista a 2012/2013-as tanévre

Műszaki Könyvkiadó Kft. Rendelési lista a 2012/2013-as tanévre ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZISMERETI TANKÖNYVEK ALSÓS TANKÖNYVCSOMAGOK MATEMATIKA TANKÖNYVCSOMAGOK MK 0013-0 Hajdu plusz 1. Matematika tankönyvcsomag 1. 3100 MK 0014-0 Hajdu plusz 2. Matematika tankönyvcsomag

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:...

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... 10. sz. melléklet Tanmenet A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... Ssz. Témakörök Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1.

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATBAN ÉRDEKELT VÁLLALKOZÁSOK INFORMÁCIÓSZERZÉSI SZOKÁSAI ÉS IGÉNYEI Kutatás a magyar mezőgazdasági termelők körében 2010 Betekintő A kutatásról A jelentés bemutatja a Farmit.hu nline

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév

Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév 2010. május 27. 8:44:10 Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév 1. oldal, összesen: 26 évf jele nyelv 1 a AP-012001 Első daloskönyvem 1. osztály 525 Ft DI-070030 A mesék csodái ABC és olvasókönyv 1 674 Ft DI-070032

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

ISKOLAI MEGRENDELŐLAP

ISKOLAI MEGRENDELŐLAP Iskola-elıkészítı, óvodai kiadványaink DI-060031 Araszoló - iskolai elıkészítı, foglalkoztató feladatfüzet 760 Játékos suliváró - mesék szárnyán a mesés iskolakezdésért - E-00005 iskolaelıkészítı feladatok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) könyvtári készlet Megrendelés tanuló. Tanulói össz. igény. Csomag

2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) könyvtári készlet Megrendelés tanuló. Tanulói össz. igény. Csomag Tanulói össz. Meg Tanulói össz. Meg Ingyenes/fő 2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) Tartós tk. Tervezett ingyenes tk. össz. magyar Az én ábécém 1A-B AP-010100 38 38 0 2 930 Ft

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek és végül az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Microsoft Excel alapok

Microsoft Excel alapok Micrsft Excel alapk Képzési prgram Cím: 1027 Budapest, Csalgány utca 23. Telefn: 457-6990, Fax: 457-6920 Hnlap: www.cntrll.hu E-mail: training@cntrll.hu (a) A tanflyam célja (a képzés srán megszerezhető

Részletesebben

EKB fotóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal

EKB fotóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal Page 1 14.07.2005 EKB ftóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal Az Európai Közpnti Bank (EKB) 2004-ben írta ki első ízben éves ftóművészeti pályázatát, amelynek

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Demeter Gáborné. Az elírás jelenségének vizsgálata általános iskolás tanulók írásmunkáiban - - eltérő olvasástanítási módszerek tükrében

Demeter Gáborné. Az elírás jelenségének vizsgálata általános iskolás tanulók írásmunkáiban - - eltérő olvasástanítási módszerek tükrében Demeter Gábrné Az elírás jelenségének vizsgálata általáns isklás tanulók írásmunkáiban - - eltérő lvasástanítási módszerek tükrében I. A témaválasztás indklása Az emberi beszédprdukciós mechanizmus működése

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét!

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét! Csökkentsük együtt a csmaglási hulladék mennyiségét! Gyakrta úgy gndljuk, hgy mindennapi adminisztratív feladataink srán nem beszélhetünk erős környezeti hatáskról. Valójában ezekhez a mindennapi tevékenységekhez

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 1. évfolyam NT 11189/2 Játékház feladatlapok II. FI 503010101 Matematika 1/1 FI 503010102 Matematika 1/2 FI 503010103 Matematika munkafüzet 1/1 FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 NT 11190/M/I Játékház

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola Csngrádi Kistérség Egyesített Alapfkú Oktatási Intézménye Szent László Általáns Iskla Halmzttan hátránys helyzetű tanulók integrációját segítő prgram (stratégia) Bevezetés Isklánkban a 2008/2009. tanévtől

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemző kapcsolattartási formái

Az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemző kapcsolattartási formái 0BAz írásbeli kmmunikáció jellemzői A közvetlen (élőszóbeli) kmmunikáció - beszélgetés, előadás srán a hallgatóság metakmmunikációs jelzéseiből aznnal meggyőződhetünk róla, hgy megfelelően fejeztük-e ki

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

TANKÖNYVRENDELÉS 2010/2011

TANKÖNYVRENDELÉS 2010/2011 1a MS-1100 Mozaik Ábécéskönyv 1. o. 1190 MS-1101 Mozaik Mesék az ABC-házból 1. o. 1190 MS-1500 Mozaik Beszéd, olvasás, írás mf. 1. o. 720 MS-1502 Mozaik Beszéd, olvasás mf. 1. o. 720 MS-1503 Mozaik Írás

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk!

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk! Kedves Igazgató, Tanító, Tan Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatsunk! Az Apáczai Kiadó imm 23 éve PEDAGÓGUSBARÁT kiadóként áll Kollégáink szolgálatában. Az elmúlt évtizedben iskolatámogatási szerződésekkel,

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

1. évfolyam angol. EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book. EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM)

1. évfolyam angol. EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book. EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM) 1. évfolyam angol EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM) FI 501020101 Kísérleti Ábécés olvasókönyv 1/1. FI 501020102 Kísérleti Ábécés

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell?

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell? Sándr Ildikó Miért jó gyakrlat a magyar ( táncházas ) mdell? Köztudtt különösen az itt ülő hallgatóság körében, hgy a néphagymány a mai magyar kultúra, művészet és műveltség meghatárzó fntsságú része.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Információk közvetlen kiadói rendeléshez

Információk közvetlen kiadói rendeléshez Információk közvetlen kiadói rendeléshez Amennyiben egy intézmény, alapítvány vagy szülői közösség úgy dönt, hogy a Mozaik Kiadó kiadványaiból akár nagyobb mennyiségben is kedvezményesen szeretne rendelni,

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Szerkezet. o o o. o o. nyilatkozatot nyilatkozat: kell elhelyezni: A feladatkiírást követően, az önálló munkára vonatkozó NYILATKOZAT

Szerkezet. o o o. o o. nyilatkozatot nyilatkozat: kell elhelyezni: A feladatkiírást követően, az önálló munkára vonatkozó NYILATKOZAT frmai Útmutató Ez a rövid szakdlgzatk útmutató nem törekszik és arra, diplmamunkák hgy a szakdlgzatk, elkészítéséhez keretet rint, szabadn és próbál tartalmi dlgzhat. adni, követelményeit amin belül a

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja MATEMATIKA C. évflyam 5. mdul Ismétlés a tudás anyja Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C. évflyam 5. mdul: Ismétlés a tudás anyja Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról Szakfelügyeleti jelentés a Ady Endre Általáns Iskla 2360 Gyál Ady Endre u. 20. isklai könyvtáráról Megbízó: Országs Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Megbízás száma: 445/M/2008.OPKM.Ig.) Szakfelügyelő: Emmer

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 2012. augusztus 27. Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 1. oldal, összesen: 20 1 a AP-010111 Arany ábécé 1.oszt. 970 Ft AP-010117 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.oszt. 780 Ft AP-012205 A képzelet világa

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei A pedagógiai feladatrendszer és tartalma Óvodai programunk alapvető feltételei

TARTALOMJEGYZÉK Óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei A pedagógiai feladatrendszer és tartalma Óvodai programunk alapvető feltételei TARTALOMJEGYZÉK Hitvallásunk Oldalszám Adatlap Tartalmjegyzék 1 Bevezetés 2 1. Óvdai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 3 1.1.1. Gyermekképünk 3 1.1.2. Óvdaképünk 3 1.1.3. Helyzetkép az óvdáról

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben