MAGYAR JKA KARATE SZÖVETSÉG (mint Közhasznú Szervezet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR JKA KARATE SZÖVETSÉG (mint Közhasznú Szervezet)"

Átírás

1 MAGYAR JKA KARATE SZÖVETSÉG (mint Közhasznú Szervezet) Módosított SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008 A MAGYAR JKA KARATE SZÖVETSÉG MÁJUS 05-I MEGISMÉTELT KÖZGYLÉSÉN MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYNAK MEGFELELEN MÓDOSÍTVA, ÉS AZ ELNÖKSÉG október 14-I ÜLÉSÉN ELFOGADVA

2 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 2/22 I. (1) A Szövetség neve: Magyar JKA Karate Szövetség (2) Nemzetközi levelezésben használt rövidített neve: JKA Hungary (3) Székhelye: 1098 Budapest, Börzsöny u. 11. (4) A Szövetség emblémája: A stílus jelvényeként nemzetközileg használt stilizált Shotokan Tigris, illetve a JKA által is használt, egy körbe foglalt, stilizált felkel napot formázó embléma. (5) A Szövetség pecsétje: Körpecsét a Magyar JKA Karate Szövetség felirattal, középen a Szövetség jelvényével. II. A Szövetség célja és feladatai (1) A Szövetség tömöríti mindazokat a jogi, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez és társadalmi szervezeteket, akik (amelyek) a Magyar JKA Karate Szövetség munkájában, fejlesztésében tevékenyen részt kívánnak venni. Szakmai munkájában, és azt irányító elveiben a Japán Karate Szövetség (Shadan Hojin Nihon Karate Kyokai / Koraku, Bunkyo-ku Tokyo Japan ) tanításait és technikai iránymutatásait követ szervezet. (2) A szövetség a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül a 14. alpontban meghatározott közhasznú tevékenységet végzi ( sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ), melynek körében nyújtott szolgáltatásait a szövetség tagságán kívül más harmadik személy is igénybe vehet. Célja kiemelten a gyermek, serdül, ifjúsági és junior korosztályok, valamint a felntt korosztály szabadids, illetve tömegsport tevékenysége keretein belül a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés, regeneráció szakszer biztosítása, a sport, a testmozgás és a shotokan karate iránti szeretet megersítése. (3) A Szövetség alapvet céljai: a. A JKA Shotokan karate, mint életforma, mint do minden formájának megjelenítése: edzések, edztáborok, övvizsgák, tradicionális szabályokon alapuló versenyszer erpróbák, versenyek, stb. b. A JKA Shotokan karate szakmai színvonalának emelése, stílusjegyeinek, edzésmódszereinek megtartása, alkalmazása. c. A JKA Shotokan karate tradícióinak megrzése. d. A JKA Shotokan karate széleskör népszersítése, az amatr sport és versenysport szervezettebbé tétele. e. A JKA Shotokan karate versenysport tömegbázisának, utánpótlásának biztosítása.

3 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 3/22 f. A JKA Shotokan karaténak mint versenysportnak a fejlesztése, a versenysport magas szintre emelése. g. Közremködés az egészségre nevelésben, az egészséges életmód kialakításában. h. A Shotokan karate stílushoz tartozó egyéb magyarországi karate szervezetekkel való kapcsolattartás, együttmködés, a stílus érdekeinek egységes képviselete különböz fórumokon és a Magyar Karate Szakszövetség keretein belül. i. A Szövetség célja, hogy az általa folytatott sporttevékenységet, szolgáltatásokat tagjain kívül mások is igénybe vehessék. Olyanok, akik a Szövetség által kitzött célokat elfogadják, azoknak megfelelnek, akik tevékenysége összeegyeztethet a Szövetség céljaival és tevékenységével, és az igénybevétel feltételeit teljesítik. j. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, és gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapszabály 5. -ában megjelölt célok elérésére fordítja. k. A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (4) A Szövetség feladatai: A Szövetség az elzekben meghatározott célok elérésére a. összefogja, támogatja, fejleszti a hazai Shotokan karate mozgalmat, képviseli és védi a JKA Shotokan karatéval foglalkozó tagjai érdekeit. b. céljainak megvalósítása érdekében kapcsolatot tart az országos és helyi állami szervekkel, önkormányzatokkal, más társadalmi szervezetekkel. c. kapcsolatot tart hasonló céllal mköd hazai és külföldi szervezetekkel, szövetségekkel, egyesületekkel. Tagként képviseli a magyar shotokan karate érdekeit a kiemelt nemzetközi szervezetekben. d. tagjai számára különféle rendezvényeket (versenyeket, edztáborokat, továbbképzéseket, tanfolyamokat, bemutatókat, stb.) szervez. e. anyagi eszközeinek egy részét oktatási anyagok, szakmai útmutatók készítésére, felszerelések beszerzésére, készítésére fordítja. f. minden olyan tevékenységet folytathat, amely a Szövetség céljait erkölcsileg és anyagilag megszilárdítja, a JKA karate szakmai színvonalát emeli, a karatét, mint szabadids tevékenységet népszersíti és széles utánpótlásbázist biztosít a hazai Shotokan karate versenysportnak. g. kiírja és lebonyolítja a szövetségi bajnokságokat, és céljai eléréséért további versenyeket és eseményeket rendez. III. A Szövetség gazdálkodása (1) A Szövetség a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel, a Közgylés által elfogadott költségvetési elirányzat szerint, az elírt pénzügyi- és számviteli törvények szerinti könyvvezetés alkalmazásával gazdálkodik. (2) A Szövetség a cél szerinti tevékenységébl, illetve vállalkozási tevékenységébl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyílván.

4 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 4/22 (3) A Szövetség vagyona lehet: a. készpénz b. követelés c. ingó és ingatlan vagyon d. értékpapír (4) A Szövetség készpénzállományát bankszámlán, illetve házipénztárban helyezi el. (5) A Szövetség jövedelme, bevételei: a. Tagsági díj, pártoló tagdíj, éves összegét a Közgylés határozza meg. b. Adományok. Támogatások. Közhasznúsági célokra, vagy mködési költségek fedezésére kapott támogatás, ill. adomány. c. Hagyományok, hagyatékok, alapítványok, felajánlások. d. Közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel. e. Egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel. f. A szövetség eszközeinek befektetésébl származó bevétel. g. Rendezvények bevételei. h. Szolgáltatási tevékenység ellenértéke. i. Gazdasági, vállalkozási tevékenységbl származó bevételek. j. Engedély alapján konkrét célra végzett gyjtés. k. Mködési bevételek (térítési, szakérti, forgalmazási, stb.). l. Televíziós közvetítések jogdíja. m. Reklámtevékenység és hirdetésekbl származó bevétel. n. Rendszeres és idszaki állami, önkormányzati, vállalati támogatás. o. Nem sportjelleg rendezvények, tanfolyamok bevétele. p. A Pénzügyi- és Számviteli törvényekben meghatározott, a szövetségi tevékenységgel összefügg bevételek. q. Egyéb más jogszabályokban meghatározott - bevételek. (6) A szövetség befektetési tevékenységet az Alapszabály és Befektetési Szabályzata alapján végezhet. (7) A Szövetség fbb kiadásai: a. A Szövetség céljainak megvalósításához szükséges személyi és dologi kiadások, melyek az alaptevékenység ellátásához, illetve a bevételek megszerzéséhez szükségesek. b. A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások). c. Az egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költsége (ráfordítások, kiadások). d. A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások). e. A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. f. Propaganda és szakmai anyagok készítésének, beszerzésének és terjesztésének költségei. g. A Szövetség egyéb mködési költségei. h. A Szövetség széleskör feladatainak ellátását biztosító egyéb tevékenységek költségei.

5 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 5/22 (8) Az utalványozási jog a vonatkozó jogszabályokban a Szövetség Elnökségére vonatkozó, Alapszabályban, és a Szervezeti és Mködési Szabályzatban meghatározottak szerint gyakorolható. Lásd még a X. (9) és XI. (6) pontok alatt. (9) A bels pénzmozgások technikai lebonyolítása és az elszámolás az érvényes jogszabályok szerint, valamint a szövetség Pénzkezelési Szabályzata alapján történjen. Az egyes eseményekkel (hazai és külföldi) kapcsolatos elszámolás az azt követ 5 munkanapon belül történjen meg. Amennyiben egyes részfeladatok csak késbb teljesíthetk, úgy azok elszámolása attól számítva 5 munkanapon belül esedékes. (10) Tartozások: a. A Szövetség tartozásaiért a szövetségi vagyonnal felel. b. A tagok csak tagdíjat, vagy a mindenkori, közgylés által elfogadott hozzájárulást, valamint az egyes, önkéntesen igénybe vett események költségtérítéseit kötelesek a Szövetségnek megfizetni, a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. IV. A Szövetség tagjai, a tagsági jogviszony keletkezése (1) A Szövetség tagja lehet minden olyan karatéval foglalkozó jogi, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez és társadalmi szervezet, amely az Alapszabályt elfogadja, belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Szövetség mködésében, tagjait bejelenti és a szövetség övvizsga szabályzata szerint vizsgáztatja, utánuk tagsági díjat fizet. (2) A Szövetség tagjai lehetnek: a. Rendes tag: Jogi, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez és társadalmi szervezetek. b. Pártoló tag: Azok a jogi és természetes személyek, akik vállalják a Szövetség célkitzéseinek anyagi és erkölcsi támogatását. c. Tiszteletbeli tag: Az a természetes és/vagy jogi személy, aki (amely) különleges és kiemelked tevékenységével támogatást nyújt a Szövetségnek. (3) Tagsági viszony keletkezése és megsznése: a. A be- és kilépés önkéntes. b. A belépési szándékot írásbeli kérelemmel kell bejelenteni, és egyidejleg be kell fizetni az éves tagsági díjat, és indokolt esetben a regisztrációs díjat. c. A tagság megsznik: 1. kilépéssel 2. a tagsági díj, illetve a vállalt anyagi támogatás határidre történ befizetésének elmulasztása esetén 3. a szakosztály, csoport megsznésével 4. fegyelmi kizárással

6 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 6/22 (4) A tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik, mely egyszer szavazattöbbséggel dönt a felvételrl. A tagfelvételhez szükséges: a. Belépési Nyilatkozat (1 pl.) b. Egyesületi Adatlap (1 pl.) c. Nyilatkozat a szövetség és a sportági szakszövetség felé az övvizsgáztatásról d. Adatlap a személyi tagnyilvántartáshoz (3 pl.- ebbl 2 pl. a szövetségé, vagy elektromos változata) e. Egyesületi Alapszabály másolata f. Bírósági, vagy cégbírósági végzés másolata g. Tagdíj és szükség esetén a regisztrációs díj befizetését igazoló nyugtamásolatok (érvényes közgylési határozat szerinti összeg) A tagfelvételrl, vagy elutasításáról 30 napon belül értesíteni kell a kérvényezt. Amennyiben a felvételi kérelmet az Elnökség elutasítja, akkor arról a következ közgylésen be kell számolnia. Az elutasított jogorvoslatért a Közgyléshez fellebbezhet. (5) A Szövetség a tagjairól nyilvántartást vezet. Az elektromos alapú nyilvántartás tartalmazza a tag nevét, címét, egyéb elérhetségét, ill. a tagegyesület egyéni tagjainak nevét, születési dátumát és övfokozatát. (6) A Szövetség rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjának a jogait és kötelezettségeit az Alapszabály tartalmazza. (7) Tagsági viszony meghosszabbítása: A tagsági viszonyt az alapszabály rendelkezései szerint: a. minden tárgyév január 31-ig a tagsági díj megfizetésével és b. az adott évre érvényes kitöltött adatlapok visszaküldésével lehet meghosszabbítani. Azok az új tagok, akik öt éven belül már voltak tagok, de a tagsági viszonyuk megszakadt, vagy azok a tagok, akik a határidt átlépték, azok az éves min. tagsági díjjal azonos regisztrációs díjat is kötelesek a tagdíjjal egy idben megfizetni. V. A Szövetség felépítése (1) A Szövetség rendes közgylése: a. Vezetség-választó közgylés b. Beszámoló közgylés (2) A Szövetség rendkívüli közgylése

7 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 7/22 (3) A Szövetség elnöksége (7 f) Tiszteletbeli Elnök a. Elnök b. Ügyvezet c. Marketing igazgató d. Szövetségi kapitány e-f-g Területi képvisel tagok (3 f) (Kelet Mo-i, Közép Mo-i és Nyugat Mo-i területi képvisel) (4) Felügyel Bizottság (5) Fegyelmi Bizottság (6) Finstruktor (7) Dan Kollégium (8) Szakmai Bizottságok: Versenyszervez Bizottság Bírói Bizottság (9) Szövetségi adminisztráció VI. A Szövetség közgylése A Szövetség legfbb határozati szerve a Közgylés. A Közgylés nyilvános. A Közgylést minden év február 15-e és 28-a között kell összehívni. A Közgylést a helyszín, az idpont és a napirend feltüntetésével legalább 14 nappal azt megelzen, a szavazásra jogosult tagokhoz címzett felhívásban kell összehívni. A Közgylés idpontját, helyszínét és napirendjét az Elnökség legalább 14 nappal megelzen közzéteszi a Szövetség megnevezés honlapján. A Közgylés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok többsége legalább 50 % + 1 tag jelen van. Ha a közgylés nem határozatképes, akkor akár 30 perc múlva, de legalább 14 napon belül összehívható. Az újból összehívott Közgylés az eredeti napirenden szerepl pontok tekintetében, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekrl a tagokat a meghívóban már elre tájékoztatták. A Közgylést a Szövetség által nyilvántartott tagok képviseli alkotják, akik a saját tagjaik arányában befizetett éves tagsági díj alapján, minden megkezdett 20 f után egy-egy szavazattal rendelkeznek a közgylésen. Jogi személyek hivatalos képviselik, nem jogi személyek választott képviselik által, vagy azok meghatalmazottjain keresztül képviseltetik magukat a közgylésen. Az Elnökség nem képvisel tagja is rendelkezik egy szavazattal, melyet képvisel útján nem gyakorolhat.

8 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 8/22 A Közgylés közvetlen hatáskörébe tartozik: (1) Az Alapszabály és a Szervezeti és Mködési Szabályzat elfogadása és módosítása, melyhez a jelenlév és szavazásra jogosult tagok mandátumainak 60 %-a szükséges. (2) A Szövetség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének a jóváhagyása, melyhez a jelenlév és szavazásra jogosult tagok mandátumainak 60 %-a szükséges. (3) Az Elnök, az Ügyvezet, a Marketing Igazgató, az Elnökség Területi Képvisel Tagjai, a Felügyel Bizottság, a Fegyelmi Bizottság és a Dan Kollégium választandó tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, valamint a Tiszteletbeli elnök személyének jóváhagyása. (4) Az éves költségvetés elfogadása az adott naptári évre elfogadott verseny és eseménynaptár alapján. (5) Befektetési Szabályzat elfogadása. (6) Az Elnökség és a Felügyel Bizottság beszámoltatása és beszámolójának elfogadása. (7) Közhasznúsági jelentés elfogadása. A Közhasznúsági jelentés tartalma: - számviteli beszámoló - költségvetési támogatás felhasználása - vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás - cél szerinti juttatások kimutatása - központi költségvetési szervtl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a - települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitl kapott támogatás mértéke - a közhasznú szervezet vezet tisztségviselinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege - a közhasznú tevékenységrl szóló rövid tartalmi beszámoló A szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, ill. abból saját költségére másolatot készíthet. Az éves közhasznúsági jelentést a tárgyévet követ évben legkésbb június 30-ig közzé kell tenni a szövetség megnevezés honlapján. (8) Dönt mindazokban az ügyekben, melyeket jogszabály a Közgylés hatáskörébe utal, vagy az Elnökség a Közgylés elé terjeszt. (9) A tagsági díj összegének és a pártoló tagdíj legkisebb mértékének a meghatározása. (10) A Szövetség megalakulásának, feloszlásának, más szervezettel való egyesülésének eldöntése, a Szövetség megsznése esetén a szövetségi vagyon felhasználásáról való döntés, melyhez legalább a Szövetség tagjainak 60 %-a, és az így határozatképes közgylésen szavazók mandátumainak 2/3- a szükséges. (11) A tagsági viszonnyal összefügg viták, fellebbezések elbírálása. (12) Egyéb kérdésekben való döntéshez a közgylés 50%+1 mandátuma szükséges. A közgylésen az Elnök, távollétében az Ügyvezet, mindkettjük távolléte esetén az általuk, vagy az Elnökség, vagy a Közgylés által kijelölt és megbízott személy (szövetségben bejelentett tagsággal rendelkez személy) elnököl. A Közgylésrl hangfelvétel készül, határozatait jegyzkönyvbe kell foglalni. A jegyzkönyvet letisztázás után a levezet elnök, a jegyzkönyvvezet és két, erre a feladatra a Közgylés által megválasztott jegyzkönyv-hitelesít írja alá. A közgylés jegyzkönyve nyilvános, abba bárki szabadon betekinthet. A közgylésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. A tagok igennel vagy nemmel szavazhatnak. Személyi kérdésekben a szavazás titkos. Ez alól kivétel tehet 1 jelölt esetén.

9 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 9/22 VII. A Szövetség Elnöksége A szövetség Elnöksége két közgylés között teljes jogú képviselje a Szövetségnek. Az Elnökség határozatai a Szövetség egészére kötelez érvények. Kapcsolatot épít ki a nemzetközi (JKA (HQ), JKA WF, JKA WF/EUROPE, ESKA, WSKA) szervezetekkel, ezen szervezetek tagállamainak szervezeteivel, a Sportági Szakszövetséggel, valamint más szervezetekkel. A közgylések közötti idben a Szövetség tevékenységét az Elnökség irányítja és ellenrzi. Tevékenységéért felelsséggel tartozik, és köteles beszámolni a Közgylésnek. (1) Az Elnökség megvitatja és a Közgylés elé terjeszti: a. a Szövetség alapszabályának tervezetét, illetve módosítási javaslatait b. a Szövetségben folyó vezet, irányító és ellenrz tevékenységrl, a célkitzések megvalósításáról szóló beszámolót, valamint a következ idszak célkitzéseire és feladataira vonatkozó javaslatot c. az Elnökség pénzügyi és gazdálkodási tevékenységérl, és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a következ idszakra vonatkozó költségvetés tervezetet d. a Közhasznúsági Beszámoló tervezetét e. a Szövetség fejlesztési tervét f. a tagsági díj és a pártoló tagsági díj legkisebb mértékére vonatkozó javaslatot g. az Elnökségbe, illetve a választott testületekbe a két közgylés közötti idszakban megüresedett helyekre behívott személyeknek a tisztségükben való közgylési megersítésére vonatkozó javaslatot (2) Az Elnökség megvitatja és jóváhagyja: a. az Elnökség éves programját és üléstervét b. a következ évi költségvetés részletezett bevételi és kiadási elirányzatát c. a Szövetség Verseny és Esemény Naptárát (saját rendezés hazai és nemzetközi szakmai programját és terveit) d. a szövetségi tagok és pártoló tagok végleges felvételét, e. a Szövetség rendezvényein a tagoknak nyújtandó kedvezmények mértékét

10 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 10/22 (3) Az Elnökség határoz: a. a Közgylés elkészítésére, helyére, idpontjára, napirendjére és költségeire vonatkozóan b. a lemondott, vagy tisztségébl egyéb okból megvált tisztségvisel helyébe új tisztségvisel behívásáról c. az Elnökség (képviseletében az elnök vagy más megbízott) megállapodásokat köt állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, továbbá hatáskörébe tartoznak a különböz szerzdések megkötései is d. az Elnökség a saját hatáskörébe tartozó dolgokban a döntési jogosítványt átruházhatja az elnökre vagy más megbízottra (4) Az Elnökség munkaprogramjának és üléstervének megfelelen, valamint szükség szerint beszámoltatja a tisztségviselket és a szakmai bizottságokat az általuk végzett munkáról. Bármely elnökségi tag - személyes érintettsége esetén - egy adott beszámoló elfogadásáról nem szavazhat. (5) Az elnökségi ülés összehívása: Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az elnökségi üléseket az Ügyvezet (vagy kérésére az elnök) hívja össze, vagy össze kell hívni, ha az Elnökség három tagja azt írásban kéri. Az Ügyvezet, vagy az Elnök az elnökségi ülést a napirend közlésével hívja össze. A meghívó közlése és az elnökségi ülés között legalább 5 munkanap idköznek kell lennie. Az elnökségi ülés idpontját, helyszínét és napirendjét az Ügyvezet, vagy az Elnök az elnökségi ülés idpontját legalább 5 nappal megelzen közzéteszi a Szövetség megnevezés honlapján. (6) Az Elnökség mködése: Az Elnökség üléseit az elnök, vagy távollétében, vagy akadályoztatása esetén az Ügyvezet vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetén az általuk kijelölt, vagy a helyszínen megválasztott Elnökségi Tag vezeti az ülést. Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az Elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. Az Elnökség tagjai az Elnökségi üléseken határozataikat egyszer szótöbbséggel hozzák. Minden Elnökségi tag egy-egy szavazattal rendelkezik. Egy adott témában érintett elnökségi tag saját elterjesztésérl nem szavazhat. Az elnökségi ülésekrl jegyzkönyvet kell készíteni, melyet az elnökségi ülések jegyzkönyveit tartalmazó iratként kell megrizni. A határozatok visszakereshetsége miatt az elnökségi ülések jegyzkönyveit minimum öt évig meg kell megrizni. Az elnökségi ülések nyilvánosak. Az elnökségi ülések jegyzkönyveit az elnök és az elnökségi tagok is aláírják. A mködéssel kapcsolatosan keletkez iratokba a Szövetség székhelyén bárki betekinthet, amennyiben a betekintés céljáról elzetesen tájékoztatta az elnökséget. A betekintési kérelemre az annak beérkezésétl számított 10 napon belül válaszolni kell. A válaszban meg kell jelölni az iratbetekintés biztosításának helyszínét és idpontját. Amennyiben valamilyen oknál fogva sem az Elnök, sem az Ügyvezet nem képes hosszútávon ellátni feladatát, úgy a maradék Elnökségi Tagok 30 napon belül kötelesek Rendkívüli Közgylést összehívni.

11 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 11/22 (7) Az Elnökség köteles gondoskodni a Dan Kollégium folyamatos mködtetésérl. Az Elnökség munkája során karate szakmai és etikai kérdésekben vegye figyelembe a Dan Kollégium döntéseit, ezen kívül sportszakmai kérdésekben kérje ki annak véleményét. (8) Az Elnökség bizonyos esetekben telefonon, vagy írásban is dönthet, melyrl írásban értesíti az Elnökség tagjait. Ez történhet a döntés utáni, az elnökségnek az Ügyvezet által megküldött, a döntést tartalmazó írásos összefoglaló formájában. (9) Az Elnökség tagjai az Elnökségi üléseken határozataikat egyszer szótöbbséggel hozzák. Minden Elnökségi tag egy-egy szavazattal rendelkezik. Amennyiben az Elnökség valamelyik tagja kétszer igazolatlanul hiányzik, vagy több mint 6 hónapon keresztül aktívan nem vesz részt az érdemi munkában, úgy kizárását automatikusan kezdeményezni kell. (10) Összeférhetetlenség Nem választható elnökségi taggá az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszntét követ két évig. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt : hozzátartozó) a határozat alapján: a. kötelezettség, vagy felelsség alól mentesül b. bármilyen más elnyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minsülnek elnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybevehet nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatás. (11) Nyilvántartás, nyilvánosság A szövetség olyan nyilvántartást vezet, amelybl a közgylés és az elnökség döntéseinek, határozatainak tartalma, idpontja és hatálya, illetve a döntést, határozatot támogatók és ellenzk számaránya megállapítható. A határozatokat, döntéseket a határozathozataltól számított egy héten belül írásban kell az érintettek tudomására hozni, továbbá azok szövegét ugyanezen határidn belül közzé kell tenni a Szövetség megnevezés honlapján. (12) A Szövetség mködésével, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, illetve beszámolókat a Szövetség megnevezés honlapján nyilvánosságra kell hozni. VIII. A Szövetség Tiszteletbeli Elnöke A Szövetség Tiszteletbeli Elnökét az Elnökség választja meg (60% többséggel), és a Közgylés ersíti meg, az Elnökségével azonos idtartamra. Megbízásából a lemondás esetét kivéve - csak a Közgylés hívhatja vissza. (1) Támogatja a Szövetséget és képviseli a Szövetség érdekeit.

12 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 12/22 (2) Állandó meghívottként részt vehet a Szövetség Elnökségének a munkájában. Véleményt alkothat, és javaslatokat tehet a Szövetség mködésével kapcsolatban. (3) Részt vesz a Közgylés munkájában, Javaslataival, észrevételeivel segíti annak munkáját. IX. A Szövetség Elnöke A Szövetség Elnöksége élén az elnök áll, akit a közgylés választ meg. Egyszemélyi felels vezetje a Szövetségnek az Alapszabályi-, a Közgylési- és az Elnökségi határozatoknak megfelelen. Funkciójából csak a Közgylés hívhatja vissza. Nem választható elnökké az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszntét követ két évig. (1) Felels a Szövetségre vonatkozó jogszabályok és a Közgylés által meghatározott feladatok, állásfoglalások érvényesítéséért. (2) Irányítja az Elnökség munkáját és vezeti üléseit, képviseli a Szövetséget más szervek eltt. (3) Megbízza a választott, vagy kinevezett tisztségviselket. (4) Részt vesz a Szövetség szervezetének kiépítésében. (5) Külön szabályozott gazdálkodási feladatot lát el, a Szövetség költségvetésének terhére kötelezettségeket vállalhat. (6) A nemzetközi kapcsolatok tartása során köteles betartani az Elnökség határozatait. A JKA-val és szervezeteivel való kapcsolattartásban segíti a Finstruktort. (7) Évente beszámol a Szövetség közgylésének a végzett munkáról. Szükség esetén tájékoztatja a felügyeleti szerveket a Szövetség mködésérl. (8) Szükség szerint tájékoztatja a sajtót. (9) Az Elnökségi döntéseknek megfelelen önálló aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. Utalványozási jogát Ft-ig önállóan, Ft-felett az Ügyvezetvel közösen gyakorolhatja. (A költségvetésben nem szerepl tételek esetében az utalványozáshoz minden esetben Elnökségi felhatalmazás, Elnökségi határozat szükséges) (10) Távolléte (meghatalmazással) és akadályoztatása esetén az Ügyvezet teljes jogkörben helyettesíti az Alapszabály és a Szervezeti és Mködési Szabályzat szerint. X. A Szövetség Ügyvezetje Személyét a Közgylés választja, és az Elnök bízza meg. Beosztásából a Közgylés hívhatja vissza. Nem választható ügyvezetvé az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszntét követ két évig. (1) Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint vezeti, felügyeli a szervezet ügyviteli munkáját. (2) Elkészíti az Elnökség munkatervét, javaslatot tesz az Elnökségi ülések napirendi pontjaira, ellenrzi a határozatok, döntések, utasítások végrehajtását. (3) Részt vesz a költségvetés-tervezet elkészítésében. (4) Általános felügyeletet gyakorol a bizottságok felett. (5) Beszámolási kötelezettsége van az Elnökség felé.

13 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 13/22 (6) Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. Utalványozási jogát Ft-ig önállóan, Ft-felett az Elnökkel közösen gyakorolhatja. (A költségvetésben nem szerepl tételek esetében az utalványozáshoz minden esetben Elnökségi felhatalmazás, Elnökségi határozat szükséges) (7) Az Elnököt távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az ügyrend szerint. XI. Marketing Igazgató A Szövetség mködképességének megrzése érdekében javaslataival, segíti az Elnökség munkáját. Felügyeli a Szövetség egységes, rá jellemz megjelenését. A lehetséges támogatók felé ismerteti a Szövetség tevékenységét. Feladata: (1) Támogatók felkutatása. (2) A Szövetség számára elnyös támogatói szerzdések megkötése, Elnökségi felhatalmazás alapján. (3) A Szövetség képviselete a különböz nyilvános kiállításokon, fórumokon, üzleti- és civil eseményeken. (4) A Szövetség tevékenységének prezentálása. (5) Tanácsadás, észrevételezés az Elnökség és a Tagság felé. (6) Arculattervezés. (7) Szükség szerint tájékoztatja a sajtót. (8) Felels a Szövetség éves marketing tervének elkészítéséért. XII. Szövetségi Kapitány Pályázat útján választja ki az Elnökség (az Elnök, az Ügyvezet és a Marketing Igazgató nem adhat be Szövetségi Kapitányi pályázatot). Megbízatása idejére, de legfeljebb az Elnökség mandátumával azonos ideig automatikusan tagja az Elnökségnek. Feladata: (1) Összeállítja a szövetség válogatott kereteit, a válogatási elvek betartásával. (2) Tervszeren irányítja a válogatott felkészülését. (3) Közremködik az egyes versenyek, események, utazások elkészítésében, lebonyolításában. (4) Kapcsolatot tart az Elnökséggel. Képviseli a válogatott keretek, versenyzk érdekeit, folyamatosan tájékoztatja az Elnökséget a felkészülésrl és a versenyekrl. (5) Adatokat szolgáltat az Elnökség felé. (6) Dokumentálja a válogatott munkáját, eredményeit. a. tervek, felkészülési program készítése b. felkérések és közremködés (jelenlét) c. utazás (elterjesztés és értékelés) d. nevezés elkészítése e. versenyjegyzkönyvek és versenyeredmények (bekérés-megszerzés, dokumentálás) f. értékelés az elnökség felé

14 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 14/22 Megbízatása (a pályázat kiírása szerint is) teljes naptári évre, vagy annak többszörösére szól, de legfeljebb az Elnökség mandátumával azonos ideig, mely megelzi a vezetségválasztó közgylés idpontját. Az új pályázatot úgy kell kiírni, hogy a Vezetségválasztó Közgylés eltt abban döntés születhessen. Az elnökséggel kötött külön megállapodás, vagy megbízási szerzdés alapján, a szövetség elzetesen megállapított anyagi keretének terhére költségtérítésben, vagy díjazásban részesülhet. Feladata még: a. Felkészülési program elkészítése. b. A keret összehívása (annak dokumentálása). c. A kerettagok esélyegyenlségének a biztosítása. d. A betervezett események lebonyolításában, utazások elkészítésében való közremködés. e. Az egyes eseményeken résztvev csapat összetételének elterjesztése az elnökség felé. f. A versenyzkkel és klubjaikkal (klubedzkkel) való kapcsolattartás, tájékoztatási kötelezettség. g. A kapcsolattartás során a szövetség elvárásainak a betartása. A szövetségi kapitány jogai: a. Felels irányítója a rábízott keret felkészülésének. b. A versenyeken a csapatot személyesen irányítja. c. A válogatottnál végzett munkájához segítket kérhet, az elnökség elzetes jóváhagyásával. d. Az elnökséggel kötött külön megállapodás, vagy megbízási szerzdés alapján, a szövetség elzetesen megállapított anyagi keretének terhére költségtérítésben, vagy díjazásban részesülhet. e. A M. JKA K. SZ. anyagi lehetségeinek függvényében szakmai továbbképzéseken való részvétel. XIII. Területi képvisel elnökségi tagok A Szövetség elnökségi tagjait a Közgylés választja meg 4 éves idtartamra. Funkciójukból csak a Közgylés hívhatja ket vissza. Az ország három különböz területén mköd tagegyesületek képviseletét látják el a Kelet-magyarországi, Nyugat-magyarországi és Közép-magyarországi Területi képviselk. A meghatározásnál választóvonal a Duna vonala, illetve Budapest és Pest megye határvonala. Képviselik a területükön tevékenyked tagok érdekeit. Feladatuk még: (1) A Szövetség által szervezett területükön megrendezett események koordinálása, szervezési munkáiban való részvétel. Az ezekhez szükséges támogatások jelzése az Elnökség vagy a Dan Kollégium felé. (2) A Szövetség tagegyesületeinek, klubjainak érdekképviselete a szakmai munkában, a gazdálkodásban/költségvetésben. (3) Az Elnökség felkérése alapján részt vesznek a közvetlen irányításban. Felügyelik a területükön folyó egyesületek/klubok munkáját. (4) Jelzik a felmerül hiányosságokat, figyelik a kimagasló munkát teljesítket. (5) Javasolják, delegálják az arra alkalmas tagjaikat a különbözfeladatok ellátására.

15 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 15/22 (6) A Szövetség támogatásával népszersítik a JKA Karatét a területükön, bemutatókkal, nyílt események megszervezésével, lehetség szerint hagyományok megteremtésével. (7) Képviselik a Szövetség érdekeit. (8) Az elnökségi üléseken szavazati joggal rendelkeznek. Amennyiben a választás idpontjában a Szövetségi Kapitányi pályázat még nincs elbírálva, úgy jelöléskor pályázati szándékukat kötelesek jelezni a Közgylésnek. Amennyiben területükön k kapják a legtöbb szavazatot, úgy azon területen a második legtöbb szavazatot kapott jelölt póttag lesz. A jelölt Szövetségi Kapitánnyá történ megválasztása és megbízása esetén a póttag Területi képvisel tagként - automatikusan az Elnökség tagja lesz. XIV. A Felügyel Bizottság A Szövetség mködési, gazdasági és pénzügyi ellenrzését az Felügyel Bizottság látja el. A bizottság 3 tagját 4 éves idtartamra a Közgylés választja meg. A bizottság évente köteles a Szövetség mködését, gazdálkodását és ügyvitelét felülvizsgálni, és arról a közgylésen a Közgylés felé beszámolni. Szabálytalanság esetén jelentést kell tegyen az Elnökség, a Közgylés, illetve szükség esetén a felügyeleti szervek felé. A bizottság csak a Közgylésnek van alárendelve, tagjait csak az hívhatja vissza. A bizottság Elnökét a bizottság saját tagjai közül maga választja. A Felügyel Bizottság kérésére az Elnökség köteles a kért iratokat és adatokat rendelkezésre bocsátani és munkájukat a szabályok alapján mindenben segíteni. XV. A Fegyelmi Bizottság A Szövetség tagjaival, sportolóival kapcsolatos fegyelmi ügyekben a Fegyelmi Bizottság jogosult eljárni. A bizottság tagjait a Közgylés 4 évre választja. A bizottság csak a Közgylésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel, tagjait csak az hívhatja vissza. A bizottság elnökét a bizottság tagjai közül maga választja. A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és mködésének szabályait az SZMSZ, illetve a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. XVI. A Szövetség képviselete (1) A Szövetség képviseletére az Alapszabály idevonatkozó meghatározásai-, az Elnökségi határozatok- és a Dan Kollégium határozatai alapján a Szövetség Elnöke és Ügyvezetje önállóan jogosult, A JKA-val (JKA HQ/WF/WF EUROPE) való nemzetközi kapcsolattartás a Finstruktor feladata. (2) Bármely képviselnek, a Közgylés, az Elnökség, az Elnök, az Ügyvezet, a Marketing Igazgató, és a Finstruktor Alapszabályszer döntése alapján, a Szövetség nevében tett önálló nyilatkozata folytán, a Szövetség szerez jogokat, illetve válik kötelezetté.

16 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 16/22 XVII. A Szövetség Finstruktora A Finstruktor feladatköre: A JKA WF gyakorlata szerint létrehozott feladatkörével a szövetség kialakult szakmai programjának lebonyolítását segíti, a Dan Kollégium munkáját irányítja, megszervezi, döntéseit képviseli. Megválasztása a legmagasabb fokozatú karatékák közül - a Dan Kollégium javaslata alapján az Elnökség feladata. Munkája során a JKA iránymutatásainak, szabályainak megfelelen jár el: (1) Kiemelt feladatok: a. Képviselet és kapcsolattartás a JKA szervezeteinél és azok kiemelt rendezvényein (HQ, JKA WF és JKA WF/EUROPE). b. Nemzetközi elssorban szakmai, technikai vonatkozású kapcsolattartás különböz országok JKA szervezeteivel. c. A Dan kollégium irányítása. d. A kata standard összeállítása, honosítása, karbantartása. e. Hazai instruktorképzés, kvalifikációs képzés irányítása. f. A szövetség mködéséhez szükséges szakmai anyagok készítése. (A nemzetközi kapcsolattartás során a szövetség Közgylésének és Elnökségének döntései alapján jár el, arról és annak eredményérl folyamatosan tájékoztatja az elnökséget. A levelezés egy példányát a szövetség archiválja.) (2) Irányítási feladatok: a. Minsít övvizsga szabályzattal kapcsolatos kérdések, kiegészítések, változtatások kezdeményezések kidolgozása, koordinálása. b. Övvizsgáztatás lebonyolítási szabályainak, azok változtatásának, kiegészítésének a koordinálása. c. Szövetségen belüli vizsgáztatói továbbképzések koordinálása, irányítása, tesztek kidolgozása. d. Dan vizsga felkészítk szervezése, koordinálása. e. Edztáborok, szakmai továbbképzések segítése, felügyelete, tematika összeállítása, a lebonyolításban való közremködés. (3) Egyéb feladatok: a. Bíróképzéssel kapcsolatos szakmai észrevétel, javaslattétel. b. Versenyrendszerrel kapcsolatos javaslattétel, koordinálás. c. Válogatottak mködtetésével kapcsolatos szakmai javaslattétel. d. Egyéb szakmai kérdésekben véleményalkotás, javaslattétel. e. A hazai szakmai kapcsolattartásban való részvétel (MKSZ, más stílusok, ). f. Az Elnökség ülésein beszámol az elmúlt idszak munkájáról. g. Beterjeszti kinevezésre a feladatok felelseit. h. Javaslatot tesz a szakmai feladatok költségvetésben történ megjelenítésére. JKA Hungary Honbu Dojo / (A Magyar JKA Karate Szövetség Központi Edzterme) A Központi edzterem mindenkor a szövetség saját edzterme, dojo-ja. Ha ilyennel a szövetség nem rendelkezik, akkor a mindenkori finstruktorhoz tartozó edzterem. (A terem megnevezése a szövetség részére kötelezettséggel nem jár.)

17 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 17/22 XVIII. Dan Kollégium Szövetségünk Alapszabálya értelmében kötelez a Dan Kollégium mködtetése, mely összetételének a megváltoztatása, kiegészítése a Dan Kollégium javaslata alapján az Elnökség feladata. A Dan Kollégium minimum 9 tagú, munkáját a Finstruktor irányítja. Tagjai a legalább 5. danos mesterek, valamint képviselettel rendelkeznek a 4. és a 3. dan fokozattal rendelkez mesterek csoportjai is. A tagok között a 4. danos képviselk aránya mindig magasabb a 3. danos képviselk arányánál. A 4. és 3. danosok képviseletét minden esetben biztosítani kell. A Dan Kollégium 4. és 3. danos tagjait a Közgylés választja titkos szavazással. A jelöllistára a dan fokozatuknak megfelelen felkerül tagjelöltek a szavazatok arányában kerülnek be a DK tagjai közé. Mindkét fokozatúak közül a be nem jutott legmagasabb szavazatarányú jelölt póttag lesz, és t kell behívni az esetlegesen kikerül, hasonló fokozatú DK tag helyére. A Dan Kollégium feladatköre: Javaslattétel, véleményezés és döntés elkészítés az alábbi témakörökben: minsít övvizsga szabályzat övvizsgáztatás lebonyolítási szabályai szövetségen belüli vizsgáztatói képzés versenyrendszer és a versenyszabályok kidolgozása versenykiírások versenynaptár összeállítása edzképzés bíróképzéssel kapcsolatos feladatok válogatottak mködtetésével kapcsolatos feladatok nemzetközi versenyeken való részvétel kérdései nemzetközi kapcsolattartással kapcsolatos szakmai kérdések versenyek, edztáborok, szakmai továbbképzések segítése, szakmai felügyelete hazai instruktorképzés a hazai szakmai kapcsolattartás egyéb szakmai kérdések A Dan Kollégium éves munkaterv és a felmerült igények - alapján szükség szerint, de minimum évente kétszer ülésezik. Amennyiben a Dan Kollégium valamelyik tagja kétszer igazolatlanul hiányzik, vagy több mint 6 hónapon keresztül folyamatosan nem vesz részt az érdemi munkában, úgy kizárását automatikusan kezdeményezni kell a szövetség Elnökségénél. A Dan Kollégium tagsága 5 f alá nem csökkenhet. Ellenkez esetben azonnal gondoskodni kell kiegészítésérl, mely póttagok elzetes megválasztásával is biztosítható. A Dan Kollégium bizonyos esetekben telefonon, vagy írásban is dönthet, melyrl írásban értesíti az Elnökséget. Ez történhet a döntés utáni, az elnökségnek a DK vezetje által megküldött, a döntést tartalmazó írásos összefoglaló formájában. A Dan Kollégium minden esetben többségi szavazat alapján hozza döntéseit, véglegesíti javaslatait. A Dan kollégium ülései az Elnökségi tagok részére, a döntések pedig valamennyi szövetségi tag részére nyilvánosak, megtekinthetek. A Dan Kollégium bizonyos feladatok indokolt elvégzésére, továbbképzésre a szövetségi költségvetésbl pénzt igényelhet.

18 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 18/22 A Dan Kollégium szakmai álláspontját a szövetség Elnöksége vegye figyelembe. Fontos sportszakmai és személyi kérdésekben az Elnökség szintén támaszkodjon a Dan Kollégium véleményére. A Dan Kollégium mködési szabályai csak a szövetség Elnökségének egyetértésével változtathatók. XIX. Bizottságok Az Elnökség munkáját speciális feladatokra szervezdött szakmai bizottságok segítik. A bizottságok az Elnökségnek alárendelten, az Ügyvezet általános felügyelete mellett mködnek. Vezetiket az Elnökség tagjainak javaslata alapján az elnök bízza meg meghatározatlan idre. Új elnökség választása esetén a bizottságokat meg kell ersíteni funkciójukban. A bizottságok összeállítása, tagjainak kijelölése az Elnökség feladata. A bizottságok az SZMSZ és az Elnökség határozataiban foglaltak szerint látják el munkájukat. A bizottság vezetje képviseli területét az Elnökség felé. Részükre megbízólevelet az Elnök állít ki. Munkamódszereiket egyénileg alakítják ki, szükség szerint, de évente legalább kétszer üléseznek. Döntéseiket személyesen, telefonon, vagy levélben ( ) hozzák, amit 5 munkanapon belül dokumentálnak az elnökség felé. Valamennyi bizottság döntéseit, határozatait a szövetség irattárában meg kell rizni. XX. Versenyszervez Bizottság A szövetség hatáskörébe tartozó versenyekkel kapcsolatos kérdések: véleményezése döntés elkészítés szervezés irányítása, segítése, felügyelete versenyrendezéssel, lebonyolítással kapcsolatos feladatok koordinálása, irányítása az Elnökség versenyrendezéssel kapcsolatos munkájának segítése versenynaptár elkészítése, véleményezése hazai nemzetközi versenyek segítése Munkáját a Marketing Igazgató és az Ügyvezet koordinálja, irányítja. Tagjai az aktuális naptári évben versenyt rendez tagegyesületek vezeti, vagy delegált képviseli. A bizottság szükség szerint, de évente minimum kétszer ülésezik. Munkatervet készít, melyrl és a feladatmegosztásról készült dokumentumokat az elnökségnek megküldi. XXI. Bírói Bizottság A Bírói Bizottság javasolt létszáma 3 f és a legmagasabb nemzetközi minsítés bírók alkotják. Feladata: Bírói szabályzat kidolgozása, elterjesztése, módosítások kezdeményezése. Versenyszabályok véleményezése. Versenyek lebonyolításának segítése (bíró küldés, felügyelet, véleményezés). Bíró képzés, továbbképzés szervezése, irányítása. Bíráskodással kapcsolatos egyéb kérdésekben állásfoglalás kialakítása. Nemzetközi bíróképzéssel kapcsolatos feladatok.

19 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 19/22 XXII. Szövetségi adminisztráció A Szövetség adminisztrációs feladatai ellátására, ügykezelése, ügyintézési feladatai megoldására, hivatalos iratai, eszközei elhelyezésére irodát tarthat fenn. Az iroda mködésével kapcsolatos szabályokat, az ügyintézés idejét, az ügyfélfogadást az SZMSZ tartalmazza, illetve az Elnökség külön határozatban szabályozhatja. Az iroda felügyelete az Ügyvezet feladata. A Szövetség az adminisztratív feladatok ellátására, illetve irányítására önálló munkaer(ke)t alkalmazhat, vagy bízhat meg. Az iroda felállításának és mködtetésének költsége nem veszélyeztetheti a Szövetség szakmai munkáját, feladatainak ellátását. XXIII. A Válogatott (1) Válogatási alapelvek a. Alapvet szempontok: 1. Kategóriánként a legfelkészültebb versenyz(k) kiválasztása. 2. Olyan keret felállítása, ahol minden kategóriában egészséges versenyszellem fenntartásával, több tehetséges és válogatottbeli szereplésre esélyes versenyz vetélkedésével biztosítható az adott eseményre a magyar JKA karate megfelel képviselete. 3. A keret folyamatos mködtetésével távlataiban megfelelen biztosítani a sportolók fejldését, elrelépését a karate, mint versenysport területén. 4. A Magyar JKA Karate Szövetség megfelel képviseletének biztosítása itthon és külföldön. b. Válogatott kerettagság feltételei (nem jelenti az automatikus kerettagságot!): 1. Magyar bajnokság I-III. helyezés. 2. JKA stílus bajnokság I-III. helyezés 3. Kiemelked nemzetközi versenyeredmény, vagy olyan kiugró teljesítmény, mely indokolja a kerettagságot (válogatott edz, klubedz javaslatára). c. Kerettagokkal szemben felállított kötelezettségek: 1. Az Ippon Shobu Magyar Bajnokságon való kötelez részvétel. 2. A JKA Stílus OB-n való kötelez indulás. 3. Az elírt válogató versenyeken való részvétel. 4. A válogatott keret edzéseinek a rendszeres látogatása (csak indokolt és bejelentett hiányzás igazolható). 5. A válogatott versenyein való részvétel. 6. Sportszer és a budo-etikettnek megfelel viselkedés. 7. Az elírt orvosi ellenrzéseken való részvétel. 8. A tiltott teljesítménynövel szerek használatától való tartózkodás. 9. A Magyar JKA Karate Szövetség és a mindenkori magyar válogatott érdekeinek a maximális figyelembe vétele. 10. Klubedzéseken való folyamatos részvétel.

20 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 20/22 d. Kerettagok jogai: 1. A közös felkészülésen való részvétel. 2. A válogatottnak nyújtott és a felkészülést segít kedvezmények igénybevétele. 3. Elsbbség a nemzetközi versenyekre történ válogatásnál. 4. Vidéki versenyzknek utazási költségtérítés. e. Válogatott kerettagság megszerzése: 1. Az elírt feltételek teljesítése (megfelel versenyeredmények elérése) után automatikus. 2. Felkérés érkezik a kerettagságra, vagy a klubedz javasolja. 3. Klubedz javaslatára "vendégsportoló" státusz is szerezhet, mely a megfelel eredmény elérése után teljes jogú kerettagságra módosulhat. f. Kerettagság megtartása: 1. Az elírt feltételek teljesítése. 2. Megfelel edzésmunka és teljesítmény. 3. Edzéslátogatás g. Kerettagság megsznése: 1. Igazolatlan hiányzások után. 2. A teljesítmény és versenyeredmények tartós visszaesése után. 3. Nem megfelel magatartás és fegyelmi határozat alapján. (2) Válogatott keretek mködése a. A Magyar Karate Szövetség válogatottal szembeni elvárásai: 1. A lefektetett válogatási elveknek megfelel mködés. 2. A válogatott keretek folyamatos mködése egyeztetett és meghirdetett edzés- és versenyprogram alapján. 3. A válogatott áttekinthet mködése és annak dokumentálása. 4. A Magyar JKA Karate Szövetség méltó, szakmailag és erkölcsileg magas szint képviselete. b. A szövetség feladatai: 1. Biztosítani a válogatott mködésének szervezeti és szabályozási feltételeit. 2. Biztosítani a keretek mködésének személyi feltételeit (szövetségi kapitány, edz, orvos, versenybírók, stb. lehetség esetén szerzdéses, megbízásos formában, vagy társadalmi megbízatásként) 3. Anyagi lehetségeinek függvényében megteremteni a felkészülés technikai feltételeit. 4. Az elfogadott programnak megfelelen minél magasabb színvonalon segíteni 5. a válogatott részvételét az eseményeken. 6. Biztosítani, illetve segíteni a keretek mködésének szervezési feladatait. 7. Erkölcsileg és anyagilag ösztönözni a versenyzket és a szakmai segítket a 8. minél jobb teljesítményre (kiemelten a már nemzetközileg is eredményes versenyzket).

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 211/2008.(VI.23.) számú h a t á r o z a t a a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkít Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és kiegészítésérl

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 126/1999. (IX.14.) Kt. sz. határozata alapján Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje A 2006. évi IV. törvény elírása, valamint az Alapszabály alapján a Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Részvénytársaság

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések 1. Az ŐVSB-t a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Szövetsége (továbbiakban MEOESZ)

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok -figyelemmel a Polgári Törvénykönyvrl szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rész 1. Az Egyesület főbb adatai: 1.1 neve: Újszászi 4H Egyesület 1.2 székhelye: 5052. Újszász, Bajcsy-Zs. u. 16. 1.3 ellenőrzés: Az Egyesület felett a törvényességi

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY A Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet közgyűlése az egyesületekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben