MAGYAR JKA KARATE SZÖVETSÉG (mint Közhasznú Szervezet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR JKA KARATE SZÖVETSÉG (mint Közhasznú Szervezet)"

Átírás

1 MAGYAR JKA KARATE SZÖVETSÉG (mint Közhasznú Szervezet) Módosított SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008 A MAGYAR JKA KARATE SZÖVETSÉG MÁJUS 05-I MEGISMÉTELT KÖZGYLÉSÉN MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYNAK MEGFELELEN MÓDOSÍTVA, ÉS AZ ELNÖKSÉG október 14-I ÜLÉSÉN ELFOGADVA

2 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 2/22 I. (1) A Szövetség neve: Magyar JKA Karate Szövetség (2) Nemzetközi levelezésben használt rövidített neve: JKA Hungary (3) Székhelye: 1098 Budapest, Börzsöny u. 11. (4) A Szövetség emblémája: A stílus jelvényeként nemzetközileg használt stilizált Shotokan Tigris, illetve a JKA által is használt, egy körbe foglalt, stilizált felkel napot formázó embléma. (5) A Szövetség pecsétje: Körpecsét a Magyar JKA Karate Szövetség felirattal, középen a Szövetség jelvényével. II. A Szövetség célja és feladatai (1) A Szövetség tömöríti mindazokat a jogi, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez és társadalmi szervezeteket, akik (amelyek) a Magyar JKA Karate Szövetség munkájában, fejlesztésében tevékenyen részt kívánnak venni. Szakmai munkájában, és azt irányító elveiben a Japán Karate Szövetség (Shadan Hojin Nihon Karate Kyokai / Koraku, Bunkyo-ku Tokyo Japan ) tanításait és technikai iránymutatásait követ szervezet. (2) A szövetség a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül a 14. alpontban meghatározott közhasznú tevékenységet végzi ( sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ), melynek körében nyújtott szolgáltatásait a szövetség tagságán kívül más harmadik személy is igénybe vehet. Célja kiemelten a gyermek, serdül, ifjúsági és junior korosztályok, valamint a felntt korosztály szabadids, illetve tömegsport tevékenysége keretein belül a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés, regeneráció szakszer biztosítása, a sport, a testmozgás és a shotokan karate iránti szeretet megersítése. (3) A Szövetség alapvet céljai: a. A JKA Shotokan karate, mint életforma, mint do minden formájának megjelenítése: edzések, edztáborok, övvizsgák, tradicionális szabályokon alapuló versenyszer erpróbák, versenyek, stb. b. A JKA Shotokan karate szakmai színvonalának emelése, stílusjegyeinek, edzésmódszereinek megtartása, alkalmazása. c. A JKA Shotokan karate tradícióinak megrzése. d. A JKA Shotokan karate széleskör népszersítése, az amatr sport és versenysport szervezettebbé tétele. e. A JKA Shotokan karate versenysport tömegbázisának, utánpótlásának biztosítása.

3 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 3/22 f. A JKA Shotokan karaténak mint versenysportnak a fejlesztése, a versenysport magas szintre emelése. g. Közremködés az egészségre nevelésben, az egészséges életmód kialakításában. h. A Shotokan karate stílushoz tartozó egyéb magyarországi karate szervezetekkel való kapcsolattartás, együttmködés, a stílus érdekeinek egységes képviselete különböz fórumokon és a Magyar Karate Szakszövetség keretein belül. i. A Szövetség célja, hogy az általa folytatott sporttevékenységet, szolgáltatásokat tagjain kívül mások is igénybe vehessék. Olyanok, akik a Szövetség által kitzött célokat elfogadják, azoknak megfelelnek, akik tevékenysége összeegyeztethet a Szövetség céljaival és tevékenységével, és az igénybevétel feltételeit teljesítik. j. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, és gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapszabály 5. -ában megjelölt célok elérésére fordítja. k. A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (4) A Szövetség feladatai: A Szövetség az elzekben meghatározott célok elérésére a. összefogja, támogatja, fejleszti a hazai Shotokan karate mozgalmat, képviseli és védi a JKA Shotokan karatéval foglalkozó tagjai érdekeit. b. céljainak megvalósítása érdekében kapcsolatot tart az országos és helyi állami szervekkel, önkormányzatokkal, más társadalmi szervezetekkel. c. kapcsolatot tart hasonló céllal mköd hazai és külföldi szervezetekkel, szövetségekkel, egyesületekkel. Tagként képviseli a magyar shotokan karate érdekeit a kiemelt nemzetközi szervezetekben. d. tagjai számára különféle rendezvényeket (versenyeket, edztáborokat, továbbképzéseket, tanfolyamokat, bemutatókat, stb.) szervez. e. anyagi eszközeinek egy részét oktatási anyagok, szakmai útmutatók készítésére, felszerelések beszerzésére, készítésére fordítja. f. minden olyan tevékenységet folytathat, amely a Szövetség céljait erkölcsileg és anyagilag megszilárdítja, a JKA karate szakmai színvonalát emeli, a karatét, mint szabadids tevékenységet népszersíti és széles utánpótlásbázist biztosít a hazai Shotokan karate versenysportnak. g. kiírja és lebonyolítja a szövetségi bajnokságokat, és céljai eléréséért további versenyeket és eseményeket rendez. III. A Szövetség gazdálkodása (1) A Szövetség a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel, a Közgylés által elfogadott költségvetési elirányzat szerint, az elírt pénzügyi- és számviteli törvények szerinti könyvvezetés alkalmazásával gazdálkodik. (2) A Szövetség a cél szerinti tevékenységébl, illetve vállalkozási tevékenységébl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyílván.

4 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 4/22 (3) A Szövetség vagyona lehet: a. készpénz b. követelés c. ingó és ingatlan vagyon d. értékpapír (4) A Szövetség készpénzállományát bankszámlán, illetve házipénztárban helyezi el. (5) A Szövetség jövedelme, bevételei: a. Tagsági díj, pártoló tagdíj, éves összegét a Közgylés határozza meg. b. Adományok. Támogatások. Közhasznúsági célokra, vagy mködési költségek fedezésére kapott támogatás, ill. adomány. c. Hagyományok, hagyatékok, alapítványok, felajánlások. d. Közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel. e. Egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel. f. A szövetség eszközeinek befektetésébl származó bevétel. g. Rendezvények bevételei. h. Szolgáltatási tevékenység ellenértéke. i. Gazdasági, vállalkozási tevékenységbl származó bevételek. j. Engedély alapján konkrét célra végzett gyjtés. k. Mködési bevételek (térítési, szakérti, forgalmazási, stb.). l. Televíziós közvetítések jogdíja. m. Reklámtevékenység és hirdetésekbl származó bevétel. n. Rendszeres és idszaki állami, önkormányzati, vállalati támogatás. o. Nem sportjelleg rendezvények, tanfolyamok bevétele. p. A Pénzügyi- és Számviteli törvényekben meghatározott, a szövetségi tevékenységgel összefügg bevételek. q. Egyéb más jogszabályokban meghatározott - bevételek. (6) A szövetség befektetési tevékenységet az Alapszabály és Befektetési Szabályzata alapján végezhet. (7) A Szövetség fbb kiadásai: a. A Szövetség céljainak megvalósításához szükséges személyi és dologi kiadások, melyek az alaptevékenység ellátásához, illetve a bevételek megszerzéséhez szükségesek. b. A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások). c. Az egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költsége (ráfordítások, kiadások). d. A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások). e. A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. f. Propaganda és szakmai anyagok készítésének, beszerzésének és terjesztésének költségei. g. A Szövetség egyéb mködési költségei. h. A Szövetség széleskör feladatainak ellátását biztosító egyéb tevékenységek költségei.

5 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 5/22 (8) Az utalványozási jog a vonatkozó jogszabályokban a Szövetség Elnökségére vonatkozó, Alapszabályban, és a Szervezeti és Mködési Szabályzatban meghatározottak szerint gyakorolható. Lásd még a X. (9) és XI. (6) pontok alatt. (9) A bels pénzmozgások technikai lebonyolítása és az elszámolás az érvényes jogszabályok szerint, valamint a szövetség Pénzkezelési Szabályzata alapján történjen. Az egyes eseményekkel (hazai és külföldi) kapcsolatos elszámolás az azt követ 5 munkanapon belül történjen meg. Amennyiben egyes részfeladatok csak késbb teljesíthetk, úgy azok elszámolása attól számítva 5 munkanapon belül esedékes. (10) Tartozások: a. A Szövetség tartozásaiért a szövetségi vagyonnal felel. b. A tagok csak tagdíjat, vagy a mindenkori, közgylés által elfogadott hozzájárulást, valamint az egyes, önkéntesen igénybe vett események költségtérítéseit kötelesek a Szövetségnek megfizetni, a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. IV. A Szövetség tagjai, a tagsági jogviszony keletkezése (1) A Szövetség tagja lehet minden olyan karatéval foglalkozó jogi, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez és társadalmi szervezet, amely az Alapszabályt elfogadja, belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Szövetség mködésében, tagjait bejelenti és a szövetség övvizsga szabályzata szerint vizsgáztatja, utánuk tagsági díjat fizet. (2) A Szövetség tagjai lehetnek: a. Rendes tag: Jogi, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez és társadalmi szervezetek. b. Pártoló tag: Azok a jogi és természetes személyek, akik vállalják a Szövetség célkitzéseinek anyagi és erkölcsi támogatását. c. Tiszteletbeli tag: Az a természetes és/vagy jogi személy, aki (amely) különleges és kiemelked tevékenységével támogatást nyújt a Szövetségnek. (3) Tagsági viszony keletkezése és megsznése: a. A be- és kilépés önkéntes. b. A belépési szándékot írásbeli kérelemmel kell bejelenteni, és egyidejleg be kell fizetni az éves tagsági díjat, és indokolt esetben a regisztrációs díjat. c. A tagság megsznik: 1. kilépéssel 2. a tagsági díj, illetve a vállalt anyagi támogatás határidre történ befizetésének elmulasztása esetén 3. a szakosztály, csoport megsznésével 4. fegyelmi kizárással

6 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 6/22 (4) A tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik, mely egyszer szavazattöbbséggel dönt a felvételrl. A tagfelvételhez szükséges: a. Belépési Nyilatkozat (1 pl.) b. Egyesületi Adatlap (1 pl.) c. Nyilatkozat a szövetség és a sportági szakszövetség felé az övvizsgáztatásról d. Adatlap a személyi tagnyilvántartáshoz (3 pl.- ebbl 2 pl. a szövetségé, vagy elektromos változata) e. Egyesületi Alapszabály másolata f. Bírósági, vagy cégbírósági végzés másolata g. Tagdíj és szükség esetén a regisztrációs díj befizetését igazoló nyugtamásolatok (érvényes közgylési határozat szerinti összeg) A tagfelvételrl, vagy elutasításáról 30 napon belül értesíteni kell a kérvényezt. Amennyiben a felvételi kérelmet az Elnökség elutasítja, akkor arról a következ közgylésen be kell számolnia. Az elutasított jogorvoslatért a Közgyléshez fellebbezhet. (5) A Szövetség a tagjairól nyilvántartást vezet. Az elektromos alapú nyilvántartás tartalmazza a tag nevét, címét, egyéb elérhetségét, ill. a tagegyesület egyéni tagjainak nevét, születési dátumát és övfokozatát. (6) A Szövetség rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjának a jogait és kötelezettségeit az Alapszabály tartalmazza. (7) Tagsági viszony meghosszabbítása: A tagsági viszonyt az alapszabály rendelkezései szerint: a. minden tárgyév január 31-ig a tagsági díj megfizetésével és b. az adott évre érvényes kitöltött adatlapok visszaküldésével lehet meghosszabbítani. Azok az új tagok, akik öt éven belül már voltak tagok, de a tagsági viszonyuk megszakadt, vagy azok a tagok, akik a határidt átlépték, azok az éves min. tagsági díjjal azonos regisztrációs díjat is kötelesek a tagdíjjal egy idben megfizetni. V. A Szövetség felépítése (1) A Szövetség rendes közgylése: a. Vezetség-választó közgylés b. Beszámoló közgylés (2) A Szövetség rendkívüli közgylése

7 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 7/22 (3) A Szövetség elnöksége (7 f) Tiszteletbeli Elnök a. Elnök b. Ügyvezet c. Marketing igazgató d. Szövetségi kapitány e-f-g Területi képvisel tagok (3 f) (Kelet Mo-i, Közép Mo-i és Nyugat Mo-i területi képvisel) (4) Felügyel Bizottság (5) Fegyelmi Bizottság (6) Finstruktor (7) Dan Kollégium (8) Szakmai Bizottságok: Versenyszervez Bizottság Bírói Bizottság (9) Szövetségi adminisztráció VI. A Szövetség közgylése A Szövetség legfbb határozati szerve a Közgylés. A Közgylés nyilvános. A Közgylést minden év február 15-e és 28-a között kell összehívni. A Közgylést a helyszín, az idpont és a napirend feltüntetésével legalább 14 nappal azt megelzen, a szavazásra jogosult tagokhoz címzett felhívásban kell összehívni. A Közgylés idpontját, helyszínét és napirendjét az Elnökség legalább 14 nappal megelzen közzéteszi a Szövetség megnevezés honlapján. A Közgylés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok többsége legalább 50 % + 1 tag jelen van. Ha a közgylés nem határozatképes, akkor akár 30 perc múlva, de legalább 14 napon belül összehívható. Az újból összehívott Közgylés az eredeti napirenden szerepl pontok tekintetében, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekrl a tagokat a meghívóban már elre tájékoztatták. A Közgylést a Szövetség által nyilvántartott tagok képviseli alkotják, akik a saját tagjaik arányában befizetett éves tagsági díj alapján, minden megkezdett 20 f után egy-egy szavazattal rendelkeznek a közgylésen. Jogi személyek hivatalos képviselik, nem jogi személyek választott képviselik által, vagy azok meghatalmazottjain keresztül képviseltetik magukat a közgylésen. Az Elnökség nem képvisel tagja is rendelkezik egy szavazattal, melyet képvisel útján nem gyakorolhat.

8 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 8/22 A Közgylés közvetlen hatáskörébe tartozik: (1) Az Alapszabály és a Szervezeti és Mködési Szabályzat elfogadása és módosítása, melyhez a jelenlév és szavazásra jogosult tagok mandátumainak 60 %-a szükséges. (2) A Szövetség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének a jóváhagyása, melyhez a jelenlév és szavazásra jogosult tagok mandátumainak 60 %-a szükséges. (3) Az Elnök, az Ügyvezet, a Marketing Igazgató, az Elnökség Területi Képvisel Tagjai, a Felügyel Bizottság, a Fegyelmi Bizottság és a Dan Kollégium választandó tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, valamint a Tiszteletbeli elnök személyének jóváhagyása. (4) Az éves költségvetés elfogadása az adott naptári évre elfogadott verseny és eseménynaptár alapján. (5) Befektetési Szabályzat elfogadása. (6) Az Elnökség és a Felügyel Bizottság beszámoltatása és beszámolójának elfogadása. (7) Közhasznúsági jelentés elfogadása. A Közhasznúsági jelentés tartalma: - számviteli beszámoló - költségvetési támogatás felhasználása - vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás - cél szerinti juttatások kimutatása - központi költségvetési szervtl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a - települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitl kapott támogatás mértéke - a közhasznú szervezet vezet tisztségviselinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege - a közhasznú tevékenységrl szóló rövid tartalmi beszámoló A szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, ill. abból saját költségére másolatot készíthet. Az éves közhasznúsági jelentést a tárgyévet követ évben legkésbb június 30-ig közzé kell tenni a szövetség megnevezés honlapján. (8) Dönt mindazokban az ügyekben, melyeket jogszabály a Közgylés hatáskörébe utal, vagy az Elnökség a Közgylés elé terjeszt. (9) A tagsági díj összegének és a pártoló tagdíj legkisebb mértékének a meghatározása. (10) A Szövetség megalakulásának, feloszlásának, más szervezettel való egyesülésének eldöntése, a Szövetség megsznése esetén a szövetségi vagyon felhasználásáról való döntés, melyhez legalább a Szövetség tagjainak 60 %-a, és az így határozatképes közgylésen szavazók mandátumainak 2/3- a szükséges. (11) A tagsági viszonnyal összefügg viták, fellebbezések elbírálása. (12) Egyéb kérdésekben való döntéshez a közgylés 50%+1 mandátuma szükséges. A közgylésen az Elnök, távollétében az Ügyvezet, mindkettjük távolléte esetén az általuk, vagy az Elnökség, vagy a Közgylés által kijelölt és megbízott személy (szövetségben bejelentett tagsággal rendelkez személy) elnököl. A Közgylésrl hangfelvétel készül, határozatait jegyzkönyvbe kell foglalni. A jegyzkönyvet letisztázás után a levezet elnök, a jegyzkönyvvezet és két, erre a feladatra a Közgylés által megválasztott jegyzkönyv-hitelesít írja alá. A közgylés jegyzkönyve nyilvános, abba bárki szabadon betekinthet. A közgylésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. A tagok igennel vagy nemmel szavazhatnak. Személyi kérdésekben a szavazás titkos. Ez alól kivétel tehet 1 jelölt esetén.

9 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 9/22 VII. A Szövetség Elnöksége A szövetség Elnöksége két közgylés között teljes jogú képviselje a Szövetségnek. Az Elnökség határozatai a Szövetség egészére kötelez érvények. Kapcsolatot épít ki a nemzetközi (JKA (HQ), JKA WF, JKA WF/EUROPE, ESKA, WSKA) szervezetekkel, ezen szervezetek tagállamainak szervezeteivel, a Sportági Szakszövetséggel, valamint más szervezetekkel. A közgylések közötti idben a Szövetség tevékenységét az Elnökség irányítja és ellenrzi. Tevékenységéért felelsséggel tartozik, és köteles beszámolni a Közgylésnek. (1) Az Elnökség megvitatja és a Közgylés elé terjeszti: a. a Szövetség alapszabályának tervezetét, illetve módosítási javaslatait b. a Szövetségben folyó vezet, irányító és ellenrz tevékenységrl, a célkitzések megvalósításáról szóló beszámolót, valamint a következ idszak célkitzéseire és feladataira vonatkozó javaslatot c. az Elnökség pénzügyi és gazdálkodási tevékenységérl, és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a következ idszakra vonatkozó költségvetés tervezetet d. a Közhasznúsági Beszámoló tervezetét e. a Szövetség fejlesztési tervét f. a tagsági díj és a pártoló tagsági díj legkisebb mértékére vonatkozó javaslatot g. az Elnökségbe, illetve a választott testületekbe a két közgylés közötti idszakban megüresedett helyekre behívott személyeknek a tisztségükben való közgylési megersítésére vonatkozó javaslatot (2) Az Elnökség megvitatja és jóváhagyja: a. az Elnökség éves programját és üléstervét b. a következ évi költségvetés részletezett bevételi és kiadási elirányzatát c. a Szövetség Verseny és Esemény Naptárát (saját rendezés hazai és nemzetközi szakmai programját és terveit) d. a szövetségi tagok és pártoló tagok végleges felvételét, e. a Szövetség rendezvényein a tagoknak nyújtandó kedvezmények mértékét

10 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 10/22 (3) Az Elnökség határoz: a. a Közgylés elkészítésére, helyére, idpontjára, napirendjére és költségeire vonatkozóan b. a lemondott, vagy tisztségébl egyéb okból megvált tisztségvisel helyébe új tisztségvisel behívásáról c. az Elnökség (képviseletében az elnök vagy más megbízott) megállapodásokat köt állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, továbbá hatáskörébe tartoznak a különböz szerzdések megkötései is d. az Elnökség a saját hatáskörébe tartozó dolgokban a döntési jogosítványt átruházhatja az elnökre vagy más megbízottra (4) Az Elnökség munkaprogramjának és üléstervének megfelelen, valamint szükség szerint beszámoltatja a tisztségviselket és a szakmai bizottságokat az általuk végzett munkáról. Bármely elnökségi tag - személyes érintettsége esetén - egy adott beszámoló elfogadásáról nem szavazhat. (5) Az elnökségi ülés összehívása: Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az elnökségi üléseket az Ügyvezet (vagy kérésére az elnök) hívja össze, vagy össze kell hívni, ha az Elnökség három tagja azt írásban kéri. Az Ügyvezet, vagy az Elnök az elnökségi ülést a napirend közlésével hívja össze. A meghívó közlése és az elnökségi ülés között legalább 5 munkanap idköznek kell lennie. Az elnökségi ülés idpontját, helyszínét és napirendjét az Ügyvezet, vagy az Elnök az elnökségi ülés idpontját legalább 5 nappal megelzen közzéteszi a Szövetség megnevezés honlapján. (6) Az Elnökség mködése: Az Elnökség üléseit az elnök, vagy távollétében, vagy akadályoztatása esetén az Ügyvezet vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetén az általuk kijelölt, vagy a helyszínen megválasztott Elnökségi Tag vezeti az ülést. Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az Elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. Az Elnökség tagjai az Elnökségi üléseken határozataikat egyszer szótöbbséggel hozzák. Minden Elnökségi tag egy-egy szavazattal rendelkezik. Egy adott témában érintett elnökségi tag saját elterjesztésérl nem szavazhat. Az elnökségi ülésekrl jegyzkönyvet kell készíteni, melyet az elnökségi ülések jegyzkönyveit tartalmazó iratként kell megrizni. A határozatok visszakereshetsége miatt az elnökségi ülések jegyzkönyveit minimum öt évig meg kell megrizni. Az elnökségi ülések nyilvánosak. Az elnökségi ülések jegyzkönyveit az elnök és az elnökségi tagok is aláírják. A mködéssel kapcsolatosan keletkez iratokba a Szövetség székhelyén bárki betekinthet, amennyiben a betekintés céljáról elzetesen tájékoztatta az elnökséget. A betekintési kérelemre az annak beérkezésétl számított 10 napon belül válaszolni kell. A válaszban meg kell jelölni az iratbetekintés biztosításának helyszínét és idpontját. Amennyiben valamilyen oknál fogva sem az Elnök, sem az Ügyvezet nem képes hosszútávon ellátni feladatát, úgy a maradék Elnökségi Tagok 30 napon belül kötelesek Rendkívüli Közgylést összehívni.

11 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 11/22 (7) Az Elnökség köteles gondoskodni a Dan Kollégium folyamatos mködtetésérl. Az Elnökség munkája során karate szakmai és etikai kérdésekben vegye figyelembe a Dan Kollégium döntéseit, ezen kívül sportszakmai kérdésekben kérje ki annak véleményét. (8) Az Elnökség bizonyos esetekben telefonon, vagy írásban is dönthet, melyrl írásban értesíti az Elnökség tagjait. Ez történhet a döntés utáni, az elnökségnek az Ügyvezet által megküldött, a döntést tartalmazó írásos összefoglaló formájában. (9) Az Elnökség tagjai az Elnökségi üléseken határozataikat egyszer szótöbbséggel hozzák. Minden Elnökségi tag egy-egy szavazattal rendelkezik. Amennyiben az Elnökség valamelyik tagja kétszer igazolatlanul hiányzik, vagy több mint 6 hónapon keresztül aktívan nem vesz részt az érdemi munkában, úgy kizárását automatikusan kezdeményezni kell. (10) Összeférhetetlenség Nem választható elnökségi taggá az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszntét követ két évig. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt : hozzátartozó) a határozat alapján: a. kötelezettség, vagy felelsség alól mentesül b. bármilyen más elnyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minsülnek elnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybevehet nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatás. (11) Nyilvántartás, nyilvánosság A szövetség olyan nyilvántartást vezet, amelybl a közgylés és az elnökség döntéseinek, határozatainak tartalma, idpontja és hatálya, illetve a döntést, határozatot támogatók és ellenzk számaránya megállapítható. A határozatokat, döntéseket a határozathozataltól számított egy héten belül írásban kell az érintettek tudomására hozni, továbbá azok szövegét ugyanezen határidn belül közzé kell tenni a Szövetség megnevezés honlapján. (12) A Szövetség mködésével, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, illetve beszámolókat a Szövetség megnevezés honlapján nyilvánosságra kell hozni. VIII. A Szövetség Tiszteletbeli Elnöke A Szövetség Tiszteletbeli Elnökét az Elnökség választja meg (60% többséggel), és a Közgylés ersíti meg, az Elnökségével azonos idtartamra. Megbízásából a lemondás esetét kivéve - csak a Közgylés hívhatja vissza. (1) Támogatja a Szövetséget és képviseli a Szövetség érdekeit.

12 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 12/22 (2) Állandó meghívottként részt vehet a Szövetség Elnökségének a munkájában. Véleményt alkothat, és javaslatokat tehet a Szövetség mködésével kapcsolatban. (3) Részt vesz a Közgylés munkájában, Javaslataival, észrevételeivel segíti annak munkáját. IX. A Szövetség Elnöke A Szövetség Elnöksége élén az elnök áll, akit a közgylés választ meg. Egyszemélyi felels vezetje a Szövetségnek az Alapszabályi-, a Közgylési- és az Elnökségi határozatoknak megfelelen. Funkciójából csak a Közgylés hívhatja vissza. Nem választható elnökké az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszntét követ két évig. (1) Felels a Szövetségre vonatkozó jogszabályok és a Közgylés által meghatározott feladatok, állásfoglalások érvényesítéséért. (2) Irányítja az Elnökség munkáját és vezeti üléseit, képviseli a Szövetséget más szervek eltt. (3) Megbízza a választott, vagy kinevezett tisztségviselket. (4) Részt vesz a Szövetség szervezetének kiépítésében. (5) Külön szabályozott gazdálkodási feladatot lát el, a Szövetség költségvetésének terhére kötelezettségeket vállalhat. (6) A nemzetközi kapcsolatok tartása során köteles betartani az Elnökség határozatait. A JKA-val és szervezeteivel való kapcsolattartásban segíti a Finstruktort. (7) Évente beszámol a Szövetség közgylésének a végzett munkáról. Szükség esetén tájékoztatja a felügyeleti szerveket a Szövetség mködésérl. (8) Szükség szerint tájékoztatja a sajtót. (9) Az Elnökségi döntéseknek megfelelen önálló aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. Utalványozási jogát Ft-ig önállóan, Ft-felett az Ügyvezetvel közösen gyakorolhatja. (A költségvetésben nem szerepl tételek esetében az utalványozáshoz minden esetben Elnökségi felhatalmazás, Elnökségi határozat szükséges) (10) Távolléte (meghatalmazással) és akadályoztatása esetén az Ügyvezet teljes jogkörben helyettesíti az Alapszabály és a Szervezeti és Mködési Szabályzat szerint. X. A Szövetség Ügyvezetje Személyét a Közgylés választja, és az Elnök bízza meg. Beosztásából a Közgylés hívhatja vissza. Nem választható ügyvezetvé az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszntét követ két évig. (1) Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint vezeti, felügyeli a szervezet ügyviteli munkáját. (2) Elkészíti az Elnökség munkatervét, javaslatot tesz az Elnökségi ülések napirendi pontjaira, ellenrzi a határozatok, döntések, utasítások végrehajtását. (3) Részt vesz a költségvetés-tervezet elkészítésében. (4) Általános felügyeletet gyakorol a bizottságok felett. (5) Beszámolási kötelezettsége van az Elnökség felé.

13 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 13/22 (6) Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. Utalványozási jogát Ft-ig önállóan, Ft-felett az Elnökkel közösen gyakorolhatja. (A költségvetésben nem szerepl tételek esetében az utalványozáshoz minden esetben Elnökségi felhatalmazás, Elnökségi határozat szükséges) (7) Az Elnököt távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az ügyrend szerint. XI. Marketing Igazgató A Szövetség mködképességének megrzése érdekében javaslataival, segíti az Elnökség munkáját. Felügyeli a Szövetség egységes, rá jellemz megjelenését. A lehetséges támogatók felé ismerteti a Szövetség tevékenységét. Feladata: (1) Támogatók felkutatása. (2) A Szövetség számára elnyös támogatói szerzdések megkötése, Elnökségi felhatalmazás alapján. (3) A Szövetség képviselete a különböz nyilvános kiállításokon, fórumokon, üzleti- és civil eseményeken. (4) A Szövetség tevékenységének prezentálása. (5) Tanácsadás, észrevételezés az Elnökség és a Tagság felé. (6) Arculattervezés. (7) Szükség szerint tájékoztatja a sajtót. (8) Felels a Szövetség éves marketing tervének elkészítéséért. XII. Szövetségi Kapitány Pályázat útján választja ki az Elnökség (az Elnök, az Ügyvezet és a Marketing Igazgató nem adhat be Szövetségi Kapitányi pályázatot). Megbízatása idejére, de legfeljebb az Elnökség mandátumával azonos ideig automatikusan tagja az Elnökségnek. Feladata: (1) Összeállítja a szövetség válogatott kereteit, a válogatási elvek betartásával. (2) Tervszeren irányítja a válogatott felkészülését. (3) Közremködik az egyes versenyek, események, utazások elkészítésében, lebonyolításában. (4) Kapcsolatot tart az Elnökséggel. Képviseli a válogatott keretek, versenyzk érdekeit, folyamatosan tájékoztatja az Elnökséget a felkészülésrl és a versenyekrl. (5) Adatokat szolgáltat az Elnökség felé. (6) Dokumentálja a válogatott munkáját, eredményeit. a. tervek, felkészülési program készítése b. felkérések és közremködés (jelenlét) c. utazás (elterjesztés és értékelés) d. nevezés elkészítése e. versenyjegyzkönyvek és versenyeredmények (bekérés-megszerzés, dokumentálás) f. értékelés az elnökség felé

14 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 14/22 Megbízatása (a pályázat kiírása szerint is) teljes naptári évre, vagy annak többszörösére szól, de legfeljebb az Elnökség mandátumával azonos ideig, mely megelzi a vezetségválasztó közgylés idpontját. Az új pályázatot úgy kell kiírni, hogy a Vezetségválasztó Közgylés eltt abban döntés születhessen. Az elnökséggel kötött külön megállapodás, vagy megbízási szerzdés alapján, a szövetség elzetesen megállapított anyagi keretének terhére költségtérítésben, vagy díjazásban részesülhet. Feladata még: a. Felkészülési program elkészítése. b. A keret összehívása (annak dokumentálása). c. A kerettagok esélyegyenlségének a biztosítása. d. A betervezett események lebonyolításában, utazások elkészítésében való közremködés. e. Az egyes eseményeken résztvev csapat összetételének elterjesztése az elnökség felé. f. A versenyzkkel és klubjaikkal (klubedzkkel) való kapcsolattartás, tájékoztatási kötelezettség. g. A kapcsolattartás során a szövetség elvárásainak a betartása. A szövetségi kapitány jogai: a. Felels irányítója a rábízott keret felkészülésének. b. A versenyeken a csapatot személyesen irányítja. c. A válogatottnál végzett munkájához segítket kérhet, az elnökség elzetes jóváhagyásával. d. Az elnökséggel kötött külön megállapodás, vagy megbízási szerzdés alapján, a szövetség elzetesen megállapított anyagi keretének terhére költségtérítésben, vagy díjazásban részesülhet. e. A M. JKA K. SZ. anyagi lehetségeinek függvényében szakmai továbbképzéseken való részvétel. XIII. Területi képvisel elnökségi tagok A Szövetség elnökségi tagjait a Közgylés választja meg 4 éves idtartamra. Funkciójukból csak a Közgylés hívhatja ket vissza. Az ország három különböz területén mköd tagegyesületek képviseletét látják el a Kelet-magyarországi, Nyugat-magyarországi és Közép-magyarországi Területi képviselk. A meghatározásnál választóvonal a Duna vonala, illetve Budapest és Pest megye határvonala. Képviselik a területükön tevékenyked tagok érdekeit. Feladatuk még: (1) A Szövetség által szervezett területükön megrendezett események koordinálása, szervezési munkáiban való részvétel. Az ezekhez szükséges támogatások jelzése az Elnökség vagy a Dan Kollégium felé. (2) A Szövetség tagegyesületeinek, klubjainak érdekképviselete a szakmai munkában, a gazdálkodásban/költségvetésben. (3) Az Elnökség felkérése alapján részt vesznek a közvetlen irányításban. Felügyelik a területükön folyó egyesületek/klubok munkáját. (4) Jelzik a felmerül hiányosságokat, figyelik a kimagasló munkát teljesítket. (5) Javasolják, delegálják az arra alkalmas tagjaikat a különbözfeladatok ellátására.

15 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 15/22 (6) A Szövetség támogatásával népszersítik a JKA Karatét a területükön, bemutatókkal, nyílt események megszervezésével, lehetség szerint hagyományok megteremtésével. (7) Képviselik a Szövetség érdekeit. (8) Az elnökségi üléseken szavazati joggal rendelkeznek. Amennyiben a választás idpontjában a Szövetségi Kapitányi pályázat még nincs elbírálva, úgy jelöléskor pályázati szándékukat kötelesek jelezni a Közgylésnek. Amennyiben területükön k kapják a legtöbb szavazatot, úgy azon területen a második legtöbb szavazatot kapott jelölt póttag lesz. A jelölt Szövetségi Kapitánnyá történ megválasztása és megbízása esetén a póttag Területi képvisel tagként - automatikusan az Elnökség tagja lesz. XIV. A Felügyel Bizottság A Szövetség mködési, gazdasági és pénzügyi ellenrzését az Felügyel Bizottság látja el. A bizottság 3 tagját 4 éves idtartamra a Közgylés választja meg. A bizottság évente köteles a Szövetség mködését, gazdálkodását és ügyvitelét felülvizsgálni, és arról a közgylésen a Közgylés felé beszámolni. Szabálytalanság esetén jelentést kell tegyen az Elnökség, a Közgylés, illetve szükség esetén a felügyeleti szervek felé. A bizottság csak a Közgylésnek van alárendelve, tagjait csak az hívhatja vissza. A bizottság Elnökét a bizottság saját tagjai közül maga választja. A Felügyel Bizottság kérésére az Elnökség köteles a kért iratokat és adatokat rendelkezésre bocsátani és munkájukat a szabályok alapján mindenben segíteni. XV. A Fegyelmi Bizottság A Szövetség tagjaival, sportolóival kapcsolatos fegyelmi ügyekben a Fegyelmi Bizottság jogosult eljárni. A bizottság tagjait a Közgylés 4 évre választja. A bizottság csak a Közgylésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel, tagjait csak az hívhatja vissza. A bizottság elnökét a bizottság tagjai közül maga választja. A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és mködésének szabályait az SZMSZ, illetve a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. XVI. A Szövetség képviselete (1) A Szövetség képviseletére az Alapszabály idevonatkozó meghatározásai-, az Elnökségi határozatok- és a Dan Kollégium határozatai alapján a Szövetség Elnöke és Ügyvezetje önállóan jogosult, A JKA-val (JKA HQ/WF/WF EUROPE) való nemzetközi kapcsolattartás a Finstruktor feladata. (2) Bármely képviselnek, a Közgylés, az Elnökség, az Elnök, az Ügyvezet, a Marketing Igazgató, és a Finstruktor Alapszabályszer döntése alapján, a Szövetség nevében tett önálló nyilatkozata folytán, a Szövetség szerez jogokat, illetve válik kötelezetté.

16 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 16/22 XVII. A Szövetség Finstruktora A Finstruktor feladatköre: A JKA WF gyakorlata szerint létrehozott feladatkörével a szövetség kialakult szakmai programjának lebonyolítását segíti, a Dan Kollégium munkáját irányítja, megszervezi, döntéseit képviseli. Megválasztása a legmagasabb fokozatú karatékák közül - a Dan Kollégium javaslata alapján az Elnökség feladata. Munkája során a JKA iránymutatásainak, szabályainak megfelelen jár el: (1) Kiemelt feladatok: a. Képviselet és kapcsolattartás a JKA szervezeteinél és azok kiemelt rendezvényein (HQ, JKA WF és JKA WF/EUROPE). b. Nemzetközi elssorban szakmai, technikai vonatkozású kapcsolattartás különböz országok JKA szervezeteivel. c. A Dan kollégium irányítása. d. A kata standard összeállítása, honosítása, karbantartása. e. Hazai instruktorképzés, kvalifikációs képzés irányítása. f. A szövetség mködéséhez szükséges szakmai anyagok készítése. (A nemzetközi kapcsolattartás során a szövetség Közgylésének és Elnökségének döntései alapján jár el, arról és annak eredményérl folyamatosan tájékoztatja az elnökséget. A levelezés egy példányát a szövetség archiválja.) (2) Irányítási feladatok: a. Minsít övvizsga szabályzattal kapcsolatos kérdések, kiegészítések, változtatások kezdeményezések kidolgozása, koordinálása. b. Övvizsgáztatás lebonyolítási szabályainak, azok változtatásának, kiegészítésének a koordinálása. c. Szövetségen belüli vizsgáztatói továbbképzések koordinálása, irányítása, tesztek kidolgozása. d. Dan vizsga felkészítk szervezése, koordinálása. e. Edztáborok, szakmai továbbképzések segítése, felügyelete, tematika összeállítása, a lebonyolításban való közremködés. (3) Egyéb feladatok: a. Bíróképzéssel kapcsolatos szakmai észrevétel, javaslattétel. b. Versenyrendszerrel kapcsolatos javaslattétel, koordinálás. c. Válogatottak mködtetésével kapcsolatos szakmai javaslattétel. d. Egyéb szakmai kérdésekben véleményalkotás, javaslattétel. e. A hazai szakmai kapcsolattartásban való részvétel (MKSZ, más stílusok, ). f. Az Elnökség ülésein beszámol az elmúlt idszak munkájáról. g. Beterjeszti kinevezésre a feladatok felelseit. h. Javaslatot tesz a szakmai feladatok költségvetésben történ megjelenítésére. JKA Hungary Honbu Dojo / (A Magyar JKA Karate Szövetség Központi Edzterme) A Központi edzterem mindenkor a szövetség saját edzterme, dojo-ja. Ha ilyennel a szövetség nem rendelkezik, akkor a mindenkori finstruktorhoz tartozó edzterem. (A terem megnevezése a szövetség részére kötelezettséggel nem jár.)

17 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 17/22 XVIII. Dan Kollégium Szövetségünk Alapszabálya értelmében kötelez a Dan Kollégium mködtetése, mely összetételének a megváltoztatása, kiegészítése a Dan Kollégium javaslata alapján az Elnökség feladata. A Dan Kollégium minimum 9 tagú, munkáját a Finstruktor irányítja. Tagjai a legalább 5. danos mesterek, valamint képviselettel rendelkeznek a 4. és a 3. dan fokozattal rendelkez mesterek csoportjai is. A tagok között a 4. danos képviselk aránya mindig magasabb a 3. danos képviselk arányánál. A 4. és 3. danosok képviseletét minden esetben biztosítani kell. A Dan Kollégium 4. és 3. danos tagjait a Közgylés választja titkos szavazással. A jelöllistára a dan fokozatuknak megfelelen felkerül tagjelöltek a szavazatok arányában kerülnek be a DK tagjai közé. Mindkét fokozatúak közül a be nem jutott legmagasabb szavazatarányú jelölt póttag lesz, és t kell behívni az esetlegesen kikerül, hasonló fokozatú DK tag helyére. A Dan Kollégium feladatköre: Javaslattétel, véleményezés és döntés elkészítés az alábbi témakörökben: minsít övvizsga szabályzat övvizsgáztatás lebonyolítási szabályai szövetségen belüli vizsgáztatói képzés versenyrendszer és a versenyszabályok kidolgozása versenykiírások versenynaptár összeállítása edzképzés bíróképzéssel kapcsolatos feladatok válogatottak mködtetésével kapcsolatos feladatok nemzetközi versenyeken való részvétel kérdései nemzetközi kapcsolattartással kapcsolatos szakmai kérdések versenyek, edztáborok, szakmai továbbképzések segítése, szakmai felügyelete hazai instruktorképzés a hazai szakmai kapcsolattartás egyéb szakmai kérdések A Dan Kollégium éves munkaterv és a felmerült igények - alapján szükség szerint, de minimum évente kétszer ülésezik. Amennyiben a Dan Kollégium valamelyik tagja kétszer igazolatlanul hiányzik, vagy több mint 6 hónapon keresztül folyamatosan nem vesz részt az érdemi munkában, úgy kizárását automatikusan kezdeményezni kell a szövetség Elnökségénél. A Dan Kollégium tagsága 5 f alá nem csökkenhet. Ellenkez esetben azonnal gondoskodni kell kiegészítésérl, mely póttagok elzetes megválasztásával is biztosítható. A Dan Kollégium bizonyos esetekben telefonon, vagy írásban is dönthet, melyrl írásban értesíti az Elnökséget. Ez történhet a döntés utáni, az elnökségnek a DK vezetje által megküldött, a döntést tartalmazó írásos összefoglaló formájában. A Dan Kollégium minden esetben többségi szavazat alapján hozza döntéseit, véglegesíti javaslatait. A Dan kollégium ülései az Elnökségi tagok részére, a döntések pedig valamennyi szövetségi tag részére nyilvánosak, megtekinthetek. A Dan Kollégium bizonyos feladatok indokolt elvégzésére, továbbképzésre a szövetségi költségvetésbl pénzt igényelhet.

18 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 18/22 A Dan Kollégium szakmai álláspontját a szövetség Elnöksége vegye figyelembe. Fontos sportszakmai és személyi kérdésekben az Elnökség szintén támaszkodjon a Dan Kollégium véleményére. A Dan Kollégium mködési szabályai csak a szövetség Elnökségének egyetértésével változtathatók. XIX. Bizottságok Az Elnökség munkáját speciális feladatokra szervezdött szakmai bizottságok segítik. A bizottságok az Elnökségnek alárendelten, az Ügyvezet általános felügyelete mellett mködnek. Vezetiket az Elnökség tagjainak javaslata alapján az elnök bízza meg meghatározatlan idre. Új elnökség választása esetén a bizottságokat meg kell ersíteni funkciójukban. A bizottságok összeállítása, tagjainak kijelölése az Elnökség feladata. A bizottságok az SZMSZ és az Elnökség határozataiban foglaltak szerint látják el munkájukat. A bizottság vezetje képviseli területét az Elnökség felé. Részükre megbízólevelet az Elnök állít ki. Munkamódszereiket egyénileg alakítják ki, szükség szerint, de évente legalább kétszer üléseznek. Döntéseiket személyesen, telefonon, vagy levélben ( ) hozzák, amit 5 munkanapon belül dokumentálnak az elnökség felé. Valamennyi bizottság döntéseit, határozatait a szövetség irattárában meg kell rizni. XX. Versenyszervez Bizottság A szövetség hatáskörébe tartozó versenyekkel kapcsolatos kérdések: véleményezése döntés elkészítés szervezés irányítása, segítése, felügyelete versenyrendezéssel, lebonyolítással kapcsolatos feladatok koordinálása, irányítása az Elnökség versenyrendezéssel kapcsolatos munkájának segítése versenynaptár elkészítése, véleményezése hazai nemzetközi versenyek segítése Munkáját a Marketing Igazgató és az Ügyvezet koordinálja, irányítja. Tagjai az aktuális naptári évben versenyt rendez tagegyesületek vezeti, vagy delegált képviseli. A bizottság szükség szerint, de évente minimum kétszer ülésezik. Munkatervet készít, melyrl és a feladatmegosztásról készült dokumentumokat az elnökségnek megküldi. XXI. Bírói Bizottság A Bírói Bizottság javasolt létszáma 3 f és a legmagasabb nemzetközi minsítés bírók alkotják. Feladata: Bírói szabályzat kidolgozása, elterjesztése, módosítások kezdeményezése. Versenyszabályok véleményezése. Versenyek lebonyolításának segítése (bíró küldés, felügyelet, véleményezés). Bíró képzés, továbbképzés szervezése, irányítása. Bíráskodással kapcsolatos egyéb kérdésekben állásfoglalás kialakítása. Nemzetközi bíróképzéssel kapcsolatos feladatok.

19 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 19/22 XXII. Szövetségi adminisztráció A Szövetség adminisztrációs feladatai ellátására, ügykezelése, ügyintézési feladatai megoldására, hivatalos iratai, eszközei elhelyezésére irodát tarthat fenn. Az iroda mködésével kapcsolatos szabályokat, az ügyintézés idejét, az ügyfélfogadást az SZMSZ tartalmazza, illetve az Elnökség külön határozatban szabályozhatja. Az iroda felügyelete az Ügyvezet feladata. A Szövetség az adminisztratív feladatok ellátására, illetve irányítására önálló munkaer(ke)t alkalmazhat, vagy bízhat meg. Az iroda felállításának és mködtetésének költsége nem veszélyeztetheti a Szövetség szakmai munkáját, feladatainak ellátását. XXIII. A Válogatott (1) Válogatási alapelvek a. Alapvet szempontok: 1. Kategóriánként a legfelkészültebb versenyz(k) kiválasztása. 2. Olyan keret felállítása, ahol minden kategóriában egészséges versenyszellem fenntartásával, több tehetséges és válogatottbeli szereplésre esélyes versenyz vetélkedésével biztosítható az adott eseményre a magyar JKA karate megfelel képviselete. 3. A keret folyamatos mködtetésével távlataiban megfelelen biztosítani a sportolók fejldését, elrelépését a karate, mint versenysport területén. 4. A Magyar JKA Karate Szövetség megfelel képviseletének biztosítása itthon és külföldön. b. Válogatott kerettagság feltételei (nem jelenti az automatikus kerettagságot!): 1. Magyar bajnokság I-III. helyezés. 2. JKA stílus bajnokság I-III. helyezés 3. Kiemelked nemzetközi versenyeredmény, vagy olyan kiugró teljesítmény, mely indokolja a kerettagságot (válogatott edz, klubedz javaslatára). c. Kerettagokkal szemben felállított kötelezettségek: 1. Az Ippon Shobu Magyar Bajnokságon való kötelez részvétel. 2. A JKA Stílus OB-n való kötelez indulás. 3. Az elírt válogató versenyeken való részvétel. 4. A válogatott keret edzéseinek a rendszeres látogatása (csak indokolt és bejelentett hiányzás igazolható). 5. A válogatott versenyein való részvétel. 6. Sportszer és a budo-etikettnek megfelel viselkedés. 7. Az elírt orvosi ellenrzéseken való részvétel. 8. A tiltott teljesítménynövel szerek használatától való tartózkodás. 9. A Magyar JKA Karate Szövetség és a mindenkori magyar válogatott érdekeinek a maximális figyelembe vétele. 10. Klubedzéseken való folyamatos részvétel.

20 A M. JKA K. Sz február 17-i és május 5-i Közgy. határozatai szerint módosított Szervezeti és Mködési Szabályzata 20/22 d. Kerettagok jogai: 1. A közös felkészülésen való részvétel. 2. A válogatottnak nyújtott és a felkészülést segít kedvezmények igénybevétele. 3. Elsbbség a nemzetközi versenyekre történ válogatásnál. 4. Vidéki versenyzknek utazási költségtérítés. e. Válogatott kerettagság megszerzése: 1. Az elírt feltételek teljesítése (megfelel versenyeredmények elérése) után automatikus. 2. Felkérés érkezik a kerettagságra, vagy a klubedz javasolja. 3. Klubedz javaslatára "vendégsportoló" státusz is szerezhet, mely a megfelel eredmény elérése után teljes jogú kerettagságra módosulhat. f. Kerettagság megtartása: 1. Az elírt feltételek teljesítése. 2. Megfelel edzésmunka és teljesítmény. 3. Edzéslátogatás g. Kerettagság megsznése: 1. Igazolatlan hiányzások után. 2. A teljesítmény és versenyeredmények tartós visszaesése után. 3. Nem megfelel magatartás és fegyelmi határozat alapján. (2) Válogatott keretek mködése a. A Magyar Karate Szövetség válogatottal szembeni elvárásai: 1. A lefektetett válogatási elveknek megfelel mködés. 2. A válogatott keretek folyamatos mködése egyeztetett és meghirdetett edzés- és versenyprogram alapján. 3. A válogatott áttekinthet mködése és annak dokumentálása. 4. A Magyar JKA Karate Szövetség méltó, szakmailag és erkölcsileg magas szint képviselete. b. A szövetség feladatai: 1. Biztosítani a válogatott mködésének szervezeti és szabályozási feltételeit. 2. Biztosítani a keretek mködésének személyi feltételeit (szövetségi kapitány, edz, orvos, versenybírók, stb. lehetség esetén szerzdéses, megbízásos formában, vagy társadalmi megbízatásként) 3. Anyagi lehetségeinek függvényében megteremteni a felkészülés technikai feltételeit. 4. Az elfogadott programnak megfelelen minél magasabb színvonalon segíteni 5. a válogatott részvételét az eseményeken. 6. Biztosítani, illetve segíteni a keretek mködésének szervezési feladatait. 7. Erkölcsileg és anyagilag ösztönözni a versenyzket és a szakmai segítket a 8. minél jobb teljesítményre (kiemelten a már nemzetközileg is eredményes versenyzket).

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2015. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2015. május

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya. 1.1. Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE)

Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya. 1.1. Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE) 1. Az Egyesület neve, székhelye, jelvénye Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya 1.1. Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE) 1.2. Az Egyesület a tagok

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a kerékpáros sportágban (amely

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HONVÉDAURORA SPORTEGYESÜLET J ó v á h a g y ó: HASE Küldöttközgyűlés É r v é n y e s : 2011. április 28-tól. 2014. május 14-től. 2015. január XX-től A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tisztelt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben