Az Európai Unió három finnugor tagállama (Észtország, Finnország, Magyarország)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió három finnugor tagállama (Észtország, Finnország, Magyarország)"

Átírás

1 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről, avagy az oroszországi finnugor népek helyzetének komplex kezelése az Európai Unió programjainak segítségével Szebelédi Kata Oroszország területén a vótok gyakorlatilag szinte eltűntek; izsórok vannak nagyon kevesen, illetve Nyugat-Szibériában az enyeszek, akiknek a száma kétszáz-háromszáz körül van. A többiek aztán már nagyobb lélekszámúak, mert a vogulok nyolcezren vannak. Az osztjákok, a hantik vannak huszonötezren körülbelül a felük beszéli a nyelvet, jó esetben. Azt mondják, hogy azoknak a népeknek van esélyük arra, hogy megmaradnak, fennmaradnak, akik viszonylag egységes nyelven beszélnek, és a lélekszámuk eléri a harmincezret. (www.radio.hu) Az Európai Unió három finnugor tagállama (Észtország, Finnország, Magyarország) lehetőségeihez mérten eddig is támogatta az oroszországi finnugor népek ügyét. Bár a történelmi régmúltban elszakadt közösségi szálakról van szó, a finnugor gyökerekkel rendelkező Magyarország nem feledkezhet meg eredetéről, származásáról és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről, feladatairól. 1 Jelen írás bátorítani kívánja az Európai Unió finnugor tagállamait, hogy ne feledkezzenek el kulturális, nyelvi identitásuk közös gyökereiről. Kínáljanak mintát, megoldási lehetőségeket, és közös összefogásukkal az Európai Unió, valamint Oroszország viszonyának erősítése közben, a politikai napirend befolyásolásával, a meglévő, továbbá újonnan alakuló eszköztár formálásával lépjenek fel az önálló államisággal nem rendelkező oroszországi finnugor népek nyelvi, kulturális örökségének, önazonosságának megőrzése, életfeltételeik javítása érdekében. Egy olyan problémakör sikeres menedzselésének lehetséges módjait vázolom fel, ahol a jelzett felelősség vállalása nem magányos tetteket igényel, hiszen az igazi feladat és lehetőség az, hogy Magyarország a finnugor tagállamok sajátos koalíciójának bátorításával, a közös összefogás, az összehangolt fellépések megteremtésével az átalakuló EU orosz kapcsolatok napirendjére vetesse ezt a kérdést. A tanulmány egyetlen kérdés lehetséges komplex kezelését mutatja be, ami egyúttal lehetővé teszi azt is, hogy aktivizálja a magyar külpolitikai gondolkodást és gyakorlatot, hogyan, milyen átfogóan kezelt programokkal vihet sikerre kiemelten fontosnak tartott kérdéseket egységes egészként kezelve az érdekérvényesítést a brüsszeli adminisztrációban, a kétoldalú kapcsolatokban, valamint a külpolitika uniós színterén. A kérdés ki 172 Külügyi Szemle

2 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről választását a felelősség érzékeltetésén, a már most is rendelkezésre álló sokféle megoldási mód bemutatásán kívül semlegessége, a magyar politikaformálók minden tagja általi vállalhatósága is indokolta. A némiképp újszerű témaválasztás hozzájárulhat a magyar külpolitika előtt álló horizont szélesítéséhez is. A sokrétű lehetőségek felvázolásával bizonyítani kívánom, hogy Magyarország a számára fontos kérdések, akciók átgondolt bemutatásával, menedzselésével olyan politikai tőkét szerezhet magának, amellyel kikerül az új, a tanuló, határ menti tagállamok helyzetéből, és kezdeményező, megbízható tagállamként ismerik el. Az oroszországi finnugor népek felkarolása, helyzetük jobbítása a lehetőségek felismerésével, kihasználásával alátámaszthatja, hogy az uniós tagság kiaknázása új eszközrendszert jelent a kevésbé áttételes nemzeti érdekek képviseletére is, egyidejűleg szélesítheti a nemzeti érdekek eddig ismert katalógusát. A kérdés elfogadtatásának lehetőségei A finnugor tagállamokban Finn és észt részről megvan a szándék a közös fellépésre, mint azt Arnold Rüütel észt és Tarja Halonen finn köztársasági elnöknek a IV. Finnugor Világkongresszus keretében elhangzott nyilatkozata is alátámasztja. Arnold Rüütel a kisebbség fogalmának meghatározását és az anyanyelvhasználatot mint a nemzettudat megőrzésének legfontosabb eszközét emelte ki, amikor kifejezte reményét, hogy a finnugor népek anyagi és kulturális megsegítésére sikerül európai uniós támogatást szerezni. Tarja Halonen fontosnak tartotta, hogy finn észt magyar összefogással sikerüljön megértetni az EU tagállamaival, hogy az Európai Unió feladata a kis kulturális csoportok identitásának megőrzése. Közösen kell azon dolgoznia e három országnak, hogy az Európai Unió és Oroszország együttműködése a korábbinál erőteljesebb legyen, és így a kisebbségi kérdéseket is jobban lehessen kezelni. A többi tagállamban A három finnugor tagállamnak nem új utakat kell törnie az Európai Unió intézményrendszerében és az EU orosz viszonyban. Ezt alátámasztandó érzékeltetni kívánja a tanulmány, hogy az Európai Unió hatályos alapszerződései, az uniós kül- és biztonságpolitika eszközei, az Oroszországgal kötött eddigi megállapodásai jelen formájukban is lehetővé teszik eme sajátos szempont megjelenítését, azaz a már meglévő rendszerben zajló programok is gazdagodhatnak az úgynevezett finnugor szempont érvényesítésével. E tulajdonság hangsúlyozása az uniós politikák, programok földrajzi megoszlása iránt nagyon érzékeny tagállamoknak is elfogadhatóvá teszi a kezdeményezést. Így elkerülhető a régi-új, északi-déli tagállamok között a források megosztásáért, felhasználási módjáért folytatott, a különböző programok megvalósítását gyakorta megnehezítő, adott esetben ellehetetlenítő vita. Továbbá megkönnyíti a kezdeményező szerep tavasz nyár 173

3 Szebelédi Kata tanulását is, amennyivel nem egy kétfázisú stratégiát kell kidolgoznia a magyar külpolitikának, azaz nem követeli egyszerre egy átfogó politikai kezdeményezés, egyfajta dimenzió kidolgozását, majd programokra, cselekvésekre bontva konkretizálását. Tény, hogy nehéz az Európai Unió bürokráciájának figyelmét felhívni egy-egy új gondolatra. Finnországnak azonban már ebben is gyakorlata van, elegendő csak az Északi Dimenzióra (Northern Dimension) gondolnunk, amelyet Finnország a csatlakozása után vitt sikerre, fogadtatott el hivatalos uniós kezdeményezésként. Azzal, hogy Finnország 1995-ös csatlakozása után 2004-ben Észtország és Magyarország is az Európai Unió tagja lett, eddigi egyéni-állami, valamint megfigyelhető együttes fellépéseik mögött már egy integráció ereje és presztízse áll. Összehangolható válik e három cselekvési forma. Oroszországban Fontos leszögezni, hogy a programok sikere érdekében pragmatikus megközelítésre van szükség. Ennek érdekében a kérdést el kell különíteni az emberi jogok általános oroszországi helyzetétől, annak kritikájától, s a konkrét programok, akciók kidolgozásáról, megvalósításáról érdemes vitát nyitni. Az Európai Unió tagállamai az Oroszországgal építendő kapcsolatok minőségével, intenzitásával kapcsolatban többszörösen megosztottak, ezért a kérdés konkrét feladatokra bontása az apolitikus jelleg hangsúlyozásával az Európai Unión belül is segíti a sikeres megvalósítást. Az akciók hatékonyságát fokozhatja a különböző, uniós belső, valamint a külső fellépést segítő programok öszszekapcsolása. Példaként említhetjük az INTERREG és a TACIS programok lehetséges összekapcsolását, a finn orosz határ mentén, Északnyugat-Oroszországban, azon belül is Karéliában eddig felgyűlt tapasztalatok hasznosítását. Partnerkeresés koalícióképzés Az akciók megvalósítása érdekében létrehozandó koalíciók tagjainak megválasztása, összekovácsolása jelentős feladat az uniós politikaformálás terén még kevés tapasztalattal rendelkező Magyarországnak. Megvalósítása felbecsülhetetlen, további esetekben is jól kamatoztatható tapasztalatot, felhasználható gyakorlati tudást jelent. Jelen esetben rendelkezésre áll egy természetes koalíció, a három finnugor tagállam összefogása. A további tagállamok meggyőzése adja a feladatot. Megfelelő tematizálással megnyerhetők az Oroszországban élő kisebbségeik iránt elkötelezett tagállamok, az oroszországi emberi jogi helyzet javítása iránt felelősséget érzők. A koalícióalkotás minél szélesebb alapokra helyezése segíthet elkerülni az úgynevezett regionális kezdeményezések nehézségét, miszerint a régió határain túl feltűnő, a megvalósítást lassító, nem egy esetben blokkoló az ismerethiány, az érdektelenség. A koalícióképzést tágabban értelmezve figyelemmel kell lenni a programok végrehajtására is, azaz oroszországi partnerek, állami, civil szervezetek, gazdasági szereplők bevonására. Ez utóbbi sikeres megvalósítása révén eddig ismeretlen régiók kerülhetnek fel Brüsszel térképére. 174 Külügyi Szemle

4 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről Az így létrehozható, elsősorban kis tagállamokból álló, ugyanakkor egyszerre régi és új tagállamokat felölelő koalíció több szempontból felkeltheti az orosz külpolitika formálóinak figyelmét. Az orosz uniós politika sajátosságaként ismert, hogy a nagy tagállamokra és különösen a befolyásos tagállamok első számú vezetőivel való jó személyes viszonyra koncentrálva kívánt eredményeket elérni a tárgyalásokon. Az orosz megközelítés a májusi bővítés óta egyfajta átértékelésen megy keresztül. 2 Az orosz politika formálói mindinkább kénytelenek figyelembe venni az uniós döntéshozatal sajátosságait, a tagállamok megnövekedett számát, valamint az újonnan csatlakozók kritikusabb megközelítését. Ez utóbbi erősítheti az oroszországi emberi jogi helyzettel kapcsolatban eddig is kritikusabb egyes régi tagállamok hangját. E tanulmány tételmondata, hogy sok lehetőséget rejt magában az együttműködés jelenlegi rendszere is. A sokféleség nehézséget is jelent az Európai Unióval kapcsolatba kerülő harmadik országoknak, hiszen tisztázniuk kell, hogy az európai integrációs építményen belül egy-egy adott kérdésben kivel kell tárgyalniuk: az unióval, a közösséggel, a tagállamokkal, esetleg vegyes hatáskörről lévén szó, mindkettővel. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az Európai Unió egységes intézményi szerkezettel rendelkezik, így külkapcsolatait is, bár bizonyos területeken eltérő jogi hatáskörrel felruházva, ugyanazon (intézményi) szereplők bonyolítják. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a már jelenleg is rendelkezésre álló eszközöket a hatáskörök mentén csoportosítva mutatom be. Bár írásom elsődleges feladata az uniós programok bemutatása, a kérdés minél komplexebb kezelésének érzékeltetése érdekében röviden felvázolom azokat a cselekvési formákat is, amelyeket Magyarország egyedül, valamint a három finnugor állam együttesen, az Európai Unión kívüli fellépésként tett az oroszországi finnugor népek érdekében. A cselekvési lehetőségek áttekintése Magyarország uniós tagságtól független cselekvési lehetőségei Elsőként azokat az elemeket tekintem át, amelyekkel hazánk az uniós tagságtól függetlenül, önerőből is élhet. Az oroszországi finnugor nemzetek azonosságát, a kapcsolattartást erősítheti egymás nyelvének, kulturális értékeinek megismerése. Magyarország nyelvkönyvekkel, ösztöndíjas programokkal, vendégoktatók küldésével, konferenciák magyarországi és külföldi szervezésének támogatásával, a konferenciákon való részvétel lehetővé tételével, csereüdültetésekkel, testvérvárosi kapcsolatok építésével, a gazdasági kapcsolatok erősítésével segíthet ebben. Testvérvárosi kapcsolat van például Joskar-Ola és Szombathely, Izsevszk és Tatabánya, illetve Zalaegerszeg 3 és Hanti-Manysijszk között. Az ösztöndíjas programok, részképzések, oktatók fogadása és küldése hosszú távú befektetés. A kis lélekszámú rokon népek életkörülményeinek, kultúrájának és nyelvi hagyományainak megismerése, megőrzése és dokumentálása kiemelt feladat többek között a negatív tavasz nyár 175

5 Szebelédi Kata etnikai identitás spiráljának megakadályozása érdekében. Ehhez Magyarország Oroszországban is segítséget nyújthat a moszkvai nagykövetség, a szentpétervári főkonzulátus diplomáciai eszközeivel, de még inkább a Moszkvai Magyar Kulturális Tudományos és Tájékoztatási Központ (a továbbiakban: központ) útján. 4 A kölcsönös megismerés eszköze az oroszországi magyar kulturális évad rendezvénysorozata is, amelynek keretében egyes rendezvényeknek, kiállításoknak finnugor köztársaságok is otthont adnak. Külképviseleteink a diplomácia eszköztárát felhasználva is sokat tehetnek a finnugor népek közötti kapcsolatok erősítésért. A magyar nép üzenetét vitte 1993 nyarán Göncz Árpád köztársasági elnök az oroszországi finnugor népeknek, amikor nem hivatalos látogatásán felkereste Oroszország valamennyi finnugor köztársaságát. 5 A moszkvai magyar konzul és hazánk nagykövete személyesen is tartja a kapcsolatot a finnugor népekkel. A magyar külpolitika régóta mérlegeli a kapcsolatfelvétel, a kapcsolatépítés megkönnyítése érdekében vízumigénylő, vízumkiadó irodák, konzuli kirendeltségek nyitását, a tiszteletbeli konzuli hálózat bővítését, illetve az korábbi kereskedelmi képviseleti hálózat újraindítását. A magyar nyelv megismertetése mellett kiemelt figyelmet kell fordítanunk az üzleti ismeretek, a modern kereskedelmi, pénzügyi szemlélet átadására is. Magyarország ebben nemcsak a nyelvrokoni örökség miatt játszhatna nagy szerepet, hanem átadhatná a gazdasági rendszerváltásban, a hadiipari termelésnek a polgári termékek gyártására történő átállításában szerzett tapasztalatait, valamint átadhatná a nem tagállamok számára nyitott uniós pályázatok megírásában, elnyerésében, felhasználásában szerzett ismereteit. Ennek nemcsak a rendkívüli gazdasági potenciállal rendelkező Hanti-Manysi Köztársaságban láthatnák hasznát, hanem például a szegénységgel és forráshiánnyal sújtott Udmurt Köztársaságban is, ahol ismereteim szerint az üzleti szférában nincsen udmurt származású menedzser. A magyar gazdasági szereplők az üzleti kapcsolatok ápolásán túl is sokat tehetnek a finnugor kapcsolatok támogatásáért. Példamutató lehet a Mol Rt., amelyik a hantimanysi területen kezdett kőolaj-kitermelés mellett felajánlott két ösztöndíjjal is jelzi, felelős vállalatként hosszú távú együttműködést tervez. A finnugor népek egymás és a közös örökség jobb megismerését, illetve ezen keresztül a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok erősítését is szolgálhatja a turizmus és az idegenforgalom támogatása. Magyarországon is egyre többen hódolnak már az extrém turizmus szenvedélyének, mind népszerűbb kikapcsolódási forma lett a halászat, a vadászat, a természetjárás, amely kiváló kapocs lehet a távolba szakadt finnugor népek között. Az uniós tagságtól független magyar észt finn közös fellépés lehetőségei Magyarország lehetőségeit az európai uniós tagság nélkül is megtöbbszörözi az általam második csoportba rendezett közös észt magyar finn fellépés. Ennek keretében immár hagyományszerűen e három ország Moszkvába akkreditált nagykövete évente felkeres egy-egy oroszországi finnugor köztársaságot nyarán a nagykövetek a Mari Köz 176 Külügyi Szemle

6 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről társaságba látogattak el, ahol a helyszínen vizsgálódtak a mari kisebbség helyzetével kapcsolatban. A látogatás után kiadott nyilatkozatuk lényegesen visszafogottabban fogalmazott, mint az Európai Parlament határozata. Az elkötelezettséget jelzi a rendszeresen megrendezésre kerülő finnugor világkongresszus is, amelynek 2004-es ülésén mindhárom finnugor állam legmagasabb, köztársasági elnöki szinten képviseltette magát. A háromoldalú fellépés új eleme a június 16-án bejelentett finnugor orosz, tehát orosz magyar finn észt parlamenti együttműködés kialakítása, amelynek a gazdasági kérdések mellett egyik hangsúlyos eleme a kulturális együttműködés lesz. Ebbe a kulturális párbeszédbe bevonnák az oroszországi finnugor körzetek helyi parlamentjeit is szeptemberében finn, észt és magyar politikusok, szakértők az orosz központi duma képviselőinek társaságában találkoztak és tárgyaltak a Mordvin Köztársaság vezetésével. A magyar küldöttséget vezető Mandur László parlamenti alelnök kiemelte, hogy a nagy finnugor népeknek segíteniük kell kis létszámú oroszországi rokonaikat, hogy nemzetiségként megmaradjanak, és ne váljanak múzeumi tárggyá. Balsai István képviselő pedig azt javasolta, hogy a három finnugor EU-tagország mozgósítson uniós pénzeket a régió fejlesztéséhez. A finn észt magyar képviselők közös fellépése nemcsak az Európai Parlamentre jellemző. A strasbourgi Európa Tanács az ET-ben dolgozó észt, finn és magyar képviselők kezdeményezésére vizsgálatot folytatott az oroszországi finnugor népek helyzetével kapcsolatban. A vizsgálat eredményeképpen az ET azt állapította meg, hogy a finnugor népek jogait megsérti Oroszország, és különösen így van ez a Mari Köztársaságban. A finnugor államok cselekvési lehetőségei az Európai Unióban A belső intézményrendszer aktivizálása Az intézményrendszer dinamizálása az Európai Unió sajátos viszonyai között elsősorban azt jelenti, hogy a tanácsban a tagállamok képviselőit, a bizottság esetében pedig a közösségi hatáskörök letéteményesét kell meggyőzni arról, hogy a kezdeményezés hatékony, nem eredményezi az Oroszországgal meglévő viszony elnehezülését, valamint mindenekelőtt nem igényel további többletforrást, illetve nem eredményezi a meglévő források megosztásának földrajzi torzulását. Magyarország, Észtország és Finnország ösztönözheti az Európai Unió fellépését az EU sajátos döntéshozatali rendszerének befolyásolásával, 6 annak felhasználásával, hogy az Oroszországgal való kapcsolatépítés során is különböző érdekek mentén, koalíciók közötti kompromisszumok eredményeképpen fejlődik az Európai Unió álláspontja. Ezt a képet színesítheti a sajátos finnugor koalíció. Természetes módon erős elkötelezettség él a kapcsolatfejlesztésre azokban a tagállamokban, amelyek Oroszországban élő ki tavasz nyár 177

7 Szebelédi Kata sebbséggel rendelkeznek, ugyanakkor azok a nagy tagállamok, amelyeknek a vezetői a kétoldalú állami és a személyes jó viszonyban érdekeltek, kritikusan viszonyulhatnak a kezdeményezéshez. Az Európai Unió intézményei közül egy-egy kérdésben legtöbbször a parlament vállal úttörő szerepet. Így van ez ebben a kérdésben is április 26-án az Európai Parlament finnugor képviselői akciótervet 7 dolgoztak ki. Az akciótervet a liberális frakció finnugor tagjai kezdeményezték, elfogadásában az EP valamennyi finnugor tagja, azaz 14 finn, 6 észt, 24 magyarországi és 2 szlovákiai magyar képviselő részt vett mindhárom nagy frakció (EPP-ED, PES, ALDE) részéről. 8 A finnugor együttműködés eltökéltségét jelzi, hogy május 12-én az EP napirendjére tudták vetetni a Mari Köztársaságban tapasztalható emberi jogi jogsértések és demokrácia elleni lépések megvitatását, amelyről határozatot is fogadtattak el. 9 Orosz részről kifejezetten ingerülten reagáltak a határozatra. Az Európai Unió részéről jelenleg is rendelkezésre álló eszközök közösségi kompetenciaterületek A ma formailag közösségi jellegű kompetenciaterületnek 10 ismert területek közül a fejlesztési vagy segítségnyújtási politika 11, melynek jogalapja a római szerződés cikkei, illetve a római szerződés 133., 310. és részben a 300. cikkein alapuló együttműködési politika keretében jeleníthetők meg az oroszországi finnugor népek sajátos érdekei. Együttműködési politika TACIS. A FÁK-országoknak nyújtott TACIS 12 programbeli támogatás nyújtására nem a fejlesztési, hanem a kooperációs vagy együttműködési politika keretében kerül sor. A Szovjetunió megsegítésére a PHARE program mintájára indított önálló segélyprogramról formálisan 1991 júliusában határozott az Európai Közösség Miniszteri Tanácsa. A program prioritási területeit a térség speciális igényeihez igazítva igyekeznek azóta is megfogalmazni. 13 A január 1-jétől december 31-ig szóló új hatéves program hangsúlyozottan az Oroszországgal kötött partnerségi és együttműködési megállapodásban lefektetett elveken alapul. Legfontosabb feladatának a nukleáris biztonság, a jogállam, a gazdasági és pénzügyi keretek megerősítését, valamint az ipari együttműködés és a befektetések ösztönzését tekinti. A program támogatja az államközi, a régióközi és a határokon átnyúló együttműködést és a hálózatépítést, amely többek között elősegítheti a közös fellépést a bel- és igazságügyi kérdésekben, valamint a környezetvédelem területén. A célkitűzések között szerepel a helyi szakértők bevonása is a programok végrehajtásába. Közösségi ágazati politikák. Ebben a csoportban nevesíthetjük azokat az egyéb olyan közösségi ágazati politikákat, amelyek nem rendelkeznek kizárólagos külkapcsolati relevanciával, de tevékenységüknek meghatározott külkapcsolati hatásai is vannak. Ezek közül tekintettel az oroszországi finnugor népeknek otthont adó területekre és életmódjukra az energiapolitikára és a közös agrárpolitikára hívjuk fel a figyelmet. 178 Külügyi Szemle

8 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről A Párizsban október 30-án tartott EU Oroszország csúcstalálkozó alapozta meg a hosszú távú, ma mintegy tíz területen folyó energetikai párbeszédet a két fél között. Valószínűsíthetően már rövid távon az energetikai párbeszéd válik az EU orosz együttműködés egyik legígéretesebb területévé az érdekek feltűnően harmonikus egybeesése miatt. A párbeszéd egyik célkitűzése az energiaszektor környezeti szempontoknak is megfelelő modernizációja, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a hanti-manysi területen feltárt óriási olajkincs kibányászására, hasznosítására a hantik, manysik eredeti foglalkozásának, a halászó, gyűjtögető, vadászó életmódnak a figyelembevételével kerüljön sor. A közös agrárpolitika európai megújítása során mind nagyobb hangsúlyt kap a vidékpolitika, a vidék megőrző, megtartó erejének felismerése, a környezetbarát, a rurális gazdálkodás támogatása. Ezen tapasztalatok átadása is hozzájárulhat ahhoz, hogy felhívják a figyelmet az oroszországi finnugor népek speciális helyzetére. Az EU-ban jelenleg is rendelkezésre álló eszközök uniós kompetenciaterületek. A közös kül- és biztonságpolitikának az Európai Unióról szóló szerződésben nevesített eszközrendszere erősen korlátozott. 14 A maastrichti szerződés két CFSP-eszközt, a közös akciót (joint action) 15 és a közös álláspontot (common position) nevesítette, ezeket az amszterdami szerződés egészítette ki a közös stratégiával (common strategy). A közös akciókra az Európai Unióról szóló szerződés 14., míg a közös álláspontok elfogadására a 15. cikke alapján kerül sor. A közös stratégia megalkotásának rendjét a 13. cikk szabályozza. Bár erősen megoszlanak a vélemények a közös stratégia megítélésével kapcsolatban, mindenképpen leszögezhetjük, hogy színesíti a közös kül- és biztonságpolitika eszköztárát, lehetőséget teremt az Európai Unió külkapcsolatai egységének biztosítására, mivel az első és a harmadik pillérbe tartozó ügyekkel összekapcsolódva is lehet a közös kül- és biztonságpolitika területén közös stratégiát elfogadni. A közös stratégiával az Európai Uniónak a közös kül- és biztonságpolitika jóval hosszabb távú elképzeléseit kell megfogalmaznia, és összegeznie kell az adott térséggel kapcsolatos prioritásait. A kiszámítható és stabil viszonyok közepette fejlődő Oroszország mint partner iránti igény, valamint éppen ezért e reláció prioritása tükröződik a közös stratégiában. A stratégia a következő négy fő területen ír elő egyezetett fellépést: a demokrácia, jogállamiság és a közintézmények megszilárdítása Oroszországban; Oroszország integrálása a közös európai gazdasági és szociális térségbe; együttműködés az európai és Európán túli stabilitás és biztonság megerősítése érdekében; közös kihívások az európai kontinensen. E közös stratégia célkitűzései erősítik az EU mint gazdasági és civil hatalom képét, de a felvázolt biztonságpolitikai aspektusok már az amszterdami szerződés által gazdagított közös kül- és biztonságpolitika ezen dimenziójának erőteljesebb alkalmazását is jelzik. Az Európai Unió Oroszországról szóló közös stratégiájának az előzőekben általánosságban és konkrétumaiban is jelzett tulajdonságai már az oroszországi finnugor népek tavasz nyár 179

9 Szebelédi Kata érdekében teendő konkrétabb fellépések megfogalmazását segítik, az ezek mentén elindított programokba célszerű belevetetni a finnugor népek kezelését. A demokrácia, a jogállam és a demokratikus közintézmények megszilárdítása elnevezéssel illetett első célkitűzés alapján indítható kezdeményezések közé sorolhatjuk a fiatal közigazgatási szakembereknek, politikusoknak a képzési programokba való bevonását, a kulturális-oktatási együttműködés fokozását többek között az ösztöndíj- és a csereprogramok révén. A másodikként megfogalmazott cél Oroszország integrálása a közös európai gazdasági térségbe keretében támogatja az Európai Unió például a szerkezetváltási, a gazdasági reformok és a szélesebb európai együttműködés kibontakoztatását. Bár a harmadik célkitűzés Oroszország és az Európai Unió világpolitikai jelentőségének megfelelően globális kérdésekkel foglalkozik, a negyedik célként megfogalmazott közös kihívások, az európai kontinensen célkitűzés alapján induló kezdeményezések, további lehetőségeket nyújtanak. Ide sorolhatjuk az európai kontinens egészén mind nagyobb veszélyt jelentő alkoholizmus és kábítószer problémakörét is. A nehéz körülmények között élő oroszországi finnugor népeknek különösen nagy fenyegetést jelenthetnek a szenvedélybetegségek és az ezekből is táplálkozó, ezeket kihasználó szervezett bűnözés. A most vázolt kezdeményezés ennek kezelésében is segítséget nyújthat. A közös stratégia célkitűzései elméleti lehetőséget nyújtanak csak, ha az egyes célkitűzések alapján indítható programokat nem helyezik összefüggő rendszerbe, és a tagállamok politikáját nem hangolják össze egymással és a stratégia alapján folytatott uniós politikával. Ezt szolgálja a stratégia első részében az eszközök címszó alatt szereplő koordináció 16, valamint a megvalósítás és felülvizsgálat 17 eszköze. Az akciótervek részletes elemzése, azok készültségi, kimunkáltsági foka jól megvilágítja a tagállamok eltérő érdekeltségeit. Az Oroszországgal építendő kapcsolatok iránt elkötelezett tagállamok részletes, konkrét munkaterveket dolgoznak ki, míg a kevésbé érdekeltek a megelőző dokumentumok főbb pontjait másolják. 18 Ezért nevezte Javier Solana a munkatervek elkészítését rutinszerűvé vált tevékenységnek, amire nem fordítanak kellő figyelmet. 19 A soros elnökség rendszere önmagában, illetve a közös stratégia mint eszköz és az ezen alapuló programok lebonyolítása különösen is az oroszországi finnugor népek kérdésére irányíthatja a figyelmet. Az elnökség ugyanis kulcsszerepet játszik abban, hogy az irányítása alá tartozó félévben milyen ügyek kerülnek az Európai Unió figyelmének középpontjába. A félév napirendjének és prioritásainak meghatározása lehetővé teszi, hogy az elnökséget adó ország olyan kérdéseket állítson az európai diplomácia érdeklődésének homlokterébe, amelyek egyébként nem kerültek volna oda. Az elvi szabadság nem lehet önkényes, figyelembe kell venni az EU és jelen esetben az EU orosz viszony fő fejlődési tendenciáit és közös fókuszpontjait, s nem léphet fel túl nyilvánvalóan a tagállam a saját nemzeti érdekei előmozdításáért. A soros elnökség sikeres teljesítése nagymértékben növelheti az érintett országnak az unión belüli és nemzetközi presz 180 Külügyi Szemle

10 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről tízsét. A finnugor tagállamok, illetve a finnugor népek ügyének megnyerhető kis államok számára a téma középpontba állítása érdekében különösen értékes lehet a soros elnökség időszaka. Az érintett államok közül Finnország 2007 első félévében lesz soros elnök. A hátralévő időszakot kell kihasználni a felkészülésre és az egyeztetésre. Az EU orosz intézmény- és eszközrendszer aktivizálása A problémakör lehetséges kezelésének külső intézményrendszerét az EU orosz viszony és annak különböző szegmensei alkotják. Az EU orosz viszony alapdokumentuma, a partnerségi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) új típusú együttműködést irányoz elő, amelyet a felek partnerségnek neveztek el. Magát a fogalmat a megállapodás nem definiálja, de a preambulumban hivatkozott nemzetközi megállapodások által kijelölt keretek és távlati célok, illetve az 1. cikk alapján meghatároz kritériumokat, amelyek e partnerség alapját képezik. Jurij Bojko 20 a megállapodás szerkezetét elemezve a politikai és gazdasági együttműködés területe mellett harmadik alrendszerként elkülönítette a kulturális és oktatási partnerség területét. Rendszeres politikai párbeszéd A rendszeres politikai párbeszédet a megállapodás II. cím 6. cikke a következőképpen határozza meg: elősegíti a politikai és gazdasági változásokat, és hozzájárul új együttműködési formák kialakításához, megerősíti a felek közötti kapcsolatokat, és lehetőséget nyújt arra, hogy a felek összehangolják álláspontjukat a nemzetközi biztonság és stabilitás kérdéseit illetően. A megállapodás felállítja az intézményes politikai párbeszéd kereteit, amelybe beletartoznak az évente kétszer megrendezett csúcstalálkozók 21, az együttműködési tanács 22 (évenkénti üléssel), az együttműködési bizottság 23 (a vezető tisztségviselők szükségletek szerinti üléseivel), az együttműködési tanács által felállított, a megállapodás keretein belül működő kilenc munkacsoport, amelyek közül az ipari együttműködést koordináló csoport a legjelentősebb, valamint a parlamenti együttműködési bizottság 24. A májusi szentpétervári csúcson az együttműködés elmélyítése, rugalmasabbá tétele érdekében intézményi változásokat határoztak el. Az új, az elképzelések szerint különböző formátumban, rendszeresebben ülésező állandó partnerségi tanács csak megkésve, április 20-án állt fel. Az együttműködési forma elnevezésétől függetlenül a politikai párbeszédet, annak napirendjét a finnugor államok közös összefogásukkal oly módon befolyásolhatják, hogy vitassa meg a kis kulturális, nyelvi közösségek helyzetét, a jobbítási lehetőségeket. Az EU orosz viszony speciális helyzete, vonásai miatt erre nagyobb az esély a különböző bizottsági, tanácsi formátumok, valamint a parlamentközi együttműködés tavasz nyár 181

11 Szebelédi Kata esetében. A csúcstalálkozók napirendjének formálására a kis államoknak csak soros elnökségük fél évében van nagyobb lehetőségük. Finnország 2007 első félévében tölti be ezt a funkciót. Jurij Bojko fent idézett felosztását követve célszerű megvizsgálnunk a megállapodás szövegét. A politikai partnerség területét érintettem a külső intézményrendszer bemutatásakor. A gazdasági partnerség területének elemzése és a lehetséges témakörök felvázolása szétfeszítené jelen tanulmány kereteit annak sokfélesége, egyenetlen működési szintje miatt. E részfejezetben a téma szempontjából időszerűbb, homogénebb kulturális partnerség területét tekintem át. Kulturális partnerség A megállapodás 63. cikke rendelkezik az oktatás és képzés helyzetével. Fő célkitűzése, hogy a felek működjenek együtt az általános oktatás és szakképzés színvonalának emelésében mind az állami, mind a magánszféra bevonásával. Ez után 11 alpontban részterületeket sorol fel, többek között az oroszországi felsőoktatás és szakképzés fejlesztését, a tanárok, a felsőfokú tanulmányokat folytatók és a fiatal kutatók mobilitásának biztosítását, az újságírók, a szakoktatók, a közigazgatásban dolgozók folyamatos képzését, új képzési módszerek kidolgozását, ezek terjesztését, az európai ismeretek átadását. Ezek a részterületek általános keretként lehetőséget biztosítanak az oroszországi finnugor népek képzési, képzettségi szintjének javításában. Jóval gyakorlatiasabb segítséget jelenthet az, hogy a megállapodás külön említi az egyetemek és az egyetemek és a cégek közötti együttműködés erősítését, Oroszország és a közösség nyelveinek tanítását. Ez utóbbi két célkitűzés lehetővé teheti az oroszországi kis nyelvi, nemzeti közösségek kultúrájának, nyelvének megőrzését, ami egyet jelent a nemzeti gyökerek életben tartásával, védelmével, hiszen csak az anyanyelv és a nemzeti kultúra megőrzése által maradhat fenn egy-egy nemzet. A megállapodás gyakorlati megvalósítása, majdani továbbfejlesztése nem feledkezhet el arról a sajátos körülményről, hogy az oroszországi finnugor népek esetében az oktatási együttműködést, segítségnyújtást nem lehet a felsőoktatásnál, a szakképzésnél 25 kezdeni. E népek esetében az asszimiláció lassítása érdekében az anyanyelv tanítására kiemelt figyelmet kell fordítani, be kell építeni a tananyagba, sőt lehetővé kell tenni, hogy bizonyos szaktárgyakat anyanyelvükön tanuljanak, ezzel is lehetővé téve anyanyelvük fejlesztését. 26 A nyelv fejlesztésének másik módja lehet saját nemzeti eposzuk összegyűjtése, megalkotása, amely a történelem és a néprajz enciklopédiájának is nevezhető, illetve akként is szolgálhat. A nyelvoktatással kapcsolatban két nézet ütközik. Az egyik nézet szerint a szétszórtan élő családok gyermekeit internátusokba gyűjtve kell képezni, oktatni. Mások, így Jurij Vella erdei nyenyec költő, ezt tragikusnak tartják. 27 Jurij Vella szerint a családok szálláshelyén kell iskolát alapítani, mint tette ő is. Állítja, már most is mutatják a tapasztalatok, 182 Külügyi Szemle

12 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről hogy ezekben az iskolákban nemcsak a középfokú, hanem a felsőoktatást is meg lehet valósítani, s ily módon biztosítható, hogy a fiatalok ne szakadjanak el gyökereiktől. 28 Véleménye szerint a központosítással, az állami előírásoknak való merev megfeleléssel elvész a nemzeti oktatás. A megállapodás 85. cikke szól a kulturális együttműködésről, melynek elsődleges célja az Európa és Oroszország közötti kétoldalú kapcsolatok új légkörének megteremtése. Ennek érdekében a felek vállalják, hogy erősítik a polgáraik között már meglévő kulturális kapcsolódásokat, bátorítják egymás nyelvének és kultúrájának kölcsönös megismerését, tiszteletben tartva a kreativitás szabadságát és a kulturális értékekhez való kölcsönös hozzáférést. Részterületként nevesítik az építészeti örökség megőrzésével, valamint védelmével kapcsolatos információk és gyakorlati tapasztalatok cseréjét, az intézmények, művészek, továbbá a kultúra területén dolgozó egyéb személyek közötti csereprogramokat, mindezeken túl az irodalmi művek fordítását. Az együttműködési tanács ajánlásokat tehet a 85. cikk végrehajtásával kapcsolatban. A hivatkozott cikkely rövid ismertetése is komoly lehetőségeket villant fel. Az irodalmi művek fordítása és ismertetése lehetővé teheti a régi korok és az oroszországi finnugor népek mai irodalmának megőrzését, ezeknek széles körben való ismertetését. A célkitűzés ilyen konkrét megfogalmazása lényegesen megkönnyíti az uniós források biztosítását. Érdemes elsődleges jelentőségén túlmenően külön figyelmet fordítani a hangsúlyozottan is nevesített műfordítás programra. Egy-egy műfordítás kapocs lehet a kulturális és az oktatási együttműködés között. A nyelvoktatás programjába is illeszkedhet a tevékenység, mint ez jelenleg is történik a moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemen, továbbá a szentpétervári és az izsevszki egyetemeken a magyar nyelv oktatásakor. A műfordítás révén egyetemek és egyetemen belüli együttműködés alakulhat ki, egyszerre szolgálva egymás nyelvének és kulturális örökségének megismerését 29 és az ismeretek megsokszorozódását több nyelv egyszerre történő bevonásakor. Erre külön lehetőséget kínálhat, ha egy-egy egyetemre (Moszkva, Szentpétervár, Izsevszk, Hanti-Manysijszk, Sziktivkár, Joskar-Ola) mind a három finnugor állam küldene műfordításra specializálódott lektort is. A lektorok az állomáshelyükön kialakított együttműködésüket terjeszthetnék tovább az oroszországi finnugor népek oktatási intézményeinek körében, és ezt a kapcsolatot építhetnék tovább a küldő országukba, intézményükbe. A tapasztalatok feldolgozása után bekapcsolódhatnak más uniós országok egyetemei, lektorai, lektori hálózatai is. Az EU orosz viszony eszközeinek értékelése és a továbbfejlődés lehetőségei A megállapodásban foglalt elvi lehetőségek, és gyakorlati megvalósulásuk összevetése alapján megállapítható, hogy azokat a feleknek az elmúlt években nem sikerült kellőképpen kihasználniuk, 30 s hivatalosan többek között ezért jelezte Ivanov külügyminiszter 2003 januárjában, hogy Moszkva modernizálni kívánja a megállapodás struktú tavasz nyár 183

13 Szebelédi Kata ráját, és pragmatikusabb feladatok megoldására orientálná azt. Külön sajnálatos, hogy a szabályozás mélységét, terjedelmét, eddigi eredményeit tekintve az oktatási-kulturális partnerség az együttműködés leginkább fejlesztésre szoruló területe. A megállapodás célkitűzéseinek megvalósítását várják egyrészről a 2003 májusában Szentpétervárott megrendezett EU orosz csúcstalálkozón útjára indított négy közös térség koncepció 31 valóra váltásától, másrészről egyfajta előkészületnek, amely működőképes rendszerrel válthatná fel a 2007-ben lejáró megállapodás struktúráját. A négy közös térség megvalósítását szolgáló menetrend a májusi csúcstalálkozóra készült el, a kidolgozása során jelentős volt a felek közötti érdek- és értékeltérés, ugyanakkor a kutatások, oktatás és kultúra térsége kialakításának vonatkozásában feltűnő volt a szándékok és készségek egybeesése. Ennek keretében az EU kinyilvánította készségét az együttműködés fokozására, beleértve Oroszország részvételét az akadémiai csereprogramokban és a bolognai folyamatban. A végeredményében egyenetlen, eltérő színvonalú menetrend bizonyos pontjain már most, így a határ és régió menti együttműködés, az energetika, környezetvédelem területén, bizonyos esetekben pedig a megvalósítás során végzett pontosítások, értelmezések révén alkalmassá válhat a finnugor szempont érvényesítésére. A kutatások, oktatás és kultúra térsége sajnálatos módon szövegszerűen nem tartalmazza a finnugor népek sajátos szempontját, érdekeit, nevezetesen hogy külön támogatást, kiemelt figyelmet igényel az anyanyelvi oktatás az oktatási rendszer minden szintjén, illetve a korunkban mind fontosabb mobilitás mellett érték és megőrzendő a hagyományőrzés, a közösségek egyben maradása. A finnugor tagállamok feladata, hogy a megvalósítás útnak indításakor nyomatékosítsák: az együttműködésnek ki kell terjednie a nemzeti és regionális sokszínűség, a közös kulturális örökség megőrzésére, fejlesztésére. Alapgondolatként kell rögzíteniük és rögzíttetniük, hogy csak az anyanyelv és a nemzeti kultúra megőrzése által maradhat fenn egy-egy közösség s válhat képessé arra, hogy tágabb horizontú kapcsolatokban egyenrangú félként vegyen részt. Az oroszországi finnugor népek esetében ennek elérése, a fejlődést biztosító feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás a három finnugor tagállam közös felelőssége is. 184 Külügyi Szemle

14 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről Jegyzetek 1 A tanulmányban nem érintem Magyarországnak a határon túl élő magyarok iránt érzett felelősségét és ennek külpolitikai leképeződéseit, a délkelet-európai térség, valamint Ukrajna európai integrációja iránti elkötelezettségét. 2 Példaként említhetjük Czizsov külügyminiszter-helyettes július 20-i bécsi tárgyalásait, melynek orosz részről hangsúlyos eleme volt a I. félévi osztrák elnökségre készülés őszén a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága a Göcseji Falumúzeum és Finnugor Néprajzi Park foglalkoztató épületében Ahol az ég a földdel összeér címmel rendezett fotókiállítást, hogy közelebbről is bemutassa a jamali tundrán élő hantik és nyenyecek életét. 4 A központ magyar információs pontok kialakítását tervezi az egyes finnugor köztársaságokban, a könyvtárakban magyar sarkok kialakítását támogatja, valamint együttműködési megállapodások megkötését tervezi az egyes köztársaságokkal. Ezzel összefüggésben előrehaladott tárgyalások folynak többek között Sziktivkárral és Hanti-Manysijszkkal. 5 A köztársasági elnök látogatásához időzítve kezdte meg munkáját az izsevszki magyar vendégoktató. Kozmács István, Udmurtföld első magyar lektora magyar nyelvtankönyvet is készített udmurt anyanyelvű hallgatóknak. A 2003-ban aláírt új magyar orosz oktatási együttműködési megállapodás kiemelten kezeli az izsevszki és a pécsi egyetem együttműködését. 6 Az Európai Tanács mint az Európai Unió legfőbb döntéshozó szerve az egyszerre több, egymással párhuzamosan futó ügyet úgynevezett csomag-összeállításos (package deal) vagy kapocs- (linkage) technikával tárgyalja. Az eredetileg egymással össze nem kapcsolódó ügyek egybekapcsolásával és a nulla végösszegű játszmákat (zero sum game) változó végösszegű alkukká alakításával ér el olyan átfogó politikai kompromisszumokat, amelyek minden résztvevő számára elfogadhatók. Kende Tamás Szűcs Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Osiris Kiadó, Budapest o. 7 A hivatkozott akcióterv nem az EP hivatalos dokumentuma, ezért az EP honlapján nem is hozzáférhető. A dokumentum szövegét dr. Szent-Iványi István képviselő úr osztotta meg velem, melyet ez úton is köszönök. 8 A dokumentum sürgeti a tanácsot és a bizottságot, hogy hívja fel Oroszország figyelmét, adminisztratív és pénzügyi reformlépésekkel, a regionális és helyi hatóságok bátorításával támogassa a kisebbségek nyelvi-kulturális jogait. Az EP-nek javasolja, hogy az EU orosz parlamenti együttműködési bizottság ülésén kezdeményezze az EU és Oroszország kisebbségei helyzetének megvitatását. Felhívja a külügyi bizottságot és emberi jogi albizottságát, hogy külön szenteljen figyelmet az oroszországi finnugor népek helyzetének. A kulturális és költségvetési bizottságnak javasolja, különítsenek el forrásokat a finnugor kisebbségek kulturális és ifjúsági csereprogramjaira, iskolai és egyetemi ösztöndíjakra, valamint arra, hogy anyanyelvükön kaphassanak információkat az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi egyezményekről. Támogatni kívánják a finnugor népek képviselőit, hogy egy kiállítás, bemutatkozás keretében az EP-ben ismertethessék a helyzetüket. Bátorítani kívánják az észt, a finn és a magyar kormányokat és civil szervezeteket, hogy az Új szomszédságpolitika keretein belül kezdeményezzenek programokat az oroszországi finnugor népek nyelvi, kulturális, szociális, gazdasági helyzetének helyi, mikroszinten történő javítására. A dokumentum aláírói egyetértenek abban, hogy a finnugor népek konzultatív bizottsága november i sziktivkári ülésén delegációval vesznek részt, ahol többek között felvázolhatják a jövőbeli együttműködés lehetséges körvonalait. 9 A határozat a következő megállapításokat és ajánlásokat teszi, hivatkozva az EP február 26-i EU orosz kapcsolatokról szóló ajánlásaira, a partnerségi és együttműködési megállapodásra, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai konvencióra és különösen annak 10. cikkére, az Oroszország által május 10-én aláírt regionális és kisebbségi nyelvek európai chartájára, valamint a Mari Köztársaság alkotmányára, nyelvtörvényére, orosz és nemzetközi civil jogvédő szervezetek jelentéseire, végezetül az emberi jogokról, a kisebbségekről és az alapvető szabadságokról március 1-jén Luxembourgban először megrendezett EU orosz konzultációra. Utal a határozat a Mari Köztársaságban a nem állami média újságírói, tudósítói ellen az elmúlt időszakban elkövetett tavasz nyár 185

15 Szebelédi Kata jogsértésekre, külön is kiemelve, hogy 2001-ben három újságírót megöltek, valamint február 7-én súlyosan bántalmazták Vlagyimir Kozlovot. A helyi és a szövetségi kormányzat nem tette meg a szükséges intézkedéseket a jogsértések felderítése és az újságírók biztonságának garantálása, a szólásszabadság biztosítása érdekében, ezért erre a határozat nyomatékosan felhívja a hatóságok figyelmét. Több ellenzéki újságot csak a köztársaság határain kívül lehet előállítani. A helyi kormányzat azzal fenyegetett, hogy azokban a körzetekben, ahol a helyi elnökválasztáson túlnyomó részben az ellenzék jelöltjére szavaztak, bezárják az iskolákat, tucatnyi iskola igazgatóját pedig lemondásra kényszerítették. A december 19-ei választások körüli visszásságok, jogsértések gyors, hatékony kivizsgálására hívja fel a helyi és a szövetségi kormányzatot. A mari kisebbséghez tartozóknak mind nagyobb nehézséget jelent, hogy anyanyelvükön tanulhassanak, nincs mari nyelvű közép- és felsőoktatás, a mari nyelvű tankönyvkiadás pedig jelentősen csökkent az elmúlt években. Ez utóbbival kapcsolatban a helyi és a szövetségi kormányzatot felhívja nemzetközi jogi kötelezettségeinek, az orosz és a helyi alkotmányból, valamint további jogszabályokból eredő feladatainak teljesítésére. 10 További közösségi kompetenciaterületek a következők. A római szerződés 133. cikkén alapuló közös kereskedelempolitika autonóm és szerződéses végrehajtásának Oroszországot érintő intézkedései közül a közös export-import szabályokat, a Moszkva által sokat kritizált dömpingellenes lépéseket, az úgynevezett érzékeny termékek kereskedelmét szabályozó kétoldalú megállapodásokat, valamint a WTO-tárgyalásokon tett vállalásokat emelhetjük ki. A társulási politika jogalapja a szerződés 310. és a cikke. A társulási politika, a csatlakozás lehetősége nem érinti Oroszországot egyrészt, mert a kapcsolatok alapdokumentumaként szolgáló partnerségi és együttműködési megállapodást nem a társulási szerződések jogalapjaként szolgáló 310. cikk alapján kötötték meg, másrészt mert mint Putyin elnök és az orosz diplomácia megnyilatkozásai is mutatják, Moszkvának nem célja az EUtagság elérése középtávon sem. 11 Az Európai Bizottság a Humanitarian Aid Office szervezésében a tagállamokkal párhuzamosan 1994 óta nyújt segítséget Oroszországban. A tevékenység kezdetben az országon belül hontalanná vált emberekre és más hátrányos helyzetű csoportokra koncentrált. A segítségnyújtás kiterjedt a tüdőbaj elleni küzdelemre, élelmiszer és alapvető szükségleti cikkek eljuttatására, valamint egészségügyi támogatás nyújtására szociális és egészségügyi intézményeknek őszétől a programok elsősorban a második csecsen háború áldozataivá vált emberekre koncentrálnak Csecsenföldön, valamint a szomszédos Ingusétiában és Dagesztánban. Az alapvető élelmiszer, közszükségleti cikkek, víz, higiéniai és egészségügyi felszerelés eljuttatása mellett a konfliktus elhúzódása miatt előtérbe került az oktatási, pszichikai és jogi segítségnyújtás, a menekülttáborok, szálláshelyek felújítása, korszerűsítése, a Csecsenföldre visszatérni nem kívánó menekülteknek a letelepedés biztosítása, a menekültek és a befogadó köztársaságok lakói közötti konfliktusok kezelése. 12 Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States and Georgia Technikai segítségnyújtás a Független Államok Közösségének és Grúziának. 13 Az első programok megvalósulását elemzi Ju. Belokony az Ekonomicseszkoje Szotrudnyicsesztvo mezsdu Rosszijej i ESZ című írásában. Mirovaja ekonomika i mezsdunarodnije otnosenyija, sz o. 14 Az EU rendelkezésére álló eszközöket nem azonosíthatjuk a nemzetállamok hagyományosan sokrétű politikai, gazdasági eszközeivel, ehelyett az uniós szintű külpolitika végrehajtásának eszközeiként definiálhatjuk, szigorúan körülhatárolt döntéshozatali formáknak, amelyek lehetővé teszik valamilyen konkrét intézkedés végrehajtását. Az Európai Uniónak a hivatalos dokumentumokban is szabályozott írásos eszközei mellett számos egyéb diplomáciai eszköz is a rendelkezésére áll, melyek lényegesen gyakrabban érintik Oroszországot. Politikai értelemben ugyanis ez a kör jóval tágabb, így ide sorolják a CFSP keretében kiadott nyilatkozatokat, az Európai Unió és harmadik államok között, valamint a nemzetközi szervezetekben az EU-val folytatott együttműködés különböző formáit szabályozó anyagokat és az úgynevezett politikai dialógusok irányelveit. A leggyakrabban használt eszköz a különböző szintű hivatalos látogatások szervezése, ezeket legtöbbször az elnökségi trojka bonyolítja le politikai igazgatói vagy külügyminiszteri szinten. További lehetőség a diplomáciai elismerés, szank- 186 Külügyi Szemle

16 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről ció, tűzszünetek ellenőrzése, békekonferenciák szervezése, különleges megbízottak kiküldése, békejavaslatok kidolgozása, az európai uniós tagság ígérete. 15 Az eddig elfogadott közös akciók közül kettő érintette Oroszországot. Elsőként az oroszországi választásokra küldtek közös akció keretében megfigyelőket, majd az unió biztonságra törekvéseként 1997-ben fogadták el az oroszországi leszerelésről és nonproliferáció támogatásáról rendelkező közös akciót. Közös álláspontnak nem volt témája Oroszország. 16 A koordinációról szóló rész kimondja, a tagállamok tegyenek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy összehangolják Oroszországgal kapcsolatos intézkedéseiket, beleértve a regionális és nemzetközi szervezeteket is, mint például az Európa Tanács, az ENSZ, az EBESZ és az IFI-k csoportját, illetőleg a közösséggel folytatott együttműködést azon a téren, melyen hatáskörrel rendelkezik. 17 Az Európai Tanács felkéri a bizottságot, hogy biztosítsa, hogy minden elnöklő tagállam az általános programja keretein belül, a II. rész intézkedési területei alapján és a III. rész sajátos kezdeményezéseit megfelelő módon figyelembe véve mutassa be a tanácsnak a közös stratégia megvalósítására vonatkozó munkatervét. 18 Haukkala, H.: Polozsityelnije aszpekti realizacija Obsej sztratyégiji ESZ po Rosszii. 19 Javier Solana véleményét idézi H. Haukkala: Polozsityelnije aszpekti realizacija Obsej sztratyégiji ESZ po Rosszii. 20 Bojko, Jurij: Otnosenyije Rossziji sz Evropejszkim Szojuzom i ih perszpektyivi. Európa Intézet, Moszkva o. Bojko felosztását külön érdekessé teszi az a tény, hogy a kulturális, oktatási együttműködés elsősorban a tagállamok és Oroszország között kötött kétoldalú megállapodások keretében bonyolódik, s magáról a kulturális együttműködésről a megállapodás mindössze egy fejezetbe foglalt egyetlen cikkben rendelkezik. 21 Oroszország elnöke találkozik az Európai Tanács soros elnökével, a bizottság elnökével, valamint az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével. 22 Az együttműködési tanács elsődleges feladata, hogy figyelemmel kísérje a megállapodás végrehajtását. Tagjai a tanács és a bizottság, valamint az orosz kormány képviselői. Eljárási szabályait maga állapítja meg, elnöki tisztét a felek felváltva töltik be. Az együttműködési tanács dönthet további bizottságok, munkacsoportok felállításáról, ajánlásokat tehet többek között a szabadkereskedelmi övezet létrehozásával kapcsolatban, valamint a szolgáltatások további liberalizációjára vonatkozóan, és keretében történnek a konzultációk az importvám-politikáról. A felek bármelyike az együttműködési tanácshoz fordulhat, amennyiben vita merül fel a megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban. Az együttműködési tanács ilyen esetekben ajánlást dolgoz ki a vita megoldására. Amennyiben a vitát nem sikerül ilyen módon rendezni, bármelyik fél értesítheti a másikat békéltető kijelöléséről, és a másik félnek két hónapon belül ki kell jelölnie a második békéltetőt, míg a harmadikat az együttműködési tanács jelöli. A békéltetők többségi szavazással ajánlásokat fogadnak el, melyek, mint az elnevezés mutatja, nem kötelezők a felekre nézve. Emellett az együttműködési tanács felhatalmazást kapott a vitarendezési eljárás szabályainak kidolgozására (megállapodás 90. cikk). 23 Az együttműködési tanácsot munkájában az együttműködési bizottság segíti, melynek tagjai a tanács és a bizottság képviselői, valamint orosz vezető tisztviselők, elnökségét pedig a felek képviselői felváltva töltik be. A testület elsődleges feladata az együttműködési tanács üléseinek előkészítése, egyéb feladatait az együttműködési tanács határozza meg, ideértve saját hatáskörének delegálását is (megállapodás 92. cikk). 24 A parlamenti együttműködési bizottság tagjai az Európai Parlament és az orosz törvényhozás alsóházának képviselői. A bizottság maga állapítja meg eljárási szabályait, elnöki tisztét a felek felváltva töltik be. A megállapodás végrehajtásával kapcsolatban információt kérhet az együttműködési tanácstól, és ajánlásokat fogalmazhat meg neki. 25 A szakképzés ugyanakkor eszköze lehet a hagyományos kézműipar, iparművészet fennmaradásának is. Mint Szíj Enikő megjegyzi, a Komi Köztársaságban megfigyelhető egyfajta újjáéledési tavasz nyár 187

17 Szebelédi Kata mozgalom, ami azt jelenti, hogy újra elkezdtek működni olyan háziipari szövetkezetek, amelyek a jellegzetes komi elsősorban geometriai díszítésű szőtteseket készítik, és különféle ruhakellékeket gyártanak. Nagyon divatos lett a szépen, jól megmunkált bőr, a rénszarvas prémjéből készült csizmák, prémek díszítése nemzeti motívumokkal. E divathullám a hagyományos gazdálkodás, népművészet fennmaradását segítheti elő, és ennek terjesztésében segítséget nyújthat a szakképzés is. Szíj Enikőnek, az ELTE docensének nyilatkozata a Rokonlátogatóban Komiföldön című rádióműsorban hangzott el március 19-én (www.radio.hu). 26 Az anyanyelv, majd később a szaktárgyak anyanyelven történő oktatását nehezíti, hogy nincs mindenhol és minden tantárgy oktatására elegendő számú tanár, jegyezte meg Szíj Enikő, az ELTE egyetemi docense a Rokonlátogatóban Komiföldön című rádióműsorban március 19-én (www. radio.hu). A Komi Köztársaság példáját ismertetve megjegyzi, hogy az asszimiláció erős, de azért a falvakban a nagyszülők nemzedéke még beszéli a komi nyelvet, és mindent elkövetnek, hogy az ifjúság is megtanulja az ősök nyelvét. Felállítottak egy olyan bizottságot, amelynek feladata a komi nyelv modernizálása, ami egyébként a Komi Köztársaságban az orosz mellett hivatalos nyelv. Vannak kétnyelvű feliratok és különféle programok, olyan iskolák, amelyeket nemzetiségi osztálynak vagy nemzetiségi iskolának neveznek, amelyek komi nyelven indulnak, később azonban lassan áttérnek az orosz nyelvű oktatásra. 27 A Jurij Vellával készült beszélgetés az Eltűnhetnek az oroszországi finnugor népek című interjú-összeállításban hangzott el október 4-én a Kossuth Rádióban (www.radio.hu). 28 Nem értek velük egyet, mert ha igazuk is lenne abban, hogy a gyermek ezekben az iskolákban nem kap száz-, csak nyolcvanszázalékos oktatást, akkor is az a legfontosabb szempont, hogy a fiatalember ne szakadjon el a gyökereitől, a nagymamától, a nagyapától. Fogadja el a saját életét, az anyagit és a lelkit egyaránt, a halászatot és a vadászatot. Ha elszakítjuk a gyereket a falutól, ha bevisszük a városba, ha könyvekből tanulja a halászatot és a vadászatot, ez a későbbiekben igen sok nehézséget jelent a számára. A Jurij Vellával készült beszélgetés az Eltűnhetnek az oroszországi finnugor népek című interjú-összeállításban hangzott el október 4-én a Kossuth Rádióban (www.radio.hu). 29 Bár sokszor hivatkoznak az oroszországi finnugor népek írásbeliségének megkésett fejlődésére, eltérő a komi nép történetének alakulása. Mint Szíj Enikő, az ELTE docense a Rokonlátogatóban Komiföldön című március 19-én elhangzott rádióműsorban utal rá, a komik régi pogány vallása, amire mindenki nagyon kíváncsi lenne, elég hamar eltűnt. Ennek az az oka, hogy az as évek második felében egy később Permi Szent István néven ismertté vált pravoszláv püspök elhatározta, hogy megtéríti a komikat, mégpedig anyanyelvükön. Ennek köszönhetően a komik a finnugor népek közül azzal tűnnek ki, hogy a magyarok utáni első összefüggő írásbeli emlékekkel rendelkeznek igen korai időkből (www.radio.hu). 30 Tyimofej Bordacsev álláspontja szerint Oroszország a mai napig nem tudja megfelelően kihasználni a megállapodás nyújtotta lehetőségeket. Hasonló véleményt fogalmazott meg Tatyjana Parhalina is, aki hibául rója fel, hogy Oroszország a megállapodás aláírásának idejére nem dolgozott ki az EU-val való együttműködésre megfelelő stratégiát, illetve a bénultság jeleként értékeli, hogy Moszkva az aláírástól számítva három évig nem nevezte ki brüsszeli nagykövetét. (Tyimofej Bordacsev: Sztratyégijá i sztratyégii. Rosszija i Evropejszkij Szojuz: Pereomiszlivaja sztratyégiju vzaimootnosenyij. és Tatyjana Parhalina: Rosszija Zapadnaja Evropa: Problemi i perszpektyivi otnosenyij. In: Rosszija i Evropa: otnosenyija na rubezse vekov. Aktualnije problemi Evropi. Szbornyik sztatyej, Moszkva sz. 13. o. 31 A négy közös térség koncepciója a közös gazdasági térség, a szabadság, biztonság és igazság térsége, a külső biztonság térsége, valamint a kutatások, oktatás és kultúra térsége kialakítását öleli fel. 188 Külügyi Szemle

18 Résumé On the Responsibility of the State-Creating Finno-Ugrian Peoples, or the Complex Handling of the Situation of the Finno-Ugrian Peoples in Russia with the Help of the Programs of the European Union The essay raises the issue of the improvement of the living conditions, the opportunities to preserve the linguistic and cultural heritage, and identity of the Finno-Ugrian peoples in Russia which do not possess their own states. The goal of the paper is to encourage the Finno-Ugrian member states of the European Union not to forget the common roots of their cultural and linguistic identity, and to protect the Finno-Ugrian peoples by influencing the dialogue between the EU and Russia and by shaping the newly emerging tools together. The somewhat novel topic would like to contribute to the expansion of the horizon of the Hungarian foreign policy and the activation of the Hungarian foreign political theory and practice by demonstrating what programs can be implemented successfully int he most important questions by treating them as a whole in the administration in Brussels, the bilateral relations, and the foreign policy of the Union. The author discusses briefly those modes of activity which Hungary alone, as well as the three Finno-Ugrian countries together have done or are doing outside of the European Union. She categorizes the tools and programs which are already at the disposal within the EU; she deals with the activation of the internal system of institutions in details; she explains the community and union areas of competency; and discusses the potential methods of making the EU-Russian relations more active in a subchapter. Über die Verantwortung der staatsbildenden finnisch-ugrischen Völker, oder die komplexe Handhabung der Lage der finnisch-ugrischen Völker in Russland mit Hilfe der Programme der Europäischen Union Vorliegende Abhandlung erhebt das Wort im Interesse des sprachlichen, kulturellen Erbes, der Bewahrung der Selbstidentität, der Verbesserung der Lebensbedingungen der über keine selbständige Staatlichkeit verfügenden finnisch-ugrischen Völker in Russland. Ihr Ziel ist es, die finnisch-ugrischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzueifern, nicht die gemeinsamen Wurzeln ihrer kulturellen, sprachlichen Identität zu vergessen, und mit dem gemeinsamen Auftreten durch die Beeinflussung des Diskurses zwischen der Europäischen Union und Russland, mit der Gestaltung des tavasz nyár 189

19 Résumé vorhandenen, sowie des neu entstehenden Instrumentariums im Interesse der finnischugrischen Völker Russlands aufzutreten. Die gewissermaßen neue Themenwahl will einen Beitrag leisten zur Erweiterung des vor der ungarischen Außenpolitik stehenden Horizonts und zur Aktivierung des Denkens und der Praxis der ungarischen Außenpolitik auch dadurch, dass dargestellt wird, wie und mit welchen umfassend gehandhabten Programmen die für bedeutend gehaltenen Fragen zum Erfolg geführt werden können dadurch, dass die Interessendurchsetzung als einheitliches Ganzes behandelt wird in der Brüsseler Administration, in den bilateralen Beziehungen sowie auch auf dem Schauplatz der Außenpolitik der Union. Die Autorin umreißt zur Vermittlung des je komplexeren Umgangs mit der Frage kurz auch jene Handlungsformen, die von Ungarn allein, sowie die von den drei finnisch-ugrischen Staaten gemeinsam und die durch das Auftreten außerhalb der Europäischen Union gemacht worden sind und gemacht werden. Die innerhalb der Europäischen Union auch gegenwärtig schon zur Verfügung stehenden Instrumente und Programme werden im Interesse der leichteren Überschaubarkeit gruppiert: die Autorin befasst sich detailliert mit der Aktivierung des internen institutionellen Systems, erläutert die Kompetenzen und Zuständigkeitsgebiete der Gemeinschaft und der Union, in einem Teilkapitel befasst sie sich mit den möglichen Arten der Aktivisierung des institutionellen und instrumentellen Systems zwischen der EU und Russland. 190 Külügyi Szemle

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka I. EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos intézménye 1992 Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos (NKI) intézményének

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) 2014-2020 Támogatást biztosít: Kulturális és kreatív szakemberek/művészek képzése Műfordítások Határokon átnyúló együttműködések Európai filmek, TV műsorok, videojátékok

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA 106. plenáris ülés 2014. április 2 3. RESOL-V-012 A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁSRÓL SZÓLÓ EURÓPAI CHARTÁRÓL Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA FARKAS BEÁTA VÁRNAY ERNŐ BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA A, Szeged 1997 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETES 1 I. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERÉBE... 3 1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK 3 1.1.

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A magyar külpolitika aktuális kérdései Bába Iván Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15.

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Peti Wiskemann Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.9.19. JOIN(2016) 40 final 2016/0290 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 11874/05 DCL 1 A MINŐSÍTÉS FELOLDÁSA 1 A dokumentum száma: ST 11874/05 RESTREINT UE Dátuma: 2005. szeptember 1. Új státusz: Tárgy: nyilvános

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA 15. szakbizottsági ülés - 2012. szeptember 24. CIVEX-V-036 Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA AZ UNIÓS POLGÁRSÁG ERŐSÍTÉSE: AZ UNIÓS POLGÁROK VÁLASZTÓJOGÁNAK

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre Felkészülés a 2011. elsı félévi magyar EU-elnökségre Bevezetı A Tanács = kormányzati részvétellel Egységes, de különbözı szintek, különbözı formációk /Európai Tanács/ Miniszterek tanácsa (9 tanácsi formáció)

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben