Az Európai Unió három finnugor tagállama (Észtország, Finnország, Magyarország)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió három finnugor tagállama (Észtország, Finnország, Magyarország)"

Átírás

1 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről, avagy az oroszországi finnugor népek helyzetének komplex kezelése az Európai Unió programjainak segítségével Szebelédi Kata Oroszország területén a vótok gyakorlatilag szinte eltűntek; izsórok vannak nagyon kevesen, illetve Nyugat-Szibériában az enyeszek, akiknek a száma kétszáz-háromszáz körül van. A többiek aztán már nagyobb lélekszámúak, mert a vogulok nyolcezren vannak. Az osztjákok, a hantik vannak huszonötezren körülbelül a felük beszéli a nyelvet, jó esetben. Azt mondják, hogy azoknak a népeknek van esélyük arra, hogy megmaradnak, fennmaradnak, akik viszonylag egységes nyelven beszélnek, és a lélekszámuk eléri a harmincezret. (www.radio.hu) Az Európai Unió három finnugor tagállama (Észtország, Finnország, Magyarország) lehetőségeihez mérten eddig is támogatta az oroszországi finnugor népek ügyét. Bár a történelmi régmúltban elszakadt közösségi szálakról van szó, a finnugor gyökerekkel rendelkező Magyarország nem feledkezhet meg eredetéről, származásáról és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről, feladatairól. 1 Jelen írás bátorítani kívánja az Európai Unió finnugor tagállamait, hogy ne feledkezzenek el kulturális, nyelvi identitásuk közös gyökereiről. Kínáljanak mintát, megoldási lehetőségeket, és közös összefogásukkal az Európai Unió, valamint Oroszország viszonyának erősítése közben, a politikai napirend befolyásolásával, a meglévő, továbbá újonnan alakuló eszköztár formálásával lépjenek fel az önálló államisággal nem rendelkező oroszországi finnugor népek nyelvi, kulturális örökségének, önazonosságának megőrzése, életfeltételeik javítása érdekében. Egy olyan problémakör sikeres menedzselésének lehetséges módjait vázolom fel, ahol a jelzett felelősség vállalása nem magányos tetteket igényel, hiszen az igazi feladat és lehetőség az, hogy Magyarország a finnugor tagállamok sajátos koalíciójának bátorításával, a közös összefogás, az összehangolt fellépések megteremtésével az átalakuló EU orosz kapcsolatok napirendjére vetesse ezt a kérdést. A tanulmány egyetlen kérdés lehetséges komplex kezelését mutatja be, ami egyúttal lehetővé teszi azt is, hogy aktivizálja a magyar külpolitikai gondolkodást és gyakorlatot, hogyan, milyen átfogóan kezelt programokkal vihet sikerre kiemelten fontosnak tartott kérdéseket egységes egészként kezelve az érdekérvényesítést a brüsszeli adminisztrációban, a kétoldalú kapcsolatokban, valamint a külpolitika uniós színterén. A kérdés ki 172 Külügyi Szemle

2 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről választását a felelősség érzékeltetésén, a már most is rendelkezésre álló sokféle megoldási mód bemutatásán kívül semlegessége, a magyar politikaformálók minden tagja általi vállalhatósága is indokolta. A némiképp újszerű témaválasztás hozzájárulhat a magyar külpolitika előtt álló horizont szélesítéséhez is. A sokrétű lehetőségek felvázolásával bizonyítani kívánom, hogy Magyarország a számára fontos kérdések, akciók átgondolt bemutatásával, menedzselésével olyan politikai tőkét szerezhet magának, amellyel kikerül az új, a tanuló, határ menti tagállamok helyzetéből, és kezdeményező, megbízható tagállamként ismerik el. Az oroszországi finnugor népek felkarolása, helyzetük jobbítása a lehetőségek felismerésével, kihasználásával alátámaszthatja, hogy az uniós tagság kiaknázása új eszközrendszert jelent a kevésbé áttételes nemzeti érdekek képviseletére is, egyidejűleg szélesítheti a nemzeti érdekek eddig ismert katalógusát. A kérdés elfogadtatásának lehetőségei A finnugor tagállamokban Finn és észt részről megvan a szándék a közös fellépésre, mint azt Arnold Rüütel észt és Tarja Halonen finn köztársasági elnöknek a IV. Finnugor Világkongresszus keretében elhangzott nyilatkozata is alátámasztja. Arnold Rüütel a kisebbség fogalmának meghatározását és az anyanyelvhasználatot mint a nemzettudat megőrzésének legfontosabb eszközét emelte ki, amikor kifejezte reményét, hogy a finnugor népek anyagi és kulturális megsegítésére sikerül európai uniós támogatást szerezni. Tarja Halonen fontosnak tartotta, hogy finn észt magyar összefogással sikerüljön megértetni az EU tagállamaival, hogy az Európai Unió feladata a kis kulturális csoportok identitásának megőrzése. Közösen kell azon dolgoznia e három országnak, hogy az Európai Unió és Oroszország együttműködése a korábbinál erőteljesebb legyen, és így a kisebbségi kérdéseket is jobban lehessen kezelni. A többi tagállamban A három finnugor tagállamnak nem új utakat kell törnie az Európai Unió intézményrendszerében és az EU orosz viszonyban. Ezt alátámasztandó érzékeltetni kívánja a tanulmány, hogy az Európai Unió hatályos alapszerződései, az uniós kül- és biztonságpolitika eszközei, az Oroszországgal kötött eddigi megállapodásai jelen formájukban is lehetővé teszik eme sajátos szempont megjelenítését, azaz a már meglévő rendszerben zajló programok is gazdagodhatnak az úgynevezett finnugor szempont érvényesítésével. E tulajdonság hangsúlyozása az uniós politikák, programok földrajzi megoszlása iránt nagyon érzékeny tagállamoknak is elfogadhatóvá teszi a kezdeményezést. Így elkerülhető a régi-új, északi-déli tagállamok között a források megosztásáért, felhasználási módjáért folytatott, a különböző programok megvalósítását gyakorta megnehezítő, adott esetben ellehetetlenítő vita. Továbbá megkönnyíti a kezdeményező szerep tavasz nyár 173

3 Szebelédi Kata tanulását is, amennyivel nem egy kétfázisú stratégiát kell kidolgoznia a magyar külpolitikának, azaz nem követeli egyszerre egy átfogó politikai kezdeményezés, egyfajta dimenzió kidolgozását, majd programokra, cselekvésekre bontva konkretizálását. Tény, hogy nehéz az Európai Unió bürokráciájának figyelmét felhívni egy-egy új gondolatra. Finnországnak azonban már ebben is gyakorlata van, elegendő csak az Északi Dimenzióra (Northern Dimension) gondolnunk, amelyet Finnország a csatlakozása után vitt sikerre, fogadtatott el hivatalos uniós kezdeményezésként. Azzal, hogy Finnország 1995-ös csatlakozása után 2004-ben Észtország és Magyarország is az Európai Unió tagja lett, eddigi egyéni-állami, valamint megfigyelhető együttes fellépéseik mögött már egy integráció ereje és presztízse áll. Összehangolható válik e három cselekvési forma. Oroszországban Fontos leszögezni, hogy a programok sikere érdekében pragmatikus megközelítésre van szükség. Ennek érdekében a kérdést el kell különíteni az emberi jogok általános oroszországi helyzetétől, annak kritikájától, s a konkrét programok, akciók kidolgozásáról, megvalósításáról érdemes vitát nyitni. Az Európai Unió tagállamai az Oroszországgal építendő kapcsolatok minőségével, intenzitásával kapcsolatban többszörösen megosztottak, ezért a kérdés konkrét feladatokra bontása az apolitikus jelleg hangsúlyozásával az Európai Unión belül is segíti a sikeres megvalósítást. Az akciók hatékonyságát fokozhatja a különböző, uniós belső, valamint a külső fellépést segítő programok öszszekapcsolása. Példaként említhetjük az INTERREG és a TACIS programok lehetséges összekapcsolását, a finn orosz határ mentén, Északnyugat-Oroszországban, azon belül is Karéliában eddig felgyűlt tapasztalatok hasznosítását. Partnerkeresés koalícióképzés Az akciók megvalósítása érdekében létrehozandó koalíciók tagjainak megválasztása, összekovácsolása jelentős feladat az uniós politikaformálás terén még kevés tapasztalattal rendelkező Magyarországnak. Megvalósítása felbecsülhetetlen, további esetekben is jól kamatoztatható tapasztalatot, felhasználható gyakorlati tudást jelent. Jelen esetben rendelkezésre áll egy természetes koalíció, a három finnugor tagállam összefogása. A további tagállamok meggyőzése adja a feladatot. Megfelelő tematizálással megnyerhetők az Oroszországban élő kisebbségeik iránt elkötelezett tagállamok, az oroszországi emberi jogi helyzet javítása iránt felelősséget érzők. A koalícióalkotás minél szélesebb alapokra helyezése segíthet elkerülni az úgynevezett regionális kezdeményezések nehézségét, miszerint a régió határain túl feltűnő, a megvalósítást lassító, nem egy esetben blokkoló az ismerethiány, az érdektelenség. A koalícióképzést tágabban értelmezve figyelemmel kell lenni a programok végrehajtására is, azaz oroszországi partnerek, állami, civil szervezetek, gazdasági szereplők bevonására. Ez utóbbi sikeres megvalósítása révén eddig ismeretlen régiók kerülhetnek fel Brüsszel térképére. 174 Külügyi Szemle

4 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről Az így létrehozható, elsősorban kis tagállamokból álló, ugyanakkor egyszerre régi és új tagállamokat felölelő koalíció több szempontból felkeltheti az orosz külpolitika formálóinak figyelmét. Az orosz uniós politika sajátosságaként ismert, hogy a nagy tagállamokra és különösen a befolyásos tagállamok első számú vezetőivel való jó személyes viszonyra koncentrálva kívánt eredményeket elérni a tárgyalásokon. Az orosz megközelítés a májusi bővítés óta egyfajta átértékelésen megy keresztül. 2 Az orosz politika formálói mindinkább kénytelenek figyelembe venni az uniós döntéshozatal sajátosságait, a tagállamok megnövekedett számát, valamint az újonnan csatlakozók kritikusabb megközelítését. Ez utóbbi erősítheti az oroszországi emberi jogi helyzettel kapcsolatban eddig is kritikusabb egyes régi tagállamok hangját. E tanulmány tételmondata, hogy sok lehetőséget rejt magában az együttműködés jelenlegi rendszere is. A sokféleség nehézséget is jelent az Európai Unióval kapcsolatba kerülő harmadik országoknak, hiszen tisztázniuk kell, hogy az európai integrációs építményen belül egy-egy adott kérdésben kivel kell tárgyalniuk: az unióval, a közösséggel, a tagállamokkal, esetleg vegyes hatáskörről lévén szó, mindkettővel. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az Európai Unió egységes intézményi szerkezettel rendelkezik, így külkapcsolatait is, bár bizonyos területeken eltérő jogi hatáskörrel felruházva, ugyanazon (intézményi) szereplők bonyolítják. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a már jelenleg is rendelkezésre álló eszközöket a hatáskörök mentén csoportosítva mutatom be. Bár írásom elsődleges feladata az uniós programok bemutatása, a kérdés minél komplexebb kezelésének érzékeltetése érdekében röviden felvázolom azokat a cselekvési formákat is, amelyeket Magyarország egyedül, valamint a három finnugor állam együttesen, az Európai Unión kívüli fellépésként tett az oroszországi finnugor népek érdekében. A cselekvési lehetőségek áttekintése Magyarország uniós tagságtól független cselekvési lehetőségei Elsőként azokat az elemeket tekintem át, amelyekkel hazánk az uniós tagságtól függetlenül, önerőből is élhet. Az oroszországi finnugor nemzetek azonosságát, a kapcsolattartást erősítheti egymás nyelvének, kulturális értékeinek megismerése. Magyarország nyelvkönyvekkel, ösztöndíjas programokkal, vendégoktatók küldésével, konferenciák magyarországi és külföldi szervezésének támogatásával, a konferenciákon való részvétel lehetővé tételével, csereüdültetésekkel, testvérvárosi kapcsolatok építésével, a gazdasági kapcsolatok erősítésével segíthet ebben. Testvérvárosi kapcsolat van például Joskar-Ola és Szombathely, Izsevszk és Tatabánya, illetve Zalaegerszeg 3 és Hanti-Manysijszk között. Az ösztöndíjas programok, részképzések, oktatók fogadása és küldése hosszú távú befektetés. A kis lélekszámú rokon népek életkörülményeinek, kultúrájának és nyelvi hagyományainak megismerése, megőrzése és dokumentálása kiemelt feladat többek között a negatív tavasz nyár 175

5 Szebelédi Kata etnikai identitás spiráljának megakadályozása érdekében. Ehhez Magyarország Oroszországban is segítséget nyújthat a moszkvai nagykövetség, a szentpétervári főkonzulátus diplomáciai eszközeivel, de még inkább a Moszkvai Magyar Kulturális Tudományos és Tájékoztatási Központ (a továbbiakban: központ) útján. 4 A kölcsönös megismerés eszköze az oroszországi magyar kulturális évad rendezvénysorozata is, amelynek keretében egyes rendezvényeknek, kiállításoknak finnugor köztársaságok is otthont adnak. Külképviseleteink a diplomácia eszköztárát felhasználva is sokat tehetnek a finnugor népek közötti kapcsolatok erősítésért. A magyar nép üzenetét vitte 1993 nyarán Göncz Árpád köztársasági elnök az oroszországi finnugor népeknek, amikor nem hivatalos látogatásán felkereste Oroszország valamennyi finnugor köztársaságát. 5 A moszkvai magyar konzul és hazánk nagykövete személyesen is tartja a kapcsolatot a finnugor népekkel. A magyar külpolitika régóta mérlegeli a kapcsolatfelvétel, a kapcsolatépítés megkönnyítése érdekében vízumigénylő, vízumkiadó irodák, konzuli kirendeltségek nyitását, a tiszteletbeli konzuli hálózat bővítését, illetve az korábbi kereskedelmi képviseleti hálózat újraindítását. A magyar nyelv megismertetése mellett kiemelt figyelmet kell fordítanunk az üzleti ismeretek, a modern kereskedelmi, pénzügyi szemlélet átadására is. Magyarország ebben nemcsak a nyelvrokoni örökség miatt játszhatna nagy szerepet, hanem átadhatná a gazdasági rendszerváltásban, a hadiipari termelésnek a polgári termékek gyártására történő átállításában szerzett tapasztalatait, valamint átadhatná a nem tagállamok számára nyitott uniós pályázatok megírásában, elnyerésében, felhasználásában szerzett ismereteit. Ennek nemcsak a rendkívüli gazdasági potenciállal rendelkező Hanti-Manysi Köztársaságban láthatnák hasznát, hanem például a szegénységgel és forráshiánnyal sújtott Udmurt Köztársaságban is, ahol ismereteim szerint az üzleti szférában nincsen udmurt származású menedzser. A magyar gazdasági szereplők az üzleti kapcsolatok ápolásán túl is sokat tehetnek a finnugor kapcsolatok támogatásáért. Példamutató lehet a Mol Rt., amelyik a hantimanysi területen kezdett kőolaj-kitermelés mellett felajánlott két ösztöndíjjal is jelzi, felelős vállalatként hosszú távú együttműködést tervez. A finnugor népek egymás és a közös örökség jobb megismerését, illetve ezen keresztül a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok erősítését is szolgálhatja a turizmus és az idegenforgalom támogatása. Magyarországon is egyre többen hódolnak már az extrém turizmus szenvedélyének, mind népszerűbb kikapcsolódási forma lett a halászat, a vadászat, a természetjárás, amely kiváló kapocs lehet a távolba szakadt finnugor népek között. Az uniós tagságtól független magyar észt finn közös fellépés lehetőségei Magyarország lehetőségeit az európai uniós tagság nélkül is megtöbbszörözi az általam második csoportba rendezett közös észt magyar finn fellépés. Ennek keretében immár hagyományszerűen e három ország Moszkvába akkreditált nagykövete évente felkeres egy-egy oroszországi finnugor köztársaságot nyarán a nagykövetek a Mari Köz 176 Külügyi Szemle

6 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről társaságba látogattak el, ahol a helyszínen vizsgálódtak a mari kisebbség helyzetével kapcsolatban. A látogatás után kiadott nyilatkozatuk lényegesen visszafogottabban fogalmazott, mint az Európai Parlament határozata. Az elkötelezettséget jelzi a rendszeresen megrendezésre kerülő finnugor világkongresszus is, amelynek 2004-es ülésén mindhárom finnugor állam legmagasabb, köztársasági elnöki szinten képviseltette magát. A háromoldalú fellépés új eleme a június 16-án bejelentett finnugor orosz, tehát orosz magyar finn észt parlamenti együttműködés kialakítása, amelynek a gazdasági kérdések mellett egyik hangsúlyos eleme a kulturális együttműködés lesz. Ebbe a kulturális párbeszédbe bevonnák az oroszországi finnugor körzetek helyi parlamentjeit is szeptemberében finn, észt és magyar politikusok, szakértők az orosz központi duma képviselőinek társaságában találkoztak és tárgyaltak a Mordvin Köztársaság vezetésével. A magyar küldöttséget vezető Mandur László parlamenti alelnök kiemelte, hogy a nagy finnugor népeknek segíteniük kell kis létszámú oroszországi rokonaikat, hogy nemzetiségként megmaradjanak, és ne váljanak múzeumi tárggyá. Balsai István képviselő pedig azt javasolta, hogy a három finnugor EU-tagország mozgósítson uniós pénzeket a régió fejlesztéséhez. A finn észt magyar képviselők közös fellépése nemcsak az Európai Parlamentre jellemző. A strasbourgi Európa Tanács az ET-ben dolgozó észt, finn és magyar képviselők kezdeményezésére vizsgálatot folytatott az oroszországi finnugor népek helyzetével kapcsolatban. A vizsgálat eredményeképpen az ET azt állapította meg, hogy a finnugor népek jogait megsérti Oroszország, és különösen így van ez a Mari Köztársaságban. A finnugor államok cselekvési lehetőségei az Európai Unióban A belső intézményrendszer aktivizálása Az intézményrendszer dinamizálása az Európai Unió sajátos viszonyai között elsősorban azt jelenti, hogy a tanácsban a tagállamok képviselőit, a bizottság esetében pedig a közösségi hatáskörök letéteményesét kell meggyőzni arról, hogy a kezdeményezés hatékony, nem eredményezi az Oroszországgal meglévő viszony elnehezülését, valamint mindenekelőtt nem igényel további többletforrást, illetve nem eredményezi a meglévő források megosztásának földrajzi torzulását. Magyarország, Észtország és Finnország ösztönözheti az Európai Unió fellépését az EU sajátos döntéshozatali rendszerének befolyásolásával, 6 annak felhasználásával, hogy az Oroszországgal való kapcsolatépítés során is különböző érdekek mentén, koalíciók közötti kompromisszumok eredményeképpen fejlődik az Európai Unió álláspontja. Ezt a képet színesítheti a sajátos finnugor koalíció. Természetes módon erős elkötelezettség él a kapcsolatfejlesztésre azokban a tagállamokban, amelyek Oroszországban élő ki tavasz nyár 177

7 Szebelédi Kata sebbséggel rendelkeznek, ugyanakkor azok a nagy tagállamok, amelyeknek a vezetői a kétoldalú állami és a személyes jó viszonyban érdekeltek, kritikusan viszonyulhatnak a kezdeményezéshez. Az Európai Unió intézményei közül egy-egy kérdésben legtöbbször a parlament vállal úttörő szerepet. Így van ez ebben a kérdésben is április 26-án az Európai Parlament finnugor képviselői akciótervet 7 dolgoztak ki. Az akciótervet a liberális frakció finnugor tagjai kezdeményezték, elfogadásában az EP valamennyi finnugor tagja, azaz 14 finn, 6 észt, 24 magyarországi és 2 szlovákiai magyar képviselő részt vett mindhárom nagy frakció (EPP-ED, PES, ALDE) részéről. 8 A finnugor együttműködés eltökéltségét jelzi, hogy május 12-én az EP napirendjére tudták vetetni a Mari Köztársaságban tapasztalható emberi jogi jogsértések és demokrácia elleni lépések megvitatását, amelyről határozatot is fogadtattak el. 9 Orosz részről kifejezetten ingerülten reagáltak a határozatra. Az Európai Unió részéről jelenleg is rendelkezésre álló eszközök közösségi kompetenciaterületek A ma formailag közösségi jellegű kompetenciaterületnek 10 ismert területek közül a fejlesztési vagy segítségnyújtási politika 11, melynek jogalapja a római szerződés cikkei, illetve a római szerződés 133., 310. és részben a 300. cikkein alapuló együttműködési politika keretében jeleníthetők meg az oroszországi finnugor népek sajátos érdekei. Együttműködési politika TACIS. A FÁK-országoknak nyújtott TACIS 12 programbeli támogatás nyújtására nem a fejlesztési, hanem a kooperációs vagy együttműködési politika keretében kerül sor. A Szovjetunió megsegítésére a PHARE program mintájára indított önálló segélyprogramról formálisan 1991 júliusában határozott az Európai Közösség Miniszteri Tanácsa. A program prioritási területeit a térség speciális igényeihez igazítva igyekeznek azóta is megfogalmazni. 13 A január 1-jétől december 31-ig szóló új hatéves program hangsúlyozottan az Oroszországgal kötött partnerségi és együttműködési megállapodásban lefektetett elveken alapul. Legfontosabb feladatának a nukleáris biztonság, a jogállam, a gazdasági és pénzügyi keretek megerősítését, valamint az ipari együttműködés és a befektetések ösztönzését tekinti. A program támogatja az államközi, a régióközi és a határokon átnyúló együttműködést és a hálózatépítést, amely többek között elősegítheti a közös fellépést a bel- és igazságügyi kérdésekben, valamint a környezetvédelem területén. A célkitűzések között szerepel a helyi szakértők bevonása is a programok végrehajtásába. Közösségi ágazati politikák. Ebben a csoportban nevesíthetjük azokat az egyéb olyan közösségi ágazati politikákat, amelyek nem rendelkeznek kizárólagos külkapcsolati relevanciával, de tevékenységüknek meghatározott külkapcsolati hatásai is vannak. Ezek közül tekintettel az oroszországi finnugor népeknek otthont adó területekre és életmódjukra az energiapolitikára és a közös agrárpolitikára hívjuk fel a figyelmet. 178 Külügyi Szemle

8 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről A Párizsban október 30-án tartott EU Oroszország csúcstalálkozó alapozta meg a hosszú távú, ma mintegy tíz területen folyó energetikai párbeszédet a két fél között. Valószínűsíthetően már rövid távon az energetikai párbeszéd válik az EU orosz együttműködés egyik legígéretesebb területévé az érdekek feltűnően harmonikus egybeesése miatt. A párbeszéd egyik célkitűzése az energiaszektor környezeti szempontoknak is megfelelő modernizációja, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a hanti-manysi területen feltárt óriási olajkincs kibányászására, hasznosítására a hantik, manysik eredeti foglalkozásának, a halászó, gyűjtögető, vadászó életmódnak a figyelembevételével kerüljön sor. A közös agrárpolitika európai megújítása során mind nagyobb hangsúlyt kap a vidékpolitika, a vidék megőrző, megtartó erejének felismerése, a környezetbarát, a rurális gazdálkodás támogatása. Ezen tapasztalatok átadása is hozzájárulhat ahhoz, hogy felhívják a figyelmet az oroszországi finnugor népek speciális helyzetére. Az EU-ban jelenleg is rendelkezésre álló eszközök uniós kompetenciaterületek. A közös kül- és biztonságpolitikának az Európai Unióról szóló szerződésben nevesített eszközrendszere erősen korlátozott. 14 A maastrichti szerződés két CFSP-eszközt, a közös akciót (joint action) 15 és a közös álláspontot (common position) nevesítette, ezeket az amszterdami szerződés egészítette ki a közös stratégiával (common strategy). A közös akciókra az Európai Unióról szóló szerződés 14., míg a közös álláspontok elfogadására a 15. cikke alapján kerül sor. A közös stratégia megalkotásának rendjét a 13. cikk szabályozza. Bár erősen megoszlanak a vélemények a közös stratégia megítélésével kapcsolatban, mindenképpen leszögezhetjük, hogy színesíti a közös kül- és biztonságpolitika eszköztárát, lehetőséget teremt az Európai Unió külkapcsolatai egységének biztosítására, mivel az első és a harmadik pillérbe tartozó ügyekkel összekapcsolódva is lehet a közös kül- és biztonságpolitika területén közös stratégiát elfogadni. A közös stratégiával az Európai Uniónak a közös kül- és biztonságpolitika jóval hosszabb távú elképzeléseit kell megfogalmaznia, és összegeznie kell az adott térséggel kapcsolatos prioritásait. A kiszámítható és stabil viszonyok közepette fejlődő Oroszország mint partner iránti igény, valamint éppen ezért e reláció prioritása tükröződik a közös stratégiában. A stratégia a következő négy fő területen ír elő egyezetett fellépést: a demokrácia, jogállamiság és a közintézmények megszilárdítása Oroszországban; Oroszország integrálása a közös európai gazdasági és szociális térségbe; együttműködés az európai és Európán túli stabilitás és biztonság megerősítése érdekében; közös kihívások az európai kontinensen. E közös stratégia célkitűzései erősítik az EU mint gazdasági és civil hatalom képét, de a felvázolt biztonságpolitikai aspektusok már az amszterdami szerződés által gazdagított közös kül- és biztonságpolitika ezen dimenziójának erőteljesebb alkalmazását is jelzik. Az Európai Unió Oroszországról szóló közös stratégiájának az előzőekben általánosságban és konkrétumaiban is jelzett tulajdonságai már az oroszországi finnugor népek tavasz nyár 179

9 Szebelédi Kata érdekében teendő konkrétabb fellépések megfogalmazását segítik, az ezek mentén elindított programokba célszerű belevetetni a finnugor népek kezelését. A demokrácia, a jogállam és a demokratikus közintézmények megszilárdítása elnevezéssel illetett első célkitűzés alapján indítható kezdeményezések közé sorolhatjuk a fiatal közigazgatási szakembereknek, politikusoknak a képzési programokba való bevonását, a kulturális-oktatási együttműködés fokozását többek között az ösztöndíj- és a csereprogramok révén. A másodikként megfogalmazott cél Oroszország integrálása a közös európai gazdasági térségbe keretében támogatja az Európai Unió például a szerkezetváltási, a gazdasági reformok és a szélesebb európai együttműködés kibontakoztatását. Bár a harmadik célkitűzés Oroszország és az Európai Unió világpolitikai jelentőségének megfelelően globális kérdésekkel foglalkozik, a negyedik célként megfogalmazott közös kihívások, az európai kontinensen célkitűzés alapján induló kezdeményezések, további lehetőségeket nyújtanak. Ide sorolhatjuk az európai kontinens egészén mind nagyobb veszélyt jelentő alkoholizmus és kábítószer problémakörét is. A nehéz körülmények között élő oroszországi finnugor népeknek különösen nagy fenyegetést jelenthetnek a szenvedélybetegségek és az ezekből is táplálkozó, ezeket kihasználó szervezett bűnözés. A most vázolt kezdeményezés ennek kezelésében is segítséget nyújthat. A közös stratégia célkitűzései elméleti lehetőséget nyújtanak csak, ha az egyes célkitűzések alapján indítható programokat nem helyezik összefüggő rendszerbe, és a tagállamok politikáját nem hangolják össze egymással és a stratégia alapján folytatott uniós politikával. Ezt szolgálja a stratégia első részében az eszközök címszó alatt szereplő koordináció 16, valamint a megvalósítás és felülvizsgálat 17 eszköze. Az akciótervek részletes elemzése, azok készültségi, kimunkáltsági foka jól megvilágítja a tagállamok eltérő érdekeltségeit. Az Oroszországgal építendő kapcsolatok iránt elkötelezett tagállamok részletes, konkrét munkaterveket dolgoznak ki, míg a kevésbé érdekeltek a megelőző dokumentumok főbb pontjait másolják. 18 Ezért nevezte Javier Solana a munkatervek elkészítését rutinszerűvé vált tevékenységnek, amire nem fordítanak kellő figyelmet. 19 A soros elnökség rendszere önmagában, illetve a közös stratégia mint eszköz és az ezen alapuló programok lebonyolítása különösen is az oroszországi finnugor népek kérdésére irányíthatja a figyelmet. Az elnökség ugyanis kulcsszerepet játszik abban, hogy az irányítása alá tartozó félévben milyen ügyek kerülnek az Európai Unió figyelmének középpontjába. A félév napirendjének és prioritásainak meghatározása lehetővé teszi, hogy az elnökséget adó ország olyan kérdéseket állítson az európai diplomácia érdeklődésének homlokterébe, amelyek egyébként nem kerültek volna oda. Az elvi szabadság nem lehet önkényes, figyelembe kell venni az EU és jelen esetben az EU orosz viszony fő fejlődési tendenciáit és közös fókuszpontjait, s nem léphet fel túl nyilvánvalóan a tagállam a saját nemzeti érdekei előmozdításáért. A soros elnökség sikeres teljesítése nagymértékben növelheti az érintett országnak az unión belüli és nemzetközi presz 180 Külügyi Szemle

10 Az államalkotó finnugor népek felelősségéről tízsét. A finnugor tagállamok, illetve a finnugor népek ügyének megnyerhető kis államok számára a téma középpontba állítása érdekében különösen értékes lehet a soros elnökség időszaka. Az érintett államok közül Finnország 2007 első félévében lesz soros elnök. A hátralévő időszakot kell kihasználni a felkészülésre és az egyeztetésre. Az EU orosz intézmény- és eszközrendszer aktivizálása A problémakör lehetséges kezelésének külső intézményrendszerét az EU orosz viszony és annak különböző szegmensei alkotják. Az EU orosz viszony alapdokumentuma, a partnerségi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) új típusú együttműködést irányoz elő, amelyet a felek partnerségnek neveztek el. Magát a fogalmat a megállapodás nem definiálja, de a preambulumban hivatkozott nemzetközi megállapodások által kijelölt keretek és távlati célok, illetve az 1. cikk alapján meghatároz kritériumokat, amelyek e partnerség alapját képezik. Jurij Bojko 20 a megállapodás szerkezetét elemezve a politikai és gazdasági együttműködés területe mellett harmadik alrendszerként elkülönítette a kulturális és oktatási partnerség területét. Rendszeres politikai párbeszéd A rendszeres politikai párbeszédet a megállapodás II. cím 6. cikke a következőképpen határozza meg: elősegíti a politikai és gazdasági változásokat, és hozzájárul új együttműködési formák kialakításához, megerősíti a felek közötti kapcsolatokat, és lehetőséget nyújt arra, hogy a felek összehangolják álláspontjukat a nemzetközi biztonság és stabilitás kérdéseit illetően. A megállapodás felállítja az intézményes politikai párbeszéd kereteit, amelybe beletartoznak az évente kétszer megrendezett csúcstalálkozók 21, az együttműködési tanács 22 (évenkénti üléssel), az együttműködési bizottság 23 (a vezető tisztségviselők szükségletek szerinti üléseivel), az együttműködési tanács által felállított, a megállapodás keretein belül működő kilenc munkacsoport, amelyek közül az ipari együttműködést koordináló csoport a legjelentősebb, valamint a parlamenti együttműködési bizottság 24. A májusi szentpétervári csúcson az együttműködés elmélyítése, rugalmasabbá tétele érdekében intézményi változásokat határoztak el. Az új, az elképzelések szerint különböző formátumban, rendszeresebben ülésező állandó partnerségi tanács csak megkésve, április 20-án állt fel. Az együttműködési forma elnevezésétől függetlenül a politikai párbeszédet, annak napirendjét a finnugor államok közös összefogásukkal oly módon befolyásolhatják, hogy vitassa meg a kis kulturális, nyelvi közösségek helyzetét, a jobbítási lehetőségeket. Az EU orosz viszony speciális helyzete, vonásai miatt erre nagyobb az esély a különböző bizottsági, tanácsi formátumok, valamint a parlamentközi együttműködés tavasz nyár 181

11 Szebelédi Kata esetében. A csúcstalálkozók napirendjének formálására a kis államoknak csak soros elnökségük fél évében van nagyobb lehetőségük. Finnország 2007 első félévében tölti be ezt a funkciót. Jurij Bojko fent idézett felosztását követve célszerű megvizsgálnunk a megállapodás szövegét. A politikai partnerség területét érintettem a külső intézményrendszer bemutatásakor. A gazdasági partnerség területének elemzése és a lehetséges témakörök felvázolása szétfeszítené jelen tanulmány kereteit annak sokfélesége, egyenetlen működési szintje miatt. E részfejezetben a téma szempontjából időszerűbb, homogénebb kulturális partnerség területét tekintem át. Kulturális partnerség A megállapodás 63. cikke rendelkezik az oktatás és képzés helyzetével. Fő célkitűzése, hogy a felek működjenek együtt az általános oktatás és szakképzés színvonalának emelésében mind az állami, mind a magánszféra bevonásával. Ez után 11 alpontban részterületeket sorol fel, többek között az oroszországi felsőoktatás és szakképzés fejlesztését, a tanárok, a felsőfokú tanulmányokat folytatók és a fiatal kutatók mobilitásának biztosítását, az újságírók, a szakoktatók, a közigazgatásban dolgozók folyamatos képzését, új képzési módszerek kidolgozását, ezek terjesztését, az európai ismeretek átadását. Ezek a részterületek általános keretként lehetőséget biztosítanak az oroszországi finnugor népek képzési, képzettségi szintjének javításában. Jóval gyakorlatiasabb segítséget jelenthet az, hogy a megállapodás külön említi az egyetemek és az egyetemek és a cégek közötti együttműködés erősítését, Oroszország és a közösség nyelveinek tanítását. Ez utóbbi két célkitűzés lehetővé teheti az oroszországi kis nyelvi, nemzeti közösségek kultúrájának, nyelvének megőrzését, ami egyet jelent a nemzeti gyökerek életben tartásával, védelmével, hiszen csak az anyanyelv és a nemzeti kultúra megőrzése által maradhat fenn egy-egy nemzet. A megállapodás gyakorlati megvalósítása, majdani továbbfejlesztése nem feledkezhet el arról a sajátos körülményről, hogy az oroszországi finnugor népek esetében az oktatási együttműködést, segítségnyújtást nem lehet a felsőoktatásnál, a szakképzésnél 25 kezdeni. E népek esetében az asszimiláció lassítása érdekében az anyanyelv tanítására kiemelt figyelmet kell fordítani, be kell építeni a tananyagba, sőt lehetővé kell tenni, hogy bizonyos szaktárgyakat anyanyelvükön tanuljanak, ezzel is lehetővé téve anyanyelvük fejlesztését. 26 A nyelv fejlesztésének másik módja lehet saját nemzeti eposzuk összegyűjtése, megalkotása, amely a történelem és a néprajz enciklopédiájának is nevezhető, illetve akként is szolgálhat. A nyelvoktatással kapcsolatban két nézet ütközik. Az egyik nézet szerint a szétszórtan élő családok gyermekeit internátusokba gyűjtve kell képezni, oktatni. Mások, így Jurij Vella erdei nyenyec költő, ezt tragikusnak tartják. 27 Jurij Vella szerint a családok szálláshelyén kell iskolát alapítani, mint tette ő is. Állítja, már most is mutatják a tapasztalatok, 182 Külügyi Szemle

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERÕSÍTÉSE

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERÕSÍTÉSE Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERÕSÍTÉSE Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Dr. Benke Magdolna A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben