Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u Előterjesztés a Képviselő-testület november 28-i ülésének 1. napirendi pontjához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. november 28-i ülésének 1. napirendi pontjához"

Átírás

1 Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u Ikt. szám: 976/2013. Üi.: dr. Kovács Dénes Tárgy: helyi adórendeletek felülvizsgálata Előterjesztés a Képviselő-testület november 28-i ülésének 1. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adórendeletek felülvizsgálata során figyelembe kell venni elsősorban az adótörvények változását, továbbá az önkormányzatok állam általi finanszírozásának évben életbe lépett változásait, és a jövő évre várható változásokat, valamint a helyi viszonyokat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) január 1-jén hatályba lépett rendelkezéseivel került bevezetésre a helyi önkormányzatok új feladatfinanszírozási rendszere, melynek lényege, hogy a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az országgyűlés a feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell az önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását is. E két szempont azt eredményezte, hogy ezévben drasztikusan elvonásra kerültek az önkormányzat korábbi bevételei (ti. szja átengedett része 100 %-ban, gépjármű adó 60 %-ban), ill. beépítette a jogalkotó az ún. beszámítás rendszertét, mely szerint a megállapított normatívából levonja az önkormányzattól elvárt bevételt, ami a helyi iparűzési adóalap 33 %-a. Tekintettel arra, hogy a számításnál a év adatait vették alapul (amely évben kétszer annyi adóétellel számolhattunk mint idén), ez további jelentős elvonást eredményezett Budajenő esetében. A fenti elvonásokkal szemben elvett feladatokhoz (ti. az állam által átvett alapfokú oktatás /általános iskola/) kapcsolódó kiadás, illetve az állam által átvállalt adósság (adósságkonszolidáció) együttes összege is jóval kisebb, mint az elvonás mértéke. A október 18-án az Országgyűlés elé terjesztett és elfogadott adótörvényeket módosító T/ számú, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó - és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: Tvjav.) a helyi adókról szóló évi C. törvényt (Htv.), január 1-től érvényes hatállyal, az alábbiak szerint módosította. 1. Lényegi, az önkormányzatunkat alapvetően érintő döntés a telekadó alóli mentesség kibővítése: Tvjav. 88. : (Mentes az adó alól:) b) a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, E szerint belterületi, művelésből kivett ingatlan (így az építési telek is) adómentességet kap, ha azt megművelik, és ezt nyilvántartásba vetetik a tervezetben a törvényben még nem pontosított szervezetnél. A módosítás számtalan kérdést vet fel: - melyik az eljáró mg-i szerv, - milyen eljárásrend szerint működik, - mit kell felé igazolni, - milyen művelést választhat az ingatlan tulajdonosa (rét, legelő, szántó ) stb.? Ezen kérdésekre a törvénymódosítás nem tartalmaz választ. 1

2 Tvjav. 88. : (1) Az adókötelezettség a) a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlannyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján, b) a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan - nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, c) erdőnek minősülő telek esetében ca) a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, hogy az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy cb) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését követő év első napján d) a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján, e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik. (2) Az adókötelezettség a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján, b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének, bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján, c) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján, d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján, e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg. E rendelkezések részben formai kiigazítások, a jogértelmezést segítő változtatások. Az előző, adómentességről rendelkező szakaszhoz kapcsolódóan jogértelmezésünk szerint úgy szabályozza a mentességet, hogy arra a mezőgazdasági művelés megkezdésének évét követően lesz jogosult az ingatlan tulajdonosa. Kérdés, hogy a mg-i igazgatási szerv ez évre igazol-e művelést a tulajdonosnak, mivel ez esetben már a jövő évben is mentességet élvez, aki megműveli a belterületi ingatlanát, vagy eleve csak jövő évtől kezdi meg e működését, és ezzel 2015-re érvényesíthető a mentesség. 2. Iparűzési adót érintő változások, melyek a KATA adóalany esetén pontosítják az adózás feltételeit: - a módosító törvényjavaslat értelmében a KATA alany már adóévenként választhatja a helyi iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert. A KATA-alany a KATA alanyisága kezdetétől számított 15 napon belül vagy legfeljebb az adóév január 15-ig nyilatkozhat az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer választásáról, - nem kell adóelőleget bejelentenie, bevallania az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra. Ezen rendelkezések a törvény erejénél fogva közvetlenül alkalmazandóak, helyi döntést nem igényelnek. 2

3 3. A módosítás harmadik egysége (Tvjav ai) a jogértelmezést és jogalkalmazást segítő változtatásokat, fogalom meghatározásokat tartalmaz: Itt került újra definiálásra az épület, épületrész, tanya, erdő, telek, termőföld fogalma. Az építményadónak tartalmát tekintve inkább az épületadó nevet kellene viselnie, mivel az épületek után fizetendő ez az adó, ezért e két fogalom (építmény épület) keveréséből adódó jogértelmezési nehézségeket hivatott Az Önkormányzat adóztatási jogával, adópolitikai gyakorlatával formálhatja a település gazdaságpolitikáját, a közhatalom helyi gyakorlása mellett a helyi közszolgáltatások biztosítását, az esedékes feladatellátás színvonalát. A helyi adók bevezetése másfelől állami jogalkotói elvárás is, hiszen a vonatkozó törvények szerint ez biztosítja elsősorban az önkormányzatok saját bevételét, valamint az állami normatíva esetén, a fent említett módon, még normatív módon is elvárt bevételről rendelkezik. A helyi adórendelet módosításának lehetősége Az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy a Htv.-ben meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 31. (1) bekezdése szintén úgy rendelkezik, hogy jogszabály a hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan nem növelheti a fizetési kötelezettséget, nem bővítheti a fizetésre kötelezettek körét, illetve nem szüntethet meg vagy korlátozhat kedvezményt, mentességet. E tv a szerint fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Mindez azt jelenti, hogy az adórendelet módosítást november 30-ig el kell fogadni, és ki kell hirdetni ahhoz, hogy ne sértse a visszamenőleges hatályú súlyosbítás tilalmát. A helyi adók akárcsak bármely adó jellemzője, hogy vissza nem térülő, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli fizetési kötelezettséget jelentenek az adózók számára, amelyből a település a mindenki által hozzáférhető közszolgáltatásokat finanszírozza. Ha e jogosulti körből kiemelünk egyet, az anélkül válik jogosulttá e közszolgáltatásokra, hogy kivenné a részét a közös teherviselésből. A fentiek alapján a mellékelt rendelet módosításban kommunális adó bevezetését javaslom arra az esetre, ha az adózó a telekadó fizetési kötelezettségét az újonnan bevezetett mentesség szerint csupán a belterületi ingatlan megművelésével szünteti meg. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet tervezetett tárgyalja meg, és hozzon döntést annak elfogadásáról. Budajenő, november 21. Tisztelettel: Budai István polgármester 3

4 Budajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (XI....) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról szóló 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról Budajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az építményadóról és a telekadóról szóló 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja. Módosító rendelkezések 1. Az Ör. az alábbi IV. Fejezettel egészül ki, egyidejűleg a IV. Fejezet (Záró rendelkezések) számozása V. Fejezetre, a 12. számozása pedig 14. -ra változik: IV. Fejezet Magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó különös szabályok Az adókötelezettség, az adó alanya 12. Adóköteles a Htv a alapján az az adóalany, aki a Htv. 19. b) pontja alapján mentességet szerez a tekeadó fizetési kötelezettség alól. Az adó évi mértéke: ,-Ft/adótárgy. Az adó évi mértéke 13. Záró rendelkezések 2. (1) A jelen rendelet év január hónap 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet november 30. napjáig ki kell hirdetni. Budai István polgármester dr. Kovács Dénes jegyző A fenti rendelet év november hónap napján kihirdetésre került. Dr. Kovács Dénes jegyző 4

5 INDOKOLÁS Budajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról és a telekadóról szóló 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét módosító /2013. (XI....) önkormányzati rendeletéhez Általános indokolás A rendelet módosítása azon törvénymódosítás miatt vált szükségessé, mely a telekadó fizetése aló mentességet biztosított valamennyi telekre (így a nagy értéket képviselő belterületi építési telkekre is), miközben ezen telkek tulajdonosai ugyanúgy jogosultak a helyi közszolgáltatások igénybevételére, mint az építményadót fizetni köteles épület tulajdonosok, vagy a helyi iparűzési adót fizető helyi vállalkozások. E törvényi rendelkezés függetlenül a telek értékétől, a helyi viszonyoktól és az adóalany teherviselő képességétől biztosította a mentességet valamennyi adóalanynak a telek megművelése esetére, ezzel egy olyan adózói kört kialakítva, aki nem vállal részt a közös teherviselésből. Részletes indokolás Indokolás a rendelet 1. -ához A képviselő-testület álláspontja szerint sérti a közös teherviselés elvét, ha valamely adótárgy teljes adómentességet élvez önkényesen kiválasztott szempont alapján, miközben az adó alanya teljes körű hozzáférésre jogosult a helyi közszolgáltatásokhoz. Mindezekre tekintettel a helyi adókról szóló évi C. törvényt 19. b) pontja alapján mentességet szerző adóalanyokra bevezette a telekadónál jelentős mértékben kisebb összegű kommunális adót, ezzel biztosítva a közös teherviselés érvényesülésének elvét. Indokolás a rendelet 2. -ához A záró rendelkezéseket, így a hatályba léptető, és a kihirdetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 5

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T ER J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1990. évi C. törvény 1. oldal a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/977-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete az építményadóról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 30/2013.(XI.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A 2015 évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző Váczi Julianna osztályvezető Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről.

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Tarján Község Jegyzőjétől 2831.Tarján Rákóczi u 39. É R T E S Í T É S a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Értesítem a Tisztelt Adózókat,

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére 4. Napirend Ügyiratszám:13/4572-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII.27.) számú rendelete

Részletesebben