A NAPLÓ MINT TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FORRÁS (A közhivatalnok identitása)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAPLÓ MINT TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FORRÁS (A közhivatalnok identitása)"

Átírás

1 Gyáni Gábor A NAPLÓ MINT TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FORRÁS (A közhivatalnok identitása) A dzsentri változó fogalma A dzsentri a századfordulótól kedvelt témája mind a publicisztikának, mind a történeti és szociológiai irodalomnak. Ennek ellenére feltűnően kevés társadalomtörténeti kutatás folyt a témában és mindaz, amit a dzsentriről tudunk, többnyire a kortársak által ránk hagyományozott kép folytonos újrafestésének eredménye. Az utóbbi években azonban mintha történt volna némi elmozdulás e népszerű és közismert dzsentri képtől egy olyan fogalom irányába, amely kétségeket támaszt a középbirtokos nemességet és leszármazottaikat az államhivatalnokokkal azonosító, őket a dzsentri életformában s mentalitásban feloldó beállítással szemben. Ennek az új, éppen csak formálódóban lévő felfogásnak a főbb megállapításait négy pontban összegezhetnénk. 1. A központi államigazgatás, tehát a miniszteriális bürokrácia a korábban feltételezettnél kisebb mértékben töltődött fel az egykori birtokos nemesek, vagyis a dzsentri tagjaiból. Ennek megfelelően ebben a körben jelentős a kiegyezés előtti hivatalnoki kar kontinuitása A dzsentroid hivatalnok a dualista Magyarországon kettős szociális képződmény. Egyik oldalon találjuk a megyei hivatalnokokat, akik rendies jellegű közösséget alkottak. Másik oldalon áll a minisztériumi tisztviselőréteg, amely viszont korán levetkőzte rendies karakterét és mint a tőkés társadalom racionális államának a közigazgatási gépezete, weberi értelemben vett "szociális osztállyá" alakult át 2 A két tisztviselőréteg szétválását bizonyítja, Szabó Dániel szerint, hogy érdekvédelmi szervezkedésük is külön szálakon futott, és a rájuk jellemző viselkedés, politikai öntudat s mentalitás, mind-mind markáns eltérést mutatott A politikusi karriermintában a közigazgatási poszt szinte elengedhetetlen stáció a dualizmus idején (bizonnyal később is) az utóbbi viszont a helyi hatalom tekintetében őrizte erősen nemesi jellegzetességeit. A vizsgálat, melynek egyik fő következtetését bemutattuk, a főispánokra, alispánokra és polgármesterekre terjedt ki.* 4. Bár pontosan nem állapítható meg, hogy a dzsentri hivatalnokok és politikusok milyen mértékben távolodtak el a volt földbirtokos nemességtől (a folyamat, kétségtelen, számottevően előrehaladt), az viszont nyilvánvaló, hogy nem a dzsentri tartotta kézben az államhatalmat. Ellenkezőleg, gyakran még helyi szinten is az erősen központosított és már a dualizmus korában sok tekintetben tekintélyelvű hivatalnokállam tartotta markában a dzsentrit. Ennek kézenfekvő oka,

2 hogy ez a réteg szinte teljesen elvesztette társadalmi-egzisztenciális önállóságát és teljes létében 5 az államtól függött. Az "országló nemzettestnek" is nevezett (Concha Győző) 19. századi és 20. század eleji politikai elit valódi természetét azonban jórészt ma is homály fedi. A parlament és a kormány szociológiájára, a nagypolitika terében folyó érdekérvényesítésre figyelő kutatás addig jutott el, hogy rámutasson: a főnemesség nem töltött be döntő politikai szerepet a századforduló Magyarországán. A dualizmus idején a politikai elit két rétege közötti konfliktusokból ugyanis rendre a dzsentri került ki győztesen megszabva az országgyűlés tennivalóit és a maga bélyegét nyomva rá a politizálás stílusára is. Persze, mivel az államhivatalnoki dzsentri már nem független társadalmi tényező, mert egzisztenciájában az államtól függ, nem mint egy az állammal szembenálló társadalmi osztály vagy erő gyakorol komoly befolyást mind az államgépezetre, mind a helyi közigazgatásra. Továbbra is kérdés azonban, hogy az államgépezetbe betagozódó dzsentri mivé alakult át habitusában, életvitelében és értékrendjében hol a helye az immár a távoli múltba vesző családi hagyományaiból következő nemesi és birtokos identitásnak a dzsentri hivatalnokok önképében, helyzetérzékelésében? Erre a fogas kérdésre egyedül olyan források elemzése világíthat rá, melyekben a réteg tagjai a maguk hangján szólalnak meg, melyekből nyomon kísérhetők a társadalmi csoport reprezentáns képviselőinek prózai hétköznapjai, banális napi dolgai és lelki rezdülései. Egy-egy pusztán magánhasználatra szánt, eleve nem a nyilvánosság számára készített napló vizsgálata teremthet rá igazán alkalmat, hogy a problémát adatszerűen tárgyalhassuk. A személyes dokumentumnak erre a típusára példa a maga nemében úgyszólván páratlan, Olchváry Pál által vezetett napló, melyet Gyarmathy Zsigmond 1990-ben publikált a Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár kiadványai sorában. 6 A gávai járás évtizedekig hivatalban volt főszolgabírójának 1922 és 1938 között vezetett naplója mind részletbősége, mind tárgyszerűsége miatt kiválóan megfelel egy ilyen elemzés céljainak. Mielőtt belemerülnénk a napló meghatározott szempontok szerinti vizsgálatába, érdemes néhány szót szólni e forrástípus lehetséges történetírói hasznáról. A napló mint társadalomtörténeti forrás A napló mint történeti forrás új értelmet kapott a történeti antropológia megjelenésével. Az első, ma már klasszikusnak számító napló-feldolgozás az angol Alán Macfarlane éppen negyedszázada publikált könyve, arnely egy 17. századi anglikán lelkész 42 éven át kivételes részletességgel vezetett naplóját elemzi. 7 A hazai kutatások sorából kiemelkedik Mohay Tamás tavalyelőtt megjelent könyve, melyben a szerző egy 20. század első felében (polynyéken élt parasztgazda fennmaradt személyes dokumentumait dolgozta fel mintaszerűen.«

3 De vajon miről szolgáltat információkat a történeti antropológus számára ez a módfelett ritkán hozzáférhető forrás? A napló fő értéke nem a történeti múltra vonatkozó elsődleges adatok biztosításában, hanem a szubjektív történelem szinte primer dokumentálásában rejlik. Magyarán: az átlagemberektől származó efféle dokumentumok nem azért nélkülözhetetlenek a történésznek, mert belőlük rekonstruálható a múlt politikai köztörténete vagy gazdasági- társadalmi makrofolyamata ezekre a célokra a napló, valójában, szinte teljességgel alkalmatlan. Kivételesen becsessé az teszi a naplót és a hozzá fogható dokumentumokat, hogy a bennük foglalt információk a múlt belső átéléséről szólnak: a naplót azzal a határozott szándékkal vesszük kezünkbe, hogy elemzése útján megalkossuk a történelem szubjektív fogalmát. Olyan történész törekvések számára fontos forrás tehát a napló, amelyek nem fetisizálják többé a történetírói objektivitást amelyek a forráskritikán nyugvó történész narrációt nem a valóság, az igazság stb. mint egyedüli valóság vagy igazság felfedezését kezelik. E szemlélet képviselői számára a személyes dokumentumok elsődleges adatokkal szolgálnak, nem indokolt tehát az a fajta kritikájuk, melyet a hagyományos történetírás gyakorol velük szemben. Nevezetesen, hogy a források összessége alapján, meghatározott szemlélet jegyében alkotott "történeti valósághoz" mérjék hozzá a talált adatokat avégett, hogy korrigálják a bennük foglaltakat. Valahogy úgy, ahogy például Ránki György járt el a II. világháborús magyar politikusok memoárjai kapcsán, melyeket úgymond szembesített a "valósággal". 9 Érdekes megemlíteni, hogy ez a hagyományos történész reflex hatott az Olchváry naplót közreadó és kommentáló Gyarmathy Zsigmondnál is, aki alig tudta magától elhárítani a késztetést, hogy a napló szerzőjén számon kérje a "valóságot". Egy 1987-es tanulmányában írja: "Vitatkozhatnánk ennek (az Olchváry által papírra vetett - Gy. G.) világnézeti vallomásnak néhány következtetésével, természetesen már nem azért, hogy Olchváry filozófiáját kiigazítsuk, hanem olvasóink 'kedvéért...". 10 A történeti antropológia merőben másként veti fel a kérdést: a napló alapján ábrázolt valóság mellett, azon kívül nincs valami magasabbrendű történeti valóság, lévén, hogy a valóság a megélt emberi világ tapasztalati közegében keletkezik, nem pedig attól függetlenül létezik és hat. A valóság tehát nem olyan, ami független a cselekvő és tapasztalatokat szerző emberi gyakorlattól, amely így pusztán objektíve létezik, s legföljebb a tudomány racionális megismerési eszközeivel tehető utólag tudottá. Valóságnak azt tekintjük tehát, ami "a megélt emberi tapasztalatok, a megélt történeti események és a megélt társadalmi struktúrák szűrőjén, közvetítésén keresztül ragadható meg". 11 Minden ami megtörtént a múltban és megtörténik a jelenben, kizárólag ennek a szubjektivitásnak a hozzáadásával az ami, nélküle csak vértelen spekuláció.

4 Nem vethető a személyes dokumentum ellen, hogy érvényessége partikuláris, mivel statisztikai reprezentativitása felettébb kérdéses. Nem lévén átlagos élethelyzet és ennek megfelelő emberi tapasztalat, miután minden ilyesféle szituáltsághoz kötött, konkrét térhez, időhöz és társadalmi pozícióhoz igazodva utal valamiféle valóságra, a napló és a többi személyes dokumentum valójában ezt a konkrétságot reprezentálja a maga végletes módján. Ezt a kissé talán elvont gondolatmenetet érthetőbben megfogalmazva, a következő példára utalnék. Általános az a vélemény, hogy az életmód prózai tényeinek történetírói megismeréséhez a napló különösen nagy segítséget adhat, mert benne a napi életvitel feljegyzésre alig méltó banális eseményeire ezernyi írásos adatot találunk. Ez pontosan az a mód, ahogyan a naplót és a többi személyes dokumentumot a hagyományos történetíró szokta használni akkor midőn a tárgyi valóságnak a szokványos történeti források által nem vagy alig regisztrált tényeire keres adatokat. A történeti antropológiai megközelítés számára viszont ennél jóval fontosabb, hogy egy naplóból megtudhatja: annak szerzője milyen fogalmat alkotott magának pl. a térről, az időről (mindez kiolvasható térhasználati szokásaiból, időbeosztásából), vagy hogy milyen értelmet (és jelentőséget) tulajdonított a természetnek, az emberi kapcsolatoknak és sok egyébnek. Egyszóval: ez a szöveg azt reprezentálja, hogy szerzője mit élt át a maga világából, hogyan élte át korának történéseit? És itt a hallgatás éppoly beszédes lehet, mint a verbalitás, illetve az utóbbit tekintve a megszólalás módja, a beszámoló jellege és stílusa szintúgy információt rejt magában. Ezért vélem úgy, hogy a napló, mint társadalomtörténeti forrás nem csak mennyiségileg bővítheti a múltról alkotott képünket mintegy kiegészítve szokványos történeti ismereteinket azzal, hogy pl. mit ettek, mit vettek fel, miféle társaskapcsolatokat ápoltak eleink. Minőségi többlettudásról van ebben az esetben szó, hiszen arra deríthetünk így fényt, hogy mit jelentettek az elmúlt világok valamikori tevőleges résztvevőiknek és arra, hogy mennyire sokféle tapasztalat keletkezett ezekről a valamikori emberi világokról. A történelem ezáltal lesz a sokhangúság, a pluralitás történelmévé. Olchváry a dzsentri és a polgár Arra keresünk feleletet a szabolcsi főszolgabíró naplójának tüzetesebb vizsgálata során, hogy hol tart a 20. század első évtizedeiben a közhivatalnoki helyi elit polgárosodása. Az tehát az igazi kérdés, hogy mennyi benne továbbra is a dzsentri (ami rendies és nemesi jellegű), és mennyi a tulajdonképpeni polgár, ami megfelel az általa betöltött foglalkozási szerep és strukturális funkció kívánalmainak. Gyarmathy Zsigmond is szembenézett a napló kapcsán ezzel a problémával. Ő úgy ítélte meg, hogy Olchváry "az a dzsentri közigazgatási személyiség..., akiről nekünk, legalábbis eddig, más képünk volt". 12

5 Megállapítását azzal támasztotta alá, hogy utalt a naplóból kivilágló hamisítatlan dzsentri életvitel tényeire (vadászat, úri muri, egyáltalán a dzsentri miliőt sugárzó társas élet), amelyek korántsem voltak idegenek Olchvárytól sem. Amitől azonban, Gyarmathy szerint, Olchváry mégis más, mint a szabvány dzsentri, abból ered, hogy a gávai főszolgabíró "iskolázott, művelt, olvasott, nyelveket tudó, színházba, moziba járó, tudományos előadásokat hallgató, nagy külföldi utazásokat tevő személy, a sokféle gazdasági, szövetkezeti életben résztvevő, a fegyelmet tartó közhivatalnok, a másoktól és magától példamutatást követelő köztisztviselő" is egyúttal olyan ember tehát, summázzuk, aki szakmailag és jelleme folytán egyaránt alkalmas a felelős döntéshozatalra. Azaz, ha úgy tetszik, polgár is, dzsentri is. Kérdésem így hangzik: maga Olchváry vajon hogyan látta önmagát és ezen túlmenően, mi a társadalmi jelentése azoknak a szokásoknak, életmódmintáknak, mentalitásbeli elemeknek, melyeket vagy dzsentriként, vagy polgáriként szoktunk definiálni? Olchváry naplójában expressis verbis nem tér ki önmaga társadalmi elhelyezésére, ám tesz számos olyan megjegyzést, ami közvetve utal saját társadalomképére, benne egyéni viszonyára egy-egy társadalmi csoporthoz. Az alsó rétegekkel kapcsolatos, igencsak gyér, észrevételei rendkívül sommásak, s belőlük nem is tudható meg sok minden magáról Olchváryról. Az ő társadalmi szintje alatt állók, melyek egy része fölött maga is hatalmat élvez, pusztán mint valamilyen tagolatlan tömeg kerül be figyelmének körébe (az egész naplóban nincs egyetlen ilyen személy megnevezve). Ez a tömeg, tehát a paraszt és a munkás, mint egy helyen írja, először is műveletlen, másrészt éhes a hatalomra. S mint ilyen, nagy veszélyt jelent "a civilizáció csúcspontján álló kultúrember" számára, mert bekerülvén a hatalomba ez a társadalmi csoport "csak rabolni, rombolni és gyilkolni tud". 13 Nehezen eldönthető a kérdés, hogy ebben a társadalomképben a dzsentrire vagy a polgárra való mentalitás jut-e inkább kifejezésre. Az 1918/19 utáni hazai és európai politikai élmények a társadalmi hierarchia középső és felső szintjein többnyire mindenhol ilyen és hasonló fogalmi séma szerint racionalizálódtak s öltöttek sztereotip formákat. S ennek mindenkori kulcsszava a TÖ MEG volt. Különben pedig a polgárság a klasszikus liberalizmus 19. századi körülményei között is már a civilizáció bajnokaként szerette magát látni, így különítette el magát az állampolgári egyenlőség elve által integrált társadalom alatta álló csoportjaitól. 14 Ami jelzi, eredendően tőle sem állt távol ez a fajta társadalomkép. Mindenképpen közelebb jutunk a probléma magvához, ha megvizsgáljuk: kikkel állt Olchváry tartós és intenzív társas kapcsolatban és e horizontális viszonyok hátterében kitapintható-e valamilyen vallott identitás saját helyét illetően. Az első, ami szembeszökik, Olchváry hihetetlenül élénk szociabilitása, társas érintkezéseinek lenyűgöző bősége és intenzitása. Aprólékos kvantitatív elemzés-

6 re vár ez a kapcsolatrendszer, melyre itt és most nem vállalkozhatunk. Ugyanakkor kijelölhetjük e kapcsolati háló néhány ío dimenzióját. Olchváry személyes kapcsolatainak egyik legfontosabb irányát a családirokoni kötelékek szabták meg, egy olyan közösség tehát, melynek legtöbb tagja, lényegében a testvérei, azonos társadalmi státust töltött be. A második, az előzőtől alig elváló személyi kört a hivatali klientúra hierarchiája jelölte ki fölfelé és lefelé egyaránt, fel egészen az országos politikai elit csúcsszemélyiségeinek szűk köréig (kormányzó, miniszterelnök, miniszterek). Végül nem hiányzik a Gyarmathy Zsigmond dzsentriségre figyelő tekintetét is felkeltő informális társaskör, egy ennek megfelelő személyi háló, amely a megyebeli birtokos (nemegyszer arisztokrata) családokkal zömmel a téli vadászatok keretei közt fenntartott kapcsolatok révén élt a gyakorlatban. Hogyan értékelhető ez a többszintű kapcsolati háló a maga határozott szociológiai sajátosságaival? Nem vitás, a szociabilitás utolsóként említett személyi kerete és formája tűnik olybá, mint ami kimeríti a dzsentriség ismérvét. Nálunk éppúgy, mint számos más Közép- és Kelet-Európa-i társadalomban, 15 a nemesi eredetű értelmiségi és hivatalnok elit belső kohézióját döntően a saját körén belüli társas kapcsolatok és személyes érintkezés kivételes fontossága biztosította. Azáltal vagyok az ami, e logika értelmében, hogy megfelelek a társasági élet követelményeinek, lévén hogy rendelkezem a megkívánt származással és kulturális adottságokkal azért vagyok, vagy lehetek úriember, mert az úriemberek (az intelligencia, ahogy a gávai főszolgabíró többször is nevezi) befogadnak maguk közé. Ez a társasági kör, melybe Olchváry bebocsáttatást nyert, szociológiailag módfelett kevert vagy inkább tágas, hiszen helybéli arisztokrata családok éppúgy beletartoznak, mint szerényebb birtokos nemes családok utódai, vagy kifejezetten közhivatalnokok, mint például Olchváry. Ez az 1920-as években bizonnyal általános jelenség az országban s nem sajátosan szabolcsi fejlemény. 16 Ami itt elsősorban számít, az a társasági élet rituáléja, a társasági ceremónia közegében formálódó közös identitás élménye. A személyes érintkezés, a köré szerveződő szociabilitás mint státus ismérv fontosságát erősíti az identitásnak ezáltal biztosított átélhetősége. Közvetve erre vall Olchvárynak az átmeneti magányra való teljes képtelensége, melyet a következő példán mutatok be. Egyik balatonfüredi nyaralása során veti papírra, miszerint: "Sok a zsidó (akik, mint társaskapcsolatok, szóba se jöhetnek - Gy. G.), ismerős nincs, unalmas a világ". 17 A kezdeti unalmat - társtalanságát - hamar feloldja, hiszen a két hét során végül 19 (!) régi vagy merőben új személlyel kerül közvetlen, nemegyszer ismétlődő kapcsolatba. Ennél azonban többet is megtudhatunk a főszolgabíróról tőle magától. A húszas évek elejének kusza gazdasági viszonyait, benne saját egzisztenciális gondjait kommentálva többször ad hangot ama véleményének, hogy távol került

7 egymástól a hivatalnokosztály, melynek ő is tagja és a földbirtokos osztály. Ezzel kapcsolatos megfogalmazásaiból kiérzik az utóbbiak viselkedését illető rosszalló véleménye. Erre az összevetésre a két csoport egymásétól mindinkább elütő életmódja kapcsán kerít sort. "Az egész birtokos osztály Pesten dőzsöl, mintha vesztét érezné". Máshol: "Szeretnek (a birtokosok - Gy. G.) mulatni, mert szerintük újra háború lesz, tehát a mának kell élni". Végül: "Lassanként tönkre fognak menni a földbirtokosok is, akik az utóbbi évek szerencsés konjunktúráit nagy részben arra használták fel, hogy régi gentri szokás szerint, Pesten könnyelműen mulatoztak, ahelyett, hogy bőséges jövedelmüket hasznosan befektették volna". 18 Az idézett, úgyszólván polgári értékeket sejtető, dzsentrit kárhoztató megjegyzések azonban felfoghatók a dzsentriként élés lehetőségétől végképpen megfosztott köztisztviselő lamentációjaként is. Különösen, ha következő megjegyzéseivel vetjük őket egybe. A "tisztviselő, még ha földet ad is el, könnyelműen ne tékozoljon ebben a szomorú világban". Máshol: "Annál nagyobb nyomorban van a tisztviselői osztály". 19 De nézzük tovább. A húszas évek elején a felgyorsult infláció a fix fizetésből élők gyors és sajátos alkalmazkodását követelte meg, aminek egyik lehetséges stratégiája a mohó, az eszeveszett költekezés. Nem kivétel ez alól Olchváry sem, így előáll az a paradox helyzet, hogy amit másoknál oktalan viselkedésként kárhoztat, ha azt maga is követi, a helyzet szülte racionális magatartásként tudatosítja. Ami másoknál könnyelmű dzsentris életmód, az magára vonatkoztatva ésszerű reakció a külső körülményekre ból és a rákövetkező évből származnak az alábbi naplóbejegyzések: vettem egyet és mást, "mert nem jó a pénzt tartogatni, még ha kevés is van". Máshol: "Szóval minden pénzemet elköltöttem, mert újabb drágaságra van kilátás". Végül: "szóval igyekeztem a sok rossz pénztől megszabadulni". 20 Olchváry Pál olykor pazarló vásárlásai még Debrecenben élő főügyész testvérének is szemet szúrnak, amint azt a következő bejegyzés tanúsítja: "Zoltán meg is jegyezte, hogy sokat vásárolgatok, de - teszi hozzá védekezésül - szükségem volt mindenre." 21 Vásárlásainak méreteit joggal irracionálisnak minősíthető jellegét mi sem bizonyíthatja ékesebben, mint annak felsorolása, hogy egyetlen évben (1924 során) mennyi ruhát vett magának a közel 60 éves, elvált, falun élő férfi: varratott magának hat öltönyt, vett továbbá két felöltőt, 12 pár harisnyát (zoknit), öt inget, hat nyakkendőt, három hálóinget, három fejfedőt (kalapot), hat zsebkendőt és kétkét pár cipőt s kesztyűt. A lista egy nagyvárosi dendinek is a becsületére vált volna. Ebből a példából is jól látható, korántsem egyértelmű, hogy a tüntető fogyasztás, a hedonizmus elintézhető-e mint a dzsentri életmód kétségtelen megnyilvánulása, vagy netán másfajta, egyenesen racionális mozgatórugók eredménye (az infláció által kiváltott merő pragmatizmus). S ebben az esetben az már in-

8 kább polgári jellemvonás, mint élvhajhász dzsentris státusfitogtatás. Ez már utóbbit látszik erősíteni Olchváry esetében az az aggályos figyelem, melyet kiadásai feljegyzésének szentel, melyek mindegyikét gondosan dokumentálja naplójában. De ugyanebbe az irányba mutat kiadásainak teljes spektruma, melyben nagy tételt képeznek a kulturális célú vásárlások (elsősorban könyvek) és házának építése. Az előbb-utóbb elodázhatatlan nyugdíjaztatására gondolva a szolgálati lakását majdan elhagyni kényszerülő gávai főszolgabíró tehát nagyon is céltudatosan készül jövője bebiztosítására. Mi ez, ha nem valamiféle polgári jellemvonás. Hol itt a dzsentri, hol itt a polgár - kérdezhetnénk ezek után? Úgy gondolom, a rövid elemzés is megmutatta, hogy eljött az ideje a múltból átvett fogalmi sémák felülvizsgálatának és mind sürgetőbb az az igény, hogy a szubjektív történelem feltárása útján reális tartalmakkal ruházzuk fel mind a dzsentri, mind a polgár eddig oly magától értetődő fogalmát. Olchváry naplójának ez talán az egyik legfontosabb tanulsága. Jegyzetek 1. Benedek Gábor: A minisztériumi tisztviselők mobilitása a dualizmus idején. = Rendi társadalom-polgári társadalom 1. köt. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, p. Uo.: Minisztériumi tisztviselők a dualizmus idején. Bölcsészdoktori disszertáció Nagy Endre: A dzsentroid hivatalnok a Monarchia korában. Tézisszerűségek egy hipotézisről. = Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 7. köt p. 3. Szabó Dániel: Századfordulós azonosulásformák. Állam-, hivatalnok- vagy politikai identitás. = Valóság, sz p. 4. Balázs Magdolna: A középszintű közigazgatási apparátus személyi állományának vizsgálata a dualizmus időszakában. = Történelmi Szemle, sz p. 5. Péter László: Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a XIX. századi Magyarországon. = Túlélők. Elitek és társadalmi változás az újkori Európában. Bp., p. 6. Gyarmathy Zsigmond: A dzsentri főszolgabíró ( ) köt. Nyíregyháza, Macfarlane, Alán: The Family Life of Ralph Iosselin. A Seventeenth-Centrury Celergyman. An essay In Historical Anthroplogy. New York, Mohay Tamás: Egy naplóíró parasztember. Nagy Sándor élete és gazdálkodása a XX. század első felében (polynyéken. Bp., Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. Bp., Gyarmathy Zsigmond: Adalékok Kállay Miklós szabolcsi főispán ( ), később miniszterelnök portréjához Olchváry Pál naplója alapján. = A. Varga László, szerk.: id. m p. 11. Niedermüller Péter: Paradigmák és esélyek avagy a kulturális antropológia lehetőségei Kelet- Európában. = Replika, június Gyarmathy Zsigmond: A gávai főszolgabíró. = Uo.: A dzsentri főszolgabíró, 2. köt p. 13. Uo.: A dzsentri főszolgabíró, l.köt p. 14. Halmos Károly, L.: Polgár - polgárosodás - civilizáció - kultúra. = Századvég, sz p. 15. Kövér György: Kisvárosi elit társaságok. Hajdúböszörmény a két világháború között. = Rendi társadalom - polgári társadalom. 4. köt. Szerk.: Mikó Zsuzsa. Debrecen, p.;

9 Lengyel vonatkozásban revelatív Chalasinski klasszikus tanulmánya, Chalasinski, Jozef: A lengyel értelmiség társadalmi eredete (részlet). = Korunk értelmisége. Értelmiségelméletek - értelmiségvizsgálatok. Válogatás. Bp., p. 16. Hasonló megállapítást tesz Kövér György idézett tanulmányában. L. még Weis István: A mai magyar társadalom. Bp., p. 17. Gyarmathy Zsigmond: A dzsentri főszolgabíró. 1. köt p. 18. Uo. 104., 105., 134. p. 19. Uo. 97., 105. p. 20. Uo. 109., 156., 165. p. 21. Uo p.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Alaphang tréning 2. rész - Családreform

Alaphang tréning 2. rész - Családreform Alaphang tréning 2. rész - Családreform Munkafüzet 2. Alaphang tréning 2. Családreform 2. rész Ideje másképp látni a világot és a gyereked 2. lecke Mintamókus 2. 1. Eszközök és az ő forrásuk azaz kinek

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület történelem

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása 2015. február 26. történelmi

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

A GLOKALIZÁCIÓ TEREI FARAGÓ LÁSZLÓ MTA KRTK RKI DTO MRTT VÁNDORGYŰLÉS NOVEMBER

A GLOKALIZÁCIÓ TEREI FARAGÓ LÁSZLÓ MTA KRTK RKI DTO MRTT VÁNDORGYŰLÉS NOVEMBER A GLOKALIZÁCIÓ TEREI FARAGÓ LÁSZLÓ MTA KRTK RKI DTO MRTT VÁNDORGYŰLÉS 2014. NOVEMBER 27 28. A GLOBALIZÁCIÓ HATÁSA A TÉRRE (SZAKIRODALMI IDÉZETEK) A földrajz vége A távolság halála Térés idő összezsugorodása

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

thomas gordon vereségmentes konfliktuskezelési módszerének alkalmazása a gyakorlatban

thomas gordon vereségmentes konfliktuskezelési módszerének alkalmazása a gyakorlatban sipos margit erika thomas gordon vereségmentes konfliktuskezelési módszerének alkalmazása a gyakorlatban Thomas Gordon hatlépéses vereségmentes módszerének rövid összefoglalása után annak lehetséges alkalmazását

Részletesebben

A társadalmi kapcsolatok jellemzői

A társadalmi kapcsolatok jellemzői A társadalmi kapcsolatok jellemzői A győri lakosság kapcsolati tőkekészletének sajátosságai Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens SZE PLI Szociális Tanulmányok Tanszék Zárórendezvény Győr,

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó. Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely március 18.

Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó. Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely március 18. Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó PhD hallgató, PTE TTK. FDI Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely 2014. március 18. Bevezetés Elmúlt évtizedek

Részletesebben

A NÉP A MAGA VALÓJÁBAN

A NÉP A MAGA VALÓJÁBAN A NÉP A MAGA VALÓJÁBAN GYÁNI GÁBOR Magyar Néprajz VIII. Társadalom Fôszerk. Paládi Kovács Attila Szerk. Sárkány Mihály, Szilágyi Miklós Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 1151 old., 6580 Ft Mi a társadalomnéprajz?

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

Önkormányzatok versenye: a XIII. kerülettel az élen Budapest veri a vidéki Magyarországot Összefoglaló

Önkormányzatok versenye: a XIII. kerülettel az élen Budapest veri a vidéki Magyarországot Összefoglaló Önkormányzatok versenye: a XIII. kerülettel az élen Budapest veri a vidéki Magyarországot Összefoglaló A legkisebb adósággállománnyal a XIII. kerület, jóléti kiadásokban Salgótarján, vállalkozások számában

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT. Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából

ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT. Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából Debrecen megyei jogú város Önkormányzata szociális bizottsága 1995 áprilisában megtárgyalta

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje.

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A szépség belülről jön Hová tűnt a szakma szexepilje? 1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A hat érték-iránytűje profit öröm reputáció fejlődés 2 Időről időre segít eligazodni azt

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Pályázati azonosító: NKA 3508/01214

Szakmai beszámoló. Pályázati azonosító: NKA 3508/01214 Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: NKA 3508/01214 A pályázatban vállaltaknak megfelelően teljesítettük a szakmai feladatot. Hajdúböszörményben a Város Napjához kapcsolódóan (2015. szeptember 14-én)

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Beszédes Nimród Attiláné Békéscsabai Regionális Képző Központ Képzési igazgatóhelyettes 2007. november 28-30. A jogszabályi háttérről 2001. évi CI. törvény 24/2004.

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1 Szolnoki Gazdasági Fórum 2015 2015.10.16. Dr. Török László 1 Kit érdekel a vezetés? Az emberek többsége hosszabb-rövidebb ideig kénytelen vezetőként viselkedni. Ehhez képest elég kevesen képzik magukat

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat?

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 3 WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 5 Judynak, Rebeccának, Lindának A SIKER MOTORJA:

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

Test, identitás, nemiség - a két világháború közti prostitúció elemzése

Test, identitás, nemiség - a két világháború közti prostitúció elemzése TÓTH ESZTER ZSÓFIA Test, identitás, nemiség - a két világháború közti prostitúció elemzése Bokor Zsuzsa: Testtörténetek. A nemzet és a nemi betegségek medikalizálása a két világháború között Kolozsváron.

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA RÁCZ GYŐZŐ A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA Századunkban a szorongás fogalma megkezdte a kierkegaard-i egzisztencializmusban megjósolt diadalútját". Nemcsak az orvosi szakirodalomnak, elsősorban az ideg- és

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban 2. rész Pedagógusképzések, katonai szakközépiskolák a honvédelmi-katonai nevelés szolgálatában A 2011. CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Liberális energiakoncepciótlanság

Liberális energiakoncepciótlanság Liberális energiakoncepciótlanság A GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Az új energiakoncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon c. tanulmányának bírálata. Összefoglalás. A tanulmány

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

ELŐSZÓ Csak nem azt hitted, hogy itt és most egyszer és mindenkorra megoldjuk a cigánykérdést? 1

ELŐSZÓ Csak nem azt hitted, hogy itt és most egyszer és mindenkorra megoldjuk a cigánykérdést? 1 MAGYAR AGORA 2005 SZALAI JÚLIA Csak nem azt hitted, hogy itt és most egyszer és mindenkorra megoldjuk a cigánykérdést? 1 Manapság sok szó esik a cigányok helyzetéről, a cigányok és a nem cigányok közötti

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993. Czapárné Helmeczi Aliz A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI 1993-1995 Balogh István 1. Adalékok egy korszak történetírásához.= Debreceni Szemle, 1. sz. 119-134.

Részletesebben

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai*

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* 1. Írásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék településnevei 1 körében általam elvégzett névrendszertani

Részletesebben

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe NYME BDPK TTI Történelemtudományi Intézeti Tanszék Agócs Nándor Forrástípusok A forrás (kútfő) a történelmi megismerés

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Frakcióvezetők a Parlamentben

Frakcióvezetők a Parlamentben Frakcióvezetők a Parlamentben A Képviselőfigyelő elemzése alapján az LMP-s Schiffer András számít messze a legaktívabb frakcióvezetőnek az Országgyűlésben. Mind a hozzászólások, mind a nem önálló kategóriájában

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 23. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK

Részletesebben

Kisvárosi mentalitás a várossá válás egyik kulcstényezője?

Kisvárosi mentalitás a várossá válás egyik kulcstényezője? Kisvárosi mentalitás a várossá válás egyik kulcstényezője? Horeczki Réka MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben. MRTT XIV. Vándorgyűlése Nagyvárad, 2016.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 171 175. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Báró Eötvös József 1838-tól 1841-ig tartó Borsod

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

A GENDER FOGALMA BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM

A GENDER FOGALMA BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM A A GENDER FOGALMA 28 BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM A gender fogalmának összetettsége etimológiai jelentéseiből is levezethető. Magában rejti egyrészt a latin generare igének, másrészt pedig a fajtát

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története 112 História Kiss Erika JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története A rendkívül kiterjedt, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében is jelentős

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról. MOTTÓ A MAI NAPRA:

Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról. MOTTÓ A MAI NAPRA: Gyógyszerészet és ismeretterjesztés Szeged, 2016. 12. 10., szombat MOTTÓ A MAI NAPRA: Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról.

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben