A REFORMÁCIÓ MISKOLCON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REFORMÁCIÓ MISKOLCON"

Átírás

1 A REFORMÁCIÓ MISKOLCON A reformáció megjelenésének körülményei és okai A reformáció jelentkezésére a borsodi régióban, így Miskolcon is viszonylag későn, jobbára az 1560-as, 1570-es évekből származnak az első adataink, 1 noha Magyarország egészét tekintve már Luther fellépése után egy-két évvel találkozunk tanai hirdetőivel. 2 A késés okai között az első és legfontosabb, hogy a magyarországi reformáció első hulláma a német ajkú városi lakosságot érinti mind a felvidéken, 3 mind pedig Erdélyben. 4 A szabad királyi városok fogadják be leghamarabb Luther tanításait, és később is többé-kevésbé megmaradnak abban. 5 Így már Mohács előtt megtaláljuk a lutheri tanok hirdetőit nem csak Budán, a protestánsokkal szimpatizáló Habsburg Mária környezetében, 6 hanem távolabb is, hiszen 1522-től Kassán plébános az a Henckel János, aki szintén az első magyarországi reformátorok között említhető. 7 Nem véletlen, hogy már az 1523-as, majd 1525-ös budai országgyűlés 8 is törvényt hoz a lutheránus eretnekek ellen. Úgy tűnik azonban, hogy az áttörés 1526 utánra tehető, amikor vándorprédikátorok jelennek meg, hogy az 1530-as évektől kezdve sorra járják a városokat, falvakat és hirdessék a reformáció tétele- 1 ZOVÁNYI J p. 2 BUNYITAY V. RAPAICS KARÁCSONYI... II. köt. Passim. Ez a kötet számos dokumentumot tartalmaz, amelyek a reformáció tanainak korai megjelenését bizonyítják. RÉVÉSZ I p. BENCZE I p. 3 BUNYITAY V. RAPAICS... IV. köt p. 4 ZOVÁNYI J p. 5 ZOVÁNYI J p. 6 ZOVÁNYI J és 72. p. BUNYITAY V. RAPAICS... III. köt p. 77 KEMÉNY L p. RÉVÉSZ I p. Henckel, noha nézeteit tekintve Erazmushoz állt közel tehát az egyház belső megújításának híve volt, Lutherrel szimpatizált és személyes hatása rendkívül fontos a reformáció magyarországi megindulásában. Lásd még FRAKNÓI V Passim. SZILÁGYI S p. BUNYITAY V. RAPAICS... I. köt p. 8 ZSILINSZKY M I. köt. 14, 16. és 20. p.

2 it. 9 A vándorprédikátorok legtöbbjéről tudjuk, hogy Krakkóban tanul, ahol ezidőtájt (1523 és 1528 között) már erős hatása van a lutheri eszméknek, 10 mert hazatérve a krakkói diákok a reformáció követőivé válnak. 11 A következő állomásuk rendszerint Wittenberg, a lutheri teológia fellegvára, ahol azonban már nem Luthert találják, hanem Philip Melanchtont, aki tanításait tekintve átmenetet képez Luther és a kálvini gondolatokat valló Ulrich Zwingli között. 12 Melanchton egész életében elkeseredetten igyekezett kibékíteni a protestantizmus két, egyre markánsabban elváló irányát, így a döntő kérdésekben mint az Úrvacsora problémája olyan álláspontot képviselt, mely elfogadható volt mindkét fél számára. 13 Ennek viszont az lett a következménye, hogy tanítványai nyitottakká váltak a kálvinizmus tanai iránt, sőt bárha magukat még lutheránusoknak címezték tanításaik már Kálvinhoz, illetve követőihez állnak közel. 14 Az első magyar reformátorokról általában elmondható, hogy ezt az utat járták be, s Melanchton tanítványaiként később szinte észrevétlenül lettek a kálvini reformáció hívei. Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy bár a reformáció második szakaszát melyet többen mezővárosi szakasznak 15 neveznek a kálvini reformációval szokás jellemezni, a magyar reformátorok sem Kálvinnal, sem Genffel nincsenek olyan közvetlen kapcsolatban, mint Ulrich Zwinglivel és Zürich-hel, illetve Theodore de Beze-zel. 16 Ez pedig ké- 9 ZOVÁNYI J p. 10 Krakkó nagy valószínűségggel nem is annyira a lutheri tanok, mint inkább a humanizmus szellemének volt egyik fellegvára, így az ott tanult diákok elsősorban az egyházzal szembeni kritikát és az új iránti nyitottságot hozzák Magyarországra. Ez azonban éppen a lutheri egyházkritika elfogadásának irányába mozdítja őket második felében Dévai Bíró Mátyás és Kálmáncsehi Sánta Márton is krakkói diák. Mindkettőjükről tudjuk, hogy tanulmányaikat befejezve még bizonyos ideig a régi egyház szolgálatában állnak, de a harmincas évek végére az új eszmék szolgálatába szegődnek. 12 BÍRÓ S. -SZILÁGYI I p. 13 Melanchton 1540-ben fogalmazza újra az Ágostai Hitvallás úrvacsorai cikkét, hogy elfogadhassa mind a lutheri, mind a helvét irányú reformáció. 14 A magyar reformáció első hitvalláskészítő zsinatán, Erdődön 1545-ben az egyházvidék huszonnyolc lelkésze a Melanchton által átfogalmazott úrvacsoratant, az úgynevezett Variatá-t fogadja el. 15 Erről SZAKÁLY F p. 16 BÍRÓ S. -SZILÁGYI I p.

3 sőbb fontos lesz az egyház-szervezetről vallott nézeteik kialakulása szempontjából. 17 Krakkói diák, majd Melanchton tanítványa Északkelet-Magyarország legizgalmasabb prédikátor-egyénisége, Dévai Bíró Mátyás is ben már Kassán prédikál a polgárok rokonszenve és támogatása mellett, mert bár az egri püspök elfogatja, 1533 nyarán kiszabadítják. 18 A Miskolchoz közeli városok közül később, 1539-ben Sárospatakon szolgál Perényi Péter udvari papjaként, majd 1541-ben Szikszón lesz az iskola vezetője. 19 A környék minden fontosabb városában befogadtatnak a tanai, ha újra és újra menekülnie is kell az egri püspök üldözései miatt. Tudomásunk van arról, hogy 1542-ben Miskolcon hirdeti az igét, ami azonban nem jár eredménnyel ben tehát Miskolc városa még nem kész a reformátori eszmék befogadására, annak ellenére sem, hogy azon városok, melyekkel földrajzi közelségük okán vagy kereskedelme révén kapcsolatban van, már egytől-egyig az új eszmék hívei. Oklevelek egész sora bizonyítja például, hogy Bártfa és Kassa a korszakban rendkívül intenzív gazdasági kapcsolatban áll Miskolccal, sőt, éppen a XVI. századtól lesz egyre jelentősebb a szerepe Miskolcnak és a mellette fekvő Sajószentpéternek, mint bortermelő mezővárosoknak 21 a környék gazdasági életében. 22 Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy a kereskedők a reformációt nem exportálják erre a vidékre. Bártfa, Kassa és más felső-magyarországi városok hatásának elégtelen voltát magyarázhatjuk azzal, hogy lakosságuk túlnyomórészt német ajkú. Ezt az érvet azonban nem alkalmazhatjuk a Sárospatak, Szikszó, Gönc, stb. mezővárosokkal történő összehasonlításban, amelyek sorra választanak maguknak protestáns igehirdetőket. Határozottan úgy látszik, hogy míg Abaújban és Zemplénben elterjedt a reformáció, addig Borsodban így Miskolcon is nyoma sincsen a később olyan gyökeres változásnak. Bár a jelen munka kereteit meghaladná az a részletekbe menő elemzés, amely a protestantizmus tanainak befogadását, a befogadás gyorsaságát, 17 Részben ezzel magyarázható az, hogy a magyar reformáció nem lesz következetes a zsinat-presbiteri egyházkormányzat kiépítésében. 18 RÉVÉSZ I p. 19 RÉVÉSZ I p. 20 SZENDREI 21 TÓTH P p. 22 GYULAI É p.

4 okait tárgyalja, mégis meg kell jegyeznünk, hogy Gönc, Sárospatak, Szikszó és Miskolc összehasonlításában fontos különbségnek látszik a földbirtokos személye, aki meghívja a protestáns prédikátort, s ezáltal legalább a kezdeményező lépést megteszi. Márpedig Miskolcon illetve a diósgyőri uradalomban 1563-ig, Fánchy Borbála haláláig bizonyosan nincsen protestánsbarát földesúr ban viszont már úgy ír magáról a város, mint akiket Fánchy Borbála éppen lutheránus voltuk miatt üldözött. 23 A városnak a Diósgyőr urával, Balassa Zsigmonddal, majd méginkább annak özvegyével folytatott küzdelmeiben azonban nem a vallási kérdéseké a fő szerep, sokkal jelentősebbek a Miskolc önállóságát, autonómiáját érintő ellentétek. Jóformán az előbb említett levél az egyetlen, ahol az egyházi hovatartozás problémája is felvetődik. A vallásváltás kérdése tehát Miskolcot tekintve legalábbis összefonódik a mezővárosi önállóság kérdésével. Ez azonban egyáltalán nem egyedülálló jelenség. Kubinyi András kutatásai szerint ugyanis a későközépkorra nemcsak a szabad királyi városok, hanem a mezővárosok jó része is megszerzi az önkormányzati autonómia fontos elemét képező kegyúri jogot, illetve a szabad papválasztás kiváltságát, ami megkönnyíti a protestantizmus terjedését 24. Miskolc 1411 óta rendelkezik ezzel a kiváltsággal, amelyet Zsigmond adományoz a városnak. Azt, hogy a város közönsége élt is ezzel a jogával, a középkori egyháztörténetről szóló fejezetben már láttuk. Ezzel összefüggésben feltehető, hogy Miskolcon a vallásváltáskor nem a tanok találnak befogadókra, hanem a prédikátor személye. Nincsen ugyanis semmilyen nyoma annak, hogy a tanok bárhol hatottak volna, sőt, éppen ellenkezőleg: Dévai Bíró Mátyás évi sikertelen kísérlete is azt mutatja, hogy a katolikus egyház erősen tartja magát. Ez az időszak azonban a pusztulás időszaka is, hiszen Bebek 1533-ban rombolja le a tapolcai bencés apátságot és zárdát, amely valószínűleg jelentős szellemi hatást gyakorolt a környezetére. Ugyanígy feldúlja Balassa Zsigmond a diósgyőri pálos kolostort. A tapolcai kolostor életben maradt szerzetesei ugyan beköltöznek a miskolci plébániára ezzel átmenetileg megerősítve a katolicizmust a városban, az apátságot azonban a többszöri próbálkozások ellenére sem sikerül újjáépíteni. 23 "...propter luteranismum... nobis damna intulisse" NRA. fasc nr. 41. idézi BOROVSZKY S p. 24 KUBINYI A. Egyház és társadalom a késő középkori Magyarországon.In társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és régmúltból

5 Inkább a pusztulás tehát, mint az új tanok felforgató ereje az, ami Miskolcon előkészíti a vallásváltást. Hiányzik például a városból a ferences rend, amely pedig például Sárospatakon egyenesen színhelye volt a reformáció előkészületeinek. 25 Abban az esetben tehát, ha a vallásváltás okait kívánjuk összegezni, első helyen kell megemlítenünk a Kubinyi András, majd Benda Kálmán 26 által is fontosnak tartott szabad papválasztási jog meglétét, a mezővárosi autonómia erősödését. Emellett az összes többi ok siettette, illetve segítette a folyamatot. Közvetett módon ezt tette Bebek és Balassa a rendházak lerombolásával, noha nem sok köze van tettüknek a reformációhoz. Ezt segítette elő Fánchy Borbála halálával a földesúri ellenkezés megszűnése, majd Perényi Gábor és Guthi Országh Ilona, valamint Török Ferencné Guthi Ország Borbála személyében a reformációt pártoló földesúri hatalom megjelenése noha itt nem beszélhetünk a sárospatakihoz mérhető tudatosságról az egyházépítés terén. A REFORMÁLT EGYHÁZ KERETEINEK A KIALAKULÁSA Az új egyház jelentkezésére, megtelepedésére a legelső adatunk a lelkész neve, s ez sem Miskolcon, hanem 1566-ban a tarcali zsinat résztvevői között szerepel Hevesy Mihály neve ben pedig a zsinaton már mint miskolci pastor et senior írja alá a zsinati végzéseket. Egy évvel később újra szerepel a neve egy levélen, amelyet 1568 május elsején írnak Theodore de Beze-nek. A levél egy beszámoló arról, hogy a környéken a levelet Göncön fogalmazták leginkább elterjedt irány a kálvini reformáció. 28 A környéken, így Borsodban szinte valamennyi jelentősebb településen már legalább egy évtizede protestáns lelkészekről tudunk, így a közel eső Szikszón és Sajószentpéteren. Ezekhez képest az okokat az előző- 25 SZŰCS J. 1982, 16. p. 26 BENDA, 1986, p. 27 BOROVSZKY-cédulák 28 A levelet Hevessy Mihály borsodi esperesen kívül Károlyi Gáspár abaűji, valamint Szikszai Gergely zempléni esperesek is aláírták. Ebben a többi között részletesen kifejtik, hogy ragaszkodnak a de Béze által szerkesztett hitvalláshoz, és a környékükön többnyire a kálvini elvek az elfogadottak mind a predestináció, mind pedig a keresztség és az úrvacsora kérdésében. Erről ZOVÁNYI J,1977, 167.p.

6 ekben említettük viszonylag későn, nagy lépéshátránnyal indul a miskolci reformáció. Ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy maga a borsodi egyházmegye sem kiépült még, az egész egyházmegye korábbi létezéséről csak hiányos adataink vannak, különösen, ha összehasonlítjuk ezeket az abaúji és zempléni hagyományaival és ekkorra már kiépültnek tekinthető intézményével. Ezek a területek, amelyek korábban az egri püspökséghez tartoztak, fogják alkotni a magyarok lakta vidéken utolsóként kialakuló protestáns egyházkerületet, a tiszáninnenit. Úgy tűnik azonban, hogy Miskolc késlekedése leginkább az erősen katolikus földbirtokos ellenkezésével függ össze, s valószínűnek tarthatjuk, hogy a nyitottság megvolt a város lakosságában az új tanok iránt már 1567 előtt is. Különösen nagy hatású lehetett a közeli Sajószentpéteren szolgáló tanár és teológus, Szikszai Fabricius Balázs, majd a nagyszerű lelkész-teológus, Thuri Farkas Pál tevékenysége. Nem lehet véletlen, hogy a város által 1563-ban az udvarhoz írott levél felemlegeti, hogy a zsarnokoskodó földbirtokos, Fáncsy Borbála többek között luteranizmusuk miatt üldözte a miskolciakat. Nehéz azonban a tételes lutheranizmusnak bármiféle nyomára bukkannunk a városban, mivel tudjuk, hogy 1543-ban még ellenállnak Dévai Bíró Mátyás lutheri szellemű prédikációjának, azután pedig Hevesy Mihály, az 1567-ben már bizonyosan miskolci lelkész éppen kálvini hitvallást és katekizmust ír alá tehát fogad el, mint a maga és egyháza-gyülekezete számára irányadót. A késlekedés tehát azzal a pozitívummal jár, hogy Miskolc és a miskolci egyház kívül marad az egyházalakulással járó küzdelmeken. Borsodi lelkészek már nagy valószínűséggel 1567 előtt is részt vesznek zsinatokon, amelyeket a kialakuló tiszáninneni kerület 1561 óta tart. Szilágyi Benjámin István feljegyzéseiből értesülünk arról, hogy már 1561-ben lehetett Tarcalon egy zsinat, ahol a sárospataki lelkész Kopácsi István elnökölt, és ahol a vita tárgya a predestináció kérdése volt. 29 Erről a zsinatról még meglehetősen hézagosak az ismereteink, de úgy tűnik, hogy Mélius Juhász Péter, Debrecen papja és a Tiszántúl püspöke is jelen van, nemcsak 1561-ben, de a következő évi és több forrásban szereplő es tarcali zsinaton is. Minden bizonnyal nem véletlen, hogy mindkét zsinat védnöke a protestantizmust erősen pártoló Némethi Ferenc, János Zsigmond tokaji kapitánya. Az ő és Mélius kapcsolatára utal a Méliusféle debreceni hitvallás és Kálvin kátéjának fordítása, amelyet a debrece- 29 ZOVÁNYI J, p.

7 ni püspök Némethinek ajánl. A kettőjük kapcsolata hoz új fejezetet a tiszáninneni egyházmegye reformációjába. Az eddigi változások központi alakja, mozgatórugója ugyanis a Perényi család, leginkább pedig a következetesen lutheránus Perényi Gábor. Ő azonban Regéc urával, Alaghi Menyhérttel és Eger kapitányával, Mágócsy Gáspárral együtt először hitvitára hívja a kálvini eszmék felé hajló lelkészeit, majd pedig elbocsájtja őket. 30 Mégsem tudja megállítani a folyamatot, mely egyre erőteljesebben mutat a reformáció svájci irányának elfogadása felé. Ezzel párhuzamosan történik meg a létrejövő-létrejött protestáns egyházak intézményesülése, most már tehát a helvét tanok elfogadásával. Az 1562-es tarcali zsinat minden intézkedése ezt az önállósulást és intézményesülést dokumentálja. 31 Ez a zsinat is Némethi Ferenc oltalma alatt tartatik meg, az események irányítói pedig Thuri Farkas Pál és Kopácsi István sárospataki prédikátor, valamint a pataki iskola rektora, Szikszai Fabricius Balázs voltak. A zsinaton Kopácsi megbízásából Szikszai prédikált, s minden bizonnyal jelen voltak Zemplén, Abaúj és Borsod képviselői is. A jelenlévő lelkészek Theodore de Beze 1560-ban közzétett hitvallásának egy átdolgozását fogadják el. Az elfogadott hitvallást egy évvel később, 1563-ban az erdélyi protestánsok tordai zsinatán is elfogadják. Beze hitvallása, illetve annak a később tarcal-tordai hitvallás néven emlegetett változata jól tükrözi a kialakuló egyház helyzetét, dogmatikáját és struktúráját tekintve is. A Tarcalon jelenlévő lelkészek ugyanis nem véletlenül választják Kálvin helyett a kálvini szellemű, de bizonyos pontokon attól eltérő Beze művét. Theodore de Beze hitvallása így egyszerre kettős célt szolgált. Mivel az úrvacsora kérdésében Lutherhez állt közel, nem volt idegen a Wittenbergben lutheri szellemben tanult lelkészeknek. Mivel azonban kétségkívül Kálvin hatását mutatja, magát Kálvint is tudta népszerűsíteni. Látható tehát a tanok tekintetében az átmenetiség. Ugyanakkor már itt feltűnő a kialakuló struktúrát tekintve az, hogy bár Beze meglehetősen nagy teret szentel az egyetemes zsinatnak, mint az egyházkormányzás legfőbb szervének, ezt a terjedelmes részt a tarcali zsinat résztvevői tel- 30 Szabó András kutatásai alapján tudjuk, hogy a szakirodalom által korábban tőketerebesinek nevezett hitvita valójában nem Terebesen, hanem a füzéri várban zajlott le. SZABÓ A, 1997,kézirat 31 ZOVÁNYI J, 1922, p.

8 jesen mellőzik. Kérdés, hogy vajon azért-e, mert időszerűtlennek vagy fölöslegesnek tartották? Akárhogyan is értékelték, a tarcal-tordai hitvallás mintegy előrevetíti az egész létrejövő magyar református egyház struktúrájának felemás voltát, hiszen a magyarországi az egyetlen, amelynek egyházkormányzata episzkopális, azaz püspöki hierarchikus. További érdekesség, hogy ennek ellenére éppen itt, a tiszáninneni kerületben állnak ellen legtovább a püspökválasztás kötelezettségének, 1735-ig. 32 Ehelyett úgynevezett seniorok vagy esperesek irányítják a különböző egyházmegyéket; az egész egyházkerületet tekintve pedig az az irányító, akinek egyházmegyéjében a zsinatot tartják. Úgy tűnik, ebben nagy szerepe lesz a személyes tekintélynek ben még mindig Némethi Ferenc segédletével és még mindig Tarcalon tartanak zsinatot, melyen ismét aláírják Beze hitvallását. A tiszáninneni esperességek első nagyobb, már törvényalkotó zsinatát Göncön tartják 1566 januárjában. A helyváltozás oka egyrészt Némethi Ferenc 1565-ben bekövetkezett halála, másrészt egy nagy formátumú, erőteljes személyiség előtérbe kerülése. Károlyi Radics Gáspár, Gönc lelkésze lesz a központi figurája az eseményeknek, mint kassavölgyi senior. Thuri Farkas Pál és Szikszai, valamint Kopácsi is eltávozik ekkorra Perényi Gábor jóvoltából, így Károlyi Gáspár marad a legnagyobb tekintélyű vezető a már idős Mohi Ferenccel, a borsodi seniorral és szikszói prédikátorral együtt. Az idős Mohi Ferenc, Szikszó prédikátora tehát az első, akit a borsodi egyházmegyében seniorként tartunk számon. Az ő és Károlyi Gáspár vezetésével alkotja meg a gönci zsinat egyházi törvényeit, rendtartását az esperességek papjai és tanítói számára; emellett hitvitára is sor kerül Károlyi és az antitrinitarizmus itteni fő képviselője, Egri Lukács között. 33 Az 1565 és 1568 eltelő két év az intézmény kiépülésének az ideje az északkeleti régióban. E két esztendő alatt három zsinaton lezajlik a környék egyetlen jelentősebb hitvitája az antitrinitárius Egri Lukáccsal; a hitviták végére a Schwendi Lázár felsőmagyarországi főkapitány által Kassára összehívott közös lutheránus helvét zsinat tesz pontot a kassai elsőpap elnöklete alatt, ahol cáfolják és elvetik Egri tanait, akit már korábban megfosztottak szabadságától, majd pedig Schwendi börtönbe 32 A probléma lényegéről ír DIENES D, passim. 33 KISS Á, 1881, p., ZOVÁNYI J, 1977, 13. p.

9 záratja. 34 Mivel a környéken nincsen jelentős számú követője, így az antitrinitáriusok elleni harc is lekerül a napirendről. A hitvitával párhuzamosan történik meg a tiszáninneni egyházkerület önállóvá válása és a borsodi egyházmegye élén az esperesváltás is. Hevessy Mihályról, Miskolc első protestáns prédikátoráról tehát, alig tűnik fel a neve a várossal kapcsolatban, máris úgy olvasunk, mint szeniorról és máris, mint a kálvini irány képviselőjéről. Többek szerint 35 Hevessy már 1554-től a miskolci protestáns egyház pásztora: ám ezt valószínűtlenné teszi Fáncsy Borbála erős katolicizmusa 1563-ban bekövetkezett haláláig, s emellett még az is, hogy nevével sem találkozunk még ekkor Miskolccal kapcsolatban. Későbbi érkezésének valószínűségét erősíti az is, hogy 1556-ban még diák Wittenbergben. 36 Minden bizonnyal csak 1563 után, esetleg még ebben az évben jelenik meg Miskolcon. Az 1567/1568-ban történt szeniorrá választását ugyanis nyilván megelőzte valamennyi szolgálati idő. A BORSODI EGYHÁZMEGYE INTÉZMÉNYI KERETEINEK KIALAKULÁSA Annak ellenére, hogy a borsodi régióban Sajószentpéter, Szikszó és több kisebb település is megelőzte Miskolcot a vallásváltás időpontját tekintve, a város protestánssá válása mégis összefügg a borsodi egyházmegye kialakulásával, s az időrendben második esperese az egyházmegyének már miskolci prédikátor, Hevessy Mihály. A sorban az első azonban Mohi Ferenc, aki a reformáció fontos személyisége: már jelen van tudniillik 1545 szeptemberében azon az erdődi zsinaton is, amelyet az első protestáns zsinatként tartunk számon. 37 Valószínűleg 1556 körül költözik Szikszóra és szikszói pásztorként lesz Borsod első szeniora. 38 Valószínű, hogy nagy tekintélye mellett megválasztásában a szikszói ekklézsiának is szerepe volt, hiszen Mohi Ferenc előtt itt él és dolgozik a világkrónikát író Benczédi Székely István is: egészen korai kezdetei vannak tehát Szik- 34 ZOVÁNYI J, 1977, p. 35 LEVELES, 1929, 67. p., KUN M, 1842, 12. p, VEREBY S, 1856, 13. p.,marjalaki, 1932, 3-4. p. 36 THURY E, 1908, II.k., 4.p. 37 ZOVÁNYI J, 1922, 181.p. 38 SZABÓ A, 1997, 4. p.

10 szón a reformációnak. 39 Hogy ezt a szerepét a későbbiekben is megőrzi, arról a Szikszón lelkészkedő esperesek nagy száma tanúskodik a következő másfélszáz esztendőben. Az a három helység, amely túlnyomórészt Borsod espereseit adja, Szikszó, Sajószentpéter és Miskolc. Mohi Ferenc és Hevessy Mihály után, akiről szintén fennmaradt, hogy Szikszón is viselt lelkészséget, 1571-től Szikszai Hellopaeus Bálint egri pap tölti be az esperesi tisztet, majd valószínűleg újra Hevessy Mihály től 1598-ig szerepel Tolnai Vince sajószentpéteri pap neve az esperesek között. 41 Az egyházszervezés és a hitvallás megfogalmazása kérdésében ő a XVI. század legjelentősebb borsodi esperese. Az ő vezetésével tartanak először egyházlátogatást az egyházmegyében, amelynek jegyzőkönyvei ránk maradtak. 42 Valószínűnek látszik azonban, hogy valóban ez volt az első canonica visitatio az éppen alakuló borsod-gömör-kishonti egyházmegyében. Tolnai esperessége idején történik meg a borsodi, a gömöri és a kishonti egyházak egyesülése is, s ő a szenior azokon a zsinatokon is, amikor 1595-ben megfogalmazzák a felsőmagyarországi, majd valamivel később a borsod-gömör-kishonti cikkeket. 43 Mindkettőnek az a legfontosabb jellemzője, hogy egy már létrejött egyház működési kereteit rögzíti. Szól a papok kötelezettségeiről, valamint arról is, hogy a papok mellett az egyház köteles tanítókat tartani. A cikkek kitérnek az egyház törvénykezésére is, valamint a kiszabható pénzbírságra és az ekklézsia megkövetésének a módjára. A felsőmagyarországi és a borsod-gömör-kishonti cikkek nem térnek el lényegesen egymástól. Nem világos előttünk az ok, amiért külön cikkeket kellett Borsodban fogalmazni, ha csak nem éppen a most létrejött egyházmegye öndefiníciója volt a cél. Az egyház működésének módját jól megvilágítják a következő, a borsod-gömör-kishonti cikkekből származó részletek. XXVI. cikk: az egyházba visszakívánkozó kiközösítettek vezekeltetése Szokásban volt pedig az új testamentomban (az ősegyházban), hogy az iszonyú és gonosz tettekkel fertőzötteket, midőn magokat visszavétetni kérték, a templom bizonyos helyén gyapjúruhában közszemlére állították. 39 PÉTER K, 1995, 66. p. 40 ZOVÁNYI J, LEX. 1977, 602. p. 41 Uo p. 42 Liber Redituum Borsodiensis, Sárospataki Tudományos Gyűjtemény Levéltára 43 KISS Á, 1881, p.

11 Ennélfogva közegyetértéssel elhatározzuk, hogy minden egyházban legyenek bűnbánati székek és gyász vagy fekete ruhák, részint a mások intéséül és rémítéséül, hogy a hason megeséseket kerüljék el, részint hogy legyen az némi vizsgálatul, hogy vajjon a bűnbánók igazán kívánnak-e visszavétetni. Azokat, akik a kegyes és szent régiség e szokásának nem engednek, a lelkészektől megfosztatandóknak ítéljük. XXXVII. cikk: Minthogy pedig Péternek a menyország kulcsai adatvák, Mt , s nem fegyver, a mely a polgári hatóságnak adatott, hogy legyen őre a tízparancsnak és védelmezője a jócselekedőknek és megbosszulója a gonosztevőknek, és ismét az Isten az ő fegyveretlen egyházát azzal vigasztalja, hogy a királyok lesznek az ő táplálói: folyamodunk a kegyes hatóságokhoz, grófokhoz és nemes urakhoz, az egyház pártfogóihoz, mint az Isten szolgáihoz is, alázattal esedezünk nékiek, ho gy megemlékezve a nevekre, a melyekre őket méltóztatta, és a kötelességre, amelyet rájok ruházott és amelyekrűl oly sok példák vannak feltárva, ismerjék el kegyelmes jóakaratukból az egyházi cikkelyeket, és mint olyanokat, amelyek az Isten Igéjén alapulnak, és a kegyeseknek (bármely helyen és rendben éljenek) épülésére szolgálnak, hagyják helybe, erősítsék meg és parancsolják meg, hogy azokat mindenek megtartsák, hogy az egyház az apostolok rendelete szerint siessen könyörgését kiönteni minden mások előtt a hatóságokért. A fenti két cikkből világosan látszik az egyház kivonulása a törvénykezés bizonyos területeiről: még a tízparancsolat, az emberi együttélés szabályainak betartását is a szekuláris törvénykezésre hagyja. Megerősíti viszont, illetve felújítja az ókeresztény korból származó hagyományt, az ekklézsia megkövetését. Kiköti, hogy ez szigorúan az egyház, az ekklézsia, tehát a közösség ügye, és azok ellen alkalmazható, akiket az ördög meglepett. A későbbiekben részletesen foglalkozunk a két cikknek és az új gyakorlatnak, az új szemléletnek a hatásával, amelyet azok a (mező)városok, főképpen Miskolc közösségének életére gyakoroltak. Az esperesek között a Tolnai Vincét követő, ismeretlen szolgálati helyű lelkész Fegyverneki Izsák, 44 akiről azonban nem tudunk többet. Annál jobban ismerjük viszont az őt követő Ungvári Andrást, aki miskolci lelkész, és 1607-től 1612-ig bizonyosan a borsodi egyházmegye vezetője. Őt követi Nagytállyai Fabricius Tamás szikszói lelkész 1612 tavaszától 44 ZOVÁNYI J. LEX. 1977, 94. p.

12 1617 decemberéig, majd Szegedi Benedek 1638 tavaszáig. Utána a nagyhírű erdélyi püspök testvére, a szikszói papként szolgáló Geleji Gáspár tölti be az esperesi tisztet január 29-ig, majd őt egy szintén szikszói lelkész, Jánosi Bálint követi 1646-ban. A következő adat, az évi vizitációs jegyzőkönyv már a miskolci lelkész Szentlászlai Balázst említi esperesként, akit 1665-ben vált fel Szalóczi Mihály sajószentpéteri pap, 1674 tavaszáig töltve be a szeniori hivatalt. Ekkor Baczoni András szikszói lelkész lesz az esperes 1678-ig, amikor Kapossy István rimaszombati pap nevét olvassuk, mint az egyházmegye szuperintendensét (!) 45 az egyik egyházmegyei kivizsgálás kapcsán. Baczoni és Kapossy neve azonban nem szerepel a vizitációs jegyzőkönyvben. Őket követi től 1687-ig Szántai Mátyás szikszói pap, majd 1687-től 1691-ig Harsányi Móric István rimaszombati pap, volt gályarab lesz Borsod szeniora től 1697-ig Sziráki István az esperes, aki szendrői lelkész től 1708-ig Pápai János rimaszombati pap, 1709-től 1717-ig pedig Rimaszombati Mihály miskolci lelkész az esperes Borsodban. A felsorolt esperesek szolgálati helyeit tekintve, még ha Hevessy szikszói lelkészségét nem számítjuk is, hat esperes kerül ki a Szikszón szolgáló papok, négy a miskolciak, három-három a sajószentpéteriek és a rimaszombatiak, egy-egy pedig a szendrői és egri lelkészek közül. A MISKOLCI LELKÉSZEK Hevessy Mihály, az első protestáns prédikátor megjelenésétől fogva másfélszáz éven keresztül nem tudunk a városban katolikus pap szolgálatáról. Meggyökerezik tehát a reformáció, és az egész város számára a bevett vallás lesz a kálvini református protestáns irány. A nem létező prebitérium gondoskodó, szervező, fenntartó feladatait a városi magisztrátus látja el, a Magyarországon más mezővárosokban is előforduló konzisztoriális rendszerben. 46 A város tehát a középkorból örökölt kegyúri jogait gyakorolja, amikor mintegy munkáltatójává válik a mindenkori protestáns lelkészeknek, akik közül a XVI-XVII. században a legtöbben hosszabb időt töltenek Miskolcon. A város és lelkésze viszonyá- 45 A megnevezés ellenére sem püspökről van itt szó, hiszen, mint láttuk, ez csupán egyetlen egyházmegye vezetőjének titulusa. 46 Erről BENDA K, 1986, p.

13 ról sok adatot őrző városi jegyzőkönyv 47 nemigen említ a magisztrátus és a lelkész között nézeteltérést vagy elégedetlenséget. Egyetlen esetben, az 1612-től 1616-ig itt lelkész Miskolczi Csulyak István naplójából értesülünk arról, hogy Miskolcról való eljövetelének az oka az volt, hogy nem elégedett meg azzal, ahogyan a város a lelkészéről gondoskodott. 48 Vegyük most sorra a miskolci lekészeket (1590?) Hevessy Mihály Debreczeni Mihály Ungvári András BmLt 1501/ a 48 GYULAI É, 1996, p. 49 A Hevessy Miskolcon tartózkodásával kapcsolatban mindmáig vannak bizonytalanságok az ide érkezés illetve a távozás pontos időpontját illetően. Az 1566-ban és 1567-ben megtartott zsinatokon már miskolci prédikátorként szerepel, ezután a neve 1572-ben merül föl több ízben is a forrásokban, mint miskolci lelkész. Diósgyőrben állítják ki azt az oklevelet 1572 január 24-én, amelyben özvegy enyingi Török Ferencné guthi Országh Borbála szabadságot ad Hevessynek az Alsó-Piac utcán lévő, a lelkész által vásárolt házára és a Szent István Szőlője nevű, Szent György-hegyen lévő szőlőjére. Az oklevél tanúsága szerint a szőlőt még Országh Ilona, Perényi Gábor özvegye adományozta Hevessy Mihálynak, majd pedig Török Ferenc ezt megerősítette.országh Borbála a megerősítésen kívül felmenti ezen adományokat a jobbágyi kötelezettségek alól, amelyekkel a miskolciak tartoztak a diósgyőri várhoz. SZENDREI,1890, III p. Az oklevél Hevessyt nemesnek nevezi, noha armális általi nemesség- és címeradományát csak 1582 március 21-én kapja meg, I. Rudolftól. B-A-Z. m. Lt. XV A városkönyv több bejegyzésében megemlíttetik az előbbi szőlő B-A-Z. m. Lt. IV. 1501/a. I. köt. 70, 105, 114, 136 p., valamint a ház is: B-A-Z. m. Lt. IV. 1501/a I. köt. 79, 97. p. A városkönyv utolsó bejegyzése Hevessy Mihályról 1585-ből származik, amikor még mint az itt levő predicator - ként említik. B-A-Z. m. Lt. IV. 1501/a I. köt. 79. p. A későbbiekről nem tudunk pontos adatokat, csupán annyit, hogy 1588 nyarától haláláig, 1593-ig Szikszón élt, ahol lelkészként is működött, és borsodi esperes volt. SZABÓ J. GY, p. Az 1585 és 1588 közötti közel négy évben azonban semmit sem tudunk róla. ZOVÁNYI J. 1935, 188. p. 50 B-A-Z. m. Lt. 1501/a I. köt p: Anno 1590 Reverendissimus Dominus Michael Debreczeni venit ad Plebaneatu Oppidi Miscolcz existente Judice Oppidi Petro Zabo, coepit autem officio D-nus Plebanus dimidie Epiphania. Noha név szerinti adatunk nincsen róla, de Szűcs Istvánné Bárányos Anna már ban az miskolci predicatorok előtt teszi meg vallomását, ami arra utalhat, hogy már esetleg ekkor is van második lelkész a városban. B-A-Z. m. Lt. 1501/a I. köt p ben szerepel Ungvári András neve a wittenbergi akadémia anyakönyvében FRANKL, 1873, 316. p. Böszörményi Sz. Péter 1608-ban megjelent doktori disszertáci-

A REFORMÁTUS ISKOLÁK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE

A REFORMÁTUS ISKOLÁK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE A REFORMÁTUS ISKOLÁK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE Felső-Magyarország változó értelmű történeti földrajzi fogalom. A mi meghatározásunkban Szepes, Gömör, Heves vármegyék nyugati határai és megközelítőleg a

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG A REFORMÁTUS EGYHÁZ 2 TEMETÉS 14 AZ ÉNEKLŐ KAR 17 AZ OLVASÓ KÖR 18 A REFORMÁTUS TEMPLOM 22 HARANGOK 25 ORGONA 25 PARÓKIÁK 26 1 I. M agyarországon a

Részletesebben

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben.

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben. Vezérrffonall a kerreszttyén egyháziismerrett és művellődésttörrtténett sziigorrllatthoz RKS01 Refforrmáttus közösségszerrvező szak Összeállllííttotttta Drr.. Diienes Dénes Sárrospattak,, 2013.. A rréésszzl

Részletesebben

Nyelvtanulás célnyelvi környezetben

Nyelvtanulás célnyelvi környezetben 187 Kovács Teofil Nyelvtanulás célnyelvi környezetben A debreceni diákok iskolán kívüli némettanulási lehetőségei a 18. században A Debreceni Református Kollégium diákjai hazánkban az elsők között kezdték

Részletesebben

A református kegyesség jellemző vonásai a 18. században, 17. századi előzményekkel ****

A református kegyesség jellemző vonásai a 18. században, 17. századi előzményekkel **** A református kegyesség jellemző vonásai a 18. században, 17. századi előzményekkel **** Bevezetés A vallásos élet, a kegyesség, a pietas az egyháztörténelemnek, mint tudománynak tulajdonképpeni elsődleges

Részletesebben

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI A kötet fényképanyaga a szerző gyűjtéséből való Foto materijal knjige je iz zbirke autora A könyv megjelenését a Szerb Köztársaság Vallásügyi

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

Debreceni peregrinusok a 16 19. században

Debreceni peregrinusok a 16 19. században Örökség Tamusné Molnár Viktória Debreceni peregrinusok a 16 19. században A partikuláris iskolarendszer lehetővé tette a (debreceni) diákok külföldön való továbbtanulását. A növendék előbb két-három esztendeig

Részletesebben

Magyar Tudomány. kálvin kálvinizmus magyar kultúra vendégszerkesztő: Veliky János

Magyar Tudomány. kálvin kálvinizmus magyar kultúra vendégszerkesztő: Veliky János Magyar Tudomány kálvin kálvinizmus magyar kultúra vendégszerkesztő: Veliky János Az etorobotika születése Marie Curie és a kémia éve Nemzeti identitás, nemzetfelfogás A megértés aporiája 2010 21 A Magyar

Részletesebben

AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOSSÁG ÉS A M. KIR. FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETE

AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOSSÁG ÉS A M. KIR. FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETE AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOSSÁG ÉS A M. KIR. FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETE AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS ÉLET ÉS EGYETEMI GONDOLAT Története minden intézménynek van, hagyománya annál kevesebbnek. Az erdélyi

Részletesebben

A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG

A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÉPISKOLÁKRA. A REFORMÁCIÓ NÉGYSZÁZADOS JUBILEUMÁRA ÍRTA L ic D R SZELÉNYI ÖDÖN POZSONYI EV. TEOL. AKAD. TANÁR 1917 GRAFIKAI

Részletesebben

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN VARGA SZABOLCS PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN Bevezetés A középkor végén a magyar társadalmat élénk vallási élet jellemezte. 1 A templomi hitélet mellett egyházi közösségek

Részletesebben

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA A reformáció Gyulán Máig vita tárgy, hogy Luther Márton vallásújításáról mikor értesülhettek először Gyulán, kik és mikor léptek az új vallásfelekezet

Részletesebben

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Történettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A SZEREMLEI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A SZEREMLEI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A SZEREMLEI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE lelkipásztorai életének és munkájának tükrében TARTALOM Akikről csak egy két adatot tudunk 1629-1744 Jakabfalvy Imre 1629 1632 Decsi István 1652 Pathai János 1683-1703

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

LXXXIV. évfolyam 10. szám Komárom, 2013. október Ára 35 cent

LXXXIV. évfolyam 10. szám Komárom, 2013. október Ára 35 cent KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIV. évfolyam 10. szám Komárom, 2013. október Ára 35 cent FELSZABADÍTÓ LENDÜLETTEL Jézus így szólt hozzá: [ ] Kit keresel?

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918

Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918 Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918 Sárospatak, 2001 2 TARTALOM BEVEZETÉS 3 AZ EGYHÁZKÖZSÉG MISKOLC TÁRSADALMÁBAN GYÜLEKEZETI ÉLET 1781 ELŐTT 4 A MISKOLCI EVANGÉLIKUSOK ÉS A REFORMÁTUS

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÉS

A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÉS 93 A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÉS ÉS A DEBRECENI KOLLÉGIUM 1848/49-BEN GÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND Reformkori előzmények Látandjuk honunk ama lángeszű s kristályszívű dicső fijait, kiket az isteni

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI

A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 2. DEBRECEN, 2007 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Szerkesztőbizottság: Bene János, Krankovics Ilona,

Részletesebben

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig Doktori

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ

A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ MEGJELENÉSÉNEK VALLÁSTÖRTÉNETI KONTEXTUSA KHALED A. LÁSZLÓ 1. 1830-1900 A SZEKULARIZÁCIÓ HETVEN ÉVE A Magyarországi Metodista Egyház budapesti gyülekezete 2005-ben ünnepelte

Részletesebben

Bevezetés az egyházlátogatási jegyzőkönyvekhez

Bevezetés az egyházlátogatási jegyzőkönyvekhez Dienes Dénes Bevezetés az egyházlátogatási jegyzőkönyvekhez A Tiszán inneni református egyházközségeket összefogó egyházmegyék részben a középkori egri püspöki egyházmegye, részben pedig az esztergomi

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA Harangszó XV. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2014. október 31. Választások előtt állunk Alighogy véget ért a választási év Magyarországon (országygyűlés, Európai

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben