BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7."

Átírás

1 BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7. /kl. SZ.: VII/ /0. E/oado : Tame Sfuber Eva Mel/.: ASZjelentes Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) / Telefox: (66) N YIL V A NOS uuts nopil'endje A do l1leshozalal egyszcrii Wbbscgct igenye l! T argy: Az Allami Szamvev6szek ellen6rzesenck mcgallapitasai, a hianyossagok megszuntetesere vonatkoz6 intezkedesi lerv EJokeszito: PenzOgyi es Gazdasagi OszHily Velcmcnvezo: Gazdasftgi. Koltsegvetesi cs PenzOgyi Bizonsag Tisztelt Kozgy iilb! Elotcrjesztcs Bckescsaba Mcgyei Jogu Varos b nko rnuinyzat K6zgyiilesCllCk 20 I O. janmi.r 21-6n tartand6 nyilvanos Olesere Az Allami Szamvevoszek evbcn Bckescsaba Megyei Jogu Varos Onkormfmyzata gazdalkodasi rendszerenek atfog6 ellenorzeset vegezte el. Az helyi onkormanyzatokr61 sz evi LXV. torveny 92. (1) bekezdese, az Allami Szamvevoszekrol sz6j evi XXXV III. torveny 2. (3) bekezdese, vajamint az allamhaztartasrol sz evi XXXV III. torveny 120/A. (1) bekezdcse alapjilll az onkonminyzato k gazdalkodasat az Allami Szamvevoszek ellenorzi. Az ellenorzesre az Ors:ciggyGles illeh!kes bizousagai reszere is atadou, orszagosan egyseges ellen6rlesi program alapjilll keruit SOf. Az Allami Szamvevoszek a vizsgalatol junius 8-tol okt6ber 27-eig terjed6 idoszakban [olytana Ie. A szamvevoszeki ejlenorzes eljarasrendje - hasonloan a evi ellenorzesnel folytatott gyako rlathoz az vo lt, hogy az onko rmanyzat altai a mene tkozben potoh, kijavitott hianyossagokat, bar a jejentesben teljes korgen rogzitettek, de kozbe nso i nu~zkede s ke n t az adou oldal labjegyzetcbell fe ltontetett m6don mar kijavftottnak tekintettek, igy a vegleges jelentesbe intczkedesi kotelczcttsegkent mar nem cpuit be. A okt6ber 28-ai kcltczesu el6zetes jclentcsrc. mint munkaanyagra modom volt eszreveteleket es intezkedescket tenni. Eszrevete llel egyetlen alkalommal scm chonk, mert minden esetben elfogadluk az AlJami Szamvevoszck korrckt, szakmailag mcgalapozott megaljapitasait. A kozbenso jelcntes tartalmazott az onkonmlnyzat szalmira 8 napos hatarid6t arra vonatkozoan, hogy lovabbi intezkedeseket tcgyen, es mindezekrol crtesitse az ellcnorzo

2 2 szcrve L Szamos intezkedest tcttlink, amclyeknck egy reszc mar megva16sitasra keruit. nuts reszc pedig az on megjeloit hatarid6khoz k6t6uen kertil vegrehajtasra. Az elmondottakb61 kovetkczik, hogy az Allami Szamvcvoszek vcgleges jclclltese a polgannestcr reszere mindossze 2, ajegyzo resze re mindossze 3 intezkedcsi pontol tartalmaz. Tisztelt Kozgyliles! Az All ami Szamvevoszek Bekescsaba Megyci Jogu Yaros Onkonm'inyzata gazdalkodasi rendszerenek evi ell enorzescrol keszitett vegleges jelenteset teljes tcrjedelmeben mel lekeljuk az eloterjeszteshez. A lezfut ell enorzes megall apitasait december 18-an sajtotajekoztato kereteben ismertette dr. Sepsey Tamas, az AHami Szamvev6szek foigazgato-helyettese, aki Teszletes elemzest adoll a bekescsabai adatokat mas megyci jogu varos(ok) hasonlo adataival osszehasonlitva is. A r6igazgato-helyettes a megall apitasok elemzese utill1 koz6lte, hogy osszesen harom szabalyszerusegi es ket gazdalkodasi eelszerusegi javaslatol fogalmaztak meg. A jclentes reszletesen leirja a hianyossagokat, amclyekkel kapesolatban sok javit6 inlezkedes mar a vizsgalat soran megval6suh. Sulyos hianyossagokat nem tart fel a jelenles, szemelyes fejelossegre vo misra nines sztikseg. A polgannester reszere c10irt egyik feladat (a jelentes 23. oldalanak 2. pontja), hogy kezdemenyezze: a SZillll Vevoszeki jclentesben foglaltakat a kozgyiih~s targyalja meg es a fehart hi anyossagok megszuntetese erdekeben keszitsen inh':zkedesi tervet a hat<iridok es feleiosok megjel6iesevcl. E kotclezettsegenek a polgarmestcr ezen eloterjcsztes elkeszitescvel es a hatarozali javaslatban foglajt intezkedesi terv benyujtasaval tesz elegel. A hauirozati javaslat pontjai nehany eselben olyan feladatok kijeloiesel tartaimazzak, amelyekre inlczkedes mar a evi at fogo ellcnorzes sonin sztiletett, de vegrehajlasuk ncm tortent meg te ljes koruen, az ezekre torteno intezkedesekct is tartal mazza a hatarozati javaslal. Kerem a Tisztelt Kozgyiilest a hatarozati javaslat elfogadasara. A donles vegrehaj tasaban kozremukod6 fel el6s hivalali egyseg a Penztigyi es Gazdasagi Oszlaly. HATAROZA TI JA VASLAT: Bckesesaba Meg,Yei Jogu Yaros Onkormanyzat K6zgy ulc~se az A.. ll ami Szamvevoszek (tovabbiakban: ASZ) evi atfog6 ellenorzese soran megallapilolt hi anyossagok megsztinlelesere - intezkedesi tervkent - az ah'tbbiak vegrehajtasal rendeli el: I. Bekesesaba Mcgyei Jogu Yaros Onkonminyzat KozgyUJese utasitja Vantara Gyula polgarmestert, hogy gondoskodjon az Onkormanyzat gazdalkodasanak evi atfogo ellenorzese soran az Asz altai a reszere tett es nem teljesuit szabalyszerusegi javaslatok vegrehajtasara: Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiil6se at-tekinti a B6kescsaba Vagyonkezel6 Zrt.-vel kotott megbizasi szerzodeset, es a mar mcgvalosult, lakasokkal kapesolatos brun6 elszamohisi rcnden tulmenoen kezdemenyezi a megbizasi szerzodes modositasat annak erdck6ben, hogy az abban foglall penzugyi elszamolasi kotelezett seg mcgfeleljen a helyi onkonnanyzatokr61 szol evi LXV. torveny 82. (1)

3 3 bekezdeseben, va lamim a szamvitelrol sz evi C. torvcny IS. (9) bekezdeseben e16frtaknak. Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Pacza 16zscf, a Bekcscsaha Vagyo nkczelo Zrt. Igazgat6sagfmak c1noke Hatarid6: - A megbizasi szerz6dcs auekintcsere: 20 I O. junius A teljcs koru bevezetesre januar I. - A kozgyuies t<ijekoztat<lsara majus 27" a B6kescsaba Vagyonkezel6 Zrt evi beszamol6ja soran 2. Bckescsaha Megyei Jogu Varos Onkorm{myzat Kozgyiilcsc utasjtja Vantara Gyul a polgarmeslert, hogy gondoskodjon az bnkormanyzat gazdalkodasanak evi at fogo ellen6rzese soran az Asz altai a reszere lett es nem te ljesiilt szabalyszerfl segi javaslatok vegrchajtasara: Bekcscsaba Mcgyci Jogu Varos Onkonm'lnyzat Ko zgy uh~se clrcndcli annak vizsgalatat, hogy az ertekpapir befektetesi szolgaltat6 szervezetekkel kotott ertekpapir vasarlasi szerzodeseknel a penztigyi befektetesek bi ztonsaganak noveiese es a kock<i.zat csokkenh~se erdekeben az ertekpapir forgalomnak a KELER Zrt.-nel megnyiton. az Onkormanyzat nevere sz616, egytittes rendelkezesii (zcirolasu) crtckpapir alszamlan torteno vezetese mil yen fe ltetelekkel es k6 ltsegkihatassallehetscges. Fclelos: Vantara Gyula polgarmester Hatarido: jimius Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonminyzat Kozgyii.iese felkeri dr. Szvercsak Szil via jegyzot, hogy gondoskodjon az Onkormanyzal gazdalkodasanak evi atfogo ellenorzese saran az Asz altai a reszere tett es nem teljestilt szabalysze rusegi javaslatok vegrehajtasara: Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonminyzat KozgyUlese cjrcndeji, hogy a zcirszamadasi rendclet tartalmazza az onkorminyzat tulajdonaban levq crtek nelkill nyilvantartott eszkoz6k allomimyat is. Felelos: Dr. Szvcrcsak Szi lviajegyz6 Hatarid6: marcius Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat K6zgyiiiese felkeri dr. Szvcrcsitk Szil via jegyzot, hogy tajekoztassa - evente vegzen szamitasok alapjan - a K6zgyiilest az onkonnanyzat elad6sodasanak novekedesere fi gyelemmel arrol. hogy a hosszu Icjaratu. ad6ssagot keletkeztet6 kotelezettsegvallalasokb61 ad6d6 toke- es kamatfizetesi kotelezett seget az onko rmanyzat mil ye n fe ltetelek biztosftasa me llen tudja te ljesitcni Felelos: Dr. Szvercsak Szil viajegyz6 Hatarid6: jullius 30., azi kovetoen minden evben a koltscgvelesi rendclct elfogadasanak idopontja Bikescsaba, januar 14. Ellenjegyzes: Jogi:... ~..J / P enzugyt:,%:... Vantara Gyul a polgannester

4 JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről december

5 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /27/18/2009. Témaszám: 933 Vizsgálat-azonosító szám: V0444 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Csecserits Imréné főcsoportfőnök-helyettes Az ellenőrzést végezték: Kesmájer Ágota irodavezető, főtanácsadó Laki Dóra számvevő tanácsos Vida László számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről Jelentés a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének évi átfogó és egyéb szabályszerűségi ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

6 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete A tervezett költségvetési bevételek és kiadások alapján a költségvetési egyensúly alakulása, a költségvetési hiány oka, finanszírozásának tervezett módja és a költségvetési hiány megállapításának szabályszerűsége A teljesített költségvetési bevételek és kiadások alapján a pénzügyi egyensúly alakulása, a pénzügyi hiány oka, finanszírozásának módja és hatása a pénzügyi helyzetre az eladósodás, valamint a fizetőképesség szempontjából Az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénylésére és felhasználására, valamint az elektronikus közszolgáltatási feladatok ellátására Az európai uniós források igénybevételére és a várható támogatás felhasználására történt felkészülés szabályozottságának, szervezettségének eredményessége Az európai uniós forrásokra történő pályázatok benyújtására vonatkozó döntések összhangja a fejlesztési célkitűzésekkel Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolítása belső rendjének szabályozottsága, a végrehajtás személyi, szervezeti feltételei, az ellenőrzési feladatok meghatározása A fejlesztési feladat lebonyolításánál a feladatellátás rendjére, az ellenőrzési feladatok teljesítésére, valamint a felelősségi szabályokra vonatkozó előírások betartása Az elektronikus közszolgáltatás feltételeinek kialakítása, a közérdekű gazdálkodási adatok elektronikus közzététele A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljai A szabályozottság kockázata a költségvetés tervezési, gazdálkodási, beszámolási és a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési feladatoknál A belső kontrollok működése az önkormányzati források szabályszerű felhasználásában, a költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás folyamataiban 45 1

7 3.3. A belső ellenőrzési kötelezettség teljesítése, javaslatainak hasznosulása Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján készített intézkedési terv végrehajtása, eredményessége Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése során tett javaslatok végrehajtására tervezett intézkedések megvalósulása A zárszámadáshoz kapcsolódó (állami hozzájárulások, támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése), valamint a további vizsgálatok esetében a megállapítások, javaslatok alapján tett intézkedések 57 MELLÉKLETEK 1. számú Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok (1 oldal) 2. számú Az önkormányzati vagyon alakulása (1 oldal) 2/a. számú Az önkormányzati kötelezettségek alakulása (1 oldal) 3. számú Az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak és évi pénzügyi teljesítéseinek alakulása (1 oldal) 4. számú Tanúsítvány az európai uniós forrásokkal támogatott célok és programok évi tervezett és teljesített adatairól (4 oldal) 4/a. számú Tanúsítvány az európai uniós forrásokra között benyújtott pályázatokról, amelyek elbírálásáról az Önkormányzat nem kapott tájékoztatást (2 oldal) 4/b. számú Tanúsítvány a években benyújtott és elutasított európai uniós pályázatokról (1 oldal) 5. számú Adatlap az európai uniós forrással támogatott Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása fejlesztésről (3 oldal) 6. számú Vantara Gyula úr, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének észrevétele (1 oldal) 2

8 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények Áht. Eisztv. Htv. Ket. Ötv. Számv. tv. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény a számvitelről szóló évi C. törvény Rendeletek Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet Közgyűlési SzMSz Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2007. (II. 19.) számú rendelete a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vhr. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi zárszámadási rendelet évi zárszámadási rendelet évi zárszámadási rendelet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8/2006. (II. 23.) számú rendelete a évi költségvetésről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2007. (II. 15.) számú rendelete a évi költségvetésről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10/2008. (III. 3.) számú rendelete a évi költségvetésről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2009. (II. 23.) számú rendelete a évi költségvetésről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2007. (V. 2.) számú rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 22/2008. (IV. 28.) számú rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2009. (IV. 6.) számú rendelete a évi költségvetésről 3

9 Szórövidítések AVOP LEADER+ ÁROP ÁSZ beruházási szabályzat DAOP EACEA EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmus e-közszolgáltatás Ellenőrzési csoport Építéshatósági csoport FEUVE gazdasági szervezet ügyrendje GVOP IBSZ INTERREG HEFOP HURO az Európai Unió Bizottsága által kialakított kistérségi komplex támogatási program ÚMFT Államreform Operatív Program Állami Számvevőszék Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Beruházási Szabályzata az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (Hatályos: május 1-től) ÚMFT Dél-alföldi Operatív program Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Közösségi Kezdeményezés elektronikus közszolgáltatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Építéshatósági Csoportja folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének ügyrendje (jóváhagyta a polgármester és a jegyző, hatályos január 1-től) NFT Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Informatikai Biztonsági Szabályzata (Hatályos: augusztus 1-től) határon átnyúló, nemzetek és régiók közötti együttműködés NFT Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program HU-RO-SCG Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegro Határon Átnyúló Együttműködési Program jegyző Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője KELER Zrt. Központi Elszámolóház és Értékpapír Zrt. KEOP ÚMFT Környezet és Energia Operatív Program MNB Magyar Nemzeti Bank gazdálkodási jogkörök szabályzata Közbeszerzési csoport Közgyűlés Szabályzat a kötelezettségvállalás, a kötelezettség vállalás ellenjegyzésének, valamint a kiadás teljesítésével összefüggő szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés utalványozás, ellenjegyzés rendjéről (jóváhagyta a jegyző, hatályos január 1-től) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Csoportja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 4

10 KÖZOP MAG Zrt. NFT Önkormányzat Pénzügyi bizottság Pénzügyi osztály polgármester Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal SzMSz-e Projektmenedzsment csoport ROP STRAFO Szociálpolitikai osztály TÁMOP Társulás TIOP ÚMFT VAK Zrt. Városüzemeltetési osztály ÚMFT Közlekedés Operatív Program Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Nemzeti Fejlesztési Terv Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Gazdasági Osztálya Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (jóváhagyta a polgármester és a jegyző, hatályos május 1-től) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Projektmenedzsment Csoportja NFT Regionális Fejlesztés Operatív program Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Stratégiai és fejlesztési Osztálya Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai Osztálya ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÚMFT Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Vagyonkezelő Zrt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya 5

11

12 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 1. elektronikus szolgáltatási szint 2. elektronikus szolgáltatási szint 3. elektronikus szolgáltatási szint 4. elektronikus szolgáltatási szint európai uniós források fejlesztési feladat (projekt) fejlesztési célkitűzés hazai társfinanszírozás irányító hatóság Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a szükséges dokumentumokról. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan egyirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl biztosítja az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltését, és azok ellenőrzéssel, vagy ellenőrzés nélküli elektronikus kitöltését, amely esetben a dokumentumok benyújtása hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan kétirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely közvetlen, vagy ellenőrzött kitöltésű dokumentum segítségével biztosítja az elektronikus adatbevitelt és a bevitt adatok ellenőrzését. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése, valamint a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan teljes közvetlen kétirányú ügyintézési folyamatot biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés is elektronikus úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhető. A támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során felmerült kiadások finanszírozási forrása. A fejlesztési feladat (projekt) tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési terv, amely illeszkedik az Európai Unió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv által támogatott programokhoz. Az önkormányzat által ellátott kötelező, vagy önként vállalt feladatok biztosításának mennyiségi, vagy minőségi fejlesztésére vonatkozó terv. A mennyiségi fejlesztés megvalósulhat beszerzéssel, létesítéssel, bővítéssel, átalakítással. A központi költségvetési és az elkülönített állami pénzalapokból származó finanszírozás. A strukturális alapok és a Kohéziós alap forrásainak szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználásához szükséges intézményrendszer felső eleme. Az irányító hatóság általános és átfogó felelősséget visel a programok, projektek hatékony és szabályszerű végrehajtásáért. Felelősségi köréből eredően ellenőrzi a közösségi, valamint a 7

13 közreműködő szervezet lebonyolítás operatív program Nemzeti Fejlesztési Terv hazai jogszabályok betartását, koordinálja az európai uniós források szétosztásának folyamatát, irányítja az intézményrendszer, a statisztikai és a pénzügyi nyilvántartási rendszer működését. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Irányító Hatósága közreműködik az Operatív Program véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Program-kiegészítő Dokumentum kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az Irányító Hatóság részt vesz továbbá a költségvetési tervezésében, valamint közreműködő szervezetek bevonásával irányítja a meghirdetett pályázatok és a központi programok végrehajtását. A közreműködő szervezet az európai uniós támogatást elnyert kedvezményezettekkel kapcsolatot tartó szerv. Az operatív programok közreműködő szervezetei befogadják, nyilvántartják, döntésre előkészítik a pályázatokat, rögzítik a támogatással kapcsolatos adatokat az Egységes Monitoring Informatikai Rendszerben, elvégzik a támogatások előzetes (szerződéskötést megelőző), közbenső (a pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamatában végzett) és utólagos (a támogatott projekt pénzügyi lezárását megelőző) ellenőrzését. Az önkormányzatoknál a leggyakrabban előforduló operatív program a Regionális Fejlesztési Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek a VÁTI Kht. és a regionális fejlesztési ügynökségek. A Kohéziós alap kettő közreműködő szervezete (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) a támogatott projektek végrehajtásához kapcsolódó operatív feladatokat látják el. Ennek keretében megkötik a szerződéseket a projekt kedvezményezettjével, folyamatosan nyomon követik a teljesítéseket, lebonyolítják a támogatások kifizetését, vezetik az Egységes Monitoring Informatikai Rendszert. Az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztésre irányuló műszaki, gazdasági (pénzügyi) tevékenységet magában foglaló szervezési, irányítási szolgáltatás. A szervezési szolgáltatás kiterjedhet a pályázatkészítésre, a közbeszerzési eljárás lebonyolításán keresztül a folyamatos műszaki ellenőrzésre, a pénzügyi elszámolásra, a műszaki átadás-átvételre, az üzembe helyezésre, illetve a fejlesztési folyamat egyes elemeire. Az Európai Bizottság által jóváhagyott, a Közösségi Támogatási Keret végrehajtására vonatkozó, több évre szóló intézkedésekhez kapcsolódó prioritások egységes rendszerét tartalmazó dokumentum. Helyzetelemzést, stratégiát a tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok céljait és pénzügyi forrásaik megjelölését tartalmazó dokumentum, amelyet a Magyar Köztársaság 8

14 regionális program Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási szerződés készített az Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére a kiemelt szükségletekre figyelemmel. A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiai fejezetének célja, hogy a közötti időszakra kijelölje a strukturális alapokból támogatható fejlesztéspolitikai célkitűzéseit és prioritásait. A strukturális alapok operatív programjai: Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP); Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP); Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP); Környezetvédelmi és Infrastruktúra-fejlesztési Operatív Program (KIOP); Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP). Az ágazati és regionális prioritásokat egyaránt tartalmazó operatív program regionális prioritása, illetve támogatási konstrukciója. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében között hat kiemelt területen indított el összehangolt állami és európai uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai: Államreform Operatív Program (ÁROP); Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP); Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP); Környezet és Energia Operatív Program (KEOP); Közlekedés Operatív Program (KÖZOP); Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP); Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP); Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP); Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP); Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP); Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP); Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP); Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP); Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP). A strukturális alapok esetében az irányító hatóságnak, illetve a Kohéziós Alap esetében a közreműködő szervezeteknek a kedvezményezett önkormányzattal kötött szerződése, amely a támogatás felhasználásának részletes feltételeit tartalmazza. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében támogatott projektek esetében a támogatási szerződést a kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró közreműködő szervezet között jön létre. Nagyprojekt esetén a támogatási szerződést az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ellenjegyzi. A támogatási szerződés képezi a megvalósítás nyomon követésének, finanszírozásának és ellenőrzésének alapját. 9

15

16 JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Ötv. 92. (1) bekezdése, az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) bekezdése, valamint az Áht. 120/A. (1) bekezdése alapján az önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az ellenőrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program szerint került sor. Az Állami Számvevőszék a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően a helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodási rendszere átfogó ellenőrzésének programját a évtől megújította, azt kiegészítette további teljesítmény-ellenőrzési elemekkel. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat: milyen módon biztosította a költségvetési és a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során, valamint változott-e a hiányzó bevételi források pótlásában a finanszírozási célú pénzügyi műveletek jelentősége, hatása; eredményesen készült-e fel a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá biztosította-e az elektronikus közszolgáltatás feltételeit, a gazdálkodási adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát; kialakította-e és működtette-e a külső és a belső feltételeknek megfelelően a költségvetés tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatai belső kontrollrendszerét 1, ezen tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés; 1 A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollrendszer alatt értjük a kiépített és működő pénzügyi irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátásának rendszerét. 11

17 BEVEZETÉS megfelelően hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi 2 és célszerűségi javaslatait. Az ellenőrzés típusa: átfogó ellenőrzés, amely egy ellenőrzés keretében meghatározott területekre összpontosítva alkalmazza a szabályszerűségi, valamint a teljesítmény-ellenőrzés jellemzőit. Az ellenőrzött időszak: az 1., 2. és 4. programpontok tekintetében a évek és I. negyedév, a 3. ellenőrzési programpontnál a év és I. negyedév. Békéscsaba megyei jogú város lakosainak száma január 1-jén fő volt. A évi önkormányzati választást követően az Önkormányzat 28 tagú Közgyűlésének munkáját hét állandó bizottság segítette. A helyi önkormányzat mellett a évi önkormányzati választásokat követően négy kisebbségi önkormányzat 3 működött. A polgármester a évi önkormányzati képviselő és polgármester választás óta tölti be tisztségét, a jegyző személye I. negyedévben változott. Az Önkormányzat feladatainak végrehajtása érdekében a évben 39 költségvetési intézményt működtetett, amelyekből 25 önállóan gazdálkodott. A feladatok ellátásában részt vett hét gazdasági társasága, továbbá kilenc alapítványa. Az Önkormányzat a évi költségvetési beszámolója szerint millió Ft költségvetési bevételt ért el és millió Ft költségvetési kiadást teljesített december 31-én a könyvviteli mérleg szerint millió Ft értékű vagyonnal rendelkezett. Az Önkormányzat vagyona a év végi állományhoz viszonyítva 7,7%-kal emelkedett, a befektetett eszközök 3,4%-os, valamint a forgóeszközök 73,6%-os növekedésének hatására. A befektetett eszközökön belül között az ingatlanok állományának 3,5%-os csökkenése mellett 19,9%-kal nőtt az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya a szociális feladatokat ellátó intézmény ingatlanjainak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak, valamint a Körösök Völgye Látogatóközpont ingatlanjainak a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület részére történő vagyonkezelésbe adása miatt. A forgóeszközökön belül a évben történt kötvénykibocsátásból származó bevétel befektetésének hatására az értékpapírok állománya között közel 2,5-szeresére (2066 millió Ft-ra), a pénzeszközök állománya 131,3%-kal (2642 millió Ft-ra) növekedett. A hosszú lejáratú kötelezettségek közel négyszeres emelkedése miatt a kötelezettségek állománya több mint kétszeresére (7572 millió Ft-ra) nőtt, melyet a évi 4000 millió Ft összegű kötvénykibocsátás eredményezett. Az összes költségvetési bevétel 33,1%-át a saját bevétel, illetve 12,3%-át a helyi adó bevétel biztosította a évben. Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási célú kiadás részaránya a évben 12,7% volt. A évi költségvetési rendeletben millió Ft költségvetési bevételt és millió Ft költségvetési kiadást irányoztak elő. A Polgármesteri hivatalban dolgozó köz- 2 A törvényi előírások betartásának elmulasztásakor a részletes megállapítások fejezetben egységesen a törvénysértés megjelölést alkalmazzuk, mivel az ÁSZ nem tehet különbséget a törvényi előírások között. 3 Kisebbségi önkormányzatok: cigány, lengyel, román, szlovák. 12

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november JELENTÉS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0941 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1038 2011. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. 13025 2013. március

JELENTÉS. 13025 2013. március JELENTÉS Kerepes Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13025 2013. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 15012 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0542-062/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. 13035 2013. május

JELENTÉS. 13035 2013. május JELENTÉS Hernádkak Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13035 2013. május Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 13122 2013. november

JELENTÉS. 13122 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Visegrád 13122 2013. november Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 0450 2004. október

JELENTÉS. 0450 2004. október JELENTÉS a Budapest Főváros Önkormányzatánál a működési célú pénzeszközátadás rendszerének ellenőrzéséről Az önkormányzati gazdálkodás átfogó ellenőrzésének II. üteme 0450 2004. október 3. Önkormányzati

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 14080 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0232-068/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013.

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013. _, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének- 2013. évben induló - ellenőrzéséről Tét 13172 2013.

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja 14011 2014. január Állami Számvevőszék lktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / 00

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / 00 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről / 00 Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata 14143 20140 június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0225-065/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. 1127 2011. december

JELENTÉS. 1127 2011. december JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogram működésének-támogatásának hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú közhasznú feladatok hatékonyabb ellátására

Részletesebben

JELENTÉS. Velence Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1269 2012. április

JELENTÉS. Velence Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1269 2012. április JELENTÉS Velence Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1269 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3091-020/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560122 Az

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 14190 2014. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0288-010/2014

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS. A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS. A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának ellenőrzéséről 14039 2014. március Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI 13094 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-351-010/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

JELENTÉS. Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13030 2013. május

JELENTÉS. Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13030 2013. május JELENTÉS Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről 13030 2013. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-259-014/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14140 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14140 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 14140 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0219-076/2014.

Részletesebben