Európai Térségtervezés. Prof. Guy Turchany

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Térségtervezés. Prof. Guy Turchany"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Európai Térségtervezés 1

2 Területfejlesztési alapfogalmak, dióhéjban. Földrajzi fogalmak a földrajz egyszerre természet- és társadalomtudomány. Tárgya egy új tértípus a társadalmi-gazdasági tér vizsgálata, és annak kölcsönhatása a természeti szférával. társadalomföldrajz: a földrajztudományt a társadalom oldaláról közelíti természetföldrajz: a természeti oldalról megközelítve foglalkozik regionális-földrajz: társadalmi-gazdasági tér fejlődése során elkülönült egységek oldaláról közelíti A földrajzi tér a területfejlesztésben A természeti tér, és az ebben megjelenő ember. társadalmi tér, gazdasági tér. kialakulása: 1 mezőgazdasági és iparosodási szakasz: a természeti tértől függött az ember. Kiegyensúlyozott. Az iparosodás előtti időszak. 2 ipari szakasz: kialakul az új tértípus. Az iparosodás kora 3 szolgáltatási szakasz: az új tértípus totálissá válik szerkezeti ágazata: háromszög-modell. A társadalmi-, gazdasági-, földrajzi-, infrastrukturális szférák egymásra hatnak. területi felosztása: fejlett és fejletlen csoportokba tömörülnek. Kialakulnak a centrumok és perifériák. 2

3 Népesség népességszám alakulása népesedés képlete: N=(SZ-H)+(Vb-Vk) születési arányszám: = SZ-H természetes szaporodás és vándorlási különbözet népesedéspolitika: direkt módszer: közvetlen beavatkozás, pl.: abortusz tiltása indirekt módszer: közvetett beavatkozás, pl.: szociális intézkedések Függ : vallástól, gazdasági helyzettől, iskolázottságtól, nemek arányától élve születési arány a népesség általános tápláltsági és egészségi állapotától termékenységi mutató : éves nőkre jutó élve születések száma népesedési átmenet : egy stabil állapotból egy másik stabil állapotba megy át. Társadalmi átalakulás. első szakasz: mezőgazdasági és iparosodási társadalomban történik. Magas születés, magas halálozás. második szakasz: ipari társadalom korai szakasza. Magasan marad a születés, a halálozás jelentősen csökken. Eredménye: népességrobbanás. harmadik szakasz: ipari társadalom késői szakasza. Folytatódik a halálozási szint csökkenése, de elkezd csökkenni a születések száma is. negyedik szakasz: szolgáltatási társadalom. Mind a kettő alacsony szinten állandósul, és helyre áll a kezdeti népszaporodás szintje. 3

4 A Népesség megoszlása nemek közti megoszlás : általában a megoszlás összességében 50-50%-os. A fejlődő országokat férfitöbblet, míg a fejlett országokat nőtöbblet jellemzi. kor szerinti megoszlás : korfák alapján megállapíthatók. Csoportok: 0-15 gyermekkorúak aktív korosztály à 39ig fiatal, 40től időseb 65 fölött öregkorúak Ezek alapján lehet növekvő-, állandó-, fogyó népesség és szintén maghatározható annak földrajzi eloszlása: A népesség és a migráció népesség térbeli eloszlása : a Föld népessége 7 milliárd fő, a népsűrűség a természeti tényezőktől függ pl.: víz, növény és állatvilág, levegő, éghajlat. A négy főbb régió ahol a népesség koncentrálódik Kelet-Ázsia Dél-Ázsia Európa Észak-Amerika Migráció: népvándorlás emigráció : bevándorlás, immigráció : bevándorlás 4

5 időtartam szerint : Állandó, ideiglenes, /periodikus-ingázás, ha rendszeresen történik(napi, heti, havi, évi) /nem periodikus ok szerint : kényszer (elhurcolás, menekülés, üldözés), gazdasági, tanulási lehetőség távolság szerint : interkontinentális, nemzetközi A migráció gyakran egyirányú a fejletlen és fejlett térségek között. Az urbanizációs folyamat többeközött ennek köszönhető. A kultúra Néhány fontos alaptétel A kultúra : emberen belüli rend, amely ellenáll a homo sapiens belső rendezetlenségének, entrópiájának. A kultúra tartalma ezért elsősorban információk, elvek, ismeretek, értékek, tradíciók, műveltség, vélemény és ezekhez hasonlók. A civilizáció az ember által alkotott eszközök koherens rendszere. A civilizáció tartalma ezért elsősorban gépek, szervezetek, úthálózatok, gazdaság, média, politikai berendezkedések stb. és ezek összekapcsolódása. A növekedés a kultúrák és civilizációk egyes összetevőinek, elemeinek mennyiségi szaporodása. A növekedés tartalmilag ezért elsősorban az egyes ismeretek, értékek, gépek, utak stb. számának emelkedése. A fejlődés a kultúrák és a civilizációk átstrukturálása bizonyos értékek és érdekek nyomására. A fejlődés ezért tartalmilag elsősorban a felfogások, a tradíciók, a szervezetek, a politikai rendszerek stb. belső átalakulása. 5

6 a földrajzi kultúra alapfogalmai kulturális földrajz : az emberi kultúra földrajzi, természeti környezetre gyakorolt hatásaival foglalkozik. kulturális jellemvonás : a kultúrát felépítő egységek. kultúraterjedés expanziós: egyik populációról a másikra terjed. hierarchikus: az eredeti kultúrát birtokló adja tovább a vele azonos szinten levő csoportoknak. járványszerű: határokat és hierarchia szintet nem ismerve terjed tovább. szelektív(stimulációs): csak a kultúra bizonyos elemei terjednek tovább. távolságidő gyengülés : a centrumtól távolodva a kultúra hatása gyengül, időt vesz igénybe, míg a távolabbi területekre elér. Kultúrtáj mesterséges közeg, melyet az ember alakít ki. kultúra alrendszerei civilizáció vagyis technológiai alrendszer társadalmi alrendszer ideológiai alrendszer kultúr-régió, olyan területi egység, amelynek társadalma valamely kulturális ismérv alapján összetartozik. 6

7 funkcionális kultúrrégió, jellemzője a heterogenitás. Inkább társadalmi, gazdasági, politikai funkció mentén szerveződtek. felfogásbeli kultúrrégió, csak az emberek felfogásában élő régió. Nehezen definiálható. Kultúr-területek, kiindulópontjai: társadalmi magatartásforma, vallás, nyelv, urbanizációs szint. A vallásföldrajz fogalma: fogalma a Föld népességének vallás szerinti megoszlásával, vallási hovatartozásával, továbbá a természeti-társadalmi jelenségek és a vallások kölcsönös kapcsolataival, térségi problémáival foglalkozik. vallások fejlettségi fokozatai primitív vallási hiedelmek, törzsi vallások, kultuszok, új vallások, fejlett vallások(történelmi vallások): államalkotó népek kultúrvallásai, erkölcsi felfogások jellemzik, magasabb műveltség. Pl.: egyiptomi, görög-római, germán, világvallások: követőik a világ vallásának jelentős részét teszik ki. szemita eredetű: lineáris időrendű, kinyilatkoztatás elvű, pl.: zsidóság, kereszténység, iszlám indiai eredetű: ciklikus világszemlélet, misztikus egységre törekszik, hinduizmus, buddhizmus, dzsainizmus, szikh, Zoroasztrizmus távol keleti eredetű: filozófiai rendszer inkább, bölcsesség elvű, konfucianizmus, taoizmus, univerzalizmus, sinto. 7

8 Etnikai megosztottság alapfogalmai: alapfogalmai etnikai földrajz, a földrajzon belül a népesség-, politikai-, történeti földrajzzal szorosan együtt működő rész diszciplína etnikai hovatartozás : az a mód, ahogy az egyének személyes identitásukat kifejezik. Az a társadalmi rétegződés, amely során leszármazás vagy kulturális jellemzőkön alapul a csoportképződés rassz: Az egységes emberi fajon belül kialakult, jellegzetes, öröklődő, genetikai tulajdonságokkal jellemezhető embercsoport etnikum(nép): emberek történelmileg kialakult együttese. Közös kulturális vonásokkal rendelkeznek, tudatában vannak egységüknek. etnikai kisebbség: nem rendelkezik anyaországgal, néprajzi csoport: rendelkeznek azonos kulturális jegyekkel, de nincs etnikai, nemzeti összetartozás. Pl.: székelyek, szászok etnikai terület: az a terület, ahol az adott etnikum a többséget képviseli etnikai határ: különböző etnikai területek találkozása A település fogalmak: fogalmak Település : társadalmi-gazdasági tér sűrűsödési góca. Egy embercsoport lakó- és munkahelyének térbeli egysége. Hajlék : lakófunkciót testesít meg. A természet jelenségeitől itt tudunk elhatárolódni, a családi élet színtere. 8

9 alapvető településtípusok: magányos település: egyetlen hajlék önálló gazdasági egységként működik (tanya). csoportos település: két fajtája lehet attól függően, hogy milyen sokoldalú és magas szintű funkciókkal rendelkezik. falu: a funkciók viszonylag kisszámúak és alacsony hierarchia szintűek. város: a funkciók bonyolultabbak, nagyobb számúak, és hierarchia szintjük is magasabb. A települések funkcionális tagozódása Agrárvárosok, viszonylag kis települések, fő funkciója az agrártermelés. Piaci jelleggel is rendelkezik. Iparvárosok : Az iparosodási fázisban kialakuló városok. Ágazati beosztásától függően több alfaja is van. Kereskedelmi városok, a kereskedelmi funkció, vagy annak valamely ágazata dominál a többi felett. Kikötővárosok : tengeri és folyami kikötök szerint csoportosíthatók. Átkelőhelyek, folyókkal összefüggésben alakultak ki. Közigazgatási központok, az államszervezet kialakulásával és belső tagozódásával jönnek létre. Zarándokhelyek, vallási központok, vonzza a zarándoktömeget de szezonális. Turisztikai és fürdővárosok : általában a szezonálisság jellemzi őket. 9

10 Egyetemvárosok, Jellemzője, hogy korösszetételük juvenilis, így a funkciók is ennek a korosztálynak a kiszolgálására jönnek létre. A mai társadalmakban politikai, mind gazdasági jelentőségük egyre nagyobb. Konferenciavárosok, hazai és nemzetközi konferenciák megszervezésére van megfelelő infrastruktúrájuk. Nemzetközi szervezetek központjai, nemzetközi jelentőséggel bírnak, de nem világvárosok. Ezeket a típusok nem mindig elválaszthatóak, mi több legtöbbször több kombinációjukkal találkozunk. Urbanizációs ciklus I. Szakasz : Az ipari forradalomhoz kapcsolható, jellemzője a városrobbanás. A Időben a XVIII. század végétől századunk 30-as éveiig tartott. II. Szakasz : Az urbanizáció szakasza. A népesség térbeli elhelyezkedésének dekoncentrációja jellemzi. A nagyvárosok helyett a betelepülés a városok melletti kistelepülésekbe irányul. Ez a szakasz a 60-as évekig tartott. III. Szakasz : területfejlesztés szakasza. A hetvenes évektől figyelhető meg a jelenség. A foglalkoztatottak nagy része már nem a termelő ágazatokban van, hanem a szolgáltatásokban talál munkát. A falusi térségek szerepe megnő az oda kitelepülő lakosság hatására, az ingázás egyre nagyobb távú. A városi térségek leértékelődnek. A városok körüli elővárosi gyűrű azonban tovább bővül. IV. Szakasz : Posztmodern urbanizációnak szakasza. Ez egy jövőbe menő következtetés, még nem észlelhető sehol. A csúcstechnológiák széleskörű, általános elterjedésére alapul. Feltételezik, hogy egységes civilizációs szintű településrendszer alakulhat ki, így számolhatunk újabb központok megjelenésével. 10

11 Települési morfológia Alapfogalmak : A településmorfológia a települések alaktanával foglalkozik, és három megközelítésben vizsgálja azt. hajlékok morfológiai leírása, annak funkcionális átalakulása, elterjedése a településen település-alaprajz kérdéseit vizsgálja, a funkcionális változásokra és azoknak hatására mutat rá az alaprajz változásának segítségével azt vizsgálja, hogy milyen hajlékok épülnek a város mely területén, ezekben milyen a lakók anyagi helyzete a beépítés típusai: Sakktábla alapú 11

12 Kulturális örökség Az Európai Közösségi Szerződés 151. cikke értelmében a Közösségnek úgy kell segítenie a tagállamok kultúráinak virágzását, hogy közben tiszteletben tartja a nemzeti és regionális különbségeket, és előtérbe helyezi a közös kulturális örökséget. Mit nevezünk örökségnek? Örökség mindaz, amit a múlt örökül hagyott a jelenkornak, beleértve a kultúra részterületeit is: nyelvet és szokásokat, népművészetet, zenei és művészeti tradíciókat, néptáncokat, helyi termékeket, helyi ételspecialitásokat, helyi kézművesipart és kereskedelmet, építési és tájrendezési tradíciókat, valamint az idők folyamán felhalmozódott szaktudást. Az épített örökség a folyamatosság, az állandóság maga a biztonság, hatósági állásfoglalástól függetlenül. Szép vagy védelemre méltó történeti települési környezet. Az olvasható rend, amiben el tudunk igazodni, a múlt hangulatát, levegőjét sugárzó, nyugodt harmónia megtestesülése. Települési örökség : Az épített környezet történeti települési értékeinek összessége - elsősorban nem az egyes objektumok, hanem azok térbeli összefüggései, térbeli rendje és az ezekben megnyilvánuló településkép, valamint a település kialakulásában szerepet játszó történeti, emberi és gazdasági (humánökológiai) összefüggések tárgyiasult értékei -, a településközi tér és település hagyományos kapcsolata, településszerkezet, telkek, telekrendszerek, utcavonalak és településkép történeti értékrendszere. Az érték- és érdekvédelmi terv következő lépése egy megvalósíthatósági tanulmány és konkrét intézkedési terv készítése lesz. Műemlék : amit hivatalosan műemlékké nyilvánítottak. 12

13 Világgazdaság történelmi háttér. I. szakasz: földrajzi felfedezések és gyarmatosítás merkantil kapitalizmus a tőkés viszonyok elsőként a kereskedelemben jelennek meg, melynek előképei az antikvitásban és a középkorban találhatóak meg. cél a profit maximalizálása a felfedezések hatására a mediterrán területekről a hangsúly áthelyeződött az atlanti partvidékre, elkezdődik az Európán kívüli és belüli kereskedelem összekapcsolódása tőkés alapokon és a világpiacok kialakulása II. szakasz: A merkantilista kereskedelem lehetővé tette a feudális agrár viszonyok felbomlását : Európa népessége ugrásszerűen megnő. Megindult a földesúri birtokok modernizálása cél a termelés maximalizálása eredeti tőkefelhalmozás Polgári társadalmak kialakulása Kelet- és Nyugat-Európa közötti munkamegosztás. A centrum-periféria viszonyt főként a hatalmi és politikai érdek határozta meg, és nem a gazdaság Európából iparcikkek áramlanak Afrikába a rabszolgákért, és Amerikába aranyért és ezüstért. 13

14 III. szakasz Ipari kapitalizmus ( ) céh - manufaktúra - gyáripar Az ipari forradalom tényezői : a textilipar - energiatermelés - közlekedés - nehézipar - kereskedelem - demográfia és a városok forradalma Egypólusú világrendszer, ahol a végén Nyuga-Európa tölti be a vezető szerepet IV. szakasz: A világgazdaság a XXI. századig monopolkapitalizmus, imperializmus, tőkekivitel tőkekoncentráció, monopolkapitalizmus à létrejönnek azok a monopolok, amelyek egy-egy területet befolyásolnak gyarmatosítás új modellje nincs klasszikus gyarmatosítás, csak koncessziók. Olyan országokat akarnak, ahol sokan élnek és fejletlenebb a gazdaság, így nagy felvevőpiachoz jutnak. már nem tökéletes verseny van jelen a gazdaságban centrumtérségek kiterjedése, pl.: Franciaország, Hollandia, Belgium, OsztrákMagyar Monarchia, USA, Japán többpólusú világgazdaság tőkekivitel A monopolkapitalizmus elkezd befektetni a volt gyarmatokon, így néhány terület részt vesz a világgazdasági hálózatban, de nem a legmagasabb színvonalon és erős belső piac és tőke hiányában függő marad a monopolisztikus központoktól. Más régiók teljesen leszakadnak és örök nyomorba kényszerül sokszor kolosszális természeti forrásai ellenére, vagy talán éppen azért? 14

15 A világgazdaság a XXI. században a volt gyarmatok önállóvá, politikailag szuverén államokká váltak de a függőség még mindig meg van a nemzetközi gazdasági kapcsolatok által a centrumot Észak-Amerika, Európai Unió, Kína, Japán adja a centrum országokban egy információs társadalom épült ki a centrum országok a profit maximalizálása érdekében a perifériákra helyeznek ki egyes részfolyamatokat a centrum-periféria viszony újratermelődik, a függőség kölcsönössé válik fejlődő országok egy része a beáramló tőkével és új piaci és technikai ismeretekkel felgyorsíthatják gazdaságukat A természeti erőforrások igénybevétele, lassan a kimerülésig fokozódik Mezőgazdaság. A mezőgazdaság területi szerkezetét meghatározó természeti tényezők : Domborzat: Domborzat a művelhető terület nagyságát és a földhasznosítás lehetőségeit szabja meg. A nagyobb leejtőket a szőlők is elviselik, és a napsugárzás beesési szöge. A földművelés magassági határa a hideg határ. Éghajlat : az éghajlat meghatározza a termesztés ciklikusságát, a termeszthető növények fajtáját. Az éghajlatban a csapadék és a hőmérséklet a legnagyobb befolyásoló tényező. Talaj : a legfontosabb természeti tényező, amely semmi mással nem pótolható. A természetes növényzet kihat a termőföld minőségére is. A emberi beavatkozással fokozni lehet a talaj termelőképességét, de a veszélyeket nem mindig ismerjük fel. 15

16 Az európai regionális és kohéziós politikának alakulása, jelene és jövője Az Európai térségre vonatkozó tervezés alakulása 1968 és 2003 között A területfejlesztés feladata az, hogy a területi adottságok, a lehetőségek és a térelemek közötti kölcsönkapcsolatok törvényszerűségeinek feltárása és hasznosítása révén kedvező feltételeket teremtsen a társadalmi alapfunkció gyakorlásához. A területfejlesztés hosszú távú céljai a következők: munkalehetőségek teremtése, a munkanélküliség csökkentése, a túlnépesedett városközpontokra nehezedő demográfiai nyomás csökkentése, a nemzeti erőforrások hatékony hasznosítása, a régiók közti fejlettségi különbségek mérséklése, a regionális kultúrák és identitás megőrzése, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek lakta területekre. a népesség és a környezet egyensúlyának a megőrzése, illetve helyreállítása. Ezek megvalósításához eszközökre van szükség. A területfejlesztés eszköztára sokfajta elemet tartalmaz, alkalmazásuk a gazdaságpolitikai irányzatoknak megfelelően országonként és a területi fejlődési problémák milyensége szerint régiónként változatos lehet. A regionális fejlesztési célok megvalósítása általában az alábbi eszközökkel történhet: pénzügyi ösztönzők (tőkejuttatások, költségvetési támogatás, kedvezményes hitelkonstrukciók, kamatkedvezmények, adókedvezmények, gyorsított értékcsökkenési leírás, munkaerő-mobilitási és átképzési támogatások), 16

17 központi szabályozás (területileg körülhatárolt fejlesztési korlátozás, tevékenységek visszafejlesztése, áttelepítése, területi tervezés és programozás, állami tulajdonú vállalatok alapítása, állami megrendelések preferálása, az állami intézményrendszer decentralizálása, növekedési pólusok, fejlesztési területek kijelölése), infrastrukturális beruházások (a gazdaságfejlesztés kedvező környezetének komplex alakítása: energetikai rendszer, vízellátás, közlekedési hálózat, ipari parkok, kutatási-fejlesztési kapacitás, szakemberképzés, pénzügyi- gazdaságipiaci szolgáltatások fejlesztése). A területfejlesztési feladatok végrehajtását, az általános célkitűzések regionális adottságoknak megfelelő részletes kifejtését, a fejlesztési eszközök kiválasztását és alkalmazását vertikálisan és horizontálisan tagolt intézményrendszer végzi. Az állami szerepvállalás fokozódásával, a területfejlesztési feladatok számának gyarapodásával, a fejlesztésbe bevont térségek méretének és körének változásával és az eszközök választékának bővülésével párhuzamosan differenciálódott a területfejlesztés szervezeti rendszere. Kezdetben a néhány kisebb térségre kiterjedő feladatokat valamely központi szervezet kiegészítő tevékenységként képes volt megszervezni. Az 50-es évtizedtől azonban már központi kormányzati szervek alapfeladatul kaptak regionális fejlesztési funkciókat, kiépültek a központi hatóságok dekoncentrált területi intézményei, egyre több feladatot vállaltak magukra a regionális és a helyi önkormányzatok, és pozíciókhoz jutottak a döntés-előkészítésben a területfejlesztés más szereplői (érdekképviseletek, a társadalmi mozgalmak, nemzetközi szervezetek) is. A 70-es évtized végén szinte valamennyi nyugat-európai országban új területfejlesztési politika bontakozott ki. Úgy is lehet mondani, hogy új regionális politikák körvonalai formálódtak. 17

18 DATAR 1963 Direction de l'aménagement du Territoire et á l'action Régionale Területfejlesztési és regionális akcióprogram igazgatósága. Helyzet felmérési alapadatok : Népesség Népességi változások Gazdasági erősség Kulturális jelentőég Kutatás - fejlesztés Városok nagysága és hatásköre Gazdasági kisugárzás J.-P- Vouga 18

19 Meghatározó térszerkezeti modellek Az 1960-as években Nyugat-Európában egy új, de egyenlőtlen gazdasági fejlődésnek köszönhetően jelentős térszerkezeti átalakulás ment végbe, amely megváltoztatta Nyugat-Európa hagyományos akciócentrumait, növekedési pólusait. Az 1980-as évek végén Franciaországban létrejött egy modellszerű térszerkezeti elmélet, amely az Európában zajló folyamatokat ábrázolta. A francia kormány tervezési intézete, a DATAR készített egy tanulmányt, amelyben Nyugat-Európa 165 db 200 ezer főnél népesebb városát vizsgálták. A DATAR munkáját igen nagy érdeklődés és kritika fogadta és rövid időn belül két alternatív modell is született ben az Ile de France régió regionális tanácsa megalkotta a kék csillag (2. ábra) modelljét, amely szerint Európa fő gravitációs központja a London- Párizs- Brüsszel vonaltól Berlin-Hamburg sávig, míg délen Zürichig húzódik. Erről a területről csápok indulnak ki DélNyugat, illetve Dél-Kelet irányban ben a DATAR-nak volt egy újabb munkája, amely a kék banán belső ívén egy új növekedési zónát jelölt ki, amelyet francia banánnak nevezett el. Németország is változtatni kívánt azon a helyzeten, hogy az északi területei döntő mértékben kimaradtak az Európai zónából. Ennek érdekében az 1990-es évek elején Hamburg központtal egy új potenciális növekedési térség kijelölésére került sor, amelyet egyes szerzők német púpnak neveznek A volt szocialista országok rendszerváltoztatása után Kelet-Közép-Európában is születtek térszerkezeti modellek. Az első jelentősebb 1992-ben alakult, amely tulajdonképpen geopolitikai és geo-ökonómiai tengelyeknek tekinthető. A térséggel foglalkozó modellek közül a legfontosabb a Közép-Európai bumeráng modell, amely magába foglalja a Közép-Európai országok teljes körét. Az 1990es évtized második felében a Közép-Európai bumeráng eredeti modelljében kisebb változtatást végrehajtottak, amelyek közül legjelentősebbnek egy újabb növekedési zóna kialakítása tekinthető, amely Szlovénia és Észak-Horvátország területét jelöli meg, így tulajdonképpen kapcsolatot teremt az egyik olasz 19 régióval.

20 1992 DATAR a kék banán modell 1991 az Ile de France régió regionális tanácsa kék csillag modellje. 20

21 Közép-Európai bumeráng modell 1992-ben alakult, geopolitikai és geo-ökonómiai tengelyeknek 21

22 A 1990-es évek közepén már arra is történtek kísérletek, hogy az egységes Európát is kifejező térszerkezeti modelleket, elméleteket dolgozzanak ki. Ennek jegyében született meg az úgynevezett vörös polip modell 1998-ban, amely azt próbálta felvázolni, hogy melyek lesznek Európában 2046-ban a leggyorsabban fejlődő térségek. 22

23 DATAR 2003-as felmérés főbb elemei A felmérés főbb elemei : 180, egyenként legalább 200 ezres nagyvárost az Európai Unió, illetve Svájc és Norvégia területén. A kutatók 15 különböző szempont alapján pontozták a településeket így számításba vették : lakosságszámukat, ennek alakulását, dinamikáját megközelíthetőségüket, a felmérés készítői megvizsgálták, hogy egy napon belül milyen könnyű egy oda-vissza utat megtenni az adott település és más európai nagyvárosok között, ezzel mérve a város megközelíthetőségét. Ezt a versenyt nagy előnnyel Párizs nyerte, Brüsszel, Európa "fővárosa" messze lemaradt tőle. kulturális kisugárzásukat, Gazdasági jelentőség, például azt, hogy hány nagy cég székhelye található területükön. A nagy cégek központjait illetően a kép egyértelmű: 40 százalékuk vagy Londonban, vagy Párizsban telepedett le (a brit főváros azért előnyben van), s messze lemaradva jön a harmadik helyen Amszterdam. A környezet állapota Európa-szerte több szempontból javult az elmúlt évtized folyamán, de a javulás nagy részét - úgy tűnik - kioltja a gazdasági növekedés, így a kormányoknak még jelentős lépéseket kell tenniük azért, hogy a gazdasági tevékenységek nyomán jelentkező környezetterhelést e tevékenységektől szétválasszák. A nem fenntartható gazdasági tevékenységek miatt Európa környezeti állapotának javulása veszélybe került. 23

24 Népesség 24

25 Népességi változások 1950 és 1990 között 25

26 Gazdasági jelentőség 26

27 Kulturális jelentőség 27

28 Kutatás - Fejlesztés 28

29 Városok nagysága és hatásköre 29

30 Gazdasági kisugárzás 30

31 ESPON European Spatial Planning Observation Network 2005 Az Európai régiók gazdasági összefüggései folytonosságai és szakadásai GDP/fő 31

32 Népesség és GDP áramlatok 32

33 Európai régiók gazdasági teljesítménye Általános besorolás : Alul teljesítenek Átlag alatti általános tendenciák Átlag Átlagon felüli általános tendenciák Kiváló teljesítmény 33

34 Európai régiók Gazdasági tendenciái Általános besorolás : Átlag feletti Átlag feletti általános tendenciák Átlag Átlag alatti általános tendenciák Átlag alatti 34

35 Európai régiók Elérhetősége Teljesítmény és hozzáférhetőségi mutatók : Alul teljesítők Átlag alatti Átlag Átlag feletti Kiválóan teljesítők 35

36 Európai régiók Híradástechnikai teljesítménye Elérhetőségi mutatók : Kiválóan teljesítők Átlag feletti Átlag Átlag alatti Alul teljesítők 36

37 Európai régiók Város - vidék tipológia Város-vidék besorolás népesség és területhasználat alapján : Magas szintű városi befolyás és humán erőforrás Magas szintű városi befolyás és közepes humán erőforrás Magas szintű városi befolyás és alacsony humán erőforrás Alacsony szintű városi befolyás és magas szintű humán erőforrás Alacsony szintű városi befolyás és közepes humán erőforrás Alacsony szintű városi befolyás és humán erőforrás 37

38 Népvándorlás és környezet Népesség növekedés Pozitív népvándorlási és születési mutatók Pozitív népvándorlási és negatív születési mutatók Negatív népvándorlási és pozitív születési mutatók Népesség csökkenés Negatív népvándorlási és pozitív születési mutatók Pozitív népvándorlási és negatív születési mutatók Negatív népvándorlási és negatív születési mutató 38

39 Potenciális több pólusú Európa kép. Lakosok száma a potenciális több központú integrációk területeken : 39

40 Fenntartható területfejlesztés alapkérdései. 40

41 Módszertani megközelítés 41

42 Az európai területfejlesztési politika főbb eszközei. A régiók bizottsága Az Európai Unió helyi és regionális önkormányzatokat képviselő politikai testülete. A régiók bizottsága mint tanács adó testület képviseli az európai régiók érdekeit és így az Európai Uniót közelebb kerülhet az állampolgáraihoz. A régiók bizottsága jelenleg 344 helyi, illetve regionális képviselőből áll. A 27 nemzeti delegáció mellett 4 politikai csoport alakult és 6 szakbizottság jött létre. A régiók bizottságának megalakulásának fontosabb lépései: 1992 Maastrichti szerződés: A régiók bizottságának létrejötte 1997 Amsterdami- szerződés: a régiók bizottságának helyzete megerősödik, bővül a kötelező konzultációs illetékességi köre és már az Európai Parlamentnek is kikérhetik a véleményét Nizzai- szerződés: Csak megválasztott vagy politikai felelősséggel tartozó képviselő lehet a régiók bizottságának a tagja A régiók bizottságának tagsága a 27-ek Európájában 317-ről 344 főre bővül A Lisszaboni szerződéssel : erősödik a régiók bizottságának intézményi pozíciója és politikai szerepe. A régiók bizottságában a régiók és városok képviselői megoszthatják egymással a sikeres és sikertelen tapasztalataikat, ezzel is elősegítve egymás regionális munkáját és javítva a döntéshozási folyamat minőségét. 42

43 döntéshozatali folyamatba, hiszen háromnegyede a döntéseknek ezen a szinten lesz végrehajtva. 2. az Európai Unió állampolgárait is bevonják, képviseleti alapon, ebbe a nagyon gyorsan előrehaladó folyamatba, és így az egész rendszer emberközpontúvá váljék, a különböző szinteken fennálló távolságok csökkenjenek. Ezen törekvéseket a szerződésekben is megalapozták miszerint az Európai Komissiónak ki kell kérni a véleményét az adott térség képviselőitől, ha a későbbi döntés közvetlen kihatással lehet az adott területre. A régiók bizottságának munkájának megszervezése a következő : évente 7 ülés plenáris ülések napirendjének előkészítése - a régiók bizottságának politikai programjának kialakítása - a szakbizottságok megbízása - a vélemények megírásával határozathozatal saját kezdeményezésű vélemény készítéséről A régiók bizottságának a szervezeti felépítése : 43

44 A régiók nemzeti szinten. Magyarország régiói Magyarország hét tervezési-statisztikai régióra osztását 1999-ben végezték el az évi XCII. Törvény értelmében, ami az évi XXI. törvény módosítása. A régiós felosztás elsősorban az Európai Unió statisztikai alapon (NUTS) nyugvó támogatási rendszer miatt jött létre. Bár a kormány kidolgozott egy törvényjavaslatot a megyerendszer régiókkal való felváltására 2006-ban, ennek hiányzott a szükséges országgyűlési támogatottsága. 44

45 Régió neve Észak-Magyarország Terület Népsűrűség (km²) Népesség (fő/km²) Észak-Alföld Megyék Megyei jogú városok Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád Miskolc, Eger, Hajdú-Bihar, Debrecen, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok, Nyíregyháza Salgótarján Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Közép-Magyarország Kecskemét, Békéscsaba, Szeged, Hódmezővásárhely 408 Pest, Budapest főváros Érd 99 Komárom-Esztergom, Fejér, Tatabánya, Székesfehérvár, Veszprém Dunaújváros, Veszprém 90 Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala Győr, Sopron,Szombathely, Zalaegerszeg,Nagykanizsa 70 Baranya, Somogy, Tolna Pécs, Kaposvár, Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Szekszárd Magyarország a következő eurorégiókhoz tartozik: Kárpátok eurorégió Nyugat-Pannónia eurorégió Duna-Dráva-Száva - Duna-Körös-Maros-Tisza (DKMT) - Ister-Granum Eurorégió. 45

46 Az Európai Unió térségfejlesztési politikája. Főbb célok : A hátrányban lévő térségek fejlődésének támogatása A hátrányos helyzetűvé vált ipari térségek re konverziójának támogatása Az oktatás, nevelés elősegítése egy fenntartható területfejlesztés érdekében. FEPED Forum Consultatif Européen pour l Environnement et le Développement Durable. Európai Környezeti és Fenntarthatófejlődés Konzultációs Fóruma Főbb céljai és feladatai : Irányelvek a célok az összes politikában való integrálásáról, vízügyi keret irányelv, 6. környezetvédelmi keretprogram, integrált termékpolitika, társadalmi, környezeti és gazdasági indikátorok kidolgozása. Nyilvántartási lapok az elért eredményekről (uniós, nemzeti, regionális és helyi) Fenntartható Fejlődési Tanácsa (federációs struktúra), útmutatás a különböző szektoroknak : európai parlament, tagállamok tanáccsal való ellátása, felvilágosítás nemzeti közvetítők, (szakértelem, függetlenség, hírnév, nyitottság stb ) 46

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára KÉZIKÖNYV regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára 1 Szerkesztette: Lengyel Eszter change menedzsment szakértő Szakmai lektorok: Hanis Béla EU akkreditált szakértő Ing. Zuzána Záborská

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Területi kohézió 2009. április

Területi kohézió 2009. április Területi kohézió 2009. április TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS...2 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...3 1. TERÜLETI BEOSZTÁS RENDSZEREI...4 2. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK, KISTÉRSÉGEK VÁLTOZÓ SZEREPE, NEMZETKÖZI KITEKINTÉS...5

Részletesebben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Dr. Benke Magdolna A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar KERPELY KÁLMÁN NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Prof. dr. Nagy

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 A Területi Agenda 2020 háttérdokumentuma Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 a területi tervezésért

Részletesebben

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Filep Bálint A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Doktori értekezés TERVEZET Konzulens: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9 Bevezető Előző számunkban jeleztük, hogy cikksorozatot közlünk a VÁTI Elemző és értékelő irodája által készített munkákból, mely vizsgálatok és elemzések az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatával

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A SÁTORALJAÚJHELYI KISTÉRSÉGBEN Készítette:

Részletesebben

97/2005.(XII.25.) OGY határozata

97/2005.(XII.25.) OGY határozata Az Országgyűlés 97/2005.(XII.25.) OGY határozata az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Az Új Magyarország programja

Az Új Magyarország programja A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Az Új Magyarország programja (1. olvasat) Partnerségi egyeztetési változat: A stratégia meghatározása 2006. február 28. (2006. március 9-én frissítve) Változat: UMP 1.10v3

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ELFOGADOTT VÁLTOZAT 2015.02.12. CCI Cím Verzió Első év 2014 Utolsó év 2023 2014HU16M2OP001 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Elfogadott

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben