Főidényi F. László A POLGÁRI DRAMATURGIA KIALAKULÁSA ANGLIÁBAN. Szinházelméleti Füzetek 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főidényi F. László A POLGÁRI DRAMATURGIA KIALAKULÁSA ANGLIÁBAN. Szinházelméleti Füzetek 7"

Átírás

1 Főidényi F. László A POLGÁRI DRAMATURGIA KIALAKULÁSA ANGLIÁBAN Szinházelméleti Füzetek 7

2

3 SZÍNHÁZELMÉLETr FÜZETEK 7

4 I

5 Főidényi F. László A POLGÁRI DRAMATURGIA KIALAKULÁSA ANGLIÁBAN (A restaurációs dráma) Magyar Színházi Intézet Budapest 1978

6 Lekt orálta ALMÁSI MIKLÓS ISSN " ISBN I 34 1 Felelős kiadó a Magyar Szinházi-Intézet igazgatója Készült a Magyar Színházi Intézet sokszorositó üzemében Budapest, I», Krisztina krt 57» Felelős vezető Dr. Osváth László gazdasági igazgató 300 példányban

7 TÁPTALOM I. A restaurációs dráma külső társadalmi meghatározottsága I I. A restaurációs komédia Előzmények, fogalomból! változások A restaurációs komédia dramaturgiai.jellegzetessége 51 III. A restaurációs tragédia 35 IV. A restaurációs szir.pad és dráma dranaturgiai formalizmusa 106 V. Elvi következtetése':: 1?0 Jegyzetek 135

8 » \ i

9 I. A RESTAURÁCIÓS DRÁMA rülsg TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA A restaurációs dráma restaurációja a XX. században kezdődött el. A viktoriánus izlést maga mögött hagyva,az 1920-as évek generációja fedezte fel magának a frivolitásban, cinizmusban bővelkedő darabokat, és a restaurációs vigjátékok irán- - ti lelkesedés határozott állásfoglalást jelentett. A korabeli beszámolók szerint merészség kellett ahhoz, hogy a szinházak felujitsák a két és fél évszázaddal korábban irt darabokat, s a londoni Lyric Theatre a Hammersrnith-ben a sorozatos bemutatók révén kesztyűt dobott az általános közízlésnek. Részletes elemző munkák kisérték a bemutatókat- - s Nicoll, Dobrée vagy Palmer restaurációs drámát anulinányai hasonló szellemben fogantak. A restauráció restaurációja feltartóztathatatlan lett, s 1938-ban megjelent Malcolm Elwin katalógusa /The Playgoer's Handbook to Restauration Drama/, ami jelzi, hogy e drámatermés egyre erősebben behatolt a közönség tudatába. Sir John Gielgud a 30-as éa 40-es évek fordulóján 471-szer játszotta el Congreve Szerelmet szerelemért /Love for Love/ c. darabjának főszerepét, s a leghíresebb restaurációs vígjátékírók müveit ma már minden évadban uj és uj felújításban láthatja a londoni közönség. Az 1920-as évek reakciója korántsem volt véletlen. Anélkül, hogy részletes párhuzamot vonnánk az angol restauráció és az 1920-as évek közhangulata között, bizonyos analógia mégis magától kínálkozik. A minden mindegy elv, a felelőtlen cinizmus és a kézzelfogható érzákiségbe, mint egyetlen szilárd fogódzóba való kapaszkodás a húszas évekre ugyanannyira jellemző, mint

10 az 1660 utáni időszakra A T. S. Eliot költ era any ékben megjelenő világ, a Virginia Woolf regényekben ábrázolt társaságok, Stephen Spender izgalmas Önéletrajzában bemutatott mindennapi élet egyformán ezt bizonyitja. E szkeptikus közönséget, a talaját vesztett polgári világot Oscar Wilde frivolitása sem e- légitette ki kellőképpen, és szükségszerű volt, hogy felfedez*- zék azt a drámatermést, amely eddig lappangott, és amelynek legkiválóbb darabjait a viktoriánus kor éppen hogy csak megtűrte. A felszíni párhuzarakeresésen tul azonban nera csupán a szkepticizmusra, az erkölcs elvetésére és a cinizmusra bukkant rá a XX. század. Mindez sokkal inkább burok volt, amelynek mélyén egy összefüggő világ és világlátás 1 rejtőzött. A modern polgári világ kialakulásának kezdetét jelentik ezek az 1660 és kb között készült drámák, és csirájában fellelhető itt mindaz a kérdés,"probléma, amivel a polgári világnak előbb vagy utóbb szembe kellett néznie. A XVTI. század világa a korabeli művészet szféráján belül szükségszerűen kitágult, a felszinen megjelenő tendenciák és törvényszerűségek a drámákban plasztikusabbakká és ugyanakkor tipikusabbakká ás felismerhetobbekké váltak. Természetesen az utókor bölcsessége tudja est csupán, és a XVII. század nem sokat törődött azzal, hogy e drámák sgy uj világ készülődését leplezik le. A XIX. század farizeus közerkölcse csupán érezte, hogy ezek a darabok kiraéletlen őszinteséggel tárják fel a polgári világ lán-egét, és természetes reakciója a morális szinezetü megbélyegzés volt. À XX. század száméra tudatossá vált, hogy mit lepleznek le ezek a drámák, és a restaurációs darabok újjáélesztése közvetett kritikát jelentett e világ fölött. Nem feladatunk, hogy e kritika hatékonyságát, őszinteségét megvizsgáljuk. Sokkal fontosabb most a tény: a kifejlett polgári világ felismerte magát e darabokban, vsgy óvatosabban fogalmazva: a XX. század magához közelinek és önnön világával rokonnak érezte a XVII. század második felében készült színmüvek erkölcsét. E drámák vizsgálatának igy elsősorban annyiban van értelme, amennyiben a jelsn összefüggésében elemeszük őket. Legfontosabb feladatunk ezért az, hogy megnjz-

11 zük, milyen értelemben ne ve s he tők ezek a drámák a XX. század szerves előzményeinek, éa hogy mennyiben igazolta az utókor fejlődése e darabok igazságát. Ha szem'igyre vesszük a legszorosabb értelemben vett külső feltételeket, akkor az első szinten a kételynek kell hangot adni. Ugy tűnik ugyanis, hogy hipotézisünknek, a darabok a polgári világot anticipálják, amely szerint ezek ellentmond az a tény, hogy a maguk korában ezek s drámák egy nagyon leszűkített körű nemesi közönségre hatottak, lezárt világon belül mozogtak, s a színjátszás is elsősorban a királyi ház és az arisztokrácia privilegizált szórakozása v o l t. A zárt körön belül moz^ó drámairodalom és színművészet nem tudott kilépni ebből a körből, és ezért az tűnik valószínűnek, hogy mivel a szükséges életanyagot is csupán ebből e lehatárolt világból nyerhette, ezért ezek a. drámák az adott világ teljességét torzítva, egyoldalúan, sőt, e- setleg hamisan tükrözték. Ezt figyelembe vive az is kérdésesnek tűnik, hogy ezek a darabok valóban a kibontakozó polgári világ erkölcsét, hangulatát ás világlátását képviselik-e. Bizonyos fokig jogos a vád. A restaurációs dráma korántsem öleli fel a kor extenzív teljességet, sőt Henry James, az iró szerint az Erzsébet-korral szemben a restauráció drámája nem ábrázolja megfelelően a kort, hiszen a drámákban meg nem jelenő világ alapvetően különbözött a színmüvekben bemutatottól. J. W. Krutch számítása szerint az közötti irodalmi termésnek i a színdarabok csupán 2 fá-át alkotják, és ez máginkább alátámasztja H. James nézetét, noha másfelől Allardyce Nicoll statisztikája szerint ugyanebben az időszakban legkevesebb színdarab látott napvilágot. A polgárháború utáni kor meg mindig forrongó hangulatát azonban nehéz számokkal jellemezni, de ha ehhez mégis ragaszkodunk, akkor az is kiderül, hogy a megjelent nyomtatott írásoknak legalább fele vallásos jellegű mű. Az irodalmi alkotások szférája ezzel számottevően szűkül,

12 de a Krutch által emiitett 2 % továbbra ia azt a nézetet látszik igazolni, amely szerint a korabeli drámatermésnek csak nagyon áttételesen volt köze a kor lényegéhez. A korabeli közönség szociológiai rétegződése szintén ezt az érvet támasztja alá. A restauráció időszakában /amit a jelen esetben irodalomtörténeti korszakolásnak tekintünk ás ennyiben az 1660-tól kb ig terjedő időszakot öleli át/ Londonban csupán két szinhaz létezett, és ezek közönsége szűk és ugyanakkor állandó is volt. Az Erzsébet-korral szemben feltétlenül hanyatlásról kell beszélnünk, és a közönség rétegződé se, illetve ennek megváltozása nagyon erősen befolyásolta a drámákat, mind a forma, mindpedig a tartalom tekintetében. A későbbiekben térhetünk csak ki arra, hogy a közönség igénye és befogadása mennyiben szükségszerűen a kor függvénye és mennyiben járul hozzá a dráma ós színművészet átstrukturálódásához, és pillanatnyilag ennek a viszonynak a puszta szociológiai vetületével kell megelégednünk. Nyilvánvaló, hogy az Erzsébetkor számára más jelentősége volt a színművészetnek, mint a restauráció számára. Ide kívánkozik a Lord Mayor 1594-ben íródott levele, amelyben megállapítja a színházakról, hogy "rendszerint ott találkoznak a Városban tengő-lengő csavargó és gazdátlan szolgák, rablók, lótolva^ok, keritők, csalók, hamiskártyások, árulók és hasonlók, ott társulnak és szövetkeznek". /Az igazság kedvéért e sorból ne hagyjuk ki a nemeseket, arisz tokratákat, lovagokat, polgárokat sem./ A színház tehát a kora beli London legtöbb rétege számára egyfajta természetes életteret jelentett s ez a természetes, közvetlen viszonyulás határozta meg az Erzsébet-kori dráma jellegét is. A társadalom különböző rétegeinek együttléte a modern közönság passzív befogadásával szemben aktívnak tekinthető, és az érdekviszonyok kuszasága és ugyanakkor áttekinthetősége olyan szerves egységet teremtett a különböző osztályok és rétegek között, amely nemcsak objektiven, hanem szubjektiven is létező volt. John Dover Wilson szép szavakkal jellemezte az Erzsébet-kort: "Periklész óta a történelemben páratlan módon kapcsolódott egybe a társadalmi stabilitás az egyén korlátlan lehetőségével, s az

13 Erzsébet-kornak ez aéta meg kiegyensúlyozott szárnyalását, e- gyedi boldogságát és spontaneitását. Az egész világ forrongott, ám egyfajta csoda révén az emberek mégis szilárd talajon jártak,^ Közismert, hogy ennek milyen hatása volt a szinházra ben a restaurációs kor leghiresebb színészéről, ïïhomas Bettertonról irva Charles Gildon a következőképpen emlékezett meg az Erzsébet-kor színházi életéről: "Körülbelül száz évvel ezelőtt egyidejűleg öt vagy hat szinhaz volt ebben a városban, noha akkoriban még sokkal kevésbé volt népes és kiterjedt, mint manapság. M ind egy il: szinhásat látogattál: és mind zsúfolt volt; a szinészek birtokokat kaptak, noha. a szinjétszás még gyerekcipőkben járt, csiszolatlan és műveletlen volt, és nem volt semmilyen művészet a költőben vagy a díszítésekben. A színjátszást az alsóbbrendű emberek támogattál:, ás mégis, ezek az ALSÓBBREN DŰ EMBEREK felfedezték a természetes egyszerűséget és jó Ízlést, amikor a korabeli drámát élvezték, amely mentes volt bármilyen külföldi hatástól." 5 Gildon visszaemlékezésében érezhető a panasz és a nosztalgia. Mint mindenkit, aki behatóan és aktivan foglalkozik a színház- és drámamüvészettel, őt is elkeserítette a társadalom egészét szervesen átfogó közönség felbomlása, ás tudta jól, hogy a színművészet hanyatlása vagy megváltozása ennek a nyilvános és mindent átható egységnek a bomlásából ered. A polgári forradalom ás a polgárháború végérvényesen megváltoztatta Anglia társadalmi, politikai és gazdasági szerkezetét, és a változás, ami a mindennapok szintjéig terejedt, a művészeteken belül is felmérhetetlen arányú volt. A színművészet hanyatlását a legtöbben a puritán forradalommal kapcsolják össze, és az 1642-től ig tartó színházi tilalmat tekintik a legfőbb oknak, amely miatt az angol színházművészet képtelen volt régi nagyságát viszszanyerni. Ennek azonban egyrészt az mond ellent, hogy a színházi kűzönség már I. Károly uralkodása idején, tehát a forradalom előtt fokozatosan szűkült, másrészt pedig az, hogy a legújabb színháztörténeti kutatások szerint ezalatt a 18 év a- latt is számos illegális és félig megtűrt színház működött

14 Londonban. Abszolút szünetről nem lehet beszélni, tehát, a színművészet hanyatlásának oka mélyebben van. Az az uj gazdasági és politikai berendezkedés, amely a puritán uralommal érte el fejlődése csúcsát, alapvetően megváltoztatta a korábbi társadalmi kapcsolatrendszert, és a polgári gazdaság kibontakozásával együtt a mindennapi érintkezések formája is közvetetté, in- sizményesitetté és egya^e fokozottabban személytelenné vált. /Gondoljunk a belkereskedelem általánossá válására, valamint a pénzforgalom elterjedésére, amely csak a restauráció után öltötte magára a modern polgári pénzforgalom formáját./ Amikor az Erzsébet-kor nyilvánosságon ás bizonyos fokú személyes kapcsolatrendszeren alapuló társadalma felbomlott, és a polgárháború és forradalom után a modern polgári társadalom gazdasági és politikai alapjai körvonalazódtak, a művészeteken belül is előtérbe tört az Írásbeliség /gondoljunk a fellendült újság- és folyóirat irodalomra, valamint az egyre nagyobb számú regényekre^ s ha az Erzsebet-kor reprezentáns műfaja a szinhaz és a zene volt, akkor a restaurációban ez az Írásbeli művészeteknek adta át a helyét. A szinhaz megváltozott és társadalmilag lecsökkent szerepe tipikusan egy forradalom utáni és akut valóságtól mentes, megnyugodott polgári világra jellemző - miként ez a polgári világ későbbi, saját válságai során ismét fellendíti majd a színjátszást és drámaírást. A polgári forradalom után a színház megváltozott hatékonyaága a közönség megváltozott rétegződéséből is kitűnik. A restauráció korabeli Londonnak kb. 540 ezer lakosa volt, ám Összesen két színházzal rendelkezett. A korabeli híradások alapján azonban kiderül, hogy ennek a két színháznak a látogatottsága is hullámzó és változó volt. A közönség szük rétegből állt, a- mely a királyi udvar köré csoportosult. Egykori leírások alapján Allardyce ïïicoll a következőképpen látja ennek a közönségnek az összetételét: "Az udvari emberek és kisérőik voltak a nézók, akiknek a költők irtak és a színészek játszottak. A teljes közönségnek legalább a négyötödét alkották a zsöllyékben ás páholyokban ülő nemesek, a hozzájuk csapódó divatmajmok és beau-k, szellemeskedő figurák, az udvar hölgyei, akik ugyan-

15 annyira züllöttek és szabadosai: voltak, mint a férfiak, az udvaroncok, akikkel ezek az előkelő hölgyek érintkeztek és társalogtak. Vegyük ehhez hozzá még a kakasülőn ülő inasokat, az egy-két eltévedt vidéki rokont, és teljes a közönségről alkotott kép."^ Nicoll összeállítását még bővíteni lehet néhány kiegészítéssel: mindenekelőtt a királyt és közvetlen környezetitét kell megemlíteni, az írókat, előkelő társadalmi rangú embereket, parlamenti tagokat, sőt egyes híradások fennmaradtak arról is, hogy néha tudósok, orvosok és jogászok is megjelentek a nézőtéren. Az is jellemző a korabeli színházakra, hogy kik nem látogatták az előadásokat. Mindenekelőtt a puritánokra kell gondol* ni, s ha figyelembe vesszük, hogy London lakossága szinte kizárólag puritán vallású volt, akkor ez a szám összehasonlíthatatlan a színházba járók szük rétegével.' A polgárok - elsősorban kereskedők - ritkán jelentek meg. Samuel Pepys naplója /amely között a legkiválóbb forrásanyag a korabeli London mindennapi életéről/, 10 év alatt négy alkalommal emiitette meg, hogy polgárokat vett észre a színházban, s mivel a közönség összetételére mindig részletesen kitért, ez az arány viszonylag hűnek látszik. Azonban ez a négy eset is kivéte.les: mindegyik alkalom az újévhez vagy a karácsonyhoz kötődik /1662. dec. 27.; január 1.; dec. 26.; január 1./, amikor a Duke's Theatre-ben Davenant különféle látványosságokkal szórakoztatta a közönséget. Mindenesetre január elsején Pepys us g jegyezte, hogy "a ház tele volt polgárokkal, és ezért volt kevésbé kellemes", 3 ebben a kor tipikus színházba járó emberének a véleménye fejeződik ki. Shaawell A lancashire-i boszorkányok /The Lancashire Witches 1681/ c. vígjátékának epilógusában egyértelműen kijelenti: "A City nem szeret sem bennünket, sem szellsmünket. A puritán polgárokon tul azonban minden olyan ember tartózkodott a színház látogatásától, aki valamelyest is komoly szellemei rendelkezett, ugyanis aki kívülről érkezett emberként bekapcsolódott a színházak zárt és szük közönségrétegábe, az

16 szükségszerűen korrumpálódott ás hitelét vesztette - természetesen nem az arisztokrácia szemében. Töm Brown ezért Írhatta le ebben az időben: "A tekintélyes emberek ritkán vannak itt, 7 az esz es kereskedelem emberei pedig mindig tavolmaradnak." A szinházi közönség viszonylagos állandósága és zártsága szükségszerűen azzal járt együtt, hogy e rétegen belül a minden irányú kapcsolatrendszer újra kialakult, és egy olyan homogén közösség jött létre, amely a maga módján az Erzsébet-kor egészéhez hasonlóan ismét megpróbálta önmaga létét a szinhaz formanyelvén kifejezni. A drámairók, szinészek, az egész szinházi struktúra ennek az arisztokrata rétegnek a szolgálatában állt - helyesebben nagyrészük maga is arisztokrata volt, és e közösség egységes léte a színpadon nyert igazi formát. Az Erzsébet-korhoz hasonlóan itt is egy szerves és a saját korlátain belül nyilvánossággal rendelkező közösség képezte a színjáték alapját, ám az Erzsébet-kor "közössége" a teljes társadalmat átfogta. Ugyanakkor a restaurációban ez a közösság szük ás korlátolt volt. Jürgen Haberaas véleménye szerint "a reprezentatív nyilvánosság utolsó, a monarchák udvarára zsugorodott és ugyanakkor élesen körvonalazott alakja már nem egyéb, mint rezervátum az államtól magát elválasztó társadalom közepén... ekkor különül el egymástól a magán- és a közélet sajátosan modern értelemben". S ha a magánélet szóval játszani akarunk, akkor a restauráció szinházi nyilvánosságát akár családi nyilvánosságnak is nevezhetnénk, hiszen mindenki mindenkit ismert, mert mindenki mindenkitől függött. Congrave így él a világ /The Way of the World, 1700/ c. darabjában az egyik szereplő ezért mondhatja egy barátjának: Sir Szörnyű féltestvére ennek a Szellemesnek. Egy anyától származnak, s az anyjuk Lady Epednek, felesége anyjának a nővére volt. Ha elveszed Millaraant, sógorok lesztek." /1/5/ Az egye3 darabokban már átláthatatlan kapcsolatszövedékek a legtöbb esetben családi kapcsolatokat jelentenek, s a színpadi "nyilvánosság" csupán a nézőtérinek volt hü tökre. Hasonlóképpen Congreve A vén agglegény /The old 3achelour, 1693/ c. darabjáhan Heartwell, a megrögzött agglegény szerelmes lesz, és fél, hogy az egész város rajta fog nevetni. Azonban

17 se a dar ab Írónak, se a szín í széknek, sem pedig a közönségnek nem igen jutott eszébe, hogy a város fogalomba rajtuk kívül más is beletartozik. Ez a szinházi világ magáértvaloan lehatárolt volt, a totalitást csakis önnön határain /illetve számunkra korlátain/ belül tudta elképzelni, s ami ezen kívül létezett, az nem létező volt, illetve arról közvetlenül nem voltak hajlandóak tudomást venni..a színdarabokban ezért beszélhettek akár hosszú perceken át is franciául /Vanbrugh: A feldühített feleség - The Provoked 7ife /, hiszen aki a közönség soraiban nem tudott franciául, azaz aki nem ebbe a rétegbe tartozott, az a szinházi gyakorlat számára nem is létezett. Pepys naplójában annak is nyoma van, hogy ez az egységes, homogén közönség a vélemények, nézetek, megítélések homogenitását is szükségszerűvé tette május 2-án Shadwell A makacs szerelmesek /Sullen Lovera 1668/ c. darab megtekintése után igy nyilatkozott: "Elég szellemes, de a darab unalmas, nincsen benne semmi elgondolás." Két nappal később, május 4-én ismét megnézte a darabot: "Kern nagy örömmel mentem el, mivel nagyon gyenge darab, de sok szellemesség van benne, és a földszint egy része is ezt mondja." Május 5-én, miután harmadjára /!/ is megtekintette az előadást, a következőt jegyezte fel: "Látom, hogy a ház a tegnapinai sokkal inkább dicséri ás élteti, én is egyre jobban szeretni kezdem." Pepys nincsen egyedül: törvényszerű volt, hogy a szinházi világ önnön korlátain belül mindenkit integrált - még inkább zárttá és egységessé téve azt a belterjes világot. Mindez még inkább azt a vádat igazolja, amely szerint a restaurációs kor drámatermése nem a reális kor egészét, hanem egy deformált, meghamisított világot ábrázol. Ezt a szük világot azonban még jobban lehet szűkíteni - noha pillanatnyilag ez a vád javát szolgálja. A két szinhaz ugyan "tul sok" volt London számára, mivel ritka alkalom volt, hogy mindkettő megteljen. A szük körű közönség miatt a darabokat alig néhányszor játszották, és hat-nyolc előadás már nagy sikernek számított. A két színház /Luke's Theatre és Theatre Royal/ versenyzett egymással, s ha az egyik színház valamilyen darabot sikerre

18 vitt, akkor a másik több napra üresen maradt. Pepys nyolc o- lyan színházlátogatásáról számol be, ahol a darabot üres ház előtt játszották el, és a színdarabok prológusainak és epilógusainak a panasza arra utal, hogy az üres nézőtér rendszeres volt ebben a korban. /A közönség elemzését még inkább árnyalja az a tény, hogy a fennmaradt naplók és levelek tanúsága szerint a szinházi premieren való részvétel ekkor vált presztízskérdéssé, miként az is, hogy ki milyen helyen ül./ A látogatottság ilyen leszűkülése, valamint az a tény, hogy csakis egy meghatározott rétegződésű közönségnek kell eleget tenni, a modern értelemben vett nagyüzemi drámaterraelést létre. Az íróknak a mindennapi követelményeknek kellett hozta eleget tenniük és lépést kellett tartaniuk a közönség igényével, ami négy-öt naponként uj és uj darabok megírására sarkallta a szerzőket. A libertinus /ïhe Libertine 1675/ c. darabjának előszavában Shadwell a következőképpen panaszkodik: "Kálás vagyok a jószerencsémnek, hogy ily kevés fáradalmat mért ki rám; egyik felvonás megírása sem került többe öt napnál, a két utolsót pedig - mivel a színháznak nagy igénye van egy darabra - négy q nap alatt irtam meg, miként ezt többen bizonyíthatják is." J A modern értelemben vett kommersz irodalom világa kezdődik itt, ami a restaurációban még sajátságos burokban nyugszik. A l e- azükült közönség és a kitágult, megnőtt irodalmi, drámai termelés paradoxiája a valóság talaján korántsem tűnik ellentétesnek: a színház elvesztette a korábbi széles és eleven bázisát, s az élet teljessége az irodalom, a nyomtatott szó területére húzódott vissza. A személytelen közönség felmérhetetlen igénye a korlátlan irodalmi termelést eredményezi. Énnek a XX. században kiteljesedő jelenségnek a kezdete a restauráció színházára és drámamüvészetére i s rányomja bélyegét: a közönság még nem személytelen, hanem viszonylag pontosan felmérhető, miként igényei, elvárásai és ennek rendszerei is könnyen megállapíthatók voltak a korabeli drámaírók számára. Ugyanakkor ennek a közönségnek a szük kerete és viszonylagos intimitása az irodalom termelése és fogyasztása szintjén a modern gazdasági törvényeknek van kitéve. ló

19 A drámákat a kereslet-kínálat törvénynek engedelmeskedve Írják, s ez természetesen a drámaírókra is rányomta bélyegét. Nathaniel Lee a következőképpen panaszkodott erről a helyzet** ről: "A szegény költőknek az a feladata, hogy az emberiséget szórakoztassák, ügy hiszem a világ szeretőinek nevezhetem őket., és könnyű bebizonyítani, hogy az udvarlók nagyon kegyetlenéi:, mert miután kiélvezték őket, rendszerint undorral el is fordulnak tőlük. A kevés honorárium miatt is sokat kellett Írniuk, és az egyik napról a másikra készült darabok minősége is megsínylette ezt a hajszát. Dryd en, a kor egyik legsikeresebb szerzője nyíltan bevallja, hogy amit irt, azt azért irta ugy, hogy a közönség ízlésének tegyen eleget. Az arisztokrácia zárt körének szánt művészet tehát a kapitalista árutörvényeknek engedelmeskedve jött létre, olyan irók kezéből, akik arisztokrata életmódjuk ellenére is a polgári versenyszellemnek megfelelően voltak kénytelenek alkotni. Adorno elemzése kiválóan jellemzi ezt a Janus-arcú helyzetet: "Fel lehetne tenni a kérdést, hogy szorosabb értelembe véve létezett-e valaha is feudális vagy arisztokrata művészet: hogy vajon a feudálisok, mint minden kézműves munka megvetői, nem a polgárokkal állittatták-e elő mindig a művészetet, és hogy a művészetben nem valósul-e meg állandóan a szolga és ur hegeli dialektikája, amelynek következtében az, aki a tárgyon dolgozik, egyszersmind rendelkezik is vele, úgyhogy a legmagasabbról jövő megrendelésre dolgozó polgári művészek sokkal inkább magukat fejezték ki, semmint megbízóikat. A feudális viszonyoknak az a leképezése, ami a homéroszi idők óta a műalkotásokban végighúzódik, eleve előfeltételezi, hogy ezeket a viszonyokat többé nem lehet közvetlenül elfogadni, hanem bizonyos módon önmaguk számára problematikusakká váltak. n Mindehhez a színházak megváltozott helyzete ia hozzájárul. Noha a színházak már az Erzsébet-korban jelentős anyagi hasznot jelentettek, és E. K. Chambers az Erzsébet-kori Philip Henslow-t, egy szinházi vállalkozót "kivülről jött kapitalistának" nevezte, a színházak kapitalista gazdasági törvények szerint való működése a restauráció után kezdődött meg. A két

20 szinhaz jelentős gazdasági hasznot hozott, úgyhogy egy feljegyzés szerint a Theatre Royalban 1653-ban egy olyan részvény, amely 66 font é3 13 3hilling és 4 oennit ért, az hat hónappal 12 később 215 fontra emelkedett fel. A Duke's Theatre nyeresége pedig az looo-as években néha havi 1C00 fontra rúgott. A gazdasági kalandorok fokozatosan bekapcsolódtak a szinházak életébe ás működésébe, sőt hamarosan annak belső problémáiba is szükségszerűen beleavatkoztak. Colley Cibber, a kor hires színésze a következőképpen emlékezett vissza az 158* utáni időszakra, amikor a két londoni szinhaz egybeolvadt: "Mivel az -tulajdonosok a saját feltételeiket kényszeritik a azinászekre; mert a színjátszás profitjait husz részvényre osztották fel, amelyikből tis a tulajdonosoké volt, a többi pedig a vezető szinészeké, érdemeiknek megfelelő felosztásban. A tulajdonosok ezeket a részvényeiket eladták olyan páns-csináló kalandoroknak, akiknek - bár teljesen járatlanok egész város birtokában csak egy szinhaz van, ezért az együttes- voltak szinházi ügyekben - megengedték, hogy arányos szavazattal rendelkezzenek ezeknek az. ügyeknek a vezetésében; ennek következtében a szinészek minden jellegű bátorítását saját orivát részesedéseik megkárosításának tekintették. A szinházi méhkasban i*y rengeteg here volt, és a dolgozó sziniszek munkáját hátráltatták, ha ugyan nem nyomták el óket közvetlenül."^ 2gy fennmaradt korabeli okirat szerint pl. a kor három vezető színésze, Mr. Betterton, Mrs. Bracegirdle ás Mrs. Barry a királyhoz fordultak panaszukkal, miszerint az együttes-tulajdonosok elnyomják őket. A művészetek ilyen fokú kapitalizálódása az egész korban általános volt. Angliában jött létre pl. először a modern hangversenyélet, és 16?2-ben John 3anister már belépődijaa hangversenyeket szervezett, sot Thomas Britton londoni szánkereskedő /!/ támogatásával 1690-ben hangversenyterem is épült - ahova természetesen a szinházhoz hasonlóan zártkörű közönság járt zenét hallgatni."^ Hasonló folyamat eredményeként jöi;t létre a tömegtermelésre átállított festészet is, Lely és Kneller vezetésével, és pl ben Londonban 24 ezer festményt ad- 15 tak eli A modern értelemben vett konzumáló nagyközönség ek-

21 korra még nem alakult ki - de a gazdasági törvények a művészetek külső feltételeiben éreztették hatásukat, és ez magától értetődően az igy létrejövő művészet belső szerkezetére és jellegére is nagy hatással volt. A restauráció drámavilágára ez a kettősség nyomja rá bélyegét: a közönség homogenitása az Srzsébet-korra emlékeztet /természetesen csak a felszini megjelenést illetően/, a számára felkinált m'iviszet azonban mér a kapitalizmus törvényeinek van alávetve. Ennek a kettősségnek a következtében ezek a darabok határt alkotnak a két korszak között, s a jelenlegi stádiumban még csak a külső feltételek figyelembevétele miatt a restaurációs dráraát nem tekinthetjük sem feudális, sem par excellence polgári drámának, hanem egy olyan sajátos képződménynek, amelyben a polgári dráma minden feltétele adott volt. Ezt természetesen csakis a dramaturgiai, tartalmi és formai elemzés igazolhatja, km a kezdeti vádat, amely szerint a restaurációs drámának semmi köze a maga erőteljesen polgári beállítottságú korához, ez a tény - természetesen még csak a külsőd legesség szintjén, de cáfolni látszik. A zártkörű közönség természetesen a saját mércéje szerint mérte a világot, és ez a mérce nagyon eresen elütött a korabeli angol nur it an izmus által megkövetelt viselkedésnormától. Az a- risztokrata réteg sajátjának tekintette a szinházat, és ezért teljes joggal otthon érezte magát a szinházban. A színházban való viselkedésről szóló egykori feljegyzések arról tanúskodnak, hogy a közönság a színdarabot a színházon belül eryik, de nem egyetlen szórakozásnak tekintette. A szinhaz jelentette ugyanis azt a fórumot, ahol a régebbi nyilvánosság egyetlen menedékhelye megmaradt, és mivel a nézők többsége jól ismerte egymást is mindenki tisztában volt a másik személyével, ezért a nézőtér egyfajta "köztérré" változott. E köztér jelleg azonban éppen a nyilvánosáág leszűkülése - és ennyiben minőségi átalakulása - miatt a puszta privátszféra kibontakozására adott lehetőséget, és a jelen esetben ez a magamutogatásban, illetve a magánügyek elintézésében állt. A színházak nézőterén párbajok zajlottak le, nem egy gyilkosságról maradt fenn hir, és e rétegen belül a legtöbb ügyes-bajos dolgát mindenki itt intéz-

22 te el. Csak január 18-án jött ki az a rendelet, miszerint "Őfelségének az a kívánsága, hogy a Royal Theatre-ben játék köz'oen semmilyen személy se menjen a díszletek közé... és semmilyen esetben se merészeljen senki se a színpadon ülni vagy állni játék közben". A közönság legmerészebbjei ugyanis előadás közben még a szinpadra is felmásztak, nemegyszer a színészeket molesztálták, akik szintén többször részt vettek a nézőtéri szórakozásban. A színésznők nyíltan kacérkodtak a nézőtéri lovagokkal, sőt fennmaradt egy beszámoló, amely szerint az egyik előadás során a színészek a darabban jelzett puncstól az előadás felére olyannyira berúgtak, hogy az előadást félbe kellett szakítani. A nézőtéri lovagok rendszeresen közbekiabáltak, s Pepys pl. leírja, hogy Sir Charles Sedley, a kor egyik hires beau-ja olyan szellemes dolgokat kiabált közbe, és olyan ötletesen kommentálta a darabot, hogy hamarosan az egész közönság ót figyelte az előadás helyett. Hasonló urakról beszél az egyik szereplő is Shadwell A tudós férfi /The Virtuose, 1676/ c. darabjában, mikor is azokról panaszkodik, akik "részegen és üvöltve jönnek be a színházba, felállnak a padra, hátracsapják teli parókájukat és üres fejüket, és éles hangon azt kiáltják, hogy az istenit, ez aztán egy vacak darab". Látszólag az Erzsébet-kor i színházban is hasonló volt a hely zet, s a XVI. század végi, XVII. század eleji beszámolók szerint az akkor nyitott színházakban is néha tűrhetetlen volt a helyzet. Az alapvető különbség ezért nem abban van, hogy hogyan viselkedtek, hanem hogy kik viselkedtek igy. Az Erzsebet-kori színház közönsége ugyanis olyan széles körből állt, amelyben minden réteg képviselte magát, ezzel szemben a restaurációs színházban a nézőtéri rendetlenség egy szük réteg privilégiuma lett.a korabeli London lakosságának szinte teljes távolmaradása mellett a szinházi élet ennek a szük körnek lett a tulajdona, és ezért a viselkedés hogyanját illető kérdés helyett sokkal fontosabb a kiket érintő kérdés. Ez a szük réteg ugyanis látszólag teljesen elszakadt a kora társadalmától, és egy saját, önálló normarendszert dolgozott ki.

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

Franciaország a felvilágosodás után

Franciaország a felvilágosodás után FRANCIA SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET. PORTÉVÁZLATOK. AUGUSTE COMTE. ÉMILE DURKHEIM. PIERRE BOURDIEU A középkorban, illetve a felvilágosodás koráig uralkodó utópiák, társadalomalakító illúziók, reformok és víziók

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA RÁCZ GYŐZŐ A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA Századunkban a szorongás fogalma megkezdte a kierkegaard-i egzisztencializmusban megjósolt diadalútját". Nemcsak az orvosi szakirodalomnak, elsősorban az ideg- és

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Kovács András 1. Bevezetés A kommunista rendszer 1990-ben bekövetkezett bukása, a szabad véleménynyilvánítás jogának és

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket.

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. A SZEGÉNYSÉG Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. Szegénység térkép a világról 1889 - Charles

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Dr. Darák Péter előadása:

Dr. Darák Péter előadása: Dr. Darák Péter előadása: A belső bírói fórumok, az oktatás és az informális csatornák szerepe az ítélkezési gyakorlat egységesítésében 1. Létezik-e bírói jog? A bírói jogalkotás létezésének kérdése hosszú

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 91.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 91. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 91. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Pongrácz Tiborné (szerk.)

Részletesebben

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő kitüntetéséhez Két fogalmat választottam, amelyek köré csoportosítva könnyen megérthetjük, miért tiszteljük meg a mi Magyar Örökség Díjunkat

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A MARKETING TERÜLETEI Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A márka jelentősége az e-kereskedelemben kisebb, mint a hagyományosban. Főleg a fogyasztási javak előállítói védtelenek a márkarombolással

Részletesebben

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária 755 Borbás Mária RÉGI IDÔK TANÚJA Hatalmas feladatra vállalkozott könyvkiadásunk SHAKESPEARE ÖSSZES DRÁMÁI-nak új megjelentetésével. A felszabadulás, de különösen a fordulat éve óta Shakespeare életmûve

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében)

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Nagy Levente A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Bethlen Miklós Elöljáró beszédének politikaelméleti- és történeti elemzése azért is hálás feladat,

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Kivonat. Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., 2004. 11-36., 121-167.

Kivonat. Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., 2004. 11-36., 121-167. Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., 2004. 11-36., 121-167. Kivonat A kora középkorra jellemző ordo -rendszert, ami a társadalmat három kategóriába (oratores, bellatores, laboratores)

Részletesebben

Nyolc év a tv előtt PAVEL CÂMPEANU. Társadalom és televíziós idő

Nyolc év a tv előtt PAVEL CÂMPEANU. Társadalom és televíziós idő PAVEL CÂMPEANU Nyolc év a tv előtt Társadalom és televíziós idő Az emberi viszonyok történeti lényege a szükségszerűség. Viszonyait látványnyá változtatva, az ember a történelmi szükségszerűséget teszi

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció?

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón A kelet és közép-európai rendszerváltások nemcsak az érintett országok politikai és gazdasági

Részletesebben

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum MBS037 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETŐ I. AZ IHLETETTSÉG MEGHATÁROZÁSA A. Isten

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Szerepváltozások A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Bukodi Erzsébet Az utóbbi néhány évtizedben a modern társadalmak legtöbbjében a házasság nélküli együttélés deviáns

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia 1 Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Ebben a dolgozatban elsősorban a DEMOS Magyarország keretein belül véghezvitt két vállalkozás eredményeiről, az azoknak a magyar társadalomra

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei

25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei 25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei A közületi kiadások megállapításánál iránytűként szolgáló elvek sarkpontjai a pénzügyi politikának. Helyes elvek felállítása a közületi kiadások mértékénél

Részletesebben

AZ ANYANYELVI JOGOK SZABÁLYOZÁSA ROMÁNIÁBAN

AZ ANYANYELVI JOGOK SZABÁLYOZÁSA ROMÁNIÁBAN Varga Attila * AZ ANYANYELVI JOGOK SZABÁLYOZÁSA ROMÁNIÁBAN I. Nyelvpolitika nyelvi jogok. Fogalmi keret A nyelv és politika a Kárpát-medencében élő népek kapcsolatát évszázadokra visszamenően, hányattatott

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe

dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe dr. Morvai Krisztina EU-parlamenti képviselőasszony felkérésére írt tanulmány Tartalom Tartalom Bevezetés. Az európai föderációról

Részletesebben

AUTHERIED 100 KONFERENCIA

AUTHERIED 100 KONFERENCIA AUTHERIED 100 KONFERENCIA SOPRON, SZÉCHENYI GIMNÁZIUM 2014. FEBRUÁR 3-4 1 A közpénzekkel és a közvagyonnal való elszámolás/elszámoltatás helyzete Magyarországon (Nyikos László előadása) Az előadásban használt

Részletesebben

Kiből lesz vállalkozó?

Kiből lesz vállalkozó? Kiből lesz vállalkozó? A vállalkozói szféra létrejöttének mikrotársadalmi tényezői Szlovákiában Mészárosné Lampl Zsuzsanna, PhD Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Buddenbrook-paradigma és a Zuckerberg-galaxis kreativitás és kapitalizmus

A Buddenbrook-paradigma és a Zuckerberg-galaxis kreativitás és kapitalizmus GYÖRGY PÉTER A Buddenbrook-paradigma és a Zuckerberg-galaxis kreativitás és kapitalizmus Ha rájött a szomorúság órája, gyakran kérdezgette magától Buddenbrook Tamás, mi is ő még voltaképpen, mi jogosítja

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Kovács Bálint2015.04.05. 18:098 Ki kellene mondanunk végre, mit gondolunk, mert különben csak az elhallgatás, az elfojtás, a gyomorfekély, a benyalás és a túlélés

Részletesebben

G. B. SHAW WARRENNÉ MESTERSÉGE CÍMŰ SZÍNMŰVE NYUGATNÉMET FILMEN. összeállítottá á Síolnok Megyei Verseghy Könyvtár

G. B. SHAW WARRENNÉ MESTERSÉGE CÍMŰ SZÍNMŰVE NYUGATNÉMET FILMEN. összeállítottá á Síolnok Megyei Verseghy Könyvtár G. B. SHAW WARRENNÉ MESTERSÉGE CÍMŰ SZÍNMŰVE NYUGATNÉMET FILMEN összeállítottá á Síolnok Megyei Verseghy Könyvtár A Warrenné mestersége" szerzőjéről 1856-ban született és 1950-ben halt meg a modern angol

Részletesebben

A mintaélet forradalma" "

A mintaélet forradalma KRITIKA A mintaélet forradalma" " GREZSA FERENC ÍRÁSA NÉMETH LÁSZLÓRÓL Amikor elküldötte Grezsa Ferenc új könyvét, Olasz Sándor ezt írta hozzá: Nagyon örülök neki, talán mégjobban, mintha saját könyvem

Részletesebben

Lengyel András. Esszé a szociológiáról. Huszár Tibor: A magyar szociológia története

Lengyel András. Esszé a szociológiáról. Huszár Tibor: A magyar szociológia története Lengyel András Esszé a szociológiáról Huszár Tibor: A magyar szociológia története Huszár Tibor könyve nem szokványos szociológiatörténet. Részben azért, mert a tárgyhoz tartozna magának a szerzőnek az

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1 BEVEZETŐ A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány fennállása óta kiemelt célcsoportként kezeli a női vállalkozókat. Az alapítvány munkatársai naponta ismernek meg egyedi emberi, vállalkozói, női sorsokat

Részletesebben

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei Matthias Platzeck Elemzés Budapest 2012. január Nagyon kemény időket élünk. A világgazdaság megingott. Teljesen bizonytalan, hogy sikerül-e az USA-nak hosszú távon talpon maradnia. Mindeközben az egyesült

Részletesebben