Az ún. Beneš-dekrétumok problémaköréről /1/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ún. Beneš-dekrétumok problémaköréről /1/ http://www.htmh.hu/benes.htm"

Átírás

1 Az ún. Beneš-dekrétumok problémaköréről /1/ A Beneš-dekrétumoknak nevezett jogszabályok pontos elnevezése: a Csehszlovák Köztársaság elnökének dekrétumai. A Beneš név állandó használata azt a benyomást keltheti, mintha ő lett volna e jogszabályok kizárólagos szerzője. Bár szerepe egyes fontos dekrétumok megszületésében igen jelentős volt, mégis szerzőtársként számba kell venni többek között az Államtanácsot (ez a testület volt hivatva részben helyettesíteni a Nemzetgyűlést a londoni emigráció éveiben), az emigráns kormányt, annak vezetőjét és tagjait, majd május 9-étől az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásáig (1945. október 28.) a Csehek és Szlovákok Nemzeti Frontjának Kormányát és annak tagjait, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökségét (ennek tagja volt pl. Gustav Husak is) és a kvázi szlovák kormányként működő megbízotti testületet. Ez a felsorolás érzékelteti, hogy a dekrétumok kiadása mögött széles és masszív (bel)politikai intézményi bázis volt. Magyarországon széles körben elterjedt az a feltételezés, miszerint ezek a jogszabályok kizárólag a háború utáni megtorlással foglalkoztak volna. Ez teljesen téves berögződés és 1945 között Beneš 141 ilyen dekrétumot írt alá, ezek szövege több vaskos kötetet tesz ki. A háború utáni megtorlásokon és rendezéseken kívül ezek a rendeletek számos más kérdéssel is foglalkoztak. Kiadásuk megkezdése (1940, London) nem utolsó sorban arra irányult, hogy biztosítsák és demonstrálják a csehszlovák állam jogi és politikai kontinuitását, már pusztán amiatt is, mert Beneš elnök 1938 október 5-én lemondott, majd elhagyta az országot. Csehszlovákia jogi értelemben a lemondás, majd az azt 1939 márciusában követő annexió után sem szűnt meg. Az emigráns csehszlovák kormány 1940 július 21-én alakult meg Londonban. Ugyanezen a napon alakította meg Beneš az 1. sz. dekrétumával az Államtanácsot. Az államfő hivatalos elismerése a szövetségesek részéről még egy egész évet váratott magára. Az ezt kinyilvánító jegyzékben sem szerepel azonban a München előtti Csehszlovákia teljes területi jogfolytonosságának elismerése. Beneš elnök a 2. sz. dekrétumában (1940. október 15.) felállítja magának a dekrétumnak az intézményét. Ennek a jogintézménynek gyakorlatilag alkotmány-törvényi, illetve törvényi ereje volt. A különbség lényege az, hogy minden olyan elnöki aktushoz, amelyhez korábban tehát békeidőben a Nemzetgyűlés hozzájárulásra is szükség volt, átmenetileg elegendő volt a kormány hozzájárulása. A Beneš-dekrétumok kiadásáig az ilyen módon történő törvényalkotásnak az évi csehszlovák alkotmány szerint nem volt alkotmányos alapja. Az összes így kiadott jogszabályt átmenetinek tekintették, hiszen a szuverenitás helyreállítása után összeülő Nemzetgyűlés azokat érvényben hagyhatta, illetve el is törölhette. Mint ismeretes az 57/1946. számú Alkotmánytörvény az összes dekrétum érvényességét megerősítette. Az 1945 és 1948 között kiadott dekrétumok és a hozzájuk csatlakozó különböző diszkriminatív jogszabályok száma 89. Ezek azok a megtorló jellegű dekrétumok, amelyeknek a kollektív bűnösség elve képezi az alapját. A dekrétumok érvényességét a körülöttük dúló, évtizedek óta tartó vitában a szlovák és a cseh fél a nemzetközi jog pilléreire felépített érvrendszerrel igyekszik alátámasztani. A hivatkozási alapként szolgáló nemzetközi egyezmények: Potsdami Egyezmény;

2 Párizsi Jóvátételi Szerződés (1945. december 21.); Szerződés a Nyugatnémet Állam Szuverenitásáról (Párizs, október 23.); A Magyar (Nép)Köztársaság és a Csehszlovák Köztársaság közötti és évi Alapszerződések. A vitatott dekrétumok és azok következményei A londoni emigrációs csehszlovák kormány és E. Beneš köztársasági elnök 1942 végén, 1943 elején egészítette ki a csehszlovák nemzeti állam megteremtésének programját a magyar lakosság kitelepítésének követelésével tavaszán a moszkvai kommunista emigráció, majd a Szlovák Nemzeti Tanács is csatlakozott ehhez a programhoz. A különbség abban nyilvánult meg közöttük, hogy a Szlovák Nemzeti Tanács lakosságcserével óhajtotta összekötni a magyarok kitelepítését. A cseh és szlovák politikusok 1945 végén Moszkvában E. Beneš részvételével véglegesítették a csehszlovák állam jövőjéről vallott nézeteiket, amit azután április 5-én, Kassán koalíciós programként hoztak nyilvánosságra. A Kassai Kormányprogram kidolgozásában, illetve elfogadásában a csehek és szlovákok Nemzeti Frontjának valamennyi pártja részt vett: a kommunista párt csakúgy, mint a különböző polgári demokratikus pártok. Ezt követően embertelen intézkedések sora következett: február 27-én a Szlovák Nemzeti Tanács elrendelte a magyar árulók 50 hektárnál nagyobb földbirtokainak elkobzását; 1945 áprilisában és májusában a Szlovák Nemzeti Tanács elbocsátotta állásukból a magyar közalkalmazottakat, majd később a magánalkalmazottakat is; nemzeti gondnokság alá kerültek a magyar tulajdonban lévő kis- és középüzemek, beleértve a kisiparosok műhelyeit is; a városokban, különösen Pozsonyban, tömeges méreteket öltött a magyarok lakásainak igénybevétele, gyakran az érintettek internálásával egybekötve; megszüntették a magyar iskolákat és az oktatás nyelve csak szlovák lehetett. E. Beneš augusztus 2-án bocsátotta ki a 33/1945. sz. dekrétumot, amelynek értelmében a magyarokat (és németeket) megfosztották csehszlovák állampolgárságuktól. Ettől kezdve a magyarok lényegében elestek az egészségügyi ellátástól, a nyugdíjtól, valamint a szociális juttatásoktól október 1-jén lépett hatályba a 88/1945. sz. elnöki dekrétum, amelynek alapján a éves férfiakat és éves nőket közmunkára lehetett kirendelni lakóhelyüktől távol eső vidékekre is. Népbírósági eljárások A Kassai Kormányprogram meghirdetését (1945. április 5.) követő hónapokban a népbíróságok mintegy magyart elsősorban értelmiségit ítéltek el és utasítottak ki Szlovákiából, mint háborús bűnöst. Az év végére az elítélt magyarok létszáma már meghaladta a 75 ezer főt. Az elítéltek között sok földműves volt, akiket megfosztottak földjüktől és más ingatlanaiktól is. Az érintettek a komáromi járás felnőtt magyar lakosságának 30,8 %-át, a párkányinak 24,2 %-át, a dunaszerdahelyinek 23,4 %-át, az ipolyságinak pedig 21 %-át tették ki. Kényszermunka (közmunka) A 88/1945 sz. dekrétumra való hivatkozással valósította meg a csehszlovák kormányzat azt a civilizációt és európaiságot megszégyenítő akcióját, amely valójában a magyarok deportálását jelentettet szeptemberének végétől magyarok tízezreit, egyes adatok szerint mintegy főt /2/ szállítottak erőszakkal Csehországba, döntően a korábban németek által lakott

3 vidékekre. Otthonaikba azonnal szlovák lakosokat telepítettek. Épületeiket, bútoraikat, gazdasági felszereléseiket és állatállományukat az állam elkobozta, bankszámláikat befagyasztotta. A munkaképes férfiakat és nőket a szó szoros értelmében emberpiacra vitték, míg az ellátatlan betegek, valamint az öregek és a gyermekek közül többen meghaltak útközben, vagy a célállomásra érkezés után. A katonai tervek alapján előkészített kényszer-kitelepítés november 19-én kezdődött a hajnali órákban. A hadműveletek pontos terv szerint zajlottak le. Egy vagy két falut katonai egységek zártak körül, majd az előre elkészített névjegyzékek alapján felszólították az elszállítandó családokat a csomagolásra. A száműzendőkkel közölték, hogy eddigi lakóhelyüket el kell hagyniuk, ingatlanukat, állatállományukat és mezőgazdasági felszerelésüket elkobozzák. A döntés ellen nem volt jogorvoslat. A kijelölt családokat katonai tehergépkocsik szállították a legközelebbi vasútállomásra, ahonnan szigorú őrizet mellett elindultak Csehországba. Az akció 99 napig tartott, február 25-én ért véget. /3/ Jurij Zvara szlovák történész adatai szerint a deportálás családot, összesen személyt érintett. Az elhurcoltakat 393 községből, 17 járásból válogatták össze, közöttük kisparaszti család volt. A csehországi közmunka hatására újabb és újabb menekült csoportok érkeztek Magyarországra, gyarapítva a már korábban érkezett menekültek sokezres táborát. A kollektív bűnösség elvén megalkotott dekrétumok, pontosabban időzítésük kapcsolatban áll azzal, hogy a csehszlovák kormány a potsdami konferenciához fordult a magyarok kitelepítése ügyében, amihez azonban nem sikerült a nemzetközi hozzájárulást megszerezni. Ez a tény növelte a csehszlovák hatóságok türelmetlenségét a magyarokkal szemben. Lakosságcsere február 28-án a nemzetközileg magára maradt Magyarország és Csehszlovákia aláírta a lakosságcsere-megállapodást. A megállapodás értelmében ahány magyarországi személy jelentkezett Csehszlovákiába történő önkéntes áttelepülésre, a csehszlovák hatóságoknak ugyanannyi magyart állt jogukban kitelepíteni. Magyarországon eredetileg szlovák jelentkezett az áttelepítésre. Ténylegesen an költöztek át, mivel időközben személy megmásította eredeti elhatározását. A szlovák áttelepülők katasztrális hold földet hagytak Magyarországon. Szlovákiában magyart jelöltek ki a hatóságok az áttelepülésre. Ténylegesen személyt telepítettek át, önkéntesen távozott magyar. Az áttelepített magyarok katasztrális hold földet hagytak szülőföldjükön /4/. Reszlovakizáció A szlovák belügyi megbízott június 17-ei rendelete alapján megkezdődött a magyar lakosság körében az ún. reszlovakizáció, vagy más kifejezéssel visszaszlovákosítási kampány. Ennek során a magyarokat választás elé állították: ha szlováknak vallják magukat, visszakapják állampolgárságukat, ha viszont nem, akkor el kell hagyniuk otthonaikat, kiutasítják őket Csehszlovákiából. Ez az önkéntesnek hirdetett kampány a gyakorlatban az erőszak alig leplezett vagy nyílt eszközeivel igyekezett elérni, hogy a szlovákul nem is értő magyarok tömegesen vallják magukat szlováknak. A létfeltételeikben erősen megingott és már hosszú hónapok óta zaklatásnak és üldözésnek kitett emberek közül sokan különösen azok után, hogy kézzelfogható segítséget sehonnan sem kaptak, és nem is remélhettek eleget tettek a hatóságok kívánságainak, de még így is több járásban a lakosság jelentékeny hányada ellenállt a nyomásnak.

4 Összegezve: 719 községben magyar kérvényezte szlovák nemzetiségűnek történő elismerését. A kérvények feldolgozása után a reszlovakizációs bizottság magyart nyilvánított szlovák nemzetiségűnek. (1945 elejétől 1949 közepéig mintegy magyar személy hagyta el a Felvidéket. A Beneš-dekrétumok negatív eredményei az 1950-es népszámlálás adataiban tükröződnek: a szlovákiai magyaság lélekszáma ekkor éri a mélypontot, főt.) A Beneš-dekrétumok és a csatlakozó rendeletek mai hatása Bármennyire hangoztatja a két jogutód állam, hogy a Beneš-dekrétumok holt rendeletek, mégis mindkét államban Szlovákiában és Csehországban is a jogrend részét képezik. Ez azt jelenti, hogy a dekrétumok kibocsátása óta Szlovákiában számos olyan törvény született, amely újraszabályozta a dekrétumokban foglalt kérdéseket, anélkül azonban, hogy hatályon kívül helyezte volna a vonatkozó dekrétumokat vagy konkrétan hivatkozott volna arra, hogy módosítja azokat. Ennek következtében a dekrétumok eredeti szövegükkel ma is hatályosak, de szintén hatályos jó néhány törvény, amely a dekrétumoktól eltérően rendezi ugyanazokat a kérdéseket. Azáltal, hogy a dekrétumokat nem helyezték kifejezetten hatályon kívül, Szlovákiában tisztázatlan jogi helyzet keletkezett: a Beneš-dekrétumok érvényesek és ma is hatályosak, a gyakorlatban azonban az újabb jogszabályok és a szlovák jogalkalmazási gyakorlat miatt nem érvényesülnek. Kárpótlás A háború utáni rendeletek részbeni negációját célzó törvények és törvénymódosítások végrehajtása terén a magyaroknak ismét hátrányos megkülönböztetésben van részük. A szlovákiai magyarságot sújtó Beneš-dekrétumok közül azok, amelyek a kollektív bűnösség elve alapján a németek, magyarok, valamint a cseh és szlovák nemzet árulói és ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és sürgősségi szétosztásáról szóltak, a mai napig hátrányosan érintik a Szlovákiában élő magyarságot. E rendeletek közé tartoznak mindenekelőtt az alábbiak: a köztársasági elnök 12. sz. dekrétuma (1945. június 21.) a németek, magyarok valamint a cseh és szlovák nemzet árulói és ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és sürgősségi szétosztásáról; a köztársasági elnök 28. sz. dekrétuma (1945. július 20.) a németek, magyarok, és az állam más ellenségei mezőgazdasági földjének cseh, szlovák és más szláv földművesekkel való betelepítéséről; a köztársasági elnök 108. sz. dekrétuma (1945. október 25.) az ellenséges vagyon elkobzásáról és a nemzeti újjáépítési alapokról; a Szlovák Nemzeti Tanács Mezőgazdasággal és Földreformmal Foglalkozó Megbízotti Hivatalának 24. sz. rendelete (1945. március 10.) a németek, a magyarok, valamint a szlovák nemzet árulói és ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és haladéktalan elosztásáról; a Belügyi Megbízotti Hivatal sz. rendelete (1946. április 8.) kiegészítés a 108. sz. dekrétumhoz; a Pozsonyi Telepítési Hivatal Nemzeti Újjáépítési Alapjának sz. rendelete (1946. június 25.) kiegészítés a 108. sz. dekrétumhoz. Az e törvényerejű rendeletek alapján elkobzott földeket 1945-után azonnali hatállyal szétosztották először a szlovák bizalmi emberek, majd később a Magyarországról áttelepült szlovákok között.

5 Az évi első restitúciós törvény is szemléletes példája a hátrányos megkülönböztetésnek: a 229/91 sz. törvény 12 -a ugyanis kimondja, hogy az ingatlan-vagyonra annak van elővásárlási joga, akinek annak idején kiutalták; az eredeti tulajdonos csak akkor igényelheti vissza, ha a betelepített nem tart rá igényt. Ez pedig az eredeti (magyar) tulajdonos kisemmizését jelenti. Az évi restitúciós törvény csak az 1948 után elkobzott vagyonok visszaigénylését tette lehetővé (mint a fentiekben felsorolt rendeletekből kitűnik, a magyarok földjeit, ingatlanait és ingóságait 1945 és 1948 között kobozták el), és a magyarok esetében a visszaigénylés felső határa 50 ha volt. Az évi restitúciós törvény már mindenki számára 250 ha-ban jelöli meg a visszaigényelhető ingatlanterület felső határát, de csak az 1948 után elkobzott földek esetében. Ezzel összefüggésben külön is említést érdemel a Szlovákiai Református Egyház vagyonvisszaigénylésének kérdése. Mint ismeretes Szlovákiában a reformátusok 90 %-a magyar anyanyelvű, ezért magyar egyházként van elkönyvelve és 1951 között az egyházat az alábbi törvények alapján minden vagyonától megfosztották: az SZNT 104/1945. sz. törvényerejű rendelete, amelynek alapján megfosztották tulajdonuktól azokat a tömegszervezeteket (és egyházakat), amelyek együttműködtek kollaboráltak a fasiszta államhatalommal (ezt a törvényt mindenekelőtt a kisebbségekkel szemben érvényesítették); az SZNT 34/1945. sz. törvényerejű rendelete: ennek alapján vették el és államosították az egyházi iskolákat; az SZNT 47/1947. sz. törvényerejű rendelete: ennek alapján sajátították ki a már államosított iskolákhoz tartozó földterületeket; a 142/1947. sz. törvény, amely módosította az első földreformot (104/1945), s amelyet az állam a saját érdekei szerint a tulajdonos kiértesítését mellőzve egészen 1959-ig alkalmazott; a 46/1948. sz. törvény: ennek alapján hajtották végre az államosítást, esetenként indok vagy ok megjelölése nélkül; a 150/1951. sz. törvény: ennek alapján tulajdonítottak el véglegesen minden olyan ingatlant, amelyet a 46/1948. sz. törvény alapján elvettek, de telekkönyvi bejegyzésére még nem került sor; a 282/1993. sz. törvény az egyházi restitúcióról a 104/1945 sz. törvényerejű rendelet kivételével hatálytalanította az egyházak háború utáni jogfosztására vonatkozó törvényeket. Ennek ellenére a Szlovákiai Református Egyház nem kapott vissza az összvagyonból m2 földterületet, m2 beépített földterületet, m2 erdőt, 61 iskolaépületet, 18 tanítólakást, 7 lelkészlakot, 3 templomot (Gömör), s nem részesült ezt kiváltó anyagi kárpótlásban sem. Ennek főbb okai: rendkívül rövid visszaigénylési határidők és a közjegyzői irodák leterheltsége ; több járásban hátrányosan kezelték a lelkészeket az illetékes hivatalok; a Beneš-dekrétumok által elvett javak visszaigénylését a hivatalok egyes régiókban visszautasították. A Szlovákiai Református Egyház vagyoni helyzete a mai napig rendezetlen. Amennyiben a fennmaradó vagyont az egyház nem kapja vissza, úgy a törvény szerint ban bekövetkezik a tulajdon teljes elvesztése.

6 A Beneš-dekrétumok és a földek elkobzásának témaköréhez tartozik az ún. nevesítetlen földek kérdése is. Ezek azok a földek, amelyeknek magyarok, illetve németek voltak a tulajdonosai, akiket: megsemmisítettek (Népbíróság, illetve azt megelőzően a zsidók deportálása); kitelepítettek Magyarországra; kényszermunkára hurcoltak Csehországba; akiknek a vagyonát elkobozták. A földek azért nevesítetlenek, mert 1950-ben Szlovákiában megszűnt a hatósági telekkönyvi nyilvántartásbavétel. (1995-től létezik újra). A tulajdonosok második, harmadik generációja már nem is tudja, hogy szüleinek, nagyszüleinek milyen ingatlan vagyona volt és az hol található telekkönyvileg. E nevesítetlen földek 90 %-a a magyarok lakta Dél-Szlovákia és a cipszerek lakta Észak-Szlovákia területén található. A Beneš-dekrétumok hatása érvényesült és érvényesül mind a mai napig az alábbi területeken, ahol a jogsérelmet szenvedett magyaroknak (és németeknek) semminemű kárpótlásra nincs kilátásuk: a kollektív bűnösség elve alapján és a Beneš-dekrétumok következtében állásukat, illetve nyugdíjukat vesztett magyar köztisztviselők, tanítók akiket megfosztottak állampolgárságuktól is máig sem kaptak semmilyen kárpótlást; más nemzetiségekkel ellentétben a Szovjetunióba malenkij robotra hurcolt és életben maradt magyar személyek sehonnan nem kapnak kárpótlást; ugyanígy nem részesültek és nem részesülnek kárpótlásban a Beneš-dekrétumal megszüntetett társadalmi szervezetek, illetve azok jogutódjai. Ezeknek a szervezeteknek ide tartozik többek között a Cserkész-Szövetség, a volt Magyar Tanítók Szövetsége, a Hanza Szövetkezet, stb. még lehetőségük sincs arra, hogy volt ingatlanjaikat visszaigényeljék, illetve anyagi kárpótlást kérjenek. *** 1. sz. melléklet Érvényben lévő Beneš-dekrétumok 2/1945. (1945. február 1.) A felszabadult területen a gazdasági élet normalizálására vonatkozó rendkívüli intézkedésekről. 5/1945. (1945. május 19.) A megszállás évei alatt ( ) kötött vagyonjogi szerződések érvényetlenné minősítéséről és nemzeti biztosok kinevezéséről a németek, magyarok, árulók és kollaboránsok, valamint bizonyos szervezetek és egyesületek vagyonára. 6/1945. (1945. február 1.) A fasiszta bűnözők, az árulók és segítőik megbüntetéséről, valamint a rendkívüli népbíróságok létesítéséről. 11/1945. (1945. március 5.) Az ENSZ azonnali segélyéről és az újjáépítésről (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). 12/1945. (1945. június 21.) A németek, a magyarok, valamint a szlovák nemzet árulói és ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és haladéktalan elosztásáról. 16/1945. (1945. június 19.) A fasiszta bűnözők, az árulók és segítőik megbüntetéséről, valamint a rendkívüli népbíróságok létesítéséről (ez utóbbit hatályon kívül helyezte a köztársasági elnök 33/1948. sz. alkotmánydekrétuma, amely Szlovákiára vonatkozóan ugyanezt egyben hatályba helyezte). 22/1945. (1945. június 23.) Alkotmány-dekrétum a Csehszlovákia területén kívül kiadott jogszabályokról.

7 28/1945. (1945. május 20.) Cseh, szlovák és más szláv földművesek telepítéséről a németektől, magyaroktól és az állam ellenségeitől elkobzott tulajdonra. 101/1945. (1945. október 24.) Egyes élelmiszeripari vállalatok államosításáról. 108/1945. (1945. október 25.) Az ellenséges vagyon elkobzásáról és annak a nemzeti újjáépítési alaphoz való csatolásáról (személyes holmijuk kivételével minden magyar vagyonát elkobozták). 1/ Az SZNT Intézet Elemző és Tájékoztatási Főosztályának dokumentuma alapján 2/ Udvardy Károly adatai alapján 3/ Janics Kálmán: A hontalanság évei 4/ Cf. Jurij Zvara: Mad'arská menšina na Slovensku po roku 1945, Bratislava 1969

A (cseh-) szlovákiai magyarok 1944-1949 közötti jogfosztottsága forrás duray.sk

A (cseh-) szlovákiai magyarok 1944-1949 közötti jogfosztottsága forrás duray.sk www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas A (cseh-) szlovákiai magyarok 1944-1949 közötti jogfosztottsága forrás duray.sk A (cseh-)szlovákiai magyarok 1944-1949

Részletesebben

A lakosságcsere területi szempontjai és etnikai következményei

A lakosságcsere területi szempontjai és etnikai következményei POPÉLY ÁRPÁD A lakosságcsere területi szempontjai és etnikai következményei Az 1946. február 27-én aláírt csehszlovák magyar lakosságcsere-egyezmény lehetővé tette a csehszlovák kormány számára, hogy annyi

Részletesebben

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig 31 Az első világháborút követő események Az első világháború politikai, katonai és gazdasági következményei Európa, az Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül pedig a Mátyusföld számára sorsdöntő változást

Részletesebben

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 1 FORRÁSOK A KELET-KÖZÉPEURÓPAI KISEBBSÉGEK 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ 2. MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET ARCHÍVUMA ÉS ADATTÁRA Sorozatszerkesztõ:

Részletesebben

VARGA LÁSZLÓ AMIKOR ELINDULT A VONAT Deportálás és kitelepítés Nagymegyer és környékén lévő településekről 1945-1949 között

VARGA LÁSZLÓ AMIKOR ELINDULT A VONAT Deportálás és kitelepítés Nagymegyer és környékén lévő településekről 1945-1949 között VARGA LÁSZLÓ AMIKOR ELINDULT A VONAT Deportálás és kitelepítés Nagymegyer és környékén lévő településekről 1945-1949 között 1 A kiadvány megjelenését támogatták : Nagymegyer Városának Önkormányzata Nevitel

Részletesebben

A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KÉNYSZERTELEPÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 1948

A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KÉNYSZERTELEPÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 1948 A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KÉNYSZERTELEPÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 1948 1 FORRÁSOK A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI KISEBBSÉGEK 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET ARCHÍVUMA ÉS ADATTÁRA

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

A MAGYAR ÉS A ROMÁN KÁRPÓTLÁS ALAPJAINAK ÖSSZEVETÉSE

A MAGYAR ÉS A ROMÁN KÁRPÓTLÁS ALAPJAINAK ÖSSZEVETÉSE BIRÓ ALBERT A MAGYAR ÉS A ROMÁN KÁRPÓTLÁS ALAPJAINAK ÖSSZEVETÉSE A kelet-európai rendszerváltások korai szakaszának egyik fő és a későbbiekben is vitatott kérdése volt a második világháború alatt, valamint

Részletesebben

Emlékezések a solymári svábok kitelepítéséről. (szakdolgozat)

Emlékezések a solymári svábok kitelepítéséről. (szakdolgozat) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Szociológia BA Emlékezések a solymári svábok kitelepítéséről (szakdolgozat) Témavezető tanár: A szakdolgozat készítője: Dr.

Részletesebben

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei KISZAKÍTOTTAK Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei Készítette: Csurgó Bernadett 2003. 2 TARTALOM Bevezetés 3 Történeti háttér: a Rákosi-korszak 6 Hortobágy családos kitelepítések

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 5

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 5 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2007 5 ELÛZETVE L. Simon László: Horgolt harisnya és bársonycipõ A nadapi sváb plébános képei elé 3 Tóth Ágnes: A magyarországi németek kitelepítése Felelõsségrevonás

Részletesebben

BALÁZS GÁBOR PEST MEGYE NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA. Történeti bevezető

BALÁZS GÁBOR PEST MEGYE NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA. Történeti bevezető BALÁZS GÁBOR PEST MEGYE NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA AZ 1940-ES ÉVEKBEN 1 Történeti bevezető A XX. század hajnalán több mint nyolc és fél millió magyar anyanyelvű lakost számláltak meg Magyarországon,

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Kitelepített magyarországi németek Bajorországban

Kitelepített magyarországi németek Bajorországban TAKÁCS KATALIN Regio Kisebbség, politika, társadalom 1996. 7. évf. 4.sz. Kitelepített magyarországi németek Bajorországban A magyar szakirodalom a második világháborút követően kitelepített magyarországi

Részletesebben

AZ ADATVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÖRTÉNETÉBEN

AZ ADATVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÖRTÉNETÉBEN AZ ADATVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÖRTÉNETÉBEN DR. LAKATOS MIKLÓS A tanulmány áttekintés ad a népszámlálások jogi szabályozásának eddig még fel nem tárt kérdéseiről, ismerteti a

Részletesebben

A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok!

A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok! A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok! Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Európa jogi szakjogász, MVSZ elnökségi tag) Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa azt a - vélhetõen sokak számára meglepõ - tényt,

Részletesebben

AROK (1989 2004) MAGYAROK SZLOVÁKIÁBAN MAGYAROK SZLOVÁKIÁBAN (1989 2004) I. Összefoglaló jelentés A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig

AROK (1989 2004) MAGYAROK SZLOVÁKIÁBAN MAGYAROK SZLOVÁKIÁBAN (1989 2004) I. Összefoglaló jelentés A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig A Magyarok Szlovákiában (1989 2004) elsõ kötete a szlovákiai magyarság történelmének a rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig tartó idõszakát dolgozza fel. Azt a fordulatokban, eseményekben rendkívül

Részletesebben

A SZLOVÁK - MAGYAR LAKOSSÁGCSERE IRATAI A SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁBAN'

A SZLOVÁK - MAGYAR LAKOSSÁGCSERE IRATAI A SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁBAN' Bukovszky László A SZLOVÁK - MAGYAR LAKOSSÁGCSERE IRATAI A SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁBAN' Szlovákia második világháború utáni történetének lapjait fehér foltok tarkítják.

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 17. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 17. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 17 3. Dél-Amerika

Részletesebben

Zinner Tibor: A magyarországi németek kitelepítése 1

Zinner Tibor: A magyarországi németek kitelepítése 1 Vértesy László PhD egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Tanszék Zinner Tibor: A magyarországi németek kitelepítése 1 Zinner Tibor a Legfelsőbb

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 5. Tánczos Tibor ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT. A deportálás és a kitelepítés története Nagymegyeren

Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 5. Tánczos Tibor ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT. A deportálás és a kitelepítés története Nagymegyeren Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 5. Tánczos Tibor ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT A deportálás és a kitelepítés története Nagymegyeren Megjelent a Csemadok nagymegyeri alapszervezetének anyagi támogatásával Dunaszerdahely

Részletesebben

Tóth Ágnes A múlt birtokbavétele önmagunk megismerése A magyarországi németek kitelepítése

Tóth Ágnes A múlt birtokbavétele önmagunk megismerése A magyarországi németek kitelepítése Tóth Ágnes A múlt birtokbavétele önmagunk megismerése A magyarországi németek kitelepítése A történelmi folyamatokat vizsgálva hajlamosak vagyunk azokat az események együttesét meghatározó körülmények

Részletesebben

Hamberger Judit: A cseh-német viszony és a megbékélési nyilatkozat problémája

Hamberger Judit: A cseh-német viszony és a megbékélési nyilatkozat problémája Hamberger Judit: A cseh-német viszony és a megbékélési nyilatkozat problémája A cseh-német viszony rövid története A csehek a németekkel hosszú évszázadokig együtt éltek. A témával foglalkozó kutatók közül

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/rutsch-nora-magyarorszag-miert-a-magyarorszaginemetek-kitelepitesenek-nehany-kerdese-01-04-10/

Részletesebben

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom AKuFF Hírmondó VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom Az elnök előszava 2 Franziska Milbich-Münzer: A Budai hegységbe kivándoroltak A fekete erdeiek 3 Ercsey Dániel: Lehetnek-e segédtudományai

Részletesebben

A szlovák-magyar viták háttere

A szlovák-magyar viták háttere A szlovák-magyar viták háttere (Megjelent a Magyar Szemle 2007. decemberi számában) Hogyan lehet arcátlan pimaszság -nak nevezni, ha a Szlovákiai Magyar Koalíció megbékélési nyilatkozatot javasol a két

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben