Milyen EU-ba érkezünk? Az Európai Unió Nizza után és újabb reformok elõtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Milyen EU-ba érkezünk? Az Európai Unió Nizza után és újabb reformok elõtt"

Átírás

1 Milyen EU-ba érkezünk? Az Európai Unió Nizza után és újabb reformok elõtt Bevezetés 2 Út Nizzáig 3 A nizzai csomag 7 A közös értékek védelmében 26 Átmenet Nizza és az újabb reformok között: együtt a Konventben 28 Milyen EU-ba érkezünk? 31 Szerzõ: Pete Nándor Kiadó: a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Készítette: KüM Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság Felelõs kiadó: dr. Gottfried Péter

2 Bevezetés Az Európai Unió nem egyszerûen egy újabb nemzetközi szervezet, amely- nek hamarosan a tervek szerint május elsejétõl - Magyarország is a tagja lesz, mint történt ez korábban az OECD, az EBESZ vagy akár a NATO esetében. Az EU valahogy egyre inkább úgy viselkedik, a mûködését megha- tározó szabályok folytán úgy funkcionál, mint egy ország, amelynek alapító dokumentumai sok esetben közel olyan hatással lesznek jogi, gazdasági és sok szempontból politikai életünkre is,, mint mondjuk a saját alkotmányunk. Még akkor is,, ha az EU-alapszerzõdéseket mai formájukban egyelõre - joggal - nem tekintik EU-alkotmánynak. Fokozottan igaz ez arra a két szerzõdésre, melyet az EU állam- és kormányfõi 2000 decemberében Nizzában hagytak jóvá, illetve amelynek kimunkálása most zajlik, és véglegesítése a taggá válásunk idején várható. A Nizzai Szerzõdést még nélkülünk kötötték de a miénk is lesz. A soron következõ hasonló megállapodás kialkudásában pedig kezdettõl fogva mi is részt veszünk. Mivel azonban ennek magvait is voltaképpen már Nizzában vetették el, elkerülhetetlen, hogy ez utóbbival is mielõbb megismerkedjünk. Fõként, mert Nizzában az EU több mint négy évtizeddel ezelõtti létrejötte óta sok vonatkozásban elõször módosítottak érdemben a tagállamok közötti hatalmi, érdekérvényesítési viszonyokon. Olyan új adottságokat teremtve, amelyek belépésünk pillanatától tagországbeli helyzetünket is meghatározzák majd. 2 / 3 Milyen EU-ba érkezünk?

3 Út Nizzáig Az EU története voltaképpen problémák megoldásának története. Min- denképpen igaz ez arra a három, Nizzát megelõzõ és egyúttal magához Nizzához elvezetõ szerzõdésre, amelyek 1986 óta az alapszerzõdések meg- határozó mértékû módosításaira vállalkoztak. Az 1986-os Egységes Európai Okmány (Single Act) az EU-integráció addigra általánossá vált kifulladására, a híressé vált euro-szklerózisra és általában is az unión belüli gazdasági folyamatok lanyhulására kívánt recepttel szolgálni. A belsõ vámhatárok eltörlése és a külsõ vámhatárok egységesítése után egyszerre tûnt logikusnak és a holtpontról való kimozdulás érdekében kívánatosnak az árumozgásban a fizikai országhatárok elmozdítása is, vele együtt kilátásba helyezve a szolgáltatások szabadságának teljes körû belsõ EU-határtalanságát. Az január 1-jétõl hatályba lépett Egységes Piac megteremtésének elhatározása ugyanakkor a startlövést jelentette az EU elmúlt másfél évtizedes történetét végigkísérõ szüntelen reformok és megújulások sorához. Az Egységes Piac elõkészületeinek még csak a félidejéhez sikerült eljutni, amikor 1989-ben a Keletés Közép-Európában végbement földcsuszamlásszerû politikai változások sürgetõvé tették a még radikálisabb léptékû elõre gondolkodást. A kelet-európai rendszerváltozások visszafordíthatatlanná tétele és az új demokráciák konszolidálása a teljes Nyugat elemi érdekének számított, ami egyszerre vetette fel a keleti oldal segítésének és a belsõ kohézió elmélyítésének az igényét és szükségét. A mindebbõl 1991-re kinõtt (és 1993 novemberében életbe lépett) Maastrichti Szerzõdés már a közös pénz megteremtését tûzte ki célul (monetáris unió), miközben azzal is számot vetett, hogy a határok belsõ fellazulása elkerülhetetlenné teszi a bel- és igazságügyi együttmûködést befelé, s hogy a közös gazdasági érdekek miatti hatékonyabb érdekérvényesítés még egyértelmûbb, közösen formált külpolitikát követel meg kifelé (politikai unió). A kilencvenes évek közepére aztán már ez sem volt többé elég. A kelet-európai átrendezõdés a vártnál gyorsabban és szélesebb körben zajlott le, és a keleti új partnerek azonnali igényét a leendõ EU-tagságra nem lehetett sokáig vitatni: már 1993 júniusában a koppenhágai EU-csúcs határozata elismerte sõt, saját célként is kodifikálta ennek létjogosultságát. Egy újabb bõvítési hullám kilátása azonban még erõteljesebben ráirányította a figyelmet az idõközben tizenöt tagú-

4 ra nõtt unió mûködésének a növekvõ nehézségeire. Újabb reform vált szükségessé arra hivatkozva, hogy ami már tizenöt országgal sem igazán funkcionál, az további tagállamok bevonásával jelen formájában végképp ellehetetlenülne. Hamarosan tehát, az alig életbe lépett Egységes Piaccal és a Maastrichti Szerzõdéssel a háttérben, megint reformkonferencia vette kezdetét, elvezetve az évi Amszterdami Szerzõdéshez. Amszterdamban azonban az EU állam- és kormányfõi csak fél munkát végeztek. Okulva a Maastrichti Szerzõdés addigra már jól látható elégtelenségeibõl, valamelyest javították a bel- és igazságügyi együttmûködés, valamint a közös kül- és biztonságpolitika formálásának feltételeit (az elõbbinél középtávon és egyes területeken még a vétójog feladását is kilátásba helyezve). Ám a majdani bõvítés nyomán leginkább húsba vágónak számító lépések megtételétõl még visszariadtak: a szavazati arányok módosítását, egy megnövelt létszámú Európai Bizottság összetételének a kérdését, vagy az egyhangú döntéshozás radikálisabb visszaszorítását egyelõre elnapolták. Ezek megoldására kellett összegyûlni 2000 decemberében Nizzában. A kulcs: a bõvítés Nizzában, a reformkonferencia végjátékában senki nem beszélt a bõvítésrõl. Mi több, ha újságírók azt firtatták, hogy a résztvevõk közül ugyan ki képviseli a majdani tagok érdekeit, nem volt ritka az ingerült elzárkózás, mondván, hogy ott most a mai tagállamok egymás közötti viszonya a fõ tét. Ennek ellenére mindenki tudta, hogy ha az éjszakákba nyúló vitáknak nem is volt közvetlen tárgya a kilátásba helyezett újabb tagfelvétel ám az oka éppen ez utóbbi volt. Ha az EU-nak továbbra is hat tagja lenne, semmi szükség nem lett volna a mostani alkudozásra. És megfordítva: ha a közeli jövõben nem kelet-európai exszocialista országok, hanem a még kívül lévõ jómódú EFTA-államok mint Svájc Norvégia vagy akár Liechtenstein csatlakoznának, akkor sem lehetett volna tovább halogatni az újabb reformok kihordását. Az EU mára túlnõtte azokat a kereteket, amelyek között alapító atyái eredetileg létrehozták. A taglétszám várható bõvülése, és különösen az elsöprõ többségében kis népességû országok csatlakozása, minimum három területen is alapvetõ változtatásokat tettek megkerülhetetlenné. 4 / 5 Milyen EU-ba érkezünk?

5 Szavazati súlyok Az Európai Unióban, miként a hajdani Európai Közösségekben, a gyérebben lakott tagállamokat megilletõ szavazati súlyok szándékoltan nem teljesen népességarányosak. A kis tagállamoknak aránytalanul sok, nagyobb EU-tagoknak aránytalanul kevesebb szavazatuk van. Hat-nyolc újabb kis lélekszámú ország csatlakozása a mai feltételek mellett felvetette volna annak lehetõségét, hogy esetenként olyan szavazatszám szerinti többségek alakuljanak ki, amelyek mögött nincs, vagy alig van tényleges népességi többség is. Európai Bizottság Az EU brüsszeli testülete pontosabban annak politikai szintû vezetése már jelenleg is húsz tagot számlál (minden tagállam minimum egy fõvel, az öt nagyobb kettõvel van jelen). Hatékonysága sokak szerint jelenleg is számos esetben kétséges, és valószínûsíthetõ, hogy nem mind a húsz EU-biztos végez egyenlõ súlyú, jelentõségû munkát. Egész egyszerûen azért, mert nincs húszféle ilyen feladat. Huszonöt-harminc fõs Bizottság esetében ez a gond elõreláthatóan meghatványozódna, nem is beszélve arról, hogy egy ilyen létszámú testületben már az operatív munka, a konstruktív vita és a döntéshozás is egyre nehézkesebbé válna.

6 Vétójog Jóllehet, az EU-szintû döntéshozásban a tagországokat megilletõ vétójog az egyhangú döntéshozás elve mára már jelentõsen visszaszorult, de érthetõ módon éppen a leginkább húsba vágó kérdések esetében továbbra is érvényben van. Konszenzust kihordani már tizenöt tagállam mellett sem könnyû, nem egy esetben lehetetlen. Nem nehéz belátni, hogy húsz-huszonöt tag mellett a döntéshozási ellehetetlenülés esélye drámaian megnövekedne, vagy legalábbis a folyamat mérhetetlenül lelassulna, illetve minden kezdeményezés könnyen a súlytalanság szintjéig felhígulna. És végül, bár eredetileg az amszterdami maradékok között nem szerepelt, de sokak szerint éppen a kérdés nem igazán bölcs amszterdami rendezése tette szükségessé egy negyedik problémakör nizzai napirendre tûzését: az úgynevezett szorosabb együttmûködés kérdését. Az 1997-es csúcs idején még leginkább rugalmasság (avagy flexibilitás ) néven emlegetett eljárásmód elviekben nem kevesebbet tenne intézményesítetten lehetõvé, mint hogy az ezt óhajtó tagállamok a többiektõl elszakadva mint egy elõreszaladva valamely konkrét területen az integráció egy fokozottabb formáját valósítsák meg egymás között. A téma felvételét a nizzai csomagba szintén elsõsorban a leendõ bõvítés, egy tagot számláló EU-jövõképe segítette elõ, kivédendõ azt, hogy egy ilyen nagy létszámú közösség egésze mindig mindenben a relatíve legkevésbé felkészült tag képességéhez és hajlandóságához legyen kénytelen igazítani haladásának tempóját. Amint látszik, valóban, egyik témakör sem közvetlenül a bõvítésrõl szól, miként nincs is semmilyen közvetett vagy közvetlen kihatásuk a tagfelvételi tárgyalásokra vagy a bõvítési folyamat egészére. Ám mindegyik kérdés rendezése pontosan azért vált sürgetõvé, mert egy kibõvített Unióban ugyanezek a problémák éppen a nagyobb taglétszám miatt drámai méreteket ölthettek volna. Megoldásuk elkerülhetetlen lett. 6 / 7 Milyen EU-ba érkezünk?

7 A nizzai csomag Átfogó reformkonferenciák három fõbb vonatkozásban avatkozhatnak be mélyebben is az EU intézményi, döntéshozási rendszerébe. Módosíthatnak az EU és az egyes tagállamok közötti hatáskörökön, növelve a megosztott szuverenitás kosarába tartozó témák körét (az érintett tagországok számára ilyen következményekkel is jár a közös pénzben való részvétel, jelentõs ha- tásköröket engedve át az Európai Központi Banknak). Módosíthatnak az EU intézményrendszeren belüli döntéshozási jogosítványok elosztásán is (pl. az Európai Bizottság, az EU Tanács és az Európai Parlament háromszögön belül növelve a Parlamentet megilletõ egyetértési és együttes döntéshozási jogokat). És végül: módosíthatnak az EU-ban részt vevõ tagállamok érdekérvé- nyesítési képességein, a mindezt behatároló játékszabályokon voltaképpen a tagországoknak az Unión belüli, egymás közötti súlyán, viszonyán. A korábbi reformok többsége az elsõ kettõre jelentett példát: inkább foglalkoztak az EU és a tagállamok, illetve az Unión belüli intézmények egymáshoz való viszonyával. A fennálló status quo harmadik típusú megbolygatása nem utolsósorban nehézkes és alapvetõ érdekeket érintõ jellege miatt ritka. A Nizzai Szerzõdés nagy része viszont fõként ez utóbbiakkal foglalkozik. Ami sokat elárul abból, hogy a jelenlegi tagok alapvetõen két dolgot tartottak kiemelten fontosnak 8 12 újabb ország befogadásának fényében. Az egyik a létszámnövekedéssel esetlegesen együtt járó döntéshozási ellehetetlenülés elkerülése volt. A másik, hogy a mai tagok egy majdani, országot számláló Unióban is minimum ugyanolyan érdekérvényesítési és befolyásolási képességgel akartak rendelkezni, mint amivel a mostani EU-tizenötök közösségén belül bírnak. Valójában a nagyobb tagállamok valamelyest még súlyuk növelésére is igényt tartottak. A Nizzai Szerzõdés sokak várakozásától elmaradt, ám képes volt sok igény ötvözésére is. Valóban növelte a nagyobb tagországok szavazati súlyát, miközben a kicsik még éppen meg tudták õrizni 50+1 százalékos szavazattöbbségüket. Ugyancsak ez utóbbiak számára fontos módon a szerzõdés hosszú idõre azt is szavatolta, hogy továbbra is minden tagállam legalább egy fõvel jelen lehet az Európai Bizottságban. Bár nem csökkentette számottevõen a vétójog jelenlegi alkalmazási körét, de a korábbiakhoz képest megkönnyítette az elõre sietni

8 akaró országok számára az intézményesített szorosabb együttmûködési formák alkalmazását is. Akadtak országokra lebontható sikerélmények is: Franciaország el tudta kerülni, hogy Németország a jövõben több szavazattal rendelkezzen nála, az utóbbi viszont sokak szerint legalább 4 plusz voksot érõ népességi féket tudott beépíttetni a döntéshozás mechanizmusába (lásd késõbb). A spanyolok mindenki másnál nagyobb arányban tudták növelni szavazataik számát, biztosítva, hogy csaknem annyi vokssal bírva, mint például Németország egyértelmûen a nagyok közé tartozzanak. A hollandoknak évtizedes törekvésük valósult meg, midõn 2005-tõl több szavazatuk lehet, mint a náluk 5 millióval kevesebb lakost számláló Belgiumnak. Ez utóbbi viszont azzal vigasztalódhatott, hogy valamelyest növelheti európai parlamenti helyei számát, és hamarosan minden EU-csúcsot Brüsszelben tartanak majd. A Szerzõdés további fontos, immár jövõbe mutató eredménye az a nyilatkozat, amelyet a szerzõdés mellékleteként fogadtak el. Legkésõbb 2004-re újabb reformkonferenciát helyez kilátásba, immár az EU átfogó jövõjét véve górcsõ alá. Jelezve, hogy Nizzában csak egy szakaszt zártak le, ám a reformok egészének további fontos felvonásai még csak ezután következnek. Azaz, mint látszik, a ma zajló Európai Konvent magvait formálisan is Nizzában vetették el (errõl bõvebben még késõbb). Szavazatszámlálás a Tanácsban A Nizzai Szerzõdés legtöbb vitát kiváltott része a tagországokra jutó szavazatok számának átszabása volt. A decemberi csúcsot megelõzõ hetekben megtörtént, hogy tíz különbözõ táblázat is közkézen forgott a szavazatmennyiségek lehetséges alakításáról. Ugyancsak ez volt az a téma, ami a nizzai csúcs legutolsó percéig a harmadik munkanapot követõ, hétfõ hajnali vitákig nyitva maradt. 8 / 9 Milyen EU-ba érkezünk?

9 Ami nem is csoda: utaltunk már rá, hogy voltaképpen a Római Szerzõdés 1957-es elfogadása óta nem nyúltak még ennyire mélyen a tagországok érdekérvényesítési képességének a szabályozásához. Említettük, hogy a közös piaci hatok a kezdetek kezdetén szándékosan döntöttek úgy, hogy a tagországokra jutó szavazatok száma részben eltérhet a népességi arányoktól. Az a megfontolás húzódott e mögött, hogy az EU (hajdani közös piac, illetve EK) egyszerre akar államok és népek közössége lenni, s így a befolyást tükrözõ szavazatmennyiségben e kettõnek vegyesen kell kifejezõdnie. Ha csak a népesség számítana, akkor a kis lélekszámú tagországoknak soha nem volna esélyük a közös ügyek érdemi befolyásolására. Ha viszont minden tagállam egyenlõ szavazattal bírna, akkor a demokratikus alapelvek sérülnének, lévén, hogy végletes esetben így a nagyságrendekkel kevesebb polgárt képviselõ kormányok rá tudnák kényszeríteni akaratukat a velük szemben álló népességi többségre. Ebbõl nõtt ki az a döntéshozási rendszer, amelyben a 400 ezer fõs Luxemburgnak úgy lett 2 szavazata, hogy a 60 majd az újraegyesítés után több mint 80 milliós Németországnak is csak 10 voks jutott (azaz a szavazati különbség csak ötszörös, szemben a kétszázszoros népességi réssel). Ugyancsak 10 szavazat járt Olaszországnak, Franciaországnak és Nagy-Britanniának, míg a 80-as években csatlakozott Spanyolország 8 voksot kapott (lásd táblázat). A nyilvánvaló aránytalanságot a döntéshozásnál használt minõsített többségi küszöbszint meghúzásával igyekeztek némileg korrigálni. Ennek nagysága kezdettõl fogva százalék körül mozgott, és elérése mindenkor feltételezte, hogy mögötte legalább a tagállamok fele áll. Az alapító hatok idején további szempontnak számított, hogy a három nagy (Franciaország, Németország és Olaszország) együttesen már rendelkezett a minõsített többséghez szükséges szavazatszámmal, másfelõl viszont önmagában egyetlen nagy ország sem tudott felmutatni blokkoló kisebbséghez szükséges erõt.

10 A tanácsbeli szavazati súlyok ma Országok Szavazatok Népesség (ezer fõ) Németország Nagy-Britannia Franciaország Olaszország Spanyolország Hollandia Görögország Belgium Portugália Svédország Ausztria Dánia Finnország Írország Luxemburg EU összesen EU összesen = 87 Szavazatok Szavazat Tagországi Népességi %-ban minimum (%) minimum (%) Minõsített többség 62 71, ,16 Blokkoló kisebbség 26 29, ,38 Forrás: Eurostat / 11 Milyen EU-ba érkezünk?

11 A kicsiknek adott aránytalanul sok, illetve a nagyok által eltûrt aránytalanul kevés szavazat ilyen játékszabályok mellett sokáig elfogadhatónak tûnt. Végül is a közös piac életre hívásakor még három nagyra jutott három kicsi, majd a kilencek EK-jában is csak 5:4 volt a kicsik és nagyok közötti arány. Az újabb tagfelvételek során azonban csak egyetlen nagyobb lélekszámú állam Spanyolország növelte az utóbbiak táborát, elvezetve oda, hogy az EU-tizenötök körében már 10:5 az állás a kicsik javára. A küszöbönálló bõvítés fényében ez az olló látszott drámaian tovább nyílni, kilátásba helyezve, hogy a majdani huszonhetek Uniójában már 21:6 lesz a kicsik-nagyok aránya (de még ha Romániát inkább már az utóbbiak közé számítjuk, akkor is 20:7). Mindez felvetette annak veszélyét, hogy a mai feltételek mellett az EU-huszonhétben a szavazatok minõsített többsége mögött már csak a népesség 50,20 százaléka állt volna. A jelenség voltaképpen nem új. Az 1957-es Római Szerzõdés idején még a népesség 67,81 százalékát fejezte ki a voksok minõsített többsége. A kilencek EK-jában hála az akkor csatlakozott Nagy-Britanniának ez a népességi minimum 70,49 százalékra nõtt, majd pedig azóta is folyamatosan csökkenõ: az EUtizeknél a népesség 70,13 százaléka, a tizenketteknél 63,21 százaléka, a mai tizenötöknél pedig már csak 58,16 százaléka jelenik meg a továbbra is 71 százalék körüli szavazatszámban. A brit kormány voltaképpen már a legutolsó bõvítés idején (1995) meghúzta a vészharangot, és sokáig úgy tûnt, hogy London csak akkor lesz hajlandó aláírni a finn, a svéd, az osztrák és az (akkor még esedékesnek tûnõ) norvég csatlakozási szerzõdéseket, ha elõbb módosítanak a szavazati arányokon. Végül azonban visszariadtak ettõl, és egy bonyolult kompromisszumos formulával a már akkor kilátásba helyezett majdani reformkonferencia hatáskörébe utalták a kérdés rendezését ( Ioannina-kompromisszum, 1994).

12 Az EU-27 tanácsbeli szavazati arányai a mai feltételek egyszerû kivetítése esetén Országok Szavazatok Népesség (ezer fõ) Németország Nagy-Britannia Franciaország Olaszország Spanyolország Lengyelország Románia Hollandia Görögország Csehország Belgium Magyarország Portugália Svédország Bulgária Ausztria Szlovákia Dánia Finnország Írország Litvánia Lettország Szlovénia Észtország Ciprus Luxemburg Málta EU összesen / 13 Milyen EU-ba érkezünk?

13 Országok Szavazatok Népesség Szavazatok Népesség (ezer fõ) (ezer fõ) Minõsített többség 96 71, ,20 Blokkoló kisebbség 39 29, ,50 Forrás: David Galloway: The Treaty of Nice and Beyond. Nizzára készülve éppen a szavazatok mögött álló népességi fedezet gyengülése miatt szinte mindenki egyetértett abban, hogy e téren nem halogatható tovább a mélyreható reform az újabb bõvítések elõtt. Emellett azonban különösen három tagállam rendelkezett nagyon határozott elképzeléssel, hogy mit szeretne elérni, és további három, hogy mit akar mindenáron kivédeni. Az EU-költségvetés oroszlánrészét fizetõ Németország kormánya már jó ideje jelezte, hogy a jövõben csak olyan döntéshozási folyamatnak hajlandó alávetnie magát, amelyben arányosabban tükrözõdik népességi súlya (több mint 20 millióval több lakos a sorban utána következõ tagországok bármelyikéhez képest). Hollandia azt szerette volna, hogy a Belgiummal szembeni 50 százalékos népességi többlete jelenjen meg a szavazatok számában is. Spanyolország pedig arra tartott igényt, hogy szavazatainak száma váljon egyenlõvé a másik négy EUnaggyal, azon az alapon, hogy az ország gazdasági-stratégiai-politikai súlya úgymond õt is az unió meghatározó hatalmává emelte (jóllehet, lakosainak száma mintegy 20 millióval elmarad a Németország nélküli hármakhoz képest is). A spanyol érvelést képezte az is, hogy 1986-os taggá válása idején választás elé állították: mivel lakosainak száma mintegy harmadával elmaradt a négy nagyhoz képest, nem tarthatott igényt a nekik kijáró két bizottsági tagra és a tíz voksra. Választania kellett, és Madrid akkor a két bizottsági hely mellett döntött. Cserébe két szavazattal kevesebbje lett, mint a brit-francia-német-olasz négyesnek. De ha most, a reform oltárán le kell majd mondania egyik biztosáról, akkor szerinte joggal kérheti vissza a szavazati egyenlõséget E törekvések láthatóan már egymásnak is részben ellentmondtak, hiszen a németek népességarányos megközelítése éppen, hogy rontott Spanyolország esélyein. További jelentõs ellenvetést jelzett Franciaország, amely történelmi okokra hivatkozva elfogadhatatlannak nevezte, hogy a francia és német voksok száma

14 valaha is elváljon egymástól. Portugália részben ugyancsak történelmi reflexek alapján is a szomszédos Spanyolország befolyásának úgymond aránytalan megugrását kifogásolta, Belgium pedig hasonló okokból a holland voksok növelésének akart mindenképpen gátat vetni. Az kezdettõl fogva nyilvánvaló volt, hogy a mezõny csak akkor húzható jobban szét, ha megsokszorozzák az országokra jutó szavazatok számát, függetlenül azok egymáshoz való arányától. Sokáig napirenden volt ugyan egy olyan elképzelés is, amelyik külön számolt volna országonkénti népességi súlyt és külön szavazatot ez lett volna a kettõs többség módszere, de ezt szükségtelenül bonyolultnak, az utca embere számára nehezen átláthatónak vélték. Maradt tehát az a módszer, hogy az össz-szavazatok számát mintegy megháromszorozták, majd pedig sok napos alku árán rögzítették az egymás közötti arányokat. A végül így elfogadott új szavazatelosztási rendszer többszörös kompromisszumot tükröz. Németország például nem kapott többletszavazatot, viszont elérte, hogy adott esetben az EU-népesség 62 százaléka megkövetelhetõ legyen valamely többségi döntés mögött. Spanyolország voksai még mindig elmaradnak a négy nagytól, ám a különbség az új szavazatszámok mellett szimbolikusra zsugorodott, miközben mindenki másnál nagyobb arányban növelte voksait (több mint háromszorosára). Hollandia is megkapta a remélt szavazattöbbletet, ám ennek aránya oly csekély egyetlen voks, hogy Belgium bizonyos számú parlamenti hellyel kompenzálva ezt még el tudta fogadni. Az új rendszer negatív hozadéka, hogy a remélt egyszerûsítés helyett ránézésre mégiscsak jóval bonyolultabbá válik minden. A január 1-tõl életbe lépõ szabályok szerint ugyanis elvben három dolog is számon kérhetõ lesz egy döntés érvényre juttatásához: legyen adott a szavazatszámokban megtestesülõ minõsített többség (EU-huszonheteknél 345 voksból legalább 255, azaz 73,91 %), álljon mögötte a tagállamoknak legalább fele (14 ország bár elviekben már 13 országgal is kihozható volna olyan eseti koalíció, amely össze tudná adni a szükséges 255 szavazatot), és ha azt valamely tagország kéri, akkor a többségi voksok mögött legyen az EU-népesség legalább 62 százaléka is (elviekben amúgy a minõsített többség már 58,20 % népességarányú vokssal is elérhetõ). 14/ 15 Milyen EU-ba érkezünk?

15 A fenti második feltétel a kicsiknek volt fontos, ezzel ugyanis egy további biztosítékot nyertek, hogy a nagyok szavazati gõzhengere önmagában ne legyen elegendõ valamely törekvés keresztülvitelére. A harmadik feltétel a híressé vált népességi fék egyértelmûen Németországnak tett engedmény. Ez utóbbi hátterében a francia kormány ismert ellenkezése állt minden esetleges német szavazati többlettel szemben. A 62 százalékos küszöb bevezetése e patthelyzeten segített túllépni. Ezzel ugyanis Németország számára lehetségessé vált, hogy bármely további két nagy tagállammal szavazati koalícióra lépve többségi szándékot blokkolhasson. Németország lakossága ugyanis jelenleg az EU-népesség 17,06 százalékát teszi ki, míg Nagy-Britanniáé 12,38, Franciaországé 12,2, Olaszországé 11,97 százalék. Németországgal összeállva az utóbbiak közül bármelyik kettõ már az EU-népesség több mint 38 százalékát alkotja, s így a velük szemben esetlegesen felálló szavazati többség szükségszerûen híján marad a számon kérhetõ 62 százalékos lakossági súlynak. (Fontos adalék, hogy az utóbbi hármak Németország nélkül már nem képesek meghúzni a népességi féket : hármójuk összlakossága csak 36,55 %-ot tesz ki.)

16 Tanácsbeli szavazatmegoszlás 27 tagállamra a Nizzai Szerzõdés szerint Országok Szavazatok Országok Szavazatok Németország 29 Bulgária 10 Nagy-Britannia 29 Ausztria 10 Franciaország 29 Szlovákia 7 Olaszország 29 Dánia 7 Spanyolország 27 Finnország 7 Lengyelország 27 Írország 7 Románia 14 Litvánia 7 Hollandia 13 Lettország 4 Görögország 12 Szlovénia 4 Csehország 12 Észtország 4 Belgium 12 Ciprus 4 Magyarország 12 Luxemburg 4 Portugália 12 Málta 3 Svédország 10 EU összesen 345 EU összesen 345 Szavazatok Szavazat Tagországi Népességi %-ban minimum (%) minimum (%) Minõsített többség , ,29 Blokkoló kisebbség 91 26, ,60 A számon kérhetõ népességi fedezet a minõsített többség érvényesítéséhez: 62%. Ez esetben a népességi blokkoló kisebbség: 38,01%. Forrás: Presidency Conclusion, Nice, december. Magyarország tehát 12 voksot bír majd annyit, mint a hasonló népességû Belgium, Portugália vagy Görögország, s ezzel szavazati súlya egy 27 tagot számláló EU-ban mintegy 3,47 %-os lesz. (Ha a mai rendszert vitték volna tovább a mostani bõvítés utáni idõkre is, az ottani 5 magyar voks az EU-huszonhétben 3,7 százalékot ért volna.) EU taglétszáma eléri a 27-et. A minõsített többségi döntésekhez a 321-bõl legalább 232 szavazatra lesz szükség. 16/ 17 Milyen EU-ba érkezünk?

17 A tanácsbeli szavazatok megoszlása a mai EU-tizenötök körében, bõvítés nélkül (A Nizzai Szerzõdés értelmében hatályba lépne január 1-tõl) Országok Szavazatok Népesség (ezer fõ) Németország Nagy-Britannia Franciaország Olaszország Spanyolország Hollandia Görögország Belgium Portugália Svédország Ausztria Dánia Finnország Írország Luxemburg EU összesen EU összesen 345 Szavazatok Szavazat Tagországi Népességi %-ban minimum (%) minimum (%) Minõsített többség , ,93 Blokkoló kisebbség 69 29, ,80 A számon kérhetõ népességi fedezet a minõsített többség érvényesítéséhez: 62%. Ez esetben a blokkoló kisebbség: 38,01%. Forrás: David Galloway: The Treaty of Nice and Beyond.

18 Helyosztás az Európai Parlamentben A bõvítés önmagában is szükségszerûen kihatott volna az európai parlamenti helyek jövõbeli alakulására, ám azzal, hogy a nizzai alkuk során a parlamenti székekkel történõ kompenzálás szintén a kompromisszumok része lett, a hatás még egyértelmûbbé vált. Az EU kilátásba helyezett nagy létszámú bõvítése mindenekelõtt arról az oldalról érintette az Unió közvetlenül választott közös képviselõ-testületét, hogy az évi Amszterdami Szerzõdés kimondta: az Európai Parlament létszáma nem fogja a hétszáz fõt meghaladni. Tekintve, hogy a testületnek a mostani tizenöt tagállam mellett máris 626 tagja van, a 700 fõs plafon további 8 10 ország felvételekor csakis úgy tartható, ha a mai tagok lemondanak helyekrõl, és az új taglétszám mellett újra kezdik elosztásukat. Ráadásul a tényleges nizzai alkuban a szavazati súlyok körüli huzakodás egyik kiegészítõ eszközének számított bizonyos számú parlamenti hellyel kompenzálni azon országokat, amelyeket amúgy nem elégített volna ki a kapott voksok száma. Így jutott a végén a holland, illetve spanyol szavazatszámok miatt méltatlankodó Belgiumnak és Portugáliának plusz két-két hely a közös képviselõ-testületben az eredeti javaslatokhoz képest. (Ez volt az a korrekció, amit ott helyben, Nizzában a görög küldöttség nyomására Görögországra is kiterjesztettek, de amit Csehország és Magyarország esetében csak a csatlakozási tárgyalások decemberi koppenhágai lezárása után tettek meg). A legszembeszökõbb parlamenti fizetséget mindenesetre sokak szerint Németország kapta, amely egyedüliként nem kényszerült arra, hogy csökkentse jelenlegi képviselõhelyeinek számát a soros francia EU-elnökség ezzel is enyhíteni kívánta a többletszavazatok megtagadása miatti német kiábrándulást. A strasbourgi helyeken való ilyen jellegû osztozkodás azonban azzal a következménnyel is járt, hogy végül nem lehetett tartani az amszterdami 700 fõs plafont. Miként David Galloway a Szerzõdésrõl írt könyvében utóbb megjegyezte: ha a torta nem elég nagy, hogy mindenkinek jó széles szelet jusson, akkor egy nagyobb tortát kell rendelni (The Treaty of Nice and Beyond). Így került végül sor arra, hogy a Nizzai Szerzõdésben már 732 majdani honatyával számolva osztották fel leendõ 27 tagállam között a parlamenti székeket. Amit az ülésen elnöklõ Jacques Chirac francia elnök a maga részérõl sajtóértekezletén úgy prezentált, hogy ha 32 terven felüli képviselõi hellyel meg lehet oldani további 12 ország taggá válásának intézményi következményeit, akkor ez egy megfizethetõ ár. 18/ 19 Milyen EU-ba érkezünk?

19 Az Európai Parlament a 27- tagú Unióban, még a cseh és a magyar helyek korrigálása elõtt Országok majdani eddigi Országok majdani eddigi helyek helyek helyek helyek száma száma száma száma Németország 99 (99) Svédország 18 (22) Nagy-Britannia 72 (87) Bulgária 17 Franciaország 72 (87) Ausztria 17 (21) Olaszország 72 (87) Szlovákia 13 Spanyolország 50 (64) Dánia 13 (16) Lengyelország 50 Finnország 13 (16) Románia 33 Írország 12 (15) Hollandia 25 (31) Litvánia 12 Görögország 22 (25) Lettország 8 Csehország 20 Szlovénia 7 Belgium 22 (25) Észtország 6 Magyarország 20 Ciprus 6 Portugália 22 (25) Luxemburg 6 (6) Málta 5 EU összesen 732 (626) Forrás: Presidency Conclusion, Nice, A szerzõdés szerint egyébként az Európai Parlament összetételére vonatkozó rendelkezések január 1-tõl lépnek életbe. A 2004 és 2009 közötti parlamenti ciklusban a jelenlegi tagállamok már a módosított szerzõdésben megállapított képviselõi mandátummal rendelkeznek majd. Az új EP emellett kiegészül azoknak a tagjelölt országoknak a törvényhozóival, amelyek legkésõbb január 1-ig aláírják a csatlakozási szerzõdéseket. Ha azonban a testület létszáma így nem érné el a 732 fõt, az egyes tagállamokban megválasztandó képviselõk számát úgy korrigálnák, hogy a teljes létszám lehetõleg minél közelebb álljon a 732-höz, anélkül azonban, hogy a kiigazítás nyomán az egyes tagországokban választható parlamenti tagok száma meghaladná a számukra az évi ciklusban biztosított helyeket. A csatlakozási szerzõdések hatálybalépését és a tanácsi döntést követõen az Európai Parlament tagjainak létszáma ideiglenesen, a határozat alkalmazásának idõtartamára átlépheti a 732 fõs határt.

20 Annak korrigálása viszont már a tagjelöltekkel zajló csatlakozási tárgyalásokra maradt, hogy Csehország és Magyarország is ugyanúgy megkérvényezze - és végül, a koppenhágai csúcson meg is kapja - a leendõ 22 parlamenti helyet, mint ahogy az a hasonló lélekszámú mai tagoknak kijutott. Elõbb azonban rendezni kellett még egy problémát. Mivel idõközben kiderült, hogy az EU-hoz a következõ parlamenti választásokig legjobb esetben is csak 10 újabb ország csatlakozik majd, Bulgária és Románia ezúttal még nem lesz közöttük, ezért az e két országra jutó 50 leendõ parlamenti helyet szét kellett osztani a 2004-tõl tagként létezõ 25 tagállam között. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a huszonötökre jutó képviselõ-létszám átmeneti megnövelése után hány helyre számíthatnak a régi és az új EP-tagok, a 2004 nyarán összeülõ új testületben. Helyek száma az Európai Parlamenben (25 tagországra számítva) Országok Helyek Országok Helyek Németország 99 Ausztria 18 Nagy-Britannia 78 Szlovákia 14 Franciaország 78 Dánia 14 Olaszország 78 Finnország 14 Spanyolország 54 Írország 13 Lengyelország 54 Litvánia 13 Hollandia 27 Lettország 9 Görögország 24 Szlovénia 7 Csehország 24 Észtország 6 Belgium 24 Ciprus 6 Magyarország 24 Luxemburg 6 Portugália 24 Málta 5 Svédország 19 EU összesen / 21 Milyen EU-ba érkezünk?

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április. Vida Krisztina

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április. Vida Krisztina MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április Vida Krisztina AZ EU 2000-ES KORMÁNYKÖZI KONFERENCIÁJA ÉS A NIZZAI SZERZŐDÉS 1. A korábbi kormányközi konferenciák A kormányközi konferencia

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

JOGI ISMERETEK. -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter

JOGI ISMERETEK. -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter JOGI ISMERETEK -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter 2007. I. Az Európai Unió Ismereti anyaga 1. Európai Parlament Az Európai Unió történetében

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS A TARTALOMBÓL n Dienes-Oehm Egon: Merre tovább Európa? Gondolatok az unió jövõjérõl n Vastagh Pál: Az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók . FEJEZET Rácz Péter Európai Uniós ismeretek Bevezetés: Miért jött létre az Európai Unió? A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók fejében, mégis csak a második

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Európai uniós kislexikon

Európai uniós kislexikon E ENG M IS ÉRINT Európai uniós kislexikon SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK Budapest 2002 EURÓPAI UNIÓS KISLEXIKON SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB

Részletesebben

EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához

EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához Budapest, 2010 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Az Államreform Operatív Program 2.2.5-2008-0001 támogatásával kiadja: Magyar Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Logisztika szakirány A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék Európai üzleti jog Tansegédlet Összeállította: dr. Verebics János egyetemi

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán

Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán Borkó Tamás Fodor Krisztina Oszlay András Munkafüzet 20. 2007. június 30. 1 Törésvonalak

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

Általános információk

Általános információk Általános információk Miért jó a csatlakozás Magyarországnak? A világméretû politikai és gazdasági versenyben a 25 tagú Európai Unió tagállamaként Magyarország könnyebben érvényesítheti érdekeit a nemzetközi

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

KÍSÉRLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI KERETEINEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN

KÍSÉRLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI KERETEINEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN KÍSÉRLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI KERETEINEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉSTŐL A LISSZABONI SZERZŐDÉSIG, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA JOGI HÁTTERÉRE

Részletesebben