Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv s7.erkesztö-bizollsága. hog." ti töbhi btll lo'crmeket beholyllj!h1 nbbn ft szablibll,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv s7.erkesztö-bizollsága. hog." ti töbhi btll lo'crmeket beholyllj!h1 nbbn ft szablibll,"

Átírás

1 V évfym pes 1911 óber -én 40 szám CSENDŐRSÉGLPOK Szeresz és d M r Csendőrség Zsebönyv s7ereszö-bzság BLOFZETÉS ÁR FééV1 6 n Mg!en SZERKESZTOSÉG ÉS KDÓHVTU Egész évre 12 rn Negyedévre rn mnded vsrp Budpes V Egyeemuz 4 z degener hn P/xy LÚúU1 csend6rfóhndngy z ü n nép ujóbb réegen g)d\n prn!z1 ub á f csndőrö s - nemcm wh bnnn szmrunn pszhu s hg) f dlgou Len! zg6ny(bb rány hn Cr hódnn népszáyn Ud hhdu ZLg(ÍDye(;g csnufc\(1 nem ms ezöz cs ú nhhm hgy fz eg)en ef1\"zö nhu)ísíhz (dgs un (hes es b(zö\ dun hh myben fz éhező es ruu\nn mb"u -nyöduj hu Ju z bhue"nü szsónys pzh! és 8duu nóüzes mcjyu eze ágf\ó n61 ü hng du dgzn uuó szercncsó1e Pr w órn 1{(nyh\mw \Of bcáhuj{ hgy n 11ymr nem 1JHms Hzz Z >gyén egycnspg<\ ; d\ző uuuáshz B hugy nymrrn együl á desene rn; ez öve rmészszceg R bünöz! e és e süyrés uzjrfó váz \m ám bgy mucenup bzo nyer mg\ bá f bünő öyésóö!; z Sm Uum hgy szgénység vgy nymr feéeuü \(wzöd z egyen cg)éjsegeuu -z"euesés nnkur<áhz nu>m chn d Jm nm z mb"róg örc\h z huv u{r n mr z num pgrnm "n gyn óé ;rz n hz enyer md1 znmúrn Jngrmd nr el nyugnhmsg 1111 öhu ur n h1dzéu!);8n npdóbn r SZL my (S uj()nbznsí{ zv u Csu!z 1- dm hgy h!znoz\ hznysnn ápn dwr O nnh p!uóge csöen OhR!ég wc gn{hs!m nübh mhun r zvbn Z 1y hn Z we"\(e" ürhuuhg ördög ü f nnyl H bo g nymru hznb1 mng w h\1 Oyzh( n bünö öw;óbe CS!z udm hok" h ó H wmes hűnöss fzrnn mug pufóhn \H U OHZ bünözcs nnnyh7hu mjdg m)d CS Z udm h nymr ugy 4s{g Um ehr 1nd mcgnymrhn ád7un \ynjn gnzr!sgábnn npsz\m08 mnöségb n) nnz\" y KV g< RzsPge éh dg); rnwr n bú rernwe v Rsz szencő úr wrb n SZgúny 11hQrr Törén hgy egy g)rm(ó d(h áh); ámndu meg Mg Z mher besz(c 1 1{\Hm hg" öbh b Ocrmee behyj!h1 nbbn f szbb ybn rgys beegegbu );nyudö {"rm f HdL Nem mnd de n m r r g)rnhun bgy nzz f czézn bóren; z özü ey pr hj! r cn uz udm hgy 07 f dgzn szer mbr J0{)n szény; m már z s ndw boy f nymrug Cg bc bccsesegj \özh g"ben ó d C ynnh Zrő OpU mber mybó bgy f znn(éen ferhe nz gnz h hh gndu hgy ryermc pudhhs nymr rög nd n z " );ZCgény n ne débeu z ö Hzmru SOCS m e" rüh(g ü nnyá 111 nz ébsegö vugy greh nóüüzé(>ö mz mher f whb s 11Jggnd\ sdn- ő mshn rs gszüh(g( h bggdhm m" =(n c101zn S(\m epg; ( c1f-e hn chcn nynd mgfnás he fr s sz6nnnüyj \"Jz HZó SZepe? \z f n (!ws n(mde ugerü H meg uhdu gnzdfn N éps megámudn? Yn D rmeus fymnyu n nymr nue gy 8 s de (óén eg grn de(11 nn Z gyén hő bjoe n meg 8zuunyó Práuy ó nd;g s rs z ám éh f úrédnm hs?un wwjen sü hs CS "széys gnv frmáu bu v yópjn h-bb ; f rmás mgy 11gnJbb s -ün ;rheö Ogmgynn7b hgy mér wsz U un d\"e mój Jnn Vsz11öb 1Dbr" VOnsÍ es mér nyun u rnnd ff(>h épeh Hege? szon hun hzug ödó v es \Crgzö hjszre üycd éebn és sbu rm rv é gy/\n sz Ju nymzfs fyh\n rn H<zuu!; \ esrnrg n wduzw 1\ JWr\ s hh nóu zmó 1ze 6p \ 11mOnzü c!"gen-ruu r uy msu ns\>znybnn U \ vndu\ms;ágjun Jühb Dm ó Hfpngnsb1 gy h ZU1 enzéb1 T ü Hgy mey féu( HH nfbh g\z" W \"nm ndh\"u nóró udu hugy f "úg /!J ózr STO" \S " P J NOS J D "" d C C u OO hn ur UJ

2 y ób er CSENDŰR8ÉG LPOK 4(J == dp Jg nb" d"wnftub nép m-jy Jnudr fd (JJyrm njujf! u Jmzd fh ú r6j VU h; fjhh / gj\"g eg?f!1;w 8 (é" (!rmdű ")JT dd wgy fjs""1\f1 fjbn üz fd h bm""hzán g( r(;1;/ n H 1fz"!>J d (J J rcr; JfU udházu!úgu r1hjf (JHf Íf!gFú6 f(jén wj11"0 JJJgy f{rn "nrj(!h );rhhn (hjh vgy ő dő g) ídí ún h Járág f! gyrjr;u Kmu18Hú hgy vdhá7nágj( szármzú Ky(rm T 11) - u r búnőz w rá m f nm ("d / g!(y7w rn wgy Jrmf 1 H"- HJ U ü nyu nhmzí gg rbu u p!díg 40 (\10 ("ü ; - ufj hűn öw6 1Jmn zjí V)rm/ 17 J m gúl/ u dmánys uwgíl pím "8101á"1 (HzbdJJá J/ ;" n"m ndu fz án chpngáfnr6j pedg e é/ /m Jny hgy w/ JrfHfJ80du Jf!JzHJJb ú n g y gnf)fzfóg hó Mg rrru " 1 dny1jlú wu B H HJn ör "/g (J1YfJfJúJJ" Jn(Jy1 fub H "zá ruz6 nm d/ Ez poáb y "c z/h! m n CJn rl/! JO mz(f h\/ ínv/ "űn öz f BZfm Hd ( JJunyuJáf f só uz r ú Jngy ngy frn ( húj "mj" r/ "wb"rh?grw!/o"{ -bu " /!g dwn r á v z m OJü d r" rm"z u /!;f eőnyö fw( uzzu! "zr"zr""jj rpó<jfj őh dd-d O!y má r f yúwj" J Hzeem í énn " nfü n; z r1 BúurZ H dcwd r {) r éd ék áp f mf d m J{fLz uz gy gojjhní r"nd muá U r 11fJ "- ) dg+;dfrwrm ;-zd" vyfn "zuj \ 1 J\f 10 hfdyzdj ŰJ wvun JJ J z "! 1J)0ú- (íd ur hzmu y"í íjjm uíu J ; f(ond8 \Oz(1- Jnu zűö Jűnrnd; zjjdrj ÖH derjúyjzjuó 1)1 íy 1J gj?n z e nüöz vuó rr HHnír JínezJ! z <J1n81 á "v "ZJ U J Ünöwf<1 r; rnuufjzuu fjfuj 1g(dm611urJ urm JrJJM-g m)j KJ hr ndu mg f mh J1 H í J " - bűnözf"r J1ánmu (z fjrud; űwú(/"o/ Jr nhuf!d" U! PZJJ Lu H1Jé! f J H hghárzjhj udum"n) < u!!úr(j hgy rndf!jm -éu J fdü\j n "("Y1! róz>íj p" JJfJíf! Omző)z rv n (üj-m ünz z/jj ü J HZ rrn Kíü huján z d zfbáyuu f/jní Wu (p Mrró bűrjö! fí% áníj >(JG 4-1 %-áuá uf (Juy b/jjr!! áp1 111g fg 1"/W\ég/ H -""r/ J U őbj rh C % uóbb r J fr " );JJvr6 fjfj duí11d u u fff"sj /!ü rjjjy f;/sjfj!z cj;jfuf h 111 JY fuúnyjucmj rhd "z "b rdfhűj v n rh6r u d"" ;-;\ -z"!u bár ;m TJ hr>yz)j Uv\" OHm U/" bűn () J / z JUJV\ "n/ J y fjjj U 111 Jwá r/jr/qjo ("nn gdmunh rf 1z í/d) z ef/10m) ó h "z/jfjjh "zr f{(y1!"ru u ffdrfb y Yycf""" JZ mr rf* Z!f}U7 H r" 1{} v J/J W61!f; hjjh M -=- hbá ru n bn í"én nymu dó rj hgy gfm rá H hgy bdghéwf Hdm f J;zpTdáu m/ gzj n d únőj n/>w( dwnrájódí ár b T1 n (!r"n myg z mjr Hr Vf Z4( J1 hüye HpJL/pJWf nább gyűjdz z m6jjeg ;z"uvfdó hz éj/n "gr (-!JHJD"rf (J nem 8m/r rnf!n m JJr J #(\ n üőnhöző J(!J!-;(gc myn r"pü u rn fno) BZc u16g Jf![Y n unny fy/znm íd rju dvh "fggerűj z degehh grőj z ú p á meg z O"RJ hgy bbn yjj fw 4J% u gyu<gó pdg 8%-ü Hz(mved Kú (g ém ber n{)rmá1(/(j/ nem fógj vnh!un Jwgy be /1heó RzenvedrH ér fádm rű!uj) bcfyá hgy W elngju ng(réeny h>z mj"nj;g H 80drá)61 ínnycn íh7z ec Jfgs)h rrrn!sze hoj h vb Ö1Jr13g (gyrncjn!pjr r JJnCH Jm d" h r"ró nü)(r mg r önnym mgú/ n fj Jün(!)mny(- mdvh-"1 z P6rr f!f{)rjúj n(;m ász ü!nö-jb z(pe H mjy n á bh OZ rjh edéybuj/mzá (Jyá ("ndórórűr" YD 181e J yrnz!r"!u rruwd íw n n h" fed háru Ygyázní e /yr;"z fl Hmu rnxj/fj ( u gyun ÍJ HzírJ/ gy vy má )Hg fg funíá"áj d yznf (Wn r önüh fgyfmu árd/tnn J gh(g!j1n /zmc dű fjrhw zér h/z f ( d mr ónh mgfgy(uru n41üj gf"n HO h á r zum üő nbözd heegh!g rzn fá UJJ my fz Kym (;Hdm1mY JJÍ\ r;ébún (ny g/n Jf()!yá)UJ{ mr JJZT! Jegf)Ógu üneh H g1j vjz6 m (H r J(J(gnyJváuáí éh y L/gff!JJ z udu dh híznyh8ág(1 Wg ápín hug y ( hj egy ce rnny Hzu-Jyf "ugy örvf n yf!pjn /-r z " gy n nrmájh VQu 111"11 n/m murhhu (d d/j örv6nyurf!;{! é6n V1 fy HVdfH?W!J már rh(! z méjjk(g{n h "R\éní ífgás gj bjy fmer6énú dejjez 8z"(W8 W fjjju hgy nymz6 Ü/ /gy"m míndj g HZ r vzí ZÚh 11(r"(/M"r/; redé 1fJróUHuJm úó hzjm (u{v r "gy!n 1;?"Jmí J fu u Mfán Jn mírnjf z uuwáu)j 11!8ő r{zf!!jm mf!rn J6 dem OJn d J így fj BW (rüh hfc; HhJJáf" 7rm<!Róen uóöw 1J1JM V (új u J gyur "y "Jéírf f"f/j rj f/;z óny JJó fjí1h1jrh hh; J;f Mzí rrój vn Hz6 JOgy f Vf gy f! "KY V" d!jwm 1fJéJy 4rgyg y n V(y v Vgy VJHfJr Jór6! f!h f1n 1J;"{fJJH H HórHú RZmvd m"h(jb RZ(rV;n!J u! íwjzájen r>!jj!1 11 JZ " rdh1h ü H!rv-rf JJYJrn( \"( hj rám mr" m md JZ gyrnw V Ó H{g J rjl he-vfí(zó d/z W m"y H VUJ{V HzJJm ("f 1""f1/Jz- "" nmdm mr{ "r" z1\ur 6Jug JJ{J ug d JupJ! H416rJ! Qz 1\" J/J -1u- BRUSWETTER J

3 6b J 191 CSENDÖRfJÉG LPOK == mr gy(jrój CHádh1g1 hcrzéuó bgy O0rm( /ráb n dá Jf éf 8 ngy pnycru1é Kznvedd Un hgy z Le 11 Ő VÓHZnüHó"" Mb pédá H hzhj fej deh n1y r{dánn egy ]6y<r""nycJJ) várbj gyrízódá BZ"nve d Orv á )hebb hjuv fgyee uzó ó Jfr"rn V e} önmngá ÚH pdíg crád érde( úgy ívádjj mrgr huzór);; hfz;hífó rr hány hwnó cmhr gnfjfqz éh c8/jjsr így B bbn ámúnl hányt ekzm!í hjjkrftj(j ü ( 11\1 fjn ü önre cgrf)z nz!dóuj! dgnr örnyf>zujf á már bgy (11 HszJr eh Jhmf)nűn ühu) mug u áh gyümöc!;u bűnöz(1 zr;r (fjun Ü EZ/J R gen ümő örűmányebeu Yrn r!gurm szumpnúbbj ígen ío]fnwj Emhrn OgYf!1 hdv!ző frjídé" ér örnyeze gen ngy bnfyáh vn z crnjrí rrm6"ze mngábn dg ÓH íó 11 r)/v f dn fjü m dnem mn özü mfjye (r z mnbúrrh fj)zvc- ú JérdóH nz n fj örnyz( rohsv" hu uz 1 re ör u rnyu "J z 1Y<D 1wgőbm r rm fdywn mzg 3 dnág örnyzefúj függ hg)!zu öő \H mvgó um h b mndí6r mg Z (;vnwjm í6 mg rnh ujuí hányáhn puszu árb v é z z mbr OJJcHzéné fgv fyn {rwár1 h;re Hú Hu ónónyuhűhfmho órú-b/;n fjy/n s drnffmére yln u v hmrányh vgy u rnj{rúruv! H cr z órnez6h buláhf een z -mbur árs TOugá uő"n rnugvédn níjff éph r fz erümh uu nyv á díj! H ]zny fqryn "v é H z Rúm urrúj bn JNŰJ vugy ép!s éh ép MJeL r vn VHHZ roz úrshg óhégeuü vphzedchn"h rhéguüj \uu f ón c Ór néz\" \z n r"znrn nézv! hgy ó ér zpn vúh uröcfí öh fhg \nu u rwm ujurü LJ bujjjm f(dw roz n[j m( gv n! rh NO hgyn cfjuu;uo m gu ujfjj fmehu nuu bfhgh(güb"u hnm ggyógy H mg /árrud/jrn gyu(jun! vugy nz gymm (zun rn nem cön yü rűu 11mberárHí írán 1dcg Hrdum d"gffjf\ráhug fjzm (g rnjg áz( ÖHHZgZ\! mí/ OH Z \ énm rd(íg \óbm1 H BZJ drjí r úhgjjun V/g) HíwUJ1 TndeJuJJfHU1 fúnr!h ccjjj)h HZHr" p \1111 hűrjözéh urón H mn 6 H ug Rff u rd noh ggódó d"!u rj vzhgcgn Z é JBgJ w íó Hmdórw! H örődn hgy fh ő mhg Z u"h hünchfumjy urövu ej\u ;z""hjy"!ov11 H "múbj/u fqg zn H 110m e8"j 1/g zzuj hgy ó rgy ónyíjáh hunj/ öru! U z u urru H1rnJJ y rhnó f(w Ofy(J u hróhág íenóy hgy /ú u fjr!we ny" fo"cgn Snyő [á míu órdehdí már "ymfjzó rán nc f dc nf;mes és dhrnwh mgnyug6 éh egy Hzcrnb(Jrő} rnéán éh g(j ( H vrjó h(jgy z YN ündee fgycmen ívü cm Lgy már r guzágoh 1!dhz hz<jhá órd éwn Hem Óvsság \ugy Gndun CHá reí!g \Ju hugyü"!8du z fígydmen hűl 1" Írd4gH z yen m un ős ngy őrűj nc; báfh uódbn z ő hcbőj fy61 ug ZTV(íCí uodejnéhhég ;;öődné gndhfbj dzcj1ru rug ó 11 <1-71 ======= r; "!u Juán Hf\mMhJ fgzáhu fmbern! n r" nny HzüHége z ú V Húgr mn JJwn eh!jrn HJ+z(Jn gr bgy bármfée á-á vgy úvmhfj S 11$0/11 z "mjorc egyn fmu/v( " vgy pr/! JJUíÓH Hzó\ fguné \gy vrmh n08 vgy ecbu; H má J hárrní\1! H mnr zen é mg z m n óvs " rn yun réz m/ yj>} fée fg uzám "ágru \1111 ;züh6g hgy z (mb r rnu( vjy DÚ" ó vgy Í óp!g örj y(zö d{g }<cz JJő vchz(y-ő ró deurn rncgó\ hj Cshgy m{ femr (H még fmrjh6 más fgdzí1u dőr áhó Hő bzn yhn e udhó Lgy mr é; ruy örümc!ny; üzö /"r)w! z m J{r vcrz/j d Jfm Ó; már erjrc gndhdhf (nn JJ rúhí rój rnegdáyzúór61 ddg c""ndőrh"r zájn CH ngyn r!hejn úhó ( ud hó őru z bgy z d uy1jcn f"nyghj<- vchzfy nz "ár6 CHmdőr H h gn m\ y punju nw) dcdró JH my vchzóy roj J(hf ÚcHQg\ n"jn H udmu r HLw;em hugy ; ""!/( öm) ző vgy H3övezwM VCRZ"óJy M zzé mud móg Z s /myhbí ccndjr hjy z Lgy ő O/1mCH bc /(J árw m egy"h ÚHC Lun JÍn p VHH h ó- rcpűógc!p- vg gé pru "H eeg vegyéhz J hz renchéur(gdó m dluj pjnlbu beö\uuz}d hnem á1ámn JJn VNZf!!em örnyóeú m umheráj"s nuyn!w 1!;bLJ ;z(nd1o;u fj éh Jór DPgfn D éúh zámáru LJw u ( ndr h(!vz( éh ;ZO]gCí JrüQ 1 nr-m HDNrő ő Húnh fw"íhégsn ŰJJ ff Z U LJíáH "rr ádoh nz hedeem hjo u mmn özbízn8g v;zny H czvíj21czó }őr br n dfsúuf mu íyn /ern örb nhe Emu n uuu már mndmí z z dő ;; úup r u w özbzfág ;;mgánjun yuó!öden UJ u HZÚZdbd pndur és még z ő z/8ndá rs f rmú H hrcz vv rbó é fuójuyú rl mjwr Jdcn puz f SŐZh(z 6 Hrdu VóágOH njméhzc v myn"{ uwgözu{o rf{g ffjj 1 H fz Ó\LOHg ígbn ye fgnz!wgy nr 1zn u $)uu cmhgy hdy zn > mh mn p 8 mu HZL-zndbu zf8ndrú v Jr uzu mn burru uru hgdvún UgY-fgy u H<bm unjóg bercí UZZ! hgy f)\ruz \gy öónyö mcg(szá ö H znn rf \ó fjd hgy num öuu nf;z! vuúuj u 1bJU- H byár üdözó mdum unn pnmucrrf f!h z! mjdf111 \ájú búunm n/ u mcfá üu p1oíur pedg "grzubb {(]bn Kve ze ee? \rzd m en mpen Beevás-pSáL] [(y 10 perz u B JKUUCUb mgr/ é (ffd epjuuj - ru { J O - Kphó uín! Jy óryrb "J J H yp ; ;J " JD rr m db " JJ O {J f r " y " Y " r " N " v J J J K

4 CSENDŐRSÉG 17 nmey 1z!nne nm f b -másbe eené brwm n ndó z (semdrhö) R?ármnzó bsszu f dményeben \"cgre s ább z u m erre Lgább ózde óm us vá (!w mu százd O cs eveben h dunfnás hnárbn gy H fö z ue"ezu drydml reed pryáz J u n e n özb su bó ánó zsndárárör Prynzu m " n eg m cárd my z h á srd c dmb nj ffdm vn Hdunánás es Tszpgár hnárn s ánshz Hdun s e8z f e r ny m O 8 1 heyégd CsenduR d hdeg zzmfnís é dö v Nem v rcsmórhe es egy subczgyere cndórö öszönöé z sszny erre z ób híf 8 ámj erdérer hgy vn e m uság s vnn-e vn f csárdábn z feee hgy nncs semm és sen é csndór ene öszön és yáh ndu Hgy zán vm gynus vue-e eszre vngy án n brpprás csdb őe z egész bz nyrság rón se ud csnhgy c!oárd rbó \szfrrun é f ódbgáqr epö rcs mársné uó megérdjze h gy h nüchenu ven dége há n észü z ng) bgrács pprás 1 Mgun n s meg zán vendégene " fee fg}cdvu(n z sszny H mér mnd z embb hgy nnc bn Rn frá vább f cendőrö --- E rm hrün hgy z UT f bnpvöf\ ázzn mer há z db(n öhhun és fée f b - er z 881Ony vább e cendrne e cbeu öbb z se érdzé bgy (8 bdjn ynn dben bhzen hgy ehene z rcmársnó bc;zérébő ügy H bz hn \"h Ue em óró szá é árh vn nyh áb61 zó uhnczn NzurnYH /J f"v(r()e f/jjuzv öv{hez ész\ Lcnym f nyháh rcsmírq<\jó ugyn C JQ rc re e ö h ne egyé őe C mg!zrfn cs{m (; mej n"áb hgyá béóbd venf g n é O! cmndr em g(j h nnm ráprnch z- HHznrr h nyhhb J vó á srg (gy Huhás USmó8 yf ugr fe mn{>j mg Jppeen z JrJy ésrn nz ó" szembnn C\ö (se ábu S1 mmpgy v(znyzór p-w Lrs Ü ege " z hever puzuy uán p d árór "Zdó h árz fejhs8 bgy hgyá n J ("gy H"r fe n ez-( 1 f nény nevbn O mcg mgu - ndd" feemee ezé f! e"n-f bgy ;sze mgu m dn ( Er n n < cnd6r Ler-J;! z óbó ér y zfbm ur f"gyn-rrp z "z O" hz zj d" h gy vnn? ny (g+?ngu1 e ö erme és megrgüc fegyve re é csendőr! semm örén nem zán Há egyéb megdn mgá srsn s ényszerheyzebn ef gd Z ebédre vsó meghvás s bár vendégáó eóre eenefé hgy z n néh ürü m eyne nyhábó becspód f áp n hráró bgy csá rdá mn 30-WOOO bd rüeen egyeen hdye beyő r ág d mer fényes npp déáh n y z dö és Bmm gynu- nem eszee meg fc -n e é cbárdh? rzó Ógynewze sóh mey z us és ószágn mdeheye v bbn 81 dö mdj1 uszé "ö meg özség c"árdánn s e mrdh rzéá épeze hnem egyccsu c!úrd eé vg ny h ó nyn v! éppe n egy ó ngy bgrács brfjpr ryg üzhy M1ee H d semm z f csárdábn sem Bár é zsndár ój u d óber vábbn h?z épes e nrnre összeszede s y fs u z ó pód m g becs en hre rár e n h z sz Dóze Y eg ü r e z mn erre ös zöns SZOm g m negy óbbehez hsnó és bzny g s su n z febu ben n ez eme é c8end r fojeh öö - pszy ez epes eeg bfrá ság hn de nzér ö rüményeh gy egyé 10 fegyveree h ö Há feszó gn mer há már mz ejé mdá! meg!e ser é pszy s gy é eve f s Ue De nz sz é egyd bb nym ngy üz özé erühe És hgy h szd f ván n é me sz z r{nósn hreen mc özüö eő eésé megep ns r csndő HRzen örene rszu ső meg rsszhbu fegzödö de zns 117 m e defé özö nr á hk! ün ehbö] HDr már mgn nz esene rz LPO;;;K==== erü de véeenü rcsmárs ez men csen dörö v nz JÍs\ beö E e nnö d resm Írsnó pedg cshmr behz bgrács é csendőr m uán reszére egy-egy zsámy-sze e mz pedg n csddőrö feg -ere es zede üreé és f s r b mgu á gyür"e subá és megnyug 1J ván c!endőröe hgy semm b u nem esz együsen megebédee z ürüpp rásbó zun pdg csendőrö öcnye összeszedve meg hgy ne hgy egább féórág ne meren mzdun sz bábó mnd nyczn eávz S csendőrö cs bn á áhá őe mn BZ h bó eő H\Ze \rn feszáv Hrbágy rádyáb eső Hárms csnrd fué e vág Ev?ás eö zn bn en ó ó nyug ndó csendörne hgy ésőbb vn 8 üres fegyverzeüh eá zhn F y önnyü szerre vnó s zbdu ás u cs nn ösz ön he bgy nem önén hnm m n besr z nn e es z 8z01gn mey eenségén n1 szem be öe Már m s mndfd bársmn s á be á r hz m hgy f1 we é csendőr ejárnsá hrá á véve -g ú bennu z p n h már eőzó ópé suhm m gred c ze öees óvsígró )[er U Hzen R csendörné z óvsság usörndü öe!s<g ]s vnn ese e hgy f ö e rh óv sság e muszásáv s á éee vgy es épségó hnmm ugynr másé s veszéyze eseeg vgyn nr zh Jnnc fgv egy gynus házb vgy ebubn zó"n mmdn heyre vó bópésnó ső z yen! h y ejje-nnpp de üónöhen ó vó meg? z h éné f óvssngg e Lrn 8 me nyeh e z r u pes "gy ópérö)(ípósr m1gfgyf mmden árgy óp ee f vgy zug n m d{g ubr N ygy pedg b ny he yen vn rró Z?cr61 és h he e mgöz cn f mőj g mább észrven ü és fede véc!je\yö g un nemc! rábh h UH1( mnden cser hárz pédá fe h zn h ne 1 ewd de fesrn öcre rugn es cu rfs " enne m T " Rzru hgy z gvs H C f u (1 0 m rn { m y norvhen VBH n enn z Und19 ffrgó ön m ónyp hárvz\ m(r r\r rnhb mn d CC uo 001 R h11nj u hgy? nz " n fpohn meg rmá O nd" T h ch pnn nz áu!! U c u en Le öcs vn H zeehm nyz funjrc ó

5 (éje / En O"Uóérő Kún" óép EM f51

6 Jár m ndár Lh J"w vnn f hjyzr d 111 mgj/ nf JuÍrJzb vn ÍJ O\ábí h (nő ( ój rz" r- f ( -ndörnd rn!rjf érg b7()má" VfY wpp mf{(z( vj) íh w)yr h yd 1") fyrjn /; / mnd n hjfj mgá ujt"" hjrfddn J z fnrsyr f uj Fnzn hgy hj"1jfhn m p)rffí w b\ m J/f!J e(n!írm /H TJ fn nyín um!jru íny vnn wrjm(yn ffu Ur M vuj!áy rgí s n {-p Jn UTm nn J1 (JU(mu Kárm vn m(rf r ujzr Vf g nnym (gj fjéhs(w fujjjf f7 íyu 0(16r míndfnűf w"z";}1 rm p -! U zí"; " S Hdu7ín(H7íó ámd n ónfh{g hb J CSENDÓR8ÉG LOK 4H /f d{ zíjjr f ím n?zv! bjrz(ju1n n g(11uprn ()LMf1 u d fjzjb rnndrfjn mf{\á f"uf T ( zb z&rmfjz6 dg (8z;d/1!!vJ (ppn úrj ) mj fhfjj J g-jvfj" fhn1 wj(nr " nn z(v{ H J ru (\ hgy H fj / í v/ny J!ár S!nr JZJg(JJJ{d PNdíg fffjm ó Jár Úg JZ m n/ J zhf1yf m r pp n búr ( ndr Oh h n JÚguudf D { " múf P mgfyf n f 6ó1 (rmn;/ () (d"n ( mú u n Z / J"JVfhzJf v z?y ; H 11Y1T1n háfjr ( M nr;r nd$! (dbhín mgá 1- m gfr n f J/ J mff-f fff gf W/f Smúm H -H íy (! (/ f ndr JJJ ő óvuíg íhn ( mhd"n ríjrnmy" Jc íjj Tff g(f r ó\ ín/zd(!\" " nn b 1f ív ó (rfu f u dwágnu u/nü nfy hr)u;"jf vn <r{n mínenu S (> Z (rmdr1r ú hu m{ h/ y ( mwf f1jr nműf1n ül Hmfr f h1árvh fz r)\f(mág ( fnf"u hü; 8 n)1 rdu4 frr 1- bárúgf wm "v" HZ (HRZ( 11 rhnéd erchő "rmf)/j (J JTJ/J{grmdJfJ vnm rjh(ggf JunMn m;jjfj n( H " mfjjft -rür1jny" dúíh mfrgú Vf ú 1 "rfmjfz \zd 6 rjjy özpu 61n) (óbr (1 Mn ubbíj ver;mb c pnn ( (r!-n mw!z(! )ámúny ú "n z1 Crffrí ün nvbö B h((ü r; )r!göbtf bgy ( hng r;rbuq& bjjjjnfyí RYöDg6hb vgy erjrbb )ü"!(v r;h áz m nnen f pjn(re J m!v ü de öz f!gy?ngjr/4 (r{d! vgy (repn n nw z Mz OrHZJ M mány 8znh&n hfjh/jzu fdg nm Mv6nYJ N4m( J1zgbn ujdnpen /!!u r zd n pá cmb ZfJngráv mgí8mercdní L m r fmhrmn Gfred ( 700> {gvá16hh n/m zngr- é8 r gnésd6 Crr(r námányá e)néfyf>n öé!"f( r e é/j NómerBzgbn bvfjze 8 brmn zngf(df!cbnzmjhá Hőbb Dg) H1rze-ne nvfz mer ngábn n ycr cs végeges pr UJ (ődf{; míg z 6gyncvezB -n6me Jzerc zf zngrán Sen ndrá ( J) z cő mgnó ín ugfbnrgbfn vfjh zn gr8(uírf 8"n mg öbb mn 700 zngr észe 8ne v (!gy eány NDCUc" f 8ebírnrJ egy fúr 8rcr;hr fj drá su fgr pgárh z mn écb6 nű mr B1ín megh pár 1 á z örö h" p üzee h ez még m s (nó11 Brcícbcrne f ndn \Vrnnmm gyídöb"n síerű (JürőJ övj pwüé8 prbméá megd1 m űönöen pnn szmpnábó v ngy(ns ágó píín mecbnzmw;á Pp Hen r ( ) Wéec81cUe Pársbn PpD vü n f fpác8 D Dumezz vó bevnásá s (enjáj Tne Pye hf Bebnsen Frrd szereze érdemee pnnó föóecs[áh8 örü sznén Pársbn v zn gréhz1ő Mnd hármn néme Hzü)c!éü v z ng zngrgyátáb eredee s Némerszágb veze brááhz ]rbdwd nd S008 zngrgynr ben RvJcz urgbrd T8Cbud Jpí m g meríán egvá6bb z(jngrsgyúró czégé Snwy Dd S cz6g1 f nőme szárm zású Senw6( Henr npí 1850-bD Senweg eőbb BrunHchwgbn pí z n ruyárn mey még m R fenn(l é8 cr J SrO-ben vándr m eráb hvá négy f s erc Mgóbn NmeT8zágbn zng rf pr c8n 1 9 d zd másd fejéhen ezde (eendö ní dc m z f\mer mhj U án uszr eőeg Bécs vez h n gy n R z n grgyár vn özu még md hg 18ö vághrh BÖRcndr!er-fó e r )( gfecuhh gyár rrépejnkhez ujgr ánefe m! pw z"nr fq-jáj6 Brme C (! rm ( ;;J 1 707) v d v!f JK írmb> MrJUH 7bn!mgyfr" ér Nm Jrzfghn ruj!;chrjr G UrJgJurJ{yár J ngynrrn wm]/j)r4 ö CrO(fJ znu1u 16M) Mp" ámányávu u ny V&OHág! 6" 8/ 6 zngrín mehmízmwf fjrő116m v mjn mfe f"h41óf Crfr íu zogjráhn f h80g nm bd n B rj{w/j vó r J("!V hnrr bzár u vó prm g!!v1 dfzó dg CrJ(r 070 ó zngrá U gr- W1 B U TO R

7 K" ee JZ En rnycrü z En rúern

8 d" nná nbb d s esenrb(n ("ünés néü Rf; z \" 1 8 mcí ás Hgez" hv á Rch; sábn s VBJZ e h feá es cn zeseb Sn ré r\ u ud m n ngy f zo cpr z dör z CH örz) n}nu z ngy m uná meybö J{OVá resz ve n ; u ( n r rm r )rn/enr dó ó zng & esmere übh z pénzumhn J(>n (sf rö r á e es ps rá y r/b(<; "enfh pedg 6 esázár PS ry énh m b guúh e s Fd( ros (zsne;e mené ü hh 1(gfdRŐ EZN c / n rj srzn hd szgá uheu m J J )egubbd fá z puz gyu f b Z/d rr- rd fzíjő ("zrm- S DOTJ(ge "md ( hvj hz!" fyó " nég ujmr fz{\ -ff úr TJ6zuá nymán m Z enne nymán fnuhó fá dm! érzés s 8(Jg ur mg uz muá puszu ás veszcye fedye W Tu b mgszü J r "HZ u (rörú p 8!ág dg usn 8 özhud muürág éve s zór zu1 h1h\1 870 hebfn rösn óed"ü gnd hd u 1 " p Hó bznúr f rd z e b n rsgfh örese B Wr hvúbó pp búz +!mp m PS ó hh(-m L múárgy pe my e d n BzBmunbn özrednn z Eér61 (s )\"(JD (d-vö Cínáró bbó z h h gy 11 czemu n p b n 110mb nh fdv s J z!{öz(p O!8ZOTzúgru eredö f>rö- födnug; meud Mm{ ú úzhuyó nfrf ny meg Z 6! \g bmuzájor é! (h EnD 8 fjz uö gmyg! n1b ( vö HdncD ú ráhbő pníg fy n záp r 01]11 WO D fe" { J mg áv fym hmpöjvőg á ótúnen!o mé pju gg\ n ó őerhen á 8Z n znr (my fyó (dr ubb pu<z uu!sf fg ny mrr fenyg1ve [(r rzsen uh mrn m fegyhr rő zumr PS un um r-? fdz?s )4zcgedc ámászó c!cndő r Hz é z r en f";bn (y 10 Hr6c" )uíy czn deh (!endörerüe prcsn mjpg hngu " mgnr számy8su beszéd Üerében z fe Z ünnupe mere z y en-s{ dér hu " gy r " üönöspn ngy bee8ese bró dsz frmc R Fz 1 "-z r zuán íbzn( szvbö) öv f!z r ncvún ny ván Kvács örzsór mcern ) n ) dfneg s ö áró szn smeré é S bzuh n á 1r1>8 srr eé s nyrbpesüéhé brn mmnmu z emeré! H b ün (]r öreg b h p ímf nyun ZOO gz óhun JdPfféb(>n bgy u \r nd"b ó ó z em és es eru/d egéhz Cr8Cn ségóben meg sá urs meg s 8zcnvJdd án sság JuJmzás dhm8 dmbrád Xgy Gyu csnd őruz"cdc9 ruenén egy-pb? "óó örsprnc-m éven fm JurOf!Ám Pf" pvány d(> m hó z fjrunjzó gávu f(ruháo cs(ndórhcg fry( v"jr\ f f yó rú HZHpmer én!fj057 f 7hn hnvéddmí rnnznr rndep (yó -ú pmb(r p Bunde Frenfz L Kumán \n L prüh ) ez örm( ere Kvácr; Sándr Frncz 1 Y prübp áru! örmpseru n Br \ n( V erü he C ö rme! r HOVÍh (rncz L " hrüj ehu árá"őnn!ser < cs \r n - Kvác<; Frnz L erü h"j ez rmhe rp "g)néu 1 - L r u m ré!z! áu RHEK 1871 === eto Bzrz )unádá! ( bs föeg z rd Hbn vrágzó növr nyzdre c1pn!zv mnden 8 m un b D zr fme örö pu zuhsru f!nyge w szdc En Ö\hD ruá mn PHn ón n z Dn B!f>-((-6ámwhh sz cz u YbfOB L mur "euz 6cn m eg;zq z "r)u9 vez dcmd Sém féo 11 eb! mnuó ő r ö h ú Hm g{1d U1ü nín uó J " cen ddg mg hu m)f" u hgy óber 1 ö fh f;g 4 n nr mr zm ö mm mh znn m-" gy hár"unr61 \ 1 h u(" " é! h "nühe <;zgún un hn 1 pm muh-zr ur Onym?ág fuu (HZ {rmm undh- ;ujj u!z Kú( s Sn d r f m r Z {31 Jurhrű- J6z{rnyh hesz rz>\(rmp<r f"j\n V! )r ngábn gy "fjcrö J1 1u v n Jw"ú már rj (g KUs ör7)rrnsr d Z eg d ő hn-n "s w " uf (en hzgá ngg 8 hm7 ggd "n "z z f n )11)!-ZU frn m) níthv" gg RZJrgrnn!nuébn ó /1 Ede \fzán )"f r n"" UJJ11 JyuJ s m"- 1)0 ;w" rújün h!\j s fjmj Hffne eójfn üe;zf1 h\rzh mujuru epe mber 24- CSENDŐRSÉG! LPOK H6 Kmács ÖJHf1nesf r H7! (Y óhr h ) -ón \u nu U C r H U}gezn dwz HU7nn Occ;u h6jfl u mnvu üá1j vp Ú!4z 8 ná 6 nnu er nyru gfónye;ehb bzny ún ny hok1 Ldá r rfuár YwvpH n\d O/ 1 1 v ny!g K" (;\1 JOU h6 J18 u ;"1 mn )nu f(r Ö 1 ( ) en u! r á c>nrórg}z ( LJóJJórJ fm"rv(n nnf vá " ( U munk f( ró\!11 11Jzn"üg "70Ká r) - srny ubn H W1 h"1h rfuál HzfJnyd h n! (V \J uujrn DZ\ ; 07 (v máu" h -c ó pd póhz njv"4j(( dmná Tr)deJcn Rzrg muu n u f hu1j(frjmrn zfr hmmj mföd Uh Szbdhey dmányzás z Erzsébe ráyné üdöbeeg 8 nrumb n mhyu r Zn rn r"z( VOTOH rjz ((V1 8üh én n hudp H ]rzbe 1 yn( uub f! g sunrumúhun fffüó ágy úpvn njr R7 f H {\b f m r hnvéd pr Uő Jpg (dörh( 4ry g-jyhpg ámányu gy ú n; 1 P fg f{jón)zf JH HzJr wy z Jupó evé ór m hu Jn árc?" U s prs és máu" h6n p r fg 1dmán)zfn HzbRdwy (Jnvr/;sp rán hn ved U()) rvh vá"mpnyny féhzrj L" ndv{my RzgLuh un J pg;s6hh fyó "" dcz( hr hó -g 1{Z4 hn éd(m mnb z"rhz (der "/zhmdő Kéreem (JJz1 r Frnez h rhhe r{n\ 1 ürhn L "OJnfJKY fo" O SOZu 11 csndó r c;r (wmr f (J) rgy f r1 hgy "e! czmr udummu H KÜLÖNFÉLÉK Év má Lndnbn nem régb n érdjr UáB ny me( m 1 b n r méb7r z mmum Ö8BPYÚ ö n ZOK nvénye á és! ndod

9 191 1 óber CSENDÖRSÉG gyümöcsöe meyeben f bbábn szó es növénye pr8e ápbd z áh römve vgy épben 8 f gyumcb uánzhn vnn áív áíás bvv vd rr hgy s evedcs mey 8 bbfrdíásb f (rdíó udnság réd becssz heyre gnzsd (rdíó ugyns b vmey bb á vgy növénynye nem v szábn mr á- "sgy növényneve eue be1vübe vgy vm módn örüírá héná pehíáu meye sznén nem smere r mdán -s nevez é e és eesen nácsnu á szemben bhm és evbn neru ór9s á mer vzv és czeh sem smere Év má s gy rű bbáb M már végeg megvn ápv hgy m prdcsmbn nem eremhee mve z eheő m CS erébze enyésze fyán á eő f éső százdbn rr néze hgy myen gyü möcs ehee há z z m mey ősszüenne és z egész emberségne veszé z é véemény nn z egy szern vészhzó gyümöcs óuszdó e vns mer ez gyümöcsr már ös dő ó enyé sz és Mezpámábn s hns más véemény szern megsmerés f brczfn v meyne Örményrszág z öshzá de már ősdőő fogt P szábn s enyészeé z mf rég zsdó ned s smeré mve z Pesznábn dn sh sem erme é c éőbb vé d EnrópábóJ NégergyüOe z mer Egyesü-Ám gy ámán Knnenn fóvrsábn frfrd bn négergyüöe yn üönös fnnábn és f mnp mérében nyvánu meg meye m európ megér en nem vgyun épcse várs egenéyesebb csád ugyns gyűés r meyen energusn föszóíá várs nács hgy znn hv ss e egy néger hese mer d emeué bvá várs egudeöbb pgár emeezne éve ó néger 8e 8DD Dn deén megmenee gz dá Gden "Hes engerésze ámár éeé szg özbeépése néü sznn ádz e vn Lncn Ábrhám és hrdugymdszer gyjsán Wes csád háábó öröre mgbz vee 8 hűsé ge szgá és ms bgy megh csád rpáb emeee e brlfrd znbn udn sem rn en! 8 véerö és zz renyegeödzne bn cs ád bee nm egyez sznes hu eh á-ás b dbá rpábó csádsg eé S Mne pedg vár nács nem?hes{e Yánságu gyüésez pgár mgu há vegre brbár b rnu 477 LPOK Npó részegségrő Wsbngnbn gy ó csád bó szármzó \"8gyn09 ember Jhn W Lnbn ejjen feesége és eány z vád eme1e bróság eő hgy 139 np 88 ízben részeg Lnbn ne >gyná mnegy 50 ezer dán8 becsü egy eőe mbds epászrn f de dczár nn hgy pp csádbó szármz egye B eg megrögzöebb szásn szásfág nnyr veze e hgy üze dg eesen ehnyg edné fgv feesége érvény d be bró!ághz hgy Lnhn vgyn ügyene ezeésé bízzá egy ne vezendó bzság gndám Rendh ö érdees v z sszny hjgnás emnd hgy fére részeg ségerő rendes npó vezee B ebbő - npóbó megápbó hgy Lnbn egy dőszbn J 39 np 88 mm részeg Emnd z sszny z s hgy m év ó" shsem v eesen ózn és z egbb eméezee szern sb éeében nem dgz Lnhné vmr Lureben Pd) s bróság hg egy Fsbn cevű dvó üze ember s z v bgy vhányszr U Ln bn 8Z mndíg eve v Emészem - mnd nu - hgy gy mm Lnbn myen ngy cs6düee déze eő vársbn feeségéve egyö csn gyeeze vsu ámárr de rcs mu m cs ngy üzdeem uán v épese vnshz eun Lnbm v ugyns mnden rcsm eó megá szósbó szmszéd mndnnyn gzá hgy Lnnhn ándón hn szm uság gyööre üönben ez mg sem sgd nu széében üve férecsúsz bán egy szárny 8 mey ó egy brnásfeee ps üveg ndá eő bróság mndössze z perczg nács z s eesíee Lbnn feeségéne éremé Ké m ó ér! pp egdrágább ppá) éség nü f perzs sbn vd znbn ez ppá ép úgy mn eóde cs ünnepéyes m r szv pp zér yn drág mer eesen vn rv gyémán és rubn meye é m ó rná érne drág ppá ándón őrz egy hvn mr egyszer egy ngyvezr r p mn őreve egy pár gyémd r pszán f ppábó Szeresző üzenee szcre z6ség HerO ó né cn V!7 HeU 1\ 5zg! eveere nem npc!jh8 vénsz érdé ézr < evében pedg cs fgcn véees M O S K O V TS nm czpö- és cszmgyár részv-árs M r csend6rség bszn csend6rség cs és r HzHshdsereg 5zerz6d B u d pes Ráócz ú 6 sz szá61 Ngyvárd án esörend chevr- és bxbörbö észe úöne gességene szerzödéses árbn fzeés edvezmény me e száásá Kvánr áregyzée bérmenve OdOn része u y

10 CSENDŐRSÉG! H8 ceebcn fo"\"\ h \\f\"z \n!z )h n!r mej C - enn OJ!H\ vus6ur h;-y 16\CJc1 b C" 00 e-" U )nd rón H\d H <né-ü OT"\ c Kzgzgfs dhnvónycjc éves rn u T"zÍ\wö \nrn páyázhn! yf n ; 1 2! J90f K z) zgnzg ás bróság 90!1 m úuh 5 ( \r góh Ín d b> úg \" nz r m\nyr J1 n ; h p(; mgíunn u>j nn )P"1 "p! n nn"ő r"g "r<\h mh pug \é61 f U!U UU( úhn2á ff 11hnu HH n"nd "rdh uzuf P 1 JWff K 1Hdh F uh 1!\u4 n F(h{grüvh[D {rmzhc /nd w D Mm f;u(hr1j1 pr(j7grn n rh 8U T( r "ng n w uw LeJhY <h hl ré!;rh nmg/!j"f "unfy "/um f!1(íor1 " frn HY"s m {-rm nyn Jwnum n; phd bu dhm L f v u munmn dru"áuy 7" cm Ó n 1 Zfnf Zs GJ L u n h h h\ 6Y;; C nd m 1rC rndm! HL dö"7r B em \)1< h Ur W/n UCfdJ{1 nzu U J!{ "r u r POfDSDUháJ"1 fu!/ \ 1603 \ nch pc zun \ (;rj!g-d "rnn\ hduf 8urn áwb)[11 r1j " 01u! ( ud \1 Cf ó mn rj) J\{ d!u1 " n H "h u á rág-!\ \ "\\ "hm (DJ6r( { LfJ fíu3110 r \"gb Kmá mun ) rc "JOfJ7ó cúh nr JJrU{11 " úrj( hgy ugnj 11;"11 " 1111 ár urn 1 H e V{Jhü) hu "pjun 1Uugy mnu r f 1 J "r U r r r( H H JJd" w r P(HU { ú\!u rd h r 11f) 1 W Un" ;JO fpn Te UhJeó "u d u OH í1 1 FhHQ (nér"! fj Ub" h ru h" G "" n ""dó!! pfj"ur 1 h"g fh h h u gu " Jö numu7"u fg" mdu J/ \(gzé H H /T W " ru" " U"g" " U f"h"rj-hu hfogy 1 d{7huó! umn"" u U Jd nn /("U1 ujuuhuy " "O frhu U Um(- 7fJd fíur HJuW" 1!!O r hr hó!){ 1877 \n< u rü"t1 órqnpé J J F "" urur r"r ;{ rrf "m u m f p MO O\ " UG JHJdBJ(\ J1"DÍJ HMJU núuí n"m u (H fj C811 ye" ]"U # ") ruü U "" uyöm Uf "-y p"{n {d4110 h"r y J rí u/j"á (\ " yüm "Q r /ru f C f\ L J{ s -nh) ; U fdmu 117 " n 61;) 1r11(1 C nmm (-"1 L"" f {J 1 "1 " 1Hn 19nz nr ZJ! u ud rpuf J f r 1f 1uá1D "" JJ b)(( VJ;DO "OzerŐe berendeze J pnáb üöző bg\ mnznn üfön hn z özv<gyne C öőzne engedéy nóü áfís ö! g yugd T " UOD1fJ p!y"r nth hnzu" áu OM ) "!r " "5 uz 1" Sórmw f (p hhk "M UfJ!\ÁfU70JL f Nmuü n"w 2 Errő H u"; 3 Tu dnn hm"g y \uuju hn( \ "\1 \ "ruk f"q"d rn nu \1\1 fun 1 r " u11 "f/ru ; r r /!ó ur1; r J UT ám z rrfnn "ör UJJ/(RU S8HS -nrnnn r!{{ r HU r rng\fók hegógben hu án bozn hőn cnyuzz és hud örz1ed bgy m r L}ügym ns zer 19m1 év 448G Z bunrzn) n11 "" fym ( - z<1 dh/ú{uu ru h \"( 1 11)(!íu(rr szám u ev hárzn) öve Jn/Q r rn{ np 1""n D rn Z ru/" r" Mh!!O fr f"ró nh ó uruh Vf " c(( )! J 1(r!!(\ vó" R uícfu ( 1{{dpuu Eőre Ohn5 r fj (fu1r g p (HO \n! rp é zrshn ő z z-huység rnn áb nn egyszer írn c ú1 rácsny v(usár- «móyun szá üöz z SB \ f"rús p p r np eheyezése nem óv XY (CZ 5 J *<h ( m r rcdem ügy mnszer n3g37v1 )90n z V ( z 1 1 d U ;rdcódj nm c(r"gz ({"ó á1hph" rc -á u 1wM(n m(br úu"n r!cuh () Krdmu(1 ( u dőbr HVTLO S RÉ S Z 6u"c1é6n61 dhó Kór UK 191 LPOK mény besz nenr ö ugyn d" 11OZ gnje e 1um V( sz nz (nge dé) JdzÖzJ vgy vsszónc nn unásá {( r z nhzürn uundó pénzgymnrzern{ ( m 1 90!1 fh171 HZ f Mm) rucdumúgy mnsz6rhuz nózu nóü vándrónnj uzn chumny " upvé hgy ud ó"íg f rc\zuése vége ZÚÍJm czjw vutu ) f! uróp ám uö m-ny épez ( m r Jfgymnzr meg H v O B bú örü!n óv (030 Z huúrz) özgzg f hóhng nnc! JgU!v rm hg) "á m (1röHz bünh fe U íéowzz(1 öz ;g Tnrörn Hzgá ees\!e özben fgeh n mzfmn n hór"" " een erő"z " OU\ JUn " H mé \e CpJz m) Tndq bróh(g bn(!;örób r m 01J nr JJ h f UfrzH vhm H z gnzghh Lrófg uff már ( m r bnfsör hróság 90fJ óv 70 HZ hnbírzlu) ])rgífn nő nrmóenyeég mcggóffí rn zg{ ó WHZ1ó"nu Hum rnárn r uhru Km rvof n ddn vő szgns(rn nínc gh vn ( D J r wugymnzu n " CJ 6<;1 1!Z unrzn) öz\"uhzfy JH(rJ rcfho U özer ö {nzz m(g nm \"1\ mó r ( r Br(HJchmügy mnhzrnn n m r buü rnmh zrf1 1!){J9 (v H87 2!Z fuf néz ó rn ) "

11 CSENDŐRSÉG óbr huhvé umwpe nmvj e{y sehj \n g bru hum mér m"!znrspn" pnrsz1rü gyr ÓH m 11í1 bünübü ( D r bjüymnrzr 1 9m e!j! sz frzu) Pnprnu prru hmn OH f!déjdw v ó bu másu HuyORó örümny )(epe ( m 10f födmv(ésüg) mnsz( nn O/;f8!OB zámu óe) J(n K dn áuj E óv nd1ür vndí"zcue mdm6 nyábnn wz! uh rán nd ügy JbáhS öz gzgáh bflóg mís)( öjóhe r z ( m J hnj!{ö1 bróság 11 bró n\ff >énzje e zúrj< ügrrunüzr r u/ H r"v 107 UR G!) \ Z ndr\n K\ ruhógywhhág C U úerh!;( H zjjém örü {n "ó r"ny drhü[fr n 1 chendörrüu ám\ )hu zó KUH\ JJuE Kb VOJ7 u Í! B 4G *- á cső h ngs bnu *-nbn üöző b1cü9jés ves;gó öv \z ügy \ht\áh n r bósg hnsöróh fu z< ( m hásör bróuíg 90!) ó" 93" sz h1r7n) Z huhís s hunéh( meg bz uán H h1cühu ( r h gjmszj nn é 3 H 2 HZ hnrz!n) ee hmh mú! úun hum n1 " nd H J{öözö uzn e f múő"(!s gjöéh1 {rgmb hárm rundb bágns Öv neü d hm 6nw - hh hmss ÓH mndf JúhógósJü J mghzun (1;J!Zn m r fü mvuóügy Dn!z1 93n8"90n számu hh) UJz hrd fcnny (hm J mzörn<1ör ru\gús p1z ( m r förmnéhügy muhzh\1" J09 (; !J H1 HZm 11 Jw mh?n) 191!07 m J R7mu csundörr H dumnyhnn 1 Bóne Kíndr JuhR KÍrn)" éh HZhó TÓZfr J ör8\"z ez órwf(p)eé n\hbl ugyu8zn nnpp\ Y "úm CSc1órrüu \mu)lun J )und sh C!;rrU \urrás Uhu ){ós n1 Grg1y HZ ú ;roh TJ Tó?u{ \"ágh J07H( és Smn György cz önvzö 6""/8zeöJ-"; Z f óv c8udör(g 8zgá höw uhn \"1 znmu csn(rü \míny\hun m J Gyö F(rLnc szfpfmbrr f-úv Mun cs Sámn" cjdó Jevény ódj m r ho fédd m!zr nr nz 1!1 1 1 en 80GR éh 9G3?- számu rfe \1 HZrf"y Su[r (1"6rrü1w örzruwser OH J\"s \"1 cuncörrűel rúsőrd\r fhzén Z nu hr rná ZÜH rfhm"z 1u LeéH 11p 3! fjhő ó c\"óuy-pmf rrs Kru Bzg\1u e! 1 szuyu pgnysg nü Hzg1 u11 - n V HZmu cdöwr e mnny n J Hzhy 11 gyspg un szogl u áfh d u ng 1(\gdC8ÓW O)c hz n r zó CH dör OrHZ!\gu H mu c" ndörr(! e1 m ú;lzjhíg Mzf(nn hre horhu n n w 1" y" fu \rdmó1\" ón) rg úndl H pchh hm 1cY"fh "!! 1;H örhw wchn Ong/ \" H (>r!6ncr ( ós/eefóé Uácz PÓÜ /ö!" 1 9 uguszu!! SZEMÉLY ÜGYEK 8zpum wr -éw Szbó SndJ n m r B" ó-h({ 1 mf" Eóépee Bó \nnów unhmf ö m)n g H!Úm 1 \" XfJ L z n!nn pn\ üöú >g fhgyő! HLó öw 1 0 rn n pénzunmn udmnnyzu nz év mngyn" Rzun rnn 1 00 ruh LOf (ndöf\zec H L (hu" vbbí y gyhh1 S NUr1 c1r;!;1\ nn1j1hó Ü{u v) "nyrgü u Mrnz ez 6rmen! ;0 H r (Hnd {1ön HZb penzhu H8e (mn mebuneó!!) bünndő z é"ü H 1\ rgynós é! nv é ózbsós öz d6bn HZ f {" ;0 Brbán Oó ez chuncőn"!z ÖHK7 Rmhíyu szrn! gy eben!ímb {ólun b mí\és vz U őrmlswn!/08 óv 19 sz hoz\) ánsír1 z á undns ez Jmr JÓZH{ ez önm7d özscg brá een b1"1zuú 80rö feezés hvu8 47! LPOK m r szímu (sdórwruj nomjúl örmc!r!/ H1gUMZU!!-J- mnyh ["nn 11 Jáúvpze61 Jevén)J)eJ eh\n[ U J Y szumu c;jndóunh U)111 11\\r J h n LKH \C)r \11111\118 JO Cn Cyöry 7( n ""! Hw M7!W{ Hu

12 1 9 1 óbe L CSENDÖRSÉG LPOK m r Y!-zmu cenör-rü11 ámányáhn nór \JUy rz 6ryzdö D r HúgymíD!!Z cr urn 1 9 J r 1 2-)! Y-!zSmu DQ-ceJye npán \" z éneve Fúrá -rs Y z Cc"dr m r beuymmszer 1rD f J ét 1 1 3!)\/Y zám h engedéye -zánc=;s pán vzeé"d"vé Író H1 váuz m nybn r \1 -zmu c -ndórhüc m Hs Smn prób<sendör m r beügymnbzr urn v 1 f)3;j -r- "zám h enge 11\-" pun VzenV Uzeí -re z SZhU6 Ján; próbcenröt m r bdögymnz urnn h" ; r!-zm nge -- ddy pán vezeene\í- Szánó-r vjz!9-n Fdőpán ez Z"nd cz ör\ d"ó ugszds -n Tzn18n Gur&í \ndn!) Lun cz ne! ez Öh\ ezeő Bnrg \1rg Z"óán uj"fzu!" n )eregyú D r L fzúmn c;ndőrrúe ámányábd ();r L-"-úu cz őrmes er Yár rg! uguznj; -en Bndp-) n nr Ferencz {en(ór ez őtbnzdö Tégá &z hrn J uguszus D P1czeen rjnár Gábr cndőr cz Őf>HZefŐ z;d8 Brhá -ru Jugu<zus B-n Gmb8n 87bó Hndr L ez őrw!z"r ""rs; Pr"y n uu 1 8 ún KsunmbÍn Hmnn ( pár cö(dcwr ez örmc" r Ynhuscr )árá\ n ugmzuh 7-en Fhfrbmpmbn ff r V bzámn csc!mrerüe ámnyábn 1h György nd6r ez órvcz ö Béres )rg J h1g"z! U$ 1-án SózenrÍyn ZuQránzy FEfez ez őrj1e r rm )áráv n uuguzns 13-1m Tpyhnsfván FrncsáTJ Ján!) <cndőr cz örvcz ő Ncbmnnn 9-ón Kö!hpmárvögyön )[1rá u J ug1"<zuh r( nne m r YL számu csendórerüe 11mnybn Kmármy )íbáy cz örs\ezö öz\ )ó Kámánné z Tób Rzáá\! H szep 6-n csódd 4Yház J ózsef cz órm-shr OáTCzy )áró" n uguszus 9-e Kővúgóör;ön &rény Péer cz Sm őrmeser Erzsébee J szepember éd Hcrczfgr\"án Bebó Yede örsvezeő ez Lendv h\á cz crmccr Zsófáv Bnás ná-r szephmbr!-án Bcedn PÁLYZTO uguze! ún S 6udvrbeYD Jhr ör;v!zdö GeDge] Jzd Jrá"L J ( ugu5zhs G-án LÓc;en rrn T L számu Cf(>döreríc mánynbn Hnnyur h-rín órmhhr H-mán Rzás J J uguszus 1 2en Br(n Gnd ul Bór )üns-r ) 1 [ \Qfne h örs\"uö Jéczy c7 uguszus 3 1 -én Enyngen Házsságr épe m H!! Fór \báy ez örs-czö T gze nná ;-évvázá Egy M 067&y rn ú mcí r áráshróságná Fízds p6 rnl Lpénz Tednyv 400 rn égy ÖEépsb pzsny r ör vzsg Kérvénye vmyué enö-hez g Egy rn áub mármrfszg níy örv{nyseóné Fuh pó OO rn Lp énz 40 rn Lgyr nyev 61óbn é rásbn Teenyr vz!g He hv prób s!áu Négy zp száy Kén-6nye mrm"tob ug írú) örvényszé enöéhez n év hó 14 g 3 szr beenésre megszb d u e emelen áb- éz és hónízzdás áó Resz-fée eőcs hsz ná á 1 20 fér beüdése eenében bérmenve uánvée 1 75 férér száí Resz gyógyszerész Szen Jáns gyógy szerár B udpes Szén-ér 1 (zeő Kí5un hs) Erée en uánz ó óv dé\ - Ps széü dés npn én Gyógyszerü önejessége ngy rár VÁ R N Y es F B U D P E S T = V Lsz Fer enc z-e r 9 ön yvny md ön yv- p p r- és r6sz er- eres ed és m gy r r ce ndö rse g hv s ny m vá ny K e g n gy b b r á r - - K6nyve evéppír ím6nyve és írósze e dus vász/ébn JeO yz é ö sfő ző nő uő be ö ve r á u n n p hó \

13 V évfym Budpes 1911 óber 8-án 41 szn CSEND Ö R S GLPOK Szeresz és d J r Csendö rség Zsebönyv szeresző-b zsá g LÓFZETÉS ÁR Féévre Ecéu évre 12 rn Negyedévre r 8 r 3 rn g!j eó eőr> h >Bg) egyens Küönös smereő ee f "VJmM{/f Pn Sdndr csend6rbdn;ry s fehnhfn v(s meguöesérc öveező enevezesö hsz cynngeus Rvesü vgy ubránus bps nzrénm szm b s e g hus örmény unárus rfrm á6 róm hu! görög h u s görög nem ágs mózesynnsu nc"ns mbnmcchn fueeze néü cs z n n C ffe mghrzúrn rnds6n cs ny özep es mgs fe ezese bnsznún Pedg ezen ánhín B s záyzásn vü még Deudő nne hgy z ö n még növesben fe ődésben evő e es vn rcbu-e zömö vézn- u? Ső ehz vn sugár urö zms gbldsvu " g} Yg)- öpczös ee rz n esrás s Yn n rsu "sn ördö í-zes-e? z r erásná eóször z h""zná göm b öyü szögees áó rczcsnu ön enh> zun - h erre egen d mpm {"n f" zés- und f eueg p zdó czg&nf örmény pán szhh ejeg TYábbá Z rcz f zese s áó sz8{"bn enne smerendó p erd me bn bmb böjye r{"8<;z 8nm \*egre fzendö hg rczszne egé5z ég" pz"grs h "Ány "D sárg-e? su" ersáná nem e ég c"\ 8 szn! fe brns é szüre fg zn hnem züég szm u s ern Lhe Szem hg ngy zu nyá {"gy H pzgun n Rend ór Közöny -ben h zünbe "zün egy ue d egy munönyn gy cseed önyve egy nym zó-evde 5b bámu b e ZOD -;ZüS1Bn mdr meyye z y mányereü Szeméyers ezee z rcz dá nybnd rr sz á eröbb y ersbn -nmde5-ne eze 4?S 8 szem h es szá szn e h árm sb n s meg eöésse u feezé5re ónöb )m>rdó de meg cs r veene fd b z "Dy fe ünö fgyúsbn ny "ánun Pedg pen Z uóhb reze szemeye n8 br z ös5z bsnásná egn?bb fnsságg g d ember ne - een ve szembeöö es fgyzásó - De enne "mejy eegzees sá sság mey szmeyzdságán8 megápnsáná dönő hefuyáf;sn -!D Mnhgy z y szemeyen!; á nym zó eve dásáná n hggyr bb n csendö"scg een esbő merun szüségesne nm ezen árgy gy ném rerzecsségg}1 fg zn -; üu>/ hey és cées;g - b erdess egyén eméy mány nem rendeez -gy éee hchben heesen meg nm á]>hó ermé"zeesen 1 nz egyen b emn dás uán \"ebeó fe Éppen úgy ez f s!w;s JfC nézve s znbn czp-1e rü zá r ehen z egyen á szó gs rú nndó SZ ERKE SZT ŐSÉG És KDÓHVT-U Budpes V Egyeem-ucz 4 sz mddfd ryrn z mndunnu efde - "gy feren hsí n\bbá pedg C" méyen fen fdfé brnó zér "mudó sznbeu nm mndeg "gyz h üön ngynnnzn szn8rn hfuznándó }he 1\ S2m n bná r{"8 esz Ezn h-ü öd ö bányzó ; ebe es eny {"gy sze!s w Yg;r egnes r" Ygy b?ns ö;z<nó ngy fdünóen szée áó z Orr ngn háu;n eö e meg özömég sen rendes -ne m11 bzny enne m!geéébd mísén nheed z sz mn cseh m"en f csrcsz mn má z rr ehe hss21 "gr rövd egyenes vgy b psze bbr mgy hr gö rbü szees "gy esen sm Yngy bbursós s;í; úrnsnu sznén renjes z ááns f}ezes Prg ehe f szá szées gy 5e ny ng)" g- csny ; z ehene Ysg Ygr ús ny duz zd es eóse h sznárnynn ensár egy egesz sá szgá Kendrszn hmyrs szö e "hgs es söe geszen) 8znü bmn feee "örös mndezen ö} mn ben zö sárg vábbá szüre eher es rn eb- Y n özepen bbró "1gJ bró chszyf nn rö"dre nyrm bsszur növs z"e vor" füröben hr dn -; nn ömö-e gy r fórjnu bgy psz-e cs my ránybn mgs bru ög &y r óg psz nónej h gy "n hszu Y\g)" rö"d E meue emeendő b vsee mód Ár y nd= O S 8 C SSER J V >! r özó hhre( m S T O r6" r u!nd6rdg fdóu ó 61 Ludv demu hb h"dg Ü;;;;;;";"u R6h6d árgó fe&ó Bdped LÁnhJd-uB 5 OTr Öh-u J gyrbd é u1!é81(( HrDn1á "ró e \ ö14zn VOnó8 é fuvó hugzer V 0105ÓO e1ner rekvd mdded hng z öuz"! bngeere vó e vó 6 punuhjd bnf1 Od(Í HerrO Un r gy gy dm 0+ "11

14 CSENDÓRSÉG m fnuhu y"n ngy n " üé hny<en ámpn bn erre >e!;en feeín hn-> Yegr" n n m e; hgy nn Z eő fe; - há VRn znn ) pu rár es myen sznü? eég z mndn h gy J "p Yg-y bny meeő hgy fp vgy fee hdr- ömöe Yugy rá b eszednc neh gn ; munnu ür hány áhón cup öuöse Hre \ {!uj;m nru h Z fe- fvhb (>(n"es ne c - RZ vrjn hnnyg- ((Ou vg) S"rhó ("nymé!- \ bf]usz s h nm!! fg!gc!!z hms fgzn "n-" s;"áf -!zne nem mmd" J;!yezne " gy h u 5znw d >nsrn ugynzn ürny-megnvc zése husznhmdó mn f bn fúsrh buz ehd hrnu nyr r \"gs ömö hsszur vgy eón-ó vn-r ( egyszeruen fes szá b szen brvé Üé! hnn ;;\8r es C fefee unr " R"" rövdre pödrö ; he rdtá pfszu fs1á ecseszá egy (Henr qur» úgynjvze Kssuh-szá örszá öó zárznú HnJnu-szóJ ( s7fá1 JY ré"w sz &\"s\" nn egr hosz á gy csmóbn hn ngy busz c h Ygy écdé n Uszy s mn h 1efh fe;h-e Z eó huszá P!; ez fesmerb>ö bgy száá s my<n "zm? E ms dum ere\zetn zn reszéhez mey ö (z (zme öcsönözm r HrN ü;/ren L Knó mes Hányzó u z gy gy m ndé mbtez ehu g ( my{ z m1y mrdndó!zcméy fzn""g hznyé epezne s zér gngyhb f n sáp;g bírn üönös!me1eö eec r" szhu )"(séí z u u éz " ngy Ynn egy ngy f r bénuúsf mús r ndón -\ csípő nncsen-e egydnug n h Hen nőne sz eöfrdun Ynn nncs-e z eöne Sánság vgy m ü r szár (érden u gy feü) bu 8rvnds YÍsszmrdósn 1\ p udp ó áb Y HZ Jö mgsp m űáb hrd- ; vn b gf \gy c munáv ár- Vn ud-c gy n óh n árn "égre vn ezen fgyzís egyé-más n nem- ( Urüseg ; zmev m m önöse H vmey hóbo ) Z ; öz\erzeyes (üdözés ngyzás Bmbság mnden erdeődes h1yó nj "zós bó eredö "!ságr bn re ö sáh!ágr L >/ {Q9y=á!w!;!z;!rbó Y"uJ! mnrf J;zmrc férzmre fy ;zmgyó zr s7 mbr" ny szemhé mu1e ecn fb"r bz<rngyú -zür háyg f!c háyg (ez gdewzeb heu OrbfÖ fe mr zm nőzése g vz u mg) megcgyzndó hgy nz eő zcmöő "ún" -zemüng hrd-u és h ez megá- phó nnemd-! UV>ghzemc Knc!uság- (Jnrzsá) my Szemen fn éh my mer "n n my v;gr h 8Z U>ő H Ze!Ö "Y áó \"muág f gyfrmn rn rög fe endö rnnd fnr ö- sz!"fjyyusfh; rz1n ön- gy br dusná \ fdfgás eöepcsseg feezés Jínysság msereégs djre!-"eg z egész vgy mndc hn (1gy Hüyég szem fgyzárn "gó m üönö- hénu ás rövdüés ÖJ"{!S efmüéó á \ bf z áh hány műeze 1\ Csönde!; buság "ügy föve hrd- h " fojz!r vgy z z uu ez vgy r enymn"d sn [ r röí(1hs gych vgy mndc d (ugyneveze frdun1! 1 ;!(fn /;mcreó ézne só-mu egesz rn bjt bövehen EPP D üjöh yczébn w{ eze e!rzuás znd V81TV "J >1Hn nem Végre e"y n m hng dn ) z dé [ emú (1 mhnc bgy b r-e sen u ee m S z Hczn henuásbó vg) bebsüh rc/;/r!remryers ezen egfnsbb reszévf "r! fgnzuí sz"\ n mnd n ud-e eg)"es ud-e némn mn 8 óber!) J J hng hr d- c ö (s ef/bb Vn su Rüeseg vgy gyru vn!) "h ném 6rá" Jcgzdbb ézere egyueru"1 egdrsb b! URY {Op"u!U" mn r!szezeé& re 10 év J"\!f/> mee phó YJu ezun fgy zás Dm-{ szín1enj 3 Mcersq!8 ee EZ\ özö Z /; JJye enás fg nu e Ez fce( vörös ;s é színben! es üönhöző reszen n J; mzn y murdndó ezés épez meye vegy un s cs úgy mnrdn h men hgy nym Kná ungerésze áuucón v!!bz msergónyu gyencz rendehen rn Ygy muj) szá í!m dvéuy 11 nevü (0- hvq zdőbeh e\n z özö szv hrgny ó wresz e vgy v nmey szerrznm 8zh\ 1\ fó8zuru p! \Zn ])0 bebznyü dg HZ hgy vá hnms gnbzyö SZrn mehrp ugós? ee n!e "ngy gyeh OHréHz " \ n myu ér zé euubágu áhó bznyé m u rnuuu y ( rd bnü fí Uunh"ny gész épcsprznn BRUSWETTER JÁNOS f év ÓU\ mee \ rcgyz6 U!yen rfór6d61 Szee-cen r Jv\s váb \

15 óber = (= n= = = = = = S == == == == == == ND 6 RSÉG LPO = K == == ==== n esüre Hő ubb dőbn dvssá "á z fr é! umern févág högye né hgy meüe művsz eváásn hrná üönös smerő ee özö z y evóás üönöse n fns szrep u z ;észeesn e bn szüséges rzbn s bemunnndó rnn1ó n mcsercgcs ezésne enendő y férfná áfur fczmpn Cbvóy vgy n néü mcsefseges ezése chho hg mye vgy öze z srhó zn frr sórwósebő vgy műée) bő mnrdn egyes <sreszen vssz Ezc1 huy" n ngysng és rány üzesen urndó Bá nem éés d á nsersegcsn eődéze de hrnó meg eső ec< z máf szepő z urczbn f s mye úgyneveze h? nynegye nábn eenqzd es de önösun em-y munzn{ önfé Ó rrsz\n nhbá zn és n nyn pny egyes részen mye dgn!\ 8zemöcsö 4 szásbó eredő sásság ehene f bes7éd mdr (>gys fezése eés geés mgrás mzgs sb z y sásság één meggyeés ár gyfvá endó é! z egyén znsságánd; megájpá sáná y órées gyén bznyó Uyg fgn sz gán my mdnem fuer <Z nrpmer és d Ofd<pn z óróóv y egöbbnyre hsszu óv özbn mg-meg á és ársá rán! vsznnrn z c!v b ár és b(náz m9ú bá n ve hrd eze "n yn s guozhwö rövd dőre cs mgá nnnyr fegyemezn hgy z mejöze ee rz sí más n " z r bb perge ; sn z r f z 11 8» és beü nm eágyá Ynn gó mndn ; épe en bnm z Vnn ssn hdró bszédüe bő {>s Rzüsznm g é!! úgymdnm mdn embwne vnun eegzees J1 CöBZr özö Eze V6Z sryp - fezés Ju z /CzéJw dc gyr z y özhve11 érje 6!OD mnd n mndm báb bgy gynr f Durn? sh Bznys degen szfvn bfhznánn H némey mbrn egzees zán heggy1éerf\ móó ászóás s \ásepen hsze gömör mn f ecsue rdéy máséj\ embur ;pp ügy Ueg deb ze mn fgyn nz dgn bngzábu eés s Reszehe n n(ímeh Sen fósn zsjósn h\h08en ; ehe e!j öroó ny vngy ZgnyO (g éhhn R megu}znn uz egyen RáO! ság Mg U egy!mbr beszédözbn ze 18b\be méj n m\r f1guúr1 één nghé" 1 HÍr z pj mnbr R\ mh u mú án müs \rd-s un ngy uy1róvp} Némey ember H - Bzv más áhh n bbrá E mwr W1(r özhn HZ!uunn 111 snn megsmer és fsrn fg 1(e égbö nrznn eredő rángnóczá! y BzÍsbó (reő mur n meg z ár szásbó ár dígef nrcznrgár mngnrns h híszpr fynmín hz 1\ üönös ümerh ö e özö fen1! eo-encs r\zhs "g) nrns mzgás gy!s degen pdú ónyms mh f;szg ügyeen ; ( u rr6 sá8rf eh fnó usr vgy feüun {sn)" nnrn gömböyü hsszuá vgy bu dufnr ngy \!gy d USYUf?C vzfu f fdünr {unöd csnye e s áó hm mngns h{dy pfcsnn!ó Ygy e!j z á h áó cs bevn ny hsszu Vg} rövd nz 1Ín""?\ dím csnn röscn feődö \ csnp 8zees1 mgy es JV f1umzn mgy me dmbru rngj hese!7ü há r Ygy egy ns ez; wní feünóeu 1gy n-) f"ünön Jesnyc fnm mgy durvá frg s Hm görbü K" &CD!w görbé r h X áb befó h \zn hend\ hu CüŐn gy Y!g) Ceünóen cny f \velh fnss!gg mn ü önös "Dr 1 br 1\ szmv>gysf (szurus szdvg rrpő mní\ snes "zemhg OYí ruu\zr h ms b bu? nwr szn!rdá mr 11(111 sö w!eg önnyen megyzhó d n nr b gyrs öychrö "U ZÓ zmóyrns nych- mn1 n se!" ;nhhe n ymn üdöz;rd gyszóhfí egészö ; n s- vss resze uds pz Y mg rnd Z R"1 érdzcsen L n prbhshn phuó wg szju{ycrfs fesr ámpn fgymhe \ehéd szrs és 11\zeeS1n üö1ö8 S!!d hb gnd fgfgyésn \npu sun hh -- u" ----; h-n= "m -; B 7 ; L e --!(- --J J/- /-;; -(- h"nnjn 01On " 1 J rn R 120 S \\Jhn 69 rjffr mnjjb JhH\O 10 prr U (n bb r r{p!( " Orr \ nh Q Hrm dbw! ugy J!b YMr61z un g)<\1- \ L J " - K! h L mey és feszs uní!! ; w h "ugr öröfö vábbá gögös --; ; nu e e rgd meg mí órnán(zh"n ság vu> z ég fgyeő yn beszédözben n rr besz"á hhón éesen n e szembenáón nuí gmh szembe néz mns zmé ü "n Z d nyu eze ményen megrázz PS yn mer1v]} Y negy uáv prn Z chl épes hebegés Némey ddgás seypes ember z nr» /Z» CS SZN beü szszegv f "gy órhczá szásbó eredő sássíg nnyr megrögz bug-y egügyesebb 483 nn n gy" J

16 CSEND6RSG szgán eün ; z üg}d mnh feeenésünböz qy regz){j e" és ps szeméyerás h fgdf ngyövéres fegyverhszná KözudrnÍs dg mszern óbr czgányb DD érez <zruj ""m ngy bárság es hgy ngy féem ud nem mer zér rüen c;endör pus rán egysze g ámdó á? -gyó csendőr vn eör h cs bbn Z eseln ép fel mr nyvánvón frc(menyre BZÍmHbf mr nehány összeverdve \ éd be yzebó vgy söe5ég epe seres ámdás nézheu vgy mr z éveze szesz bhsn vész beőe mg z n e\es ember!tzés m ö csnhmgó dmdó megüönböze árbány ebe már mr egyeen egy cbndőr megfeze egy \gész (ván de v yn ese s bgy é (zgány sszny pusz ézz J 3fegyvcrz é e Jsságbn eseeg ár ehee vn z üdözés gyg fyn épeenség évén árőr znn Buvecz özségbe men - mgáv vve z uözben á czgányp s - csr üve uán h Bródí csárd feé meneü czgá nyn dő z eöfgs v mér s árőr génybe ve e rcsmárs csá m e eé nn ánón hdábn örvénynye ; p h cs ud rb mr Deg pcésö em ej rn es hdegvérre gy h úz á gy úruo nym megsemms he Egy-egy nyhh hüncs(1em(ny eöveése uán Z1án 8ze!znrnu hún\n nnvfee és más-más rrvánuz ( -fzv mgzrz mgn z b m nnnvn önnyehb mer áruó n gen d özö ü Ö gymás s fennáó véd es ducz8zövesége ööhe rny! T!D enen meye hüségesen megrn K J z ruj n! mer zn véres bsszu án h Írme öze phá czgáy cs r nns ném bárság h r mn fcf0verezve mr zuán egy rvánbn ösz!veröd nbány férf öfegyyer vgy revver b rábn vnn r meg ámdá f c8endőr árór fpfe \e z őnöh hrczmdr hgy erzógudó csj ró vödözne z öu üdöző csndöröre s cs r ánnn meg h egy egy ó d z ü!! zuán hgyv fyns övödö/éh özö O"11 h mn( ne mjg ddg f mg ch U( n H zu D uz bj meg nem menüjhene r bá rhgy á u (be!;üeh z sszny és r ]{ó s ferhd ( fzéed Rzé óz s m nden rárnyú hn zer1 wn Z bgv f cfndőr On férf Lnm ná r>f nm u r meg őe rá m"r nu;zjy nd uz vá bb") fórh neü 1 u zn } n+- Z bzuj( áh!d eenezőé hznyh n nrn d m ér ve e csendőr h Dm Hm Um "r fc/1nu bnefnü megzuhu\ rj\ U\ Hcg m rwnnú án men h ey eőb b c!üz Jr"]1{1 -rzsüböz ( y b g uóbb dhugyú JJp-? Urczmr]r f y czgáy özemu J g}yén!n r errő z egeő udósón w w ez hen H-mu be J\/J\"á/;; Bán () ;8 Pnér Józsd pr e zz ; wb e ez ön;vezeö fn J f éves ró mre é phen és ó v fg he B mg h öe Cshmr eér Temes hdár f h egy áh férf érésére d árörne hgy egy öbb csbó á ó czgáyrván Ngyövc resre gyesz Te es vágábn hd v mgnem egyszerre cs pusrpgs fgd őe fuvrs mgá cs ndórö eugr s megezdődö hrcz csgdórö fuóépesbgn örne eőre ; meg-megán vászn övéscre s zz ubó} eőre! Ms már eredmónyee v üzeés Ké cs - r vesze eő nmbere - megá Egy pn erem árör s cs er vesz ésne hgy ö h b cs vng vább deré fuvrs - bár 1Z Ö feu fee s erüve néhány gyó - bárn övee f csend őröe Kvács cs cz örsvezeö vsszbgyv é csná pr cscndőr feugr ró csár s uán vág mmár egyedü v rbnó öbb csn z megvr 100 epésre d özőüe s egész srüzzc fgdá Nem erz mr deré csendör veszéy rn zees re hnem - ms már sem bedn nbó gyg - meg zcb h rhn s y seresen üze hgy z OC8 S ényeene megán Nncs már eenbzrgu ő rn een e ; úgy eüne z mn h fd nyee vn e ö Egye en cgy fér \ z egj csn nyán áöve börög Egy m s r;m eg y czgn yssz ny bn c egy f Ju ny perg h dv ffsz ; c eő ekr ó hv r mvh már eszá pá r veszée ő m gbe n férf egyeen egy fegyve r e}(8 hrőn-efő mézdé!ére f deré cs! b zn 1 d11 1 f meneözben ád vsszmrd próhcsendőr n f prnnc3 b0!y U rzéfre bíz csí 1 cs1nmzzó){ ársáoz r zen íőzej mm Ó61 őr>ve d(\j nfgyovón>s örsse z esee hnnnn z r; egényóge 1 c n z é szemén evő árőrrnes- cs hm1r (;Tn megérez Mg ró ár6r öze "ep uf á ddg {vác őrsvezeő sebesü ee cb "pnrr " e óráb00 v zs-eru rvs ce08 " hcshó - eső segéyb en részes Nm sá r H10nvede fn czgá nyeány J ÁuOJ - rde é ru Hé 1 mnrd fegyverhu8zná gmhug1 éségen f(j á z CHe eég et(eesn 1 ání urr hgy z udv e\óeg m egzógyenf!by é főbő áó árör Tudu ngyn ó bgy óbrczgány mnden fóen Umsság cs megbunyászds dczr c"!ndöme há;; eensége s nem hr egyeen egy ese bsznánnu mr TRszfzehe ár gzságnság Mnden s zem h en örén egy! csendör gzságn vee szemben becsüe esség es szsség önénye een shsem é Még ó hgy z czgnyn szées Mgyrrszgn sen sem? 8 hsz cl czgy óber zus hó -én ese csendörb61 áu árőr f év ugus rendes szgáb örsró encz órr emesremee [eé rezeő un özség ecz Buv vezényeee g meye egr snrr bevn cs pn epesn )Te meg serü fünes néü mmegy 100 z fhpp u ehng bó s c fegy Er en öze ee R-O eőör ásru z u rej1e urczsbó dbn fe csí zs czpe férf mgu v ugrn és vágy8 ejbn pn müve z ered cs s rááá ezéz6 áröt\eze ö megáás rpg ményuze hgy cs dereábó egymás uán fegyvere s csendőröne bőven " mu m mndé ör c vássl gyós megsm eredn uán ö ugyn Buvecz özseg feé rhnó cs n d! z nemsr eün szeme eől övés nem ehee fyn mer ]övedée öze özség ny mzndó {gyón bj fényépe meéeü vn mer /91 1 LPOK e! eg!e(megy r

17 ==9===O==b=r==8 ==============CSENDÓRSÉG LPOK v;ónn re-;zísd meg"m!ressü nná s ná h mr csndörü Ó; <zg!ny özö ené8z h zh feö mnnyben rórh Zó J 5" pr c!en p (J ve!; d \mc- semm crdán vó 1011 hgy!o övés özü cs négy á b RTm chszu 111 h\ rverhszná söé é! fyns udzés (s z eenfe ándó üzeé( özhm rn Ugy \ncs örs zuö mn Pnér prób csunfór egyrán bámn ÜZöe és ees smré! énemcn z ember <s uy - z ember eghűségesbb á s gyerme pgedvesebb ászóárs ; uy ez z eszes s és nuény báz ószág mey megsmer z ó szere cs szer" z Ö- nn dvéhen ár szüség esén örú mzz és védemez z ember és uy czímén hszns s önyve d ms z Á1édő Egyesüe K Ngy Sándr éőáb bró es munársun ábó mey né p es mdrbn smere uyá "ó heyes bánásmód z ebrás szhy s összes örvényes rndezésee önyybó meyne ár egy rn özöü z ább rész szed uyá ös v s sá z nd és özönséges frs De már őrszbn s meg v szedíve némeye znbn y8d r nem v nny vó1f mn ms ső ényeg mnd egy váf hz rz mey özépermeü v s m vzsánhz hsní De zér még m s vnn vd uyá önösen uszruábn dngó név s eze épen úgy puszíá uh mn frs Evdu uyá pedg ngy sznmm vnn Törörszágbn Görög rszágbn és Dé-Orszrszágbn Knsnnápybn Smbnbn cspsu óbrn öpe-n nvze gzdán uyá meye rssz övezee gödrös heyen hbrzn hzzá vágr és neve fe öyeu 8 végz éeüe s És gyes vársrésze vngy uczá nnyr mguén rsn8 hgy zn hey m degen uyá meg nem űrne 8 z áhó hudébó rószesü1n nem enged Ngyn érdc!s 8 uyá muf rég egypm sreméeen öbbcée uy áhó zsdó sz\n án rá f; nyá de zér ny6rzésre ö s fehsrná1á rég perzsá mr uyá nnábáy1 s fgnz és örvény s f; bení uyá vécmér s ezee nem cs nyáj - órzé!re hnem vdászr só bábrnbnn s b8zn Ugyngy v ez reg görögöné )r Knmbus r8óc merá feccdeze már á uyá z ejszmer benszüö ndán fnrs-zórü v mm ó bzó 8 eedeü hszná psz u\ó r - gdnyr szerrs özé rz bgy b h8zeére vdázebe!írb ;emeé vgy vee egy megégeé gy rég hres görög ró Hmérs emeezeben hgy hgy mdőn che; mhyár veee Prus ugyncs mágyr dee vee cgyuu ró bch fgy négy v ér! uy Lássu rövden hgy z úbbr vnn{>pm myen szerepe ász f uy Th-szg (De-enger) ón szed ü csupnn dsznó uy és Lfrm v uv znróng eede u rá meyne hús - C prdy eödós szern - z ng brányná nem s ábbv ó s váó ósg vósznüeg nn öszönheö bgy eesen növény eedee ró uyá benszüöe öbbre becsü uybús rusznóbusá z u seend szgeeen sáná és pányná egyéb négymbu á nem v hns Dsznó neméében uyá enyészeé ée m czü uy szórebó z úseend báó fn z csny-szgeeen bsszu seyemszórü uyf hmyészee my öbb (Sndwch Tb) szgen ngy eene örende grönndnn egyedü báz óh uy me y" néh \dászr de Jegnnhb szánhudsr zf hsznán Eze n szánb fg uyá ránsem vfm önnyü dg ám rmányzn vgy Írg!n gyszóv cssdn veü Nézzü cs! fndegy uyán üön srángn vn meyn egy vége szán eeéhez más vége pedg uy hs áb öz ebnv nyán Jvö övböz "Vn erósve Eszern uy mdnem mnd egyszéére vnnn fgv ; sráng ehá ngyn önynyen összeeveredhene (Ká b fgyeembe vesszü bgy p mn egúbb észsr nzó C mnd z ó mndegy szánáb 3-13 uy v fg) uyfg z srn md egy md más Jdr Vő egynése s bznys szv sméése á sz css rmányzn z á ne wöö! m z een m m cssnn (sránú nyeven) hób J zz megá! ngy z eszmó myen bövében vnn uyán még m s erre nézve érdeí! d szgá z esz sr fefedez6éne C n rá Ez mnd hgy mdőn eéreze 8 Krn nevü eszmó eepre ö sár mee 45 uyá Lá hj 8 (érf mnd áv v eepő s gy áv v veü f uyá egy része s Rbrsn fná evő eszmó-eep"n 10 fórf 9 n6 31 gyerme és 106 uy v Grönnr egészbb de egvrgzóbb és eggzdgbb eszmó-eepén b 1 2 prémunybó B 7 őbz s nn nn-bn 19 embr B mnery UO uyá á s eze v egbb uyá örén r vább -- hgy mdőn ngybb ránduásr észü uyá számár bám és gyeh szerszqm záróg vrvásznbó vrr ŐSRZ mve úgy ps bgy srvdé uyn b ébes még sá börszerszámá s mgebz Pedg nz hsé- B U TO" ;é ; ;;;r; B U TO "u L- --- BUDPEST V TEREZKORUT 8 SZ " 13 Kpe8 regy!j Dgyn Teefn M-áR

18 CSENDÖRSÉG LPOK ===== óbr m cbn n6mcs vd n épe né bnem gd npn ereszű íbr z ész sr eérése nádés perzsá n á s gen érdees dug áun m nd vb b C - már f Dgyn máv uyá ró B rhmsn (gyó ODzrvhö (ugys z ermás meg Kreer Dé ír ; Gróf Széchény Bé ee u eb-d dóyzs H!ge pró p éh -cdenyhcd égme meye zs CZmü müvében öveezöe b e szé n be ezár bubó) Dum r dd huyón n1 - Má r Kbn ábn s h un hnem m nded YSd eddg sznen HZe páz ró nnyr bgy szne rmeenü várm RZ e cb be ó Bzáhuz 8 e g ees h ányb D ónyeh v b üse ez ój n u megsm erd b esbem És özru egye86 eön (8 2 szánlu W b v hdg\) mnd ebgy g ; órdm dcseree be ebe nu vób (g öbbene eed<ü dn mg 1z1n V18zereBu n f egsz ebb NeufundndbCz cs Jmé\- vegr cg!smedvere d 8 e zene e gyn hs ungybb s f sö rény u 8zór mpzánsu f"ö hgy eeséve mgmeü z db z éhség ő eb öb r sz sz feezés öcsönöz enünc (Mdnem be refz(re vó (e ádzásó J dőn m z fzz még }>enym E ) nbznnn KüönbeD z Bz mó msgá!r s (e b "zn ó á ánn bzns nyövvej észü ö rb ő z s J s n d u sh ü r s c r b g uy áf mnnyben fzh és á e öe z ebe szne fuee és vágsbrn özö nem szá msn hnem ddá u)nq 8 váz 8 feee pédáy gyrbb Áábn ez szívesen ny g f ní Jánczn r grönnd!zmó sk)rm er mdé uy vév brpós b es á m yee fmbegrzeb zee f eve ug9s\ méy e en y e m 8 n fe HZDe mn! uy ej m ndenüvé mege z s cs óv á f f ru Mn vá y f ben ámdásőz gő h u m g e m s sdedne u és gy udn e rszágb vezdö ösnjny Vszn znbn ubászuyá vgy J rván me) ren de Tu y gyrn bs!á sr mer ez cs e n nyá örü s egyuu bznságró s gnd s V!1é nnf L"Cdrc mve z eszmó nz hsz d Gróf SzéchénY Bé hár m gyöyörű pédáy hgy b U!s r nehezedö mnden árgy nn Cd úsáru meg beő ü Eze özü e ő ; f DMLndu Dsm nemcs dmásr épesene muz m z z ész-m-r ndán n YDcuver szgeén ámbár mínden rendeezheő eszöz mzásb e pusz uyszörbó ngy udpbeyjy1 Yey uy e venn e1enöben hnem egészségü veszéyezeése zrbőj cdrusc b ebó eszü Cn egybeszó néü evseé z Európáb "ó enger uzás mu den fárdm s Ez dő szern (1889) egm egbí zh próczu s v ])ej m-r áln ó pugn ndnn uyá óbb őre gró f Szcebény ngy-czen Bséyán Eer-v prán Egészen másén vsee rgá 8 mdr é fu fgsru b znáj TüzfJd ós buá uyá fó vdr hrmd Dsmu Hárz e en ség e éven mnden mdár es egyél vdájjzr H dv égeée1n pb enn európ n együne- sem 8z6Dved özejében ső f gróf zz r megs ze díen hgy sz méye eün mdrü nmcs férf hnem uyá s B6n nyujn ne fz e e de smáve meg S b rp fgdsá mdyej üdn sz á vgy enger F;gy8zr my Bcbe ee grófn bb rnn Ez pr<jn uhu mdr pdsdsár n S z Jb y ügye sn vdn b n\ hgy 8 m megrgb8n eg eb mdnem mn den é e szá1ásn gndsd ée sebb z neu gzdábz vsz s zuán v s8zs zu mezésunrő mer öz e ébe u yu n és dsz dn és mnden frduó u száubn mdrr er nós rgm néü össz eb rp h áge rn czé Mdön ne nssz Oyn heyen h sruczcz-mdrn " Bznbn Bm hejységen (b ben) egy szegény ör!g d enjsznc ez rudeeen bení uyá 8z Dy f ö háv megfenyegee ugy össze fmá S bon-dchónk uyá nemc mdér vssz mr bgy n em sár beeb Dsmu srs JS hnem b fghbn s 8gene gzdán Ez á e e dönve gróf rögön gynö e mnrrhz hsn n dc gen eszebu s fg Bng ráy üönös brá evén z á zés ODnyn enuá Ké ndán r n n egnább v öszvérc ebc és mcsá bá vzben H uyá npy ör ehg v 8 vz dr nyézéév fgz ső urében meg egy mr bun s h beeerg báób n yá má éb egy medvé s áun ngy edvu h e hászbn s örömüe bngor 1ben f h z eb nem y g)sr frdu eő ugésh JmcsJ vhányszr frss evegő 8zn md Chmnbn de ár ngybb r6sbb és Bznár fe)nn VZ 8ZDér Rnóépm bszn) á R es ár nézv e ) eh méenyen szebb!á gu8n-vd ászr! s Hgy fueg n D 1 ebene begyes rru vn meye mgst öö bun embenwő mm becsü meg uy eene eb zvrn Bzgszszá z európ emberrő Je d mnd rn egy uzó á\ bgy vd s;-8rmnzó szm behuzv fr md fvcbo s8j cpubó f egöregbb sszny meg fgá és r vj hn8 ugás8 rb nn ráu de nz 0s6 gö megesz z érdeze ő u mér Dem ö e u\hb rngy 1dObásár fun zuán vm ó fju r urá? z feee p zér m er f u m ényehen s ug?n;ás mrv veszeedne zn yá pp zz drá fgn uy m sede együ erü Európáb Meg H UO mnr \fgü áen ü hgy z u r vd f n eve S á ZS eredeű f h u - n hvá (8 nepe r 8Z Dé f u;rá úgy á u bgy mn z seyp gyerme 8z mndn) 8 bb6 nz Jzd8n d dzn-szgeje (8 1árs88g-szgee Bhm8z uy szó üed c u\ --- fog b schm nn hun rdhen ó errő egy ngy ud ósun f m gyn u"")rá " (zmer ndán vdbzrn r rdeárő r önyvébe OVeezöeg z L J zmr nyugu réz"n ó nd " "n d nd pász rnépené uy mn fl pá z r - Bzr -8 HZQrbE-r z eímó P dd búzá!r u (WDObá á ; mr rón vergődbec nvez ecsségrc Ez d 11 h z1r ps!2r nyá rz-bér!u Ö é B)m nvuué z vebe u észre hgy PnUS ZCn hd zjgár S hszná y nye v gyrész fnn-ugr másrész f örö- órr éeré8z Schw b J zsf mórás é F er Szbd!

19 == \9\\ óbr 8 CSENDÖRSÉG LOK ============ 187 JOCrg O W M - " uh"uuc Z md(; U1u-zcr

20 1 9 1 óber CSENDÓRSÉG LPOK nem ü szárzg em meye yen uy őrz úz sz nn bgy uy bb esz Rezben zn ez nefü n g z s nyre fyó fze ö \esz Dgyr fyv ee gen eme ö re hgy m sz Körös MrB SJó Sz epr un 8 s Tsz Dun ms uhnev és pedbeszéd uyáró ngyn s özmndás er sz f Emb fó ur fn p Eb ur ur Eb erm észeú y Ku bú Kuy meg dás b d11 yá Ne Ebd Ebsnyád" Eb szüe" Knyr" fe L ze gy e ndns özm 300 y g ErMy Tncs m nf r eb z ugr nó özö8ége mu Ce mn f mgy fnbd z y u r mgy f mp mp e f örö e f őrő öcz öyö es u ucz ngj u ugr szöö ut hsníhó össze mne1 zembe fee - ugr fnn f eed z ö b ná r hgy f mgy h ysód örö eruen cs mgjr pó (n ) p ( dázuy) egyez mg z szmn (örö vábbá dszuy öp{ (ny uy) ; mény rü ö f Ez óve gr f mgyr gt f örö de fn emee zuhn cs uy f bgy m árc gr mu8n 8 mgyt es ugr nepe már együ íe mmb gy ö!zr Z Z J z uóbb em D (ugr} ní1ón udbzn fg zó népörzsne é öröön nmád mn á gyjbj zc ben gen smeré de mndg gyn uyá hznyár r z 8 m gn h; árgysn né Vn egy péd b uyr egy-egy vgy uy pászrná L nyá mje npp ere rz ö ée nyá pó bb ember bedü s hványbb uyáná)" Oben böh de eő nm smeré uyá Eurórá Ln " epn zér ság c; ens hungrcus-n 818Z m1!jr uyán hh1á mn ez gn gyrn eő frdu rég degn öreneró müben Küönben z yn ándr>eh éö eb nyá mn4enfee m gh bó népné mn men vj zsábn nd s mrdh e uy D bgy cugyn vdö ö z Enrópáb z éségeen bbó örene nybö bgy mdön ms vezer sz u b záb örvö úbn Orszrszágb örve ruew várá srm ná így üzee brezr N háb rsn benndee z rsz és ón SOság h;;n m uyánb z (nsrs cnbus) s uyá mm megb á urn szvá nem megrmü)ne é 1 uy fz ősmgyrn nngy sz eeben á Mr mey neppe vgy nemzed bó ö uy feére d ézze csüde béeöés erásr )rá z í r á bgy szöveség DLg OE-S Jeeu uy z y mdn erő&eé meg un görög cászárr nó szöveezésüe m r szöfdf zó örébe egy uy fe 8 ez un eb örögö föebere rd drbr vg dá Jenh fn gy vesszene z szövesge megszeg néme özéprbn egyes ámbn rr é e né-ne1y büdös bgy egy (ubó másb u yá \ gyen z öében Só nym vn Dn s m császár mdőn Z án vezér embere öe en H nr fc d h dó O z dófzeés meggdván ey Jy ud hzzj z rván ez á e KepZD ugy (r dd bgy üdeésüben u y LTCz (úg8 \gs udrcz (Mer áíóg uy-rczbó szármz udrcz 8ZÓ) Bbná 18 vnd uyár Ná un z együyü em }en megbrzd uy ejjeh sere! vníó8ú mer z bz hgy Z üze bá vgy más f!7rfnc;;nség en Sn z gn d hgy h u y b gy H óvén gödrö pr nná uwá rnd dn beú v megb Eg " bvgy " u bnd emr h18z z s bgy zn beyd b uy n demch! födben eső nem c8 r 8 Hz&ruág urd Jeg eső zvr ámd E gy ng! mnd uvy r-nn méü bgy Se)meC z \ "rs 8 uj!pj fj!s ; rbá bü uyá hmeés mv drs nng e ürú ég!3ö "hr ámd mennyv c;p e es 8zészórh z " en en me " " ( " reny hu upuzíá) z ev s rj "" bó p d19 áng csp Bbnás embere z s hn BZ yn uy mey v mey f Ó SZ vn!denzve meg nem vész ; nná hózná \zr?31-ben? f he f X g ábz s Hgy uy mennyre rgszd gzd n szám erre eesí en büsege my sz"á enne fg pédá bene rebzn De egfé nyesebb eenés erre vnzóg egfesöbb bróságn m r nurán zn h árz ábn meyben m nd uy udns nem bünhdő mdön f uy gzdóá veszeedő egyén gzdá vedemezée ö z megbrp Mnh cs z ny vání vd egfc1ö bb brósá m ón ngyn ermészee8 dg z hgy hüseges uy vedd mzze gzdáá s mer!"z 1\ UJán sá öszönébó szármz gzdáá fee6ség re fn n nem ehe ben ÉPENKHEZ" u ffnjcg Uórcz vg gyg ;g b z u hcugymn szr Hún SdJn b Frncz ÖZÖ> bdgymnszt őr dsz! d fösbóg s 11 1 O r J\ ydg { nh"ru mnhún O sége mu hó 20-n e c" y eh(hrzás!í\ uffenberg Mór cz vg g J h des prnsná ( Sze ru -Ug- h m 8 L r ehú?ény hn nfze hgymnszfrré z J!u ynj1 8zr hdsereg eg-y cgép z u bb UzJ wm"r szereny embr de s 0 1vu8 éh ngymü H(gü n Edrnz Uh szrn z n bdügymnhz<t n (1-- Uügzfd ujdns S2-ben sz 8 S 7 1 -Jen " r 1 eubdy n nndémbó md 187) 1 8 J z bndusá h gn v uz uóhb C no\"d urebn vzprnrhz sz h szgnhu r f vzernr százds reszv Bumn p C Z Ju[n zán fdvávn m d n ór p N7ch mfzené md pedg n hn<üg ymnrzrum "nmh s Íy n 1 eese szgá g m OrDr" 28- g)ngbc-;záy vczór n r fu n e v mr H ncrredbsp óp ő C Kygezred1Z heyzed á é óvvu} ásjb pf (hg m cz {! S ándó CfH 1nf zgí rn h hu u6z1\ } ben 111 n"fhn n S ) "pr" U" " " 1" 1 UZ( \"0 n Q3 $U UgCUfJ psőb f 7X- veznye 8 "cg! "" ng} \d dáj prncsnn n ew "z f e (r rhe Ewn QáL gy" "DO\Z S n é r vezerrn mj( 1 JO-h n mn ábru y VJ ngrnb 1Q! ghnr ]O!záy prun CS?O g C!S mcgmuu ZJn "" f ác;ábn (J7-g m" r 18 ( bdjtv mum Jn e "JnOSZ " b"zvn m J( PJn -bcn n - hd prrncsává (M Sn rj rnuyz óuvá uveze1 hn hu (fes7 n fz O 1á vezér)u\ P-; crmhz e u rebn 10) U ( 19) ms mm g f sh) rt h h ;

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk!

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk! A vn únu 8 V v dv n mőn üön bn* * 3 db bmn üön F E v M M mú bn v n dvőbb ú ndb du 3 P B üdőuő 538 BCun vő b nn ő B 53 3 BCu vő b nböő üdőuő BC 53 5 n üdőu 533 5 5 BCu üdőu 5333 n üdőu 53 3 m m An bn Pdd

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR ó n p mb 8 IMÁDOK K IRÁNDU LN I M INE GR IB INK ZÖNINERPOR CP ÁBÓL JÁNL OM : L bd dő pő Kn m p pő pb ó ő Könn ű p nd [ 0 h L nö ón h n m ndn őn NwNPC B p m ó Kö p n ő n ó mp ó p m ó D F hn ó m d n n [0

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ó ő ő ő ő ü ő ő ö ó ü ź ű ĘĘ ü É É É Ü Ü É É É É É Ĺ É Ü É É Ö É É É Ł É ü ő ź É Ü ö ź ź ő ő ő ä ű ö ő ö ő ő ö ó ź ö ö ö ę ő ö ó ó ö ú ő ü ź ő ő ő ő ö ó ő ę ő ó ö ő ü ű ü ö ü ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ő ó ö

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 04. 15-05. 31. Igyd Rdj pz áábó! AZ INTERNETEN ÁRJEGYZÉKÜNKBÔL BÁRMIKOR, BÁRHONNAN, EGYSZERÛEN, ÖSSZEÁLLÍTHATJA RENDELÉSÉT. Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgó, Kdõ 2014. 12. 06-12. 31. Igyd bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.:

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu www.ny..u www.d..u y n y y í nf Kdv Vndn! A M-Tu Nnf Kf. 2015- vbn nny j bb, dv vj ő! Tn 2013-bn u, n fjbb jvd b K- Tjvd K vd ü v Ön, v nyjn. A v j fnnju! A d v n. 10 fő vv ndun. A jü ő bjn! A dődő vju!

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Rö u ᔗ号 n 1997 M nö 1998 n y N (O n Kö ny In ) - u 2000 F O O I ö ny n c ( n n ) 2001 INT RN TION S F ᔗ号, nyúj, 2005 M y Sár B á - FEBE ECOLOGIC ᔗ北 rb n MI, 2009. d. 9. 2 T F nn h ó L f Cy A n D gn for

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

IGAZI MÁRKÁKKAL ÉS REMEK AJÁNLATOKKAL!

IGAZI MÁRKÁKKAL ÉS REMEK AJÁNLATOKKAL! ó n 05 nom Inpo mmoj MGYRORSZÁGO IGZI MÁRKÁKKL ÉS REMEK JÁNLOKKL Mnn uh pő ő ón Bmn uh pő ő o mn oun Önn m H uh qumx Po 33 mmnn nhőn ó mn ő; h o ; K hóoó; oó ; hő pun; N őomo 8000 m ón 83 83 Mnn uh pő

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j,

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR csak

csak csak NYERŐÁR csak ó 0 5 0 5 04 04 B 0 mu m ű h h ó m ó V H ( V ó d h m V u V u R h F H 0 4 u 0 mu m űh h ó m ó V H ( V ó d h m u V u V R h F H 0 0 Lő pó ó N m m 00%pmu pó ó 5885 8 5888 4 p hú I p! Fő pű Mx E p Lő ó m ú

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 11. 16-12. 20. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 pv@m.hu Kpvá, Gub S. u. 51/. T.: 30/478-6954 p@m.hu Pc, Lgzzgyá u. 19. T.: 30/216-0723

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 10. 13-11. 15. SZÜLETETT BRIT. JÉGGEL FELSZOLGÁLVA. CSERESZNYÉS ÍZESÍTÉSŰ CARLING BRITISH CIDER

Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 10. 13-11. 15. SZÜLETETT BRIT. JÉGGEL FELSZOLGÁLVA. CSERESZNYÉS ÍZESÍTÉSŰ CARLING BRITISH CIDER Vdgó, Kdõ 2014. 10. 13-11. 15. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-118 30/478-6954 Pc, Lgzzgy u. 19. T.: 72/324-332

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 9-10. osztály 015. november 6. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA www.kockakobak.hu A válaszlapról másold ide az azonosítódat az eredmény

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály 014. november 7. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA Anyanyelvi lektor: ASZÓDINÉ KOVÁCS MÁRIA www.kockakobak.hu A válaszlapról

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1 : 0 uu u p m 03 I Sp p pő S d úp pő d m dp m pő 35 ö m ph 3 3 I p p pő 8 L ő ő j p O h pp p pő 35 ö m pő 3 m ő ű ő ph 3 0 3 088 IŐVÁSÁRLÁS= d I p * d 8 5 5 0 * d j ud ju G p 00%pmu p 08 33 3 L ü dőd 0%

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR 0 5 05 0 05 V á N h U ő p p UV 0+ mm p p ő 5 5 5 á up ü ü má u ú u www p hu á up p m VN ő C wn p 00%pmu p m á 5 0 5 U m ő ő p UV50+p mm H á h á pph h 5 5 U B J UV50+ mm p h á p ő 5 É m ő ő ú pő Km ú pő

Részletesebben

TÖBB MINT 200 ÚJ TERmÉK!

TÖBB MINT 200 ÚJ TERmÉK! MGYR GYÁRTÓ, TÖ MINT 1000 MINÔSÉGI SJÁT TERMÉKKEL DÍJMENTES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS Z ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN! TÖ MINT 200 ÚJ TERmÉK! HoE ÉS GSzrobúoro ÖÖzőbúoro Ucbúoro oási búoro IroDbúoro ÓVODI, ÖLSŐDEI ÚTOR

Részletesebben

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3 Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően. Az akció érvényes: 2013. szeptember 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig. Az esetleges nyomdai

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Női/férfi póló Különböző modellek. [6810359, 6893171]

Női/férfi póló Különböző modellek. [6810359, 6893171] ó á C V MO NŐ FÉRF OUOOR ÓLÓ d á m ó á m ó ó h ó á m h ő d á őd á m d 5 555 OFHLL NŐ FÉRF ÚRC Ő V ő h ő m á 5 Nő óó übő md 5 5 Nő mődá m % m mődá b bő báhó 5 NO d C bddőő NO ú óábó md dá 5 Mx ő bddőő m

Részletesebben

Kérjük a Tisztelt Zsűrit, hogy az online prezentációt szíveskedjen megtekinteni!

Kérjük a Tisztelt Zsűrit, hogy az online prezentációt szíveskedjen megtekinteni! 2 0 1 4S n d I e R D í j S : R v c v e z z e g ó : u n c ó p n A z ü g f é p g : u ú Fn Ne pezdése z Ebe Hng cíű ndbn S:Rvcve pz Snd Ie R-Díj 2014. A pz cíe: Ebe hng Fn Ne pezdése z Ebe hng cíű ndbn A

Részletesebben

B e s z é l g e t é s R e j t e t t K é z z e l A z e r e d e t i a n y a g o t s z e r k e s zwtees t tpe e: n r e E r e d e t i l e g e mg j e l e n t I : l l u m i n a t i N e w2 s 0 0( 8. d e c e m

Részletesebben

kedvezmény egy szabadon választott termék árából!

kedvezmény egy szabadon választott termék árából! 6 ÉVE GYŐRBEN! á d 00,-** 25. -23%, 0 0. 1 ú g k So m u Sokgú Lo, fhé xő/szük szöv, ugós áámszáss, ágyfukcóv, 2 áíhó kámáv, sokmé: k. 15/273cm, fá é más szöv s dhő 00,- (23070012/01,,02) 2015.10.16-17-é

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ľ ö ľ ü ľ ľ ö í í ľ í ľ í ő Ĺ Ĺ ő ľ ő ľ ü ľ ť ľ ľ ľ ő ľ ľ í ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ő ő ľ ľ í ľ ľ Ĺ ő í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ő ľ ö ö ő ľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ü Ą ý ä

ľ ö ľ ü ľ ľ ö í í ľ í ľ í ő Ĺ Ĺ ő ľ ő ľ ü ľ ť ľ ľ ľ ő ľ ľ í ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ő ő ľ ľ í ľ ľ Ĺ ő í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ő ľ ö ö ő ľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ü Ą ý ä ú ľ ľ ü ő ť ľ Ö ľ ü ľ ö ľ ľ Ĺ ľ ľ í Í ö í ú ő Ĺ ľ ö ö ľ ü ľ ľ ľ ü ľ ő í ľ ľí í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ľ ő ő ő ő Ĺ ő ő ő ľ ő ľ ľ í ö ľ ő ľ ľ í ľ ö ľ ő ľ í ö ö ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ő í ľ ő ľ í ľ ľ ľ ö ö ľ ľ ľ ő

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

magyar összejógásra,

magyar összejógásra, VII. f 4. 20 f. LŐFIZTÉSI R ; 10 P, F f R ü 25J P Hff /. /. : 2( hü Mj SZRKSZTŐSÉG 5 P. PTHÓ ö h L íü 195. j K

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba.

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba. X:_ f ff 8 ' 2 0 f,, K, 1938 12 ELŐFIZETÉSI ÁR E 10 P N 2f>0 P F 5 P E 20 f Mj $0000000000000000 Fő ő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: K, I-u 23 Tf 61 H íj K u HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ u K Bó, öö

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA !"" # $ %$&'($($)'*(%&+ Ikt.szám: 20/01-20/4/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. április 24. Jóváhagyom:... I. FEJEZET

Részletesebben

ź ü ľ ű ź ľ ü ü ü ę ź ľ ü ü ľ ú ę ź ľ ú ü ź ű ź ü ľ ű ü ű ű ű ű ű ź ú

ź ü ľ ű ź ľ ü ü ü ę ź ľ ü ü ľ ú ę ź ľ ú ü ź ű ź ü ľ ű ü ű ű ű ű ű ź ú ä ľ ľ ü ü ľ ľ ľ ľ ľ ľ ü ź ź ü Ü Ü Ü ľľ ľ ľ ľń ľ ü ľ ľ ź ź ľ ľ ź ź ź ľ ź ľ ľ ź ľ ź đ ź ę ź ľ źą ź ź ľ ü ä Ąąź đ ź ü ľ ű ź ľ ü ü ü ę ź ľ ü ü ľ ú ę ź ľ ú ü ź ű ź ü ľ ű ü ű ű ű ű ű ź ú ľ źú ű ű ú ę ź ű ü ľ

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

LÉGIFORGALMI CÉLÚ FREKVENCIAJEGYZÉK. 2013. április 5

LÉGIFORGALMI CÉLÚ FREKVENCIAJEGYZÉK. 2013. április 5 LÉGFORGALM CÉLÚ FREKVENCAJEGYZÉK 2013. április 5 1 A COM 2 R jegyzék frekvenciakijelölési jellemzői a 117,975 137 MHz sávú (R) légi mozgószolgálat AM(R)S jelű állomásai frekvenciaához 2 BUDAPEST/FERHEGY

Részletesebben

KEREPLŐ M E G H I V Ó 厷v ő厷 厷 厷厷厷 ᔗ卧 ü ö gh g ó./ T j ó ü ᔗ卧 ö í b új ᔗ卧 í ᔗ卧 u ó dd g g f d ó 厷 ő 厷 厷 ő厷 P G u c Ág ö b c dó f B Ed c f. ö./ T j ó ö gü ö b g h ᔗ卧 厷 厷 厷厷 厷: D. B J dᔗ卧 厷./ B ó ö g ö 2008.

Részletesebben

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő ľ ő ů ľ ő ľ ľ ő ő ę ő ź ľ ź ő ľ ő ľ ľ ő ź ľ ź ľ ű ź ő ą ę ű ź Đ ű ű ť ę ę ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

Részletesebben

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,-

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,- ó g ú * m üöó F E g Mg M mú gő ú N Bx üőhő B ő hő g p őm üőhő C ő N öő üőhő BC ő g p g üőh ó N p üőh ó g p B üőh ó ö püü m ú öö wwwphó m g g p óópó m g V * ó ö ü M Mg g E F ó ö ő ü m g * ú m ú ő ph h ő

Részletesebben

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean ppí bndő B n K M M ndu A o G n h o db o h B n C h db o B n J n h db o V h db o B n n C R n h o db o n E o n h db o o K d h o db o B n n N u h n db o B n J oy h o db o B C h o AI RENDGYŐRK Gy ő ő őu +(

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

ki c s i t ö k i t f ő zt ö o n t v á za t bo g a r a t, j ö s z t ö k? i c s i t tö k z ug y e h o z ün k c s e ng e t El m e g y e g y ün k,

ki c s i t ö k i t f ő zt ö o n t v á za t bo g a r a t, j ö s z t ö k? i c s i t tö k z ug y e h o z ün k c s e ng e t El m e g y e g y ün k, 2 0 15. v b S u i - H s A uá i á s A p í v á y i L i b Idé is gdzés ü z píváyi vcs y id dvs szüő vá z is pdgógusi. Szój há szüi i is buizz gy jó gy igy ácj! A bépő á: 3500 F / fő A bjövő összg isá szbdidős

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ő ü ő ő ź Ĺ źą ő ő ľ ľ ü ü ź ľ ő ő ő ľ Í ń ź ľ ľ ü ö Í ü ę ü ő ľ ľ ę ľ Ö đź ü ę őđ ö ő Ę ý ú ł ő ő ľ ő ľ ľ ű ö ő ń ľ ő ľ đ ő ö Á ľ ľ ű ö ö ö ľ ő ö ľ ö ő ź ź ľ ľ ö Ĺ ő ő ő ľ ú ö ö ő ő ń ő ľ ö źń ź ź Ű ú

Részletesebben

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k M. é v f y 25. á ELŐFZETÉS év Féév 10 P. 5 P. A SZERKESZTŐSÉG 2'50 E y á á 20 P. Fő '- /. : f. BECSKÖ : H j ééű hövéy v uj báb é h. vácó c 10 á é v ( N é á 15 éb vá hcöé) á í c é y ápóá y u v á f ó é.

Részletesebben