MEFISZTÓ A SZÍNRE LÉP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEFISZTÓ A SZÍNRE LÉP"

Átírás

1 MEFISZTÓ A SZÍNRE LÉP (ZICHY MIHÁLY ö T R A J Z A G O E T H E F A U S T J Á H O Z) A Művészet januári száma már hírt adott a Magyar Nemzeti Galéria nagyértékű, élj szerzeményéről: Zichy Mihály sokéiig elveszettnek hitt Faust illusztrációiról. A rajzokat egy külföldön élő, magyar műgyűjtő, Tamássy Gyula szobrászművész fedezte fel Rómában, és miután évekig gondosan őrizte, most átengedte a Magyar Államnak. A Magyar Állam élt a kínálkozó alkalommal, és XIX. széizadi nagy művészünk rendkívüli szépségű rajzai a magyar képzőművészet országos gyűjteményébe kerültek. Zichy Mihály a múlt század hetvenes éveinek második felében, 53 éves korában Günsburg Horace báró, a neves műértő megbízássából kezdett hozzá a Faust illusztrálásához. Mindössze 20 rajz készült el, és az illusztrációk csak a tragédia első részének feléig, a boszorkéuiy bűvös varázslatát ábrázoló jelenetig követik Faust drámáját. A mű teljes illusztrálása azért szakadt félbe, mert Zichy a hetvenes évek végén elhagyta Párizst és visszatért a cári udvarba, ahol más feladatok foglalták el. Az elkészült sorozatot azonban így csonkán is a Faust leghűbb, legmélyebben átélt interpretálásának tartják. A Magyar Nemzeti Galéria a rajzokat októberében kamarakiállításon mutatta be. Mennél többször, mennél alaposabban nézzük a rajzokat, annál több megkapó művészi élményben van részünk. A kutató szem újabb és éijabb részleteket fedez fel a szilárd képszerkesztéssel egységessé formált, mindig a valódi lényeget kidomborító lapokon. Rendkívül nagy rajzi, ábrázolási gazdagság, amely azonban a finoman árnyalt tónusok következtében soha sem vezet zséifoltságra. Nehéz a rajzokat úgy elemezni, hogy az írás hűen tolmácsolja Zichy Mihály érett, és mégis fiatalos lendületről tanúskodó alkotéisát. Az irodalmi alkotások képzőművészeti interpretálása még a legjobb is általában csak a cselekmény egy-egy jellegzetes pillanatéit ragadja meg. Zichy Faust illusztrációi a cselekménynek térbe és időbe helyezett folyamatát ábrázok) művek. Ma, amikor az illusztráció könyvművészetünk fejlődésével egyre nagyobb jelentőséget kap, egyre inkább önálló műfajjá válik, érdemes és tanulságos lenne Zichy Mihály Faust illusztrációival behatóan foglalkozni. Már az első pillanatban feltűnik, hogy a rajzok kilenc évtizeddel létrejöttük után is modernek, ábrázolásbeli felfogásuk, ökonomikus szűkszavúságuk és bravúros vonalvezetésük mindenben megfelel a korszerű tollrajztechnika követelményeinek. Ebben a rövid írásban csak egy részfeladat elvégzésére teszek kísérletet, öt rajzot véilasztottam ki a sorozat X XIV. darabját, amelyek önmagéiban is egész, zárt részt, a dráma cselekményének tulajdonképpeni indítását éibrázolják. A kiválasztott rajzok közül az első azt a jelenetet éibrázolja (71.kép), amikor Faust és famulusa, Wagner alkonyattájt visszatérnek a városkapu előtt tett sétájukról. Faust töprengve vitatkozik Wagnerrel a lélek kettősségéről; az embernek egyrészt a földi gyönyörök után vágyódó, másrészt magasba törő, egymásnak ellentmondó vágyaira célozva. Töprengésébe romantikus érzés vegyít kétséget és misztikus félelmet. Wagner óvja mesterét a szellemek hazug csábításától és hogy véget vessen az elmélkedésnek, így szól: De induljunk! Száll már az alkonyat* * Goethe: Faust. Fordította:.Jékety Zoltán és Kálnoky László. Európa Könyvkiadó (A. VILÁGIRODALOM KLASSZIKUSAI sorozat.) 47. oldaitól. 8 a lég lehűl, a köd szakad!" Ilyenkor jó csak a szoba!" Majd látva, hogy Faust mereven figyel valamit, így folytatja: De mért csak állsz, s bennülsz folyvást oda? Az alkonyatban így el mi ragadhat?" A tarlón, látod-e, fekete kutya baktat!" válaszolja Faust maga is kérdőn. Wagner is látja a kutyát, de nem tulajdonít neki semmiféle jelentőséget. A misztikumok világában élő Faust azonban valamiféle fantomot lát a kutyában, amely...csigakörben forogván jő hozzánk mind közelebb s közelebb..." és forgószélforméijú lángok" fellobbanását látja a kutya lábnyomán. Az az érzése Mintha jövő szerződés zálogául, bűvös hurkot" kötne lábuk köré. Amikor azonban az édlat közelebb ér hozzájuk, Faust babonás félelme is szűnik. Hívja a kutyát, és majdnem megnyugodva mondja: Bizony! Lidércnek nyoma sincs. Mi más lehet mindez, ha nem idomítás?" Wéigner biztatja mesterét: vigyék magukkal a kutyát, amely hűségével

2 ... Megérdemelné mindéképpen kegyed, diákjaid közt, jó diéik lehet " Faust felzaklatott lelkiállapota és Wagner egykedvű nyugalma erős ellentétben áll egymással Ezt tükrözi az első rajz mozgalmassága, ezt hangséüyozza a megvilágítás is. A nap már lebukott a látóhatár peremén, csak izzó visszfénye látszik. A fény úgy esik, hogy Faust és Wagner alakja hosszú árnyékot vet. A sejtelmesen meredő várra leereszkedett az alkonyi szürkület. A rajz bal oldali széle felől szökdelve, lapulva közeledik az uszkár. Mozdulatán, egész testtartásán látszik, hogy nagy kört ír le futtában. Ez a körözés, melyet a táj lankáinak vonala is követ, kelti Faustban azt a benyomást, hogy az eb: géizsba köti lábaikat. A rohanó kutya felveri a port az éiton. A lebukó nap rőt fénnyel világítja meg a porfelhőt. Ezt látja Faust képzelete Lángcsóvának. A rajz tehát reális magyarázatát adja Faust látoméisának. Megmagyaréizza, vizuálisan érzékelteti a szöveget és ezért annak nem egyszerűen kísérője, hanem egyenértékű társa. Azt is megértjük, hogy Faust megrettenése nem alaptalan. A kutya testtartásában, mozgásában, lapuló sündörgésében van valami félelmetes. Épp úgy lehet támadó vad, mint gazdája nyomát kereső, megrémült eb. A rajz ezt a kétféle lehetőséget tükrözi Faust és Wagner testtartásában, arckifejezésében is. Faust jobbkarjának rándulásszerű mozdulatával mutat a körözve közeledő, lapuló és mégis fenyegető kutyára. Mozdulatlanul áll, de testtartásában félelem vibrál. Bal karját nem véletlenül nyiijtja Wagner felé : mozdulata önkéntelenül is segélytkérő, biztonságot kereső. A merev nyaktartás is riadtságot fejez ki. Haragosan hiizza össze szemöldökét, azonban szemei határozottan félelmet árulnak el. Arcával a kutya félé fordul, de Wagner felé pillant, hogy kikerüljön a bűvös kör hatása alól A félig nyitott száj is a megdöbbenés kifejezője. Mennyire más Wagner nyugodt, figyelő testtartása. Kezében letört ágat tart ugyan, hogy ha a kóbor kutya támadna, elkergesse. De, míg Faust izgatottan mondja: Szűkül a kör, már ideért!" Wagnerben é>ppen a kutya közeledte kelt biztonságérzetet. Néhány szó a rajz képszerkesztéséről. A kutya hátsó lábát és a város tornyát összekötő képzeletbeli egyenes átlósan metszi, két háromszögre osztja a képteret. A cselekmény az alsó háromszögben játszódik le. Az alsó háromszögön belül egy kisebb háromszögszerkezet is látható. Ennek csúcsa F'aust sapkája, egyik éle a Fausttól bal oldalon álló bokor mentén halad lefelé, a másik pedig ugyancsak a sapkától kiindulva Wagner hajlott hátát és a kezében tartott vessző végét súrolva ér el a mögötte álló facsonkhoz. A háromszög alsó széle hőseink lábai alatt húzódik. Ezt öleli körül az a mágikus kör", melyet a keringő uszkár pályája ír Faust és Wagner lába köré. Faust és Wagner sötéttónusú a lebukó napfénytől csak helyenként megvilágított alakja a kép függőleges középtengelyétől jobbra helyezkedik el. A kompozíció egyensúlyát a függőteges tengelytől balra Litható bokor, a szaladó kutya és a háttérben álló hatalmas fa halványabb tónuséi, de nagyon mozgalmas tömege adja. A néző szeme minduntalan a látóhatár alján húzódé) világos foltra, a lebukó nap visszfényére terelődik, és innen jut el hőseink alakjára. A dráma következő jelenetében Faust belép dolgozószobájába (72. kép). Nyomon követi őt az uszkár is. Faust az előbbi babonás borzongás után kissé megnyugodva elmélkedik: Otthagytam az erdőt, a rétet; már éj ül rajta feketén, s tőle szent borzongéissal ébred lelkem mélyem a jobbik én. Vad vágyaim mind szenderegnek, nagy szertelenségem pihen; helyükbe emberszeretet meg Istenvéirás kél hirtelen." De a nyugodt elmélkedés nem tart sokéiig. Egyre jobban zavarja az uszkár vinnyogása, félelmetes üvöltő hangja. A dráma mesterien érzékeitcdi az elmélkedni vágyó tudós, és az egyre ingerültebb, türelmetlenebb férfi belső viharát: a következő drámai események baljós előszelét. Ezt a konfliktust ragadja meg a második rajz, kihangsúlyozva a növekvő feszültséget. Faust ott ül dolgozóasztalánál. Jobb kezét hatalmas könyvön nyugtatja, kezében lúdtoll. Fejét és felsőtestét hátrafelé fordítja, kicsit lehajló feje és visszabillenő szakálla jól érzékelteti a mozdulat hirtelenségét. Bal karját a szék karfáján nyugtatja, látszólag úgy, mintha nyugodtan dolgoznék. De mégsem! A karfát görcsösen markoló ujjak már jelzik Faust ingerültségét. Jobb lábát maga alét húzza, bal hiba azonban már olyan súlyponti helyzetben van, hogy képes legyen hirtelen felugrani. Akkora lendület van az egész mozdulatsorban, amelyet csak heves indulat válthatott ki az agg tudósból. Nincs a rajzon széles gesztus, de az alak egyetlen porcikája sincs statikus állapotban. A lúdtollat tartó kéz is, mintha felemelkednék: szinte súlytalanul nyugszik a könyvön. Még a házikabát ráncai is a mozdulat irányéit követik, a mozdulat hevességét hangsúlyozzák. Faust eleinte csendes szóval inti a kutyát: Nyughass, te pudli! Fel s alá ne futkoss! Mit szagléiszod mind a küszöböt? Kályha mögé húzódj, be a suthoz, jó párnám meg se köszönöd?" Pudli, ne morogj! A lelkemben kiáltó, szent zengzetekhez az állat hangja hogy is lehetne méltó?"

3 De a kutya nem hallgat a jó szóra. A félig álló, félig guggoló uszkár farkát mélyen maga alá húzza, fejét pedig semmibenéző kifejezéssel magasra tartja, füleit izgatottan hátracsapja. Félelmetes a kutya testtartása és üvöltő torokhangra nyitott szája. A holdat ugató, vagy távoli veszélyt sejtő kutyák állnak így, ily vészjóslóan. Faust arca a rajzon nem az előbb említett szelíd intelmeket fejezi ki, hanem haragot, türelmetlenséget és egy kicsit talán félelmet is. Ingerülten szól a kutyához: Akarod, hogy szobám megosszam? Pudli, ne nyij te ottan, az ugatást hagyd! Ilyen zajos, izgága társat nem tűrhetek meg otthonomban. Kettőnk közül egyik jobb, ha elmenekszik. Fáj sértenem vendég-jogod: de hordd az irhád, ajtóm nyitott!" Ezen a rajzon is megtaláljuk a háromszög-kompozíciót. A háromszög csúcsa Faust házisapkája, egyik éle a könyvön nyugvó kéz vonalán halad le az íróasztal lapjáig, a másik pedig a tudós bal karját, az uszkár magasba emelt orrát köti össze és görcsösen meghajlított hátán fut le a kép széléig. Rendkívül érdekes a kép kettős megvilágítása, mely igen sok finom részlet szinte festőién árnyalt megrajzolására ad alkalmat. Odakünn feljött a hold és annak sápadt fénye dereng be az ablakon. A tudós dolgozóasztalán álló olajmécses pedig erős fényt áraszt. A mécses világítja meg Faust alakját, az asztalt, a kályhát és az uszkárt. Fényhatásakeresztezi, helyenként feloldja az ablakon beszűrődő fény árnyékhatását. A háttérben halványan rajzolódik ki a gótikus ablak gazdag kőfaragása, két oszlop körvonala. A tudós háta mögött álló csontváz, egy almárium és a kísérletezéshez használt lombik bonyolult szerkezete szinte beleolvad a háttérbe. Az egész képet betöltő, derengő fény kissé feloldja a feszültséget, csökkenti a jelenet félelmetes hatását. A drámai feszültség a harmadik rajzon éri el csúcspontját (73. kép), összecsapnak az egymással szembenálló erők, de már a küzdelem kimenetele is sejthető. A rajz tónusgazdagsága itt éri el tetőfokát. Ez teszi lehetővé egy lapon valójában két kép ábrázolását. Az egyik kép: Faust alakja és a dolgozóasztal élesen, kihangséilyozottan a realitás világéiba tartozik. A másik, a szörnnyé változott kutya árnyalakja, ködképe a varázslat misztikumának képszerű kifejezője. A két kép az eltérő rajztechnika és a nagyon kontrasztos tónusok ellenére sem esik szét: meggyőzően egységes kompozíciót alkot. A háttér finom tónusú rajza és a kutya ködalakja teremtik meg a kép szerkezeti egységét. Zichy ezen a rajzon a drámai feszültség hangsúlyozása érdekében feloldja az előbbi rajzokon látott, és később is visszatérő háromszög kompozíciót. A háromszög kompozíció bizonyos rendet, az erők kiegyensúlyozását érzékelteti. A harmadik rajzon ábrázolt indulatok hevessége nem tűri a háromszög kompozíció kötöttségét. Az egymással küzdő erők felrobbantják az előbbi rajzok képszerkesztési elveit. A kutya nem engedelmeskedett gazdájának. Vagy talán már nem is az uszkár van Faust szobájában? Ez a döbbenet járja át Faustot is, amikor rijból megszólal: Ez már megint mi volna? Természetnek lehetne dolga? Árnyék? Avagy való lehet? Kutyám mind hosszabb, szélesebb! Milyen dagadva nő; immár nem is kutyaforma ő! Mily szörnyet hoztam haza én? Vízilónál nagyobb e rém. Szeme tüzet hány, csattog a foga. Méír sejtem, kicsoda! E félig-pokolból való ellen Salamon kulcsa jó." Faust már áll, felmagasodik erőteljes alakja. Nyoma sem látszik az előbbi félelemnek, bénító varázslatnak. Jobbjával az asztalra támaszkodik, ujjai görcsösen markolják az asztal szélét. A mozdulat már nem a félelmet, hanem erőt, visszafojtott indulatot jelez. Bal karját felemeli a szörny felé, mutatóujja jóval magasabban van, mint a feje. Kéztartása könnyed, és mégis lenyűgöző erőt fejez ki. Az egész alak majdnem héittal áll minden fénynek, alakja a legsötétebb folt a képen. Lábai biztos, nyugodt, erélyes tartásiiak, egy mozdulat befejezését jelzik, érzékeljük azonban, hogy csak nemrég foglalta el ezt a testtartást. Fejét kissé hátrahajtja, szemei villognak, mágikus erőt és biztonságot sugároz. Merőn figyeli a szörnyet, mely Ihol, szűk neki a sut, elefánttél vaskosult. Betölti ezt a szobát, fosztana, mint a felleg." - De most már erélyessé válik Faust hangja, már parancsol: Azért a boltozatig ne hágj gazdáid léibánéd telepedj meg! Meglátod, fele se tréfa ennek. Hogy elpusztulj, szent tűzbe vetlek! Ne várd be hát a héiromszor izzó sugéirt! Ne várd be hát, hogy fő cselemet mutassam!"

4 És milyon a képen a szörnnyé vált kutya? A háttér tónusától alig elütő gomolyag. És mégis világosan látszik, hogy borzalmas kutyaalak, mely két lábon éillva magasodik fel egész a mennyezetig. Téitott szája rémületes, szemében irtózatos félelem tükröződik. A tudós parancsoló szavától megbűvölten, oldalra fordítja a fejét, fülei a magasba merednek és csak kidülledt szeme sarkából ügyeli a nála jóval kisebb, de varázserejével hatalmasabb Faust mozdulatát. Mellső lábait úgy tartja behajlítva, mint a kétlábon éilló, gazdájuk parancsának engedelmeskedő kutyák. Rettenetes, félelmetes de nincs kétség: a tudós ereje győzött! A szörnynek el kell tűnnie! A ködgomolyaggá változott kutya eltűnik, s helyette (74. kép) a negyedik rajzon a kályha mögül Mefisztó lép elő vándorló diéik alakjában. Nemcsak a drámában, de a rajzon sem lehetne már tovább fokozni a harmadik jelenet feszültségét, összecsapásnak voltunk tanúi, és ebben az összecsapásban Faust lett a győztes. Győznie kellett ahhoz, hogy Mefisztó beléphessen a szobába és a drámába, amelynek főszereplője lesz. A negyedik kép hangulata elüt az előzőtől. A fényhatások hasonlóak, mint az előző képeken, de a kontrasztok lényegesen oldottabbak, mint a harmadik rajzon voltak. Ismét visszatér a háromszög kompozíció nyugodt ritmusa. Faust a középen áll, alakja szembefordul a nézővel. A háromszög csúcsát sapkájának élesen rajzolt vonala adja. Az egyik él a jobbkar nyugodt vonalán, a dolgozóasztalon fekvő könyvet markoló kézhez vezet, a másik pedig a sapkától elindulva Mefisztó bókoló alakjának hajlott hátán fut végig a kép széléig. A kompozíció és a tónusok értékrendje egyaránt a feszültség feloldáséit, Faust győzelmét illusztrálja. Faust pihenőállásban", nyugodt testtartással vezeti le az iménti hallatlan erőfeszítés feszültségét. Csípőre tett bal kezével és a könyvön nyugvó jobb kezével a győztes hadvezéreket ábrázoló festmények beállításához hasonlít. Arcán félig diadalmas, félig megbocsátó mosoly látszik. Igazán nagy ember, aki nem érezteti győzelmét. Mefisztó alakja, arckifejezése nem ilyen egyértelmű. Hajbókol, de arcának magabiztos kifejezése nem vall legyőzetésre. A rajz időben is érzékelhetően túlmutat a pillanatnyi helyzeten. Faust azt hiszi, hogy legyőzte, színvallásra kényszerítette a szellemet, Mefiszté) pedig elérte;, amit akart: megjelenik Faust életében. Ezt rajzban így kifejezni csak az a művész tudhatta, aki képes volt lelkében átélni az egész drámát. A ködből előlépő Mefiszté) megszólal: Faust: E lárma miért? Szolgálhatok alássan?" Ez bújt a pudli-bőr alatt/ Csak egy vándordiák? A móka megnevettet!" mondja majdnem gunyoros mosollyal. Ez a feloldódott hangulat vezet át a következő jelenedbe, amelyet az ötödik rajz ábrázol. Faust még mindig nyugodt, jobb kezét barátságosan helyezi Mefisztó vállára. Mindketten a kép közepén állnak, Mefisztó a néző felé fordul, Faust pedig fejét kissé oldalra billentve Mefisztóra tekint. Szemei kutatóak, de tartása, tekintete inkább érdeklődést fejez ki, mint kétkedést, bizonytalanságot. Faust vallatja Mefisztót: mondja meg, ki ő, mi a neve? Kérdései egyenesek, érthetőek. Nem így Mefisztó válaszai. Faust kérdésére, hogy ki legyem, így válaszol:,,az erő része, mely Örökké rosszra tör, s örökké jót mivel." Faust leleplezi ellentmondásait: Résznek mondod magad s egészben állsz elém?'''' Mefisztó erre így válaszol:,,szerény igazséig az enyém. Ha az ember, e kis bolond-világ, egésznek tartja áltáléin magéit, én részből rész vagyok, mely egy volt valaha, a Sötét része, mely a Fényt szüle vala,..." Hogyan fejezi ki Zichy a rajzon a kettősséget: Faust természetes kérdéseit és Mefisztó rejtélyes válaszait? Reálisan, minden misztikum nélkül: egyszerűen a két alak testtartásával, arckifejezésével. Faustét már ismerjük, láttuk mennyire egyértelmű. Nem úgy Mefisztóé! Testtartása maga az alázatosság, a hódolat. De mennyire mást mutat az arca, alattomos, szinte fenyegető pillantása. Arca árnyékban van, szeme mégis világít, csillogása és szemöklökének mefisztói" vonala ördögi. Faust nem láthatja ezt a pillantást, az alattomos fenyegetést, csak a hajbókoló alakot. Faust leinti homályos beszédét: Már ismerem gyönyörű tiszted! Mivel nagyban nem semmisíthetsz, most már kicsinyben míveled." Ez a párbeszéd a drárna tulajdonképpeni kezdete. Ahogy a rajzokat nézzük, az az érzésünk, hogy a dráma és az illusztráció az évszázadnyi időbeli különbség ellenére,szinte közös alkotása a költőnek és az interpretáló művésznek. Érhet-e el illusztráció ennéd nagyobb, ennél megrendítőbb benyomást? Azt hiszem, hogy nem. A tartalmi megoldással egyenértékű a rajzok technikája, a tollrajz töretlenül tiszta, művészi szépséggé. A tollrajz szerkezete és árnyalása a vonalak intenzitásán,

5 sűrűségén és irányán épül fel. Akik valaha is rajzoltak, tudják, hogy mindez mennyi veszélyt rejt magában. Az esetlegesség zűrzavarra vezet, a modorosság pedig kiöli a rajz lelkét. Lehet elméletet felállítani a következeteseit párhuzamos csak vastagságukban eltérő vonalak szépségéről, az egymást kis szögben metsző vonalak sajátos ritmikájáról, a folttá sűrűsödő vonalhasábok sajátos technika járói, a különböző hígítéisú tusokkal rajzolt vonalak tónusértékéről. Tudjuk, hogy a művészi tollrajznak el kell térnie a réz- vagy acéllemezt karcoló tű hideg merevségétől, épp úgy mint a festői" megoldást imitáló tömör folthatásoktól. De mindez csak szürke elmélet", mely a művész kezétől függően lesz technikai formula, vagy a mondanivaló hű és művészi tolmácsolója. Zichy Mihály a tollrajznak vérbeli, minden modorosságtól mentes művésze. Ha a kiválasztott öt rajzot nézzük, látjuk, hogy hányféle tollrajztechnikával dolgozik. A rajzbeli megoldást és a technikát mindig az adott kép tartalmi követelményeinek veti alá. Csak egyben nem ismer megalkuvást: minden vonala külön él, kezdettől végig követhető. A rajzok világos tónusú, szürke papíron készültek. Ez lehetővé tette a művésznek, hogy egy-egy részleten fehér fedőfestékkel igen erős fényhatást érjen el. Ezzel a lehetőséggel azonban csak kivételesen él. A rajzok rendkívül finom, színes árnyalását általában a vonalak irétnyának és sűrűségének variálásával oldja meg. Az első kép abban tér el ettől, hogy az égbolt árnyalása nem rajzos, hanem hígított tussal finoman lavírozott. A látóhatár alján lebukó nap visszfényének pedig fedőfestékkel adott kimondottan világító fényhatást. Erre a rajzra általában a párhuzamos vonalritmus jellemző. A háttérben álló fát, a bokrot és a kuvasz alakjelt apró, nyugtalan vonalkákkal rajzolta meg. Eaust és Wagner alakján és árnyékán egymásra merőleges, vagy egymást rézsútosan metsző vonalakból alakítja a sötét foltot. A második, a harmadik és ötödik rajz vonaltechnikája sokkal szabadabb, könnyedebb, látszólag rendszertelenebb. A toll nyugtalan vibrálással száguld végig a papíron, de mindig öntörvénye szerint hangsúlyozva a vonalhatéist, sohasem sűrűsödve olyan folttá, amely gátolná minden egyes vonal követését, megfigyelését. A vonalvezetés színessége, látszólagos rapszodikussága különösen a háttér megformálásánál tűnik fel. A legszebb talán a második rajzon, amelyen nagyszerűen érzékelteti a félhomály és a kettős világítás atmoszféráját. A legbravúrosabb pedig a harmadik rajz megoldása. A tudós alakját, asztalát, székét és a terem kőpadlózatát határozott, szinte kemény vonalakkal rajzolta meg a művész, kihangsiilyozva a reális valóságot. Az óriás fenevaddá nőtt kutya ködgomolyagszerű alakját pedig izgatottságtól remegő vonalakkal formálta, ezzel is érzékeltetve a jelenet pattanásig feszült légkörét. De itt is megvan minden vonalnak a különleges jelentősége, rendeltetése. Éppen kusza összevisszaságukkal formálják plasztikussá a szörny háttérbe olvadó, ele attól mégis világosan megkülönböztethető alakját. A tudós pillantásától megbűvölt, megrettent kutya-kísértet tehetetlen dühvel fordítja el a fejét. Ez a mozdulat is növeli a rajz kifejezőerejét. A negyedik rajz nyugodtabb, lecsitult légkörét, a feszültség feloldódását a többségükben vízszintes irányú vonalak jelzik. A vonaltechnikának ez a hirtelen átváltása bizonyítja, hogy mennyire tudatosan rendeli alél a művész a rajzi megoldást az ábrázolás követelményeinek. íme, az ötödik rajzon a száguldó toll ismét nyugtalanabbul vibrál; itt nincs párhuzamos, vagy egymást ritmikusan metsző vonalvezetés. A technikai megoldás is érzékelteti, hogy amit hitünk, az nem befejezése, lezáxása a történésnek, hanem kezdete, mint már említettük, ezzel a jelenettel indul a tulajdonképpeni drámai cselekmény! Ahogy a legjobb fordítás is legfeljebb sejteti, milyen lehet valójában Goethe írásművészete: szóképekben, szókincsben gazdag nyelvezete, úgy a rajzok elemzése is csak halványan érzékeltetheti az illusztrációk kifejezőerejét, szépségét, az irodalmi művet kiegészítő értékét. A rajzok önmagukról, önmagukért beszélnek. Az elemzés csupán azt próbálta megközelíteni és közvetíteni, hogy Zichy Mihály rajzai milyen tudatos művészi eszközökkel adnak szemléletes magyarázatot Goethe művéhez, amelyben oly gyakran fonódik egymásba valóséig és látomás, realitás és misztikum. M ár fjy Albin

Vizuális kommunikáció, esztétika

Vizuális kommunikáció, esztétika Dr. F. OROSZ SÁRA DLA Vizuális kommunikáció, esztétika Egyetemi jegyzet Gödöllő 2010 Tartalom ELŐSZÓ... 3 1. BEVEZETÉS A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VILÁGÁBA... 4 2. SZÍN-HATÁS... 6 2.1 Színezet... 8 2.3 Tónus...

Részletesebben

Hallgattál-e mesét édesanyád ölébe kuporodva, és odaképzelted-e magad a felütött

Hallgattál-e mesét édesanyád ölébe kuporodva, és odaképzelted-e magad a felütött KASS JÁNOS 80 éves Hallgattál-e mesét édesanyád ölébe kuporodva, és odaképzelted-e magad a felütött könyv álom-városának kertjeibe? Lassan leereszkedő szemhéjad alatt megmozdultak-e a hab-koronás királyok,

Részletesebben

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI.

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI. Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Vizuális nevelés -VI. félév- Lakatos Gabriella 2010 Tartalom: Bevezető...3 I. A vizuális

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Muity Mária 2007.

SZAKDOLGOZAT Muity Mária 2007. SZAKDOLGOZAT Muity Mária 2007. 1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara A LÓ VISELKEDÉSE A LOVAGLÁS TEKINTETÉBEN Konzulens: Dobozy László Készítette: Muity Mária lovaskultúra oktató szak

Részletesebben

Digitális fényképezés alapismeretei

Digitális fényképezés alapismeretei Digitális fényképezés alapismeretei TARTALOMJEGYZÉK 1. Kompozíciós megoldások a fotográfiában... 5 1.1 Képkompozíció... 5 1.2 Aranymetszés...5 1.3 A háromszög-kompozíció... 6 1.4 A képi ritmus...7 1.5

Részletesebben

MÜLLER PÉTER. Kígyó és kereszt

MÜLLER PÉTER. Kígyó és kereszt MÜLLER PÉTER Kígyó és kereszt Copyright Müller Péter, 1992 Cover design Sweetwater Publisher Establishment Hungarian edition Sweetwater Publisher Establishment Szerkesztette Gálvölgyi Judit Szaklektor

Részletesebben

BartaJános. Arany János és kortársai II.

BartaJános. Arany János és kortársai II. BartaJános Arany János és kortársai II. BARTA JÁNOS ARANY JÁNOS ÉS KORTÁRSAI II. Arany kortársai CSOKONAI KÖNYVTÁR (Bibliotheca Studiorum Litterarium) 27. SZERKESZTI: Bitskey István és Görömbei András

Részletesebben

Művek / Works 1975 2006

Művek / Works 1975 2006 Birkás Ákos Művek / Works 1975 2006 2006 Birkás Ákos Művek / Works 1975 2006 Werke 1975 2006 Birkás Ákos Művek / Works 1975 2006 Werke 1975 2006 Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Budapest, 2006 Tartalom

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZÖVEGGYŰJTEMÉNY MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZÖVEGGYŰJTEMÉNY TARTALOM Filmkép, filmképzelet... 4 Roland Barthes: Világoskamra (részlet)... 6 André Bazin: A fénykép ontológiája (részlet)... 9 Hevesy István: A filmhatás

Részletesebben

FADRUSZ MATYAS KIRÁLYA ÉS VÖRÖSMARTY SZÉP ILONKÁJA

FADRUSZ MATYAS KIRÁLYA ÉS VÖRÖSMARTY SZÉP ILONKÁJA ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 364. SZ. ^ ^. ^ FADRUSZ MATYAS KIRÁLYA ÉS VÖRÖSMARTY SZÉP ILONKÁJA IRTA KRISTÓF GYÖRGY S^^^^. 5, Mmmm) KOLOZSVÁR. 1943 AZ EROÉLYI MÜZEVM-KGYBSÜLKT KIADÁSA Különlenyomat az ERDÉLYI

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

Teremtés és megváltás Mózes első könyve

Teremtés és megváltás Mózes első könyve Bibliatanulmányok Teremtés és megváltás Mózes első könyve Írta: Arthur J. Ferch 2006. október, november, december Copyright Arthur J. Ferch, 2006 Copyright Élet és Egészség Könyvkiadó, 2006 Felelõs kiadó:

Részletesebben

VIZUÁLIS NEVELÉS A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ISKOLÁBAN

VIZUÁLIS NEVELÉS A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ISKOLÁBAN Pajorné Kugelbauer Ida VIZUÁLIS NEVELÉS A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ISKOLÁBAN A cikk teljes képanyagát Pajorné Kugelbauer Ida gyűjtötte és fényképezte a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában a 2009/10-es és a 2010/2011-es

Részletesebben

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj XX. évf. 9. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj Szurcsik József H U N G A R

Részletesebben

695 ft. 2012. január XXIII. évf. 1. szám. www.uj-muveszet.hu. újművészet 2012 01

695 ft. 2012. január XXIII. évf. 1. szám. www.uj-muveszet.hu. újművészet 2012 01 695 ft 2012. január XXIII. évf. 1. szám újművészet 2012 01 www.uj-muveszet.hu Nemes Marcell, a mecénás műgyűjtő Ferenczy revividus Érett művek: Jovián György, Chilf Mária, Baranyai Levente Multiplex: Győrffy

Részletesebben

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

Útmutató a belső munkához Georg Kühlewind

Útmutató a belső munkához Georg Kühlewind Útmutató a belső munkához Georg Kühlewind Fordította: Böszörményi László A fordítást ellenőrizte: Fenyő Ervin Előszó Ez a könyv nem egyedül az én munkám. Létrejöttét annak köszönhetem, hogy éveken át találkozott

Részletesebben

Köszöntõ. Tartalom. Jegyzet

Köszöntõ. Tartalom. Jegyzet , amatőr kulturális folyóirat www.szentesinfo.hu/lidercfeny I. évfolyam, 5. szám, 2007. május Tisztelt olvasó! Köszöntõ Immár az ötödik Lidércfény amatőr kulturális folyóiratot tarthatja a kezében, amely

Részletesebben

Jules Verne. Utazás A Föld Középpontja Felé

Jules Verne. Utazás A Föld Középpontja Felé Jules Verne Utazás A Föld Középpontja Felé TARTALOM 1. Nagybátyám váratlanul hazaérkezik 2. Mire bukkant a könyvek szerelmese? 3. Saknussemm titkosírása 4. A kulcs 5. Axel nem tudja, mit csináljon 6. A

Részletesebben

Vizuálpedagógiai szöveggyűjtemény. Leonardo da Vinci: A festészetről

Vizuálpedagógiai szöveggyűjtemény. Leonardo da Vinci: A festészetről Vizuálpedagógiai szöveggyűjtemény (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\..\tartalomjegyzék.doc - Vizuálpedagógiai szöveggyűjtemény ) A szöveggyűjtemény vázlatos, noha nagyon fontos lenne egy alapos munka. Többnyire

Részletesebben

Tartalom. LXVII. évfolyam, 11. szám / 2013. november. SEPSI LÁSZLÓ Amikor hazamentünk Tücsökkel... 3

Tartalom. LXVII. évfolyam, 11. szám / 2013. november. SEPSI LÁSZLÓ Amikor hazamentünk Tücsökkel... 3 Tartalom LXVII. évfolyam, 11. szám / 2013. november SEPSI LÁSZLÓ Amikor hazamentünk Tücsökkel... 3 JÁSZ ATTILA tarkovszkivágások v. (Sztalker, 1979)... 13 MÉNESI GÁBOR Mindig kívülállónak érzem magam (Beszélgetés

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Névgombolyító. Hotelportás

Névgombolyító. Hotelportás II. MEGERŐSÍTŐ GYAKORLATOK Névgombolyító A gyakorlat célja: ezt a játékot a táborokban a csoport búcsúzásakor szoktuk játszani, ilyenkor egyfajta összefoglaló, közösség-erősítő szerepe van, és lehetőséget

Részletesebben

Hamvas Béla A babérligetkönyv Forrás: http://www.tar.hu/vt6605/read/konyv/hamvas/index.htm Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár

Hamvas Béla A babérligetkönyv Forrás: http://www.tar.hu/vt6605/read/konyv/hamvas/index.htm Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Hamvas Béla A babérligetkönyv Forrás: http://www.tar.hu/vt6605/read/konyv/hamvas/index.htm Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Tartalom A babérligetkönyv Meditáció a hegytetőn A virágszedés lélektana

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

bíráló tanár: Mezei József

bíráló tanár: Mezei József Lucifer - a tagadás szelleme szakdolgozat magyar irodalomból bíráló tanár: Mezei József Striker Sándor 1979 I. Tagolás Bevezetés Koncepció A Tragédia - indukció 1. Mechanika Lucifer, a semmi. Az Úr bukása

Részletesebben

Tartalom. SCHEIN Gábor: A tragédia metafizikája avagy a metafizika tragédiája (tanulmány)... 3

Tartalom. SCHEIN Gábor: A tragédia metafizikája avagy a metafizika tragédiája (tanulmány)... 3 Tartalom SCHEIN Gábor: A tragédia metafizikája avagy a metafizika tragédiája (tanulmány)... 3 DANYI Zoltán: Monológok egy színésznőnek (Ki tudja Hogyan tűnik el Ruhát varrok A tükör elé A magház burka)

Részletesebben

t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab

t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab hid IRODALMI, M оveszeti, TAR- SADALOMTUDOMANYI FOLYb- IRAT / ALAPÍTASi $V : 1934. XXVI. $VFOLYAM

Részletesebben

9 Nemzeti Galéria Évkönyve 129

9 Nemzeti Galéria Évkönyve 129 SZINYEI MAJÁLISA Szinyei Merse Pál életének 27. évében, kilenc esztendei művészi tanulmány után érkezett el művészetének csúcspontjára a Majálishoz (I. tábla). A Majális keletkezésének külső körülményeihez

Részletesebben

A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV

A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV FOLTKAPCSOLATOK Foltkapcsolatokon azt értjük, hogy a foltok egy adott felületen milyen módon rendeződnek el egymáshoz viszonyítva. Mellé rendeződő kapcsolatok: amikor a foltok

Részletesebben