1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása"

Átírás

1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása Műszertisztító szer 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó Postfach D Melsungen Telefon: +49 (0) 5664/ Telefax: +49 (0) 5664/444 Segélykérő telefonszám : +49 (0) 6132 / 4463 GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim Felelős a Biztonsági Adatlapért: Szállító Dr Schumacher Sz&T Magyarország Kft. Kondorosi út 3 H-1116 Budapest Telefon: Telefax: Túri Gábor Sürgősségi telefonszám: Segélykérő telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató - ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2, Tel: SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Veszély jelzése(i) : Maró R-mondat(ok): Égési sérülést okoz. Izgatja a légutakat Címkézési elemek Veszélyjelek: C - Maró C - Maró R-mondatok 34 Égési sérülést okoz. 37 Izgatja a légutakat. S-mondatok 02 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén Dinátrium-metaszilikát-pentahidrát 2.3. Egyéb veszélyek Egy sem ismert. Oldal 1 -tól/-től

2 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Kémiai jellemzés Anionikus és nem ionikus tenzidek, foszfátok, metaszilikátok, korrózió-inhibátorok és festékanyagok kombinációja. Veszélyes anyag EK-szám CAS-szám Indexszám REACH-szám Alkotóelemek Osztályba sorolás GHS osztályozás Dinátrium-metaszilikát-pentahidrát C - Maró, Xi - Irritatív R34-37 Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H290 H314 H335 Alkoholok, C13-15, szétágazó vagy lineáris, etoxilált Xn - Ártalmas, Xi - Irritatív R22-41 Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H31 Dinátrium-dodecil-benzolszulfonát Xi - Irritatív R3-41 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H31 Az R- és H-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakasz. Tömeg % < 5 % < 5 % 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás (Lásd még: 16. pont: Egyéb információk) 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanács Szenyezett, átnedvesedett ruházatot azonnal le kell venni. Rosszullétnél orvosi tanácsot kell beszerezni. Belélegzés esetén Égési gázok, bomlástermékek vagy porok belélegzése után baleset esetén friss levegőre vinni. Bőrrel való érintkezés esetén Bőrrel történt érintkezésnél azonnal sok vízzel lemosni. Tartós bőrizgatásnál az orvost fel kell keresni. Szembe kerülés esetén Kontaktlencséket eltávolítani Azonnal sok vízzel, a szemhéj alatt is, legalább 15 percig öblögetni. Szemorvosi kezelés. Lenyelés esetén Hányást nem szabad megindítani. Szájat kiöblíteni és utána bőven vizet inni. Azonnal orvost konzultálni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások A termék marásokat okoz a szemen, bőrön és a nyálkahártyákon A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Szimptomatikusan kezelni. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő tűzoltó készülék A termék maga nem ég; az oltási eljárást a környezeti tűzzel kapcsolatos oltással kell összeegyeztetni. Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék Teljes vízsugár Oldal 2 -tól/-től

3 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűznél keletkezhet: Ingerlő/maró, gyúlékony, valamint mérgező svélgázak Tűzoltóknak szóló javaslat Keringőlevegőtől független légzőszerveket védő berendezést használni. Védőruházat További információ Veszélyeztetett tartályokat vízporlasztó sugárzással kell hűteni. Égési termékeket és kontaminált oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Érintkezést bőrrel, szemmel és ruházattal kerülni kell. Kielégítő ventillációról gondoskodni kell. Porképződést kerülni kell. Személyes védőruházatot használni Környezetvédelmi óvintézkedések Nem szabad a csatornahálózatba/felszíni vízbe/talajvízbe engedni A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Mechanikusan, pormentesen fölvenni és alkalmas tartályokban ártalmatlanításhoz vinni. A maradékot vízzel leöblíteni Hivatkozás más szakaszokra Védelmi előírásokat (lásd a 7. és. szakaszt) figyelembe kell venni. Az ártalmatlanításra vonatkozó tájékoztatást lásd a 13. fejezetben. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelési útmutatás A feldolgozó gépeken és azokon a helyeken, ahol porképződés lehetséges a jó szellőztetésről és elszívásról gondoskodni kell. A port nem szabad belélegezni. Kerülni a szemmel, bőrrel és nyálkahártyával való érintkezést. Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez Különleges tűzrendészeti intézkedésekre nincs szükség A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése A tartályt szorosan lezárva egy száraz és jól szellőztetett helyen tárolni. Raktározásnál alumínium- vagy cinktartályt nem szabad használni. Kénnyűfém edényeket nem szabad alkalmazni. Utalások az együttes tároláshoz Savakkal együtt nem szabad raktározni. A tárolási feltételekre vonatkozó további információk Élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól távoltartani Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Műszertisztító szer. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem.1. Ellenőrzési paraméterek További információ a ellenőrző paraméterek Az általános porhatárértékeket figyelembe kell venni..2. Az expozíció ellenőrzése Foglalkozási expozíció ellenőrzése Ügyelni kell a feldolgozógépeknél és azokon a helyeken ahol porképződés lehetséges a jó szellőzésre és elszívásra. Oldal 3 -tól/-től

4 Egészségügyi intézkedések A szemmel és a bőrrel való érintkezést kerülni kell. Kezetmosni a munkaszünet előtt és azonnal a termékkel történt munkálatok után. Alkalmazásnál nem szabad sem enni, sem inni vagy dohányozni. Légutak védelme Normális körülmények között nincs szükség személyes légzőkészülékre. Védőálarc (partikula szűrő) csak porképződésnél. Kézvédelem Alkalmasak a következő anyagból lévő kesztyűk (áttörési idő >= óra): Természetes kaucsuk/természetes latex - NR (0,5 mm) (nem puderozott és allergiamentes termékeket használni) Poli-kloroprén - CR (0,5 mm) Nitril-kaucsuk/nitril-latex - NBR (0,35 mm) Butil-kaucsuk - butil (0,5 mm) Fluor-kaucsuk - FKM (0,4 mm) Poli-vinolklorid - PVC (0,5 mm) Ez az ajánlás kizárólag a vegyi összeférhetőségen, és az EN 374 szerinti, laboratóriumi körülmények közötti teszten alapszik. Az alkalmazástól függően különböző követelmények léphetnek fel. Ezért kiegészítően figyelembe kell venni a védőkesztyű szállítójának ajánlatait. Szemvédelem Szorosan záró védőszemüveg Szemöblítő palack tiszta vízzel. Bőrvédelem Könnyű védőruházat 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Fizikai állapot: Szín: Szag: ph-érték (20 C-on): Állapotváltozások Olvadáspont: Forráspont: Gyulladáspont: Robbanási határok - alsó: Robbanási határok - felső: Gyulladási hőmérséklet: Vízben való oldhatóság: (20 C-on) 9.2. Egyéb információk Sűrűség: kg/mł Por Világoszöld Karakterisztikus kb. 11,5-12,5 Nem áll rendelkezésre n.a. n.a. Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre kb. 400 g/l Módszer (10 g/l) 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Rendeltetésszerű raktározásnál és felhasználásnál felbomlás nem léphet fel Kémiai stabilitás Normális körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Könnyűfémmel hidrogén képződés folyamán reakciók. Exoterm reakció erős savakkal Kerülendő körülmények Termikus felbomlás megakadályozására nem szabad túlhevíteni. Oldal 4 -tól/-től

5 10.5. Nem összeférhető anyagok Savak Veszélyes bomlástermékek Ingerlő/maró, gyúlékony valamint méregező svélgázok. Hidrogén, fémekkel való reakcióknál 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre. CAS-szám Alkotóelemek Expozíciós útvonal Módszer Alkoholok, C13-15, szétágazó vagy lineáris, etoxilált Akut toxicitás, szájon át ATE 500 mg/kg Dózis Faj h Izgató és maró hatás A termék marásokat okoz a szemen, bőrön és a nyálkahártyákon. Szenzibilizáló hatások Nincs besorolva Ismételt dózisú toxicitás STOT - Egyszeri expozíció: Nincs besorolva STOT - Ismétlődő expozíció: Nincs besorolva Aspirációs toxicitás: Nincs besorolva Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások Rákkeltő hatás: Nincs besorolva Mutagenitás: Nincs besorolva Reprodukciós toxicitás: Nincs besorolva Egyéb információ vizsgálatok A készítmény megjelölésére az RL 1999/45/EG számítási eljárásának alkalmazásával került sor. Az emberi szervezetre gyakorolt hatásokra vonatkozó tapasztalati adatok Lenyelés rosszulléthez, hányáshoz, torokgyulladáshoz, gyomorfájáshoz, sőt bélperforációhoz vezethet. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Ökológiai adatok nem állnak rendelkezésre Perzisztencia és lebonthatóság A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EC) No.64/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők Bioakkumulációs képesség Adatok nem állnak rendelkezésre A talajban való mobilitás Adatok nem állnak rendelkezésre A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Adatok nem állnak rendelkezésre Egyéb káros hatások Vizet veszélyeztető. Álló vizekben hozzájárulhat az eutrofizációhoz, ezért nem szabad állóvizekbe juttatni. További információ Nem szabad a felszíni vízbe vagy a csatornázatba engedni. Alacsony koncentrációk szakszerű bevezetésénél az adaptált biológiai tisztító berendezésbe az eleveniszap lebontási tevékenységének zavara nem várható. A termék egy lúg. A szennyvíz szennyvíztisztítóba való bevezetése előtt rendszerint közömbösítésre van szőkség. Oldal 5 -tól/-től

6 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Hulladékelhelyezési megfontolások A helyi hivatalos előírások figyelembe vételével kell megsemmisíteni. Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok; közelebbről nem meghatározott hulladékok Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek Az üres tartályokat a helyi újrahasznosítás, visszanyerés vagy hulladékmegsemmisítés céljából leadni. Beszennyezett csomagolásokat optimálisan kell kiüríteni, és megfelelő tisztítás után ezeket ismét fel lehet használni. Tisztításra alkalmatlan csomagolásokat, mint az anyagot kell ártalmatlanítani. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Szárazföldi szállítás (ADR/RID) UN-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: Címkék: UN3253 DISODIUM TRIOXOSILICATE, Keverék III Osztályba sorolási szabály: C6 Korlátozott mennyiség (LQ): 5 kg / 30 kg Szállítási kategória: 3 Veszélyességi kód: Alagútkorlátozási kód: Belvízi szállítás (ADN) UN-szám: 0 E UN Az ENSZ szerinti megfelelő DISODIUM TRIOXOSILICATE, Keverék szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: III Címkék: Osztályba sorolási szabály: Korlátozott mennyiség (LQ): Tengeri szállítás (IMDG) UN-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: Címkék: C6 5 kg / 30 kg UN3253 DISODIUM TRIOXOSILICATE, mixture III Oldal 6 -tól/-től

7 Korlátozott mennyiség (LQ): EmS: Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás) Kivéve Mennyiség: E1 Légi szállítás (ICAO) UN/ID-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: Címkék: 5 kg / 30 kg F-A, S-B UN3253 DISODIUM TRIOXOSILICATE, mixture III Különleges intézkedések: Korlátozott mennyiség (LQ) (utasszállító repülőgép): IATA-Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép): IATA-Maximális mennyiség (utasszállító repülőgép): IATA-Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép): IATA-Maximális mennyiség (teherszállító repülőgép): Környezeti veszélyek Környezetre veszélyes: nem A03 Y45 / 5 kg kg kg A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Vegyszerekkel való foglalkozásnál a szokásos óvintézkedéseket be kell tartani A MARPOL 73/7 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás A szállítás kizárólag engedélyezett és alkalmas csomagolásban történik. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok A vonatkozó fontosabb jogszabályok 1999/13/EK (illékony szerves 0 % vegyületek): További utalások 64/2004 számú rendelet (EK) (tisztítószer rendelet) Foszfátok > 30%; Anionikus tenzidek < 5%; Nem ionikus tenzidek 5-15% tartalmaz: Dinátrium-metaszilikát-pentahidrát Nemzeti előírások Foglalkoztatási korlátozások: Vízszennyezési osztály (D): Kémiai biztonsági értékelés Erre az anyagra vonatkozóan nem készült anyagbiztonsági vélemény. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A R-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. szakaszban 22 Lenyelve ártalmas. 34 Égési sérülést okoz. A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni. A várandós anyák munkahelyi biztonságáról és egészségéről szóló 92/5/EK irányelvet figyelembe kell venni. 2 - vízszennyező Oldal 7 -tól/-től

8 37 Izgatja a légutakat. 3 Bőrizgató hatású. 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. szakaszban H290 H302 H314 H315 H31 H335 További információk Fémekre korrozív hatású lehet. Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Weitere Informationen : A 4-től -ig és 10-től 12-ig lévő poziciók adatai részben nem a termék használatára és helyes alkalmazására vonatkoznak (lásd a használati-/termék információkat), hanem a baleseteknél vagy rendellenességeknél felszabaduló nagyobb mennyiségekre. Az adatok kizárólag a termék/termékek biztonsági követelményeit ismertetik és ismereteink mai állapotára támaszkodnak. A szállítási specifikáció a mindenkori termék-útmutatóban található meg. Önök nem biztosítják a leírt termék / leírt termékek tulajdonságainak előállítását a törvényes szavatossági előírások értelmében. n.a. - nem alkalmazható, n.m. - nem meghatározott (A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.) Oldal -tól/-től

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint GLYKOSOL N. Termék kódja: 11386-0003

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint GLYKOSOL N. Termék kódja: 11386-0003 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

593 0508 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Gruber Strasse 63

593 0508 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Gruber Strasse 63 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Art.-No. 593 0508 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Art.-No. 593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Art.-No. 593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. EVA black/brown/nature

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. EVA black/brown/nature Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: 12.12.2013 11584 / 11585 Oldal 1 -tól/-től 21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 506240;506241;791439;1042307 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FOROL EU

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FOROL EU Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Oldal 1 -től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Magic Cleaner - Elektrolit tisztítás. Nyomtatás dátuma: 09.02.2015 Oldal 1 -tól/-től 9

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Magic Cleaner - Elektrolit tisztítás. Nyomtatás dátuma: 09.02.2015 Oldal 1 -tól/-től 9 Nyomtatás dátuma: 09.02.2015 Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kódja: 42,0411,015 42,0411,052 42,0411,066 1.2. Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid 76401 Káliumklorid Oldal 1 tól/től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CASszám: EKszám: 76401 Káliumklorid 7447407 2312118 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDE-CDR-OZE_506272-506273-740039

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDE-CDR-OZE_506272-506273-740039 Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 506273; 740039 Rövidítés: Elektrolyt CDE 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint TICKOPUR R 33

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint TICKOPUR R 33 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. STIHL ForestPlus Kettenhaftöl

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. STIHL ForestPlus Kettenhaftöl Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Tectogreen P

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Tectogreen P Oldal 1 -tól/-től 10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: Indexszám: 86122-15-4 607-423-00-5 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 1878-34 Hexamethylenetetramine

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 1878-34 Hexamethylenetetramine Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 100-97-0 Indexszám: 612-101-00-2 EK-szám: 202-905-8 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint UV SLIP AGENT

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint UV SLIP AGENT Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító U0020 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint QUICK TRIC

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint QUICK TRIC Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. W & H Service Oil F1 MD400 REF 10940021

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. W & H Service Oil F1 MD400 REF 10940021 Oldal 1 -tól/-től 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiehl-Wax-Ex

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiehl-Wax-Ex Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben