Áprilisi köszöntı MUNKAÜGY. A munkaügyi változások május 1-tıl. A jognyilatkozatok megtétele akár meghatalmazással

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áprilisi köszöntı MUNKAÜGY. A munkaügyi változások május 1-tıl. A jognyilatkozatok megtétele akár meghatalmazással"

Átírás

1 HR HÍRLEVÉL ÁPRILIS

2 1 Áprilisi köszöntı Áprilisi munkaügyi cikkünkben a május 1-jével hatályba lépı munkaügyi változásokat foglaljuk össze. A diploma utáni képzések közül kiemeljük az MBA képzéseket. Recruitment cikkünkben az MBA szükségességérıl, munkaerıpiaci értékérıl értekezünk. Végül a cafeteria kapcsán az üdülési csekkel kapcsolatos változásokról adunk közre összefoglalót. Jamniczky Andrea HR igazgató, partner MUNKAÜGY A munkaügyi változások május 1-tıl Az utóbbi években már hozzászokhattunk, hogy negyedévente menetrend szerint módosul a Munka Törvénykönyve. Nincs ez másképp 2010-ben sem, a május 1-jével hatályba lépı változások jelentıs része az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépéséhez kapcsolódik. A jognyilatkozatok megtétele akár meghatalmazással A munkaviszonnyal összefüggésben mind a munkáltató, mind a munkavállaló számtalan olyan nyilatkozatot tesz, amely jogot vagy kötelezettséget keletkeztet, módosít, illetve megszüntet. A május 1-tıl hatályba lépı új szabályok szerint a munkavállaló a munkaviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével és a munkavégzéssel összefüggı jognyilatkozatát csak személyesen teheti meg. Az új szabály értelmében egyéb jognyilatkozatot meghatalmazott képviselı útján is tehet a munkavállaló, az erre irányuló meghatalmazást írásba kell foglalni. Ilyen meghatalmazás hiányában is eljárhat a munkavállaló képviseletében közeli hozzátartozója, amennyiben a jognyilatkozat megtételében a munkavállaló nyilvánvalóan akadályozva van; ebben az esetben a munkavállaló akadályoztatásának tényét megfelelı módon igazolni kell. Abban az esetben, ha a munkavállaló, illetve a meghatalmazott képviselıjének jognyilatkozatai eltérnek, a munkáltatónak a munkavállaló személyesen tett jognyilatkozatát kell figyelembe vennie. Munkavállalás korlátozott cselekvıképesség mellett A május 1-tıl érvényes szabályok tételesen rendelkeznek a cselekvıképesség és a munkaviszonnyal összefüggı jognyilatkozatok érvényességének egyes kérdéseirıl. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél április 2

3 Ezzel összefüggésben a Mt. 72/B. -a kimondja: ha a bíróság a munkavállaló cselekvıképességét a munkaviszonnyal összefüggı ügycsoportban korlátozta, jognyilatkozatainak érvényességéhez a törvényes képviselı írásbeli hozzájárulása szükséges, ha a jognyilatkozat a munkaviszony létesítésére, a munkaszerzıdés módosítására, a munkáltatói utasítás megtagadására, ideértve az átirányítására, a kiküldetésére, a kirendelésére, és az Mt (1) bekezdésében meghatározott átengedésére, a munkaviszony megszüntetésére, a hátrányos jogkövetkezmény kiszabására irányuló eljárásban való részvételre, a munkabérbıl történı levonás elleni tiltakozásra, a munkavállalói tartozás és a kárfelelısség elismerésére, a munkáltató kártérítési felelıssége esetén a kárigény bejelentésére, munkaviszonnyal kapcsolatos megállapodás vagy nyilatkozat munkavállaló által történı megtámadására, a megırzési felelısség esetén a dolog átvételére, a leltárfelelısségi megállapodás megkötésére vonatkozik. A törvényes képviselı a hozzájárulását vagy a hozzájárulása megtagadását a munkáltatóval az eset összes körülményei alapján a munkavállaló jognyilatkozatának a törvényes képviselıvel való közlését követıen haladéktalanul, egyéb esetekben a munkavállaló jognyilatkozatának a törvényes képviselıvel való közlésétıl számított három napon belül írásban közölheti. A jogszabály azt is kimondja, hogy a nyilatkozattételre vonatkozó határidık elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a törvényes képviselı a hozzájárulását megtagadta volna. a) a betegség miatti keresıképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követı egy év, továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresıképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság, b) a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés, c) a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság (139. ), d) a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggı kezelés, a terhesség, a szülést követı három hónap, illetve a szülési szabadság [138. (1) bekezdés], e) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak [138. (5) bekezdés], illetve a gyermek hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek hároméves koráig terjedı, f) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétıl számított, g) a külön törvény szerinti rehabilitációs járadékban részesülı személy esetén a keresıképtelenség teljes, h) a külön törvény szerinti, örökbefogadás elıtti kötelezı gondozásba helyezés esetén az örökbe fogadni szándékozó munkavállalót - közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat - érintıen a kötelezı gondozásba helyezéstıl számított hat hónap, illetve ha a gyermek a hat hónap letelte elıtt kikerül a gondozásból, a kötelezı gondozás idıtartama alatt. A gyermek hároméves koráig tartó felmondási védelem azt a szülıt illeti meg, aki a fizetés nélküli szabadságot utoljára igénybe vette. Változnak a felmondási tilalmak A felmondási tilalmak kizárólag a munkáltató rendes felmondását akadályozzák, hiszen a munkáltató a Munka Törvénykönyvében tételesen felsorolt felmondási tilalmak fennállása alatt nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt. Erre való tekintettel hangsúlyozzuk, hogy a felmondási tilalomba ütközı felmondás jogellenes május 1-tıl a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt: BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél április 3

4 Változás a közeli hozzátartozó fogalmában május 1-jétıl változik a Mt.-ben a közeli hozzátartozó fogalma. A törvény az új Ptk. rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében rögzíti a munkavállaló közeli hozzátartozójának fogalmát. Ezzel meghatározásra kerül, hogy mely személyek tekinthetıek a Mt. alkalmazásában közeli hozzátartozónak. Ez segíti a jogértelmezést az egyes munkajogi jogok gyakorlásánál, kedvezmények igénybevételénél (pl. esélyegyenlıségi terv elkészítése, végkielégítés számítása, kiküldetés, kirendelés, éjszakai munka, rendkívüli munka, szabadság számítása, munkaidı-kedvezmény). A hatályos munkajogi szabályozáshoz képest változás következik be a mostoha- és nevelt gyermek, illetve mostoha- és nevelıszülı fogalmak tekintetében. Az új passzus az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban fogalmazza meg az elıbbi kategóriákba tartozó gyermek és szülı megjelölését. Máriás Attila Mt (2) E törvény alkalmazásában a munkavállaló közeli hozzátartozója: a) a házastárs, b) a szülı házastársa és bejegyzett élettársa, c) az egyenesági rokon, d) a házastárs, bejegyzett élettárs egyenesági rokona, e) az örökbefogadó szülı, f) az örökbefogadott gyermek, ideértve azt a gyermeket is, akit az örökbe fogadni szándékozó személy háztartásába gondozásra kihelyeztek, a kihelyezés idıtartama alatt, g) a munkavállaló által saját háztartásában legalább 30 napja ellenszolgáltatás nélkül nevelt, a c), d) és f) pontba nem tartozó gyermek, h) a testvér, i) az élettárs, valamint j) a bejegyzett élettárs. (3) Ahol e törvény gyermeket említ, azon a vérszerinti gyermeken kívül a (2) bekezdés f) és g) pontjában említett gyermeket is érteni kell. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél április 4

5 2 RECRUITMENT Az MBA piaci szerepe - magyar és angol nyelvő képzések az országban Az MBA szerepe a munkaerıpiacon Az MBA (Master of Business Administration Az Üzletvezetés Mestere) a diploma utáni képzések egy speciális vonulatát képviseli, ez a legelterjedtebb posztgraduális diploma a világon. A hangsúlyt a magyar felsıoktatásban megszokott elmélet alapú képzés helyett a gyakorlatias, életszagú feladatok, foglalkozások kapják. Eredeti célja az volt, hogy iránymutatással, hasznos és gyakorlatias ismeretekkel szolgáljon a nemzetközi üzleti élettel kapcsolatban a hallgatók számára. Jelen esetben azonban a hallgató szó, nem annyira a fiatalokat, pályakezdıket, friss diplomásokat takarja, sokkal inkább a vezetı pozícióban levı szakembereket. Magyarországon magyar és angol nyelven is részt lehet venni az MBA képzésen. Gyakorlati foglalkozások vs. elméleti oktatás Az interjúztatás során szerzett tapasztalataink alapján az MBA, az EMBA vagy az IMM EMBA diplomával rendelkezı vezetı beosztásra pályázó jelöltek általában határozottabbak, talpraesettebbek, gyakorlatiasabbak, mint azok a jelentkezık, akik csak magyar felsıoktatásban vettek részt (természetesen ez csak általánosságban igaz, hiszen kivételek mindig vannak). Annak érdemes az MBA-t elkezdenie, aki általános vezetıi ismeretekre szeretne szert tenni, vagy a hozzá hasonló beosztású vezetıkkel szeretne eszmecserét folytatni, illetve üzleti kapcsolatait szeretné építeni. És végül, de nem utolsósorban annak, aki angol nyelvtudását szeretné kamatoztatni vagy fejleszteni (erre a legideálisabbak az angol nyelvő képzések). Az MBA képzések abban különböznek a magyar felsıoktatástól, hogy a szemeszterek negyedévesek és a felkészülés folyamatos. Az órákra kötelezıen beadandó dolgozatokat kell elkészíteni, csoportos és egyéni prezentációkra kell felkészülni, a feladott olvasmányok sokaságát fel kell dolgozni, váratlan és várt tesztekre/dolgozatokra kell számítani, valamint az órákon interaktív kommunikációban kell részt venni. Mindez abból a szempontból elınyös, hogy nem a ZH idıszakra vagy vizsgaidıszakra koncentrálódik a tanulnivaló és a fokozatos készülésbıl adódóan minden bizonnyal jobban tudatosul a tananyag a diákokban. Az amerikai angol nyelvő képzések során (pl. Közép-európai Egyetem/CEU) érdekességként jegyezzük meg, hogy nem kell szakdolgozatot készíteni a képzés végén, a hallgatók az elıírt kredit teljesítése után diplomához jutnak. Magyar nyelvő MBA kurzusok Magyar nyelven indít kurzusokat a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Szegedi Tudomány- Egyetem és a Veszprémi Egyetem. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél április 5

6 Angol nyelvő MBA kurzusok Az MBA, mint érték Angol nyelven szerényebb a kínálati oldal annak ellenére, hogy a szakértık szerint az ilyen jellegő, idegen nyelvő képzésekbe érdemesebb befektetni. A Durham MBA, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a Budapesti Corvinus Egyetem képzési listájában szerepel angol nyelvő oktatás. A képzések díja 2-3 millió forint körül kezdıdik, de 10 millió fölé is mehet, ha magasra tesszük a lécet. A CEU IMM Executive képzése például 12 millió forintba kerül, viszont a Financial Times rangsora szerint a tizennegyedik legszínvonalasabb üzleti iskola. Az ár általában az intézmény hírnevétıl, a kurzusokon oktató menedzserek, szakemberek ismertségétıl/elismertségétıl függ. A szakértık véleménye egyelıre megoszlik az MBA diploma szükségességét illetıen, de egyre inkább felszínre tör az a valós igény, miszerint igenis mérhetı pluszt jelent a vezetık számára az MBA diploma. A diploma nemzetközi elismertsége sok szempontból meghaladja az általános mester diplomákat, ügyfeleink visszajelzései alapján a munkaerıpiacon értékesebb az a vezetı, aki MBA diplomával rendelkezik. Jamniczky Andrea Az országban két egyetemen van mód executive képzésben való részvételre (EMBA): a Budapesti Mőszaki Egyetemen és a Közép-európai Egyetemen (CEU). A célcsoport kissé eltér a hagyományos MBAtıl, ebben a képzésben többnyire olyan felsıvezetık vesznek részt, akik komoly szakmai, vezetıi tapasztalattal és kevés szabad, tanulásra fordítható idıvel rendelkeznek. A rövid, intenzív kurzusokra építı tanulmányok akár egy év alatt is elvégezhetıek. Angol nyelvő képzéseknél a jelentkezési feltételek közé tartozik: két BSC vagy egy MSC diploma, felsıfokú nemzetközi angol nyelvvizsga (Cambridge, IELTS, TOEFL), több éves szakmai tapasztalat motivációs levél, önéletrajz felvételi vizsga (un. GMAT) sikeres kitöltése, szakmai interjú az iskola egyik professzorával. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél április 6

7 3 CAFETERIA Az üdülési csekkel kapcsolatos változásokról A cafeteria rendszerbe épített béren kívüli juttatások változásai módosíthatják a rendszerrel kapcsolatos adminisztrációt vagy éppen munkatársaink választását, amely optimális esetben egy magasabb elégedettségi szintet eredményez. Az üdülési csekket 25%-os kedvezményes adózással a minimálbér értékéig adhatjuk munkatársainknak, illetve azok közeli hozzátartozóinak is. Üdülési csekk - A Polgári Törvénykönyv változásából adódó elınyök Az alábbi változás mindig is gyakori kérdés volt a cafeteria rendszer egyik népszerő eleme, az üdülési csekk esetén. A Magyar Közlöny 30. számában közzétett információk alapján módosult a Polgári Törvénykönyv. Az üdülési csekket elsısorban a közeli hozzátartozói viszony újradefiniálása befolyásolja. Munkatársaink cafeteria keretük terhére már korábban is igényelhettek közeli hozzátartozóik részére üdülési csekket, de mindig is problémát jelentett, hogy az élettárs a Ptk. szerint nem számított ebben az esetben közeli hozzátartozónak. Jogszabályi háttér 69. (1) Természetbeni juttatás:... ga) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk értékébıl adott engedmény formájában, gb) üdülési szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel; 70. (1) Egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások bevétele után az adókötelezettséget a 71. rendelkezései szerint kell teljesíteni. (2) Az (1) bekezdésben említett bevételnek minısül - ha a juttató a munkáltató, a társas vállalkozás (e rendelkezés alkalmazásában bármelyikük a továbbiakban: munkáltató) - az a)-e) pontban felsorolt, a munkavállalónak (ideértve a Munka Törvénykönyvérıl szóló törvény elıírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is), a társas vállalkozás személyesen közremőködı tagjának (e rendelkezés alkalmazásában a juttatásban részesülı, említett magánszemély a továbbiakban: munkavállaló) a) személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel aa) üdülési csekk/csekkek formájában juttatott bevételbıl... az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél április 7

8 Bıvül a hozzátartozók köre A Ptk. mostani módosulása szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyenesági rokon, az örökbefogadott gyermek, a házastársnak, a bejegyzett élettársnak a gyermeke, az örökbefogadó szülõ, a szülõ házastársa, bejegyzett élettársa és a testvér. A változás kapcsán tehát lehetıség nyílt a csekk és ezáltal a munkatársak cafeteria keretének optimális felhasználására. A Ptk. erre vonatkozó bekezdései május 1-jei hatállyal lépnek életbe. Ennek kapcsán az adóévben kapott üdülési csekk értékérıl történı nyilatkoztatás mellett a közeli hozzátartozók részére igényelt csekk esetén ne felejtsük el munkatársainkat a közeli hozzátartozói viszonyról is nyilatkoztatni! Nemes János BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél április 8

9 Összeállításunk figyelemfelhívó jellegő és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat! Kiadásért és szerkesztésért felel: Jamniczky Andrea HR igazgató, partner ISSN BDO Magyarország Tanácsadó Kft Budapest, Nagy Jenı u. 10. Telefon: Fax: Hírlevelünk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért felelısséget nem tudunk vállalni. Személyzeti szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül irodánkat. Jamniczky Andrea HR igazgató, partner Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó Nemes János HR menedzser, cafeteria tanácsadó Zórándy Nóra recruitment tanácsadó

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

HR hírlevél 2010. január

HR hírlevél 2010. január HR hírlevél 2010. január januári KÖSZÖNTŐ Év eleji munkaügyi cikkünkben a szabadságolási terv készítésével foglalkozunk, mely a szabadságok tervezhetősége által jelentősen hozzájárul a munkajogi szabályoknak

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL 2010. FEBRUÁR

HR HÍRLEVÉL 2010. FEBRUÁR HR HÍRLEVÉL 2010. FEBRUÁR MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. Augusztus

HR HÍRLEVÉL. 2011. Augusztus HR HÍRLEVÉL 2011. Augusztus MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. Július

HR HÍRLEVÉL. 2011. Július HR HÍRLEVÉL 2011. Július MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2008. február 28. napjától hatályos változat Preambulum

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM JOGSZABÁLYOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM JOGSZABÁLYOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. március 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK 2010. évi XV. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. December

HR HÍRLEVÉL. 2010. December HR HÍRLEVÉL 2010. December MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2012. December

HR HÍRLEVÉL. 2012. December HR HÍRLEVÉL 2012. December MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elısegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresık támogatásának biztosítása érdekében az Országgyőlés

Részletesebben

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı 2012 évi változások 2012 szeptember Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı Az oktatási segédlet szerzıi jogvédelem alatt áll. Kizárólag az OMI Kft által szervezett elıadáson használható

Részletesebben

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához 1 M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához B E V E Z E T İ A módszertani összeállítás a közigazgatási szerveknél végrehajtandó létszámleépítések törvényes

Részletesebben

TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZİDÉSRİL TUDNI KELL BUDAPEST 2010. Kamarai témavezetı: Sikora Henriett A szakképesítési anyagot készítette: Gészné

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. Március

HR HÍRLEVÉL. 2011. Március HR HÍRLEVÉL 2011. Március MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS A Széll Kálmán-tervben kitűzött célok és azok elérését szolgáló intézkedések érdekében a Kormány számos területen

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

FELHASZNÁLT és áttekintésre AJÁNLOTT JOGSZABÁLYOK jegyzéke

FELHASZNÁLT és áttekintésre AJÁNLOTT JOGSZABÁLYOK jegyzéke 1 FELHASZNÁLT és áttekintésre AJÁNLOTT JOGSZABÁLYOK jegyzéke 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl (Tbj.) 1997.

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. December

HR HÍRLEVÉL. 2011. December HR HÍRLEVÉL 2011. December MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. ADÓHÍREK Személyi jövedelemadót érintı Egykulcsos adó Az eddig alkalmazott sávosan progresszív adózást felváltja a 16%-os egységes személyi jövedelemadó kulcs. Ráadásul az egykulcsos

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2011. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2011. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2011. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. A tájékoztatónk célja olyan átfogó képet adni Önöknek,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétıl Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierıforrás-statisztikai

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény

2011. évi CLVI. törvény Az Országgyőlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság versenyképességének helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következı törvényt

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben