GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:"

Átírás

1 I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI. törvény, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet, 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezésinek végrehajtásáról, 372/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet a felsőoktatás területét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról, az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó Gyakorlati oktató szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet alapján készült. GYKORLTI OKTTÓ tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: a felsőoktatási intézményben "hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés esetén a szenátus határozatait, a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési megállapodás"-ban foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott képzésnél), a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit. képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános irányelvekbenfoglaltak, továbbá az ajánlott programban a tananyagegységekrevonatkozóan leírtak alapján elkészíti a képzés dokumentumát. képzés megszervezéséheza képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi/ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját. szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel. 1

2 2. szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai szakképesítés azonosító száma: szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre: Elágazások: Gyakorlati oktató nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 3419 Szakképzési évfolyamok száma: 2 Elmélet aránya: 60 % Gyakorlat aránya: 40 % Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: - 3. képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek z elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási törvényben, szakképzést folytató közoktatási intézményben a közoktatásról szóló törvény és az "Együttműködési megállapodásban" megfogalmazott, szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, oktató, szakember láthatja el. Tárgyi feltételek, a képzési helyszínek jellege z elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola) szervezi meg, amelyhez az alábbiak biztosítása, illetve időszakosan az alábbi intézmények látogatása szükséges: számítógép-terem oktatástechnológia laboratórium tanterem oktatástechnológia szaktanterem módszertani szaktanterem szakmódszertani laboratórium gyakorlóhelyi tanműhely tanulási tanácsadó tanműhely módszertani laboratórium gazdálkodó szervezeteknélés intézményekbenfolyó alkalmazói szakmai gyakorlathoz szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményétkiadó rendelet tartalmazza. "Hallgatószerződés", Tanulószerződés"és "Együttműködési szerződés" alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara adott esetben a képző bevonásával ellenőrzi. z illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a képző és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett alkalmazói gyakorlat feltételeinek ellenőrzésére is. 2

3 4. tanulók felvételének feltételei képzés megkezdésének szükséges feltételei: emeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: szakképesítés Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges 5. szakképesítés munkaterülete szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3419 Egyéb pedagógusok szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket Szakoktatási folyamat tervezése és előkészítése Szakmai gyakorlati oktatásszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez Egyéni és csoportos szakmai gyakorlati foglalkozásokat szervez és vezet Ellenőrzési, értékelési és vizsgáztatási feladatokat lát el Munkakörében hitelesen kommunikál szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése képzés célja szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 3

4 7. szakképesítés követelménymoduljai szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számítástechnikai eszközök alkalmazása az oktató tevékenységben szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Számítógépet használ (általános célra) Vírusellenőrzést, vírusirtást végez Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ Hálózati rendszert és internetet használ Számítógépet oktatástechnológiai célra felhasznál Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C számítógép hardver felépítése, az egyes egységek funkcionális szerepe számítógép perifériái és azok kezelési utasításai C Operációs rendszerek felépítése, a rendszerelemek funkciója Szövegszerkesztés Táblázatkezelés datbázis kezelés hálózati kommunikáció hardver és szoftver eszközei IKT ismeretek Innovatív technológiák szemléletes bemutatásának feltételei és módszerei Iskolatáblák, vetítőfelületek, aktív táblák jellemzői, kezelése Személyi számítógépek, mint oktató eszközök használatára vonatkozó irányzatok z oktatóanyag készítés hardver- és szoftver eszközei C Nyomtatott és interaktív elektronikus tananyagok készítése szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 6. m. Prezentáció 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 3 ECDL M3 Szövegszerkesztés 3 ECDL Képszerkesztés 4 Információkereső rendszerek használata 4 Gépírás (számítógépen) IKT (internet és telekommunikációs eszközök használata (Skype, Messenger, IP alapú 4 video-kommunikáció stb.) Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Türelem Térlátás 4

5 Társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyakorlati oktatói feladatok ellátása az oktatásszervezés területén szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: szakmai gyakorlathoz kapcsolódó leírásokat, utasításokat használ lkalmazza a munkavégzéssel összefüggő tűzvédelmi és biztonsági szabályokat munkahelyi és oktatás-minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza Használja a szakmai és pedagógiai szabványokat és jogszabályokat munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: modern gazdaság működési modellje gazdálkodás alapjai C C C C C C z egyéni életutak illeszkedése a közösségi keretekbe, a demokrácia viszonyai között polgári jog alapjai képzési vállalkozások működésének alapvető szabályai Munkajogi alapismeretek munkahely/gyakorló hely kialakításának kritériumai, szerepük a biztonságos munkavégzésben Szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályok Tűzvédelmi ismeretek balesetek kivizsgálásának folyamata környezettudatos magatartás megnyilvánulási formái Környezetvédelmi előírások szelektív hulladékkezelés folyamata Munkaerő-piaci alapfogalmak z alkalmazás munkaügyi kérdései tanulási folyamat irányítása tanulássszervezés stratégiái és módszerei Szakmai gyakorlati foglalkozások tervezési és szervezési módszerei Szakmai tanulmányi kirándulások megszervezésének módszerei z audio-vizuális és multimédia tananyagok felhasználói értékelési módszerei z írott kommunikáció és eszközei Képzési programok, tanmenetek, tematikus tervek felhasználása, szakmai gyakorlati foglalkozási tervek kidolgozása és felhasználása Képzés-menedzselés képzések lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi, kereskedelmi alapismeretek szakmai képzés minőségi értékelésének eszközei és módszerei Minőségügyi alapismeretek, minőségügyi rendszerek felhasználói elégedettség fogalma, mérésének módszerei gyakorlati oktatás minőségfejlesztési ismeretei 5

6 szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 4 Folyamatábrák készítése 4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 4 Verbális és nonverbális kommunikáció 4 Probléma- és konfliktusmegoldó módszertan alkalmazása 4 Irodatechnikai eszközök használata 5 Különöböző táblatípusok használata Személyes kompetenciák: Szervezőkészség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Határozottság Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szakmai gyakorlati oktatás tervezése és előkészítése szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Megrendelői és egyéni gyakorlati képzési szükségleteket határoz meg Kapcsolatot tart fenn a gyakorló helyekkel és képzési partnerekkel a gyakorlati oktatás feltételeinek előkészítésében jánlott képzési programokat, tanmeneteket és egyéb pedagógiai dokumentumokat használ Gyakorlati képzési ütemtervek és foglalkozási tervek kidolgozásában közreműködik gyakorlati képzés szakmai követelményeinek és azok teljesítmény-céljainak felhasználása a szakmai gyakorlati foglalkozások értékelésében Kivitelezési tervdokumentációt és jegyzőkönyvet készít elő gyakorlati oktatás technológiai/tárgyi feltételeit előkészíti és ellenőrzi első oktatási intranet oldalakat fejleszt és menedzsel Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: számítógép perifériái, és azok kezelési utasításai Szövegszerkesztés Táblázatkezelés datbázis kezelés hálózati kommunikáció hardver és szoftver eszközei Információ kereső rendszerek kezelő felülete, a kereső parancs felépítése Webhely fejlesztési ismeretek Közgazdaságtani alapfogalmak 6

7 C C modern gazdaság működési modellje képzési piac működése gazdálkodás alapjai Oktatásvállalkozás mai magyar- és az európai társadalmak szerkezetének jellemzői társadalom mindennapi életének szociális elemei, az életminőség és a társadalmi tevékenység mibenléte Globális kihívások, a regionális viszonyok és a lokális szerepek következtében tanúsítandó magatartások jellemzői polgári jog alapjai képzési vállalkozások működésének alapvető szabályai hazai és európai iskolarendszerek felépítése, jellemzői Iskolarendszerű- és iskolarendszeren kívüli szakképzés tanulás egy életen át stratégia jellemzői Munkaerő-piaci alapfogalmak Munkaerő-piaci képzések típusai, képzési programjai és célcsoportjai tanítás-tanulás folyamatának értelmezése tanulási felfogások Cél- és követelmény- taxonómiák, a pontos cél és követelmény leírás Képzési dokumentumok felépítése és kapcsolódása a képzési folyamathoz tanulási stratégiák Ellenőrzési-értékelési módszerek jellemzői, kiválasztási kritériumaik külső és a belső motiváció szerepe a tanulás motiválásában képesség- és személyiségfejlesztés módszerei felnőttképzés pedagógiai alapjai felnőttképzés pszichológiai sajátosságai felnőttképzésben alkalmazható tanulási elméletek célorientált oktatási statégia didaktikai modellje szabályozáselméleti oktatási stratégia didaktikai modellje projektmódszer Kooperatív oktatási módszerek jellemzői, kiválasztásuk feltételei Gyakorlati foglalkozások tervezési és szervezési módszerei Iskola-gyakorlati képzőhely partnerségi kapcsolatának összefüggései Állóképek, tárgyak, makettek, modellek felhasználásának kritériumai Személyi számítógépek, mint oktató eszközök használatára vonatkozó irányzatok szemléltetés fajtái, eszközei és azok hatékony használatának feltételei a gyakorlati képzésben Médiatervezési szabályok z oktatóanyag készítés hardver- és szoftver eszközei z audio-vizuális és multimédia tananyagok felhasználói értékelésének módszerei Képzési dokumentumok, anyagok, eszközök felhasználása Tananyagok strukturálási módszerei és azok kiválasztásak feltételei Képzési programok, tanmenetek, tematikus tervek, foglalkozási tervek kidolgozásának és felhasználásának ismeretei Nyomtatott és interaktív elektronikus tananyagok készítése z értékelő eszközök fejlesztési folyamata, jósága és eredményeinek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban Képzési igények feltáró módszerei képzési program fejlesztési fázisai és eljárásai felhasználói elégedettség fogalma, mérésének módszerei Képzés-minőségfejlesztés 7

8 szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 3 ECDL M3 modul Szövegszerkesztés 3 ECDL Képszerkesztés 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 4 Idegen nyelvű technológiai kifejezések megértése 4 Folyamatábrák készítése 4 Információkereső rendszerek használata 4 Gépírás (számítógépen) 4 Tananyagfejlesztési készség Tanmenet és pontos szakmai gyakorlati követelmény tervezése, képzési szükségletek 4 meghatározása 4 Gyakorlati foglalkozás- tervezési és vezetési készségek 4 Gyakorlatok, gyakorló feladatrendszer tervezése, gyakorlatok levezetése 4 Teszt, feladatlap, munkalap szerkesztés - tervezés Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Pontosság Fejlődőképesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Logikus gondolkodás Tervezés Rendszerező képesség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyakorlati foglalkozás szervezése és vezetése szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: tanulókat megismerteti a gyakorlatok feltételrendszerével, integrálja őket a termelési helyekre emutató foglalkozásokat és gyakorlatokat vezet Szervezi a tanulók egyéni és csoportos gyakorlati tevékenységét célcsoport ismeretében motivációs stratégiát kiválaszt és alkalmaz Ismereteket, eljárásokat, technológiákat, termékeket adekvát módon bemutat/prezentál Magatartást formál, kompetenciákat fejleszt Konfliktust kezel/mediál szakmai gyakorlati munkavégzés műveleteit/műveletcsoportjait/tevékenységeit hatékony módszerekkel begyakoroltatja differenciáló oktatás stratégiáit alkalmazza a gyakorlati foglalkozásokon Figyelemmel kíséri és korrigálja a tanulók szakmai személyiségfejlődését Innovatív termelési, szolgáltatási technológiákat mutat be és alkalmaz 8

9 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: számítógép perifériái és azok kezelési utasításai datbázis kezelés Információ kereső rendszerek kezelő felülete, a kereső parancs felépítése Webhely fejlesztés IKT-ismeretek Közgazdaságtani alapfogalmak modern gazdaság működési modellje képzési piac működése gazdálkodás alapjai Oktatásvállalkozás mai magyar és az európai társadalmak szerkezetének jellemzői társadalom mindennapi életének szociális elemei, az életminőség és a társadalmi tevékenység mibenléte Globális kihívások, a regionális viszonyok és a lokális szerepek következtében tanúsítandó magatartások jellemzői C C C z egyéni életutak illeszkedése a közösségi keretekbe, a demokrácia viszonyai között képzési vállalkozások működésének alapvető szabályai Munkajogi alapismeretek munkahely/gyakorló hely kialakításának kritériumai, szerepük a biztonságos munkavégzésben Szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályok Tűzvédelmi ismeretek balesetek kivizsgálásának folyamata környezettudatos magatartás megnyilvánulási formái környezetvédelmi előírások ismerete szelektív hulladék kezelés folyamata Iskolarendszerű- és iskolarendszeren kívüli szakképzés nonformális és az informális tanulás színterei Munkaerő-piaci alapfogalmak Munkaerő-piaci képzések típusai, képzési programjai és célcsoportjai Karriercélok/cselekvési tervek kialakítása Álláskeresési technikák tanítás-tanulás folyamatának értelmezése Nevelési, oktatási, képzési alapelvek és főfeladatok ismerete tanulási felfogások ismerete Cél- és követelmény- taxonómiák, a pontos cél és követelmény leírás Képzési dokumentumok felépítése és kapcsolódása a képzési folyamathoz tanulási stratégiák ismerete Ellenőrzési-értékelési módszerek jellemzői, kiválasztási kritériumaik Pszichológiai alapismeretek Tanuláspszichológiai ismeretek külső és a belső motiváció szerepe a tanulás motiválásában képesség- és személyiségfejlesztés módszerei z oktató személyisége, a reflektív oktató jellemzői felnőttképzés pedagógiai alapjai felnőttképzés pszichológiai sajátosságai felnőttképzésben alkalmazható tanulási elméletek z önálló tanulás módszertana 9

10 C tanulási folyamat irányítása tanulássszervezés stratégiái és módszerei célorientált oktatási statégia didaktikai modellje szabályozáselméleti oktatási stratégia didaktikai modellje verbális oktatási módszerek helyes alkalmazásának jellemzői projektmódszer Kooperatív oktatási módszerek jellemzői, kiválasztásuk feltételei Laboratóriumi gyakorlati foglalkozások mikrostruktúrája Gyakorlati foglalkozások tervezési és szervezési módszerei Szakmai tanulmányi kirándulások megszervezésének módszerei Innovatív technológiák szemléletes bemutatásának feltételei és módszerei Iskolatáblák, vetítőfelületek, aktív táblák jellemzői, kezelése Állóképek, tárgyak, makettek, modellek felhasználásának kritériumai Hangtechnikai eszközök adekvát tanórai használatának feltételei Állókép vetítők, írásvetítők, projektorok használata udiovizuális eszközök kezelése Személyi számítógépek, mint oktató eszközök használatára vonatkozó irányzatok szemléltetés fajtái, eszközei és azok hatékony használatának feltételei Vetítési technikák Kommunikációs alapfogalmak, a pedagógiai kummunikáció sajátosságai Szóbeli kommunikációs technikák vizuális és a metakomunikáció jellemzői, eszközei és alkalmazási technikái Kooperációs technikák az eredményes kommunikációban Viselkedéskultúra ismeretek Képzési dokumentumok, anyagok, eszközök felhasználása Helyetfelmérési és önértékelési technikák Problémamegoldó eljárások felosztása, az eljárás megválasztás kritériumai szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 6. m. Prezentáció 3 ECDL Képszerkesztés 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Idegen nyelvű technológiai kifejezések megértése 4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 4 Verbális és nonverbális kommunikáció 5 Táblára való írás és rajz 4 Gyakorlati foglalkozás tervezési és vezetési készségek 4 Probléma- és konfliktusmegoldó módszertan alkalmazása 4 Személyre szabott módszerek és motivációs stratégiák alkalmazása 4 Gyakorlatok, gyakorló feladatrendszer tervezése, gyakorlatok levezetése 4 Képzési folyamat értékelése 4 Irodatechnikai eszközök használata 5 Prezentációs eszközök használata 5 udio-vizuális taneszközök használata 5 Különöböző táblatípusok használata 10

11 Személyes kompetenciák: Pontosság Elhivatottság, elkötelezettség Önfegyelem Fejlődőképesség, önfejlesztés Türelem Szervezőkészség Külső megjelenés Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Rugalmasság Térlátás Kézügyesség Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Határozottság Hatékony kérdezés készsége Kapcsolatfenntartó készség Motiváló készség Konfliktusmegoldó készség Empatikus készség Módszerkompetenciák: Értékelés Logikus gondolkodás Tervezés Rendszerező képesség Figyelemmegosztás Gyakorlatias feladatértelmezés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szakmai gyakorlat ellenőrzési, értékelési és vizsgáztatási feladatainak ellátása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: emeneti tudásszint mérést végez tanulók egyéni és csoportos tevékenységét/előre haladását ellenőrzi Értékeli a tanulók napi tevékenységét és komplex gyakorlati munkáját, foglalkozásaik dokumentációját Gyakorlati vizsgákat és záróvizsga részeket előkészít, abban közreműködik a szakoktató/szaktanár munkáját segítve 11

12 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Táblázatkezelés Szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályok hazai és európai iskolarendszerek felépítése, jellemzői Iskolarendszerű- és iskolarendszeren kívüli szakképzés Nevelési, oktatási, képzési alapelvek és fő feladatok Cél- és követelmény- taxonómiák, a pontos cél és követelmény leírás Ellenőrzési-értékelési módszerek jellemzői, kiválasztási kritériumaik Pszichológiai alapismeretek külső és a belső motiváció szerepe a tanulás motiválásában z oktató személyisége, a reflektív oktató jellemzői felnőttképzés pszichológiai sajátosságai tanulássszervezés stratégiái és módszerei Szóbeli kommunikációs technikák Képzési programok, tanmenetek, tematikus tervek, foglalkozási tervek kidolgozása és felhasználás ismeretei z értékelő eszközök fejlesztési folyamata, jósága és eredményeinek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban képzés minőségi értékelésének eszközei és módszerei Minőségügyi alapismeretek, minőségügyi rendszerek felhasználói elégedettség fogalma, mérésének módszerei Helyzetfelmérési és önértékelési technikák szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 4 Teszt, feladatlap, munkalap szerkesztés - tervezés 4 Képzési folyamat értékelése 5 udiovizuális taneszközök használata Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Fejlődőképesség, önfejlesztés Szervezőkészség Külső megjelenés Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Határozottság Hatékony kérdezés készsége Motiváló készség Módszerkompetenciák: Tervezési képesség Figyelem-megosztás Gyakorlatias feladatértelmezés Hibakeresés (diagnosztizálás) Értékelés 12

13 szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kommunikációs ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Meggyőzően és hitelesen kommunikál a szakmai gyakorlati foglalkozásokon Szakmai megbeszéléseket, vitákat előkészít és vezet Műfaji elvárásoknak megfelően szakterületén írásban kommunikál ICT alkalmazásokat kezel Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Szövegszerkesztés hálózati kommunikáció hardver és szoftver eszközei Információ kereső rendszerek kezelő felülete, a kereső parancs felépítése IKT ismeretek z oktató személyisége, a reflektív oktató jellemzői felnőttképzés pedagógiai alapjai Állókép vetítők, írásvetítők, projektorok használata udio-vizuális eszközök kezelése szemléltetés fajtái, eszközei és azok hatékony használatának feltételei Vetítési technikák Kommunikációs alapfogalmak, a pedagógiai kummunikáció sajátosságai Szóbeli kommunikációs technikák z írott kommunikáció és eszközei C vizuális és a metakomunikáció jellemzői, eszközei és alkalmazási technikái Kooperációs technikák az eredményes kommunikációban Viselkedéskultúra C képzés menedzselése szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 6. m. Prezentáció 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 3 ECDL M3 modul Szövegszerkesztés 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 4 Információkereső rendszerek használata 4 Verbális és nonverbális kommunikáció 5 Táblára való írás és rajz IKT (internet és telekommunikációs eszközök használata (Skype, Messenger, IP alapú 4 video-kommunikáció stb.) 4 Probléma- és konfliktusmegoldó módszertan alkalmazása 5 Prezentációs eszközök használata 5 Különöböző táblatípusok használata 13

14 Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Önfegyelem Külső megjelenés Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Rugalmasság Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Hatékony kérdezés készsége Kapcsolatfenntartó készség Konfliktusmegoldó készség Empatikus készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás 14

15 z azonosító számú, Gyakorlati oktató megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Számítástechnikai eszközök alkalmazása az oktató tevékenységben Gyakorlati oktatói feladatok ellátása az oktatásszervezés területén Szakmai gyakorlati oktatás tervezése és előkészítése Gyakorlati foglalkozás szervezése és vezetése Szakmai gyakorlat ellenőrzési, értékelési és vizsgáztatási feladatainak ellátása Kommunikációs ismeretek alkalmazása 15

16 8. képzés szerkezete z azonosító számú, Gyakorlati oktató megnevezésű szakképesítés időterve 1. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma /1.0/ /1.0/ /1.0/ /2.0/ /1.0/ z összefüggő szakmai gyakorlat javasolt időtartama 360 óra 16

17 2. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma /2.0/ /2.0/ /3.0/ /2.0/ /1.0/ /1.0/ /2.0/ /2.0/

18 z azonosító számú, Gyakorlati oktató megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek tananyagegység óraszáma sorszáma azonosítója megnevezése elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes 1 505/1.0/ Számítástechnika /2.0/ Számítógép oktatástechnológiai használata /1.0/ Gazdasági alapismeretek /2.0/ Oktatás-szervezés /3.0/ Képzés biztonságtechnikája /1.0/ Felnőttképzés /2.0/ Gyakorlati képzés /1.0/ Gyakorlati foglalkozás- szervezés /2.0/ Gyakorlati foglalkozás vezetése /1.0/ Ellenőrzés- és értékelés /2.0/ Vizsgaelőkészítés- és vizsgaszervezés /1.0/ Verbális- és nonverbális kommunikáció Mindösszesen óra: Szakmai gyakorlat: z elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 9. szakképesítés vizsgáztatási követelményei szakmai vizsgára bocsátás feltételei: z utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével z 5. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában minimum 30, maximum 60 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal 18

19 szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számítástechnikai eszközök alkalmazása az oktató tevékenységben hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos képzési dokumentum számítógépen történő elkészítése. datbáziskezelő program és internet oktatási célú használata hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 90 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Innovatív vállalati/cégfolyamat (technológia) oktatási célú prezentációjának elkészítése, képszerkesztés hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 120 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 2. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyakorlati oktatói feladatok ellátása az oktatásszervezés területén hozzárendelt 1. vizsgafeladat: z oktatás előkészítése, szervezése, minőségfejlesztése területén egy megadott oktatói feladat elvégzése. hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy képzési tevékenység jogszabály szerinti előkészítésével, tanúsításával kapcsolatos ismeretek alkalmazása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc válaszadási idő 15 perc ) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 19

20 3. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szakmai gyakorlati oktatás tervezése és előkészítése hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Képzési szükségletek meghatározása és a gyakorlati oktatás előkészítése adatforrások felhasználásával hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Képzési ütemterv, foglalkozási terv és értékelési kritériumok kidolgozása képzési dokumentumok felhasználásával hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 120 perc hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Kapcsolat felvételre és kapcsolattartásra vonatkozó ismeretek alkalmazása a gyakorlati képző helyekkel, szakmai és társadalmi szervezetekkel való kapcsolatban hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 40% 3. feladat 30% 4. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyakorlati foglalkozás szervezése és vezetése hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tanulók felkészítése a gyakorlati színtereken történő feladatvégzésre hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Oktatási és tanácsadási szolgáltatás megszervezése, a feladatok ellátásához szükséges ismeretek alkalmazása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Differenciált gyakorlati foglalkozás előkészítése,megvalósítása egy gyakorlati oktatási téma feldolgozásához kapcsolódóan hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 120 perc konkrét 20

GYAKORLATI OKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYAKORLATI OKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYKORLTI OKTTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 146 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Gyakorlati oktató

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi

Részletesebben

KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 140 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

CAD-CAM INFORMATIKUS

CAD-CAM INFORMATIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült.

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 Informatikai rendszergazda. 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó HELYI TANTERVE 2008 Készítette: Orbánné

Részletesebben

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

SPORTEDZŐ (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)

SPORTEDZŐ (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Helyi szakmai program

Helyi szakmai program 2. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Helyi program OKJ 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés A logisztikai ügyintéző szakképzés helyi programja

Részletesebben

LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ, MUNKARUHA- ÉS VÉDŐRUHA-KÉSZÍTŐ RÉSZSZAKÉPESTÉS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA

LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ, MUNKARUHA- ÉS VÉDŐRUHA-KÉSZÍTŐ RÉSZSZAKÉPESTÉS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ, MUNKARUHA- ÉS VÉDŐRUHA-KÉSZÍTŐ RÉSZSZAKÉPESTÉS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az adaptált központi program

Részletesebben

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

KERTFENNTARÓ TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010.

KERTFENNTARÓ TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010. KERTFENNTARÓ TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az adaptált központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben