Az Optical Network Solutions Kft. OpticalNet Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek - Kivonat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Optical Network Solutions Kft. OpticalNet Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek - Kivonat"

Átírás

1 Optical Network Solutions Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6500 Baja, Szentjánosi u. 3. Telefon: , Az Optical Network Solutions Kft. OpticalNet Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek - Kivonat 1. Általános adatok elérhetőség: 1.1 Szolgáltató neve, címe: Szolgá ltáto neve: Opticál Network Solutions Kereskedelmi e s Szolgá ltáto Korlá tolt Felelo sse gu Tá rsásá g Szolgá ltáto ro vidített neve: Opticál Network Solutions Kft. - OpticálNet Ce gjegyze kszá má: A Ce g ádo szá má: Sze khelye: 6500 Bájá, Szentjá nosi u. 3. Telefonszá m: , E-máil címe: 1.2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Ü gyfe lszolgá lát irodá: nincs Ü gyfe lszolgá lát ele rheto se ge nek ideje: He tfo Pe ntek: 09:00 17:00 Ü gyfe lszolgá lát telefonszá mái: Ü gyfe lszolgá lát e-máilcíme: Internetes honláp: Hibabejelentés elérhetőségei: Hibábejelente s ele rheto se ge nek ideje: He tfo Pe ntek: 09:00 17:00 Hibábejelente s telefonszá mái: Hibábejelente s e-máilcíme: 1.5. Felügyeleti szervek elérhetőségei: A há lo zát kie píte se vel, á te píte se vel, áz elo fizeto i szolgá ltátá sok mu száki mino se ge vel, á hibábejelento szolgá lát mu ko dtete se vel kápcsolátos vitá áz NMHH-hoz vágy á Hírko zle si Fogyászto i Jogok Ke pviselo je hez: Nemzeti Me diá- e s Hírko zle si Háto sá g Cím: 6721 Szeged, Csongrá di sgt. 15. Leveleze si cím: 6701 Szeged, Pf.689.

2 Telefon: Telefáx: Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén Bá cs-kiskun Megyei Ko zigázgátá si Hivátál Fogyászto ve delmi Felu gyelo se g Cím: 6000 Kecskeme t, Deá k Ferenc te r 3. Telefon: , Nemzeti Fogyászto ve delmi Háto sá g Cím: 1088 Budápest, Jo zsef krt. 6. Telefon: A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén Bájá Vá ros O nkormá nyzát jegyzo je Cím: 6500 Bájá, Szenthá romsá g te r 1. (32. szobá) Telefon: Az elso fokon illete kes bíro sá gi fo rum Bájái Vá rosi Bíro sá g Cím: 6500 Bájá, Kázinczy Ferenc u Telefon: Kecskeme ti To rve nysze k Cím: 6000 Kecskeme t, Rá ko czi Ferenc u. 7. Telefonszá m: Általános szerződési feltételek elérhetősége: A Szolgá ltáto á mindenkor hátá lyos A ltálá nos Szerzo de si Felte teleket áz u gyfe lszolgá látá n mindenki szá má rá megtekintheto en ko zze teszi. A Szolgá ltáto áz A SZFet vágy ánnák áz Elo fizeto vágy Felhászná lo á ltál megjelo lt egyes re szeit ke re sre nyomtátott formá bán is á tádjá díj ellene ben A Szolgá ltáto á mindenkor hátá lyos A ltálá nos Szerzo de si Felte teleket áz internetes honlápjá n mindenki szá má rá megtekintheto en ko zze teszi.

3 2. Az előfizető szerződés megkötése és feltételei: 2.1. Az Előfizetői szerződés megkötésére vonátkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai. A Szolgá ltáto jelen A FSZ-ben megjelo lt szolgá ltátá sá csák elo fizeto i hozzá fe re si pont le tesíte se t ko veto en illetve á Szolgá ltáto vágy jogelo dje á ltál jogszeru en kie pített elo fizeto i hozzá fe re si pont megle te nek igázolá sá t ko veto en írá sbán megko to tt elo fizeto i szerzo de s álápjá n veheto k ige nybe Az elo fizeto i szerzo de s ke t egymá sto l elvá lászthátátlán re szbo l á ll: a) á jelen Áltálános Szerződési Feltételekből, mely á Szolgáltátó szolgáltátásá igénybe vételének áltálános szerződési feltételeiből, és b) áz egyedi előfizetői szerződés, ámely áz előfizetőre és á konkrétán igénybe venni kívánt szolgáltátásrá vonátkozó egyedi, vágy csák áz ádott előfizetőre vonátkozó speciális ádátokát és feltételeket tártálmázzá. 2.2 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizető adatok listája: Az egye ni elo fizeto i szerzo de sko te s ce ljá rá á 2. sz. melle klet szerinti Egyedi elo fizeto i szerzo de s nyomtátvá nyok keru lnek hászná látrá A Szolgá ltáto áz Elo fizeto á ltál szolgá ltátott ádátok válo disá gá nák elleno rze se ce ljá bo l áz álá bbi eredeti dokumentumok vágy ázok hiteles má solátá nák bemutátá sá t ke rheti: A. Cégjegyzékben nyilvántártott szervezetek (korlátolt felelősségű társáság, részvénytársáság, betéti társáság, közkereseti társáság, közös vállálát, szövetkezet, közhásznú társáság, egyesülés, egyéni cég, oktátói munkáközösség, vízgázdálkodási társulát, stb. ) esetében: i. 30 nápon belüli és hátályos ádátokát tártálmázó cégbírósági bejegyzés, vágy cégkivonát, ámennyiben még nincs bejegyezve á Cégbíróság áltál érkeztetett bejegyzési kérelem teljes példányá, ii. áláírási címpéldány, vágy ügyvéd áltál ellenjegyzett áláírás-minta iii. iv. á képviseletre jogosult személyázonosító okmányá, meghátálmázás teljes bizonyító erejű mágánokiráti formábán (ábbán áz esetben, há nem áz áláírásrá jogosult személy jár el) B. Cégjegyzékben nem nyilvántártott szervezetek (álápítványok, egyesületek, egyházák, politikái pártok, társádálmi szervezetek, szákszervezetek, ügyvédi irodák, stb.) esetében: i. áz illetékes Megyei Bíróság végzése vágy bejegyzése előtt áz álápszábály bíróság áltál érkeztetett példányá, ii. iii. á képviseletre jogosult személyázonosító okmányá, meghátálmázás teljes bizonyító erejű mágánokiráti formábán (ábbán áz esetben, há nem áz áláírásrá jogosult személy jár el) C. Egyéni vállálkozók esetében: i. á vállálkozó igázolvány eredeti példányá, ii. ázonosító okmány, iii. meghátálmázás teljes bizonyító erejű mágánokiráti formábán (ábbán áz esetben, há nem áz áláírásrá jogosult személy jár el) D. Természetes személy esetében: i. fényképes ázonosító okmány, ii. meghátálmázás teljes bizonyító erejű mágánokiráti formábán (ábbán áz esetben, há nem áz áláírásrá jogosult személy jár el).

4 3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma: 3.1. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma: Az Internet-hozzáférési szolgáltatás á Mágyár Ko ztá rsásá g teru lete n sze lessá vu tá vko zle si há lo zátokon e s IP protokollon keresztu li kápcsolo dá s áz Internet há lo zátrá, illetve áz ádáttová bbítá s (jel, ke p, ádát, hángtová bbítá s) leheto se ge áz Internet há lo záton belu l. Statisztikai besorolása: SZJ Internet hozzá fe re s-, ellá tá s szolgá ltátá sá A szolgáltató a szolgáltatását á 2,4 GHz e s 5 GHz-es frekvenciásá v felhászná lá sá vál vezete k ne lku li há lo zátá n nyu jtjá. Ezen frekvenciásá g á Frekvenciásá vok Nemzeti Felosztá si Tá blá zátá szerint hármádlágos jellegu, tehá t áz á tvitelben závárok felle phetnek. A szolgá ltáto gárántá ljá, hogy á szolgá ltátá s á jelen A ltálá nos Szerzo de si Felte telekben megádott páráme tereket teljesíti. A mikrohullá mu Internet hozzá fe re si szolgá ltátá shoz á Szolgá ltáto mikrohullá mu bá zisá llomá sokát le tesít, melynek ce ljá á telefondíj-mentes, Internet hozzá fe re s biztosítá sá. Szolgá ltáto á mikrohullá mu bá zisá llomá sokhoz csákis Elo fizeto i szerzo de s álápjá n biztosít hozzá fe re st. A bá zisá llomá sok á Frekvenciásá vok Nemzeti Felosztá sá nák Tá blá zátá szerint, á ,5 MHz (RLAN) sá vbán u zemelnek. A bá zisá llomá sok á rendeletben elo írt (-10dBW) 100mW EIRP (effektív kisugá rzott teljesítme ny) máximá lt e rte k betártá sá vál u zemelnek. Mivel á bá zisá llomá s kimeno teljesítme nye ero sen korlá tozott, á ve tel leheto se ge szemreve teleze ssel elleno rizheto áz Elo fizeto re sze ro l ámennyiben szemmel rá lá t á megádott bá zisá llomá sok válámelyike re, lehetse ges á szolgá ltátá s ige nybeve tele. A szolgá ltáto áz elo fizeto i szolgá ltátá s mino se ge t á szolgá ltátá s á tádá si pontjá ig gárántá ljá. Elo fizeto i hozzá fe re si pont ázon há lo zát ve gpont, ámelyen keresztu l áz Elo fizeto egy elektronikus hírko zlo ve gberendeze s fizikái e s logikái csátlákoztátá sá re ve n há lo záti funkcio kát e s á há lo záton nyu jtott szolgá ltátá sokát vehet ige nybe A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe: A szolgáltatás a következő területeken érhető el: i. Baja ii. Bátmonostor iii. Nagybaracska iv. Szeremle v. Csátalja vi. Sükösd vii. Dunafalva viii. Érsekhalma ix. Szeremle

5 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták: 6.1. A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete A Szolgá ltáto á há lo zát e s áz elo fizeto i szolgá ltátá sok folyámátos e s závártálánbiztosítá sá e rdeke ben áz A SZF 2.1. pontjá szerinti u gyfe lszolgá lát mellett 24 o rá n keresztu l hívháto hibábejelento szolgá látot is mu ko dtet, melynek ele rheto se ge t jelen A SZF 2. pontjá tártálmázzá. Az Elo fizeto áz elo fizeto i szolgá ltátá s meghibá sodá sá t á Szolgá ltáto á ltál biztosított hibábejelento szolgá látná l telefonon vágy elektronikus leve lben, vágy egye b elektronikus hírko zle s u tjá n jelentheti be. Az Elo fizeto ázonosítháto sá gá e rdeke ben á bejelente skor ko zo lni, illetve feltu ntetni szu kse ges áz Elo fizeto szerzo de sszá má t. A szolgá ltáto á telefonhá lo záton ele rheto hibábejelento szolgá lát ele re se t ko teles á legálácsonyább díju hívá s díjá ná l nem mágásább díjázá su hívháto sá ggál is biztosítáni. A telefonhá lo záton ele rheto u gyfe lszolgá lát/hibábejelento szolgá lát ele rheto se ge nek biztosítá sá kerete ben á Szolgá ltáto ko teles hávi á tlágbán áz u gyfe lszolgá látrá/hibábejelento szolgá látrá e rkezo hívá sok legálá bb 75%-á esete ben legfeljebb 120 má sodpercen belu l u gyinte zo bejelentkeze se t is biztosítáni Hibábejelente snek mino su l áz Elo fizeto á ltál á hibábejelento szolgá látnák telefonon vágy leve lben, elektronikus leve lben áz elektronikus címre illetve egye b elektronikus hírko zle s u tjá n tett minden olyán bejelente s, ámely áz Elo fizeto á ltál jogszeru en ige nybe venni kívá nt válámely elo fizeto i szolgá ltátá s ige nybe ve teli leheto se ge nek teljes vágy re szleges hiá nyá rá vágy á Szolgá ltáto á ltál vá llált mino se gi ce le rte kek álátti szintu hászná lháto sá gá rá vonátkozik (hibá s teljesíte s). Nem mino su l á Szolgá ltáto hibá s teljesíte se nek, há a) á hibá áz Előfizető érdekkörében keletkezett, b) á Szolgáltátó áltál biztosított Internet-hozzáférési szolgáltátás csúcsidőben várákozássál vehető igénybe, ázonbán á vállált célértéken belül, c) á hibá elháríthátátlán külső ok miátt következett be, d) áz Előfizető áz ÁSZF 7. sz. mellékletében vállált szolgáltátás minőségétől eltérő szolgáltátás vágy szolgáltátási feltételek teljesítését várjá el A Szolgá ltáto ko teles áz Elo fizeto á ltál bejelentett, á hibábehátá rolo eljá rá sá eredme nyeke nt válo snák bizonyult, e rdekko re be tártozo hibá t legfeljebb á hibábejelente s nyilvá ntártá sbá ve tele to l szá mított 72 o rá ido tártámon belu l kijávítáni. Nem mino su l válo s hibá nák áz, há áz Elo fizeto vel szemben á szolgá ltátá s korlá tozá sá rá keru lt sor e s á korlá tozá sro l á Szolgá ltáto áz Elo fizeto t á hibábejelente skor e rtesítette Há á kivizsgá lá s vágy kijávítá s kizá ro lág á helyszínen, áz Elo fizeto helyise ge ben e s áz Elo fizeto á ltál meghátá rozott ido pontbán lehetse ges, vágy há á kijávítá s ido pontjá bán á Szolgá ltáto e s áz Elo fizeto megá llápodott, e s á hibá kijávítá sá á meghátá rozott ido pontbán á Szolgá ltáto e rdekko re n kívu l eso okok miátt nem volt lehetse ges, u gy á hibá kijávítá sá rá á pont szerint rendelkeze sre á llo hátá rido á Szolgá ltáto e rdekko re n kívu l eso okbo l álkálmátlánnák bizonyult ido pontto l áz Elo fizeto á ltál megjelo lt u j álkálmás ido pontig terjedo ido szákkál meghosszábbodik A Szolgá ltáto á hibábejelente seket, á hibábehátá rolo eljá rá s eredme nye t e s á hibáelhá rítá s álápjá n tett inte zkede seket visszáko vetheto mo don elektronikus u ton

6 ro gzíti, e s áz ádátkezele si szábá lyok betártá sá vál ázt á hibá elhá rítá sá to l szá mított egy e vig mego rzi. A Szolgá ltáto á hibábejelente seket nyilvá ntártá sbá veszi, mely nyilvá ntártá s minden hibábejelente sro l á ko vetkezo ádátokát tártálmázzá: - áz Elo fizeto bejelente se álápjá n tártálmázzá a) áz Előfizető értesítési címét, telefonszámát vágy más elérhetőségét, b) az előfizetői szolgáltátás megnevezését, á hozzáférési pont címét, áz előfizetői c) ázonosító számot, d) á hibájelenség leírását, e) á hibábejelentés időpontját (év, hónáp, náp, órá), - á Szolgá ltáto hibáelhá rítá si eljá rá sá álápjá n tártálmázzá f) á hibá okánák behátárolásárá tett intézkedéseket és ázok eredményét, á hibá okát, g) á hibá elhárításánák módját és időpontját (év, hónáp, náp, órá), eredményét (eredménytelenségét és ánnák okát), h) áz Előfizető értesítésének módját és időpontját Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A szolgá ltátá s hibá s teljesíte se esete n áz Elo fizeto jogáit, így ku lo no sen áz Elo fizeto t megilleto ko tbe r me rte ke t áz A SZF 14. pontjá, áz egye b ige nyek e rve nyesíte si mo djá t e s eljá rá sá t áz A SZF 15. pontjá tártálmázzá Há áz Elo fizeto hibábejelente se álápjá n elve gzett vizsgá lát e s hibáelhá rítá s sorá n nyilvá nválo vá vá lik, hogy á Szolgá ltáto á hibá kijávítá sá t á tmeneti (meghátá rozott) ideig vágy tárto sán nem tudjá vá llálni, e te nyro l á Szolgá ltáto áz Elo fizeto t háláde ktálánul e s megfelelo indoklá ssál e rtesíti. Az Elo fizeto t á hibá kijávítá sá ig á bejelente se to l szá mított 72 o rá t, illetve áz Elo fizeto esetleges ke sedelme vel meghosszábbodott hibájávítá si hátá rido t megháládo ido tártámrá terjedo en nápontá megilleto e s jo vá írándo díjcso kkente s me rte ke á hávi elo fizete si díj egy náprá eso o sszege nek ke tszerese vel egyenlo Há áz Elo fizeto á szolgá ltátá s mino se gi proble má já miátt á Szolgá ltáto to l díjcso kkente st kápott, ugyánázon mino se gi proble má miátt egyideju leg ko tbe rre nem jogosult Az Elo fizeto díjreklámá cio já elinte ze se vel kápcsolátos pánászá, ko tbe rige nye elinte ze se vel kápcsolátos pánászá, ká rte ríte si ige nye elinte ze se vel kápcsolátos pánászá esete n jogosult á 4. sz. melle klet szerinti illete kes háto sá g(ok) vizsgá látá t ke rni. Az elo fizeto i jogviszonybo l eredo esetleges jogvitá krá á felek kiko tik á Szolgá ltáto sze khelye szerinti bíro sá gok kizá ro lágos illete kesse ge t. 7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér: 7.1. Az előfizetői szolgáltatások díja, ezen belül az egyszeri díjak, rendszeres

7 díjak és forgalmi díjak számszerű és egyértelmű mértéke, díjazási időszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az előfizető igénye szerinti előre történő megfizetésére vonatkozó szabályok Az Elo fizeto á Szolgá ltáto egyes nem rendszeres szolgá ltátá sáie rt álkálmánke nt áz 1. sz. melle kletek szerinti egyszeri díjákát ko teles fizetni Az Elo fizeto áz elo fizeto i szolgá ltátá soke rt áz 1. sz. melle klet szerinti díjákát ko teles fizetni. Rendszeres díják: hávi elo fizete si díj A folyámátos elo fizeto i szolgá ltátá sok díjá t hávi elo fizete s esete n á tá rgyho t ko veto 10. nápjá ig ko teles elo fizeto teljesíteni. A Szolgá ltáto nák jogá bán á ll áz Elo fizeto k egyes csoportjái szá má rá áz e rte kesíte st elo segítendo, kedvezme nyes ákcio t szervezni A Szolgá ltáto jogosult árrá, hogy á kedvezme nyes ákcio bán to rte no re szve tel felte teleit áz A SZF rendelkeze seito l elte ro en, áz Elo fizeto re sze re o sszesse ge ben áz A SZFne l elo nyo sebben, áz ázonos helyzetben levo k szá má rá ázonos felte telekkel, ákcio nke nt elte ro en szábá lyozzá. A Szolgá ltáto ezen ákcio k nyilvá nossá gá t sájá t e rdeke ben biztosítjá. A Szolgá ltáto áz ákcio ideje álátt is ko teles áz Elo fizeto vel áz A SZF-nek megfelelo szerzo de st ko tni, há áz Elo fizeto áz ákcio bán nem kívá n re szt venni, vágy nem felel meg á meghirdetett felte teleknek Kártérítési eljárás szabályai: Szabályok: Mind áz Elo fizeto, mind á Szolgá ltáto áz A ltálá nos Szerzo de si Felte telekben, áz Egyedi Elo fizeto i Szerzo de sben vágy egye bke nt hátá lyos jogszábá lyokbán meghátá rozott ko telezettse geit nem teljesíti, vágy megszegi, e s ezzel ká rt okoz, áz á felek elte ro megá llápodá sá hiá nyá bán, á polgá ri jogi á ltálá nos szábá lyái szerint ko teles megte ríteni á má sik fe l re sze re. Ilyen esetekben á ká rokozo fe l á má sik fe l vágyoná bán beko vetkezett e rte kcso kkene s ereje ig tártozik ká rte ríte si ko telezettse ggel. Az elo fizeto fizete si ko telezettse geinek kive tele vel egyik fe l sem felelo s ázon ká rok tekintete ben, ámelyek o sszege megháládjá á ká r beko vetkeze se nek ido pontjá t ko zvetlenu l megháládo hát ho náp sorá n áz Elo fizeto á ltál á Szolgá ltáto nák fizetett teljes o sszeget. A Szolgá ltáto nem felelo s ázon ká rok tekintete ben, ámelyek bá rmely hozzá fe re s, á Berendeze sek, á Szolgá ltátá sok szá llítá sá bo l, felszerele se bo l kárbántártá sá bo l, mu ko dtete se bo l illetve hászná látá bo l erednek, felte ve hogy á ká rt nem á Szolgá ltáto szá nde kos vágy su lyosán gondátlán mágátártá sá okoztá, illetve áz Elo fizeto nek berendeze st, terme ket, illetve szolgá ltátá sokát nyu jto k cselekme nyeibo l vágy mulásztá sáibo l fákádnák, tová bbá á tá rolt, á tvitt, illetve ro gzített ádátoknák á szolgá ltátá sok, illetve á Berendeze sek miátti megsemmisu le se bo l eredo vágyoni e s nem vágyoni ká rok tekintete ben. egyik fe l sem felelo s áz esetleges ko zvetett vágy ve letlenszeru en beko vetkezo ká roke rt, idee rtve, de nem kizá ro lág áz ádátveszte st, á ce ge rte k-cso kkene st e s áz elmárádt hásznot. A felek á teljesített szolgá ltátá sok ellene rte ke t oly mo don hátá rozzá k meg, hogy áz megfelelo en ellente telezze á szolgá ltáto felelo sse ge nek jelen pont szerinti korlá tozá sá t.

8 Az előfizetői kárigény bejelentése: Amennyiben á szolgá ltáto mágátártá sá korlá tozá shoz vezet e s erre vonátkozo án ká rige ny bejelente s e rkezik á ká rige ny bejelente s sorá n ko vetendo eljá rá s áz álá bbi elte re sek kive tele ve megegyezik á má s elo fizeto pánászok esete n ko vetendo eljá rá ssál. A ká rige ny bejelente se nek tártálmázniá kell á ká rokozo mágátártá s leírá sá t e s á ká rige ny o sszegszeru megjelo le se t. A ká rige nyt legálá bb ájá nlott leve lpostái ku ldeme nyke nt vágy szeme lyesen á tádvá kell á má sik fe lhez eljuttátni. Egye b mo don tett ká rige ny bejelente sek esete n á Szolgá ltáto re sze re á ká rige ny kivizsgá lá sá áddig nem kezdo dik meg, ámeddig á ká rige ny ájá nlott leve lpostái ku ldeme nyke nt vágy szeme lyesen á tádvá nem e rkezik meg. Amennyiben á Szolgá ltáto áz elo zo ek szerint bejelentett ká rige nyre 30 nápon belu l e rdemi nyilátkozátot nem tesz, áz esetben u gy kell tekinteni, hogy á ká rige nyt elismer. Amennyiben á Szolgá ltáto áz Elo fizeto ká rige nye t elismeri, áz esetben áz esetben áz elismere sto l szá mított 8 nápon belu l illetve á felek á ltál meghátá rozott egye b u temeze s szerint ko teles ázt teljesíteni. Amennyiben á Szolgá ltáto áz Elo fizeto ká rige nye t nem vágy csák re sze ben ismeri el jogosnák e s á felek ko zo tti egyeztete s nem vezet eredme nyre, áz esetben áz Elo fizeto ká rige nye t jogi u ton e rve nyesítheti á Szolgá ltáto vál szemben á pontjá bán megjelo lt szervekne l. 8. Adatkezelés, adatbiztonság: 8.1 A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszábá lybán ko telezo en elo írt, illetve jogke nt biztosított ádátkezele s álápjá n á Szolgá ltáto á ltál kezelt Szeme lyes ádátok á ko vetkezo k: Az elektronikus hírko zle sro l szo lo e vi C. to rve ny (tová bbiákbán: Eht.) 157. (2) bekezde se szerint á Szolgá ltáto áz Elo fizeto k e s Felhászná lo k re sze re to rte no szá mlá zá s e s á kápcsolo do díják beszede se, válámint áz elo fizeto i szerzo de sek figyelemmel kíse re se ce ljá bo l á ko vetkezo ádátok kezelheti: a) Az Előfizető neve, lákóhelye, tártózkodási helye, illetve székhelye b) Természetes személy előfizető esetén áz Előfizető (leánykori) neve, ányjá neve, születési helye és ideje c) Nem természetes személy előfizető esetén áz Előfizető cégjegyzékszámá vágy más nyilvántártási számá, válámint áz Előfizető bánkszámlászámá, d) Az előfizetői hozzáférési pont ázonosítójá e) Az Előfizető címe és áz Előfizetői pont hozzáférési típusá f) A szolgáltátás típusá, kezdő időpontjá g) A díjfizetéssel és díjtártozássál összefüggő ádátok, h) Tártozás hátráhágyásá esetén áz előfizetői szerződés felmondásánák eseményei Az Eht. 141 álápjá n á Szolgá ltáto á hibábejelente sek, á hibáelhá ríto eljá rá s eredme nye nek e s á hibáelhá rítá s álápjá n tett inte zkede sek visszáko vetheto se ge e rdeke ben á ko vetkezo ádátokát kezeli: a) Az Előfizető értesítési címét vágy más ázonosítóját b) Az Előfizetői hívószámot vágy más ázonosítót c) A hibájelenség leírását d) A hibábejelentés időpontját (év, hónáp, náp, órá) e) A hibá okát

9 f) A hibá elhárításánák módját és időpontját (Év, hónáp, náp, órá), eredményét (eredménytelenségének okát) g) Az Előfizető értesítésének módját és időpontját Az Eht. 154 (1) bek. álápjá n á Szolgá ltáto áz elektronikus hírko zle si szolgá ltátá srá irá nyulo szerzo de s mo dosítá sá, teljesíte se nek figyelemmel kíse re se, áz ábbo l szá rmázo díják szá mlá zá sá, válámint áz ázzál kápcsolátos ko vetele sek e rve nyesíte se ce ljá bo l kezelheti á Felhászná lo, illetve Elo fizeto ázonosítá sá hoz szu kse ges e s ele gse ges Szeme lyes ádátokát: a) Az Előfizető értesítési címét, telefonszámát vágy más elérhetőségét b) Há szükséges, áz előfizető szolgáltátás megnevezését, á hozzáférési pont címét, áz Előfizető ázonosító számát c) A bejelentés, pánász rövid leírását d) A bejelentés időpontját (Év, hónáp, náp, órá) e) A bejelentés, pánász kivizsgálásánák eredményeit, f) A bejelentés, pánász orvoslásánák módját és időpontját (Év, hónáp, náp, órá) g) Az Előfizető értesítésének módját és időpontját Az elektronikus hírko zle si szolgá ltáto sájá t u zletszerze s ce ljá bo l áz elo fizeto kifejezett elo zetes hozzá já rulá sá vál kezelheti á pont szerinti ádátokát á Szolgá ltáto á ltál nyu jtott, áz Elo fizeto á ltál ige nybe vett, illetve veheto szolgá ltátá sokkál kápcsolátos áktuá lis informá cio k (mu sorprográm, tártálom ismerteto, tervezett vá ltoztátá sok e s fejleszte sek, u j szolgá ltátá sok, vá sá rlá st o szto nzo kedvezme nyes illetve hu se g-ákcio k, nyereme nysorsolá sok, stb.) ku lde se vel áz Elo fizeto k folyámátos illetve eseti tá je koztátá sá ce ljá bo l. 9. Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná 9.1. A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik a) válámelyik fél áltáli felmondássál, b) á Szolgáltátó jogutód nélküli megszűnése esetén, c) á természetes személy Előfizető hálálá esetén, há nincs átírásrá jogosult örökös, vágy áz átírást nem igényli, d) á nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, e) á Szolgáltátó szolgáltátási jogosultságánák megszűnésével, f) á felek közös megegyezésével. A hátá rozátlán ideju szerzo de s megszu ntete se nem mentesíti áz Elo fizeto t á szerzo de shátá lyá álátt felmeru lt díjfizete si e s ánnák já rule kái, válámint á szolgá ltátá s megszu ntete s miátti e s 1. sz. melle kletben megjelo lt kiszá llá si díj megfizete se nek ko telezettse ge álo l A Szolgá ltáto áz elo fizeto i szerzo de s megszege se címe n áz elo fizeto i szerzo de st 15 nápos hátá rido vel mondhátjá fel, há a) áz Előfizető ákádályozzá vágy veszélyezteti á Szolgáltátó hálózátánák rendeltetésszerű működését, és áz Előfizető ezt á szerződésszegést á Szolgáltátó á jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 nápon belül sem szünteti meg, b) áz Előfizető á jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé á Szolgáltátó számárá, hogy á bejelentett, vágy á Szolgáltátó áltál felderített hibá kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vágy

10 c) áz Előfizető áz előfizetői szolgáltátást á Szolgáltátó á jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is á Szolgáltátó hozzájárulásá nélkül hármádik személy részére továbbértékesíti, vágy d) áz Előfizető á szolgáltátást törvénybe ütköző módon vágy célokrá hásználjá, e) áz Előfizető á jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is á Hálózáthásználáti irányelvekbe ütközően jár el A Szolgá ltáto áz elo fizeto i szerzo de st 30 nápos felmondá si ido vel mondhátjá fel, ámennyiben áz Elo fizeto áz esede kes díját á jogko vetkezme nyekre figyelmezteto elso e rtesíte s elku lde se t legálá bb 15 náppál ko veto má sodik e rtesíte s megto rte nte t ko veto en, ánnák ke zbesíte se to l vágy á ke zbesíte si ve lelem beá llá sá to l szá mított 8 nápon belu l sem egyenlítette ki. Nem jogosult á Szolgá ltáto felmondáni á szerzo de st, há a) á díjtártozás összege nem háládjá meg áz Előfizető hávi előfizetési díjánák megfelelő összeget vágy ha b) áz Előfizető á díjtártozás összegszerűségét vitátjá, és á vitá rendezése érdekében á hátósághoz vágy á jogvitá elbírálásárá jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy áz Előfizető á szolgáltátás igénybevétele után á nem vitátott, illetve az esedékes, nem vitátott további díjákát folyámátosán megfizeti, c) áz Előfizető díjfizetési kötelezettségét á második értesítés megtörténtét követően, ánnák kézbesítésétől vágy á kézbesítési vélelem beállásától számított 3 nápon belül kiegyenlítette és ázt á Szolgáltátó felé hitelt érdemlő módon igázoltá A Szolgá ltáto áz Elo fizeto t á felmondá sro l minden esetben te rtiveve nyes, postái u ton ke zbesített leve lben ko teles e rtesíteni. Ke zbesítettnek kell tekinteni á felmondá st ákkor is, há áz áz á tve telt megtágádtá, nem fogádtá el, nem kereste vágy á címzett ismeretlen jelze ssel e rkezik visszá A Szolgáltató felmondásának tartalmaznia kell a) á felmondás indokát, és b) á felmondási időt, á felmondási idő lejártánák nápját, c) há á felmondás indoká áz Előfizető szerződésszegése, ákkor áz Előfizető tájékoztátását árról, hogy há áz Előfizető á felmondási idő álátt á szerződésszegést megszünteti, áz előfizetői szerződés nem szűnik meg á Szolgáltátó felmondásávál A Szolgá ltáto jogosult á szerzo de s felmondá sá helyett biztosíte kot ke rni vágy áz A SZF 12. pontjá nák felte telei szerint korlá tozni á szolgá ltátá sok ko re t, illetve hászná látá t. Amennyiben áz Elo fizeto á korlá tozá s oká t 30 nápon belu l nem szu nteti meg, á korlá tozá s nem ákádá lyá á felmondá snák, há á felmondá s felte telei egye bke nt fenná llnák A Szolgá ltáto á ltáli 13.5., pont szerinti felmondá si ido álátt á Szolgá ltáto á ká renyhíte s e rdeke ben áz elo fizeto i szolgá ltátá s ko re t illetve hászná látá t á jelen A SZF 5.2 pontjá szerint korlá tozhátjá Há áz Elo fizeto á felmondá si ido álátt á felmondá srá okot ádo szerzo de sszege st megszu nteti, áz elo fizeto i szerzo de s nem szu nik meg á Szolgá ltáto felmondá sá vál. Há á Szolgá ltáto áz elo fizeto i szolgá ltátá st á felmondá si ido álátt korlá toztá, ko teles ázt háláde ktálánul megszu ntetni e s á szerzo de s szerinti á llápotot visszáá llítáni Általános hálózathasználati irányelvek

11 Amennyiben á felhászná lo teve kenyse ge megse rti á szolgá ltáto szolgá ltátá si irá nyelveit, á szolgá ltáto fenntártjá mágá nák á jogot á szolgá ltátá s ázonnáli, elo zetes figyelmeztete s ne lku li megszu ntete se re. A szolgá ltáto elo nyben re szesí ti á nem helye nválo viselkede ssel kápcsolátbán is áz elo fizeto k tá je koztátá sá t, figyelmeztete se t e s á felhívá st á szábá lytálán teve kenyse g beszu ntete se nek szu kse gesse ge re. Azonbán á Szolgá ltátá si irá nyelvek ku lo no sen su lyos vágy ázonnáli ká rokát okozo megse rte se nek á szolgá ltátá s ázonnáli fe lbeszákítá sá e s megszu ntete se lehet áz eredme nye Bá rmilyen okbo l is ele gtelen vágy esetleg ke slekedo á szolgá ltáto felle pe se, hogy e rve nyre juttássá elvá rá sáit e s ezeket áz irá nyelveket, ez sohá nem tekintheto jogfeládá snák á re sze ro l Nem szábád á szolgá ltátá sokát semmilyen to rve nyt, szábá lyozá st, szábvá ny, nemzetko zi egyezme ny, vágy díjszábá st se rto mo don hászná lni Nem szábád á szolgá ltátá st becsme rle s, rá gálmázá s, tisztesse gtelen, csálá rd, trá gá r tá mádo vágy megte veszto teve kenyse g ce ljá bo l hászná lni Nem szábád semmilyen olyán há lo zát, szerver, webláp, ádátbá zis vágy Internet szolgá ltáto (belee rtve áz ingyenesen ele rheto szolgá ltátá sokát is) szábá lyáit vágy szolgá ltátá si irá nyelveit megse rteni, melyet á felhászná lo á szolgá ltáto há lo zátá n keresztu l e r el Tilos fenyegetni, záklátni, se rtegetni vágy megfe lemlíteni má sokát Tilos sze trombolni, illetve gyengíteni bá rmelyik szá míto ge p-há lo zát biztonsá gá t, má s felhászná lo jogosultsá gá t jogosulátlánul hászná lni. Tilos bá rmely internetes ve gpontrá, illetve há lo záti eszko zre válo jogosulátlán behátolá s, vágy bá rmely ilyen irá nyu pro bá lkozá s. Tilos bá rmely ve gpont mu ko de se nek megzávárá sá vágy szá nde kos tu lterhele se (Deniál of Service) á szolgá ltáto há lo zátá ro l vágy ánnák ige nybeve tele esete n Tilos meggá tolni má s felhászná lo t ábbán, hogy hászná ljá e s e lvezze á szolgá ltáto á ltál nyu jtott szolgá ltátá sokát Tilos á há lo zátot á szerzo i jogve delem álá eso ányágok á tvitele re hászná lni, há áz á tvitel sorá n má s szerzo i jogá se ru l (pl. tilos á kálo z szoftverek á tvitele) Tilos szá míto ge pes vírusok, fe rgek szá nde kos terjeszte se, illetve á terjeszte ssel válo fenyegete s Az irá nyelvek megse rte se t e s á szolgá ltátá s ázonnáli felfu ggeszte se t jelenti, illetve megszu ntete se t eredme nyezheti, há á szolgá ltáto há lo zátá n olyán teve kenyse g folyik, ámely jogszábá lyt vágy to rve nyt se rt Egyik felhászná lo sem gyu jthet ádátokát egy má sik felhászná lo ro l, áz á ltálá forgálmázott informá cio kro l, áz e rintett felhászná lo tudtá e s hozzá já rulá sá ne lku l. Ez to bbek ko zt ázt jeleni, hogy tilos pe ldá ul á felhászná lo k á ltáli forgálomfigyele s (sniffing). A szolgá ltáto bizonyos esetekben (pe ldá ul á biztonsá gi incidensek kezele sekor) jogosult ilyen forgálomfigyele st ve gezni, de áz így kinyert informá cio t csák áz eredeti ce l (pl. szá míto ge pes beto re s megákádá lyozá sá) megválo sítá sá rá hászná ljá fel.

12 Ügyánákkor á szolgá ltáto szá mlá zá s e s biztonsá gtechnikái okokbo l bizonyos, á felhászná lo k ádátforgálmá rá vonátkozo informá cio rendszeresen náplo z, de ezeket á náplo bán ro gzített informá cio kát is csák áz eredeti ce l megválo sítá sá rá hászná lhátjá fel.

Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez

Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a program

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja A www.vagabanda.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője, a Kapusi-Produkció Nonprofit

Részletesebben

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁS BÉRLETÉNEK FELTÉTELEIRŐL Berente Ko zse g Önkorma nyzat Ke pviselő-testülete

Részletesebben

11./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a november 30-i képviselő-testületi ülésre

11./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a november 30-i képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 11./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2016. november 30-i képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: A Jánossomorjai Városüzemeltetési és

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MICROSEMIC KFT HI VA SVE GZO DTETE SI SZOLGA LTATA S NYU JTA SA RA VONATKOZO FELTE TELEI

A MICROSEMIC KFT HI VA SVE GZO DTETE SI SZOLGA LTATA S NYU JTA SA RA VONATKOZO FELTE TELEI A MICROSEMIC KFT HI VA SVE GZO DTETE SI SZOLGA LTATA S NYU JTA SA RA VONATKOZO FELTE TELEI A. HI VA SVE GZO DTETE SI SZOLGA LTATA S A.1. A szolga ltata s lei ra sa, mino sege 1. A.1.1. Szolga ltato va

Részletesebben

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék Speciális bútorok Laborbútor Oktatási bútor Ipari bútor Mérlegasztal Laborszék JÖVŐT ÉPÍTÜNK A FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldá sokát kíná l

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem Perdületes mennyezeti befúvóelem PRCX PRCX befúvóelem TLS csatlakozódobozzal. TLS opciós tartozék, melyet külön kell megrendelni. Leírás PRCX perdu letes mennyezeti befu vo k fo eleme a re sekkel ella

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

1. A terméktesztelés, Cleanne nagykövet applikáció leírása

1. A terméktesztelés, Cleanne nagykövet applikáció leírása Re szve teli felte telek Terméktesztelő, Cleanne nagykövet applikáció A Cleanne nagykövet applikáció, terméktesztelő kereső szervezo je az Oberonlife Coaching Kft. (Ci m: 1062 Budapest, Andrássy út 126.,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2016. (II. 25.), 29/2016. (II. 25.), 30/2016. (II. 25.) határozataival döntött

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T17. Évnyitás 2013. december Évnyitás Az e vnyita shoz szu kse ges

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2015. július 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2015. július 30.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2015. július 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tagi kölcsön szerződéseinek módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítők:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ JELLEMZO K A RAP 4 egy elektromechanikus sorompo ami beja ratokhoz (auto parkolo, gya rak, ko rha zak stb.) haszna lando. A fe m doboz egy motort e s egy veze rlo egyse

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs, Jakabhegyi út 27.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Hírlevél. 2011. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2011. I.

Hírlevél. 2011. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2011. I. Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben 2011. I. negyede v 2011. február Tartalom Tárgyi eszköz modul Eszko ze rte k kimutata s bo vı te se... 3

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató - 2015. - mamamibolt.hu Adatkezelési tájékoztató Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2012. december 1-jétôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2012. december 1-jétôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2012. december 1-jétôl Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Milenia-Systems Általános Szerződési Feltételek 1/28 Hatályos: 2010. március 22. Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: 2010.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1020V03 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1/2015 (II.26.) számú ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: Budapest, 2015. február 26. Kiadva: Kiss Antal ügyvezető Érvényes: 2015. február hó 27. napjától 2 A Korma ny 1856/2014.

Részletesebben

Feltétel. Családi jogvédelem biztosítás. Komfort

Feltétel. Családi jogvédelem biztosítás. Komfort Feltétel Családi jogvédelem biztosítás Komfort A Jogvédelmi biztosítás általános feltételei Az alábbi általános feltételek alapján az UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. (továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A szakképz. jtható 2009.

A szakképz. jtható 2009. A szakképz pzési hozzájárul rulásból l nyújthat jtható fejlesztési si támogatt mogatások a 2009. évi jogszabály változv ltozások tükrében 2009. Módosítások sok 2009. július j 1-jétől1 A TISZK fenntartója

Részletesebben

Feltétel. Ingatlan tulajdonosi jogvédelem biztosítás

Feltétel. Ingatlan tulajdonosi jogvédelem biztosítás Feltétel Ingatlan tulajdonosi jogvédelem biztosítás A Jogvédelmi biztosítás általános feltételei Az alábbi általános feltételek alapján az UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74.

Részletesebben

TEE Eger, Kertalja u. szennyv zcsatorna, v zvezet k, csapad k

TEE Eger, Kertalja u. szennyv zcsatorna, v zvezet k, csapad k TEE Eger, Kertalja u. szennyv zcsatorna, v zvezet k, csapad k ereszcsatorna bekƒt sek p t se p t si munka Kƒzbeszerz si rtes t sz ma: 2014/71 Beszerz s t rgya: p t si beruhƒzƒs Hirdetm ny t pusa: Tƒj koztat

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben