Az Optical Network Solutions Kft. OpticalNet Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek - Kivonat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Optical Network Solutions Kft. OpticalNet Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek - Kivonat"

Átírás

1 Optical Network Solutions Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6500 Baja, Szentjánosi u. 3. Telefon: , Az Optical Network Solutions Kft. OpticalNet Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek - Kivonat 1. Általános adatok elérhetőség: 1.1 Szolgáltató neve, címe: Szolgá ltáto neve: Opticál Network Solutions Kereskedelmi e s Szolgá ltáto Korlá tolt Felelo sse gu Tá rsásá g Szolgá ltáto ro vidített neve: Opticál Network Solutions Kft. - OpticálNet Ce gjegyze kszá má: A Ce g ádo szá má: Sze khelye: 6500 Bájá, Szentjá nosi u. 3. Telefonszá m: , E-máil címe: 1.2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Ü gyfe lszolgá lát irodá: nincs Ü gyfe lszolgá lát ele rheto se ge nek ideje: He tfo Pe ntek: 09:00 17:00 Ü gyfe lszolgá lát telefonszá mái: Ü gyfe lszolgá lát e-máilcíme: Internetes honláp: Hibabejelentés elérhetőségei: Hibábejelente s ele rheto se ge nek ideje: He tfo Pe ntek: 09:00 17:00 Hibábejelente s telefonszá mái: Hibábejelente s e-máilcíme: 1.5. Felügyeleti szervek elérhetőségei: A há lo zát kie píte se vel, á te píte se vel, áz elo fizeto i szolgá ltátá sok mu száki mino se ge vel, á hibábejelento szolgá lát mu ko dtete se vel kápcsolátos vitá áz NMHH-hoz vágy á Hírko zle si Fogyászto i Jogok Ke pviselo je hez: Nemzeti Me diá- e s Hírko zle si Háto sá g Cím: 6721 Szeged, Csongrá di sgt. 15. Leveleze si cím: 6701 Szeged, Pf.689.

2 Telefon: Telefáx: Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén Bá cs-kiskun Megyei Ko zigázgátá si Hivátál Fogyászto ve delmi Felu gyelo se g Cím: 6000 Kecskeme t, Deá k Ferenc te r 3. Telefon: , Nemzeti Fogyászto ve delmi Háto sá g Cím: 1088 Budápest, Jo zsef krt. 6. Telefon: A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén Bájá Vá ros O nkormá nyzát jegyzo je Cím: 6500 Bájá, Szenthá romsá g te r 1. (32. szobá) Telefon: Az elso fokon illete kes bíro sá gi fo rum Bájái Vá rosi Bíro sá g Cím: 6500 Bájá, Kázinczy Ferenc u Telefon: Kecskeme ti To rve nysze k Cím: 6000 Kecskeme t, Rá ko czi Ferenc u. 7. Telefonszá m: Általános szerződési feltételek elérhetősége: A Szolgá ltáto á mindenkor hátá lyos A ltálá nos Szerzo de si Felte teleket áz u gyfe lszolgá látá n mindenki szá má rá megtekintheto en ko zze teszi. A Szolgá ltáto áz A SZFet vágy ánnák áz Elo fizeto vágy Felhászná lo á ltál megjelo lt egyes re szeit ke re sre nyomtátott formá bán is á tádjá díj ellene ben A Szolgá ltáto á mindenkor hátá lyos A ltálá nos Szerzo de si Felte teleket áz internetes honlápjá n mindenki szá má rá megtekintheto en ko zze teszi.

3 2. Az előfizető szerződés megkötése és feltételei: 2.1. Az Előfizetői szerződés megkötésére vonátkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai. A Szolgá ltáto jelen A FSZ-ben megjelo lt szolgá ltátá sá csák elo fizeto i hozzá fe re si pont le tesíte se t ko veto en illetve á Szolgá ltáto vágy jogelo dje á ltál jogszeru en kie pített elo fizeto i hozzá fe re si pont megle te nek igázolá sá t ko veto en írá sbán megko to tt elo fizeto i szerzo de s álápjá n veheto k ige nybe Az elo fizeto i szerzo de s ke t egymá sto l elvá lászthátátlán re szbo l á ll: a) á jelen Áltálános Szerződési Feltételekből, mely á Szolgáltátó szolgáltátásá igénybe vételének áltálános szerződési feltételeiből, és b) áz egyedi előfizetői szerződés, ámely áz előfizetőre és á konkrétán igénybe venni kívánt szolgáltátásrá vonátkozó egyedi, vágy csák áz ádott előfizetőre vonátkozó speciális ádátokát és feltételeket tártálmázzá. 2.2 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizető adatok listája: Az egye ni elo fizeto i szerzo de sko te s ce ljá rá á 2. sz. melle klet szerinti Egyedi elo fizeto i szerzo de s nyomtátvá nyok keru lnek hászná látrá A Szolgá ltáto áz Elo fizeto á ltál szolgá ltátott ádátok válo disá gá nák elleno rze se ce ljá bo l áz álá bbi eredeti dokumentumok vágy ázok hiteles má solátá nák bemutátá sá t ke rheti: A. Cégjegyzékben nyilvántártott szervezetek (korlátolt felelősségű társáság, részvénytársáság, betéti társáság, közkereseti társáság, közös vállálát, szövetkezet, közhásznú társáság, egyesülés, egyéni cég, oktátói munkáközösség, vízgázdálkodási társulát, stb. ) esetében: i. 30 nápon belüli és hátályos ádátokát tártálmázó cégbírósági bejegyzés, vágy cégkivonát, ámennyiben még nincs bejegyezve á Cégbíróság áltál érkeztetett bejegyzési kérelem teljes példányá, ii. áláírási címpéldány, vágy ügyvéd áltál ellenjegyzett áláírás-minta iii. iv. á képviseletre jogosult személyázonosító okmányá, meghátálmázás teljes bizonyító erejű mágánokiráti formábán (ábbán áz esetben, há nem áz áláírásrá jogosult személy jár el) B. Cégjegyzékben nem nyilvántártott szervezetek (álápítványok, egyesületek, egyházák, politikái pártok, társádálmi szervezetek, szákszervezetek, ügyvédi irodák, stb.) esetében: i. áz illetékes Megyei Bíróság végzése vágy bejegyzése előtt áz álápszábály bíróság áltál érkeztetett példányá, ii. iii. á képviseletre jogosult személyázonosító okmányá, meghátálmázás teljes bizonyító erejű mágánokiráti formábán (ábbán áz esetben, há nem áz áláírásrá jogosult személy jár el) C. Egyéni vállálkozók esetében: i. á vállálkozó igázolvány eredeti példányá, ii. ázonosító okmány, iii. meghátálmázás teljes bizonyító erejű mágánokiráti formábán (ábbán áz esetben, há nem áz áláírásrá jogosult személy jár el) D. Természetes személy esetében: i. fényképes ázonosító okmány, ii. meghátálmázás teljes bizonyító erejű mágánokiráti formábán (ábbán áz esetben, há nem áz áláírásrá jogosult személy jár el).

4 3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma: 3.1. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma: Az Internet-hozzáférési szolgáltatás á Mágyár Ko ztá rsásá g teru lete n sze lessá vu tá vko zle si há lo zátokon e s IP protokollon keresztu li kápcsolo dá s áz Internet há lo zátrá, illetve áz ádáttová bbítá s (jel, ke p, ádát, hángtová bbítá s) leheto se ge áz Internet há lo záton belu l. Statisztikai besorolása: SZJ Internet hozzá fe re s-, ellá tá s szolgá ltátá sá A szolgáltató a szolgáltatását á 2,4 GHz e s 5 GHz-es frekvenciásá v felhászná lá sá vál vezete k ne lku li há lo zátá n nyu jtjá. Ezen frekvenciásá g á Frekvenciásá vok Nemzeti Felosztá si Tá blá zátá szerint hármádlágos jellegu, tehá t áz á tvitelben závárok felle phetnek. A szolgá ltáto gárántá ljá, hogy á szolgá ltátá s á jelen A ltálá nos Szerzo de si Felte telekben megádott páráme tereket teljesíti. A mikrohullá mu Internet hozzá fe re si szolgá ltátá shoz á Szolgá ltáto mikrohullá mu bá zisá llomá sokát le tesít, melynek ce ljá á telefondíj-mentes, Internet hozzá fe re s biztosítá sá. Szolgá ltáto á mikrohullá mu bá zisá llomá sokhoz csákis Elo fizeto i szerzo de s álápjá n biztosít hozzá fe re st. A bá zisá llomá sok á Frekvenciásá vok Nemzeti Felosztá sá nák Tá blá zátá szerint, á ,5 MHz (RLAN) sá vbán u zemelnek. A bá zisá llomá sok á rendeletben elo írt (-10dBW) 100mW EIRP (effektív kisugá rzott teljesítme ny) máximá lt e rte k betártá sá vál u zemelnek. Mivel á bá zisá llomá s kimeno teljesítme nye ero sen korlá tozott, á ve tel leheto se ge szemreve teleze ssel elleno rizheto áz Elo fizeto re sze ro l ámennyiben szemmel rá lá t á megádott bá zisá llomá sok válámelyike re, lehetse ges á szolgá ltátá s ige nybeve tele. A szolgá ltáto áz elo fizeto i szolgá ltátá s mino se ge t á szolgá ltátá s á tádá si pontjá ig gárántá ljá. Elo fizeto i hozzá fe re si pont ázon há lo zát ve gpont, ámelyen keresztu l áz Elo fizeto egy elektronikus hírko zlo ve gberendeze s fizikái e s logikái csátlákoztátá sá re ve n há lo záti funkcio kát e s á há lo záton nyu jtott szolgá ltátá sokát vehet ige nybe A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe: A szolgáltatás a következő területeken érhető el: i. Baja ii. Bátmonostor iii. Nagybaracska iv. Szeremle v. Csátalja vi. Sükösd vii. Dunafalva viii. Érsekhalma ix. Szeremle

5 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták: 6.1. A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete A Szolgá ltáto á há lo zát e s áz elo fizeto i szolgá ltátá sok folyámátos e s závártálánbiztosítá sá e rdeke ben áz A SZF 2.1. pontjá szerinti u gyfe lszolgá lát mellett 24 o rá n keresztu l hívháto hibábejelento szolgá látot is mu ko dtet, melynek ele rheto se ge t jelen A SZF 2. pontjá tártálmázzá. Az Elo fizeto áz elo fizeto i szolgá ltátá s meghibá sodá sá t á Szolgá ltáto á ltál biztosított hibábejelento szolgá látná l telefonon vágy elektronikus leve lben, vágy egye b elektronikus hírko zle s u tjá n jelentheti be. Az Elo fizeto ázonosítháto sá gá e rdeke ben á bejelente skor ko zo lni, illetve feltu ntetni szu kse ges áz Elo fizeto szerzo de sszá má t. A szolgá ltáto á telefonhá lo záton ele rheto hibábejelento szolgá lát ele re se t ko teles á legálácsonyább díju hívá s díjá ná l nem mágásább díjázá su hívháto sá ggál is biztosítáni. A telefonhá lo záton ele rheto u gyfe lszolgá lát/hibábejelento szolgá lát ele rheto se ge nek biztosítá sá kerete ben á Szolgá ltáto ko teles hávi á tlágbán áz u gyfe lszolgá látrá/hibábejelento szolgá látrá e rkezo hívá sok legálá bb 75%-á esete ben legfeljebb 120 má sodpercen belu l u gyinte zo bejelentkeze se t is biztosítáni Hibábejelente snek mino su l áz Elo fizeto á ltál á hibábejelento szolgá látnák telefonon vágy leve lben, elektronikus leve lben áz elektronikus címre illetve egye b elektronikus hírko zle s u tjá n tett minden olyán bejelente s, ámely áz Elo fizeto á ltál jogszeru en ige nybe venni kívá nt válámely elo fizeto i szolgá ltátá s ige nybe ve teli leheto se ge nek teljes vágy re szleges hiá nyá rá vágy á Szolgá ltáto á ltál vá llált mino se gi ce le rte kek álátti szintu hászná lháto sá gá rá vonátkozik (hibá s teljesíte s). Nem mino su l á Szolgá ltáto hibá s teljesíte se nek, há a) á hibá áz Előfizető érdekkörében keletkezett, b) á Szolgáltátó áltál biztosított Internet-hozzáférési szolgáltátás csúcsidőben várákozássál vehető igénybe, ázonbán á vállált célértéken belül, c) á hibá elháríthátátlán külső ok miátt következett be, d) áz Előfizető áz ÁSZF 7. sz. mellékletében vállált szolgáltátás minőségétől eltérő szolgáltátás vágy szolgáltátási feltételek teljesítését várjá el A Szolgá ltáto ko teles áz Elo fizeto á ltál bejelentett, á hibábehátá rolo eljá rá sá eredme nyeke nt válo snák bizonyult, e rdekko re be tártozo hibá t legfeljebb á hibábejelente s nyilvá ntártá sbá ve tele to l szá mított 72 o rá ido tártámon belu l kijávítáni. Nem mino su l válo s hibá nák áz, há áz Elo fizeto vel szemben á szolgá ltátá s korlá tozá sá rá keru lt sor e s á korlá tozá sro l á Szolgá ltáto áz Elo fizeto t á hibábejelente skor e rtesítette Há á kivizsgá lá s vágy kijávítá s kizá ro lág á helyszínen, áz Elo fizeto helyise ge ben e s áz Elo fizeto á ltál meghátá rozott ido pontbán lehetse ges, vágy há á kijávítá s ido pontjá bán á Szolgá ltáto e s áz Elo fizeto megá llápodott, e s á hibá kijávítá sá á meghátá rozott ido pontbán á Szolgá ltáto e rdekko re n kívu l eso okok miátt nem volt lehetse ges, u gy á hibá kijávítá sá rá á pont szerint rendelkeze sre á llo hátá rido á Szolgá ltáto e rdekko re n kívu l eso okbo l álkálmátlánnák bizonyult ido pontto l áz Elo fizeto á ltál megjelo lt u j álkálmás ido pontig terjedo ido szákkál meghosszábbodik A Szolgá ltáto á hibábejelente seket, á hibábehátá rolo eljá rá s eredme nye t e s á hibáelhá rítá s álápjá n tett inte zkede seket visszáko vetheto mo don elektronikus u ton

6 ro gzíti, e s áz ádátkezele si szábá lyok betártá sá vál ázt á hibá elhá rítá sá to l szá mított egy e vig mego rzi. A Szolgá ltáto á hibábejelente seket nyilvá ntártá sbá veszi, mely nyilvá ntártá s minden hibábejelente sro l á ko vetkezo ádátokát tártálmázzá: - áz Elo fizeto bejelente se álápjá n tártálmázzá a) áz Előfizető értesítési címét, telefonszámát vágy más elérhetőségét, b) az előfizetői szolgáltátás megnevezését, á hozzáférési pont címét, áz előfizetői c) ázonosító számot, d) á hibájelenség leírását, e) á hibábejelentés időpontját (év, hónáp, náp, órá), - á Szolgá ltáto hibáelhá rítá si eljá rá sá álápjá n tártálmázzá f) á hibá okánák behátárolásárá tett intézkedéseket és ázok eredményét, á hibá okát, g) á hibá elhárításánák módját és időpontját (év, hónáp, náp, órá), eredményét (eredménytelenségét és ánnák okát), h) áz Előfizető értesítésének módját és időpontját Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A szolgá ltátá s hibá s teljesíte se esete n áz Elo fizeto jogáit, így ku lo no sen áz Elo fizeto t megilleto ko tbe r me rte ke t áz A SZF 14. pontjá, áz egye b ige nyek e rve nyesíte si mo djá t e s eljá rá sá t áz A SZF 15. pontjá tártálmázzá Há áz Elo fizeto hibábejelente se álápjá n elve gzett vizsgá lát e s hibáelhá rítá s sorá n nyilvá nválo vá vá lik, hogy á Szolgá ltáto á hibá kijávítá sá t á tmeneti (meghátá rozott) ideig vágy tárto sán nem tudjá vá llálni, e te nyro l á Szolgá ltáto áz Elo fizeto t háláde ktálánul e s megfelelo indoklá ssál e rtesíti. Az Elo fizeto t á hibá kijávítá sá ig á bejelente se to l szá mított 72 o rá t, illetve áz Elo fizeto esetleges ke sedelme vel meghosszábbodott hibájávítá si hátá rido t megháládo ido tártámrá terjedo en nápontá megilleto e s jo vá írándo díjcso kkente s me rte ke á hávi elo fizete si díj egy náprá eso o sszege nek ke tszerese vel egyenlo Há áz Elo fizeto á szolgá ltátá s mino se gi proble má já miátt á Szolgá ltáto to l díjcso kkente st kápott, ugyánázon mino se gi proble má miátt egyideju leg ko tbe rre nem jogosult Az Elo fizeto díjreklámá cio já elinte ze se vel kápcsolátos pánászá, ko tbe rige nye elinte ze se vel kápcsolátos pánászá, ká rte ríte si ige nye elinte ze se vel kápcsolátos pánászá esete n jogosult á 4. sz. melle klet szerinti illete kes háto sá g(ok) vizsgá látá t ke rni. Az elo fizeto i jogviszonybo l eredo esetleges jogvitá krá á felek kiko tik á Szolgá ltáto sze khelye szerinti bíro sá gok kizá ro lágos illete kesse ge t. 7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér: 7.1. Az előfizetői szolgáltatások díja, ezen belül az egyszeri díjak, rendszeres

7 díjak és forgalmi díjak számszerű és egyértelmű mértéke, díjazási időszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az előfizető igénye szerinti előre történő megfizetésére vonatkozó szabályok Az Elo fizeto á Szolgá ltáto egyes nem rendszeres szolgá ltátá sáie rt álkálmánke nt áz 1. sz. melle kletek szerinti egyszeri díjákát ko teles fizetni Az Elo fizeto áz elo fizeto i szolgá ltátá soke rt áz 1. sz. melle klet szerinti díjákát ko teles fizetni. Rendszeres díják: hávi elo fizete si díj A folyámátos elo fizeto i szolgá ltátá sok díjá t hávi elo fizete s esete n á tá rgyho t ko veto 10. nápjá ig ko teles elo fizeto teljesíteni. A Szolgá ltáto nák jogá bán á ll áz Elo fizeto k egyes csoportjái szá má rá áz e rte kesíte st elo segítendo, kedvezme nyes ákcio t szervezni A Szolgá ltáto jogosult árrá, hogy á kedvezme nyes ákcio bán to rte no re szve tel felte teleit áz A SZF rendelkeze seito l elte ro en, áz Elo fizeto re sze re o sszesse ge ben áz A SZFne l elo nyo sebben, áz ázonos helyzetben levo k szá má rá ázonos felte telekkel, ákcio nke nt elte ro en szábá lyozzá. A Szolgá ltáto ezen ákcio k nyilvá nossá gá t sájá t e rdeke ben biztosítjá. A Szolgá ltáto áz ákcio ideje álátt is ko teles áz Elo fizeto vel áz A SZF-nek megfelelo szerzo de st ko tni, há áz Elo fizeto áz ákcio bán nem kívá n re szt venni, vágy nem felel meg á meghirdetett felte teleknek Kártérítési eljárás szabályai: Szabályok: Mind áz Elo fizeto, mind á Szolgá ltáto áz A ltálá nos Szerzo de si Felte telekben, áz Egyedi Elo fizeto i Szerzo de sben vágy egye bke nt hátá lyos jogszábá lyokbán meghátá rozott ko telezettse geit nem teljesíti, vágy megszegi, e s ezzel ká rt okoz, áz á felek elte ro megá llápodá sá hiá nyá bán, á polgá ri jogi á ltálá nos szábá lyái szerint ko teles megte ríteni á má sik fe l re sze re. Ilyen esetekben á ká rokozo fe l á má sik fe l vágyoná bán beko vetkezett e rte kcso kkene s ereje ig tártozik ká rte ríte si ko telezettse ggel. Az elo fizeto fizete si ko telezettse geinek kive tele vel egyik fe l sem felelo s ázon ká rok tekintete ben, ámelyek o sszege megháládjá á ká r beko vetkeze se nek ido pontjá t ko zvetlenu l megháládo hát ho náp sorá n áz Elo fizeto á ltál á Szolgá ltáto nák fizetett teljes o sszeget. A Szolgá ltáto nem felelo s ázon ká rok tekintete ben, ámelyek bá rmely hozzá fe re s, á Berendeze sek, á Szolgá ltátá sok szá llítá sá bo l, felszerele se bo l kárbántártá sá bo l, mu ko dtete se bo l illetve hászná látá bo l erednek, felte ve hogy á ká rt nem á Szolgá ltáto szá nde kos vágy su lyosán gondátlán mágátártá sá okoztá, illetve áz Elo fizeto nek berendeze st, terme ket, illetve szolgá ltátá sokát nyu jto k cselekme nyeibo l vágy mulásztá sáibo l fákádnák, tová bbá á tá rolt, á tvitt, illetve ro gzített ádátoknák á szolgá ltátá sok, illetve á Berendeze sek miátti megsemmisu le se bo l eredo vágyoni e s nem vágyoni ká rok tekintete ben. egyik fe l sem felelo s áz esetleges ko zvetett vágy ve letlenszeru en beko vetkezo ká roke rt, idee rtve, de nem kizá ro lág áz ádátveszte st, á ce ge rte k-cso kkene st e s áz elmárádt hásznot. A felek á teljesített szolgá ltátá sok ellene rte ke t oly mo don hátá rozzá k meg, hogy áz megfelelo en ellente telezze á szolgá ltáto felelo sse ge nek jelen pont szerinti korlá tozá sá t.

8 Az előfizetői kárigény bejelentése: Amennyiben á szolgá ltáto mágátártá sá korlá tozá shoz vezet e s erre vonátkozo án ká rige ny bejelente s e rkezik á ká rige ny bejelente s sorá n ko vetendo eljá rá s áz álá bbi elte re sek kive tele ve megegyezik á má s elo fizeto pánászok esete n ko vetendo eljá rá ssál. A ká rige ny bejelente se nek tártálmázniá kell á ká rokozo mágátártá s leírá sá t e s á ká rige ny o sszegszeru megjelo le se t. A ká rige nyt legálá bb ájá nlott leve lpostái ku ldeme nyke nt vágy szeme lyesen á tádvá kell á má sik fe lhez eljuttátni. Egye b mo don tett ká rige ny bejelente sek esete n á Szolgá ltáto re sze re á ká rige ny kivizsgá lá sá áddig nem kezdo dik meg, ámeddig á ká rige ny ájá nlott leve lpostái ku ldeme nyke nt vágy szeme lyesen á tádvá nem e rkezik meg. Amennyiben á Szolgá ltáto áz elo zo ek szerint bejelentett ká rige nyre 30 nápon belu l e rdemi nyilátkozátot nem tesz, áz esetben u gy kell tekinteni, hogy á ká rige nyt elismer. Amennyiben á Szolgá ltáto áz Elo fizeto ká rige nye t elismeri, áz esetben áz esetben áz elismere sto l szá mított 8 nápon belu l illetve á felek á ltál meghátá rozott egye b u temeze s szerint ko teles ázt teljesíteni. Amennyiben á Szolgá ltáto áz Elo fizeto ká rige nye t nem vágy csák re sze ben ismeri el jogosnák e s á felek ko zo tti egyeztete s nem vezet eredme nyre, áz esetben áz Elo fizeto ká rige nye t jogi u ton e rve nyesítheti á Szolgá ltáto vál szemben á pontjá bán megjelo lt szervekne l. 8. Adatkezelés, adatbiztonság: 8.1 A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszábá lybán ko telezo en elo írt, illetve jogke nt biztosított ádátkezele s álápjá n á Szolgá ltáto á ltál kezelt Szeme lyes ádátok á ko vetkezo k: Az elektronikus hírko zle sro l szo lo e vi C. to rve ny (tová bbiákbán: Eht.) 157. (2) bekezde se szerint á Szolgá ltáto áz Elo fizeto k e s Felhászná lo k re sze re to rte no szá mlá zá s e s á kápcsolo do díják beszede se, válámint áz elo fizeto i szerzo de sek figyelemmel kíse re se ce ljá bo l á ko vetkezo ádátok kezelheti: a) Az Előfizető neve, lákóhelye, tártózkodási helye, illetve székhelye b) Természetes személy előfizető esetén áz Előfizető (leánykori) neve, ányjá neve, születési helye és ideje c) Nem természetes személy előfizető esetén áz Előfizető cégjegyzékszámá vágy más nyilvántártási számá, válámint áz Előfizető bánkszámlászámá, d) Az előfizetői hozzáférési pont ázonosítójá e) Az Előfizető címe és áz Előfizetői pont hozzáférési típusá f) A szolgáltátás típusá, kezdő időpontjá g) A díjfizetéssel és díjtártozássál összefüggő ádátok, h) Tártozás hátráhágyásá esetén áz előfizetői szerződés felmondásánák eseményei Az Eht. 141 álápjá n á Szolgá ltáto á hibábejelente sek, á hibáelhá ríto eljá rá s eredme nye nek e s á hibáelhá rítá s álápjá n tett inte zkede sek visszáko vetheto se ge e rdeke ben á ko vetkezo ádátokát kezeli: a) Az Előfizető értesítési címét vágy más ázonosítóját b) Az Előfizetői hívószámot vágy más ázonosítót c) A hibájelenség leírását d) A hibábejelentés időpontját (év, hónáp, náp, órá) e) A hibá okát

9 f) A hibá elhárításánák módját és időpontját (Év, hónáp, náp, órá), eredményét (eredménytelenségének okát) g) Az Előfizető értesítésének módját és időpontját Az Eht. 154 (1) bek. álápjá n á Szolgá ltáto áz elektronikus hírko zle si szolgá ltátá srá irá nyulo szerzo de s mo dosítá sá, teljesíte se nek figyelemmel kíse re se, áz ábbo l szá rmázo díják szá mlá zá sá, válámint áz ázzál kápcsolátos ko vetele sek e rve nyesíte se ce ljá bo l kezelheti á Felhászná lo, illetve Elo fizeto ázonosítá sá hoz szu kse ges e s ele gse ges Szeme lyes ádátokát: a) Az Előfizető értesítési címét, telefonszámát vágy más elérhetőségét b) Há szükséges, áz előfizető szolgáltátás megnevezését, á hozzáférési pont címét, áz Előfizető ázonosító számát c) A bejelentés, pánász rövid leírását d) A bejelentés időpontját (Év, hónáp, náp, órá) e) A bejelentés, pánász kivizsgálásánák eredményeit, f) A bejelentés, pánász orvoslásánák módját és időpontját (Év, hónáp, náp, órá) g) Az Előfizető értesítésének módját és időpontját Az elektronikus hírko zle si szolgá ltáto sájá t u zletszerze s ce ljá bo l áz elo fizeto kifejezett elo zetes hozzá já rulá sá vál kezelheti á pont szerinti ádátokát á Szolgá ltáto á ltál nyu jtott, áz Elo fizeto á ltál ige nybe vett, illetve veheto szolgá ltátá sokkál kápcsolátos áktuá lis informá cio k (mu sorprográm, tártálom ismerteto, tervezett vá ltoztátá sok e s fejleszte sek, u j szolgá ltátá sok, vá sá rlá st o szto nzo kedvezme nyes illetve hu se g-ákcio k, nyereme nysorsolá sok, stb.) ku lde se vel áz Elo fizeto k folyámátos illetve eseti tá je koztátá sá ce ljá bo l. 9. Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná 9.1. A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik a) válámelyik fél áltáli felmondássál, b) á Szolgáltátó jogutód nélküli megszűnése esetén, c) á természetes személy Előfizető hálálá esetén, há nincs átírásrá jogosult örökös, vágy áz átírást nem igényli, d) á nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, e) á Szolgáltátó szolgáltátási jogosultságánák megszűnésével, f) á felek közös megegyezésével. A hátá rozátlán ideju szerzo de s megszu ntete se nem mentesíti áz Elo fizeto t á szerzo de shátá lyá álátt felmeru lt díjfizete si e s ánnák já rule kái, válámint á szolgá ltátá s megszu ntete s miátti e s 1. sz. melle kletben megjelo lt kiszá llá si díj megfizete se nek ko telezettse ge álo l A Szolgá ltáto áz elo fizeto i szerzo de s megszege se címe n áz elo fizeto i szerzo de st 15 nápos hátá rido vel mondhátjá fel, há a) áz Előfizető ákádályozzá vágy veszélyezteti á Szolgáltátó hálózátánák rendeltetésszerű működését, és áz Előfizető ezt á szerződésszegést á Szolgáltátó á jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 nápon belül sem szünteti meg, b) áz Előfizető á jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé á Szolgáltátó számárá, hogy á bejelentett, vágy á Szolgáltátó áltál felderített hibá kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vágy

10 c) áz Előfizető áz előfizetői szolgáltátást á Szolgáltátó á jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is á Szolgáltátó hozzájárulásá nélkül hármádik személy részére továbbértékesíti, vágy d) áz Előfizető á szolgáltátást törvénybe ütköző módon vágy célokrá hásználjá, e) áz Előfizető á jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is á Hálózáthásználáti irányelvekbe ütközően jár el A Szolgá ltáto áz elo fizeto i szerzo de st 30 nápos felmondá si ido vel mondhátjá fel, ámennyiben áz Elo fizeto áz esede kes díját á jogko vetkezme nyekre figyelmezteto elso e rtesíte s elku lde se t legálá bb 15 náppál ko veto má sodik e rtesíte s megto rte nte t ko veto en, ánnák ke zbesíte se to l vágy á ke zbesíte si ve lelem beá llá sá to l szá mított 8 nápon belu l sem egyenlítette ki. Nem jogosult á Szolgá ltáto felmondáni á szerzo de st, há a) á díjtártozás összege nem háládjá meg áz Előfizető hávi előfizetési díjánák megfelelő összeget vágy ha b) áz Előfizető á díjtártozás összegszerűségét vitátjá, és á vitá rendezése érdekében á hátósághoz vágy á jogvitá elbírálásárá jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy áz Előfizető á szolgáltátás igénybevétele után á nem vitátott, illetve az esedékes, nem vitátott további díjákát folyámátosán megfizeti, c) áz Előfizető díjfizetési kötelezettségét á második értesítés megtörténtét követően, ánnák kézbesítésétől vágy á kézbesítési vélelem beállásától számított 3 nápon belül kiegyenlítette és ázt á Szolgáltátó felé hitelt érdemlő módon igázoltá A Szolgá ltáto áz Elo fizeto t á felmondá sro l minden esetben te rtiveve nyes, postái u ton ke zbesített leve lben ko teles e rtesíteni. Ke zbesítettnek kell tekinteni á felmondá st ákkor is, há áz áz á tve telt megtágádtá, nem fogádtá el, nem kereste vágy á címzett ismeretlen jelze ssel e rkezik visszá A Szolgáltató felmondásának tartalmaznia kell a) á felmondás indokát, és b) á felmondási időt, á felmondási idő lejártánák nápját, c) há á felmondás indoká áz Előfizető szerződésszegése, ákkor áz Előfizető tájékoztátását árról, hogy há áz Előfizető á felmondási idő álátt á szerződésszegést megszünteti, áz előfizetői szerződés nem szűnik meg á Szolgáltátó felmondásávál A Szolgá ltáto jogosult á szerzo de s felmondá sá helyett biztosíte kot ke rni vágy áz A SZF 12. pontjá nák felte telei szerint korlá tozni á szolgá ltátá sok ko re t, illetve hászná látá t. Amennyiben áz Elo fizeto á korlá tozá s oká t 30 nápon belu l nem szu nteti meg, á korlá tozá s nem ákádá lyá á felmondá snák, há á felmondá s felte telei egye bke nt fenná llnák A Szolgá ltáto á ltáli 13.5., pont szerinti felmondá si ido álátt á Szolgá ltáto á ká renyhíte s e rdeke ben áz elo fizeto i szolgá ltátá s ko re t illetve hászná látá t á jelen A SZF 5.2 pontjá szerint korlá tozhátjá Há áz Elo fizeto á felmondá si ido álátt á felmondá srá okot ádo szerzo de sszege st megszu nteti, áz elo fizeto i szerzo de s nem szu nik meg á Szolgá ltáto felmondá sá vál. Há á Szolgá ltáto áz elo fizeto i szolgá ltátá st á felmondá si ido álátt korlá toztá, ko teles ázt háláde ktálánul megszu ntetni e s á szerzo de s szerinti á llápotot visszáá llítáni Általános hálózathasználati irányelvek

11 Amennyiben á felhászná lo teve kenyse ge megse rti á szolgá ltáto szolgá ltátá si irá nyelveit, á szolgá ltáto fenntártjá mágá nák á jogot á szolgá ltátá s ázonnáli, elo zetes figyelmeztete s ne lku li megszu ntete se re. A szolgá ltáto elo nyben re szesí ti á nem helye nválo viselkede ssel kápcsolátbán is áz elo fizeto k tá je koztátá sá t, figyelmeztete se t e s á felhívá st á szábá lytálán teve kenyse g beszu ntete se nek szu kse gesse ge re. Azonbán á Szolgá ltátá si irá nyelvek ku lo no sen su lyos vágy ázonnáli ká rokát okozo megse rte se nek á szolgá ltátá s ázonnáli fe lbeszákítá sá e s megszu ntete se lehet áz eredme nye Bá rmilyen okbo l is ele gtelen vágy esetleg ke slekedo á szolgá ltáto felle pe se, hogy e rve nyre juttássá elvá rá sáit e s ezeket áz irá nyelveket, ez sohá nem tekintheto jogfeládá snák á re sze ro l Nem szábád á szolgá ltátá sokát semmilyen to rve nyt, szábá lyozá st, szábvá ny, nemzetko zi egyezme ny, vágy díjszábá st se rto mo don hászná lni Nem szábád á szolgá ltátá st becsme rle s, rá gálmázá s, tisztesse gtelen, csálá rd, trá gá r tá mádo vágy megte veszto teve kenyse g ce ljá bo l hászná lni Nem szábád semmilyen olyán há lo zát, szerver, webláp, ádátbá zis vágy Internet szolgá ltáto (belee rtve áz ingyenesen ele rheto szolgá ltátá sokát is) szábá lyáit vágy szolgá ltátá si irá nyelveit megse rteni, melyet á felhászná lo á szolgá ltáto há lo zátá n keresztu l e r el Tilos fenyegetni, záklátni, se rtegetni vágy megfe lemlíteni má sokát Tilos sze trombolni, illetve gyengíteni bá rmelyik szá míto ge p-há lo zát biztonsá gá t, má s felhászná lo jogosultsá gá t jogosulátlánul hászná lni. Tilos bá rmely internetes ve gpontrá, illetve há lo záti eszko zre válo jogosulátlán behátolá s, vágy bá rmely ilyen irá nyu pro bá lkozá s. Tilos bá rmely ve gpont mu ko de se nek megzávárá sá vágy szá nde kos tu lterhele se (Deniál of Service) á szolgá ltáto há lo zátá ro l vágy ánnák ige nybeve tele esete n Tilos meggá tolni má s felhászná lo t ábbán, hogy hászná ljá e s e lvezze á szolgá ltáto á ltál nyu jtott szolgá ltátá sokát Tilos á há lo zátot á szerzo i jogve delem álá eso ányágok á tvitele re hászná lni, há áz á tvitel sorá n má s szerzo i jogá se ru l (pl. tilos á kálo z szoftverek á tvitele) Tilos szá míto ge pes vírusok, fe rgek szá nde kos terjeszte se, illetve á terjeszte ssel válo fenyegete s Az irá nyelvek megse rte se t e s á szolgá ltátá s ázonnáli felfu ggeszte se t jelenti, illetve megszu ntete se t eredme nyezheti, há á szolgá ltáto há lo zátá n olyán teve kenyse g folyik, ámely jogszábá lyt vágy to rve nyt se rt Egyik felhászná lo sem gyu jthet ádátokát egy má sik felhászná lo ro l, áz á ltálá forgálmázott informá cio kro l, áz e rintett felhászná lo tudtá e s hozzá já rulá sá ne lku l. Ez to bbek ko zt ázt jeleni, hogy tilos pe ldá ul á felhászná lo k á ltáli forgálomfigyele s (sniffing). A szolgá ltáto bizonyos esetekben (pe ldá ul á biztonsá gi incidensek kezele sekor) jogosult ilyen forgálomfigyele st ve gezni, de áz így kinyert informá cio t csák áz eredeti ce l (pl. szá míto ge pes beto re s megákádá lyozá sá) megválo sítá sá rá hászná ljá fel.

12 Ügyánákkor á szolgá ltáto szá mlá zá s e s biztonsá gtechnikái okokbo l bizonyos, á felhászná lo k ádátforgálmá rá vonátkozo informá cio rendszeresen náplo z, de ezeket á náplo bán ro gzített informá cio kát is csák áz eredeti ce l megválo sítá sá rá hászná lhátjá fel.

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató - 2015. - mamamibolt.hu Adatkezelési tájékoztató Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. október 2011. IV. negyedév Tartalomjegyzék Számvitel modul ÁFA bevallás automatikus kitöltése... 3. Általános

Részletesebben

Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből

Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből (Érvényes: 2010. november 2-től) A szolgáltatások díjainak meghatározása az ÁSZF 19. pontjában, mértékük az ÁSZF 1. számú mellékletében találhatók.

Részletesebben

Hírlevél. 2010. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. III. negyedév

Hírlevél. 2010. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. III. negyedév 2010. július Tartalom Elő izetés és tagdíjnyilvántartó modul Kimeno elo leg- e s ve gsza mla

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu

SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu MIRŐL IS LESZ SZÓ? A mai ella to rendszer feszültse gpontjai. Merre tova bb? Lehetse ges ira ny: u j struktu

Részletesebben

Mikrointernet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mikrointernet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mikrointernet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Kivonat 1. (ÁSZF 1. pont) A Szolgáltató adatai 1 A szolgáltató neve: Mikrointernet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KIVONAT. Algyo Nagyko zse g Ke pviselo -testu let 2013. a prilis 24. napja n megtartott soros nyıĺt u le se nek jegyzo ko nyve bo l

KIVONAT. Algyo Nagyko zse g Ke pviselo -testu let 2013. a prilis 24. napja n megtartott soros nyıĺt u le se nek jegyzo ko nyve bo l KIVONAT Algyo Nagyko zse g Ke pviselo -testu let 2013. a prilis 24. napja n megtartott soros nyıĺt u le se nek jegyzo ko nyve bo l 100/2013.(IV.24.) Kt. határozat Tárgy: 2013. április 24-i soros testületi

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer Őstermelői bevallás készítése Őstermelői bevallások készítése A Számvitel modulon belu l a 3. Lekérdezések menu ben ke szı thetju k el az o stermelo i bevalla

Részletesebben

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes!

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes! Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051. Budapest,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek Kivonata 3. Az el fizet

WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek Kivonata 3. Az el fizet WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. A Szolgáltató neve: A Szolgáltató székhelye: 1142 Budapest, Rákospatak u. 78. al. 1. A Szolgáltató cégjegyzékszáma:

Részletesebben

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK COMPRONET Bt ( NOVATECH INTERNET ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 november 03. Utolsó módosítás kelte: 2005 szeptember 05. Hatályba lépés kelte: 2005 október 1. Általános Szerződési

Részletesebben

1. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere

1. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere Tájékoztató az internetes szolgáltatás minőségi célértékeiről és a panaszkezelés rendjéről 1. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési

Részletesebben

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. 1 Tartalomjegyzék Általános Szerződési

Részletesebben

Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések

Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen termékek va sa rla sa val vehetek részt a ja tékban? A ja te kban az ezüst kupakos, 1,5 literes, sze nsavas, sze nsavmentes

Részletesebben

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés 2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Szolgáltató adatai A Szolgáltató cégneve A Szolgáltató székhelye BerzoCom Kft. 1107 Budapest, Fertő u. 8. A szolgáltató

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1.

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1. Timenet Kft. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Budapest, 2006. november 1. 2006. november 1. 1 A Timenet Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 Az mint adatkezelő az adatkezele s megkezde se előtt a jelen Adatkezele si Táje koztato val az informácio s önrendelkeze si jogro l e s az informácio szabadságro l szo lo 2011. e vi CXII. törve nyben

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZAKMAI TANULMÁNYÚTJÁNAK TAPASZTALATAIRÓL

BESZÁMOLÓ A FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZAKMAI TANULMÁNYÚTJÁNAK TAPASZTALATAIRÓL Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 1055 Budapest, Szent István krt. 1. www.fehergyuru.eu BESZÁMOLÓ A FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZAKMAI TANULMÁNYÚTJÁNAK TAPASZTALATAIRÓL 2014 Összefoglaló és az áldozatsegítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint a törvényhelyi hivatkozások feltüntetésével Szolgáltató: Nidocom Bt. 6430. Bácsalmás, Mártírok útja 11.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata ÁSZF 9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 9.3.1. Az Előfizető átírás címén kérheti

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1

Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés (kábeltelevízió) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez I. Meghatalmazással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELE COM2 Számítástecnikai Bt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELE Készítés dátuma: 2006. december 27. Utolsó módosítás: 2015. június 17. Hatályos: 2015. július 1. Általános Szerződési Feltételek COM2 Számítástechnikai

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Betéti Társaság Készült: Albertirsa, 2002.november. 14. Utolsó módosítás: 2015. január 14. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ UPC DTH S.à r.l. 2, rue Peternelchen L- 2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a UPC DTH S.à r.l. Luxembourg hivatalos védjegye,

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

A www.futurer.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei

A www.futurer.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei A www.futurer.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.futurer.hu webáruháznak (a továbbiakban Webáruház), figyelmesen olvassa

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság Hatályos 2007.03.09. Utolsó módosítás: 2009. 03. 15. Hatályos 2009. 10. 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Az Északnet Informatikai és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az Északnet Informatikai és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az Északnet Informatikai és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. december 15-től Készítés időpontja: 2012. november

Részletesebben

"TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18. Cégjegyzékszám: Cg.: 17-09-000720

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18. Cégjegyzékszám: Cg.: 17-09-000720 "TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18. Cégjegyzékszám: Cg.: 17-09-000720 Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatásonként külön-külön előfizetői szerződés jön

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

Elektronet Elektronikai és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. K I V O N A T a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből

Elektronet Elektronikai és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. K I V O N A T a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből Elektronet Elektronikai és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság K I V O N A T a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből A Szolgáltató adatai: Cím: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 28.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

7. számú melléklet: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

7. számú melléklet: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 7. számú melléklet: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Minőségi mutató neve

Minőségi mutató neve 1 6. számú melléklet: Minőségi mutatók Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel/fax: 66/389 116; 30/219-3333 E-mail: ktv@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek ZELE-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerződési Feltételek ZELE-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ZELE-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Internet szolgáltatás BEVEZETŐ 5 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 5 1.1 Szolgáltató neve, címe 5 1.2 Szolgáltató Ügyfélszolgálatának neve, címe, távközlési

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Szerződés száma: Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel elosztás Kivonat

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel elosztás Kivonat Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel elosztás Kivonat 1.Szolgáltató neve, címe Név: Naracom Informatikai Kft. Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-067756 Székhely: 4600 Kisvárda, Várday István. u. 55.

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2011. november 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T29. NAV csoportos adószám ellenőrzés 2012. április Tartalomjegyzék

Részletesebben