készségvizsgák sportolva, szórakozva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "készségvizsgák sportolva, szórakozva"

Átírás

1 készségvizsgák sportolva, szórakozva

2 2 Génmegőrzés készségvizsgák Készítette: Dr. Mihók Sándor Németh Zoltán Szerkesztette: Dr. Mihók Sándor Nyomdai előkészítés: Erdélyi Bálint Készült: A Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete megbízásából Debrecen Kiadja: Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete Póni- és Kislótenyészt k Országos Egyesülete Kiadványa ( ) Kedvezményezett: Póni- és Kislótenyészt k Országos Egyesülete ISBN: Felelős kiadó: Dr. Mihók Sándor elnök Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap a vidéki területekbe beruházó Európa

3 sportolva, szórakozva 3 Előszó Tisztelt Tenyésztők! Az Önök tájékoztatására egy újabb kiadványt jelentet meg a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülte. Most ez eltér a szokásostól, mert egyetlen fajtára, nevezetesen a hucul lóra koncentrál. A magyarázat egyszerű, és elsődleges oka, hogy a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet támogatás igénybevételének lehetőségét teremtette meg. Az Egyesület vezetése élni kívánt ezzel, mert a hucul fajtának új készségvizsga szabályzatát évek óta tervezi bevezetni, és szerette volna azt tenyésztői vitára bocsátani, hagyni kristályosodni, mielőtt azt a tenyésztési hatósághoz benyújtja elfogadásra, az eddigi módosítására. Az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottsága is ismételten felveti a tenyésztési programoknak a génmegőrzés szabályai szerinti elvek alapján való átdolgozását, megjelentetését, az ennek alapján történő fajtafenntartást. Aztán a Huzul International Federation határozati is átvezetendők a tenyésztési programba. Ezzel a kiadvánnyal azért viszonylag egyszerű helyzetben voltunk, mert a tenyésztési programunk eddig is a génmegőrzés szabályai szerint lett összeállítva, bár kétségtelen, hogy kisebb módosításokat célszerű volt végrehajtani az 504/2008/EK (2008. június 6) rendelettel összhangban, aminek legfontosabb elemei már 2011 óta működnek Magyarországon. Kétségtelen az is, hogy az Egyesület fajtafenntartó tevékenysége keretében a hucul tenyésztők a leginkább aktívak és a hucul állományunk a legnépesebb. Erre támaszkodva, a hucul ösvény baráti találkozók révén, évek óta dolgozunk a fajta eredeti tulajdonságaira kifejezetten jól szelektáló teljesítményvizsgálati rendszer kidolgozásán. Úgy ítéljük meg, hogy a rendszer megérett a bevezetésre és a hucul mének készségvizsgájaként immár a hosszabb távú huculösvény pálya teljesítését tekinthetjük, ami egyben a tenyésztési engedély kiadásának is a feltétele. Nagyon sok kanca eddig is részt vett a huculösvény baráti találkozók programján, így a kancákra nézve a rövidebb távú hucul-ösvény pálya teljesítése lesz az elsődleges készségvizsga, de nem zárkózunk el az eddig érvényben volt fogatban, vagy nyereg alatti, az idomítottságra utaló feladatok teljesítése elől sem. Természetesen elfogadunk mást is hucul kancavizsgaként, ha annak a dokumentáltsága megfelelő, ha szervezett keretek között történik és jól körülhatárolt (pl. Póni Klub, a GYEPOSZ, az Első Magyar Pónifogathajtó Egyesület, a Magyar Lovassport Szövetség meghatározott versenyszámai). A kiadványban részletesen megismerhetik a fajta tenyésztési programját, a készségvizsga szabályzatot rajzokkal és képekkel is dokumentáltuk. Ebben a kiadványban láthatják a hucul kancaállomány tenyésztők szerinti megoszlását 2013

4 4 Génmegőrzés készségvizsgák évre vonatkozóan és felállítási helyük szerinti bontásban közöljük a ménparkot is. Ez utóbbi esetben nem minden fotó üti meg azt a minőségi szintet, amit szerettünk volna és elvárható, néhány esetben nem is közöltünk a ménekről képeket, mert azok inkább ártottak volna az egyednek (és a fajtának is) és inkább mellőztük. Kérjük Önöket, hogy véleményezzék ezt a kiadványt, tegyenek megalapozott szakmai megjegyzéseket a készségvizsgára, hogy a véleményük alapján elkészült átdolgozott változat elfogadása a közelgő rendkívüli közgyűlésen már csak formaság lehessen! Dr. Mihók Sándor elnök

5 sportolva, szórakozva 5 PÓNI- ÉS KISLÓTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Az egyesület neve, székhelye, működési területe, pecsétje, jogállása Az egyesület neve: Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. (Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudo mányok Centruma helyszínén) Pecsétje köriratban: középen: Működési területe: Jogállása: Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete (az alapítás éve), cím, adó- és bankszámlaszám Magyarország Az Egyesület országos szervezetű jogi személyként az egyesületi törvény és a tenyésztésszervezési jogszabályok szerint működik. Szakmai felügyeleti szerve: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Törvényességi felügyelete: Az Egyesület felügyeletét az Ügyészség látja el. 2. Az Egyesület célja és feladatai Az egyesület az állampolgárok által alapított állattenyésztés-szervezést folytató, kizárólag a tenyésztés eredményességét segítő gyermek-, ifjúsági és szabadidő lovassportokkal foglalkozó, érdekképviseletet ellátó közösség, amely a demokratikus önkormányzat alapján jogi személyként működik. Célja a póni- és kislófajtákat (továbbá: pónit) tenyésztők összefogása, sokrétű segítése, szakmai tevékenységük támogatása. A fajtafenntartó tevékenység során a rábízott fajták törzskönyvi ellenőrzésben tartása. Az egyesület keretében, annak irányításával széleskörű tevékenység és tájékoztatás valósul meg a tudományos igényű fajtatiszta tenyésztés terén (pld. a sportpóni fajta tudományos alapokon való előállítása), de a tartás és takarmányozás vonatkozásában is. Az egyesület feladatának tekinti a pónik magas színvonalú, fajtatiszta tenyésztésének előmozdítását és népszerűsítését. E tevékenységével segíti a minőségi állattenyésztést, a lovas kultúra terjesztését, mert a pónit tenyésztők/tartók többsége genetikai, tenyésztési ismeretekkel, a lótenyésztés kulturális értékeivel nem rendelkezik. Az állattenyésztés oktatása, az ifjúság képességfejlesztése, a lovas sporttevékenység alapjának megteremtése, a fajtavédelem, a fajtanépszerűsítés feladata az egyesület céljának középpontjában áll. 3. Az Egyesület tevékenysége, célkitűzéseinek megvalósítása Az egyesület a közösen kialakított célkitűzések és feladatok megvalósítása érdekében a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelelően: feltérképezi az ország póni-, és kislóállományát, tagjai kérésére bírálja és minősíti, illetve állományba veszi azt, a póni- és kislófajták minél szélesebb körű hasznosítása érdekében, tenyészértékük folyamatos javítása szándékával elkészíti az érdekkörébe tartozó fajták tenyésztési szabályzatát, tenyésztési programját, törzskönyvezést végez, illetve végeztet, méneskönyvet alapít, és azt rendszeresen megjelenteti,

6 6 Génmegőrzés készségvizsgák megtervezi a párosításokat, a tenyésztési adatokat folyamatosan karbantartja, a tenyésztési szabályzattal rendelkező fajtáknak speciális törzskönyvezési rendszer alakít ki, a tenyésztési eredmények széleskörű megismertetése és elismertetése céljából tenyészállat bemutatókat, kiállításokat, aukciókat szervez, a szakmai munka elismeréseként díjak odaítéléséről gondoskodik, szakmai továbbképzéseket, s igény szerint szaktanácsadást végez, a gyermekek szabadidő lovassportjának előmozdítása érdekében - a póni lovassport szakágak bajnokságain - együttműködik a Magyar Lovassport Szövetséggel, más hazai lótenyésztő egyesületekkel, és a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségével, ellátja tagjai érdekképviseletét a különböző hazai és nemzetközi szakmai szervezetek- ben, nemzetközi kapcsolatokat épít ki. Az egyesület társadalmi szervezet, amely politikai pártoktól független. Azoktól anyagi, vagy bármilyen jellegű támogatást nem kap. Pártokat, vagy pártaktívákat ugyancsak nem támogat. 4. Az Egyesület gazdasági tevékenysége Az egyesület gondoskodik a működéséhez szükséges anyagi forrás megteremtéséről, a rendelkezésre álló anyagi alapok célnak megfelelő szabályszerű felhasználásáról. A tisztségviselők és foglalkoztatottak (ha van) a mindenkor hatályos pénzügyi, számviteli és adó jogszabályok előírásait kötelesek betartani. Bevétele a tagok által fizetett tagdíjakból, és szolgáltatási díjakból, pályázatokon megszerzett pénzeszközökből és un. egyéb (adományok, felajánlások stb.) bevételekből áll. A tagdíj és a szolgáltatási díj nagyságát a közgyűlés határozza meg. Bevételeiből az éves költségvetés alapján gazdálkodik, amit a közgyűlés határoz meg. Az egyesület pénzgazdálkodása az egyesület által vezetett bankszámlán folyik. Ennek érdekében az egyesület az illetékes pénzintézettel bankszámla-szerződést köteles kötni. Az egyesület számlája feletti rendelkezésre az egyesület társadalmi elnöke és az egyesület ügyvezető elnöke - mindketten egyedül és önállóan, korlátozástól mentesen - jogosult, akiknek személyét az egyesület számláját vezető pénzintézetnél be kell jelenteni. Az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 5. Külföldi kapcsolatok Az egyesület a póni-, és kislótenyésztés terén elért eredmények és tapasztalatok szervezett cseréje és hasznosítása érdekében kölcsönösen előnyös kapcsolatokat épít ki és tart fenn más országok hasonló egyesületeivel. Nemzetközi szakmai szervezet tagja lehet, vagy nemzetközi szakmai szervezet alapítását kezdeményezheti. 6. Az Egyesület tagjai Az egyesület tagja lehet minden magyar vagy külföldi állampolgár, akinek tulajdonában/használatában póni (kisló) van, az állatot elsősorban nem megélhetés céljából tenyészti, többnyire a szabadidő lovassport űzésére tartja, továbbá azzal tudományosan foglalkozik. Tagjai lehetnek továbbá jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek feltéve, hogy elfogadják az egyesület alapszabályát és annak szellemében tevékenykednek, valamint fizetik a közgyűlés által meghatározott tagdíjat és szolgáltatási díjat. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan jogi és magánszemély, jogi személyiség nélküli szervezet is, aki/amelyik a célkitűzésekkel és feladatokkal egyetért, annak megvalósításához segítséget nyújt és az egyesület határozatait magára nézve kötelezően elfogadja.

7 7. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése A tagsági viszony alapján lehetnek: sportolva, szórakozva 7 a./ Alapító tagok: Az Egyesület alapítóokmányát aláíró személyek, illetve az 1986-os alapítók is. b./ Tagok: A tagság feltétele, hogy a tag birtokában legalább egy méneskönyvi feltételnek megfelelő kanca vagy mén legyen! Jogi személyek tagsági jogaikat képviselőjük, vagy megbízottjuk útján gyakorolják. c./ Tiszteletbeli tagok: Olyan köztiszteletben álló, az egyesüket érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személyek, akiket a közgyűlés tiszteletbeli tagokká megválaszt. egyesület mű- d./ Pártoló tagok: Olyan természetes vagy jogi személyek, akik a b pontban meghatározott lóval nem rendelkeznek, de az egyesület célkiűzéseit magukénak érzik, alapszabályát elfogadják, az ködését támogatják. Tagok esetében a tagsági viszony a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal és egy vagy több, az egyesület tenyésztési szabályzatának megfelelő kanca, vagy mén méneskönyvi bejelentésével, valamint a tagdíj, illetve állomány-nyilvántartási díj befizetésével létesíthető. A tagsági viszony évente megújítandó, miként az állomány-bejelentés is, ami az állomány-nyilvántartási szolgáltatási díj kiszámlázásának az alapja. Tiszteletbeli tagot az egyesületi tagok bármelyikének javaslata alapján a közgyűlés minősített többséggel választja meg. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek. Pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és az egyesület részére támogatás felajánlásával létesíthető. A felajánlás mértéke lehetőség és tetszés szerinti, de legalább az egyévi tag-díj összege. 8. A tagok jogai és kötelezettségei A tagokat egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg és terhelik. Kivételt képezhetnek azok a nem szervezeti kérdésekben létrejött vitás esetek, amikor a méneskönyvi nyilvántartásban szereplő pónik számával arányos a szavazati jog. Az egyesület tagjai jogosultak igénybe venni a tagok részére nyújtott kedvezményeket és szolgáltatásokat, jogosultak, egyben kötelesek az egyesület legfőbb szervének, a közgyűlésnek a munkájában részt venni. Jogosultak az egyesület szakmai és egyéb rendezvényein megjelenni. Jogosultak díjtalan szaktanácsadás kérésére, érdekvédelemre, szakmai tanácskozásokon, továbbképzéseken való részvételre. Az egyesület bármelyik tagja bármilyen tisztségre megválasztható, feltéve, ha büntetlen előéletű. A tiszteletbeli tagok jogai a tagokéval azonosak. A pártoló tagok a közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkeznek. A tagok kötelezettségei közé tartozik: az egyesület legfőbb szervének, a közgyűlésnek munkájában részt venni, az alapszabály rendelkezéseinek, a közgyűlés és vezetőség határozatainak betartása,

8 8 Génmegőrzés készségvizsgák az egyesület tagdíj és egyéb fizetési kötelezettség időbeni teljesítése, a póni és kislótartással kapcsolatos mindenkor érvényben lévő állategészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségek betartásával kapcsolatos ellenőrzés eltű- rése, az egyesületi céllal egyező szakmai ismereteit az egyesületnek átadni, a vele közölt szakmai előírásokat betartani. 9. A tagsági viszony megszűnése A tagsági viszony megszűnik: a) A természetes személy halálával, a jogi személy vagy jogutód, a jogi személyiség nélküli szervezet megszűnésével. Az örökös, akinek a ménes-könyvbe bejegyzett tenyészló tulajdonába kerül, az öröklést követő fél éven belül az ügyvezető elnökhöz intézett írásos nyilatkozatban kérheti jogfolytonosság alapján a tagsági viszony saját személyére történő átruházását. b) Önkéntes kilépés esetén. Kilépési szándékot az Egyesület vezetőjének írásban kell bejelenteni. c) Bírói ítélettel a közügyektől való eltiltás esetén. d) Alapos okból történő kizárás esetén. Alapos oknak minősül, ha a tag: tudatosan hamis adatokat közöl, vagy egyáltalán nem szolgáltat adatokat, súlyosan vét az alapszabály, vagy tenyésztési szabályzat ellen, a tagsági jogaival visszaélve önmagának jogtalan előnyt, illetve másoknak tudatosan kárt okoz, a tagdíj és egyéb, az egyesület felé fennálló tartozását a határidő lejárta után sem fizeti. A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag az elnöknél (amennyiben az indítvány az elnök ellen irányul a közgyűlésnél) írásban kedvezményezheti, aki az ügyet kivizsgálja, ha szükséges, szakértők bevonásával véleményezi és a Közgyűlés elé terjeszti. A kizárásról a Közgyűlés dönt. A kizárt tagok az egyesület felé semminemű igénnyel nem léphetnek fel, a Méneskönyvbe felvett lovaik nyilvántartása megszűnik. A kizárás nem érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra illetőleg egyéb, az egyesület felé fennálló tartozás kiegyenlítésére vonatkozó követelését. e) Az Egyesület megszűnése esetén. Ebben az esetben a tagot a megszűnt egyesület tehermentes vagyonából a tagsági viszonya alatt törzskönyvi ellenőrzésben tartott átlaglova szerint arányos rész illeti meg. Azt a tagok, akinek bármilyen okból állománya megszűnik és azt egy éven belül nem pótolja, az egyesület a tagok sorából törölheti. Ilyen esetben az érintett tagnak joga van tagságának pártoló tagként való folytatására és az akadály megszűnésekor tagsági viszonyának visszaállítására. II. AZ EGYESÜLET SZERVEI 1. Közgyűlés 2. Tisztségviselők 3. Ellenőrző Bizottság 1. Közgyűlés Az egyesületi jogok gyakorlásának legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A tagok jogaikat a közgyűlé-

9 sportolva, szórakozva 9 sen személyesen, vagy meghatalmazott útján gyakorolják. A Közgyűlés az egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni. A közgyűlés kizárólag hatáskörébe tartozik: /1/ az egyesület alapszabályának és tenyésztési szabályzatának elfogadása és módosítása, /2/ az egyesület céljának és tevékenységének meghatározása, /3/ az egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása, /4/ a tagdíjak és egyéb anyagi természetű tehervállalások megállapítása, /5/ az ügyvezető elnök beszámoltatása és beszámolójának elfogadása, /6/ a felosztás más szervezethet csatlakozás, átalakulás kimondása és döntés az Egyesület v a - gyonáról, /7/ az egyesület éves szakmai és gazdasági beszámolójának jóváhagyása, /8/ különféle bizottságok létrehozása. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az ügyvezető elnök, akadályoztatása esetén a társadalmi elnök hívja össze. A tagokat a megismételt közgyűlésre az eredeti meghívó szövegébe foglaltan, az eredeti közgyűlés napjára kell összehívni. Ilyenkor az eredeti közgyűlés időpontja és a megismételt közgyűlés kezdete között legalább fél órának el kell telnie. A megismételt közgyűlés helyszíne azonos az eredeti közgyűlés helyszínével. A határozatképtelenség hiánya miatt megismételt közgyűlés az eredeti napi-renden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati hányad mértékétől függetlenül határozatképes. Erről a körülményről a tagokat meghívóban tájékoztatni kell. A közgyűlés határozatait személyi kérdésekben minősített - a jelenlévők kétharmados többségével -, egyéb esetben - a jelenlévők - egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni. A határozatok végrehajtása az 1-6. pontokban felsorolt tárgyú napirend kivételével a tagság részére nem, csak a tisztségviselők számára kötelező érvényűek. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell összehívni. A közgyűlésre szóló meghívót a javasolt napirenddel az ülés időpontja előtt legalább 10 nappal írásban kell megküldeni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri. A közgyűlést az ügyvezető elnök, annak akadályoztatása esetén a társadalmi elnök hívja össze. Az egyesület éves beszámolója az Ellenőrző Bizottság írásbeli véleményével ellátva kerülhet a közgyűlés napirendjére. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. Abban rögzíteni kell a közgyűlés helyét és időpontját, a jelenléti ívet aláírt szavazásra jogosultak létszámát, a napirendeket, a hozzászólások és azokra adott válaszok lényegét, a közgyűlés által hozott évenkénti emelkedő sorszámmal ellátott határozatokat. A határozatnak tartalmazni kell a tagok összes létszámát, a közgyűlésen megjelentek létszámát, ebből a határozatot elfogadók, ellene szavazók és tartózkodók létszámát és a döntést. A közgyűlésen történt minden lényeges eseményt. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető, az egyesület képviseletére jogosult tisztségviselők valamelyike, és két hitelesítő írja alá. Az ügyvezető elnök gondoskodik a jegyzőkönyvek megőrzéséről, biztosítja a tagok részére az egyéb iratokkal együtt a betekintést. A közgyűlés határozatait a határozat számának és tárgyának feltüntetésével az ügyvezető elnök a határozatok könyvébe köteles bejegyezni, az eseményt követő 15 napon belül. A határozatokat a név szerint érintettek részére ajánlott küldeményként, a többi tagnak jegyzőkönyvi kivonatba foglalva postai úton, a közgyűlést követő harminc napon belül meg kell küldeni. 2. Tisztségviselők A közgyűlés az egyesület ügyeinek gyakorlati intézésére tisztségviselőket választ és bizottságokat hozhat létre.

10 10 Génmegőrzés készségvizsgák A választott tisztségviselők mandátuma 5 év. Újraválasztás lehetséges. Választott tisztségviselők a társadalmi elnök, az ügyvezető elnök (aki egyben ellátja a tenyésztésvezetői feladatokat is.) Az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos teendőket a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően az egyesület szolgáltatásként végezteti el. A tisztségviselők csak büntetlen előéletű, feddhetetlen magyar állampolgárok lehetnek. Az egyesület képviseletére a társadalmi elnök és/vagy az ügyvezető elnök jogosult oly módon, hogy mindkettőjük egyedül is, önállóan és korlátozástól mentesen jegyzi az egyesületet. Társadalmi elnök Személyén keresztül biztosítja az egyesület társadalmi tekintélyét. Az ügyvezető elnökkel- mindketten önállóan is - képviseli az egyesületet, elnököl az egyesület közgyűlésén. Ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását, szükség esetén végrehajtatja azokat. Eljár az ügyvezető ellen kezdeményezett fegyelmi ügyekben. Ügyvezető elnök Ellátja az egyesület operatív ügyeit. Irányítja az egyesület tudományos és technológiai munkáját, szervezi a tenyészszemléket, kiállításokat, bírálatokat. Az egyesületi célok hatékony megvalósítása érdekében közvetlen kapcsolatot tart Minisztériummal, a tenyésztési hatósággal, a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségével, más állattenyésztő szakmai szervezetekkel. Kapcsolattartása kiterjed az egyesületi tagokra, az egyesületnek szolgáltatást nyújtó magán és jogi személyekre. Számba veszi a különféle pályázati lehetőségeket, pályázatokkal, szponzorálásokkal és más hasonló támogatási formák felkutatásával gyarapítja az egyesület pénzügyi forrásait. Előkészíti az éves szakmai és pénzügyi beszámolót, javaslatot tesz a következő évi költségvetésre, és szakmai munkára. Felel a szakmai munkáért és az egyesület gazdálkodásáért. Szükség esetén önállóan is, mindenkor annak érdekei szerint képviseli az egyesületet. Kapcsolatot tart fenn más tenyésztőszervezetekkel, ápolja a nemzetközi kapcsolatokat. Elvégzett munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek. 3. Az Ellenőrző Bizottság Három tagját a közgyűlés választja meg. A bizottság saját tagjai sorából elnököt választ. Tagjai az egyesület szerveiben más tisztséget nem tölthetnek be. Az Ellenőrző Bizottság a tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek biztosításának, a gazdálkodásnak, öszszességében az egyesület alapszabályszerű működésének legfőbb testületi ellenőrző szerve, amely a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A bizottság megállapításairól a közgyűlésnek írásbeli jelentést tesz. Az ellenőrző bizottság jogosult az egyesület közgyűlésének összehívását kezdeményezni, javaslatot tenni a közgyűlés napirendjére. Az ellenőrző bizottság működését jegyzőkönyv által dokumentálja. Annak vezetéséről az elnök gondoskodik. 4. Az Egyesület vagyona Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, követelések, valamint készpénz, és annak kamatai alkotják. Az Egyesület vagyona a következő forrásokból képződik: Tagdíjak: A tagdíj összegét a Közgyűlés hagyja jóvá. Adományok: Adományozás keretében nyílik lehetőségük a tagoknak, pártoló tagoknak,

11 sportolva, szórakozva 11 valamint egyéb szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy a megállapított tagdíjon felüli befizetésekkel hozzájáruljanak az egyesület tevékenységéhez, nagyobb anyagi lehetőséget biztosító vagyonalap létrehozásához. Szolgáltatások bevételei: Szolgáltatásokat az egyesület tagjai részére önköltségi alapon, kívülállók részére gazdasági kalkuláció alapján végezhet. Az egyesület gazdasági vállalkozásaiból származó nyereség jellegű bevétel. Egyéb bevételek. Az egyesület vagyona csak az I/3. pontban felsorolt feladatokra használható a közgyűlés határozata szerint. Az egyesület tagdíjakból és adományokból származó bevételeit a megszűnés esetének kivételével nem szabad a tagok között felosztani. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 5. Az Egyesület megszűnése Megszűnik az egyesület feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetve a megszűnésének megállapításával. Megszűnés estén a hitelezők kielégítése utáni maradvány vagyont az adott időpontban a tagjegyzékben lévő tagok között egyenlő arányban fel kell osztani. 6. Záró rendelkezések Mindazon kérdésekben, amelyről jelen alapszabály nem rendelkezik, az Egyesületi Törvény a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekre vonatkozó fejezetei, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók. Ezt az alapszabályt az Egyesület közgyűlése február 8-án, Budapesten fogadta el. A tisztújítás következtében előálló módosításokkal 2010-ben, Budapesten erősítette meg. Ezt követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, majd bírósági végzéssel tudomásul vett alapszabály tekinthető érvényesnek. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a április 21-én kelt levelében tályékoztatta az egyesületet, miszerint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 15. (2) és (7) bekezdései alapján rendelkezett a megváltozott adatok átvezetéséről.

12 12 Génmegőrzés készségvizsgák A Waldhofba menekített állomány látképe 1917-ben

13 sportolva, szórakozva 13 A hucul lófajta tenyésztési programja A tenyésztési hatóság által még nem minősített változat 2013.

14 14 Génmegőrzés készségvizsgák

15 sportolva, szórakozva 15 A hucul lófajta tenyésztési programja A fajta leírása A fajtafenntartásért felelős szervezet megnevezése Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete Az eredő törzskönyv megnevezése A fajtának az eredő törzskönyve sajátságos. Elsődlegesen a különféle leírásokból ismerhető meg a fajta, vagyis az in libro kategóriába tartozik. Annyi bizonyos, hogy az első törzskönyvezésre utaló dokumentumok 1877-ből származóak, amikor az 1642 méter tengerszint feletti magasságú Lucsina platón 3500 ha legelővel és erdővel határolva, ismételten ménest alapítottak. A kifejezetten hucul jelleget mutató kancákból 10-vemheset vásároltak. (Gaina 141 cm (4 éves), Kittka 141 cm (5 éves), Lucsina 140cm (7 éves), Kamionka 140cm (4 éves), Zurawna 140 cm (8 éves), Zukawa 141 cm (5éves), Magura 142 cm (5éves), Mechna 140 cm (8 éves), Tatarka 130 cm (5 éves), Bobieka 140 cm (4 éves), és ekkor került felállításra a Stirbul nevű mén is. Ez az állomány az idők folyamán terebélyes törzset alkotott, már csak azért is, mert a kancák számát rövidesen 28-ra gyarapították és megindult a mének folyamatos felkutatása is. Miszka (sz. 1883), Taras (sz. 1893), Hroby (sz. 1898), a Halics nevű községből (Galícia) vásárolt, népies tenyésztésű Goral (sz. 1898). Ez idő tájt került felállításra a Cseremosz és az Ispas nevű, ismeretlen születési idejű, mén is. A korabeli leírások szerint a ménes átlagos marmagassága centiméter volt. Ennek a ménesnek a törzskönyvei az I. világháború folyamán elvesztek, nagyrészt az állomány eltűnt, legalább is azonosítása lehetetlenné vált. Lehet olvasni arról is, hogy az egykori Galícában fekvő Zabi környékének lakossága ezt a típus tenyésztette és szoros genetikai kapcsolatban állt az Osztrák-Magyar Monarchia Lucsinán található ménesével. Az első világháborút lezáró béketárgyalásokat követően immár Romániában újra élesztették a ménest Lucinán, ismeretlen eredetű, vagy nem azonosítható, de a hucul fajtajelleget biztosan mutató kancákkal, a háborút átvészelő két ménnel. Magyarország által alapított turjaremetei ménesben került elhelyezésre az I. világháború után a Monarchia utódállamainak szánt hucul állomány egy része. Egy másik része Bántapusztán került elhelyezésre. A turjaremetei méses törzskönyve a Mezőgazdasági Múzeumban található, annak reprint kiadását közzétette a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete. Mind a turjaremetei, mind a bántapusztai állományt a II. világháború idején a front elől Németországba menekítették. Erről a turjaremetei méneskönyv hiteles információt tartalmaz, a reprint kiadásban is világosan látható. A Turjaremetén tenyésztett állomány szinte teljesen felmorzsolódott, a lengyelek néhány egyedéhez csere útján hozzájutottak. Lengyelországban magyar eredetű kancacsaládokként nyilvántartják ezeket. Mára rendelkeznek a magyar tenyészetek is ezekkel a kancacsaládokkal. A Bántapusztán tenyésztett állománynak tenyésztési naplói nem lelhetők fel, méneskönyvét nem adtak ki. Dr. Anghy Csaba munkáiból ismert, hogy a bántapusztai állományból megmenekült pár egyedet összegyűjtötte és a Fővárosi Állatkertben helyezte el. A jelenlegi magyar állománynak jelentős részét az ezektől a kancáktól felszaporodott ivadékok teszik ki. Lényegében a Trianoni Békeszerződést követően, 1920-tól a kialakult politikai határok között önállóan tenyészt Románia, Lengyelország, Magyarország Csehszlovákia, majd a kettévált Csehország és Szlovákia. Az 1992-ben megalakult Huzul International Federation koordinálásával megindult a tenyészállatcsere, előbb a mének cseréjével, utóbb már a különböző kancacsaládokba tartozó egyedekkel is. Meghatározásra kerültek azok a kancacsaládok, amelyek kétséget kizáróan az egyes tagországokban alakultak ki. Önálló méneskönyve van ma már Magyarországnak, Lengyelországnak, Szlovákiának, Csehországnak. Nem adott ki méneskönyvet eddig Románia. Ausztria méneskönyvében Huzul International Federation tagországaiban tenyésztett hucul lovak és azoknak leszármazottai vannak. A fajta kialakulása, jelenlegi helyzete, várható jövőbeni szerepe A Kárpátokban, a Tisza, a Prut, a Cseremosz, a Putila, a Brodina forrásvidékén, Bukovina, Galicia, Magyarország határterületén élő hucul nép kezén kialakult, jól jellemezhető, primitív lófajta. A fajta a nevét az eredetileg használó népcsoport nevéről kapta, bár olyan forrásmunka is létezik, ami szerint a hucul szó az erdős Kárpátok lovát jelentette először, majd ezt követően lett a lovat használó nép neve. A hucul nép az Észak-Keleti erdős Kárpátok lakója. A Huculvidék (Huzulland, Huzulei) Kelet-Nyugat irányban 200

16 16 Génmegőrzés készségvizsgák kilométerrel, Észak-Dél irányban 100 kilométerrel jellemezhető. A terület úttalan, viszonylag száraz, silány vegetációjú, az 1800-as években alig lakott, megközelítetlen vad terület. Lakosainak száma km2-ként 34, de a Szucsava völgyében mindössze 8. Lovuk egyedül álló, ami máshol sehol sem fordul elő. Az 1800-as évek elején még nem fajta, hiszen nincs szigorú tenyésziránya, hanem típus, ami a huculland -on előforduló minden olyan apró hegyi lovat takart, amit a természetes helyi körülmények, a felnevelés, a tartás szokatlan viszonyaihoz, a mindennapi kemény használathoz, a szerény takarmányozáshoz alkalmazkodás alakított ki. Több évszázados múltját bizonyítja egy 1876-ból származó írás, miszerint bátran húzza terhét a meredek hegyoldal ösvényein, biztosan lépked a szakadékot áthidaló pallón, és vígan üget a vadregényes tölgyesek és fenyvesek hűvös útjain. A fajtát egyértelműen a használat és nem a tenyésztési irány alakította. A hegyi környezetben végzett folytonos munka, a rendkívül hideg télben és forró nyárban több mint 2000 méter magasságban való állandó szabadtartás, a nagyon is szerény takarmányozás, az a bánásmód, amellyel minden primitív kultúrájú lovas nép bánik a maga lovával, roppant igénytelen, hihetetlen ellenálló típust alakított ki. A radautzi, illetve a lucsinai ménes kancáit három ménnel (Goral, Hroby I, Ispas) együtt már 1914 augusztusában Kottingbrunnba telepítették, ahonnét 1918 végén Waldhofba kerültek. A Lucsinán legtöbbet tartott 122 tenyészkancából 50 került ide, az évjárati állománnyal kiegészülve. A többiek lényegében már ekkor elvesztek a tenyésztés számára. Az I. világháborút követő béketárgyalások átrajzolták Közép-Európa térképét. A téma szempontjából fontos terület a HUCUL VIDÉK három utódállam közigazgatási alárendeltségébe került, nevezetesen Románia, Lengyelország, Csehszlovákia kapta ezeket a területeket. A ménes megmaradt egyedeinek (ismételt) feloszlatására 1919-ben került sor. A tenyészanyagot Románia Lengyelország, vásárlás útján Csehszlovákia és Magyarország szerezte meg. A megvásárolt egyedeket 1922-ben Bántapusztán helyezték el. A II. világháború után elindult fajtamentésből (Dr Anghy Csaba a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatójának törekvésével) mára két új magyar kancacsalád terebélyesedett ki. Ezek a 3248 Árvácska (ZO ), és 3249 Aspiráns (ZO ) kancacsaládok. Mindkettő szép számmal van jelen a magyarországi tenyésztésben, sőt genetikai értéküket jellemezvén Ausztriában és Lengyelországban is fellelhetők belőlük. Az 1980-as évek közepétől ideális körülmények közé, az aggteleki karsztra került a fajta. Fél évtized alatt 25 tenyészkancára szaporodott a ménes génbanki állományának szakmai gondozását 1992-től kiváló szakmai harmóniában végzi a (felügyeleti szervének jóváhagyásával és támogatásával) fajtafenntartással megbízott Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete, az Aggteleki Nemzeti Park, és a Fővárosi Állat- és Növénykert. A fajta hazai széleskörű megismertetésével a tenyésztői bázisa egyre gyarapodott. Megsokszorozódott a tenyésztők száma és az aktív kancaállomány, a 2011-ben kiadott méneskönyvben dokumentálva, meghaladja a 220 egyedet. A fajtának új hasznosítási módját vezettük be Az elmúlt évek kutatómunkájának, génmegőrzési tevékenységének köszönhetően kiderült, hogy a visszacsatolt turjaremetei ménes front előli menekítése során Németországba került állományból a lengyelek 12 kancát (egy szérumtelepről) megvásároltak, és máig magyar eredetű családként tartják nyilván azt a hármat, amelyik végül is terebélyes családot alapított. Ezekből a kancacsaládokból ma már rendelkezünk néhány egyeddel és tervbe került további tenyészanyag beszerzése is. Póni- és Kislótenyészt k Országos Egyesülete Kiadványa ( ) Kedvezményezett: Póni- és Kislótenyészt k Országos Egyesülete Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap a vidéki területekbe beruházó Európa

17 sportolva, szórakozva 17 Az állomány nagysága a Tenyésztési Program módosításának benyújtásakor Hucul tenyészkancák nyilvántartása tulajdonosok szerint csoportosítva Neve Azonosító Apja Anyja Tenyésztője Tulajdonosa 730 Hroby XXI-36 Hamis (Lu) IM Goral Ajno HL Goral Boglárka HL Goral Dallam HL Goral Delfin HL Goral Délibáb HL Goral Saci HL Goral Sári HL Goral Selymes HL Goral Sikkes HL Goral Suta HL Goral Süni HL Goral Szerénke HL Goral Szüvellő HL Goral Táncos HL Goral Tengerszem HL Goral Tincs HL Goral Titkos HL Goral Tüzes HL Goral Ursula HL Goral Vackor HL Goral Vadrózsa HL Hroby Adél HL Hroby XXI (Lu) 623 Pietrosu IX-8 (Lu) 4122 Goral Parter (Pol) Ousor Detty 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Ostya 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Nelli 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor Flóra 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Picur 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Ország 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor VIII-20 Anett 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Okos 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Orsi 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Orgona 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor Ara 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Hroby XXI-3 Erna 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor Kandi 4122 Goral Parter (Pol) Ousor Kedves Aggtelek 4122 Goral Parter (Pol) Ousor Borcsa 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor Mici 4122 Goral Parter (Pol) Polan Ország 4122 Goral Parter (Pol) Ousor Delej 4122 Goral Parter (Pol) Ousor Mici 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor Legenda 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Orsi 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Selymes Lucsinai Állami Ménes, Románia Dr. Németh Zoltán, 2317 Sziget-csép Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő,

18 18 Génmegőrzés készségvizsgák Hroby Álom HL Hroby Anita HL Hroby Anka HL Hroby Arany HL Hroby Árven HL Hroby Askam HL Hroby Bájos HL Hroby Becses HL Hroby Békés HL Hroby Bíbor HL Hroby Bigyó HL Hroby Bogárka HL HL Hroby Boglárka HL Hroby Bolyhos HL Hroby Boróka HL HL Hroby Borostyán HL Hroby Borsó HL Hroby Bűvös HL Hroby Cirbolya HL Hroby Csenge HL Hroby Csillag HL Hroby Csinos HL HL Hroby Csöpke HL Hroby Darázs HL HL Hroby Déva HL Hroby Duna HL Hroby Wilia (Pol) IM Hroby XXI-32 (Lu) Polan Zafir 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Orsi 4677 Hroby Grad (Pol) Ousor Borcsa 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Tüzes 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Nemes 3804 Hroby XXI-32 (Lu) Polan Nomád 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Tengerszem 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Pepi 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Ormos 4677 Hroby Grad (Pol) Ousor Lankás 4677 Hroby Grad (Pol) Ousor Ara 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Szerénke 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Origo 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Naiv 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Ország 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Nelli 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Szüvellő 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Pikó 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Szüvellő 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Ormos 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Nomád 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Selymes 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Orsi 4677 Hroby Grad (Pol) Ousor Lidia 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Rubin 4677 Hroby Grad (Pol) Hroby Buga 2188 Hroby XXI-50 (Lu) Goral Wilga II (Pol) Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Gladyszowi Állami Ménes, Lengyelország ANP, Jósvafő,

19 sportolva, szórakozva 19 Ousor Dea HL Ousor Derce HL Ousor Derengő HL Ousor Derenk HL Ousor Diana ZO Ousor Dina HL Ousor Dolina HL Ousor Dongó HL Ousor Donna HL Ousor Dóra HL Ousor Doroti HL Ousor Dudás HL Ousor Edina ZO Ousor Enikő ZO Ousor Flóra ZO Ousor Gertrúd ZO Ousor Lankás ZO Ousor Lidia ZO Ousor Mici ZO Polan Naiv ZO Polan Nelli ZO Polan Nemes ZO Polan Nomád ZO Polan Nóri ZO Polan Optika ZO Polan Ordas ZO Polan Orgona ZO Ousor Egér Polan Pepi 4912 Ousor Egér Goral Ursula 4912 Ousor Egér Goral Szüvellő 4912 Ousor Egér Goral Szerénke 1623 Ousor-13 (Sk) Goral Ulrika 4912 Ousor Egér Goral Saci 4912 Ousor Egér Ousor Lankás 4912 Ousor Egér Hroby Bolyhos 4912 Ousor Egér Polan Ordas 4912 Ousor Egér Polan Nóri 4912 Ousor Egér Polan Origo 4912 Ousor Egér Polan Pikó 2028 Ousor-26 (Sk) Goral Záli 2028 Ousor-26 (Sk) 3255 Hroby Krisztina 2028 Ousor-26 (Sk) Goral Ulrika 2028 Ousor-26 (Sk) Ousor Ara 2967 Ousor VI-61 Tornádó Ousor Borcsa 2967 Ousor VI-61 Tornádó Ousor VIII-20 Anett 2967 Ousor VI-61 Tornádó Ousor Gertrúd 3139 Polan (Pol) Ousor VIII-31 Adél 3139 Polan (Pol) Ousor Borcsa 3139 Polan (Pol) Ousor Gertrúd 3139 Polan (Pol) Ousor Zsálya 3139 Polan (Pol) Ousor Delej 3139 Polan (Pol) Ousor Lidia 3139 Polan (Pol) Ousor Ara 3139 Polan (Pol) Hroby XXI-3 Erna Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő,

20 20 Génmegőrzés készségvizsgák Polan Origo ZO Polan Ormos ZO Polan Orsi ZO Polan Ország ZO Polan Panni ZO Polan Pepi ZO Polan Picur ZO Polan Pikk ZO Polan Pikó ZO Polan Rózsa ZO Polan Rubin ZO Polan Zafir ZO Prislop Alma HL Prislop Árvácska HL Prislop Avarka HL Prislop Babér HL Prislop Bársony HL Prislop Bestia HL Prislop Zita HL Prislop Zola HL Prislop Zóra HL Hroby Bögöly Csengő HL Ousor Nárcisz HL Hroby Hella HL Goral Sudárka HL Ousor Lili HL HL Gurgul IX-6 Ryska IM Polan (Pol) Ousor Kandi 3139 Polan (Pol) Ousor Lavina 3139 Polan (Pol) Ousor Delej 3139 Polan (Pol) Ousor Flóra 3139 Polan (Pol) Ousor Borcsa 3139 Polan (Pol) Hroby XXI-3 Erna 3139 Polan (Pol) Ousor Lidia 3139 Polan (Pol) Ousor Kandi 3139 Polan (Pol) Ousor Flóra 3139 Polan (Pol) Ousor Delej 3139 Polan (Pol) Ousor Ara 3139 Polan (Pol) Ousor Edina 4501 Prislop IX-90 (Lu) Ousor Legenda 4501 Prislop IX-90 (Lu) Goral Titkos 4501 Prislop IX-90 (Lu) Goral Suta 4501 Prislop IX-90 (Lu) Polan Zafir 4501 Prislop IX-90 (Lu) Hroby Wilia (Pol) 4501 Prislop IX-90 (Lu) Polan Picur 4501 Prislop IX-90 (Lu) Polan Rózsa 4501 Prislop IX-90 (Lu) Goral Saci 4501 Prislop IX-90 (Lu) Polan Ordas 3804 Hroby XXI-32 (Lu) Ousor Kedves Aggtelek 4905 Ousor IX-51 (Lu) Hroby Füles Csacsi 3804 Hroby XXI-32 (Lu) Hroby XX-64 Oszi (Lu) 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Nemes 4912 Ousor Egér Goral Sudárka Gurgul IX (Top) 2191 Gurgul VII-23 (Top) Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Fővárosi Állat és Növénykert, 1146 Bp. Fővárosi Állat és Növénykert, 1146 Bp. Fővárosi Állat és Növénykert, 1146 Bp. ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Tamus Antal, 3301 Eger, Töviskes völgy 704 hrsz. Bozsik István, 2371 Dabas, Nefelejcs u. 4. Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő Kocsis Imre, Perkuta Bogdany Anton, Tvrdosovce, Szlovákia Bácskay Alice Anna, Varbó, Szabadság u. 14. Baranyai Gábor, 2528 Úny, Dózsa Gy. U. 8. Bozsik István, 2371 Dabas, Nefelejcs u. 4. Csanki András, 2896 Szomód, Akácfa u. 10. Csanki András, 2896 Szomód, Akácfa u. 10. Csontos Béla, 3896 Telkibánya, Rákóczi út 42.

A hucul lófajtának a 123/2005.(XII.27) FVM rendelet és a 93/2008. (VII.24.) FVM rendelet alapján egységes szerkezetbe foglalt tenyésztési programja

A hucul lófajtának a 123/2005.(XII.27) FVM rendelet és a 93/2008. (VII.24.) FVM rendelet alapján egységes szerkezetbe foglalt tenyésztési programja Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzésének, fenntartásának tenyésztési programja A hucul lófajtának a 123/2005.(XII.27) FVM rendelet és a 93/2008. (VII.24.) FVM rendelet alapján egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Alapszabálya 2015. évi tervezet a módosításokkal egységes szerkezetben

A Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Alapszabálya 2015. évi tervezet a módosításokkal egységes szerkezetben A Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Alapszabálya 2015. évi tervezet a módosításokkal egységes szerkezetben /a módosítások teljes mértékben összhangban vannak az egyesület eddigi működésével, kizárólag

Részletesebben

Alapszabály Tenyésztési szabályzat Teljesítményvizsgálati szabályzat Fegyelmi Szabályzat Alapítók, tisztségviselõk

Alapszabály Tenyésztési szabályzat Teljesítményvizsgálati szabályzat Fegyelmi Szabályzat Alapítók, tisztségviselõk Magyarországi Arablótenyésztõk Egyesülete H-2943 Bábolna, Pf.: 29. Tel./Fax: (+36) 34-222-555 Alapítva: 1990. december 8. Alapszabály Tenyésztési szabályzat Teljesítményvizsgálati szabályzat Fegyelmi Szabályzat

Részletesebben

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET A MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 2015. 1 Bevezető rendelkezések Az Egyesület alapszabályának célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetben 2013. december 12. Megjegyzés: A Vastagon, eltérő betű típussal írt szöveg a módosítás szövege. 1 I. Általános

Részletesebben

A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya.

A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya. 1 A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya. 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület 1.2. Rövidített megnevezése: Gázló Egyesület

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR NEUROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2012)

A MAGYAR NEUROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2012) A MAGYAR NEUROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2012) A magyar ideg- és elmeorvosok 1895-ben hozták létre a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságát, amelynek a Magyar Neurológiai Társaság

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS Alapszabály I. Általános bevezetés 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS 2./ Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 3./ Az Egyesület működési

Részletesebben

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE NYÍREGYHÁZA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 2014. 1 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK-SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE, NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Danubius Dog Klub ( Egyesület ) Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan Amely készült a Danubius Dog Klub Alapszabályának módosítására az Egyesület közgyűlés által 2015. május 30.

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezés 1. Az Egyesület elnevezése: Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület 2. Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008.

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Elfogadta a 2008. április 25. napján tartott alakuló közgyűlés 1 ALAPSZABÁLY Az Európai TPM Intézet elnevezésű egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése

Részletesebben

12/2012.(V.29.) TMLKE

12/2012.(V.29.) TMLKE 12/2012.(V.29.) TMLKE számú közgyűlési határozat melléklete TISZA-MENTI LEADER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1/2008.(VIII.25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott és a 2/2009.(V.07.) számú, a 11/2011.(VII.11.)

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Preambulum A Kossuth Lajos Katonai Főiskola csapatfelderítő szakán 1971-ben végzett tisztek kezdeményezésére azok a hivatásos és nyugállományú katonák, akik

Részletesebben