készségvizsgák sportolva, szórakozva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "készségvizsgák sportolva, szórakozva"

Átírás

1 készségvizsgák sportolva, szórakozva

2 2 Génmegőrzés készségvizsgák Készítette: Dr. Mihók Sándor Németh Zoltán Szerkesztette: Dr. Mihók Sándor Nyomdai előkészítés: Erdélyi Bálint Készült: A Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete megbízásából Debrecen Kiadja: Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete Póni- és Kislótenyészt k Országos Egyesülete Kiadványa ( ) Kedvezményezett: Póni- és Kislótenyészt k Országos Egyesülete ISBN: Felelős kiadó: Dr. Mihók Sándor elnök Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap a vidéki területekbe beruházó Európa

3 sportolva, szórakozva 3 Előszó Tisztelt Tenyésztők! Az Önök tájékoztatására egy újabb kiadványt jelentet meg a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülte. Most ez eltér a szokásostól, mert egyetlen fajtára, nevezetesen a hucul lóra koncentrál. A magyarázat egyszerű, és elsődleges oka, hogy a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet támogatás igénybevételének lehetőségét teremtette meg. Az Egyesület vezetése élni kívánt ezzel, mert a hucul fajtának új készségvizsga szabályzatát évek óta tervezi bevezetni, és szerette volna azt tenyésztői vitára bocsátani, hagyni kristályosodni, mielőtt azt a tenyésztési hatósághoz benyújtja elfogadásra, az eddigi módosítására. Az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottsága is ismételten felveti a tenyésztési programoknak a génmegőrzés szabályai szerinti elvek alapján való átdolgozását, megjelentetését, az ennek alapján történő fajtafenntartást. Aztán a Huzul International Federation határozati is átvezetendők a tenyésztési programba. Ezzel a kiadvánnyal azért viszonylag egyszerű helyzetben voltunk, mert a tenyésztési programunk eddig is a génmegőrzés szabályai szerint lett összeállítva, bár kétségtelen, hogy kisebb módosításokat célszerű volt végrehajtani az 504/2008/EK (2008. június 6) rendelettel összhangban, aminek legfontosabb elemei már 2011 óta működnek Magyarországon. Kétségtelen az is, hogy az Egyesület fajtafenntartó tevékenysége keretében a hucul tenyésztők a leginkább aktívak és a hucul állományunk a legnépesebb. Erre támaszkodva, a hucul ösvény baráti találkozók révén, évek óta dolgozunk a fajta eredeti tulajdonságaira kifejezetten jól szelektáló teljesítményvizsgálati rendszer kidolgozásán. Úgy ítéljük meg, hogy a rendszer megérett a bevezetésre és a hucul mének készségvizsgájaként immár a hosszabb távú huculösvény pálya teljesítését tekinthetjük, ami egyben a tenyésztési engedély kiadásának is a feltétele. Nagyon sok kanca eddig is részt vett a huculösvény baráti találkozók programján, így a kancákra nézve a rövidebb távú hucul-ösvény pálya teljesítése lesz az elsődleges készségvizsga, de nem zárkózunk el az eddig érvényben volt fogatban, vagy nyereg alatti, az idomítottságra utaló feladatok teljesítése elől sem. Természetesen elfogadunk mást is hucul kancavizsgaként, ha annak a dokumentáltsága megfelelő, ha szervezett keretek között történik és jól körülhatárolt (pl. Póni Klub, a GYEPOSZ, az Első Magyar Pónifogathajtó Egyesület, a Magyar Lovassport Szövetség meghatározott versenyszámai). A kiadványban részletesen megismerhetik a fajta tenyésztési programját, a készségvizsga szabályzatot rajzokkal és képekkel is dokumentáltuk. Ebben a kiadványban láthatják a hucul kancaállomány tenyésztők szerinti megoszlását 2013

4 4 Génmegőrzés készségvizsgák évre vonatkozóan és felállítási helyük szerinti bontásban közöljük a ménparkot is. Ez utóbbi esetben nem minden fotó üti meg azt a minőségi szintet, amit szerettünk volna és elvárható, néhány esetben nem is közöltünk a ménekről képeket, mert azok inkább ártottak volna az egyednek (és a fajtának is) és inkább mellőztük. Kérjük Önöket, hogy véleményezzék ezt a kiadványt, tegyenek megalapozott szakmai megjegyzéseket a készségvizsgára, hogy a véleményük alapján elkészült átdolgozott változat elfogadása a közelgő rendkívüli közgyűlésen már csak formaság lehessen! Dr. Mihók Sándor elnök

5 sportolva, szórakozva 5 PÓNI- ÉS KISLÓTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Az egyesület neve, székhelye, működési területe, pecsétje, jogállása Az egyesület neve: Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. (Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudo mányok Centruma helyszínén) Pecsétje köriratban: középen: Működési területe: Jogállása: Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete (az alapítás éve), cím, adó- és bankszámlaszám Magyarország Az Egyesület országos szervezetű jogi személyként az egyesületi törvény és a tenyésztésszervezési jogszabályok szerint működik. Szakmai felügyeleti szerve: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Törvényességi felügyelete: Az Egyesület felügyeletét az Ügyészség látja el. 2. Az Egyesület célja és feladatai Az egyesület az állampolgárok által alapított állattenyésztés-szervezést folytató, kizárólag a tenyésztés eredményességét segítő gyermek-, ifjúsági és szabadidő lovassportokkal foglalkozó, érdekképviseletet ellátó közösség, amely a demokratikus önkormányzat alapján jogi személyként működik. Célja a póni- és kislófajtákat (továbbá: pónit) tenyésztők összefogása, sokrétű segítése, szakmai tevékenységük támogatása. A fajtafenntartó tevékenység során a rábízott fajták törzskönyvi ellenőrzésben tartása. Az egyesület keretében, annak irányításával széleskörű tevékenység és tájékoztatás valósul meg a tudományos igényű fajtatiszta tenyésztés terén (pld. a sportpóni fajta tudományos alapokon való előállítása), de a tartás és takarmányozás vonatkozásában is. Az egyesület feladatának tekinti a pónik magas színvonalú, fajtatiszta tenyésztésének előmozdítását és népszerűsítését. E tevékenységével segíti a minőségi állattenyésztést, a lovas kultúra terjesztését, mert a pónit tenyésztők/tartók többsége genetikai, tenyésztési ismeretekkel, a lótenyésztés kulturális értékeivel nem rendelkezik. Az állattenyésztés oktatása, az ifjúság képességfejlesztése, a lovas sporttevékenység alapjának megteremtése, a fajtavédelem, a fajtanépszerűsítés feladata az egyesület céljának középpontjában áll. 3. Az Egyesület tevékenysége, célkitűzéseinek megvalósítása Az egyesület a közösen kialakított célkitűzések és feladatok megvalósítása érdekében a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelelően: feltérképezi az ország póni-, és kislóállományát, tagjai kérésére bírálja és minősíti, illetve állományba veszi azt, a póni- és kislófajták minél szélesebb körű hasznosítása érdekében, tenyészértékük folyamatos javítása szándékával elkészíti az érdekkörébe tartozó fajták tenyésztési szabályzatát, tenyésztési programját, törzskönyvezést végez, illetve végeztet, méneskönyvet alapít, és azt rendszeresen megjelenteti,

6 6 Génmegőrzés készségvizsgák megtervezi a párosításokat, a tenyésztési adatokat folyamatosan karbantartja, a tenyésztési szabályzattal rendelkező fajtáknak speciális törzskönyvezési rendszer alakít ki, a tenyésztési eredmények széleskörű megismertetése és elismertetése céljából tenyészállat bemutatókat, kiállításokat, aukciókat szervez, a szakmai munka elismeréseként díjak odaítéléséről gondoskodik, szakmai továbbképzéseket, s igény szerint szaktanácsadást végez, a gyermekek szabadidő lovassportjának előmozdítása érdekében - a póni lovassport szakágak bajnokságain - együttműködik a Magyar Lovassport Szövetséggel, más hazai lótenyésztő egyesületekkel, és a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségével, ellátja tagjai érdekképviseletét a különböző hazai és nemzetközi szakmai szervezetek- ben, nemzetközi kapcsolatokat épít ki. Az egyesület társadalmi szervezet, amely politikai pártoktól független. Azoktól anyagi, vagy bármilyen jellegű támogatást nem kap. Pártokat, vagy pártaktívákat ugyancsak nem támogat. 4. Az Egyesület gazdasági tevékenysége Az egyesület gondoskodik a működéséhez szükséges anyagi forrás megteremtéséről, a rendelkezésre álló anyagi alapok célnak megfelelő szabályszerű felhasználásáról. A tisztségviselők és foglalkoztatottak (ha van) a mindenkor hatályos pénzügyi, számviteli és adó jogszabályok előírásait kötelesek betartani. Bevétele a tagok által fizetett tagdíjakból, és szolgáltatási díjakból, pályázatokon megszerzett pénzeszközökből és un. egyéb (adományok, felajánlások stb.) bevételekből áll. A tagdíj és a szolgáltatási díj nagyságát a közgyűlés határozza meg. Bevételeiből az éves költségvetés alapján gazdálkodik, amit a közgyűlés határoz meg. Az egyesület pénzgazdálkodása az egyesület által vezetett bankszámlán folyik. Ennek érdekében az egyesület az illetékes pénzintézettel bankszámla-szerződést köteles kötni. Az egyesület számlája feletti rendelkezésre az egyesület társadalmi elnöke és az egyesület ügyvezető elnöke - mindketten egyedül és önállóan, korlátozástól mentesen - jogosult, akiknek személyét az egyesület számláját vezető pénzintézetnél be kell jelenteni. Az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 5. Külföldi kapcsolatok Az egyesület a póni-, és kislótenyésztés terén elért eredmények és tapasztalatok szervezett cseréje és hasznosítása érdekében kölcsönösen előnyös kapcsolatokat épít ki és tart fenn más országok hasonló egyesületeivel. Nemzetközi szakmai szervezet tagja lehet, vagy nemzetközi szakmai szervezet alapítását kezdeményezheti. 6. Az Egyesület tagjai Az egyesület tagja lehet minden magyar vagy külföldi állampolgár, akinek tulajdonában/használatában póni (kisló) van, az állatot elsősorban nem megélhetés céljából tenyészti, többnyire a szabadidő lovassport űzésére tartja, továbbá azzal tudományosan foglalkozik. Tagjai lehetnek továbbá jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek feltéve, hogy elfogadják az egyesület alapszabályát és annak szellemében tevékenykednek, valamint fizetik a közgyűlés által meghatározott tagdíjat és szolgáltatási díjat. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan jogi és magánszemély, jogi személyiség nélküli szervezet is, aki/amelyik a célkitűzésekkel és feladatokkal egyetért, annak megvalósításához segítséget nyújt és az egyesület határozatait magára nézve kötelezően elfogadja.

7 7. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése A tagsági viszony alapján lehetnek: sportolva, szórakozva 7 a./ Alapító tagok: Az Egyesület alapítóokmányát aláíró személyek, illetve az 1986-os alapítók is. b./ Tagok: A tagság feltétele, hogy a tag birtokában legalább egy méneskönyvi feltételnek megfelelő kanca vagy mén legyen! Jogi személyek tagsági jogaikat képviselőjük, vagy megbízottjuk útján gyakorolják. c./ Tiszteletbeli tagok: Olyan köztiszteletben álló, az egyesüket érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személyek, akiket a közgyűlés tiszteletbeli tagokká megválaszt. egyesület mű- d./ Pártoló tagok: Olyan természetes vagy jogi személyek, akik a b pontban meghatározott lóval nem rendelkeznek, de az egyesület célkiűzéseit magukénak érzik, alapszabályát elfogadják, az ködését támogatják. Tagok esetében a tagsági viszony a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal és egy vagy több, az egyesület tenyésztési szabályzatának megfelelő kanca, vagy mén méneskönyvi bejelentésével, valamint a tagdíj, illetve állomány-nyilvántartási díj befizetésével létesíthető. A tagsági viszony évente megújítandó, miként az állomány-bejelentés is, ami az állomány-nyilvántartási szolgáltatási díj kiszámlázásának az alapja. Tiszteletbeli tagot az egyesületi tagok bármelyikének javaslata alapján a közgyűlés minősített többséggel választja meg. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek. Pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és az egyesület részére támogatás felajánlásával létesíthető. A felajánlás mértéke lehetőség és tetszés szerinti, de legalább az egyévi tag-díj összege. 8. A tagok jogai és kötelezettségei A tagokat egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg és terhelik. Kivételt képezhetnek azok a nem szervezeti kérdésekben létrejött vitás esetek, amikor a méneskönyvi nyilvántartásban szereplő pónik számával arányos a szavazati jog. Az egyesület tagjai jogosultak igénybe venni a tagok részére nyújtott kedvezményeket és szolgáltatásokat, jogosultak, egyben kötelesek az egyesület legfőbb szervének, a közgyűlésnek a munkájában részt venni. Jogosultak az egyesület szakmai és egyéb rendezvényein megjelenni. Jogosultak díjtalan szaktanácsadás kérésére, érdekvédelemre, szakmai tanácskozásokon, továbbképzéseken való részvételre. Az egyesület bármelyik tagja bármilyen tisztségre megválasztható, feltéve, ha büntetlen előéletű. A tiszteletbeli tagok jogai a tagokéval azonosak. A pártoló tagok a közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkeznek. A tagok kötelezettségei közé tartozik: az egyesület legfőbb szervének, a közgyűlésnek munkájában részt venni, az alapszabály rendelkezéseinek, a közgyűlés és vezetőség határozatainak betartása,

8 8 Génmegőrzés készségvizsgák az egyesület tagdíj és egyéb fizetési kötelezettség időbeni teljesítése, a póni és kislótartással kapcsolatos mindenkor érvényben lévő állategészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségek betartásával kapcsolatos ellenőrzés eltű- rése, az egyesületi céllal egyező szakmai ismereteit az egyesületnek átadni, a vele közölt szakmai előírásokat betartani. 9. A tagsági viszony megszűnése A tagsági viszony megszűnik: a) A természetes személy halálával, a jogi személy vagy jogutód, a jogi személyiség nélküli szervezet megszűnésével. Az örökös, akinek a ménes-könyvbe bejegyzett tenyészló tulajdonába kerül, az öröklést követő fél éven belül az ügyvezető elnökhöz intézett írásos nyilatkozatban kérheti jogfolytonosság alapján a tagsági viszony saját személyére történő átruházását. b) Önkéntes kilépés esetén. Kilépési szándékot az Egyesület vezetőjének írásban kell bejelenteni. c) Bírói ítélettel a közügyektől való eltiltás esetén. d) Alapos okból történő kizárás esetén. Alapos oknak minősül, ha a tag: tudatosan hamis adatokat közöl, vagy egyáltalán nem szolgáltat adatokat, súlyosan vét az alapszabály, vagy tenyésztési szabályzat ellen, a tagsági jogaival visszaélve önmagának jogtalan előnyt, illetve másoknak tudatosan kárt okoz, a tagdíj és egyéb, az egyesület felé fennálló tartozását a határidő lejárta után sem fizeti. A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag az elnöknél (amennyiben az indítvány az elnök ellen irányul a közgyűlésnél) írásban kedvezményezheti, aki az ügyet kivizsgálja, ha szükséges, szakértők bevonásával véleményezi és a Közgyűlés elé terjeszti. A kizárásról a Közgyűlés dönt. A kizárt tagok az egyesület felé semminemű igénnyel nem léphetnek fel, a Méneskönyvbe felvett lovaik nyilvántartása megszűnik. A kizárás nem érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra illetőleg egyéb, az egyesület felé fennálló tartozás kiegyenlítésére vonatkozó követelését. e) Az Egyesület megszűnése esetén. Ebben az esetben a tagot a megszűnt egyesület tehermentes vagyonából a tagsági viszonya alatt törzskönyvi ellenőrzésben tartott átlaglova szerint arányos rész illeti meg. Azt a tagok, akinek bármilyen okból állománya megszűnik és azt egy éven belül nem pótolja, az egyesület a tagok sorából törölheti. Ilyen esetben az érintett tagnak joga van tagságának pártoló tagként való folytatására és az akadály megszűnésekor tagsági viszonyának visszaállítására. II. AZ EGYESÜLET SZERVEI 1. Közgyűlés 2. Tisztségviselők 3. Ellenőrző Bizottság 1. Közgyűlés Az egyesületi jogok gyakorlásának legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A tagok jogaikat a közgyűlé-

9 sportolva, szórakozva 9 sen személyesen, vagy meghatalmazott útján gyakorolják. A Közgyűlés az egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni. A közgyűlés kizárólag hatáskörébe tartozik: /1/ az egyesület alapszabályának és tenyésztési szabályzatának elfogadása és módosítása, /2/ az egyesület céljának és tevékenységének meghatározása, /3/ az egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása, /4/ a tagdíjak és egyéb anyagi természetű tehervállalások megállapítása, /5/ az ügyvezető elnök beszámoltatása és beszámolójának elfogadása, /6/ a felosztás más szervezethet csatlakozás, átalakulás kimondása és döntés az Egyesület v a - gyonáról, /7/ az egyesület éves szakmai és gazdasági beszámolójának jóváhagyása, /8/ különféle bizottságok létrehozása. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az ügyvezető elnök, akadályoztatása esetén a társadalmi elnök hívja össze. A tagokat a megismételt közgyűlésre az eredeti meghívó szövegébe foglaltan, az eredeti közgyűlés napjára kell összehívni. Ilyenkor az eredeti közgyűlés időpontja és a megismételt közgyűlés kezdete között legalább fél órának el kell telnie. A megismételt közgyűlés helyszíne azonos az eredeti közgyűlés helyszínével. A határozatképtelenség hiánya miatt megismételt közgyűlés az eredeti napi-renden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati hányad mértékétől függetlenül határozatképes. Erről a körülményről a tagokat meghívóban tájékoztatni kell. A közgyűlés határozatait személyi kérdésekben minősített - a jelenlévők kétharmados többségével -, egyéb esetben - a jelenlévők - egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni. A határozatok végrehajtása az 1-6. pontokban felsorolt tárgyú napirend kivételével a tagság részére nem, csak a tisztségviselők számára kötelező érvényűek. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell összehívni. A közgyűlésre szóló meghívót a javasolt napirenddel az ülés időpontja előtt legalább 10 nappal írásban kell megküldeni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri. A közgyűlést az ügyvezető elnök, annak akadályoztatása esetén a társadalmi elnök hívja össze. Az egyesület éves beszámolója az Ellenőrző Bizottság írásbeli véleményével ellátva kerülhet a közgyűlés napirendjére. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. Abban rögzíteni kell a közgyűlés helyét és időpontját, a jelenléti ívet aláírt szavazásra jogosultak létszámát, a napirendeket, a hozzászólások és azokra adott válaszok lényegét, a közgyűlés által hozott évenkénti emelkedő sorszámmal ellátott határozatokat. A határozatnak tartalmazni kell a tagok összes létszámát, a közgyűlésen megjelentek létszámát, ebből a határozatot elfogadók, ellene szavazók és tartózkodók létszámát és a döntést. A közgyűlésen történt minden lényeges eseményt. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető, az egyesület képviseletére jogosult tisztségviselők valamelyike, és két hitelesítő írja alá. Az ügyvezető elnök gondoskodik a jegyzőkönyvek megőrzéséről, biztosítja a tagok részére az egyéb iratokkal együtt a betekintést. A közgyűlés határozatait a határozat számának és tárgyának feltüntetésével az ügyvezető elnök a határozatok könyvébe köteles bejegyezni, az eseményt követő 15 napon belül. A határozatokat a név szerint érintettek részére ajánlott küldeményként, a többi tagnak jegyzőkönyvi kivonatba foglalva postai úton, a közgyűlést követő harminc napon belül meg kell küldeni. 2. Tisztségviselők A közgyűlés az egyesület ügyeinek gyakorlati intézésére tisztségviselőket választ és bizottságokat hozhat létre.

10 10 Génmegőrzés készségvizsgák A választott tisztségviselők mandátuma 5 év. Újraválasztás lehetséges. Választott tisztségviselők a társadalmi elnök, az ügyvezető elnök (aki egyben ellátja a tenyésztésvezetői feladatokat is.) Az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos teendőket a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően az egyesület szolgáltatásként végezteti el. A tisztségviselők csak büntetlen előéletű, feddhetetlen magyar állampolgárok lehetnek. Az egyesület képviseletére a társadalmi elnök és/vagy az ügyvezető elnök jogosult oly módon, hogy mindkettőjük egyedül is, önállóan és korlátozástól mentesen jegyzi az egyesületet. Társadalmi elnök Személyén keresztül biztosítja az egyesület társadalmi tekintélyét. Az ügyvezető elnökkel- mindketten önállóan is - képviseli az egyesületet, elnököl az egyesület közgyűlésén. Ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását, szükség esetén végrehajtatja azokat. Eljár az ügyvezető ellen kezdeményezett fegyelmi ügyekben. Ügyvezető elnök Ellátja az egyesület operatív ügyeit. Irányítja az egyesület tudományos és technológiai munkáját, szervezi a tenyészszemléket, kiállításokat, bírálatokat. Az egyesületi célok hatékony megvalósítása érdekében közvetlen kapcsolatot tart Minisztériummal, a tenyésztési hatósággal, a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségével, más állattenyésztő szakmai szervezetekkel. Kapcsolattartása kiterjed az egyesületi tagokra, az egyesületnek szolgáltatást nyújtó magán és jogi személyekre. Számba veszi a különféle pályázati lehetőségeket, pályázatokkal, szponzorálásokkal és más hasonló támogatási formák felkutatásával gyarapítja az egyesület pénzügyi forrásait. Előkészíti az éves szakmai és pénzügyi beszámolót, javaslatot tesz a következő évi költségvetésre, és szakmai munkára. Felel a szakmai munkáért és az egyesület gazdálkodásáért. Szükség esetén önállóan is, mindenkor annak érdekei szerint képviseli az egyesületet. Kapcsolatot tart fenn más tenyésztőszervezetekkel, ápolja a nemzetközi kapcsolatokat. Elvégzett munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek. 3. Az Ellenőrző Bizottság Három tagját a közgyűlés választja meg. A bizottság saját tagjai sorából elnököt választ. Tagjai az egyesület szerveiben más tisztséget nem tölthetnek be. Az Ellenőrző Bizottság a tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek biztosításának, a gazdálkodásnak, öszszességében az egyesület alapszabályszerű működésének legfőbb testületi ellenőrző szerve, amely a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A bizottság megállapításairól a közgyűlésnek írásbeli jelentést tesz. Az ellenőrző bizottság jogosult az egyesület közgyűlésének összehívását kezdeményezni, javaslatot tenni a közgyűlés napirendjére. Az ellenőrző bizottság működését jegyzőkönyv által dokumentálja. Annak vezetéséről az elnök gondoskodik. 4. Az Egyesület vagyona Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, követelések, valamint készpénz, és annak kamatai alkotják. Az Egyesület vagyona a következő forrásokból képződik: Tagdíjak: A tagdíj összegét a Közgyűlés hagyja jóvá. Adományok: Adományozás keretében nyílik lehetőségük a tagoknak, pártoló tagoknak,

11 sportolva, szórakozva 11 valamint egyéb szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy a megállapított tagdíjon felüli befizetésekkel hozzájáruljanak az egyesület tevékenységéhez, nagyobb anyagi lehetőséget biztosító vagyonalap létrehozásához. Szolgáltatások bevételei: Szolgáltatásokat az egyesület tagjai részére önköltségi alapon, kívülállók részére gazdasági kalkuláció alapján végezhet. Az egyesület gazdasági vállalkozásaiból származó nyereség jellegű bevétel. Egyéb bevételek. Az egyesület vagyona csak az I/3. pontban felsorolt feladatokra használható a közgyűlés határozata szerint. Az egyesület tagdíjakból és adományokból származó bevételeit a megszűnés esetének kivételével nem szabad a tagok között felosztani. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 5. Az Egyesület megszűnése Megszűnik az egyesület feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetve a megszűnésének megállapításával. Megszűnés estén a hitelezők kielégítése utáni maradvány vagyont az adott időpontban a tagjegyzékben lévő tagok között egyenlő arányban fel kell osztani. 6. Záró rendelkezések Mindazon kérdésekben, amelyről jelen alapszabály nem rendelkezik, az Egyesületi Törvény a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekre vonatkozó fejezetei, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók. Ezt az alapszabályt az Egyesület közgyűlése február 8-án, Budapesten fogadta el. A tisztújítás következtében előálló módosításokkal 2010-ben, Budapesten erősítette meg. Ezt követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, majd bírósági végzéssel tudomásul vett alapszabály tekinthető érvényesnek. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a április 21-én kelt levelében tályékoztatta az egyesületet, miszerint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 15. (2) és (7) bekezdései alapján rendelkezett a megváltozott adatok átvezetéséről.

12 12 Génmegőrzés készségvizsgák A Waldhofba menekített állomány látképe 1917-ben

13 sportolva, szórakozva 13 A hucul lófajta tenyésztési programja A tenyésztési hatóság által még nem minősített változat 2013.

14 14 Génmegőrzés készségvizsgák

15 sportolva, szórakozva 15 A hucul lófajta tenyésztési programja A fajta leírása A fajtafenntartásért felelős szervezet megnevezése Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete Az eredő törzskönyv megnevezése A fajtának az eredő törzskönyve sajátságos. Elsődlegesen a különféle leírásokból ismerhető meg a fajta, vagyis az in libro kategóriába tartozik. Annyi bizonyos, hogy az első törzskönyvezésre utaló dokumentumok 1877-ből származóak, amikor az 1642 méter tengerszint feletti magasságú Lucsina platón 3500 ha legelővel és erdővel határolva, ismételten ménest alapítottak. A kifejezetten hucul jelleget mutató kancákból 10-vemheset vásároltak. (Gaina 141 cm (4 éves), Kittka 141 cm (5 éves), Lucsina 140cm (7 éves), Kamionka 140cm (4 éves), Zurawna 140 cm (8 éves), Zukawa 141 cm (5éves), Magura 142 cm (5éves), Mechna 140 cm (8 éves), Tatarka 130 cm (5 éves), Bobieka 140 cm (4 éves), és ekkor került felállításra a Stirbul nevű mén is. Ez az állomány az idők folyamán terebélyes törzset alkotott, már csak azért is, mert a kancák számát rövidesen 28-ra gyarapították és megindult a mének folyamatos felkutatása is. Miszka (sz. 1883), Taras (sz. 1893), Hroby (sz. 1898), a Halics nevű községből (Galícia) vásárolt, népies tenyésztésű Goral (sz. 1898). Ez idő tájt került felállításra a Cseremosz és az Ispas nevű, ismeretlen születési idejű, mén is. A korabeli leírások szerint a ménes átlagos marmagassága centiméter volt. Ennek a ménesnek a törzskönyvei az I. világháború folyamán elvesztek, nagyrészt az állomány eltűnt, legalább is azonosítása lehetetlenné vált. Lehet olvasni arról is, hogy az egykori Galícában fekvő Zabi környékének lakossága ezt a típus tenyésztette és szoros genetikai kapcsolatban állt az Osztrák-Magyar Monarchia Lucsinán található ménesével. Az első világháborút lezáró béketárgyalásokat követően immár Romániában újra élesztették a ménest Lucinán, ismeretlen eredetű, vagy nem azonosítható, de a hucul fajtajelleget biztosan mutató kancákkal, a háborút átvészelő két ménnel. Magyarország által alapított turjaremetei ménesben került elhelyezésre az I. világháború után a Monarchia utódállamainak szánt hucul állomány egy része. Egy másik része Bántapusztán került elhelyezésre. A turjaremetei méses törzskönyve a Mezőgazdasági Múzeumban található, annak reprint kiadását közzétette a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete. Mind a turjaremetei, mind a bántapusztai állományt a II. világháború idején a front elől Németországba menekítették. Erről a turjaremetei méneskönyv hiteles információt tartalmaz, a reprint kiadásban is világosan látható. A Turjaremetén tenyésztett állomány szinte teljesen felmorzsolódott, a lengyelek néhány egyedéhez csere útján hozzájutottak. Lengyelországban magyar eredetű kancacsaládokként nyilvántartják ezeket. Mára rendelkeznek a magyar tenyészetek is ezekkel a kancacsaládokkal. A Bántapusztán tenyésztett állománynak tenyésztési naplói nem lelhetők fel, méneskönyvét nem adtak ki. Dr. Anghy Csaba munkáiból ismert, hogy a bántapusztai állományból megmenekült pár egyedet összegyűjtötte és a Fővárosi Állatkertben helyezte el. A jelenlegi magyar állománynak jelentős részét az ezektől a kancáktól felszaporodott ivadékok teszik ki. Lényegében a Trianoni Békeszerződést követően, 1920-tól a kialakult politikai határok között önállóan tenyészt Románia, Lengyelország, Magyarország Csehszlovákia, majd a kettévált Csehország és Szlovákia. Az 1992-ben megalakult Huzul International Federation koordinálásával megindult a tenyészállatcsere, előbb a mének cseréjével, utóbb már a különböző kancacsaládokba tartozó egyedekkel is. Meghatározásra kerültek azok a kancacsaládok, amelyek kétséget kizáróan az egyes tagországokban alakultak ki. Önálló méneskönyve van ma már Magyarországnak, Lengyelországnak, Szlovákiának, Csehországnak. Nem adott ki méneskönyvet eddig Románia. Ausztria méneskönyvében Huzul International Federation tagországaiban tenyésztett hucul lovak és azoknak leszármazottai vannak. A fajta kialakulása, jelenlegi helyzete, várható jövőbeni szerepe A Kárpátokban, a Tisza, a Prut, a Cseremosz, a Putila, a Brodina forrásvidékén, Bukovina, Galicia, Magyarország határterületén élő hucul nép kezén kialakult, jól jellemezhető, primitív lófajta. A fajta a nevét az eredetileg használó népcsoport nevéről kapta, bár olyan forrásmunka is létezik, ami szerint a hucul szó az erdős Kárpátok lovát jelentette először, majd ezt követően lett a lovat használó nép neve. A hucul nép az Észak-Keleti erdős Kárpátok lakója. A Huculvidék (Huzulland, Huzulei) Kelet-Nyugat irányban 200

16 16 Génmegőrzés készségvizsgák kilométerrel, Észak-Dél irányban 100 kilométerrel jellemezhető. A terület úttalan, viszonylag száraz, silány vegetációjú, az 1800-as években alig lakott, megközelítetlen vad terület. Lakosainak száma km2-ként 34, de a Szucsava völgyében mindössze 8. Lovuk egyedül álló, ami máshol sehol sem fordul elő. Az 1800-as évek elején még nem fajta, hiszen nincs szigorú tenyésziránya, hanem típus, ami a huculland -on előforduló minden olyan apró hegyi lovat takart, amit a természetes helyi körülmények, a felnevelés, a tartás szokatlan viszonyaihoz, a mindennapi kemény használathoz, a szerény takarmányozáshoz alkalmazkodás alakított ki. Több évszázados múltját bizonyítja egy 1876-ból származó írás, miszerint bátran húzza terhét a meredek hegyoldal ösvényein, biztosan lépked a szakadékot áthidaló pallón, és vígan üget a vadregényes tölgyesek és fenyvesek hűvös útjain. A fajtát egyértelműen a használat és nem a tenyésztési irány alakította. A hegyi környezetben végzett folytonos munka, a rendkívül hideg télben és forró nyárban több mint 2000 méter magasságban való állandó szabadtartás, a nagyon is szerény takarmányozás, az a bánásmód, amellyel minden primitív kultúrájú lovas nép bánik a maga lovával, roppant igénytelen, hihetetlen ellenálló típust alakított ki. A radautzi, illetve a lucsinai ménes kancáit három ménnel (Goral, Hroby I, Ispas) együtt már 1914 augusztusában Kottingbrunnba telepítették, ahonnét 1918 végén Waldhofba kerültek. A Lucsinán legtöbbet tartott 122 tenyészkancából 50 került ide, az évjárati állománnyal kiegészülve. A többiek lényegében már ekkor elvesztek a tenyésztés számára. Az I. világháborút követő béketárgyalások átrajzolták Közép-Európa térképét. A téma szempontjából fontos terület a HUCUL VIDÉK három utódállam közigazgatási alárendeltségébe került, nevezetesen Románia, Lengyelország, Csehszlovákia kapta ezeket a területeket. A ménes megmaradt egyedeinek (ismételt) feloszlatására 1919-ben került sor. A tenyészanyagot Románia Lengyelország, vásárlás útján Csehszlovákia és Magyarország szerezte meg. A megvásárolt egyedeket 1922-ben Bántapusztán helyezték el. A II. világháború után elindult fajtamentésből (Dr Anghy Csaba a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatójának törekvésével) mára két új magyar kancacsalád terebélyesedett ki. Ezek a 3248 Árvácska (ZO ), és 3249 Aspiráns (ZO ) kancacsaládok. Mindkettő szép számmal van jelen a magyarországi tenyésztésben, sőt genetikai értéküket jellemezvén Ausztriában és Lengyelországban is fellelhetők belőlük. Az 1980-as évek közepétől ideális körülmények közé, az aggteleki karsztra került a fajta. Fél évtized alatt 25 tenyészkancára szaporodott a ménes génbanki állományának szakmai gondozását 1992-től kiváló szakmai harmóniában végzi a (felügyeleti szervének jóváhagyásával és támogatásával) fajtafenntartással megbízott Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete, az Aggteleki Nemzeti Park, és a Fővárosi Állat- és Növénykert. A fajta hazai széleskörű megismertetésével a tenyésztői bázisa egyre gyarapodott. Megsokszorozódott a tenyésztők száma és az aktív kancaállomány, a 2011-ben kiadott méneskönyvben dokumentálva, meghaladja a 220 egyedet. A fajtának új hasznosítási módját vezettük be Az elmúlt évek kutatómunkájának, génmegőrzési tevékenységének köszönhetően kiderült, hogy a visszacsatolt turjaremetei ménes front előli menekítése során Németországba került állományból a lengyelek 12 kancát (egy szérumtelepről) megvásároltak, és máig magyar eredetű családként tartják nyilván azt a hármat, amelyik végül is terebélyes családot alapított. Ezekből a kancacsaládokból ma már rendelkezünk néhány egyeddel és tervbe került további tenyészanyag beszerzése is. Póni- és Kislótenyészt k Országos Egyesülete Kiadványa ( ) Kedvezményezett: Póni- és Kislótenyészt k Országos Egyesülete Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap a vidéki területekbe beruházó Európa

17 sportolva, szórakozva 17 Az állomány nagysága a Tenyésztési Program módosításának benyújtásakor Hucul tenyészkancák nyilvántartása tulajdonosok szerint csoportosítva Neve Azonosító Apja Anyja Tenyésztője Tulajdonosa 730 Hroby XXI-36 Hamis (Lu) IM Goral Ajno HL Goral Boglárka HL Goral Dallam HL Goral Delfin HL Goral Délibáb HL Goral Saci HL Goral Sári HL Goral Selymes HL Goral Sikkes HL Goral Suta HL Goral Süni HL Goral Szerénke HL Goral Szüvellő HL Goral Táncos HL Goral Tengerszem HL Goral Tincs HL Goral Titkos HL Goral Tüzes HL Goral Ursula HL Goral Vackor HL Goral Vadrózsa HL Hroby Adél HL Hroby XXI (Lu) 623 Pietrosu IX-8 (Lu) 4122 Goral Parter (Pol) Ousor Detty 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Ostya 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Nelli 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor Flóra 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Picur 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Ország 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor VIII-20 Anett 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Okos 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Orsi 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Orgona 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor Ara 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Hroby XXI-3 Erna 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor Kandi 4122 Goral Parter (Pol) Ousor Kedves Aggtelek 4122 Goral Parter (Pol) Ousor Borcsa 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor Mici 4122 Goral Parter (Pol) Polan Ország 4122 Goral Parter (Pol) Ousor Delej 4122 Goral Parter (Pol) Ousor Mici 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Ousor Legenda 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Orsi 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Selymes Lucsinai Állami Ménes, Románia Dr. Németh Zoltán, 2317 Sziget-csép Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő,

18 18 Génmegőrzés készségvizsgák Hroby Álom HL Hroby Anita HL Hroby Anka HL Hroby Arany HL Hroby Árven HL Hroby Askam HL Hroby Bájos HL Hroby Becses HL Hroby Békés HL Hroby Bíbor HL Hroby Bigyó HL Hroby Bogárka HL HL Hroby Boglárka HL Hroby Bolyhos HL Hroby Boróka HL HL Hroby Borostyán HL Hroby Borsó HL Hroby Bűvös HL Hroby Cirbolya HL Hroby Csenge HL Hroby Csillag HL Hroby Csinos HL HL Hroby Csöpke HL Hroby Darázs HL HL Hroby Déva HL Hroby Duna HL Hroby Wilia (Pol) IM Hroby XXI-32 (Lu) Polan Zafir 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Orsi 4677 Hroby Grad (Pol) Ousor Borcsa 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Tüzes 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Nemes 3804 Hroby XXI-32 (Lu) Polan Nomád 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Tengerszem 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Pepi 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Ormos 4677 Hroby Grad (Pol) Ousor Lankás 4677 Hroby Grad (Pol) Ousor Ara 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Szerénke 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Origo 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Naiv 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Ország 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Nelli 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Szüvellő 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Pikó 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Szüvellő 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Ormos 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Nomád 4677 Hroby Grad (Pol) Goral Selymes 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Orsi 4677 Hroby Grad (Pol) Ousor Lidia 4677 Hroby Grad (Pol) Polan Rubin 4677 Hroby Grad (Pol) Hroby Buga 2188 Hroby XXI-50 (Lu) Goral Wilga II (Pol) Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Gladyszowi Állami Ménes, Lengyelország ANP, Jósvafő,

19 sportolva, szórakozva 19 Ousor Dea HL Ousor Derce HL Ousor Derengő HL Ousor Derenk HL Ousor Diana ZO Ousor Dina HL Ousor Dolina HL Ousor Dongó HL Ousor Donna HL Ousor Dóra HL Ousor Doroti HL Ousor Dudás HL Ousor Edina ZO Ousor Enikő ZO Ousor Flóra ZO Ousor Gertrúd ZO Ousor Lankás ZO Ousor Lidia ZO Ousor Mici ZO Polan Naiv ZO Polan Nelli ZO Polan Nemes ZO Polan Nomád ZO Polan Nóri ZO Polan Optika ZO Polan Ordas ZO Polan Orgona ZO Ousor Egér Polan Pepi 4912 Ousor Egér Goral Ursula 4912 Ousor Egér Goral Szüvellő 4912 Ousor Egér Goral Szerénke 1623 Ousor-13 (Sk) Goral Ulrika 4912 Ousor Egér Goral Saci 4912 Ousor Egér Ousor Lankás 4912 Ousor Egér Hroby Bolyhos 4912 Ousor Egér Polan Ordas 4912 Ousor Egér Polan Nóri 4912 Ousor Egér Polan Origo 4912 Ousor Egér Polan Pikó 2028 Ousor-26 (Sk) Goral Záli 2028 Ousor-26 (Sk) 3255 Hroby Krisztina 2028 Ousor-26 (Sk) Goral Ulrika 2028 Ousor-26 (Sk) Ousor Ara 2967 Ousor VI-61 Tornádó Ousor Borcsa 2967 Ousor VI-61 Tornádó Ousor VIII-20 Anett 2967 Ousor VI-61 Tornádó Ousor Gertrúd 3139 Polan (Pol) Ousor VIII-31 Adél 3139 Polan (Pol) Ousor Borcsa 3139 Polan (Pol) Ousor Gertrúd 3139 Polan (Pol) Ousor Zsálya 3139 Polan (Pol) Ousor Delej 3139 Polan (Pol) Ousor Lidia 3139 Polan (Pol) Ousor Ara 3139 Polan (Pol) Hroby XXI-3 Erna Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő Fővárosi Állat- és Növénykert, Jósvafő ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő,

20 20 Génmegőrzés készségvizsgák Polan Origo ZO Polan Ormos ZO Polan Orsi ZO Polan Ország ZO Polan Panni ZO Polan Pepi ZO Polan Picur ZO Polan Pikk ZO Polan Pikó ZO Polan Rózsa ZO Polan Rubin ZO Polan Zafir ZO Prislop Alma HL Prislop Árvácska HL Prislop Avarka HL Prislop Babér HL Prislop Bársony HL Prislop Bestia HL Prislop Zita HL Prislop Zola HL Prislop Zóra HL Hroby Bögöly Csengő HL Ousor Nárcisz HL Hroby Hella HL Goral Sudárka HL Ousor Lili HL HL Gurgul IX-6 Ryska IM Polan (Pol) Ousor Kandi 3139 Polan (Pol) Ousor Lavina 3139 Polan (Pol) Ousor Delej 3139 Polan (Pol) Ousor Flóra 3139 Polan (Pol) Ousor Borcsa 3139 Polan (Pol) Hroby XXI-3 Erna 3139 Polan (Pol) Ousor Lidia 3139 Polan (Pol) Ousor Kandi 3139 Polan (Pol) Ousor Flóra 3139 Polan (Pol) Ousor Delej 3139 Polan (Pol) Ousor Ara 3139 Polan (Pol) Ousor Edina 4501 Prislop IX-90 (Lu) Ousor Legenda 4501 Prislop IX-90 (Lu) Goral Titkos 4501 Prislop IX-90 (Lu) Goral Suta 4501 Prislop IX-90 (Lu) Polan Zafir 4501 Prislop IX-90 (Lu) Hroby Wilia (Pol) 4501 Prislop IX-90 (Lu) Polan Picur 4501 Prislop IX-90 (Lu) Polan Rózsa 4501 Prislop IX-90 (Lu) Goral Saci 4501 Prislop IX-90 (Lu) Polan Ordas 3804 Hroby XXI-32 (Lu) Ousor Kedves Aggtelek 4905 Ousor IX-51 (Lu) Hroby Füles Csacsi 3804 Hroby XXI-32 (Lu) Hroby XX-64 Oszi (Lu) 2966 Goral XVI-82 Zénó (Lu) Polan Nemes 4912 Ousor Egér Goral Sudárka Gurgul IX (Top) 2191 Gurgul VII-23 (Top) Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Fővárosi Állat és Növénykert, 1146 Bp. Fővárosi Állat és Növénykert, 1146 Bp. Fővárosi Állat és Növénykert, 1146 Bp. ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő ANP, Jósvafő, Tamus Antal, 3301 Eger, Töviskes völgy 704 hrsz. Bozsik István, 2371 Dabas, Nefelejcs u. 4. Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő Kocsis Imre, Perkuta Bogdany Anton, Tvrdosovce, Szlovákia Bácskay Alice Anna, Varbó, Szabadság u. 14. Baranyai Gábor, 2528 Úny, Dózsa Gy. U. 8. Bozsik István, 2371 Dabas, Nefelejcs u. 4. Csanki András, 2896 Szomód, Akácfa u. 10. Csanki András, 2896 Szomód, Akácfa u. 10. Csontos Béla, 3896 Telkibánya, Rákóczi út 42.

Neve Azonosítója Apja Anyja Tenyésztője Tulajdonosa

Neve Azonosítója Apja Anyja Tenyésztője Tulajdonosa 730 Hroby XXI-36 Hamis (Lu) Goral Ajno Goral Boglárka Goral Dallam Goral Delfin Goral Délibáb Goral Saci Goral Sári Goral Selymes Goral Sikkes Goral Suta Goral Süni Goral Szerénke Goral Szüvellő Goral

Részletesebben

készségvizsgák sportolva, szórakozva

készségvizsgák sportolva, szórakozva készségvizsgák sportolva, szórakozva Készítette: Dr. Mihók Sándor Németh Zoltán Szerkesztette: Dr. Mihók Sándor Nyomdai előkészítés: Erdélyi Bálint Készült: A Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete

Részletesebben

Genetikai vizsgálatok felhasználása a hucul genetikai diverzitásának őrzésében, illetve a fajtafenntartásban

Genetikai vizsgálatok felhasználása a hucul genetikai diverzitásának őrzésében, illetve a fajtafenntartásban Genetikai vizsgálatok felhasználása a hucul genetikai diverzitásának őrzésében, illetve a fajtafenntartásban Egy fajtát létrehozó hím- és nőivarú egyedek száma és minősége meghatározza a fajta genetikai

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI HUCUL KISLÓ TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA (tervezet)

A MAGYARORSZÁGI HUCUL KISLÓ TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA (tervezet) A MAGYARORSZÁGI HUCUL KISLÓ TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA (tervezet) Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete A MAGYARORSZÁGI HUCUL KISLÓ TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 2 A magyarországi hucul kisló tenyésztési programja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2009. április 9.

ALAPSZABÁLY 2009. április 9. ALAPSZABÁLY 2009. április 9. 2 ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. Szervezet neve: Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) 2.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László A minisztérium feladatai a védett őshonos állatfajták megőrzésével és genetikai fenntartásával kapcsolatban Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László Jogi szabályozás -az

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A l a p s z a b á l y

A l a p s z a b á l y KONCENTRÁLT TEJŰ FAJTÁK TENYÉSZTŐ EGYESÜLETE 4032. Debrecen, Böszörményi út 138. 52/508-437 Fax: 52/486-285, beri@agr.unideb.hu KONCENTRÁLT TEJŰ FAJTÁK TENYÉSZTŐ EGYESÜLETE 4032 Debrecen, Böszörményi u.

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben 1./ Az Egyesület neve: Magyar Anyagtudományi Egyesület (Rövidítve: MAE) Angol nyelvű

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben