VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM U~ z<,,, 5) Irományszám :,/ Érkezett 'L OIZ JA N J DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter Gőgös Zoltán úr országgyűlési képviselő részére Ügyiratszám : PTKF/ /2011. MSZP Országgyú7ési Képvisel őcsoportja BUDAPES T Széchenyi rkp Tisztelt Képviselő Úr! A Házszabály 91. -a alapján K/5359 számon hozzám benyújtott, Mi lesz az állattenyésztéssel? című írásbeli kérdésére a következő választ adom. Magyarországon az állattenyésztés kiemelt támogatásban részesül mind EU-s, mind pedig nemzeti költségvetésből. Fontos leszögezni, hogy a nemzeti támogatások mintegy 80%-a az állattenyésztést segítik, a költségvetési zárolások nem csökkentetté k az ezen célra kifizethető forrásokat. Képvisel ő úr kérdésében szerepl ő negatív megállapításokkal szemben 2012-ben a már m űköd ő támogatási konstrukciók mellett új jogcímek is meghirdetésre kerülnek, mint például az évente mintegy 13 milliárd F t keretösszegű Kérődző Szerkezetátalakítási és Fejlesztési Program és még az év elején meghirdetésre kerülő élőállatok vásárlását segítő kedvezményes hitelprogram. Képviselő úr ugyan a nemzeti támogatásokra vonatkozó költségvetési zárolások miat t tette fel kérdését, de engedje meg, hogy szélesebb áttekintést adjak az állattenyésztés i támogatások jöv ő évi kilátásairól. Az állattartók számára elérhető EU-s forrásokat két fő csoportba sorolhatjuk : - Közvetlen támogatások : a SAPS borítékon belül különleges támogatást indítunk a húsmarha és a juh ágazatokban Kérődző Szerkezetátalakítási és Fejlesztés i Program címen, évi 44,53 millió euró (azaz kb. 13 milliárd forint) értékben, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon: (06 1) Fax : (06 1)

2 valamint folytatjuk a különleges tejtámogatást a következő években is, év i 44,86 millió euró (azaz kb. 13 milliárd forint) értékben ; Vidékfejlesztési támogatások : az ÚMVP-n belül az I. és II. tengely egyaránt tartalmaz kifejezetten az állattenyésztéshez kapcsolódó, valamint horizontális, így az állattartók számára is elérhet ő jogcímeket. I. Uniós közvetlen támogatások A VM már első félévében előkészítette azokat a támogatási konstrukciókat, amelyek 2012-től kezdődően alkalmasak a kifutó állattenyésztési top-up támogatások pótlására. E konstrukciókat az érintett termékpálya bizottságok július végén megtárgyalták és támogatták. A hazai kifizetésekhez szükséges jogszabályokat első negyedéve során elkészítjük, s ezzel párhuzamosan intenzív tájékoztatás i kampányt folytatunk annak érdekében, hogy a kérelembenyújtási id őszakban a lehető leggördülékenyebben menjen minden. A különleges tejtámogatás lényegében változatlan szakmai feltételekkel folytatódik. A meglév ő szerkezetátalakítási programok (zöldség-gyümölcs és dohány) mellet t elindítjuk a húsmarkát és a juhot tömörít ő, ún. kér ődz ő szerkezetátalakítási programot. Minden olyan gazdálkodó bejelentkezhet a programba, aki a referenci a időszakban (2011) tartott anyatehenet, hízottbikát vagy anyajuhot, valamin t rendelkezik SAPS jogosult területtel. Szintén feltétel a bejelentkező gazdálkodóva l szemben, hogy vállalja a szerkezetátalakítási nemzeti programban el őírtakat. A kér ődző szerkezetátalakítási és fejlesztési programban a gazdálkodó három lehet őség közül választhat: referencia időszakban tartott állatlétszám alapján kalkulált referencia foglalkoztatási szintet megőrzi úgy, hogy abban saját munkaidejét i s elszámolhatja ; - támogatási id őszakban árbevételének legalább 10%-át meghatározot t beruházásra fordítja ; - részt vesz meghatározott szakmai képzésen. II. Vidékfejlesztési támogatások A időszakban rendelkezésre álló uniós forrásokat az id őarányosnál jóva l nagyobb mértékben kötötte le az el őző kormányzat. Ennek ellenére a VM megtett minden erőfeszítést, hogy az állattartók (is) megfelelő finanszírozást találjanak fejlesztési terveikhez. Az ÚMVP-s jogcímek közül kifejezetten az állattartók által igénybe vehet ő jogcímnek tekintendők a következők : - tej ágazat szerkezetátalakítását célzó állatjóléti intézkedés ; - a juh- és kecskefélék elektronikus jelöl őeszközeinek beszerzéséhez nyújtott támogatás ; 2

3 őshonos állatok tenyésztésének támogatása; valamint a baromfi telepek korszerűsítéséhez (beleértve: tojótyük-tartás berendezései) nyújtott támogatás. Közvetetten szintén az állattartókat részesíti el őnyben az AKG támogatások jelent ős része, különösen azok a gyepes célprogramok, amelyek minimálisan teljesítend ő állatsűrűséget követelnek meg legel ő állatfajokból. A Natura 2000 és a KAT támogatásban részesül ő területek számottev ő hányadát ugyancsak állattartók használják. Az olyan horizontális intézkedések, mint pl. az I. tengelyes fiatal gazda induló támogatás vagy a III. tengelyes mikrovállalkozás-fejlesztés szintén elérhet őek az állattartók számára. III. Nemzeti támogatások Az agrártárca mindent megtesz annak érdekében, hogy az állattenyésztést segít ő nemzeti támogatások éves m űködtetéséhez a források rendelkezésre álljanak évben az alábbi állattenyésztést szolgáló nemzeti támogatások m űködtetését tervezzük : A nemzeti állatjóléti támogatások célja a baromfi és sertés ágazatban az állatjólét i kötelezettségvállalás ellentételezése. A támogatási programokat a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet és a 140/2007. (XI. 28. ) FVM rendelet tartalmazza, melyeket az EU Bizottság notifikációs eljárás keretében hagyott jóvá. Állatjóléti támogatásokra összesen millió Ft kerül kifizetésre, amelyb ől 6,0 Mrd Ft a sertés-, 4,0 Mrd Ft pedig a baromfiágazat támogatását segíti. Egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése támogatás célja az állatállományoka t veszélyeztet ő egyes állatbetegségek megelőzése, felszámolása, figyelemmel kisérése, valamint egyes zoonózisok megel őzése a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletbe n foglaltak szerint. A évben e jogcímre millió forint kifizetését tervezi a tárca. E keret terhére a évről áthúzódó kifizetések és a évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető. Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összeg ű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (XI.3.) FVM rendelet értelmében a szarvasmarha, a baromfi és sertés ágazatban nyújtunk támogatást azon termel ők részére, akik termeltetési szerz ődést kötnek az állattartókkal. A támogatás célja a rendezett piaci kapcsolatok kialakulásának el ősegítése. A évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint. Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási támogatások célja, az állattartó telepeke n keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítése és ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése. A évben e jogcímre millió forint kifizetését tervezi a tárca. E keret terhére a évr ő l áthúzódó kifizetés és a évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthet ő. 3

4 Az állattenyésztési feladatok támogatásának jogalapját a tenyésztésszervezés i feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeir ől szóló 27/2009. {III. 1$.) FVM rendelet adja. A támogatás célja a hazai tenyészállat állomány genetika i min őségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának el ősegítése egyes támogatott célterületekhez, törzskönyvezéshez, teljesítményvizsgála t végzéséhez, tenyészérték megállapításához kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítése. A évi keret 906, 3 millió forint. A évre vonatkozó, 2012-ben kifizetésre kerülő nemzeti forrásból származó top up támogatásra a gazdasági válság ellenére 24 milliárd forint kifizetésére nyíli k mód. A zárolás ezt a jogcímet nem érinti. Ezen támogatás keretében az állattenyésztés i ágazatok (szarvasmarha, juh) részesülnek a lehetőségek szerinti legmagasabb támogatási mértékben. A vidékfejlesztési miniszter 132l2011.(XII.22.) számú rendelete értelmében a hízottbika történelmi bázis jogosultságonként, illetve kiegészít ő történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb ,- Ft, az anyatehén egyedenkén t legfeljebb ,- Ft, extenzív körülmények közötti szarvasmarhatartás eseté n történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb ,- Ft top up támogatás vehet ő igénybe. A tej top-up támogatás literenként 4,0 Ft. Az anyajuhok után egyedenkén t legfeljebb 1 220,- Ft támogatás jár az állattartóknak, ami az uniós el őírások szerint i maximális támogatási szint, amit anyajuhonként forintra növelt de minimí s támogatással egészítünk ki. A kedvez őtlen adottságú területeken tartott anyajuhok után 1930 Ft/ egyed kiegészít ő top up támogatást is nyújtunk. Az anyakecskék után Ft/egyed a támogatás. Fontos kiemelni, hogy a évi top up, és a szerkezetátalakítási támogatá s kifizetését tervezzük. A 2012, évi top up kifizethet őségét nem kis mértékben a Bizottság által elfogadott magyar számítási módszertan teszi lehet ővé, amely csökkenti az ún. kötelező moduláció támogatáscsökkentő hatását. Az állattenyésztés fejlesztését szolgálja több hitelprogram is. - MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram: A Hitelprogramban, melynek 1 5 milliárd forintos keretösszegéb ől 10 milliárd Ft az állattenyésztésre lett elkülönítve, a KKV kritériumoknak megfelel ő mezőgazdasági termel ők, halgazdálkodók, a baromfi- és sertéságazatban m űködő integrátorok vehetne k részt. Terveink szerint 2012 els ő negyedévében a program átalakítása során a hitelcélok közé beemelésre kerül az állatvásárlás finanszírozását szolgál ó hitelcél, amely többek között kapcsolódik a Nemzeti Földalap állattartási cél ú földbérleti pályázati kiírásához. - Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel: A Folyószámlahitel a KKV kritériumoknak megfelel ő mezőgazdasági termel ők kedvezménye s finanszírozását szolgálja, kamattámogatott, szabad felhasználású hitellel. Az állattartást segíti a most kiírt 64 ezer hektárnyi állami földbérleti pályázata is, ahol előnyt élveznek az állattartásra vállalkozó jelentkezők. A Nemzeti Földalapkezel ő 4

5 Szervezet elkezdte az állami földterületek haszonbérleti pályázatainak közzétételét. Ennek megfelel ően a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet az eljárásnál a helyben lakó, életvitelszer űen mezőgazdasági tevékenységet folytató termel őket hozza helyzetbe, é s a haszonbérbe adást állattartáshoz köti. A nyerteseknek vállalniuk kell, hogy öt évig két hektáronként egy nagyállat egységnek (500 kg él ősúlyú állat) megfelel ő állatállományt alakítanak ki. A támogatási-szabályozási környezet vizsgálatán túl az ágazat helyzeténe k tárgyilagos megítéléséhez elengedhetetlen a piaci folyamatok, és ezen belül a termelői árak értékelése is. Az állattenyésztési ágazatok jövedelemhelyzetét a költségvetési pénzügyi transzferek mellett a realizálható árak is alapvet ően meghatározzák. A 2011/2012. évekre vonatkozóan a piaci helyzetr ől az alábbi áttekintő tájékoztatást adom. Az állattenyésztési ágazatok helyzete 2011-ben viszonylag kedvez ően alakult a korábbi évekhez képest. A megemelkedett termel ői árak sokat könnyítettek a tenyésztők helyzetén. A kedvező tendenciák a jelenlegi információk alapján 2012-ben is érvényesülhetnek. L Baromfi és tojás ágazat 2011-ben a baromfihús árak az elmúlt 5 év átlaga felett, a szezonális trendekne k megfelel ően alakultak az év folyamán, a magyar árak pedig szokás szerint követték a z uniós trendeket, azonban az EU-s átlagár alatt voltak. Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 17%-kal volt magasabb 2011 els ő 1.1 hónapjában, az el őző év azonos időszakához képest. Ez éves átlagban 249 Ft/kg termelői árat jelentett. A vágópulyka élősúlyos termelői ára 13,5%-kal volt magasabb az el őző év azonos id őszakához képest, ami 350,5 Ft/kg termel ői árat jelentett. Az Európai Bizottság el őrejelzése szerint 2012 els ő hónapjaiban jelentős ármozgásra nem kell számítani első felében a tojás árak az elmúlt öt év átlaga alatt alakultak, majd a nyá r folyamán el őször egy lassabb, ősszel (44. héttől) pedig egy meredek áremelkedé s indult el. A jelenleg is tartó áremelkedésben a legnagyobb szerepet a hagyományo s ketrecek cseréje miatt bekövetkező áruhiány játssza, és ez várhatóan a következő hónapokban is folytatódik. Az AKI legfrissebb adatai szerint az 50. héten a tojás csomagolóhelyi átlagára (mére t és tálcás kiszerelések átlaga) 21,85 Ft/db volt, ami 28%-kal magasabb az egy évve l korábban mértnél. 2. Sertés ágazat Az év eleji alacsony árak miatt februárban meghirdetett magántárolás hatására az árak tavaszra a szezonális átlag felett stabilizálódtak. A szezonálisan jellemz ő őszi áresés 5

6 nem következett be, s őt október-november folyamán a vágósertés ára továb b emelkedett. Az előrejelzések szerint a következ ő hónapokban kismértékű, szezonáli s árcsökkenés várható a sertéshús piacán, majd tavasztól újra emelked ő árakra lehe t számítani. Az AKI legfrissebb adatai szerint az 52. héten a vágósertés termelői átlagára, hasított meleg súlyban 473,71 Ft/kg, ami mintegy 100 forinttal (25,8%) magasabb az eg y évvel korábban mértnél. 3. Tej éstejtermék ágazat A tej és tejtermék ágazatban tapasztalt árak egész évben kielégítő, stabil szinte n voltak, és folyamatosan emelkedtek. A nyerstej termel ői átlagára 2011 novemberébe n 91,87 Ft/kg volt az AKI legutóbbi adatközlése szerint, ami mintegy 15%-kal magasab b az előző év azonos időszakában mérthez képest. A gyenge forintárfolyam kedvez őtlen hatása, hogy egyre nagyobb mennyiség ű nyerstej értékesül els ősorban az olasz spot piacokon, ami relatív tejhiányt is okozhat. 4. Szarvasmarha ágazat A vágómarha árak az Európai Unióban 2011 folyamán végig jelent ősen az elmúlt évek átlaga felett alakult a kiváló export lehet őségek miatt. Az árak 2011-ben folyamatosan emelkedő tendenciát mutattak. Az AKI adatai szerint a vágótehén ára az 52. héten, R3 min őségi osztályban, hasított súlyban 709,76 Ft/kg volt, ami 47,2%-kal magasabb a z előző év azonos id őszakában mértnél. A törökországi exporttal kapcsolatos magyar problémák megoldása után a szarvasmarha ágazat piaci kilátásai a 2011-es évhez hasonlóan pozitívan alakulhatnak. 5. Juh és kecske ágazat 2011-ben a juh és kecske ágazat esetében az el őző évekhez hasonlóan alakult a z élőbárány export. Az él őbárány kiviteli ára egész évben a 2010-es árszint felett alakult. A kínálat csökkenése jelentős áremelkedést indított el a hazai él ő bárány termelő i árakban, hiszen január és november között közel 40%-os áremelkedés vol t megfigyelhető. A novemberi él ő bárány termel ői árak 981 Ft/kg körül ingadozott az AKI PAIR adatbázisa szerint. A könny ű bárány 11 hónap alatt szintén 40%-o s áremelkedést realizált (1032 Ft/kg), míg a nehéz bárány 55%-os árnövekedést (92 4 Ft/kg) tudott elérni. 6. Takarmánygabonák és alapanyagok piaci helyzet e A hazai takarmánygabona árak a nemzetközi folyamatoknak megfelel ően változtak 2011-ben. Az év közepéig stabilan magas árszintek 2011 második felébe n takarmánybúzánál ezer Ft/t, takarmányárpánál ezer Ft/t körül stagnáltak, míg a takarmánykukorica piacán határozott kb. 25%-os árcsökkenés történt, a jelenlegi árszint ezer Ft/t. A takarmányozáshoz felhasznált egyéb termékek (pl. szójadara) árfolyama a decemberi kisebb mérték ű emelkedés ellenére 2011 utolsó 6

7 hónapjaiban ugyancsak határozott csökkenést mutatott a nemzetközi piacokon. A takarmányozáshoz felhasznált fő alapanyagok árcsökkenése enyhíteni fogja az állattenyésztési ágazatokra nehezedő nyomást. A korábban említett kedvezménye s MFB forgóeszköz-hitelprogram egyik kifejezett célja pont a magas takarmányára k miatti többletköltségeknek az olcsóbb finanszírozáson keresztül történ ő enyhítése volt. Képvisel ő úr konkrét kérdésében foglaltakra összegezve kijelenthetjük, hogy a z állattenyésztést segít ő nemzeti támogatásokhoz a források rendelkezésre állnak, a z éves m űködtetés a évre elfogadott költségvetés alapján biztosított. A stabilizálódó árak és a költségvetési transzferek hatása az egyes alágazato k tekintetében ugyan eltérő mértékben az állattenyésztés pozíciójának a javulását vetít i el őre. Képviselői tevékenységéhez további sok sikert kívánva megköszönöm, hogy kérdéseivel is segíti munkánkat! Budapest, január Üdvözlettel: 7

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2016. november 10. A mezőgazdasági

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM

VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett k 2'3'5- //t DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter PTKF/2009-2/201 3 Ivády Gábor ár országgyűlési képviselő részére ORSZÁGGY ŰLÉS IRODAHÁZA BUDAPEST Széchenyi rkp. 19. 1358

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013.

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. február 22-23. Budapest I/1. Agrárgazdasági helyzetkép - 2012. I-III. negyedévében

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

A 2011. évi agrártámogatási rendszer

A 2011. évi agrártámogatási rendszer A 2011. évi agrári rendszer Az agrár- és vidékfejlesztési okra 2011. évben 590 Mrd Ft áll rendelkezésre, beleértve a nemzeti finanszírozású-, az EU társfinanszírozással működő-, valamint az EU által közvetlenül

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Az sertés-egészségügy aktuális

Az sertés-egészségügy aktuális Az sertés-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Sertésegészségügyi szakmai nap Oroszháza Gyopárosfürdő,

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások. Székesfehérvár, 2014.11.27.

Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások. Székesfehérvár, 2014.11.27. Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások Székesfehérvár, 2014.11.27. 2 az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon KAP I. pillér közvetlen támogatások (uniós forrás) - FM

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

A lúdágazat helye és szerepe a magyar állattenyésztésben

A lúdágazat helye és szerepe a magyar állattenyésztésben A lúdágazat helye és szerepe a magyar állattenyésztésben Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kiskunfélegyháza, 2016. szeptember 9. Piaci információk

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 Potori Norbert Martonvásár, 2014. szeptember 25. Magyarország KAP pénzügyi kerete 2016-2020 (pénzügyi év) + 15% Pillérek közötti átcsoportosítás -15%

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015 Budapest 2015. szeptember A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kiskérődző és Juhtenyésztési Alosztály

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Sárecz László Agrárpiaci Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Budapest, NAK konferencia 2017. Április 10. A tejpiac helyzete A tejpiac stabil,

Részletesebben

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás 2014-ben Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Keszthely, 2014. január 16. Helyzetkép A beruházások

Részletesebben

'Fwil l "wu iviiniszterelnökség

'Fwil l wu iviiniszterelnökség 111111 u I 'Fwil l "wu iviiniszterelnökség Farkas Gergely országgyűlési képviselő részére Jobbik képviselőcsoportja Országgyűlés Hivatala Irományszám : k\ Il 0 9 2A ) A Érkezett : 2016 JÚN 15. 2016. június

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon. Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége

Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon. Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége Év Agrárembere ÁLLATTENYÉSZTÉS kategóriában: Dr Füller Imre Korszakváltás zajlik a

Részletesebben

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László A minisztérium feladatai a védett őshonos állatfajták megőrzésével és genetikai fenntartásával kapcsolatban Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László Jogi szabályozás -az

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

Vidékfejlesztés 2014-2020

Vidékfejlesztés 2014-2020 Vidékfejlesztés 2014-2020 Kunszentmiklós 2014. február 26. Kis Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály AZ EMVA-FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Most zárult egy hét éves költségvetési időszak az Európai Unió

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2012. I. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A tej

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1998 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 25. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 8/2013. (II. 18.) VM rendelete az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri

Részletesebben

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A HÚSMARHATENYÉSZTÉSBEN. Dr. WAGENHOFFER ZSOMBOR ügyvezető igazgató

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A HÚSMARHATENYÉSZTÉSBEN. Dr. WAGENHOFFER ZSOMBOR ügyvezető igazgató IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A HÚSMARHATENYÉSZTÉSBEN Dr. WAGENHOFFER ZSOMBOR ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Globális kérdések Marhahús fogyasztás alakulása Összességében növekszik a világban Fejlett országokban

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUM FROM VM PTKF Parlamentl oszt. 7550004 (Wed)Jun 25 2014 14 :02/ST. 14 :02/No.7e59e0S133 P FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUM i ományszfasr) Q3j i rkez>fttw 2014 i 2 5. l DR. FAZEKAS SÁNDOR miniszter Ügyiratszám

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 33. szám 5679 1. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Minisztérium I. A célok meghatározása, felsorolása A Földművelésügyi Minisztérium (FM) fő feladata az agrárium, az élelmiszer-feldolgozás, valamint a természet- és környezetvédelem

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Piaci intézkedések 2015-2020

Piaci intézkedések 2015-2020 Piaci intézkedések 2015-2020 Tarpataki Tamás agrárpiaci főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Fiatal Gazda Konferencia, 2015. február 27. KAP kiadások alakulása 1980-2020 (folyó árakon) 70 60 EU-10

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A MAGYAR BAROMFIÁGAZAT

A MAGYAR BAROMFIÁGAZAT CEPO KONFERENCIA ÉS WORKSHOP, KESZTHELY, 2013. OKTÓBER 18 A MAGYAR BAROMFIÁGAZAT FEJLESZTÉSI (TÚLÉLÉSI?) STRATÉGIÁJA Dr. Csorbai Attila Világ hústermelése Me.: millió t marha sertés baromfi 38,3 35,8 15,2

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. április-május 2013/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem változások... 1 2. Biztosítási díjtámogatás 2013... 2 3. EMVA támogatások határidő változások... 2 4. Erdészeti jogcímek...

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 197. szám 81683 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 78/2016. (XII. 12.) FM rendelete az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

Gyorsító pályán a Vidékfejlesztési Program pályázatai

Gyorsító pályán a Vidékfejlesztési Program pályázatai Gyorsító pályán a Vidékfejlesztési Program pályázatai Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Nyugat-magyarországi Agrárfórum 2017. május 19. Pápai Agrárexpo Európai

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

A támogatáspolitika legújabb fejleményei a finanszírozás szemszögéből

A támogatáspolitika legújabb fejleményei a finanszírozás szemszögéből A támogatáspolitika legújabb fejleményei a finanszírozás szemszögéből Szentirmay Zoltán Főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Budapest 2017. március 22. Az agrártámogatások aránya az adózás előtti

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, amelyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 37. szám 7011 V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 32/2012. (IV. 2.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 1. oldal 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

2 Ugyanakkor a piac szereplőinek számos új ismeretanyagot kell elsajátítaniuk. A jövőben sertéstartással foglalkozni kívánó alapanyag termelőnek az el

2 Ugyanakkor a piac szereplőinek számos új ismeretanyagot kell elsajátítaniuk. A jövőben sertéstartással foglalkozni kívánó alapanyag termelőnek az el FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER Országgyűlés Hivatala lroményszám; V / -$ 3 i 1 71670/1/2004. Dr. Martonosi György úrérkezett : 2004 ÁPR 1 3, országgyűlési képviselő Fidesz-MPSZ Országgyűlési

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

/2015. szeptember 7./

/2015. szeptember 7./ /2015. szeptember 7./ I. FELVÁSÁRLÁS Tejfelvásárlás az Európai Unióban Az EU tejfelvásárlása 2015. első negyedévében elmaradt a 2014. évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlését követően azonban

Részletesebben

111/2013. (XII. 7.) VM rendelet

111/2013. (XII. 7.) VM rendelet Változások - 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 1. oldal, 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol termelése,értékesítése és export-importja 004 Anyatehén támogatás

Részletesebben

I. A támogatás jogszabályi alapja

I. A támogatás jogszabályi alapja A Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal. TÁJÉKOZTATÓ a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 10. szám augusztus 28.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 10. szám augusztus 28. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 10. szám 2007. augusztus 28. Tartalomjegyzék Szeptemberben

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

MVH hírlevél 58. szám, 2013.január 25

MVH hírlevél 58. szám, 2013.január 25 MVH hírlevél 58. szám, 2013.január 25 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 58. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap. Bonyhád 2014. június 19.

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap. Bonyhád 2014. június 19. Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap Bonyhád 2014. június 19. 1 Helyzetkép a mezőgazdaság teljesítménye 2013-ban az MSZR első előzetese szerint a mezőgazdaság kibocsátása folyó áron

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása 19846 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 137. szám A földművelésügyi miniszter 58/2015. (IX. 24.) FM rendelete a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben