VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM U~ z<,,, 5) Irományszám :,/ Érkezett 'L OIZ JA N J DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter Gőgös Zoltán úr országgyűlési képviselő részére Ügyiratszám : PTKF/ /2011. MSZP Országgyú7ési Képvisel őcsoportja BUDAPES T Széchenyi rkp Tisztelt Képviselő Úr! A Házszabály 91. -a alapján K/5359 számon hozzám benyújtott, Mi lesz az állattenyésztéssel? című írásbeli kérdésére a következő választ adom. Magyarországon az állattenyésztés kiemelt támogatásban részesül mind EU-s, mind pedig nemzeti költségvetésből. Fontos leszögezni, hogy a nemzeti támogatások mintegy 80%-a az állattenyésztést segítik, a költségvetési zárolások nem csökkentetté k az ezen célra kifizethető forrásokat. Képvisel ő úr kérdésében szerepl ő negatív megállapításokkal szemben 2012-ben a már m űköd ő támogatási konstrukciók mellett új jogcímek is meghirdetésre kerülnek, mint például az évente mintegy 13 milliárd F t keretösszegű Kérődző Szerkezetátalakítási és Fejlesztési Program és még az év elején meghirdetésre kerülő élőállatok vásárlását segítő kedvezményes hitelprogram. Képviselő úr ugyan a nemzeti támogatásokra vonatkozó költségvetési zárolások miat t tette fel kérdését, de engedje meg, hogy szélesebb áttekintést adjak az állattenyésztés i támogatások jöv ő évi kilátásairól. Az állattartók számára elérhető EU-s forrásokat két fő csoportba sorolhatjuk : - Közvetlen támogatások : a SAPS borítékon belül különleges támogatást indítunk a húsmarha és a juh ágazatokban Kérődző Szerkezetátalakítási és Fejlesztés i Program címen, évi 44,53 millió euró (azaz kb. 13 milliárd forint) értékben, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon: (06 1) Fax : (06 1)

2 valamint folytatjuk a különleges tejtámogatást a következő években is, év i 44,86 millió euró (azaz kb. 13 milliárd forint) értékben ; Vidékfejlesztési támogatások : az ÚMVP-n belül az I. és II. tengely egyaránt tartalmaz kifejezetten az állattenyésztéshez kapcsolódó, valamint horizontális, így az állattartók számára is elérhet ő jogcímeket. I. Uniós közvetlen támogatások A VM már első félévében előkészítette azokat a támogatási konstrukciókat, amelyek 2012-től kezdődően alkalmasak a kifutó állattenyésztési top-up támogatások pótlására. E konstrukciókat az érintett termékpálya bizottságok július végén megtárgyalták és támogatták. A hazai kifizetésekhez szükséges jogszabályokat első negyedéve során elkészítjük, s ezzel párhuzamosan intenzív tájékoztatás i kampányt folytatunk annak érdekében, hogy a kérelembenyújtási id őszakban a lehető leggördülékenyebben menjen minden. A különleges tejtámogatás lényegében változatlan szakmai feltételekkel folytatódik. A meglév ő szerkezetátalakítási programok (zöldség-gyümölcs és dohány) mellet t elindítjuk a húsmarkát és a juhot tömörít ő, ún. kér ődz ő szerkezetátalakítási programot. Minden olyan gazdálkodó bejelentkezhet a programba, aki a referenci a időszakban (2011) tartott anyatehenet, hízottbikát vagy anyajuhot, valamin t rendelkezik SAPS jogosult területtel. Szintén feltétel a bejelentkező gazdálkodóva l szemben, hogy vállalja a szerkezetátalakítási nemzeti programban el őírtakat. A kér ődző szerkezetátalakítási és fejlesztési programban a gazdálkodó három lehet őség közül választhat: referencia időszakban tartott állatlétszám alapján kalkulált referencia foglalkoztatási szintet megőrzi úgy, hogy abban saját munkaidejét i s elszámolhatja ; - támogatási id őszakban árbevételének legalább 10%-át meghatározot t beruházásra fordítja ; - részt vesz meghatározott szakmai képzésen. II. Vidékfejlesztési támogatások A időszakban rendelkezésre álló uniós forrásokat az id őarányosnál jóva l nagyobb mértékben kötötte le az el őző kormányzat. Ennek ellenére a VM megtett minden erőfeszítést, hogy az állattartók (is) megfelelő finanszírozást találjanak fejlesztési terveikhez. Az ÚMVP-s jogcímek közül kifejezetten az állattartók által igénybe vehet ő jogcímnek tekintendők a következők : - tej ágazat szerkezetátalakítását célzó állatjóléti intézkedés ; - a juh- és kecskefélék elektronikus jelöl őeszközeinek beszerzéséhez nyújtott támogatás ; 2

3 őshonos állatok tenyésztésének támogatása; valamint a baromfi telepek korszerűsítéséhez (beleértve: tojótyük-tartás berendezései) nyújtott támogatás. Közvetetten szintén az állattartókat részesíti el őnyben az AKG támogatások jelent ős része, különösen azok a gyepes célprogramok, amelyek minimálisan teljesítend ő állatsűrűséget követelnek meg legel ő állatfajokból. A Natura 2000 és a KAT támogatásban részesül ő területek számottev ő hányadát ugyancsak állattartók használják. Az olyan horizontális intézkedések, mint pl. az I. tengelyes fiatal gazda induló támogatás vagy a III. tengelyes mikrovállalkozás-fejlesztés szintén elérhet őek az állattartók számára. III. Nemzeti támogatások Az agrártárca mindent megtesz annak érdekében, hogy az állattenyésztést segít ő nemzeti támogatások éves m űködtetéséhez a források rendelkezésre álljanak évben az alábbi állattenyésztést szolgáló nemzeti támogatások m űködtetését tervezzük : A nemzeti állatjóléti támogatások célja a baromfi és sertés ágazatban az állatjólét i kötelezettségvállalás ellentételezése. A támogatási programokat a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet és a 140/2007. (XI. 28. ) FVM rendelet tartalmazza, melyeket az EU Bizottság notifikációs eljárás keretében hagyott jóvá. Állatjóléti támogatásokra összesen millió Ft kerül kifizetésre, amelyb ől 6,0 Mrd Ft a sertés-, 4,0 Mrd Ft pedig a baromfiágazat támogatását segíti. Egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése támogatás célja az állatállományoka t veszélyeztet ő egyes állatbetegségek megelőzése, felszámolása, figyelemmel kisérése, valamint egyes zoonózisok megel őzése a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletbe n foglaltak szerint. A évben e jogcímre millió forint kifizetését tervezi a tárca. E keret terhére a évről áthúzódó kifizetések és a évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető. Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összeg ű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (XI.3.) FVM rendelet értelmében a szarvasmarha, a baromfi és sertés ágazatban nyújtunk támogatást azon termel ők részére, akik termeltetési szerz ődést kötnek az állattartókkal. A támogatás célja a rendezett piaci kapcsolatok kialakulásának el ősegítése. A évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint. Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási támogatások célja, az állattartó telepeke n keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítése és ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése. A évben e jogcímre millió forint kifizetését tervezi a tárca. E keret terhére a évr ő l áthúzódó kifizetés és a évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthet ő. 3

4 Az állattenyésztési feladatok támogatásának jogalapját a tenyésztésszervezés i feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeir ől szóló 27/2009. {III. 1$.) FVM rendelet adja. A támogatás célja a hazai tenyészállat állomány genetika i min őségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának el ősegítése egyes támogatott célterületekhez, törzskönyvezéshez, teljesítményvizsgála t végzéséhez, tenyészérték megállapításához kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítése. A évi keret 906, 3 millió forint. A évre vonatkozó, 2012-ben kifizetésre kerülő nemzeti forrásból származó top up támogatásra a gazdasági válság ellenére 24 milliárd forint kifizetésére nyíli k mód. A zárolás ezt a jogcímet nem érinti. Ezen támogatás keretében az állattenyésztés i ágazatok (szarvasmarha, juh) részesülnek a lehetőségek szerinti legmagasabb támogatási mértékben. A vidékfejlesztési miniszter 132l2011.(XII.22.) számú rendelete értelmében a hízottbika történelmi bázis jogosultságonként, illetve kiegészít ő történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb ,- Ft, az anyatehén egyedenkén t legfeljebb ,- Ft, extenzív körülmények közötti szarvasmarhatartás eseté n történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb ,- Ft top up támogatás vehet ő igénybe. A tej top-up támogatás literenként 4,0 Ft. Az anyajuhok után egyedenkén t legfeljebb 1 220,- Ft támogatás jár az állattartóknak, ami az uniós el őírások szerint i maximális támogatási szint, amit anyajuhonként forintra növelt de minimí s támogatással egészítünk ki. A kedvez őtlen adottságú területeken tartott anyajuhok után 1930 Ft/ egyed kiegészít ő top up támogatást is nyújtunk. Az anyakecskék után Ft/egyed a támogatás. Fontos kiemelni, hogy a évi top up, és a szerkezetátalakítási támogatá s kifizetését tervezzük. A 2012, évi top up kifizethet őségét nem kis mértékben a Bizottság által elfogadott magyar számítási módszertan teszi lehet ővé, amely csökkenti az ún. kötelező moduláció támogatáscsökkentő hatását. Az állattenyésztés fejlesztését szolgálja több hitelprogram is. - MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram: A Hitelprogramban, melynek 1 5 milliárd forintos keretösszegéb ől 10 milliárd Ft az állattenyésztésre lett elkülönítve, a KKV kritériumoknak megfelel ő mezőgazdasági termel ők, halgazdálkodók, a baromfi- és sertéságazatban m űködő integrátorok vehetne k részt. Terveink szerint 2012 els ő negyedévében a program átalakítása során a hitelcélok közé beemelésre kerül az állatvásárlás finanszírozását szolgál ó hitelcél, amely többek között kapcsolódik a Nemzeti Földalap állattartási cél ú földbérleti pályázati kiírásához. - Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel: A Folyószámlahitel a KKV kritériumoknak megfelel ő mezőgazdasági termel ők kedvezménye s finanszírozását szolgálja, kamattámogatott, szabad felhasználású hitellel. Az állattartást segíti a most kiírt 64 ezer hektárnyi állami földbérleti pályázata is, ahol előnyt élveznek az állattartásra vállalkozó jelentkezők. A Nemzeti Földalapkezel ő 4

5 Szervezet elkezdte az állami földterületek haszonbérleti pályázatainak közzétételét. Ennek megfelel ően a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet az eljárásnál a helyben lakó, életvitelszer űen mezőgazdasági tevékenységet folytató termel őket hozza helyzetbe, é s a haszonbérbe adást állattartáshoz köti. A nyerteseknek vállalniuk kell, hogy öt évig két hektáronként egy nagyállat egységnek (500 kg él ősúlyú állat) megfelel ő állatállományt alakítanak ki. A támogatási-szabályozási környezet vizsgálatán túl az ágazat helyzeténe k tárgyilagos megítéléséhez elengedhetetlen a piaci folyamatok, és ezen belül a termelői árak értékelése is. Az állattenyésztési ágazatok jövedelemhelyzetét a költségvetési pénzügyi transzferek mellett a realizálható árak is alapvet ően meghatározzák. A 2011/2012. évekre vonatkozóan a piaci helyzetr ől az alábbi áttekintő tájékoztatást adom. Az állattenyésztési ágazatok helyzete 2011-ben viszonylag kedvez ően alakult a korábbi évekhez képest. A megemelkedett termel ői árak sokat könnyítettek a tenyésztők helyzetén. A kedvező tendenciák a jelenlegi információk alapján 2012-ben is érvényesülhetnek. L Baromfi és tojás ágazat 2011-ben a baromfihús árak az elmúlt 5 év átlaga felett, a szezonális trendekne k megfelel ően alakultak az év folyamán, a magyar árak pedig szokás szerint követték a z uniós trendeket, azonban az EU-s átlagár alatt voltak. Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 17%-kal volt magasabb 2011 els ő 1.1 hónapjában, az el őző év azonos időszakához képest. Ez éves átlagban 249 Ft/kg termelői árat jelentett. A vágópulyka élősúlyos termelői ára 13,5%-kal volt magasabb az el őző év azonos id őszakához képest, ami 350,5 Ft/kg termel ői árat jelentett. Az Európai Bizottság el őrejelzése szerint 2012 els ő hónapjaiban jelentős ármozgásra nem kell számítani első felében a tojás árak az elmúlt öt év átlaga alatt alakultak, majd a nyá r folyamán el őször egy lassabb, ősszel (44. héttől) pedig egy meredek áremelkedé s indult el. A jelenleg is tartó áremelkedésben a legnagyobb szerepet a hagyományo s ketrecek cseréje miatt bekövetkező áruhiány játssza, és ez várhatóan a következő hónapokban is folytatódik. Az AKI legfrissebb adatai szerint az 50. héten a tojás csomagolóhelyi átlagára (mére t és tálcás kiszerelések átlaga) 21,85 Ft/db volt, ami 28%-kal magasabb az egy évve l korábban mértnél. 2. Sertés ágazat Az év eleji alacsony árak miatt februárban meghirdetett magántárolás hatására az árak tavaszra a szezonális átlag felett stabilizálódtak. A szezonálisan jellemz ő őszi áresés 5

6 nem következett be, s őt október-november folyamán a vágósertés ára továb b emelkedett. Az előrejelzések szerint a következ ő hónapokban kismértékű, szezonáli s árcsökkenés várható a sertéshús piacán, majd tavasztól újra emelked ő árakra lehe t számítani. Az AKI legfrissebb adatai szerint az 52. héten a vágósertés termelői átlagára, hasított meleg súlyban 473,71 Ft/kg, ami mintegy 100 forinttal (25,8%) magasabb az eg y évvel korábban mértnél. 3. Tej éstejtermék ágazat A tej és tejtermék ágazatban tapasztalt árak egész évben kielégítő, stabil szinte n voltak, és folyamatosan emelkedtek. A nyerstej termel ői átlagára 2011 novemberébe n 91,87 Ft/kg volt az AKI legutóbbi adatközlése szerint, ami mintegy 15%-kal magasab b az előző év azonos időszakában mérthez képest. A gyenge forintárfolyam kedvez őtlen hatása, hogy egyre nagyobb mennyiség ű nyerstej értékesül els ősorban az olasz spot piacokon, ami relatív tejhiányt is okozhat. 4. Szarvasmarha ágazat A vágómarha árak az Európai Unióban 2011 folyamán végig jelent ősen az elmúlt évek átlaga felett alakult a kiváló export lehet őségek miatt. Az árak 2011-ben folyamatosan emelkedő tendenciát mutattak. Az AKI adatai szerint a vágótehén ára az 52. héten, R3 min őségi osztályban, hasított súlyban 709,76 Ft/kg volt, ami 47,2%-kal magasabb a z előző év azonos id őszakában mértnél. A törökországi exporttal kapcsolatos magyar problémák megoldása után a szarvasmarha ágazat piaci kilátásai a 2011-es évhez hasonlóan pozitívan alakulhatnak. 5. Juh és kecske ágazat 2011-ben a juh és kecske ágazat esetében az el őző évekhez hasonlóan alakult a z élőbárány export. Az él őbárány kiviteli ára egész évben a 2010-es árszint felett alakult. A kínálat csökkenése jelentős áremelkedést indított el a hazai él ő bárány termelő i árakban, hiszen január és november között közel 40%-os áremelkedés vol t megfigyelhető. A novemberi él ő bárány termel ői árak 981 Ft/kg körül ingadozott az AKI PAIR adatbázisa szerint. A könny ű bárány 11 hónap alatt szintén 40%-o s áremelkedést realizált (1032 Ft/kg), míg a nehéz bárány 55%-os árnövekedést (92 4 Ft/kg) tudott elérni. 6. Takarmánygabonák és alapanyagok piaci helyzet e A hazai takarmánygabona árak a nemzetközi folyamatoknak megfelel ően változtak 2011-ben. Az év közepéig stabilan magas árszintek 2011 második felébe n takarmánybúzánál ezer Ft/t, takarmányárpánál ezer Ft/t körül stagnáltak, míg a takarmánykukorica piacán határozott kb. 25%-os árcsökkenés történt, a jelenlegi árszint ezer Ft/t. A takarmányozáshoz felhasznált egyéb termékek (pl. szójadara) árfolyama a decemberi kisebb mérték ű emelkedés ellenére 2011 utolsó 6

7 hónapjaiban ugyancsak határozott csökkenést mutatott a nemzetközi piacokon. A takarmányozáshoz felhasznált fő alapanyagok árcsökkenése enyhíteni fogja az állattenyésztési ágazatokra nehezedő nyomást. A korábban említett kedvezménye s MFB forgóeszköz-hitelprogram egyik kifejezett célja pont a magas takarmányára k miatti többletköltségeknek az olcsóbb finanszírozáson keresztül történ ő enyhítése volt. Képvisel ő úr konkrét kérdésében foglaltakra összegezve kijelenthetjük, hogy a z állattenyésztést segít ő nemzeti támogatásokhoz a források rendelkezésre állnak, a z éves m űködtetés a évre elfogadott költségvetés alapján biztosított. A stabilizálódó árak és a költségvetési transzferek hatása az egyes alágazato k tekintetében ugyan eltérő mértékben az állattenyésztés pozíciójának a javulását vetít i el őre. Képviselői tevékenységéhez további sok sikert kívánva megköszönöm, hogy kérdéseivel is segíti munkánkat! Budapest, január Üdvözlettel: 7

A 2011. évi agrártámogatási rendszer

A 2011. évi agrártámogatási rendszer A 2011. évi agrári rendszer Az agrár- és vidékfejlesztési okra 2011. évben 590 Mrd Ft áll rendelkezésre, beleértve a nemzeti finanszírozású-, az EU társfinanszírozással működő-, valamint az EU által közvetlenül

Részletesebben

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013.

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. február 22-23. Budapest I/1. Agrárgazdasági helyzetkép - 2012. I-III. negyedévében

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIU M

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIU M FROM VM PTKF ParlamonYi oszt. 7950004 CFrI)Jul 11 2014 8 :55/ST. 8 :55/No.7859809252 P FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIU M DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter Harangozó Gábor úr országgyűlési képviselő részére Ügyiratszám

Részletesebben

~VT1:J JiWllLl' Í. ~li(qiof. g lgl VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter. Tisztelt Képviselő Úr!

~VT1:J JiWllLl' Í. ~li(qiof. g lgl VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter. Tisztelt Képviselő Úr! FROM VM PTKF Parlamenti oszt. 7850004 CFri)Oc-t 7 2011 5 :23/5T. 8 :23/No.7858808758 P ~VT1:J JiWllLl' Í ~li(qiof g lgl VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Lrkezett : 2011 OKT 0 7 DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat 2014... 1 2. Fiatal gazda rendelet módosítások... 2 3. Bemutató üzemek... 2 4. Egységes kérelem 2014... 3 5. Képzés

Részletesebben

A MAGYAR TEJÁGAZAT FEJLŐDÉSI PERSPEKTÍVÁJA A 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAK TÜKRÉBEN

A MAGYAR TEJÁGAZAT FEJLŐDÉSI PERSPEKTÍVÁJA A 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAK TÜKRÉBEN 2013. IV. negyedév A MAGYAR TEJÁGAZAT FEJLŐDÉSI PERSPEKTÍVÁJA A 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAK TÜKRÉBEN III. Tejágazati Konferencia A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2013. november 21-én rendezte

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

GARANCIA HÍRLEVÉL. Díjcsökkentés a KKV finanszírozás bővítése érdekében

GARANCIA HÍRLEVÉL. Díjcsökkentés a KKV finanszírozás bővítése érdekében 2013. június GARANCIA HÍRLEVÉL Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány időszaki hírlevele Díjcsökkentés a KKV finanszírozás bővítése érdekében Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány a 2013.

Részletesebben

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap. Bonyhád 2014. június 19.

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap. Bonyhád 2014. június 19. Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap Bonyhád 2014. június 19. 1 Helyzetkép a mezőgazdaság teljesítménye 2013-ban az MSZR első előzetese szerint a mezőgazdaság kibocsátása folyó áron

Részletesebben

MJKSZ Részközgyűlés 2012. november. Sáfár László. operatív igazgató. ügyvezető igazgató. tenyésztésvezető. Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség

MJKSZ Részközgyűlés 2012. november. Sáfár László. operatív igazgató. ügyvezető igazgató. tenyésztésvezető. Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség MJKSZ Részközgyűlés 2012. november Hajduk Péter Bögréné Bodrogi Gabriella operatív igazgató Sáfár László tenyésztésvezető ügyvezető igazgató A juh- és kecskeágazat helyzete A javuló piaci helyzet hatására

Részletesebben

agrárium Állattenyésztési melléklet

agrárium Állattenyésztési melléklet Állattenyésztési melléklet Állattenyésztés 3 Állattenyésztési támogatások és hitellehetôségek 2013-ban Az állattenyésztés 2013-ra meghirdetett, illetve tervezett támogatásairól kértünk és kaptunk tájékoztatást

Részletesebben

Tejgazdaságunk tavalyi éve

Tejgazdaságunk tavalyi éve 2014. IV. negyedév Tejgazdaságunk tavalyi éve 2014-ben az európai termelés, illetve az ezt megjelenítő felvásárlás az előrejelzéseket meghaladó ütemben növekedett (I-X. hó: CLAL: 4,8%), amely már értékesítési

Részletesebben

TARTALOM. Szerkesztői üzenet l. Rajt előtt a Vidékfejlesztési Program El kell kezdeni a pályázati felkészülést! SZERKESZTŐI ÜZENET HAZAI AGRÁRGAZDASÁG

TARTALOM. Szerkesztői üzenet l. Rajt előtt a Vidékfejlesztési Program El kell kezdeni a pályázati felkészülést! SZERKESZTŐI ÜZENET HAZAI AGRÁRGAZDASÁG I. Évfolyam 3. szám 2015. szeptember 30. TARTALOM SZERKESZTŐI ÜZENET HAZAI AGRÁRGAZDASÁG NEMZETKÖZI AGRÁRGAZDASÁG STATISZTIKA SZABÁLYOZÁSI, PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK KIEMELT TÉMA 0. oldal 1. oldal 8. oldal

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.szeptember-október 2015/7. szám Tartalom 1. Vidékfejlesztési Program (2015-2020) támogatásai... 1 2. AKG és ÖKO pályázat (2016-2020)... 3 3. Kertészeti géptámogatás 2015 elszámolás

Részletesebben

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3566. számú jelentés az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. március Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

Aktuális és 2013-ban várható támogatások

Aktuális és 2013-ban várható támogatások Aktuális és 2013-ban várható támogatások Dr. Vásáry Miklós VM Agrárközgazdasági Főosztály - EU referens Cserkeszőlő - 2012. november 27. Főbb támogatási aktualitások - 2012 Kiegészítő nemzeti támogatás

Részletesebben

2. Az NVT készítését megelőző időszak eredményei

2. Az NVT készítését megelőző időszak eredményei 2. Az NVT készítését megelőző időszak eredményei Ez a fejezet áttekinti a kísérő intézkedésekkel kapcsolatos jelenlegi nemzeti és EU által társfinanszírozott támogatások eredményeit. 2.1. Az NVT céljaival

Részletesebben

I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség bemutatása

I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség bemutatása Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások folyósítása terén A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA

A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA 2014. III. negyedév A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA Ahogy azt a legutóbbi kiadványunk 2014 nyarán bemutatta, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti

Részletesebben

2015. AUGUSZTUS. Hajrával indult az élelmiszer-ágazat fejlesztési támogatása 2015. augusztus 10.

2015. AUGUSZTUS. Hajrával indult az élelmiszer-ágazat fejlesztési támogatása 2015. augusztus 10. 2015. AUGUSZTUS Hajrával indult az élelmiszer-ágazat fejlesztési támogatása 2015. augusztus 10. A nyár meghozta a 2020-ig tartó uniós pénzügyi ciklus első pályázati hajráját. A hátralévő időben mintegy

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS

EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS Szerző: POPP JÓZSEF Lektor: LUKÁCS LÁSZLÓ Szerkesztő: MARKÓ IVETT Tartalomjegyzék

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

J/13214. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről. I-IL kötet. I. kötet

J/13214. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről. I-IL kötet. I. kötet MAGYARORSZAG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: B/46 J/13214. számú jelentés az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről I-IL kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. november í

Részletesebben

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő 2014. II. negyedév TISZTÚJÍTÁS Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő választás 2014 tavaszán a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti tisztújító választásait,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015. április-május 2015/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015... 1 2. Tejágazati szereplők adatellenőrzési/bejelentési feladatai... 4 3. Szőlő szerkezetátalakítás... 6 4.

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015. április-május 2015/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015... 1 2. Tejágazati szereplők adatellenőrzési/bejelentési feladatai... 4 3. Szőlő szerkezetátalakítás... 6 4.

Részletesebben

Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében

Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2007-2013 2007. február 15 március 9. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program 2007-2013 között közel 5 Mrd

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben