Aritmia. Cardiologia Hungarica 2005; 35 : A1. VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G. 1, Szabó A. 2, Buckenham C.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aritmia. Cardiologia Hungarica 2005; 35 : A1. VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G. 1, Szabó A. 2, Buckenham C."

Átírás

1 Aritmia VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G., Szabó A., Buckenham C. Budapesti Szent Ferenc Kórház, Kardiológia, Budapest Nottingham Trent University, School of Biomedical Sciences Elõzmények: A videojáték (VJ) intenzív kardiovaszkuláris választ válthat ki, azonban a VJ hatását a QT-idõre még nem vizsgálták. Kísérletünkben egyszerû VJ feladat hatását vizsgáltuk a QT-idõre. Módszerek: A vizsgálatban 46 egészséges férfi vett részt (kor: ± év). A résztvevõk standard laboratóriumi körülmények között VJ-ban vettek részt (Noé Bárkája Astraware Ltd.: a játékosoknak percen belül a lehetõ legtöbb állatpárt kell megmentenie a folytonosan emelkedõ árvíz elõl). 6 egymást követõ perc elsõ 0 másodpercében készítettünk EKG-t. Így a vizsgálat három periódusában, két-két egymást követõ mérés átlagával számolhattunk: ) a vizsgálat elõtt (PRE perc), a vizsgálat alatt (VJ perc) és a vizsgálat után (POST perc). A vizsgáltakat a VJ-alatti szívfrekvencia emelkedés alapján stress-responderekre (SR: FR emelkedés 5/perc fölött, n=) és nonresponderekre (NR: FR emelkedés 5/perc alatt, n=) osztottuk. A kiindulási (PRE) FR és QT-értékek felhasználásával optimalizált (OPT) korrekciós képletet készítettünk, mindkét vizsgálati csoportban (QToptSR és QToptNR), mely képletek így leírták vizsgálati adataink specifikus QT-idõ/RR-intervallum összefüggését. Az OPT formulák alfa koefficiensét úgy határoztuk meg, hogy a korrigált QT és az RR értékek közötti korrelációs együttható értéke zéró legyen. A statisztikai összehasonlításokra kétmintás t-próbát és ANOVA-t használtunk. Eredmények: A SR és NR csoportok között nem volt szignifikáns különbség kor, nyugalmi FR és QT-idõ tekintetében. A következõ alfa értékek adódtak: alfa SR =0,9 és alfa NR =0,45. A PRE, VJ és POST periódusokat összehasonlítva, a VJ alatt a QToptSR szignifikánsan emelkedett (88±9 ms, 96±6 ms, 89±5 ms; p=0,00), a QToptNR nem változott (90± ms, 94±0 ms, 95±ms; p=0,57). Következtetések: Vizsgálatunk a stress-responder csoportban a VJ alatt szignifikáns QT-idõ megnyúlást igazolt. Ez az eredmény arra utal, hogy a stress alatti QT-idõ változásokat az egyén reakciókészsége befolyásolja. EVALUATION OF QT-INTERVAL CHANGES DURING VIDEOGAME PLAYING arrhythmias, electrocardiography, neural control Background: Video game (VG) may elicit intense cardiovascular response, but the effect of a VG on the QT interval has not been studied yet. The purpose of this study was to examine the changes of QT interval duration induced by a simple VG task. Methods: Healthy males (n=46, mean age=± years) took part in the study. Subjects were asked to play VG under standard laboratory conditions (Noah s Ark: the player needs to save pairs of animals as quickly as possible against a timer graphically represented by continuous elevation of flood). Subjects were instructed to save as many animals as possible in minutes. Heart rate (HR) and QT interval duration were measured in the first 0s of the minute for 6 consecutive minutes representing three periods: before the game (PRE min), during the game (DUR min), and after the game (POST min). A cut-off value of 5/min for HR increase during VG classified subjects as stressresponders (SR, n=) and non-responders (NR, n=). We used the baseline (PRE) HR and QT values to construct separate, optimized (OPT) correction formulae to adjust QT intervals for HR in both study groups (QToptSR and QToptNR), that described the specific QT/RR relationship of our study data. The coefficient alpha for OPT formulae was defined such that the correlation coefficient between QTc and RR interval was zero. Data represent means ± SD. Statisctics was done with unpaired t-tests and ANOVA. Results: Groups SR and NR were similar in age, baseline HR and QT duration. The value for alpha coefficients were 0.9 and 0.45 in group SR and NR, respectively. When we compared PRE, VG and POST periods, during VG QToptSR increased significantly (88±9 ms, 96±6 ms, 89±5 ms; p=0.00), QToptNR did not change (90± ms, 94±0 ms, 95± ms; p=0.57). Conclusion: We found a significant QT interval prolongation during VG in stress-responder subjects. This result suggests that QT interval changes during stress depend on individual reactivity. A FOKÁLIS PITVARI TACHYCARDIÁK KLINIKAI, ELEKTROKARDIOGRÁFIAI, ELEKTROFIZIOLÓGIAI JELLEMZÕI ÉS ABLÁCIÓS KEZELÉSÜK Bencsik G., Pap R., Makai A., Sághy L., Forster T. SZTE, II. Belgyógyászati Klinika, Kardiológia, Szeged Bevezetés: a fokális pitvari tachycardiák (PT) a supraventricularis ritmuszavarok ritkább altípusát jelentik. A fókuszok gyakrabban a jobb pitvarban, kisebb részben a bal pitvarban helyezkednek el, mindkét esetben bizonyos predilekciós területeken. Vizsgálatunkban fokális pitvari tachycardiás eseteink klinikai, elektrokardiográfiai, elektrofiziológiai jellemzõit és az ablációs kezelés hatékonyságát követtük nyomon. Betegek és módszer: 00 októbere és 004 decembere között 4 beteg esetében diagnosztizáltunk fokális PT-át. A klinikai adatokat retrospektív módon elemeztük. Teszteltük a tachycardiák jobb vagy bal pitvari eredetének eldöntésére a P-hullám morfológiát felhasználó kritériumrendszer hatékonyságát. A tachycardiák jellegzetességeit az invazív elektrofiziológiai vizsgálat során dokumentált adatok alapján elemeztük. 0 esetben csak konvencionális, 4 esetben elektroanatómiai térképezés is történt. Eredmények: a 4 betegbõl (7 férfi és 7 nõ, átlagéletkor: 54 év) 8 esetben paroxizmális, 6 esetben incessant (4 permanens, repetitív) PT-át észleltünk. A tünetek fennállása hónaptól 40 évig változott. A betegek 6%-nak volt strukturális szívbetegsége ( vítium, ischaemiás cardiomyopathia, billentyûcsere után). Testfelszíni EKG alapján amennyiben P-hullám látható volt ( beteg) eldönthetõ volt a tachycardia jobb vagy bal pitvari eredete. Elektrofiziológiai vizsgálat során a ritmuszavarok indukciójának módja, ciklushossza és katekolaminérzékenysége változatos volt. A PT-ák kiindulási helye egyenlõ arányban volt a jobb illetve a bal pitvarban és esetben multifokális eredet igazolódott. A 6 bal PT közül bal pitvari fülcse, vena pulmonalis, mitrális gyûrû és septalis kiindulású volt. A 6 jobb PT közül anteroseptalis, crista terminalis és tricuspidalis anulus eredetû volt. esetben az abláció akut sikerrel járt (86%), ebbõl beteg esetében észleltünk rekurrenciát az utánkövetés során (átlag 5,4 hónap). Multifokális eredet esetén volt az abláció sikertelen. Konklúzió: a fokális PT-ák klinikai és elektrofiziológiai paramétereik tekintetében heterogén csoportot alkotnak. A testfelszíni elektrokardiográfia alkalmas a bal illetve jobb pitvari eredet elkülönítésére felismerhetõ P-hullámok esetén. Multifokális PT-ák kivételével hatékony kezelésük a rádiófrekvenciás abláció. CLINICAL, ELECTROCARDIOGRAPHIC, ELECTROPHYSIOLOGICAL FEATURES AND ABLATION OF FOCAL ATRIAL TACHYCARDIAS ablation, catheter, arrhythmias, electrophysiology Introduction: Focal atrial tachycardias (AT) are a relatively rare form of supraventricular arrhythmias. Most focal ATs originate from the right atrium, less often from the left and tend to cluster over certain areas. We analyzed clinical, electrocardiographic, and electrophysiological (EP) characteristics of AT cases and the efficacy of radiofrequency (RF) ablation. Patients and methods: Between October 00 and December 004 we have made the diagnosis of focal AT in 4 cases. We reviewed clinical data retrospectively and tested the effectiveness of a surface P-wave algorithm used to distinguish between left and right atrial origin. We analyzed tachycardia features observed during invasive EP studies. In ten cases we used only conventional, in 4 additional electroanatomic mapping. Results: Of the 4 patients (7 male, 7 female, mean age 54 years) 8 had paroxysmal and 6 had incessant (4 permanent, repetitive) ATs. Patients had a history of symptoms ranging from one month to 40 years. Thirty six percent had structural heart disease (two had valve disease, two ischemic cardiomyopathy, one after valve surgery). If the P-wave was discernible ( patients) the surface ECG was able to differentiate between left and right atrial origin in all cases. The mode of induction, cycle length, and catecholamine-sensitivity of ATs was variable during the EP studies. Foci were equally distributed between the right and left atrium, and in two cases multifocal origin was proven. Of the six left ATs two came from the left atrial appendage, two from the pulmonary veins, one from the mitral annulus and one from the septum. Of the six right ATs two originated from the anteroseptal area, three from the crista terminalis and one from the tricuspid annulus. RF ablation was acutely successful in cases (86%). Of these one patient experienced a recurrence during follow-up (mean 5.4 months). Multifocal ATs were unsuccessfully treated with RF ablation. Conclusion: Focal ATs constitute a heterogeneous group of arrhythmias regarding clinical and EP characteristics. Surface ECG can distinguish right from left AT. RF ablation is an effective method to treat ATs, except in cases with multifocal origin. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A

2 Aritmia TACHYCARDIA ALATTI CRYO-MAPPING AZ AV-CSOMÓ KÖZVETLEN KÖZELÉBEN: BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS TRANSZKATÉTERES ABLÁCIÓS MÓDSZER Földesi C., Paprika D., Shalganov T., Ványi J., Környei L., Borbola J., Szili-Török T. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Semmelweis Egyetem ÁOK, Kardiológiai Tanszék, Budapest Háttér: Orthodrom atrioventricularis reentry tachycardia (AVRT) és atrioventricularis-csomó reentry tachycardia (AVNRT) alatti abláció, radiofrekvenciás (RF) energia használatával nem javasolt, amennyiben az arrhythmia szubsztrát az atrioventricularis (AV) csomó közvetlen közelében lokalizálható, a definitív AV blokk kialakulási veszély miatt. Cél: A cryo-mapping tesztelése olyan tachycardiák esetében, ahol az arrhytmia szubsztrát az AV csomó közvetlen közelében lokalizálható. Módszer: Vizsgálatunk egy single-center, prospektív, randomizált vizsgálat volt. Összesen 65 páciens szûrése után, 0 pácienst supraventricularis tachycardia-val (7 betegnél AVNRT, betegnél anteroseptalis járulékos köteget involváló AVRT volt a diagnózis) randomizáltunk a cryo vagy az RF csoportba. Az RF ablációt a standard ablációs technikával végeztük. A cryo csoportban a tachycardia alatti cryo-mapping az ablációs katéter fejének max. 40 ºC-ra történõ lehûtésével történt. Ablációt csak abban az esetben végeztünk, ha a cryomapping terminálta a tachycardia-t az AV vezetés megnyúlása nélkül. Eredmények: Az AVNRT és az orthodrom AVRT megoszlása a két csoportban egyenlõ volt. A teljes siker ráta 9% volt és a cryo illetve a RF csoport között nem volt eltérés (90% vs. 9%, p=0,4). A röntgen átvilágítási idõ (FT) és a procedúra idõ (PT) között sem volt statisztikailag szignifikáns differencia (FT: 9,4±, min vs. 9,7±, min, p=0,7; PT: 6±54,6 min vs. 87,±40,5 min, p=0,4). Az ablációk számában azonban jelentõs csökkenés volt tapasztalható a cryo csoportban (,±,6 vs.,7±,5, p=0,00). A cryo csoportban egy betegnél nem történt ablációs kísérlet a mapping alatti AV vezetés megnyúlása miatt, illetve az RF csoportban betegnél átmeneti másod-fokú AV blokkot észleltünk. Konklúzió:. A tachycardia alatti ryo-mapping hasznos módszer a járulékos kötegek illetve a lassú-pálya pontos lokalizációjára.. A tachycardia alatti cryo-maping segítségével az ablációs léziók száma és kiterjedése csökkenthetõ, a procedúra illetve a röntgen átvilágítási idõ növelése nélkül. ICE MAPPING DURING TACHYCARDIA IN CLOSE PROXIMITY TO THE AV NODE IS SAFE AND OFFERS ADVANTAGES FOR TRANSCATHETER ABLATION PROCEDURES ablation, catheter, electrophysiology, supraventricular tachycardia Background: Ablation during ongoing orthodromic reentry tachycardia (AVRT) and atrioventricular nodal reentry tachycardia (AVNRT) is not recommended using radiofrequency energy when the arrhythmia substrate is located in close proximity to the atrioventricular (AV) node due to a significant risk for inadvertent AV block. Aim: To test the feasibility of cryo mapping during tachycardias involving arrhythmia substrate located in close proximity to the AV node. Methods: This was a single center, prospective, randomized study. A total of 65 patients were screened and 0 patients with supraventricular arrhythmias were assigned either to a cryo or RF energy group after a diagnosis of AVNRT (7 pts) or AVRT ( pts) with an anteroseptal accessory pathway was made. RF ablation was performed using standard ablation techniques. In the cryo group, cryo mapping was performed during tachycardia with cooling the catheter tip temperature to a max. of 40ºC. Ablation was performed only if cryo mapping terminated the tachycardia without prolongation of the AV conduction. Results: The number of AVNRT s and accessory pathways were equally distributed in the two groups. The overall success rate was 9 %, and was not different in the cryo and RF groups (90% vs. 9%, p=0.4). The fluoroscopy (FT) and the procedure times (PT) were not statistically different (FT: 9.4±. min vs. 9.7±. min, p=0.7; PT: 6±54.6 min vs. 87.±40.5 min, p=0.4). There was a marked reduction in the number of applications in the cryo group (.±.6 vs..7±.5, p=0.00). In one patient ablation was not attempted in the cryo group because of AV prolongation, and in two patients temporary second degree AV block was observed in the RF group. Conclusions:. Cryo mapping is a feasible method to determine the exact location of accessory pathways and of the slow pathway during tachycardia.. Cryo mapping performed during tachycardia allows less ablation lesions without increasing the procedure and fluoroscopy times. ELEKTROANATÓMIAI TÉRKÉPEZÉS ÉS D MÁGNESES REZONANCIA ANGIOGRÁFIA SZEREPE A PAROXYSMALIS PITVARFIBRILLÁCIÓ THERÁPIÁJÁBAN Fõdi E., Tóth L., Tahin T., Simor T., Papp L. PTE ÁOK, Szívgyógyászati Klinika, Pécs Háttér: A paroxysmalis pitvarfibrilláció (PPF) hátterében az esetek 90%-ában a vena pulmonalisokban (VP) keletkezõ ektópiás aktivitás áll. A PPF leghatékonyabb terápiája az arrhythmogén vénák radiofrekvenciás ablációval történõ izolálása. Célunk volt a VP-ok tágassága és az észlelt ektópiás aktivitás közötti kapcsolat kutatása. Beteganyag, módszer: éves idõszakban PPF diagnózisával észlelt 5 (0 férfi, 5 nõ, 5± év) beteg szerepel tanulmányunkban. A VP-ok morfológiai jellemzõinek megismerése céljából D mágneses rezonancia angiográfia (D MRA) készült (Kaposvári Egyetem, illetve Semmelweis Egyetem). A VP-ok elektrofiziológiai paramétereinek felmérésére 9 esetben hagyományos térképezés, 6 esetben pedig D elektroanatómiai térkép készítésére alkalmas CARTO rendszer segítségével történt. Eredmények: A D MR angiográfiás mérések az alsó VP-knál (,9±,7 mm) szignifikánsan (p<0,05) tágabb bal felsõ, és jobb felsõ vénák (4,5±,4 mm) jelenlétét igazolják. A vizsgált 5 beteg esetén összesen 0 VP-t érintõ beavatkozás történt. A bal felsõ VP esetében 0, a jobb felsõnél 6, a bal alsónál, jobb alsónál alkalommal igazolódott ektópiás aktivitás és történt abláció. A PPF megszûntetésére irányuló beavatkozás akutan esetben volt sikeres. Adataink tehát azt mutatják, hogy a tágabbnak bizonyult leggyakrabban ektópiás aktivitást mutató bal felsõ és jobb felsõ vénák ablációja volt legtöbbször indokolt. Következtetés: Hangsúlyozzuk, hogy a VP-ok morfológiáját feltáró D MR angiográfiának fontos szerepe van a radiofrekvenciás ablációval kezelendõ PPF-s betegek terápia tervezésében. THE ROLE OF ELECTROANATOMICAL MAPPING AND D MAGNETIC RESONACE ANGIOGRAPHY IN THE THERAPY OF PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION ablation, catheter, atrial fibrillation, flutter, magnetic resonance imaging/spectroscopy Background: The ectopic activity in the pulmonary vein (PV) plays a primary role in 90% of the cases of paroxysmal atrial fibrillation (AF). Isolation of arrhythmogenic PVs by radiofrequency ablation is the most efficient curative therapy for the patients with AF. The purpose of this present study was to investigate the relationship between the diameter of PV ostia and the recorded ectopic activity. Methods, results: 5 patients (0 male, 5± years) with AF were studied in a two year period. To define morphology of PVs D magnetic resonance angiography (D MRA) was performed. During the electrophysiological study of PVs 9 patients underwent conventional mapping and further 6 patients D electroanatomical mapping guided by CARTO system. The D MRA images revealed that the superior PV ostia (4.5±.4 mm) were significantly (p<0.05) larger than the inferior PV ostia (.9±.7 mm). In 5 patients 0 PVs were targeted for RF ablation. 0 left superior, 6 right superior, left inferior and right inferior PV showed ectopic activity. The functional isolation of PVs was successful in patients acutely. The study demonstrates that the larger superior PVs showed ectopic activity and required isolation in a larger number. Conclusions: D MRA being able to reveal PV morphology has an important role in plannig therapy for patients with AF. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A

3 Aritmia SINUS CORONARIUS ELEKTRÓDA RÖGZÍTÉS STENT BEÜLTETÉSSEL HATÉKONY MEGOLDÁS A SINUS CORONARIUS ELEKTRÓDA KIMOZDULÁS ELKERÜLÉSÉRE Gellér L., Szilágyi S., Róka A., Merkely B. Semmelweis Egyetem, Ér- és Szívsebészeti Klinka, Cardiovascularis Centrum, Budapest A reszinkronizációs terápia hatékonynak bizonyult a szívelégtelenségbõl (CHF) eredõ panaszok, a kórházi kezelés valamint a halálozás csökkentésében szívelégtelen bal Tawara szár blokkos betegekben. Bár a sinus coronarius (CS) elektródák jelentõs fejlõdésen mentek át az utóbbi néhány év során, az elektróda kimozdulás jelenleg is problémát jelent (4 4%). Cél: A post- vagy intraoperatívan kimozdult CS elektródák újra optimális pozícióba juttatása, majd az elektróda mellé történõ stent beültetés hatékonyságát vizsgáltuk. Betegek: 8 betegnél (7+- év, 4 primer, 4 ischaemiás cardiomyopathia, NYHA III-6, IV-) végeztünk stent beültetést, esetben késõi, 5 esetben intraoperatív egyszeri vagy többszöri kimozdulás történt. Módszer és eredmények: Az elektródákat ismételten optimális pozícióban helyeztük el, az ingerlési paraméterek ellenõrzése után a CS kanülön keresztül újabb vezetõdrótot juttattunk a CS oldalágba, majd az ingerlési értékek újabb kontrollját követõen (küszöb:,4±0,7 V; 0,5 ms, jel: ±4 mv) a hagyományos coronaria stentet (,0,,5 or 4,0 0 mm) 0 atmoszférával rögzítettük az elektróda mellett. A kontroll CS venográfia jó áramlási viszonyokat igazolt. A következõ napon elvégzett szív ultrahang vizsgálat egy esetben sem igazolta a pericardiális folyadék mennyiségének növekedését. Az egy hónapos kontrollon az ingerlési paraméterek lényegében változatlanok voltak minden esetben. Következtetés: Atípusos CS anatómiájú, illetve post- vagy intraoperatív CS elektróda kimozdulást elszenvedett betegeknél a CS elektróda újrapozícionálása és stenttel történõ rögzítése hatékony módszernek tûnik. STABILIZATION OF THE CORONARY SINUS LEAD POSITION WITH STENT IMPLANTATION: A NEW TECHNIQUE FOR PREVENTION AND TREATMENT OF CORONARY SINUS LEAD DISLOCATION pacemaker technology Background: Cardiac resynchronization therapy was proved to reduce symptoms, reduce hospitalization and all-cause mortality in patients with systolic heart failure and left bundle branch block. Coronary sinus leads has undergone a significant development during the last years, however the dislocation rate remained quite high (4 4%). AIM: Effectiveness of stabilizing the attained good LV lead position by stent implantation into the CS was investigated after dislocation or microdislocation of the previously impanted CS lead. Patients: 8 patients, age: 7± years, 4 primary, 4 ischemic cardiomyopathy, NYHA class III-IV, out of 8 underwent LV electrode reimplantation, because of lead dislocation, in the other 5 cases dislocation was observed during the implantation. Methods and results: Leads were repositioned into the desired position and another guidewire was introduced beside it. A normal coronary artery stent (.0,.5 or mm) was positioned into the appropriate side branch of the CS, the distance between the distal end of the stent and the tip of the electrode was 0-0 mm. After control pacing (.4±0.7 V; 0.5 ms) and sensing (±4 mv) measurements the stent was inflated with a pressure of 0 atmospheres for three seconds and has pressed the lead strongly to the wall of the vein. The control CS angiography has showed good flow in all branches and also in the CS. Echocardiography has not proved pericardial fluid. After one month follow up the pacing and sensing parameters and the position of the LV lead remained stable in all cases. Conclusion: In patients with extremely complicated CS anatomy or with LV lead dislocation stent implantation for stabilizing the LV lead position seems to be a feasible and effective solution. GYULLADÁSOS, HAEMOSTASEOLÓGIAI ÉS ECHOCARDIOGRAPHIÁS PARAMÉTEREK ÖSSZEFÜGGÉSEI PITVARFIBRILLÁCIÓBAN Jánoskuti L., Förhécz Z., Zsáry A., Keltai K., Pozsonyi Z., Róka A., Sármán P., Vereckei A., Prohászka Z. Fenyvesi T., Karádi I., Lengyel M. Semmelweis Egyetem ÁOK, III. Belgygyászati Klinika, Budapest Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Vizsgálatunk célja a gyulladásos, haemostaseológiai és echocardiographiás paraméterek összehasonlítása chronicus pitvarfibrillatióban. Módszerek: 76 konszekutív, 48 óránál régebben pitvarfibrilláló, infekcióban nem szenvedõ betegen (44 férfi/ nõ, életkor medián 74 év, 68 8) meghatároztuk a D-dimer, thrombinantithrombin complex (TAT), von Willebrand faktor (vw), fibrinogen (F) és CRP szinteket. Transthoracalis echocardiográfiával mértük az ejekciós frakciót (EF) és balpitvar nagyságot (BP), transoesophagealis echokardiográfiával a bal fülcse áramlási sebességét (FS), a spontán echokontraszt (SPE) vagy fülcsethrombus jelenlétét határoztuk meg. Eredmények: Kórosan emelkedett volt a betegek 85%-ában a TAT, 56%-ában a D-dimer, 58%-ában a CRP, 4%-ában az F, míg a vw csak 4%-ban. A F csak a CRP-vel függött össze (r=0,6; p=0,000). A FS csak az életkorral mutatott fordított összefüggést (r= 0,4; p=0,00). betegben találtunk SPE-t (közülük esetben fülcsethrombust is). A SPE pozitív betegek FS értéke (medián cm/s 6-7 vs 9 cm/s -4; p=0,045) szignifikánsan alacsonyabb volt, míg a F (medián 48 g/l,8-5,9 vs.,4 g/l -4, p=0,044) és a CRP (median 6,6 mg/l 6,-9,7 vs. 5,06 mg/l,45-9,; p=0,009) szignifikánsan magasabb volt, mint SPE nélkül. A SPE jelenléte és a vw, TAT, D-dimer, valamint az EF és BP között nem volt összefüggés. Következtetések: Pitvarfibrillatióban gyakori a kóros koagulációs és gyulladásos paraméterek elõfordulása. A SPE a gyulladásos faktorokkal függ össze. CORRELATIONS OF INFLAMMATORY, HAEMOSTASEOLOGIC AND ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS IN ATRIAL FIBRILLATION atrial fibrillation, flutter, blood coagulation, laboratory ivestigation, transoesophageal echocardiography The purpose of this study was to assess correlations among the inflammatory, haemostaseologic and echocardiogaphic factors in chronic atrial fibrillation. Methods: D-dimer, thrombin-antithrombin complex (TAT), Von Willebrand factor (vw), fibrinogen (F) and C-reactive protein (CRP) were measured in 76 consecutive, not anticoagulated patients, with more than 48h lasting atrial fibrillation, without signs of acute inflammation. Left ventricular ejection fraction (EF) and left atrial diameter (LA) were measured by transthoracic echocardiography, and left atrial appendage flow (LAAf), spontaneous echocontrast (SEC) or LAA thrombus were determined by transesophageal echocardiography. Results: Abnormally elevated values of TAT, D-dimer, CRP, F and vw were found in 85, 56, 58, 4 and 4% of pts resp. F was related only to CRP (r=0.6; p=0.000). FS was inversely related to age (r= 0.4; p=0.00). SEC was found in pts ( had LAA thrombus also). In SEC positive pts FS (median cm/s 6-7 vs. 9 cm/s -4; p=0.045) was significantly lower while F (median 4.8 g/l vs..4 g/l -4; p=0.044) and CRP (median 6.6 mg/l vs mg/l.45-9.; p=0.009) were significantly higher than without SEC. There was no correlation between SEC and vw, TAT, D-dimer, EF and LA. Conclusions: There is a high prevalence of elevated coagulation and inflammatory markers in atrial fibrillation. SEC is only related to the inflammatory factors. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A

4 Aritmia A SINUS CORONARIUS ÁGRENDSZERÉNEK MEGÍTÉLHETÕSÉGE KORONAROGRÁFIÁVAL Kovács B., Róka A., Szilágyi S., Gellér L., Merkely B. Uzsoki Kórház, Intenzív Osztály Budapest Semmelweis Egyetem, Cardiovascularis Centrum, Budapest Súlyos terápiarefrakter szívelégtelenségben és interventrikuláris disszinkróniában a biventrikuláris ingerlés a választandó, korszerû terápiás lépés. Vizsgálatunk célja volt annak megítélése, hogy a hagyományos koronarográfia alkalmas-e a szív vénás rendszerének feltérképezésére. Vizsgálatunkba 47, korukat tekintve 6± éves beteget vontunk be. Az anteroposterior irányú felvételeket értékeltük. A sinus coronarius (CS) az esetek 98%-ban volt látható. Az ostium átmérõje 6,8 mm±, mm volt, a gerincoszloptól laterálisan volt található,4±6,7 mmre. A CS a horizontálissal 6±6 fokot zárt be. A vena cordis magna (anterior véna) 64,%-ban volt látható átlagosan,0±0,7 mm eredéssel, a SC tengelyével 98± fok szögben és 6,7±,0 mm epicardialis hosszúságban. A vena cordis media (posterior véna) 6,8%-ban volt látható, 5,±4,8 mm-re eredt az ostiumtól, a SC tengelyével 86±9 fokos szöget zárt be,,8±, mm kezdeti átmérõvel és 55,8±,6 mm hosszúságban. Átlagosan,7±0,9 posterolateralis vagy anterolateralis vénát láttunk betegenként (az esetek 5,4%-ban nem volt megfestett vena). Az elsõ véna 0,5±7,5 mm-re eredt az ostiumtól, a SC tengelyétõl 75±0 fokos szögben,,±0,8 mm kezdeti átmérõvel. A látható, átlagos hosszukat 6,±6,9 mm-nek mértük. Megállapítható volt, hogy az esetek 89,9%-ban festõdött bal kamrai elektróda pozicionálására radiológiailag alkalmas vena. Jelen vizsgálatunk eredményei alapján a hagyományos coronarographia venas fázisa alkalmas lehet az alapbetegség tisztázása mellett a bal kamrai elektróda befogadására radiológiailag alkalmas vena anatómiai lokalizációjának kiválasztására. ANATOMY OF THE CORONARY VEINS CAN BE ASSESSED WITH LEFT CORONARY ANGIOGRAPHY congestive heart failure Biventricular pacing is the therapy of choice in patients with severe congestive heart failure and interventricular dyssynchrony. The aim of this study was to assess the feasibility of left coronary angiography to image the anatomy of the coronary veins in patients undergoing coronarography. A total of 47 patients aged 6± years were enrolled in the study. Displayed data were measured in anteroposterior projections. Coronary sinus (CS) was present in 98% of cases. The diameter of the ostium was 6.8±. mm, and it was located.4±6.7 mm lateral to the side of the vertebrae. CS orientation was 6±6 upward. The great cardiac vein (anterior vein) was present in 64.%. Its diameter at the origin was.0±0.7 mm. The greatest epicardial diameter was.0±0.7 mm, and the epicardial part stood at a 98± angle to the axis of the coronary sinus. The epicardial visible part was 6.7±.0 mm long. The middle cardiac vein (posterior vein) was visible in 6.8%. It originated at 5.±4.8 mm distance from the CS ostium, at an angle of 86±9, with a diameter of.8±. mm. The length was 55.8±9.6 mm. An average of.7±0.9 posterolateral or anterolateral veins were present (there were no such veins in 5.4% of cases). The first vein originated at 0.5±7.5 mm distance from the CS ostium, at an angle of 75±0 with a diameter of.±0.8 mm. The visible length was 6.±6.9 mm. Overall, 89.8% of patients had an appropriate coronary vein anatomy for transvenous left ventricular lead implantation. We have shown that left sided coronary angiography is a useful tool to assess coronary vein anatomy and can help to select the best method for left ventricular lead implantation. A VASOVAGALIS SYNCOPE JELLEMZÕ PRODROMÁLIS TÜNETEI ISOPROTERENOLLAL ÉRZÉKENYÍTETT BILLENÕASZTAL TESZT ALATT Nagy K., Maurer J., Zsámboki E., Rónaszéki A. Péterfy Kórház, Erzsébet Kórháza, Kardiológiai Osztály, Budapest Célunk volt azon prodromális tünetek meghatározása, melyek észlelése a billenõasztal teszt során a presyncope vagy syncope várható kialakulását jelzi. Vasovagalis syncope tisztázása céljából 94 betegnél (58 nõ, 6 férfi, átlagéletkor 45,5 év) végeztünk vizsgálatot billenõasztal teszt segítségével. A vizsgálatot alapfázisa után a maximálisan 5 µg/min dózisban adott isoproterenollal tettük érzékenyebbé Sheldon szerinti protokollt alkalmazva. Az eredmény 5 esetben volt negatív, esetben észleltünk típusos presyncopés tüneteket, és 6 esetben alakult ki komplett syncope. Presyncope vagy syncope kiválthatósága elõtt függõleges helyzetben az isoproterenolra adott frekvenciaválasz maximuma nem haladta meg a 0/perc értéket (±0/perc, átlag ± SD), sõt a mérsékelt frekvencia növekedést követõen jelentõs frekvencia csökkenés következett be (6±8/perc a syncopét, és 47±9/perc a presyncopét megelõzõen). A negatív eredményû vizsgálatoknál ugyanakkor függõleges helyzetben isoproterenol hatására 0/perc fölötti maximális frekvenciaválasz (48±6/perc) volt megfigyelhetõ késõbbi frekvenciacsökkenés nélkül. Presyncope és syncope kialakulása esetén prodromálisan 90%-ban (69-bõl 6 esetben) wandering pacemaker és/vagy junkcionális ritmus keletkezett. A negatív esetekben hasonló jelenséget egyetlen alkalommal sem észleltünk. Konklúzió: a billenõasztal vizsgálat során az isoproterenol infúzió alatt a függõleges helyzetben mérsékeltebben növekvõ (maximális frekvencia 0/perc alatti), majd csökkenõ frekvenciaválasz, illetve az azt követõen keletkezõ wandering pacemaker és/vagy junkcionális ritmus a presyncope vagy syncope várható bekövetkeztét jelzi. PRODROMAL SYMPTOMS OF VASOVAGAL SYNCOPE DURING HEAD UP TILT TEST SENSITIZED BY ISOPROTERENOL autonomic nervous system, cardiovascular physiology The aim was to define prodromal symptoms indicating the expected development of presyncope or syncope during head up tilt test (HUTT). HUTT was performed to diagnose vasovagal syncope in 94 patients (58 females, 6 males, mean age 45.5 years). After the baseline HUTT examination HUTT was sensitized by isoprotenerol (max. 5 µg/min) following the Sheldon protocol. No syncope was developed in 5 cases, presyncope in cases and complete syncope in 6 cases. Before the provocation of presyncope or syncope the maximal rate response to isoproterenol in vertical position did not exceed 0 bpm (±0 bpm, mean ± SD), moreover the lower increase in heart rate was followed by a significant decrease (6±8 bpm before syncope and 47±9 bpm before presyncope). The maximal rate response to isoproterenol in vertical position was over 0 bpm (48±6 bpm) and not followed by a decrease in heart rate in cases with negative HUTT. In cases with presyncope or syncope prodromal wandering pacemaker and/or junctional rhythm were occurred in 90% (in 6 cases from 69). No such arrhythmias were presented in the HUTT negative cases. Conclusion: a modest rate respons (max. heart rate <0 bpm) and a following wandering pacemaker and/or juntional rhythm during isoproterenol infusion in vertical position is characteristic for the expected development of presyncope or syncope. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A4

5 Aritmia ISCHAEMIÁS KAMRAI TACHYCARDIA ABLÁCIÓS KEZELÉSE Makai A., Sághy L., Pap R., Bencsik G., Fürge P., Forster T. SZTE, II. Belgyógyászati Klinika, Szeged Bevezetés: A postinfarctusos kamrai tachycardia (VT) korszerû kezelését a beültethetõ cardioverter-defibrillátor (ICD) terápia jelenti. Az implantáción átesett betegekben halmozott vagy incessant tachycardiás epizódok léphetnek fel. Ezen esetekben a gyógyszeres terápia ineffektivitása, a rossz életminõség miatt kiegészítõ megoldásként radiofrekvenciás ablációs kezelés jöhet szóba. Betegek: 00 és 004 szeptembere között 8 postinfarctusos, ICD-vel élõ beteg (7 férfi, nõ; átlagéletkor 66,6 év) került RF ablációs kezelésre symptomaticus, ICD mûködést igénylõ, gyakori, sustained VT miatt. A megelõzõen alkalmazott eredménytelen antiaritmiás gyógyszeres kezelés minden esetben béta blokkolót és amiodaront jelentett. Módszerek: CARTO elektroanatómiai térképezõrendszer segítségével sinus ritmusban heg térképezés, pace-, stimulus-qrs mapping, és adott esetben entrainment térképezés történt. Ennek során kerültek azonosításra a feltételezett reentry kör részei. Az egy betegben kiváltható, különbözõ morfológiájú VT-k száma és között változott. A kezelést a kritikus isthmus zónában elhelyezett lineáris ablációs léziók kialakítása jelentette. Az abláció végpontját a klinikai VT indukálhatatlansága jelentette. Eredmények: Az abláció végpontját 7 betegben értük el (88%). Sikertelen abláció esetben történt. Az átlagosan 6,5 hónapos utánkövetés során a sikeres abláción átesett betegek között visszatérõ aritmia esemény betegnél volt regisztrálható. A procedúra idõ 4 8,5 óra, a fluoroszkópos idõ 8 90 perc között változott Következtés: Az RF abláció postinfarctusos VT esetén hatékony, tartós sikert hozó kezelési mód az ICD-vel élõ betegek gyakori és visszatérõ ritmuszavarainak kezelésében. RADIOFREQUENCY ABLATION OF ISCHEMIC VENTRICULAR TACHYCARDIA ablation, catheter, arrhythmias, non-pharmacological therapy of arrhythmias, general Introduction: The implantable cardioverter-defibrillator (ICD) is the treatment of choice in patients with postinfarction ventricular tachycardia (VT). Frequent or incessant tachycardiac episodes can occur in patients after ICD implantation. Because of the ineffectivity of drug treatment and poor quality of life radiofrequency ablation can be an additional solution. Patients: 8 postinfarction ICD patients (7 male, female, mean age 66.6 years) with frequent, symptomatic, sustained VT have undergone RF ablation during one year period starting from September 00. The previous ineffective drug treatment was beta blocker and amiodarone in all cases. Methods: Using CARTO electroanatomical mapping system scar-, pace-, stimulus-qrs mapping was performed in sinus rhythm in all patients and entrainment mapping during VT in some cases. The parts of the reentrant circuits were identified during this procedure. The number of inducible VTs per patient with different morphology was between and. Linear ablation lesions in the critical isthmus zones were created. The endpoint of the procedure was uninducibility of the clinical VT. Results: The ablation endpoint was reached in 7 patients (88%). In case the ablation was unsuccessful. Recurrent arrhythmic events after successful ablation were recorded in patient during the average 6.5 months follow-up period. The procedure time was between 4 and 8.5 hours, the fluoroscopic time between 8 and 90 minutes. Conclusion: The RF ablation is an effective treatment in ICD patients with frequent and recurrent postinfarction VT with long term success. A RESZINKRONIZÁCIÓS TERÁPIA HATÉKONYSÁGÁNAK ELÕREJELZÉSE SZÖVETI DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHIÁVAL Pap R., Sághy L., Agrusta M., Coltorti F., Solimene F., Fürge P., Mottola G., Varga A., Forster T. SZTE, II. Belgyógyászati Klinika, Szeged Clin. Card. M. verg., Mercogliano Bevezetés: A cardialis reszinkronizációs terápia (CRT) a súlyos szívelégtelenség kezelésének hatékony eszköze. A CRT-re nem reagáló betegek aránya azonban meglehetõsen magas, ezért fontos a megfelelõ betegkiválasztás. A mechanikus kamrai dyssynchronia a CRT hatékonyságának prediktora és szöveti Doppler echocardiographia (TDE) által jól jellemezhetõ. A dyssynchroniát jellemzõ különbözõ TDE paraméterek alkalmasságát vizsgáltuk a CRT hatékonyságának elõrejelzésére. Betegek és módszer: Huszonhat súlyos szívelégtelenségben szenvedõ, 0 ms-ot meghaladó QRS szélességgel rendelkezõ beteg négy basalis bal kamrai segmentumáról pulzatilis TDE vizsgálat készült, közvetlenül CRT eszköz implantatioja elõtt és után. Az elsõ csoportba ( responder ) soroltuk azokat a betegeket, akik funkcionális stádiuma (NYHA) legalább egy osztállyal javult az utánkövetés során (átlagosan 6 hónap). A többi beteg a második csoportba került ( non-responder ). Eredmények: A responder -ek ( beteg, 8%) a funkcionális stádium csökkenésén kívül, szignifikáns javulást mutattak az ejectiós frakció, vég-systolés volumen és mitrális regurgitatio tekintetében. A kamrai dyssynchronia TDE paraméterei - a regionális kontrakció kezdetéig (T kezdet ) és csúcsáig (T csúcs ) eltelt idõ maximális különbsége, illetve szórása (SD- T kezdet, SD- T csúcs ) a négy basalis bal kamrai szegmentum esetében szignifikáns mértékben csökkentek a responderek körében (p<0,05). A non-responder -ek (5 beteg, 9%) egyik paraméter tekintetében sem változtak. Az egyetlen kiindulási (implantatio elõtti) paraméter, amely szignifikánsan különbözött a responder és non-responder csoportban a T csúcs maximális különbsége (átlag 78 és 07 ms, p<0,00). Következtetés: A TDE révén meghatározott kiindulási kamrai dyssynchronia, a regionális kontrakció csúcsának maximális különbségével kifejezve, elõrejelzi a klinikai és echocardiographiás paraméterek javulását a CRT terápia során. TISSUE DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS OF VENTRICULAR DYSSYNCHRONY TO PREDICT RESPONSE TO CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY cardiac pacing, general, congestive heart failure, echocardiography, general Introduction: Cardiac resynchronization therapy (CRT) is an established treatment option for severe heart failure (HF). However the percentage of patients who do not respond to this form of therapy is unacceptably high. Mechanical left ventricular (LV) dyssynchrony has been shown to be a major predictor of response to CRT and tissue Doppler echocardiography (TDE) to be an effective tool for its characterization. We analyzed the ability of different TDE parameters of LV dyssynchrony to predict response to CRT. Patients and methods: In twenty six patients (nine females) with severe HF, and QRS duration >0 ms, four basal LV segments were evaluated using pulsed TDE, immediately before and after implantation of a CRT device. Responders to CRT were defined as those improving at least one NYHA functional class during follow-up (average 6 months). Results: Besides improving in functional status (by definition), responders ( patients, 8%) experienced a significant improvement in ejection fraction, end-systolic volume and mitral regurgitation. TDE parameters of LV dyssynchrony: maximal difference in the time to the onset (T onset ) and peak (T peak ) of regional contraction and respective standard deviations (SD-Tonset, SD-T peak ) between the four basal LV segments decreased in responders (p<0.05). Nonresponders (5 patients, 9%) did not improve in any of these indices. The only baseline parameter to differentiate between responders and non-responders was the maximal difference in T peak (mean 78 and 07 ms, respectively, p<0.00). Conclusion: Baseline ventricular dyssynchrony, expressed as the maximal difference in peak regional contraction, defined by TDE can predict clinical and echocardiographic response to CRT. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A5

6 Aritmia RESZINKRONIZÁCIÓS TERÁPIA KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉGBEN Péter A., Hegedûs I., Kun C., Kertész A., Kolozsvári R., Rácz I., Czuriga I., Édes I., Csanádi Z. DEOEC, Kardiológiai Intézet, Debrecen Szívelégtelenségben szenvedõ betegek reszinkronizációs terápiájának (CRT) standard indikációi a 5% alatti bal kamrai ejekciós frakció (EF), a NYHA III-IV funkcionális státusz, és a 0 msec-ot meghaladó szélességû, bal szárblockos QRS mintázat. A fenti kritériumok alapján végzett beavatkozások esetén irodalmi adatok szerint a betegek mintegy 0%-a nem javul számottevõen az implantációt követõen. Vizsgálataink célja annak megállapítása volt, hogy echokardiográfiás paraméterek alkalmasak-e responder betegek kiválasztására. Az M-mód késést, az interventricularis késést (az EKG Q-hulláma és a pulmonalis Doppler kiindulópontja mínusz az EKG Q hulláma, valamint az aorta Doppler kezdõpontja közti távolság), az intraventricularis késést (EKG Q hulláma és a lateralis fal szívizom Doppler systoles hulláma kezdete minus az EKG Q hulláma és a septum szívizom-doppler systoles hulláma közti távolság), az ejekciós frakciót, valamint a mitralis regurgitáció fokát mértük a biventricularis pacemaker implantáció elõtt és után egy hónappal. Összesen 4 olyan beteget vizsgáltunk, akiknél a jelenlegi ajánlások alapján a CRT indokoltnak tûnt. Közülük mindössze 0 esetben észleltünk 80 msec-nál nagyobb inter-vagy/és intraventricularis késést, és biventricularis implantációt csak ezeken a betegeken végeztünk. Eredményeink: Egy hónapos követés során mind a 0 betegen szignifikáns javulást tapasztaltunk mind klinikailag, mind az echokardiográfiás mérések alapján. Szignifikánsan csökkent az M-mód késés (,6±8,9 vs. 8,8±9,4 msec. p<0,00), az interventricularis késés (00,±6,7 vs. 4,8±6, msec. p<0,00) és az intraventricularis késés (74,7±4, vs.,5±,7 msec p<0,00), míg az ejekciós frakció szignifikánsan nõtt (,4±, vs. 9,6±,8% p<0,00). A mitralis regurgitació foka jelentõsen csökkent (III-IV. fokúról I-II fokúra) és valamennyi beteg legalább egy funkcionális osztályt javult. Konklúzió: Az alkalmazott echokardiográfiás paraméterek alapján 4 beteg közül 0-at (60%) találtunk alkamasnak biventricularis implantációra. Ezeknek az eseteknek azonban mindegyikében szignifikáns javulást tapasztaltunk a rövid távú utánkövetésnél. ECHOCARDIOGRAPHIC SCREENING IN PATIENT SELECTION FOR CARDIAC RESYNCRONISATION THERAPY: SHORT-TERM RESULTS congestive heart failure, echocardiography, general, pacemaker technology Routine patient selection for Cardiac Resynchronizatin Therapy (CRT) is based on left ventricular ejection fraction (5%), functional class (NYHA III-IV) and QRS width (>0 msec) on the surface ECG. However, approximately 0% of patients are reported to be non-responders to CRT when indication was based on these criteria. The aim of our study was to investigate the use of echocardiographic parameters to select patients for CRT. M-mode delay, interventricular delay (calculated from the Q-wave of ECG to the starting point of the pulmonary Doppler curve minus the distance between the Q wave of ECG to the starting point of the aorta Doppler curve), intraventricular delay (calculated from the Q wave of the ECG to the of the starting point of the lateral wall myocardial pulsed Doppler systolic wave minus the distance of the Q wave of the ECG to the beginning of the interventricular septum systolic wave on the myocardial Doppler curve), ejection fraction and the degree of the mitral regurgitation were measured before and one month after biventricular pacemaker/icd implantation. A total of 4 patients who met routine indication criteria for CRT were included in the study. However, only 0 of them had more than 80 msec inter or/and intraventicular delay, and therefore selected for CRT implantation. All 0 patients showed improvement both clinically and echocardiocraphically at one month follow-up. A significant decrease was measured in M-mode delay (.6±8.9 vs. 8.8±9.4 msec. p<0.00), in interventricular delay (00.±6.7 vs. 4.8±6. msec. p<0.00), and in intraventricular delay (74.7±4. vs..5±.7 msec p<0.00), while ejection fraction increased significantly (.4±. vs. 9.6±.8% p<0.00). Also, degree of mitral regurgitation decreased significantly and functional status improved at least by one class in all patients. Conclusions: Only 0 patients (60%) out of 4 potential candidates were eligible for CRT when patient selection was based on echocardiographic measurements of inter- and intraventricular delay. However, all of these patients proved to be responder to therapy at short-term follow-up. GYERMEKKORBAN A KRÓNIKUS JOBB KAMRAI (RV) PACE-ELÉS SORÁN A PACE-ELT QRS SZÉLESSÉGE (QRS-W) FOKOZÓDIK: IMPLIKÁCIÓ A KARDIÁLIS RESZINKRONIZÁCIÓS (CRT) KEZELÉSRE Shalganov T., Paprika D., Földesi C., Környei L., Prodán Z., Bodor G., Szatmári A., Szili-Török T. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Belgyógyászat, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gyermekszív Központ, Budapest Bevezetés: A CRT jelen ajánlásai felnõtteken végzett vizsgálatokon alapulnak, melyek nem alkalmazhatók közvetlenül gyermekek esetén. A RV pace-lés mesterséges bal kamrai dyssynchroniát okoz. Vizsgálatunk célja a gyermekkorban végzett tartós RV pace-elés hatására kialakuló QRS-w fokozódásának megítélése volt, függetlenül strukturális szívbetegség jelenlététõl vagy hiányától. Ezen felül adatainkat összehasonlítottuk a felnõtteknél alkalmazott CRT beválasztási kritériumokkal. Módszer és eredmények: Retrospektív vizsgálatunkban 98 permanens pacemakerrel élõ gyermek páciens (59 fiú) vett részt. 4 gyermeknél a pacemaker indikáció nem társult strukturális szívbetegséggel. A további 56 beteg közül 5 páciensnek izolált, míg a többieknek komplex kongenitális malformációja volt. A betegeket 6 korcsoportba osztottuk (I. csoport: < év, II. csoport: - év, III. csoport: -4 év, IV. csoport: 5-7 év, V. csoport: 8- év, VI. csoport: -5 év). Az átlagos után követési idõ 58,69±45, hónap (-88,5 hó) volt. A QRS-w-t 5 vagy 50 mm/sec papírsebességgel rögzített EKG V5 vagy II elvezetésében mértük. A pace-elt QRS-w progresszív növekedést mutatott (I. csoport: 09,±, ms, II. csoport: 6,6±,5 ms, III. csoport:,9±0,7 ms, IV. csoport: 4,6±,8 ms, V. csoport: 48,±7,4 ms, VI. csoport: 57,±,6). Hasonló növekedést észleltünk a nem pace-elt QRS w-ben is (I. csoport: 59,7±7,8 ms, II. csoport: 77,6±,7 ms, III. csoport: 87,7±,7 ms, IV. csoport: 9,±7,6 ms, V. csoport: 98,5±8, ms, VI. csoport: 94,±8,9). A komplex kongenitális defektusos beteg csopotban találtuk a legszélesebb pace-elt QRS w-t (VI. csoport: izolált: 6±7, ms, komplex: 68±0,9 vs. strukturális szívbetegség nélkül: 49±7, ms; p<0.00). Konklúzió:. A krónikus RV pace-elés gyermekeknél nem okoz 0 ms-nál szélesebb QRS komplexumot éves korig.. A jelenlegi, felnõtt CRT-nél alkalmazott beválasztási kritériumokat nem értük el a 4 éves korcsoportig, így ezek nem alkalmazhatóak a gyermekkori CRT beválasztási kritériumaiként.. Kongenitális szívbetegség (mind az izolált, mind a komplex) egyidejû jelenléte szignifikánsan szélesebb pace-elt QRS komlexumot eredményez. PROGRESSION OF THE PACED QRS WIDTH IN CHILDREN WITH CHRONIC RIGHT VENTRICULAR (RV) PACING: IMPLICATION FOR CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY (CRT) cardiac pacing, general, pediatric cardiology Background: Current recommendations for CRT are based on trials with adult patients. These recommendations therefore cannot be automatically applied for pediatric patients. As RV pacing creates artificial left ventricular dyssynchrony we used it as a surrogate for left bundle branch block. Our primary aim was to assess the progression of the QRS width in chronic RV pacing in different pediatric age groups with and without structural heart disease. We also compared our data to the current cut-off values for adult patients. Methods and Results: 98 pediatric patients with a previously implanted pacemaker (59 males) were studied retrospectively. 4 patients had pacemaker indication without structural heart disease. 5 out of the remaining 56 patients had isolated and the others complex congenital malformations. Patients were distributed into six age groups (group I: < yr, group II: - yrs, group III: -4 yrs, group IV: 5-7 yrs, group V: 8- yrs, group VI: -5 yrs) and were followed up for an average of 58.69±45. months (ranging: months). QRS width was measured in lead V5 or II on ECG recordings with paper speed of 50 or 5 mm/sec. Paced QRS widths showed progressive widening during the follow up period (group I: 09.±. ms, group II: 6.6±.5 ms, group III:.9±0.7 ms, group IV: 4.6±.8 ms, group V: 48.±7.4 ms, group VI: 57.±.6). Similar increase in nonpaced QRS was observed (group I: 59.7±7.8 ms, group II: 77.6±.7 ms, group III: 87.7±.7 ms, group IV: 9.±7.6 ms, group V: 98.5±8. ms, group VI: 94.±8.9). Patients with complex congenital defects reached the widest paced QRS (group VI: isolated 6±7. ms, complex 68±0.9 vs. no structural disease: 49±7. ms; p<0.00). Conclusions:. Chronic RV pacing in pediatric patients with or without structural heart disease does not cause widening of the QRS complex over 0 ms until the age of years.. Current adult cut-off value for CRT is not reached until the age of 4 years and cannot be used as parameter for selecting the optimal pediatric patients for CRT.. The presence of an either isolated or complex congenital defect results in a significantly wider paced QRS complex. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A6

7 Aritmia PACEMAKER SZINDRÓMA RATE RESPONSIVE PITVARI INGERLÉS MELLETT Szabó A., Böhm Á., Duray G., Préda I. Országos Gyógyintézeti Központ, Budapest Bár a pitvari ingerlés a leginkább fiziológiás ingerlési mód, pacemaker szindróma (PMS) felléphet ezen üzemmód mellett is. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az AAIR PMS létezésére, diagnózisára és kezelési lehetõségekre. 54 (5 férfi, koruk: 8 79 év) AAIR, illetve DDD-R pacemaker beültetésen átesett beteget vizsgáltunk. A PM kezelés indikációja 8 esetben sinus bradycardia, 6 esetben tachycardia-bradycardia szindróma (TBS) volt. Antiaritmiás gyógyszeres kezelésben csak a TBS-ok részesültek. Együregû pitvari pacemakert 6, kétüregû pacemakert AAI-R üzemmódban 8 páciens kapott. Minden beteget rendszeresen kontroláltunk, Holter monitorozás, terheléses EKG, életminõségre vonatozó teszt minimum évente egyszer történt. 5 beteget permanens pitvarfibrilláció miatt kivettünk a vizsgálatból, a fennmaradó 49 páciens átlagos követési ideje 6 hónap volt (7 74 hó). A terheléses kapacitás és az életminõség minden betegnél javult a pacemaker beültetést követõen, de esetben magasabb terhelési szinten légszomj, fáradtság jelentkezett. Holter monitorozást alkalmaztunk a további diagnosztika során: paroxizmális AV vezetési idõ megnyúlást, következményes pitvar-kamrai aszinkróniát (AAI-R PMS-t) találtunk ezen esetekben. A frekvencia emelkedés ütemének és mértékének csökkentése 9 betegnél megszüntette a panaszokat, míg a többi esetben az antiaritmiás gyógyszerelés módosítására és a PM átprogramozására volt szükség. Frekvencia követõ pitvari ingerlés során, relatív magas pulzusszám mellett PMS léphet fel. A Holter monitorozás az AAIR- PMS diagnózisának kulcsa. PACEMAKER SYNDROME DURING RATE RESPONSIVE ATRIAL PACING ambulatory ECG (holter), pacemaker technology Although atrial pacing is the most physiological pacing mode, pacemaker syndrome (PMS) may develop during this type of pacing. Our purpose was to demonstrate the presence of AAIR PMS by means of Holter monitoring. 54 pts (5 male, age: 8 79) underwent AAIR pacemaker implantation. Indication for pacing was sinus bradycardia in 8 pts, tacycardia-bradycardia syndrome in 6 pts. Antiarrhythmic drug treatment was applied only in pts with tachy-brady syndrome. Single chamber atrial pacemaker was implanted in 6 pts, while 8 pts received a dual chamber pacemaker programmed to AAIR mode. All the patient were regularly followed, and Holter monitorong, exercise test, and quality of life was evaluated at least once a year. Five pts developed permanent atrial fibrillation, the follow-up time of the remaining 49 pts was 7-74 months (mean 6 month). The exercise capacitiy and the quality of life improved in all patients, but /49 pts developed unexpected fatigue during heavy exercise. Holter monitorong was useful in the diagnosis: paradoxical sudden AV prolongation resulted in an AAIR pacemaker syndrome in these cases. Reducing the rate response could eliminate the symptoms in 9 pts, while the modification of antiarrhythmic treatment and reprograming the pacemaker was necessary in other pts. Overprogramming (to high rate response) the pacemaker may result in AAIR pacemaker syndrome. Holter monitoring is a useful method in the diagnosis of AAIR pacemaker syndrome. EREDMÉNYEINK CARTO ELEKTROANATÓMIAI TÉRKÉPEZÕ RENDSZERREL Szilágyi S., Gellér L., Tamás M., Róka A., Merkely B. SE, Ér-és Szívsebészeti Klinika, Cardiovasularis Centrum, Budapest 004 októberétõl 7 betegnél (4 férfi, nõ) végeztünk radiofrekvenciás katéterablációt CARTO elektroanatómiai térképezõ rendszerrel, esetben supraventricularis (SVT), 4 esetben kamrai tachycardia (VT) miatt. A SVT csoportban esetben pitvari flutter ( reabláció), betegnél fokális jobb pitvari tachycardia, esetben komplex pitvari macroreentry tachycardia miatt végeztük a beavatkozást. A procedúra idõ 89±5 perc volt. A flutteres csoportban 0 betegnél igazoltunk bidirekcionális isthmusblokkot (sikerarány: 9%), az ablációs periódusok száma 0±8, az ablációs idõ 9±7,5 perc volt. Egy esetben a beteg kérésére a beavatkozást megszakítottuk. A fokális pitvari tachycardia a 6. ablációs periódus után nem volt indukálható. A komplex pitvari macroreentry tachycardia esetében bár egyféle ritmuszavar indukálható maradt, az utánkövetés alatt nem észleltünk ritmuszavart. Kamrai tachycardia miatt 4, korábban ICD implantáción átesett férfinél végeztünk ablációt gyakori tachyarrhythmia, esetben postinfarktusos monomorf VT, esetben ARVD miatt, ennél a betegnél, mellékleletként AVNRT-t is igazoltunk. A procedúra idõ 55± perc volt. betegnél a beavatkozás végén nem tudtunk ritmuszavart kiváltani (az AVNRT-s esetben lassú pálya ablációt is végeztünk). Egy esetben a tesztelés során gyors kamrai tachycardia lépett fel, azonban hónapos utánkövetés alatt a betegnek spontán ritmuszavara nem volt. betegnél a klinikai ritmuszavar továbbra is kiváltható maradt, de spontán ritmuszavarok sokkal ritkábban jelentkeztek és a korábbinál kevésbé agresszív antitachycardia ingerlés is sikeresen megállította õket. A CARTO elektroanatómiai térképezõ rendszer lehetõvé teszi a katéterabláció indikációs körének kiszélesítését, az eljárást sikeresen alkalmaztuk mind supraventricularis, mind monomorf kamrai tachyarrhythmiák kezelésénél. OUR RESULTS WITH THE CARTO ELECTROANATOMICAL MAPPING SYSTEM ablation, catheter Since October 004 we have performed CARTO electro-anatomical mapping system guided radiofrequency catheter ablation in 7 patients (4 men, women; in cases because of supraventricular SVT-, in 4 cases because of ventricular tachycardia VT). In the SVT group the ablation was done because of atrial flutter in patients, because of focal right atrial tachycardia in one patient and because of complex atrial macroreentry tachycardia in one patient. The procedure time was 89±5 minutes. Bidirectional isthmus block was validated in 0 atrial flutter patient (success rate 9%), the number of the ablation periods was 0±8, the duration of ablation was 9±7.5 minutes. One patient wished to finish the procedure. The focal atrial tachycardia was uninducible after the 6th ablation period. After the ablation of the complex atrial macroreentry tachycardia one type of atrial arrhythmia remained inducible, but we did not detect the arrhythmia during the follow-up period. VT ablation was done in 4 ICD patients because of frequent tachyarrhythmias (in cases monomorph VT after myocardial infarction, and in an ARVD patient, who had also AVNRT.) The procedure time was 55± minutes. In patients arrhythmia was not inducible at the end of the procedure (in the AVNRT case slow pathway ablation also had been done). In one case we induced a fast VT, but the patient had no spontaneous VT during the follow-up period of months. In one patient the clinical arrhythmia remained inducible, but the number of the spontaneous arrhythmias decreased significantly, and the ICD was able to stop them with less aggressive antitachycardia pacing protocol than we used earlier. The CARTO electroanatomical mapping system makes it possible to expand the indication for catheter ablation, we applied the procedure successfully in the treatment of both supraventricular and ventricular tachyarrhythmias. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A7

Sorszám 2. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol)

Sorszám 2. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol) Sorszám 2. Ábrahám Pál, Földesi Csaba, Kardos Attila, Temesvári András, Szili-Török Tamás Péterfy Sándor Utcai Kórház, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet A reszinkronizációs kezelésre adott

Részletesebben

Publikációs lista Csanádi Zoltán

Publikációs lista Csanádi Zoltán Publikációs lista Csanádi Zoltán Teljes terjedelmű in extenso közlemények Mester J, Kósa I, Csanádi Z: A szív funkció változása myocardialis infarctus után 5 évvel. Card. Hung. 1989; 18: 155 Szász K, Csanádi

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

1 Arrhythmia. 7 Echocardiography. 12 Experimental cardiology. 30 Pediatric cardiology. 33 Section of young cardiologists

1 Arrhythmia. 7 Echocardiography. 12 Experimental cardiology. 30 Pediatric cardiology. 33 Section of young cardiologists SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Cardiologia Hungarica Arrhythmia 7 Echocardiography Experimental cardiology 0 Pediatric cardiology Section of young cardiologists 4 Ischaemic heart

Részletesebben

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák (ingerképzési és ingerület vezetési zavarok) Tünetek, következmények Tünet és panaszmentes

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

SZÍVRITMUSZAVAROK 2014.03.05. KORAI ÜTÉSEK SUPRAVENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK JUNKCIONÁLIS ARITMIÁK VENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK ÁTTEKINTÉS

SZÍVRITMUSZAVAROK 2014.03.05. KORAI ÜTÉSEK SUPRAVENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK JUNKCIONÁLIS ARITMIÁK VENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK ÁTTEKINTÉS SZÍVRITMUSZAVAROK - 2014.03.05. SUPRA SZÍV INGERÜLETVEZETŐ RENDSZERE 1 SUPRA SZÍV INGERÜLETVEZETŐ RENDSZERE 2 SUPRA A SZÍV ELEKTROMOS AKTIVÍTÁSÁNAK ÉLETTANA SUPRA 60-80 ütés /perc SZINUSZRITMUS 1. SUPRA

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Program IX. Aritmia. Pacemaker Napok. Balatonfüred, Hotel Flamingó 2014. szeptember 25-27.

Program IX. Aritmia. Pacemaker Napok. Balatonfüred, Hotel Flamingó 2014. szeptember 25-27. & a Magyar Kardiológus Társaság Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának és az Állami Szívkórház Aktív Kardiológiai Osztályának rendezvénye IX. Aritmia Pacemaker Napok Program Balatonfüred, Hotel Flamingó

Részletesebben

Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban. DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia

Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban. DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia Gyógyszeres kezelés ACS gyógyszeres terápiája Ritmuszavarok gyógyszeres kezelése (stabil,

Részletesebben

Sorszám 10. Szerzők neve. Cím (magyar)

Sorszám 10. Szerzők neve. Cím (magyar) Sorszám 10. Bálint Olga Hajnalka, Hubai Márta, Szentpáli Zsófia, Csepregi András, Piroth Zsolt, Andréka Péter, Temesvári András,, Semmelweis Egyetem, ÁOK Echocardiográfiás vizsgálat nem helyettesítheti

Részletesebben

Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével. Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével. Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Akut szívelégtelenség A problémás pontok : Diagnózis Speciális (invazív) kardiológiai

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban. Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák

EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban. Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák www.mentok.hu Szükséges-e a széles és keskeny QRS-ű tahikardiák további tipizálása az életmentésben? IGEN,mert ProCon az ismert

Részletesebben

2013. 09. 26. (Csütörtök)

2013. 09. 26. (Csütörtök) Az MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának IX. Kongresszusa közös szervezésben az MKT Intenzív Terápiás és Resustitatios Munkacsoportjával Debrecen, 2013. szeptember 26-28. 2013. 09. 26. (Csütörtök)

Részletesebben

Pacemaker-ICD-CRT terápia, szövődmények diagnosztikája. Dr. Merkely Béla

Pacemaker-ICD-CRT terápia, szövődmények diagnosztikája. Dr. Merkely Béla KLINIKUM C O B U R G Pacemaker-ICD-CRT terápia, szövődmények diagnosztikája Prof. Dr. J. Brachmann - Budapest 14.03.2003 Dr. Merkely Béla http:\\cvc cvc-oktatas.blogspot.com 1 Pacemaker terápia fejlődése

Részletesebben

30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall

30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall 30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall 13:00-13:10 Opening speech Chairs: Gábor Duray, László Sághy 13:10-14:10 W/I. Interactive case presentations Chairs: Gábor Duray, László

Részletesebben

Szív MR vizsgálat az ISZB diagnosztikájában.

Szív MR vizsgálat az ISZB diagnosztikájában. Szív MR vizsgálat az ISZB diagnosztikájában. Simor Tamás PTE AOK KK Szívgyógyászati Klinika Pécs, 2016.04.08 Cardiovascular MRI University of Pécs Diagnostic Center 1,5 T Siemens Magnetom Avanto Analysis:

Részletesebben

Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla

Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ, Budapest Levelezési cím: Dr. Merkely

Részletesebben

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Duray Gábor, MD, PhD, FESC Magyar Honvédség Honvédkórház, Kardiológiai Osztály Pacemaker és Elektrofiziológia részleg Budapest Pacemaker centers

Részletesebben

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr.

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Domokos Gabriella Syncope: hirtelen jelentkező, eszméletvesztés, amely során a beteg

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Dr. Duray Gábor Zoltán

Dr. Duray Gábor Zoltán szívelégtelenség kezelésében Tézisfüzet Dr. Duray Gábor Zoltán Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola nyok doktora Konzulens: Dr. Stefan Hohnloser, egyetemi tanár, Dr. med Habil. (Frankfurt)

Részletesebben

PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN. Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika

PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN. Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika SPEC. KARDIOVASZKULARIS ÁLLAPOTOK PREOPERATIV MEGKÖZELÍTÉSE ARRHYTHMIA VAGY VEZETÉSI ZAVAR

Részletesebben

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika T S O S I Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika A Miért kell beszélni a TIA-ról? Mert TIA után 90 napon belül a betegek 10-20%-a ischaemiás stroke-ot szenved. Mert a stroke betegek 25%-ban

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016. dr. Apor Astrid SE VSZEK

3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016. dr. Apor Astrid SE VSZEK 3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016 dr. Apor Astrid SE VSZEK Áttörő újdonság az ultrahangos képalkotásban! struktúrák térbeli alakjának

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS

IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS PM KEZELÉS CÉLJAI ASYSTOLIA TÜNETEKKEL JÁRÓ BRADYCARDIA OPTIMALIS HAEMODINAMIKA BIZTOSÍTÁSA: AV INGERÜLETI SORREND KÉTÜREGI PM PITVARFIBRILLATIO PREVENCIÓ

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

78. ifj. Sorszám. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol)

78. ifj. Sorszám. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol) 78. ifj. Hegedűs Péter, Szilágyi Szabolcs, Zima Endre, Bettenbuch Tünde, Srej Marianna, Ladunga Károly, Merkely Béla, Gellér László Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ Kamrai extrasystolia és fokális

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Amit a sürgősségi ellátásban a pacemakerről tudni kell. Lőrincz István

Amit a sürgősségi ellátásban a pacemakerről tudni kell. Lőrincz István University of Debrecen Universitas Debreceniensis Amit a sürgősségi ellátásban a pacemakerről tudni kell Lőrincz István DEOEC, Belgyógyászati Intézet I. Belgyógyászati Klinika Sürgősségi Orvostan Tanszék,

Részletesebben

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C9 13 2008 Locksley Hall Media Beültethetõ eszközök a kamrai tachyarrhythmiák kezelésére Merkely Béla, Róka Attila Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ, Kardiológiai

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Aritmia/Arrhythmia. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : B1

Aritmia/Arrhythmia. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : B1 Aritmia/Arrhythmia A QT-VARIABILITÁS VIZSGÁLATA 1-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN Lengyel Csaba, Orosz Andrea, Takács Róbert, Várkonyi Tamás, Baczkó István, Wittmann Tibor, Papp Gyula, Varró András SZTE

Részletesebben

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Varga Albert Szegedi Tudományegyetem Kardiológus múlt század Kardiológus XXI. század Kardiológiai diagnosztika 1970 XXI.szd. Anamnézis

Részletesebben

2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927)

2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927) Dr. Szűcs József Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A ritmuszavarok felismerése és ellátása a családorvosi gyakorlatban 2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927) I. Az arrhythmiás

Részletesebben

Szivritmuszavarok és kezelése Etiológia: Myocardiális okok(iszb, CMP, myocarditis) Hemodinamikai okok(volumen terhelés, nyomásterhelés) Extracardiális okok(elektrolitzavar, hyperthyreosis, Hypoxia, gyógyszerek)

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1)

ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1) Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1) Készítette: Dr. Lőrincz István egyetemi docens Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Syncope diagnosztika a kardiológus szemszögéből SIMOR TAMÁS PTE, KK SZIVGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Syncope diagnosztika a kardiológus szemszögéből SIMOR TAMÁS PTE, KK SZIVGYÓGYÁSZATI KLINIKA Syncope diagnosztika a kardiológus szemszögéből SMOR TAMÁS PTE, KK SZVGYÓGYÁSZAT KLNKA ardiovascularis syncope Strukturális szivbetegség illentyűbetegségek, infarktus, hypertomia, HM, masszák(pitvari

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

MEDTRONIC CARELINK. Műszaki leírás

MEDTRONIC CARELINK. Műszaki leírás MEDTRONIC CARELINK A Heart Failure Management (Szívelégtelenség kezelése) jelentés Heart Failure Risk Status (A szívelégtelenség kockázatának mértéke) szolgáltatása Műszaki leírás 0123 2011 Az alábbi lista

Részletesebben

7. ifj. Sorszám. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol)

7. ifj. Sorszám. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol) Sorszám 7. ifj. Aradi Dániel, Pintér Tünde, Kónyi Attila, Horváth Iván, Kovács Erik, Magyari Balázs, Komócsi András, PTE Szívgyógyászati Klinika 150 mg fenntartó dózisú clopidogrel csökkenti a magas reziduális

Részletesebben

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN Összefoglaló közlemény Kovács Norbert 1, Balás István 2, Llumiguano Carlos 2, Aschermann Zsuzsanna 1, Nagy Ferenc 1, Janszky József

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

A sinus coronarius elektróda pozíciójának stabilizálása stent implantációval: új módszer a diszlokáció kezelésére és megelõzésére

A sinus coronarius elektróda pozíciójának stabilizálása stent implantációval: új módszer a diszlokáció kezelésére és megelõzésére Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 30 34 2008 Locksley Hall Media A sinus coronarius elektróda pozíciójának stabilizálása stent implantációval: új módszer a diszlokáció kezelésére és megelõzésére Szilágyi

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

SZÍV ÉS ÉRRENDSZER. Szederjesi Janos

SZÍV ÉS ÉRRENDSZER. Szederjesi Janos SZÍV ÉS ÉRRENDSZER Szederjesi Janos 1 2 3 Karotid aa., brachialis Típus: Parvus Tardus Altus Bisferiens Alternans Paradoxus Juguláris v. pulzálása Szívcsúcs pulzálása Pulzus 4 5 EKG P < 0,10 sec, < 0,3

Részletesebben

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja Hesz Gábor A szív felépítése http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=fájl:diagram_of_the_human_heart_hu.svg http://en.wikipedia.org/wiki/file:conductionsystemoftheheartwithouttheheart.png

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Biatrialis ingerlés A gyógyszerrezisztens paroxizmális pitvarfibrilláció nonfarmakológiás kezelésének újabb lehetõsége

Biatrialis ingerlés A gyógyszerrezisztens paroxizmális pitvarfibrilláció nonfarmakológiás kezelésének újabb lehetõsége ÚJABB TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK Biatrialis ingerlés A gyógyszerrezisztens paroxizmális pitvarfibrilláció nonfarmakológiás kezelésének újabb lehetõsége Merkely Béla dr., Vágó Hajnalka dr., Gellér László dr., Zima

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató C-series C70 DR C60 DR C50 D C20 SR C10 S C70A4 C60A4 C50A4 C20A4 C10A4 C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 7 1.1 Az útmutatóról... 7 1.2 Programozási útmutató...

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai

A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 25 29 2008 Locksley Hall Media A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai Czuczor Szabolcs, Melczer László PTE ÁOK, Szívgyógyászati Klinika, Pécs Levelezési cím:

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

failed back surgery syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma

failed back surgery syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma failed back surgery syndrome post lamectomy syndrome post discotomy syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma Összeállította: Prof.Dr.Komoly Sámuel Elnevezések: failed back surgery syndrome

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Csósza Györgyi Karlócai Kristóf Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika Nógrádgárdony, 2012.02.10-11. Pulmonalis hypertonia CTEPH CTEPH - Incidencia

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest

Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest 2010. ÉVI ORFMMT FIATALOK FÓRUMA I. DÍJA Az afázia metaforája Őrley Zita Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest A tanulmány célja,

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 2.1. BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT... 125

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 2.1. BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT... 125 TÁRGYMUTATÓ Fejezet 1: ÜZEMBE HELYEZÉS...124 1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 Fejezet 2: FUNKCIÓK...125 2.1. BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT... 125

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései)

Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései) 1 Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései) Hajdúszoboszló 2010. jan. 22-23. Tisztelt kollégák, 2010. januárjában immár 2. alkalommal rendezzük meg a Szívelégtelenség Napokat.

Részletesebben

IV. Elektrofiziológia és PM terápia

IV. Elektrofiziológia és PM terápia IV. Elektrofiziológia és PM terápia Dr. Földesi Csaba László Bevezetés A 2013-as évben, folytatva az előző sikeres évek munkáját, tovább tudtuk emelni beavatkozásaink számát és bővítenünk komplexitását.

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Esmolol Szelektív Béta1-adrenerg antagonista Hatáskezdet: 1-2 perc VVT-esterase metabolizmus, eliminációs HL 9 perc Hatástartam 10-20 perc Az esmolol adagolása

Részletesebben

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei Szalka András Szent Imre Kórház Mortality and delay in effective therapy associated with extended-spectrum β-lactamase production in Enterobacteriaceae

Részletesebben

SZÍVELEKTROFIZIOLÓGIAI INTERVENCIÓK MAGAS PREVALENCIÁJÚ KARDIÁLIS KÓRKÉPEKBEN

SZÍVELEKTROFIZIOLÓGIAI INTERVENCIÓK MAGAS PREVALENCIÁJÚ KARDIÁLIS KÓRKÉPEKBEN MTA doktori értekezés SZÍVELEKTROFIZIOLÓGIAI INTERVENCIÓK MAGAS PREVALENCIÁJÚ KARDIÁLIS KÓRKÉPEKBEN Dr. Csanádi Zoltán DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT KARDIOLÓGIAI ÉS SZÍVSEBÉSZETI KLINIKA 2014. 2 Preambulum

Részletesebben

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban Dr. Ofner Péter ELTE EGK- AstraZeneca Egészség-gazdaságtani Szimpózium 2011. november 18. CENO0090HU20111116 Infarctus Regiszter

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Kecskemét Május 18. Az előadás az AstraZeneca Kft. felkérésére készült Engedélyszám: PEFA0134HU20130516 Kiknél

Részletesebben

Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek

Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek Téren, J., Gyimes, E., Véha, A. 2009. április 15. PICK KLUB Szeged 1 A magyarországi búzát károsító Fusarium fajok 2 A betakarítás

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben