Babits Mihály Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Babits Mihály Általános Iskola"

Átírás

1 Babits Mihály Általános Iskola (Esztergom, Sugár u. 24.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: (2012. novemberi módosítással egybeszerkesztett szöveg) Készítette: Elfogadta: Jóváhagyta: Kotz István igazgató november 15 én az iskola nevelőtestülete A Komárom Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ án 2012.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapjai és hatálya 4 2. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 5 3. Az intézmény alapdokumentumai 9 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSI ÉS VEZETÉSE A szervezeti egységek 13 5.Az intézmény vezetője Az intézmény vezetősége 17 III. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje A diákönkormányzat és működése A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere 27 IV. A NEVELŐTESTÜLET ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK A nevelőtestület és működési rendje A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A nevelőtestület feladatainak átruházása 32 V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE A tanév helyi rendje A tanítási napok rendje Az intézmény munkarendje 37 VI. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 44 VII. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE Az épület egészére vonatkozó rendszabályok 46 2

3 21. A helyiségek és berendezések használati rendje 47 3

4 VIII. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS AZ ÜNNEPÉLYEK RENDJE A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai A hagyományápolás külsőségei, feladatai 50 IX. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 52 X. INTÉZMÉNYI VÉDŐ ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 55 XI. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 56 EGYÉB RENDELKEZÉSEK Tanulói jogviszony keletkezése A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés feltételeinek megállapítása A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása A tanuló és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatok /2004. (VIII.27.Ö OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről Az iskolai könyvtár működési rendje Reklámhordozókkal kapcsolatos tevékenység 65 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 66 SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE A szabálytalanságok kezelési rendjének célja, tartalma A szabálytalanságok fogalma, a megelőzésével kapcsolatos felelősség, a szabálytalanság megelőzése A szabálytalanságok észlelése Az intézkedések, eljárások meghatározása Az intézkedések, eljárások nyomonkövetése A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések nyilvántartása Jelentési kötelezettség SZÁMÚ FÜGGELÉK Egyes eljárások SZÁMÚ FÜGGELÉK A szabálytalanságokkal kapcsolatosintézkedések nyilvántartása SZÁMÚ FÜGGELÉK Néhány példa a szabálytalanságfajtákra 74 4

5 MELLÉKLET Adatkezelési Szabályzat 76 Szervezeti és Működési Szabályzat I. Az intézmény általános jellemzői 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai és hatálya 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő legfontosabb jogszabályok alapján készült: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv. (a továbbiakban: Nkt.), a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: Vhr.), a 2011.évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, a Kormány 229/2012. (VIII.28.) rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 3.) A szabályzat hatálya Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása kötelező érvényű az intézménnyel jogi viszonyban állókra. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, a Szülői Testület, a diákönkormányzat, a Szlovák 5

6 Kisebbségi Önkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. Jelen szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. A felülvizsgálatot az IMIP ben meghatározott módon az intézményvezető vagy az általa meghatározott személy végzi 2 évente. 4.) Az SZMSZ nyilvánossága Az iskolai SZMSZ nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. Az SZMSZ 1 1 példánya a következő személyeknél illetve helyeken található: az iskola fenntartójánál az iskola irattárában az iskola könyvtárában az iskola tanári szobájában az igazgatónál az igazgatóhelyettesnél nyomtatott formában az iskola honlapján digitális formában. Tájékoztatást az SZMSZ ről az igazgatótól, az igazgató helyettestől lehet kérni az intézmény munkarendjében meghatározott időpontban. 2. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1.) Az intézmény jellemző adatai Az alapítás éve: 1983 Az intézmény neve: Babits Mihály Általános Iskola Az intézmény székhelye: 2500 Esztergom, Sugár u.24. Az intézmény típusa: Közintézmény, általános iskola Tagozat megnevezése: nappali Székhelyén kívül működő telephelye: 2508 Esztergom Pilisszentlélek, Pálosok utcája 8. (általános iskola alsó tagozat) Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény évfolyamainak száma: 8 (1 8 évf.) Az intézménybe maximálisan felvehető tanulólétszám: 508 alsó tagozat 208 felső tagozat 300 6

7 A telephelyen működő osztály évfolyamainak a száma: 1 4 összevont osztály (alsós), mely jelenleg szünetel A kihelyezett osztályba felvehető max. tanulólétszám: 26 Engedélyezett pedagógus létszám: 30 fő A fenntartó a pilisszentléleki iskolában az alacsony létszám miatt a 2012/2013 as tanévben az összevont osztály indítását szünetelteti! 2.) Az intézmény jogállása Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, (18/1983.sz VB határozattal), jogutód Esztergom Város Önkormányzata (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) Alapítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) Az intézmény fenntartója: Komárom Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ 3.) A Babits Mihály Általános Iskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. (1) bekezdés d) pontjára, a Babits Mihály Általános Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével az alábbiak szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv neve: Babits Mihály Általános Iskola 2. A költségvetési szerv székhelye: 2500 Esztergom, Sugár út Telephelye: 2508 Esztergom Pilisszentlélek, Pálosok utcája 8. (általános iskola alsó tagozat) 4. Alapítói jog gyakorlója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Alapítói jog gyakorlójának székhelye: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 2 4. Irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Irányító szerv székhelye: 1055 Budapest, Kossuth L. tér

8 Középirányító szerv neve: Komárom Esztergom Megyei Intézmény fenntartó Központ Középirányító szerv székhelye: 2800 Tatabánya, Fõ tér 4. A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja. Fenntartó szerv neve: Komárom Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Középirányító szerv székhelye: 2800 Tatabánya, Fõ tér A költségvetési szerv működési köre: Esztergom város közigazgatási területe, körzeti beiskolázású. 6. A költségvetési szerv típusa: Általános iskola. 7. Közfeladata: Alapfokú, általános iskolai nevelés oktatás. 8. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint szeptember 1 jétõl a nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvény, valamint egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott, általános iskolai nevelés oktatás. Az iskola a szülõi igények alapján iskolaotthonos oktatást folytathat az 1 4. évfolyamon a fenntartó engedélyével. Alapfeladata a szlovák nemzetiséghez tartozó tanulók iskolai nevelésébenoktatásában a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolása, amelyben a tanítás nyelve a magyar nyelv. Az intézmény ellátja az ép értelmű, testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista sajátos nevelési igényű általános iskolai gyermekek, tanulók, illetve a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű általános iskolai gyermekek, tanulók nevelését, oktatását. 9. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 10. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) 8

9 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultak hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait január 1 jétõl a Korm. rendelet értelmében a Komárom Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ látja el. 12. Maximális gyermek és tanulólétszáma: 508 fõ alsó tagozat: 208 fõ felső tagozat: 300 fõ 13. Tagozatainak megnevezése: nappali 14. Évfolyamainak száma: általános iskola: A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje: A költségvetési szerv igazgatóját a Komárom Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. 5. ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év határozott idõtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Komárom Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja. 16. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Közalkalmazottak esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. alapján, egyéb munkavállaló esetén a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. tv. alapján. 9

10 17. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: a) ingatlan vagyon: Állami tulajdonban: 2500 Esztergom, Sugár út 24. (18735 hrsz. alatt, 9061 m2 alapterület) 2509 Esztergom Pilisszentlélek, Pálosok utcája 8. (40003 hrsz. alatt, 863 m2 alapterület) b) ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 18. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog: A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló évi CLIV. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Komárom Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen használhatja, hasznosíthatja. Jelen alapító okirat a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló évi CLIV. törvény 2. (1) bekezdésének rendelkezése értelmében január 1 jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Babits Mihály Általános Iskola, Esztergom az Esztergom Város Önkormányzatának Képviselõtestülete által szeptember 30 án elfogadott, 448/2011. (IX. 30) sz. határozatának mellékletét képezõ, egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 3.) Az intézmény alapdokumentumai Az intézmény jogszerű működését a Komárom Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ biztosítja. Az intézmény tartalmi működését a pedagógiai program határozza meg. Az évi törvénymódosítás a 48. ban az iskola pedagógiai programot két nagy részre tagolja: a.) nevelési programra és b.) a helyi tantervre. 10

11 A nevelési program tartalmazza: az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet képesség kibontakoztató felkészítés pedagógiai rendszerét nem szakrendszerű oktatást sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programját esélyegyenlőségi programot a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, az iskolában folyó nevelő oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszerét, a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, a szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit. környezeti és egészségnevelési programot. A pedagógiai program második része a helyi tanterv. A törvény szerint az iskola helyi tantervének a kerettanterveken kell alapulnia. A helyi tanterv tartalmazza: az iskola egyéb évfolyamain tanított tantárgyakat a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, az alkalmazható tankönyveket, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit az iskolai beszámoltatás az ismeretek számonkérésének, követelményeit és formáit, a tanuló magatartása szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját, 11

12 nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra és népismereti tananyagot, nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók részre a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot, a nemzeti, etnikai, kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot. Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület a fenntartó által kért időpontra készíti el. Az intézményi dokumentumok (PP, MIP, SZMSZ, házirend munkaterv, beszámolók, költségvetés) megismertetése DÖK, SZT, Nevelőtestületi, Szlovák K.Ö. ülésein történik. Ezen kívül bármikor fordulhatnak tájékoztatásért az igazgatóhoz, igazgatóhelyetteshez a mindenkori fogadóórájukon. A dokumentumok megtekinthetők a tanári szobában, igazgatóhelyettesi szobában, könyvtárban, iktatóban és a fenntartónál. A házirendet minden tanuló megkapja. 4.) Az intézmény jogosítványai: Az általános iskolai végzettségről szóló bizonyítvány kiadása. 12

13 AZ ISKOLA SZERVEZETI RAJZA Igazgató Iskolatitkár Diákönkormányzat vezető Igazgatóhelyettes Fenntartó Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szülői Testület Alapítvány Közalkalmazotti Tanács, szakszervezet Társintézmények DÖK képviselők Munkaközösség vezetők osztályfőnöki mk. alsós mk. társ.tud. mk. term.tud.mk. Pilisszentléleki kihelyezett osztály Kisegítő dolgozók portás karbantartó Iskolaorvos Fogorvos Védőnő Beosztott pedagógusok 13

14 II. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése 4. A szervezeti egységek 1.) Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakítottuk ki a szervezeti egységet. Intézményünk szervezeti egységei élén felelős középvezetők állnak: 1. számú egység: Osztályfőnöki munkaközösség 2. számú egység: Alsó tagozatos munkaközösség 3. számú egység: Társadalomtudományi munkaközösség 4. számú egység: Természettudományi munkaközösség 2.) A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. Az eltérő tevékenységet folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják. Az intézmény szervezeti vázrajzát (a szervezeti felépítés grafikus megjelenítését) az SZMSZ melléklete tartalmazza. 3.) A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje A nevelő oktató munka belső ellenőrzésének rendje, pedagógusértékelés. Az IMIP 2./4. pontja határozza meg az intézmény ellenőrzési rendszerét. A belső értékelési rend működését Eljárásrendet Az ellenőrzés, értékelés szakaszait, folyamatát Felelősség és hatásköröket A minőségirányítási program része a pedagógusértékelési rendszer, amely meghatár ozza

15 az értékelés alapelveit, szintjeit az értékelés területeit, követelményeit az értékelés módszereit, eredményét, adatbázist a pedagógusok értékelésének eljárásrendjét. Az iskola minőségirányítási rendszer, a minőségirányítási program végrehajtása és értékelése A minőségirányítási rendszert az IMIP tartalmazza: Az intézményi minőségpolitikát, minőségcélokat 2./1. Az intézményi munka tervezését 2./3. Teljes körű intézményi önértékelést 2./3. Belső értékelési és ellenőrzési rendszert2./4. A teljesítményértékelési rendszert 2./4./1. Emberi erőforrás biztosítását 2./5. Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszerét 2./4./6. Partnerkapcsolatok irányítását 2./6. Minőségfejlesztési rendszer működtetését 3. Az országos kompetenciamérés eredményeinek figyelembevételét eljárásrendjét 2./4./6. Az intézményértékelés rendszerét 3./1. A végrehajtást és az évenkénti értékelést, amely kitér a kompetenciamérés eredményeire. a.) A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: Biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a Nemzeti Alaptanterv, a kerettantervek, az IMIP, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését. Segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, Az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről, Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. b.) A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség vezetők 15

16 Az igazgató az általa szükségesnek tartott esetekben jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. c.) Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő oktató munka belső ellenőrzése során: a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevelő oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a tanár diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevelő oktató munka színvonala a tanítási órákon. Ezen belül különösen: előzetes felkészülés, tervezés, a tanítási óra felépítése és szervezése, a tanítási órán alkalmazott módszerek, a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán, az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, (tantárgyi eredménymérések) a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösségformálás. d.) Az intézményen belüli általános ellenőrzési feladatokat, valamint az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók jogait és kötelességeit a Belső ellenőrzési Szabályzat c. igazgatói utasítás határozza meg. e.) Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 5. Az intézmény vezetője 1.) A vezető személye Az iskola igazgatója: Az iskola élén igazgató áll, aki önálló munkáltatói joggal bír. Kinevezése: a közoktatásról szóló LXXIX. Törvény alapján a Képviselő testület nevezi ki határozott időre, öt tanévre. Egyéb munkáltatói jogokat (a kinevezés, felmentés és fegyelmi eljárás kivételével) a polgármester gyakorolja. 16

17 Az intézmény vezetője csak a közoktatási törvény által előírt feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetői megbízás legfontosabb követelménye: az intézmény típusnak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga és a pedagógus munkakörben való határozatlan idejű alkalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat. Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával, döntése előtt azonban be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolai szülői szervezetnek, a diákönkormányzatnak, véleményét a szlovák kisebbségi önkormányzatnak az egyetértését. 2.) Az intézményvezető jogköre Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a közoktatási törvény, valamint a fenntartó határozza meg. Az intézményvezető kiemelt feladatai: a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a nevelési oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, a közoktatási intézmény képviselete, együttműködés biztosítása a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a szülők és a diákok képviselőjével, a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése, a gyermek és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló és gyermekbaleset megelőzésének irányítása, a döntés az egyetértései kötelezettség megtartásával az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe, a tankönyvrendelés szabályozása, Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthető feladat: munkáltatói jog. 3.) Az intézményvezető felelőssége: Az intézmény vezetője (igazgató) a közoktatási törvénynek megfelelően egy személyben felelős az alábbiakért: a szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, 17

18 a pedagógiai munkáért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a nevelő és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért. 5.) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli azt az közalkalmazottat, aki Javaslattételi, döntési vagy ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik, munkaköri feladataival összefüggésben a költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, illetőleg az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás terén, továbbá az önkormányzati, pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében való elszámolások terén. A Babits Mihály Általános Iskolában vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli a mindenkori igazgatót és az igazgatóhelyettest. Esedékessége: vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, megléte esetén. vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás megszűnését követő 30 napon belül vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően kétévenként. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei: Annak ki a kötelezettség teljesítését megtagadja megbízatását illetve jogviszonyát meg kell szüntetni. Részletesen szabályozva a vagyonnyilatkozat tételi szabályzatban. Az iratkezelői jogokat a helyettes felett az intézményvezető gyakorolja. A vagyonnyilatkozatokat az intézményvezető zárt és más által hozzá nem férhető helyen őrzi. 6. Az intézmény vezetősége 1.) A vezető helyettes személye 18

19 Az intézményvezető feladatait a vezető helyettes közreműködésével látja el. A vezető helyettesi megbízást a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás visszavonásig érvényes. A vezető helyettes a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy. A vezető helyettes irányítja közvetlenül a pedagógusok munkáját. 2.) A vezető helyettes jogköre és felelőssége A vezető helyettes munkáját munkaköri leírása alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. A vezető helyettes feladatés hatásköre, kiterjed egész munkakörére. A vezető helyettes felelőssége kiterjed a munkaköri leírásokban található feladatkörökre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek. A vezető helyettes beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. 3.) A vezetőség Az intézmény vezetősége az igazgatón és a vezető helyettesen kívül úgynevezett középvezetőkből áll. A középvezetők az egyes szervezeti egységek munkáját irányítják, tervezik, szervezik, ellenőrzik és értékelik. A középvezető ellenőrzéseiről, tapasztalatairól beszámol közvetlen vezetőjének, kiemelkedő jelentőségű ügyben az intézményvezetőnek. A vezetőség félévenként beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelőtestületnek. Az intézmény vezetősége, konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt szükségesnek látja. Az intézményvezetőség tagjai: az intézményvezető, a vezető helyettes, a szakmai munkaközösségek vezetői, az intézmény közalkalmazottainak választott képviselője, a DÖK pedagógusvezetője. A vezetők és a középvezetők a vezetői értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek működéséről: a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. Vezetők középvezetők: Intézmény vezetője Vezető helyettes Munkaközösség vezetők DÖK vezető Közalk. Tanácsvezető 19

20 4.) A vezetők kapcsolattartási rendje Az intézmény vezetője és a helyettes kapcsolattartása folyamatos, rendszeresen hetente 1 alkalommal, továbbá a szükségletnek megfelelően tartanak vezetői megbeszéléseket. A vezetőség a munkatervben rögzített havonta 1 alkalommal vezetői értekezleteket tart. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. 6.) A vezetők helyettesítési rendje Az intézményvezető helyettesítése: Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén az igazgatóhelyettes, egyéb esetekben a következő beosztású munkatársak helyettesítik. Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. A vezető helyettes helyettesítése. Az igazgatóhelyettest távolléte esetén a munkaközösség vezetők a következő sorrend szerint helyettesítik: 1. osztályfőnöki mk. vezetője 2. társadalomtudományi mk. vezetője 3. természettudományi mk. vezetője 4. alsós mk. vezetője Ha a vezetők és középvezetők együttes távolléte esetén az iskola egy alkalmazottja az igazgató kijelölése alapján. 6.) Iskolatitkár, gazdasági ügyintéző Az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és ügyviteli feladatokat lát el. Felelős: a térítési díjak önkormányzati rendelet szerinti befizettetéséért, a befizetések ellenőrzésének és a többletbefizetések visszatérítésének követéséért; az iskola ügyviteléért; a statisztikai adatok nyilvántartásáért; a közalkalmazotti nyilvántartások vezetéséért, naprakész gondozásáért; szakszerűen vezeti és tárolja az irattári anyagot; 20

21 minden egyéb tevékenységét és felelősségét a munkaköri leírása tartalmazza. 21

22 III. Az intézményi közösségek, jogaik és kapcsolattartásuk 7. Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje 1.) Közalkalmazottak Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak egy része oktató nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. A pedagógusok és a vezetők alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével az SZMSZ önálló fejezete foglalkozik. 2.) Az alkalmazotti közösségek jogai Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. a jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50 % + 1 fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 22

23 3.) A jogorvoslat és eljárási rendelkezések szabályai A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból származó igényének érvényesítése, valamint a szakszervezet illetve a közalkalmazott e törvényből illetve a kollektív szerződésből származó igényének érvényesítése érdekében a törvény rendelkezései szerint munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A munkaügyi jogvitában bíróság jár el. A bíróság előtti igényérvényesítés eszköze a kereset és a fizetési meghagyás. A bíróság a polgári ügyek körében felmerült vitát csak az erre irányuló kérelem (kereset ) esetén bírálja el. A keresetindítás határideje az elévülési idővel (3 év) azonos. A keresetindításra a közalkalmazotti jogviszony alanya és kivételesen az ügyész jogosult. A bíróságról szóló évi. LXVI törvény ( Bsz.) 16 e.) pontja és a Polgári Perrendtartás 22 ának (2) bekezdése értelmében, a munkaügyi jogvitában benyújtott keresetet a munkaügyi bíróság bírálja el. A munkaügyi bíróság határozata ellen fellebbezésnek van helye, a fellebbezést a munkaügyi bíróság székhelye szerint illetékes megyei bíróság bírálja el. A munkaügyi perben hozott jogerős határozat végrehajtását minden esetben az első fokon eljárt munkaügyi bíróság rendeli el. 4.) Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, intézményi gyűlések, stb. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A kihelyezett osztály és a vezetők közötti kapcsolattar tás r endje 23

24 Az igazgató helyettes folyamatosan kapcsolatot tart a pilisszentléleki kihelyezett osztály vezetőjével. Hetente legalább kétszer megbeszélést tartanak. A kihelyezett osztály vezetője részt vesz az iskola összes értekezletén, rendezvényén. Félévente beszámol az oktatás nevelés feladatainak ellátásáról az iskola igazgatójának. 8. A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje 1.) Az osztályközösségek és tanulócsoportok Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatározott, az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösségvezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására az osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét összehívni. Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon, melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám (idegen nyelv órák, informatika stb.) A tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jellege, vagy a tanrend szervezése indokolja. A tanulók rendszeres tájékoztatásának formái, rendje A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről. Valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb harminc napon belül érdemi választ kapjon. A pedagógus a tanulót folyamatosan tájékoztatja teljesítményéről, előmeneteléről. Tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel illetve szövegesen értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Magatartását, szorgalmát havonta minősíti. Az érdemjegyről, minősítésről a tanuló szüleit is értesíti. Az iskola életét érintő kérdésekről a havonkénti iskolagyűlésen vagy a diákönkormányzati képviselők útján, valamint az osztályfőnök által értesülnek a tanulók. 24

25 2.) A diákközgyűlés Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy a diák önkormányzat döntése alapján a diákok küldöttei vesznek részt. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. A diákközgyűlésen az iskola igazgatója és a diák önkormányzati vezetők beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskolavezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdésére az igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia. Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola igazgatója kezdeményezi. 3.) Iskolagyűlés Havonta egy alkalommal külön külön az alsó és felső tagozatos tanulók részére az iskola igazgatója vagy helyettese értékeli az oktató nevelő munkát, tájékoztatást ad a különböző versenyeredményekről, az iskolai élet jelentősebb eredményeiről. Iskolagyűlés rendkívüli esetben is összehívható. 9. A diákönkormányzat és működése Tanulók véleménynyilvánításának rendje 1.) A diákönkormányzat szervezete A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50 % ának képviselete biztosítva van. Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség megválaszthatja az Osztály Diákbizottságot (ODB) és az osztály titkárát, valamint küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. A tanulóközösségek ily módon önmaguk diákképviseletéről döntenek. Az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott Intézményi Diáktanács látja el. A DT tagjai alkotják a diákönkormányzat 25

26 vezetőségét, rajtuk keresztül gyakorolja jogát. A tanulók eljuttathatják véleményüket, javaslataikat közvetlenül, vagy képviselőjük útján az iskola vezetéséhez, tantestületéhez, nevelőkhöz. 2.) A diákönkormányzat jogai A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben: az intézmény SZMSZ elfogadásakor és módosításakor, a házirend elfogadásakor és módosításakor, A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: saját működésére és hatásköre gyakorlására, a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására, egy tanítás nélküli munkanap programjára, tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, vezetőinek, megbízására. 3.) A diákönkormányzat működési feltételei Az intézmény tanévenként folyamatosan biztosítja a diákönkormányzat zavartalan működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi SZMSZ és a házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe. Az intézményi költségvetés biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges költségeket. 4.) A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás rendje A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a Diáktanács képviseletében. A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy a DÖK elnöke, folyamatos kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával. Az iskolai Diáktanács megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, a nevelőtestületi, napirendi pontjainál. Az Osztály Diákbizottságának képviselője járhat el az osztályközösség problémáinak megoldásában. A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kérdéseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető heti fogadóórájának időpontja tanévenként változhat. Az adott tanév intézményvezetői fogadóóráját az intézmény munkaterve tartalmazza. Az időpont közzététele az osztályfőnökök feladata. 26

27 10. A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje 1.) A szülői szervezetek és a Szülői Testület A közoktatási törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről. Az intézményben működik a Szülői Testület, amely képviseleti úton választott szülői szervezet. A Szülői Testületet a tanulók szüleinek több mint 50 % a választotta meg, ezért ez a szülői szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az intézmény egészét érintő ügyekben. 2.) A szülői közösséggel való kapcsolattartás Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök közvetlen kapcsolatot tart. A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezetek vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez. A Szülői Testületet az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. A Szülői Testület elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel, és tanévenként egyszer beszámol a nevelőtestületnek a szülői közösség tevékenységéről. 3.) A szülők szóbeli tájékoztatási rendje Az intézmény a közoktatási törvénynek megfelelően a tanulóról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. A szülői értekezletek rendje: Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetőségével. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor bemutatják az osztályban (csoportban) oktató nevelő új pedagógusokat is. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 27

28 A szülői fogadóórák rendje: Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára. Az intézmény tanévenként, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal. 4.) A szülők írásbeli tájékoztatási rendje Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott tájékoztató füzetben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. Tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális információkról is. A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetbe is feltüntetni, azt dátummal és kézjeggyel kell ellátni: a szóbeli feleletet aznap, az írásbeli számonkérés eredményét a feladat kiosztása napján. Az érdemjegyek beírási kötelezettsége miatt a tájékoztató füzetet a tanulótól beszedni nem szabad a tanítás időtartama alatt. Az osztályfőnök két havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet érdemjegyeinek azonosságát, és pótolja a tájékoztató füzetben hiányzó érdemjegyeket. Az osztályfőnök indokolt esetben írásban értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről, magatartásáról és szorgalmáról. 5.) A tájékoztatás kérésének, és erre a tájékoztatás adásának rendje A SZT a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől. Az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletén is. A tájékoztatás kérésére az igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia. 11. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere 28

29 1.) A külső kapcsolatok célja, formája és módja Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel. A vezetők, valamint az oktató nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival, meghívás vagy egyéb értesítés alapján. A kapcsolattartás formái és módjai: közös értekezletek tartása, szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, közös ünnepélyek rendezése, intézményi rendezvények látogatása, hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon, város középiskolái város általános iskolái. 2.) Rendszeres külső kapcsolatok Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart számos szervezettel. Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban működő intézményekhez és szervezetekhez. Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: a fenntartóval, a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel, a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, a gyermek és ifjúságvédelmi hatóságokkal, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekjóléti Szolgálattal, a történelmi egyházak szervezeteivel, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal, az intézményt támogató alábbi alapítvánnyal: Fénysugár Oktatási Nevelési Alapítvány, 29

30 a következő egyházi és más fenntartású oktató nevelő intézményekkel: Árpád házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola Mindszenty József Katolikus Általános Iskola Pázmány Péter Tudományegyetem Vitéz János Kara, valamint Gyakorló Általános Iskolája a következő sportegyesületekkel: Esztergomi Vitézek Rögbi SE, egyéb szervezetekkel: Rendőrség, Bíróság, Tűzoltóság. 30

31 IV. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek 12. A nevelőtestület és működési rendje 1.) A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácsadó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott. 2.) A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása, ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban. A nevelőtestület döntési jogköre: a foglalkozási illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása, az SZMSZ és módosításának elfogadása, a tanév munkatervének elkészítése, átfogó elemzések, értékelések és beszámolók elfogadása, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása, az intézményvezetői, intézményegység vezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, saját feladatainak és jogainak részletes átruházása, jogszabályban meghatározott más ügyek, a házirend elfogadása, a nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az igazgatóhelyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. 31

32 3.) A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjaihoz az egyetértési jogot gyakorló Szülői Testület, diákönkormányzat, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat stb. képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal. A tanév rendes értekezletei az alábbiak: tanévnyitó értekezlet, félévi és év végi osztályozó értekezlet, őszi nevelési értekezlet, tavaszi nevelési értekezlet, tanévzáró értekezlet, félévi értékelő értekezlet Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja. 4.) A nevelőtestület döntései és határozatai A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában a jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában. 13. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 1.) A munkaközösségek célja Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A szakmai munkaközösségek tagjai közül évenként a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, koordinálására 32

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Átdolgozva: 2013. szeptember Készítette: Sticzné Szántó Ilona intézményvezető 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér I. fejezet:

Részletesebben

TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Halászy Károly Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Halászy Károly Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény általános jellemzői 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 KÁLLAY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA K Á L L Ó S E M J É N SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1.. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Budapest XVIII. Kerületi Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola

Budapest XVIII. Kerületi Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola Budapest XVIII. Kerületi Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola 1188 Budapest, Táncsics u. 53. Tel: 295-3236, Fax: 295-1890; OM: 035131 e-mail: tmihaly@hu.inter.net SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CZIMRA GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1174 BUDAPEST, KÉP U. 14. OM: 035109 CZIMRA GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...2 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE...6

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...2 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE...6 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...2 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE...6 III. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK.12 IV. A NEVELŐTESTÜLET ÉS A SZAKMAI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényessége: 2011. szeptember 1. Készítette: Tóth Györgyné mb. igazgató 1 A SZERVEZETI

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, 413-624, FAX:25/410-021 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT LÁSZLÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT LÁSZLÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 4. 2. Az ISKOLA ÁLTALÁNOS JELLEMZŐ..4.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Budapest, XVII. ker. Diadal u. 43-49.) OM azonosító: 035103 2005. március 2009. szeptemberében módosítva 2012. szeptemberében módosítva 2013.

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 I. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014 Szervezeti és működési szabályzat 1 AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

NAGYSZÉNÁSI CZABÁN SAMU ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYSZÉNÁSI CZABÁN SAMU ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola Tehetségpont 5931 Nagyszénás, Táncsics u. 24/1 Tel./Fax: 06-68/443086 OM: 028334 E-mail: czaban.altisk.nszenas@mailbox.hu Web: www.nszenas-iskola..hu NAGYSZÉNÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gönczy Pál Általános Iskola OM-azonosító: 031104 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja:. szeptember 01. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Érvényes: 2012. november 1- től

Szervezeti és működési szabályzat Érvényes: 2012. november 1- től Szervezeti és működési szabályzat Érvényes: 2012. november 1- től Ph. igazgató Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Érvényes: 2013. április 8-tól

Szervezeti és működési szabályzat Érvényes: 2013. április 8-tól Szervezeti és működési szabályzat Érvényes: 2013. április 8-tól Ph. igazgató Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 031072 Debrecen, 2013. március Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA...4 1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK,

Részletesebben

Galgamácsai Fekete István Általános Iskola

Galgamácsai Fekete István Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2013. november KÉSZÍTETTE: IGAZGATÓ Jóváhagyta: igazgató ELFOGADTA: GALGAMÁCSAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Dózsa György Általános Iskola Komárom 2012. Dózsa György Általános Iskola 2903. Komárom, Koppány vezér út 77-79. Tel/fax.: 346340-688 Mail: kmonostor@freemail.hu 1 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. augusztus 31. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 1.1 A Szervezeti

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

GYŐRI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

GYŐRI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. GYŐRI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 3 2. Az intézmény általános jellemzői 6 3. Az intézmény vezetése 11 4. Az intézményi

Részletesebben

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012 T a r t a l o m j e g y z é k 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 1.1.1.

Részletesebben