Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat 2013-03-30"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja, személyi és időbeli hatálya A szabályozás célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működésének alapelveit, belső rendjét, kapcsolatait és ezzel a nevelési program céljainak, feladatainak megvalósítását szabályozza és segítse. A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, az intézményt használók és alkalmazottak jogainak, kötelezettségeinek érvényesítése, a kapcsolatok erősítése. Jogszabályi alap Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok: a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX törvény és a évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról a gyermekek védelméről szóló évi XXXI törvény 1993.évi LXXVII törvény a Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól Esélyegyenlőség évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról a 32/1997.(XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve kiadásáról 16/2005. (VI. 10.) OM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet módosításáról 2/2005.(III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról 22/2006. (V. 22.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A működésre vonatkozó egyéb jogszabályok: A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1992.évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról az 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Kormány rendelet Hatálybalépés Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. Módosításra akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy ha a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 2

3 Kiterjedési köre az óvodába járó gyermekek közössége a gyermekek szülői, törvényes képviselői, szülői szervezet nevelőtestület az intézményvezető, óvodavezető helyettes, épület-felelős a nevelő-oktató munkát segítők (dajkák), egyéb munkakörben dolgozók. 2. Az intézmény általános jellemzői Az óvoda OM azonosító száma: Neve: Székhelye: Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szekszárd, Perczel Mór utca 2. (Perczel óvoda) Telephelyei: Szekszárd, Szentgyörgyi Albert utca 11. (Kertvárosi óvoda) Alapítás dátuma: Statisztikai törzsszáma: Szekszárd, Óvoda utca 5. (Szőlőhegyi óvoda) Számlaszáma: OTP: Adószáma: Alapító okirat száma: VI. 21-2/2013 Fenntartó neve: Felvehető gyermeklétszám: maximális Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd, Béla király tér 8. Perczel u. 2.: Szentgyörgyi A. u. 11.: Óvoda u. 5.: Összesen: 150 fő 93 fő 25 fő 268 fő Képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, ill. távolléte esetén a helyettesítési rend szerint illetékes személy. 3. Az óvoda jogállása Az óvoda a gyermek 3 éves korától (2,5 éves korától abban az estben, ha a 3 éves életkorú gyermekek elhelyezése biztosított, és azon felül van szabad férőhely) a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Önálló jogi személy, az Alapító Okirat rendelkezése szerint önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait a Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal) látja el. A munkamegosztás és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 3

4 feladatvállalás rendjét a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (munkarend és ügyrend), valamint a Hivatal és az intézmény közötti külön megállapodás rögzíti. 4. Az óvoda alapfeladata Óvodai nevelés, ellátás - felzárkóztató nevelés kis létszámú csoportban Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése integráltan Nemzeti és kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - roma nemzetiségi nevelés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység - referencia-intézményi szolgáltatások nyújtása Módszertani szakirányítás Minőségbiztosítási tevékenység Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Az óvoda a gyermek 2,5 éves korától ellátja a napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is (a fentebb említett kritériumok figyelembe vételével). Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott Pedagógiai Program alapján folyik. II. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Szervezeti felépítés Vezető beosztások Magasabb vezető beosztású: óvodavezető (Perczel Mór utcai székhely óvoda) A munkáltatói jogkört Szekszárd megyei Jogú Város képviselőtestülete gyakorolja. Az óvodavezető pontos feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény alapján a fenntartó határozza meg az óvodavezető munkaköri leírásában. Vezető beosztásúak: óvodavezető-helyettesek. A munkáltatói jogkört az óvodavezető gyakorolja. Az óvodavezető-helyettes, épületfelelős pontos feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény alapján az óvodavezető határozza meg munkaköri leírásban. 2. Intézményi vezetőtestület: Állandó tagjai: Meghívott tagok: óvodavezető óvodavezető-helyettesek épület - felelős (Szőlőhegyi óvoda) Közalkalmazotti Tanács elnöke minőségügyi vezető munkaközösség vezetők Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 4

5 Szülői Szervezet elnöke napirend szerint meghívottak Feladata: Az intézményi feladat-ellátási helyek munkájának, tevékenységének összehangolása, ill. az alkalmazotti közösséget, nevelőtestületet érintő döntések előkészítése. 3. Az óvoda közösségei Az óvoda alkalmazotti közösségét a székhelyén és telephelyén foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja. Ezen belül közösséget alkotnak a székhelyen foglalkoztatott és a telephely óvodákban foglalkoztatott közalkalmazottak. A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda dolgozóit a jogszabályok előírása és a fenntartó engedély alapján megállapított munkakörökre az óvoda vezetője alkalmazza. A dolgozók munkaköri leírását az óvodavezető készíti el, mely alapján végzik munkájukat. Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint óvodán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit jogszabályok /Mt, Kjt és ezekhez kapcsolódó rendeletek/, valamint az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata rögzíti. A Közalkalmazotti Tanács 3 főből áll (1 elnök és 2 tag) A Közalkalmazotti Tanács tagjainak megosztása feladat-ellátási helyenként választással történik. A nevelők közösségei: 3.1. Az óvoda nevelőtestületét a székhelyén és telephelyein foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják. A székhelyen és a telephely óvodákban dolgozó óvodapedagógusok önálló közösséget is alkotnak Az óvodapedagógusok szakmai közösségei Szakmai munkaközösség jogszabályi rendelkezés alapján hozható létre. Az intézményben 4 szakmai munkaközösség működik, melyeknek legalább 5 tagja van. A szakmai munkaközösség részt vesz: - a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, - összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. - az óvodai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében /tartalmi és módszertani innovációk kidolgozásában és implementációjában/ - belső továbbképzések szervezésében, segítséget nyújt a nevelők önképzéséhez, - segítik a pályakezdő, ill. a segítségért hozzájuk forduló pedagógusok munkáját, - megválasztják a munkaközösség vezetőjét. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. Az intézményben állandó, ill. feladatra létrejövő munkaközösségek működnek. Az intézmény állandó munkaközössége az óvoda arculatteremtésével foglalkozó munkaközösség. A feladatra szerveződő munkaközösségek külön szabályozás szerint működnek. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 5

6 A szakmai munkaközösség az óvoda Pedagógiai Programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik, munkájáról az IMIP folyamatleírásában szabályozott módon beszámol. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az óvodavezető bízza meg. Megbízása visszavonásig szól. Feladatvégzéséért pótlék illeti meg. Munkaközösség-vezető feladatait munkaköri leírása tartalmazza Munkaideje: heti 40 óra Belső gondozói csoport (BGCS) Feladatai: A Pedagógiai Program gyakorlati megvalósításának segítése, ellenőrzése, értékelése, a program megvalósítása során jelentkező problémák összegyűjtése, megoldási stratégiák keresése, program-módosítási javaslatok menedzselése, előterjesztése, fejlesztendő területek meghatározása. A belső gondozói csoport mindenkori vezetője az intézményvezető Programértékelő csoport Feladatai: 5 évente, a BGCS által tett megállapításokra támaszkodva elvégzi a programértékelést program-fejezetenként, területenként, tevékenységekként. Nyomon követi a TÁMOP 3.1.4, TÁMOP pályázatok, ill. az intézmény nyertes pályázatainak fenntarthatósági elvárásit. A csoport vezetője megbízás alapján látja el feladatát Az óvoda minőségfejlesztési csoportjának tevékenysége egységesen fogja át a székhely és a telephely óvodák tevékenységét. Feladatai: minőségfejlesztési rendszer építése, gondozása, mérések lebonyolítása, koordinálása, intézkedési tervek végrehajtása, végrehajtás ellenőrzése, intézményi értékelés. A minőségirányítási, fejlesztési csoport 3 főből áll. A minőségirányítási csoport vezetőjét az óvodavezető/csoport javaslata alapján bízza meg. Megbízása határozatlan időre szól. Feladatát munkaköri leírás alapján végzi Ad hoc feladatokra szerveződő csoportok (többnyire a fejlesztési tervekre szerveződnek) az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására. Feladatai: szakmai, módszertani kérdésekben stratégiák kidolgozása, az intézményi nevelőmunka fejlesztése, korszerűsítése, pályázatok írása A csoport vezetője megbízás alapján látja el a feladatit Megbízása a feladat ellátásának időtartamára szól, feladatát munkaköri leírás alapján végzi Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 6

7 4. Az óvoda székhelyén és a telephely óvodákban a dajkák önálló csoportot alkotnak. Célja, feladata a helyi nevelési program 2/1 pontja alapján meghatározott. 5. Az óvodatitkár az óvodavezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintéző, feladatait a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően végzi, heti 40 órában. III. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA 1. A vezetők közötti feladatmegosztás Óvodavezető: az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatásról szóló törvény állapítja meg. 1. Kinevezése a képviselő testület döntése alapján 5 évre szól 2. Kötelező óraszáma: 2012/13 6 óra, től (Nkt. 4. sz. melléklet alapján) heti 8 óra a) Az óvodavezető felelős az óvoda szakszerű és törvényes működéséért az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerének és a minőségirányítási programjának működéséért, teljesítményértékelési célkitűzések meghatározásáért, értékeléséért, minősítésért, jutalmazási javaslattételért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, a nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, Az esélyegyenlőségi program és intézkedési terv eredményes megvalósításáért a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért, az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett, a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért, a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. Az intézmény nyertes pályázataiban meghatározott fenntarthatósági feladatok nyomon-követéséért. Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 7

8 a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető a fenntartó egyidejű értesítése mellett, b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a kormányhivatal vezetőjének egyidejű értesítése mellett, rendkívüli szünetet rendel el. (Nkt. 30. ) b) Gyakorolja a munkáltató jogkört. c) Dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. d) Képviseli az intézményt. e) Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja. f) Feladatkörébe tartozik különösen: A nevelőtestület vezetése. A nevelőmunka stratégiai irányítása és ellenőrzése. A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése. Napi kapcsolattartás a telephely óvodákkal. Belső szabályzatok elkészítése és azok karbantartása. A minőségfejlesztési rendszer kiépítése, frissítése és működtetése. Az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a pénzügyi-gazdasági feladatokban való - megállapodásban rögzített munkamegosztás szerinti - közreműködés. Az Óvodaszékkel, munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, Közalkalmazotti Tanáccsal, Szülői Szervezetekkel való együttműködés. A nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése. A gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor arról, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg. A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. A gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése. A gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon. Az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak szerint, a beiratkozás előtt legalább 30 nappal. Az igazgatási feladatok ellátása, így különösen: - az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, - a tanköteles életkorban lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, - a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról minden év legkésőbb február 15.-ig, a nevelés nélküli munkanapokról (előtte legalább hét nappal), a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 8

9 nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja. g) Kizárólagos jogkörébe tartozik: a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, a telephely óvodákban foglalkoztatottak tekintetében is, a kötelezettségvállalás, a kiadmányozás (aláírás), a fenntartó előtti képviselet. i) A évi CLII. Törvény értelmében, az óvoda vezetőjének és a helyettesnek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége van. h) Közvetlenül irányítja az óvodavezető helyettest, az óvodatitkárt; az óvodavezető helyettessel együttműködve a műszaki és kisegítő alkalmazottakat Az óvodavezető-helyettes Az óvodavezető helyettes kinevezése az óvodavezető által történik, a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével. Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben, az előre nem látható, működést veszélyeztető kérdésekben, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekben ellátja az óvodavezető helyettesítését. Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt. Tartós távollétnek minősül a két hetet meghaladó távollét. a) Közreműködik: a nevelőtestületi értekezletek tartalmi és szervezési előkészítésében, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos döntések előkészítésében, az intézményi költségvetés feladathoz kötődő, a csoportokban felhasználható összegek felosztási elveinek meghatározásában; a felhasználást nyomon követi, számon tartja, a napi, ill. rendszeresen ismétlődő feladatait a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően végzi. c) Közvetlenül végzi a: a dajkák, pedagógiai asszisztens munkájának irányítását és ellenőrzését a nem csoportjához kötődő feladatok elvégzésében, a helyettesítés, a túlmunka megszervezését, közreműködik a gyermekek felvételében, a csoportok beosztásában, a vezetővel együttműködve, az alkalmazottak munkarendjének kialakítását és a munkarend betartásának ellenőrzését, az alkalmazottak részére szabadságot ad ki, ill. elkészíti a szabadságolási tervet, az intézmény tárgyi eszközeinek, vagyontárgyai rendeltetésszerű használatának ellenőrzését, a pedagógiai munka, nevelési folyamatok ellenőrzését (BGCS tagja), selejtezés előkészítését és a selejtezést, javaslatot ad a felújítási és karbantartási munkák elvégzéséhez, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 9

10 ellátja az egyéb, munkaköri leírásában rögzített feladatokat, eleget tesz kötelezettségeinek, a szülők önkéntes írásbeli nyilatkozatát beszerzi, összegyűjti minden olyan döntéshez, mely a szülő/gyermek személyes adatainak védelmére, fizetési kötelezettségére, programokon való részvételére vonatkozik. Munkaideje: 40 óra 3. Heti kötelező óraszáma: 2012/13 évben 24 óra; től (Nkt. 4. sz. melléklet alapján) heti 22 óra. Munkaidő kedvezmény 8, ill től 10 óra 1.4. Az óvodapedagógusok Az óvodapedagógus feladatait a munkaköri leírása rögzíti (3 sz. melléklet) Az óvodapedagógus a munkaköréhez meghatározott feladatokat az intézményben/intézményen kívül köteles ellátni. Az intézményen belül ellátott feladatokat és annak időtartamát a jelenléti ívén rögzíti. A munkából való távol maradás okát előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése előtt köteles jelenteni óvodavezetőnek/vezető-helyettesnek, ill. váltótársának. Az intézményi rendezvényeken külön felszólítás nélkül köteles részt venni Heti munkaideje: 40 óra Heti kötelező óraszáma: 32 óra 1.5. A nevelőtestület A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, a nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja: az óvoda valamennyi kinevezett óvodapedagógusa. A nevelőtestület döntési és véleményezési jogkörét a Nkt.70. -a tartalmazza: 70..( 2): A nevelőtestület dönt: a) a pedagógiai program elfogadásáról, b) az SZMSZ elfogadásáról, c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, e) a továbbképzési program elfogadásáról, f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról, i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, k) jogszabályban meghatározott más ügyekben (3) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 2. A vezetők közötti együttműködés a) Az együttműködés rendszeresített formája az aktualitásnak megfelelően, alkalomszerűen tartott vezetőtestületi megbeszélés. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 10

11 b) A vezetők a napi operatív munka során személyesen, en és telefonon is tartják a kapcsolatot c) A vezetőtestület munkája tervezetten folyik, a munkavégzés tartalma az éves vezetői munkatervhez kapcsolódik. d) A tervezettől eltérően, a vezetőtestület valamely tagjának kezdeményezésére, az előforduló ügyektől függően azonnali megbeszélés hívható össze. e) A vezetőtestület tagjai kötelesek: a vezetőségi megbeszélés után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó óvodapedagógusokat a megbeszélésen született döntésekről, határozatokról, az irányításuk alá tartozó óvodapedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni a vezetőtestület felé. f) Az óvodapedagógusok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, ill. választott képviselőik útján közölhetik az óvoda vezetőségével A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény nyitva tartás idején belül az óvoda vezetőjének vagy helyettesének/épületfelelősnek, az intézmény egységben kell tartózkodnia. A vezetők intézményben tartózkodásának rendjét, elérhetőségét az intézményben jól látható helyen nyilvánosságra kell hozni. A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben írásban szükséges rögzíteni. Nyári időszakban a vezetői ügyelet a fenntartó által megjelölt formában biztosított. 3. A helyettesítés rendje Az óvodavezetőt akadályoztatás esetén az óvodavezető-helyettes helyettesíti az 1.2. pontban leírtak szerint. Az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés rendje: pl. az óvoda nevelőtestületének az a tagja, aki a feladatellátáshoz szükséges szakvizsgával (közoktatás-vezetői, vezető óvodapedagógus) rendelkezik, vagy a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti a vezetőt. Eljár az 1.2 pontban meghatározott ügyekben. E megbízást az alkalmazotti közösség tudomására kell hozni. Ügyeleti időben (reggel 6, óráig) az ügyeletet ellátó óvodapedagógus jogosult az 1.2.-ben meghatározottak szerinti intézkedésre. 4. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 4.1. Az óvoda nevelési egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten, valamint belső továbbképzéseken horizontális tanulás formájában és az óvodák között működő munkaközösségeken keresztül valósul meg Nevelőtestületi értekezletet kell tartani: a nevelési program és módosítása elfogadására, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 11

12 a szervezeti és működései szabályzat, valamint módosítása elfogadására, a nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadására, az óvoda éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadására, a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására, a házirend elfogadására, az ötéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadására, az óvodavezetői pályáztatáshoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítására, a nevelőtestület véleményének kikérésére a vezető-helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, az óvodapedagógusok külön megbízása előtt, nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a hetedik évet betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges egyetértés megadására, jogszabályban meghatározott egyéb esetekben Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha az óvodavezető összehívja, a nevelőtestület egyharmada kéri, óvodaszék, szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület elfogadta, intézményfejlesztés, pedagógiai innováció pályázati támogatásának megnyerése érdekében A székhelyóvoda és telephely óvodák nevelőtestülete a közös munkaterv helyi megvalósításánál önállóan hozhat döntést. A döntésekről a vezetőtestületi értekezleten az óvodavezető-helyettes, ill. épületfelelős tájékoztatja az óvodavezetőt A nevelőtestületi értekezletek lebonyolításának szabályai A nevelőtestületi értekezleten jegyzőkönyv készül az elhangzottakról. A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 75 százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb szintű jogszabály, ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok és a többi alkalmazott közötti együttműködést Alkalmazotti értekezletet kell tartani: a köznevelésről szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes véleményezésére, amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetői megbízással kapcsolatosak, továbbá az óvodai minőségirányítási program elfogadására Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag csak a székhely- vagy csak a telephely óvodát érintik, a telephely óvodák évi 2-3 alkalommal tartanak alkalmazotti értekezletet. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 12

13 4.8. A dajkák munkaértekezleteit óvodánként, az óvodavezető-helyettes, illetve az épületfelelős hívja össze - egymástól függetlenül -, a szükségletnek megfelelően, ill. a havi megbeszéléseket követően, tájékoztató jelleggel Az alkalmazotti értekezletek lebonyolítási rendje. Az alkalmazotti értekezleten jegyzőkönyv készül az elhangzottakról. Az alkalmazotti közösség döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 75 százaléka jelen van. A alkalmazotti közösség döntéseit-ha erről magasabb szintű jogszabály, ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja össze az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével. A telephely óvodák fenti értekezleteit az óvodavezető-helyettes/épületfelelős az óvodavezető előzetes értesítése mellett hívhatja össze. 5. A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartás 5.1. A kapcsolattatás fórumai: nevelőtestületi értekezletek tanévnyitó, tanévzáró, vezetőtestületi megbeszélések az éves munkaterv szerint, évi két nevelési értekezlet, a munkatervben meghatározott tartalommal és időpontban, rendkívüli nevelőtestületi értekezletek, munkatársi értekezletek tagintézményenként, havi megbeszélések rendszere a nevelőtestület számára, az éves munkatervben rögzítetteknek megfelelően, tagintézményenként Az óvodavezető-helyettes a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti az intézményvezetőnek Az óvodavezető, az óvodavezető-helyettes és az épületfelelős együttesen felelnek azért, hogy a telephely pedagógusait, illetve gyermekeit és a szülőket érintő információk időben eljussanak a telephely óvodához, és azokat az érintettek megismerjék. 6. A vezetők, a vezető és a Szülői Szervezet közti kapcsolattartás, valamint a nevelők és a szülők kapcsolattartásának formája A Szülői Szervezettel való együttműködés szervezése az óvodavezető feladata. Az óvodavezető és a Szülői Szervezet vezetője az együttműködés tartalmát és formáját az Szülői Szervezettel való együttműködés munkaprogramjában határozzák meg. Az Szülői Szervezet működési feltételeinek biztosításáról az óvodavezető gondoskodik. Az Szülői Szervezet tagjai a szülők által megválasztott, csoportonként legalább 2 fő képviselő. Az üléseket, évi három alkalommal, a szülők által megválasztott, Szülői Szervezet elnöke hívja össze. A szülői szervezet tagjait meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben az a Szülői Szervezetnek véleményezési jogosultsága van. A meghívókhoz mellékelni kell az előterjesztés írásos anyagát. A meghívót, az értekezletet megelőzően 8 nappal korábban kell megküldeni. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 13

14 A Szülői Szervezet véleményét be kell szerezni - az SZMSZ elfogadásakor a jogszabályban meghatározott kérdésekben - a házirend elfogadásakor - a nevelési év rendjének elfogadása előtt, - intézményfejlesztési pályázatok elkészítésekor. A Szülői Szervezet javaslattevő jogkörrel rendelkezik - az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben - az óvoda irányítását, a vezető személyét - az óvoda egészét, vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben. A Szülői Szervezet véleménye és javaslatai a vezető testület tagjain keresztül jutnak el a telephelyek nevelőihez Az óvodai Szülői Szervezet vezetőjével az óvodavezető tart kapcsolatot. A csoport szülőinek képviselőjével az óvodapedagógus; az óvodapedagógus kompetenciáját meghaladó ügyekben a vezető-helyettes tart kapcsolatot. A Szülői Szervezet összetétele: minden csoportból legalább két fő választott tag. Az elnököt a szervezet tagjai választják maguk közül. Az óvodai Szülői Szervezet vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az óvoda szervezeti és működési szabályzata a Szülői Szervezet részére véleményezési jogot biztosított. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történik. A Szülői Szervezet véleményét ki kell kérni - a nevelési év rendjének (munkatervének) elfogadásakor. A Szülői Szervezet egyetértését be kell szerezni - az óvoda adatkezelési szabályzatának elfogadásakor a gyermekek adatainak kezelése és ezek továbbításának szabályozása tekintetében. 6.3.Az óvodapedagógus a csoport szülőivel tart kapcsolatot. Az óvodás gyermek szüleit a gyermeke fejlődéséről, egyéni haladásáról a csoport óvodapedagógusainak folyamatosan tájékoztatniuk kell. Ha a Szülői Szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékozódni kíván, a kérést az óvodavezetőhöz kell eljuttatni. A tájékoztatás, megállapodás szerint történhet szóban vagy írásban. A szóbeli tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a Szülői Szervezet képviselőjének. A Szülői Szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál. A meghívásról az óvodavezetőnek kell gondoskodnia. A gyermekek nagyobb csoportját a házirend határozza meg. Ha a Szülői Szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a Szülői Szervezet képviselőjének részvételével megtárgyalja. A kapcsolattartás formái: napi személyes találkozás szülői értekezletek rendjét az óvoda éves szakmai pedagógiai munkaterve tartalmazza fogadó órák rendjét az óvoda éves szakmai pedagógiai munkaterve tartalmazza családlátogatás nem kötelező jellegű, kivéve, ha azt gyermekvédelmi probléma teszi szükségessé Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 14

15 a gyermek fejlődésének érdekében összehívott megbeszélések nyílt napok közös kirándulások, rendezvények, ünnepek, kiállítás faliújságra kifüggesztett információk az óvoda honlapja szülők fóruma. IV. A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSA A nevelőtestület nem kíván élni a véleményezési és javaslattételi jogkörébe tartozó ügyek átruházásának lehetőségével. Javaslattevő és véleményezési jogkörét maga kívánja gyakorolni. V. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE Az intézmény eredményes működése érdekében rendszeres munkakapcsolatokat alakít ki a következő partnerekkel: - a fenntartóval, - roma kisebbségi önkormányzat, - bölcsődével, - más nevelési, oktatási intézményekkel (iskolák, óvodák), - pedagógiai szakszolgálatokkal, - pedagógiai szakmai szolgáltatókkal ill. RHKK-val (Regionális Hálózati Koordinációs Központ) - közművelődési intézményekkel (Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, Gyermekkönyvtár, Múzeumok) - gyermekvédelmi szervekkel és gyermekjóléti szolgálattal, - egészségügyi szolgáltatóval. 1. Önkormányzatokkal való kapcsolattartás tartalma és formái Önkormányzatok: a. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata b. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kapcsolat tartalma: ÖMIP szerint szabályozott módon A fenntartóval való kapcsolattartás formái: írásbeli beszámoló szóbeli tájékoztatás, elektronikus kommunikáció egyeztető tárgyaláson, értekezleteken való részvétel, a fenntartó által kiadott határozatok, rendeletek végrehajtása, városi szintű igazgatói/vezetői együttműködés. b. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kapcsolat tartalma: Roma intézkedési terv szerint Kapcsolat formái: 1. gyermekvédelmi felelősökön keresztül folyamatos kapcsolattartás, 2. részvétel a kisebbségi megbeszéléseken, tájékoztatókon, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 15

16 3. véleményezési, egyetértési jog gyakorlása. 2. Oktatási intézményekkel való kapcsolattartás Kapcsolat formái: - rendezvények, elektronikus kommunikáció - szakmai tanácskozások, fórumok - kölcsönös szakmai látogatások, - versenyek - kiállítások Kapcsolat tartalma: szakmai, kulturális, sport jellegűek 3. Pedagógiai szakszolgálatokkal (Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) Kapcsolat formái: - vizsgálatok, megbeszélések, szakmai konzultációk, elektronikus kommunikáció Kapcsolat tartalma: - a fenntartóval történt megállapodás alapján a Nevelési Tanácsadó évi két alkalommal vizsgálja a tanköteles korú gyermekek fejlettségét; az óvoda fejlesztőpedagógusaival és logopédusával együttműködve segítséget nyújt az óvónőnek a fejlesztéshez, a szülőnek pedig az iskolatípus megválasztásában. - A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével segítséget nyújt a megfelelő iskolatípus megválasztásához. 4. Bölcsődével Kapcsolat formái: - látogatások egymás intézményeiben, - szakmai megbeszélések, konzultációk, - bábelőadás a nagycsoportos bölcsődéseknek (Gyermeklánc óvoda bábcsoportja), - OVI- váró programok. Kapcsolat tartalma: a bölcsőde-óvoda közötti átmenet megkönnyítése. 5. Közművelődési intézményekkel (Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, Gyermekkönyvtár, Múzeumok) Kapcsolat formái: rendezvények, előadások látogatása, kiállítások megtekintése, könyvkölcsönzés Kapcsolat tartalma: egymás rendezvényein való részvétel 6. Gyermekvédelmi szervekkel és gyermekjóléti szolgálattal Kapcsolat formái: - konferenciákon való részvétel, - konzultációk, megbeszélések (ezen elsősorban a gyermekvédelmi felelősök vesznek részt), - családlátogatások, - esettanulmányok és megbeszélések, elektronikus kommunikáció - szülők tájékoztatása az igénybe vehető lehetőségekről. Kapcsolat tartalma: az együttműködés során, a gyermekvédelmi törvényben foglaltak érvényesítése: - gyermekek veszélyetetettségének megelőzése, - hátrányok kompenzálása; - család-és a gyermeki jogok érvényesítése. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 16

17 7. Egészségügyi szolgáltatóval (ÁNTSZ, fogorvos, munka-alkalmassági vizsgálatot végző ERGONÓM Kft.) Kapcsolat formái: - szűrővizsgálatok, - alkalmassági vizsgálatok, Kapcsolat tartalma: a szolgáltatást végzővel kötött szerződés alapján. VI. A MŰKÖDÉS RENDJE Az óvodai nevelési év A nevelési év az adott év szeptember 1.-től, a következő év augusztus 31.-ig tart. Ezen belül a napirendbe illesztett fejlesztő tevékenységek időtartama: az adott év szeptember 1. től, a következő év május 31.-ig szól. Az óvoda munkarendje Az óvodavezető-helyettes, ill. épületfelelős készítik el a munkarendet a nevelőtestület javaslatának figyelembe vételével, melyet adott év augusztus 31. ig az intézményvezetőnek eljuttatnak. Az összeállított munkarendeket az óvodavezető hagyja jóvá. 1. A gyermekek felvétele, fogadása (nyitva tartás), a vezetők benntartózkodása 1.1. A gyermekek felvétele: az óvodai felvételre való jelentkezés időpontja és módja a fenntartó által kerül kihirdetésre, melyet az óvoda jól látható helyen kifüggeszt a telephelyeken. Az óvodai jelentkezést követően az intézmény vezetője dönt a felvételről, melyről írásban értesíti a szülőket. Amennyiben az óvodavezető a felvételt egyik óvodában sem tudja biztosítani, elutasító határozatot küld a szülőnek Az óvoda székhelyén és telephelyein hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. Nyitva tartás munkanapokon 6-17 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel történik. A részletes szabályokat az óvodai munkarend tartalmazza. A szülői igények alapján éves felmérések az óvoda nyitva tartása módosítható a képviselőtestület jóváhagyásával A székhely és a telephely óvodák a fenntartó által jóváhagyott nyári működési rend szerint üzemelnek. Június közepétől augusztus végéig az óvodák egymást váltó nyitva tartással üzemelnek A nyári működési rend véglegesítésekor adott év május 30-ig össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó szülői igényeket, majd a döntésről június 15-ig írásban kapnak értesítést a szülők, a fogadó óvoda és a pedagógus megnevezésével. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 17

18 1.5. A nyári munkarend időtartamában a fenntartó által meghatározott ügyeleti napokon biztosítani kell az intézkedésre jogosultak benntartózkodását A nyitvatartási idő, napi 10,5, ill. 11 óra: reggel 6 órától 17 óráig. Az ügyelet reggel 6,30-7 óráig tart Az óvodát reggel a munkarend szerint a 6 órára érkező dajka nyitja. Az óvodai főbejáratok/bejáratok zárása a házirendben szabályozottak szerint történik A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkár irodájában folyik Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 7 és délután 17 óra között az óvodavezetőnek vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia, mely a helyi munkarendben szabályozott. A vezető benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. (III.3.) Csoportösszevonást az óvodavezető, ill. helyettese rendelhetnek el. 2. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával 2.1. A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyeket a dolgozók az óvodavezetőhöz/helyetteshez, távollétükben az óvodatitkárhoz, ill. a megbízott óvodapedagógushoz irányítják A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos, ill. szakmai látogatás (pl. referencia intézményi szolgáltatás) az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi kivételes és indokolt esetben. 3. Az óvoda épületeinek, helyiségeinek használati rendje Az óvoda épületét címtáblával és nemzeti színű lobogóval kell ellátni. Az óvodai nemzeti színű zászlók tisztántartása és cseréje a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a vezető feladata. Az óvoda épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: - az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért, - az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, - a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, - az óvodai SZMSZ - ben és az óvodai házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. A gyermekek az óvoda létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus jelenlétében használhatják. Vagyonvédelmi intézkedés: az óvoda zárásáért a mindenkori délutános dajka a felelős. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 18

19 Az óvoda helyiségeit - az Alapító Okiratnak megfelelően - más, nem nevelési célra felügyeletével használhatják. Ez alól csak az óvoda vezetője adhat felmentést. Az óvoda berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az óvoda területéről kivinni tilos. Az óvoda dolgozói, tovább ügynökök, üzletszervezők vagy más személyek az intézmény területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak Az óvodában tilos a reklám tevékenység kivéve, ha azt önkormányzat által fenntartott intézmény teszi ki, ill. társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.(nkt. 24. (3)) Az óvoda helyiségeit külső használók részére az óvodavezető által aláírt szerződés alapján lehet igénybe venni. A külső használat nem érintheti a csoportszobákat, a gyermeköltözőket és a mosdó helyiséget. Az óvoda berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. TÁMOP IKT szabályzat szerint, 4.melléklet! 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 4.1. A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai alapján az óvodavezető készíti el, mely az éves munkaterv része. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés: - területeit, - módszerét, - ütemezését. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: - az óvodavezető-helyettes, - a szülői közösség Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési év során. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonja: - az óvodavezető-helyettest, - az épületfelelőst, - a fejlesztőpedagógust, - a szakmai munkaközösség vezetőjét. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 19

20 4.5. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet A nevelési évnyitó értekezletén értékelni kell az előző nevelési év pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének konkrét megszervezése az intézményi minőségirányítási programban található. 5. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 5.1. Célja: az óvoda eddigi hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése és bővítése, valamint az óvoda jó hírnevének megőrzése, öregbítése. Az óvodai ünnepélyek, megemlékezések és hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint az ezekért való felelősöket az éves munkatervben határozzuk meg Az óvodai ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a gyermekek ünnepi öltözékben jelennek meg Valamennyi ünnepen és megemlékezésen az óvodapedagógusok és a dajkák részt vesznek Minden óvodában megtartott nemzeti ünnep: - Március 15. Óvodai ünnepek, ünnepélyek: - Mikulás - Karácsony - Farsang - Húsvét - Anyák Napja - Gyermeknap - Évzáró - Iskolába menő gyermekek búcsúztatása Közösségi rendezvény: - Alapítványi bál Hagyományok: - Madárkarácsony - Télbúcsúztató- Kisze - Nyárköszöntő Egyéb hagyományok: - csoport hagyományok születés- és névnapok megünneplése, - jeles napokhoz kapcsolódó szokások, - népi hagyományok ápolása. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 20

21 Az ünnepek, ünnepélyek, és a hagyományápolás módja és szervezeti formája telephely óvodánként eltér, melyet a mindenkori éves munkaterv rögzí 6. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 6.1. A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában/baka István Általános Iskolában évente egy alkalommal fogorvosi szűrés történik Ha egy gyermek, betegségre gyanús, vagy beteg, a következő módon kell eljárni: - betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába, - a napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni, - szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni, - gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről Az óvodának gondoskodnia kell a gyermek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, hogy az óvodába járó gyermek a tankötelezettség megkezdéséig évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti, és általános szűrővizsgálaton vegyen részt. (Nkt. 25. (5)) 6. Intézményi védő, óvó előírások 6.1. A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal Ha az óvoda a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területen működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre Az óvodában, valamint az óvodán kívül a gyermekek részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható. (EMMI 129. (1) (5) 6.5. Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy: - a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá - ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 21

22 Gyermekbaleset esetén ellátandó feladatok: Az intézményvezető feladatai: a. Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja (óvodatitkár) b. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: - intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről gondoskodik), - ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. c. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: - súlyos baleset esetén azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé, - gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról. d. Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg. A pedagógusok feladata: Az intézményvezető utasítására az ERGONOM Kft. megbízottjával közösen a balesetekkel kapcsolatos jegyzőkönyv elkészítése. Kisebb sérülések esetén elsősegélynyújtás, melyről az óvodavezetőt/helyettest azonnal értesíti. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására: - közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásában, - e balesetekről az ERGONOM Kft. megbízottjával közösen jegyzőkönyvet vesz fel, - jegyzőkönyvet készít ERGONOM Kft. megbízottjával közösen, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható. Kisebb balesetek esetén az óvodapedagógus (miután a gyermeket elvitte az orvoshoz és az ellátta őt) a szülőt telefonon értesíti. Súlyos balesetekkel kapcsolatban: - a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte esetén a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a baleset jelentéséről, - értesíti a mentőket - közreműködik a baleset kivizsgálásában Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt, a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének kialakítását és betartását oly módon kel ellátni, hogy azok a baleset megelőzést szolgálják Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 22

23 figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni, és a játékszert a szerint alkalmazni, a gyermekeket megfelelő módon tájékoztatni. 7. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 7.1. Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedik. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Székhelyen és telephelyen az épület kiürítése a tűzriadó-terv szerint történik: A Perczel Mór Óvoda gyermekeit az óvónők a szomszédos Garay János Gimnázium udvarára vezetik A Kertvárosi óvoda gyermekeit az óvónők, a Dienes Valéria Általános Iskola udvarára A Szőlőhegyi óvodásokat az óvónők a közeli sportpályára vezetik. Bombariadó és egyéb vészhelyzet esetén, amennyiben a rendkívüli esemény egy óránál hosszabb időtartamú, akkor az intézményvezető, ill. az érintett intézmény vezető helyettese/épületfelelőse a szekszárdi rádión keresztül értesíti a szülőket. Rendkívüli eseménynek számít különösen: a tűz, az árvíz, a földrengés, bombariadó, egyéb veszélyes helyzet, ill. a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény. A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. 9. Tájékoztatás a nevelési programról, az SZMSZ-ről, a házirendről, a minőségirányítási programról: a dokumentumok elhelyezése 9.1. Az óvoda pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját egy-egy példányban el kell helyezni a székhelyen az óvodavezetőnél, és a telephelyeken a nevelői szobákban. A dokumentumokat a szülők szabadon megtekinthetik. A megtekintés időpontját a szülők számára ki kell függeszteni, melyet az éves munkaterv szabályoz Előzetes megállapodás és időpont-egyeztetés esetén tájékoztatás kérhető más időpontban is Tájékoztatás adható a szülői értekezletek alakalmával is. Szülő kérésére szóban tájékoztatást nyújt az SZMSZ-ről az intézmény vezetője, helyettese, ill. épületfelelőse Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 23

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. Készítette: Nedoba Katalin Budapest, 2011. november 07. TARTALOM 1 Általános rész... 4 1.1 A költségvetési szerv... 4 1.2 Az óvoda alapfeladata...

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. Készítette: Nedoba Katalin Budapest, 2011. július 20. AZ SZMSZ ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 1. A közoktatásról

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS 2013. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. Általános rész 3.old 1. Az óvoda 3.old 2. Az óvoda alapító és fenntartó szerve 3.old 3. Az óvoda gazdálkodási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Készítette: Hengster Zsuzsanna óvodavezető I. Általános rendelkezések Az intézmény OM azonosítója: 201973 Az óvoda Neve: Töltéstavai Napraforgó Óvoda Székhelye: 9086

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés 2005. évi XC. törvény értelmében különös közzétételi lista: 1. Szervezeti és személyi adatok: Matisz Lászlóné - óvodavezető 1083 Budapest, Szigony u. 18. Tel: 3334-532; Fax: 323-1296 e-mail cím:szivarvanyovi@freemail.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Széchenyi István katolikus Általános Iskola

Széchenyi István katolikus Általános Iskola Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony Szülői Választmányának Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. október 21. napjától I. Általános rendelkezések A Nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

ANDORNAKTÁLYAI. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. ANDORNAKTÁLYA, szeptember 01.

ANDORNAKTÁLYAI. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. ANDORNAKTÁLYA, szeptember 01. ANDORNAKTÁLYAI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ANDORNAKTÁLYA, 2016. szeptember 01. 2 I. AZ ÓVODA ÁLTALÁNOS ADATAI 1. Az óvoda OM-azonosítószáma: 201106 neve: ANDORNAKTÁLYAI MESEVÁR ÓVODA székhelye: 3399

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben