Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat 2013-03-30"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja, személyi és időbeli hatálya A szabályozás célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működésének alapelveit, belső rendjét, kapcsolatait és ezzel a nevelési program céljainak, feladatainak megvalósítását szabályozza és segítse. A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, az intézményt használók és alkalmazottak jogainak, kötelezettségeinek érvényesítése, a kapcsolatok erősítése. Jogszabályi alap Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok: a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX törvény és a évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról a gyermekek védelméről szóló évi XXXI törvény 1993.évi LXXVII törvény a Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól Esélyegyenlőség évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról a 32/1997.(XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve kiadásáról 16/2005. (VI. 10.) OM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet módosításáról 2/2005.(III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról 22/2006. (V. 22.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A működésre vonatkozó egyéb jogszabályok: A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1992.évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról az 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Kormány rendelet Hatálybalépés Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. Módosításra akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy ha a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 2

3 Kiterjedési köre az óvodába járó gyermekek közössége a gyermekek szülői, törvényes képviselői, szülői szervezet nevelőtestület az intézményvezető, óvodavezető helyettes, épület-felelős a nevelő-oktató munkát segítők (dajkák), egyéb munkakörben dolgozók. 2. Az intézmény általános jellemzői Az óvoda OM azonosító száma: Neve: Székhelye: Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szekszárd, Perczel Mór utca 2. (Perczel óvoda) Telephelyei: Szekszárd, Szentgyörgyi Albert utca 11. (Kertvárosi óvoda) Alapítás dátuma: Statisztikai törzsszáma: Szekszárd, Óvoda utca 5. (Szőlőhegyi óvoda) Számlaszáma: OTP: Adószáma: Alapító okirat száma: VI. 21-2/2013 Fenntartó neve: Felvehető gyermeklétszám: maximális Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd, Béla király tér 8. Perczel u. 2.: Szentgyörgyi A. u. 11.: Óvoda u. 5.: Összesen: 150 fő 93 fő 25 fő 268 fő Képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, ill. távolléte esetén a helyettesítési rend szerint illetékes személy. 3. Az óvoda jogállása Az óvoda a gyermek 3 éves korától (2,5 éves korától abban az estben, ha a 3 éves életkorú gyermekek elhelyezése biztosított, és azon felül van szabad férőhely) a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Önálló jogi személy, az Alapító Okirat rendelkezése szerint önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait a Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal) látja el. A munkamegosztás és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 3

4 feladatvállalás rendjét a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (munkarend és ügyrend), valamint a Hivatal és az intézmény közötti külön megállapodás rögzíti. 4. Az óvoda alapfeladata Óvodai nevelés, ellátás - felzárkóztató nevelés kis létszámú csoportban Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése integráltan Nemzeti és kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - roma nemzetiségi nevelés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység - referencia-intézményi szolgáltatások nyújtása Módszertani szakirányítás Minőségbiztosítási tevékenység Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Az óvoda a gyermek 2,5 éves korától ellátja a napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is (a fentebb említett kritériumok figyelembe vételével). Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott Pedagógiai Program alapján folyik. II. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Szervezeti felépítés Vezető beosztások Magasabb vezető beosztású: óvodavezető (Perczel Mór utcai székhely óvoda) A munkáltatói jogkört Szekszárd megyei Jogú Város képviselőtestülete gyakorolja. Az óvodavezető pontos feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény alapján a fenntartó határozza meg az óvodavezető munkaköri leírásában. Vezető beosztásúak: óvodavezető-helyettesek. A munkáltatói jogkört az óvodavezető gyakorolja. Az óvodavezető-helyettes, épületfelelős pontos feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény alapján az óvodavezető határozza meg munkaköri leírásban. 2. Intézményi vezetőtestület: Állandó tagjai: Meghívott tagok: óvodavezető óvodavezető-helyettesek épület - felelős (Szőlőhegyi óvoda) Közalkalmazotti Tanács elnöke minőségügyi vezető munkaközösség vezetők Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 4

5 Szülői Szervezet elnöke napirend szerint meghívottak Feladata: Az intézményi feladat-ellátási helyek munkájának, tevékenységének összehangolása, ill. az alkalmazotti közösséget, nevelőtestületet érintő döntések előkészítése. 3. Az óvoda közösségei Az óvoda alkalmazotti közösségét a székhelyén és telephelyén foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja. Ezen belül közösséget alkotnak a székhelyen foglalkoztatott és a telephely óvodákban foglalkoztatott közalkalmazottak. A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda dolgozóit a jogszabályok előírása és a fenntartó engedély alapján megállapított munkakörökre az óvoda vezetője alkalmazza. A dolgozók munkaköri leírását az óvodavezető készíti el, mely alapján végzik munkájukat. Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint óvodán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit jogszabályok /Mt, Kjt és ezekhez kapcsolódó rendeletek/, valamint az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata rögzíti. A Közalkalmazotti Tanács 3 főből áll (1 elnök és 2 tag) A Közalkalmazotti Tanács tagjainak megosztása feladat-ellátási helyenként választással történik. A nevelők közösségei: 3.1. Az óvoda nevelőtestületét a székhelyén és telephelyein foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják. A székhelyen és a telephely óvodákban dolgozó óvodapedagógusok önálló közösséget is alkotnak Az óvodapedagógusok szakmai közösségei Szakmai munkaközösség jogszabályi rendelkezés alapján hozható létre. Az intézményben 4 szakmai munkaközösség működik, melyeknek legalább 5 tagja van. A szakmai munkaközösség részt vesz: - a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, - összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. - az óvodai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében /tartalmi és módszertani innovációk kidolgozásában és implementációjában/ - belső továbbképzések szervezésében, segítséget nyújt a nevelők önképzéséhez, - segítik a pályakezdő, ill. a segítségért hozzájuk forduló pedagógusok munkáját, - megválasztják a munkaközösség vezetőjét. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. Az intézményben állandó, ill. feladatra létrejövő munkaközösségek működnek. Az intézmény állandó munkaközössége az óvoda arculatteremtésével foglalkozó munkaközösség. A feladatra szerveződő munkaközösségek külön szabályozás szerint működnek. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 5

6 A szakmai munkaközösség az óvoda Pedagógiai Programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik, munkájáról az IMIP folyamatleírásában szabályozott módon beszámol. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az óvodavezető bízza meg. Megbízása visszavonásig szól. Feladatvégzéséért pótlék illeti meg. Munkaközösség-vezető feladatait munkaköri leírása tartalmazza Munkaideje: heti 40 óra Belső gondozói csoport (BGCS) Feladatai: A Pedagógiai Program gyakorlati megvalósításának segítése, ellenőrzése, értékelése, a program megvalósítása során jelentkező problémák összegyűjtése, megoldási stratégiák keresése, program-módosítási javaslatok menedzselése, előterjesztése, fejlesztendő területek meghatározása. A belső gondozói csoport mindenkori vezetője az intézményvezető Programértékelő csoport Feladatai: 5 évente, a BGCS által tett megállapításokra támaszkodva elvégzi a programértékelést program-fejezetenként, területenként, tevékenységekként. Nyomon követi a TÁMOP 3.1.4, TÁMOP pályázatok, ill. az intézmény nyertes pályázatainak fenntarthatósági elvárásit. A csoport vezetője megbízás alapján látja el feladatát Az óvoda minőségfejlesztési csoportjának tevékenysége egységesen fogja át a székhely és a telephely óvodák tevékenységét. Feladatai: minőségfejlesztési rendszer építése, gondozása, mérések lebonyolítása, koordinálása, intézkedési tervek végrehajtása, végrehajtás ellenőrzése, intézményi értékelés. A minőségirányítási, fejlesztési csoport 3 főből áll. A minőségirányítási csoport vezetőjét az óvodavezető/csoport javaslata alapján bízza meg. Megbízása határozatlan időre szól. Feladatát munkaköri leírás alapján végzi Ad hoc feladatokra szerveződő csoportok (többnyire a fejlesztési tervekre szerveződnek) az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására. Feladatai: szakmai, módszertani kérdésekben stratégiák kidolgozása, az intézményi nevelőmunka fejlesztése, korszerűsítése, pályázatok írása A csoport vezetője megbízás alapján látja el a feladatit Megbízása a feladat ellátásának időtartamára szól, feladatát munkaköri leírás alapján végzi Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 6

7 4. Az óvoda székhelyén és a telephely óvodákban a dajkák önálló csoportot alkotnak. Célja, feladata a helyi nevelési program 2/1 pontja alapján meghatározott. 5. Az óvodatitkár az óvodavezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintéző, feladatait a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően végzi, heti 40 órában. III. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA 1. A vezetők közötti feladatmegosztás Óvodavezető: az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatásról szóló törvény állapítja meg. 1. Kinevezése a képviselő testület döntése alapján 5 évre szól 2. Kötelező óraszáma: 2012/13 6 óra, től (Nkt. 4. sz. melléklet alapján) heti 8 óra a) Az óvodavezető felelős az óvoda szakszerű és törvényes működéséért az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerének és a minőségirányítási programjának működéséért, teljesítményértékelési célkitűzések meghatározásáért, értékeléséért, minősítésért, jutalmazási javaslattételért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, a nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, Az esélyegyenlőségi program és intézkedési terv eredményes megvalósításáért a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért, az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett, a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért, a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. Az intézmény nyertes pályázataiban meghatározott fenntarthatósági feladatok nyomon-követéséért. Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 7

8 a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető a fenntartó egyidejű értesítése mellett, b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a kormányhivatal vezetőjének egyidejű értesítése mellett, rendkívüli szünetet rendel el. (Nkt. 30. ) b) Gyakorolja a munkáltató jogkört. c) Dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. d) Képviseli az intézményt. e) Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja. f) Feladatkörébe tartozik különösen: A nevelőtestület vezetése. A nevelőmunka stratégiai irányítása és ellenőrzése. A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése. Napi kapcsolattartás a telephely óvodákkal. Belső szabályzatok elkészítése és azok karbantartása. A minőségfejlesztési rendszer kiépítése, frissítése és működtetése. Az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a pénzügyi-gazdasági feladatokban való - megállapodásban rögzített munkamegosztás szerinti - közreműködés. Az Óvodaszékkel, munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, Közalkalmazotti Tanáccsal, Szülői Szervezetekkel való együttműködés. A nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése. A gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor arról, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg. A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. A gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése. A gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon. Az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak szerint, a beiratkozás előtt legalább 30 nappal. Az igazgatási feladatok ellátása, így különösen: - az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, - a tanköteles életkorban lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, - a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról minden év legkésőbb február 15.-ig, a nevelés nélküli munkanapokról (előtte legalább hét nappal), a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 8

9 nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja. g) Kizárólagos jogkörébe tartozik: a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, a telephely óvodákban foglalkoztatottak tekintetében is, a kötelezettségvállalás, a kiadmányozás (aláírás), a fenntartó előtti képviselet. i) A évi CLII. Törvény értelmében, az óvoda vezetőjének és a helyettesnek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége van. h) Közvetlenül irányítja az óvodavezető helyettest, az óvodatitkárt; az óvodavezető helyettessel együttműködve a műszaki és kisegítő alkalmazottakat Az óvodavezető-helyettes Az óvodavezető helyettes kinevezése az óvodavezető által történik, a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével. Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben, az előre nem látható, működést veszélyeztető kérdésekben, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekben ellátja az óvodavezető helyettesítését. Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt. Tartós távollétnek minősül a két hetet meghaladó távollét. a) Közreműködik: a nevelőtestületi értekezletek tartalmi és szervezési előkészítésében, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos döntések előkészítésében, az intézményi költségvetés feladathoz kötődő, a csoportokban felhasználható összegek felosztási elveinek meghatározásában; a felhasználást nyomon követi, számon tartja, a napi, ill. rendszeresen ismétlődő feladatait a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően végzi. c) Közvetlenül végzi a: a dajkák, pedagógiai asszisztens munkájának irányítását és ellenőrzését a nem csoportjához kötődő feladatok elvégzésében, a helyettesítés, a túlmunka megszervezését, közreműködik a gyermekek felvételében, a csoportok beosztásában, a vezetővel együttműködve, az alkalmazottak munkarendjének kialakítását és a munkarend betartásának ellenőrzését, az alkalmazottak részére szabadságot ad ki, ill. elkészíti a szabadságolási tervet, az intézmény tárgyi eszközeinek, vagyontárgyai rendeltetésszerű használatának ellenőrzését, a pedagógiai munka, nevelési folyamatok ellenőrzését (BGCS tagja), selejtezés előkészítését és a selejtezést, javaslatot ad a felújítási és karbantartási munkák elvégzéséhez, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 9

10 ellátja az egyéb, munkaköri leírásában rögzített feladatokat, eleget tesz kötelezettségeinek, a szülők önkéntes írásbeli nyilatkozatát beszerzi, összegyűjti minden olyan döntéshez, mely a szülő/gyermek személyes adatainak védelmére, fizetési kötelezettségére, programokon való részvételére vonatkozik. Munkaideje: 40 óra 3. Heti kötelező óraszáma: 2012/13 évben 24 óra; től (Nkt. 4. sz. melléklet alapján) heti 22 óra. Munkaidő kedvezmény 8, ill től 10 óra 1.4. Az óvodapedagógusok Az óvodapedagógus feladatait a munkaköri leírása rögzíti (3 sz. melléklet) Az óvodapedagógus a munkaköréhez meghatározott feladatokat az intézményben/intézményen kívül köteles ellátni. Az intézményen belül ellátott feladatokat és annak időtartamát a jelenléti ívén rögzíti. A munkából való távol maradás okát előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése előtt köteles jelenteni óvodavezetőnek/vezető-helyettesnek, ill. váltótársának. Az intézményi rendezvényeken külön felszólítás nélkül köteles részt venni Heti munkaideje: 40 óra Heti kötelező óraszáma: 32 óra 1.5. A nevelőtestület A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, a nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja: az óvoda valamennyi kinevezett óvodapedagógusa. A nevelőtestület döntési és véleményezési jogkörét a Nkt.70. -a tartalmazza: 70..( 2): A nevelőtestület dönt: a) a pedagógiai program elfogadásáról, b) az SZMSZ elfogadásáról, c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, e) a továbbképzési program elfogadásáról, f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról, i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, k) jogszabályban meghatározott más ügyekben (3) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 2. A vezetők közötti együttműködés a) Az együttműködés rendszeresített formája az aktualitásnak megfelelően, alkalomszerűen tartott vezetőtestületi megbeszélés. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 10

11 b) A vezetők a napi operatív munka során személyesen, en és telefonon is tartják a kapcsolatot c) A vezetőtestület munkája tervezetten folyik, a munkavégzés tartalma az éves vezetői munkatervhez kapcsolódik. d) A tervezettől eltérően, a vezetőtestület valamely tagjának kezdeményezésére, az előforduló ügyektől függően azonnali megbeszélés hívható össze. e) A vezetőtestület tagjai kötelesek: a vezetőségi megbeszélés után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó óvodapedagógusokat a megbeszélésen született döntésekről, határozatokról, az irányításuk alá tartozó óvodapedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni a vezetőtestület felé. f) Az óvodapedagógusok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, ill. választott képviselőik útján közölhetik az óvoda vezetőségével A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény nyitva tartás idején belül az óvoda vezetőjének vagy helyettesének/épületfelelősnek, az intézmény egységben kell tartózkodnia. A vezetők intézményben tartózkodásának rendjét, elérhetőségét az intézményben jól látható helyen nyilvánosságra kell hozni. A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben írásban szükséges rögzíteni. Nyári időszakban a vezetői ügyelet a fenntartó által megjelölt formában biztosított. 3. A helyettesítés rendje Az óvodavezetőt akadályoztatás esetén az óvodavezető-helyettes helyettesíti az 1.2. pontban leírtak szerint. Az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés rendje: pl. az óvoda nevelőtestületének az a tagja, aki a feladatellátáshoz szükséges szakvizsgával (közoktatás-vezetői, vezető óvodapedagógus) rendelkezik, vagy a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti a vezetőt. Eljár az 1.2 pontban meghatározott ügyekben. E megbízást az alkalmazotti közösség tudomására kell hozni. Ügyeleti időben (reggel 6, óráig) az ügyeletet ellátó óvodapedagógus jogosult az 1.2.-ben meghatározottak szerinti intézkedésre. 4. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 4.1. Az óvoda nevelési egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten, valamint belső továbbképzéseken horizontális tanulás formájában és az óvodák között működő munkaközösségeken keresztül valósul meg Nevelőtestületi értekezletet kell tartani: a nevelési program és módosítása elfogadására, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 11

12 a szervezeti és működései szabályzat, valamint módosítása elfogadására, a nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadására, az óvoda éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadására, a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására, a házirend elfogadására, az ötéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadására, az óvodavezetői pályáztatáshoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítására, a nevelőtestület véleményének kikérésére a vezető-helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, az óvodapedagógusok külön megbízása előtt, nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a hetedik évet betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges egyetértés megadására, jogszabályban meghatározott egyéb esetekben Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha az óvodavezető összehívja, a nevelőtestület egyharmada kéri, óvodaszék, szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület elfogadta, intézményfejlesztés, pedagógiai innováció pályázati támogatásának megnyerése érdekében A székhelyóvoda és telephely óvodák nevelőtestülete a közös munkaterv helyi megvalósításánál önállóan hozhat döntést. A döntésekről a vezetőtestületi értekezleten az óvodavezető-helyettes, ill. épületfelelős tájékoztatja az óvodavezetőt A nevelőtestületi értekezletek lebonyolításának szabályai A nevelőtestületi értekezleten jegyzőkönyv készül az elhangzottakról. A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 75 százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb szintű jogszabály, ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok és a többi alkalmazott közötti együttműködést Alkalmazotti értekezletet kell tartani: a köznevelésről szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes véleményezésére, amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetői megbízással kapcsolatosak, továbbá az óvodai minőségirányítási program elfogadására Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag csak a székhely- vagy csak a telephely óvodát érintik, a telephely óvodák évi 2-3 alkalommal tartanak alkalmazotti értekezletet. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 12

13 4.8. A dajkák munkaértekezleteit óvodánként, az óvodavezető-helyettes, illetve az épületfelelős hívja össze - egymástól függetlenül -, a szükségletnek megfelelően, ill. a havi megbeszéléseket követően, tájékoztató jelleggel Az alkalmazotti értekezletek lebonyolítási rendje. Az alkalmazotti értekezleten jegyzőkönyv készül az elhangzottakról. Az alkalmazotti közösség döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 75 százaléka jelen van. A alkalmazotti közösség döntéseit-ha erről magasabb szintű jogszabály, ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja össze az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével. A telephely óvodák fenti értekezleteit az óvodavezető-helyettes/épületfelelős az óvodavezető előzetes értesítése mellett hívhatja össze. 5. A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartás 5.1. A kapcsolattatás fórumai: nevelőtestületi értekezletek tanévnyitó, tanévzáró, vezetőtestületi megbeszélések az éves munkaterv szerint, évi két nevelési értekezlet, a munkatervben meghatározott tartalommal és időpontban, rendkívüli nevelőtestületi értekezletek, munkatársi értekezletek tagintézményenként, havi megbeszélések rendszere a nevelőtestület számára, az éves munkatervben rögzítetteknek megfelelően, tagintézményenként Az óvodavezető-helyettes a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti az intézményvezetőnek Az óvodavezető, az óvodavezető-helyettes és az épületfelelős együttesen felelnek azért, hogy a telephely pedagógusait, illetve gyermekeit és a szülőket érintő információk időben eljussanak a telephely óvodához, és azokat az érintettek megismerjék. 6. A vezetők, a vezető és a Szülői Szervezet közti kapcsolattartás, valamint a nevelők és a szülők kapcsolattartásának formája A Szülői Szervezettel való együttműködés szervezése az óvodavezető feladata. Az óvodavezető és a Szülői Szervezet vezetője az együttműködés tartalmát és formáját az Szülői Szervezettel való együttműködés munkaprogramjában határozzák meg. Az Szülői Szervezet működési feltételeinek biztosításáról az óvodavezető gondoskodik. Az Szülői Szervezet tagjai a szülők által megválasztott, csoportonként legalább 2 fő képviselő. Az üléseket, évi három alkalommal, a szülők által megválasztott, Szülői Szervezet elnöke hívja össze. A szülői szervezet tagjait meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben az a Szülői Szervezetnek véleményezési jogosultsága van. A meghívókhoz mellékelni kell az előterjesztés írásos anyagát. A meghívót, az értekezletet megelőzően 8 nappal korábban kell megküldeni. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 13

14 A Szülői Szervezet véleményét be kell szerezni - az SZMSZ elfogadásakor a jogszabályban meghatározott kérdésekben - a házirend elfogadásakor - a nevelési év rendjének elfogadása előtt, - intézményfejlesztési pályázatok elkészítésekor. A Szülői Szervezet javaslattevő jogkörrel rendelkezik - az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben - az óvoda irányítását, a vezető személyét - az óvoda egészét, vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben. A Szülői Szervezet véleménye és javaslatai a vezető testület tagjain keresztül jutnak el a telephelyek nevelőihez Az óvodai Szülői Szervezet vezetőjével az óvodavezető tart kapcsolatot. A csoport szülőinek képviselőjével az óvodapedagógus; az óvodapedagógus kompetenciáját meghaladó ügyekben a vezető-helyettes tart kapcsolatot. A Szülői Szervezet összetétele: minden csoportból legalább két fő választott tag. Az elnököt a szervezet tagjai választják maguk közül. Az óvodai Szülői Szervezet vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az óvoda szervezeti és működési szabályzata a Szülői Szervezet részére véleményezési jogot biztosított. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történik. A Szülői Szervezet véleményét ki kell kérni - a nevelési év rendjének (munkatervének) elfogadásakor. A Szülői Szervezet egyetértését be kell szerezni - az óvoda adatkezelési szabályzatának elfogadásakor a gyermekek adatainak kezelése és ezek továbbításának szabályozása tekintetében. 6.3.Az óvodapedagógus a csoport szülőivel tart kapcsolatot. Az óvodás gyermek szüleit a gyermeke fejlődéséről, egyéni haladásáról a csoport óvodapedagógusainak folyamatosan tájékoztatniuk kell. Ha a Szülői Szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékozódni kíván, a kérést az óvodavezetőhöz kell eljuttatni. A tájékoztatás, megállapodás szerint történhet szóban vagy írásban. A szóbeli tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a Szülői Szervezet képviselőjének. A Szülői Szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál. A meghívásról az óvodavezetőnek kell gondoskodnia. A gyermekek nagyobb csoportját a házirend határozza meg. Ha a Szülői Szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a Szülői Szervezet képviselőjének részvételével megtárgyalja. A kapcsolattartás formái: napi személyes találkozás szülői értekezletek rendjét az óvoda éves szakmai pedagógiai munkaterve tartalmazza fogadó órák rendjét az óvoda éves szakmai pedagógiai munkaterve tartalmazza családlátogatás nem kötelező jellegű, kivéve, ha azt gyermekvédelmi probléma teszi szükségessé Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 14

15 a gyermek fejlődésének érdekében összehívott megbeszélések nyílt napok közös kirándulások, rendezvények, ünnepek, kiállítás faliújságra kifüggesztett információk az óvoda honlapja szülők fóruma. IV. A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSA A nevelőtestület nem kíván élni a véleményezési és javaslattételi jogkörébe tartozó ügyek átruházásának lehetőségével. Javaslattevő és véleményezési jogkörét maga kívánja gyakorolni. V. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE Az intézmény eredményes működése érdekében rendszeres munkakapcsolatokat alakít ki a következő partnerekkel: - a fenntartóval, - roma kisebbségi önkormányzat, - bölcsődével, - más nevelési, oktatási intézményekkel (iskolák, óvodák), - pedagógiai szakszolgálatokkal, - pedagógiai szakmai szolgáltatókkal ill. RHKK-val (Regionális Hálózati Koordinációs Központ) - közművelődési intézményekkel (Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, Gyermekkönyvtár, Múzeumok) - gyermekvédelmi szervekkel és gyermekjóléti szolgálattal, - egészségügyi szolgáltatóval. 1. Önkormányzatokkal való kapcsolattartás tartalma és formái Önkormányzatok: a. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata b. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kapcsolat tartalma: ÖMIP szerint szabályozott módon A fenntartóval való kapcsolattartás formái: írásbeli beszámoló szóbeli tájékoztatás, elektronikus kommunikáció egyeztető tárgyaláson, értekezleteken való részvétel, a fenntartó által kiadott határozatok, rendeletek végrehajtása, városi szintű igazgatói/vezetői együttműködés. b. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kapcsolat tartalma: Roma intézkedési terv szerint Kapcsolat formái: 1. gyermekvédelmi felelősökön keresztül folyamatos kapcsolattartás, 2. részvétel a kisebbségi megbeszéléseken, tájékoztatókon, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 15

16 3. véleményezési, egyetértési jog gyakorlása. 2. Oktatási intézményekkel való kapcsolattartás Kapcsolat formái: - rendezvények, elektronikus kommunikáció - szakmai tanácskozások, fórumok - kölcsönös szakmai látogatások, - versenyek - kiállítások Kapcsolat tartalma: szakmai, kulturális, sport jellegűek 3. Pedagógiai szakszolgálatokkal (Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) Kapcsolat formái: - vizsgálatok, megbeszélések, szakmai konzultációk, elektronikus kommunikáció Kapcsolat tartalma: - a fenntartóval történt megállapodás alapján a Nevelési Tanácsadó évi két alkalommal vizsgálja a tanköteles korú gyermekek fejlettségét; az óvoda fejlesztőpedagógusaival és logopédusával együttműködve segítséget nyújt az óvónőnek a fejlesztéshez, a szülőnek pedig az iskolatípus megválasztásában. - A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével segítséget nyújt a megfelelő iskolatípus megválasztásához. 4. Bölcsődével Kapcsolat formái: - látogatások egymás intézményeiben, - szakmai megbeszélések, konzultációk, - bábelőadás a nagycsoportos bölcsődéseknek (Gyermeklánc óvoda bábcsoportja), - OVI- váró programok. Kapcsolat tartalma: a bölcsőde-óvoda közötti átmenet megkönnyítése. 5. Közművelődési intézményekkel (Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, Gyermekkönyvtár, Múzeumok) Kapcsolat formái: rendezvények, előadások látogatása, kiállítások megtekintése, könyvkölcsönzés Kapcsolat tartalma: egymás rendezvényein való részvétel 6. Gyermekvédelmi szervekkel és gyermekjóléti szolgálattal Kapcsolat formái: - konferenciákon való részvétel, - konzultációk, megbeszélések (ezen elsősorban a gyermekvédelmi felelősök vesznek részt), - családlátogatások, - esettanulmányok és megbeszélések, elektronikus kommunikáció - szülők tájékoztatása az igénybe vehető lehetőségekről. Kapcsolat tartalma: az együttműködés során, a gyermekvédelmi törvényben foglaltak érvényesítése: - gyermekek veszélyetetettségének megelőzése, - hátrányok kompenzálása; - család-és a gyermeki jogok érvényesítése. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 16

17 7. Egészségügyi szolgáltatóval (ÁNTSZ, fogorvos, munka-alkalmassági vizsgálatot végző ERGONÓM Kft.) Kapcsolat formái: - szűrővizsgálatok, - alkalmassági vizsgálatok, Kapcsolat tartalma: a szolgáltatást végzővel kötött szerződés alapján. VI. A MŰKÖDÉS RENDJE Az óvodai nevelési év A nevelési év az adott év szeptember 1.-től, a következő év augusztus 31.-ig tart. Ezen belül a napirendbe illesztett fejlesztő tevékenységek időtartama: az adott év szeptember 1. től, a következő év május 31.-ig szól. Az óvoda munkarendje Az óvodavezető-helyettes, ill. épületfelelős készítik el a munkarendet a nevelőtestület javaslatának figyelembe vételével, melyet adott év augusztus 31. ig az intézményvezetőnek eljuttatnak. Az összeállított munkarendeket az óvodavezető hagyja jóvá. 1. A gyermekek felvétele, fogadása (nyitva tartás), a vezetők benntartózkodása 1.1. A gyermekek felvétele: az óvodai felvételre való jelentkezés időpontja és módja a fenntartó által kerül kihirdetésre, melyet az óvoda jól látható helyen kifüggeszt a telephelyeken. Az óvodai jelentkezést követően az intézmény vezetője dönt a felvételről, melyről írásban értesíti a szülőket. Amennyiben az óvodavezető a felvételt egyik óvodában sem tudja biztosítani, elutasító határozatot küld a szülőnek Az óvoda székhelyén és telephelyein hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. Nyitva tartás munkanapokon 6-17 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel történik. A részletes szabályokat az óvodai munkarend tartalmazza. A szülői igények alapján éves felmérések az óvoda nyitva tartása módosítható a képviselőtestület jóváhagyásával A székhely és a telephely óvodák a fenntartó által jóváhagyott nyári működési rend szerint üzemelnek. Június közepétől augusztus végéig az óvodák egymást váltó nyitva tartással üzemelnek A nyári működési rend véglegesítésekor adott év május 30-ig össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó szülői igényeket, majd a döntésről június 15-ig írásban kapnak értesítést a szülők, a fogadó óvoda és a pedagógus megnevezésével. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 17

18 1.5. A nyári munkarend időtartamában a fenntartó által meghatározott ügyeleti napokon biztosítani kell az intézkedésre jogosultak benntartózkodását A nyitvatartási idő, napi 10,5, ill. 11 óra: reggel 6 órától 17 óráig. Az ügyelet reggel 6,30-7 óráig tart Az óvodát reggel a munkarend szerint a 6 órára érkező dajka nyitja. Az óvodai főbejáratok/bejáratok zárása a házirendben szabályozottak szerint történik A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkár irodájában folyik Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 7 és délután 17 óra között az óvodavezetőnek vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia, mely a helyi munkarendben szabályozott. A vezető benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. (III.3.) Csoportösszevonást az óvodavezető, ill. helyettese rendelhetnek el. 2. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával 2.1. A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyeket a dolgozók az óvodavezetőhöz/helyetteshez, távollétükben az óvodatitkárhoz, ill. a megbízott óvodapedagógushoz irányítják A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos, ill. szakmai látogatás (pl. referencia intézményi szolgáltatás) az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi kivételes és indokolt esetben. 3. Az óvoda épületeinek, helyiségeinek használati rendje Az óvoda épületét címtáblával és nemzeti színű lobogóval kell ellátni. Az óvodai nemzeti színű zászlók tisztántartása és cseréje a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a vezető feladata. Az óvoda épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: - az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért, - az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, - a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, - az óvodai SZMSZ - ben és az óvodai házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. A gyermekek az óvoda létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus jelenlétében használhatják. Vagyonvédelmi intézkedés: az óvoda zárásáért a mindenkori délutános dajka a felelős. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 18

19 Az óvoda helyiségeit - az Alapító Okiratnak megfelelően - más, nem nevelési célra felügyeletével használhatják. Ez alól csak az óvoda vezetője adhat felmentést. Az óvoda berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az óvoda területéről kivinni tilos. Az óvoda dolgozói, tovább ügynökök, üzletszervezők vagy más személyek az intézmény területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak Az óvodában tilos a reklám tevékenység kivéve, ha azt önkormányzat által fenntartott intézmény teszi ki, ill. társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.(nkt. 24. (3)) Az óvoda helyiségeit külső használók részére az óvodavezető által aláírt szerződés alapján lehet igénybe venni. A külső használat nem érintheti a csoportszobákat, a gyermeköltözőket és a mosdó helyiséget. Az óvoda berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. TÁMOP IKT szabályzat szerint, 4.melléklet! 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 4.1. A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai alapján az óvodavezető készíti el, mely az éves munkaterv része. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés: - területeit, - módszerét, - ütemezését. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: - az óvodavezető-helyettes, - a szülői közösség Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési év során. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonja: - az óvodavezető-helyettest, - az épületfelelőst, - a fejlesztőpedagógust, - a szakmai munkaközösség vezetőjét. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 19

20 4.5. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet A nevelési évnyitó értekezletén értékelni kell az előző nevelési év pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének konkrét megszervezése az intézményi minőségirányítási programban található. 5. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 5.1. Célja: az óvoda eddigi hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése és bővítése, valamint az óvoda jó hírnevének megőrzése, öregbítése. Az óvodai ünnepélyek, megemlékezések és hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint az ezekért való felelősöket az éves munkatervben határozzuk meg Az óvodai ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a gyermekek ünnepi öltözékben jelennek meg Valamennyi ünnepen és megemlékezésen az óvodapedagógusok és a dajkák részt vesznek Minden óvodában megtartott nemzeti ünnep: - Március 15. Óvodai ünnepek, ünnepélyek: - Mikulás - Karácsony - Farsang - Húsvét - Anyák Napja - Gyermeknap - Évzáró - Iskolába menő gyermekek búcsúztatása Közösségi rendezvény: - Alapítványi bál Hagyományok: - Madárkarácsony - Télbúcsúztató- Kisze - Nyárköszöntő Egyéb hagyományok: - csoport hagyományok születés- és névnapok megünneplése, - jeles napokhoz kapcsolódó szokások, - népi hagyományok ápolása. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 20

21 Az ünnepek, ünnepélyek, és a hagyományápolás módja és szervezeti formája telephely óvodánként eltér, melyet a mindenkori éves munkaterv rögzí 6. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 6.1. A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában/baka István Általános Iskolában évente egy alkalommal fogorvosi szűrés történik Ha egy gyermek, betegségre gyanús, vagy beteg, a következő módon kell eljárni: - betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába, - a napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni, - szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni, - gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről Az óvodának gondoskodnia kell a gyermek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, hogy az óvodába járó gyermek a tankötelezettség megkezdéséig évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti, és általános szűrővizsgálaton vegyen részt. (Nkt. 25. (5)) 6. Intézményi védő, óvó előírások 6.1. A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal Ha az óvoda a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területen működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre Az óvodában, valamint az óvodán kívül a gyermekek részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható. (EMMI 129. (1) (5) 6.5. Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy: - a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá - ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 21

22 Gyermekbaleset esetén ellátandó feladatok: Az intézményvezető feladatai: a. Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja (óvodatitkár) b. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: - intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről gondoskodik), - ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. c. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: - súlyos baleset esetén azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé, - gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról. d. Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg. A pedagógusok feladata: Az intézményvezető utasítására az ERGONOM Kft. megbízottjával közösen a balesetekkel kapcsolatos jegyzőkönyv elkészítése. Kisebb sérülések esetén elsősegélynyújtás, melyről az óvodavezetőt/helyettest azonnal értesíti. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására: - közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásában, - e balesetekről az ERGONOM Kft. megbízottjával közösen jegyzőkönyvet vesz fel, - jegyzőkönyvet készít ERGONOM Kft. megbízottjával közösen, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható. Kisebb balesetek esetén az óvodapedagógus (miután a gyermeket elvitte az orvoshoz és az ellátta őt) a szülőt telefonon értesíti. Súlyos balesetekkel kapcsolatban: - a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte esetén a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a baleset jelentéséről, - értesíti a mentőket - közreműködik a baleset kivizsgálásában Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt, a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének kialakítását és betartását oly módon kel ellátni, hogy azok a baleset megelőzést szolgálják Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 22

23 figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni, és a játékszert a szerint alkalmazni, a gyermekeket megfelelő módon tájékoztatni. 7. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 7.1. Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedik. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Székhelyen és telephelyen az épület kiürítése a tűzriadó-terv szerint történik: A Perczel Mór Óvoda gyermekeit az óvónők a szomszédos Garay János Gimnázium udvarára vezetik A Kertvárosi óvoda gyermekeit az óvónők, a Dienes Valéria Általános Iskola udvarára A Szőlőhegyi óvodásokat az óvónők a közeli sportpályára vezetik. Bombariadó és egyéb vészhelyzet esetén, amennyiben a rendkívüli esemény egy óránál hosszabb időtartamú, akkor az intézményvezető, ill. az érintett intézmény vezető helyettese/épületfelelőse a szekszárdi rádión keresztül értesíti a szülőket. Rendkívüli eseménynek számít különösen: a tűz, az árvíz, a földrengés, bombariadó, egyéb veszélyes helyzet, ill. a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény. A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. 9. Tájékoztatás a nevelési programról, az SZMSZ-ről, a házirendről, a minőségirányítási programról: a dokumentumok elhelyezése 9.1. Az óvoda pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját egy-egy példányban el kell helyezni a székhelyen az óvodavezetőnél, és a telephelyeken a nevelői szobákban. A dokumentumokat a szülők szabadon megtekinthetik. A megtekintés időpontját a szülők számára ki kell függeszteni, melyet az éves munkaterv szabályoz Előzetes megállapodás és időpont-egyeztetés esetén tájékoztatás kérhető más időpontban is Tájékoztatás adható a szülői értekezletek alakalmával is. Szülő kérésére szóban tájékoztatást nyújt az SZMSZ-ről az intézmény vezetője, helyettese, ill. épületfelelőse Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda - Szervezeti és működési szabályzat 23

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. Készítette: Nedoba Katalin Budapest, 2011. július 20. AZ SZMSZ ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 1. A közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS 2013. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. Általános rész 3.old 1. Az óvoda 3.old 2. Az óvoda alapító és fenntartó szerve 3.old 3. Az óvoda gazdálkodási

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. -ának (1) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet alapján a közoktatási intézmény jogszerű

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA NATIONALITÄTENKINDERGARTEN MÁRKÓ 8441 Márkó, Kálvária u.6. Telefon: 06/88-271-486 Telefax: 88/504-015 Honlap: www.marko.hu E-mail: ovoda@marko.hu S Z E R V E Z E T I É S

Részletesebben

Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda Szajlai Mákvirág Óvodája 3334 Szajla Kertész út 6. SZABÁLYZATOK MÓDOSÍTÁSA

Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda Szajlai Mákvirág Óvodája 3334 Szajla Kertész út 6. SZABÁLYZATOK MÓDOSÍTÁSA Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda 3250. Pétervására, Kossuth út 1. Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda Szajlai Mákvirág Óvodája 3334 Szajla Kertész út 6. SZABÁLYZATOK MÓDOSÍTÁSA 1. Szervezeti és Működési

Részletesebben

2014. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM azonosító: 036132. Készült: 2014. június 16. Hatályba lépés: 2014. július 1.

2014. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM azonosító: 036132. Készült: 2014. június 16. Hatályba lépés: 2014. július 1. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982; 510-984 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12.-16. Tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Telephelye: Sárpilis, Nyéki

Részletesebben

HÁRSFA ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE OM 202586 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÁRSFA ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE OM 202586 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÁRSFA ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE OM 202586 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Halimba, 2013. Hatályba lépés: 2013. július 1. Felülvizsgálat tervezett időpontja: 2018. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA NATIONALITÄTENKINDERGARTEN MÁRKÓ 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér. 8 Telefon: 06/88-271-486 Telefax: 88/504-015 Honlap: www.marko.hu E-mail: ovoda@marko.hu S Z E R V E

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Csillagszem Óvoda 2142 Nagytarcsa Sport u.6.sz. OM.:032854 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: Nagytarcsa 2010. 02.10. Hatályos: 2010.06.08.-tól Készítette:Antal Éva óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 5 III. AZ ÓVODA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyergesújfalu, 2013. augusztus 29. Készítette: Magyaráné Kaiser Zsuzsanna óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) DECS 2015. március 10. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12. Számlaszáma: 11746005-15792871

Részletesebben

Tolmács-Bánk Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Hámori Imréné óvodavezető Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa tagintézmény-vezető

Tolmács-Bánk Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Hámori Imréné óvodavezető Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa tagintézmény-vezető Tolmács-Bánk Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Hámori Imréné óvodavezető Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa tagintézmény-vezető Tolmács-Bánk Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Szervezeti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12. Számlaszáma: 11746005-15792871 Statisztikai törzsszám: 15792871-8510-322-17 Adószám: 15792871-1-17

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

OM-azonosító: 036785. Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető. Hatálybalépés napja: 2013. szeptember 1.

OM-azonosító: 036785. Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető. Hatálybalépés napja: 2013. szeptember 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatálybalépés napja: 2013. szeptember 1. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÉKHELY: SÜMEG, PETŐFI UTCA 18. TELEPHELY: SÜMEG, ÁRPÁD UTCA 22. TAGÓVODA: ZALAGYÖMÖRŐ, FŐ UTCA 4. Készítette: Kustosné Tobak Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Piroska Napköziotthonos Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2005. március 30. TARTALOMJEGYZÉK Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezető 1 1. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Árpád Úti Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2013. április 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató

Árpád Úti Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2013. április 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató Árpád Úti Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. április 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató 1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata. p.h. 2013. szeptember 9. dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata. p.h. 2013. szeptember 9. dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető I. 611/2013. VÁROSKÖZPONTI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata p.h. 2013. szeptember 9. dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető SZEVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I. Általános rendelkezések Az

Részletesebben

Intézmény neve: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Szabályzat típusa: Táncsics Mihály u. 7-15. Intézmény OM-azonosítója: 030901

Intézmény neve: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Szabályzat típusa: Táncsics Mihály u. 7-15. Intézmény OM-azonosítója: 030901 Intézmény neve: Táncsics Mihály Utcai Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 4028 Debrecen, Táncsics Mihály u. 7-15. Intézmény OM-azonosítója: 030901

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hévíz, 2014. július 1. Készítette: Péterné Bakos Marianna Intézményvezető Tartalom 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése 3 2. Nevelési oktatási intézményekre

Részletesebben

Az Almáskert Óvoda, az Óbudai Csicsergő Óvoda, a Gázgyári Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1.

Az Almáskert Óvoda, az Óbudai Csicsergő Óvoda, a Gázgyári Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1. 1. Bevezető rész 1.1. Az SZMSZ célja, hogy meghatározza intézményünk szervezeti felépítését, működését, belső és külső kapcsolatait; azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Részletesebben

Az Almáskert Óvoda, az Óbudai Csicsergő Óvoda, a Gázgyári Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1.

Az Almáskert Óvoda, az Óbudai Csicsergő Óvoda, a Gázgyári Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1. 1. Bevezető rész 1.1. Az SZMSZ célja, hogy meghatározza intézményünk szervezeti felépítését, működését, belső és külső kapcsolatait; azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben