A HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: január 1. Utolsó módosítás: augusztus 24.

2 Tartalomjegyzék 1.RÉSZ Az intézmény Az intézmény alapítója és fenntartója: Az alapító okirat száma és kelte: Az intézmény jogállása: Az intézmény tevékenységei: RÉSZ Az igazgató Az igazgatóhelyettesek A gazdasági vezetı Az iskolavezetıség A nevelıtestület Szakmai munkaközösség Szakmai munkaközösségek együttmőködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében Tanulói jogviszony RÉSZ A munkarend A tanórán kívüli foglalkozások szervezési formái, rendje Tantárgyfelosztás - órarend Javító - és osztályozó vizsgák lebonyolításának rendje A mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések A pedagógusok nevelı-oktató munkájával összefüggı teendık, megbízások elvei A nevelı - oktató munka belsı ellenırzésének rendje Az iskolai közösségek közötti kapcsolattartás formája és rendje A tanulók jutalmazásának elvei Fegyelmezı intézkedések, fegyelmi eljárások, büntetések Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az intézmény létesítményeinek, helységeinek használati rendje Külsı kapcsolatok Intézményi védı, óvó elıírások, rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendık A tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás helyi rendje Fizetési kötelezettség Kiadományozási (aláírási) jogkör RÉSZ A Hétvezér Általános Iskola könyvtárának szervezeti és mőködési szabályzata I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartója, felügyelete III. A könyvtár feladata, győjtıköre IV. A könyvtár állományának gyarapítása V. A dokumentumok állományba vétele, az állomány ellenırzése, védelme VI. Az állomány elhelyezése VII. Az állomány feltárása VIII. A könyvtár munkarendje RÉSZ Záró rendelkezések sz. melléklet A nevelıtestületi értekezlet sz melléklet A nevelı - oktató munkával összefüggı megbízások fıbb feladatai Az osztályfınök: A szakmai munkaközösség-vezetı: A gyermek - és ifjúságvédelmi felelıs Diákönkormányzat vezetı sz melléklet: Költségvetési ellenırzés sz. melléklet: Vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat

3 1.RÉSZ 1.1. Az intézmény elnevezése: Hétvezér Általános Iskola székhelye: 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér OM azonosító: kör és hosszú bélyegzı felirata: Hétvezér Általános Iskola Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.2. Az intézmény alapítója és fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.3. Az alapító okirat száma és kelte: A 95/1997.(III.20) sz. határozat, amelyet a 190/2009.(IV.23) sz.,a 60/2008.(II.14) sz., a 498/2007.(XII.20) sz., a 213/2007.(VI.21)sz., a 179/2005.(V.26) sz., a 91/2004.(III.25) sz., és a 379/2000. (X.19) számú határozattal lett módosítva 1.4. Az intézmény jogállása: Jogi személy önálló költségvetési szerv. Az intézmény vezetıje az igazgató aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogot gyakorolja Az intézmény tevékenységei: Az iskola feladata biztosítani, hogy a tanuló érdeklıdésének, képességének és tehetségének megfelelıen felkészüljön középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Az intézmény az elfogadott és érvényben lévı Pedagógiai Program alapján végzi oktató nevelı munkáját, ezen belül: 3

4 Emelt szintő matematika oktatása folyik városi beiskolázással 5 8-ig évfolyamonként két osztályban. Emelt szintő idegen nyelvoktatás (angol és német) 5 8-ig évfolyamonként egy egy tanulócsoportban. E célból az intézmény az alábbi állami feladatként ellátandó tevékenységeket végzi: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évf) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4 évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évf) Ssajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évf) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézményben nevelı oktató munkát folytató pedagógusok száma: 44 fı Az intézmény számláját vezetı bank: Raiffeisen Bank Rt. Székesfehérvári fiók Székesfehérvár, Távírda u 1. Az intézmény számlaszáma: Az iskola önálló gazdálkodási egységként mőködik. A gazdaságvezetı igazgató helyettesi beosztásban irányítja a pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési mőködést. Segítıi: könyvelı, élelmezésvezetı pénztáros, iskolatitkár, oktatás technikus, technikai személyzet. 4

5 2. RÉSZ Szervezeti felépítés, az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás 2.1. Az igazgató Az iskola élén az igazgató áll. A vezetıi munkáját két igazgatóhelyettes, valamint gazdaságvezetı közremőködésével végzi Az igazgató jogállását a magasabb vezetı beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelısségét, képviseleti és döntési jogkörét, valamint feladatait a közoktatási törvény állapítja meg. Az igazgató ellátja továbbá a jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: a pedagógusok és közalkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása Hatáskörök átruházása: Az igazgató átruházza: a felsı tagozatos igazgatóhelyettesre a munkavédelmi tevékenység közvetlen irányítását és ellenırzését az alsó tagozatos igazgatóhelyettesre a tőzvédelmi tevékenység közvetlen irányítását és ellenırzését a gazdaságvezetıre a mőszaki és a kisegítı dolgozó munkakörbe tartozók feletti munkáltatói jogkör gyakorlását Az igazgató helyettesítése: Az igazgató akadályoztatása esetén a felsı tagozatos igazgatóhelyettes teljes felelısséggel helyettesíti. A helyettesítés - az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - általános jellegő. 5

6 Az igazgató és a felsı tagozatos igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása idején az igazgató helyettesítését az alsó tagozatos igazgatóhelyettes látja el. Az igazgató tartós - 30 napon túli - távolléte esetén a teljes vezetıi jogkör gyakorlására az 5 8. évfolyamot koordináló igazgatóhelyettes jogosult. Fenntartói megbízás hiányában is az 5 8. évfolyamot koordináló igazgatóhelyettes gyakorolja a teljes vezetıi jogokat. Az igazgató és helyettesei munkaidı-beosztásánál figyelembe kell venni, hogy tanítási napokon 7,30-15,30 között valamelyikük az iskolában tartózkodjék. Ezt minden tanév elején az órarendben rögzíteni kell Az igazgatóhelyettesek A vezetı beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetıi tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttmőködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Részletes feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza Az 5 8. évfolyamot koordináló igazgatóhelyettes. Szervezi, irányítja és ellenırzi: az 5 8.évfolyam éves munkaterv szerinti mőködését, a tehetséggondozással kapcsolatos iskolai munkát, a tanórán kívüli foglalkozások vitelét a szabadidı szervezıvel közösen a tanulók továbbtanulásával és pályaválasztásával kapcsolatos feladatok ellátását, a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos feladatokat, a tankönyv-és taneszköz ellátással kapcsolatos iskolai feladatok ellátását. Koordinálja a területéhez tartozó munkaközösségek tevékenységét. Kapcsolatot tart: a gyermek-és ifjúságvédelem területén mőködı szervekkel, a továbbtanulási, pályaválasztási pedagógiai szakszolgálattal, a közmővelıdési intézményekkel a szabadidı szervezıvel közösen Az pontban írtak szerint ellátja az igazgató helyettesítését. 6

7 Az 1 4. évfolyamot koordináló igazgatóhelyettes Szervezi, irányítja és ellenırzi: az 1 4.évfolyam mőködését, ideértve az alsós napközis csoportokat és a szabadidıs tevékenységeket a szabadidı szervezı segítségével a tankönyv és taneszköz ellátása kapcsolatos feladatokat az elsı osztályosok beíratásának elıkészítését, lebonyolítását, a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciójával és a hátrányos helyzető gyerekek felzárkóztatásával kapcsolatos tevékenységeket. Koordinálja az alsó tagozatos és napközis munkaközösségek tevékenységét. Kapcsolatot tart: az iskola körzete szerinti óvodák vezetıivel, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás szakszolgálatokkal A gazdasági vezetı Közvetlen az iskola igazgatójának irányítása alá tartozik. A vezetı beosztás ellátására adott megbízás alapján irányítja a gazdasági, a mőszaki, és a kisegítı dolgozó munkakörbe besorolt közalkalmazottak munkáját. Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. Felelıs: a költségvetési és gazdálkodási terv, a beszámolók, az adatszolgáltatások elkészítéséért és helyességéért, a számviteli, a pénzügyi, az adó-és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, az intézmény gazdálkodását érintı helyi szabályzatok tervezetének elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért, a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedésekért, a munkavédelmi és tőzvédelmi elıírások megtartásáért. Ellenjegyzési, utalványozási és munkáltató jogkört gyakorol. 7

8 2.4. Az iskolavezetıség Az igazgató, az igazgatóhelyettesek, valamint a gazdaságvezetı az operatív vezetési ügyekben rendszerességgel megbeszélést tartanak. A szakmai vezetıséget az igazgató, az igazgatóhelyettesek, valamint a munkaközösség-vezetık alkotják. Az igazgató döntés-elıkészítı, véleményezı, javaslattevı testületeként - az általa megállapított munkaprogram alapján - félévente tanácskoznak A nevelıtestület A nevelıtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a közoktatási törvény ai, valamint a 11/1994./VI.8./ MKM rendelet tartalmazzák, az iskolát érintı legfontosabb nevelési, módszertani kérdésekkel a testületi értekezlet foglalkozik. Ezek témáját és elıterjesztését az iskolaközösségek javaslatai alapján a munkatervben kell ütemezni. a tanév folyamán kétszer osztályozó értekezletet tart (félévkor és évvégén), amelynek feladata: - a magatartás és szorgalom elbírálása, - év végén felsıbb osztályba lépés, javítóvizsgára vagy évismétlésre utalás. - az osztályfınök beszámol osztálya helyzetérıl, munkájáról. A tanuló tantárgyi értékelésérıl, érdemjegyeirıl, félévi és tanév végi osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus, magatartása és szorgalma minısítésérıl az osztályban tanító pedagógusok javaslata alapján az osztályfınök dönt. - a résztvevık köre: Az osztályban tanító tanárok, igazgató vagy helyettese a konferencia vezetıje, az osztályfınök. A nevelıtestület rendes értekezletei az osztályozó értekezleten kívül: a tanévnyitó, a félévi, a tanévzáró és a nevelési értekezletek. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról, a rendezvények, 8

9 ünnepek idejérıl, helyérıl, lebonyolítási rendjérıl. Az éves munkaterv tartalmazza egy egy program felelıseit és a kötelezıen résztvevık körét is. A tanévzáró értekezleten a nevelı oktató munka elemzése és értékelése mellett beszámolnak azok a megbízottak is akik átruházott feladatokat látnak el. A nevelıtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és idıponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató szükség esetén a tanulási idın kívülre rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet, vagy a nevelıtestülettel rövid megbeszélést tarthat (munkaértekezlet). A rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívását a nevelıtestület is kezdeményezheti, tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Az értekezletet tanítási idın kívül a kezdeményezéstıl számított 8 napon belül össze kell hívni. A nevelıtestületi értekezlet lefolytatásával kapcsolatos rendelkezéseket az 1. számú melléklet tartalmazza Szakmai munkaközösség A szakmai munkaközösségek javaslattételi és véleményezési jogkörük gyakorlásával kapcsolódhatnak be az iskola vezetésébe. A munkaközösség a munkaprogramjának meghatározásakor figyelembe veszi az iskola munkatervét és a nevelıtestület által átruházott feladatok ellátását. A munkaközösség vezetıje az azonos tantárgyat, tantárgy-csoportot oktató, illetıleg az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok által megválasztott és az iskola igazgatója által megbízott pedagógus. A munkaközösség-vezetıi feladatok ellátásának idıtartamáról a választással egyidejőleg a munkaközösség dönt. A munkaközösséget a munkaközösség-vezetı képviseli. Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Tantárgygondozói feladatokat láthat el az a pedagógus aki nem tartozik szakmai munkaközösséghez. 9

10 2.6.1 Szakmai munkaközösségek együttmőködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében A nevelı oktató munka minıségének javítása a tanárok alkotó tevékenységének és önképzésének fejlesztése, a módszertani eljárások tökéletesítése és az egységes követelményrendszer kialakítása érdekében fontos,hogy az iskolánkban mőködı szakmai munkaközösségek összehangolják tevékenységüket. Ennek alapja az iskolai munkaterv. A különbözı szakmai munkaközösségek együttmőködésének kiemelt területei: Nem szakrendszerő oktatás Belsı vizsgák, helyi versenyek lebonyolítása, feladatok összeállítása, értékelése, elemzése Tanórán kívüli elfoglaltságok, szakkörök koordinálása Országos kompetencia mérések elemzése A pedagógusok minısítı értékelése Minıségfejlesztés, IMIP, teljes körő intézményi értékelés A különbözı szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának formái: Két vagy több munkaközösség vezetı közös megbeszélése Két vagy több munkaközösség összevont értekezlete A kapcsolattartás rendje: Munkatervben rögzített Alkalomszerően, feladathoz kötött A tanulókat érintı feladatok esetén ez lehet horizontális és vertikális. A szakmai munkaközösségek jogkörei: Döntési jogkör: Dönt a munkaközösség szakterületét érintı továbbképzési programról Az iskolai tanulmányi versenyekrıl Saját mőködésérıl és munkatervérıl 10

11 A pedagógiai program elveinek megfelelıen kezdeményezi a tankönyv választást Véleményezési jogkör: A szakmai munka eredményességével kapcsolatban, a továbbfejlesztés iránya szerit. A Pedagógiai Program elfogadása Tantárgyfelosztás A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai pedagógiai területen belül: A pedagógia, szakmai és módszertani tevékenység irányítása ellenırzése Az iskolai nevelı és oktató munka belsı fejlesztése és korszerősítése javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására. Helyi tantervek készítése, felülvizsgálata. Egységes követelményrendszer kialakítása: az tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenırzése, mérése, értékelése. Pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása. A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, véleményezése. Az iskolai belsı vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése A költségvetésben rendelkezésre álló szakmai irányzatok véleményezése, felhasználása. A pályakezdı pedagógusok munkájának segítése. Szaktantermek gondozása. Tantárgyfelosztás véleményezése. Munkaközösség vezetık feladatai: Folyamatosan ellenırzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok munkáját. Figyelemmel kísérik a tanmeneteket, a pedagógusok tervezı munkáját. Tantárgyi eredménymérésekkel ellenırzik a nevelı oktató munka eredményességét. 11

12 2.7. A tanulói jogviszony Iskolánk tanulója lehet aki az önkormányzat kijelölése szerint iskolánk körzetében lakik, vagy a szülı kérése alapján felvételt nyert intézményünkbe. A kérvény alapján történı felvétel nem tagadható meg, ha férıhely van az érintett évfolyamon vagy osztályban. Az emelt szintő tanulócsoportok kialakítása 5. évfolyamon képességek szerint történik. A tanulói jogviszony megszüntetése az általános iskolai tanulmányok befejezése elıtt szülıi kezdeményezésre történik. 12

13 3. RÉSZ Mőködési szabályok 3.1. A munkarend A tanulókra vonatkozó részt a Házirend is tartalmazza, amely vonatkozik az iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartásra is Az iskola a szorgalmi idı alatt hétfıtıl péntekig 6,30 órától 19-ig tart nyitva. Szombati napokon az iskola nyitva tartása a szervezett programokhoz igazodik A reggeli ügyelet - a szülık igénye szerint- legkorábban 7 órakor kezdıdik. A délutáni ügyelet a napközis tanulóknak 16,30-ig tart. A pedagógusok ügyeleti beosztása órarend szerint történik A tanítás kezdete 7,45 óra. A tanulóknak a tanítás megkezdése elıtt legalább 15 perccel korábban ajánlatos megjelenni az iskolában. Gyülekezés az udvaron, rossz idı esetén az aulában. A tanuló tanítási óráról való késését a tanár az osztálynaplóba jegyzi be. Késésnek az számít, ha a tanuló becsengetéskor nincs a tanteremben. A rendszeres késés beszámít a magatartás jegybe és fegyelmezı intézkedést von maga után A tanítási óra 45 perces. A tanítási órákat zavarni nem lehet. A közleményeket az iskolarádión a tanítás kezdete elıtt és a szünetekben kell tudatni a tanulókkal Ha pedagógiailag indokolt, az órák tömbösítve is megtarthatók. A tömbösített idıfelhasználásra vonatkozó pedagógusi igényeket az igazgatóhelyettesnek elıre be kell jelenteni Az óraközi szünetek idıtartama 15 perc, kivéve a hatodik óra elıtt 10 perc. Azoknak az osztályoknak, akiknek 7. órájuk van, az 5. óra után 15 perces ebédszünetet biztosítunk A tízórait a második szünetben az osztálytermekben fogyasztják el a tanulók a második órát tartó nevelı jelenlétében. A felsıs napközisek és azok, akiknek testnevelés vagy úszás órájuk volt a tízórait az ebédlıben eszik meg. 13

14 A többi szünetben az udvaron, illetve rossz idı esetén a folyosón tartózkodnak a diákok az ügyeletes nevelı felügyeletével. Azok a tanulók, akiknek elsı órájuk nincs, de fél 9 elıtt beérnek az iskolába az ebédlıben gyülekeznek. Számukra tanári felügyeletet biztosítunk A folyosókon és az aulában 7,30-tól a tanítás kezdete elıtt, valamint az óraközi szünetekben, továbbá az ebédeltetés ideje alatt az ebédlıben ügyeleti rendszer mőködik. Az ügyeletes pedagógus gondoskodik az pontban leírtak megvalósításáról. A szünet végét jelzı csengınél sorakoztat. A nevelıi ügyeletet tanulói ügyelet segítheti A tanítási idı végén az utolsó órát tartó nevelı a hazamenı tanulókat a kapuig kíséri, a menzásokat az ebédlıbe. A tanulók csoportosan távoznak az iskolából A napközi otthonos és menzás tanulók a számukra kidolgozott ebédeltetési rend szerint vehetik igénybe az ebédlıt A szervezett foglalkozásokon kívüli idıben az épületben és az udvaron a tanulók felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. Szervezett foglalkozásokra várni jó idıben az udvaron, rossz idıben az ebédlıben lehet Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények, nyílt napok tartása idején az iskola munkarendje az igazgató döntése szerint módosul. Ezeken a programokon való megjelenés kötelezıségét az éves munkaterv tartalmazza: tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, nemzeti ünnepek, stb. A megjelenés ünneplıben történik Az iskolai könyvtár nyitvatartási idejét és a használat rendjét a könyvtár mőködési szabályzata tartalmazza A hivatalos ügyek intézése az irodában történik 7,30 és 15,30 óra között. Az épületbe belépı szülık, látogatók, idegenek tartózkodását a vagyonmegóvás érdekében figyelemmel kell kísérni, amely a portás feladata. A gyermekeikért érkezı szülık a fıbejárat elıtt várakoznak, rossz idı esetén a porta elıtt A nyári szünetben csak a beosztások szerint munkát végzı dolgozók tartózkodhatnak az intézményben A nyári szünetben az iskola vezetıségének egyik tagja külön beosztás szerint az elıre meghatározott ügyeleti napokon ügyeletet tart az irodában. 14

15 3.2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezési formái, rendje Napközi otthon Napközi otthon szervezése - a szülık kérésétıl függıen elsısorban az 1-6. évfolyamon történik. A csoportok kialakításának szempontja az alsóban egy osztály egy napközis csoport, esetleg az évfolyamok szerinti mőködtetés. A napközi otthon a szorgalmi idıszak alatt folyamatosan mőködik. A tanítási szünetben a szülık igénye szerint felügyeletet biztosítunk. A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követıen kezdıdik és 15,45 óráig tart. A szülık kérésére ezt követıen 16,30 óráig tartó összevont ügyelet szervezhetı. A napközi rendjét külön otthonrend szabályozza, amelyet a napközis munkaközösség készít el és az igazgató hagy jóvá. A szabályzatot évenként felül kell vizsgálni Tanulószoba: A tanulók felvétele a szülık kérése alapján, valamint az osztályfınökök, gyermekvédelmi felelıs és szaktanárok javaslata alapján történik. Feladata többrétő: szaktanári segítséggel készülni a másnapi órákra felügyelet biztosítása felzárkóztatás, korrepetálás. Szervezése az 5 8. évfolyamon történik, a felsı tagozatos igazgatóhelyettes irányításával az órarendhez igazodva A szakkörök: Az iskola hagyományainak megfelelı szakköröket hirdet, de a tanulók és a szülık újabbak szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi idıszak kezdetén lehet jelentkezni. A szakköri foglalkozások legkésıbb októberben kezdıdnek és legalább május közepéig tartanak, kivéve azon órákat, melyek a kötelezı óraszámba számítanak. A foglalkozás idıtartama 45 perc. 15

16 Az iskola részére engedélyezett órakereten felül megfelelı számú jelentkezı esetén önköltséges szakkörök indíthatók, amelyek modulokban, tömbösítve szervezhetık Az énekkar: Az énekkar a szorgalmi idıszak alatt, órarendben rögzített idıpontban heti kétszer 45 perces idıbeosztással mőködik. A tanulók önkéntesen jelentkeznek, kiválasztásukról, felvételükrıl a karvezetı dönt Az iskolai sportkör, mindennapi testedzés A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelı tanárok és tanítók szervezik. A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban vegyenek részt. A tanulók mindennapi testedzését a kötelezı és nem kötelezı tanulói foglalkozások összhangjával teremtjük meg, melyben komoly rész jut a tanórán kívüli foglalkozásoknak (napközi, sportkör stb.) A mindennapos testedzés formáit és rendjét a Pedagógiai Program tartalmazza A szakkörök, az énekkar, a sportkörök vezetıit az igazgató bízza meg. A megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelısek a szakkör, az énekkar és a sportkör mőködéséért. Az énekkar szerepléseit, külsı fellépéseit az igazgató engedélyezi A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedı, diáknap része a tanév helyi rendjének, illetıleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelıseit Az igazgató az osztályfınökök, illetve a szaktanárok segítségével gondoskodik arról, hogy az országos, a körzeti, a helyi, vagy a házi versenyeken gyıztes, illetıleg helyezést elért tanulók - továbbá az énekkar - eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje Szorgalmi idın kívül a pedagógusok kezdeményezésére igazgatói hozzájárulással táborok, tanfolyamok, egyéb programok szervezhetık A tanórán kívüli foglalkozásokra szülıi bele egyezéssel lehet jelentkezni A napközis és menzai térítési díjak befizetése havonta történik. Kilépni csak a szülı írásos nyilatkozatával lehet. Visszafizetés csak az étkezésbıl történı kilépésnél lehetséges. Az élelmezésvezetınél nyilvántartott hiányzás miatti jóváírás a következı havi befizetésnél kerül elszámolásra. 16

17 A helyi tantervben elıírt nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokra való jelentkezés a 243/2003. (III:17.) Korm. rendelet szerint történik Igény esetén hitoktatásban részsülnek a tanulók a tanórákon kívüli idıpontban. A vallásoktatáshoz biztosítjuk a helyiséget, az összeírásban segítséget adunk Tantárgyfelosztás - órarend A tantárgyfelosztás az érvényes óratervek és a pedagógusok kötelezı óraszámai, az oktatási törvény alapján készül. Elkészítésénél az alábbi elveket kell figyelembe venni: kötelezı óraszámok, órakedvezmények, az osztályfınök saját osztályában lehetıleg minden általa tanítható tárgyat tanítson, felmenı rendszerben biztosítani a folyamatosságot, a pedagógus személyisége és az osztály közössége lehetıleg megfeleljen egymásnak, arányos terhelés, egyéni kívánságok. A tantárgyfelosztást a munkaközösség-vezetık javaslata alapján az iskola vezetıi állítják össze, a nevelıtestület véleményezi Az órarend a tantárgyfelosztás alapján készül. Alsó tagozatban az osztálytanítók, felsı tagozatban az e feladattal megbízott pedagógusok, napköziben a munkaközösség vezetıje készíti el, melynél az alábbiakat lehet figyelembe venni: a tanulócsoportok heti optimális terhelése, napi egyenletes terhelés, tantárgyi speciális követelmények, tömbösítés, bontott csoportok szervezése (nyelv, matematika, technika) 17

18 3.4. Javító - és osztályozó vizsgák lebonyolításának rendje A javító - és az osztályozó vizsgák - az igazgató által kijelölt - idıpontjáról és a vizsgák követelményeirıl az osztályfınök értesíti a tanulókat és a szülıket A vizsgára való jelentkezés a bizonyítvány benyújtásával történik. Az osztályozó vizsgára egy hónappal korábban kell jelentkezni A vizsgabizottság kijelölése a területet irányító igazgatóhelyettes feladata A vizsgabizottság elnöke a munkaközösség vezetıje, tagjai: a vizsgáztató tanár (tanító) és egy azonos szakos pedagógus, aki a jegyzıkönyvet is vezeti. A jegyzıkönyvet mindhárman aláírják Az eredmény kihirdetése a bizonyítvány kiosztásával egyidejőleg történik Ha a tanuló az osztályozó vizsgán nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, a szülıt értesíteni kell a mulasztásról és az újabb vizsgaidı kijelölésérıl A tantárgyi teljes vagy részleges felmentések a Nevelési Tanácsadó vizsgálata alapján vagy orvosi javaslatra történnek. Ezt az osztályfınök és az érintett szaktanár együttesen intézi A mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések Az iskolai kötelezı foglalkozásokról való távolmaradást igazolni kell Az iskola minden, a tanuló mulasztására vonatkozó adatot köteles dokumentálni A szülı nagyon indokolt esetben legfeljebb 3 nap távollétet igazolhat tanévenként Elızetes engedélyt az osztályfınök legfeljebb 3 napra adhat. Több napról való távolmaradásra a szülık engedélyt kérhetnek az iskola igazgatójától az ellenırzın keresztül A mulasztást a tanulónak a hiányzást követı három napon belül kell igazolni. Ezt az ellenırzı könyvbe, illetve tájékoztató füzetbe rögzíti a szülı, vagy az orvos Az igazolatlan hiányzás következményei: 18

19 Az elsı esetben igazolatlanul mulasztott tanuló szüleit az osztályfınök írásban felszólítja, a tíz órát meghaladó igazolatlan mulasztás szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után A tanulók hiányzását tantárgyanként is figyelembe kell venni a 29/2001. (VIII:31.) OM rendelet szerint A pedagógusok nevelı-oktató munkájával összefüggı teendık, megbízások elvei A pedagógusok munkaköri kötelezettségeit, a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkavégzés szabályait a közoktatási törvény, az intézmény mőködésérıl szóló miniszteri rendelet, a közalkalmazotti törvény, az SZMSZ, valamint a kollektív szerzıdés is rögzíti A kijelölés, illetıleg a megbízás alapján a nevelı-oktató munkával összefüggı teendıkhöz kapcsolódó fıbb feladatokat a 2.számú melléklet tartalmazza A nevelı-oktató munkával összefüggı feladatok ellátásáért a 138/1992./X.8./ Korm.rendelet szerint jár illetménypótlék. A kollektív szerzıdés állapítja meg, hogy a feladatok közül melyeket lehet a kötelezı óraszámba beszámítani, valamint azt, hogy melyek azok, amelyeket a pedagógusnak munkakörbe tartozó feladatként kell ellátni, külön díjazás nélkül A nevelı-oktató munkával összefüggı teendık ellátására bármely pedagógus megbízható önkéntes jelentkezés és megállapodás, vagy kijelölés alapján. A megbízást az igazgató adja és vonja vissza, amelyet a nevelıtestülettıl átruházott hatáskörükben - a munkaközösségek elızetesen véleményeznek az arányos teherelosztás figyelembe vételével A megbízás, kijelölés általános elvei: megfelelı szakmai, pedagógiai felkészültség az adott területen, szervezıkészség, rátermettség, megújulási készség, az önkéntesség elve és a feladat ellátási kötelezettség összeegyeztetése, az arányos terhelés figyelembevétele Fıbb megbízások: osztályfınök: kijelölés alapján, 19

20 munkaközösség-vezetı: választás és megbízással, diákönkormányzatot segítı tanár: felkérés és megbízással, gyermekvédelmi felelıs, szakkörvezetı, karvezetı, sportköri vezetı, munka - és tőzvédelmi felelıs megbízással A gyermekvédelmi felelıs nevét és fogadó óráját az ellenırzı füzeten keresztül évente a szülık tudomására hozzuk. Tájékoztatás gyanánt faliújságon is kihirdetjük a gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, RÉV ambulancia, SZETA címét, telefonszámát A nevelı - oktató munka belsı ellenırzésének rendje A nevelı-oktató munka belsı ellenırzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésének megszervezéséért és hatékony mőködtetéséért az igazgató a felelıs A nevelı - oktató munka belsı ellenırzésére jogosultak: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-vezetık, a munkaközösségi tagok külön megbízás szerint. Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenırizheti. Közvetlenül ellenırzi az igazgatóhelyettesek munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. A nevelıtestület tagjainál végzendı ellenırzések ütemezésénél kiemelt figyelmet fordít a pályakezdıkre és az iskolához újonnan érkezett pedagógusokra. Az igazgatóhelyettesek ellenırzési tevékenységüket a vezetıi feladatmegosztásból következı saját területükön végzik. A munkaközösség-vezetık az ellenırzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal összefüggı területen látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes igazgatóhelyettest Az ellenırzés módszerei: tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 20

21 írásos dokumentumok vizsgálata, tanulói munkák vizsgálata, beszámoltatás szóban, írásban Az ellenırzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejő meghatározásával - tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell A minıségbiztosítás rendszerének kiépítése a nevelı-oktató munka színvonalát garantálja, amelyet a Minıségirányítási Program tartalmaz Az iskolai közösségek közötti kapcsolattartás formája és rendje A nevelıtestület és a szakmai munkaközösségek kapcsolatát az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetık szervezik. A nevelıtestület döntését, javaslatát és véleményét általában a munkaközösségek elızetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A munkaközösség-vezetı a nevelıtestületi értekezleten szóban ismerteti a munkaközösség álláspontját. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a nevelıtestület által elkészítendı munkatervhez a munkaközösség javaslatát, valamint a munkaközösség saját mőködési területére vonatkozó beszámolót, az intézmény munkáját átfogó elemzés, értékelés elkészítéséhez A nevelıtestület és a tanulóközösségek, valamint a diákönkormányzat kapcsolata: nevelıtestület hagyja jóvá a diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát, melyet jóváhagyás után az SZMSZ-hez kell csatolni a nevelıtestület véleményezi a mőködésükhöz szükséges anyagi eszközök felhasználását a tanulókat a diákönkormányzatot segítı tanár képviseli a nevelıtestületi értekezleteken, és az ıket érintı kérdésekben az iskolavezetı értekezletein, amelyre a diákképviselet is meghívható az iskola minden tanulóját egyaránt érintı ügyekben a diákönkormányzat -a segítı tanár támogatásával - az iskola igazgatójához, a tanulók egyes csoportját (tanulói létszám 10%-a vagy 21

22 egy teljes tanulócsoport) érintı ügyekben az illetékes igazgatóhelyetteshez fordulhat a tanulók szervezett véleménynyilvánításának fóruma az iskolagyőlés, diákközgyőlés, amelyet tanévenként valamennyi tanuló részvételével az iskola igazgatója és a diákönkormányzat vezetıjének irányításával történik. Az iskolagyőlés elıkészítésébe a diákönkormányzatot be kell vonni. a DÖK igénybe veheti az iskolarádiót, programokat hirdethet (gólyaavatás, papírgyőjtés, farsang, diákigazgató választás, stb.) Évente egy tanítás nélküli munkanapon a hagyományok szerint megszervezi a Hétvezér napot Kapcsolat a szülıi szervezettel, a szülıi munkaközösséggel az iskolában megalakított Szülıi Szervezet az általa elfogadott szabályok szerint mőködik. Azokban az ügyekben, amelyekben a Szülıi Szervezetnek a jogszabály véleményezési jogosultságot biztosít. a szülıi munkaközösség véleményét az igazgató kéri meg a szülıi munkaközösség képviselıjét a nevelıtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni az osztályok szerinti szülıi munkaközösségekkel az osztályfınökök tartanak kapcsolatot a szülıkkel való közvetlen kapcsolat formái: nyílt napok, szülıi értekezletek, fogadó órák, családlátogatások, szülık fóruma. ha a Szülıi Szervezet az intézmény mőködésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelıtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelıtestület tájékoztatásáról, illetıleg a vélemény és javaslat elıterjesztésérıl, az igazgató megfelelıen gondoskodik Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága a következıként valósul meg: A 11/1994(VI.8.) MKM rendelet 10.sz. melléklete szerint a közzétételi lista az iskola honlapján olvasható. Tanévkezdéskor az osztályfınökök tájékoztatják szülıi értekezleten a szülıket Az igazgató az osztályok szülıi munkaközösség-vezetıi részére teljes információt nyújt és 22

23 véleményt kér. A mindenkori elsı osztályos szülık rövid írásos ismertetıt kapnak az iskoláról. a nem kötelezı tanítási órákon való részvétel igényét (tantárgyválasztást) szülıi nyilatkozattal dokumentáljuk. A házirendet évente ismertetni kell a tanulókkal és a szülıkkel. Kifüggesztésre kerül a folyosón és a tantermekben. A Házirend módosítását az iskola igazgatójánál írásban kezdeményezheti a Szülıi Szervezet és a Diákönkormányzat, amelyre az igazgató 30 napon belül intézkedik és errıl írásban tájékoztatja a kezdeményezıt. A módosított Házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, addig az elızı van érvényben A tanulók jutalmazásának elvei A jutalmazás alapja a tanulmányi munkában, sportban, a kulturális területen elért eredmény, jó közösségi teljesítmény, az iskola jó hírének növelése, a példás magatartás és szorgalom Jutalom egy-egy idıszak eredményes munkájáért, vagy valamely kiemelkedı teljesítményért adható. Ha a tanuló a tanítási szünetben elismerésre méltó cselekedetet hajt végre, a tanítás megkezdése után jutalomban részesíthetı. A kiemelkedı eredményt elért tanulók jutalmazása a közösség elıtt történik A tanulók elismerésének fokozatai és alkalmai. Évközben: szaktanári, napközis nevelıi, osztályfınöki, igazgatóhelyettesi, igazgatói szóbeli és írásbeli dicséret az ellenırzıben. Osztályfınöki dicséret: az osztályközösség elıtt a jó közösségi munkáért, példás magatartásért és szorgalomért adható. Igazgatói dicséret az iskola tanulói elıtt. 23

24 Tanév végén: bizonyítványba írt tantárgyi dicséret bizonyítványba írt általános tanulmányi munkát elismerı dicséret oklevél jutalomkönyv Igazgatói dicséret a tanévzáró ünnepélyen Alapítványi díjazások Dicsıségtábla Fegyelmezı intézkedések, fegyelmi eljárások, büntetések A fegyelmezı intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytıl indokolt esetben - a vétség súlyára tekintettel - el lehet térni A tanulóval szemben a következı fegyelmezı intézkedés hozható: szóbeli figyelmeztetés négyszemközt, majd közösség elıtt. bejegyzés az osztálytükörbe: 5 bejegyzés után vagy egyedi elbírálásalapján osztályfınöki, szaktanári, igazgatóhelyettesi, vagy igazgatói írásbeli figyelmeztetés és intés A figyelmeztetés lehet: szaktanári: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon elıforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, ügyeletes tanári: a tanítás elıtt, vagy az óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség miatt, osztályfınöki: a tanuló halmozottan jelentkezı tanulmányi és magatartásbeli kötelezettség szegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt Az osztályfınöki írásbeli intés osztályfınöki írásbeli figyelmeztetést követıen adható, kivéve, ha a cselekmény súlya az azonnali intés alkalmazását teszi szükségessé. 24

25 Az igazgatói írásbeli figyelmeztetést és intést - a körülmények mérlegelésével - az osztályfınök egyetértésével javasolhatja minden pedagógus Fegyelmi eljárás során hozott intézkedések fokozatai és formái megrovás (osztályfınöki, igazgatói vagy igazgatóhelyettesi) szigorú tantestületi megrovás szabadidıs programokon való részvétel korlátozása áthelyezés másik osztályba, tantestületi határozattal A tanuló által okozott kár megtérítésérıl az iskola értesíti a szülıt. Szándékos károkozás esetén felelısségre vonást alkalmaz Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, a rendezvények idıpontját és szervezési felelısét a tanév helyi rendje tartalmazza. Az iskolai hagyományok: a leendı elsısök fogadása nyolcadik osztályosok búcsúztatása Hétvezér nap tanulmányi versenyek: házi, városi, megyei, országos nyári vándortábor bolhapiac karácsonyi hangverseny farsangi karnevál rendezése tanévzáró ünnepség klub délutánok gólyaavatás adventi gyertyagyújtás október 23. (iskola rádió) március 15. ünnepély ismerkedı foglalkozás nagycsoportos óvodásoknak ıszköszöntı (alsó tagozat) A nemzeti és állami ünnepek megszervezésének feladatait minden évben a tanév helyi rendje állapítja meg. 25

26 3.12. Az intézmény létesítményeinek, helységeinek használati rendje Az iskola létesítményeit, helységeit rendeltetésüknek megfelelıen, az állagmegóvás szem elıtt tartásával kell használni. Az iskola rendjének és tisztaságának megtartása minden tanulóra, alkalmazottra és az esetenkénti külsı használóra vonatkozó kötelezettség. A tanuló egyénileg is felelıs az általa használt iskolai felszerelésért, a közös és személyi tulajdon megırzéséért, védelméért Az osztály-és foglalkoztatási termek dekorálásáról az osztályfınökök és a szaktanárok gondoskodnak. A kabátokat, váltócipıket, az osztály számára kijelölt helyen kell tárolni A számítástechnika teremben, technika teremben, stúdióban, szertárakban csak szaktanári felügyelet mellett tartózkodhatnak tanulók. A napközis termek biztonságos zárása a nevelık feladata Az iskolai könyvtár használatát, mőködési rendjét, valamint győjtıkörét szabályzat biztosítja, amely a jelen SZMSZ része a szakértıi véleménnyel együtt A tornateremben a tanulók csak a pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak. A tanulók az öltözıbe a délutáni foglalkozások elıtt 10 perccel korábban érkezhetnek. A tornateremben csak tiszta tornacipıvel lehet belépni. Mindezek vonatkoznak az edzésekre és a sportfoglalkozásokra is. A tornaterem igénybevételét az igazgató által jóváhagyott beosztási rend állapítja meg Az iskola aulája, ünnepélyek, rendezvények, kiállítások, foglalkozások színhelye. Az aulát övezı és az emeleti folyosók a tanulók, az alkalmazottak és a látogatók közlekedési helye. E helyeken a tanulóknak is figyelmesen kell közlekedni Az iskolai udvaron testnevelés órát, szabadidıs foglalkozást lehet tartani. Jó idı esetén a tanítás elıtt a gyülekezés az udvaron történik és a szüneteket az udvaron kell tölteni. Az udvar és a sportpálya tisztaságának megóvása minden tanuló kötelessége. 26

27 A tanári szoba a pedagógusok óraközi pihenésének, az órákra, foglakozásokra való felkészülésének, a nevelıtestületi értekezletek színtere, az osztálydokumentumok tárolási helye. A tanári szobában tanuló és az iskolához nem tartozó külsı személy csak pedagógus jelenlétében tartózkodhat. Dohányozni az iskola épületén kívül a fı bejárat és az udvari bejárat mellett lehet Az iskolához nem tartozó külsı igénybevevık a helységek átengedésérıl létrejött megállapodás szerinti idıben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybevevıket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelısséggel tartoznak. Kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és tőzvédelmi szabályzatában foglaltakat, amelyek a megállapodásban rögzítésre kerülnek. A bérbeadásból adódó bevétel a fenntartó jóváhagyásával, a költségvetési jogszabályok figyelembevételével elsısorban az iskolai közösségek (DÖK, tantestület) céljára használható fel A tantermek és egyéb helységek takarítás utáni zárásért a takarító felelıs. A tantermek reggeli nyitása a karbantartó feladata Az intézmény helyiségeit párt vagy párthoz tartozó szervezet nem bérelheti Külsı kapcsolatok Az iskolát a külsı kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetıi feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot külsı szervekkel A gyermekvédelmi felelıs feladata a kapcsolattatás és együttmőködés a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal A tanulók egészségének megóvása érdekében a rendszeres egészségügyi vizsgálatok (szőrıvizsgálat, védıoltás, fogászat) megszervezését az igazgatóhelyettesek végzik, együttmőködve az iskolaorvossal illetve a védınıvel. Az ezzel kapcsolatos adminisztráció az iskolatitkár feladata. Feladatukat az iskolánk egészségnevelési programja szerint végzik, amely a Pedagógiai Programban részletesen megtalálható. 27

28 3.14. Intézményi védı, óvó elıírások, rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendık A gyermekbalesetek elkerülése érdekében minden tanévkezdéskor felhívjuk a tanulók figyelmét az iskolában elıforduló veszélyforrásokra és azok megelızésére. Ezt a naplóban is dokumentáljuk. Minden szaktanár a saját tárgyából adódó baleseti veszélyekrıl is tájékoztatja a tanulókat (testnevelés, technika stb.) A közlekedési ismeretek tanításában sort kerítünk a balesetmentes közlekedésre. Az iskolán kívüli programoknál (pl. kirándulások, táborozások) a szervezı pedagógus feladata és felelıssége a gyermekek testi épségének megóvása A baleseteknél szükséges intézkedések: Az órát, illetve foglalkozást vezetı pedagógus feladata a sérült tanuló ellátásáról, szükség esetén mentı kihívásáról, majd az igazgató vagy helyettesek tájékoztatásáról, és a szülık értesítésérıl. A balesetrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet a munkavédelmi felelısnek kell leadni további intézkedések végett Tőzvédelmi szabályzat biztosítja az épület és a személyek épségének megırzését Bombariadó esetén szükséges teendık: azonnal jelenteni az igazgatónak vagy helyettesének a riasztást a vezetı értesíti a rendırséget, majd kiürítteti az épületet a tőzriadó kivonulás terve szerint meg kell várni a további rendırségi intézkedést ha a bombariadó megszüntetésekor még lehetıség van a tanítási órák megtartására, akkor folytatódik a tanítás ha a tanítási nap elvész, helyette szombaton pótolni kell mindezekrıl a fenntartót tájékoztatni kell Ha bármilyen rendkívüli esemény miatt - pl. hóakadály, üzemeltetési hiba stb. - nem lehet tanítani, akkor a tanítási napot pótolni kell, amelynek 28

29 idıpontjáról az igazgató gondoskodik a fenntartóval történı egyeztetés után Iskolánkra is érvényes a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem feladatai, amelyet külön szabályzatban foglaltunk és végrehajtását katasztrófa védelmi felelıs irányítja A reklámtevékenység szabályozása érdekében minden hirdetés, információ a tanulók felé, csak az iskolavezetıség engedélyével történhet A tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás helyi rendje A tanulói tankönyvtámogatás felmérését az osztályfınökök végzik. A gyermekvédelmi felelısök összesítik és ellenırzik a 23/2004.(VIII.27.) OM rendelet 22. -a szerint a normatív kedvezmény iránti igény jogosultságát. A további kedvezmények iránti igény elbírálásánál a család egy fıre jutó jövedelmét vesszük figyelembe. (minimálbér másfélszeresénél kevesebb) A jogosultsághoz szükséges okiratot a szülı az osztályfınökön keresztül biztosítja, amelyet szükség esetén a visszaigazolásnál visszakap. A tankönyvrendelést a szakmai munkaközösség vezetık és a tantárgygondozók tantárgyanként az igazgató helyetteseknek adják le. A tankönyvrendelést az igazgató helyettesek összesítik figyelembe véve a könyvtári állományban való elhelyezéseket is. (tartós tankönyvek) A tankönyvfelelıs feladatait és a tankönyv értékesítést megállapodás szerint külsı személy (papírbolt vezetıje) látja el, aki az igazgatóhelyettesek útmutatása alapján elkészíti az osztályonkénti és tanulónkénti tankönyvlistát, amelyet a tanév végéig a szülık visszaigazolnak. A tankönyvárusítás minden év augusztus utolsó hetében a papírboltban névre szólóan történik. 29

30 3.16. Fizetési kötelezettség Iskolánkban csak azoknak a tanulóknak illetve szüleiknek van fizetési kötelezettségük, akik napközis vagy menzás ellátást igényelnek. Ezek befizetése havonta történik az élelmezésvezetınél. A befizetési idıpontokat év elején közzétesszük. Az étkezéshez önkormányzati támogatás kérhetı a gyermekvédelmi felelıs segítségével. (szempontjait jogszabály írja elı) Kiadományozási (aláírási) jogkör az intézmény nevében aláírási joga az igazgatónak van. A pénzügyi kötelezettségeket vállaló iratok kivételével az igazgató egymagában ír alá akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó ügyiratokat a felsı tagozatos igazgatóhelyettes írja alá. Tartós távolléte esetén az aláírási jogot a helyettesítés rendje szerint lehet gyakorolni. a pénzügyi kötelezettségeket vállaló iratok esetében az aláírási jogosultságot külön szabályzat állapítja meg az iskola bélyegzıjét az igazgató, a helyettesek, az iskolatitkár és esetenként megbízott személyek használhatják: - bizonyítványok, naplók, anyakönyvek, ellenırzık hitelesítése esetén az osztályfınökök, - könyvtáros, - ügyintézés esetén a megbízott személy. 30

31 4. RÉSZ A Hétvezér Általános Iskola könyvtárának szervezeti és mőködési szabályzata I. A könyvtárra vonatkozó adatok 1. A könyvtár neve és címe: Hétvezér Általános Iskola könyvtára 8000 Székesfehérvár Hétvezér tér 2. Bélyegzı: Hétvezér Általános Iskola, Székesfehérvár II. A könyvtár fenntartója, felügyelete 1. A könyvtár fenntartója Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése A könyvtár fenntartási költségeit a városi önkormányzat az iskola költségvetésében biztosítja. A könyvtár beszerzési keretét az igazgató az iskolai költségvetésben külön tételként tervezi, és felhasználását ellenırzi. 2. Az iskolai könyvtár mőködését az iskola igazgatója irányítja. E feladatkörben ellenırzi: - a könyvtár használatának intenzitását a tanulók és a tanárok körében, továbbá a könyvtárhasználatra szolgáló nevelımunkát valamennyi tantárgy oktatása keretében, - a könyvtár szolgáltatásait - a nevelıtestület és a könyvtáros együttmőködését. Az iskola igazgatója: - biztosítja a megfelelı munkakörülményeket és az állományvédelem feltételeit, - megbízza a könyvtárost, meghatározza munkaköri feladatait - jóváhagyja és ellenırzi a könyvtáros éves munkatervét, mely az iskola munkatervével összhangban készül és annak melléklete - az iskolai költségvetésben tervezi az állományfejlesztés és a mőködtetés költségeit - jóváhagyja, engedélyezi a könyvrendelést és az egyéb dokumentumok beszerzését - beszámoltatja a könyvtárost a könyvtár éves tevékenységérıl. 31

32 III. A könyvtár feladata, győjtıköre 1. A könyvtár típusa: iskolai könyvtár Feladatai: - biztosítja az iskola nevelı-oktató munkájához szükséges könyveket, egyéb dokumentumokat - kielégíti a pedagógusok szakirodalmi igényeit - tanítja, neveli a diákokat az önálló ismeretszerzés képességére, könyvés könyvtárhasználatra - támogatja a tanulók tanórán kívüli tevékenységét: szakkör, napközi, tanulószoba munkáját, a különbözı versenyekre, vetélkedıkre való felkészülést - lehetıséget teremt az önmővelési készség megszervezésére - a könyvtáros tagja a magyar munkaközösségnek. 2. A könyvtár győjtıköre röviden. Részletesen kifejtve a győjtıköri szabályzatban. Az iskolai könyvtár győjtıkörébe tartoznak: - az oktatásban felhasználható, ill. az általános tájékozódáshoz szükséges általános és szakirányú kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák - valamennyi oktatott tárgyból a pedagógus-továbbképzést segítı módszertani kiadványok - alapvetı mővek a pedagógia területérıl - az oktatott tárgyakkal kapcsolatos ismeretterjesztı irodalom, példatárak, határozók, szótárak - kötelezı és ajánlott olvasmányok - azok az értékes szépirodalmi mővek, amelyek a tantervi anyag tanításához kapcsolódnak, és amelyek a nevelı munkájában felhasználhatók - tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok és az ezekhez készített tanári segédkönyvek - tartós tankönyvek - audiovizuális ismerethordozók (videokazetta, CD, számítógépes programok) 32

33 IV. A könyvtár állományának gyarapítása 1. A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapszik 2. Győjtıkörébe nem tartozó anyag még ajándékként sem kerülhet az állományba 3. Az állománygyarapításra szolgáló összeget az iskola a költségvetésében önálló tételként tervezi, s biztosítja, hogy az év folyamán ez folyamatosan felhasználható legyen. 4. A beszerzés elsısorban a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól történik éves szerzıdés keretében. A beszerzési keret felhasználásáért a könyvtáros a felelıs. Tudtán kívül az iskolai könyvtár számára könyvet vagy egyéb dokumentumot más nem vásárolhat, rendelhet. 5. A beszerzés legfontosabb támpontja az Új Könyvek címő állománygyarapítási tanácsadó. Ez alapján szerzi be a könyvtáros az irodalmat az igények, javaslatok figyelembe vételével. 6. A megrendeléseket az igazgató hagyja jóvá. V. A dokumentumok állományba vétele, az állomány ellenırzése, védelme 1. A könyvek állományba vételére és védelmére, az állományból történı kivonásra, az állomány ellenırzésére a 3/1975/VIII.1/KM-PM számú együttes rendelet, valamint a Mővelıdési Közlöny 1978/9.számában közzétett irányelvek érvényesek. A könyvek megérkezését követı egy héten belül a könyvtáros állományba veszi a könyveket (cím-és csoportos leltárkönyv használata). A könyvtári szabályok szerint minden egyes kötetbe beüti a tulajdon bélyegzıt, beírja a címleltár szerinti sorszámot, és ellátja a könyvet raktári jelzettel, illetve sarokkal. A kifizetés alapját szolgáló számlán igazolja a bevételezést. 2. Az audiovizuális dokumentumokról az alábbi nyilvántartást vezetjük: Egyedi leltárkönyvet az alábbi módon: Dokumentumtípusonként önálló leltárkönyvben, a típust jelölı betővel és folyószámozással. 3. A brosúrákról külön nyilvántartás készül b sorszám jelöléssel. Fogyóanyagként kezeljük, értékhatár korlátozás nélkül. Itt tartjuk nyilván a tanári segédleteket, tanterveket, tanári kézikönyveket, tankönyveket, a 33

34 tartalmilag gyorsan avuló, vagy a mindennapi használattól könnyen rongálódó kiadványokat. Csoportos leltárkönyvbe a brosúrákat nem vezetjük be. 4. A könyvtári állomány ellenırzése, védelme Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan ki kell venni az elavult tartalmú, a feleslegessé vált és az elhasználódott dokumentumokat. Az olvasó által elveszített, megrongált dokumentumot az olvasó az alábbi módon pótolhatja: - a dokumentum beszerzésével - a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével - a dokumentum másolási értékének megtérítésével. A pótlás módját a könyvtáros határozza meg. A brosúrák nem leltárkötelesek, a hiányzó brosúrákat azonban törölni kell. A törölt brosúrákról nem kell selejtezési jegyzıkönyvet készíteni (fogyóanyagok). A könyvtáros nem felelıs anyagilag ezekért a dokumentumokért. 5. A könyvtári állomány megóvásának érdekében: - a könyvtárba minden tőzvédelmi óvintézkedést meg kell tenni - gondoskodni kell arról, hogy a könyvtár jól szellıztethetı legyen - a könyvtárban dohányozni és nyílt lángot használni tilos - a könyvtárhelyiséget megfelelıen zárni kell, oda csak a könyvtáros tudtával lehet belépni. VI. Az állomány elhelyezése 1. Az állomány elhelyezésének fı szempontja: könnyen hozzáférhetı, elérhetı legyen. 2. Az állomány három részre tagolódik: szépirodalom szakirodalom kézikönyvtári állomány A könyvek raktározási rendjének alapja a Könyvtári raktározási táblázatok. 3. A kézikönyvtárban levı könyvek tartósan nem kölcsönözhetık. 4. A könyvtárból a könyvtáros tudta nélkül könyvet elvinni nem lehet. 5. A tartós letétek a szertárakban illetve a tantermekben vannak elhelyezve. 6. A letéti állományért az átvevı pedagógus a felelıs. 34

35 VII. Az állomány feltárása A könyvtár valamennyi tartós megırzésre állományba vett kötetérıl cédulanyilvántartás, raktári katalógus készült. Az 1998/99-es tanévtıl a könyvtár a számítógépes feldolgozásra tér át. VIII. A könyvtár munkarendje 1. A könyvtáros feladatait az iskolai szabályzat, illetve az iskola igazgatója által kiadott munkaköri leírás tartalmazza. 2. A könyvtár heti nyitvatartási óráinak száma félállás esetén 17 óra, fıállás esetén 34 óra. 3. A könyvtár kölcsönzési idejét az órarendben jelölni kell. 4. Az iskolai könyvtár az alábbi szolgáltatásokkal áll a tanulók, pedagógusok rendelkezésére: - kölcsönzés - helyben olvasás - tájékoztatás, adatszolgáltatás - könyvtárban tartott kiscsoportos tanórák - könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órák - szakirodalmi anyaggyőjtés, irodalom kutatás - kiscsoportos multimédiás foglalkozások 5. A könyvtárat az iskola tanulói, nevelıi és egyéb dolgozói díjmentesen használhatják. Idegen személynek csak az igazgató engedélyével kölcsönözhetı könyv. 6. A könyvtár szolgáltatásairól, forgalmáról, olvasóiról a könyvtáros nyilvántartást vezet. 7. A tanulók évente iratkoznak be a könyvtárba. A diákoknak legkésıbb az utolsó tanítási napig, a tanároknak a tanévzáró értekezletig, illetve évközbeni távozáskor a távozás napjáig a kölcsönzött könyvekkel el kell számolni. 8. Könyvek legfeljebb egy tanulmányi év tartamára kölcsönözhetık. 35

36 A Hétvezér Általános Iskola könyvtárának győjtıköri szabályzata Helyzetelemzés A könyvtár a tanítás-tanulás és a szabadidıs tevékenység színhelye. Az iskolai könyvtáros a folyamatos, tervszerő és arányos állománygyarapítást az érvényes jogszabályok figyelembevételével végzi- A mővek megfelelı példányszámainak biztosításához a normatív ajánlások irányszámait veszi figyelembe. Iskolánk az általános mőveltséget megalapozó nevelést és oktatást nyolc évfolyamon biztosítja. A pedagógiai programunkban megfogalmazott legfontosabb nevelési-oktatási céljaink: olyan tanulók nevelése, akik érdeklıdıek, minden iránt nyitottak, fogékonyak a változásokra korszerő tudományos ismeretek megújítása egyéni képességeknek megfelelı tehetséggondozás a munkafegyelem erısítése a helyes tanulási technikák kialakítása az önmővelés igényének fejlesztése, az olvasóvá nevelés, könyvtárhasználat, számítógépes hálózat használata a jártasság kialakítása az információk gyors megszerzésében a tanulók eredményes felkészítése a helyi vizsgákra, a versenyekre, pályázatokra, továbbtanulásra. Az alapmőveltségi tartalmak kimunkálása mellett közös felelısségünk a tehetség felismerése és fejlesztése. Intézményünk önálló arculatára jellemzı a matematika-számítástechnika irányultság a hozzákapcsolódó természettudományos tantárgyakkal, valamint a nyelvoktatás, felölelve az anyanyelv és idegen nyelv (angol, német, francia) tanításának körét. Pedagógiai programunk alapján az iskolai könyvtár fı-győjtıkörébe tartozik, annak kiemelt állományrésze a matematika számítástechnika 36

37 nyelvoktatás (angol, német, francia) szakirodalma, amely a tehetséggondozást, az önmővelést és a nívócsoportok eredményes mőködését egyaránt szolgálja. Tanulóink évek óta sikeresen szerepelnek a megyei és országos versenyeken. A felkészüléshez az elmélyült tanuláshoz, pályázatok írásához olyan igényes könyvtári állomány szükséges, amely többletet nyújt számukra. Könyvtárunkban az egyes tantárgyak oktatásában felhasználható tudományterületek enciklopédikus szintő győjtése élvez elsıbbsége, a szépirodalomi mővek közül pedig a tananyagban szereplı írók, költık válogatott mővei, továbbá az antológiák, szöveggyőjtemények, iskolai ünnepélyek megrendezéséhez felhasználható mősorfüzetek. Az iskolai könyvtár győjtıköre alapszinten az ismeretek minden ágára kiterjed. Kiemelten győjtendık a házi és ajánlott olvasmányok (30-40 példány), a munkáltató eszközként használatos mővek (legalább fél osztály létszámának megfelelı példányszámban). A tananyagot kiegészítı vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó szép-és ismeretközlı irodalom tartalmi teljességgel, de válogatással győjtendı. Győjtıköri kapcsolódás más könyvtárakhoz Iskolán kívüli források: más könyvtárak szolgáltatásainak közvetlen igénybevétele könyvtárközi kölcsönzés számítógépes hálózaton elérhetı információs források, adatbázisok. Az iskolai könyvtár győjtıkörébıl kizárt dokumentumokat a tanulók a közeli városi ill. a megyei könyvtárakból szerezhetik be. A nevelık a Pedagógiai Intézet könyvtárától kaphatnak segítséget, esetenként más szakkönyvtárak szolgáltatásait veszik igénybe. Fejlesztési elvek, célok, feladatok A pedagógiai programunk megvalósításához kiemelt győjtési elveink: tehetséggondozás, nívócsoportok, önmővelés, kommunikációs kultúra fejlesztése, szociális, mőveltségi hátrányok enyhítése, felzárkóztatás, mővészeti nevelés, 37

38 pályaorientáció irodalma. Helyi tantervünk a NAT-hoz képest magasabb követelményeket fogalmaz meg a természettudományok területén, ezért a teljességre törekedve győjtjük elsısorban a matematikával és a számítástechnikával, valamint a többi természettudománnyal foglalkozó szaklexikonokat, szakenciklopédiákat, szótárakat, fogalomgyőjteményeket, összefoglalókat, adattárakat, a munkáltató eszközként használatos dokumentumokat, a nem nyomtatott ismerethordozókat a tehetséggondozás érdekében. A mővészeti nevelés kiemelt feladatai: vizuális kultúra fejlesztése (képzımővészeti kiadványok, mővészeti albumok, mővészettörténeti könyvek, reprodukció győjtemények, CD-multimédiák segítségével) nyelvi, irodalmi kommunikáció (szavalókönyvek, irodalmi mősorfüzetek, irodalmi színpad, drámajátékok, antológiák, stb. segítségével) a zenei képességek fejlesztése (énekes és hangszeres zenemővek kottái, CD-k győjtése). Az iskolának napjainkban az önálló ismeretszerzés, a hatékony tanulás új módszereit, egy újfajta információs szemléletet kell közvetítenie. A NAT megköveteli, hogy a tanuló sajátítsa el az önálló problémamegoldás információs forrásainak, ismerethordozóinak használatát, a megszerzett információk szelektív, alkotó feldolgozását. A fenti képességek megszerzésének minden mőveltségterületen színtere, eszközrendszere és módszere az iskolai könyvtár. Ahhoz, hogy ezeknek az elvárásoknak az iskolai könyvtár megfelelhessen, jól felszerelt, korszerő forrásközponttá kell válnia. E cél érdekében szereltük fel könyvtárunkat multimédiás számítógéppel. Kiemelten kívánjuk fejleszteni CD-multimédia állományunkat, tovább bıvíteni a NAT új mőveltségi területeihez kapcsolódó irodalmat. Győjteményünkbe tartoznak továbbá: Iskolánk helyi pedagógiai programja A tantárgyankénti helyi tantervek A mőveltségterületek tanításának/tanulásának alapdokumentumai Az audiovizuális módszertani anyagok A metodikai segédanyagok és a használatukhoz szükséges eszközök Az informatika oktatása elsısorban a számítástechnika és a könyvtárhasználat óráin történik. A könyvtárhasználati ismereteket az anyanyelv és 38

39 irodalom keretén belül tanítjuk. A könyvtári informatika megismertetése a győjtıkörben szereplı nyomtatott dokumentumok és a modern információs technikák segítségével valósul meg. A könyvtár irodalma, céljai, az állományfejlesztésben Az iskolai könyvtár az oktató-nevelı munka eszköztára, szellemi bázisa, győjtıkörének igazodnia kell a mőveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez. A szakszerően fejlesztett győjtemény, az erre épülı saját és a más könyvtárak által nyújtotta szolgáltatásoknak biztosítania kell: a tanítás-tanulás folyamatában jelentkezı szaktanári - tanulói igények lehetıségét, a könyvtár-pedagógiai program megvalósíthatóságát. A könyvtár kiegészítı tevékenysége számítógépes információszolgáltatás tartós tankönyvek beszerzése, nyilvántartása Szabadidıs tevékenység kölcsönzés helyben olvasás vetélkedı szakkör kiállítás zenehallgatás számítógépes programok használata, multimédiás anyagok megtekintése Az állomány összetétele: a.) Tartalmi szempontból: szépirodalom szak-és ismeretközlı irodalom kézikönyvek tanári segédkönyvek tankönyvek 39

40 b.) Dokumentumtípusonként 1. Nyomtatott dokumentumok: Könyvek: kézi -ill. segédkönyvek házi és ajánlott olvasmányok az óravezetés keretében munkáltatóeszközként használatos mővek a tananyagot kiegészítı vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó nem munkáltató ismeretterjesztı -és szépirodalom a pedagógusok ön - és továbbképzését szolgáló pedagógiai és társadalomtudományi irodalom Periodikumok: a tanítás - tanulás folyamatába illeszthetı napi, hetilapok, folyóiratok 2. Nem nyomtatott dokumentumok Audiovizuális ismerethordozók: képes dokumentumok videokazetták magnetofonkazetta CD, számítógépes programok, CD-multimédia c.) A használat szempontjából nevelıknek (tanítás, önképzés, továbbképzés) tanulóknak (tanulás, önmővelés, a szabadidı kulturált eltöltése) A győjtés elvei (mélység, szint) Szépirodalom A győjtés terjedelme és szintje Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a magyar - és a világirodalom bemutatására Az általános iskolai házi és ajánlott olvasmányok A tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzık válogatott mővei, győjteményes kötetei A magyar és külföldi népköltészet és meseirodalmat reprezentáló antológiák, A győjtés mélysége - a teljesség igényével - kiemelten, a teljesség igényével - teljességgel - teljességre törekvıen 40

41 győjteményes kötetek A kiemelkedı, de a tananyagban nem szereplı kortárs magyar és külföldi alkotók mővei Tematikus antológiák Regényes életrajzok, történelmi regények Ifjúsági regények Az iskolában tanított nyelvek oktatásához a nyelvtudás szintjének megfelelı olvasmányos irodalom A nevelési program megvalósításához szükséges alkotások Ismeretközlı irodalom A győjtés terjedelme és szintje: Kis,- közép és nagymérető alap - és középszintő általános lexikonok és általános enciklopédiák (önmővelés, önálló kutatómunka céljaira A tudományok, a kultúra a hazai és az egyetemes mővelıdéstörténet kis,- közép és nagymérető alapszintő elméleti és történeti összefoglalói kis,- közép és nagymérető középszintő elméleti és történeti összefoglalói A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét vagy azok részterületeit bemutató kis,- közép és nagymérető alapszintő szakirányú segédkönyvek kis,- közép és nagymérető középszintő szakirányú segédkönyvek A tantárgyak (szaktudományok) alapszintő elméleti és történeti összefoglalói középszintő elméleti és történeti összefoglalói - erıs válogatással - válogatva - erıs válogatással - erıs válogatással - erıs válogatással - teljességgel A győjtés mélysége - teljességgel - teljességgel - teljességre törekvıen - teljességgel - válogatva - teljesség igényével - válogatva 41

42 Munkáltatói eszközként használatos mővek alapszintő ismeretközlı irodalom középszintő ismeretközlı irodalom A tananyagot kiegészítı vagy ahhoz közvetve kapcsolódó alapszintő ismeretközlı irodalom középszintő ismeretközlı irodalom A tanult tárgyakban (kiemelten a matematikában és a számítástechnikában) való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást kielégítı alap-és középszintő ismeretközlı irodalom (tehetséggondozás biztosítása) Érvényben levı általános iskolai tantervek (NAT) összefoglalók, fogalomgyőjtemények, adattárak, kották, atlaszok, tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok Gyakorlókönyvek(felzárkóztatás céljából) Pályaválasztási útmutatók, felvételi követelményeket tartalmazó kiadványok (pályaorientáció) - kiemelten teljességgel - válogatva - bı válogatással - erıs válogatással - válogatással - teljességgel - válogatva - teljességre törekvıen Az iskolában oktatott nyelvek (angol, francia, német) tanításához felhasználható idegen nyelvő segédletek (elsısorban a nívócsoportok számára) Helytörténeti kiadványok (a lokálpatriotizmus erısítése céljából) Az iskolatörténettel, az iskola életével kapcsolatos nyomtatott dokumentumok A mőveltségi területekhez kapcsolódó modern információs eszközök: videokazetták CD-k, lemezek számítógépes programkazetták CD - multimédiák - válogatva - válogatva - válogatva - bı válogatással 42

43 Pedagógiai győjtemény A pedagógusok szakmai továbbképzését s az órákra való felkészülést segítı pedagógiai szakirodalom: Pedagógiai lexikonok Neveléstörténeti összefoglalások Pedagógiatörténeti munkák A nevelés és oktatás elméletével foglakozó legfontosabb kézikönyvek Az iskolaügyre vonatkozó határozatok A családi éltre neveléssel foglalkozó mővek Tanári kézikönyvek, az iskolai tantárgyak módszertani segédkönyvei A közmővelıdéssel kapcsolatos határozatok A középiskolai intézmények tájékoztatói A pedagógiai határtudományai közül elsısorban a pszichológiai irodalmat győjti: A pszichológia alapfogalmát, fejlıdését tárgyaló enciklopédiák Általános lélektan, fejlıdéslélektan A pszichológiában alkalmazott kutatási, vizsgálati módszerek problémáit tárgyaló módszertani kézikönyvek A szociológia, szociográfia, statisztika, jog, közigazgatás irodalma enciklopédikus szinten győjtendı, ill. azok a mővek, melyek szoros kapcsolatban vannak a napi pedagógiai gyakorlattal. Oktatásügyi statisztika Családjogi törvény Oktatási jogszabálygyőjtemények Családgondozás, gyermek-és ifjúságvédelem A könyvtáros segédkönyvtára A tájékoztató munkához a kézi-és segédkönyvek mellett válogatva győjtendık: általános bibliográfiák, szakbibliográfiák könyvtári katalógusok A könyvtári munka módszertani segédletei tartalmi teljességgel győjtendık: A könyvtárakat érintı jogszabályok, irányelvek Az olvasásra neveléssel kapcsolatos módszertani kiadványok Teljességgel győjtendı: Az iskolai könyvtárak állományára vonatkozó alapjegyzékek 43

44 A megyei Pedagógiai Intézet iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványai Hivatali segédkönyvtár Az iskola nevelımunkájának irányításához az igazgatás, a gazdálkodás és az ügyvitel körébe tartozó legfontosabb kézikönyvek, jogszabálygyőjtemények: Munkaviszony, munkarend, bérezés Intézményi költségvetés, gazdálkodás Az iskolavezetéssel kapcsolatos mővek Periodika győjtemény Napilapok Pedagógiai hetilapok, folyóiratok A tantárgyak módszertani folyóiratai Könyvtári, szakmai folyóiratok Gyermek-és ifjúsági lapok A tananyaghoz kapcsolódó tudományos, mővészeti és idegen nyelvi folyóiratok 5. RÉSZ Záró rendelkezések A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az iskola nevelıtestülete fogadja el. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A hatálybalépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja. Amennyiben az SZMSZ felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatálybalépés napja a felterjesztéstıl számított 31.nap, illetıleg a felterjesztést követı 30.nap utáni elsı képviselıtestületi ülés napja. A hatálybalépéssel egyidejőleg érvényét veszti az intézmény évi Szervezeti és Mőködési Szabályzata. 44

45 Ezt a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a Hétvezér Általános Iskola nevelıtestülete megtárgyalta és elfogadta. Székesfehérvár, november hitelesítı igazgató... hitelesítı Egyetértési jogunkat gyakoroltuk. Székesfehérvár, 2004.november Szülıi Szervezet diákönkormányzat vezetı 45

46 1.sz. melléklet A nevelıtestületi értekezlet 1. A nevelıtestületi értekezletet az iskola igazgatója készíti elı. A nevelıtestület írásos elıterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, a szervezeti és mőködési szabályzat, a házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával, valamint a diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az igazgató az írásos elıterjesztést a nevelıtestületi értekezlet elıtt legalább nyolc nappal korábban átadja a munkaközösségek részére, valamint gondoskodik az elıterjesztés anyagának kifüggesztésérıl. 2. A nevelıtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló Szülıi Szervezet illetıleg a véleményezési jogot gyakorló szülıi munkaközösség képviselıjét meg kell hívni. Meg lehet hívni a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat tanuló képviselıjét is. 3. A nevelıtestületi értekezlet levezetı elnöki feladatait a felsı tagozatos igazgatóhelyettes, akadályoztatása esetén az alsó tagozatos igazgatóhelyettes látja el. A jegyzıkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelıtestületi tagot választ. 4. Ha a nevelıtestület egyszerő szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlıség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelıtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell és nyilván kell tartani. 5. A nevelıtestületi értekezlet jegyzıkönyvét az iskolatitkár vezeti. A jegyzıkönyvet az értekezletet követı három napon belül el kell készíteni. A jegyzıkönyvet az igazgató, a jegyzıkönyvvezetı és a két hitelesítı írja alá. 46

47 2.sz melléklet A nevelı - oktató munkával összefüggı megbízások fıbb feladatai Az osztályfınök: Felelıs vezetıje az osztály közösségének: együttmőködik az osztályban tanító szaktanárokkal, napközis nevelıkkel, szakkörvezetıkkel látogatja az osztálya tanítási óráit vezeti az osztály osztályozó értekezleteit gondot fordít az osztályában tanuló tanulók felzárkóztatására, illetve a tehetséggondozásra összehangolja a család és az iskola nevelımunkáját, együttmőködik a tanulók szüleivel családlátogatásokat végez, fogadóórát, szülıi értekezletet tart, együttmőködik az osztály szülıi munkaközösségével elvégzi az osztályfınök ügyviteli teendıit segíti a tanulók minden irányú egészséges fejlıdését. A szakmai munkaközösség-vezetı: képviseli a munkaközösséget szakmai megbeszéléseken, értekezleteken összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra - a munkaközösség éves programját, a munkaközösség tevékenységérıl szóló beszámolót, értékelést, valamint a jutalmazásra és a minıségi bérkiegészítésre szóló javaslatot folyamatosan segítséget nyújt a munkaközösség tagjainak a tanmenetek elkészítéséhez, ellenırzi azokat szervezi a szakmai bemutatók, elıadások látogatását, segítséget nyújt az iskolán belüli bemutató tanításokhoz 47

48 az igazgatóhelyettessel együtt ellenırzi a tanítás - tanulás folyamatának eredményességét azonos feladatlapok, felmérések, óralátogatások segítségével szervezi a tanulók szaktárgyi versenyét gondoskodik a szertári felszerelések felelıs megırzésérıl, ápolásáról, fejlesztésérıl javaslatot tesz a meglévı anyag és eszköz fenntartásához., karbantartásához, s az új beszerzésekhez szükséges eszközökre. Ezt a feladatkört alsó tagozatos megbízott leltárfelelıs végzi.vezeti a szakleltárt az elhasználódott szakleltári tárgyak selejtezésére - a háromtagú selejtezési bizottság útján - elıterjesztést tesz az igazgatónak A gyermek - és ifjúságvédelmi felelıs feladatainak ellátását az oktatási törvény 1.sz. melléklete szerinti álláshely alapján végzi. nyilvántartja a veszélyeztetett körülmények között élı, nehezen nevelhetı tanulókat az osztályfınökkel együttmőködve rendszeres kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal az osztályfınökkel egyeztetve összeállítja a tankönyvsegélyezést és az étkezési kedvezményben részesülık névsorát kezdeményezi a rászorult tanulók elhelyezését napközi otthonba, tanulószobára, korrepetálásra, fakultációra, szakköre irányítását, nyári táboroztatásban való részesítését szükség esetén anyagi támogatás igénylését figyelemmel kíséri a gyermekvédelmis tanulók pályaválasztását részt vesz a tanulók fegyelmi tárgyalásán közremőködik a tanulók veszélyeztetettségének megelızésében és megszüntetésében pedagógiai eszközökkel mindent megtesz a gyermekek egészséges és biztonságos fejlıdése érdekében (megfigyelés, személyes kapcsolattartás tanulóval, szülıvel, védınıvel, családlátogatás stb.) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését. 48

49 Diákönkormányzat vezetı képviseli a tanulók érdekeit a tantestületi megbeszéléseken, értekezleteken, az iskolaszék ülésein irányítja a tanulók iskola szintő szabadidıs programját (például: farsang, Hétvezér nap stb.) gondoskodik a tanulói önkormányzat rendszeres összejövetelérıl, a diákközgyőlés szervezésérıl és lebonyolításáról. elısegíti a diákok önálló kezdeményezéseit (iskolarádió, iskolaújság stb.) a tanulói önszervezıdéshez segítséget nyújt. 49

50 3. sz melléklet: Költségvetési ellenırzés A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata Külön dokumentumban található. 50

51 4.sz. melléklet: Vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat A Hétvezér Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának kiegészítése A 2. rész 2.4. Iskolavezetıség címő fejezetének kiegészítése: Az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekrıl szóló 2007.évi CLII. törvény a 3..(1) bek. b,c pontja alapján a Hétvezér Általános Iskolában az alábbi munkakörök betöltıi kötelezettek vagyonnyilatkozatot tenni: Igazgató Igazgatóhelyettesek Gazdaságvezetı A vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettségek helyi megvalósítása a Vagyonnyilatkozat Kezelési Szabályzata alapján történik. Székesfehérvár, március 31. Tölgyesi Ferencné igazgató 51

52 4.sz. MELLÉKLET Hétvezér Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatához Vagyonnyilatkozat Kezelési Szabályzat Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló évi CLII. törvény (továbbiakban Vnyt.) 11. (6) bekezdése alapján a Hétvezér Általános Iskola közalkalmazottai vagyonnyilatkozatának átadásával, nyilvántartásával, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmével kapcsolatos további szabályokat az alábbiak szerint állapítom meg. 1. A Vnyt-ben meghatározott, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos értesítéseket, iratokat az intézmény igazgatója készíti elı és a munkáltatói jogkört gyakorló aláírását követıen átadja a kötelezett részére. 2. A vagyonnyilatkozatok átvétele: 2.1. A Vnyt ában és 12. -ában meghatározott, a vagyonnyilatkozatok átvételével és visszaadásával kapcsolatos eljárást az igazgató folytatja le A vagyonnyilatkozat átvételekor a nyilatkozatokat tartalmazó valamennyi zárt borítékra az átvevı nyilvántartási számot vezet rá A nyilvántartási szám formátuma: sorszám-alszám/év. A nyilvántartási számon belül: - a sorszám a kötelezettek felsorolásában: I. általános igazgatóhelyettes II. igazgatóhelyettes III. gazdaságvezetı - az alszámot hozzátartozónként az alábbiak szerint kell képezni: 1-es alszám: a kötelezett házastársa vagy élettársa, 2-es alszám: a kötelezettel közös háztartásban élı szülı, 3-as alszámtól: a kötelezettel közös háztartásban élı gyermekek a Vnyt. 2. b) pontja szerint A vagyonnyilatkozat visszaadásáról átadás-átvételi jegyzıkönyvet kell felvenni A Vnyt. 12. (1) bekezdése szerinti tájékoztatást a kötelezett írásban nyújtja be. A nyilatkozat alapján az ırzésért korábban felelıstıl átvett vagyonnyilatkozat borítékján a 4. pont szerint képzett új nyilvántartási számot egyértelmően fel kell tüntetni. 3. Az ellenırzési eljárást megelızı meghallgatás szabályai: 3.1. A Vnyt a szerinti, az ellenırzési eljárást megelızı meghallgatást (továbbiakban: meghallgatás) a munkáltatói jogkör gyakorlója folytatja le A meghallgatásról a kötelezettet, valamint az iskolában mőködı érdekképviseleti szerv vezetıjét írásban értesíteni kell oly módon, hogy az értesítést az érintettek a meghallgatás idıpontját megelızıen legalább 3 munkanappal igazoltan átvegyék. Az értesítésnek tartalmaznia kell a figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy a kötelezett vagyonnyilatkozatának általa zárt borítékban ırzött példányát a meghallgatásra vigye magával Amennyiben az érdekképviselet a szabályszerő értesítés ellenére a meghallgatáson nem jelent meg, az a távollétében lefolytatható. Amennyiben szabályszerő értesítés ellenére a kötelezett nem jelenik meg a meghallgatáson, a meghallgatásra a 3.2. pontban foglaltak szabályok szerint újabb idıpontot kell kitőzni Amennyiben szabályszerő értesítés ellenére a kötelezett az ismételt meghallgatáson sem jelenik meg, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Vnyt a szerinti vagyongyarapodási vizsgálatot haladéktalanul kezdeményezi A meghallgatáson ismertetni kell a kötelezettel a bejelentés tartalmát. A meghallgatáson, a kötelezett jelenlétében lehet és kell az intézményben és a kötelezettnél zárt borítékban ırzött vagyonnyilatkozatokat felbontani és tartalmukat megismerni. 52

53 3.6. A kötelezett indítványozhatja, hogy a munkáltatói jogkör gyakorló részére további 5 munkanapot biztosítson arra, hogy állításait bizonyítékokkal támassza alá. Az indítványt és a következı meghallgatás idıpontját a jegyzıkönyvben rögzíteni kell, s ebben az esetben további írásbeli értesítés nem szükséges A meghallgatásról jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek tartalma: - a kötelezett nyilatkozatát a bejelentésben foglaltakra, - az érdekképviselet véleményét, - a munkáltatói jogkör gyakorló megállapításait, továbbá tájékoztatását arról, hogy kezdeményezi-e vagyongyarapodási vizsgálat lefolytatását. A jegyzıkönyvhöz csatolni kell a kötelezett által írásban beterjesztett bizonyítékokat. A jegyzıkönyv egy példányát a kötelezett részére át kell adni. 4. A vagyonnyilatkozatok átvétele-átadása, valamint a 3. pontban szabályozott meghallgatás során az érintettek a tudomásukra jutott személyes adatokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhatnak, kivéve: - az állami adóhatóság részére a Vnyt a szerinti vagyongyarapodási vizsgálat lefolytatásához szükséges adatok vonatkozásában, - bíróság részére a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, vagyongyarapodással kapcsolatos eljárás során. 5. A vagyonnyilatkozatokat az egyéb iratokról elkülönítetten és együttesen lemezszekrényben az igazgató ırzi. Székesfehérvár, március 31. /: Tölgyesi Ferencné :/ igazgató 53

54 HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér A K ö z o k t a t á s M i nıségéért Díj pály á z a t o n Oklevél elismerésben részesített intézmény a Partnerközpontúság Díj kategóriában A F e j é r M e g y e i M i nıségi Díj kitüntetettje A K ö z é p - D u n á n t ú l i R e g i o n á l i s M i nıség Díj kitüntetettje Tel:(22) Fax:(22) OM: Hitelesítési záradék A Hétvezér Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a tantestület augusztus 24.-én megismerte és elfogadta. A módosítást a Szülıi Szervezet és a DÖK támogatja. Székesfehérvár, augusztus 24. Tölgyesi Ferencné igazgató Vörös Tiborné tanár Nagyné Mészáros Beáta tanár Egyetértési jogunkat gyakoroltuk: Szülıi Szervezet DÖK vezetı 54

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e)

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e) 23. (1) e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, és az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: A hatályos Szervezeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai 1 Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. A tanulók jogai Az elsı tanév megkezdésétıl a tanuló joga, hogy adottságainak és képességeinek megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

5. A nyitva tartás rendje, tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai

5. A nyitva tartás rendje, tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai 5. A nyitva tartás rendje, tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai A) A nyitva tartás rendje Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7 órától 17 óráig tart nyitva.

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben