NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 101/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 101/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 101/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. k. m. f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3.) Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége Nyíregyháza, Hősök tere 5.

2 Melléklet a 101/2009. (V. 25.) számú határozathoz Bevezetés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.), valamint a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat kötelezettsége évente értékelni a gyermekjólét, gyermekvédelem területén végzett tevékenységét. A beszámoló kötelező tartalmi elemeit a végrehajtási rendelet írja elő. Célunk az egyszerű adatközlésen túl annak bemutatása, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelme érdekében a kötelező feladatokon túl milyen egyéb forrásokat, szolgáltatásokat biztosít. A támogatások, szolgáltatások alapvető célja a gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítása. A célcsoportba valamennyi gyermek beletartozik, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akik valamilyen szempontból veszélyeztetettek, hátrányos helyzetűek. A veszélyeztetettség minden olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek fejlődését gátolja vagy akadályozza. Leginkább az anyagi veszélyeztetettség ismert, amelynek gyakoriságát a mai gazdasági, társadalmi változások növel(het)ik. A gyermek jóléte nem választható el a családtól, annak jövedelmi viszonyaitól, megélhetésétől, biztonságától vagy bizonytalanságától. A Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia egyik alapelve a gyerekek mindenek felett álló érdekének elve. Azért fontos hangsúlyoznunk és szem előtt tartanunk ezt az alapelvet, mert egy gyermeknek nincs ideje kivárni a feltételek javulását, neki a számára adott körülmények között kell(ene) egészségesen fejlődnie, a korának megfelelő érzelmi, értelmi és szociális érettséget elérnie. A gyermekkorban elszenvedett hátrányok alapvetően meghatározzák a későbbi lehetőségek körét ban a már meglevő ellátások, szolgáltatások mellett új támogatások és ezzel együtt új feladatok jelentkeztek. A gyermekjólét biztosítása komplex feladat; gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások, oktatás, a tanulási lehetőségek megteremtése, a szülők foglalkoztatási helyzetének javítása, a megfelelő lakáskörülmények, az egészségügyi ismeretek bővítése és ellátás stb.. A beszámolóban elsősorban a Gyvt. hatálya alá tartozó ellátásokat elemezzük, a további területeket (pl. oktatás, foglalkoztatás) csak érintjük. I. Helyzetelemzés, demográfiai jellemzők Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházai kistérség legnagyobb, közel 120 ezer fős települése.

3 1. számú ábra: Nyíregyháza lakónépessége nem és életkor szerint január 1. Kor Férfi (fő) Nő (fő) Összesen (fő) Összesen (%) , , , , , ,9 Forrás: KSH A város szerepkörének megfelelő teljes közigazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális és sport intézményi ellátottsággal rendelkezik. Az egészségügyi ellátásban 43 háziorvos, 27 házi gyermekorvos és 4 fő iskola egészségügyi orvos biztosítja az alapellátást. Az 565 bölcsődei férőhelyre 748, a óvodai férőhelyre gyermeket írtak be. Az önkormányzati fenntartású 14 általános iskola 309 osztályában gyermek tanul, 57 %-uk részesült napközis ellátásban. A középiskolákban an tanulnak, ebből fő gimnazista, fő szakközépiskolás, fő szakiskolás. 12 középfokú iskolában folyik szakképzés több mint 90 szakmára, köztük szerepel az ipari, mezőgazdasági, építőipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, közgazdasági, vízügyi ágazatok szakmáinak jelentős része. Ezen kívül működik a városban egyházi fenntartásban 4 általános és 2 középiskola, 1 egyházi fenntartású kollégium, továbbá alapítványi, főiskolai fenntartású iskola és magániskola általános és a szakképzés területén. A városi székhelyű felsőoktatási intézményekben (Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, stb.) több mint tízezer nappali, levelező és esti tagozatos hallgató tanult. A foglalkoztatás szintje, a család jövedelmi viszonyai szorosan összekapcsolódnak a gyermekek biztonságával, fejlődésével. Azokban a családokban, ahol egyik vagy mindkét szülő munkanélküli, értelemszerűen a gyermekekre is kevesebb anyagi forrás jut. A tartós munkajövedelem hiánya közismerten a szegénység, a család jövedelem hiánya a gyermekszegénység kialakulásának elsődleges tényezője is. A statisztikai adatok Nyíregyházán is - az országos tendenciákhoz hasonlóan - a munkanélküliségi ráta, a tartós munkanélküliek számának növekedését mutatják.

4 2 sz. ábra: A munkanélküliség alakulása Nyíregyházán nyilvántartottak száma napnál régebb óta nyilvántartottak száma rendszeres szociális segélyben részesülők száma Forrás: Nyíregyháza MJV, Állami Foglalkoztatási Szolgálat A foglalkoztatási helyzetkép elemzése nem célja a beszámolónak, viszont összefüggésben áll a munkanélküliség, iskolai végzettség és a hátrányos helyzetű (HH), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek fogalma. Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az akit, családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek szülője óvodás gyermek esetén a gyermek hároméves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek is, akit tartós nevelésbe vettek. Adataink szerint a nyíregyházi intézményekben 1 az óvodáskorúak közül 995 fő HH, ebből 246 fő HHH, általános iskolások közül 2108 fő HH, 730 HHH, középfokú tanintézményben tanulók közül 2564 fő HH, ebből 557 fő HHH gyermek. A HH, HHH gyermekek bizonyos esetekben- például ösztöndíj programokban, felvételi pontszámok meghatározásánál előnyben részesülnek, ezzel elősegítve hátránykompenzálásukat. II. Pénzbeli és természetbeni ellátások Önkormányzatunk nemcsak a Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, hanem helyi rendeletben meghatározott módon és formában egyéb 1 A nyíregyházi oktatási intézményekben tanulók adatai a nyíregyházi és más településekről bejárók adatait összefoglalóan tartalmazzák

5 juttatásokkal is segíti a családokat gyermekeik megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtésében. Az ellátások jelentős része természetbeni juttatás, tehát valamilyen szolgáltatásra való jogosultságot jelent. A támogatási formák kialakításakor rendre felmerülő probléma a hatékonyság kérdése: a pénzbeli vagy természetbeni ellátás a megfelelőbb? Melyikkel érjük el a legjobb hatást? Hogyan lehet a korlátozottan rendelkezésre álló forrásokat a leghatékonyabban és leghatásosabban elosztani? Megítélésünk szerint a természetbeni ellátások előnye, hogy a célzás megfelelő, a támogatás olyan formában és annak jut el, aki rászoruló. Ugyanakkor a pénzbeli ellátások is szükségszerűek, hiszen nem történhet csak társadalmi preferencia alapján a szükségletek megállapítása. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2006-tól működik természetbeni ellátásként. A pénzbeli forma megszűnését követően visszaesés volt tapasztalható az igénylők számában 2, de 2007-ben és az elmúlt évben is a statisztikai adatokat vizsgálva minimális a növekedés ban 4650 fő gyermek részesült a kedvezményre való jogosultság alapján tankönyv, étkeztetés és egyéb támogatásokban. Ez 2700 családot jelent, túlnyomórészt egy és két gyermekes családokat. A kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli egyszeri támogatásban júliusban 4454 gyermek részesült, amely Ft kifizetést jelentett, novemberben pedig 4771 fő gyermek részére utaltunk Ft-ot. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás a gyámi feladatokat ellátó személyek részére megállapítható havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátás ban átlagosan 10 fő részesült a támogatásban. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése 2362 esetben történt. Elsősorban a tanuláshoz szükséges eszközök beszerzése, ruhanemű vásárlása, a gyermek betegsége miatti többletkiadás szerepelt az igénylés indokai között. E támogatás közel 17 millió forint kiadást jelentett az Önkormányzat számára. Helyi rendeleti szabályozás alapján Önkormányzatunk további kedvezményeket biztosít a rászoruló gyermekek és családjaik részére. A helyi autóbusz közlekedésre jogosító havi bérletjegy támogatás keretében összesen 892 fő részére nyújtottuk a tanuló bérlet összegének 50 %-os támogatását, összesen Ft összegben. Kiemelten fontos a gyermekek étkeztetésének támogatása. A normatív támogatáson túl térítési díj kedvezményben (rászorultsági támogatás) az elmúlt évben 288 fő gyermek részesült. Az előző évekhez képest csökkenés tapasztalható, aminek oka lehet, hogy a normatív jogcímen járó támogatást 2006-tól az alsó tagozatos, januártól pedig az ötödik osztályos tanulókra is kiterjesztette a Gyvt. A gyermekek étkeztetésének támogatása értelemszerűen az iskolai tanév ideje alatt történik. Fontos kérdés azonban a gyermekek nyári szünidő alatti megfelelő étkezése is ben 6841 fő, 2005-ben fő, 2006-ban fő, 2007-ben 4478 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban/rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

6 Ennek érdekében évek óta megszervezzük a gyerekek nyári étkeztetését ban a Gyermekjóléti Központ családgondozói által javasolt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1271 fő gyermek részére biztosítottuk 30 munkanapon (július 18. augusztus 29.) keresztül a napi egyszeri meleg ételt. Ez összesen Ft kiadást jelentett. A felsőoktatási tanulmányokat folytató illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók támogatása érdekében Önkormányzatunk a kezdetektől (2000.-től) csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A havonkénti pályázati támogatásban részesülők száma fő között mozog. Az e célra elkülönített költségvetési keret 6,5 millió forint. A támogatott fiatalok között rendkívül népszerű ezen ösztöndíj, hiszen rendszeres havi támogatást biztosít a tanulmányokkal kapcsolatos kiadások finanszírozásához. III. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszere A személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszerébe a gyermekjóléti alapellátások valamint a jelenleg érvényben levő rendelkezések szerint a gyermekvédelmi szakellátások tartoznak. Eddigiekben Önkormányzatunk kötelezettsége az alapellátási formák biztosítására terjedt ki, január 1-től azonban a megyei jogú városok feladata gyermekvédelmi szakellátási feladatok otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás biztosítása. A feladat átvállalása a Megyei Önkormányzattól erőn felüli tehertételt jelent Önkormányzatunk számára, hiszen a feladatok finanszírozása megoldatlan. III.1. Gyermekjóléti alapellátások III.1.1. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a négy területi irodával (3 Nyíregyházán, 1 Nyírpazonyban) működő megyei módszertani Gyermekjóléti Központ látja el. A módszertani feladatok ellátására szóló megbízást és kijelölést az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal - a Szociális és Munkaügyi Intézet javaslatára - megújította a 2009 és 2013 közötti öt éves időszakra. A gyermekjóléti szolgáltatást az esetek túlnyomó többségében a jelzőrendszer valamely tagja kezdeményezte (50 %), illetőleg a hatóság általi kötelezés indukálta (17 %). Jelentős a szülők, illetve a gyermek által való kezdeményezés is (13 illetve 4 %) a szülők esetében régi tendencia (főleg válások, gyermekláthatási esetek), ugyanakkor a gyermekkorúak által kezdeményezett gondozási esetekre korábban nem volt jellemző. A jelzőrendszer 2008-ban 1667 jelzést tett a Gyermekjóléti Központ felé. Ezek jelentős része folyamatban lévő ügyekben érkezett. A jelzőrendszeri aktivitás örvendetesen növekedett az óvodák és bölcsődék esetében folyamán 2058 fő kis- és fiatalkorú gyermeket gondozott a Gyermekjóléti Központ (az alapellátástól kezdve az örökbefogadás előkészítéséig). Ebből 1060 fő alapellátott, 380 fő védelembe vett, illetve 14 fő szociális válsághelyzetben lévő várandós anya.

7 Az elmúlt években csekély ingadozással, de körülbelül ugyanekkora a gondozott gyermeklétszám, azonban megállapítható, hogy évről évre emelkedik a sokproblémás családok száma, egyre nagyobb méreteket ölt a szegénységből fakadó veszélyeztetettség, és növekszik az együtt nem működő családok száma is, amely mögött sok esetben nem is a hivatalos személy elutasítása áll, hanem a családi konfliktusokba való beragadás. Az intézmény 33 családgondozója közül 29-en végeznek szociális munkát közvetlenül a családokkal. A családok gondozása során az intézmény kollektívája több tízezer alkalommal jár el a családok ügyeiben, miközben a Gyermekeink védelmében elnevezésű adatlap-rendszeren is gondos adminisztrációs munkát végeznek. Tevékenységükre jellemző adatok: tizennégyezer (!) családlátogatás, közel tízezer esetben közvetlen információnyújtás és tanácsadás, közel négyezer esetben segítő beszélgetés, további ezres nagyságrendben közvetítés más szolgáltatásokba, részvétel a szakellátás illetve a gyámügyi igazgatás eljárásaiban, a Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásaiban. Nehezíti a sikeres családgondozást az a tény, hogy a családok egyszerre több problémával is küzdenek. 3. számú ábra: Gyermekjóléti Központ által kezelt problémák típusai ban (halmozott adat) A probléma megnevezése Kezelt problémák száma Anyagi (megélhetéssel, lakhatással összefüggő) 474 Gyermeknevelési 346 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 228 Magatartászavar, teljesítményzavar 241 Családi konfliktus 271 Család (v. szülők) életvitele 400 Szülői elhanyagolás 173 Bántalmazás 79 Fogyatékosság, retardáció 70 Szenvedélybetegségek 139 Összesen 2421 Forrás: Gyermekjóléti Központ Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartás (154 eset) adatai esetenként nem a családokban előforduló legsúlyosabb problémákra utalnak, hanem a gyermekvédelmi rendszer működési zavaraira ban Nyíregyházán a súlyos, alapellátással nem orvosolható problémákkal küszködő családok és gyermekek száma enyhe csökkenést mutatott (2006-ban 194 eset, 2007-ben 175 eset). Ugyanakkor elmondható, hogy esetenként a szakellátási szintre beragadnak olyan gyermekek, akiket a családi viszonyaik alapján már vissza lehetne integrálni, illetve a szakellátási szint kiveti magából azon gyermekeket, aki olyan súlyos antiszociális problémákat hordoznak, amelyet a szakellátás szakemberei nem tudnak kezelni. A szakellátásba került gyermekek adatai azt mutatják, hogy a többgyermekes családokban halmozódnak fel inkább a problémák, és jutnak el olyan szintre, hogy az egyedüli megoldás a családból való kiemelés legyen. Az adatok között nem tetten érhető tény, hogy a szakellátásba kerülő gyermekek között a romák aránya szélsőségesen túlreprezentált.

8 Amennyiben a terjedő és mélyülő szegénység, egyes akár etnikai értelemben is elkülöníthető társadalmi rétegek végletes leszakadása áll a statisztikai adatok hátterében, akkor a közeli jövőben a probléma minden bizonnyal súlyosbodni fog. Ennek oka a gyermekvédelmi rendszer egyik alapeleméből következik: pusztán anyagi okokból gyermeket nem lehet a családból kiemelni. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy amennyiben a szegénység elér egy bizonyos szintet, az anyagi hiányok mellett törvényszerűen megjelennek olyan problémák, melyek a pénztelenségből és a rossz körülményekből fakadnak ugyan, ám alapvetően viselkedésbeli, életmódbeli problémák, melyeket azonban nem lehetséges ezen problémák kezelésének hagyományos eszközeivel orvosolni, hiszen az okok között a szegénység kiemelkedő szerepet játszik. Mindebből olyan problémahalmaz következik (uzsorázás, prostitúció, kriminalizálódás, iskola-ellenesség, kilátástalanság, munkátlanság), amellyel szemben a jelenlegi intézményrendszer nem képes eléggé hatékonyan fellépni. A probléma megoldása sok szereplős: oktatás, gyermekvédelem, rendőrség stb. szorosabb együttműködését igényli. A Gyermekjóléti Központ feladatai közül 2008-ban kiemelendő a roma integrációs programban történő részvétel. Ennek keretében a Huszár-telepen családgondozás, programszervezések, 10 héten át tartó nyári Huszár-tábor működtetése, együttműködés a befogadó iskolákkal zajlottak. Az intézmény sikeresen pályázott a TAMOP keretében meghirdetett Gyermekek és fiatalok integrációs programjai című felhívásra III.1.2. Számtalan kutatás bizonyítja, hogy az élet első évei meghatározó jelentőségűek a későbbi életút szempontjából. Ennek alakításában kiemelt szerepe lehet a gyermekek napközbeni ellátásainak, így a bölcsődéknek, családi napközinek, illetve egyéb alternatív napközbeni ellátásoknak. Nyíregyházán 9 önkormányzati és 1 nem állami fenntartású, ellátási szerződés keretében működő bölcsőde és egy szociális vállalkozás keretében működő családi napközi biztosítja a nappali ellátást. A bölcsődei férőhelyek száma év végén 565. Az elmúlt évben a 8. számú Nefelejcs Bölcsődében teljes rekonstrukció zajlott. Korábban a bölcsőde a Mentálhigiénés Központtal egy épületben működött. A szociális intézmény új székhelyre költözött, így az épület teljes egészében bölcsődei ellátást nyújtó intézménnyé alakult. Ennek eredménye, hogy a férőhelyek száma 40-el növekedett. (A kivitelezés összköltsége Ft, amelyet az Önkormányzat saját erőből valósított meg.) Az önkormányzati fenntartású 9 bölcsődén kívül, 50 férőhellyel, ellátási szerződés keretében működik a Hétszínvirág Bölcsőde. A bölcsődék kihasználtsága a beíratott gyermekekhez viszonyítva 146 %, a gondozott gyermekekhez viszonyítva 101 %. A bölcsődei ellátást leggyakrabban a szülők kezdeményezik (95 %), az esetek 3,5 %-ában a gyermekjóléti szolgálat és csak néhány esetben az észlelő-jelzőrendszer más tagja. A statisztikai kimutatások alapján néhány jellemző a gyermekek családjairól:

9 nukleáris családok jellemzőek (87%), egyszülős családból a gyermekek 12 %- a érkezik, a szülők iskolai végzettsége közép vagy felsőfokú az esetek 82 %-ában, munkanélküliség a családok 14 %-ában fordul elő, a hátrányos helyzetű gyermekek száma 101 fő. Az adatok szerint vélhetően a szülő munkavégzése indokolja legtöbb esetben a bölcsődei ellátás igénybevételét. Fontos annak tudatosítása, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek kompenzációt, a kulturális, szociális deficitek leküzdését jelentheti a bölcsőde (vagy más nappali ellátó intézmény). Az észlelő-jelzőrendszer tagjainak fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek a lehető legkorábban kapják meg a fejlődésükhöz szükséges intézményes támogatást. A bölcsődék 13 esetben fordultak a Gyermekjóléti Központ felé. A jelzések indokai: jellemzést kértek a gyermekek fejlődéséről, a gyermek nem látogatja a bölcsődét, segítségkérés a szülőnek, gyermek bántalmazása, az anya bántalmazása a gyermek jelenlétében, térítési díj fizetésének elmulasztása, gyermek elhanyagolás. Az észlelő-jelzőrendszer tagja a védőnői hálózat. Nyíregyházán 38 fő területen dolgozó és 25 fő iskolai védőnő dolgozik. Az általuk gondozott családok száma 6856, várandós anyák száma 1900 fő, ebből fokozott gondozást igénylők száma 641 fő volt 2008-ban. 0-6 éves gondozottak száma: 7204 fő. Fokozott gondozást igényel kb. 23%-uk, ebből környezeti ok miatt kb. 17%-uk. A környezeti ok miatti veszélyeztetés elsősorban lakás problémák, gyermek elhanyagolás miatt alakul ki. A területen dolgozó 38 védőnő évben, esetben végzett családlátogatást. Családlátogatás során a védőnők a család otthonában aktív tevékenységet tudnak kifejteni. Felmérik a család civilizáltságát, a családtagok egymáshoz való kötődését. Otthonában figyelik meg a gyermekek viselkedését, láthatják milyen a gyermek a szülei közelében. Azokban az esetekben, amikor a védőnőnek már további beavatkozásra, segítségnyújtására nincs lehetősége jelzéssel él a Gyermekjóléti Szolgálat felé. A jelzések közül kb.130 telefonon és 84 írásban történt. A jelzések számának emelkedése visszatükrözi a kisgyermekes családok egyre nehezebb anyagi helyzetét, de a beszámolókból az is kiderül, hogy egyre gyakrabban kell a kapcsolatot felvenni a kollégáknak az anya rossz pszichés állapota miatt is. Nyíregyháza városban az óvodákat a területi, míg az iskolákat iskola védőnők látják el. A városban 25 iskolát ellátó védőnő dolgozik. A főállású iskola-védőnők feladata az oktatási intézményekbe járó gyermekek egészségügyi ellátása, szűrése, egészségnevelési felvilágosítása. Feladataikat középiskolákban az iskola egészségügyi orvosok (4 fő) irányításával, közreműködésével látják el. Magatartászavarok, helytelen szokások, káros szenvedélyek megelőzésében, a serdülőkor problémáinak megoldásában és megszüntetésében illetve szakemberhez történő irányításában a védőnők 579 esetben vettek részt. Ezen feladatokat elsősorban személyes, egyéni illetve szülői megbeszélés keretében oldották meg.

10 Több esetben más szakembereket is bevontak a problémák megoldásába (logopédus, pszichológus, nevelési tanácsadó stb.). Az egészséggel kapcsolatos alapismeretek, a családtervezés, a fogamzásgátlás és a családi életre való felkészítés kérdéseivel kapcsolatosan 1423 alkalommal tartottak előadást a városban. Óvodában a helyes fogápolásról és táplálkozásról, általános iskolák alsó osztályaiban az egészséges környezetről a rendszeres testedzés fontosságáról, 5. osztályban egészséges táplálkozásról, 6. osztályban a dohányzás káros hatásairól, illetve a higiénés kérdésekről, 7. osztályban a felnőtté válásról, 8. osztályban a drogról és az AIDS-ről esett szó. Sok iskola illetve osztály csatlakozott a Füstmentes osztályok versenyéhez. Kollégiumi szálláshelyeken is végeznek egészséggel kapcsolatos felvilágosítást. A védőnők a városban a tanév folyamán egyre több intézményben szerveznek egészségnapokat. Ezeken a rendezvényeken sok esetben a tanulókon és pedagógusokon kívül a szülők is részt vesznek. Az iskolai programokon a felvilágosító előadások mellett szűréseket is végeznek. A gyermekek napközbeni ellátását biztosítja ellátási szerződés alapján a Periféria Egyesület. Az alternatív napközbeni ellátás keretében szabadidős, kulturális, sport és egyéb fejlesztő programokat szerveznek. A nappali ellátás biztosításának egyik helyszíne a Huszár-lakótelep. Az Egyesület fejlesztő és integrációs programjának fókuszában a társas viselkedés többségi normáinak elsajátítása, csoport és közösségépítés, képesség és készségfejlesztés, konfliktuskezelési technikák tanulása, kapcsolatteremtési és beilleszkedési problémák kezelése áll. III.1.3. A gyermekek átmeneti gondozását Önkormányzatunk a gyermekek átmeneti otthona, valamint családok átmeneti otthona működtetésével biztosítja. A Gyermekek Átmeneti Otthona (a Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti keretében) 16 férőhelyen nyújt teljes körű ellátást a bekerülő gyermekek számára. Az átmeneti elhelyezés igénybevételének leggyakrabban előforduló okai között a szülő kedvezőtlen munkaidő beosztása, családi konfliktusok, a gyermek magatartási problémái szerepelnek. A bent tartózkodás ideje változó. Viszonylag rövid ideig (3 4 hónap) a szülők egészségi állapota, kórházi kezelése miatt veszik igénybe az ellátást. A szociális helyzet miatt hosszabb ideig tart a gondozás (6-8 hónap). Ez azért ilyen hosszú, mert az összetett probléma miatt időre van szükség, míg megnyugtatóan rendeződik a gyermek és a szülők helyzete. A személyiségi, magatartási problémák miatt szintén hosszabb ideig tart a bent tartózkodás (6-10 hónap), mert ilyenkor szükséges az intézmény pszichológusának segítségével folytatott terápia, mely csak hosszabb távon érvényes. A gondozott gyermekekből: 24-en visszakerültek a családjukba, 1 fő a családok átmeneti otthonába került, 3 fő nevelőszülőhöz,

11 3 fő védelembe vétele mellett folyt a gondozás, mivel ezekben az esetekben a szülők vagy a gyermekek nem működtek együtt a Szolgálattal. Az együttműködés hiánya leginkább a szülők negatív életviteléből, valamint a gyermek magatartásából fakad ban az intézmény tárgyi, elhelyezési feltételeinek javítása érdekében a TIOP pályázat került benyújtásra. A Bíráló Bizottság szerint a pályázat tartalma és kidolgozottsága alapján támogatásra jogosult, viszont forráshiány miatt szerződéskötésre nem kerülhet sor. Nyíregyházán 3 Családok Átmeneti Otthona működik, összesen 106 férőhelyen biztosítanak átmeneti elhelyezést az otthontalanná vált gyermek és szülője részére. Az intézmények közül egy önkormányzati fenntartásban (Gyermekjólét Központ szervezeti keretében), egy egyházi fenntartásban ellátási szerződés keretében (Oltalom Hajléktalanellátó Szolgálat) és egy nem állami fenntartásban (Magyar Vöröskereszt) működik. Ezen ellátási formát leggyakrabban bántalmazás, lakáskörülmények megoldatlansága, családi kapcsolatok felbomlása miatt igénylik. III.2. Gyermekvédelmi szakellátás megszervezése Gyermekvédelmi szakellátás keretében kell az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek számára biztosítani az otthont nyújtó ellátást, illetve a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását, valamint a fiatal felnőtt utógondozói ellátását, gondoskodni kell továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásról. A Gyvt. módosítása alapján január 1-től a megyei jogú városok kötelezettsége az otthont nyújtó ellátás és az utógondozói ellátás biztosítása. Önkormányzatunknak a megyei önkormányzat gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményeiben élő, összesen 268 fő nyíregyházi gyermek ellátását kell megszerveznie. Nevelőszülőknél 176 fő, gyermekotthonban 26 fő és lakásotthonban 66 fő gyermek él. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat kiépített intézményrendszerrel, megfelelő képzettségű szakemberekkel, tárgyi feltételekkel rendelkezik a feladat ellátáshoz. Ugyanakkor a megyei jogú városok, így Nyíregyháza sem rendelkezik semmilyen tárgyi és személyi feltétellel a városunkban 120 millió forintot igénylő feladat ellátása. IV. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések A gyámhatóság 1412 gyermek esetében folytatott le védelembe vételi eljárást, ebből 486 gyermek védelembe vételét rendelte el. A többi gyermek esetében megszűnt a védelembe vételi eljárás, és emellett alapellátás keretében folytatódott a családgondozás, vagy teljesen meg lett szüntetve az eljárás. A 486 védelembe vételből ig 183 szűnt meg. A megszűnés és megszüntetés okai (nagykorúvá vált, pártfogói felügyeletét rendelte el a bíróság, átmeneti nevelt lett, vagy megszűnt a gyermek veszélyeztetése).

12 2008. évben Nyíregyházán az alábbi tapasztalatok voltak a gyermekek veszélyeztetettségét illetően: - Az eljárással érintett családokra -szinte mindegyikre - nagyon rossz lakáskörülmények, elhanyagolt higiénés környezet jellemző, amely gyermek egészségét, fejlődését veszélyeztette és általában a szülők hibájából következett be. - Nagyon sok esetben a szülők italozó életmódot folytatnak, deviáns, agresszív viselkedést anúsítanak. A szülők agresszivitása abban nyilvánult meg, hogy egymást vagy a gyermeket bántalmazták. Az ilyen családi légkörben nevelkedő gyermekek szinte mindegyikénél tapasztalni lehet az érzelmi sérülést, a pszichés-lelki problémák kialakulását. - A gyermekeknél káros nevelési hatások jelentkeznek: érzelmi elhanyagolás, értelmi elhanyagolás, a családi szocializáció hiánya. - Egyre több az olyan család, ahol a szülő vagy más hozzátartozó valamilyen idegi, vagy pszichiátriai betegségben szenved, és ez súlyosan veszélyezteti a gyermek nevelését és fejlődését. - az egészségügyi ellátás fontosságának ismeretbeli hiánya jellemző. - A gyermekeknél nagyon összetett magatartási problémák jelentkeznek, sok esetben fordul elő a bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetése, ez a családi szocializációs problémákra vezethető vissza. A tanköteles gyermeknél óriási mértékű az igazolatlan hiányzás, az iskolából való kimaradás. Nagymértékben, nő, minden évben a súlyos magatartási zavarokkal küszködő gyermekek száma, mely a káros nevelési hatások miatt alakulnak ki. a gyermekeknél. - Kritikus helyzetnek számít, a gyermekek testi fenyítése, bántalmazása, az érzelmi, értelmi elhanyagolásuk. Ezeket a veszélyeztető okokat nagyon nehéz bizonyítani, leginkább akkor lehet, ha a gyermek maga is elmondja, hogy mi történik vele a családon belül. Az ideiglenesen elhelyezett gyermekeknél a súlyos veszélyeztetés összetett okokban jelent meg: - nagyon elhanyagolt lakáskörülmények - a gyermek testi, értelmi, érzelmi elhanyagolása - a gyermek egészségügyi veszélyeztetése - a gyermek bántalmazása - a szülők életvitele, magatartása, italozó életmódja (más egyéb okok) - a gyermeket nevelő szülő pszichiátriai, idegi eredetű betegsége Általában a fent felsorolt problémák nem külön - külön, hanem egyszerre voltak jelen az adott családban. V. Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései Nyíregyháza Megyei Jogú Város Gyámhivatalának feladat- és hatásköre, illetve illetékességi területe nem változott, továbbra is 9 település - Nyíregyháza város mellett Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura és Sényő - vonatkozásában végzi tevékenységét.

13 A gyámhivatal a pénzbeli támogatás keretében gyermektartásdíj megelőlegezéséről és otthonteremtési támogatásról dönt. Gyermektartásdíj megelőlegezésére a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén akkor kerülhet sor, ha a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett, gyermekétől külön élő szülő fizetési kötelezettségének átmenetileg nem tud eleget tenni. Ez a támogatási forma átmeneti segítség a fizetésképtelen helyzetbe került szülőnek a gyermek tartásának segítése érdekében, mely az állam felé visszafizetési kötelezettséggel jár. A gyermektartásdíj megelőlegezés legfeljebb 3 évre rendelhető el és mindössze egyszer ismételhető meg a megelőlegezés megtérülése esetén évben 44 ügyben 61 gyermeket érintően került sor a megelőlegezés elrendelésére. Az ismételt megelőlegezések száma évről évre csökken, mivel szinte egyáltalán nincs megtérülés ban összesen 143 gyermeket érintően ,-Ft folyósítása történt meg. Otthonteremtési támogatásban azok a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek részesülhetnek, akiknek a legalább három éves időtartamú nevelésbe vétele a nagykorúságuk elérésével szűnt meg és nagykorúvá válásukkor nem rendelkeznek az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát meghaladó készpénzvagyonnal, melybe nem számít be az esetleges árvaellátásból vagy keresményből származó megtakarítás. A támogatás célja, hogy a nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutása, tartós lakhatása megoldását segítsük. A támogatás mértéke a nevelésben töltött időtől függően maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosa lehet évben 7 fiatal részére ,-Ft támogatás került megállapításra elsősorban lakásvásárlás, illetve felújítás céljára. A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések keretében évben 32 gyermek került átmeneti és 1 gyermek tartós nevelésbe, a december 31-én nyilvántartott átmeneti nevelt gyermekek száma 266 fő, míg a tartós nevelt gyermekek száma 18 fő. A nevelésben lévő gyermekek száma a korábbi évekhez hasonlóan minimális csökkenést mutat (2005-ben 329, 2006-ban 303, ben 296, 2008-ban 385), de ez a szám még mindig igen magas és a tendencia megfordulása várható a munkanélküliség és következményei növekedésével. A családból történő kiemeléshez vezető jellemző veszélyeztetettségi okok továbbra is az alkoholizmus, helytelen életvezetés, a gyermekek értelmi, érzelmi elhanyagolása és a gyermekek súlyos magatartási problémái. A gyámhivatal évben 43 volt átmeneti vagy tartós nevelt utógondozását és 19 fiatal felnőtt utógondozói ellátását rendelte el. Az utógondozás célja kiskorúak esetében a gyermek családi környezetébe való visszailleszkedésének segítése, fiatal felnőttek esetében az önálló élet megkezdésének segítése utógondozói ellátás igénybevételével vagy az otthonteremtési támogatás felhasználásával évben 20 kiskorú családba fogadásához járult hozzá a gyámhivatal olyan esetekben, amikor a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermekről átmenetileg nem tud gondoskodni.

14 A szülő által megnevezett személy (általában hozzátartozó) a gyermeket a családjába befogadja, gondozza, neveli és ellátja törvényes képviseletét is. A családba fogadás évente felülvizsgálatra kerül annak érdekében, hogy a gyermekek helyzete véglegesen rendeződjön. Jelenleg 29 gyermek áll családba fogadó személy gyámsága alatt. Gyermekek harmadik személynél történő elhelyezésére és gyámrendelésre a szülők halála vagy a szülők gyermeknevelésre alkalmatlan életvitele miatt kerülhet sor annak érdekében, hogy a gyermek gyermekvédelmi gondoskodásba utalása elkerülhető legyen. Az utóbbi esetben a gyámhivatal ideiglenes hatállyal helyezi el a kiskorút a harmadik személynél, pert indít gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve indokolt esetben a szülői felügyelet megszüntetése iránt és a harmadik személyt gyámul kirendeli. Harmadik személy (nagyszülő, nagykorú testvér, más rokon, stb.) gyámsága alatt jelenleg 77 kiskorú áll. A családi jogállás rendezése akkor a gyámhivatal feladata, ha a gyermek ismeretlen szülőktől származik vagy házasságon kívül született és ez utóbbi esetben a jegyzői gyámhatóság 30 napon belül nem tudja apai elismerő nyilatkozattal rendezni azt. A gyámhivatal évben 73 apai elismerő nyilatkozatot vett fel, 11 gyermek esetében került sor apaság bírósági megállapítására és 21 gyermek részére képzelt apa adatainak megállapítására elsősorban harmadik életévüket betöltött gyermekek esetében. A szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügytípusok közül a 16. életévét betöltött gyermek kérésére 3 esetben engedélyezte a gyámhivatal évben a szülői ház elhagyását annak vizsgálatát követően, hogy az a gyermek érdekében álle, a gyermek megfelelő ellátása és gondozása biztosított lesz-e. Kiskorú házasságkötésének engedélyezésére 2 esetben került sor annak alapos vizsgálatát követően, hogy a 16. életévét betöltött kiskorú megélhetése és lakhatása a házasságkötést követően biztosított lesz. Örökbefogadáshoz kapcsolódóan a gyámhivatal évben 6 házaspár örökbefogadásra alkalmasságát állapította meg, 1 házaspár és 1 egyedülálló személy alkalmasságának meghosszabbításáról döntött és 2 házaspár alkalmasságának felülvizsgálatát végezte el évben 15 örökbe fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt, illetve tartós nevelt gyermek örökbefogadását engedélyezte a gyámhivatal és jelenleg 21 örökbe fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt kiskorút tart nyilván. A vérszerinti szülők adatairól történő tájékoztatást 2 esetben kértek a gyámhivataltól. Gondnokság alá helyezési perindítás, gondnok rendelés december 31-én a gyámhivatal 699 fő gondnokság alá helyezett személyt tartott nyilván. Az év folyamán 138 esetben került sor gondnokság alá helyezés vagy gondnokság alá helyezés felülvizsgálata, esetleg megszüntetése iránti per indítására, mivel azt a hozzátartozók nem vállalták. A bíróság gondnokság alá helyezést kimondó jogerős ítéletét követően a gyámhivatal évben 58 személy részére rendelt gondnokot elsősorban az arra alkalmas és azt vállaló hozzátartozók közül.

15 Ilyen személy hiányában hivatásos gondnok kirendelésére kerül sor, a 699 főből 190 személy gondnoki teendőit látja el 4 fő hivatásos gondnok. A kapcsolattartás szabályozása és végrehajtása igen nehéz és bonyolult feladatot jelent a gyámhivatal részére elsősorban a nem gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek kapcsolattartását illetően. A gyámhivatal szabályozza a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek kapcsolattartását, a külön élő szülő és a gyermeke közötti kapcsolattartást, ha a szülők között válóper vagy gyermekelhelyezési per nincs folyamatban, illetve a bíróság jogerős döntésétől számított két év elteltét követően, valamint a gyermek és más kapcsolattartásra jogosult (nagyszülő és a nagykorú testvér, illetve a szülő és a nagyszülő halála vagy akadályoztatása esetén a szülő testvére és a szülő házastársa) személy kapcsolattartását. A kapcsolattartás végrehajtásában való közreműködés a bírósági szabályozás esetén is a gyámhivatal feladata évben 135 kapcsolattartási ügyben járt el a gyámhivatal, melyből 96 esetben a kapcsolattartás szabályozásáról rendelkezett (ebből 89 átmeneti nevelt kiskorú ügyében), a többi esetben a bíróság vagy a gyámhatóság által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásában folytatott eljárást. A végrehajtási eljárások során 39 esetben alkalmaztunk végrehajtási cselekményt, amely első alkalommal figyelmeztetés jellegű, azt követően pedig bírságolást jelent. A költségek viselésére a mulasztó felet 4 esetben köteleztük. Vagyoni ügyek A gyámhivatal december 31-én 801 kiskorú és 401 gondnokolt ingatlanvagyonát, valamint 318 kiskorú és 262 gondnokolt gyámhatósági fenntartásos betétben vagy folyószámlán elhelyezett készpénzvagyonát tartotta nyilván. E vagyon kezelését a törvényes képviselők (szülő, gyám, gondnok) a gyámhivatal felügyelete, engedélye és jogszabályban meghatározott esetekben a gyámhivatal hozzájárulása mellett végzik. E feladat- és hatáskör gyakorlása során a gyámhivatal a nyilvántartáson kívül dönt a betétben vagy folyószámlán elhelyezett készpénzvagyon felhasználásának, befektetésének engedélyezéséről, az ezzel kapcsolatos számadások elbírálásáról, jogszabályban meghatározott esetekben jóváhagyja a kiskorú vagy gondnokolt vagyonára vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozatot, indokolt esetben rendszeres felügyelete alá vonja a szülők vagyonkezelését. VI. A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai A gyermekvédelmi törvény alapján a működést engedélyező szerv évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a szolgáltatótevékenység megfelel-e a működési engedélyben foglaltaknak, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen a személyi és tárgyi feltételekre, az ellátottak elhelyezésére, a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályoknak, illetve, hogy a szolgáltató rendelkezik-e a szükséges belső szabályzatokkal, és - nem állami fenntartó esetén - a szakmai tevékenység körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással.

16 Tiszavasvári Város Jegyzője, mint működést engedélyező szerv az önkormányzati bölcsődék és a Gyermekjóléti Központ működését ellenőrizte. Az ellenőrzést végző szerv hiányosságokat nem állapított meg, az intézmények a jogszabályi előírásoknak megfelelően működnek. Az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatsái Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Nyíregyházi Osztálya, mint működést engedélyező szerv ellenőrizte a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében működő Családok Átmeneti Otthona tevékenységét. A Gyermekek Átmeneti Otthona esetében tárgyi, elhelyezési feltételek javítását javasolta az ellenőrző szerv. Az intézmény átalakítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a TIOP felhívásra, amelyet tartalmilag támogatásra jogosult, viszont forráshiány miatt szerződéskötésre nem kerülhet sor. A Családok Átmeneti Otthonában egyrészt adminisztratív hiányosságokat állapított meg az ellenőrző szerv, másrészt a gyermekek szabadlevegőn való tartózkodásának és a biztonságos játéklehetőségeknek a hiányát állapította meg. Az előbbi hiányosságok pótlása megtörtént, a játszótér jogszabályi feltételeknek is megfelelő kialakításához pedig pályázati forrást kívánunk igénybe venni. VII. A bűnmegelőzési tevékenység bemutatása Az utóbbi évek hazai tendenciái egyre nagyobb figyelmet irányítanak a bűncselekmények elkövetőivé, vagy áldozataivá vált gyermekekre. A nyíregyházi Gyermekjóléti Központ évi tevékenységében szerencsére még nem kapott hangsúlyos szerepet a bűncselekmények kezelése, mint ahogy a város közéletét sem borzolták kirívóan szélsőséges esetek. Bűncselekmény elkövetése miatt összesen 36 gyermek- illetve fiatalkorú került a Gyermekjóléti Központ látókörébe. Néhány összehasonlító kutatás tanulsága szerint Nyíregyháza társadalmi helyzete, probléma-szintje kb. 4 évvel marad el az országos átlagtól (lásd: Pénzes M., Hüse L. [szerk.] (2007): A nyíregyházi serdülők egészségmagatartása. NyírKEF, Nyíregyháza). Vélhetően a hazai közállapotok romlása előbb-utóbb Nyíregyházára is begyűrűzik: hogy ez milyen hatással jár, hogy elszigetelt (ezáltal kikerülhetetlen) jelenségről, vagy súlyos tendenciákról lesz szó, abban nagy felelőssége van a gyermekvédelmi, közoktatási és szociális szakembereknek valamint intézményeknek, a médiának, és nem utolsósorban maguknak a családoknak is. 4. számú ábra: A tárgyévben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozásának adatai Megnevezés Nem volt gondozásban Gyermekek száma Alapellátásban gondozták Védelembe vétel keretében gondozták Összesen Szabálysértés Gyermekkorú elkövetésekor Fiatalkorú

17 Bűncselekmény elkövetésekor Összesen Gyermekkorú Fiatalkorú Összesen Összesen Forrás: Gyermekjóléti Központ Nyíregyházán 2000-ben alakult meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Alapvető célkitűzése volt a szervezetnek a városi drogprobléma kezelése és visszaszorítása. Ennek érdekében kidolgozták Nyíregyháza város első Drogstratégiáját, melyet a Közgyűlés június 24-ei ülésén tárgyalt meg és fogadott el. A mikro és makro környezet folyamatos változása újabb és újabb megoldandó problémát indukál a drog prevenció területén. A legfrissebb mérőszámokra, statisztikákra, tanulmányokra támaszkodva a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum összeállította a város új középtávú drogstratégiáját, mely mentén elindulva rövid, illetve hosszú távon egyaránt optimális eredményeket lehet elérni. Az elkészített anyagot február 9-én társadalmi vitára bocsátottuk. A vitán elhangzott észrevételek, javaslatok figyelembevételével készül el a végleges koncepció. A drogstratégiában szereplő legfontosabb célok és ebből adódó feladatok összefoglalására, rendszerezésére cselekvési terv készült. Fontosnak tartottuk az ilyen irányú bővítést, hiszen a tervek és az elképzelések mellett fontos egy ütemterv, mely legitimizálja az elképzeléseket, felvetéseket. S biztosítéka annak, hogy az elkövetkező időszakban több, drogproblémával kapcsolatos kérdés fog megoldódni, illetve komoly fejlődés fog megvalósulni ezen a területen. A KEF folyamatosan rendezvényeket, konferenciákat szervez drog prevenció témakörben (önkormányzattal, főiskolákkal, neves szakemberek közreműködésével), állandó rendezvényük a Drog-világnap ezt minden évben, júliusban szervezik meg. VIII. Önkormányzat és a civil szervezetekkel történő együttműködés Önkormányzatunk a jogszabályban előírt, illetve önként vállalt kötelezettségeit saját/társulás által fenntartott intézményei és ellátási szerződések alapján egyházi és nem állami fenntartású intézmények útján biztosítja. A beszámolóban jeleztük, hogy mely feladatokat látnak ellátási szerződés alapján civil szervezetek. E fejezetben azokat a szolgáltatásokat, programokat ismertetjük, amelyek nem tartoznak ugyan a Gyvt. hatály alá, azonban tevékenységük a gyermekek helyzetének javítására, esélyegyenlőségük megteremtésére szolgálnak. A Huszár-lakótelepen élő gyermekek nagyfokú szociokulturális hátránnyal rendelkeznek, az iskolai szegregáció pedig fokozta hátrányukat. A társadalmi integráció elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése, a szocio-kulturális hátrányok csökkentése érdekében Nyíregyháza Önkormányzata július 31-el megszüntette a 13. számú Általános (Huszár-lakótelepi) Iskolát, ahol 100 fő, főleg roma származású gyermek tanult. A telepi iskola bezárását követő tanévtől a tanulók

18 elhelyezése olyan iskolába történt, ahol alacsony a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. A gyermekek beíratása az új iskolákba május folyamán megvalósultak. Az integrált nevelés, oktatás elősegíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók társadalmi beilleszkedését, hátránykompenzálásukat. A sikeres integráció érdekében egyrészt fókuszáltunk a telepi iskolába járó gyermekekre, az őket befogadó iskolákra, az iskolák pedagógusaira, szülőire, másrészt a telepen élő szülőkre. Az oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi és szociális ellátórendszer tagjainak (Gyermekjóléti Központ, Mentálhigiénés Központ, Human- Net Alapítvány, Periféria Egyesület) szoros együttműködése révén kezdődött az integrációs program. Lényeges eleme a projektnek a befogadó iskolák felkészítése ezen tanulók fogadására, oktatására, az esetlegesen megjelenő problémák kezelésére tréningeket szerveztünk. A gyermekek sorsának követése, irányítása a felmerülő problémák kezelése pedagógus mentor munkája révén valósul(t) meg. A mentorok a telepi iskola pedagógusai, akik személyesen ismerik az iskolába járó gyermekek családját, egyéni problémáit és nagy tapasztalattal rendelkeznek a hátrányos helyzetű roma gyermekek oktatásában. A Human- Net Alapítvány már 2006-tól működteti és jelenleg is pályázati forrás igénybevételével tervezi a Biztos Kezdet programot. A program küldetése a helyi szükségletekhez igazodóan hatékonyan segíteni a szegénységben elő 0-6 éves gyerekek fejlődését, és ez által hozzájárulni a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. A program célja, hogy a résztvevő gyermekek a veleszületett képességeik optimumát elérjék a minden fejlődési területet érintő (mozgás, értelem, érzelem, nyelv és kommunikáció, észlelés), szakmailag megalapozott emberi és tárgyi környezet biztosításával. Az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete vállalta fel a korai fejlesztést. Ennek keretében a 0-6 éves korú, az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek számára gyógypedagógiai, mozgásfejlesztő és egyéb terápiás szolgáltatásokat biztosítanak. A fejlődési elmaradás, a korai életszakaszban történő sérülés felismerését követően a sérült kisgyermeket nevelő családok segítését, a gyermek sérült vagy lassabban kialakuló készségeinek fejlesztését vállalja a szervezet. A korai fejlesztést igénylők száma évről-évre nő, egyrészt mert az egészségügyi ellátás fejlődése nyomán egyre korábbi életkorban felismerik a sérüléseket, másrészt a kitartó felvilágosító munka hatására egyre többen informálódnak, szereznek tudomást a korai fejlesztésről. A tevékenységet egészségügyi, szociális és oktatási terület szakemberei együtt végzik. IX. Jövőre vonatkozó feladatok, tervek 1.) A hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű nyíregyházi gyermekek nyilvántartásának pontosítása. A beszámoló I. fejezetében tárgyaltuk a HH, HHH gyermekek számának alakulását, amelyben nemcsak nyíregyházi gyermekek, hanem más településről bejáró (főleg

19 középiskolában) gyermekek is szerepelnek. A pontosabb nyilvántartás feltételei adottak, ez évtől a Szociális Irodán alkalmazott új számítógépes program segítségével a feladat megoldható, kivitelezhető. 2.) Az intézmények fejlesztése a jövőben is feladatunk. A tárgyi, elhelyezési feltételek javítása folyamatosan szükséges ban pályázatot nyújtottunk be a 10. számú Katica Bölcsőde fejlesztésére, amelynek elbírálása folyamatban van ben pályázati forrás igénybevételével tervezzük a Micimackó Bölcsőde (Nyh., Stadion u. ) akadálymentesítését és az 5. számú Őzike Bölcsőde (Nyh., Vécsey köz ) felújítását. A tárgyi felszereltség, eszközkészlet fejlesztése elengedhetetlenül szükséges. A Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona elhelyezési körülményeinek, feltételeinek javítása halaszthatatlan. Nyíregyháza, május 14.

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. május 23. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Dr. Krizsai Anita Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001 A köznevelés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére Izsák Város Aljegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. április 5-én tartandó ülésére Tárgy:Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület 2009. május 4 -i ülésére Tisztelt

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben