Ú J S Z Á S Z I VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE N E V E L É S I K Ö Z P O N T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ú J S Z Á S Z I VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE N E V E L É S I K Ö Z P O N T"

Átírás

1 Ú J S Z Á S Z I VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE N E V E L É S I K Ö Z P O N T T A N É V M U N K A T E R V E Bogárné Simon Klára Szabóné Balogh Etelka Tugyiné Barta Mária intézményegység-vezetı intézményegység-vezetı intézményegység-vezetı Szabó Gyızı igazgató Újszász, szeptember PH

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. AZ ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT 4 I.1. MINİSÉGPOLITIKA 4 I.2. VEZETÉSI STRUKTÚRA 5 I.2.A) IGAZGATÓTANÁCS 5 I.2.B) VEZETİI TANÁCS 6 I.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 7 I.3.A) TITKÁRSÁG 7 I.3.B) ÁLTALÁNOS ISKOLA 7 I.3.C) ÓVODA 8 I.3.D) BÖLCSİDE 9 I.3.E) GAZDASÁGI CSOPORT 10 I.4. INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK 11 I.4.A) VÁROSI BÖLCSİDE 11 I.4.B) VÁROSI ÓVODA 11 I.4.C) VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 11 I.4.D) INTÉZMÉNYBEJÁRÁS 12 I.5. A TANÉV KIEMELKEDİ FELADATAI 13 I.5.A) AKTUÁLIS FELADATOK 13 I.5.B) MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 16 I.5.C) TANÉV ÉRTÉKELÉSE 17 I.6. IGAZGATÓI MUNKATERV 18 I.7. INTÉZMÉNYI SZINTŐ BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 21 II. VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 24 II.1. AZ ELİZİ TANÉVRİL, TANÉVEKRİL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 24 II.1.A) AZ ELMÚL TANÉV ÉRTÉKELÉSÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 24 II.1.B) PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 25 II.1.C) AZ INTÉZMÉNYBEN LEFOLYTATOTT KÜLSİ SZAKMAI, TÖRVÉNYESSÉGI, PÉNZÜGYI VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 26 II.1.D) EGYÉB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 26 II.2. PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT, TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS TERVEZÉSE 27 II.3. AZ INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 27 II.4. A PEDAGÓGIAI-NEVELÉSI ÉS A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL AZ AKTUÁLIS TANÉVRE VONATKOZÓ FELADATOK 29 II.5. MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS FELADATAI 40 II.5.A) DOLGOZÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 40 II.5.B) TANULÓI MÉRÉSEK 40 II.6. A TANÉV RENDJÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 41 II.7. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOKBÓL ADÓDÓ FELADATOK 42 II.8. A FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMTERVE 44 II.9. BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 51 III. VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 56 III.1. AZ ELİZİ TANÉVRİL, TANÉVEKRİL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 56 III.1.A) AZ ELMÚL TANÉV ÉRTÉKELÉSÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 56 III.1.B) PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK oldal

3 III.1.C) AZ INTÉZMÉNYBEN LEFOLYTATOTT KÜLSİ SZAKMAI, TÖRVÉNYESSÉGI, PÉNZÜGYI VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 58 III.1.D) EGYÉB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 58 III.2. PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT, TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS TERVEZÉSE 59 III.3. AZ INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 60 III.4. A PEDAGÓGIAI-NEVELÉSI ÉS A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL AZ AKTUÁLIS TANÉVRE VONATKOZÓ FELADATOK 61 III.5. MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS FELADATAI 64 III.6. A NEVELÉSI ÉV RENDJÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 64 III.7. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOKBÓL ADÓDÓ FELADATOK 64 III.8. NEVELÉSI ÉV ÉRTÉKELÉSE 65 III.9. A FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMTERVE 65 III.10. BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 69 IV. VÁROSI BÖLCSİDE MUNKATERVE 70 V. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORT MUNKATERVE 82 VI. A MUNKATERV ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉK oldal

4 I. Az Újszászi Nevelési Központ I.1. Minıségpolitika Az Újszászi Nevelési Központ minıségpolitikájának középpontjában az egyénre szabott tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, a város sajátos adottságaiból eredı hátrányok csökkentése áll. Ennek érdekében olyan többcélú intézményként szeretnénk mőködni, amely a törvényi kötelezettségbıl adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el; a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a szülıi házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg; olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a szeretet, tolerancia, a másság elfogadása, az együttmőködés, a világ iránt való érdeklıdés a meghatározó szellemi és emberi érték; minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlı tehetség felismeréséhez és fejlesztéséhez; vállalja az alapvetı erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását; színvonalas nyelvi és számítástechnikai képzéssel, mentális képességek fejlesztésével igyekszik megfelelni a kor speciális kihívásainak; nevelı- oktató alkotómőhelyként szakmai kihívást jelent minden munkatársa számára; elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülı minıségfejlesztési rendszer mőködtetése mellett. Elkötelezzük magunkat munkatársaink munkahelyi közérzetének folyamatos javítása mellett. Szakalkalmazotti közösségünk az intézményi célok megvalósítása érdekében kész a folyamatos szakmai megújulásra, pedagógiai innovációra, a minıség iránt elkötelezett vezetés támogatása mellett. 4. oldal

5 I.2. Vezetési struktúra Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás Az intézmény felelıs vezetıje: Szabó Gyızı igazgató Az igazgató közvetlen munkatársai Igazgatóhelyettes Bogárné Simon Klára Intézményegység vezetık Vörösmarty Mihály Általános Iskola: Bogárné Simon Klára Városi Óvoda: Szabóné Balogh Etelka Városi Bölcsıde: Tugyiné Barta Mária Gazdasági vezetı: Kıvári Ernıné Minıségirányítási vezetı: Vígh Lászlóné Az intézmény vezetését segítı testületek: I.2.a) Igazgatótanács Vezetıi tanács Közalkalmazotti tanács Alkalmazotti közösség értekezlete Szakalkalmazotti értekezlet Intézményegységek alkalmazotti, szakalkalmazotti értekezletei Minıségfejlesztési csoport Igazgatótanács Az igazgatótanács feladata a vezetés segítése, az intézményegységek munkájának összehangolása (Kt (9) bek.). Tagjai: 1. Szabó Gyızı igazgató 2. Bogárné Simon Klára igazgatóhelyettes, intézményegység-vezetı 3. Kıvári Ernıné gazdasági vezetı 4. Szabóné Balogh Etelka intézményegység-vezetık 5. Tugyiné Barta Mária intézményegység-vezetık 6. Bartáné Mucza Tünde általános iskola képviselıje 7. Földi Gyuláné általános iskola képviselıje 8. Molnárné H. Krisztina óvoda képviselıje 9. Ménkő Jánosné óvoda képviselıje 10. Zsigmond Ernıné bölcsıde képviselıje 11. Petı Béláné bölcsıde képviselıje Tanácskozási joggal állandó meghívottak: Közalkalmazotti Tanács elnöke, minıségirányítási vezetı, Az iskolai és óvodai és bölcsıdei szülıi szervezetek vezetıi. Napirendhez kötötten tanácskozási jogú meghívottak: Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje. Kisebbségi önkormányzat vezetıje. 5. oldal

6 Az Igazgatótanács munkarendje a 2007/2008. tanévben S. Idıpont Napirend Meghívottak szeptember 25. Az éves munkaterv ismertetése Állandó meghívottak Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje február június 24. Az elsı félév munkájának értékelése az intézményegység-vezetık beszámolója alapján A tanév értékelése az éves munkaterv és a minıségirányítási program végrehajtása alapján. Állandó meghívottak Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Állandó meghívottak Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje Kisebbségi Önkormányzat Elnöke I.2.b) Vezetıi tanács A vezetıi tanács feladata az operatív vezetési feladatok koordinálása, tervezése, végrehajtásuk ellenırzése. Tagjai: Szabó Gyızı igazgató; Bogárné Simon Klára igazgatóhelyettes, intézményegység-vezetı; Szabóné Balogh Etelka, intézményegység-vezetı; Tugyiné Barta Mária, intézményegység-vezetı; Kıvári Ernıné gazdasági vezetı; Vígh Lászlóné minıségirányítási vezetı Munkarendje: A vezetıi tanács hetente, hétfınként órai kezdettel tartja üléseit az igazgatói irodában. 6. oldal

7 I.3. Személyi feltételek I.3.a) Titkárság S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Szabó Gyızı igazgató 2. Csekı Ferencné intézményi titkár munkaidı 50%-ában 3. Kecskés László rendszergazda munkaidı 50%-ában I.3.b) Általános iskola A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı 2. Kálló István felsıs helyettes KT-tag 3. Nyolcas Károlyné alsós helyettes, IPR koordinátor 4. Vígh Lászlóné tanító minıségirányítási vezetı, SNI koordinátor 5. Bányai Károlyné tanító Szakszerv.bizalmi 6. Bartáné Mucza Tünde iskolaotthonos tanító Gyermek.szerv.vez. 7. Csajbókné Nyári Erzsébet tanító NK alsós mk.vez. 8. Darókné Nagy Zsuzsanna iskolaotthonos tanító KT-tag 9. Földi Gyuláné iskolaotthonos tanító 10. Földi Tímea tanító 11. Gyırfi Andrásné tanító, fejlesztıpedagógus 12. Harangozóné Kiss Tünde tanító 13. Joó Zoltánné tanító 14. Kisné Németh Krisztina iskolaotthonos tanító 15. Kovács Józsefné tanító 16. Kurdiné Tóth Melinda tanító 17. Sulyok Marianna iskolaotthonos tanító HEFOP 18. Szabóné Balogh Mária iskolaotthonos tanító 19. Tóthné Muhari Eszeter tanító 20. Tóthné Varga Márta tanító 21. Vargáné Dora Márta tanító HEFOP 22. Vargáné Turza Judit tanító 23. Violáné Pintér Andrea tanító 24. Bakó Jánosné tanár, ének, könyvtár, napk.csop.vez. 25. Bakos Dániel tanár, testnevelés osztályfınök 26. Balkovicsné Vágó Katalin tanár, magyar Osztályfınök, KT póttag, MFCS-tag osztályfınök, osztályfınöki mk.vez., HEFOP 27. Feke Ildikó tanító, tanár, rajz, hon- és népismeret, tánc és dráma 28. Kormos Szilvia tanár, magyar osztályfınök, HEFOP 29. Juhászné Lengyel Mária tanár, történelem, angol osztályfınök, HEFOP tanár, matematika, kémia, Osztályfınök, Mővészetek 30. Kállóné Szabó Erzsébet rajz mk.vez., HEFOP Osztályfınök, Földrajz-biológia 31. Kézérné Kis Mária tanár, földrajz-biológia mk.vez., HEFOP 32. Kövesdi Kálmán tanár, gyógypedagógus osztályfınök 33. Makainé Zérczi Zsuzsanna tanár, német Id.nyelv.mk.vez., HEFOP 7. oldal

8 S. Név Feladatkör Megjegyzés 34. Pap Gáborné tanár, történelem-magyar Magyar-tört. mk.vez. 35. Petrik Ferencné Tanár, természetismeret, biológia HEFOP 36. Pomázi Melinda tanár, informatika Osztályfınök, DÖK-vez., HEFOP 37. Sándor Judit tanár, testnevelés-biológia Osztályfınök, Testnevelés mk.vez., HEFOP 38. Szabóné Mózes Brigitta gyógypedagógus 39. Székelyfalvi Gáborné tanár, magyar, gyógypedagógus osztályfınök 40. Virágné Hamar Nóra tanár, ének, napközis 41. Utasi Katalin tanár, matematika-kémia KT-elnök, Ig.Tanács tag, Matematika-fizika-kémiainformatika mk.vez., HEFOP 42. Dencs Krisztina tanár, német Tóth Ágnes álláshelyén 43. Földi Krisztina tanár, angol Juhászné Ulviczki Zsófi álláshelyén 44. Pap Szilvia tanár, történelem, magyar óraadó fél állásban Rabné Vágó Katalin álláshelyén 45 Kecskés László tanár munkaidı 50%-ában Csekı Ferencné Iskolatitkár munkaidı 50%-ában Távollévı dolgozók 1. Rabné Vágó Katalin tanító GYES 2. Tóth Ágnes iskolaotthonos tanító GYES 3. Juhászné Ulviczki Zsófi tanár, angol, magyar GYES A nyár folyamán megszőnt Dulcz Dénes Tamásné munkaviszonya, így megüresedett egy matematika-fizika szakos pedagógus álláshely. Ennek betöltése a tanév kezdetéig nem sikerült. Átmenetileg túlórával oldjuk meg a problémát, de folyamatosan keressük a megoldást. I.3.c) Óvoda A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Szabóné Balogh Etelka intézményegység-vezetı S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Szabóné Balogh Etelka Intézményegység vezetı MIP csoporttag, Mozgáskotta programvezetı 2. Alföldiné Hende Márta Óvodapedagógus Vezetı helyettes, Fejlesztıpedagógia 3. Mérész Bernadett Óvodapedagógus 4. Deák Ottóné Óvodapedagógus Közalkalmazotti tanács tagja 5. Kasza Judit Óvodapedagógus 6. Kocza Antalné Mucza Melinda Óvodapedagógus 7. Konkáné Juhász Erzsébet Óvodapedagógus Kedvesház program vezetı 8. Konkáné Pozsgai Tímea Óvodapedagógus Mozgáskotta 9. Ménkő Jánosné Óvodapedagógus Mb. team tag, Munkaközösség vezetı, 8. oldal

9 S. Név Feladatkör Megjegyzés Mozgáskotta programvezetı 10. Mérész Józsefné Óvodapedagógus Int. MIP team tag Gyermekvédelmi koordinátor 11. Molnárné Hegedős Krisztina Óvodapedagógus 12. Nagy Jánosné Óvodapedagógus Kedvesház program 13. Nyerges Judit Óvodapedagógus Mozgáskotta program vezetı 14. Szabóné Nagy Orsolya Óvodapedagógus 15. Szeremeta Gáborné Óvodapedagógus Gyógytestnevelés program vezetı 16. Szilvási Monika Óvodapedagógus 17. Ulviczki Dóra Óvodapedagógus 18. Vágó Lászlóné Óvodapedagógus 19. Dr. Korpásné Bakos Valéria Óvodapedagógus Fejlesztı pedagógus 20. Farkas Józsefné Dajka 21. Farkas Kálmánné Dajka 22. Gáspár Lászlóné Dajka 23. Virág Attiláné Dajka 24. Paróczai Lászlóné Dajka 25. Róla Istvánné Dajka 26. Turza Jánosné Dajka 27. Viszkok Erika Dajka 28. Konkáné Kónya Beáta Dajka 29. Juhász Betti Pedagógiai asszisztens 50%-ban ügyviteli dolgozó 30. Molnár Illésné Óvodatitkár Távollévı dolgozó 1. Konkáné Csibrány Angelika Óvodapedagógus GYES I.3.d) Bölcsıde A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Tugyiné Barta Mária intézményegység-vezetı S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Tugyiné Barta Mária vezetı, szakképzett gondozónı KT-tag 2. Zsigmond Ernıné szakképzett gondozónı Ig.Tan.tag 3. Petı Béláné gondozónı 4. Zsigray Csabáné gondozónı 5. Barta Imréné gondozónı 6. Medgyes Istvánné gondozónı 7. Bánvölgyi Andrea bölcsıdei asszisztens október 10-ig 8. Orosz Csabáné gondozónı Kovács Pálné szakács 11. Bóta Károlyné konyhalány Távollévı dolgozók Kalóné Balogh Klára gondozónı, élelmezésvezetı Betegszabadság, GYES Kalóné Balogh Klára határozott idejő távollétének idejére gondoskodni kell a helyettesítésérıl. Bánvölgyi Andrea bölcsıdei asszisztensi munkaviszonya október 10-én lejár, helyette gondozónıt kell alkalmazni. 9. oldal

10 A gondozónık többsége nem rendelkezik a megfelelı szakképesítéssel, ami a mőködési engedély feltétele. Emiatt az ısz folyamán induló tanfolyamra minden szakképesítéssel nem rendelkezı gondozónınek be kell jelentkeznie. I.3.e) Gazdasági csoport A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Kıvári Ernıné gazdasági vezetı S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Kıvári Ernıné Gazdasági vezetı 2. Pintácsi Lívia Gazdasági ügyintézı 3. Barta Gáborné Takarító 4. Joó Jánosné Takarító 5. Kocsis Gézáné Takarító 6. Konka Menyhértné Takarító 7. Lakatos Andrea Takarító 8. Farkas Tiborné Takarító 9. Tótok Jánosné Takarító 10. Hudra József Karbantartó 11. Tótok János Karbantartó 12. Tarcsa Károly Portás 13. Szarvák Jánosné Konyhalány Kossuth út 14. Urbán Istvánné Konyhalány Kossuth út 15 Petrik Istvánné Konyhalány Iskola út Távol lévı dolgozók 1. Battyányi Katalin Gazdasági ügyintézı Gyesen Az új tálalókonyhák üzembe helyezését követıen a középiskola fızı konyhájából 3 konyhalányt vettünk át, kettıt a Kosuth úti, egyet az Iskola úti épületbe. Az új dolgozók munkakörének kialakítása, illetve szükség esetén a régi dolgozók munkakörének felülvizsgálata az ıszi hónapok feladat. Az ısz folyamán várható Battyányi Katalin visszajövetele, ezzel a gazdasági iroda teljes létszámmal fog üzemelni. Az elmúlt tanévben az óvodában dolgozott Szabó Judit gyógypedagógus, akinek a határozott idıre szóló munkaviszonya lejárt, meghosszabbítására a létszámkorlátozás miatt nincs lehetıség. Ezzel megszőnt a sajátos nevelési igényő óvodás gyermekek szakszerő ellátása. E faladat megoldása a szeptember, október hónapokban sürgıs feladat. Az engedélyezett létszám nem fedi le az összes ellátandó feladatot, így továbbra is az Önkormányzat segítségére szorulunk, mert bizonyos feladatok közcélú, vagy közhasznú munkások biztosításával is megoldható. Intézményi szinten a következı munkakörökre várunk önkormányzati segítséget: Bölcsıdébe takarító Óvoda Bajcsy úti épületébe takarító Iskola nagykerti épületébe konyhalány-takarító Kertész, aki az összes épületünk udvarát és környezetét szakszerően gondozza 1 fı 2 fı 1 fı 1 fı 10. oldal

11 Bizonytalan az étel kihordásának jövıje, hiszen sem megfelelı jármővünk, sem dolgozónk nincs erre a feladatra. Ennek megoldása is csak az Önkormányzat segítségével képzelhetı el. I.4. Infrastruktúra, tárgyi feltételek I.4.a) Városi Bölcsıde Az intézményegység a 2006/2007. tanév elején költözött a negyven férıhelyes új épületbe, amely négy csoport befogadására alkalmas. A tanév során a gondozónıi létszámot növelni kellett. Jelenleg az intézményegység-vezetın kívül 8 gondozónı dolgozik, A gondozónık két kivétellel nem rendelkeznek a megfelelı szakképzettséggel, így a 2007/2008. tanévben az ı beiskolázásuk kötelezı feladat. Az új épületben az infrastruktúra teljes mértékben kielégítı az intézményegység igényeit. Sajnos az új bútorok, játékok, fejlesztıeszközök egy része nem a korosztálynak megfelelı, így ezeknek az eszközöknek a cseréjét, vagy átalakítását be kell ütemezni. A bölcsıde fizetıs szolgáltatásként meghirdette a játszócsoportot, illetve gyermekfelügyeletet, de számottevı kereslet még nem alakult ki ezen szolgáltatások iránt. Mivel ötödik csoportszobával nem rendelkezik az intézményegység, így ezeket a gyermekeket, csak a hiányzó gyermekek helyén tudjuk fogadni, vagy a gondozónıi szobából kialakított játszószobában. I.4.b) Városi Óvoda Az óvoda két épületben üzemel. Az Iskola úti épület régi, erısen elhasználódott, folyamatos javításra szorul. Ebben az épületben két óvodai csoport mőködik. Folyamatos feladat az épület karbantartása, a legsürgısebb hiányok pótlása. Az ÁNTSZ ellenırzései során feltárt hiányosságok azt mutatják, hogy vagy az épület jelentıs felújítása, vagy más épülettel történı kiváltása lehet a megoldás. Emiatt elindult az a folyamat, melynek végén a kertvárosi két óvodai csoportnak az Iskola úti iskola épületében adunk helyet. Ehhez az épület használatmódosítási eljárását kell megindítani. Amennyiben ez a hatósági eljárás eredményes lesz, úgy kertvárosi óvoda problémája is végérvényesen megoldódik. Bajcsy úti épület ban átadott, vadonatúj épület, bútorokkal, játékokkal és fejlesztı eszközökkel felszerelve. Ebben a tanévben kiemelt figyelmet kell fordítani a játszó udvar állapotára. Ez egyrészt a fő és a növények állapotának folyamatos javítását jelenti, másrészt az udvari játékok fejlesztését. I.4.c) Vörösmarty Mihály Általános Iskola Az építkezések befejezıdése után a 2007/2008. tanév az iskola számára teljesen új környezetben kezdıdik meg. Kialakult az az évtizedek óta várt helyzet, hogy az iskola csak két épületben mőködik. Iskola úti épület Ebben a tanévben ez az épület három alsós osztálynak ad helyet, ezek az 1.c, 2.c és a 3.c osztályok. 11. oldal

12 Az épület tartalmaz ebédlıt, tornaszobát, illetve minden kiszolgáló helyiséget. Feladatként az új környezet belakása, bebútorozása, díszítése, a házirend kialakítása jelenik meg. Kiemelt figyelmet kell fordítani az udvar állapotára. A hajdani barátságos zöld környezet az építkezés miatt megszőnt, amit fokozatosan helyre kell állítani. Az udvar mérete a nagyobb épület miatt lecsökkent, így megszőnt, illetve lényegesen kisebb lett a sportudvar. A testnevelés órák megtartásához továbbra is igénybe kell venni a Táncsics úti aszfalt pályát. Kossuth úti épület Ez az épület ad helyet a következı osztályoknak: 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.c 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8b 8.c Eltérı tantervő csoportok Az épületben a következı helyiségek találhatók Tanterem Szaktanterem o Informatika szaktanterem o Könyvtár o Nyelvi labor o Fizika kémia szaktanterem o Rajz technika szaktanterem Csoportszoba, fejlesztıszoba 21 db 4 db +1 szertár + 1 szertár +2 szertár +2 szertár Az iskola törzstermi rendszerben mőködik. Mindegyik osztály saját törzsteremmel rendelkezik, amelynek rendjéért és tisztaságáért az osztály és osztályfınök felel. Csak a szaktantermi órák, illetve a csoportbontásos órák alkalmával kell az osztályoknak másik terembe mennie. Az új épület belakása, bútorozása, díszítése, házirendjének kialakítása kiemelt feladat. Különös figyelmet kell fordítani az udvar kialakítására, füvesítésére, parkosítására. I.4.d) Intézménybejárás Az intézménybejárás célja, hogy az épületek és környezetük hibáit, hiányosságait, balesetveszélyes, vagy a gyermekfelügyeletre, az oktatás-nevelés folyamatára hátrányosan ható elemeit felderítsük, illetve intézkedjünk a kijavításukról. Az intézménybejáráson részt vesz: igazgató gazdasági vezetı érintett intézményegység-vezetı 3 db 12. oldal

13 karbantartó Az intézménybejárásról a belsı ellenırzési naplóba feljegyzés készül. A 2007/2008. tanében októberben, decemberben, illetve júniusban kell intézménybejárást végezni. I.5. A tanév kiemelkedı feladatai I.5.a) Aktuális feladatok Az épületek külsı környezetének javítása. Az építkezések során az épületek megújultak, de ez a munka a környezetre már nem terjedt ki. Ezt a feladatot részben saját, részben önkormányzati támogatással kell megoldanunk. Feladatok: o Bölcsıdében a kiszáradt fák pótlása, a fő szakszerő gondozása (dúsítás), az épület udvari környezetének szakszerő gondozása, parkosítása, további virágosítása. o Óvodában (Bajcsy úton) faültetés, a fő szakszerő gondozása (dúsítás), telekhatáron zöld sövények kialakítása. Az utcai park gondozása, kerékpártámasz elhelyezése, az autóval érkezı szülık számára megállási lehetıség biztosítása. o Iskola mindkét épületénél az udvar parkosítása. A Kossuth úti épület elıtt park kialakítása, de elıtte a régi épületszárny szennyvíz bekötését meg kell oldani. Az Iskola úti épületnél a park szakszerő gondozása. Itt megoldatlan az autóval érkezı szülık számára a kultúrált megállás biztosítása. Az intézmény jó hírének erısítése. Minden intézményegység, de különösen az általános iskola mőködése szinte minden újszászi lakost érint. Majdnem minden lakosnak van közvetlen, vagy közvetett tapasztalata, híre az iskolával kapcsolatban. Intézményünk számára rendkívül fontos, hogy a szülıkkel jó kapcsolatot alakítsunk ki, hogy a szülık, illetve a lakosság jó véleménnyel legyen az iskoláról, és az egész intézményrıl. Ennek érdekében: o Folyamatosan mérjük és elemezzük a szülık igényét. o Folyamatosan mérjük és elemezzük a szülık elégedettségét. o Arra törekszünk, hogy a lehetı legtöbb esetben megelızzük a gyermeki, tanulói magatartászavar kialakulását. Emiatt: A bölcsıdének és az óvodának feladata, hogy minél jobb kapcsolatot alakítson ki a szülıkkel, minél jobban megismerje a családi hátteret, és ezt a kapcsolatot, valamint információt továbbadja. A bölcsıdének feladata felismerni, ha a gyermek sajátos fejlesztésre szorul, jelezni ezt az igényt, és az intézmény vezetésével közösen elindítani a szükséges fejlesztést. Az óvodának feladata diagnosztizálni a sajátos fejlesztési igényt, jelezni, és az intézmény vezetésével közösen elindítani a szükséges fejlesztéseket. Az óvodának feladata a játékba integrált nevelés keretében az iskolai szocializáció elısegítése, a szülık bevonása ebbe a folyamatba. 13. oldal

14 Az iskola feladata a beérkezı tanulók diagnosztizálása, a mérési eredmények és az óvodától kapott információk alapján a szükséges egyéni fejlesztések elindítása és nyomon követése, valamint a szülık bevonása a fejlesztési folyamatba. o Biztosítjuk, hogy az iskolában minden gyermek az egyéni képességei szerint tudjon haladni. Ehhez fel kell használni differenciált csoportszervezés, a kompetenciafejlesztés, a tehetséggondozás minden eszközét. o Az iskolában a törvény által biztosított órakeretben megszervezzük a tanórán kívüli foglalkozásokat. o Az iskolában a frontális óravezetés módszere mellett fel kell használni a tanulói aktivitásra épülı pedagógiai módszereket. o Kiemelt figyelmet kell fordítani a fegyelem fokozására. o Minden dolgozótól elvárjuk a személyes példamutatást. o Minden dolgozótól elvárjuk, hogy a munkahelyi információkat, a többi dolgozó munkájával, a tanulókkal kapcsolatos információkat szakmai titokként kezelje. o Minden dolgozótól elvárjuk, hogy az intézmény jó hírét erısítse. Bölcsıdei gondozónık szakképzésének elindítása. A végleges mőködési engedély alapfeltétele, hogy a gondozónık rendelkezzenek csecsemı és kisgyermekgondozó szakképesítéssel. Ennek érdekében hét gondozónı beiskolázása szükséges. Egységes pedagógiai szakszolgálat intézményegységként történı létrehozásának elıkészítése. A sajátos nevelési igényő, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek ellátásának és az ellátás finanszírozásának változása teszi szükségessé, hogy Újszászon egységes pedagógiai szakszolgálat jöjjön létre. Ennek elıkészítése e tanév feladata. Alapító okirat módosítása. Az eltérı tantervő oktatásban résztvevı gyermekek számának csökkenése, az SNI ellátás változása, szakszolgálati egység létrehozása, a megüresedett épületek leadása szükségessé teszi az alapító okirat módosítását. Óvodában felkészülés a projektpedagógiára. A Megyei Közoktatási Közalapítványtól elnyert támogatás terhére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézettel közösen meg kell szervezni október hónapban a projektpedagógia alkalmazására felkészítı tanfolyamot. IKT alkalmazásának elterjesztése az iskolában. A Megyei Közoktatási Közalapítványtól elnyert támogatás terhére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézettel közösen meg kell szervezni október hónapban az iskola tantestületébıl pedagógus számára a Sulinet Digitális Tudásbázis kezelésére felkészítı tanfolyamot. Bölcsıde-óvoda átmenet felülvizsgálata. Fontos feladat kidolgozni azt az eljárást, melynek során a bölcsıdébıl óvodába kerülı gyermekkel együtt átkerül az a kapcsolatrendszer, ami a szülı és intézmény között kialakult, illetve a gyermekre vonatkozó összes információ. Óvoda-iskola átmenet felülvizsgálata. Az elmúlt két évben elindult az óvoda-iskola átmenet lépéseinek kidolgozása, illetve a tapasztalatok alapján történı módosítása. 14. oldal

15 Ebben a tanévben ezt a folyamatot felül kell vizsgálni, ha szükséges módosítani, fejleszteni és a végleges változatot írásban rögzíteni. Általános iskola-középiskola átmenet átgondolása. A két iskola helyi tantervének, és követelményrendszerének összehangolása árán elérhetı, hogy bizonyos feltételeknek megfelelı tanulók felvételi nélkül, folyamatosan mehessenek a helyi középiskolába. Ezen lehetıség átgondolása kiemelt feladat ebben a tanévben. Mikrotérségi (Újszász-Zagyvarékas-Szászberek) együttmőködés elindítása. A három település közös problémái lehetıvé, illetve szükségessé teszi a három iskola közötti együttmőködés fokozatos kialakítását. Ehhez kínálkozó terület a sport, és a közös természeti környezet: a Zagyva és a Parkerdı. Meg kell vizsgálni egy közös sportrendezvény megszervezésének lehetıségét. Házirendek felülvizsgálata. A bölcsıdében és óvodában felül kell vizsgálni, az iskolában pedig ki kell dolgozni az új épületek használatbavétele miatt a házirendet. A házirendeket a jogszabály szerint nyilvánosságra kell hozni. Nem szakrendszerő képzés megtervezése szeptember 30-ig az iskola helyi tantervét át kell dolgozni a nem szakrendszerő képzés kötelezı bevezetése érdekében. Továbbképzési terv felülvizsgálata. Az intézményegységek továbbképzési tervét felül kell vizsgálni, egymással összehangolni és elkészíteni az 5 évre szóló intézményi szintő továbbképzési tervet. Iskolaotthon programjának kidolgozása. Az elmúlt tanévben egy, az idei tanévben pedig két osztályban indult el az iskolaotthonos program. A pedagógiai program módosítása az iskolaotthonos programmal azonban még nem készült el. Kölcsönös óralátogatások, hospitálások rendszerének felülvizsgálata, továbbfejlesztése és tudatosítása. Az elmúlt tanében is munkatervi feladat volt a kölcsönös óralátogatások rendszerének mőködtetése, de a kitőzött cél nem teljesült. Ebben a tanévben szintén vezetıi elvárás, hogy minden felsıs pedagógus félévente minimum két óra hospitáláson vegyen részt. Kompetencia alapú oktatás folyamatos bevezetése októberében kezdıdött az iskolában a HEFOP as projekt keretében a kompetencia alapú oktatásra való felkészülés. A 2006/2007-es tanévben 2., 5. és 7. évfolyam egyes csoportjain indult a munka. Ezekben a csoportokban folytatódik az új módszerek alkalmazása, és eközben új belépı csoportok bevonásával kiszélesedik a kompetencia alapú oktatás bevezetése. Részvétel a Megyei Pedagógiai Hetek rendezvénysorozatában szakmai nap szervezésével. Az elmúlt két tanévben részt vett az intézmény e rendezvénysorozatban egy-egy jól sikerült szakmai nap megrendezésével. Ezt a hagyományt meg kell ırizni és tavaszán is meg kell szervezni egy szakmai konferenciát, illetve hozzá kapcsolódó mőhelymunkákat. 2008/2009-es tanév munkatervének elıkészítése. A munkaterv alapjait, az intézményi közös részét már júniusában el kell készíteni annak érdekében, hogy az intézményegységek a saját munkatervüket augusztus végén, szeptember elején elkészíthessék. 15. oldal

16 I.5.b) Mérés-értékelés Intézményi önértékelés. Az intézmény minıségirányítási programja szerint 2007/2008. tanévben esedékes az irányított önértékelés, melyet mindegyik intézményegységnek külön-külön kell elvégezni. Az önértékelés folyamatát az igazgató közremőködésével a minıségirányítási csoport irányítja. Vezetık teljesítményértékelése. A vezetıi tanács tagjainak teljesítményértékelése az igazgató feladata. Mivel nincs elızménye, hagyománya a vezetık teljesítményértékelésének, így elıször pontosítani kell az értékelési szempontokat, ki kell dolgozni a mérıeszközöket, és ki kell próbálni azokat. Ezután történhet meg a konkrét teljesítményértékelés. A folyamat elıkészítésében a minıségirányítási csoport, illetve a vezetıi tanács tagjai vesznek részt. Pedagógus dolgozók teljesítményértékelése. A teljesítményértékelés folyamatát a minıségirányítási program tartalmazza, de mivel teljesen új folyamatról van szó, ezért az értékelés folyamatát egy elıkészítı szakasznak kell megelızni. Ebben a szakaszban mindkét intézményegységben pontosítani kell az értékelés szempontjait, módszereit, eszközeit és ki is kell próbálni azokat. Csak ezt követıen kerülhet sor a kijelölt dolgozók értékelésére. Nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelése. A jogszabály csak a vezetık, és pedagógus dolgozók teljesítmény értékelésére kötelezi ugyan az intézményt, de ezt a folyamatos fejlesztés érdekében ki kell terjeszteni minden dolgozóra. Ebben a tanévben ki kell dolgozni az értékelés szempontjait, módszereit és eszközeit, illetve ki kell próbálni azokat. A tényleges teljesítményértékelés bevezetése a következı tanévben indul. Óvodások diagnosztizáló mérése DIFER-rel (DIagnosztikus FEjlıdésvizsgáló Rendszer 4-8 évesek készségfejlıdésének vizsgálatára). Az óvodában minden évben fontos feladatként jelenik meg a gyermekek diagnosztizálása, az egyéni fejlesztés elısegítése érdekében. Iskolások diagnosztizáló mérése DIFER-rel. Jogszabály kötelezi az iskolát, hogy a pedagógusok javaslata alapján végezze el a belépı gyermekek diagnosztikus vizsgálatát. A gyermekek kiválasztásakor, és a vizsgálati eredmények feldolgozásakor figyelembe kell venni az óvoda az érintett gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatait is. Felkészülés a kompetenciamérések eredményeinek értékelésére. Az iskola minden tanévben részt vesz az országos kompetenciamérésekben. Új feladatként jelentkezik azonban a mérési eredmények feldolgozása és visszacsatolása az oktatási folyamatba. Ennek még nincs kialakult gyakorlata az iskolában, ebben a tanévben fel kell készülni erre a feladatra. Részvétel a Szegedi Tudományegyetem mérési programjában. Az elmúlt évben kapcsolódtunk a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke által végzett mérésekhez, úgy is mint vizsgálati, úgy is mint kontroll csoport. Ezt a feladatot ebben az évben is folytatni kell. Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen mérések koordinálására egy felelıst kell kijelölni az iskolából. 16. oldal

17 I.5.c) Tanév értékelése A két nevelıtestület feladata, hogy a szülıi szervezet véleményének kikérésével a tanév végén értékelje: az intézményi minıségirányítási program végrehajtását; illetve az iskolában még az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestületek és a szülıi szervezetek értékelését és a javasolt intézkedéseket intézményi szinten kell összegezni, majd meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, illetve a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. 17. oldal

18 I.6. Igazgatói munkaterv Sorsz. Feladat leírása Idıpont, idıtartam, gyakoriság Megjegyzés Belsı ellenırzés folyamatos végzése Vezetıi tanács mőködtetése HEFOP projekt felügyelete Részvétel a bölcsıdei csoportok munkájában Részvétel az óvodai csoportok munkájában Óralátogatások az iskolában Kapcsolatfelvétel a szászberki általános iskola igazgatójával Belsı ellenırzési terv szerint Minden hétfın kor Minden hónapban az iskola programja szerint Minden hónap elsı hete Minden hónap második hete Minden hónap harmadik hete szeptember 10. Összdolgozói értekezlet szeptember 12. Igazgatótanácsi ülés összehívása Konyhai dolgozók munkakörének kialakítása szeptember 12-ig 2007.szeptember 14. Projektpedagógia képzés megszervezése szeptember 14. SDT képzés megszervezése szeptember 14. Bölcsıdei gondozónı felvétele Kalóné Balogh Klári helyettesítésére Határidı módosítás kérése a pedagógiai program beadására dec. 31-re szeptember szeptember 17. Közmunkások biztosítása szeptember 30. Az óvodai SNI-is ellátás megszervezése Iskolai büfé megszervezése Lift karbantartási szerzıdés megkötése Együttmőködési megállapodás elıkészítése a kisebbségi önkormányzattal Bölcsıdei gondozónı felvétele Bánvölgyi Andrea helyére szeptember szeptember szeptember szeptember október oldal

19 Sorsz. Feladat leírása Idıpont, idıtartam, gyakoriság Megjegyzés Továbbképzési terv elkészítése október 12. Bölcsıdei szakképzés elindítása Ételhordás végleges megoldása Iskola úti épület használatmódosításának kezdeményezése Intézménybejárás Próba tőzriadó az óvoda Bajcsy úti épületében Próba tőzriadó az iskola Kossuth úti épületében Próba tőzriadó az iskola Iskola úti épületében Az iskola tálalókonyháira HACCP szabályzat kidolgoztatása október október október október október október október október Pedagógiai program elkészítése november 30. Középiskolával az egységes tanterv lehetıségének az átgondolása Próba tőzriadó a bölcsıdében Intézményi önértékelés elıkészítése Óvodapedagógusok teljesítményértékelésének elıkészítése Pedagógiai program véleményeztetése a szülıi szervezetekkel Intézménybejárás Vezetık teljesítményértékelésének elıkészítése Pedagógusok teljesítményértékelésének elıkészítése Megyei Pedagógiai Hetek újszászi rendezvényének megszervezése Nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelésének elıkészítése november november november november december december december december január január 19. oldal

20 Sorsz. Feladat leírása Idıpont, idıtartam, gyakoriság Megjegyzés Igazgatótanácsi ülés összehívása február 5-ig Igazgatótanácsi ülés február 19. Igazgatótanácsi ülés összehívása Tanév végi értékelés elkészítése június 10-ig június 17-ig Igazgatótanácsi ülés június 24. Intézménybejárás 2008/2009. tanév munkatervének elıkészítése június június 20. oldal

21 I.7. Intézményi szintő belsı ellenırzés tervezése Az intézményi szintő belsı ellenırzést az igazgató végzi. Az ellenırzés tapasztalatairól a belsı ellenırzési naplóba feljegyzés készül. Az ellenırzés tapasztalatait az ellenırzést követı vezetıi értekezleten kell feldolgozni. SORSZ. AZ ELLENİRZÉS TÉMÁJA, TÁRGYA IDİPONT, IDİTARTAM, GYAKORISÁG ELLENİRZÖTT SZEMÉLY, SZEMÉLYEK Az intézményegységek munkatervének végrehajtása Minden hónap elsı vezetıi értekezletén Intézményegységvezetık Épületek tisztaságának állapota Minden épületet havonta egyszer, a gazdaságvezetı bevonásával. Takarítók Bölcsıdei fızıkonyha HACCP szerinti mőködése Havonta egyszer a bölcsıde vezetı bevonásával Szakács, konyhalány Óvodai tálalókonyha HACCP szerinti mőködése Havonta egyszer az óvodavezetı bevonásával Dajkák Iskolai tálalókonyhák mőködése Havonta egyszer a gazdasági vezetı bevonásával Konyhai dolgozók Házirendek elkészítése szeptember Intézményegységvezetık Munkaidı nyilvántartás vezetése a bölcsıdében október Intézményegységvezetı Munkaidı nyilvántartás vezetése az óvodában október Intézményegységvezetı Munkaidı nyilvántartás vezetése a gazdasági csoportban október Gazdasági vezetı Tanári ügyelet az iskolában Szülıkkel való kapcsolattartás rendje a bölcsıdében Bölcsıdei gondozónık dokumentációs munkája október november november Ügyeletes pedagógusok Intézményegységvezetı Bölcsıdei gondozónık 21. oldal

22 Ebédelési rend az iskolában Szülıkkel való kapcsolattartás rendje az iskolában Iskolaotthonos osztályok mőködése Óvodai DIFER mérések november december december december Napközis pedagógusok Iskolaotthonos pedagógusok Iskolai DIFER mérések december Alsós helyettes Óvodapedagógusok dokumentációs munkája január Óvodapedagógusok Gyermekek reggeli fogadása a bölcsıdében Gyermekek reggeli fogadása az óvodában január január IPR alkalmazása az iskolában január IPR koordinátor Szabadság nyilvántartás vezetése a bölcsıdében Szülıkkel való kapcsolattartás rendje az óvodában Tanári ügyelet az iskolában Szabadság nyilvántartás vezetése az óvodában Napközi mőködése Szabadság nyilvántartás vezetése az iskolában február február február március március április Ügyeletes pedagógusok Napközis pedagógusok Tanórán kívüli foglalkozások megtartása Szabadság nyilvántartás vezetése a gazdasági csoportban április Pedagógusok május Gazdasági vezetı IPR alkalmazása az óvodában május Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı 22. oldal

23 SNI és MBTN gyermekek diagnosztizálása és ellátása az óvodában SNI és MBTN tanulók diagnosztizálása és ellátása az iskolában június június Intézményegységvezetı, gyógypedagógiai és fejlesztı csoport vezetıje Intézményegységvezetı, gyógypedagógiai és fejlesztı csoport vezetıje 23. oldal

24 II. Vörösmarty Mihály Általános Iskola munkaterve II.1. Az elızı tanévrıl, tanévekrıl áthúzódó feladatok II.1.a) Az elmúl tanév értékelésébıl adódó feladatok A 2007/2008-as tanévben valóra vált régi álmunk igazi XXI. századi körülmények között kezdhettük oktató-nevelı munkánkat. Szinte minden igényt kielégítı iskolaépület a Kossuth úton 12 felsı tagozatos osztálynak, 8 alsó tagozatos osztálynak, valamint az eltérı tantervő osztályba járó tanulóknak nyújt kiváló körülményeket, a Kertvárosi épületet pedig 3 osztály birtokolja boldogan. Ezek a körülmények még inkább lehetıvé teszik az oktató nevelı munka színvonalának javítását, az alábbi célok megvalósítását: 1. A tudományok alapjainak elsajátítása mellett tanulóinkat a mindennapi élet problémáinak kezelésére készítjük fel. 2. Információs és kommunikációs készségek, képességek által az élethosszig tartó tanulás megalapozása. 3. Iskolánk névadójának személyét tiszteletben tartva, a Vörösmarty kultúra megırzésével és továbbfejlesztésével erısítjük a magyarságtudatot, a jól értelmezett lokálpatriotizmust. Kiemelt feladatunk továbbra is: a tanulók személyiségének tiszteletben tartása, fejlesztése, korszerő ismereteik, képességeik, készségeik kialakítása, bıvítése, esélyteremtés a szociokulturális, szocioökonomiai hátrányok leküzdésére, a gyerekek bevonása saját iskolai életük megszervezésébe, olyan miliı kialakítása, amely a permanens tanulás, mővelıdés igényét alapozza meg, valamint kifejleszti az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákat. az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítása tanulóink körében, integrált nevelés folytatása, tehetséggondozás. A feladatok megvalósítása érdekében céljaink: folyamatosan alakuljanak, fejlıdjenek a tanulókban az együttélés és elfogadás szempontjából fontos személyiségjegyek a tanulók egyéni képességeinek figyelembe vétele az oktató-nevelı munka során, a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklıdésre és aktiválásra építve a személyiség fejlıdése szempontjából fontos értékek elsajáttítatása, 24. oldal

25 II.1.b) a tanulók tanulási tevékenységeinek, a szabadidı hasznos eltöltésének tudatos formálása: permanens tanulás fejlesztése, az integrált oktatás széleskörő megvalósítása a toleráns felnıtté válás és élethosszig tartó tanulás érdekében, tanulóink felkészítése a pályaválasztásra, eltérı ütemben fejlıdı tanulók egyéni fejlesztése. Partneri elégedettségvizsgálat eredményeibıl adódó feladatok A 2006/2007. tanévben partneri elégedettség vizsgálatot mértünk. A testület is megismerte a tanulói és szülıi igény- és elégedettség felmérés összegzését. el: Intézményünkben a team az alábbi területek mélyebb szintő vizsgálatát végezte Téma Vezetı Bevont csoportok Az iskola fegyelmi elvárásai Bakó Jánosné SZMK képviselık Testületünk néhány tagja Szabadidıs tevékenység, döntésekbe való bekapcsolódás Eltérı képességek figyelembe vétele Darókné Nagy Zsuzsanna Balkovicsné Vágó Katalin Testület tagjai DÖK-vezetı DÖK gyermekvezetık Munkaközösségi delegáltak -alsó tagozat -felsı tagozat - fejlesztı csoport A vizsgálatok alapján az alábbi feladatokat határozzunk meg a 2007/2008-as tanévre. - tanórán kívüli tevékenységek: gyermekvezetık havonkénti találkozása diákgyőlés: találkozás az iskolavezetıkkel o tanórán: értékelési rendszerünk következetes betartása, egységes értékelés munkaközösségeken belül o differenciált óravezetés- szakvéleménnyel rendelkezı tanulók figyelemmel kísérése o egységes értékelés, értékelések felülvizsgálata o tanári ügyelet o osztályközösség erısítése o problémás tanulók szüleinek külön nyílt tanítási órák látogatására lehetıség o szülık nagyobb fokú bevonása az osztályok életébe o 1. osztály osztálytanítói: Mit vár az iskolától? Személyes beszélgetés a szülıkkel. Családias hangulat 25. oldal

26 Eltérı képességek figyelembevétele Gyermeke érje el a követelményt, ami továbbhaladáshoz kell Kapcsolat a szülıkkel Egészséges, tiszta környezet Több játék az udvaron, tanteremben Tanórán kívüli tevékenységek II.1.c) Gyermekvezetık havonkénti találkozása Diákgyőlés: találkozás az iskolavezetıkkel Osztályfınöki órák: közös program értékelése, javaslatok győjtése Kívánságpercek az iskolarádióban Az intézményben lefolytatott külsı szakmai, törvényességi, pénzügyi vizsgálat eredményébıl adódó feladatok II.1.d) Egyéb áthúzódó feladatok Intézményünk mőködésében egy-egy folyamat nem mindig zárul le egy tanítási év végén. A 2005/2006. tanévben megkezdett, a 2006/2007. és a 2007/2008. tanévben is folytatódó feladatok: Cél Feladat Felelıs Határidı Javuljon a tanuláshoz való viszony, ezáltal növekedjen a szülıi elégedettség Differenciált óravezetés alkalmazása A lehetıségek figyelembe vételével kooperatív tanulási technikák alkalmazása - csoportszellem Tanítók,szaktanárok,napközis nevelık Tanítók,szaktanárok,napközis nevelık Folyamatos Folyamatos - egymásra figyelés - együttélés,elfogadás Folyamatos egyéni fejlıdési terv készítése, egyéni fejlıdési lap vezetése az SNI tanulóknál gyógypedagógus értékelı esetmegbeszélések az integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésben Szaktanárok Negyedévente tantervi tanulási tartalom, 26. oldal

27 tantervi követelmény differenciált alkalmazása, figyelembe vétele a tanulási nehézségekkel küzdı tanulóknál / SNI ; Felmentésben részesülık szaktanárok folyamatos A nevelés érdekében nagyobb hangsúlyt fektetünk az osztályfınöki órákra külsıs szakemberek gyakoribb bevonása személyes törıdés növelése tanórán kívüli közös programok értékelés, javaslatok győjtése Osztályfınök osztályfınökök osztályfınök Eseti Eseti folyamatos II.2. Partneri elégedettségvizsgálat, tanév végi értékelés tervezése Elvégzendı tevékenység Beadandó dokumentum Határidı Felelıs Szülıi igényfelmérés szempontjának kidolgozása- 1.évfolyam Emlékeztetı összegzés Vígh Lászlóné Igény-elégedettség kérdıívek felülvizsgálata, Próbamérés Partneri igényelégedettség mérése: 4., 6., 8. évfolyam; szülık Emlékeztetı Intézményegység team Összegzı dokumentum Intézményegység team II.3. Az intézményi szintő feladatok intézményegységre vonatkozó elemei 1.) Pedagógiai Program felülvizsgálata o nem szakrendszerő oktatás bevezetése, o HEFOP, o iskolaotthon. 2.) Minıségirányítási Program felülvizsgálata 3.) Házirend felülvizsgálata 4.) A szülıi szervezetek felépítésének és mőködésének pontosítása. 27. oldal

28 5.) Az óvoda-iskola átmenet felülvizsgálata és a folyamat javítása. 6.) Kölcsönös óralátogatások, hospitálások rendszerének felülvizsgálata, továbbfejlesztése és tudatosítása. Cél: az egymástól tanulás erısítése az intézményben. Elvárás: az iskolában dolgozó minden szakdolgozó félévente legalább két óra hospitáláson vegyen részt. 7.) Iskolai kudarcok, iskolai bukások csökkentése. Az iskolában az elmúlt tanévben a bukási arány a korábbi tanévekhez képest csökkent. A bukott tanulók aránya: 3 %. Cél: növekedjen a sikeresen továbbhaladó tanulók aránya. 8.) A sajátos nevelési igényő tanulók ellátásának javítása. Ennek érdekében dolgozik a sajátos nevelési igényő tanulók ellátásával foglalkozó munkacsoport. Törvényi változás! Felülvizsgálat október 17-én. Elvárás: hogy az SNI-s feladatellátásban résztvevı gyógypedagógusok, fejlesztı pedagógusok intézményi szinten szakmai kapcsolatot tartsanak egymással. 9.) Az Eltérı tantervő osztályok mőködésének felülvizsgálata, az ellátás színvonalának javítása, a tagozat lakossági megítélésének javítása. 10.) A képesség-kibontakoztató program alkalmazásának tudatosítása. A Megyei Közoktatási Közalapítványtól elnyert pedagógus-továbbképzési támogatást az IPR alkalmazásának tudatosítására kell fordítani. Határidı október 31. Az integrációs és képesség-kibontakoztató program irányítója Nyolcas Károlyné intézményegységvezetı-helyettes. 11.) Kompetencia alapú oktatás folyamatos bevezetése októberében kezdıdött a HEFOP kompetencia alapú oktatásra való felkészülés a 2006/2007- es tanévben és 7. évfolyam egyes csoportjaiba indult meg a munka. Ezekben a csoportokban folytatódik az új módszerek alkalmazása és 8. évfolyam valamint új belépı csoportok bevonásával kiszélesedik a kompetencia alapú oktatás bevezetése. Jelenleg másodikosok, ötödikesek és néhány hetedikes csoport a belépı. Új kipróbáló kollegák: o Sulyok Marianna, o Kormos Szilvia, o Juhászné Lengyel Mária, o Sándor Judit, o Petrik Ferencné, o Utasi Katalin. (A korábbi tanévhez képest új területen próbálkozik.) 12.) Tankönyvellátás rendszerének felülvizsgálata. 13.) Túlóra elszámolás új rendjének alkalmazása. A közoktatási törvény módosítása megváltoztatta az intézményben dolgozó pedagógusok túlóra elszámolásának rendszerét. A jogszabály értelmezése és pontos alkalmazása változatlanul fontos feladatként jelenik meg. 14.) Szakmai konferencia szerevezése 28. oldal

29 A Megyei Pedagógiai Hetek rendezvénysorozathoz kapcsolódóan tavaszán is meg kell szervezni az újszászi szakmai napot. Programjavaslatért felelıs: minden munkaközösség vezetıje 15.) Következı tanév tervezése. Kiemelten fontos feladat, hogy minden egyes tanév megfelelıen elı legyen készítve. Ennek érdekében júliusban vezetıi szinten ki kell alakítani a következı tanév munkatervének vázát. II.4. A pedagógiai-nevelési és a minıségirányítási program célkitőzéseibıl az aktuális tanévre vonatkozó feladatok 1. Alapkészségek fejlesztése valamennyi tantárgy tanítása során. Ez elsısorban a bevezetı szakasz és kezdıszakasz (1-4.o.) feladata, de folytatni kell az alapozó (5-6.o.) és a fejlesztı szakaszon is (7-8.o.). 2. Hátrányos helyzető tanulók esélyeinek növelése az egyéni fejlesztés elıtérbe helyezésével hátránykompenzáció. 3. Az integrációs felkészítés tartalmi, formai módszerbeli fejlesztése a helyi adottságok alapján; az óvodai alternatív program eredményeinek felhasználásával. Pontos és dokumentált diagnózis a tanulókról, egyéni fejlesztési terv készítése. 4. Tehetséggondozás: A hátrányok leküzdéséhez a tudás megszerzésén keresztül vezet az út. Célok: o szakmai tudásnak becsülete legyen, o láttatnunk kell, hogy minden életkorban lehet és érdemes tanulni, o biztosítani kell mindenki számára hogy esélye legyen piacképes tudáshoz, szakmához jutni, o a munka világába kikerülve támaszkodni tudjanak az iskolában megszerzett ismeretekre, o versenyképes tudás lehetetlen idegennyelvi, és számítógépes ismeretek nélkül. o De fontos: önismeret, önmagunk menedzselésének képessége o Képesnek kell lenni: a tudás megújulására, újra és újra alkalmazkodni a változó körülményekhez. Tehetséggondozás történhet: a.) Tanórán belül: o differenciált feladatok adásával, o önálló tanulás módszerének elsajátíttatásával, fejlesztésével, melynek során megtanítjuk a gyermeket önállóan tanulni, gondolkodni, véleményt alkotni, kreativitást kibontakoztatni, o segédeszközök használatának megtanításával győjtı munka, kutató munka, könyvtárhasználat. o kiscsoportos tanulásnál csoportszervezéssel, csoportirányítással, o tantervi tartalmat elmélyítı, széles látókört biztosító órai tananyaggal, 29. oldal

30 o fejlesztı programok felhasználásával, b.) Tanórán kívül: o szakkörök (nemcsak tantárgyakhoz kötıdı!), o önképzı körök, o klubok, o játszóház, táncház, énekkar, Kínálatbıvítés: o kézmőves, o újságíró, o vöröskereszt, elsısegélynyújtás, o rajz, o szépolvasás, o Beszélni nehéz o teátrum 5. Az iskola imázsának növelése Szabad iskolaválasztás KT 13. : A szülıt megilleti a nevelési ill. nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga, gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklıdésének, saját vallási ill. világnézeti meggyızıdésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelıen választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. - Vonzóvá kell tennünk az iskolát: o tanórán és o tanórán kívüli programokkal, o szemléletváltással. Kínálatbıvítés - rendszeres: o színház, o mozi, o múzeum, o kirándulások, túrák, o erdei iskola, o nyári táborok átgondolása: állótábor, vándortábor, szaktáborok. parkerdei táborozás átgondolása o nyelvtanulás csoportbontásban: heti 3 órában, ( szakköri szinten már 3. osztálytól kezdıdıen), o informatika csoportbontásban, o reggeli és délutáni szabad internet használat (felügyelettel), o széles paletta biztosítása a tehetséggondozásra. 6. Óvoda-iskola átmenet felülvizsgálata és a folyamat javítása A múlt tanévben jól bevált rendszer rögzítése. 1.) Iskolakóstolgató néven nagycsoportos óvodásoknak akár a környékbeli településekrıl is az alábbiak szerinti programkínálattal: 30. oldal

Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008.

Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008. Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 8 / 2 0 0 9 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2007/2008-AS TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Gyızı igazgató Újszász, 2008. november

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2009. szeptember. Készítette: Szabó Gyızı igazgató

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2009. szeptember. Készítette: Szabó Gyızı igazgató ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2008/2009-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Gyızı igazgató Újszász, 2009. szeptember

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E Félig sem olyan fontos az, amit

Részletesebben

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2012. augusztus

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2012. augusztus ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2011/2012-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Győző igazgató Újszász, 2012. augusztus

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2014 / 2 0 1 5. T A N É V Félig

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 Kertvárosi ÁMK Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Készítette: Mózes Gáborné igazgató 1 BEVEZETÉS Az 1993. évi

Részletesebben

Az élet igazi, nagy vállalkozásai a legtöbbször nem hıstettek, hanem türelemjátékok.

Az élet igazi, nagy vállalkozásai a legtöbbször nem hıstettek, hanem türelemjátékok. Az élet igazi, nagy vállalkozásai a legtöbbször nem hıstettek, hanem türelemjátékok. Márai Sándor - 1 - TARTALOMJEGYZÉK Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 3 Oktatáspolitikai változások...

Részletesebben

I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda

I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program 2008. I. kötet 1 T a r t a l o m P E D A G Ó G I A I P R O G R A M...1 BEVEZETİ...8 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS FELTÉTELRENDSZERE...

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Telefon, fax: 06-27/532-115; 532-116 OM azonosító: 032351 MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010-2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

SOMOGYI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM H-8600 Siófok, Bakony u. 2. INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SOMOGYI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM H-8600 Siófok, Bakony u. 2. INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SOMOGYI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM H-8600 Siófok, Bakony u. 2. INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJA

Részletesebben

MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!

MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangosan ciripel a telefondróton És aki csak tapsolni tud, olyan is akad.

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV 2008-2014 Tatabánya, 2008. október 02. Készítette: Bondorné Albarelli Zsuzsanna igazgató Elfogadta: A

Részletesebben

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

Radnóti INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI PROGRAM

Radnóti INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI PROGRAM Radnóti INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI PROGRAM 1 Készült: 2007. február 28-án a pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben. Készítette: A Radnóti Miklós Általános Iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

BEVEZETÉS... 3 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 HELYZETKÉP... 5 NEVELÉSI PROGRAM...

BEVEZETÉS... 3 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 HELYZETKÉP... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 2010-12-27 TARTALOM BEVEZETÉS... 3 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 HELYZETKÉP... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 7 AZ ISKOLA NEVELİ-OKTATÓ CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 7 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Pedagógiai program 2008.

Pedagógiai program 2008. Pedagógiai program 2008. T A R T A L O M Bevezetés... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 2 1. Az oktatás-nevelés feltételrendszere... 2 1.1. Intézményi státus... 2 1.2. Személyi feltételek... 4 1.3. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelıtestület elfogadta: 2010. június 10. Igazgató: Mák Kornél KECSKEMÉT 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Minıségirányítási Programja 2007-2012.

Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Minıségirányítási Programja 2007-2012. Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Minıségirányítási Programja 2007-2012. Az első kiadás dátuma: 2007. március Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Móricz Zsigmond Általános Iskola 4 5 2 3 P Á T R O H A Szabadság u. 7. szám. O.M. azonosító: 033494 : +36-(45)-460-021, / : +36-(45)-560-021 : mzs.isk.patroha@vipmail.hu Honlapunk: http://www.iskola.patroh.hu

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola átfogó beszámolója a 2007/2008-as tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben