Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának december 1. napján tartandó rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2010. december 1. napján tartandó rendkívüli ülésére"

Átírás

1 Törvényességi ellenırzésre bemutatva Dr. Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Készítette: Dr. Batta Angéla hivatalvezetı Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának december 1. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kistérségi Hivatal munkájáról Tisztelt Társulási Tanács! Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Hivatala szeptember 01. napján kezdte meg mőködését a Társulási Megállapodásban meghatározott feladatok ellátása érdekében. Jelen tájékoztató a évben elvégzett feladatok áttekintésére és az elért eredmények vizsgálatára ad lehetıséget. Pénzügyi tevékenység A Társulás gazdálkodásának könyvvezetési, számviteli feladatait 2 fı pénzügyi munkatárs látja el. A többcélú kistérségi társulás éves költségvetésének összeállítását megelızıen, annak elıkészítéseként elkészítik a költségvetési koncepciót, valamint a Társulás és a részben önállóan gazdálkodó intézménye költségvetését. Kidolgozzák az elıirányzat módosítási javaslatokat. Ellátják az üzemeltetési, fenntartási mőködési feladatokat, beruházások pénzügyi teljesítését, nyilvántartásba vételét. Végzik a munkavállalók részére a nem rendszeres kifizetések, valamint a változó bér jelentések rögzítését az IMI programban. A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat a házipénztár és pénzkezelési szabályzat szerint ellátják. A KSH felé az elıírt határidıkben a gazdasági eseményekrıl adatot szolgáltatnak. Az APEH felé a jelentési kötelezettségeiknek határidıben eleget tesznek. Ellátják a Kistérségi Társulás mőködésével kapcsolatos gazdasági események nyilvántartását, fıkönyvi könyvelését, amely TATIGAZD program segítségével történik. Jogszabályban elıírt idıszakonként és tartalommal adatot szolgáltatnak (pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés). Elkészítik a féléves, éves beszámolót a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által meghatározott határidıre, valamint elkészítik és felmérik a kistérség normatíva igénylését, pótigénylését, lemondását az eber42 program segítségével. A Társulás számára elıírt pénzügyi jelentési és beszámolási kötelezettségének, a Kistérségi Hivatal minden esetben határidıben eleget tesz. Területfejlesztés Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása területfejlesztéssel kapcsolatos feladatait és a döntések elıkészítését a Kistérségi Hivatalban két fı látja el a törvényben meghatározott feladatoknak megfelelıen. Fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat lát el továbbá az ÁROP /C program keretében alkalmazott területfejlesztési szervezı munkatárs és a Közkincs Referens program keretében alkalmazott közmővelıdési és múzeumi referens. Tevékenységük nagy részét a kistérség fejlesztését szolgáló pályázati források felkutatása, pályázatírás, a Kistérségi Fejlesztési Tanács döntéseinek elıkészítése, elsısorban a kistérség területfejlesztési koncepciója, programja és az abban foglaltak megvalósítását szolgáló projektek elıkészítése jelenti. Összegyőjtik és további elıkészítésre alkalmassá teszik a

2 gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, közremőködnek a társadalmi szervezetek fórumának mőködtetésében. A munkatársak felelısek az Edelényi Kistérség portáljának (www.edelenyikisterseg.hu) üzemeltetéséért és naprakész információkkal való ellátásáért évben több nyertes pályázatot is készítettek a munkatársak és számos pályázat elkészítése és elbírálása még folyamatban van. Nyertes pályázatok: - Kistérségi Szakmai Nap megrendezése, kiíró: B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Mecénás Alap, támogatás: Ft. - Kistérségi Közkincs Referens továbbfoglalkoztatása, OKM Közkincs Program, támogatás: Ft. - Kistérségi Közkincs Kerekasztal Mőködtetése, OKM Közkincs Program, támogatás: Ft. - Civil társadalom megerısítése az Edelényi Kistérségben, LHH TÁMOP /4, igényelt támogatás: Ft. - Házi és közösségi komposztálás elindítása az Edelényi Kistérségben, KEOP-6.2.0/A, támogatási igény: Ft. - Több lábon foglalkoztatási program keretében nyújtott segítség az Edelényi Kistérségben, LHH TÁMOP, Ft. - "Kistérséget építünk!" foglalkoztatási program keretében nyújtott segítség az Edelényi kistérségben, LHH TÁMOP, Ft. Elbírálás, átdolgozás alatt lévı pályázatok: - Nemzetközi együttmőködés a Region-Hesselberg Leader Akciócsoporttal, Bódva- Gömör-Torna Egyesület, támogatási igény: Ft. - Lépéssorozat az egészséges életért az Edelényi kistérségben, LHH TÁMOP, Ft. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szakmai Nap címmel rendezvényt szervezett immár hatodik alkalommal. Idén az elızı évhez hasonlóan az Égervölgyi Ifjúsági Tábor adott otthont a szakmai és kulturális rendezvénynek. Számos önkormányzat vett részt a fızıversenyen, és töltött el egy kellemes napot a kistérségi hagyományırzı csoportok és elıadómővészek fellépése közben. Az Edelényi Kistérségben évben megalakult a Kistérségi Közmővelıdési Kerekasztal, mely folytatta munkáját évben is és a további mőködés pénzügyi feltételei is megteremtıdtek a Társulás sikeres pályázata révén. A Közmővelıdési (Közkincs) Kerekasztal szervezési és lebonyolítási munkáit a közmővelıdési és múzeumi referens végzi. Második alkalommal szervezték meg a területfejlesztési munkatársak a Bódva-völgyi Mővészeti Fesztivált ezúttal Szendrıben a Fıtéren. A színvonalas rendezvény költségeit pályázati forrásból finanszíroztuk. Második alkalommal került megrendezésre a Bódva-völgyi Maraton elnevezéső kistérségi sportesemény. A rendezvényen számos sportolni vágyó vett részt több településrıl. Sok induló kerékpározott is. A sikeres rendezvényt a Borsodi Tájházban zártuk vacsorával és kötetlen beszélgetéssel. Az Új Magyarország Felzárkóztatási Program Nem mondunk le senkirıl címő komplex zászlóshajó programja révén a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyertes pályázatot nyújtott be a társulás Civil szervezetek megerısítése az Edelényi kistérségben címmel. A pályázati program megvalósítása áprilisban indult a projekt keretében vállalt beszerzések elıkészítésével, lebonyolításával, valamint a Kistérségi Civil Szolgáltató Iroda

3 kialakításával. A projekt keretében vállalt tanácsadói, segítségnyújtó szolgáltatást már igénybe vehetik a civil szervezetek, az év végével elindulnak a civil szervezetek részére megtartásra kerülı különbözı szakmai programok is (tréning, work-shop stb.). Belsı ellenırzés évben a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatnál a Társulás keretében történt a belsı ellenırzési feladatok ellátása. Ez a 47 önkormányzaton túl 15 körjegyzıség, 4 polgármesteri hivatal, 7 önállóan mőködı és gazdálkodó és 25 önállóan mőködı önkormányzati intézmény, valamint a társulás és 1 önállóan mőködı intézményének ellenırzésére vonatkozó igények teljesítését jelentette. Mindezeken túlmenıen a revizorok a polgármesteri hivatalok és a helyi kisebbségi önkormányzatok között kötött együttmőködési megállapodás alapján ellátják a kistérségben megalakult helyi kisebbségi önkormányzatok ellenırzését is. A belsı ellenırzési feladatokat az elsı félévben kettı, az általános és szakmai követelményeknek megfelelı revizor látta el, majd júliusától Gyed miatti helyettesítés idıszakára felvételre került egy a jogszabályi elıírásoknak megfelelı végzettséggel rendelkezı, a Pénzügyminisztérium nyilvántartásába regisztrált személy. A revizorok munkájukat a jogszabályi elıírásoknak és a belsı ellenırzési feladatellátásra kötött megállapodásnak megfelelıen végzik. A Társulási Tanács a megalakuláskor a belsı ellenırök számát 4 fıben határozta meg, melyet januártól 3 fıre csökkentett, ami januártól júliusig szülési szabadság igénybevétele miatt újabb 1 fıvel csökkent. A feladatellátásra összesített ellenırzési terv készült a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen, melyet a Társulási Tanács határozatával elfogadott. A települési önkormányzatok ezzel összhangban fogadták el saját önkormányzatukra vonatkozó ellenırzési tervüket. A évi tervben 33 ellenırzés szerepelt, azonban Szendrı Városi Önkormányzat 3 intézményében lefolytatott ellenırzések esetében a jelentés-tervezetek elkészítése, véglegesítése, illetve az intézkedési tervek véleményezése évre áthúzódott. Szintén áthúzódott évre Edelény Városi Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıje által évben Edelény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára vonatkozóan soron kívül igényelt ellenırzés lefolytatása. A évi soron kívüli ellenırzési kapacitás terhére igényelt Edelény Városi Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıje négy intézménye vonatkozásában soron kívüli ellenırzést, melyek témája az intézményvezetı által kinevezett vezetık, illetve a költségvetési szerv belsı ellenıre kinevezésének, besorolásának, megbízásának szabályszerősége, a jogszabályban elıírt iskolai végzettség, továbbképzési kötelezettség teljesítése. Az ágazatonként eltérı jogszabályi környezet, a téma nehézsége, illetve egy esetben az ellenırzés akadályoztatása, majd ismételt engedélyezése miatt az ellenırzések a tervezettıl nagyobb munkaerıráfordítást igényeltek. Szintén soron kívül minimális idıráfordítással - került végrehajtásra az edelényi Polgármesteri Hivatalban az országgyőlési és az önkormányzati választások pénzügyi elszámolásainak ellenırzése. Edelény Városi Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıje írásban kérte, hogy az árvízi védekezések, illetve a segélyezési, helyreállítási feladatok ellátása miatt egyébként is leterhelt intézményekben Polgármesteri Hivatal, Városi Oktatási Központ - a tervben szereplı 2-2 ellenırzést csak az év végén folytassák le a revizorok. A munkaerı kapacitás hiánya miatt azonban várhatóan ezen ellenırzések végrehajtására évben már nem kerül sor, így azok a jövı évre vonatkozó ellenırzési tervben újra tervezésre kerültek.

4 A továbbiakban az ellenırzések végrehajtása munkaszervezési okok miatt néhány kivétellel - a terv szerinti sorrendben történt, azonban a fél évig betöltetlen álláshely miatt várhatóan csak arányosan kerül sor a 3 fı kapacitással meghatározott terv teljesítésére. A Tanácsülés idıpontjáig várhatóan a 24/2010. számú ellenırzésig - a 13/2010., 17/2010., 18/2010. számú ellenırzések kivételével kerülnek az ellenırzések végrehajtásra. A vizsgálatok minden esetben - hivatali gépjármő igénybevételével - a helyszínen kerültek lefolytatásra, míg az elıkészítı és utómunkák, valamint a jelentések elkészítése a Kistérségi Hivatalban történt. A évben lefolytatott ellenırzésekrıl a belsı ellenırzési munka színvonalának emelése érdekében a tagönkormányzatok és intézmények vezetıinek elégedettségét vizsgáló felmérı lap kiküldésére került sor, melyek visszaérkezése folyamatos. A jogszabályi környezet gyakori változása miatt jelentıs idıráfordítást igényel a változások áttanulmányozása, értelmezése. A revizorok a jogszabályi változásokról egy-egy napos továbbképzések (Önkormányzati Klub, mérlegképes könyvelıi továbbképzés) keretében értesültek, továbbá a folyamatos tájékoztatást a hivatalban állandóan elérthetı jogtár, illetve internet hozzáférés biztosította. Részt vettek a B-A-Z. Megyei Kistérségi Társulások Belsı Ellenıri Klubja keretében tartott klubfoglalkozásokon is annak érdekében, hogy minél magasabb szinten lássák el feladataikat, egységesen értelmezzék a hazai és nemzetközi jogszabályok, szakmai standardok követelményeit, azok gyakorlatban történı megvalósítását. Az év folyamán a belsı ellenırzési vezetı éves jelentés keretében beszámolt a évi terv teljesítésérıl, melyet külön-külön az egyes önkormányzatokra vonatkozóan is elkészített és megküldött. A jegyzık/körjegyzık részére kiküldött adatfelmérı lap alapján kockázatelemzést készített, melynek figyelembe vételével társulási szinten összeállította a évi összesített belsı ellenırzési munkaterv tervezetét. A tervezet jegyzık/körjegyzık általi véleményezése után a települési önkormányzatok részére külön-külön elkészítette az önkormányzatok évi belsı ellenırzési terveit. Részt vett a évi belsı ellenırzési normatíva igénylés feladataiban is. Közmunka programok, közfoglalkoztatás évben a Társulás 3 közmunkaprogramot bonyolított le. Ezek közül egyiket a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulással együttmőködve, a másik kettıt önállóan. A Téli/tavaszi elnevezéső közmunkaprogram január június 15-ig tartott. A program 37 település részvételével, 109 fı többletfoglalkoztatásával, valamint összesen Ft elnyert támogatással valósult meg. A támogatásból Ft került felhasználásra, melyhez a Társulás Ft saját forrást biztosított úgy, hogy az önkormányzatok vállalták a rájuk esı önrész megfizetését. A támogatást az igazolatlan hiányzások, valamint a táppénzes napok magas száma miatt nem tudta a Társulás 100%-ban felhasználni. A Roma közmunkaprogram elnevezéső közmunkaprogram január június 15-ig tartott. A program 11 település részvételével, 133 fı többletfoglalkoztatásával, valamint összesen Ft elnyert támogatással valósult meg. A támogatásból Ft került felhasználásra, melyhez a Társulás Ft saját forrást biztosított úgy, hogy az önkormányzatok vállalták a rájuk esı önrész megfizetését.

5 A támogatást az igazolatlan hiányzások, valamint a táppénzes napok magas száma miatt nem tudta a Társulás 100%-ban felhasználni. A Helyreállítás elnevezéső közmunkaprogram augusztus október 15-ig tartott. A program 3 település részvételével, 132 fı többletfoglalkoztatásával, valamint összesen Ft elnyert támogatással valósult meg. A támogatásból Ft került felhasználásra, melyhez a Társulás Ft saját forrást biztosított úgy, hogy az önkormányzatok vállalták a rájuk esı önrész megfizetését. A támogatást az igazolatlan hiányzások, valamint a táppénzes napok magas száma miatt nem tudta a Társulás 100%-ban felhasználni április 01. napjától december 31. napjáig 19 fı közfoglalkoztatás-szervezı tovább foglalkoztatására kapott lehetıséget a Társulás pályázati forrásból. A megvalósításra kapott támogatás összesen: Ft, amelyhez az önrész a foglalkoztatottak munkába járási-, munka alkalmassági vizsgálat-, valamint a munkaruházati költségeit foglalja magába, amelyet az érintett önkormányzatok finanszíroznak külön megállapodás alapján. Az érintett települések: Edelény- 5 fı, Borsodszirák 1 fı, Szendrılád 1 fı, Szalonna 1 fı, Boldva 2 fı, Bódvaszilas 1 fı, Hidvégardó 1 fı, Szendrı 4 fı, Rakaca 1 fı, Szin 1 fı, Lak 1 fı. Közoktatási feladatellátás Munkaközösségi foglalkozások: Fıcél: a kistérségi munkaközösségek szakmai munkájának segítése, a munkaközösségvezetık szakmai kompetenciáinak erısítése Alcélok: Kistérségi szemlélet erısítése a közoktatási szolgáltatások szervezésében Oktatás, pedagógiai módszerek megismertetése és fejlesztése Napi aktualitások eljuttatása, megbeszélése Edelény Kistérség területén 16 szakmai munkaközösség mőködik. Mind a fıcél, mind az alcélok megvalósítása sikeres volt Kémia munkaközösség 7 fı Természettudományos pedagógusok 21 fı részére Mővészeti munkaközösség 25 fı Német nyelvi munkaközösség 8 fı Matematika munkaközösség 14 fı Német nyelvi munkaközösség 4 fı Angol nyelvi munkaközösség 11 fı Alsós munkaközösségi foglalkozás 10 fı Informatikai munkaközösség 10 fı Alsós- humán és reál felsıs és óvodai 150 fı munkaközösségi foglalkozás Gyógypedagógiai munkaközösségi 26 fı foglalkozás Testnevelési munkaközösségi foglalkozás 16 fı Németnyelvi munkaközösségi foglalkozás Kb. 8 fı Alsós munkaközösségi foglalkozás kb. 15 fı Mővészeti munkaközösségi foglalkozás kb. 20 fı Gyógypedagógiai munkaközösségi foglalkozás kb. 20 fı

6 Kirándulások: Ebben az évben 3 alkalommal került sor szakmai tanulmányútra, amelyek a következık voltak: Prága fı Dalmácia fı Róma fı Célja: egy- egy a világörökség részét képezı térség megismerése, mentális feltöltıdés. Szaktanácsadás: Fı célja: a kistérségi szaktanácsadói rendszer professzionalizálása, a szaktanácsadók szakmai és tanácsadói kompetenciájának erısítése Alcélok: Kistérségi szemlélet erısítése a szakmai szolgáltatások szervezésében Oktatás, pedagógiai módszerek megismertetése és fejlesztése Információáramlás biztosítása Pályázati figyelırendszer megszervezése a munkaközösségek Továbbképzések megszervezéshez segítségnyújtás A munkaterv megvalósítása, annak értékelése A szaktanácsadók szakterületei és feladatot ellátók adatai: Óvodai szakterület Székelyné Drahos Mária Alsós szakterület - Zuszkó Zsuzsanna Felsıs szakterület Sóváriné Sárogh Éva A három területen 2010-ben 25 alkalommal történt segítségnyújtás! szeptemberétıl átalakításra került a rendszer: automatikusan nem fizetünk, csak az elvégzett munkáért Továbbképzések: Professzionális vezetés 20 fı intézmények száma: 8 SNI tanulók együttnevelése 20 fı intézmények száma: 9 Kompetencia alapú óvodai programcsomag 14 fı intézmények száma: 4 Differenciált tanulásszervezés 12 fı intézmények száma: 2 Óvodai IPR folyamatban Óvoda-iskola átmenet - folyamatban Szakmai rendezvények, programok: Kistérségi tanévnyitó 283 fı Elıadó: Dr Czeizel Endre- genetikus Pályázat kiírása a következı témakörökben: - vetélkedı- mikrotérségi vagy kistérségi szinten - turisztikai programok felügyelı tanári díjra, - szakkönyvek vásárlása, amely a módszertani fejlıdést segíti - kézmőves, zenei (zenei iskolai tanulók koncertjei) foglalkozás eszközeire beérkezett 17 db pályázat, támogatott 17 db. Pályázatok elıkészítése: TÁMOP /09 LHH programokon belül a szendrıi, a boldvai, a laki óvodai pályázatok szakmai megvalósításának segítése

7 A TÁMOP /09 LHH Pedagógiai innováció az Edelényi Kistérségben címő pályázat átdolgozása. Továbbra is rendelkezésére áll a kistérség pedagógusainak a következı kiadványok: o Korszerő iskolavezetés o Iskolaszolga o Szabadidı kalauz o Jogalkalmazás a közoktatásban o KJT Folyamatosan on, papír alapon megkapják az intézmények a szükséges információkat, tájékoztatásokat, pályázati felhívásokat. Az intézmények rendszeresen kapnak tájékoztatást a különbözı pályázati lehetıségekrıl is ben felülvizsgálatra kerül a Kistérségi esélyegyenlıségi helyzetelemzés és intézkedési terv. Telefonon folyamatosan segítettük az önkormányzatokat és az intézményeket. Megkeresés minden olyan témában történt, ami a fenntartói, illetve a vezetıi feladatokból adódtak. Példák a teljesség igénye nélkül: igazgató választással összefüggı feladatok, integrációs pedagógiai rendszer mőködtetése, SzMSz- felülvizsgálata, Alapító okiratok, ÖMIP felülvizsgálat, TÁMOP pályázatok segítése. A Kistérségi Hivatal oktatási feladatairól szóló összefoglaló az elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. Munkaügyi és környezetvédelmi feladatok A kistérségi foglalkoztatásokhoz kapcsolódó munkaügyi feladatok - munkaviszony létesítése, módosítása, megszőntetése, szabadság nyilvántartás vezetés, jelentés készítése a munkából való távolmaradástól, munkáltatói igazolások kiadása - ellátása. Környezetvédelemmel és munkaügyi feladatokkal kapcsolatos statisztikai jelentések, adatszolgáltatások határidıre történı beküldése megtörtént. Az Önkormányzatok részére történı segítségnyújtás környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekre vonatkozóan folyamatos volt. Házi és közösségi komposztálás elindítására és fenntartására vonatkozó (KEOP /A kódszámú) nyertes pályázat megvalósítása, kivitelezése folyamatban van. A kistérséghez tartozó települések meglévı Helyi Hulladékgazdálkodási Terveirıl (Hgt.) szóló beszámolók, továbbá a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 37. (1) bekezdése alapján új Hgt. készítése összevont formában folyamatban van, az elkészítéshez szükséges adatok begyőjtése megtörtént. Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum A Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum mőködtetése, ülések lebonyolítása-szervezése, pályázatkészítés, program és költségvetés elkészítése, a program koordinálása, a szakintézmény látogatásának elıkészítése és a kapcsolattartás egyéb KEF-ekkel zavartalan volt. A évi program keretében 3 településen (Edelény, Szendrı és Boldva) tartott a KEF drogprevencióval kapcsolatos szülıi értekezleteket. A pályázati program lebonyolítása, elszámolás, beszámoló elkészítése megtörtént.

8 Kérem a Tisztelt Társulási Tanács vitassa meg az elıterjesztést és fogadja el a következı határozati javaslatot: H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Tárgy: Tájékoztató a Kistérségi Hivatal munkájáról Edelény Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kistérségi Hivatal évi munkájáról szóló tájékoztatót és azt t u d o m á s u l v e s z i. Határidı: azonnal Felelıs: elnök E d e l é n y, november 18. Szaniszló János elnök

9 1. sz. Melléklet Megszervezett és lebonyolított versenyek Összefoglaló a Kistérségi Hivatal oktatási tevékenységeirıl Tantárgy/ mőveltségterület Idıpont Korosztály Létszám Helyszín Hevesy György Kémia körzeti verseny Teleki Pál földrajz körzeti verseny Biológia körzeti verseny Angol nyelvi körzeti verseny Német nyelvi verseny VOK 2. számú Általános Iskola- Edelény 9 Szathmáry Király Ádám körzeti Általános Iskola - Boldva Általános Iskola - Rakaca 38 VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 20 Szendrı Apáczai Csere János Általános Iskola Alsós komplex tanulmányi verseny Boldva - Szathmáry K. Á.K. Ált. Iskola Rajzverseny évf. 45 Apáczai Vsere János Általános Iskola - Szendrı Szépkiejtési Verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny Matematika verseny Történelmi kalandtúra Eredmények: Alsós komplex tanulmányi verseny Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı Szendrı Apáczai Csere János Általános Iskola 86 Apáczai Csere Általános Iskola Szendrı 50 Szögliget 1. Ménes-völgyi tudásvetı Alapítványi Általános iskola Szögliget 2. Körzeti Általános Iskola Bódvaszilas 3. Általános Iskola- Aggtelek

10 Bódva-völgyi szép kiejtési verseny 1-2. vers kategória 1. VOK 1. számú Általános Iskola, Edelény 2. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 3. Bartók Béla ÁMK Borsodszirák 1-2. próza kategória 1. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 2. Általános Iskola -Bıcs 3. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 3-4. vers kategória 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 4. VOK 1. számú Általános Iskola, Edelény 5. Fráter György Általános iskola- Sajólád 3-4. próza kategória 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 2. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 3. Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola Boldva 4. - hangos olvasás 1. Fráter György Általános iskola- Sajólád 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 5-6. vers kategória 1. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 2. Általános Iskola - Aggtelek 3. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 5-6. próza kategória 1. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 2. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 3. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 7-8. vers kategória 1. Általános Iskola Aggtelek 2. Alapiskola Torna 3. Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola Boldva 7-8. próza kategória 1. VOK 1. számú Általános Iskola, Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola, Edelény 3. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı Ének- alsós 1. hely Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 2. hely Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı

11 Felsıs: 1. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 2. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 3. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı Körzeti matematika verseny Ménes-völgyi Tudásvetı Általános iskola- Szögliget 2. Általános Iskola Aggtelek 3. VOK 1 számú Általános Iskola- Edelény VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy VOK 1 számú Általános Iskola- Edelény 3. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı VOK 1 számú Általános Iskola- Edelény 2. Általános Iskola- Hangács 3. Körzeti Általános Iskola Bódvaszilas VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 3. Ménes-völgyi Tudásvetı Általános iskola- Szögliget Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 2. VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény Biológiai verseny VOK 1. számú Általános Iskola Edelény VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Általános Iskola- Szendrı

12 Rajz verseny 5-6. tanulmány színes megoldással 1. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 3. Általános Iskola- Szin 7-8. tanulmány színes megoldással 1. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 5-6. tanulmány grafikus megoldással 1. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. Általános Iskola- Szin 3. Általános iskola- Aggtelek 7-8. tanulmány grafikus megoldással 2. Körzeti Általános Iskola- Lak 3. Általános Iskola Aggtelek 5-6. tematikus munka 2. Általános iskola- Aggtelek 3. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 7-8. tematikus munka 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 2. VOK- 1. számú Általános Iskola Edelény 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı Portré kategória Ménes-völgyi Alapítványi Általános Iskola 2. Általános Iskola - Szalonna 3. Általános Iskola - Szin Körzeti angol verseny Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı VOK 1. számú Általános Iskola Edelény

13 7. 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Simonyi Zsigmond helyesíró verseny Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola- Boldva Általános Iskola- Aggtelek 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas Teleki Pál földrajz verseny Ménes-völgyi Tudásvetı Általános iskola- Szögliget 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 2. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy Hevesy György kémia verseny Ménes-völgyi Tudásvetı Általános iskola- Szögliget 3. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy

14 VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 3. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy Német nyelvi verseny 5. : 1. helyezés VOK 1. Számú Általános Iskola - Edelény 2. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 3. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 6. : 1. helyezés VOK 1. Számú Általános Iskola - Edelény 2. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 3. helyezés: VOK 1. Számú Általános Iskola - Edelény 7. : 1. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 2. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 3. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 8. : 1. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 2. helyezés VOK 1. Számú Általános Iskola - Edelény 3. helyezés VOK 2. Számú Általános Iskola - Edelény Nincs helyezetti besorolás: Történelmi kalandtúra

TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL Készítette: Méhész Katalin hivatalvezető 2 Tisztelt Társulási Tanács! Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Hivatala 2004. szeptember 01. napján

Részletesebben

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 26. napján tartandó ülésére

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 26. napján tartandó ülésére Törvényességi ellenőrzésre bemutatva Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Készítette: Nagyné Sándor Edina mb. hivatalvezető Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2009. április 23. napján tartandó ülésére

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2009. április 23. napján tartandó ülésére Törvényességi ellenırzésre bemutatva: Jegyzı távollétében: Készítette: Réti-Nagy Lászlóné belsı ellenırzési vezetı Méhész Katalin aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. október 1-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. október 1-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Iroda 2008. évi tevékenységérıl Elıkészítette: Balog István irodavezetı Békési Kistérségi Iroda Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának 2010-2011. évi munkájáról és ügyintézéséről

BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának 2010-2011. évi munkájáról és ügyintézéséről BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának 2010-2011. évi munkájáról és ügyintézéséről 2 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2011.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-i ülésére Tai Többcélú Kistérségi Társulás E l n ö k e Kisbéri Többcélú Kistérség Társulás E l n ö k e VI. 1318-3/2007 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-i ülésére Tárgya:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat. Veres Péter Gimnázium

Szervezeti és Mőködési Szabályzat. Veres Péter Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzat Veres Péter Gimnázium Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja 1.2. A szervezeti és mőködési szabályzat jogszabályi alapja 1.3.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról BESZÁMOLÓ Képviselı-testület 2010. július 8-i ülésére a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról A közigazgatás az emberekért van ( Magyar Közszolgálati Karta ) A beszámolót készítették: Dr. Benda Dénes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

Elıadók: Bencsik János, a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke Rajnai Gábor, az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

Elıadók: Bencsik János, a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke Rajnai Gábor, az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére Tárgya:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. május 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. május 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. május 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 61-69. Rendelet száma: 9-10. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Készítette: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

BESZÁMOLÓ. Készítette: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda BESZÁMOLÓ a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, 2010. év második félévében végzett tevékenységérıl Készítette: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadására

E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.:28/500-666 Fax: 28/400-575 3319- /2009 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, 2010. elsı félévében végzett tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, 2010. elsı félévében végzett tevékenységérıl BESZÁMOLÓ a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, 2010. elsı félévében végzett tevékenységérıl Készítette: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati

Részletesebben

Az élet igazi, nagy vállalkozásai a legtöbbször nem hıstettek, hanem türelemjátékok.

Az élet igazi, nagy vállalkozásai a legtöbbször nem hıstettek, hanem türelemjátékok. Az élet igazi, nagy vállalkozásai a legtöbbször nem hıstettek, hanem türelemjátékok. Márai Sándor - 1 - TARTALOMJEGYZÉK Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 3 Oktatáspolitikai változások...

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u.45.- 47. 74/ 540-033, 30/560-4384 Fax: 74/540-032 E-mail:

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u.45.- 47. 74/ 540-033, 30/560-4384 Fax: 74/540-032 E-mail: Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u.45.- 47. 74/ 540-033, 30/560-4384 Fax: 74/540-032 E-mail: blosuli@altisk-bogyiszló.sulinet.hu Honlap: http:/ www.bogyiszloiskola.hu/

Részletesebben

112. számú elıterjesztés

112. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 112. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. augusztus 30-án, 14,00 órakor megtartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 272. MELLÉKLET: - TÁRGY: A Mentálhigiénés Mőhely 2010. évi beszámolója és 2011. évi ellátási szerzıdésének meghosszabbítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben