Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának december 1. napján tartandó rendkívüli ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2010. december 1. napján tartandó rendkívüli ülésére"

Átírás

1 Törvényességi ellenırzésre bemutatva Dr. Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Készítette: Dr. Batta Angéla hivatalvezetı Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának december 1. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kistérségi Hivatal munkájáról Tisztelt Társulási Tanács! Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Hivatala szeptember 01. napján kezdte meg mőködését a Társulási Megállapodásban meghatározott feladatok ellátása érdekében. Jelen tájékoztató a évben elvégzett feladatok áttekintésére és az elért eredmények vizsgálatára ad lehetıséget. Pénzügyi tevékenység A Társulás gazdálkodásának könyvvezetési, számviteli feladatait 2 fı pénzügyi munkatárs látja el. A többcélú kistérségi társulás éves költségvetésének összeállítását megelızıen, annak elıkészítéseként elkészítik a költségvetési koncepciót, valamint a Társulás és a részben önállóan gazdálkodó intézménye költségvetését. Kidolgozzák az elıirányzat módosítási javaslatokat. Ellátják az üzemeltetési, fenntartási mőködési feladatokat, beruházások pénzügyi teljesítését, nyilvántartásba vételét. Végzik a munkavállalók részére a nem rendszeres kifizetések, valamint a változó bér jelentések rögzítését az IMI programban. A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat a házipénztár és pénzkezelési szabályzat szerint ellátják. A KSH felé az elıírt határidıkben a gazdasági eseményekrıl adatot szolgáltatnak. Az APEH felé a jelentési kötelezettségeiknek határidıben eleget tesznek. Ellátják a Kistérségi Társulás mőködésével kapcsolatos gazdasági események nyilvántartását, fıkönyvi könyvelését, amely TATIGAZD program segítségével történik. Jogszabályban elıírt idıszakonként és tartalommal adatot szolgáltatnak (pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés). Elkészítik a féléves, éves beszámolót a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által meghatározott határidıre, valamint elkészítik és felmérik a kistérség normatíva igénylését, pótigénylését, lemondását az eber42 program segítségével. A Társulás számára elıírt pénzügyi jelentési és beszámolási kötelezettségének, a Kistérségi Hivatal minden esetben határidıben eleget tesz. Területfejlesztés Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása területfejlesztéssel kapcsolatos feladatait és a döntések elıkészítését a Kistérségi Hivatalban két fı látja el a törvényben meghatározott feladatoknak megfelelıen. Fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat lát el továbbá az ÁROP /C program keretében alkalmazott területfejlesztési szervezı munkatárs és a Közkincs Referens program keretében alkalmazott közmővelıdési és múzeumi referens. Tevékenységük nagy részét a kistérség fejlesztését szolgáló pályázati források felkutatása, pályázatírás, a Kistérségi Fejlesztési Tanács döntéseinek elıkészítése, elsısorban a kistérség területfejlesztési koncepciója, programja és az abban foglaltak megvalósítását szolgáló projektek elıkészítése jelenti. Összegyőjtik és további elıkészítésre alkalmassá teszik a

2 gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, közremőködnek a társadalmi szervezetek fórumának mőködtetésében. A munkatársak felelısek az Edelényi Kistérség portáljának (www.edelenyikisterseg.hu) üzemeltetéséért és naprakész információkkal való ellátásáért évben több nyertes pályázatot is készítettek a munkatársak és számos pályázat elkészítése és elbírálása még folyamatban van. Nyertes pályázatok: - Kistérségi Szakmai Nap megrendezése, kiíró: B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Mecénás Alap, támogatás: Ft. - Kistérségi Közkincs Referens továbbfoglalkoztatása, OKM Közkincs Program, támogatás: Ft. - Kistérségi Közkincs Kerekasztal Mőködtetése, OKM Közkincs Program, támogatás: Ft. - Civil társadalom megerısítése az Edelényi Kistérségben, LHH TÁMOP /4, igényelt támogatás: Ft. - Házi és közösségi komposztálás elindítása az Edelényi Kistérségben, KEOP-6.2.0/A, támogatási igény: Ft. - Több lábon foglalkoztatási program keretében nyújtott segítség az Edelényi Kistérségben, LHH TÁMOP, Ft. - "Kistérséget építünk!" foglalkoztatási program keretében nyújtott segítség az Edelényi kistérségben, LHH TÁMOP, Ft. Elbírálás, átdolgozás alatt lévı pályázatok: - Nemzetközi együttmőködés a Region-Hesselberg Leader Akciócsoporttal, Bódva- Gömör-Torna Egyesület, támogatási igény: Ft. - Lépéssorozat az egészséges életért az Edelényi kistérségben, LHH TÁMOP, Ft. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szakmai Nap címmel rendezvényt szervezett immár hatodik alkalommal. Idén az elızı évhez hasonlóan az Égervölgyi Ifjúsági Tábor adott otthont a szakmai és kulturális rendezvénynek. Számos önkormányzat vett részt a fızıversenyen, és töltött el egy kellemes napot a kistérségi hagyományırzı csoportok és elıadómővészek fellépése közben. Az Edelényi Kistérségben évben megalakult a Kistérségi Közmővelıdési Kerekasztal, mely folytatta munkáját évben is és a további mőködés pénzügyi feltételei is megteremtıdtek a Társulás sikeres pályázata révén. A Közmővelıdési (Közkincs) Kerekasztal szervezési és lebonyolítási munkáit a közmővelıdési és múzeumi referens végzi. Második alkalommal szervezték meg a területfejlesztési munkatársak a Bódva-völgyi Mővészeti Fesztivált ezúttal Szendrıben a Fıtéren. A színvonalas rendezvény költségeit pályázati forrásból finanszíroztuk. Második alkalommal került megrendezésre a Bódva-völgyi Maraton elnevezéső kistérségi sportesemény. A rendezvényen számos sportolni vágyó vett részt több településrıl. Sok induló kerékpározott is. A sikeres rendezvényt a Borsodi Tájházban zártuk vacsorával és kötetlen beszélgetéssel. Az Új Magyarország Felzárkóztatási Program Nem mondunk le senkirıl címő komplex zászlóshajó programja révén a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyertes pályázatot nyújtott be a társulás Civil szervezetek megerısítése az Edelényi kistérségben címmel. A pályázati program megvalósítása áprilisban indult a projekt keretében vállalt beszerzések elıkészítésével, lebonyolításával, valamint a Kistérségi Civil Szolgáltató Iroda

3 kialakításával. A projekt keretében vállalt tanácsadói, segítségnyújtó szolgáltatást már igénybe vehetik a civil szervezetek, az év végével elindulnak a civil szervezetek részére megtartásra kerülı különbözı szakmai programok is (tréning, work-shop stb.). Belsı ellenırzés évben a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatnál a Társulás keretében történt a belsı ellenırzési feladatok ellátása. Ez a 47 önkormányzaton túl 15 körjegyzıség, 4 polgármesteri hivatal, 7 önállóan mőködı és gazdálkodó és 25 önállóan mőködı önkormányzati intézmény, valamint a társulás és 1 önállóan mőködı intézményének ellenırzésére vonatkozó igények teljesítését jelentette. Mindezeken túlmenıen a revizorok a polgármesteri hivatalok és a helyi kisebbségi önkormányzatok között kötött együttmőködési megállapodás alapján ellátják a kistérségben megalakult helyi kisebbségi önkormányzatok ellenırzését is. A belsı ellenırzési feladatokat az elsı félévben kettı, az általános és szakmai követelményeknek megfelelı revizor látta el, majd júliusától Gyed miatti helyettesítés idıszakára felvételre került egy a jogszabályi elıírásoknak megfelelı végzettséggel rendelkezı, a Pénzügyminisztérium nyilvántartásába regisztrált személy. A revizorok munkájukat a jogszabályi elıírásoknak és a belsı ellenırzési feladatellátásra kötött megállapodásnak megfelelıen végzik. A Társulási Tanács a megalakuláskor a belsı ellenırök számát 4 fıben határozta meg, melyet januártól 3 fıre csökkentett, ami januártól júliusig szülési szabadság igénybevétele miatt újabb 1 fıvel csökkent. A feladatellátásra összesített ellenırzési terv készült a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen, melyet a Társulási Tanács határozatával elfogadott. A települési önkormányzatok ezzel összhangban fogadták el saját önkormányzatukra vonatkozó ellenırzési tervüket. A évi tervben 33 ellenırzés szerepelt, azonban Szendrı Városi Önkormányzat 3 intézményében lefolytatott ellenırzések esetében a jelentés-tervezetek elkészítése, véglegesítése, illetve az intézkedési tervek véleményezése évre áthúzódott. Szintén áthúzódott évre Edelény Városi Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıje által évben Edelény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára vonatkozóan soron kívül igényelt ellenırzés lefolytatása. A évi soron kívüli ellenırzési kapacitás terhére igényelt Edelény Városi Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıje négy intézménye vonatkozásában soron kívüli ellenırzést, melyek témája az intézményvezetı által kinevezett vezetık, illetve a költségvetési szerv belsı ellenıre kinevezésének, besorolásának, megbízásának szabályszerősége, a jogszabályban elıírt iskolai végzettség, továbbképzési kötelezettség teljesítése. Az ágazatonként eltérı jogszabályi környezet, a téma nehézsége, illetve egy esetben az ellenırzés akadályoztatása, majd ismételt engedélyezése miatt az ellenırzések a tervezettıl nagyobb munkaerıráfordítást igényeltek. Szintén soron kívül minimális idıráfordítással - került végrehajtásra az edelényi Polgármesteri Hivatalban az országgyőlési és az önkormányzati választások pénzügyi elszámolásainak ellenırzése. Edelény Városi Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıje írásban kérte, hogy az árvízi védekezések, illetve a segélyezési, helyreállítási feladatok ellátása miatt egyébként is leterhelt intézményekben Polgármesteri Hivatal, Városi Oktatási Központ - a tervben szereplı 2-2 ellenırzést csak az év végén folytassák le a revizorok. A munkaerı kapacitás hiánya miatt azonban várhatóan ezen ellenırzések végrehajtására évben már nem kerül sor, így azok a jövı évre vonatkozó ellenırzési tervben újra tervezésre kerültek.

4 A továbbiakban az ellenırzések végrehajtása munkaszervezési okok miatt néhány kivétellel - a terv szerinti sorrendben történt, azonban a fél évig betöltetlen álláshely miatt várhatóan csak arányosan kerül sor a 3 fı kapacitással meghatározott terv teljesítésére. A Tanácsülés idıpontjáig várhatóan a 24/2010. számú ellenırzésig - a 13/2010., 17/2010., 18/2010. számú ellenırzések kivételével kerülnek az ellenırzések végrehajtásra. A vizsgálatok minden esetben - hivatali gépjármő igénybevételével - a helyszínen kerültek lefolytatásra, míg az elıkészítı és utómunkák, valamint a jelentések elkészítése a Kistérségi Hivatalban történt. A évben lefolytatott ellenırzésekrıl a belsı ellenırzési munka színvonalának emelése érdekében a tagönkormányzatok és intézmények vezetıinek elégedettségét vizsgáló felmérı lap kiküldésére került sor, melyek visszaérkezése folyamatos. A jogszabályi környezet gyakori változása miatt jelentıs idıráfordítást igényel a változások áttanulmányozása, értelmezése. A revizorok a jogszabályi változásokról egy-egy napos továbbképzések (Önkormányzati Klub, mérlegképes könyvelıi továbbképzés) keretében értesültek, továbbá a folyamatos tájékoztatást a hivatalban állandóan elérthetı jogtár, illetve internet hozzáférés biztosította. Részt vettek a B-A-Z. Megyei Kistérségi Társulások Belsı Ellenıri Klubja keretében tartott klubfoglalkozásokon is annak érdekében, hogy minél magasabb szinten lássák el feladataikat, egységesen értelmezzék a hazai és nemzetközi jogszabályok, szakmai standardok követelményeit, azok gyakorlatban történı megvalósítását. Az év folyamán a belsı ellenırzési vezetı éves jelentés keretében beszámolt a évi terv teljesítésérıl, melyet külön-külön az egyes önkormányzatokra vonatkozóan is elkészített és megküldött. A jegyzık/körjegyzık részére kiküldött adatfelmérı lap alapján kockázatelemzést készített, melynek figyelembe vételével társulási szinten összeállította a évi összesített belsı ellenırzési munkaterv tervezetét. A tervezet jegyzık/körjegyzık általi véleményezése után a települési önkormányzatok részére külön-külön elkészítette az önkormányzatok évi belsı ellenırzési terveit. Részt vett a évi belsı ellenırzési normatíva igénylés feladataiban is. Közmunka programok, közfoglalkoztatás évben a Társulás 3 közmunkaprogramot bonyolított le. Ezek közül egyiket a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulással együttmőködve, a másik kettıt önállóan. A Téli/tavaszi elnevezéső közmunkaprogram január június 15-ig tartott. A program 37 település részvételével, 109 fı többletfoglalkoztatásával, valamint összesen Ft elnyert támogatással valósult meg. A támogatásból Ft került felhasználásra, melyhez a Társulás Ft saját forrást biztosított úgy, hogy az önkormányzatok vállalták a rájuk esı önrész megfizetését. A támogatást az igazolatlan hiányzások, valamint a táppénzes napok magas száma miatt nem tudta a Társulás 100%-ban felhasználni. A Roma közmunkaprogram elnevezéső közmunkaprogram január június 15-ig tartott. A program 11 település részvételével, 133 fı többletfoglalkoztatásával, valamint összesen Ft elnyert támogatással valósult meg. A támogatásból Ft került felhasználásra, melyhez a Társulás Ft saját forrást biztosított úgy, hogy az önkormányzatok vállalták a rájuk esı önrész megfizetését.

5 A támogatást az igazolatlan hiányzások, valamint a táppénzes napok magas száma miatt nem tudta a Társulás 100%-ban felhasználni. A Helyreállítás elnevezéső közmunkaprogram augusztus október 15-ig tartott. A program 3 település részvételével, 132 fı többletfoglalkoztatásával, valamint összesen Ft elnyert támogatással valósult meg. A támogatásból Ft került felhasználásra, melyhez a Társulás Ft saját forrást biztosított úgy, hogy az önkormányzatok vállalták a rájuk esı önrész megfizetését. A támogatást az igazolatlan hiányzások, valamint a táppénzes napok magas száma miatt nem tudta a Társulás 100%-ban felhasználni április 01. napjától december 31. napjáig 19 fı közfoglalkoztatás-szervezı tovább foglalkoztatására kapott lehetıséget a Társulás pályázati forrásból. A megvalósításra kapott támogatás összesen: Ft, amelyhez az önrész a foglalkoztatottak munkába járási-, munka alkalmassági vizsgálat-, valamint a munkaruházati költségeit foglalja magába, amelyet az érintett önkormányzatok finanszíroznak külön megállapodás alapján. Az érintett települések: Edelény- 5 fı, Borsodszirák 1 fı, Szendrılád 1 fı, Szalonna 1 fı, Boldva 2 fı, Bódvaszilas 1 fı, Hidvégardó 1 fı, Szendrı 4 fı, Rakaca 1 fı, Szin 1 fı, Lak 1 fı. Közoktatási feladatellátás Munkaközösségi foglalkozások: Fıcél: a kistérségi munkaközösségek szakmai munkájának segítése, a munkaközösségvezetık szakmai kompetenciáinak erısítése Alcélok: Kistérségi szemlélet erısítése a közoktatási szolgáltatások szervezésében Oktatás, pedagógiai módszerek megismertetése és fejlesztése Napi aktualitások eljuttatása, megbeszélése Edelény Kistérség területén 16 szakmai munkaközösség mőködik. Mind a fıcél, mind az alcélok megvalósítása sikeres volt Kémia munkaközösség 7 fı Természettudományos pedagógusok 21 fı részére Mővészeti munkaközösség 25 fı Német nyelvi munkaközösség 8 fı Matematika munkaközösség 14 fı Német nyelvi munkaközösség 4 fı Angol nyelvi munkaközösség 11 fı Alsós munkaközösségi foglalkozás 10 fı Informatikai munkaközösség 10 fı Alsós- humán és reál felsıs és óvodai 150 fı munkaközösségi foglalkozás Gyógypedagógiai munkaközösségi 26 fı foglalkozás Testnevelési munkaközösségi foglalkozás 16 fı Németnyelvi munkaközösségi foglalkozás Kb. 8 fı Alsós munkaközösségi foglalkozás kb. 15 fı Mővészeti munkaközösségi foglalkozás kb. 20 fı Gyógypedagógiai munkaközösségi foglalkozás kb. 20 fı

6 Kirándulások: Ebben az évben 3 alkalommal került sor szakmai tanulmányútra, amelyek a következık voltak: Prága fı Dalmácia fı Róma fı Célja: egy- egy a világörökség részét képezı térség megismerése, mentális feltöltıdés. Szaktanácsadás: Fı célja: a kistérségi szaktanácsadói rendszer professzionalizálása, a szaktanácsadók szakmai és tanácsadói kompetenciájának erısítése Alcélok: Kistérségi szemlélet erısítése a szakmai szolgáltatások szervezésében Oktatás, pedagógiai módszerek megismertetése és fejlesztése Információáramlás biztosítása Pályázati figyelırendszer megszervezése a munkaközösségek Továbbképzések megszervezéshez segítségnyújtás A munkaterv megvalósítása, annak értékelése A szaktanácsadók szakterületei és feladatot ellátók adatai: Óvodai szakterület Székelyné Drahos Mária Alsós szakterület - Zuszkó Zsuzsanna Felsıs szakterület Sóváriné Sárogh Éva A három területen 2010-ben 25 alkalommal történt segítségnyújtás! szeptemberétıl átalakításra került a rendszer: automatikusan nem fizetünk, csak az elvégzett munkáért Továbbképzések: Professzionális vezetés 20 fı intézmények száma: 8 SNI tanulók együttnevelése 20 fı intézmények száma: 9 Kompetencia alapú óvodai programcsomag 14 fı intézmények száma: 4 Differenciált tanulásszervezés 12 fı intézmények száma: 2 Óvodai IPR folyamatban Óvoda-iskola átmenet - folyamatban Szakmai rendezvények, programok: Kistérségi tanévnyitó 283 fı Elıadó: Dr Czeizel Endre- genetikus Pályázat kiírása a következı témakörökben: - vetélkedı- mikrotérségi vagy kistérségi szinten - turisztikai programok felügyelı tanári díjra, - szakkönyvek vásárlása, amely a módszertani fejlıdést segíti - kézmőves, zenei (zenei iskolai tanulók koncertjei) foglalkozás eszközeire beérkezett 17 db pályázat, támogatott 17 db. Pályázatok elıkészítése: TÁMOP /09 LHH programokon belül a szendrıi, a boldvai, a laki óvodai pályázatok szakmai megvalósításának segítése

7 A TÁMOP /09 LHH Pedagógiai innováció az Edelényi Kistérségben címő pályázat átdolgozása. Továbbra is rendelkezésére áll a kistérség pedagógusainak a következı kiadványok: o Korszerő iskolavezetés o Iskolaszolga o Szabadidı kalauz o Jogalkalmazás a közoktatásban o KJT Folyamatosan on, papír alapon megkapják az intézmények a szükséges információkat, tájékoztatásokat, pályázati felhívásokat. Az intézmények rendszeresen kapnak tájékoztatást a különbözı pályázati lehetıségekrıl is ben felülvizsgálatra kerül a Kistérségi esélyegyenlıségi helyzetelemzés és intézkedési terv. Telefonon folyamatosan segítettük az önkormányzatokat és az intézményeket. Megkeresés minden olyan témában történt, ami a fenntartói, illetve a vezetıi feladatokból adódtak. Példák a teljesség igénye nélkül: igazgató választással összefüggı feladatok, integrációs pedagógiai rendszer mőködtetése, SzMSz- felülvizsgálata, Alapító okiratok, ÖMIP felülvizsgálat, TÁMOP pályázatok segítése. A Kistérségi Hivatal oktatási feladatairól szóló összefoglaló az elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. Munkaügyi és környezetvédelmi feladatok A kistérségi foglalkoztatásokhoz kapcsolódó munkaügyi feladatok - munkaviszony létesítése, módosítása, megszőntetése, szabadság nyilvántartás vezetés, jelentés készítése a munkából való távolmaradástól, munkáltatói igazolások kiadása - ellátása. Környezetvédelemmel és munkaügyi feladatokkal kapcsolatos statisztikai jelentések, adatszolgáltatások határidıre történı beküldése megtörtént. Az Önkormányzatok részére történı segítségnyújtás környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekre vonatkozóan folyamatos volt. Házi és közösségi komposztálás elindítására és fenntartására vonatkozó (KEOP /A kódszámú) nyertes pályázat megvalósítása, kivitelezése folyamatban van. A kistérséghez tartozó települések meglévı Helyi Hulladékgazdálkodási Terveirıl (Hgt.) szóló beszámolók, továbbá a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 37. (1) bekezdése alapján új Hgt. készítése összevont formában folyamatban van, az elkészítéshez szükséges adatok begyőjtése megtörtént. Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum A Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum mőködtetése, ülések lebonyolítása-szervezése, pályázatkészítés, program és költségvetés elkészítése, a program koordinálása, a szakintézmény látogatásának elıkészítése és a kapcsolattartás egyéb KEF-ekkel zavartalan volt. A évi program keretében 3 településen (Edelény, Szendrı és Boldva) tartott a KEF drogprevencióval kapcsolatos szülıi értekezleteket. A pályázati program lebonyolítása, elszámolás, beszámoló elkészítése megtörtént.

8 Kérem a Tisztelt Társulási Tanács vitassa meg az elıterjesztést és fogadja el a következı határozati javaslatot: H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Tárgy: Tájékoztató a Kistérségi Hivatal munkájáról Edelény Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kistérségi Hivatal évi munkájáról szóló tájékoztatót és azt t u d o m á s u l v e s z i. Határidı: azonnal Felelıs: elnök E d e l é n y, november 18. Szaniszló János elnök

9 1. sz. Melléklet Megszervezett és lebonyolított versenyek Összefoglaló a Kistérségi Hivatal oktatási tevékenységeirıl Tantárgy/ mőveltségterület Idıpont Korosztály Létszám Helyszín Hevesy György Kémia körzeti verseny Teleki Pál földrajz körzeti verseny Biológia körzeti verseny Angol nyelvi körzeti verseny Német nyelvi verseny VOK 2. számú Általános Iskola- Edelény 9 Szathmáry Király Ádám körzeti Általános Iskola - Boldva Általános Iskola - Rakaca 38 VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 20 Szendrı Apáczai Csere János Általános Iskola Alsós komplex tanulmányi verseny Boldva - Szathmáry K. Á.K. Ált. Iskola Rajzverseny évf. 45 Apáczai Vsere János Általános Iskola - Szendrı Szépkiejtési Verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny Matematika verseny Történelmi kalandtúra Eredmények: Alsós komplex tanulmányi verseny Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı Szendrı Apáczai Csere János Általános Iskola 86 Apáczai Csere Általános Iskola Szendrı 50 Szögliget 1. Ménes-völgyi tudásvetı Alapítványi Általános iskola Szögliget 2. Körzeti Általános Iskola Bódvaszilas 3. Általános Iskola- Aggtelek

10 Bódva-völgyi szép kiejtési verseny 1-2. vers kategória 1. VOK 1. számú Általános Iskola, Edelény 2. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 3. Bartók Béla ÁMK Borsodszirák 1-2. próza kategória 1. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 2. Általános Iskola -Bıcs 3. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 3-4. vers kategória 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 4. VOK 1. számú Általános Iskola, Edelény 5. Fráter György Általános iskola- Sajólád 3-4. próza kategória 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 2. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 3. Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola Boldva 4. - hangos olvasás 1. Fráter György Általános iskola- Sajólád 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 5-6. vers kategória 1. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 2. Általános Iskola - Aggtelek 3. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 5-6. próza kategória 1. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 2. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 3. Ménes-völgyi tudásvetı Általános iskola- Szögliget 7-8. vers kategória 1. Általános Iskola Aggtelek 2. Alapiskola Torna 3. Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola Boldva 7-8. próza kategória 1. VOK 1. számú Általános Iskola, Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola, Edelény 3. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı Ének- alsós 1. hely Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 2. hely Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı

11 Felsıs: 1. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 2. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 3. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı Körzeti matematika verseny Ménes-völgyi Tudásvetı Általános iskola- Szögliget 2. Általános Iskola Aggtelek 3. VOK 1 számú Általános Iskola- Edelény VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy VOK 1 számú Általános Iskola- Edelény 3. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı VOK 1 számú Általános Iskola- Edelény 2. Általános Iskola- Hangács 3. Körzeti Általános Iskola Bódvaszilas VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 3. Ménes-völgyi Tudásvetı Általános iskola- Szögliget Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 2. VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény Biológiai verseny VOK 1. számú Általános Iskola Edelény VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Általános Iskola- Szendrı

12 Rajz verseny 5-6. tanulmány színes megoldással 1. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 3. Általános Iskola- Szin 7-8. tanulmány színes megoldással 1. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 5-6. tanulmány grafikus megoldással 1. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. Általános Iskola- Szin 3. Általános iskola- Aggtelek 7-8. tanulmány grafikus megoldással 2. Körzeti Általános Iskola- Lak 3. Általános Iskola Aggtelek 5-6. tematikus munka 2. Általános iskola- Aggtelek 3. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 7-8. tematikus munka 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 2. VOK- 1. számú Általános Iskola Edelény 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı Portré kategória Ménes-völgyi Alapítványi Általános Iskola 2. Általános Iskola - Szalonna 3. Általános Iskola - Szin Körzeti angol verseny Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı VOK 1. számú Általános Iskola Edelény

13 7. 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Simonyi Zsigmond helyesíró verseny Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola- Boldva Általános Iskola- Aggtelek 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas Teleki Pál földrajz verseny Ménes-völgyi Tudásvetı Általános iskola- Szögliget 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 3. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrı 2. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy Hevesy György kémia verseny Ménes-völgyi Tudásvetı Általános iskola- Szögliget 3. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy

14 VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrı 3. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy Német nyelvi verseny 5. : 1. helyezés VOK 1. Számú Általános Iskola - Edelény 2. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 3. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 6. : 1. helyezés VOK 1. Számú Általános Iskola - Edelény 2. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 3. helyezés: VOK 1. Számú Általános Iskola - Edelény 7. : 1. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 2. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 3. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 8. : 1. helyezés Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrı 2. helyezés VOK 1. Számú Általános Iskola - Edelény 3. helyezés VOK 2. Számú Általános Iskola - Edelény Nincs helyezetti besorolás: Történelmi kalandtúra

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 26. napján tartandó ülésére

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 26. napján tartandó ülésére Törvényességi ellenőrzésre bemutatva Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Készítette: Nagyné Sándor Edina mb. hivatalvezető Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL Készítette: Méhész Katalin hivatalvezető 2 Tisztelt Társulási Tanács! Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Hivatala 2004. szeptember 01. napján

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére 12. Tárgy: Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére 9. Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére Tárgy: A 2011.január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2011.

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás implementációja Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményeiben azonosító: TÁMOP

A kompetencia alapú oktatás implementációja Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményeiben azonosító: TÁMOP PROJEKTTERV A kompetencia alapú oktatás implementációja Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményeiben azonosító: TÁMOP 3.1.4.08/01/2009-0014 A projekt megvalósításának kezdı idıpontja:

Részletesebben