SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI"

Átírás

1 DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Dél-Balatoni Szakközépiskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 4. oldal Bevezető rendelkezések 5. oldal Az intézmény működési rendje 7. oldal A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 8. oldal A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel 8. oldal A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formái A vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 19. oldal Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 20. oldal A vezetők, valamint az iskolai szülői szervezet / munkaközösség/ közötti kapcsolattartás formája 21. oldal A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 22. oldal A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja. A gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás. 25. oldal Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

3 Dél-Balatoni Szakközépiskola oldal A tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 27. oldal A térítési díj, igazgatási díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 31. oldal A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 31. oldal Az intézményi védő, óvó előírások. Az iskola és kollégium létesítményeinek és helyiségeinek használata 36. oldal Rendkívüli esemény, bombariadó, stb. esetén szükséges teendők 36. oldal A szülői szervezet döntési, egyetértési, véleményezési /véleménynyilvánítási / jogosítványai 37. oldal A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 39. oldal Állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékű idegennyelv-tudást igazoló okirattal rendelkező tanulók tanulmányi kedvezményei 39. oldal A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása 42. oldal A mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 42. oldal A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei. A tankönyvtámogatás megítélésének elvei. 43. oldal A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 44. oldal A tanulók jutalmazásának elvei és formái

4 Dél-Balatoni Szakközépiskola oldal A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 45. oldal Az iskolai könyvtár működési rendje 48. oldal A tankönyvrendelés rendje 48. oldal Az Intézménybe történő felvételről való döntés elvei 49. oldal Az intézményi dokumentumok megtekintési rendje, tájékoztatás, megismertetés rendje 49. oldal Tájékoztatás az ifjúságvédelmi felelős nevéről és a gyermekvédelmi intézmények neveiről 51. oldal Záradék A felnőttoktatás formái, szabályai Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai

5 Dél-Balatoni Szakközépiskola 4 Bevezető rendelkezések 1./ Az intézmény elnevezése: Dél-Balatoni Idegenforgalmi és Közgazdasági Szakközépiskola 2./ A középiskola székhelye: Székesfehérvár, Vértanú u / A középiskola alapításának éve: / Az alapító megnevezése Rockenbauer Felsőoktatási Kft., melynek alapításkori : telephelye Székesfehérvár, Irányi D.u.9. cégbejegyzés száma: ( ) 5./ A középiskola fenntartója és felügyeleti szerve: Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft Székesfehérvár, Koppány u. 2/a 6./ A középiskola jellege: közoktatási intézmény,érettségi utáni szakképző iskola 7./ A középiskola jogállása: mint oktatási intézmény önálló jogi személy, amely vagyonával és költségvetésével részben önállóan gazdálkodik, az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultsága részjogkörű. Az iskola vezetője, az igazgató, aki képviseli az intézményt és az iskola dolgozói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 8./ A középiskola feladata: nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai elméleti és gyakorlati oktatás, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű elméleti és gyakorlati felnőttoktatás, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi elhelyezése, kollégiumi szolgáltatás a felnőttoktatásban résztvevőknek és kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli hasznosítása valamint diáksport. 9./ A középiskola gazdálkodási szempontból részben önálló, az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultsága részjogkörű. 10./ A középiskola a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. 11./ A középiskola a rendelkezésre álló helyiségeket, így a tantermeket, stb. egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja, feltéve, hogy a bérbeadás az iskolát alaptevékenysége ellátásban nem akadályozza.

6 Dél-Balatoni Szakközépiskola 5 12./ A középiskola nevelőtestülete az Alapító Okiratban nem szabályozott, a működésre vonatkozó rendelkezéseket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg. 13./ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Dél-Balatoni Szakközépiskola nevelőtestülete megalkotja a szervezeti és működési szabályzatát. A szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa a szakközépiskola működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének,pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató - munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést. a tanulóval szemben fegyelmező intézkedésre, illetőleg fegyelmi eljárás lefolytatása után fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség. a szülőt vagy más nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását s, ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja az illetőt, hogy hagyja el az iskola épületét. Az intézmény működési rendje l./ A tanév rendjét a művelődési miniszter rendelkezése alapján a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 2./ Az épület tanítási napokon 7.00 órától óráig nyitva, de tól csak a szervezett foglalkozások résztvevői tartózkodhatnak benn, a kijelölt foglalkozási helyeken. Más rendezvényeken, illetve foglalkozásokon a nyitva tartás külön utasítás szerint. 3./ A tanítás 8.30 órakor kezdődik. Az elméleti órák időtartama 2x 45 perc. Az órák között 15 perces szüneteket tartunk.

7 Dél-Balatoni Szakközépiskola 6 4./ A tanórán kívüli foglalkozások kor kezdődnek. Tanórán kívüli foglalkozás szervezésére a 7-8. órában akkor kerülhet sor, ha a tanulóknak tanórai /órarendi/ foglalkozásuk nincs. 5./ Az igazgató és a helyettes napi munkabeosztását úgy kell elkészíteni, hogy a munkaidő megkezdésétől a befejezéséig egyikük mindig az iskolában tartózkodjék. Az igazgató 7,00-tól 15,00-ig az iskolában tartózkodik. Távolléte esetén a helyettesítési rend szerinti a munkabeosztás. 6./A heti tanítás rendjét az órarend rögzíti. A megtartott órákat sorszámmal ellátva a megfelelő naplóban /osztály, szakköri, fakultatív foglalkozás/ vezeti a szaktanár. A tanítási napokat az osztályfőnök sorszámozza. A tanítás nélküli munkanapokat, valamint a nem szakszerűen helyettesített órákat, ügyeleti munkaórákat nem sorszámozzuk. 7/ A tanítási óra védelme mindenkinek kötelessége! A tanítási órát nem lehet zavarni! 8./ A tanulók viselkedését a Házirend szabályozza. 9. / az iskolai tanács létrehozásának és működésének szabályai: A tagjai tisztségüknél fogva kerülnek az tanácsba. Ennek tagjai: igazgató A fenntartó képviselője A DÖK vezetője Az iskolai tanács az intézmény életének egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A tanács rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet. A tanács üléseit az igazgató hívja össze, készíti elő és vezeti. A tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 1./ A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése két szinten történik. a/ Az igazgató és az igazgatóhelyettes belső ellenőrzése. b/ A szakmai munkaközösségek, munkaközösség- vezetők ellenőrzése. 2./ Mindkettőnek a pedagógiai munka, a szakmai munka hatékonyságát, eredményességét kell vizsgálnia. A pedagógusok módszereiket az oktatási törvény, a tantervi követelmények kereteinek megfelelően szabadon választhatják meg. 3./ Az iskolavezetés belső ellenőrzési tervet készít. Az ellenőrzési tervben a felelősöket megjelöli. 4./ A szakmai munkaközösségek minden tanév elején munkaterveikben rögzítik az ellenőrzés módját és formáit. A tanév végén a szakmai munkaközösség vezetője értékelést készít a munkaközösség, a munkaközösségi tagok munkájáról. A szakmai

8 Dél-Balatoni Szakközépiskola 7 minősítést a munkaközösség tagjaival megbeszéli, s ez után terjeszti a tanévzáró tantestületi értekezlet elé. 5./ Az igazgató, az igazgatóhelyettesek a szakmai munkaközösségi értekezleteken részt vesznek, s azokon közösen áttekintik a tárgy szakmai, szakmai-pedagógiai helyzetét, a fejlesztés lehetőségeit, feladatait. Ha szükséges, javaslatot dolgoznak ki a további feladatok megoldására. A területek felosztása a vezetők között: - Az igazgató az osztályfőnöki munkaközösség, - az igazgatóhelyettes a német és angol nyelvi munkaközösségek, a szakmai munkaközösségek munkáját segíti, ellenőrzi 6./ Az igazgató, igazgatóhelyettes ellenőrzésének formái, módszerei: a./ óralátogatások: - az igazgató, igazgatóhelyettes, - tanév elején elkészített - az adott tanévre vonatkozó óralátogatási terv szerint végzik, - az óralátogatási tervtől való eltérést az aktuálisan jelentkező problémák, feladatok indokolhatják. - az óralátogatásokról feljegyzést kell készíteni, a tapasztalatokat az illetékes tanárokkal meg kell beszélni. Az óralátogatási tapasztalatok egyik eleme a tanári munka átfogó értékelésének. b./ A munkaközösségek szakmai megbeszélésein való részvétel: Az igazgató, igazgatóhelyettes, a 4. pontban foglaltaknak megfelelően vesznek részt a munkaközösségi megbeszéléseken, amelyeket felhasználnak arra, hogy tapasztalatokat szerezzenek a munkaközösség munkájáról, és ugyanakkor értékelést adjanak az addig végzett tevékenységről. c./ Az oktató-nevelő munkával kapcsolatos dokumentumok megtekintése, ellenőrzése. /Tanmenetek, dolgozatok, haladási naplók, osztályozó naplók, munkatervek/ A belső ellenőrzésről feljegyzés készül. Az értékelést a félévi, illetve év végi értekezleten a tantestülettel is meg kell ismertetni!

9 Dél-Balatoni Szakközépiskola 8 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel 1. Idegen személy az iskolában csak engedéllyel tartózkodhat. 2. A hivatalos látogatókat, vendégeket az ügyeletes tanuló az igazgatói irodába kíséri. / A portás a látogató érkezését telefonon jelzi az igazgatónak, vagy a titkárságnak. / 3. Ha az intézmény egy dolgozójához látogató, vagy vendég érkezik, akkor a dolgozó köteles a benntartózkodás ideje alatti tevékenységéért felelősséget vállalni. 4. A portás senkit sem engedhet be az intézménybe addig, amíg nem jelentkezik az a dolgozó, akihez érkezett az idegen személy. 5. Tanulók látogatót kivételes esetekben a porta előtti aula részben fogadhatnak. 6. Ha az idegen személy el kívánja hagyni az intézményt, a porta előtti ajtóig kíséri, akihez érkezett. 7. Iskolai rendezvények, ünnepségek alkalmaira tanári ügyeletet szervezünk. A beléptetésért a mindenkori ügyeletes tanár a felelős. 8. Reggel 7 órától csak a porta melletti bejárati ajtót tartjuk nyitva. A többi ajtó kulcsa a portán található olyan helyen, hogy szükség esetén a legrövidebb idő alatt ki lehessen nyitni azokat. A bejáratoknál jelenleg diákügyelet van / két fő a földszinten, egy fő az első emeleten /. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formái A vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje l./ Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató munkáját igazgatóhelyettesek segítik. 2./ Az igazgató dönt és felelős az iskola működésével, a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal az iskola valamely közösségének vagy más szervnek a hatáskörébe. 3./ Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az alábbi vezető beosztású dolgozók : Igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető 4./ Az iskolát az igazgató képviseli. E jogkörét esetenként, illetve kivételes helyzetben átruházhatja helyetteseire, a kollégiumvezető-helyettesre, vagy a tantestület valamely tagjára. 5./ Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Az igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet.

10 Dél-Balatoni Szakközépiskola 9 6./ Az igazgatóhelyettes és a többi vezető beosztású dolgozó munkájukat munkaköri leírások, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 7./ Az igazgatóhelyettes az igazgató távollétében teljes jogú helyettesei az igazgatónak, kivéve a személyi kérdéseket és a tanulói jogviszony létesítését, illetve megszüntetését. 8./ Az igazgatóság rendszeresen, hetente tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. 9./ Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető a munkaközösségek vezetői, a diákokat érintő kérdéseknél a diákönkormányzat vezetője. Az iskolavezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége évente négyszer az éves munkatervben rögzített feladatokhoz kapcsolódóan tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésekről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskolavezetőség alapvető feladata a döntések előkészítése, amelyeket az igazgató más fórumok elé terjeszt, vagy saját hatáskörében hoz meg. Javaslatait, állásfoglalását vita során, többségi szavazattal alakítja ki. Az iskolavezetőség tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint külön megbízás alapján ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az intézmény szervezeti egységei szoros kapcsolatban állnak egymással. A kollégium és az iskola közötti kapcsolattartást az intézmény igazgatója folyamatosan ellenőrzi. A kapcsolattartás úgy történik, hogy a kollégiumvezető-helyettes heti rendszerességgel ill. ha szükséges, vagy azt konkrét esemény indokolja, szükség szerint ülést tartanak, amelyen az intézmény igazgatója jelen van és tájékoztatják egymást a szervezeti egységek életéről. 10./ Az iskolában folyó munka területeinek megosztása az alábbiak szerint történik: Az igazgató feladatai: Feladatait a fenntartó által készített alábbi munkaköri leírás tartalmazza: I. Jogállása, fontosabb hatáskörei: 1. A Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott, önálló iskola egyszemélyi felelős vezetője, teljes jogkörrel képviseli intézményét külső szervek és a fenntartó felé.

11 Dél-Balatoni Szakközépiskola Felelősségét a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX.tv a határozza meg. Ennek megfelelően felelős: az intézménye szakszerű, törvényes működéséért, a fenntartó által biztosított pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja intézménye közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan kérdésben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felel az iskola pedagógiai munkájáért, a pedagógiai programban megfogalmazottak végrehajtásáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért, a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók, gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Rendkívüli szünetet rendelhet el rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, melyhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését. 3. Feladatainak ellátását átruházhatja vezetőtársa(i)ra, melyet a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíteni kell. Ennek érdekében: gondoskodik az iskola vezető szervezetének létrehozásáról, annak működéséről, munkamegosztásáról. II. A pedagógiai munka irányításának feladatai: 1. Elsődleges feladata az iskola pedagógiai irányítása, a nevelőtestület vezetése. Ennek érdekében: gondoskodik a pedagógiai programban meghatározottak végrehajtásáról, ellenőrzéséről. 2. Vezetőtársa(i) bevonásával ellenőrzi a nevelő-oktató munka minőségét, hatékonyságát, évente ellenőrzési tervet készít. 3. Lehetőséget biztosít a nevelőtestület tagjainak a minél szélesebb körű szakmai autonómia gyakorlására. 4. Személyes példamutatással tevékenyen részt vesz az egységes és következetes nevelési követelmények és eljárások, a példamutató tanár-diák viszony kialakításában. 5. A vizsgaszabályzatok betartásával szervezi a- szakmai vizsgákat. III. Tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenysége:

12 Dél-Balatoni Szakközépiskola Vezetőtársai bevonásával, a jogszabályi előírások és a fenntartó utasításának betartásával elkészíti a tantárgyfelosztást és órarendet, melyeket egyeztetés céljából bemutat a fenntartónak. Felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyvében rögzített éves túlóraszám betartásáért. A tantárgyfelosztás igazgatóra vonatkozó részét a fenntartó hagyja jóvá. 2. Felelős az éves munka megtervezéséért és megszervezéséért, annak a nevelőtestület által történő értékeléséért (kulturális-, sportesemények, értekezletek, rendezvények). 3. Felelős a beiskolázási feladatok tervezéséért, lebonyolításáért. 4. Iskolája érdekeinek szem előtt tartásával elkészíti a pedagógus továbbképzési programot, a beiskolázási tervet. 5. Gondoskodik a nemzeti ünnepek méltó megünnepléséről, az iskolai hagyományok ápolásáról. 6. Segíti és ellenőrzi az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységét, munkáját. IV. Munkáltatói feladatai: A Munka Törvénykönyve, valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. tv. szabályozza. Ennek megfelelőn: 1. Dönt a fenntartó által jóváhagyott álláshelyek betöltéséről. 2. Kinevezi vezetőtársa(i)t és az intézmény dolgozóit. 3. Megbízást ad különböző tisztségek betöltésére (munkaközösség vezető, diákönkormányzatot segítő tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök, stb.) A megbízások előtt beszerzi a fenntartó hozzájárulását az anyagi fedezet biztosítása érdekében. 4. Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. 5. Elkészíti a közalkalmazottak besorolását, figyelemmel kíséri az előmeneteli rendszert, gondoskodik a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetéséről. 6. Szükség szerint elkészíti a közalkalmazottak minősítését. 7. Dönt az alkalmazotti közösség erkölcsi és anyagi elismeréséről. 8. A jogszabályi előírások figyelembe vételével ütemezi az éves szabadságokat, elkészíti a szabadságolási tervet. 9. Gondoskodik a téli, tavaszi és nyári szünetek alatti ügyeletről. 10.Megszervezi az iskola munkarendjét, azt rendszeresen figyelemmel kíséri. V. Pénzügyi és gazdálkodási feladatok: a költségvetésről szóló törvény, az államháztartási törvény, ezek végrehajtási utasításai, valamint a fenntartó költségvetési rendeletében meghatározottak alapján. 1. A fenntartó által jóváhagyott Pedagógiai Programok alapján tervezi az éves költségvetést. 2. Ellátja a részben önálló gazdálkodási feladatokat.

13 Dél-Balatoni Szakközépiskola A költségvetésben meghatározott keretek között biztosítja az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit. 4. A munkaszerződések megkötése, módosítása előtt egyeztet a fenntartóval a többletjuttatások fedezete érdekében. 5. Törekszik az intézmény saját bevételének növelésére, ennek érdekében menedzseli intézményét. 6. Felel az intézmény vagyonának megóvásáért. 7. Elkészíti és betartja a gazdálkodással és vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályzatokat. 8. Pályázatok készítésével segíti az intézmény szakmai fejlesztését. VI. Tanügy igazgatási feladatok: a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. tv. alapján 1. Elsősorban dönt a tanulói jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatban. 2. Intézkedik a tanulói fegyelmi ügyekben. 3. Tervezi, szervezi a felvételi eljárást, beiratkozást. 4. Gondoskodik a félévi értesítő és év végi bizonyítvány kiosztásáról. VII. Kapcsolattartás 1. Kapcsolatot tart a Szülői szervezet, a Diákönkormányzat, valamint a szakszervezet(ek) vezetőivel, javaslattételi, véleményezési és egyetértési joguk gyakorlásában segíti őket, döntései meghozatala előtt - a hatáskörükbe tartozó ügyekben - kikéri véleményüket. 2. A Diákönkormányzat részére biztosítja a működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, valamint a költségvetésben rögzített támogatást. 3. Tanévenként tájékoztatja a szülőket, a Diákönkormányzatot a Pedagógiai Program teljesítéséről, az iskola nevelési-oktatási tevékenységének, feladatainak végrehajtásáról. 4. Rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval. Adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeit a jogszabályokban és a fenntartó utasításaiban meghatározott módon, határidőre, pontosan és felelősséggel teljesíti. VIII. Adminisztratív szervezési feladatok 1. Gondoskodik a tanulói nyilvántartás naprakészségéről. 2. Elkészíti az intézmény működését segítő helyi dokumentumokat, szabályzatokat. Gondoskodik azok hozzáférhetőségéről. 3. Figyelemmel kíséri az intézmény adminisztratív teendőit, ügyiratkezelését, nyilvántartások, naplók vezetését, baleseti jegyzőkönyvek megküldését. 4. Gondoskodik az iskolai dokumentáció megőrzéséről, selejtezéséről. IX. Vagyonvédelmi feladatok 1. Gondoskodik a tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról és betartatásáról, a szabályzatok elkészítéséről. 2. Előkészíti és megszervezi a leltározást, selejtezést. 3. Gondoskodik az épület és egyéb vagyontárgyak védelméről.

14 Dél-Balatoni Szakközépiskola 13 X. Egyéb kötelezettségek 1. A megye oktatási és kulturális rendezvényein képviseli intézményét vagy képviseletéről gondoskodik. 2. Nemzeti ünnepeinken, jelentős eseményeken gondoskodik a tanulói képviseletről. 3. Munkakörébe tartozik minden olyan feladat, mely iskolája vagy a város oktatásügyének érdekében munkáltatója - külön díjazás nélkül - megbízza. XI. Feladatait - alapvetően - a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII.tv., a Közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX.tv., a Szakképzésről szóló, többször módosított évi LXXVI.tv., a mindenkori költségvetésről szóló tv., a tv.-ek végrehajtási utasításai, miniszteri rendeletek, szakmai vizsgaszabályzatok, valamint a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. rendeletei és határozatai szabják meg. Igazgatóhelyettes feladatai: 1.Közreműködik a pedagógiai programban meghatározottak végrehajtásában, ellenőrzésében. 2. Közreműködik az éves munka megtervezésénél, megszervezésénél, s annak a nevelőtestület által történő értékelésénél. 3. Személyes példamutatással tevékenyen részt vesz az egységes és következetes nevelési követelmények és eljárások, a példamutató tanár-diák viszony kialakításában. 4. Közreműködik a nevelő-oktató munka ellenőrzésénél, hatékonyságának vizsgálatánál. 5. A jogszabályi előírások és a fenntartói utasítások betartásával közreműködik a tantárgyfelosztás elkészítésénél. 6. A tanórák beosztásának elkészítése, az órarendkészítés, az órák tantermi elhelyezése. Az órarend és a teremvándorlási rend egész évben történő gondozása. (évközi órarend változások elkészítése) 7. Túlórák kijelölése, elszámolása. 8. Az állandó helyettesítések feltüntetése az órarendben. Helyettesítések szervezése. 9. Korrepetálások, előkészítő foglalkozások, szakkörök szervezése, elszámolása 10. Közreműködik a szervezési feladatok megoldásában, szervezi az egészségügyi ellátással kapcsolatos teendőket. 11. Az osztályfőnöki munka segítése, kapcsolattartás külső előadókkal. 12. Közreműködés az iskolai statisztikák elkészítésénél, a törzskönyv vezetésében. 13. Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok irányítása. 14.Iskolai ünnepélyek, rendezvények szervezésének irányítása, tervezése. 15.Tankönyvsegély szétosztása, tartós tankönyvek beszerzésének irányítása.

15 Dél-Balatoni Szakközépiskola Felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyvében rögzített éves túlóraszám betartásáért. 17.Szakmai munkaközösség irányítása. 18.Felelős a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért. 19.A vizsgaszabályzatok betartásával közreműködik a szakmai vizsgák szervezésénél. Elkészíti a szakmai vizsgák terem- és felügyeleti beosztását. 20.A C típ. középfokú nyelvvizsga bizonyítványok begyűjtése, idegen nyelvből a nyelvi órák látogatása alóli felmentések intézése. 21.A vizsgákra felügyelő tanárok szervezése. 22.Szervezi a beiskolázási feladatokat. 23.Tervezi, szervezi a beiratkozást. 24.Pályázatok készítésével segíti az intézmény szakmai fejlesztését. 25.Gondoskodik a tanulói nyilvántartás naprakészségéről. 26.Figyelemmel kíséri az intézmény adminisztratív teendőit, ügyiratkezelését, nyilvántartások, naplók vezetését, baleseti jegyzőkönyvek megküldését. 27.Az osztály-diákbizottságok munkájának irányítása (IDB felelős tanárral együtt). Az igazgatóhelyettes az igazgatóval közösen felelős azért, hogy az intézkedéseket összehangolják és egyformán képviseljék az iskolát, az iskolai élet minden lényeges ügyéről, eseményéről időben és kölcsönösen tájékoztassák egymást. Az igazgatóhelyettes munkáját az igazgatóval történt előzetes megbeszélés és a személyre szóló munkaköri leírása alapján végzi. Gondoskodik a munkaterületére vonatkozó jogszabályokból, a felügyeleti szervek utasításaiból és intézkedéseiből adódó feladatok végrehajtásáról. A munkamegosztás értelmében ellenőrzi a tanárok adminisztrációs munkáját /naplók, anyakönyvek, bizonyítványok/, továbbá az osztályfőnökök és a munkaközösség-vezetők bevonásával az osztályzatok beírását. A tanítási órákat látogatja. Az irányítása alá tartozó területeken a tanárok közvetlen elöljárója, részt vesz a velük kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátásában, javaslatot tesz jutalmazásukra, kitüntetésükre, béremelésükre. Elkészíti a területére vonatkozó jelentéseket, értékeléseket. A gyakorlati oktatásvezető feladatai 1. Munkáját az igazgatóhelyettessel együttműködve végzi. 2. Irányítja a hatáskörébe utalt szakmai gyakorlati oktatást. 3. Felelős a tanműhelyek szakszerű és törvényes működéséért, a gyakorlati foglalkozások egészséges, biztonságos és esztétikus feltételeinek biztosításáért, az ésszerű és takarékos anyagfelhasználásért. 4. Kapcsolatot tart az iskola szakképzési tevékenységével összefüggésben a felsőoktatási intézményekkel és a hasonló karakterű intézményekkel. 5. Irányítja és szervezi a gyakorlati oktatást vezető tanárok továbbképzését. 6. Új szakképző évfolyam indítását előkészíti.

16 Dél-Balatoni Szakközépiskola Figyelemmel kíséri a szakképzéssel és szakképesítéssel kapcsolatos jogszabályokat, azok változásait és a szakirodalmat. 8. Ellenőrzi a napi gyakorlati foglalkozásokat. 9. Felelős a szalmai -képesítő vizsgák előkészítéséért, lebonyolításáért. 10. Irányítja a tanműhelyek műszaki fejlesztését, a korszerű technológiák oktatási feltételeinek megteremtését. 11. Szervezi és irányítja a tanműhelyek és gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatónevelő munkáját, az iskolai szintű szakmai gyakorlati versenyeket. 12. Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, azok megvalósításához segítséget nyújt. Gondoskodik a versenyeken továbbjutók felkészítéséről, további versenyzésük feltételeinek biztosításáról, az elért eredmények rögzítéséről. 13. Irányítja az iskolai kiállítások szervezését. 14. Gondoskodik a tanulók gyakorlati képzőhelyeiről, ellenőrzi a tanulókat a helyszíneken. 15. Irányítja a taniroda munka és tűzvédelmi tevékenységét. 16. Javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására. 17. Közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kialakításában. 18. Ellenőrzi és jóváhagyja a munkaterveket, felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást, ellenőrzi az adminisztrációt. 19. Elkészíti a tanév közbeni és tanév végi értékeléseket, statisztikákat. 20. Szervezi a nyári gyakorlatokat. 21. Közreműködik a havi emlékeztetők összeállításában. A nevelők szakmai munkaközösségei: A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A munkaközösség vezetők megbízása 5 évre szól. A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola vezetésének munkáját. részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében, tartalmi és módszertani korszerűsítésében. egységes követelményrendszert alakítanak ki, folyamatosan mérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét. részt vesznek pályázatok, tanulmányi versenyek szervezésében, lebonyolításában. szervezik a pedagógus továbbképzéseket, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez. az iskolavezetés kérésére felmérő tételsorokat állítanak össze, ezeket értékelik. javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására. segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját. javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösség-vezető személyére. segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez.

17 Dél-Balatoni Szakközépiskola 16 a szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított tanévre szóló munkatervek szerint tevékenykednek. a szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. a munkaközösségek vezetőit a munkaközösségek tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg. Az iskolai munkaközösség-vezetők feladatai: A szakmai munkaközösség-vezetők képviselik a munkaközösséget. A munkaközösség tagjainak segítségével éves munkatervet készítenek. Előkészítő munkát végeznek a tantárgyi-tanulmányi versenyek érdekében, gondoskodnak a nevezések határidőben történő leadásáról és segítséget nyújtanak a háziversenyek lebonyolításában. Tehetséges tanulókkal kiemelten foglalkoznak. Segítséget és útmutatást adnak a pályakezdő tanároknak, módszertani megbeszéléseket tartanak. Óralátogatásokat szerveznek és végeznek. Közreműködnek a szakszerű helyettesítések megoldásában. Kapcsolatot tartanak a szaktanácsadókkal. Elősegítik a munkaközösségek tagjainak szakmai továbbképzését. Véleményezik a munkaközösségek tagjainak munkáját, melynek alapján javaslatot tesznek jutalmazásra, béremelésre, kitüntetésre. Segítik a tanmenetek határidőre történő összeállítását Figyelemmel kísérik a tantervek teljesítését! Javaslatokat tesznek az oktatási eszközök fejlesztésére és szorgalmazzák azok időbeni beszerzését. Figyelemmel kísérik a meglévő oktatási eszközök hasznosítását, gondoskodnak - a munkaközösség többi tagjával együtt - azok védelméről és besegítenek a leltározási munkákba. A munkaközösség bevonásával javaslatot tesz a tankönyvrendelésre. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár feladatai: Az iskola jelentős szerepet tölt be a gyermek- és ifjúságvédelem megelőző szakaszában a veszélyeztetettség észlelésében és felderítésében, valamint az okok megszüntetésére irányuló visszajelzésben. A megelőző gyermekvédelem a "problémás" gyermekre vonatkozó differenciált nevelőmunkát, a rászorultságnak megfelelő szociális gondoskodást, valamint a gyermek védelme érdekében a szülő támogatását, illetve figyelmeztetését célzó hatósági intézkedés kezdeményezését foglalja magába. az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzé teszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények /pl. gyermekjóléti szolgálat,

18 Dél-Balatoni Szakközépiskola 17 nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb/ címét, illetve telefonszámát az osztályfőnökökkel kapcsolatot tart és velük együttműködve szervezi a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. a pedagógusok, szülők, vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál a veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét együttműködik a szülői munkaközösséggel, elősegítve ezzel a kétirányú kapcsolattartást ( iskola család ) közvetítő szerepet lát el a szülők és az iskola között ( nézeteltérések, szülők iskolával való konfliktusa esetén ) figyelemmel kíséri a veszélyeztetett helyzetű tanulók fejlődését, szociális helyzetét közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken a szociális segélyért folyamodó pályázatok kedvező elbírálásához javaslatával, véleményezésével hozzájárul szükség esetén családfejlesztő, értékformáló munkát folytat életvezetés, gyermeknevelés, kapcsolatok, együttműködés fejlesztése terén a félévi és év végi tantestületi értekezleten tájékoztatást ad a gyermek- és ifjúságvédelmi munkáról. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen: - a gyermekbántalmazás félelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot - a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében - az iskola nevelési programja a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében segíti egészségnevelési, ennek részeként kábítószerellenes program kidolgozását, figyelemmel kíséri végrehajtását; szükség esetén intézkedést kezdeményez az iskola igazgatójánál, tájékoztatást nyújt a tanulók, szülők és a pedagógusok részére A tűz- és munkavédelmi felelős feladatai:

19 Dél-Balatoni Szakközépiskola 18 - Az igazgató megbízása alapján szervezi az iskola tűz- és munkavédelmi feladatainak megoldását. - Elkészíti a tűz- és munkavédelmi szabályzatokat, a megjelenő újabb rendeletek értelmében gondoskodik arról, hogy a szabályzatok időszerűek legyenek. - Megszervezi a tűz- és munkavédelmi bejárásokat, gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről, a feladatok végrehajtását ellenőrzi. - A tanulói, tanári és technikai dolgozók tanév eleji munkavédelmi- tűzvédelmi oktatásának megszervezéséről gondoskodik. - A tűz- és munkavédelmi részfeladatok lebontásában a témáért felelős igazgatóhelyettesnek segítséget nyújt. - A rendeletek által meghatározott jelentéseket határidőre összeállítja, a balesetei jegyzőkönyvek elkészítéséről, pontos vezetéséről gondoskodik. - Ha balesetveszélyt, tűzvédelemmel kapcsolatos gondot észlel, intézkedik. Amennyiben a feladatot nem tudja megoldani, az igazgatónak jelenti a problémát. - A munkavédelmi vizsgára kötelezett dolgozók részére az intézeti vizsgáztatást megszervezi. - A tűzvédelmi megbízott köteles részt venni a vonatkozó jogszabályban /1996. évi XXXI. Tv. 22../ előírt tanfolyamon. - Köteles figyelemmel kísérni a tűzvédelmi szabályok előírások megtartását, ezen belül: 1. a dohányzó helyekre vonatkozó táblák kifüggesztését, a rendelkezések betartását; 2. a tűzoltó készülékek minőségi és ellenőrzési jegyének meglétét és érvényességét; 3. a helyiségek tűzvédelmi utasításának megfelelőségét; 4. hiányosságok esetén intézkedést kérni az intézmény vezetőjétől; - Gondoskodik a tűzvédelmi riadótervről, annak megismertetéséről. A riadótervnek megfelelően, annak begyakorlása érdekében levonulási gyakorlatot szervez. - Köteles részt venni a működési területén tartott tűzvédelmi hatósági szemlén, ellenőrzésen, tűzvizsgálati eljáráson, biztosítani a szemle, ellenőrzés feltételét. Felelős a hatáskörébe tartozó hiányosságok megszüntetéséért. - Tűz esetén, a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a személyek eltávolítását, az éghető anyagok mentését. - Felelős az irányítása alá tartozó területen: 1./ a tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért, a dohányzóhely kijelöléséért, 2./ hogy a munkavégzés során a közlekedési út, ajtóhoz, ablakhoz, a tűzoltó-felszereléshez vezető út szabad legyen, 3./ az éghető folyadékból a munkahelyen csak az utasításban engedélyezett mennyiség kerüljön tárolásra,

20 Dél-Balatoni Szakközépiskola 19 4./ a tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök hiánytalan meglétéért, épségéért, megőrzéséért, hozzáférhetőségéért, a tűzvédelmi figyelmeztető, jelző, tiltó táblák, feliratok, propaganda anyagok elhelyezéséért, 5./ a tűzvédelmi szabályzat, körlevelek, egyéb rendelkezések mindenkor hozzáférhető helyen legyenek, és az ellenőrző személy kérésére azok átadásra kerüljenek, 6./ TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉSI NAPLÓ-t köteles a munkahelyen tartani, ellenőrzés esetén azt az ellenőrzésre jogosult személynek átadni. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről a nevelőtestületet tájékoztatni kell! Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 1. Az igazgatót távollétében / akadályoztatása esetén / az igazgatóhelyettes helyettesíti. 2. Amennyiben az igazgatóhelyettes is távol van, a vezetői feladatokat a kollégiumvezető- helyettes látja el. 3. Az iskola körbélyegzőjét az igazgató a név aláíráshoz használja. Távolléte esetén a bélyegző használat a helyettesítés rendje szerinti. Tanulóknak adott iskolalátogatási bizonyítványon, egyetemi-főiskolai továbbtanulási lapon az osztályfőnök aláírása mellé a körbélyegző használható. Az osztályfőnök távollétében iskolalátogatási bizonyítványt a tanuló nyilvántartást vezető is kiadhat, bélyegzőt használhat. A vezetők, valamint az iskolai szülői szervezet /munkaközösség/ közötti kapcsolattartás formája Az iskolában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik.

21 Dél-Balatoni Szakközépiskola 20 Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből elnököt és elnökhelyettest választanak. Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott elnök vagy osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb színtű döntéshozó szerve az iskolai szülői szervezet választmánya. Az iskolai szülői szervezet választmányának munkájában az osztály szülői szervezeteinek elnökei vesznek részt. Az osztály szülői szervezetének elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. Az iskolai szülői szervezet választmánya a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai elnököt és elnökhelyettest. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tartja a kapcsolatot. Az iskolai szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50 %-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülői szervezet választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább egy alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések l./ A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozó. 2./ A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. 3./ A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. 4./ A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

22 Dél-Balatoni Szakközépiskola 21 5./ A nevelőtestület az évi LXXIX. törvény ában megfogalmazott jogkörei közül az alábbi jogokat ruházza át: a/ A tanulók egyes fegyelmi ügyeiben való döntési jogkörét a nevelőtestület annak az osztálynak vagy osztályoknak a nevelőtestületére ruházza át, amelyben vagy amelyekben a fegyelmi vétséget elkövető tanuló vagy tanulók beiratkoztak. b/ Az osztályozó vizsgára bocsátás döntési jogkörét a nevelőtestület annak az osztálynak vagy osztályoknak a nevelőtestületére ruházza át, amelyben vagy amelyekben a tanuló vagy tanulók osztályozó vizsgát tenni kívánnak. c/ A pedagógusok továbbképzésben való részvételével kapcsolatos véleményezési jogkörét a nevelőtestület a szakmai munkaközösség-vezetőkkel kibővített iskolavezetésre ruházza át. d/ A pedagógus álláshelyek pályázati kiírásával összefüggő véleményezési jogkörét a nevelőtestület a szakmai munkaközösség-vezetőkkel kibővített iskolavezetésre ruházza át. 6./ A jogkörök átruházásából adódó feladatok ellátásáról a megbízottak évente egyszer, a tanévzáró tantestületi értekezleten számolnak be a nevelőtestületnek. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja A gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartás 1./ A Dél-Balatoni Szakközépiskola és a fenntartó kapcsolata: A Dél-Balatoni Szakközépiskola fenntartója a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft., mely fenntartó irányítással és ellenőrzéssel kapcsolatos jogait a közoktatási törvény ai alapján gyakorolja. Az intézmény évente egy alkalommal a fenntartó részére beszámolót készít, melyben az éves munkáját értékeli. /Ez a beszámoló általában a tanév végén készül./

23 Dél-Balatoni Szakközépiskola 22 A Dél-Balatoni Szakközépiskola tantárgyfelosztását, munkatervét, órarendjét tájékoztatásul felterjeszti a fenntartónak. Megküldi a félévi és év végi értékelő értekezletek anyagát és jegyzőkönyveit. Az intézmény az iskolai rendezvényekre meghívja a fenntartó képviselőit. /Tanévnyitó tantestületi értekezlet, félévi és év végi értékelő értekezletek, kiállítások, szalagavató, ballagás stb./ A Dél-Balatoni Szakközépiskola folyamatos kapcsolatot tart a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. -val. Az általa szervezett programokról, versenyekről a tantestületet és a tanulóifjúságot tájékoztatja. 4./ A Dél-Balatoni Szakközépiskola és más középfokú oktatási intézmények kapcsolatai: Az iskola vezetése szoros munkakapcsolatot alakított ki Siófok és Székesfehérvár többi középfokú oktatási intézményeivel. Őket rendezvényeire meghívja. Támogatja a régió középiskolái által szervezett tanulmányi és kulturális versenyeket és azokon tanulóival részt vesz. 5./ A Dél-Balatoni Szakközépiskola és a felsőoktatási intézmények kapcsolata: Az intézmény vezetése kiemelt figyelmet szentel felsőfokú intézményekkel való kapcsolattartásra. Ezen belül jól működő kapcsolat alakult ki a Veszprémi Egyetemmel. Ennek keretében a nyelvtanár szakos hallgatók részére igény szerint iskolánk biztosítja a tanítási gyakorlat lehetőségét. A Szolnoki Főiskolával kötött megállapodás alapján akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzést végzünk. 6./ A Dél-Balatoni Szakközépiskola és a régió kulturális intézményeinek a kapcsolata: A városi művelődési házak programjairól a tanulóifjúság folyamatos tájékoztatást kap. A művelődési házak által szervezett versenyeken való tanulói részvételt az iskola szorgalmazza és támogatja. 7/.Az iskola-egészségügyi kapcsolattartás ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való

24 Dél-Balatoni Szakközépiskola 23 Az MKM 16/1998. /IV./8. rendeletének 2. -a szerint a nevelési - oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni az iskola- egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást. Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról a 10. -ában szabályozza a gyermekek, a tanulók jogait és kötelességeit. Az /1/ bekezdés szerint " a tanulónak joga, hogy nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A 11.. /1/ bekezdése alapján a tanuló joga különösen, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A 41.. /5/ bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről., továbbá gondoskodni kell évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről. A népjóléti miniszter az iskola- egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. /IX.3. / NM. rendelete szerint a következőket szabályozzuk. az iskolaorvos a nevelési- oktatási intézményből hozzáirányított tanulót /akut beteget/ elsősegélyben részesíti és további kezelésre a háziorvoshoz irányítja az iskola - egészségügyi orvosi ellátást az iskolaorvossal és a védőnővel együttműködve valósítjuk meg. A éves korosztályt megelőző jellegű az egészségügyi alapellátás keretében szervezett, rendszeres iskola-egészségügyi ellátásban fogjuk részesíteni, kérjük, hogy az iskolaorvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben, szakértőként működjék közre a nevelőtestület munkájában, a tanulók egészségügyi ellátását az orvossal és a védőnővel egyeztetett rend szerint végezzük. A szűrések gyakorlati végzése elsősorban az orvos feladata, a szűrés eredményének megítélése, a további szakellátás igénybevétele az orvos felelőssége. Az osztályfőnök figyelemmel kíséri a tanuló szakorvosi vizsgálaton való részvételét. Iskolánkban a 13. évfolyamos tanulók kötelező egészségügyi szűrővizsgálaton vesznek részt, ahol az iskolaorvos a korrekcióra szoruló tanulókat szakorvosi vizsgálatra utalja be. Az iskolaorvos által beutalt tanulónak - saját érdekében - kötelessége részt venni a szakorvosi vizsgálaton és a leletet visszavinni az iskolaorvosnak. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét biztosítjuk. A tanulók egészségügyi ellátásán kívüli egyéb iskolaegészségügyi feladatokat /környezet - egészségügy, egészségnevelés, pályaválasztási tanácsadás/ az iskolaorvos és a védőnő az oktatási intézmény vezetőjével együttműködve végzi. a védőnőtől igényeljük, hogy nyújtson segítséget a preventív ifjúságvédelmi tevékenység megszervezésében, az egészségvédelemmel, egészséges életmódra neveléssel, családvédelemmel, AIDS - és drog megelőzéssel kapcsolatos kérdésekben.az osztályfőnök ez irányú munkájába kapcsolódjék be. Tevékenyen működjék közre az Egészségvédelmi Nap programjának megszervezésében. Heti egy alkalommal - minden tanév elején meghatározott időpontban - fogadóórát tartson, ahol négyszemközt foglalkozzék a hozzáfordulók testi - lelki problémáival az iskola - egészségügyi, háziorvosi, körzeti védőnői, családvédelmi szolgálatok, valamint Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézetei a

25 Dél-Balatoni Szakközépiskola 24 gyermekek és tanulók egészségvédelme érdekében együttműködnek, és az e feladat ellátásához szükséges adatokról egymást tájékoztatják. Az iskola e tájékoztató munkában részt vesz. 8./ A gyermekjóléti szolgálat és iskolánk kapcsolata. Feladatok Cél: segíteni a gyermekek családban történő fejlődését, növekedését, megelőzni a családból való kiemelést. Prevenciós céllal: a szolgálattal együttműködve figyelemmel kísérjük az iskolánkba járó gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét a veszélyeztetettség megelőzése érdekében észlelő, jelzőrendszert működtetünk a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása után javaslatot teszünk a megoldásra a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a családdal a kapcsolatot felvesszük elősegítjük pedagógiai módszerekkel a családi konfliktusok megoldását tájékoztatjuk a tanulókat a nevelési, egészségügyi, pszichológiai tanácsadáshoz való hozzájutás lehetőségéről felkérésre környezettanulmányt készítünk a gyereket, illetve szülőjét tájékoztatni fogjuk mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával segítjük a kérelem előterjesztését, ill. szükség esetén kezdeményezzük a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a gyermek számára olyan szabadidős programokat szervezünk, melyek enyhítik a családban jelentkező nevelési problémákat, illetve melyek megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna feladatunk az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerése. Ennek keretében figyelemmel kísérjük az iskolába járó gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét, gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét az esetmegbeszélés állandó meghívottjai az érintettek, az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a gyermekjóléti szolgálat felelőse ha a gyermek veszélyeztetettségét a gyermek, ill. szülőjének vagy más hozzátartozójának egészségi állapota vagy fogyatékossága okozza, egészségügyi ellátás biztosítását kezdeményezzük Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok l./ Az iskola feladatai közé tartozik, hogy a tanulókkal megismertesse a Magyar Köztársaság állami ünnepeit, a hozzájuk kötődő történelmi eseményekkel együtt. A Magyar Köztársaság állami ünnepei. március 15, augusztus 20. október 23. közül aug. 20-át nem ünnepeljük iskolai keretek között. a./ Az iskola közintézmény, így a törvény szerint a Magyarország zászlójával állandóan fel van díszítve. A nemzeti ünnepek előtt egy munkanappal az iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IKT.SZÁM: 39-11/2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. SZEPTEMBER 01-ÉN LÉP HATÁLYBA. Jóváhagyva: 162/2009.(VIII.31.) OKB.sz. határozat A Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI, A SZERVEZET

Részletesebben

Az Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Az Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2008 1 Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 40. (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZA 2011. Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola. többször módosított. szervezeti és működési szabályzata 2014.

A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola. többször módosított. szervezeti és működési szabályzata 2014. A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola többször módosított szervezeti és működési szabályzata 2014. 1 1. Bevezető rész A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI, A SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA... 6 I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Apáczai Csere János. Gyakorlógimnáziumának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Apáczai Csere János. Gyakorlógimnáziumának. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2013. Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Átdolgozva Pécsett, 2010. január A POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolájának

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolájának A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Módosítva: 2011. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI,

Részletesebben

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2008. 1 A KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT 2008. év... hó... napján

Részletesebben

ENDRŐDI SÁNDOR UTÁNPÓTLÁSKÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ENDRŐDI SÁNDOR UTÁNPÓTLÁSKÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ENDRŐDI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA és KÉZILABDA- UTÁNPÓTLÁSKÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Módosításokkal egységes szerkezetben 2014. 01.28. ENDRŐDI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fax.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOZÁK GYÖRGY INTÉZMÉNYVEZETŐ HATÁLYOS: 2014. SZEPTEMBER 1. Tartalom I. Szervezeti

Részletesebben

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és endéglátóipari Szakképző Iskola SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések, az SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Tudásfa Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34.) fenntartásában lévő. Tudásfa Gimnázium

Tudásfa Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34.) fenntartásában lévő. Tudásfa Gimnázium Tudásfa Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34.) fenntartásában lévő Tudásfa Gimnázium (2310 Szigetszentmiklós, Csonka János u. 5.) OM azonosító száma: 201625 SZERVEZETI

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Lázár Ervin Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 Módosítva: 2014.09.10. Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: PÁL LÁSZLÓNÉ Intézményvezető

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre 4.o. II. Az intézmény alapító okiratában foglaltak

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, hatálya 4 2. Az intézmény alapadatai... 5 3.

Részletesebben

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorlóiskolája Béla Bartók Conservatory of Music, Secondary School

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorlóiskolája Béla Bartók Conservatory of Music, Secondary School Z E N E M Ű V É S Z E T I S ZAK K Ö Z É P I S K O L A É S G I M N Á Z I U M a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorlóiskolája Béla Bartók Conservatory of Music, Secondary School SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2. Az SZMSZ hatálya... 4 2. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 4 2.1. Intézményi azonosítók... 4 2.2.

Részletesebben

Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Sárkányné Kertész Éva igazgató Érvényes: 2015.05.15. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 2. Az intézmény legfontosabb adatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Inczédy György A Nyíregyháza, 2009. november 03. Készítette:. Gazda Sándor Mihály igazgató A nevelőtestület elfogadta: 2009. november 3-án. Jóváhagyta: Nyíregyháza,... Csabai Lászlóné polgármester I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény általános jellemzői 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium telephelyei: 2750

Részletesebben