SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI"

Átírás

1 DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Dél-Balatoni Szakközépiskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 4. oldal Bevezető rendelkezések 5. oldal Az intézmény működési rendje 7. oldal A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 8. oldal A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel 8. oldal A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formái A vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 19. oldal Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 20. oldal A vezetők, valamint az iskolai szülői szervezet / munkaközösség/ közötti kapcsolattartás formája 21. oldal A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 22. oldal A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja. A gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás. 25. oldal Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

3 Dél-Balatoni Szakközépiskola oldal A tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 27. oldal A térítési díj, igazgatási díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 31. oldal A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 31. oldal Az intézményi védő, óvó előírások. Az iskola és kollégium létesítményeinek és helyiségeinek használata 36. oldal Rendkívüli esemény, bombariadó, stb. esetén szükséges teendők 36. oldal A szülői szervezet döntési, egyetértési, véleményezési /véleménynyilvánítási / jogosítványai 37. oldal A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 39. oldal Állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékű idegennyelv-tudást igazoló okirattal rendelkező tanulók tanulmányi kedvezményei 39. oldal A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása 42. oldal A mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 42. oldal A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei. A tankönyvtámogatás megítélésének elvei. 43. oldal A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 44. oldal A tanulók jutalmazásának elvei és formái

4 Dél-Balatoni Szakközépiskola oldal A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 45. oldal Az iskolai könyvtár működési rendje 48. oldal A tankönyvrendelés rendje 48. oldal Az Intézménybe történő felvételről való döntés elvei 49. oldal Az intézményi dokumentumok megtekintési rendje, tájékoztatás, megismertetés rendje 49. oldal Tájékoztatás az ifjúságvédelmi felelős nevéről és a gyermekvédelmi intézmények neveiről 51. oldal Záradék A felnőttoktatás formái, szabályai Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai

5 Dél-Balatoni Szakközépiskola 4 Bevezető rendelkezések 1./ Az intézmény elnevezése: Dél-Balatoni Idegenforgalmi és Közgazdasági Szakközépiskola 2./ A középiskola székhelye: Székesfehérvár, Vértanú u / A középiskola alapításának éve: / Az alapító megnevezése Rockenbauer Felsőoktatási Kft., melynek alapításkori : telephelye Székesfehérvár, Irányi D.u.9. cégbejegyzés száma: ( ) 5./ A középiskola fenntartója és felügyeleti szerve: Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft Székesfehérvár, Koppány u. 2/a 6./ A középiskola jellege: közoktatási intézmény,érettségi utáni szakképző iskola 7./ A középiskola jogállása: mint oktatási intézmény önálló jogi személy, amely vagyonával és költségvetésével részben önállóan gazdálkodik, az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultsága részjogkörű. Az iskola vezetője, az igazgató, aki képviseli az intézményt és az iskola dolgozói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 8./ A középiskola feladata: nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai elméleti és gyakorlati oktatás, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű elméleti és gyakorlati felnőttoktatás, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi elhelyezése, kollégiumi szolgáltatás a felnőttoktatásban résztvevőknek és kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli hasznosítása valamint diáksport. 9./ A középiskola gazdálkodási szempontból részben önálló, az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultsága részjogkörű. 10./ A középiskola a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. 11./ A középiskola a rendelkezésre álló helyiségeket, így a tantermeket, stb. egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja, feltéve, hogy a bérbeadás az iskolát alaptevékenysége ellátásban nem akadályozza.

6 Dél-Balatoni Szakközépiskola 5 12./ A középiskola nevelőtestülete az Alapító Okiratban nem szabályozott, a működésre vonatkozó rendelkezéseket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg. 13./ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Dél-Balatoni Szakközépiskola nevelőtestülete megalkotja a szervezeti és működési szabályzatát. A szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa a szakközépiskola működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének,pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató - munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést. a tanulóval szemben fegyelmező intézkedésre, illetőleg fegyelmi eljárás lefolytatása után fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség. a szülőt vagy más nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását s, ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja az illetőt, hogy hagyja el az iskola épületét. Az intézmény működési rendje l./ A tanév rendjét a művelődési miniszter rendelkezése alapján a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 2./ Az épület tanítási napokon 7.00 órától óráig nyitva, de tól csak a szervezett foglalkozások résztvevői tartózkodhatnak benn, a kijelölt foglalkozási helyeken. Más rendezvényeken, illetve foglalkozásokon a nyitva tartás külön utasítás szerint. 3./ A tanítás 8.30 órakor kezdődik. Az elméleti órák időtartama 2x 45 perc. Az órák között 15 perces szüneteket tartunk.

7 Dél-Balatoni Szakközépiskola 6 4./ A tanórán kívüli foglalkozások kor kezdődnek. Tanórán kívüli foglalkozás szervezésére a 7-8. órában akkor kerülhet sor, ha a tanulóknak tanórai /órarendi/ foglalkozásuk nincs. 5./ Az igazgató és a helyettes napi munkabeosztását úgy kell elkészíteni, hogy a munkaidő megkezdésétől a befejezéséig egyikük mindig az iskolában tartózkodjék. Az igazgató 7,00-tól 15,00-ig az iskolában tartózkodik. Távolléte esetén a helyettesítési rend szerinti a munkabeosztás. 6./A heti tanítás rendjét az órarend rögzíti. A megtartott órákat sorszámmal ellátva a megfelelő naplóban /osztály, szakköri, fakultatív foglalkozás/ vezeti a szaktanár. A tanítási napokat az osztályfőnök sorszámozza. A tanítás nélküli munkanapokat, valamint a nem szakszerűen helyettesített órákat, ügyeleti munkaórákat nem sorszámozzuk. 7/ A tanítási óra védelme mindenkinek kötelessége! A tanítási órát nem lehet zavarni! 8./ A tanulók viselkedését a Házirend szabályozza. 9. / az iskolai tanács létrehozásának és működésének szabályai: A tagjai tisztségüknél fogva kerülnek az tanácsba. Ennek tagjai: igazgató A fenntartó képviselője A DÖK vezetője Az iskolai tanács az intézmény életének egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A tanács rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet. A tanács üléseit az igazgató hívja össze, készíti elő és vezeti. A tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 1./ A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése két szinten történik. a/ Az igazgató és az igazgatóhelyettes belső ellenőrzése. b/ A szakmai munkaközösségek, munkaközösség- vezetők ellenőrzése. 2./ Mindkettőnek a pedagógiai munka, a szakmai munka hatékonyságát, eredményességét kell vizsgálnia. A pedagógusok módszereiket az oktatási törvény, a tantervi követelmények kereteinek megfelelően szabadon választhatják meg. 3./ Az iskolavezetés belső ellenőrzési tervet készít. Az ellenőrzési tervben a felelősöket megjelöli. 4./ A szakmai munkaközösségek minden tanév elején munkaterveikben rögzítik az ellenőrzés módját és formáit. A tanév végén a szakmai munkaközösség vezetője értékelést készít a munkaközösség, a munkaközösségi tagok munkájáról. A szakmai

8 Dél-Balatoni Szakközépiskola 7 minősítést a munkaközösség tagjaival megbeszéli, s ez után terjeszti a tanévzáró tantestületi értekezlet elé. 5./ Az igazgató, az igazgatóhelyettesek a szakmai munkaközösségi értekezleteken részt vesznek, s azokon közösen áttekintik a tárgy szakmai, szakmai-pedagógiai helyzetét, a fejlesztés lehetőségeit, feladatait. Ha szükséges, javaslatot dolgoznak ki a további feladatok megoldására. A területek felosztása a vezetők között: - Az igazgató az osztályfőnöki munkaközösség, - az igazgatóhelyettes a német és angol nyelvi munkaközösségek, a szakmai munkaközösségek munkáját segíti, ellenőrzi 6./ Az igazgató, igazgatóhelyettes ellenőrzésének formái, módszerei: a./ óralátogatások: - az igazgató, igazgatóhelyettes, - tanév elején elkészített - az adott tanévre vonatkozó óralátogatási terv szerint végzik, - az óralátogatási tervtől való eltérést az aktuálisan jelentkező problémák, feladatok indokolhatják. - az óralátogatásokról feljegyzést kell készíteni, a tapasztalatokat az illetékes tanárokkal meg kell beszélni. Az óralátogatási tapasztalatok egyik eleme a tanári munka átfogó értékelésének. b./ A munkaközösségek szakmai megbeszélésein való részvétel: Az igazgató, igazgatóhelyettes, a 4. pontban foglaltaknak megfelelően vesznek részt a munkaközösségi megbeszéléseken, amelyeket felhasználnak arra, hogy tapasztalatokat szerezzenek a munkaközösség munkájáról, és ugyanakkor értékelést adjanak az addig végzett tevékenységről. c./ Az oktató-nevelő munkával kapcsolatos dokumentumok megtekintése, ellenőrzése. /Tanmenetek, dolgozatok, haladási naplók, osztályozó naplók, munkatervek/ A belső ellenőrzésről feljegyzés készül. Az értékelést a félévi, illetve év végi értekezleten a tantestülettel is meg kell ismertetni!

9 Dél-Balatoni Szakközépiskola 8 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel 1. Idegen személy az iskolában csak engedéllyel tartózkodhat. 2. A hivatalos látogatókat, vendégeket az ügyeletes tanuló az igazgatói irodába kíséri. / A portás a látogató érkezését telefonon jelzi az igazgatónak, vagy a titkárságnak. / 3. Ha az intézmény egy dolgozójához látogató, vagy vendég érkezik, akkor a dolgozó köteles a benntartózkodás ideje alatti tevékenységéért felelősséget vállalni. 4. A portás senkit sem engedhet be az intézménybe addig, amíg nem jelentkezik az a dolgozó, akihez érkezett az idegen személy. 5. Tanulók látogatót kivételes esetekben a porta előtti aula részben fogadhatnak. 6. Ha az idegen személy el kívánja hagyni az intézményt, a porta előtti ajtóig kíséri, akihez érkezett. 7. Iskolai rendezvények, ünnepségek alkalmaira tanári ügyeletet szervezünk. A beléptetésért a mindenkori ügyeletes tanár a felelős. 8. Reggel 7 órától csak a porta melletti bejárati ajtót tartjuk nyitva. A többi ajtó kulcsa a portán található olyan helyen, hogy szükség esetén a legrövidebb idő alatt ki lehessen nyitni azokat. A bejáratoknál jelenleg diákügyelet van / két fő a földszinten, egy fő az első emeleten /. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formái A vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje l./ Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató munkáját igazgatóhelyettesek segítik. 2./ Az igazgató dönt és felelős az iskola működésével, a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal az iskola valamely közösségének vagy más szervnek a hatáskörébe. 3./ Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az alábbi vezető beosztású dolgozók : Igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető 4./ Az iskolát az igazgató képviseli. E jogkörét esetenként, illetve kivételes helyzetben átruházhatja helyetteseire, a kollégiumvezető-helyettesre, vagy a tantestület valamely tagjára. 5./ Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Az igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet.

10 Dél-Balatoni Szakközépiskola 9 6./ Az igazgatóhelyettes és a többi vezető beosztású dolgozó munkájukat munkaköri leírások, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 7./ Az igazgatóhelyettes az igazgató távollétében teljes jogú helyettesei az igazgatónak, kivéve a személyi kérdéseket és a tanulói jogviszony létesítését, illetve megszüntetését. 8./ Az igazgatóság rendszeresen, hetente tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. 9./ Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető a munkaközösségek vezetői, a diákokat érintő kérdéseknél a diákönkormányzat vezetője. Az iskolavezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége évente négyszer az éves munkatervben rögzített feladatokhoz kapcsolódóan tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésekről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskolavezetőség alapvető feladata a döntések előkészítése, amelyeket az igazgató más fórumok elé terjeszt, vagy saját hatáskörében hoz meg. Javaslatait, állásfoglalását vita során, többségi szavazattal alakítja ki. Az iskolavezetőség tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint külön megbízás alapján ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az intézmény szervezeti egységei szoros kapcsolatban állnak egymással. A kollégium és az iskola közötti kapcsolattartást az intézmény igazgatója folyamatosan ellenőrzi. A kapcsolattartás úgy történik, hogy a kollégiumvezető-helyettes heti rendszerességgel ill. ha szükséges, vagy azt konkrét esemény indokolja, szükség szerint ülést tartanak, amelyen az intézmény igazgatója jelen van és tájékoztatják egymást a szervezeti egységek életéről. 10./ Az iskolában folyó munka területeinek megosztása az alábbiak szerint történik: Az igazgató feladatai: Feladatait a fenntartó által készített alábbi munkaköri leírás tartalmazza: I. Jogállása, fontosabb hatáskörei: 1. A Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott, önálló iskola egyszemélyi felelős vezetője, teljes jogkörrel képviseli intézményét külső szervek és a fenntartó felé.

11 Dél-Balatoni Szakközépiskola Felelősségét a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX.tv a határozza meg. Ennek megfelelően felelős: az intézménye szakszerű, törvényes működéséért, a fenntartó által biztosított pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja intézménye közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan kérdésben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felel az iskola pedagógiai munkájáért, a pedagógiai programban megfogalmazottak végrehajtásáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért, a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók, gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Rendkívüli szünetet rendelhet el rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, melyhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését. 3. Feladatainak ellátását átruházhatja vezetőtársa(i)ra, melyet a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíteni kell. Ennek érdekében: gondoskodik az iskola vezető szervezetének létrehozásáról, annak működéséről, munkamegosztásáról. II. A pedagógiai munka irányításának feladatai: 1. Elsődleges feladata az iskola pedagógiai irányítása, a nevelőtestület vezetése. Ennek érdekében: gondoskodik a pedagógiai programban meghatározottak végrehajtásáról, ellenőrzéséről. 2. Vezetőtársa(i) bevonásával ellenőrzi a nevelő-oktató munka minőségét, hatékonyságát, évente ellenőrzési tervet készít. 3. Lehetőséget biztosít a nevelőtestület tagjainak a minél szélesebb körű szakmai autonómia gyakorlására. 4. Személyes példamutatással tevékenyen részt vesz az egységes és következetes nevelési követelmények és eljárások, a példamutató tanár-diák viszony kialakításában. 5. A vizsgaszabályzatok betartásával szervezi a- szakmai vizsgákat. III. Tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenysége:

12 Dél-Balatoni Szakközépiskola Vezetőtársai bevonásával, a jogszabályi előírások és a fenntartó utasításának betartásával elkészíti a tantárgyfelosztást és órarendet, melyeket egyeztetés céljából bemutat a fenntartónak. Felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyvében rögzített éves túlóraszám betartásáért. A tantárgyfelosztás igazgatóra vonatkozó részét a fenntartó hagyja jóvá. 2. Felelős az éves munka megtervezéséért és megszervezéséért, annak a nevelőtestület által történő értékeléséért (kulturális-, sportesemények, értekezletek, rendezvények). 3. Felelős a beiskolázási feladatok tervezéséért, lebonyolításáért. 4. Iskolája érdekeinek szem előtt tartásával elkészíti a pedagógus továbbképzési programot, a beiskolázási tervet. 5. Gondoskodik a nemzeti ünnepek méltó megünnepléséről, az iskolai hagyományok ápolásáról. 6. Segíti és ellenőrzi az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységét, munkáját. IV. Munkáltatói feladatai: A Munka Törvénykönyve, valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. tv. szabályozza. Ennek megfelelőn: 1. Dönt a fenntartó által jóváhagyott álláshelyek betöltéséről. 2. Kinevezi vezetőtársa(i)t és az intézmény dolgozóit. 3. Megbízást ad különböző tisztségek betöltésére (munkaközösség vezető, diákönkormányzatot segítő tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök, stb.) A megbízások előtt beszerzi a fenntartó hozzájárulását az anyagi fedezet biztosítása érdekében. 4. Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. 5. Elkészíti a közalkalmazottak besorolását, figyelemmel kíséri az előmeneteli rendszert, gondoskodik a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetéséről. 6. Szükség szerint elkészíti a közalkalmazottak minősítését. 7. Dönt az alkalmazotti közösség erkölcsi és anyagi elismeréséről. 8. A jogszabályi előírások figyelembe vételével ütemezi az éves szabadságokat, elkészíti a szabadságolási tervet. 9. Gondoskodik a téli, tavaszi és nyári szünetek alatti ügyeletről. 10.Megszervezi az iskola munkarendjét, azt rendszeresen figyelemmel kíséri. V. Pénzügyi és gazdálkodási feladatok: a költségvetésről szóló törvény, az államháztartási törvény, ezek végrehajtási utasításai, valamint a fenntartó költségvetési rendeletében meghatározottak alapján. 1. A fenntartó által jóváhagyott Pedagógiai Programok alapján tervezi az éves költségvetést. 2. Ellátja a részben önálló gazdálkodási feladatokat.

13 Dél-Balatoni Szakközépiskola A költségvetésben meghatározott keretek között biztosítja az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit. 4. A munkaszerződések megkötése, módosítása előtt egyeztet a fenntartóval a többletjuttatások fedezete érdekében. 5. Törekszik az intézmény saját bevételének növelésére, ennek érdekében menedzseli intézményét. 6. Felel az intézmény vagyonának megóvásáért. 7. Elkészíti és betartja a gazdálkodással és vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályzatokat. 8. Pályázatok készítésével segíti az intézmény szakmai fejlesztését. VI. Tanügy igazgatási feladatok: a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. tv. alapján 1. Elsősorban dönt a tanulói jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatban. 2. Intézkedik a tanulói fegyelmi ügyekben. 3. Tervezi, szervezi a felvételi eljárást, beiratkozást. 4. Gondoskodik a félévi értesítő és év végi bizonyítvány kiosztásáról. VII. Kapcsolattartás 1. Kapcsolatot tart a Szülői szervezet, a Diákönkormányzat, valamint a szakszervezet(ek) vezetőivel, javaslattételi, véleményezési és egyetértési joguk gyakorlásában segíti őket, döntései meghozatala előtt - a hatáskörükbe tartozó ügyekben - kikéri véleményüket. 2. A Diákönkormányzat részére biztosítja a működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, valamint a költségvetésben rögzített támogatást. 3. Tanévenként tájékoztatja a szülőket, a Diákönkormányzatot a Pedagógiai Program teljesítéséről, az iskola nevelési-oktatási tevékenységének, feladatainak végrehajtásáról. 4. Rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval. Adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeit a jogszabályokban és a fenntartó utasításaiban meghatározott módon, határidőre, pontosan és felelősséggel teljesíti. VIII. Adminisztratív szervezési feladatok 1. Gondoskodik a tanulói nyilvántartás naprakészségéről. 2. Elkészíti az intézmény működését segítő helyi dokumentumokat, szabályzatokat. Gondoskodik azok hozzáférhetőségéről. 3. Figyelemmel kíséri az intézmény adminisztratív teendőit, ügyiratkezelését, nyilvántartások, naplók vezetését, baleseti jegyzőkönyvek megküldését. 4. Gondoskodik az iskolai dokumentáció megőrzéséről, selejtezéséről. IX. Vagyonvédelmi feladatok 1. Gondoskodik a tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról és betartatásáról, a szabályzatok elkészítéséről. 2. Előkészíti és megszervezi a leltározást, selejtezést. 3. Gondoskodik az épület és egyéb vagyontárgyak védelméről.

14 Dél-Balatoni Szakközépiskola 13 X. Egyéb kötelezettségek 1. A megye oktatási és kulturális rendezvényein képviseli intézményét vagy képviseletéről gondoskodik. 2. Nemzeti ünnepeinken, jelentős eseményeken gondoskodik a tanulói képviseletről. 3. Munkakörébe tartozik minden olyan feladat, mely iskolája vagy a város oktatásügyének érdekében munkáltatója - külön díjazás nélkül - megbízza. XI. Feladatait - alapvetően - a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII.tv., a Közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX.tv., a Szakképzésről szóló, többször módosított évi LXXVI.tv., a mindenkori költségvetésről szóló tv., a tv.-ek végrehajtási utasításai, miniszteri rendeletek, szakmai vizsgaszabályzatok, valamint a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. rendeletei és határozatai szabják meg. Igazgatóhelyettes feladatai: 1.Közreműködik a pedagógiai programban meghatározottak végrehajtásában, ellenőrzésében. 2. Közreműködik az éves munka megtervezésénél, megszervezésénél, s annak a nevelőtestület által történő értékelésénél. 3. Személyes példamutatással tevékenyen részt vesz az egységes és következetes nevelési követelmények és eljárások, a példamutató tanár-diák viszony kialakításában. 4. Közreműködik a nevelő-oktató munka ellenőrzésénél, hatékonyságának vizsgálatánál. 5. A jogszabályi előírások és a fenntartói utasítások betartásával közreműködik a tantárgyfelosztás elkészítésénél. 6. A tanórák beosztásának elkészítése, az órarendkészítés, az órák tantermi elhelyezése. Az órarend és a teremvándorlási rend egész évben történő gondozása. (évközi órarend változások elkészítése) 7. Túlórák kijelölése, elszámolása. 8. Az állandó helyettesítések feltüntetése az órarendben. Helyettesítések szervezése. 9. Korrepetálások, előkészítő foglalkozások, szakkörök szervezése, elszámolása 10. Közreműködik a szervezési feladatok megoldásában, szervezi az egészségügyi ellátással kapcsolatos teendőket. 11. Az osztályfőnöki munka segítése, kapcsolattartás külső előadókkal. 12. Közreműködés az iskolai statisztikák elkészítésénél, a törzskönyv vezetésében. 13. Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok irányítása. 14.Iskolai ünnepélyek, rendezvények szervezésének irányítása, tervezése. 15.Tankönyvsegély szétosztása, tartós tankönyvek beszerzésének irányítása.

15 Dél-Balatoni Szakközépiskola Felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyvében rögzített éves túlóraszám betartásáért. 17.Szakmai munkaközösség irányítása. 18.Felelős a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért. 19.A vizsgaszabályzatok betartásával közreműködik a szakmai vizsgák szervezésénél. Elkészíti a szakmai vizsgák terem- és felügyeleti beosztását. 20.A C típ. középfokú nyelvvizsga bizonyítványok begyűjtése, idegen nyelvből a nyelvi órák látogatása alóli felmentések intézése. 21.A vizsgákra felügyelő tanárok szervezése. 22.Szervezi a beiskolázási feladatokat. 23.Tervezi, szervezi a beiratkozást. 24.Pályázatok készítésével segíti az intézmény szakmai fejlesztését. 25.Gondoskodik a tanulói nyilvántartás naprakészségéről. 26.Figyelemmel kíséri az intézmény adminisztratív teendőit, ügyiratkezelését, nyilvántartások, naplók vezetését, baleseti jegyzőkönyvek megküldését. 27.Az osztály-diákbizottságok munkájának irányítása (IDB felelős tanárral együtt). Az igazgatóhelyettes az igazgatóval közösen felelős azért, hogy az intézkedéseket összehangolják és egyformán képviseljék az iskolát, az iskolai élet minden lényeges ügyéről, eseményéről időben és kölcsönösen tájékoztassák egymást. Az igazgatóhelyettes munkáját az igazgatóval történt előzetes megbeszélés és a személyre szóló munkaköri leírása alapján végzi. Gondoskodik a munkaterületére vonatkozó jogszabályokból, a felügyeleti szervek utasításaiból és intézkedéseiből adódó feladatok végrehajtásáról. A munkamegosztás értelmében ellenőrzi a tanárok adminisztrációs munkáját /naplók, anyakönyvek, bizonyítványok/, továbbá az osztályfőnökök és a munkaközösség-vezetők bevonásával az osztályzatok beírását. A tanítási órákat látogatja. Az irányítása alá tartozó területeken a tanárok közvetlen elöljárója, részt vesz a velük kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátásában, javaslatot tesz jutalmazásukra, kitüntetésükre, béremelésükre. Elkészíti a területére vonatkozó jelentéseket, értékeléseket. A gyakorlati oktatásvezető feladatai 1. Munkáját az igazgatóhelyettessel együttműködve végzi. 2. Irányítja a hatáskörébe utalt szakmai gyakorlati oktatást. 3. Felelős a tanműhelyek szakszerű és törvényes működéséért, a gyakorlati foglalkozások egészséges, biztonságos és esztétikus feltételeinek biztosításáért, az ésszerű és takarékos anyagfelhasználásért. 4. Kapcsolatot tart az iskola szakképzési tevékenységével összefüggésben a felsőoktatási intézményekkel és a hasonló karakterű intézményekkel. 5. Irányítja és szervezi a gyakorlati oktatást vezető tanárok továbbképzését. 6. Új szakképző évfolyam indítását előkészíti.

16 Dél-Balatoni Szakközépiskola Figyelemmel kíséri a szakképzéssel és szakképesítéssel kapcsolatos jogszabályokat, azok változásait és a szakirodalmat. 8. Ellenőrzi a napi gyakorlati foglalkozásokat. 9. Felelős a szalmai -képesítő vizsgák előkészítéséért, lebonyolításáért. 10. Irányítja a tanműhelyek műszaki fejlesztését, a korszerű technológiák oktatási feltételeinek megteremtését. 11. Szervezi és irányítja a tanműhelyek és gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatónevelő munkáját, az iskolai szintű szakmai gyakorlati versenyeket. 12. Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, azok megvalósításához segítséget nyújt. Gondoskodik a versenyeken továbbjutók felkészítéséről, további versenyzésük feltételeinek biztosításáról, az elért eredmények rögzítéséről. 13. Irányítja az iskolai kiállítások szervezését. 14. Gondoskodik a tanulók gyakorlati képzőhelyeiről, ellenőrzi a tanulókat a helyszíneken. 15. Irányítja a taniroda munka és tűzvédelmi tevékenységét. 16. Javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására. 17. Közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kialakításában. 18. Ellenőrzi és jóváhagyja a munkaterveket, felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást, ellenőrzi az adminisztrációt. 19. Elkészíti a tanév közbeni és tanév végi értékeléseket, statisztikákat. 20. Szervezi a nyári gyakorlatokat. 21. Közreműködik a havi emlékeztetők összeállításában. A nevelők szakmai munkaközösségei: A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A munkaközösség vezetők megbízása 5 évre szól. A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola vezetésének munkáját. részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében, tartalmi és módszertani korszerűsítésében. egységes követelményrendszert alakítanak ki, folyamatosan mérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét. részt vesznek pályázatok, tanulmányi versenyek szervezésében, lebonyolításában. szervezik a pedagógus továbbképzéseket, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez. az iskolavezetés kérésére felmérő tételsorokat állítanak össze, ezeket értékelik. javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására. segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját. javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösség-vezető személyére. segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez.

17 Dél-Balatoni Szakközépiskola 16 a szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított tanévre szóló munkatervek szerint tevékenykednek. a szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. a munkaközösségek vezetőit a munkaközösségek tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg. Az iskolai munkaközösség-vezetők feladatai: A szakmai munkaközösség-vezetők képviselik a munkaközösséget. A munkaközösség tagjainak segítségével éves munkatervet készítenek. Előkészítő munkát végeznek a tantárgyi-tanulmányi versenyek érdekében, gondoskodnak a nevezések határidőben történő leadásáról és segítséget nyújtanak a háziversenyek lebonyolításában. Tehetséges tanulókkal kiemelten foglalkoznak. Segítséget és útmutatást adnak a pályakezdő tanároknak, módszertani megbeszéléseket tartanak. Óralátogatásokat szerveznek és végeznek. Közreműködnek a szakszerű helyettesítések megoldásában. Kapcsolatot tartanak a szaktanácsadókkal. Elősegítik a munkaközösségek tagjainak szakmai továbbképzését. Véleményezik a munkaközösségek tagjainak munkáját, melynek alapján javaslatot tesznek jutalmazásra, béremelésre, kitüntetésre. Segítik a tanmenetek határidőre történő összeállítását Figyelemmel kísérik a tantervek teljesítését! Javaslatokat tesznek az oktatási eszközök fejlesztésére és szorgalmazzák azok időbeni beszerzését. Figyelemmel kísérik a meglévő oktatási eszközök hasznosítását, gondoskodnak - a munkaközösség többi tagjával együtt - azok védelméről és besegítenek a leltározási munkákba. A munkaközösség bevonásával javaslatot tesz a tankönyvrendelésre. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár feladatai: Az iskola jelentős szerepet tölt be a gyermek- és ifjúságvédelem megelőző szakaszában a veszélyeztetettség észlelésében és felderítésében, valamint az okok megszüntetésére irányuló visszajelzésben. A megelőző gyermekvédelem a "problémás" gyermekre vonatkozó differenciált nevelőmunkát, a rászorultságnak megfelelő szociális gondoskodást, valamint a gyermek védelme érdekében a szülő támogatását, illetve figyelmeztetését célzó hatósági intézkedés kezdeményezését foglalja magába. az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzé teszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények /pl. gyermekjóléti szolgálat,

18 Dél-Balatoni Szakközépiskola 17 nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb/ címét, illetve telefonszámát az osztályfőnökökkel kapcsolatot tart és velük együttműködve szervezi a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. a pedagógusok, szülők, vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál a veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét együttműködik a szülői munkaközösséggel, elősegítve ezzel a kétirányú kapcsolattartást ( iskola család ) közvetítő szerepet lát el a szülők és az iskola között ( nézeteltérések, szülők iskolával való konfliktusa esetén ) figyelemmel kíséri a veszélyeztetett helyzetű tanulók fejlődését, szociális helyzetét közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken a szociális segélyért folyamodó pályázatok kedvező elbírálásához javaslatával, véleményezésével hozzájárul szükség esetén családfejlesztő, értékformáló munkát folytat életvezetés, gyermeknevelés, kapcsolatok, együttműködés fejlesztése terén a félévi és év végi tantestületi értekezleten tájékoztatást ad a gyermek- és ifjúságvédelmi munkáról. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen: - a gyermekbántalmazás félelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot - a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében - az iskola nevelési programja a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében segíti egészségnevelési, ennek részeként kábítószerellenes program kidolgozását, figyelemmel kíséri végrehajtását; szükség esetén intézkedést kezdeményez az iskola igazgatójánál, tájékoztatást nyújt a tanulók, szülők és a pedagógusok részére A tűz- és munkavédelmi felelős feladatai:

19 Dél-Balatoni Szakközépiskola 18 - Az igazgató megbízása alapján szervezi az iskola tűz- és munkavédelmi feladatainak megoldását. - Elkészíti a tűz- és munkavédelmi szabályzatokat, a megjelenő újabb rendeletek értelmében gondoskodik arról, hogy a szabályzatok időszerűek legyenek. - Megszervezi a tűz- és munkavédelmi bejárásokat, gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről, a feladatok végrehajtását ellenőrzi. - A tanulói, tanári és technikai dolgozók tanév eleji munkavédelmi- tűzvédelmi oktatásának megszervezéséről gondoskodik. - A tűz- és munkavédelmi részfeladatok lebontásában a témáért felelős igazgatóhelyettesnek segítséget nyújt. - A rendeletek által meghatározott jelentéseket határidőre összeállítja, a balesetei jegyzőkönyvek elkészítéséről, pontos vezetéséről gondoskodik. - Ha balesetveszélyt, tűzvédelemmel kapcsolatos gondot észlel, intézkedik. Amennyiben a feladatot nem tudja megoldani, az igazgatónak jelenti a problémát. - A munkavédelmi vizsgára kötelezett dolgozók részére az intézeti vizsgáztatást megszervezi. - A tűzvédelmi megbízott köteles részt venni a vonatkozó jogszabályban /1996. évi XXXI. Tv. 22../ előírt tanfolyamon. - Köteles figyelemmel kísérni a tűzvédelmi szabályok előírások megtartását, ezen belül: 1. a dohányzó helyekre vonatkozó táblák kifüggesztését, a rendelkezések betartását; 2. a tűzoltó készülékek minőségi és ellenőrzési jegyének meglétét és érvényességét; 3. a helyiségek tűzvédelmi utasításának megfelelőségét; 4. hiányosságok esetén intézkedést kérni az intézmény vezetőjétől; - Gondoskodik a tűzvédelmi riadótervről, annak megismertetéséről. A riadótervnek megfelelően, annak begyakorlása érdekében levonulási gyakorlatot szervez. - Köteles részt venni a működési területén tartott tűzvédelmi hatósági szemlén, ellenőrzésen, tűzvizsgálati eljáráson, biztosítani a szemle, ellenőrzés feltételét. Felelős a hatáskörébe tartozó hiányosságok megszüntetéséért. - Tűz esetén, a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a személyek eltávolítását, az éghető anyagok mentését. - Felelős az irányítása alá tartozó területen: 1./ a tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért, a dohányzóhely kijelöléséért, 2./ hogy a munkavégzés során a közlekedési út, ajtóhoz, ablakhoz, a tűzoltó-felszereléshez vezető út szabad legyen, 3./ az éghető folyadékból a munkahelyen csak az utasításban engedélyezett mennyiség kerüljön tárolásra,

20 Dél-Balatoni Szakközépiskola 19 4./ a tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök hiánytalan meglétéért, épségéért, megőrzéséért, hozzáférhetőségéért, a tűzvédelmi figyelmeztető, jelző, tiltó táblák, feliratok, propaganda anyagok elhelyezéséért, 5./ a tűzvédelmi szabályzat, körlevelek, egyéb rendelkezések mindenkor hozzáférhető helyen legyenek, és az ellenőrző személy kérésére azok átadásra kerüljenek, 6./ TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉSI NAPLÓ-t köteles a munkahelyen tartani, ellenőrzés esetén azt az ellenőrzésre jogosult személynek átadni. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről a nevelőtestületet tájékoztatni kell! Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 1. Az igazgatót távollétében / akadályoztatása esetén / az igazgatóhelyettes helyettesíti. 2. Amennyiben az igazgatóhelyettes is távol van, a vezetői feladatokat a kollégiumvezető- helyettes látja el. 3. Az iskola körbélyegzőjét az igazgató a név aláíráshoz használja. Távolléte esetén a bélyegző használat a helyettesítés rendje szerinti. Tanulóknak adott iskolalátogatási bizonyítványon, egyetemi-főiskolai továbbtanulási lapon az osztályfőnök aláírása mellé a körbélyegző használható. Az osztályfőnök távollétében iskolalátogatási bizonyítványt a tanuló nyilvántartást vezető is kiadhat, bélyegzőt használhat. A vezetők, valamint az iskolai szülői szervezet /munkaközösség/ közötti kapcsolattartás formája Az iskolában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik.

21 Dél-Balatoni Szakközépiskola 20 Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből elnököt és elnökhelyettest választanak. Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott elnök vagy osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb színtű döntéshozó szerve az iskolai szülői szervezet választmánya. Az iskolai szülői szervezet választmányának munkájában az osztály szülői szervezeteinek elnökei vesznek részt. Az osztály szülői szervezetének elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. Az iskolai szülői szervezet választmánya a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai elnököt és elnökhelyettest. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tartja a kapcsolatot. Az iskolai szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50 %-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülői szervezet választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább egy alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések l./ A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozó. 2./ A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. 3./ A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. 4./ A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

22 Dél-Balatoni Szakközépiskola 21 5./ A nevelőtestület az évi LXXIX. törvény ában megfogalmazott jogkörei közül az alábbi jogokat ruházza át: a/ A tanulók egyes fegyelmi ügyeiben való döntési jogkörét a nevelőtestület annak az osztálynak vagy osztályoknak a nevelőtestületére ruházza át, amelyben vagy amelyekben a fegyelmi vétséget elkövető tanuló vagy tanulók beiratkoztak. b/ Az osztályozó vizsgára bocsátás döntési jogkörét a nevelőtestület annak az osztálynak vagy osztályoknak a nevelőtestületére ruházza át, amelyben vagy amelyekben a tanuló vagy tanulók osztályozó vizsgát tenni kívánnak. c/ A pedagógusok továbbképzésben való részvételével kapcsolatos véleményezési jogkörét a nevelőtestület a szakmai munkaközösség-vezetőkkel kibővített iskolavezetésre ruházza át. d/ A pedagógus álláshelyek pályázati kiírásával összefüggő véleményezési jogkörét a nevelőtestület a szakmai munkaközösség-vezetőkkel kibővített iskolavezetésre ruházza át. 6./ A jogkörök átruházásából adódó feladatok ellátásáról a megbízottak évente egyszer, a tanévzáró tantestületi értekezleten számolnak be a nevelőtestületnek. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja A gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartás 1./ A Dél-Balatoni Szakközépiskola és a fenntartó kapcsolata: A Dél-Balatoni Szakközépiskola fenntartója a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft., mely fenntartó irányítással és ellenőrzéssel kapcsolatos jogait a közoktatási törvény ai alapján gyakorolja. Az intézmény évente egy alkalommal a fenntartó részére beszámolót készít, melyben az éves munkáját értékeli. /Ez a beszámoló általában a tanév végén készül./

23 Dél-Balatoni Szakközépiskola 22 A Dél-Balatoni Szakközépiskola tantárgyfelosztását, munkatervét, órarendjét tájékoztatásul felterjeszti a fenntartónak. Megküldi a félévi és év végi értékelő értekezletek anyagát és jegyzőkönyveit. Az intézmény az iskolai rendezvényekre meghívja a fenntartó képviselőit. /Tanévnyitó tantestületi értekezlet, félévi és év végi értékelő értekezletek, kiállítások, szalagavató, ballagás stb./ A Dél-Balatoni Szakközépiskola folyamatos kapcsolatot tart a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. -val. Az általa szervezett programokról, versenyekről a tantestületet és a tanulóifjúságot tájékoztatja. 4./ A Dél-Balatoni Szakközépiskola és más középfokú oktatási intézmények kapcsolatai: Az iskola vezetése szoros munkakapcsolatot alakított ki Siófok és Székesfehérvár többi középfokú oktatási intézményeivel. Őket rendezvényeire meghívja. Támogatja a régió középiskolái által szervezett tanulmányi és kulturális versenyeket és azokon tanulóival részt vesz. 5./ A Dél-Balatoni Szakközépiskola és a felsőoktatási intézmények kapcsolata: Az intézmény vezetése kiemelt figyelmet szentel felsőfokú intézményekkel való kapcsolattartásra. Ezen belül jól működő kapcsolat alakult ki a Veszprémi Egyetemmel. Ennek keretében a nyelvtanár szakos hallgatók részére igény szerint iskolánk biztosítja a tanítási gyakorlat lehetőségét. A Szolnoki Főiskolával kötött megállapodás alapján akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzést végzünk. 6./ A Dél-Balatoni Szakközépiskola és a régió kulturális intézményeinek a kapcsolata: A városi művelődési házak programjairól a tanulóifjúság folyamatos tájékoztatást kap. A művelődési házak által szervezett versenyeken való tanulói részvételt az iskola szorgalmazza és támogatja. 7/.Az iskola-egészségügyi kapcsolattartás ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való

24 Dél-Balatoni Szakközépiskola 23 Az MKM 16/1998. /IV./8. rendeletének 2. -a szerint a nevelési - oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni az iskola- egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást. Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról a 10. -ában szabályozza a gyermekek, a tanulók jogait és kötelességeit. Az /1/ bekezdés szerint " a tanulónak joga, hogy nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A 11.. /1/ bekezdése alapján a tanuló joga különösen, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A 41.. /5/ bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről., továbbá gondoskodni kell évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről. A népjóléti miniszter az iskola- egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. /IX.3. / NM. rendelete szerint a következőket szabályozzuk. az iskolaorvos a nevelési- oktatási intézményből hozzáirányított tanulót /akut beteget/ elsősegélyben részesíti és további kezelésre a háziorvoshoz irányítja az iskola - egészségügyi orvosi ellátást az iskolaorvossal és a védőnővel együttműködve valósítjuk meg. A éves korosztályt megelőző jellegű az egészségügyi alapellátás keretében szervezett, rendszeres iskola-egészségügyi ellátásban fogjuk részesíteni, kérjük, hogy az iskolaorvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben, szakértőként működjék közre a nevelőtestület munkájában, a tanulók egészségügyi ellátását az orvossal és a védőnővel egyeztetett rend szerint végezzük. A szűrések gyakorlati végzése elsősorban az orvos feladata, a szűrés eredményének megítélése, a további szakellátás igénybevétele az orvos felelőssége. Az osztályfőnök figyelemmel kíséri a tanuló szakorvosi vizsgálaton való részvételét. Iskolánkban a 13. évfolyamos tanulók kötelező egészségügyi szűrővizsgálaton vesznek részt, ahol az iskolaorvos a korrekcióra szoruló tanulókat szakorvosi vizsgálatra utalja be. Az iskolaorvos által beutalt tanulónak - saját érdekében - kötelessége részt venni a szakorvosi vizsgálaton és a leletet visszavinni az iskolaorvosnak. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét biztosítjuk. A tanulók egészségügyi ellátásán kívüli egyéb iskolaegészségügyi feladatokat /környezet - egészségügy, egészségnevelés, pályaválasztási tanácsadás/ az iskolaorvos és a védőnő az oktatási intézmény vezetőjével együttműködve végzi. a védőnőtől igényeljük, hogy nyújtson segítséget a preventív ifjúságvédelmi tevékenység megszervezésében, az egészségvédelemmel, egészséges életmódra neveléssel, családvédelemmel, AIDS - és drog megelőzéssel kapcsolatos kérdésekben.az osztályfőnök ez irányú munkájába kapcsolódjék be. Tevékenyen működjék közre az Egészségvédelmi Nap programjának megszervezésében. Heti egy alkalommal - minden tanév elején meghatározott időpontban - fogadóórát tartson, ahol négyszemközt foglalkozzék a hozzáfordulók testi - lelki problémáival az iskola - egészségügyi, háziorvosi, körzeti védőnői, családvédelmi szolgálatok, valamint Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézetei a

25 Dél-Balatoni Szakközépiskola 24 gyermekek és tanulók egészségvédelme érdekében együttműködnek, és az e feladat ellátásához szükséges adatokról egymást tájékoztatják. Az iskola e tájékoztató munkában részt vesz. 8./ A gyermekjóléti szolgálat és iskolánk kapcsolata. Feladatok Cél: segíteni a gyermekek családban történő fejlődését, növekedését, megelőzni a családból való kiemelést. Prevenciós céllal: a szolgálattal együttműködve figyelemmel kísérjük az iskolánkba járó gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét a veszélyeztetettség megelőzése érdekében észlelő, jelzőrendszert működtetünk a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása után javaslatot teszünk a megoldásra a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a családdal a kapcsolatot felvesszük elősegítjük pedagógiai módszerekkel a családi konfliktusok megoldását tájékoztatjuk a tanulókat a nevelési, egészségügyi, pszichológiai tanácsadáshoz való hozzájutás lehetőségéről felkérésre környezettanulmányt készítünk a gyereket, illetve szülőjét tájékoztatni fogjuk mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával segítjük a kérelem előterjesztését, ill. szükség esetén kezdeményezzük a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a gyermek számára olyan szabadidős programokat szervezünk, melyek enyhítik a családban jelentkező nevelési problémákat, illetve melyek megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna feladatunk az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerése. Ennek keretében figyelemmel kísérjük az iskolába járó gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét, gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét az esetmegbeszélés állandó meghívottjai az érintettek, az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a gyermekjóléti szolgálat felelőse ha a gyermek veszélyeztetettségét a gyermek, ill. szülőjének vagy más hozzátartozójának egészségi állapota vagy fogyatékossága okozza, egészségügyi ellátás biztosítását kezdeményezzük Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok l./ Az iskola feladatai közé tartozik, hogy a tanulókkal megismertesse a Magyar Köztársaság állami ünnepeit, a hozzájuk kötődő történelmi eseményekkel együtt. A Magyar Köztársaság állami ünnepei. március 15, augusztus 20. október 23. közül aug. 20-át nem ünnepeljük iskolai keretek között. a./ Az iskola közintézmény, így a törvény szerint a Magyarország zászlójával állandóan fel van díszítve. A nemzeti ünnepek előtt egy munkanappal az iskola

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola OM 102382 Gyakornoki Szabályzat A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX. törvény, a 2013.

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI EGYETEM EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI EGYETEM EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény hivatalos neve: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. (Az intézmény

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Széchenyi István katolikus Általános Iskola

Széchenyi István katolikus Általános Iskola Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony Szülői Választmányának Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. október 21. napjától I. Általános rendelkezések A Nemzeti köznevelésről

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szülői Szervezet

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szülői Szervezet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szülői Szervezet Bevezető Az 1993. évi LXXIX. törvény 59. (1) (6) bekezdése alapján. A Zichy

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben