ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995.(XII.28.) 1 RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995.(XII.28.) 1 RENDELETE"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995.(XII.28.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996.(IV.30.) 2, A 7/1998.(IV.6.) 3, A 13/1998.(V.29.) 4, A 10/1999.(IV.12.) 5, A 43/2000.(2001. I. 16.) 6, ÉS A 16/2004.(IV.5.) 7 A 36/2005.(IX.14.) 8, 4/2006. (II. 24.) 9, A 25/2006. (V. 26.) 10, AZ 53/2007. (X. 2.) 11, A 42/2009. (IX. 30.) 12, A 18/2010. (IV. 28.) 13, A 24/2011. (VII.11.) 14, AZ 50/2011. (IX. 23.) 15, A 3/2012. (I. 30.) 16 ÉS A 15/2013. (II. 14.) 17 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselôtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a többször módosított évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. -a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 79. (2) bekezdés a) és b) pontjaiban, valamint a 80. (1) bekezdésében foglaltak, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ának végrehajtására figyelemmel továbbá a 9/1995.(VI.1.) ÖK rendelet 72. -ában foglalt felhatalmazásra az alábbi rendeletet alkotja: I. A RENDELET HATÁLYA 1. (1) 18 A rendelet hatálya kiterjed Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévõ, illetve kerülõ a) ingatlan és ingó vagyonra, vagyoni értékû jogokra, b) tagsági jogot megtestesítõ értékpapírokra, kárpótlási jegyekre, valamint közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az önkormányzatot megilletõ egyéb társasági részesedésekre (továbbiakban: portfolió vagyon). (2) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásnak, a bérleti díj megállapításának elveit külön önkormányzati rendelet tartalmazza. Külön önkormányzati rendelet rögzíti az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeit. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a) a kisebbségi önkormányzatok (helyi kisebbségi önkormányzat) vagyon-juttatására; b) a vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontokról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó vásárcsarnokok, piacok és üzletközpontok fenntartására, kezelésére, továbbá az árusítóhelyek, helyiségek és a piac hasznosításával kapcsolatos üzemeltetési feladatokra. 1 Elfogadva: november Elfogadva: április Elfogadva: március Elfogadva: május 6. 5 Elfogadva: március Elfogadva: december Elfogadva: március Elfogadva: augusztus Elfogadva: február Elfogadva: április Elfogadva: szeptember Elfogadva: szeptember Elfogadva: április 28. Hatályos: május 3-ától 14 Elfogadva: jőnius 30. Hatályos: szeptember 1-jétől 15 Elfogadva: szeptember 15. Hatályos: szeptember 24-étől 16 Elfogadva: január 26. Hatályos: február 4-étől 17 Elfogadva: február 14. Hatályos: február 15-étől 18 Módosította: 7/1998. (IV. 6.) Ör. 1.

2 (4) Ezen rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni, a) a hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok megszerzésére és elidegenítésére, valamint a pénzeszközökkel való gazdálkodásra, továbbá az önkormányzatot illetô követelések elengedésére és mérséklésére, ha az Önkormányzat éves költségvetésérôl szóló rendelete, b) közterületek hasznosítása esetén, ha a közterülethasználati hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet eltérôen nem rendelkezik. II. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2. (1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó vagyonból áll. (2) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. (3) 1 A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét az Ötv. (1990. évi LXV. tv.) a vagyontörvény (1991. évi XXXIII. tv.), valamint a Képviselõtestület rendelete állapítja meg. (4) A Képviselôtestület az Önkormányzat vagyonleltárának elfogadásával egyidejûleg nyilvánítja törzsvagyonná az olyan önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó, továbbá portfolió vagyont, amely közvetlenül kötelezô önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 3. (1) Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak a) a helyi közutak és mûtárgyai, c) terek és parkok, d) vizek és víziközmûnek nem minôsülô közcélú vízilétesítmények, e) levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyaga, f) védett természeti területek, g) az erdôk, h) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy a Képviselôtestület rendeletével annak nyilvánít. (2) Az ingatlan forgalomképtelensége megszûnik, amennyiben a külön jogszabály alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban közterületi lejegyzésre kerül sor, illetve a telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak. 4. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak a) a mûemlékek, b) a muzeális gyûjtemények és muzeális emlékek, c) önkormányzati költségvetési szervek használatában lévô vagyon, d) középületek, e) közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévô önkormányzati részesedések, f) sportpályák és sportcélú létesítmények, g) mindazon vagyon, melyet törvény vagy a Képviselôtestület rendeletével annak nyilvánít. 5. Forgalomképes vagyon - ha jogszabály másként nem rendelkezik - mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. A vagyonleltár 6. (1) A vagyonleltár az Önkormányzat tulajdonában - a költségvetési év zárónapján - meglévô vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele értékben és mennyiségben. (2) A vagyonleltárban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelô kötelezett-ségeket is. (3) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint forgalomképes vagyon (nem törzsvagyon) bontásban, az egyes vagyoncsoportokon belül a) az ingatlanokat és a vagyoni értékû jogokat tételesen a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken, vagy értékbecslés esetén a becsült értéken b) az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelônként összesített mérleg szerinti nyilvántartási értéken, c) a portfolió vagyont - ha jogszabály eltérôen nem rendelkezik - tételesen és névértéken, 1 Módosította: 7/1998. (IV. 6.) Ör. 2. 2

3 d) a kárpótlási jegyek értékét címletértéken veszi számba. (4) A forgalomképes vagyonnál külön-külön kell számba venni a stratégiai és az üzleti vagyoni körbe tartozó vagyont. A forgalomképes vagyontárgyak minôsítését a Vagyongazdálkodási Irányelvek keretében kell elkészíteni, illetve felülvizsgálni. (5) Stratégiai forgalomképes vagyonnak minôsül az a vagyon, mely az Önkormányzat számára a közszolgáltatás ellátása, várospolitikai és hosszabb távú üzletpolitikai okból nélkülözhetetlen, kiemelkedô jelentôségû, és hasznosítása erre tekintettel történhet. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott vagyonon felüli forgalomképes vagyon üzleti vagyonnak minôsül. (7) A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) csatolva a Képviselôtestületnek kell bemutatni. (8) A vagyonleltár tartalmi adatait, valamint a szerkesztésnél követendô eljárás szabályait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (9) 1 Az éves zárszámadási rendelethez csatolt vagyonkimutatást a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. -a alapján kell elkészíteni és a zárszámadási rendelettel egyidőben, annak mellékleteként a Képviselőtestület elé terjeszteni. A zárszámadási rendelethez csatolt vagyonkimutatás elkészítésénél a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeket kell figyelembe venni. 7. A vagyonleltár alapját képezô nyilvántartás elkészítéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a folyamatos adatszolgáltatásért, a nyilvántartás állományának a felfektetéséért és folyamatos vezetéséért, valamint a vagyonleltár összeállításáért, az ingatlanok esetében a vagyonkataszterben szereplô adatok egyezôségéért a Jegyzô felel, a Képviselôtestület részére történô bemutatásáról a Polgármester gondoskodik. III. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI Az önkormányzati vagyon hasznosítása 8. (1) Az Önkormányzati vagyon hasznosításának célja az Önkormányzat kötelezô és önként vállalt feladatainak a hatékony ellátása. (2) A rendelet alkalmazásában a hasznosítás különösen az egyes vagyontárgyak használata, bérbe vagy haszonbérletbe adása, illetve a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése. (3) A hasznosítás az Önkormányzat kötelezô feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. (4) 2 (5) 3 A kerületi szabályozási terv, az övezetátsorolási kérelmek, továbbá külterületeknek a belterületbe való bevonására vonatkozó döntések jóváhagyása előtt vizsgálni kell azok megvalósításának az Önkormányzat gazdálkodására gyakorolt következményeit. E célból a Képviselőtestülethez történő benyújtás előtt azokat a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak, illetve ha az Önkormányzat valamely vagyonát, illetve vagyonának funkció változásait érinti a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság mellett a hatáskörrel felruházott aktuális bizottságnak is meg kell küldeni véleményezés céljából. 9. (1) Az Önkormányzatot - az Ötv-ben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A tulajdonosi jogokat a Képviselôtestület, illetve átruházott hatáskörben a polgármester és a Képviselôtestület bizottságai gyakorolják. 9/A. 4 (1) A piaci alapon értékesítésre kerülő üres lakások, üres és elővásárlási joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a telekingatlanok elidegenítésekor a vevő szerződéskötési díjat fizet. (2) A szerződéskötési díj tartalmazza a) a mindenkori értékbecslés díját és b) a mindenkori e-hiteles tulajdoni lap lekérdésének díját és c) a mindenkori földhivatali eljárás díját, valamint d) az ügyvédi munkadíj 1. melléklet szerint számított összegét. 1 Beiktatta: 25/2006. (V. 26.) Ör Hatályon kívül helyezte: 13/1998. (V. 29.) Ör Módosította: 4/2006. (II. 24.) Ör Beiktatta: 3/2012. (I. 30.) Ör. 1. (1) bekezdés. Hatályos: február 4-étől 3

4 A Vagyongazdálkodás Irányelvei 10. (1) A Képviselôtestület az éves költségvetésrôl szóló rendelet megalkotásáig minden évben határozatot hoz a Vagyongazdálkodás Irányelveirôl. A Vagyongazdálkodás Irányelveirôl hozott határozatot az éves költségvetési rendeletben figyelembe kell venni. (2) A Vagyongazdálkodás Irányelvei tartalmazzák az Önkormányzat vagyonának kezelésére, hasznosítására, értékesítésére, gyarapítására vonatkozó aktuális célkitûzéseket. (3) A Vagyongazdálkodás Irányelvei a (2) bekezdésben megjelölteknek megfelelôen tartalmazzák: a) a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyonelemek körét a jelen rendelet szabályainak megfelelô bontásban, megjelölve kategóriánként a lehetséges és indokolt kezelés, hasznosítás, értékesítés célját; b) az adott évben a lakáselidegenítésekkel kapcsolatban követendô legfontosabb célokat, módszereket, figyelembe véve a külön jogszabályban elõírt kötelezettségeket, c) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, földterületek, telkek és a külterületi mezôgazdasági rendeltetésû termôföldek bérleti díjának a tárgyévi felülvizsgálatára vonatkozó elveket, figyelembe véve az 1. (2) bekezdésében foglaltakat. d) a forgalomképes vagyon körébe tartozó azon - stratégiai vagyonelemeket, melyek értékesítése, hasznosítása az adott évben lebonyolítandó, megjelölve azt, hogy a vagyon hasznosítása, értékesítése, mely különös érdekeket - így pl. városképvédelmi, környezetvédelmi szempontokat is - figyelembe véve történhet meg, - üzleti vagyonelemeknek az adott évben elidegeníthetô értékét, illetve azt a bevé-telt, amelyre az adott évben az Önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érdekében várhatóan igényt tart ideértve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos döntéseket is, - vagyoni kört, melynek - a hatáskörrel rendelkezô szerv döntésével - üzleti, illetve stratégiai vagyonná történô át-, illetve visszaminôsítése az adott évben indokolt. (4) 1 A Képviselőtestület, az éves Vagyongazdálkodás irányelvben meghatározza azoknak az üzleti vagyonelemeknek (elsősorban ingatlanoknak) a körét, amelyeknek az adott évben történő értékesítésével egyetért. Az értékesítésre ily módon kijelölt vagyonelemek értékesítési feltételeit a lista összeállítása során tisztázni kell, így különösen a jogi és a városrendezési feltételeket. A lista összeállításáért és az értékesíthetőség feltételeinek a vizsgálatáért az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. felelős. (5) A Vagyongazdálkodás Irányelveiben foglalt elôírások kötelezôek a Képviselôtestület szerveire, továbbá a Képviselôtestület szerveinek nem minõsülô önkormányzati vagyonkezelô szervekre szerzôdéses jogviszony alapján. 10/A. 2 (1) Önkormányzati tulajdonban lévő a termőföldről szóló évi LV. törvényben (továbbiakban Ftv.) meghatározott külterületi termőföld, továbbá az Ftv. hatálybalépéséig zártkertinek minősült ingatlan haszonbérleti szerződés útján hasznosítható. (2) Haszonbérleti jogviszony csak határozott időre, legfeljebb 3 évi időtartamra jöhet létre, mely jogviszony annak lejárta előtt további 3 évvel meghosszabbítható. (3) Egy helyrajzi számon felvett ingatlan több haszonbérlőnek földrészletenként is haszonbérbe adható. A haszonbérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy bérbeadó jogosult a szerződést a gazdasági év végére 3 hónapi felmondási idővel megszüntetni, amennyiben az ingatlanra településrendezési célból vagy egyéb önkormányzati érdekből szüksége van. (4) Haszonbérleti jogviszony létesítéséhez amennyiben a képviselő-testület határozatával másként nem rendelkezik - pályázati eljárás nem szükséges, azonban a külön jogszabályban meghatározott előhaszonbérleti jogosultságot, valamint a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási rendet figyelembe kell venni. (5) A haszonbérlő a termőföld haszonbérleti jogának megszerzésekor az éves haszonbérleti díj háromszorosának megfelelő összegű megszerzési díjat köteles fizetni. (6) A fizetendő éves haszonbérleti díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza. (7) A haszonbérleti díj évente legalább a KSH által hivatalosan közzétett, előző évi átlagos fogyasztói árindex (infláció) mértékének megfelelő összeggel növelhető a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával. (8) A haszonbérleti díjat évente egyösszegben kell megfizetni. A haszonbérleti díj első éves díja a haszonbérleti jogviszony létesítésével, a szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. A további évekre a 1 Módosította: 24/2011. (VII.11.) Ör. 1. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 2 Beiktatta: 15/2013. (II. 14.) Ör. 1. 4

5 haszonbérleti díjat minden tárgyév január 31-ig kell teljesíteni. A haszonbérleti díj megfizetése mellett a haszonbérlőt terheli a földhasználattal kapcsolatos valamennyi költség. (9) Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. köti meg a tulajdonos helyett és nevében a haszonbérleti szerződéseket. 10/B. 1 (1) A 10/A. rendelkezéseit az e -ban foglalt eltérésekkel - az önkormányzati tulajdonban lévő, mezőgazdasági művelésre alkalmas, belterületi, beépítetlen ingatlanok hasznosítása során is alkalmazni kell. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott azon ingatlanok, amelyek átmenetileg vagy véglegesen más módon nem hasznosíthatók, legfeljebb 1 évi időtartamra, kártalanítási igény kizárásával és legfeljebb három hónapi felmondási idő kikötésével mezőgazdasági célra használatba adhatók. (3) Mezőgazdasági célú hasznosítás esetén az éves bérlet díjat a szerződéskötéssel egyidejűleg, egy összegben kell megfizetni. (4) A jogviszony létesítéséhez a 10/A. (4) bekezdésében meghatározott jogosultságot és eljárási rendet nem kell figyelembe venni. Az önkormányzati vagyon használata 11. (1) Az Önkormányzat vagyona feletti használati jogot azok az intézmények gyakorolják, amelyek e rendelet hatályba lépésekor a vagyon felett a használati joggal rendelkeztek, illetôleg ezt követõen e rendelet szerint a használati jogot megszerezték. (2) Az intézmények által szerzett vagyon az Önkormányzat tulajdonába és a szerzô intézmény használatába kerül. (3) Az Önkormányzat által szerzett vagyonnak az Önkormányzat intézményei használatába történô adásáról a Képviselôtestület dönt. (4) 2 A használati jogot gyakorló intézmény a rábízott forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes vagyont határozott idejű bérbeadás útján, alapfeladatainak sérelme nélkül a más önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével hasznosíthatja. Az ebből származó bevétel az intézményt illeti meg, ha az éves költségvetési rendelet másként nem rendelkezik. (5) 3 A használati jogot gyakorló intézmény vezetője által történő egy éven belüli bérbeadásra a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával, kizárólag írásban megkötött szerződés alapján, pénzbeli ellenszolgáltatás fejében, elsősorban a helyiség eredeti rendeltetésének megfelelő célból kerülhet sor. Ha a helyiség bérbevételére egyidőben több igény is jelentkezik, a helyiség eredeti rendeltetésének megfelelő célú bérbeadást kell előnyben részesíti. (6) 4 Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a hatáskörrel felruházott aktuális bizottságnak és annak a bizottságnak az egyetértése szükséges, amely az intézmény feladatkörében illetékes. (7) 5 A három évet meghaladó vagy határozatlan időtartamú bérbeadáshoz a Képviselőtestület hozzájárulása szükséges. (8) 6 A használók kötelesek a rájuk bízott vagyont a számviteli elôírások szerint nyilvántartani. 11/A. 7 Az önkormányzati vagyon értékének és az alapján a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározása 12. (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, illetve egyéb módon történô hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelôzôen az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét a) ingatlan és ingó vagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján, b) tagsági jogot megtestesítô értékpapír esetén, ha az - a Budapesti Értéktôzsdén jegyzett vagy forgalmazott kategóriában szerepel, úgy a tôzsdén kialakult tôzsdei árfolyamon, - a tôzsdén kívüli másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott értékpapír, úgy az értékpapír kereskedôk által a sajtóban közzétett vételi középárfolyam alapján 1 Beiktatta: 15/2013. (II. 14.) Ör Módosította: 53/2007. (X. 2.) Ör. 1. (1) bekezdés 3 Beiktatta: 53/2007. (X. 2.) Ör. 1. (2) bekezdés 4 Beiktatta: 53/2007. (X. 2.) Ör. 1. (2) bekezdés 5 Beiktatta: 53/2007. (X. 2.) Ör. 1. (2) bekezdés 6 Számozását módosította: 53/2007. (X. 2.) Ör. 1. (2) bekezdés 7 Hatályon kívül helyezte: 36/2005. (IX. 14.) Ör. 13. (2) bek. 1. pontja 5

6 c) egyéb társasági részesedés esetén - 3 MFt értékhatár felett - 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni. (2) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll az értékesítésnél, illetve hasznosításnál a (1) bekezdésben foglaltaknál régebben készült forgalmi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, a döntést megelôzôen ennek aktualizált változata is elfogadható. (3) 1 A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját általában az adott vagyontárgy értékétől függően kell megállapítani. (4) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlására vonatkozó jogosultságot is - az adott vagyontárgy értékétôl függôen, illetve - ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik - a vagyonrész értéke alapján kell megállapítani. A vagyontárgy részletekben történô elidegenítési szándéka esetén - ha a szerzôdés errôl nem rendelkezik - az értékesítést végzô szerv köteles a tulajdonosi jogok gyakorlójának hozzájáruló nyilatkozatát külön megkérni. (5) Ha a szerzôdés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra - és ez alapján a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározására - vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. (6) Forgalomképes vagyon esetén a vagyontárgyak együttes értékesítésének, illetve a hasznosításának az tekintendô, ha a vagyontömeg elidegenítése, illetve hasznosítása csak egyetlen természetes, illetve jogi személy, vagy ezek konzorciuma részére történik. Eljárás a tulajdonos képviseletében 13. (1) Az Önkormányzat vagyonának kezelôi különösen a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat költségvetési szervei (intézményei), valamint vállalkozásai és ilyen irányú szerzôdés esetén egyéb vagyonkezelô szervezet (a továbbiakban együtt: vagyonkezelõ szervezet). (2) A vagyonkezelô szervezet jogosult - a jogszabályokban, önkormányzati rendeletben, illetve alapító okiratban, szerzôdésben foglalt korlátozásokkal - a) a kezelésében lévô vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, birtokvédelemre, b) a közszolgáltatásban nélkülözhetô vagyontárgyak bérbeadására, egyéb hasznosítására, 2 c) (3) A vagyonkezelô szervezet köteles a kezelésében lévô vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására. (4) A tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve törvény rendelkezései alapján az önkormányzati vagyont kezelô szerv vagy személy, továbbá a képviselet jogát szerzôdéssel (a képviseleti jogra vonatkozó meghatalmazás kivételével) meghatalmazás alapján ellátó személy - a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban, illetve a szerzôdés keretén belül meghatalmazás alapján - gyakorolhatja jogait, ide értve a vagyontárgyat érintô hatósági eljárásban a tulajdonost illetô nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél (peres fél) jogát is. (5) 3 E rendeletben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési intézmények, valamint az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 4 közbeszerzéseinél a közbeszerzésekrõl szóló XL. törvény, valamint a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló rendelet rendelkezéseit kell akalmazni. Az önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes átengedése 14. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát - figyelemmel az Önkormányzat kötelezettségeire - piaci értéken készpénzfizetés ellenében kell értékesíteni, ingyenes vagy kedvezményes átruházásra csak kivételképpen, társadalmilag indokolt esetben kerülhet sor. (2) 5 Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve az önkormányzati vagyonra vonatkozó vagyoni értékű jogot jogszabály eltérő rendekezése hiányában ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni. a) ajándékozás, közérdekű kötelezettségvállalás, közalapítvány javára, alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímen, b) az egyházak részére elsősorban az évi XXXII. törvény végrehajtásának elősegítése céljából -, 1 Módosította: 24/2011. (VII.11.) Ör. 2. Rendelkezéseit szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 2 Hatályon kívül helyezte: 16/2004. (IV. 5.) Ör Módosította: 10/1999. (IV. 12.) Ör. 13. (4) bek. 4 Módosította: 24/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 16/2004. (IV. 5.) Ör. 2. 6

7 c) más társadalmi szervezet részére csak abban az esetben, ha az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött, az együttműködési megállapodásban rögzített feltételekkel, ennek hiányában az önkormányzat által elfogadott Helyiséggazdálkodási Irányelvekben foglaltak alapján, d) más önkormányzat részére a feladat- és hatáskör átszállása, ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése kapcsán kizárólag írásos előterjesztés alapján, a Képviselőtestület határozatával lehet. (3) 1 Az önkormányzatot megillető követelésről lemondani jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem lehet. Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 15. (1) 2 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (1) bekezdése alapján, ha az önkormányzat tulajdonában lévő a) vagyontárgy értéke az ingó vagyon kivételével a 20 millió Ft-ot, b) ingó vagyon értéke az 5 millió Ft-ot meghaladja a vagyon elidegenítése, használatba, vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása versenyeztetési eljárás eredményeként történhet. (2) A versenyeztetési eljárás szabályait külön jogszabályban nem szabályozott esetekben a Képviselôtestület által rendeleti formában jóváhagyott versenyeztetési szabályzat tartalmazza. (3) A vagyontárgy nyilvános értékesítése és hasznosítása esetén a tulajdonosi jogok gyakorlójának jóváhagyása - a vagyontárgy jellegétôl függôen - a hasznosításra való kijelöléshez vagy a végsô döntés meghozatalához szükséges. A hasznosításra kijelölô döntés más szervezetet vagy személyt is felhatalmazhat a hasznosítás módjának, részletes feltételeinek kidolgozására. (4) 3 A tulajdonosi jogot gyakorló szerv az eladásra vonatkozó döntése során: - a rendelet 12. (1)-(2) bekezdése alapján kialakítja a minimális vételárat (kikiáltási árat), - dönt a részletfizetés esetleges elvi lehetõségérõl. Ügyleti Nyilvántartás 16. (1) 4 Az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati vagyon szerzésére, értékesítésére és hasznosítására kötött szerződésekről az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Ügyleti Nyilvántartást vezet. (2) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása kérdésében a szerzôdést aláíró önkormányzati fél a szerzôdés megkötését követô 30 napon belül köteles az Ügyleti Nyilvántartásnak megküldeni a szerzôdés eredeti példányát, vagy a szerzôdés aláírója által hitelesített másolatát. (3) Az Ügyeleti Nyilvántartás nyilvános, a benne foglaltak közérdekû adatoknak minôsülnek, amelyek tartamáról az évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelôen szolgáltatható ki adat harmadik személy részére, míg a Polgármesteri Hivatal felé külön megkeresés nélkül, a beérkezéssel egyidejûleg. Ha a törvény másként nem rendelkezik, a belsô használatra készült, valamint a döntéselôkészítéssel összefüggô adat a keletkezését követô 30 éven belül nem nyilvános. Kérelemre az adatok megtekintését a szerv vezetôje e határidôn belül engedélyezheti. IV. RENDELKEZÉS AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VAGYONTÁRGYAKKAL A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 17. (1) A forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjogát nem érintô hasznosítása - amennyiben a vagyontárgyak hasznosítására irányuló szerzôdések idôtartama a három évet nem haladja meg, továbbá ilyen vagyon megszerzése a polgármester feladatkörébe tartozik. A forgalomképtelen vagyonnak három évet meghaladó idôtartamra történô, tulajdonjogát nem érintô hasznosítására vonatkozó szerzôdés megkötése a Képviselôtestület hatásköre. (2) A polgármester a forgalomképtelen vagyon hasznosítása során eljárva gondoskodik a vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerzôdések megkötésérôl, valamint a tulajdonosi pozícióból eredô jognyilatkozatok kiadásáról. A hatáskör gyakorlása különösen bérleti szerzôdések, használatra, illetve használati 1 Beiktatta: 16/2004. (IV. 5.) Ör Módosította: 18/2010. (IV. 28.) Ör Módosította: 7/1998. (IV. 6.) Ör Módosította: 24/2011. (VII.11.) Ör. 4. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 7

8 jogra vonatkozó megállapodások és reklámjog biztosítására irányuló megállapodások, valamint a telekrendezési eljárás végrehajtását szolgáló megállapodások megkötését foglalja magában. (3) Az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges a 3. (1) bekezdés f) pontja szerinti vagyontárgyak használatra irányuló jogának átadásához. (4) A forgalomképtelen vagyon elidegenítésére és megterhelésére kötött szerzôdés - az Ötv. 68/D. -ában foglaltak kivételével - semmis. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 18. (1) A 4. -ban meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak szerzésérôl, elidegenítésérôl, megterhelésérôl, bérleti vagy a használat jogának átengedésérôl, vagy gazdasági társaságba való bevitelérôl a 20. -ban foglaltak szerint kell dönteni. (2) Az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges a) a 4. a) pontja szerinti vagyontárgyak elidegenítéséhez, megterheléséhez, használati vagy bérleti joga gazdasági társaságba való beviteléhez b) a 4. b) pontja szerinti vagyontárgyak elidegenítéséhez. (3) A Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévô korlátozottan forgalomképes - a rábízott vagyonon felüli - vagyont az önkormányzat vállalata és intézménye szerzôdés alapján kezelheti. (4) 1 A 4. a) pontjában meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintô hasznosítása a polgármester feladatkörébe tartozik. (5) A polgármester köteles a döntése elôtt az illetékes bizottságok véleményét kikérni. A vagyonkezelési szerzõdés 19. (1) 2 Az önkormányzat Ötv. 80/A. -ában meghatározott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére a képviselőtestület jogosult. (2) Nem önkormányzati vagyonkezelô szervnek a vagyon kezelésében, hasznosításában való közremûködése esetén a nem önkormányzati vagyonkezelõ szerv kiválasztásának versenyeztetéssel kell megtörténnie. (3) 3 A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az Önkormányzat vagyonára vonatkozóan a nem önkormányzati vagyonkezelő szerveknél is végezhet ellenőrzést az Ötv. 92. (2), (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak ésszerű alkalmazásával. 19/A. 4 (1) Vagyonkezelői jog létesíthető az önkormányzat tulajdonában álló korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlan vagyonnak arra a részére, amely önkormányzati közfeladat ellátását szolgálja, és nem áll önkormányzati fenntartású intézmény használatában vagy a vagyonkezelésbe adással az ingatlan az önkormányzati közfeladat ellátását az intézmény körében történő hasznosításnál várhatóan eredményesebben szolgálja. (2) Nem létesíthető vagyonkezelői jog azon ingatlanokra, amelyeket az Ötv. 80/A. (1) bekezdése kizárja. (3) A vagyonkezelői jog kijelöléssel adható át az Ötv. 80/A. (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szervezetnek. (4) A vagyonkezelői jog határozott vagy határozatlan időre létesíthető. Ha a felek a vagyonkezelői szerződésben nem állapodnak meg, a határozatlan idejű szerződés 90 napos rendes felmondással bármelyik fél részéről felmondható. (5) A vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) a vagyonkezelő pontos megjelölését, b) a vagyonkezelői jog kijelöléssel ingyenesen történő átadását, c) a vagyonkezelői jog létesítésének célját, d) a vagyonkezelő által átvállalt önkormányzati közfeladat meghatározását, e) az átadott ingatlan és ingó vagyon tételes felsorolását, f) a szerződés hatályát, g) a vagyonkezelői jog terjedelmét, a vagyonkezelő jogait és kötelezettségeit, h) az átadott vagyonnal történő gazdálkodás, a pénzügyi elszámolás, a finanszírozás és az adatszolgáltatás szabályait. 1 Módosította: 53/2007. (X. 2.) Ör. 3. (2) bekezdés 2 Módosította: 53/2007. (X. 2.) Ör. 2. (1) bekezdés 3 Módosította: 4/2006. (II. 24.) Ör Beiktatta: 53/2007. (X. 2.) Ör. 2. (2) bekezdés 8

9 (6) A vagyonkezelői jogot a vagyonkezelői szerződés megkötését követően az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. (7) A vagyonkezelő a kezelésbe kapott vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személynek nem ruházhatja át. (8) A (7) bekezdésben foglalt kivétellel a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonost a polgári törvénykönyv szerint megillető jogok és terhelő kötelezettségek. (9) A vagyonkezelő a kezelt vagyon harmadik személy részére történő bérbe- vagy használatba adására írásbeli szerződés alapján a) három évet meg nem haladó időtartam esetén a polgármester egyetértésével, b) három évet meghaladó időtartam esetén a képviselőtestület hozzájárulása mellett jogosult. (10) Az önkormányzat a vagyonkezelést folyamatosan ellenőrzi, melynek keretében - figyelemmel kíséri az ingatlanok állapotát, - ellenőrzi, hogy a vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben meghatározott célra, a szerződés tartalmának megfelelően használja, illetve hasznosítja-e az ingatlanokat, továbbá - ellenőrzi, hogy az ingatlanok hasznosítása nem veszélyezteti-e az átvállalt önkormányzati közfeladat teljesítését. (11) A vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a szerződés időtartama alatt okozott, a kezelt vagyonban bekövetkezett károkért, továbbá a kezelt vagyon működtetése során harmadik személynek okozott károkért. (12) A vagyonkezelői jog megszűnik: a) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, b) a vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszűnésével, c) a vagyonkezelői szerződés felmondásával (13) Az önkormányzat a vagyonkezelői szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja, ha a) vagyonkezelő a kezelt vagyonban szándékosan vagy súlyos gondatlansággal kár okoz, vagy b) a vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségeit neki felróható módon megszegi. A vagyonkezelési szerződésben a felek más rendkívüli felmondási okot is kiköthetnek. (14) A vagyonkezelő egyéb jogait és kötelezettségeit a vagyonkezelési szerződésben kell megállapítani. A forgalomképes ingatlan és ingó vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása (1) A forgalomképes önkormányzati ingatlan és ingó vagyon tekintetében a 10. (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - tekintettel a 12. (4)-(6) bekezdéseire is a) 2 az 50 MFt egyedi bruttó, vagy vagyonértékelés szerinti értéket elérő, illetve azt meghaladó önkormányzati vagyon felett a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat, b) 3 az 50 M forint egyedi bruttó, vagy vagyonértékelés szerinti értéket el nem érő forgalomképes ingatlan vagy ingó vagyon esetében a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel - az elidegenítésre szánt vagyonelemek értékesítésre és hasznosításra szánt vagyonelemek kijelöléséről a Képviselőtestület dönt. A Képviselőtestület döntését az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hajtja végre és meghozza a végrehajtáshoz szükséges egyéb döntéseket a vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásai szerint. (2) 4 A forgalomképes önkormányzati vagyon rézét képező vagyontárgy megszerzéséről és megterheléséről a zálogjoggal való megterhelést kivéve 50 M forint értékhatárig a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság hozzájárulásával az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, 50 M forintot meghaladóan a Képviselőtestület don t. (3) 5 Értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az önkormányzat feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben a használat jogának más önkormányzat vagy állami szerv részére történő átadása, illetve ezen szervektől történő átvételét szolgáló megállapodás jóváhagyása, továbbá az önkormányzati vagyon zálogjoggal való megterhelése. 1 Módosította: 24/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 24/2011. (VII.11.) Ör. 5. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 3 Módosította: 50/2011. (IX. 23.) Ör. 1. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 4 Módosította: 50/2011. (IX. 23.) Ör. 2. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 5 Módosította: 24/2011. (VII.11.) Ör. 5. 9

10 A forgalomképes portfolió vagyon és önkormányzati tulajdonú kárpótlási jegyek feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 21. (1) Az Önkormányzat kizárólag betéti társaság korlátolt felelôsségû kültagja, korlátolt felelôsségû társaság, közhasznú társaság tagja és részvényes lehet. (2) 1 A forgalomképes és a Vagyongazdálkodás irányelveiben az adott évben értékesítésre kijelölt önkormányzati portfólió vagyon, továbbá az Önkormányzat tulajdonát képező kárpótlási jegyek tekintetében a tulajdonosi jogokat a hatáskörrel felruházott aktuális bizottság gyakorolja. (3) A Képviselôtestületet illeti meg az Önkormányzat befektetéseivel érintett társaságok által megválasztandó, illetve kijelölendô vezetô tisztségviselôknek, felügyelô bizottsági tagoknak és könyvvizsgálónak e tisztségükre történô javaslattétele. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) E rendelet a kihirdetése napját követô hónap elsô napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévô ügyekben akkor kell alkalmazni, ha tulajdonosi döntés még nem történt. (2) E rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni az ingó dolgok selejtezése tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlójának meghatározásakor. (3) E rendelet kihirdetését követôen a) a hatálybalépést követô 60 napon belül a rendelet 6. -ában jelzett Vagyonleltárt el kell készíteni. b) a rendelet 16. -ában jelzett Ügyleti Nyilvántartást a hatálybalépést követôen meg kell nyitni, c) a hatálybalépést követô 60 napon belül elô kell készíteni a rendelet 15. -ában jelzett versenyeztetési szabályzatot. d) a hatálybalépést követô 60 napon belül el kell készíteni a 8. (4) bekezdésében megjelölt szabályzatot, melynek elfogadásáig a jelenleg hatályos szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni értelemszerûen. e) a hatályba lépést követô 60 napon belül gondoskodni kell valamennyi, a jelen rendelettel összefüggô önkormányzati rendeletnek, illetve szabályzatnak a jelen rendelettel összhangban történô átdolgozásáról. (4) A Vagyongazdálkodás Irányelveit elsô ízben az évi költségvetés elfogadásáig kell elkészíteni. (5) E rendelet alkalmazásában: 1. Erdô: a nyilvántartott mûvelôdési ágtól függetlenül az a legalább 1500 m2 alapterületû, erdei fákkal és cserjékkel borított terület, amely legcélszerûbben erdôgazdálkodással hasznosítható. 2. Helyi közút: a Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévô gyalogos- és jármûközlekedésre szolgáló közterület. 3. Kedvezményes átruházás: a rendelet alkalmazásában kedvezményes átruházásnak minôsül a vagyon olyan értéken történô átruházása, mely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerzôdés feltûnô értékaránytalanság címén történô megtámadását tenné lehetôvé. 4. Középület: az Önkormányzat és szervei elhelyezésére szolgáló ingatlan. 5. Levéltári anyag: az önkormányzat tulajdonában lévô, a levéltári anyag védelmérôl szóló jogszabály szerint gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, tudományos, mûszaki, mûvelôdési vagy egyéb szempontból jelentôs történeti értékû irat. 6. Park: a pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló védôerdô. 7. Terek: az Önkormányzat tulajdonában lévô terek, amelyeket használatuk rendjére vonatkozó jogszabályok keretei között bárki szabadon használhat, a gyalogosok és a jármûvek közlekedését szolgálja. 8. Védett természeti terület: a nemzeti park, tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület és a természeti emlék. 9. Vizek: a folyóvizek (folyók, állandó és idôszakos vízfolyások), a közcélú csatornák és a természetes tavak, illetve ezek medre A hatáskörrel felruházott aktuális bizottság az a bizottság, amelynek a Képviselőtestület az Ötv.-ben foglalt szabályoknak megfelelően átadja a hatáskört. (6) 3 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Tarlós István polgármester 1 Módosította: 4/2006. (II. 24.) Ör Beiktatta: 4/2006. (II. 24.) Ör Beiktatta: 42/2009. (IX. 30.) Ör

11 23/1995. (XII.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1 9/A. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott ügyvédi munkadíj mértéke Vételár % Ft 0,5%, de minimum Ft ezen felül Ft Ft +0,35% Ft Ft +0,25% Ft +0,15% 1 Beiktatta: 3/2012. (I. 30.) Ör. 1. (2) bekezdés. Hatályos: február 4-étől 11

12 2. melléklet a 23/1995. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő földterületi ingatlanok bérleti díjai évben: Külterületi, mezőgazdasági célú termőföld: 48.-Ft/m 2 Belterületi telekingatlan: 97.-Ft/m 2 1 Beiktatta: 15/2013. (II. 14.) Ör. 12

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2007.(XI. 29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. (módosításokkal egységes szerkezetben) 2.) Kisköre Város Önkormányzatának

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(X.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések PUSZTAVACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 14/2004. (VI.23.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Abaliget Község Önkormányzat 10/2004. (VI.16.) rendelete a települési vagyongazdálkodásról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról a 16/2006.(XI.08.) és az 5/2007.(III.7.) rendelettel

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 29/ 2004. (XII. 02.) rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 29/ 2004. (XII. 02.) rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 29/ 2004. (XII. 02.) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (III...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Pusztaföldvár Községi

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2004. (IV. 30.) rendelete

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2004. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2.

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2. PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Pápateszér Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VI.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 Sokorópátka Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 273/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2003./IX.3./ sz. r e n d e l e t e

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2003./IX.3./ sz. r e n d e l e t e SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2003./IX.3./ sz. r e n d e l e t e az ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL szóló 7/ 2003. /II.26/ sz. rendelettel módosított l9/l999./x.l./

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2005. (III.31) sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2005. (III.31) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2005. (III.31) sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E BUDAPEST CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 23/2006. (IX. 19.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc 12 1/7 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a 37/2004. (VI.25.) 1, a 10/2005. (II.25.) 2, a 16/2005.

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

Részletesebben

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények A 12/2005. (X. 21.) rendelet 1. sz. melléklete A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények Az önkormányzat a vagyonát

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

egységes szerkezetben a 21/2001. (VII. 17.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX. 28.) sz. rendelettel

egységes szerkezetben a 21/2001. (VII. 17.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX. 28.) sz. rendelettel SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8/999. (IV. 28.) sz. R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 2/200. (VII. 7.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1. oldal A 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a vagyonáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól [A 17/2012. (IX. 28.), a 7/2013. (IV. 29.), a 4/2014. (II.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. A vagyonra vonatkozó rendelkezések 2.

Általános rendelkezések 1. A vagyonra vonatkozó rendelkezések 2. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉSS A VAGYONGAZDÁLKODÁSS SSZABÁLYAIIRÓL SSZÓLÓ 211/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETÉNEK a 16/ /2009.(X.. 01..)) KT.. SZ.. RENDELETTEL

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2013. (VI.12.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben) Röszke Község Önkormányzata

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.3.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 1 Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól (egységes szerkezetben) Takácsi

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2005. (III.24.) számú, a 15/2012. (VI.15.) számú,

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 20.) ÖR. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére

Előterjesztés. Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Tárgy: Önkormányzati rendelet, az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól. Előadó: Stark Sándor polgármester Az

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról A képviselőtestület - az 1990. évi LXV. tv. 79. 80. bekezdése, valamint a helyi önkormányzatik

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról 20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Beled Nagyközség Önkormányzata a település fontos gazdasági

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. A tulajdonosi jogok gyakorlása

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. A tulajdonosi jogok gyakorlása Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 16/2005.(VI.01.) sz. önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

Részletesebben

Az önkorm. nyzati vagyon.

Az önkorm. nyzati vagyon. Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 2/2013. (II. 25.) önkorm nyzati rendelete az önkorm nkormányzat nyzat vagyonáról, és a vagyongazdálkod

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete az azt módosító 14/2015.(VI.12.) számú rendelettel egységes szerkezetben az Önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2011.(.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2008. (X.14.) számú rendeletmódosítással A Nagybakónak

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1. számú melléklet Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 28-i nyilvános ülésére Tárgy:Az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2003. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére Sárbogárd Város Polgármestere 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 20 -i ülésére Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat vagyonpolitikai

Részletesebben