DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS ÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2006. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL"

Átírás

1 ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS ÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL Az önkormányzat feladat- és hatásköréről rendelkező évi XX. törvény a az önkormányzati levéltárak éves beszámolójának és munkatervének jóváhagyását a Közgyűlés feladatkörébe utalja. Győr Megyei Jogú Város elkészítette beszámolóját és munkatervét, melyet a közgyűlés jóváhagyó határozatát követően meg kell küldeni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának. Az intézmény a Közokiratokról, a levéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvényben előírtaknak mindenkor eleget téve látta el alapfeladatát. Az év során az ágazati minisztérium elvégezte a levéltár időszakos szakfelügyeleti vizsgálatát, melyben a működés szakmai színvonalát, személyi, tárgyi és létesítményi feltételeit, valamint intézményi kapcsolatrendszerét a feladatok jelenlegi mértékéhez megfelelőnek és kiegyensúlyozottnak minősítette. A vizsgálat megállapította továbbá, hogy az intézményben foglalkoztatott 10 fő közalkalmazottból 8 fő tölt be szakmai munkakört, közülük 2005-ben ketten szerezték meg segédlevéltárosi munkaköri képesítésüket, ezáltal növekedett a feladatellátás szakmai színvonala. Az alkalmazottak létszáma - az időszakonkénti jelentős munkaleterheltség ellenére - elégséges a jelenlegi szakmai feladatok ellátására. A feladatellátás eredményességét tovább növelhetné - főként a tudományos kutatások területén - a munkatársak idegen nyelvi ismereteinek bővítése. Az elmúlt évben az intézmény számítástechnikai és audiovizuális eszközparkjának korszerűsítésével, fejlesztésével jelentős lépést tett a jövő levéltára megvalósítása felé, melyben a papír alapú dokumentumok őrzésén és feldolgozásán túl egyenrangúvá válnak az elektronikus adathordozók is. Az iratállomány elhelyezését - a Teleki utcai pincehelyiség kivételével - megfelelő minőségű raktárak szolgálják, a befogadó kapacitás azonban a jövőben további bővítést igényel. A levéltár az év során folytatta tudományos igényességű munkáját, mellyel hozzájárult a város múltjának feltárásához, megismertetéséhez. Kiadványaik értékeket közvetítenek, ismereteket terjesztenek. Győr Megyei Jogú Város évi beszámolóját és évi munkatervét az Oktatási és Kulturális Bizottság március 7-ei ülésén az intézmény igazgatójának szóbeli tájékoztatóját követően megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a tisztelt Közgyűlésnek. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy Győr Megyei Jogú Város Levéltárának évi beszámolójáról és évi munkatervéről az alábbi határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni! HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő Győr Megyei Jogú Város évi beszámolóját és évi munkatervét az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: Balogh József polgármester Határidő: március 17. G y ő r, március 1. Dr. Schmidt Péter alpolgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Látta: Dr. Kovács Lajos jegyző Balogh József polgármester Az előterjesztést véleményezte: Az előterjesztést készítette: Oktatási és Kulturális Bizottság Kulturális Iroda Győr Megyei Jogú Város

2 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Levéltárának évi beszámolója A levéltár befejezte a 2003-ban már elkezdett önkormányzati iratok átvételét a rendszerváltozásig. Az átvétel a Kerületi Hivatal alá tartozó osztályok iratait, valamint még a központi irattárban lévőket érintette. Ezzel megvalósult a tanácsi korszak iratainak levéltári átadása, egyben folytatódott ezen iratok középszintre rendezése, bedobozolása. A műszaki fióklevéltár épületében az egykori Győr-Sopron Megyei Tervező Intézet (Kistervező) további helyiségeket adott vissza az önkormányzatnak. 1 A levéltár 2005-ben a korábbi kutatási terveknek megfelelően kiemelt figyelmet szentelt a II. világháború 60. évfordulójának. A levéltár a Xántus János Múzeum kiállítását e tárgyú anyagival támogatta meg. 2 A évi módosított költségvetésünk előirányzata forint, melyből a személyi juttatás forint, járulékai forint, a dologi és egyéb kiadások pedig forintot tesznek ki, felhalmozási kiadás forint. * * * Technikai fejlesztés: I. Technikai fejlesztés, levéltári iratok elhelyezése A levéltár 2005-ben a külső Baross úti telephely feladatai ellátására új számítógépet vásárolt, mely a műszaki anyagok korszerű nyilvántartását teszi lehetővé. A Polgármesteri Hivatal Informatikai Irodájával egyeztetünk az azonos programok beszerzéséről, hogy idővel e nyilvántartások mind a levéltár, mind az önkormányzat számára hozzáférhetővé, tanulmányozhatóvá váljanak. Az átadott videó archívum eszközeit egy alapítvány közbeiktatásával megoldottuk. Ennek működtetésére, karbantartására anyagi eszközök nem álltak rendelkezésünkre, és sajnálatosan a nyilvántartások sem kerültek birtokunkba, így ezen eszközök használatát a fenti okok miatt korlátozni kényszerültünk. Megoldásra várt a külső Baross úti helyiségek áram leválasztásának ügye is, hiszen a jelenlegi átalánydíjas konstrukció valódi vesztese a város levéltára, mivel a legtöbb helyiséget már most is mi birtokoljuk, azonban a legkevesebb áramot is mi fogyasztjuk. A nagy ablakokkal ellátott raktáraink az esetek többségében nem igénylik a villanyok felkapcsolását, a természetes fény bőségesen elegendő. Az INSZOL Rt. a bérlőkre hárította az átalakításokkal kapcsolatos teendőket, a levéltár éppen a tetemes költségek megtakarítása miatt elkezdte az átalakítást, amelynek befejezése 2006 elejére várható. A Hőszolgáltató esetében tárgyalásokat folytattunk egy kedvezőbb díjfizetés kialakításáról, mivel raktárainkban az ideális hőfok a C fok, ez szolgálná az iratok tartós megmaradását. A levéltár több tárgyaláson részt vett a helyzet megoldására a Hőszolgáltatóval, és az év második felében a Győr-Moson-Sopron Megyei Tervező segítségével megtervezte a szükséges átalakítást, és ennek terveit és költségét eljuttatta az önkormányzat illetékes szakirodáihoz. A szükséges összeg azonban a költségvetési évben nem állt rendelkezésre. A csereraktárként kapott Teleki úti pincehelyiség rendbetételére évek óta sikertelenül pályáztunk. A levéltár az évi 3-4 alkalommal történő vízbetörés miatt irattárolásra ezen helyiségeket nem tudta használni. A helyiség csoport víztelenítése nem megoldható. 1 A levéltár kezdeményezte ezen megürülő helyiségek levéltárnak adását, mivel az intenzív iratbegyűjtés folyamatos bővülést feltételezett. Természetesen az esetleges helyiségek levéltárba adása egyben feltételezi az intézmény költségvetésének bizonyos szintű megemelését is. A levéltár szeretné, ha a külső Baross úton esetleg a jövőben további helyiségek szabadulnának fel, ezek kiutalásánál elsősorban a levéltár igényeit elégítenék ki. Ez ügyben javasoltuk egy külön önkormányzati határozat meghozását is. Sajnálatunkra az átadott helyiséget nem a levéltár kapta meg és a javasolt határozat sem született meg. Ez konzerválja az épület amúgy is problémás, vegyes használatát ben a Városi Könyvtárral közösen nagyszabású kiállítás valósult meg, amely az egyik legnagyobb látogatottságot biztosította a könyvtár galériájában. Az akkori kiadványi terveket azonban (pl. Holocaust) az önkormányzat nem támogatta. Sajnálatosan a Holocausttal kapcsolatos regionális kiállítás tervét pályázaton a MAZSIHISZ nem támogatta, így ez nem valósulhatott meg. A levéltár most a többi levéltárral és a Xántus Múzeummal közösen egy olyan koncepciót dolgozott ki, amely több kiadványt, egy szakmai tanácskozást és kiállítást is tervez e témában, számítva a 10 évvel ezelőtti érdeklődés megismétlődésére. A szűkös pénzügyi kertek, a pályázati pénzek áthúzódása a következő költségvetési évre, megakadályozta, hogy a nagyszabású koncepció megvalósuljon. Így a levéltár beérte azzal, hogy csatlakozott anyagaival a Xántus János Múzeum Aranyvonat kiállításához, és támogatta az egyházi levéltár ilyen irányú kiadványi tevékenységét. 2

3 II. Személyi ellátottság, vezetés, munkaszervezés A levéltárban folyó munka ütemezésére továbbra is havi rendszerességgel tartottunk munkamegbeszéléseket. A telephely kiépítése és fokozatos feltöltése miatt két dolgozónk munkarendjében tartós változásokat eszközöltünk. Munkaidejük 50 %-át már az új telephelyen töltötték. A raktár rendezések miatt átmeneti jelleggel több levéltáros munkarendje és időbeosztása is megváltozott. A legfőbb cél a műszaki fióklevéltárban őrzött iratok mielőbbi középszintű rendezettségének elérése és az átvett anyagok raktári jegyzékekkel való ellátása. Ez megkívánta mintegy 6 munkaerőnek az időszakos átcsoportosítását. A továbbképzések során figyelembe vettük, hogy a levéltári szakma sikerrel akkreditáltatott több szakmai képzést, az új munkaerők továbbképzése ennek figyelembevételével történik. Az év során két fő befejezte a segédlevéltárosi (2 éves) tanfolyamot és egyben új munkakör kialakítása is megtörtént. III. A gyűjtőterület felügyelete Gyűjtőterületi feladatoknál, ismerve az önkormányzat álláspontját, az intézményi átalakításokkal kapcsolatban a jogszabályoknak megfelelően a jogutód nélkül felszámolt szervek iratait a felszámolási eljárással egyidőben az illetékes levéltárban kell elhelyezni. Ennek során kiemelten foglalkoztunk a 2006-ban megszűnő oktatási intézménnyel, a Petz Lajos Egészségügyi Szakközépiskolával, mivel a felszámolást követően a jogutód nélkül maradt szerv iratai megőrzésre intézményünkbe kerülnek. Az év során több iskola is elküldte iratkezelési mintaszabályzatát jóváhagyás végett. A levéltár esetenként javasol új, korszerűbb mintákat és néhány esetben eljutattunk intézményeknek valóban korszerűnek számító iratkezelési szabályzatot, hogy az adott intézmény ennek figyelembe vételével alkossa meg, illetve alakítsa át saját szabályzatát. Az így átalakított, immár korszerű szabályzatot a levéltár jóváhagyta, és azt elhelyezte a szerv dossziéban. A levéltári szakma szigorodó szabályai miatt már csak felsőfokú végzettséggel, illetve segédlevéltárosi végzettséget megszerzett dolgozó végezhet gyűjtőterületi felügyeletet. Erre való tekintettel két dolgozó munkakörét módosítottuk, akik az elkövetkezendő időszakban ezt a feladatot is el fogják látni. IV. Anyaggyarapodás, anyagvédelem Levéltárunk a 2005-ös költségvetési évben folytatta az önkormányzattól az iratok begyűjtését. Befejeztük a tanácsi iratok átvételét a rendszerváltozásig. A befejezést követően egyeztettünk az önkormányzat illetékes irodáival, hogy mi a lehetséges átveendő, őrzendő iratok köre, melynek megmaradása a fenntartónál lenne célszerű. A levéltár 2005 májusában átvette az egykori Városi Televízió iratait, amelyet májusában jogutód nélkül felszámoltak. A felszámolást követő egy év múlva kerültek intézményünkbe ennek töredékes iratai, miután az APEH és a Társadalombiztosítási Igazgatóság is átvizsgálta ezeket. Sajnálatosan az archívumra vonatkozó nyilvántartások elvesztek, így az ezekben való visszakeresés nem lehetséges. Az anyagvédelem szigorú előírásaira való tekintettel a levéltár az átvett iratokat savmentes dobozokba helyezte el. Indultunk az e tárgyban kiírt pályázatokon, itt mintegy 500 ezer forintot nyertünk e célra. A levéltár az elmúlt években nagyszabású iratrestaurálásokba kezdett. E tevékenységünket is a fenntartó önkormányzat kisebb-nagyobb összegekkel támogatta, ez képezte korábban a pályázatoknál az ún. önrészt, azonban a megnövekedett energiaköltségek ellentételezéseinek hiányában már ezt az önrészt már nem szerepeltettük. Ennek ellenére jelentős összeget nyertünk a megkezdett projekt folytatására. A levéltár továbbra is a Városi Képtárhoz tartozó restauráló műhellyel végeztette e munkákat. V. Iratrendezés Az átvett városi anyagok esetében, amelyek a régi, mára elavult mintaállványozás szerint rendezettek, szintén új irattári dobozokba kerültek. Ezt követően ezek is raktári jegyzéket kaptak. A város levéltára kiemelt figyelmet szentelt az önkormányzat történelmi értékű iratainak őrzésére és elkezdte a már levéltárérett iratok fokozatos átvételét. A levéltár az iratátvételek kapcsán áttekintette az önkormányzat korábbi irattári besorolását és számos esetben eltekintett az irattári besorolási határidőktől és tekintettel ezen okmányok jogbiztosító jellegére, a besorolási szintnél szigorúbb őrzési időt állapított meg. Egy adott időszakban olyan enyhébb elbírálás alá estek pl. a műszaki dokumentációk, hogy lehetségessé vált ezek év utáni kiselejtezése. A levéltár ezen iratok fontosságára való tekintettel ezeket a nem selejtezhető kategóriába tette át, hiszen ezek 3

4 megmaradása kiemelt fontosságú. Az önkormányzati iratok 1950 és 1989 között már mind bekerültek levéltárunkba. A végleges raktári rend kialakítása volt a cél, hogy előkészítsük az iratokat a számítógépes nyilvántartásnak megfelelően. VI. Iratselejtezés A levéltár csak megselejtezett iratot vett át. A megszűnő intézmények esetében magánál az intézménynél kapcsolódik be a selejtezés és iratátadás folyamatába, hogy csak a megőrzésre érdemes, történeti értékű iratok kerüljenek intézményünkbe ( Pl.: Városi Televízió). A Városgondnokság esetében eredetileg kettéválasztottuk a selejtnek minősülő iratokat a levéltári megőrzésre érdemesektől. A felszámolást követően nem történt meg az iratátadást megelőzően a szabályszerű selejtezés, mint ahogy az iratátadás is elmaradt. Ezt 1996-ban a felszámolónak kellett volna elintézni, a felszámolói eljárással egyidőben. A pénzügyi iratok elévülési ideje a Városgondnokság iratkezelési szabályzata szerint 5 év, erre való tekintettel ezeket 2005-ban kiselejteztük. 3 VII. Segédletkészítés A levéltár az elmúlt években megteremtette azokat a levéltári és kutatási segédleteket, amelyek a szakmai elvárásoknak megfelelnek és alkalmasak a kutatók tájékoztatására. A levéltár pályázat útján kisebb összeget nyert a korábbi honlap fejlesztésére. Ez megteremtette a lehetőségét annak, hogy korábban kisebb, ún. belső segédletek is hozzáférhetővé váljanak az INTER- NET-en keresztül. A változtatás, fejlesztés már rajtunk múlt. Egyben a tudományos tárt is fejlesztettük. Anyagaink ismertetéséhez és a kutatás, valamint az oktatás segítéséhez, az intézmény honlapján további szolgáltatásokat is biztosítunk, többek között hozzáférhetővé váltak a kiadványaink anyagai stb. Az átveendő anyagokat minden esetben az előírt segédlettel láttuk el. Az átvett önkormányzati iratokról a bedobozolást követően új raktári jegyzékek készültek. Míg a korábbi hagyományos írógéppel előállított levéltári segédletek szintén számítógépbe kerültek WORD formátumban, remélve azt, hogy az új kötelező számítógépes nyilvántartás során a Magyar Országos Levéltár azt átkonvertálja. VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat A levéltár az elmúlt évek tapasztalatain okulva az ügyfélszolgálat gyakori megkeresésére való tekintettel megerősítette a külső Baross úti telephelyet. A nagy mennyiségben átvett, sok tekintetben jogbiztosító iratok rendezésével elő kívánta segíteni az ügyfélszolgálat precíz és pontos működését, hiszen a telephely látja el az ügyfélszolgálati megkeresések közel 80 %-át. A frissen átvett önkormányzati iratok esetében is biztosítanunk kellett az önkormányzat számára a gyors visszakeresést, hiszen jogilag ezek hiába levéltárérett iratok, sok tekintetben azonban a mindennapi önkormányzati munka számára ezek most is fontosak. Így elmondhatjuk, hogy a levéltár ilyen esetekben az önkormányzati irattár feladatait látta el. A statisztikai jelentés adatai alapján bizton állíthatjuk, hogy napi eseti ügyekről van szó. Esetenként azonban meg kellett állapítanunk, hogy a helytelen irattári besorolás miatt olyan jogbiztosító iratok is leselejtezésre kerültek, amelynek fennmaradása fontos lett volna. Az ügyfélszolgálat megerősítésére egy újabb számítógépet állítottunk be, amelyet elláttunk azokkal a különleges programokkal, amellyel az önkormányzat Városépítési Irodája is dolgozik, ennek adattárát együttműködve feltelepítettük erre a gépre. A tudományos kutatások többsége a központi épületben zajlott, ezen esetek száma hasonló volt a korábbi évekéhez. Elsősorban az úgynevezett családfakutatások szaporodtak meg. Ez részben köszönhető annak, hogy a Magyar Országos Levéltár honlapján e kutatásokra buzdították az embereket. Mind a két egyetem diákjai sűrűn megfordulnak intézményünkben, és elsősorban szakdolgozathoz keresnek megfelelő témákat ös főbb kutatási témakörök: II. világháború forrásai, Győr es eseményei. (56-os Intézet Bp. Győr Városi Levéltár), A győri zsidóság története, Győr város parlamenti képviselői, Franciák győri tartózkodása (készülve a napóleoni háború közelgő évfordulójára) stb. 3 Ezen iratokat eleve a Lukács Sándor úti átmeneti raktárba helyeztük el. 4

5 IX. Kiadványkészítés A Győri Tanulmányok évről évre kevesebb összeget nyert az Alkotók Győrért Alapból. Ez kedvezőtlenül befolyásolta a folyóirat gazdálkodását, azonban a pályázati úton nyert pénzek a tematikus számok költségeit fedezték, így a levéltári kollégium több alkalommal is kisegítette a város tudományos szemléjét. A megtakarításokkal az volt a célunk, hogy az elkövetkezendő időszakban is biztosítsuk a folyóirat fennmaradását. Az 1956 Győr IV. kötet kiadására 1 millió forintot nyertünk a levéltári pályázatból. A levéltár az ismertetett okok miatt, pályázatainál már nem szerepeltetett önrészt, mégis jelentős összegeket nyertünk kiadványokra, amelyeknek többsége 2006-ban fog megvalósulni. Miután az úgynevezett utófinanszírozási módszer és a pályázatok kiírásában is az szerepelt, hogy a 2005-ben elnyert pénzeket 2006-ban fizetik ki. Örömmel kell megállapítanunk, hogy minden korábbi időszakhoz képest jelentős összegeket nyertünk. A Győri zsidóság történetével a levéltár évek óta kiemelten foglalkozik, ez ügyben már a holocaust 50. évfordulójakor is több javaslatunk volt, sajnos támogatás hiánya miatt ez akkor nem valósulhatott meg. Most a hitközség részéről is komoly szándék mutatkozott egy kiadvány elkészítésére, amely a Győri Zsidóság történetének bemutatása mellett hangsúlyozottan a Holocaust borzalmait kívánta bemutatni a dokumentumok segítségével. A kiadást a Magyar-Izraeli Baráti Társaság Győrben működő helyi csoportja vállalta magára, míg a szakmai munka elsősorban Győr Város Levéltárára hárult. Megjelent kiadványok: 1. Dr. Horváth Józsefné: A győri Zrínyi Ilona Gimnázium (Győri Tanulmányok Füzetek Tudományos Közlemények 2005/12) 2. Dominkovits Péter: Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái IV , Levéltári Füzetek A Győri zsidóság története, különös tekintettel a holocaustra Győri Holocaust Füzetek 1. (dokmentumgyűjtemény) 4. kacérkodni fogok vele. Slachta Etelka soproni úrileány naplója 1840 március december II. kötet A levéltár közreműködik más intézmények, szervezetek kiadványainak elkészítésében is, mint például a Pécsett megjelenő Cigánysors című kötet megjelentetésében, szerkesztésében, mivel a kötet számos győri vonatkozású tanulmányt tartalmaz. A Városi Levéltár ugyancsak komoly szerepet játszott a Magyarországi k kötet kivitelezésében, amely országos szakmai kiadvány és hamarosan angolul és németül is megjelenik. A korábbi időszakhoz képest, a más intézmények és szervezetek által kiadott kiadványokban való közreműködés mellett azért kötelezte el magát intézményünk, mert így próbáltuk kamatoztatni azokat a tapasztalatokat, amelyet az elmúlt évtizedekben megszereztünk. Örömmel működtünk közre ezen magas színvonalú kiadványok kivitelezésében, nyomdai előkészítésében, mert ezzel is azt akartuk igazolni, hogy Győr Város képes ilyen művek létrehozására. X. Közművelődés A Városi levéltár 2005-ben is szervezett szakmai kiállításokat és konferenciákat. Az évfordulós nagyszabású szándék (a holocaust regionális, színházba tervezett kiállítása), amelyet közösen az Izrael-Dunatáj Baráti Társasággal terveztünk, a támogatás hiányában elmaradt. Emellett kisebb kiállítás is készült, gondolunk itt a Győrsziget Győrhöz való csatolásának évfordulójának tiszteletére. A levéltár anyagaival vett részt a Xántus János Múzeum által készült II. világháborús emlékkiállításon, hiszen az Aranyvonat vitte ki az egykori Városi Múzeum kincseit, amely az 1960-as években került vissza Magyarországra. Intézményünk birtokában voltak e múzeum kialakításának korabeli dokumentumai és az a leltárkönyv, amelyben a gyűjtemény egy része fel volt tüntetve, stb. A már hagyományossá váló tavaszi konferenciát Aranyborjú címmel rendeztük meg. A konferencián elsősorban a pénzzel kapcsolatos tevékenységekre koncentráltunk, főként a bankok, biztosítók múltját mutattuk be sokoldalúan, de természetesen az emberek kapcsolata a pénzhez (kölcsönök, uzsorások stb.) szintén figyelmet érdemelt. A levéltár bekapcsolódott a Nagy Imre Társaság által kezdeményezett általános és középiskolai vetélkedő anyagának elkészítésébe is. A regionális együttműködés keretében Győrben, a Xántus János Múzeumban rendeztük meg a Magyar Levéltárosok Egyesület Dunántúli Szekciójának tisztújító közgyűlését és tudományos tanácskozását. 5

6 A tanácskozáson áttekintettük a levéltárak aktuális kérdéseit. Az érintett levéltárak (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) kollégái nagy számban tisztelték meg e rendezvényt. A VIII. Győri Levéltári Napot közösen rendeztük meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltárával és a Győri Egyházmegyei Levéltárral. A rendezvény kiemelt témája a II. világháború, a fasizmus volt. A levéltár három dolgozója sikeres előadást tartott a konferencián. Az előadások helyszíne a Városi Képtár előadóterme volt. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. A helyi társadalom kiemelt érdeklődése nagy felelősséget rótt mindhárom intézményre, ezért ennek megrendezése és folytatása a jövőben sem lehet kérdéses évi programok Időpont Program Helyszín Rendező Aranyborjú Konferencia április Győr Város Xántus János Múzeum Győr Város, Xántus János Múzeum Mediawave Alapítvány szeptember Magyar Levéltárosok Egyesületének Nyugat-Dunántúli Szekciója Szakmai nap Győr Város Győr Város Győr-Moson-Sopron Megye Győri Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Vas Megyei Levéltár Zala Megyei Levéltár október13. VIII. Győri Levéltári Nap tudományos konferencia Győr Város Művészeti Múzeuma Győr Város Győr-Moson-Sopron Megye Győri Győri Egyházmegyei Levéltár október V. Győri Könyvszalon könyvsátor Polgármesteri Hivatal Kulturális Iroda Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár XI. Szakkönyvtár Szakkönyvtárunk 2005-ben vásárlás és cserekiadványok tekintetében szerény gyarapodást mondhat magáénak. Az évi gyarapodás 54 mű, ami 56 kötetet jelent. Ennek értéke Ft, amiből Ft vásárlásból, Ft pedig becsült értékű cserepéldány kiadványból tevődik össze. Az állomány jelenleg leltári tétel, ami db állományegységet jelent. A beszerzések alapján az derül ki, hogy 1-1 mű átlagára Ft, ami azt mutatja, hogy viszonylag alacsony árfekvésű kiadványokat vásároltunk. A költségvetési lehetőségek sajnos nem tették lehetővé szükséges, ámde drágább kiadványok, mindenek előtt kézikönyvek beszerzését. A közlönyök és szakfolyóiratok ugyancsak a beszerzési keretet terhelték, így éves szinten mintegy Ft-ot költöttünk különböző dokumentumok beszerzésére. Már a tavalyi évet megelőzően is látható volt, utolér bennünket a helyhiány. Ezúttal sem nagyon volt lehetőség az elhelyezési kapacitás növelésére. Az a polcbővítés, ami mégis megvalósult, a videó archívum állományának elhelyezési gondjait segítette. A külön-gyűjtemény, az OSZK-tól kapott anyag végleges elhelyezése még megoldatlan, ami egyúttal akadályozta leltározásunk és ez esedékes állományellenőrzésnek a dolgát. 6

7 XII. Videó archívum A Városi Televízió 2004-ben történt megszűnésével az általuk készített műsorkazetta anyag zárt állományegység lett. Leltárkönyvünkben 2269-es nyilvántartási számmal zártuk le a gyűjteményt. Egyúttal május 1-i adásidővel kezdődően januári dátummal kezdtük meg a Revita Televízió dokumentált adásanyagának nyilvántartását, illetve adásainak gyűjtését, raktározását. Mivel DVD-n rögzített dokumentumokról van szó, a raktározás helyigénye kisebb a városi Televízió által készítetteknél, de így is külön polcrendszert kellett készíttetni, ami jelenlegi állapot szerint néhány évig még lehetővé teszi a dokumentumok biztonságos és áttekinthető elhelyezését november 1-ig a Revitától 737 DVD-t vettünk nyilvántartásba. A teljes gyűjtemény így 3006 db-ot tesz ki. A tavalyi év folyamán 18 alkalommal összesen 100 db kazettát, illetve DVD-t kölcsönöztünk és 5 alkalommal kértek tőlünk műsormásolást. Elkezdtük a Revita Televízió DVD-inek elektronikus nyilvántartását. A Városi Televízió egykori gépeiből kerültek át anyagok egy alapítvány közvetítésével a Városi Levéltárba, miután intézményünk közvetlenül ezt nem kaphatta meg. E berendezések javítása, karbantartása a fenti okok miatt nem megoldott. Anyagi források híján a már elavult U-MATIC rendszerű anyagok digitális átjátszása noha ez nem egy jelentős összeg szintén nem megoldott. Sajnálatos, hogy az elhúzódó felszámolást követően a valamikori írott nyilvántartások töredéke került intézményünkbe a megszűnést követő évben. XIII. Anyakönyvi másodpéldányok kezelése Az anyakönyvek vezetése továbbra is folyamatos volt. Az anyakönyvi hivatal folyamatosan átküldte az utólagos bejegyzésekhez szükséges nyomtatványokat. A tervbe vett kötészeti munkákra nem került sor a források hiánya miatt. G y ő r, február 28. Bana József levéltárigazgató 7

8 Győr Megyei Jogú Város Levéltárának évi munkaterve A levéltár 2006-ban kiemelten készül az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára. Győr városa 1956-ban kiérdemelten kapta a forradalom második fővárosa címet. A Dunántúli Nemzeti Tanács megalakulásával lényegében a Dunántúl legfontosabb igazgatási központjává vált, és tevékenységével összhangban a Nagy Imre kormánnyal megszilárdította a forradalmi erők helyi hatalmát, példamutató intézkedéseivel mintát adott mások számára. A levéltár együttműködve az önkormányzattal: kiadványokkal, kiállítással és egy nemzetközi konferencia megszervezésével járul hozzá a méltó megünnepléshez. A levéltár folytatja az elmúlt években már szinte tradicionálissá váló tevékenységét, amely eddig is számos konferenciát, kiadványt eredményezett, és amely kiteljesítette a levéltár tudományos tevékenységét. Az elmúlt időszak nagyszabású iratbegyűjtése miatt a levéltár raktárai megteltek. Iratátvételt csak a megszűnő intézmények esetében kezdeményezünk. Szándékunkban áll az iratőrzésre alkalmatlan Teleki úti helyiségünket elcserélni olyan nem pince raktárra, amely megfelel az irattárolás szigorú követelményeinek. Szeretnénk folytatni a Baross Gábor úti raktár fűtésrendszerének és szigetelésének átalakítását, mivel a 2005-ben hatályba lépett rendelet számos tekintetben a korábbinál szigorúbb előírásokat tartalmaz, és egyben kötelezővé teszi a hőmérséklet és páratartalom rendszeres, heti háromszori mérését is. Emiatt az átalakítás elkezdése és befejezése halaszthatatlan. Ugyancsak megoldásra vár ennek a raktárnak a tűzvédelmi és riasztó-védelmi ellátása is, hiszen az itt őrzött értékek nem annyira a történelemtudomány számára fontosak, de a napi megkeresések, a közigazgatási munka ezek nélkül jóformán elképzelhetetlen. * * * A évi eredeti költségvetés előirányzata forint, melyből a személyi jutatatás Ft, munkaadókat terhelő járulékok Ft. A dologi és egyéb kiadások Ft, felhalmozási kiadásunk Ft. I. Technikai fejlesztés, levéltári iratok elhelyezése Technikai fejlesztés: A levéltár 2006-ban tervezi egy új számítógép beszerzését, amely mostantól a kötelező számítógépes nyilvántartás céljait szolgálja. Erre eredményesen pályáztunk. Tervezzük a levéltár őrizetébe került technikai berendezések (a volt Városi TV ) szervizelését, karbantartását. A Győr Városi Tűzoltóság évi ellenőrzése kapcsán megállapította, hogy mielőbb meg kell oldani az épület központi áramtalanításának kérdését, és meg kell szüntetni a még lakóépületre tervezett több villanyórás rendszert. Ennek munkálatai évek óta húzódnak, forrás hiányában. A levéltár ezt most mindenképpen megvalósítja, mert itt nem maradhat áram alatt lévő rész biztonsági okok miatt. Befejeződik a külső Baross úti helyiségek áram leválasztása is. A Hőszolgáltató esetében pedig további tárgyalásokat kívánunk folytatni egy kedvezőbb díjfizetés kialakításáról. Itt igénybe vesszük az önkormányzat támogatását, mivel az utóbbi időszak áremeléseinek ellentételezésére intézményünk nem kapott fedezetet, és a jelenlegi pazarló konstrukció fennmaradása esetén a költségvetésünk fennállása óta először sajnos mínuszos lesz. A csereraktárként kapott Teleki úti pincehelyiség rendbetételére évek óta sikertelenül pályáztunk. Itt elsősorban a vizes átfolyások megszüntetésére és esetleges vizes blokk kialakítására gondolunk. A gyakori vízbetörések miatt e helyiségcsoport levéltári hasznosítása nem lehetséges, ezért más, irattározásra valóban alkalmas raktárra szeretnénk becserélni, de akár a külső Baross úton megüresedő további helyiségek is szóba jöhetnek. II. Személyi ellátottság, vezetés, munkaszervezés A jogszabályi változások miatt, amely rendszeres mérésre kötelez bennünket (hőmérséklet, légnedvesség, UV sugárzás), megköveteli a segédlevéltárosok és levéltárkezelők eddig megszokott munkarendjében a szükséges változtatásokat. Az eredményeket naplóznunk, nyilvántartanunk kell, és ezt időközönként el kell juttatni a szakfelügyelethez. Továbbképzések során a levéltári szakma sikerrel akkreditáltatott tanfolyamait részesítjük előnyben, s mivel ez a korábbi időszakhoz képest eltérést mutat, a változtatásokat közöljük a fenntartóval. A levéltár személyi ellátottsága az őrzött iratanyagra való tekintettel elégségesnek mutatkozik. A levéltár megalapítása óta az iratmennyiség a háromszorosára növekedett, s az eltelt 13 év alatt mindössze 2 státusszal gyarapodtunk. Tekintve, 8

9 hogy az utóbbi időszakban a rendszerváltozásig bekerültek a fenntartó önkormányzat iratai, amelyben szinte napi megkeresések vannak, így rendszeres a kapcsolat a fenntartó és a levéltár között. Bizonyos döntések előkészítésében a levéltár megkerülhetetlen. A levéltár erre való tekintettel szervezi át az ügyfélszolgálattal kapcsolatos teendőket, fő célunk a gyors és hatékony ügyintézés. Mivel a levéltár az elmúlt időszak tanfolyamaiban a szakmai tevékenységre helyezte a fő hangsúlyt, a munkakörök megváltozásával már csak a segédlevéltárosok számára teszi lehetővé külső szervek irattárainak ellenőrzését. Emiatt a megváltozott munkakörök során e feladatra két új személyt jelöltünk ki, akik elkészítették ellenőrzési tervüket. Ennek során erősödni fog a Városi Levéltár szervellenőrzési tevékenysége és ennek tapasztalatairól a fenntartó is értesülni fog. III. A gyűjtőterület felügyelete Gyűjtőterületi feladatoknál, a levéltárhoz beérkezett intézményi irattári tervek átvizsgálása után az elkészült Ellenőrzési terv szerint 8 általános iskolát, 3 középiskolát, 11 közművelődési intézményt, 7 egészségügyi intézményt és 4 közüzemet kell kiemelten vizsgálni ez évben. Az ellenőrzéseknél az egyik fő szempont, hogy minden intézménytípusból legyen kellő számú irattári ellenőrzés. A levéltár itt nem egyszerűen az igazgatási szerepkörből adódó feladatainak kíván eleget tenni, hanem segíteni kívánja az önkormányzat alá tartozó intézmények szakszerű iratképzését, hiszen ezek történelmi értékű iratai idővel intézményünkbe kerülnek. Sok a már elavult, hatályukat vesztett jogszabályokon alapuló mintaterv, amely felülvizsgálatra, korszerűsítésre szorul. Miután néhány ilyen irattári terv egyébként sem a valóságot tartalmazza, kezdeményezzük, hogy hozzák összhangba irattári tevékenységüket az általuk folytatott gyakorlattal. IV. Anyaggyarapodás, anyagvédelem A levéltár kezdeményezi a Petz Lajos Szakközépiskola iratainak megselejtezését, valamint a levéltárérett iratok átadását. Itt egy folyamatos kapcsolattartásról van szó, amely tart az intézmény felszámolásáig. Ennek költségeit a felszámolást elrendelő önkormányzatnak kell állnia és biztosítania az iskola, illetve a levéltár számára. A levéltár raktárai az elmúlt időszakban megteltek, az önkormányzati iratok egyesítése, rendezése van napirenden. Emiatt az említett Petz Lajos Szakközépiskolán kívül további iratátvételt nem tervezünk. Az anyagvédelem szigorú előírásaira való tekintettel a levéltár az átvett iratokat savmentes dobozokba helyezi el. Rendszeresen indulunk az e tárgyban kiírt pályázatokon, remélhetőleg az idén is nyerni fogunk. Nem csak az új anyagok átdobozolása a fontos, de a régi, már ugyancsak károsodott és nem savmentes dobozok leselejtezése, kiváltása is cél. A levéltár raktáraiban egyelőre hiányoznak a műszerek, hitelesített hőmérők, légnedvesség mérők, stb. Ezek beszerzése a 2005-ben hozott rendelkezések miatt halaszthatatlan. Erre pályázatot is kiírtak, amelyen természetesen levéltárunk is indul. Az állományvédelem szigorodása miatt gyakran kell mérnünk minden raktárban az adatokat és erről kimutatást, naplót kell vezetni. Az úgynevezett UV-sugárzás kritériumait már megkaptuk. Emiatt a külső Baross úti raktárakban meg kell oldani a napfény kizárását (függöny, karton). Amennyiben a fenntartó támogatná a 2005-ben a Kistervezővel kidolgozott raktár rekonstrukciós koncepciónkat, úgy ez erre is kedvező megoldást nyújt. Folytatjuk az iratrestaurálásokat. A levéltár továbbra is a Városi Képtárhoz tartozó restauráló műhellyel kívánja végeztetni e munkákat, így közvetve a pályázati úton nyert pénz is Győr városát gyarapítja. V. Iratrendezés A 2006-os esztendő nagyszabású munkái közé tartozik a fenntartó önkormányzat iratainak rendezése, egységesítése és raktári jegyzékekkel való ellátása, mindezt a most bevezetett számítógépes nyilvántartás szempontjainak megfelelően. A város anyagai a levéltár fennállása óta három különböző időszakban kerültek be. Kezdetben az 1962-től 1973-ig tartó iratok, majd az 1989-ben elázott Kerületi Hivatali iratok, esetenként 1986-ig, míg az elmúlt két évben a még összes irat átkerült levéltárunkba, a rendszerváltozás időpontjáig. Emellett természetesen indulásként rendelkeztünk a város irataival egészen 1962-ig. A számtalan rakodás, iratszállítás következtében elérkezett az idő, hogy ezeket az iratokat sorba rakjuk és kialakítsuk a végleges raktári rendet. Erre a számítógépes nyilvántartás is kötelez bennünket. A 2005 májusában bekerült Városi TV után maradt iratokat is rendezni kívánjuk. Egyesítjük a már korábban intézményünkbe került televízió irataival. Leválasztjuk a gazdasági jellegű iratokat, amelyek nem képeznek levéltári értéket és csak mintegy 5 évig, ennek jogképességéig őrizzük. 9

10 Néhány egyesület, amely már nem fejt ki aktív tevékenységet jelezte, hogy szívesen átadná intézményünknek iratait. Ezeket, miután nem nagy mennyiségről van szó, intézményünk szívesen átveszi. VI. Iratselejtezés A selejtezésre érett iratanyag kiválogatása folytatódik. A levéltár csak megselejtezett iratot vesz át. A megszűnő intézmények esetében magánál az intézménynél kapcsolódunk be a selejtezés és iratátadás folyamatába, hogy csak a megőrzésre érdemes, történeti értékű iratok kerüljenek intézményünkbe. Egyben egyeztetni kívánunk a szakfelügyelettel a tanácsi iratok megselejtezése ügyében. Az átkerült iratok egy része nézetünk szerint nem képez maradandó értéket, és csak a korábbi selejtezési hiányosságok miatt kerültek át levéltárunkba. Ez a folyamatosan több évig végzendő munka több dolgozónak is biztosít elegendő feladatot. Természetesen az átdobozolt, felcímkézett iratanyagokról új, számítógépes nyilvántartás is készül, ezeket csatoltunk kell a számítógépes központi adatbázishoz. A selejtezést, amennyiben azt a levéltár végzi, a szakfelügyeletnek, sőt a minisztériumnak is jóvá kell hagyni. Ezt beszámolónk és munkatervünk közgyűlési jóváhagyását követően írásban is kezdeményezzük, hogy még az év során a selejtezés elkezdődhessen. VII. Segédletkészítés 2006 óta kötelező jelleggel bevezették az általános levéltárakra vonatkozóan az egységes számítógépes nyilvántartást. Az adatszolgáltatás rendszere már ennek a szempontnak megfelelően készül, ez lényegében megköveteli, hogy az itt felsorolt segédletek, raktári jegyzékek, ezek helymeghatározása adott legyen. Emiatt ezeket folyamatosan elkészítjük, és szerepeltetjük az adatbázisban. A 8 éve kiadott fondjegyzékünk mára már lényegében elavult, hiszen az akkori szerkesztési szempontok már napjainkra jelentősen megváltoztak és az új szabályzatnak megfelelő új fondjegyzékre van szükség. Részben ezt indokolja az elmúlt időszak nagyszabású iratátvétele is. Ennek nyomdai kiadását nem tervezzük. Mindössze néhány példányban szeretnénk kinyomtatni, és honlapunkon mindenki számára hozzáférhetővé tenni. A korábban hagyományos írógéppel előállított levéltári segédletek számítógépbe kerültek WORD formátumban. Eredendően az volt az elképzelésünk, hogy az új számítógépes adatnyilvántartás ezt átkonvertálással kezelni tudja. Sajnálatunkra azonban ez az új adatbázis inkompatibilis a WORD-del, ám a megfelelő helyen, mint csatolt fájl szerepelhet. Az adatbázis kezelésére a levéltár két főt jelölt ki, akik ezt rendszeresen karbantartják, és felviszik az új adatokat. VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat A kutató és ügyfélszolgálat a külső Baross úton 2006-ban felköltözik a legfelső szintre, mivel a legalsó szinten az év zömében nem sikerült biztosítani a megfelelő irodai hőmérsékletet. Így a kutató és ügyfélszolgálat ugyanarra a szintre kerül, ahol a levéltár kezelésében lévő raktárak vannak, ezzel könnyebbé válik a kiszolgálás. Míg a korábbi ügyfélszolgálati helyiséget, amely a földszinten helyezkedik el, könyvtári állványokkal felszerelve az úgynevezett Fal Jolán-féle gyűjtemény számára kívánjuk átalakítani, egyben itt kívánjuk biztosítani azt is, hogy ebben a gyűjteményben visszakereshessenek a kutatók ös főbb kutatási témakörök: II. világháború forrásai, Győr es eseményei. (56-os Intézet Bp. Győr Városi Levéltár), A győri zsidóság története, Franciák győri tartózkodása (készülve a napóleoni háború közelgő évfordulójára,) stb. 10

11 IX. Kiadványkészítés A Győri Tanulmányok, a város tudományos szemléje, amelyet 1973-ban alapított az akkori tanács, és amelyet az elmúlt években a városi levéltár gondoz, sajnos még ma sem költségvetési tényező. A jelenlegi egyre csökkenő támogatás megmaradása egyben előrevetíti az egykori folyóirat (évkönyv) szomorú jövőjét, lehetséges elsorvadását is. A levéltár által szerzett pályázati pénzek egyelőre biztosítják a tematikus számok megjelenését és az önkormányzat is külön támogatja. A levéltár éppen a város saját tudományos szemléjének stabilizálására javasolja, hogy a évi költségvetés tervezésekor a 33 évet megélt folyóiratot szerepeltessék a város költségvetésében. Erre amiatt is szükség van, mert a pályázatok esetében az önkormányzati alapítású lapok amúgy sem kapnak támogatást. 1. A Győri Tanulmányok szám (sima) Megjelenő kiadványok: 2. Győri Tanulmányok: Győr 1956/IV. (Vagongyári munkástanácsok jegyzőkönyve) 3. Győri Tanulmányok: Győr 1956 (Történelmi olvasókönyv) 4. Bana József-Márfi Attila: Győr színházi életének dokumentumai I , Levéltári Füzetek Dominkovits Péter: Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái IV , Levéltári Füzetek Morvai Gyula: Győr város polgárkönyve I , Levéltári Füzetek kacérkodni fogok vele. III. kötet A levéltár az elmúlt időszakban pályázati úton komoly összegeket nyert, melyeknek realizálása ebben a költségvetési évben valósul meg. Ez teszi lehetővé, hogy mind a levéltár, mind a város egyre gazdagodó tudományos kiadványi tevékenysége új művekkel gyarapodjon. A tartalmi megújulás mellett kiadványaink külső megjelenésén is szeretnénk változtatni, hogy korszerű, a napjainkra már megszokott magas színvonalú művek szülessenek. Intézményünk Nyugat-Dunántúl számos más tudományos intézményeivel is rendszeres kapcsolatot tart fent, itt különösen ki szeretnénk hangsúlyozni a régió levéltárait, a Baranya Megyei t és Székesfehérvár város Levéltárát, amelyekkel eddig is gyümölcsöző volt az együttműködés. X. Közművelődés A városi levéltár 2006-ban is rendszeresen szervez szakmai kiállításokat, konferenciát, stb. A Médiawave-hez kötődő konferencia központi témája a gasztronómia és a bor. Nemzetközi viszonylatban 2006-ot a Gasztronómia és a Bor évének nyilvánították. A VI. Győri Könyvszalonon a levéltár az új kiadványaival jelentkezik. Itt elsősorban az 1956-tal kapcsolatos kiadványok megjelenésére gondolunk. A könyvsátorban 1956 tiszteletére egy külön helyszínt is szeretnénk kialakítani, egyben erre az időszakra tervezzük a Xántus János Múzeummal közösen az 1956-os eseményeket bemutató győri kiállítást. Ez várhatóan később más helyszíneken is bemutatást nyer. A IX. Győri Levéltári Napot közösen rendezzük meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltárával és a Győri Egyházmegyei Levéltárral. A rendezvényhez más szervezetek támogatását is igénybe vesszük, és az önkormányzat támogatásával indulunk az erre kiírt pályázaton. Az 1956-os szabadságharc tiszteletére rendezett tudományos tanácskozás legfőbb célja, hogy körbejárja a forradalom időszakában és utána bekövetkezett menekült kérdést, ennek nemzetközi vonatkozásait (ausztriai táborok, nyitott határok, külföldi befogadások stb.). Szeretnénk külföldi előadókkal is emelni az ünnepség fényét. A rendezvényre a Győrött működő közép- és felsőfokú tanintézetek diákjait várjuk szeretettel. 11

12 2006. évi programok Időpont Program Helyszín Rendező Cigánysors Xántus János Emberháza Alapítvány február 22. című kötet bemutatója Múzeum Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Győr Város Xántus János Múzeum április 28. Konferencia A Gasztronómia és a Bor évének tiszteletére Győr Város Xántus János Múzeum Győr Város Xántus János Múzeum Mediawave Alapítvány október október november 23. VI. Győri Könyvszalon könyvsátor Kulturális Iroda Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 1956-os győri eseményeket bemutató emlékkiállítás Tudományos Konferencia az 1956-os forradalom tiszteletére IX. Győri Levéltári Nap Polgármesteri Hivatal aulája Polgármesteri Hivatal Díszterme Győr Város Xántus János Múzeum Győr Város Győr-Moson-Sopron Megye Győri Győri Egyházmegyei Levéltár XI. Szakkönyvtár A teljes könyvállomány áttekinthető elhelyezésére mintegy folyóméternyi polcra lenne szükség, főleg a Külső Baross úti részlegben, de részint a főépületben is, mivel a tápraktár is megtelt és a könyvtári rész is túlzsúfolt. Polcok beszerzésére előre láthatólag megvan a lehetőség, így az állományellenőrzés és a különgyűjtemény leltározása is zökkenőmentesen végrehajtható. Külön gondot okoz a periodikák elhelyezése. Anyagi okok miatt sem a Kisalföldet, sem a szakfolyóiratokat nem tudtuk beköttetni. Ezt pedig az idei évben mindenképpen el kell kezdeni, legalább a legszükségesebb szakfolyóiratok esetében. Ezen kívül a kézirattárban is vannak olyan, nélkülözhetetlen fénymásolt művek, amelyeket mindenképpen be kell köttetni. Az állomány gyarapítását a beszerzésre fordítható összeg függvényében továbbra is a tervszerűség keretei között végezzük. Állománygyarapítási munkánkat a korábbi gyakorlatnak megfelelően folytatjuk. XII. Videoarchívum A videoarchívum fejlesztése kapcsán továbbra is előnyt élveznek a már elavult U-MATIC rendszerű felvételek digitális átjátszása, ennek megoldása azért is sürgető, mert maholnap nem akad berendezés, amely e felvételeket jó minőségben képes lenne lejátszani. A TV-től megörökölt rendszer javítása, karbantartása az alapítványi kezelés miatt nem megoldott, ezért szükséges megbeszéléseket folytatni az alapítványi működtetés feltételeiről. A meghibásodott eszközök rendbetételét ugyanis a levéltár nem végezheti. Ennek hiányában a használat is akadályba ütközik. Közismert, hogy a levéltár a Városi TV felszámolását követően törekedett arra, hogy egy szakképzett személy kerüljön e feladatok ellátására. Sajnos ez 2005-ben nem valósult meg, és csekély az esély, hogy 2006-ban erre státuszt kapjon az intézmény. A pillanatnyi helyzetben a segédletek hiányában legfőbb törekvésünk a vizuális anyag fennmaradásának biztosítása, és a legrégebbi anyagok digitalizálása. 12

13 XIII. Anyakönyvi másodpéldányok kezelése Az anyakönyvek gyakori használata a megnövekedett családfakutatásoknak tudható be. Különösen a régebbi, 19. századi egyházi anyakönyvi másodpéldányok állapota mondható rossznak, itt ezek újra kötése állományvédelmi szempontokból indokolt lenne. Az időhatáron belüli kutatásokat korlátozzuk, és a kutatóknak javasoljuk az első példányokban való tájékozódást, ahol is az Anyakönyvi Hivatalban névmutató is van hozzájuk. Az anyakönyvek UB bejegyzéseinek folyamatos vezetése mellett külön iktatjuk az Anyakönyvi Hivatal által átküldött jelentéseket. G y ő r, február 21. Bana József levéltárigazgató 13

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK KUTATÁSI SZABÁLYZATA Általános kutatási szabályok 1. A Heves Megyei Múzeumi Szervezet a Kormány 47/2001. (III.27.) számú, a muzeális intézményekben folytatható

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 4.b pályázat Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése Altéma kódszáma: 3505/189

BESZÁMOLÓ. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 4.b pályázat Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése Altéma kódszáma: 3505/189 BESZÁMOLÓ NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 4.b pályázat Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése Altéma kódszáma: 3505/189 A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 2015. 05. 29.-i ülésen részünkre 798.355

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár 2010. évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. 1 A Savaria Egyetemi Központ Levéltárának 2010.évi munkaterve I. Gyűjtemény szervezése, iratbegyűjtés

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31102/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása Összeállította: Egyeztetve: Ádám Ibolya osztályvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 82591/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2007.évi működési támogatásairól és költségeiről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2007.évi működési támogatásairól és költségeiről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a Magyar Történelmi Társulat 2007.évi működési támogatásairól és költségeiről Részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Kapott támogatások és felhasználásuk 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2008.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály JOGÚ VÁROS RE MISKOLC MEGYEI ALPOLGÁRMESTE Kvo.: 31.101/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 5-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 5-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program

Részletesebben

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése Sopron, 2013. augusztus 26-28. A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

Részletesebben

Selejtezés és levéltári iratátadás

Selejtezés és levéltári iratátadás Selejtezés és levéltári iratátadás Nagy Szabolcs Selejtezés-levéltári iratátadás A két fogalom a gyakorlatban egymással szorosan összefügg! Céljuk: Az irattár tehermentesítése, s ezáltal hozzájárulás a

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2012. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS szeptember 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS szeptember 27-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati intézményeknél feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 31 -i ülésének 3. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 31 -i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 31 -i ülésének 3. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 100/2013. (VI. 27.) képviselő-testületi határozatban döntés

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről HIDEGKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: HID/29 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2011. december 7-én megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. január 1-jétől ismét önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/99-4/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

CIVIL CSELEKVÉSI TERV 2016.

CIVIL CSELEKVÉSI TERV 2016. 2. számú melléklet CIVIL CSELEKVÉSI TERV 2016. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2013 (I. 31.) Kgy. sz. határozatával elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város Civil Koncepcióját, valamint felkérte

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Levéltárának 2013. évi beszámolója

Győr Megyei Jogú Város Levéltárának 2013. évi beszámolója Győr Megyei Jogú Város Levéltárának 2013. évi beszámolója 1. számú melléklet A levéltár 2013-ban megünnepelte fennállásának 20. évfordulóját 1. A fenntartó önkormányzat ebből az alkalomból Győr Város Ezüst

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB BESZÁMOLÓJA a 2011. évi közhasznú tevékenységéről Összművészeti központként egyesületünk közhasznú tevékenysége változatlanul a kulturális, művészeti programok szervezése és bonyolítása,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási Terve Az előterjesztést készítette:

Részletesebben