ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások Jelen előterjesztés az Országos Elnökség által az Alapszabály és SZMSZ Karbantartó Bizottságnál előterjesztett szabályozási javaslat alapján készült. Jelen előterjesztésben a jelenleg hatályos alapszabályi rendelkezések, melyeket a javaslat törölni vagy módosítani javasol, áthúzással kerülnek jelölésre. Az új, vagy módosított szövegrészek pedig dőlt betűkkel vannak jelölve. Az át nem húzott és nem döntött szövegrészek a jelenleg hatályos szövegben és a módosítási javaslat szerinti szövegben megegyezőek. Az elnökségi javaslat a következők szerint illeszthető az Alapszabályba: 50. Az Országos Elnökség tagjai Az Országos Elnökség tagjait a Közgyűlés a Szövetség rendes tagjai közül választja. Az Országos Elnökség tagjai: a) az országos elnök b) az országos ügyvezető elnök c) az országos vezetőtiszt d) az országos főtitkár e) az országos gazdasági vezető Amennyiben az Országos Gazdasági Vezető tisztsége választás útján nem kerül betöltésre, úgy annakfeladatát az Országos Elnök és az Országos Ügyvezető Elnök egyetértő megbízása alapján, Megbízott Gazdasági Vezetőként más magyar állampolgár természetes személy is elláthatja. A Megbízott Gazdasági Vezető nem tagja az Országos Elnökségnek, nincs szavazati joga az elnökségi üléseken, azonban tanácskozási joggal azokon részt vehet, de csak gazdasági jellegű ügyekben nyilváníthat véleményt. Feladatát az Ügyvezető Elnök közvetlen ellenőrzésével végzi Az Országos Elnökség ülései Az Országos Elnökség legalább kéthetenként köteles ülést tartani. Az ülést az Országos Főtitkár Országos Ügyvezető Elnök hívja össze és azon az Országos Elnök, akadályoztatása esetén az Országos Ügyvezető Elnök elnököl. Az ülés nyilvános. Az elnök kivételes esetekben, pl. ha személyi, szervezeti, tagsággal kapcsolatos ügyeket tárgyal, zárt ülést rendelhet el, feltéve, ha a napirenden nem szerepel olyan ügy,

2 amely a Szövetség mint közhasznú szervezet tevékenységét érinti. Az ülések időpontját és napirendjét az ülést megelőző 8 /nyolc/ nappal korábban az Országos Főtitkár Országos Ügyvezető Elnök, vagy az általa erre kijelölt személy kifüggeszti a titkárság hirdető táblájára, az elnökség tagjait és az esetleges meghívottakat személyre szólóan írásban meghívja. Az ülés határozatképes, ha azon legalább 3 két elnökségi tag megjelenik. Minden tagnak 1 egy szavazata van, amely csak személyesen gyakorolható. Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza. A hozott határozat érvényességéhez legalább 3 két igen szavazat szükséges. Az elnökség üléseiről az Országos Főtitkár jegyzőkönyvet készít jegyzőkönyv készül, amelyben tömören rögzíti az elhangzottakat, az állásfoglalásokat, a sorszámmal ellátott határozatokat, a leadott szavazatok számarányának feltüntetésével. A hozott határozatoknak, állásfoglalásoknak az érdekeltekkel való közlés -éről -e és a Vezetők Lapjában történő közzétételéről az Országos Főtitkár köteles gondoskodni. közzététele, valamint a jegyzőkönyv megfelelő vezetése az Országos Ügyvezető Elnök felelősségi körébe tartozik. A jegyzőkönyvet az irattárban 5 évig meg kell őrizni. 53. Az Országos Elnök Az Országos Elnök, valamint az Országos Ügyvezető elnök képviseli a Szövetséget, mindketten önállóan. Az Országos Elnök és az Országos Ügyvezető Elnök külön-külön jogosult rendelkezni a Szövetség bankszámlája felett. Kijelölhetik azokat a vezetőket, akik helyettük a bankszámla felett rendelkezni jogosultak. a) Az Országos Elnök a Szövetség általános képviselője. A Szövetség külső fórumon való megjelenítése elsődlegesen az Országos Elnök feladata. b) Az Országos Elnök és az Országos Ügyvezető Elnök képviseleti joga egyenlő. Az Országos Elnök a Szövetség képviseletéhez fűződő jogok gyakorlásáról megállapodást köthet az Országos Ügyvezető Elnökkel, az ebben a megállapodásban foglalt képviseleti jogok gyakorlására vonatkozó megállapodás mindkét tisztségviselő számára kötelező érvénnyel bír, és azt a Szövetség központi irattárában kell tárolni. c) Az Országos Elnök hívja össze az Országos Közgyűlést. Az Országos Elnököt akadályoztatása esetén az Országos Ügyvezető Elnök helyettesíti. Az Országos Elnök írja alá a határozatokat, a jegyzőkönyveket és az egyéb okmányokat, amelyek képviseleti jogkörébe tartoznak.

3 54. Az Országos Ügyvezető Elnök Az Országos Ügyvezető Elnök a Szövetség általános képviselője, az Országos Elnökkel e tekintetben egyező jogkörökkel rendelkezik. A képviseleti jog gyakorlására vonatkozó további szabályokat az Alapszabály 53. b) pontja tartalmazza. Az Országos Ügyvezető Elnök feladata a cserkészélet feltételeinek biztosítása, valamint a Szövetség szervezetének koordinálása és irányítása: 1. Az Országos Ügyvezető Elnök ügyvezetés körébe eső feladat- és hatáskörei: a) ellátja a Szövetség képviseletét az Országos Elnökkel egyetértésben, b) más szervezetekkel kapcsolatot tart a vonatkozó állásfoglalások és határozatok szerint, c) gondoskodik a Szövetség megfelelő képviseletéről hivatalos állami, egyházi és társadalmi rendezvényeken, d) gondoskodik az alapítványi kuratóriumok, társadalmi, szakmai és egyéb bizottságok felé a Szövetség megfelelő képviseletéről, ahol a Szövetség érdekei azt megkívánják, e) gondoskodik a Szövetség szervezetének működéséről, összehangolásáról, f) a fizetett alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat gyakorolja, g) a Szövetség tulajdonát képező létesítményeket és bérleményeit felügyeli, ezek létesítését, fejlesztését és üzemeltetését irányítja és ezekért felel, h) kidolgozza az Országos Vezetőtiszttel egyetértésben a cserkészélet fejlesztéséhez szükséges koncepciót és stratégiát, i) felügyeli a Cserkészgyűjtemény és Könyvtár működését. 2. Az Országos Ügyvezető Elnök főtitkári feladatok körébe eső feladat- és hatáskörei a) a központi ügyvitel irányítása és szervezése, b) Végzi, illetve irányítja az irattár kezelését, c) nyilvántartja a szövetség igazolt tagjait, a cserkészvezetőket, és a csapatokat, legfontosabb adataikkal együtt. A nyilvántartás vezetését az Országos Igazoló Bizottság elnökével, illetve az Országos Intéző Bizottság erre kijelölt albizottságával együttműködve végzi, d) az Országos Elnökséget tájékoztatja a Kerületi Közgyűlések időpontjáról, helyéről és gondoskodik a Kerületi Közgyűléseken a Szövetség hivatalos képviseletéről, e) gondoskodik az Országos Közgyűlés, az OIB, az Országos Elnökségi ülések megtartásának feltételeiről, f) a határozatokban kitűzött feladatok határidejének időpontját figyelemmel kíséri és az Országos Elnökségnek, illetve az OIB-nek jelzi,

4 g) megteremti a működéssel kapcsolatos iratokba, különösen a vezető szervek által hozott határozatokba és a közhasznúsági éves jelentésbe való betekintés, másolatkészítés feltételeit, közzéteszi ezek rendjét, h) közzéteszi a szolgáltatások igénybevételének módjáról való tájékoztatást, i) nyilvántartja és közzéteszi a vezető szervek határozatait, j) végzi a Szövetség országos szervezeti egységei üléseinek adminisztrációját, k) az OIB megbízásából kiállítja és kiadja a csapatparancsnokok kinevezését és felmentését, valamint az OIB megbízásából kiadja a csapatok működési engedélyét és annak visszavonását igazoló iratokat, l) az OIB megbízásából, az Országos Igazoló Bizottsággal való egyeztetés után kiadja a tagok felvételével és elbocsátásával kapcsolatos iratokat, m) kiadja a Országos Közgyűlés, a Kerületi Közgyűlés és az OIB által kinevezett és megbízott személyek kinevezését, megbízását igazoló iratokat. 3. Az Országos Ügyvezető Elnök gazdasági vezetés körébe eső feladat- és hatáskörei a) megtervezi és vezeti a Szövetség gazdasági rendjét a hatályos jogi és pénzügyi szabályozásnak megfelelően, b) felméri és összeállítja az Országos Ügyvezető Elnök és az Országos Vezetőtiszt által kidolgozott cserkészélet fejlesztési koncepciójának és stratégiájának gazdasági háttérigényét, c) elkészíti a Szövetség éves költségvetésének és pótköltségvetésének tervét valamint, a közhasznúsági jelentés tervezetét, d) összeállítja a Szövetség fejlesztését célzó konkrét javaslatokhoz a gazdaságossági döntéselőkészítő anyagokat, e) felügyeli a Szövetség pályázatainak folyamatát, felel az elszámolásokért, f) felkutatja a Szövetség lehetséges bevételforrásait, részletesen felvázolja a lehetőségeket, és hathatósan elősegíti a vagyoni gyarapodást. 4. Az Országos Ügyvezető Elnök feladat- és hatásköreinek gyakorlásának módja a) Az Országos Ügyvezető Elnök ügyvezetés körébe eső (ASZ pont) feladatait és hatásköreit csak személyesen gyakorolhatja. b) Az Országos Ügyvezető Elnök a főtitkári feladatok körébe eső (ASZ pont) feladatait és hatásköreit személyesen, vagy erre felkért megbízott, vagy foglalkoztatott munkavállaló útján látja el. Az e körben megbízott, vagy munkavállalóként foglalkoztatott személy megnevezése: Országos Főtitkár. c) Az Országos Ügyvezető Elnök gazdasági vezetés körébe eső (ASZ pont) feladatait és hatásköreit személyesen, vagy az erre felkért megbízott, vagy foglalkoztatott munkavállaló útján

5 látja el. Az e körben megbízott, vagy munkavállalóként foglalkoztatott személy megnevezése: Országos Gazdasági Vezető. d) Amennyiben az Országos Ügyvezető Elnök a ASZ vagy 3. pontja alá eső feladatait nem személyesen látja el, az e feladat- és hatáskörök ellátására megbízott vagy alkalmazott személyek kiválasztása során egyeztet az Országos Elnökkel, akinek a megbízás, illetve a munkaszerződés megkötése tekintetében együttdöntési joga van, beleegyezése nélkül a megbízás, vagy munkaszerződés nem jön létre. Az Országos Főtitkár és az Országos Gazdasági Vezető megbízatása (akár megbízással, akár munkaszerződéssel látja el a feladatait) csak határozott időre jöhet létre és legkésőbb az Országos Ügyvezető Elnök megbízatásának lejártáig hatályos. Ezt követően az új, vagy megújított mandátumú Országos Ügyvezető Elnök hivatalba lépésével szerződésük megújítható. e) Országos Főtitkár és Országos Gazdasági Vezető megbízása, vagy vele munkaszerződés megkötése az Országos Ügyvezető Elnök és az Országos Elnök együttes akarata alapján lehetséges. f) Amennyiben az Országos Ügyvezető Elnök a ASZ vagy 3. pontja alá eső feladatait nem személyesen látja el, az ezen feladatok ellátására és hatáskörök gyakorlására megbízott (megbízási vagy munkaszerződéssel rendelkező) Országos Főtitkár és Országos Gazdasági Vezető felett munkáltatói jogokat az Országos Ügyvezető Elnök gyakorol. Az munkaáltatói jogok körébe tartozó utasítási jogokat az Országos Ügyvezető Elnök és az Országos Elnök egyaránt gyakorolja, az utasítási jogkör gyakorlásáról szükség esetén megállapodást kötnek. A megállapodást a központi irattárban kell elhelyezni. g) Az Országos Főtitkár és az Országos Gazdasági Vezető tevékenységükért a Szövetség fórumain (így az Országos Intéző Bizottság, az Országos Felügyelő Bizottság és más testületek előtt is) saját maguk felelnek és kérhetőek számon. Tevékenységükért az Országos Ügyvezető Elnök teljes körben számon kérhető a Szövetség fórumain, az pontja szerinti feladat- és hatáskörökben az Országos Főtitkárral, míg az pontja szerinti feladat- és hatáskörök gyakorlása tekintetében a az Országos Gazdasági Vezetővel egyetemlegesen felel, illetve azokban korlátozás nélkül beszámoltatható és számon kérhető. 55. Az Országos Vezetőtiszt Az Országos Vezetőtiszt a cserkészélet irányítója és vezetője, munkája megkönnyítése érdekében ellenkező nemű cserkész személyében helyettest állíthat. Az országos vezetőtisztet az országos korosztályi és szakági vezetőtisztek segítik a Szövetség programjának végrehajtásában. Az országos korosztályi és szakági vezetőtiszteket és helyetteseiket az Országos Vezetőtiszt kéri fel, tisztségükben az OIB erősíti meg őket, beleértve a helyetteseket is. Az Országos Vezetőtiszt feladata: a) a próbarendszerek kidolgozásának, összehangolásának és korszerűsítésének kezdeményezése az OIB felé, b) a cserkészélethez szükséges szabályzatok kidolgozásának és folyamatos karbantartásának kezdeményezése az OIB felé, c) a vezetőképzés irányítása és felügyelete, d) a Szövetség központi vezetőképzésének kezdeményezése,

6 e) a bármely szintű cserkész- és szakvezetőképzés engedélyezése, f) a Szövetség cserkészéletének, éves munkatervének kidolgozása és az OIB elé terjesztése jóváhagyásra, g) a cserkésztáborok engedélyezése, h) a Szövetséget külföldön képviselő cserkészek kiutazásának engedélyezése, i) a Szövetség megbízásából kiadásra kerülő, cserkészélettel kapcsolatos kiadványok előzetes ellenőrzése és a kiadás engedélyezése. j) az Országos Vezetőtiszti Testület munkájának megtervezése, irányítása, üléseinek összehívása. 56. Az Országos Főtitkár Az Országos Főtitkár feladatkörei az Alapszabály -án életbe lépő módosításától az Országos Ügyvezető elnök feladatkörébe tartoznak. A korábban az Országos Főtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a továbbiakban az Országos Ügyvezető Elnök illetékes. Ahol az Alapszabály, vagy a szövetség más szabályzata Országos Főtitkárt említ, az alatt az Országos Ügyvezető Elnököt, vagy ha az pontja alapján erre mást személyt megbízott, vagy erre irányuló munkaszerződést kötött, akkor az erre irányuló megbízási vagy munkaszerződéssel rendelkező személyt kell érteni (Országos Főtitkár). a) a központi ügyvitel irányítása és szervezése, b) felelős a Szövetség levelezéséért. Intézi az ügyvezetéssel kapcsolatos levelezést, szorgalmazza a válaszadásokat. Végzi, illetve irányítja az irattár kezelését, c) nyilvántartja a szövetség igazolt tagjait, a cserkészvezetőket, és a csapatokat, legfontosabb adataikkal együtt. A nyilvántartás vezetését az Országos Igazoló Bizottság elnökével együttműködve végzi, d) az Országos Elnökséget tájékoztatja a Kerületi Közgyűlések időpontjáról, helyéről és gondoskodik a Kerületi Közgyűléseken a Szövetség hivatalos képviseletéről, e) gondoskodik az Országos Közgyűlés, az OIB, az Országos Elnökségi ülések megtartásának feltételeiről, f) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott fizetett alkalmazottak munkáját, g) a határozatokban kitűzött feladatok határidejének időpontját figyelemmel kíséri és az Országos Elnökségnek, illetve az OIB-nek jelzi, h) megteremti a működéssel kapcsolatos iratokba, különösen a vezető szervek által hozott határozatokba és a közhasznúsági éves jelentésbe való betekintés, másolatkészítés feltételeit, közzéteszi ezek rendjét, i) közzéteszi a szolgáltatások igénybevételének módjáról való tájékoztatást,

7 j) nyilvántartja és közzéteszi a vezető szervek határozatait, k) végzi a Szövetség országos szervezeti egységei üléseinek adminisztrációját, l) Az OIB megbízásából kiállítja és kiadja a csapatparancsnokok kinevezését és felmentését, valamint az OIB megbízásából kiadja a csapatok működési engedélyét és annak visszavonását igazoló iratokat m) az OIB megbízásából, az Országos Igazoló Bizottsággal való egyeztetés után kiadja a tagok felvételével és elbocsátásával kapcsolatos iratokat, n) kiadja a Országos Közgyűlés, a Kerületi Közgyűlés és az OIB által kinevezett és megbízott személyek kinevezését, megbízását igazoló iratokat. 57. Az Országos Gazdasági Vezető Az Országos Gazdasági Vezető feladatkörei az Alapszabály -án életbe lépő módosításától az Országos Ügyvezető elnök feladatkörébe tartoznak. A korábban az Országos Gazdasági Vezető feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a továbbiakban az Országos Ügyvezető Elnök illetékes. Ahol az Alapszabály, vagy a szövetség más szabályzata Országos Gazdasági Vezetőt említ, az alatt az Országos Ügyvezető Elnököt, vagy ha az pontja alapján erre mást személyt megbízott, vagy erre irányuló munkaszerződést kötött, akkor az erre irányuló megbízási vagy munkaszerződéssel rendelkező személyt kell érteni (Országos Gazdasági Vezető). Az Országos Gazdasági Vezető a Szövetség pénzügyi stratégiai felelőse. Feladata: a) megtervezi és vezeti a Szövetség gazdasági rendjét a hatályos jogi és pénzügyi szabályozásnak megfelelően, b) felméri és összeállítja az Országos Ügyvezető Elnök és az Országos Vezetőtiszt által kidolgozott cserkészélet fejlesztési koncepciójának és stratégiájának gazdasági háttérigényét, c) elkészíti a Szövetség éves költségvetésének és pótköltségvetésének tervét valamint, a közhasznúsági jelentés tervezetét, d) összeállítja a Szövetség fejlesztését célzó konkrét javaslatokhoz a gazdaságossági döntéselőkészítő anyagokat, e) felügyeli a Szövetség pályázatainak folyamatát, felel az elszámolásokért, f) a fizetett pénzügyi alkalmazottakat időszakosan ellenőrzi, g) felkutatja a Szövetség lehetséges bevételforrásait, részletesen felvázolja a lehetőségeket, és hathatósan elősegíti a vagyoni gyarapodást.

8 87. A Kerületi Elnökség feladata A Kerületi Elnökség feladata megegyezik az Országos Elnökség feladatmegoszlásával, azzal az eltéréssel, hogy hatáskörük és illetékességük csak a kerület ügyeire terjed ki. A gazdasági vezetői feladatokért a Kerületi Ügyvezető Elnök felelős. A kerületet a Kerületi Elnök képviseli. A Kerületi Közgyűlés közgyűlési határozat formájában hozhat olyan rendelkezést, amely alapján nem választja meg a Kerületi Főtitkárt. Amennyiben a Kerületi Közgyűlés ilyen határozatot hoz, a Kerületi Főtitkár feladat és hatásköreit a Kerületi Ügyvezető Elnök, vagy a Kerületi Elnök gyakorolja. E tekintetben a főtitkári feladat és hatáskörök nem megoszthatók, azok gyakorlásáért vagy a Kerületi Ügyvezető Elnök, vagy a Kerületi Elnök felel teljes körben. Amennyiben nincsen választott Kerületi Főtitkár, a Kerületi Elnökség három tagja jogosult egyhangú határozattal a Főtitkári feladatok ellátására ideiglenes megbízottat választani, aki a határozatban foglalt időre, de legkésőbb közgyűlés által választott Kerületi Főtitkár megválasztásáig gyakorolhatja feladat- és hatásköreit. A Főtitkár feladatait és hatásköreit gyakorló személyéről a Kerületi Elnök köteles a döntést követő öt napon belül írásban tájékoztatni az Országos Elnökséget.

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Általános alapelvek A Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Egyesület) olyan önálló, független szakmai társadalmi szervezet, amely az érdekképviseleti,

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Borbély Ferenc 1 Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK. ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től)

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK. ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től) KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től) I. Általános rendelkezések 1. a) Neve: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Hallgatói

Részletesebben

1995. április hó 3-án elfogadott, az 1997. február 7-én módosított és az 1998. május hó 11-én megtartott Közgyűlésén, a 2006. május 25-én, a 2010.

1995. április hó 3-án elfogadott, az 1997. február 7-én módosított és az 1998. május hó 11-én megtartott Közgyűlésén, a 2006. május 25-én, a 2010. 1995. április hó 3-án elfogadott, az 1997. február 7-én módosított és az 1998. május hó 11-én megtartott Közgyűlésén, a 2006. május 25-én, a 2010. július 14-én, a 2012. június 5-é és a 2012. augusztus

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (továbbiakban az Egyesület, betűjele NOE) célja: a.) az élet és az anyaság tiszteletére

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Alapszabálya

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Alapszabálya Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület neve: Eötvös Loránd Fizikai Társulat (a továbbiakban: Társulat) angolul: Roland Eötvös Physical Society, Hungary

Részletesebben

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1.) Az Egyesület neve: Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Fürdőszövetség), németül: Ungarischer

Részletesebben

Vadvíz 2009. Sporthorgász Egyesület Nádudvar. Alapszabály

Vadvíz 2009. Sporthorgász Egyesület Nádudvar. Alapszabály 1 Vadvíz 2009. Sporthorgász Egyesület Nádudvar Alapszabály Az egyesület alakuló Közgyűlése, az Egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó

Részletesebben

GYŐRI ATLÉTIKAI CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Elnökség által elfogadva:

GYŐRI ATLÉTIKAI CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Elnökség által elfogadva: GYŐRI ATLÉTIKAI CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 4 1. Bevezetés... 4 2. A sportegyesület legfontosabb adatai... 4 3. A sportegyesület jogállása...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2012 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR-MAROSHEGYI KULTURÁLIS EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

SZÉKESFEHÉRVÁR-MAROSHEGYI KULTURÁLIS EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK SZÉKESFEHÉRVÁR-MAROSHEGYI KULTURÁLIS EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alulírott alapító tagok az Egyesülésről szóló 1989. II. törvény, valamint

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben (a módosított szövegrészek dőlt betűvel szedve, a legutóbbi módosítást elfogadta az egyesület 2014.május

Részletesebben

POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P SZ A B Á LY

POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P SZ A B Á LY PSZE /2014. POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P SZ A B Á LY (Elfogadta a PSZE 2014. december 12. napján megtartott Küldöttgyűlése) Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2. oldal II. Az Egyesület küldetése,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR FESZTIVÁL SZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR FESZTIVÁL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MAGYAR FESZTIVÁL SZÖVETSÉG Alapszabály a 2013. április hó 25. napján elfogadott az elnökség összetételének a változására, a póttag intézményének törlésére, valamint a tagozatokra vonatkozó,

Részletesebben

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület (továbbiakban: Egyesület vagy Kör) közgyűlése alapszabályát a következőképpen állapítja meg: I. Az Egyesület jogi

Részletesebben

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL)

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az egyesületekről

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály (A 2014. november 29-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szövegben a változásokat vastagított betűk jelzikaláhúzás és eltérő szín, a törölt részeket

Részletesebben

A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesületének SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesületének SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesületének SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezések 1. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TABÁNI SPARTACUS SPORT ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. február 28. I. Általános rendelkezések A szabályzat alapvető célja a törvényes működés belső feltételeinek,

Részletesebben

ELNÖKSÉGÉNEK Ü G Y R E N D J E * (módosításokkal egységes szerkezetben)

ELNÖKSÉGÉNEK Ü G Y R E N D J E * (módosításokkal egységes szerkezetben) Melléklet az 1/2012. (X. 8.) Eln. határozathoz A MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELNÖKSÉGÉNEK Ü G Y R E N D J E * (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség körirattal, középen Kecskemét városnévvel

Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség körirattal, középen Kecskemét városnévvel utoljára módosított részek piros színnel jelezve.(üdv. a szerk.sl) Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség ALAPSZABÁLY 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség,

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben a 2013. május 31. napján tartott közgyűlésen meghozott módosításokkal (a módosítások vastag dőlt betűvel kerültek jelölésre) A jelen egységes

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben