Kapcsolat. Kapcsolat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapcsolat. Kapcsolat"

Átírás

1 z ember élete az, amivé gondolatai alakítják. (Marcus urelius) Ádánd község önkormányzatának lapja Tisztelettel köszöntöm a három évnyi szünet után tartalmában és küllemében is megújulva ismét megjelenõ újság minden kedves olvasóját! Örömmel értesítem községünk polgárait, hogy ezt a lapot visszatérve a korábbi hagyományokhoz (és persze ha az anyagiak is lehetõvé teszik majd) a jövõben önkormányzatunk ismét rendszeresen meg kívánja jelentetni. Karácsonyi különszámunkat szeretnénk most elhelyezni az önök karácsonyfája alatt. Ünnepi számunk üzenete az összetartozás. Fontos, hogy mindannyian érezhessük: sosem vagyunk egyedül a világban, ha megértjük, hogy mindig oda kell figyelnünk egymásra nemcsak ünnepekkor, de a szürke, és sokak számára bizony nehéz hétköznapokon is. Kérjük, fogadják az új újságot szeretettel! Ezzel kívánok községünk önkormányzata nevében áldott és békés karácsonyt Ádánd minden polgárának! Szatmári Kornélia polgármester karácsonyfa állítás szokásának eredetérõl, az ünnepi fán megjelenõ díszek szimbolikájáról, jelentéseirõl sokféle elmélet létezik. Ezek közül talán legvalószínûbb, hogy a faállítás szokása európai eredetû, és a középkori misztériumjátékokhoz kapcsolódik. Egyik legszebb ünnepünk, a karácsony szentestéje Ádám és Éva napjára esik a naptárban. középkori Európában ünnepi alkalmakkor szokás volt a jelesebb bibliai eseményeket kisebb színdarabok keretében elõadni a városok fõterein, falusi vásártereken. bûnbeesés példázatához ilyenkor egy kis fácskát állítottak fel, amely a tudás fáját jelképezte. Maga a fa mivel Európában a karácsony télre esik, ahol ilyenkor nemigen akadt más lombos fa jobbára egy örökzöld fenyõ volt, melyet almákkal díszítettek fel, valamint textilbõl vagy papírból elkészítették hozzá a bibliai kígyót is. Napjaink karácsonyfáin az almákat üveggömbökkel helyettesítjük, a kacskaringós papírkígyó mai megfelelõjét viszont azóta is szerpentinnek hívjuk a serpent ugyanis latinul kígyót jelent. téli napforduló Mary Michael Shelley plasztikája ünnepét még a kereszténnyé lett Róma helyettesítette be Krisztus születésének napjával. Római örökségünk (hiszen eredetileg a december 17 ére esõ Saturnalia része volt) a karácsonyi ajándékozás szokása is. Ilyenkor a pogány hagyomány szerint áldozati tüzeket gyújtottak. Ezt az égõ áldozatot helyettesíti a karácsonykor meggyújtott gyertya, késõbb pedig a csillagszóró. Jézus születésére a fa tetején elhelyezett betlehemi csillag emlékeztet. j karácsonyfa állításának szokása Magyarországon viszonylag késõn, a XIX. század végén jelent meg német polgárok közvetítésével. Ekkoriban azonban még nem léteztek gyári karácsonyfadíszek: a tudás fájának almája még nagyon sokáig valódi alma maradt. Bár karácsonyfáinkon az áldozati lángocskák helyett ma már inkább ledes fénysor villog, az illatos fenyõágak közt máig ott kígyózik a szerpentin. Nemes Zoltán

2 2 Szennyvízközmû beruházás Lakossági tájékoztató Örömmel tájékoztatjuk, hogy Ádánd Község szennyvízhálózata és a szennyvíztisztító telep kivitelezése elkészült. szennyvíztelep próbaüzeme november 28 án sikeresen befejezõdött. szennyvíztársulati tagok ingatlanjainak rákötése a hálózatra folyamatosan történik. zon ingatlanok esetében, ahol a szennyvízelvezetõ törzshálózat kiépítése során megépültek a bekötõvezetékek és a közmû szolgáltatást lakossági fogyasztó veszi igénybe, elégséges a Megrendelõ ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére nevû formanyomtatvány kitöltése, aláíratása a helyi önkormányzattal, és az Önkormányzatnak történõ leadása. kitöltött nyomtatványokat az Önkormányzat továbbítja a DRV Zrt. felé. fenti megrendeléssel párhuzamosan megépíthetõ a házi szennyvízvezeték a bekötõvezetékig, azaz a megépült tisztítóidomig, vagy annak hiányában a tisztítóidommal (vagy fogyasztói ellenõrzõ aknával) bezárólag a régi szikkasztóakna kihagyásával. házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata. házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lenni. vezeték 90 os vagy kisebb szögû töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerû elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében. Függõleges irány törés esetén 2 x 45 os iránytörés megengedett, a 90 os buktatást el kell kerülni. mennyiben a házi vezetékhálózatot nem KG PVC, KGEM anyagból készül el, a DRV Zrt. szakemberének jelenlétében víztartási próbát szükséges a belsõ hálózatán elvégeztetnie. megépült házi szennyvízvezeték és az utcai törzshálózattal együtt létesült bekötõvezeték összekötése, azaz a közcsatornára történõ rákötés csak a DRV Zrt. szakfelügyelete mellett történhet meg, melynek díja Ft+ÁF/bekötés. szolgáltató ellenõrzi az ingatlanon belüli hálózatot, majd a tulajdonos jelenlétében leolvassa a vízmérõ állását, és ezt követõen vehetõ igénybe a szolgáltatás. közcsatornába kizárólag háztartási szennyvíz vezethetõ be! Jogszabályi kötelezések: környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 11. (1) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. mennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követõ 90. naptól terheli. talajterhelési díj mérték Ft/m3 díjat is elérheti. talajterhelési díj megfizetése a helyi önkormányzat részére történik az elfogyasztott ivóvíz mennyisége alapján. víziközmû szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 55. (1) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik a víziközmûrendszer üzembe helyezésétõl számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmû rendszerbe beköttetni, ha a) a közmûves ivóvízellátás vagy a közmûves szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításához szükséges víziközmû rendszer a közterületen az ingatlanról mûszakilag elérhetõ módon kiépült és mûszakilag rendelkezésre áll, és b) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötõdik. rákötések megtörténtét az illetékes Járási Hivatal ellenõrzi. Locsolási célú ivóvíz felhasználás: Tájékoztatjuk, hogy a csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok esetében a locsolásra felhasznált ivóvíz mennyisége leszámítható a csatornaszolgáltatási díjból, amennyiben locsolási célú mellékvízmérõ kerül beépítésre. Díjfizetési kötelezettség: szennyvízelvezetéssel kapcsolatos számlát DRV Zrt. csak a Magyar Energetikai és Közmû szabályozási Hivatal által határozatban elfogadott díj megléte esetén bocsát ki. DRV Zrt. a csatorna szolgáltatási díjak engedélyezési kérelmét a mûszaki átadás átvételi eljárás és üzembe helyezést követõen terjesztheti fel a Hivatalnak. Közüzemi szerzõdés: Társaságunk a felhasználókkal a szennyvíz beruházás átvételét követõen Közüzemi szerzõdést köt. Reméljük, hogy fenti tájékoztatásunk alapján a lehetõ legegyszerûbb módon biztosítjuk az ingatlanok csatorna bekötését. Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.

3 3 Kedves olvasók! Engedjék meg, hogy itt, az újrainduló újság hasábjain tájékoztassam önöket az önkormányzat jelenlegi helyzetérõl, feladatairól és terveirõl. z új testület felállásával azonnal megkezdõdött a helyzetfelmérés. Pénzügyi területen már a választások elõtt olyan súlyos hiányosságokra és mulasztásokra derült fény, hogy elsõ és legfontosabb feladatunk a hivatal mûködõképességének helyreállítása volt. Ehhez elkerülhetetlenek voltak a személyi változások. z új munkatársak nekiláttak a feltorlódott feladatok lefaragásának, a rosszul, vagy egyáltalán nem könyvelt hónapok rendberakásának. z idei év rendezésével reméljük, sikerül határidõben végezni, de a tavalyi év rendbetétele még várat magára. Sajnos sok hiányosság derült ki menet közben is, a hibák javítása, a mulasztások pótlása folyamatosan történik. könyvelés állapota, az önkormányzat korábbi, megdöbbentõen pazarló gazdálkodása, és egyéb elavult szerkezeti tényezõk miatt pénzügyi helyzetünk év végére teljesen ellehetetlenült. költségvetés hiánya tízmilliós nagyságrendû. Itt csak állami segítségre számíthatunk, de mi magunk is mindent megteszünk annak érdekében, hogy kilábaljunk az örökölt adósságtömegbõl. Jelenleg a legfontosabb feladatunk az adósságspirál elkerülése, akár megszorítások árán is. személyi felelõsség kiderítésére hivatalos vizsgálatok megindítását kezdeményeztük, és lépéseket tettünk az önkormányzat felhalmozódott kintlevõségeinek mielõbbi behajtására is. szennyvízberuházás közben a végére ért. November végére több bejáráson vettem részt, ellenõriztük az utakat, hibalistákat írtunk az beruházók képviselõivel. Lelkiismeretesen, készségesen javították a még meglevõ hibákat, ezért a beruházás átvételére idõben sor került. Ezzel egy nagy jelentõségû, a lakosság számára is korszakhatárt jelentõ fejlesztés valósult meg a községben. Mindenkit biztatnék, aki még nem csatlakozott a szennyvízhálózatra, hogy tegye meg, mert a jövõ évben ki kell vetnünk a talajterhelési díjat, és az hosszabb távon komoly kiadásokat jelenthet a háztartásoknak. Egy éven belül egyébként kötelezõ rákötni a rendelkezésre álló szennyvízcsatornára. z üzemeltetõ a DRV lesz, õk már átvették a szennyvíztelepet, és elindították a vízórák leolvasását. fizetendõ díjról még nem tudok tájékoztatást adni ezt az állam határozza meg a következõ egy két hónapban. szeptemberi óriási esõzés nagy károkat okozott a külterületi utakban, amelyek eddig is igen elhanyagoltak voltak, de most helyenként járhatatlanokká váltak. Összefogásra lesz szükség az utak helyreállításához, mert kormányzati segítségben nem reménykedhetünk. csapadékvíz elvezetés megoldása elodázhatatlan feladata az önkormányzatnak, ezért a jövõ évben, ha anyagi helyzetünk megengedi, elõkészítünk egy pályázati anyagot, hogy EU s forrás esetén rögtön pályázhassunk. Hasonlóan fontos az energiatakarékosság jegyében intézményeink modernizálása, a fûtés és világítás korszerûsítése és a hõszigetelés. szükséges tervek elkészítése szintén nem tûr halasztást. Ezeket a komoly lemaradásokat akkor tudjuk ledolgozni, ha élni tudunk lehetõségeinkkel, meglátjuk az adódó alkalmat a kiugrásra. z új EU s pályázatok sok lehetõsséggel kecsegtetnek, reméljük lesz önerõnk is részt venni rajtuk. Ivóvízminõség javító programunk továbbra is napirenden van. Tagjai vagyunk egy Tamási székhelyû társulásnak, mely arra jött létre, hogy képviselje az együtt pályázó önkormányzatok érdekeit, menedzselje a pályázatot. Minden reményünk megvan rá, hogy az új ciklusban az elsõk között valósul meg ivóvízminõségjavító programunk, hiszen a pályázat már kész van, a társulásban részt vevõk mintegy fele már meg is valósította fejlesztéseit. közmunkaprogramban elkötelezettek vagyunk a hatékonyabb munkavégzés, településünk érdekeit jobban képviselõ hozzáállás képviseletében. Õsszel a temetõ rendberakásával, szépítésével készültünk halottak napjára és mindenszentekre. Közmunkások és állandó munkatársaink segítségével végeztük el intézményeink szennyvíz bekötését, tetemes költséget takarítva meg ezzel az önkormányzatnak. Sabakban ároktakarítást, illetve a Jókai utcában útszélesítést végeztek, az rany János utcában járdatorlaszt számoltak föl. Mindeközben lomtalanítást és takarítást szerveztünk raktárainkban, illetve udvarunkon, némi bevételhez juttatva ezzel az önkormányzatot. hivatal penészes, omladozó irattárát is rendbe tettük. Folyamatosan zajlott

4 4 közben az utcák söprése, a levelek összegyûjtése. Nem teljes a lista, hiszen minden napra jutott valami tennivaló. közmunkások irányításával alpolgármester asszony foglalkozik, és tevékenységének hála a munka koordináltan, hatékonyan halad. Tervezzük, hogy tavasszal használatba vesszük az iskola mellett lévõ ún. iskolakertet és segítjük az önkormányzati konyhát terményeivel. Ha már némi tapasztalatra tettünk szert, kibõvítenénk tevékenységi körünket pl. térkõgyártó, vagy asztalosmûhely létesítésével. közmunkával kapcsolatban további, konkrét elképzeléseink vannak. Terveinkhez elsõsorban pályázati forrásokat szeretnénk felkutatni. segélyezésben is átalakulás várható. Több segélyezési forma járási hatáskörbe kerül. Jellemzõen azok maradnak meg helyben, amelyek nem kötelezõ jellegûek, vagyis az önkormányzat dönti el mennyit szán rá, illetve mennyit tud kigazdálkodni. Nem tudható még, hogy mennyi segítséget kapunk a helyi segélyezéshez, de forrásaink várhatóan szûkülni fognak. Átérezzük felelõsségünket a rászorulók segítésében, ezért felvettük a kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálattal. Törekszünk rá, hogy jó kapcsolatot építsünk ki velük. z õsz folyamán almát juttattunk segítségükkel a családoknak, egyéb segítség is várható. Szociális tûzifát is osztottunk a rászoruló családoknak pályázati forrásból. Közmunkásaink, illetve állandó dolgozóink végezték el az osztást, példás gyorsasággal. Bizonyára a fentiekbõl is kitûnik, hogy elkötelezettek vagyunk a helyi ügyek képviseletében. Bár az elõzõ ciklusból igen súlyos problémák sokaságát örököltük, mégis optimista vagyok. Megfelelõ hozzáállással, odafigyeléssel úrrá tudunk lenni gondjainkon, és végre fejlõdõ pályára állíthatjuk községünket. Ehhez összefogásra van szükség. Nyitottak vagyunk a jó ötletekre, a segítõ szándékra! Karácsonyhoz közelítve ezúton szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik ügyeink elõbbre haladását segítették! Mindenkinek jó pihenést, boldog, áldott ünnepeket kívánok önkormányzatunk nevében! Szatmári Kornélia polgármester nyakönyvi hírek Házasságkötések Kéri Szilvia és Zrinyi János Kellár Ágnes és Maksi Tamás Éberhardt Karolina és Bene László Szlabon ndrea és Pintér Szabolcs Kocsis nita és Benyus Jenõ Tóth Gabriella és Baricza Tamás Születések Harta Hanna Böszörményi Dominika Matyikó Noel Csekhis Balázs Pelyva Zoé Zrinyi Dórián János Nagy Nóra Nagy Kristóf Dominik Fületlen lexandra Sárai Zalán Áron Mészárovics Natasa Leiner József Leonardó Kalányos István János Halálesetek Póczik Béláné sz. Gáspár Julianna Kurják Lajosné sz. Kigyós Mária Lindemann Józsefné sz. Szalai Erzsébet Dér József Balabán Frigyesné sz. Miklós Ilona Szabó Józsefné Nagy Zsuzsánna Lenke Ükös Gyuláné sz. Bakaricz ranka Szabó László Kocsis Gyuláné sz. Simon Mária Babán Géza Keszthelyi Gábor László Fehér László Harmath Károlyné sz. Bodó Mária Liszi Józsefné sz. Bõsze Mária Franta ranka Kolma József Krézli Imre Májer Jánosné sz. Szabó Ilona Kátai Gyuláné sz. Deák Rozália Stefanics Pálné sz. Kovács Zsófia Sárközi ndrás Hegyi János Bores János

5 z önkormányzati választás eredményei 5 Nemzeti Választási Iroda információi alapján a 2014 október 12 i önkormányzati választáson Ádándon a névjegyzékbe vett választópolgárok 51,16% a szavazott. polgármesterjelöltekre leadott szavazatok (916 érvényes szavazatból): Jelölt neve Szatmári Kornélia Jelölõ szervezet Szavazatok száma Független 506 (55,2%) Pollák Tibor Független 410 (44,8%) megválasztott képviselõk száma 6. jelöltekre leadott szavazatok (893 érvényes szavazatból): Jelölt neve Jelölõ szervezet Szavazatok száma Németh Ilona Független 436 Fehér József Független 420 Bene László Független 399 Mater Zsolt Független 397 Lengyel Imre Független 370 Harta János Független 351 Képviselõk, polgármester eskütétele z önkormányzati képviselõk a képviselõ testület alakuló ülésén a képviselõ testület elõtt esküt tettek az Önkormányzati törvény 1. melléklete szerinti szöveggel, Vörös György, a Helyi Választási Bizottság elnökének elõmondása alapján. Ezt követte a polgármester eskütétele. z alpolgármester megválasztása z Mötv. 74. a alapján a képviselõ testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minõsített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, választ, illetve több alpolgármestert választhat. képviselõ testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg, ez azt jelenti, hogy egy alpolgármester megválasztása kötelezõ. z alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszûnésével szûnnek meg. z alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. hatályos SZMSZ szerint egy alpolgármester választására van lehetõség, aki a képviselõ testület tagja, s feladatát társadalmi megbízatásban látja el. lpolgármesternek a képviselõ testület a polgármester javaslatára Németh Ilona képviselõt választotta meg. Bizottsági tagok megválasztása következõkben, az SZMSZ módosításával, kisebb változást hajtottak végre a bizottsági struktúrán. Településünkön eddig két bizottság, a Szociális és a Pénzügyi Bizottság mûködött. Ezen nem kívántak változtatni, azonban mostantól a Szociális Bizottság 2 települési képviselõ és 1 külsõs tag helyett, 3 települési képviselõ taggal mûködik. Ezt követõen megválasztották a bizottságok tagjait. Pénzügyi Bizottság: Bizottság elnöke: Bene László Bizottság képviselõ tagja: Mater Zsolt Nem képviselõ tag: Dobár Ferencné Szociális Bizottság: Bizottság elnöke: Fehér József Bizottság képviselõ tagja: Lengyel Imre Bizottság képviselõ tagja: Harta János z elõzõ polgármester megbízatásával összefüggõ munkajogi intézkedések polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Pollák Tibor volt polgármesternek ki nem adott szabadsága nincs évi szabadságolási ütemtervében elõírt szabadságát teljes egészében kivette. z elõzõ ciklusról áthozott és a között ki nem vett szabadságáról pedig jegyzõkönyvbe foglalt képviselõ testületi határozattal lemondott. volt polgármestert a (Pttv. 2. (5) bek.) alapján háromhavi illetményének megfelelõ összegû végkielégítés illeti meg ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával megszûnt.

6 6 képviselõ testület megállapította, hogy Pollák Tibor, a település volt polgármesterének részére a Pttv. 2. (5) bek. alapján háromhavi illetményének megfelelõ összegû végkielégítés ( , Ft x 3 hó), azaz bruttó , Ft jár. képviselõ testület a törvényben elõírt végkielégítésen felül további juttatást nem kívánt adni. Megbízás gazdasági program kidolgozására z elõzõ képviselõ testület 86/2010. (X.18.) határozatával megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági programját, ami 2007 ben készült a évek vonatkozásában ( a testület 42/2007. (III.29.) Kt. határozatával hagyta jóvá) vizsgálja felül és a es évek vonatkozásában és egészítse ki. Ez nem történt meg az elõzõ ciklus ideje alatt. hatályos jogszabályok szerint az új képviselõ testületnek az alakuló ülését követõ hat hónapon belül új gazdasági programot kell elfogadnia, így az önkormányzat gazdasági programjának elõkészítésével és 6 hónapon belüli elõterjesztésével Szatmári Kornélia polgármestert bízta meg a képviselõ testület. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás jegyzõ tájékoztatta a testületet, hogy a képviselõk, az alpolgármester és a bizottságok nem képviselõ tagjai a hatályos jogszabályok értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. E kötelezettségnek 30 napon belül lehet eleget tenni az alakuló ülésen átadásra kerülõ nyomtatványok kitöltésével és a Pénzügyi Bizottság részére történõ leadásával. vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló határidõ elmulasztása esetén addig nem vehetnek részt a képviselõ testület munkájában, míg vagyonnyilatkozatukat a Pénzügyi Bizottság részére le nem adják. Bérleti üzemeltetési szerzõdés kötése a közcélú szennyvízelvezetõ rendszer és szennyvíztisztító telep mûködtetésére Képviselõ testülete november 30. napjától bérletiüzemeltetési szerzõdést kötött a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt vel Ádánd község közigazgatási területén kiépített, a tulajdonában lévõ közcélú szennyvízelvezetõ rendszer és szennyvíztisztító telep teljes körû, folyamatos és szakszerû üzemeltetésére, december 31 ig tartó határozott idõtartamra. Helyi adórendelet felülvizsgálata z adómértékek nem változtak, csupán jogszabály szerkesztési elvek miatt lett a rendelet szövege átdolgozva. jegyzõ tájékoztatta a testületet, hogy október hónap folyamán a hivatal az adótartozóknak 378 értesítést küldött ki. 66 an nem vették át az értesítést. 21 en méltányossági kérelmet, fõleg részletfizetés iránti kérelmet nyújtottak be, összesen , Ft értékben november 20 áig a felszólítások hatására , Ft gépjármûadót (46 fõ), , Ft kommunális adót (40 fõ) és , Ft helyi iparûzési adót (8 fõ) fizettek be. Ez összesen , Ft befizetés. képviselõk elmondták, hogy igaz, hogy 1,7 millió adó folyt be az elmúlt egy hónapban, de emellett is 30 millió Ft a kintlevõség. dóemelést, vagy a jövõben új adó kivetését nem javasolják, hanem be kell hajtani a kintlévõségeket. rany János utcában áthaladó forgalom korlátozására irányuló lakossági kérés megtárgyalása z rany János utca lakói azt kérték, hogy az önkormányzat közúti táblák kihelyezésével tiltsa ki az utcából a nagy teljesítményû gépjármûveket (traktorok, kombájnok), súlyhatár vagy gépszélesség alapján. lakók szerint a zártkerti ingatlanokat a mezõgazdasági gépek más útvonalon is meg tudnák közelíteni, pl. a Halastó utca felõl. képviselõ testület megvizsgálta a Halastó utca, illetve annak folytatását képezõ külterületi út felõli megközelítés lehetõségét, a rendelkezésre álló térképi nyilvántartás szerint ebbõl az utcából nem vezet bejegyzett út a zártkerti utakhoz. fentiek alapján a képviselõtestület úgy döntött, hogy nem tartja lehetségesnek az rany János utca forgalomkorlátozását, mivel a zártkerti területeket a Halastó utca felõl nem lehet megközelíteni. napirendnél szóba került., hogy meg kell vizsgálni az újonnan aszfaltozott utcák (Széchenyi, Petõfi, Vásártér) korlátozásának a lehetõségét, mivel ott is közlekednek nehéz gépjármûvel, amik tönkretehetik az utat. rany János Tehetséggondozó Program testület úgy döntött, hogy 2 ádándi, jelenleg 8. osztályos tanuló rany János Tehetséggondozó Programban való részvételét támogatja, amennyiben felvételt nyernek a kiválasztott intézménybe. Idõsek karácsonyi estje képviselõ testület idõsek is döntött az Idõsek Karácsonyi Estjének a megtartásáról, valamint arról, hogy Ft összegû karácsonyi támogatást kapnak azok az ádándi állandó lakos személyek, akik a tárgyév december 31. napjáig 65 ik életévüket betöltötték, illetve betöltik. Költségkerete: , Ft, mely 50% ának a forrása az önkormányzat költségvetése, 50% a pedig Németh Ilona alpolgármester felajánlása a tiszteletdíjából, melyet az önkormányzat számlájára befizetett. Baumann nita Gabriella jegyzõ

7 7 televízióban nejemmel kedvelt mûsoraink közé tartozik az Ízõrzõk. mellett, hogy személyes kötõdésünk is van a mûsorhoz készítõi Róka Ildikó és Móczár Pista ez irányú munkásságát régóta ismerjük és figyelemmel kísérjük nagy örömünket leljük benne, ahogy nyugdíjas társaink elmesélik anyáik, nagyanyáik receptjeit, bemutatják fõztjeiket. mûsorban szereplõ nyugdíjas társainkkal idõnként találkozunk is, hiszen a szomszéd településeken õk is nagy becsben tartják õseik receptjeit. Borbás Marcsi gasztroangyal is õrzi a hagyományos ízeket, szinte mûvészi szintre emelte az étel és a borkóstolás mûveletét. De én nem errõl szeretnél mesélni elsõsorban: el szeretném mondani a karácsonyi ízõrzés történetét és elárulni az õrzõjét. második világháború utolsó szakasza 1944 telén vonult át a nógrádi szénmedencén. bányásztelepülések lakói óvóhelyeken vészelték át a háború két hullámát, elõször a német, majd az orosz, román csapatok átvonulását. Mindez véres csaták közepette zajlott a szurdokokban, ahol a németek az utolsó percekig tartották magukat, s a harcokat övezõ légitámadások esetén a régi bányajáratokban berendezett óvóhelyekre menekültünk. Egy elhagyott bányaalagútról van szó, amelyen keresztül régen lóvontatású csillével hordták át a szenet a szomszéd településre. szûk alagút száz méter után hatalmas teremmé szélesült, majd elkeskenyedve folyt tovább a hegy gyomrában. Ez a lakóházakhoz közel, szinte elbokrosodott bejárattal rendelkezõ óvóhely igen biztonságos volt agyag boltozatával, fenyõ és akácfából ácsolt bordázatával. falak mentén szintén fenyõbõl és akácból megalkotott fekvõhelyek szolgáltak éjszakai pihenésül. kétféle fa illata belengte a helységet, levegõt a bejárat felõl és egy szellõzõaknán keresztül kaptunk. z ácsolatokra akasztott karbid lámpa világította meg a területet, ahová család húzódott be a katonák elõl. Mikor tudtuk, hogy fel kell készülni a bevonulásra, az elõkészületek során kenyeret, szalonnát, füstölt kolbászt, zsírt, lekvárt, almát, cukrot, teát vittünk be, ezeken éltünk két héten át. Fûtés nem volt, a lámpák és az emberek testmelege fûtött csak, de vastagon felöltözve elviselhetõ volt a hõmérséklet. Idõtöltésül az idõsek beszélgettek, meséket mondtak a gyerekeknek, rajzolgattunk, mi kisebbek nem éreztük annyira a terhét a bezártságnak. szülõk várakozással teli beszélgetésbe merültek, bennük jobban uralkodott a félelem. Voltak figyelõk, akik kimentek a bokrok takarásában és hallgatták, hogy kint mi történik, merre halad a front, így tudtunk kapcsolatot teremteni a külvilággal. Közben közeledett a szenteste. December 22 én a tizedik születésnapomon a figyelõink kilopakodtak a domb szélére, és borókafenyõt csempésztek be az óvóhelyre. Mi gyerekek szalvétába tekert kockacukrot, diót, almát, kis gyertyákat aggattunk a fára, valaki elõzõleg pár csillagszórót is hozott magával. Ez volt a mi karácsonyfánk. Szenteste meggyújtottuk a gyertyákat, s azok mint a remény gyertyái voltak, reméltük, hogy mielõbb kiszabadulunk az óvóhelyrõl. Feledhetetlenül egyszerû, de hangulatos karácsony volt, karácsonyi dalokat énekeltünk, így telt el az ünnep. hogy haladt elõre az idõ, az élelem is fogytán volt, mikor az év utolsó napján a megfigyelõk jelezték, hogy elvonult a front, talán kijöhetünk. Holmijaink nagy részét ott hagytuk ugyan még, de kimentünk a szabad levegõre. Különös érzés volt a hideg, csípõs levegõn állni, a földön kevés hó volt, s ragyogott a napsütésben. Ez a nagy világosság csak fokozta bennünk a szabadság érzését. kik a közelben laktak, hoztak magukkal a kamrából krumplit, és paprikát, mi gyerekek száraz ágakat szedtünk, egy disznóöléseknél használt bográcsban pedig elkezdték fõzni az asszonyok a paprikás krumplit. Vidáman melegedtünk a tûz körül, ahol szépen rotyogott a régen áhított fõtt étel, illata egyre terjedt. mikor elkészült, a kezünkbe fogott tányérokból ettük forrón, s ez a csodálatos íz, amit a paprikás krumpli akkor jelentett számunkra, azt hiszem, máig megmaradt mindannyiunk szájában. Talán ez volt ifjú korom egyik legemlékezetesebb piknikje. karácsonyi ízõrzés igaz történetét elmesélte és az ízt azóta is õrzi a most nyolcvanadik életévét betöltõ Kecskés ndrás nyugalmazott szakmunkásképzõ intézeti igazgató. Fenyvesi Zsófia

8 8 9 MÓNOS SÁNDOR SZOBRÁSZMŰVÉSZ Mónos Sándorra és családjára többen is emlékezhetnek a faluban, hiszen a Lehel utcában született, és egészen 1977 ig itt élt Magyarországon. Ma már elismert szobrászként, két gyermek édesapjaként alkot Kanadában, mûvei fellelhetõk köz és magángyûjteményekben Kanadán túl az Egyesült Államokban, Írországban, Olaszországban és Magyarországon is. Hogy telt a gyerekkorod Ádándon, mennyire emlékszel a régi idõkre? Édesapám volt a postás a faluban, mindenki ismerte ban, kétéves koromban elvált édesanyámtól, aki Kanadába költözött. Jómagam Ádándon maradtam nagyszüleimnél, késõbb nevelõanyámtól született egy öcsém 1959 ben, majd édesapám új munkája miatt Inotára költöztünk mégis minden nyarat itt töltöttem a nagyszülõknél. z öcsémmel bejártuk a falut, horgásztunk a Sióban, vagy a Kis Koppányban, ha valami rossz fát tettünk a tûzre, akkor a borbély, a hentes vagy a pék fegyelmezett minket, ettük a barackot, csúzliztunk, nagyon jól éreztük magunkat. rajzolás a festés, a faragás kezdetektõl érdekelt. mindent újrakezdeni. Ekkor találkoztam Zsakó István szobrásszal, vele öntöttem bronzot tíz éven át, majd kidolgoztam a saját technikáimat. megélhetést jelentõ munka után 6 8 órát töltöttem a szobrok megformálásával, s eleinte csak akkor tudtam új alkotásokat önteni, ha elõtte eladtam egyet. Mikor összegyûlt darab, kiállítottam õket Hamiltonban, Ottawában, Montrealban, és galériáknak adtam el õket. Köztéri pályázatoknak, megbízásoknak is eleget teszek, de Magyarországon is láthatóak a szobrok Budán, a Koller galériában. Elsõ hazai bemutatkozásod 1997 ben Várpalotán, a Nagy Gyula Galériában történt. Hazalátogatsz még néha Ádándra? Milyen batyuvalérkeztél Kanadába? Magam sem tudom pontosan, mi mindent hoztam otthonról, a tanáraim befolyását, az ottani életet mindenképpen. Utoljára nyolc éve jártam Magyarországon, de szinte az összes rokonom meghalt, vagy elment már a faluból, akikhez hazajártam. Nemrég találtam egy régi fényképet, a Mónos család tagjai szerepelnek rajta, már csak a két legfiatalabb van életben: öcsém, ttila, aki zenész volt, és én. Fenyvesi Zsófia Hogyan kerültél végül Kanadába? Szerettem Magyarországon élni, soha nem akartam disszidálni. Édesanyámat meglátogattam volna, de a sereg miatt nem tudtam ide kijönni ben utaztam ki Jugoszláviába, onnan átsétáltam usztriába, s végül Kanadában kötöttem ki. z akkori barátnõm utánam jött 1981 ben, és 25 évig éltünk együtt, egy fiunk és egy lányunk született. míg õk felnõttek, a rajzolás eleinte csak hobbiként lehetett az életem része, ráadásul nagyon nehéz volt egy új, ismeretlen nyelvû országban Mónos család az 1950 es években

9 10 z Ádándért Egyesület hírei Egyesületünk az idén változáson ment keresztül: az elnöki tisztségrõl 12 év után Fehér József lemondott. z elmúlt évtizedben lelkesedéssel, becsülettel, odaadással szolgálta az egyesületet tõl én, Mater Zsolt látom el az elnöki tisztet. Új tagok is gyarapították, erõsítették csapatunkat. közös kirándulás és a Szüreti Fõzõverseny megmutatta, hogy nem csak a pihenésben, de a munkában is összetartó az egyesület. Fõzõversenyünk megszervezését és lebonyolítását nagyon sok külsõ támogató segítette munkával és felajánlással. Jövõre nagy hangsúlyt helyezünk a környezetvédelemre: terveink között szerepel a Gyurgyalagos és a pálinka fõzõ közötti terület kitakarítása. hetyei templomrom környezetének rendbetétele, õshonos fákkal való beültetése. Ádánd 2015 ben lesz 750 éves! Reméljük, hogy más civil szervezetekkel és az önkormányzattal összefogva mi is segíthetünk ennek méltó megünneplésében. Immár hagyomány, hogy karácsony elõtt a kápolna elõtti területen felállítjuk a Betlehemi jászolt, vasárnaponként pedig a kultúrotthonban közösen adnak mûsort az óvodások, iskolások, az Ádándi népdalkör és az Ádándért Egyesület. Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok magam és az Ádándért Egyesület nevében! Mater Zsolt Közelebb Egymáshoz Nyugdíjasklubról 2015 március 13. án ünnepeljük a 17. évfordulónkat ban alapítottam meg a nyugdíjas klubot, akkor a háziorvos és a református lelkész segítségét kértem, akik az elsõ összejövetelre eljöttek, és elmondták, mekkora szükségük van az idõseknek arra, hogy társaságban legyenek, hogy tartozzanak valahova. Mikor Kecskés ndrás segítségével darabokat írtunk, táncoltunk, ruhákat varrtunk, szerepeket tanultunk, elfelejtettük a fizikai fájdalmakat, jó hangulatban teltek a próbák, a fellépések. Betegségek és halálozások okozta létszám csökkenése miatt majd' két éve nem tudtunk mûsort adni, holott a közönség nagyon várta, szerette a mûsorunkat, hiszen szórakoztunk és szórakoztattunk. kéthetente, havonta megrendezett klubnapokon összegyûlünk az Idõsek Otthonában, kirándulásokat szervezünk és a faluban idén is fellépünk az idõsek karácsonyán egy rövid mûsorral. z elõzõ években az Ádándért Egyesület által szervezett adventi gyertyagyújtáson is szerepeltünk, de idén nem került rá sor. Ez év júniusában usztriába mentünk kirándulni, odafelé megnéztük Kõszeg várát, és a várost, 30 km re a határtól különleges tanösvényen sétáltunk a fák felett, Lockenhausban megnéztük Léka várát, visszafelé pedig Sümegen vacsoráztunk. Legközelebbi útitervünkben is várlátogatás és a vidék bejárása szerepel. Ezúton is köszönöm az eddigi aktív részvételt azoknak, akik idejüket erejüket nem sajnálva részt vettek, és a nehézségek ellenére vállalták a szerepléseket és a szellemi munkát. Keresünk friss nyugdíjasokat, csatlakozzanak hozzánk, tegyék színesebbé jelenlétükkel a gyûléseket, szervezzünk együtt programokat! Karácsony alkalmából kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, kellemes, meghitt ünnepeket, és boldog új évet! Gégény ntalné klubvezetõ, Kecskés ndrás klubvezetõ helyettes

10 z Ádándi Népdalkör Egyesület tevékenysége 11 Köszöntöm az újból megjelenõ újság olvasóit! z elmúlt idõszakban nagyon sokrétû tevékenységet folytattunk, mely tevékenységek meghatározták tagjaink, hozzátartozóink életét. Sajnos az elmúlt idõszakban nagyon kedves, és a népdalkör életében meghatározó személyek távoztak el az élõk sorából. Ezért mi is változtattunk, nem járunk már országos minõsítésekre. Elértük már, amit lehetett, ezért a csoportunk úgy döntött Stickel Jánosnak, a Somogy Megyei Szépkorúak Szövetsége elnökének felkérésére, hogy itt folytatjuk tevékenységünket. zóta (két éve) minden kistérségi, megyei és országos nyugdíjas rendezvényen képviseljük Ádándot. gálákon, a taszári katonadal fesztiválokon méltóképpen képviseltük falunkat. Igyekszünk minden meghívást teljesíteni, amit eddig saját pénzbõl tettünk. Ünnepségeken, nyugdíjasok karácsonyán, falunapokon (Nagyberényben is) felléptünk 3 4 mûsorral. siófoki Gondozási Központban is van egy vállalásunk (idõsek hónapján), amit minden évben teljesítünk az idõsek nagy örömére. Ilyenkor a Harta Nagy Duó is végigzenél egy délutánt. Tamásiban egy országos fesztiválon énekeltünk. tánccsoportunk minden héten kétszer próbál. ki szeretne csatlakozni, megteheti. Mi, népdalosok 34 összeállított dalcsokorból válogathatunk. Somogyi gulyás a XIX. században Horvátországban, idén Lengyelországban jártunk, ahol Krakkót néztük meg és a magyar emlékeket kerestük. Mária Bazilikában szentmisén énekeltük el a legszebb Mária énekeket. Nagy élmény volt, életünk egyik legszebb élménye! uschwitzban a haláltáborban koszorúztunk. mit lehetett, Krakkóban is megnéztünk. Készülünk a karácsonyra. Már hagyománnyá vált, hogy szenteste a katolikus templomban énekelünk. Idén ismét elmegyünk a református templomba is. Részt veszünk az adventi gyertyagyújtáson, majd Kaposváron szerepelünk egy országos Ki mit tud versenyen 19 én. Januárban vajdasági testvérfalunkba, Kupuszinára hívtak bennünket egy bemutatóra. Februárban ismét farsangi mûsorral jelentkezünk. Megköszönöm a népdalkörös társaimnak a pénz nélküli tisztes helytállást, a családoknak, barátoknak a segítségét ben a népdalkörünk 30 éves lesz, mely rendezvényt a szokásokhoz híven egy nemzetközi népzenei találkozóval szeretnénk megünnepelni. Minden évben a farsangi mûsorunk bevételét használjuk fel utazásainkhoz. Kárpát medence magyarlakta területeire utazunk, hogy a régi magyar emlékeket megnézzük, megismerjük. Erdélyben, Boldog, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk mindnyájuknak! Házi Ferencné

11 12 Fekete István Általános Iskola hírei nyár eseményei Szeptember 1 jén iskolánkban is elkezdõdött az új tanév, akárcsak az ország más iskoláiban. zonban a nyár nem telt tétlenül, és számos említésre méltó esemény történt az iskola életében. z önkormányzat által nyújtott támogatásnak hála a tornaterem fûtéskorszerûsítése megvalósulhatott, valamint a kémény és a kazán karbantartása is megtörtént. riasztórendszer kiépítése a Szülõi Munkaközösség támogatásával valósult meg. nyári idõszakban elõször került megszervezésre nyári napközink, amelyben az iskola bármely tanulója részt vehetett. Pedagógusaink igyekeztek hasznos és szórakoztató programokkal színesíteni a gyerekek mindennapjait. Így mindennaposak voltak a kézmûves foglalkozások, a fejlesztõ játékok és az ügyességi versenyek is. ugusztusban a vállalkozó kedvû diákok kézmûves tábor keretében többféle technikával ékszereket, só liszt gyurmából kitûzõket, medálokat, illetve agyagból készült dísztárgyakat készítettek. z elkészült alkotások kiállításra kerültek az iskola aulájában, majd mindenki megkapta és hazavihette azokat, hogy büszkélkedhessen velük a családtagok, rokonok és ismerõsök elõtt. Iskolánk 30 diákjának lehetõsége adódott az Erzsébetprogram keretében Zánkán táborozni. z itt töltött pár nap alatt változatos és érdekes programokon vettek részt a gyerekek, és a Tábori Olimpia, valamint a Ki mit tud? elnevezésû vetélkedõkön színvonalasan szerepeltek. Végül fájó szívvel, de élményekkel telve hagyták el a tábort ös tanév elsõ osztályosai Elsõ osztályosaink nagy lelkesedéssel és kíváncsisággal kezdték meg a tanévet, melyhez ezúton is sok sikert és kitartást kívánunk nekik! Osztályfõnök: Fehér Józsefné, osztálytanító: Király Dóra Felsõ sor: Fületlen Szilveszter, Kucska lex, Franta Milán, Bogár Benedek, Horváth rnold, Horváth Huba, Szabó Roland Középsõ sor: Éberhardt Ádám, Maksi Dániel, Hegyi Viktor, Illés Marcell, Pacza ndrás lsó sor: Kalányos Vanessza Erzsébet, Lutor Rebeka, Baumgartner Nóra, Kiss Dorka, Kabai lexandra, Bizony Kíra, Tahi Vivien z iskola hírei augusztus 31 én izgatott gyereksereg gyûlt össze az iskola udvarán, és ünnepélyes tanévnyitó keretében intézményvezetõnk Torda János megnyitotta a ös tanévet. Köszönjük, Sió! Iskolatáska Program keretében idén tizenkét kisdiákunk kapott új iskolatáskát. z õszi idõszakban tanulóinkat számos program és rendezvény várta. Ezekbõl említsünk meg néhányat. Szeptemberben hagyományainkhoz híven meghirdettük papír és gesztenyegyûjtõ versenyünket. Mindkét kategóriában a legügyesebb osztály díjazásban részesült. versenyzõk lelkesedésének hála tetemes mennyiséget sikerült összegyûjteni. Ezúton szeretnénk gratulálni a gyõztes osztályoknak, és köszönetet mondani minden részt vevõ diákunknak és szüleiknek! faluban megrendezésre került szüreti fõzõversenyen a TÁMOP B. Köznevelés az iskolában európai támogatásból megvalósuló projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának z iskola közös ügyünk közösségi eseményeként valósítottuk meg a Mozogd le! Családi sportvetélkedõt. z esemény megrendezésével az volt a célunk, hogy a jókedvû együtt fõzés és evés után lemozogjuk a fölös kalóriákat, és a megmozgató tréfás feladatokkal tegyünk a jókedvért, a közösségformálásért, és az egészséges életmódért. Munkájukért, és segítségükért hálásak vagyunk az Ádándért Egyesületnek, a Szülõi Szervezetnek és a Diákönkormányzatnak. három hetet meghaladó projektünk az Október a nemzeti ünnepeink és a népi hagyományok jegyében elnevezéssel zajlott le iskolánkban. Tanulóink emlékmûsort hallgattak meg az iskolarádióban a pákozdi csatáról. Október 1 jén egy honismereti séta keretében alaposabban megismerték lakóhelyünk nevezetességeit, majd a túra

12 végén egy kvízt is kitöltöttek a hallottakkal kapcsolatban. Ezen a napon rendeztük meg mezei futóversenyünket is. zene világnapja alkalmából egy koncerten vettek részt a mûvelõdési házban. z iskola aulájában október 6 án ünnepi mûsor keretében emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. 13 Diákjaink mesejátékot tekintettek meg, táncház keretében belekóstolhattak a néptánc rejtelmeibe, az arra vállalkozók pedig népi gyermekjátékokat is kipróbálhattak. projekt ideje alatt egy kiállítás keretében megtekinthetõek voltak népi hagyományokhoz kapcsolódó eszközök, tárgyak az iskola épületében. IPR kirándulás során diákjaink Kaposvárra kirándultak a Deseda tóhoz, és iskolánk névadójának, Fekete Istvánnak a szülõhelyére, Göllére. z osztályok krumplis ételeket is készítettek, és egy krumpliról szóló kérdéssort is megválaszoltak. Pityókás napunk során számos szórakoztató és érdekes programban vehettek részt diákjaink és szüleik. Volt krumplifaragás, és krumplinyomda, valamint sorversenyek, ahol szintén a krumplié volt a fõszerep. Megtaláltuk a legnagyobb és a legérdekesebb alakú krumplit is. Nyolcadik osztályos diákjaink emlékezetes és színvonalas ünnepi mûsorával emlékeztünk meg az 1956 os forradalom eseményeirõl. Végzõs tanulóink számára elérkezett a pályaválasztás ideje. nyílt napok mellett Kaposváron pályaválasztási tanácsadáson, és az országos Iparkamara szervezésében a Krúdy napok keretében megtartott pályaválasztási fórumon az egész osztály részt vett. Néhányan a Hotel zúrban megrendezésre került pályaválasztási bemutatóra is ellátogattak. Sor került a pályaválasztási szülõi értekezletünkre is, ahol számos környékbeli iskola képviselõje nyújtott széleskörû tájékoztatást a képzési lehetõségekrõl. Iskolánkban továbbra is folytatódik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek IPR programban való segítése. pályázaton elnyert összeget iskolai rendezvények és kulturális programok szervezésére és megvalósítására, eszközök beszerzésére, pedagógusaink továbbképzésére, és a szociális hátrányok enyhítésére használtuk fel. kézmûves tábor, a mese világnapja alkalmából a Thália Mûvészetbarát Egyesület által elõadott színjáték, a Göllére és a Deseda tó partján létesített látogatóközpontba tett kirándulás pályázati pénzbõl lett finanszírozva, akárcsak az iskolai projekt alkalmával megrendezett táncház. hátrányos helyzetû gyerekek helyzetét írószerekkel, és sportfelszereléssel segíthettük. Diákönkormányzatunk elnöke, Bozsoki Boglárka, mint megválasztott küldött vett részt a Kaposváron megrendezésre került megyei diákparlamenten, ahol három elõre kijelölt témában képviselhette intézményünk diákjaink véleményét, állásfoglalását. Novemberben Budapesten került megrendezésre a X. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát medencei döntõje, ahol diákjaink gyermek ifjúsági mezõnyben indultak. Százszorszép csoport tagjai (Bozsoki Boglárka, Friesz Fruzsina, Orsós Dorottya, Maksi Dávid, Sipiló Jázmin, Németh Zsuzsanna, Takács ngéla) dél alföldi népdalokat adtak elõ. Szólistaként Maksi Dávid katonadalokat énekelt, míg Bozsoki Boglárka nyírségi népdalcsokorral kápráztatta el a hallgatóságot. Felkészítõ tanáruk Takács nna volt. versenyen résztvevõ diákjaink kiemelkedõ teljesítményét Vass Lajos Nívódíjjal jutalmazták. verseny pillanatai Decemberben minden héten gyertyagyújtással és ünnepi mûsorral hangolódunk a karácsonyra, a szeretet ünnepére. Kézmûves foglalkozásokat tartunk, mézeskalácsot sütünk, és karácsonyi vásárt szervezünk, melyen diákjaink alkotásai kerülnek árusításra. Immár hagyománnyá vált Mikulás vetélkedõnk is megrendezésre kerül. 3. osztályosok elõadásában tekinthetjük meg a karácsonyi ünnepséget, melyben az énekkar is közremûködik. z intézmény valamennyi dolgozója és tanulója nevében békés, áldott karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag boldog új esztendõt kívánunk minden kedves olvasónak! Varga Beáta

13 14 Karácsony: a szónak a fagyos télben is melegsége van. szeretet melege. legrövidebb nappalok végén itt az ünnep: évszázadok óta a legszebb! Szenteste elcsendesedik a világ, kiürülnek az utcák, egymásra figyelnek az emberek. z Ádándi Óvoda hírei Óvodánk hagyományai között szerepel a szülõkkel közös mézeskalács sütés, díszítés, amit a gyerekek karácsonyra hazavihetnek. December 12 én a nagycsoportos korú fiúk jelmezbe öltözve Lucáznak az Általános Iskolában, a COOP bolt melletti piactéren, valamint a Polgármesteri Hivatalban. Délután fellépnek az Idõsek Karácsonyán is. Ezen a napon a csoportok búzát ültetnek, amit a gyerekek karácsonyra szintén hazavihetnek. December 17 én a Szülõk Óvodai Szervezetének tagjai feldíszítik a tornateremben a karácsonyfát, ami alatt a csoportok meglepetés ajándékai lesznek. December 19. én tartjuk a karácsonyi ünnepélyt, amire a csoportok kis mûsorral készülnek. Bábelõadás az oviban család ünnepe ez! z ünnepek elõkészítésében fontos szerepe van az óvodának. ráhangolódás idõszaka már november végén elkezdõdik. Szülõk Óvodai Szervezete ebben az idõszakban adventi koszorúkat, asztaldíszeket készít, amit a szülõk megvásárolhatnak. Gondolunk a halmozottan hátrányos gyerekek szüleire, õk is kapnak ajándékot. December 5 én érkezik a Mikulás, csomagot oszt a gyerekeknek. Verssel, dallal, rajzokkal kedveskedünk neki. z óvónénik bábelõadása teszi teljessé ezt a napot. z ünnep elõkészítése során fontosnak tartjuk a meghitt, szeretetteljes hangulat megteremtését. tökfesztiválon készült alkotások Kívánok minden családnak és gyermeknek boldog ünnepeket! Újra eltelt egy év: de az igazi ajándék, hogy erõben és egészségben megértük. Legszebb ünnepünkön talán majd arra is jut idõ, hogy felidézzük magunkban az év szép napjait, perceit. zt kívánom mindannyiunknak karácsony ünnepén, hogy békében, szeretetben töltsük ünnepeinket, gyûjtsünk erõt ezekbõl a 2015 ös esztendõhöz. Erõsítsük egymás iránt a bizalmat, megértést, amely az egyik legnagyobb érték életünkben mert hogy minden karácsony annyit ér, amennyit magunkkal viszünk a következõ esztendõ hétköznapjaira, megértésbõl, szeretetbõl! Márton nap Szabó ttiláné óvodavezetõ

14 15 Fésüs Éva: Álmodik a fenyõfácska Álmodik a fenyõfácska odakinn az erdõn. Ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön. Csillag röppen a hegyére, gyertya lángja lobban, dallal várják és örömmel boldog otthonokban. Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe költözzék be szent karácsony ünnepén a béke.

15 16 Ha karácsonyi édességrõl van szó, akkor a bejgli és a mézeskalács jut azonnal az eszünkbe. határokon túl azonban egészen különleges finomságokkal ünnepelnek, mi pedig megmutatunk belõlük néhányat. franciák mézeskalácsa: Pain dépices mézeskalácsot nemcsak nálunk sütik minden karácsony elõtt, de Franciaországban is õk azonban sokkal kevesebbet pepecselnek vele, és gyümölcskenyérként készítik. Kezdetnek olvasszunk fel negyed kiló mézet, egy másik lábasban pedig 1 dl tejet. Egy nagy tálban 25 dkg lisztet, 10 dkg porcukrot, egy zacskó sütõport, egy csomag vaníliás cukrot, 1 tk õrölt ánizst, ugyanannyi fahéjat, gyömbérport, szegfûborsot és szerecsendiót keverjünk össze. Ehhez öntsük a mézet, a tejet, és két lazán felvert tojást. Kivajazott, kilisztezett formában egy óra alatt süssük közepes, vagy inkább alacsony fokozaton. Hagyjuk a formában kihûlni: utána azonnal szeletelhetõ, omlós, puha gyümölcskenyeret kapunk, amit édes szósz vagy puding mellé is tálalhatunk. Bukta Hawaii módra laktató hawaii kenyér a tengerentúlon igen kedvelt édesség, melybõl természetesen nem maradhat ki az ananász. finomsághoz elõször is 87 dkg liszt és 1,5 dl langyos ananászlében felfuttatott 10 dkg friss élesztõ segítségével készítsünk kelt tésztát. Három tojást verjünk fel, adjunk hozzá 2 dl langyos ananászlevet a száz százalékos verziót érdemes használni 17 dkg cukrot, egy tasak vaníliás cukrot, fél teáskanál õrölt gyömbért, 10 dkg olvasztott vajat, és a keveréket öntsük az élesztõs liszthez. gombóccá gyúrt, öt percig dagasztott tésztát pihentessük másfél órán át. duplájára nõtt alapot szaggassuk bukta formába, és egy óra pihentetés után süssük meg. friss, foszlós, aranybarna édesség mellé pudingot, de bármilyen édes szószt tálalhatunk. Skót karácsonyi palacsinta klasszikus karácsonyi pudingot a skótok szívesen cserélik le különleges, ünnepi palacsintára, ami könnyedén, tálalás elõtt pár órával is elkészíthetõ. Egy tálban keverjünk habosra 10 dkg vajat 10 dkg cukorral, 2 dl tejet, két tojást, 25 dkg lisztet, 10 dkg apróra vágott, szárított vagy kandírozott gyümölcsöt, egy csipet sót, és mézeskalács fûszerkeveréket ízlés szerint. Teflon serpenyõben olajon süssünk belõle apró palacsintákat, tálaláskor tekerés nélkül vanília vagy csokikrémmel, tejszínhabbal, gyümölcsökkel tálaljuk. Ádánd község önkormányzatának lapja Felelõs kiadó: Ádánd község önkormányzata 8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50. Felelõs szerkesztõ: Szatmári Kornélia polgármester Szerkeszti: Fenyvesi Zsófia és Nemes Zoltán Honlap: Minden jog fenntartva! Nyomda: B Marketing Kft., Siófok, Széchenyi u. 30.

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT 2008-2009 tanév értékelése Óvodánk 1999 őszétől működik vállalkozási formában. Ez év szeptemberében lesz tíz éve hogy, intézményvezetőként egy nagy döntést hoztam.

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi vízgazdálkodási

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

1. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Baja Város szennyvíz-közcsatorna hálózattal ellátott területére.

1. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Baja Város szennyvíz-közcsatorna hálózattal ellátott területére. Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz-elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról Baja Város Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 8-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 8-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 8-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf. 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én tartandó rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én tartandó rendkívüli üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én tartandó rendkívüli üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben