46/1999. (V. 19.) FVM rendelet. egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról. A rendelet hatálya. Értelmezo rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "46/1999. (V. 19.) FVM rendelet. egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról. A rendelet hatálya. Értelmezo rendelkezések"

Átírás

1 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról Az állategészségügyrol szóló évi XCI. törvény 45. -ának 3. pontjában, valamint az illetékekrol szóló évi XCIII. törvény 67. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következoket rendelem el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenorzo állomások, az állomás vezetoje által állategészségügyi feladat elvégzésére feljogosított állatorvos, valamint az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenorzo Intézet (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) által a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaságok, valamint a természetes személyek (a továbbiakban együtt: ügyfél) kérelmére végzett hatósági ellenorzésekre (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatások) terjed ki. (2) A rendelet nem érinti a külön jogszabályban meghatározott kikötoi és repülotéri illetékfizetési kötelezettséget. Értelmezo rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, szarvas, dámvad és nagytestu rokonfajaik; b) kisállat: juh, kecske, sertés, vaddisznó, oz, muflon, illetve kistestu rokonfajaik; c) prémes állat: házi-, mezei és üregi nyúl; tenyésztett és vadon élo prémes állat (nutria, prémgörény, róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.), d) baromfi: házi, vadon élo és tenyésztett vad szárnyas állat (tyúk, gyöngyös, pulyka, lúd, kacsa, galamb, vadlúd, vadkacsa, fácán, fogoly, fürj, szalonka, strucc, emu, nandu és ezek rokonfajai), a védett madarak kivételével; e) védett állat: a magyar jogszabályok alapján védetté nyilvánított és a génbankként kezelt állatfaj vagy állatfajta egyede; f) bemutatásra szolgáló állat: állatkerti és mutatványos (cirkuszi) célból tartott állat; g) kedvtelésbol tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal és egyéb - az elozoekben fel nem sorolt - állat; h) trófea: az elejtett vadon élo emlosök testének emléktárgyul kikészített vagy nyers, itt felsorolt része: bor, fej, agancs, dámlapát, hullajtott agancs és dámlapát, mufloncsiga, vaddisznó-agyar (kampó) garnitúra, ahol az ugyanazon állatból származó részek együttesen (pl. fej, nyak, bor) egy trófeának minosülnek; i) behozatal: állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett árunak külföldrol - állat-egészségügyi határállomáson át - belföldi úticéllal (rendeltetéssel) való beszállítása, függetlenül attól, hogy az áru belföldi felhasználási, feldolgozási, raktározási vagy átrakási céllal lépi át az államhatárt; j) kivitel: állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett árunak belföldrol - állat-egészségügyi határállomáson át - külföldi úticéllal (rendeltetéssel) való kiszállítása; k) átvitel: állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett árunak külföldrol, külföldi úticéllal (rendeltetéssel) az országon (állat-egészségügyi határállomásokon) keresztül - baleset vagy egyéb rendkívüli esemény kivételével - megszakítás nélkül való átszállítása, eredeti, változatlan okmányokkal, ugyanabban a szállítóeszközben; l) húsvizsgálat: az élelmezésre szánt állat levágás elotti, valamint a levágást (lelövést) követoen az állati test - az emberi fogyaszthatóság elbírálása céljából való, jogszabályban eloírt (élo állat, bizonyítvány, állatszállítás, marhalevél, kirakodás, fertotlenítés) - hatósági ellenorzése, beleértve a kiegészíto bakteriológiai és parazitológiai vizsgálatot is; m) másodlagos élelmiszer-vizsgálat: a hatóságilag fogyasztásra feltétel nélkül alkalmasnak minosített állati eredetu nyers és feldolgozott élelmiszer - más helységbe, telephelyre vagy feldolgozó üzembe való belföldi szállítását követo ismételt, - importját követo, vagy - hutoházi tárolásának idoszakos, kötelezo ellenorzése (ide nem értve az élelmiszer kiskereskedelmi forgalmazásra való szállításakor és e forgalmazás során végzett igazgatási szolgáltatást);

2 n) rakomány: az egy szállítóeszközbe rakott, egy címzettnek feladott, egy fuvarokmánnyal és egy származási bizonyítvánnyal szállított áru azzal, hogy a pótkocsi önálló szállítóeszköznek számít; o) meghiúsult szállítás: az az eloírás szerint bejelentett szállítás, amely az ügyfél érdekkörében felmerülo okból elmarad, de errol az ügyfél a hatóságot, illetve annak képviselojét nem értesítette legalább egy órával az eredetileg bejelentett kezdési idopont elott; p) várakozás: az az eset, amikor a szállításnál az ellenorzés megkezdésére - az ügyfél érdekkörében felmerülo okból - az ügyfél által eredetileg bejelentett idoponthoz képest legalább egy órával késobb kerül sor, és az ügyfél kéri a hatóság képviselojének további vagy ismételt jelenlétét; r) kísérleti állat: bármely - külön jogszabályban meghatározott - gerinces állatfaj egyede, amelyet meghatározott célból állatkísérletre használnak fel vagy felhasználni szándékoznak. 3. (1) Az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai igazgatási szolgáltatásokért az azt igénybe vevo ügyfélnek díjat kell fizetnie. Az igazgatási szolgáltatásokért fizetendo díjak összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az igazgatási szolgáltatásokért járó díjak tartalmazzák a szolgáltatás eredményét igazoló bizonyítvány kiállításának költségét. (3) Az 1. számú melléklet 1. és 3. pontjában a *-gal jelölt tételek esetében a díj magában foglalja az élelmiszerek maradékanyagra (gyógyszer, peszticid, egyéb vegyszer) irányuló kötelezo, véletlenszeru (monitoring) ellenorzésének költségeit is. (4) Az Egészségügyi Minisztérium közremuködését igénylo törzskönyvi dokumentációk elbírálásáért az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenorzo Intézet - a vélemény kézhezvételét követoen - az 1. számú melléklet 9. pontja szerint befizetett díj tíz százalékát átutalja a munkát ténylegesen elvégzo szakintézetnek. (5) A törzskönyvi dokumentációk elbírálásáért járó, az 1. számú melléklet 9. pontjában szereplo díjtételek nem tartalmazzák az ehhez esetenként szükséges, az 1. számú melléklet 8. pontjában felsorolt vizsgálatok díját. A törzskönyvi dokumentációk ötévenkénti felülvizsgálatának díja az alapdíj 30%-a. (6) A berakodást felügyelo állatorvos a szállító jármube korábban berakott, ellenorzött és bizonylatolt áru kötelezo, térítésmentes ellenorzése mellett csak a felügyelete alatt ténylegesen berakott áru ellenorzéséért számíthat fel díjat. (7) Ha a légi vagy vízi jármuvek az árut közúti vagy vasúti jármuvekbe rakottan szállítják, a díjat az utóbbiakra vonatkozó rendelkezések szerint kell felszámítani. (8) A díjszámítás szempontjából az ellenorzés tényleges megkezdésének idopontja a mértékadó. 4. (1) Teljes tárgyi díjmentességben részesül az ügyfél a határállomási ellenorzés során a) átvitel esetén kiléptetéskor; b) magyarországi rendeltetésu és célú segélyszállítmány beléptetésekor; c) látáskárosult beteggel utazó vakvezeto eb ki- és beléptetése során; d) a vízi jármuvön állandó jelleggel tartózkodó eb, macska vagy díszállat be- és kiléptetésekor; e) a Magyarországról külföldre irányuló segélyszállítmányok kiléptetésekor. (2) A rendelet 1. számú melléklete 7. pontjának t) és u) alpontjában meghatározott, határállomáson történo igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik a Dunán vízi szállítóeszközön történo átvitelre. 5. (1) Az igazgatási szolgáltatásokért járó díjakat az ügyfél az elvégzett szolgáltatás eredményétol függetlenül köteles megfizetni. (2) Behozatal vagy átvitel sürgosséggel, három munkanapon belül való engedélyezése esetén a sürgosség tényét a kiadó hatóság az engedélyen jelzi. 6. (1) Az ügyfél az igazgatási szolgáltatásokért fizetendo díjat - ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket - a szolgáltatást teljesíto hatóság részére a vizsgálat megkezdésekor köteles a helyszínen azonnal, készpénzben megfizetni. (2) A magyarországi bankszámlával rendelkezo ügyfél a) a díjról kiállított számla ellenértékét a számla átvételétol számított nyolc napon belül átutalhatja az eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett eloirányzat-felhasználási keretszámlájára; b) nagyobb számú szolgáltatás rendszeres igénybevétele esetén ba) megállapodhat eloleg fizetésében a hatósággal, vagy bb) az eljáró hatóság eloleg fizetését rendelheti el. 7. (1) A díj az eljáró hatóság bevétele, bankszámlaszámát az általa kibocsátott, a 2-3. számú melléklet szerinti számla tartalmazza. (2) A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérol szóló jogszabály eloírásait kell alkalmazni. (3) A rendeletben szabályozott díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. 8. (1) A felügyeleti intézkedést kezdeményezo kérelem díja tízezer forint.

3 (2) A jogorvoslati eljárás során megfizetett díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértonek bizonyult. 9. Az illetékekrol szóló évi XCIII. törvény a) 28. -ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat a díjkötelezettség tekintetében, b) 34. -ának (5) bekezdésében, illetve a aiban foglaltakat a jegyzokönyvkészítés tekintetében, c) 83. -ában foglaltakat a díjfizetés ellenorzése tekintetében értelemszeruen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékhivatal helyett az e rendelet 1. -ában megnevezett, eljáró hatóságot, illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzokönyvet kell érteni. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követo 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követoen kezdeményezett eljárások esetén kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejuleg az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet, valamint az azt módosító 93/1997. (XI. 28.) FM rendelet hatályát veszti, eloírásaikat azonban a már megkezdett eljárásokban alkalmazni kell. 1. számú melléklet a 46/1999. (V. 19.) FVM rendelethez Az állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak (forintban) megnevezése Az igazgatási szolgáltatás óra között, továbbá az egymuszakos vágóhidakon napi 8,5 órát meg nem haladó munkaido esetén óra között díja óra között - az 1. oszlop fejlécében jelzett vágóhídi vizsgálat kivételével -, valamint piheno- és munkaszüneti napokon Élelmiszer-higiéniai ellenorzési és vizsgálati díjak (kényszervágóhidakon is) + 12% áfa (SZJ ) 1.1. Húsvizsgálat: a) nagyállat, egyedenként* b) kisállat, egyedenként* - sertés, vaddisznó egyéb kisállat c) baromfi az 1.1. d) pont alattiak kivételével és a nyúl* - megkezdett élotömeg tonnánként esetenként, megkezdett óránként ostermeloknél egyedenként d) strucc, emu, nandu, kazuár egyedenként Nyers és feldolgozott termékek vizsgálati és ellenorzési díjai (megkezdett tonnánként): a) tej, tejtermék vizsgálata és ellenorzése* b) baromfitermék, tojás, tojáslé, tojáspor*

4 c) hal, haltermék, egyéb víziállat* d) csiga* e) konzerv és félkonzerv* f) import hús és húskészítmény* g) gyógyszeripari alapanyag h) fagyasztással tartósított készítmény i) vadhús* j) zsír* k) egyéb állati eredetu hutoházi importáru* l) méz* és méztermék m) másodlagos élelmiszer-vizsgálat - az f), k) és l) pontokban foglaltak kivételével 2. Állomány- és karantén-ellenorzés díja +12% áfa (SZJ ) a) ménes, gulya, csorda, nyáj, konda, csürhe, baromfi- és halállomány stb. az állatok tartási helyén, alkalmanként b) import célú karanténhely alkalmasságának ellenorzése, esetenként c) állatszállítás állatvédelmi ellenorzése és bizonylatolása az EU-fuvarozók részére, esetenként 3. Állat és termék szállítása alkalmával a berakodáskor teljesített állatorvosi hatósági ellenorzésért felszámítandó díjak +12% áfa (SZJ ) 3.1. Élo állatok vasútra, hajóra, repülogépre, gépkocsira - szállítás céljából - való berakodásakor: a) nagyállat - egyedenként rakományonként legalább b) egypatás nagyállat féléves korig, egyéb nagyállat három hónapos korig* - egyedenként rakományonként legalább c) kisállat* - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb d) házinyúl* - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb e) prémes állat (a házinyúl kivételével) - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb f) vágóbaromfi és elonevelt baromfi* - egyedenként 0,68 1,36 - rakományonként legalább rakományonként legfeljebb g) felnott tenyészbaromfi - egyedenként 2,65 5,3 - rakományonként legalább rakományonként legfeljebb h) naposbaromfi - minden megkezdett 1000 állat rakományonként legalább rakományonként legfeljebb i) élo áruhal

5 - megkezdett nettó 100 kg-onként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb j) élo tenyészhal (a díszhal kivételével) és szaporítóanyag (halikra, haltej) - megkezdett nettó 100 kg-onként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb k) kedvtelésbol tartott emlos állat - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb l) akváriumi hal - minden megkezdett 100 állat után rakományonként legalább rakományonként legfeljebb m) díszmadár - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb n) laboratóriumi kisemlos (egér, patkány, hörcsög, tengerimalac stb.) - rekeszenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb o) kísérleti állat a 3.1. pontban szereplo - az állat kategóriájának megfelelo - díjtételek alkalmazandók 3.2. Állat-egészségügyi ellenorzés alá tartozó áru (a 3.1. pontban felsorolt élo állatok kivételével) szállítása alkalmával a) állati eredetu termék - megkezdett tonnánként legalább legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként b) egyéb áru - megkezdett tonnánként legalább legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként c) trófea ca) darabonként = gím- és dámszarvas, oz, muflon, vaddisznó = egyéb emlos cb) hullajtott agancs, kg-onként d) lott vad szállítás céljából való berakodáskor - nagyállat, egyedenként kisállat (a mezei és üregi nyúl kivételével), egyedenként mezei és üregi nyúl, szárnyasvad, egyedenként Keskeny nyomtávú vasút átrakodó állomásain, valamint állatorvosi ellenorzés után gépkocsin, vontatón szállított - állatok gépkocsira, vasútra, repülogépre, hajóra

6 (uszályra) való átrakásánál gépkocsirakományonként - egyéb áru hajóra (uszályra) való átrakásánál vízi jármuvenként 3.4. Meghiúsult szállítás esetén a bejelentett rakomány számától függetlenül, esetenként a helyszínen 3.5. Ha a szállítást felügyelo állatorvosnak 1 óránál hosszabb ideig kell várakoznia a berakás megkezdésére, a megkezdett óránkénti várakozási díj 4. Állatvásárok és állatkiállítások, állatversenyek és egyéb rendezvények felügyelete, kirendelt állatorvosként, megkezdett óránként +12% áfa (SZJ ) 5. Jogszabályban eloírt hatósági állatorvos, illetve magánállatorvos által engedély alapján állat-egészségügyi feladatként végzett beavatkozások díjai +12% áfa (SZJ ) a) Gümokór vizsgálata allergiás borpróbával (tuberkulinozás) egyedenként - 1 állat állatig állatig állatig minden további állat b) Takonykór vizsgálata - allergiás szempróbával, egyedenként vérvizsgálattal, egyedenként c) Baromfitífusz vizsgálata tárgylemez-agglutinációval állatonként állományonként legfeljebb d) Mezei nyulak tularémia-fertozöttségének vizsgálata tárgylemez-agglutinációval, egyedenként e) Vándoroltatás elotti méhegészségügyi vizsgálat családonként f) Hatósági mintavétel laboratóriumi vizsgálatra, beleértve a mentesség és az apaállat ellenorzése céljából végzett mintavételt is: fa) vér, tej, vizelet, bor, borkaparék, bélsár, tampon, tasakváladék, gyógyszer, lép stb. a díjtétel az 5. a) pont szerint számítandó fb) befulladt tojás, kelési tételenként és származási helyenként fc) tej, mintánként g) A veszettség ellen oltott ebek védooltásának igazolása és járványügyi nyilvántartásba vétele h) Juhok egyedi megjelölése Tényt, adatot igazoló bizonyítvány kiadása ellenorzés nélkül, bizonyítványonként +25% áfa (SZJ ) Az 1. számú melléklet 1-6. pontjában felsorolt díjak a hatóság telephelyén végzett igazgatási szolgáltatásokra alkalmazandók. Ha a teljesítés a hatóság telephelyétol eltéro helyszínen történik, az ügyfél e díjnak - 10 km távolságon belül 1,2-szeresét, km távolság között 1,3-szorosát, km távolság között 1,4-szeresét, km távolság között 1,5-szörösét, km távolságon túl 1,6-szorosát tartozik megfizetni. 7. Az állat-egészségügyi határállomásokon fizetendo díjak +12% áfa (SZJ )

7 Megnevezés óra között Behozatalkor és kivitelkor Átvitel esetén óra között, valamint piheno- és munkaszüneti napokon óra között óra között, valamint piheno- és munkaszüneti napokon a kötelezo elozetes bejelentés hiánya esetén óra között beléptetéskor óra között, valamint piheno- és munkaszüneti napokon beléptetéskor belépésko ri ellenorzés alóli elvonásko r minden esetben kiléptetéskor Hiányosan kitöltött úti okmányok, illetve sürgosség gel kiadott behozatali engedélye k kezelésé nek díja az elso szállít mány esetéb belép tetéskor a) nagyállat (a ló kivételével) - egyedenként rakományonként legfeljebb b) ló - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb c) egypatások féléves, egyéb nagy állatok három hónapos korig - egyedenként rakományonként legfeljebb d) kisállat három hónapos korig - egyedenként rakományonként legfeljebb e) kisállat három hónapos kor felett - egyedenként 11,20 22,50 22,50 33,70 22,50 44,90 56,20 44,90 - rakományonként legfeljebb f) prémes állat - egyedenként rakományonként legfeljebb g) baromfi - egyedenként 2,7 5,3 5,3 7,9 5,3 10,6 13,2 10,6 - rakományonként legfeljebb

8 h) naposbaromfi - minden megkezdett 1000 állat után rakományonként legfeljebb i) háziméh, petéje, lárvája, bábja - családonként, csomagonként rakományonként legfeljebb j) háziméh anya a kíséro méhekkel - anyánként rakományonként legfeljebb k) élo áruhal - nettó 100 kg-onként rakományonként legfeljebb l) élo tenyészhal és szaporítóanyag (ikra, tej) - nettó 100 kg-onként - legalább legfeljebb m) kedvtelésbol tartott és védett állat ma) díszmadár = egyedenként legalább legfeljebb mb) akváriumi állat, díszhal = minden megkezdett 100 állat után legalább legfeljebb mc) eb, macska = egyedenként legalább legfeljebb md) hüllo, majom, egyéb máshol fel nem sorolt állat = egyedenként legalább legfeljebb me) védett állat = egyedenként legalább legfeljebb

9 mf) laboratóriumi kisemlos (egér, patkány, hörcsög, tengerimalac stb.) = rekeszenként legalább legfeljebb mg) kísérleti állat a 7. pontban szereplo - az állat kategóriájának megfelelo - díjtétel alkalmazandó n) bemutatásra szolgáló (cirkuszi, állatkerti) állat - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb o) csiga - megkezdett tonnánként legalább legfeljebb p) sperma - megkezdett 1000 adagonként r) egypatások és kérodzok embriója - 10 darabonként s) trófea, darabonként - legalább = gím- és dámszarvas = oz, muflon, vaddisznóagyar és kampó = egyéb emlos legfeljebb t) állati eredetu termékek, nemenként - minden megkezdett tonna után rakományonként legalább rakományonként legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként u) egyéb állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett áruk, nemenként - minden megkezdett tonna után rakományonként legalább rakományonként legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként Állatgyógyászati készítmények vizsgálati díja + 25% áfa 8.1. Sterilitásvizsgálat, mintánként csíraszám-meghatározással 4 800

10 - salmonella-mentességre Ártalmatlansági vizsgálatok, mintánként - borjún, egy vírusneutralizációval borjún, három vírusneutralizációval borjún, virológiai vizsgálatok nélkül Derzsy-féle betegségtol mentes naposlúdon Derzsy-féle betegségtol mentes növendék lúdon Derzsy-féle betegségtol mentes, embrionált lúdtojáson embrionált kacsatojáson galambon juhon kutyán naposkacsán naposlúdon növendék kacsán nyúlon sertésen SPF (meghatározott kórokozóktól mentes) egéren SPF embrionált tenyésztojáson SPF naposcsibén SPF növendék baromfin szövettenyészeten tengerimalacon Abnormál toxicitási vizsgálat, termelési tételenként Biogén aminok vizsgálata HPLC-vel Fiziko-kémiai vizsgálat, mintánként Mycoplasma-mentesség vizsgálata in vitro, egy fajra Viszkozitásmérés Hatékonysági vizsgálatok Emlosállatok baktériumos betegségei elleni oltóanyagok hatékonysági vizsgálata - juhon nyúlon sertésen SPF egéren tengerimalacon E. rhusiopathiae elleni vakcina vizsgálata Szérumvizsgálat - nyúlon egéren Emlosállatok vírusos betegségei elleni oltóanyagok hatékonysági vizsgálata - borjún egéren juhon sertésen vírustitrálással: = egéren = embrionált SPF tojáson = szövettenyészeten vírusneutralizációval: = embrionált SPF tojáson = szövettenyészeten veszettség elleni oltóanyag: = Habel-próbával = NIH-próbával Baromfibetegségek elleni oltóanyagok hatékonysági vizsgálata - SPF embrió-titrálással

11 - növendék baromfin SPF növendék baromfin SPF naposcsibén naposkacsán növendék kacsán növendék lúdon vírusneutralizációval, szövettenyészeten vírustitrálás, szövettenyészeten Kórjelzo anyagok hatékonysági vizsgálata In vivo: - tengerimalacon nyúlon In vitro: - csoagglutinációval tárgylemez-agglutinációval komplementkötéssel Antigén: - haemagglutináció gátlással tárgylemez-agglutinációval Pozitív savó: - haemagglutináció gátlással tárgylemez-agglutinációval Gyógyszerhatóanyag meghatározás Azonossági és kvantitatív vizsgálatok Izzítási maradék Kromatográfia - magasnyomású, folyadék (HPLC) vékonyréteg (VRK) vékonyréteg, bioautográfiával Mikrobiológiai értékmérés ph-mérés Spektrofotometria - színképzéssel UV és látható, saját elnyelés alapján Szárazanyag-tartalom Szárítási veszteség Titrálás - argentometriás jodometriás komplexometriás permanganometriás potenciometrikus sav-bázis vízmentes Egyéb vizsgálatok Fehérjetartalom Tuberkulo-protein Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának vizsgálati díja + 25% áfa 9.1. Gyógyszer, gyógypremix, hozamfokozó, valamint nem nutritív testidegen takarmánykiegészíto anyag: Eredeti hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése

12 - a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Egy ismert hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Több ismert hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Csak kedvtelésbol tartott állatok kezelésére szolgáló eredeti készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése = kedvtelésbol tartott állatra = élelmiszer-termelésre tartott állatra az összetétel módosításának véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Csak kedvtelésbol tartott állatok kezelésére szolgáló egy hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése = kedvtelésbol tartott állatra = élelmiszer-termelésre tartott állatra az összetétel módosításának véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Csak kedvtelésbol tartott állatok kezelésére szolgáló, több hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése = kedvtelésbol tartott állatra = élelmiszer-termelésre tartott állatra a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Állatok külso élosködoi elleni készítmény (pl. juhfüröszto, bolhairtó szer) = élelmiszer-termelésre tartott állatra

13 = kedvtelésbol tartott állatra véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Homeopatiás készítmény véleményezés a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Gyógyhatású (pl. gyógynövény tartalmú) készítmény véleményezés - a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Oltóanyag: Nem hagyományos (pl. biotechnológiai módszerekkel eloállított) oltóanyag véleményezés törzskönyvi módosítás vizsgálata a gyártási körülmények vizsgálata Egyéb oltóanyag véleményezés törzskönyvi módosítás vizsgálata a gyártási körülmények vizsgálata Kórjelzo anyag (diagnosztikum) véleményezés törzskönyvi módosítás vizsgálata a gyártási körülmények vizsgálata Állatgyógyászati segédanyag: Állatokon alkalmazott fertotleníto és füröszto szer (pl. gyógysampon) véleményezés a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Egyéb, fel nem sorolt készítmények (pl. ebnyakörv) véleményezés a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Egyéb díjak: - kisebb módosítások (csomagolási mód, címke, névváltoztatás) véleményezése számú melléklet a 46/1999. (V. 19.) FVM rendelethez SZÁMLA az állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatásokról A szolgáltató A megrendelo (költségviselo) neve, címe, adóigazgatási és bankszámlaszáma Tömbszám: Lapszám: A szolgáltatás

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított 19/2005.(VI.1.) Ör. az állattartás szabályairól 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása Mezőkövesd város Önkormányzatának

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet Az állatok tartásáról Jánossomorja Város Önkormányzatnak Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44./A.

Részletesebben

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 27/2003.(XII. 15.) számú rendelete Az Állattartásról Balatonszemes

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.), valamint a 2012. évi díjat megállapító 21/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.), valamint a 2012. évi díjat megállapító 21/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelettel) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (VI. 12.) Ör. sz. rendelete az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása (egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete az állattartásról A Lókút önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. Törvény és végrehajtási rendeletei,

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat Országgyűlés Hivatala Irományszám : -t- 1,u624`.i~a~ Érkezett : 2004 pokt 13. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

Kérelem állat-egészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiadásához. Kérelem

Kérelem állat-egészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiadásához. Kérelem 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014.

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. november 27., Székesfehérvár Szomi Edina/Bognár Krisztián/ vidékfejlesztési

Részletesebben

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM

148/2007. (XII. 8.) FVM 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Vonatkozó jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 11. számú melléklet 50/2014.

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az Állatok tartásáról Váckisújfalu Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16 -a (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Váckisújfalu

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

az állattartás helyi szabályairól

az állattartás helyi szabályairól BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Biri Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete az állattartásról Újrónafő Község Önkormányzata az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 40/2001. (VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 40/2001. (VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2001. (VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról szóló, többször módosított 29/1995. (VII.01.) sz. rendelet módosításáról A Közgyűlés vásárokról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Állatszállítás és vásár az EU-ban. Dr. Bognár Lajos

Állatszállítás és vásár az EU-ban. Dr. Bognár Lajos Állatszállítás és vásár az EU-ban Dr. Bognár Lajos Kereskedelem Szállítás Állatvédelem Élelmiszerlánc infromáció Járványos betegségek terjedése Jogszabályi háttér 1/2005/EK 2004/292/EK 599/2004/EK 64/432/EGK

Részletesebben

95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet

95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenőrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól Az állattenyésztésről szóló

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelete az élõ állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelete az élõ állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 19024 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 111. szám A vidékfejlesztési miniszter 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelete az élõ állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének /2011. ( ) NMHH rendelete a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról A médiaszolgáltatásokról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben) Kistolmács Község Képviselő-testülete 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete az állattartásról (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a gazdasági élet követelményei,

Részletesebben

33/2007. (XII. 23.) PM rendelet ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról

33/2007. (XII. 23.) PM rendelet ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról 1 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei I. A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok a következők: Feladat 1. Húsvizsgálat

Részletesebben

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.)

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10./ 2004. (IX.16.) rendelete a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) Bakonypölöske Község

Részletesebben

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról 1. oldal 8/2001. (II.21.) Ök. rendelet az állatok tartásáról (egységes szerkezetben: 19/2001. (VII.1.), 17/2002. (X.5.), 23/2004. (VII.20.), 33/2005. (XI.22.), 16/2006. (VI.27.), 18/2007. (VII.24.) rendeletekkel)

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Határidő: 2011. december 31. Felelős: Csáfordi Dénes polgármester valamennyi intézményvezető

Határidő: 2011. december 31. Felelős: Csáfordi Dénes polgármester valamennyi intézményvezető 246/2011.(XII.08.)HÖ sz. határozat megtárgyalta az önkormányzat 2011. ¾ évi költségvetési beszámolóját és azt 2.221.129eFt költségvetési bevétellel és 2.267.387eFt költségvetési kiadással, 46.258e Ft költségvetési

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-ai rendes ülésére.

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-ai rendes ülésére. Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA IMPORT LOVAK ÜGYINTÉZÉSE Európai Uniós tagságunk jelentősen egyszerűsítette az Unió területén belül tenyésztett lovak Magyarországra történő behozatalát. Attól függően azonban,

Részletesebben

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

T/9801. számú. törvényjavaslat. az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról

T/9801. számú. törvényjavaslat. az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9801. számú törvényjavaslat az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I.

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Balatonfőkajár Községi önkormányzat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

B3060. Ügyfél-azonosító: Ügyfél neve: Név: Fax: E-mail: Tárgyidőszak: év félév/negyedév/hónap*

B3060. Ügyfél-azonosító: Ügyfél neve: Név: Fax: E-mail: Tárgyidőszak: év félév/negyedév/hónap* Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján, az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásának finanszírozásához igényelhető

Részletesebben

Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete Veszprém, 2013.04.04.

Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete Veszprém, 2013.04.04. Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete Veszprém, 2013.04.04. Dr. Leitold József Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság NÉBiH - ÉbÁI feladatai

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Az állattartás közös szabályai

Az állattartás közös szabályai A Szőcsi Önkormányzat 17./2004. (IV. 14.) r e n d e l e t e az állattartásról A Szőcsi Önkormányzat az állategészségügyrıl szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei, az állatok védelmérıl

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete az állattartásról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/ az állategészségügyről

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben