46/1999. (V. 19.) FVM rendelet. egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról. A rendelet hatálya. Értelmezo rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "46/1999. (V. 19.) FVM rendelet. egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról. A rendelet hatálya. Értelmezo rendelkezések"

Átírás

1 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról Az állategészségügyrol szóló évi XCI. törvény 45. -ának 3. pontjában, valamint az illetékekrol szóló évi XCIII. törvény 67. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következoket rendelem el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenorzo állomások, az állomás vezetoje által állategészségügyi feladat elvégzésére feljogosított állatorvos, valamint az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenorzo Intézet (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) által a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaságok, valamint a természetes személyek (a továbbiakban együtt: ügyfél) kérelmére végzett hatósági ellenorzésekre (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatások) terjed ki. (2) A rendelet nem érinti a külön jogszabályban meghatározott kikötoi és repülotéri illetékfizetési kötelezettséget. Értelmezo rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, szarvas, dámvad és nagytestu rokonfajaik; b) kisállat: juh, kecske, sertés, vaddisznó, oz, muflon, illetve kistestu rokonfajaik; c) prémes állat: házi-, mezei és üregi nyúl; tenyésztett és vadon élo prémes állat (nutria, prémgörény, róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.), d) baromfi: házi, vadon élo és tenyésztett vad szárnyas állat (tyúk, gyöngyös, pulyka, lúd, kacsa, galamb, vadlúd, vadkacsa, fácán, fogoly, fürj, szalonka, strucc, emu, nandu és ezek rokonfajai), a védett madarak kivételével; e) védett állat: a magyar jogszabályok alapján védetté nyilvánított és a génbankként kezelt állatfaj vagy állatfajta egyede; f) bemutatásra szolgáló állat: állatkerti és mutatványos (cirkuszi) célból tartott állat; g) kedvtelésbol tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal és egyéb - az elozoekben fel nem sorolt - állat; h) trófea: az elejtett vadon élo emlosök testének emléktárgyul kikészített vagy nyers, itt felsorolt része: bor, fej, agancs, dámlapát, hullajtott agancs és dámlapát, mufloncsiga, vaddisznó-agyar (kampó) garnitúra, ahol az ugyanazon állatból származó részek együttesen (pl. fej, nyak, bor) egy trófeának minosülnek; i) behozatal: állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett árunak külföldrol - állat-egészségügyi határállomáson át - belföldi úticéllal (rendeltetéssel) való beszállítása, függetlenül attól, hogy az áru belföldi felhasználási, feldolgozási, raktározási vagy átrakási céllal lépi át az államhatárt; j) kivitel: állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett árunak belföldrol - állat-egészségügyi határállomáson át - külföldi úticéllal (rendeltetéssel) való kiszállítása; k) átvitel: állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett árunak külföldrol, külföldi úticéllal (rendeltetéssel) az országon (állat-egészségügyi határállomásokon) keresztül - baleset vagy egyéb rendkívüli esemény kivételével - megszakítás nélkül való átszállítása, eredeti, változatlan okmányokkal, ugyanabban a szállítóeszközben; l) húsvizsgálat: az élelmezésre szánt állat levágás elotti, valamint a levágást (lelövést) követoen az állati test - az emberi fogyaszthatóság elbírálása céljából való, jogszabályban eloírt (élo állat, bizonyítvány, állatszállítás, marhalevél, kirakodás, fertotlenítés) - hatósági ellenorzése, beleértve a kiegészíto bakteriológiai és parazitológiai vizsgálatot is; m) másodlagos élelmiszer-vizsgálat: a hatóságilag fogyasztásra feltétel nélkül alkalmasnak minosített állati eredetu nyers és feldolgozott élelmiszer - más helységbe, telephelyre vagy feldolgozó üzembe való belföldi szállítását követo ismételt, - importját követo, vagy - hutoházi tárolásának idoszakos, kötelezo ellenorzése (ide nem értve az élelmiszer kiskereskedelmi forgalmazásra való szállításakor és e forgalmazás során végzett igazgatási szolgáltatást);

2 n) rakomány: az egy szállítóeszközbe rakott, egy címzettnek feladott, egy fuvarokmánnyal és egy származási bizonyítvánnyal szállított áru azzal, hogy a pótkocsi önálló szállítóeszköznek számít; o) meghiúsult szállítás: az az eloírás szerint bejelentett szállítás, amely az ügyfél érdekkörében felmerülo okból elmarad, de errol az ügyfél a hatóságot, illetve annak képviselojét nem értesítette legalább egy órával az eredetileg bejelentett kezdési idopont elott; p) várakozás: az az eset, amikor a szállításnál az ellenorzés megkezdésére - az ügyfél érdekkörében felmerülo okból - az ügyfél által eredetileg bejelentett idoponthoz képest legalább egy órával késobb kerül sor, és az ügyfél kéri a hatóság képviselojének további vagy ismételt jelenlétét; r) kísérleti állat: bármely - külön jogszabályban meghatározott - gerinces állatfaj egyede, amelyet meghatározott célból állatkísérletre használnak fel vagy felhasználni szándékoznak. 3. (1) Az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai igazgatási szolgáltatásokért az azt igénybe vevo ügyfélnek díjat kell fizetnie. Az igazgatási szolgáltatásokért fizetendo díjak összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az igazgatási szolgáltatásokért járó díjak tartalmazzák a szolgáltatás eredményét igazoló bizonyítvány kiállításának költségét. (3) Az 1. számú melléklet 1. és 3. pontjában a *-gal jelölt tételek esetében a díj magában foglalja az élelmiszerek maradékanyagra (gyógyszer, peszticid, egyéb vegyszer) irányuló kötelezo, véletlenszeru (monitoring) ellenorzésének költségeit is. (4) Az Egészségügyi Minisztérium közremuködését igénylo törzskönyvi dokumentációk elbírálásáért az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenorzo Intézet - a vélemény kézhezvételét követoen - az 1. számú melléklet 9. pontja szerint befizetett díj tíz százalékát átutalja a munkát ténylegesen elvégzo szakintézetnek. (5) A törzskönyvi dokumentációk elbírálásáért járó, az 1. számú melléklet 9. pontjában szereplo díjtételek nem tartalmazzák az ehhez esetenként szükséges, az 1. számú melléklet 8. pontjában felsorolt vizsgálatok díját. A törzskönyvi dokumentációk ötévenkénti felülvizsgálatának díja az alapdíj 30%-a. (6) A berakodást felügyelo állatorvos a szállító jármube korábban berakott, ellenorzött és bizonylatolt áru kötelezo, térítésmentes ellenorzése mellett csak a felügyelete alatt ténylegesen berakott áru ellenorzéséért számíthat fel díjat. (7) Ha a légi vagy vízi jármuvek az árut közúti vagy vasúti jármuvekbe rakottan szállítják, a díjat az utóbbiakra vonatkozó rendelkezések szerint kell felszámítani. (8) A díjszámítás szempontjából az ellenorzés tényleges megkezdésének idopontja a mértékadó. 4. (1) Teljes tárgyi díjmentességben részesül az ügyfél a határállomási ellenorzés során a) átvitel esetén kiléptetéskor; b) magyarországi rendeltetésu és célú segélyszállítmány beléptetésekor; c) látáskárosult beteggel utazó vakvezeto eb ki- és beléptetése során; d) a vízi jármuvön állandó jelleggel tartózkodó eb, macska vagy díszállat be- és kiléptetésekor; e) a Magyarországról külföldre irányuló segélyszállítmányok kiléptetésekor. (2) A rendelet 1. számú melléklete 7. pontjának t) és u) alpontjában meghatározott, határállomáson történo igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik a Dunán vízi szállítóeszközön történo átvitelre. 5. (1) Az igazgatási szolgáltatásokért járó díjakat az ügyfél az elvégzett szolgáltatás eredményétol függetlenül köteles megfizetni. (2) Behozatal vagy átvitel sürgosséggel, három munkanapon belül való engedélyezése esetén a sürgosség tényét a kiadó hatóság az engedélyen jelzi. 6. (1) Az ügyfél az igazgatási szolgáltatásokért fizetendo díjat - ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket - a szolgáltatást teljesíto hatóság részére a vizsgálat megkezdésekor köteles a helyszínen azonnal, készpénzben megfizetni. (2) A magyarországi bankszámlával rendelkezo ügyfél a) a díjról kiállított számla ellenértékét a számla átvételétol számított nyolc napon belül átutalhatja az eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett eloirányzat-felhasználási keretszámlájára; b) nagyobb számú szolgáltatás rendszeres igénybevétele esetén ba) megállapodhat eloleg fizetésében a hatósággal, vagy bb) az eljáró hatóság eloleg fizetését rendelheti el. 7. (1) A díj az eljáró hatóság bevétele, bankszámlaszámát az általa kibocsátott, a 2-3. számú melléklet szerinti számla tartalmazza. (2) A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérol szóló jogszabály eloírásait kell alkalmazni. (3) A rendeletben szabályozott díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. 8. (1) A felügyeleti intézkedést kezdeményezo kérelem díja tízezer forint.

3 (2) A jogorvoslati eljárás során megfizetett díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértonek bizonyult. 9. Az illetékekrol szóló évi XCIII. törvény a) 28. -ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat a díjkötelezettség tekintetében, b) 34. -ának (5) bekezdésében, illetve a aiban foglaltakat a jegyzokönyvkészítés tekintetében, c) 83. -ában foglaltakat a díjfizetés ellenorzése tekintetében értelemszeruen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékhivatal helyett az e rendelet 1. -ában megnevezett, eljáró hatóságot, illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzokönyvet kell érteni. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követo 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követoen kezdeményezett eljárások esetén kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejuleg az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet, valamint az azt módosító 93/1997. (XI. 28.) FM rendelet hatályát veszti, eloírásaikat azonban a már megkezdett eljárásokban alkalmazni kell. 1. számú melléklet a 46/1999. (V. 19.) FVM rendelethez Az állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak (forintban) megnevezése Az igazgatási szolgáltatás óra között, továbbá az egymuszakos vágóhidakon napi 8,5 órát meg nem haladó munkaido esetén óra között díja óra között - az 1. oszlop fejlécében jelzett vágóhídi vizsgálat kivételével -, valamint piheno- és munkaszüneti napokon Élelmiszer-higiéniai ellenorzési és vizsgálati díjak (kényszervágóhidakon is) + 12% áfa (SZJ ) 1.1. Húsvizsgálat: a) nagyállat, egyedenként* b) kisállat, egyedenként* - sertés, vaddisznó egyéb kisállat c) baromfi az 1.1. d) pont alattiak kivételével és a nyúl* - megkezdett élotömeg tonnánként esetenként, megkezdett óránként ostermeloknél egyedenként d) strucc, emu, nandu, kazuár egyedenként Nyers és feldolgozott termékek vizsgálati és ellenorzési díjai (megkezdett tonnánként): a) tej, tejtermék vizsgálata és ellenorzése* b) baromfitermék, tojás, tojáslé, tojáspor*

4 c) hal, haltermék, egyéb víziállat* d) csiga* e) konzerv és félkonzerv* f) import hús és húskészítmény* g) gyógyszeripari alapanyag h) fagyasztással tartósított készítmény i) vadhús* j) zsír* k) egyéb állati eredetu hutoházi importáru* l) méz* és méztermék m) másodlagos élelmiszer-vizsgálat - az f), k) és l) pontokban foglaltak kivételével 2. Állomány- és karantén-ellenorzés díja +12% áfa (SZJ ) a) ménes, gulya, csorda, nyáj, konda, csürhe, baromfi- és halállomány stb. az állatok tartási helyén, alkalmanként b) import célú karanténhely alkalmasságának ellenorzése, esetenként c) állatszállítás állatvédelmi ellenorzése és bizonylatolása az EU-fuvarozók részére, esetenként 3. Állat és termék szállítása alkalmával a berakodáskor teljesített állatorvosi hatósági ellenorzésért felszámítandó díjak +12% áfa (SZJ ) 3.1. Élo állatok vasútra, hajóra, repülogépre, gépkocsira - szállítás céljából - való berakodásakor: a) nagyállat - egyedenként rakományonként legalább b) egypatás nagyállat féléves korig, egyéb nagyállat három hónapos korig* - egyedenként rakományonként legalább c) kisállat* - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb d) házinyúl* - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb e) prémes állat (a házinyúl kivételével) - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb f) vágóbaromfi és elonevelt baromfi* - egyedenként 0,68 1,36 - rakományonként legalább rakományonként legfeljebb g) felnott tenyészbaromfi - egyedenként 2,65 5,3 - rakományonként legalább rakományonként legfeljebb h) naposbaromfi - minden megkezdett 1000 állat rakományonként legalább rakományonként legfeljebb i) élo áruhal

5 - megkezdett nettó 100 kg-onként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb j) élo tenyészhal (a díszhal kivételével) és szaporítóanyag (halikra, haltej) - megkezdett nettó 100 kg-onként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb k) kedvtelésbol tartott emlos állat - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb l) akváriumi hal - minden megkezdett 100 állat után rakományonként legalább rakományonként legfeljebb m) díszmadár - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb n) laboratóriumi kisemlos (egér, patkány, hörcsög, tengerimalac stb.) - rekeszenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb o) kísérleti állat a 3.1. pontban szereplo - az állat kategóriájának megfelelo - díjtételek alkalmazandók 3.2. Állat-egészségügyi ellenorzés alá tartozó áru (a 3.1. pontban felsorolt élo állatok kivételével) szállítása alkalmával a) állati eredetu termék - megkezdett tonnánként legalább legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként b) egyéb áru - megkezdett tonnánként legalább legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként c) trófea ca) darabonként = gím- és dámszarvas, oz, muflon, vaddisznó = egyéb emlos cb) hullajtott agancs, kg-onként d) lott vad szállítás céljából való berakodáskor - nagyállat, egyedenként kisállat (a mezei és üregi nyúl kivételével), egyedenként mezei és üregi nyúl, szárnyasvad, egyedenként Keskeny nyomtávú vasút átrakodó állomásain, valamint állatorvosi ellenorzés után gépkocsin, vontatón szállított - állatok gépkocsira, vasútra, repülogépre, hajóra

6 (uszályra) való átrakásánál gépkocsirakományonként - egyéb áru hajóra (uszályra) való átrakásánál vízi jármuvenként 3.4. Meghiúsult szállítás esetén a bejelentett rakomány számától függetlenül, esetenként a helyszínen 3.5. Ha a szállítást felügyelo állatorvosnak 1 óránál hosszabb ideig kell várakoznia a berakás megkezdésére, a megkezdett óránkénti várakozási díj 4. Állatvásárok és állatkiállítások, állatversenyek és egyéb rendezvények felügyelete, kirendelt állatorvosként, megkezdett óránként +12% áfa (SZJ ) 5. Jogszabályban eloírt hatósági állatorvos, illetve magánállatorvos által engedély alapján állat-egészségügyi feladatként végzett beavatkozások díjai +12% áfa (SZJ ) a) Gümokór vizsgálata allergiás borpróbával (tuberkulinozás) egyedenként - 1 állat állatig állatig állatig minden további állat b) Takonykór vizsgálata - allergiás szempróbával, egyedenként vérvizsgálattal, egyedenként c) Baromfitífusz vizsgálata tárgylemez-agglutinációval állatonként állományonként legfeljebb d) Mezei nyulak tularémia-fertozöttségének vizsgálata tárgylemez-agglutinációval, egyedenként e) Vándoroltatás elotti méhegészségügyi vizsgálat családonként f) Hatósági mintavétel laboratóriumi vizsgálatra, beleértve a mentesség és az apaállat ellenorzése céljából végzett mintavételt is: fa) vér, tej, vizelet, bor, borkaparék, bélsár, tampon, tasakváladék, gyógyszer, lép stb. a díjtétel az 5. a) pont szerint számítandó fb) befulladt tojás, kelési tételenként és származási helyenként fc) tej, mintánként g) A veszettség ellen oltott ebek védooltásának igazolása és járványügyi nyilvántartásba vétele h) Juhok egyedi megjelölése Tényt, adatot igazoló bizonyítvány kiadása ellenorzés nélkül, bizonyítványonként +25% áfa (SZJ ) Az 1. számú melléklet 1-6. pontjában felsorolt díjak a hatóság telephelyén végzett igazgatási szolgáltatásokra alkalmazandók. Ha a teljesítés a hatóság telephelyétol eltéro helyszínen történik, az ügyfél e díjnak - 10 km távolságon belül 1,2-szeresét, km távolság között 1,3-szorosát, km távolság között 1,4-szeresét, km távolság között 1,5-szörösét, km távolságon túl 1,6-szorosát tartozik megfizetni. 7. Az állat-egészségügyi határállomásokon fizetendo díjak +12% áfa (SZJ )

7 Megnevezés óra között Behozatalkor és kivitelkor Átvitel esetén óra között, valamint piheno- és munkaszüneti napokon óra között óra között, valamint piheno- és munkaszüneti napokon a kötelezo elozetes bejelentés hiánya esetén óra között beléptetéskor óra között, valamint piheno- és munkaszüneti napokon beléptetéskor belépésko ri ellenorzés alóli elvonásko r minden esetben kiléptetéskor Hiányosan kitöltött úti okmányok, illetve sürgosség gel kiadott behozatali engedélye k kezelésé nek díja az elso szállít mány esetéb belép tetéskor a) nagyállat (a ló kivételével) - egyedenként rakományonként legfeljebb b) ló - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb c) egypatások féléves, egyéb nagy állatok három hónapos korig - egyedenként rakományonként legfeljebb d) kisállat három hónapos korig - egyedenként rakományonként legfeljebb e) kisállat három hónapos kor felett - egyedenként 11,20 22,50 22,50 33,70 22,50 44,90 56,20 44,90 - rakományonként legfeljebb f) prémes állat - egyedenként rakományonként legfeljebb g) baromfi - egyedenként 2,7 5,3 5,3 7,9 5,3 10,6 13,2 10,6 - rakományonként legfeljebb

8 h) naposbaromfi - minden megkezdett 1000 állat után rakományonként legfeljebb i) háziméh, petéje, lárvája, bábja - családonként, csomagonként rakományonként legfeljebb j) háziméh anya a kíséro méhekkel - anyánként rakományonként legfeljebb k) élo áruhal - nettó 100 kg-onként rakományonként legfeljebb l) élo tenyészhal és szaporítóanyag (ikra, tej) - nettó 100 kg-onként - legalább legfeljebb m) kedvtelésbol tartott és védett állat ma) díszmadár = egyedenként legalább legfeljebb mb) akváriumi állat, díszhal = minden megkezdett 100 állat után legalább legfeljebb mc) eb, macska = egyedenként legalább legfeljebb md) hüllo, majom, egyéb máshol fel nem sorolt állat = egyedenként legalább legfeljebb me) védett állat = egyedenként legalább legfeljebb

9 mf) laboratóriumi kisemlos (egér, patkány, hörcsög, tengerimalac stb.) = rekeszenként legalább legfeljebb mg) kísérleti állat a 7. pontban szereplo - az állat kategóriájának megfelelo - díjtétel alkalmazandó n) bemutatásra szolgáló (cirkuszi, állatkerti) állat - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb o) csiga - megkezdett tonnánként legalább legfeljebb p) sperma - megkezdett 1000 adagonként r) egypatások és kérodzok embriója - 10 darabonként s) trófea, darabonként - legalább = gím- és dámszarvas = oz, muflon, vaddisznóagyar és kampó = egyéb emlos legfeljebb t) állati eredetu termékek, nemenként - minden megkezdett tonna után rakományonként legalább rakományonként legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként u) egyéb állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett áruk, nemenként - minden megkezdett tonna után rakományonként legalább rakományonként legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként Állatgyógyászati készítmények vizsgálati díja + 25% áfa 8.1. Sterilitásvizsgálat, mintánként csíraszám-meghatározással 4 800

10 - salmonella-mentességre Ártalmatlansági vizsgálatok, mintánként - borjún, egy vírusneutralizációval borjún, három vírusneutralizációval borjún, virológiai vizsgálatok nélkül Derzsy-féle betegségtol mentes naposlúdon Derzsy-féle betegségtol mentes növendék lúdon Derzsy-féle betegségtol mentes, embrionált lúdtojáson embrionált kacsatojáson galambon juhon kutyán naposkacsán naposlúdon növendék kacsán nyúlon sertésen SPF (meghatározott kórokozóktól mentes) egéren SPF embrionált tenyésztojáson SPF naposcsibén SPF növendék baromfin szövettenyészeten tengerimalacon Abnormál toxicitási vizsgálat, termelési tételenként Biogén aminok vizsgálata HPLC-vel Fiziko-kémiai vizsgálat, mintánként Mycoplasma-mentesség vizsgálata in vitro, egy fajra Viszkozitásmérés Hatékonysági vizsgálatok Emlosállatok baktériumos betegségei elleni oltóanyagok hatékonysági vizsgálata - juhon nyúlon sertésen SPF egéren tengerimalacon E. rhusiopathiae elleni vakcina vizsgálata Szérumvizsgálat - nyúlon egéren Emlosállatok vírusos betegségei elleni oltóanyagok hatékonysági vizsgálata - borjún egéren juhon sertésen vírustitrálással: = egéren = embrionált SPF tojáson = szövettenyészeten vírusneutralizációval: = embrionált SPF tojáson = szövettenyészeten veszettség elleni oltóanyag: = Habel-próbával = NIH-próbával Baromfibetegségek elleni oltóanyagok hatékonysági vizsgálata - SPF embrió-titrálással

11 - növendék baromfin SPF növendék baromfin SPF naposcsibén naposkacsán növendék kacsán növendék lúdon vírusneutralizációval, szövettenyészeten vírustitrálás, szövettenyészeten Kórjelzo anyagok hatékonysági vizsgálata In vivo: - tengerimalacon nyúlon In vitro: - csoagglutinációval tárgylemez-agglutinációval komplementkötéssel Antigén: - haemagglutináció gátlással tárgylemez-agglutinációval Pozitív savó: - haemagglutináció gátlással tárgylemez-agglutinációval Gyógyszerhatóanyag meghatározás Azonossági és kvantitatív vizsgálatok Izzítási maradék Kromatográfia - magasnyomású, folyadék (HPLC) vékonyréteg (VRK) vékonyréteg, bioautográfiával Mikrobiológiai értékmérés ph-mérés Spektrofotometria - színképzéssel UV és látható, saját elnyelés alapján Szárazanyag-tartalom Szárítási veszteség Titrálás - argentometriás jodometriás komplexometriás permanganometriás potenciometrikus sav-bázis vízmentes Egyéb vizsgálatok Fehérjetartalom Tuberkulo-protein Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának vizsgálati díja + 25% áfa 9.1. Gyógyszer, gyógypremix, hozamfokozó, valamint nem nutritív testidegen takarmánykiegészíto anyag: Eredeti hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése

12 - a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Egy ismert hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Több ismert hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Csak kedvtelésbol tartott állatok kezelésére szolgáló eredeti készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése = kedvtelésbol tartott állatra = élelmiszer-termelésre tartott állatra az összetétel módosításának véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Csak kedvtelésbol tartott állatok kezelésére szolgáló egy hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése = kedvtelésbol tartott állatra = élelmiszer-termelésre tartott állatra az összetétel módosításának véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Csak kedvtelésbol tartott állatok kezelésére szolgáló, több hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése = kedvtelésbol tartott állatra = élelmiszer-termelésre tartott állatra a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Állatok külso élosködoi elleni készítmény (pl. juhfüröszto, bolhairtó szer) = élelmiszer-termelésre tartott állatra

13 = kedvtelésbol tartott állatra véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Homeopatiás készítmény véleményezés a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Gyógyhatású (pl. gyógynövény tartalmú) készítmény véleményezés - a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Oltóanyag: Nem hagyományos (pl. biotechnológiai módszerekkel eloállított) oltóanyag véleményezés törzskönyvi módosítás vizsgálata a gyártási körülmények vizsgálata Egyéb oltóanyag véleményezés törzskönyvi módosítás vizsgálata a gyártási körülmények vizsgálata Kórjelzo anyag (diagnosztikum) véleményezés törzskönyvi módosítás vizsgálata a gyártási körülmények vizsgálata Állatgyógyászati segédanyag: Állatokon alkalmazott fertotleníto és füröszto szer (pl. gyógysampon) véleményezés a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Egyéb, fel nem sorolt készítmények (pl. ebnyakörv) véleményezés a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Egyéb díjak: - kisebb módosítások (csomagolási mód, címke, névváltoztatás) véleményezése számú melléklet a 46/1999. (V. 19.) FVM rendelethez SZÁMLA az állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatásokról A szolgáltató A megrendelo (költségviselo) neve, címe, adóigazgatási és bankszámlaszáma Tömbszám: Lapszám: A szolgáltatás

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 12., péntek Tartalomjegyzék 312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Országgyűlés Hivatal a komanyyzar5-x-1 33, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2011 J'J A 01. Képvisel ői önálló indítván y 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben