46/1999. (V. 19.) FVM rendelet. egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról. A rendelet hatálya. Értelmezo rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "46/1999. (V. 19.) FVM rendelet. egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról. A rendelet hatálya. Értelmezo rendelkezések"

Átírás

1 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról Az állategészségügyrol szóló évi XCI. törvény 45. -ának 3. pontjában, valamint az illetékekrol szóló évi XCIII. törvény 67. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következoket rendelem el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenorzo állomások, az állomás vezetoje által állategészségügyi feladat elvégzésére feljogosított állatorvos, valamint az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenorzo Intézet (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) által a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaságok, valamint a természetes személyek (a továbbiakban együtt: ügyfél) kérelmére végzett hatósági ellenorzésekre (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatások) terjed ki. (2) A rendelet nem érinti a külön jogszabályban meghatározott kikötoi és repülotéri illetékfizetési kötelezettséget. Értelmezo rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, szarvas, dámvad és nagytestu rokonfajaik; b) kisállat: juh, kecske, sertés, vaddisznó, oz, muflon, illetve kistestu rokonfajaik; c) prémes állat: házi-, mezei és üregi nyúl; tenyésztett és vadon élo prémes állat (nutria, prémgörény, róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.), d) baromfi: házi, vadon élo és tenyésztett vad szárnyas állat (tyúk, gyöngyös, pulyka, lúd, kacsa, galamb, vadlúd, vadkacsa, fácán, fogoly, fürj, szalonka, strucc, emu, nandu és ezek rokonfajai), a védett madarak kivételével; e) védett állat: a magyar jogszabályok alapján védetté nyilvánított és a génbankként kezelt állatfaj vagy állatfajta egyede; f) bemutatásra szolgáló állat: állatkerti és mutatványos (cirkuszi) célból tartott állat; g) kedvtelésbol tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal és egyéb - az elozoekben fel nem sorolt - állat; h) trófea: az elejtett vadon élo emlosök testének emléktárgyul kikészített vagy nyers, itt felsorolt része: bor, fej, agancs, dámlapát, hullajtott agancs és dámlapát, mufloncsiga, vaddisznó-agyar (kampó) garnitúra, ahol az ugyanazon állatból származó részek együttesen (pl. fej, nyak, bor) egy trófeának minosülnek; i) behozatal: állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett árunak külföldrol - állat-egészségügyi határállomáson át - belföldi úticéllal (rendeltetéssel) való beszállítása, függetlenül attól, hogy az áru belföldi felhasználási, feldolgozási, raktározási vagy átrakási céllal lépi át az államhatárt; j) kivitel: állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett árunak belföldrol - állat-egészségügyi határállomáson át - külföldi úticéllal (rendeltetéssel) való kiszállítása; k) átvitel: állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett árunak külföldrol, külföldi úticéllal (rendeltetéssel) az országon (állat-egészségügyi határállomásokon) keresztül - baleset vagy egyéb rendkívüli esemény kivételével - megszakítás nélkül való átszállítása, eredeti, változatlan okmányokkal, ugyanabban a szállítóeszközben; l) húsvizsgálat: az élelmezésre szánt állat levágás elotti, valamint a levágást (lelövést) követoen az állati test - az emberi fogyaszthatóság elbírálása céljából való, jogszabályban eloírt (élo állat, bizonyítvány, állatszállítás, marhalevél, kirakodás, fertotlenítés) - hatósági ellenorzése, beleértve a kiegészíto bakteriológiai és parazitológiai vizsgálatot is; m) másodlagos élelmiszer-vizsgálat: a hatóságilag fogyasztásra feltétel nélkül alkalmasnak minosített állati eredetu nyers és feldolgozott élelmiszer - más helységbe, telephelyre vagy feldolgozó üzembe való belföldi szállítását követo ismételt, - importját követo, vagy - hutoházi tárolásának idoszakos, kötelezo ellenorzése (ide nem értve az élelmiszer kiskereskedelmi forgalmazásra való szállításakor és e forgalmazás során végzett igazgatási szolgáltatást);

2 n) rakomány: az egy szállítóeszközbe rakott, egy címzettnek feladott, egy fuvarokmánnyal és egy származási bizonyítvánnyal szállított áru azzal, hogy a pótkocsi önálló szállítóeszköznek számít; o) meghiúsult szállítás: az az eloírás szerint bejelentett szállítás, amely az ügyfél érdekkörében felmerülo okból elmarad, de errol az ügyfél a hatóságot, illetve annak képviselojét nem értesítette legalább egy órával az eredetileg bejelentett kezdési idopont elott; p) várakozás: az az eset, amikor a szállításnál az ellenorzés megkezdésére - az ügyfél érdekkörében felmerülo okból - az ügyfél által eredetileg bejelentett idoponthoz képest legalább egy órával késobb kerül sor, és az ügyfél kéri a hatóság képviselojének további vagy ismételt jelenlétét; r) kísérleti állat: bármely - külön jogszabályban meghatározott - gerinces állatfaj egyede, amelyet meghatározott célból állatkísérletre használnak fel vagy felhasználni szándékoznak. 3. (1) Az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai igazgatási szolgáltatásokért az azt igénybe vevo ügyfélnek díjat kell fizetnie. Az igazgatási szolgáltatásokért fizetendo díjak összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az igazgatási szolgáltatásokért járó díjak tartalmazzák a szolgáltatás eredményét igazoló bizonyítvány kiállításának költségét. (3) Az 1. számú melléklet 1. és 3. pontjában a *-gal jelölt tételek esetében a díj magában foglalja az élelmiszerek maradékanyagra (gyógyszer, peszticid, egyéb vegyszer) irányuló kötelezo, véletlenszeru (monitoring) ellenorzésének költségeit is. (4) Az Egészségügyi Minisztérium közremuködését igénylo törzskönyvi dokumentációk elbírálásáért az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenorzo Intézet - a vélemény kézhezvételét követoen - az 1. számú melléklet 9. pontja szerint befizetett díj tíz százalékát átutalja a munkát ténylegesen elvégzo szakintézetnek. (5) A törzskönyvi dokumentációk elbírálásáért járó, az 1. számú melléklet 9. pontjában szereplo díjtételek nem tartalmazzák az ehhez esetenként szükséges, az 1. számú melléklet 8. pontjában felsorolt vizsgálatok díját. A törzskönyvi dokumentációk ötévenkénti felülvizsgálatának díja az alapdíj 30%-a. (6) A berakodást felügyelo állatorvos a szállító jármube korábban berakott, ellenorzött és bizonylatolt áru kötelezo, térítésmentes ellenorzése mellett csak a felügyelete alatt ténylegesen berakott áru ellenorzéséért számíthat fel díjat. (7) Ha a légi vagy vízi jármuvek az árut közúti vagy vasúti jármuvekbe rakottan szállítják, a díjat az utóbbiakra vonatkozó rendelkezések szerint kell felszámítani. (8) A díjszámítás szempontjából az ellenorzés tényleges megkezdésének idopontja a mértékadó. 4. (1) Teljes tárgyi díjmentességben részesül az ügyfél a határállomási ellenorzés során a) átvitel esetén kiléptetéskor; b) magyarországi rendeltetésu és célú segélyszállítmány beléptetésekor; c) látáskárosult beteggel utazó vakvezeto eb ki- és beléptetése során; d) a vízi jármuvön állandó jelleggel tartózkodó eb, macska vagy díszállat be- és kiléptetésekor; e) a Magyarországról külföldre irányuló segélyszállítmányok kiléptetésekor. (2) A rendelet 1. számú melléklete 7. pontjának t) és u) alpontjában meghatározott, határállomáson történo igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik a Dunán vízi szállítóeszközön történo átvitelre. 5. (1) Az igazgatási szolgáltatásokért járó díjakat az ügyfél az elvégzett szolgáltatás eredményétol függetlenül köteles megfizetni. (2) Behozatal vagy átvitel sürgosséggel, három munkanapon belül való engedélyezése esetén a sürgosség tényét a kiadó hatóság az engedélyen jelzi. 6. (1) Az ügyfél az igazgatási szolgáltatásokért fizetendo díjat - ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket - a szolgáltatást teljesíto hatóság részére a vizsgálat megkezdésekor köteles a helyszínen azonnal, készpénzben megfizetni. (2) A magyarországi bankszámlával rendelkezo ügyfél a) a díjról kiállított számla ellenértékét a számla átvételétol számított nyolc napon belül átutalhatja az eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett eloirányzat-felhasználási keretszámlájára; b) nagyobb számú szolgáltatás rendszeres igénybevétele esetén ba) megállapodhat eloleg fizetésében a hatósággal, vagy bb) az eljáró hatóság eloleg fizetését rendelheti el. 7. (1) A díj az eljáró hatóság bevétele, bankszámlaszámát az általa kibocsátott, a 2-3. számú melléklet szerinti számla tartalmazza. (2) A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérol szóló jogszabály eloírásait kell alkalmazni. (3) A rendeletben szabályozott díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. 8. (1) A felügyeleti intézkedést kezdeményezo kérelem díja tízezer forint.

3 (2) A jogorvoslati eljárás során megfizetett díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértonek bizonyult. 9. Az illetékekrol szóló évi XCIII. törvény a) 28. -ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat a díjkötelezettség tekintetében, b) 34. -ának (5) bekezdésében, illetve a aiban foglaltakat a jegyzokönyvkészítés tekintetében, c) 83. -ában foglaltakat a díjfizetés ellenorzése tekintetében értelemszeruen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékhivatal helyett az e rendelet 1. -ában megnevezett, eljáró hatóságot, illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzokönyvet kell érteni. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követo 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követoen kezdeményezett eljárások esetén kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejuleg az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet, valamint az azt módosító 93/1997. (XI. 28.) FM rendelet hatályát veszti, eloírásaikat azonban a már megkezdett eljárásokban alkalmazni kell. 1. számú melléklet a 46/1999. (V. 19.) FVM rendelethez Az állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak (forintban) megnevezése Az igazgatási szolgáltatás óra között, továbbá az egymuszakos vágóhidakon napi 8,5 órát meg nem haladó munkaido esetén óra között díja óra között - az 1. oszlop fejlécében jelzett vágóhídi vizsgálat kivételével -, valamint piheno- és munkaszüneti napokon Élelmiszer-higiéniai ellenorzési és vizsgálati díjak (kényszervágóhidakon is) + 12% áfa (SZJ ) 1.1. Húsvizsgálat: a) nagyállat, egyedenként* b) kisállat, egyedenként* - sertés, vaddisznó egyéb kisállat c) baromfi az 1.1. d) pont alattiak kivételével és a nyúl* - megkezdett élotömeg tonnánként esetenként, megkezdett óránként ostermeloknél egyedenként d) strucc, emu, nandu, kazuár egyedenként Nyers és feldolgozott termékek vizsgálati és ellenorzési díjai (megkezdett tonnánként): a) tej, tejtermék vizsgálata és ellenorzése* b) baromfitermék, tojás, tojáslé, tojáspor*

4 c) hal, haltermék, egyéb víziállat* d) csiga* e) konzerv és félkonzerv* f) import hús és húskészítmény* g) gyógyszeripari alapanyag h) fagyasztással tartósított készítmény i) vadhús* j) zsír* k) egyéb állati eredetu hutoházi importáru* l) méz* és méztermék m) másodlagos élelmiszer-vizsgálat - az f), k) és l) pontokban foglaltak kivételével 2. Állomány- és karantén-ellenorzés díja +12% áfa (SZJ ) a) ménes, gulya, csorda, nyáj, konda, csürhe, baromfi- és halállomány stb. az állatok tartási helyén, alkalmanként b) import célú karanténhely alkalmasságának ellenorzése, esetenként c) állatszállítás állatvédelmi ellenorzése és bizonylatolása az EU-fuvarozók részére, esetenként 3. Állat és termék szállítása alkalmával a berakodáskor teljesített állatorvosi hatósági ellenorzésért felszámítandó díjak +12% áfa (SZJ ) 3.1. Élo állatok vasútra, hajóra, repülogépre, gépkocsira - szállítás céljából - való berakodásakor: a) nagyállat - egyedenként rakományonként legalább b) egypatás nagyállat féléves korig, egyéb nagyállat három hónapos korig* - egyedenként rakományonként legalább c) kisállat* - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb d) házinyúl* - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb e) prémes állat (a házinyúl kivételével) - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb f) vágóbaromfi és elonevelt baromfi* - egyedenként 0,68 1,36 - rakományonként legalább rakományonként legfeljebb g) felnott tenyészbaromfi - egyedenként 2,65 5,3 - rakományonként legalább rakományonként legfeljebb h) naposbaromfi - minden megkezdett 1000 állat rakományonként legalább rakományonként legfeljebb i) élo áruhal

5 - megkezdett nettó 100 kg-onként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb j) élo tenyészhal (a díszhal kivételével) és szaporítóanyag (halikra, haltej) - megkezdett nettó 100 kg-onként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb k) kedvtelésbol tartott emlos állat - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb l) akváriumi hal - minden megkezdett 100 állat után rakományonként legalább rakományonként legfeljebb m) díszmadár - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb n) laboratóriumi kisemlos (egér, patkány, hörcsög, tengerimalac stb.) - rekeszenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb o) kísérleti állat a 3.1. pontban szereplo - az állat kategóriájának megfelelo - díjtételek alkalmazandók 3.2. Állat-egészségügyi ellenorzés alá tartozó áru (a 3.1. pontban felsorolt élo állatok kivételével) szállítása alkalmával a) állati eredetu termék - megkezdett tonnánként legalább legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként b) egyéb áru - megkezdett tonnánként legalább legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként c) trófea ca) darabonként = gím- és dámszarvas, oz, muflon, vaddisznó = egyéb emlos cb) hullajtott agancs, kg-onként d) lott vad szállítás céljából való berakodáskor - nagyállat, egyedenként kisállat (a mezei és üregi nyúl kivételével), egyedenként mezei és üregi nyúl, szárnyasvad, egyedenként Keskeny nyomtávú vasút átrakodó állomásain, valamint állatorvosi ellenorzés után gépkocsin, vontatón szállított - állatok gépkocsira, vasútra, repülogépre, hajóra

6 (uszályra) való átrakásánál gépkocsirakományonként - egyéb áru hajóra (uszályra) való átrakásánál vízi jármuvenként 3.4. Meghiúsult szállítás esetén a bejelentett rakomány számától függetlenül, esetenként a helyszínen 3.5. Ha a szállítást felügyelo állatorvosnak 1 óránál hosszabb ideig kell várakoznia a berakás megkezdésére, a megkezdett óránkénti várakozási díj 4. Állatvásárok és állatkiállítások, állatversenyek és egyéb rendezvények felügyelete, kirendelt állatorvosként, megkezdett óránként +12% áfa (SZJ ) 5. Jogszabályban eloírt hatósági állatorvos, illetve magánállatorvos által engedély alapján állat-egészségügyi feladatként végzett beavatkozások díjai +12% áfa (SZJ ) a) Gümokór vizsgálata allergiás borpróbával (tuberkulinozás) egyedenként - 1 állat állatig állatig állatig minden további állat b) Takonykór vizsgálata - allergiás szempróbával, egyedenként vérvizsgálattal, egyedenként c) Baromfitífusz vizsgálata tárgylemez-agglutinációval állatonként állományonként legfeljebb d) Mezei nyulak tularémia-fertozöttségének vizsgálata tárgylemez-agglutinációval, egyedenként e) Vándoroltatás elotti méhegészségügyi vizsgálat családonként f) Hatósági mintavétel laboratóriumi vizsgálatra, beleértve a mentesség és az apaállat ellenorzése céljából végzett mintavételt is: fa) vér, tej, vizelet, bor, borkaparék, bélsár, tampon, tasakváladék, gyógyszer, lép stb. a díjtétel az 5. a) pont szerint számítandó fb) befulladt tojás, kelési tételenként és származási helyenként fc) tej, mintánként g) A veszettség ellen oltott ebek védooltásának igazolása és járványügyi nyilvántartásba vétele h) Juhok egyedi megjelölése Tényt, adatot igazoló bizonyítvány kiadása ellenorzés nélkül, bizonyítványonként +25% áfa (SZJ ) Az 1. számú melléklet 1-6. pontjában felsorolt díjak a hatóság telephelyén végzett igazgatási szolgáltatásokra alkalmazandók. Ha a teljesítés a hatóság telephelyétol eltéro helyszínen történik, az ügyfél e díjnak - 10 km távolságon belül 1,2-szeresét, km távolság között 1,3-szorosát, km távolság között 1,4-szeresét, km távolság között 1,5-szörösét, km távolságon túl 1,6-szorosát tartozik megfizetni. 7. Az állat-egészségügyi határállomásokon fizetendo díjak +12% áfa (SZJ )

7 Megnevezés óra között Behozatalkor és kivitelkor Átvitel esetén óra között, valamint piheno- és munkaszüneti napokon óra között óra között, valamint piheno- és munkaszüneti napokon a kötelezo elozetes bejelentés hiánya esetén óra között beléptetéskor óra között, valamint piheno- és munkaszüneti napokon beléptetéskor belépésko ri ellenorzés alóli elvonásko r minden esetben kiléptetéskor Hiányosan kitöltött úti okmányok, illetve sürgosség gel kiadott behozatali engedélye k kezelésé nek díja az elso szállít mány esetéb belép tetéskor a) nagyállat (a ló kivételével) - egyedenként rakományonként legfeljebb b) ló - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb c) egypatások féléves, egyéb nagy állatok három hónapos korig - egyedenként rakományonként legfeljebb d) kisállat három hónapos korig - egyedenként rakományonként legfeljebb e) kisállat három hónapos kor felett - egyedenként 11,20 22,50 22,50 33,70 22,50 44,90 56,20 44,90 - rakományonként legfeljebb f) prémes állat - egyedenként rakományonként legfeljebb g) baromfi - egyedenként 2,7 5,3 5,3 7,9 5,3 10,6 13,2 10,6 - rakományonként legfeljebb

8 h) naposbaromfi - minden megkezdett 1000 állat után rakományonként legfeljebb i) háziméh, petéje, lárvája, bábja - családonként, csomagonként rakományonként legfeljebb j) háziméh anya a kíséro méhekkel - anyánként rakományonként legfeljebb k) élo áruhal - nettó 100 kg-onként rakományonként legfeljebb l) élo tenyészhal és szaporítóanyag (ikra, tej) - nettó 100 kg-onként - legalább legfeljebb m) kedvtelésbol tartott és védett állat ma) díszmadár = egyedenként legalább legfeljebb mb) akváriumi állat, díszhal = minden megkezdett 100 állat után legalább legfeljebb mc) eb, macska = egyedenként legalább legfeljebb md) hüllo, majom, egyéb máshol fel nem sorolt állat = egyedenként legalább legfeljebb me) védett állat = egyedenként legalább legfeljebb

9 mf) laboratóriumi kisemlos (egér, patkány, hörcsög, tengerimalac stb.) = rekeszenként legalább legfeljebb mg) kísérleti állat a 7. pontban szereplo - az állat kategóriájának megfelelo - díjtétel alkalmazandó n) bemutatásra szolgáló (cirkuszi, állatkerti) állat - egyedenként rakományonként legalább rakományonként legfeljebb o) csiga - megkezdett tonnánként legalább legfeljebb p) sperma - megkezdett 1000 adagonként r) egypatások és kérodzok embriója - 10 darabonként s) trófea, darabonként - legalább = gím- és dámszarvas = oz, muflon, vaddisznóagyar és kampó = egyéb emlos legfeljebb t) állati eredetu termékek, nemenként - minden megkezdett tonna után rakományonként legalább rakományonként legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként u) egyéb állat-egészségügyi ellenorzésre kötelezett áruk, nemenként - minden megkezdett tonna után rakományonként legalább rakományonként legfeljebb = közúti és vasúti szállítóeszközönként = légi szállítóeszközönként = vízi szállítóeszközönként Állatgyógyászati készítmények vizsgálati díja + 25% áfa 8.1. Sterilitásvizsgálat, mintánként csíraszám-meghatározással 4 800

10 - salmonella-mentességre Ártalmatlansági vizsgálatok, mintánként - borjún, egy vírusneutralizációval borjún, három vírusneutralizációval borjún, virológiai vizsgálatok nélkül Derzsy-féle betegségtol mentes naposlúdon Derzsy-féle betegségtol mentes növendék lúdon Derzsy-féle betegségtol mentes, embrionált lúdtojáson embrionált kacsatojáson galambon juhon kutyán naposkacsán naposlúdon növendék kacsán nyúlon sertésen SPF (meghatározott kórokozóktól mentes) egéren SPF embrionált tenyésztojáson SPF naposcsibén SPF növendék baromfin szövettenyészeten tengerimalacon Abnormál toxicitási vizsgálat, termelési tételenként Biogén aminok vizsgálata HPLC-vel Fiziko-kémiai vizsgálat, mintánként Mycoplasma-mentesség vizsgálata in vitro, egy fajra Viszkozitásmérés Hatékonysági vizsgálatok Emlosállatok baktériumos betegségei elleni oltóanyagok hatékonysági vizsgálata - juhon nyúlon sertésen SPF egéren tengerimalacon E. rhusiopathiae elleni vakcina vizsgálata Szérumvizsgálat - nyúlon egéren Emlosállatok vírusos betegségei elleni oltóanyagok hatékonysági vizsgálata - borjún egéren juhon sertésen vírustitrálással: = egéren = embrionált SPF tojáson = szövettenyészeten vírusneutralizációval: = embrionált SPF tojáson = szövettenyészeten veszettség elleni oltóanyag: = Habel-próbával = NIH-próbával Baromfibetegségek elleni oltóanyagok hatékonysági vizsgálata - SPF embrió-titrálással

11 - növendék baromfin SPF növendék baromfin SPF naposcsibén naposkacsán növendék kacsán növendék lúdon vírusneutralizációval, szövettenyészeten vírustitrálás, szövettenyészeten Kórjelzo anyagok hatékonysági vizsgálata In vivo: - tengerimalacon nyúlon In vitro: - csoagglutinációval tárgylemez-agglutinációval komplementkötéssel Antigén: - haemagglutináció gátlással tárgylemez-agglutinációval Pozitív savó: - haemagglutináció gátlással tárgylemez-agglutinációval Gyógyszerhatóanyag meghatározás Azonossági és kvantitatív vizsgálatok Izzítási maradék Kromatográfia - magasnyomású, folyadék (HPLC) vékonyréteg (VRK) vékonyréteg, bioautográfiával Mikrobiológiai értékmérés ph-mérés Spektrofotometria - színképzéssel UV és látható, saját elnyelés alapján Szárazanyag-tartalom Szárítási veszteség Titrálás - argentometriás jodometriás komplexometriás permanganometriás potenciometrikus sav-bázis vízmentes Egyéb vizsgálatok Fehérjetartalom Tuberkulo-protein Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának vizsgálati díja + 25% áfa 9.1. Gyógyszer, gyógypremix, hozamfokozó, valamint nem nutritív testidegen takarmánykiegészíto anyag: Eredeti hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése

12 - a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Egy ismert hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Több ismert hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Csak kedvtelésbol tartott állatok kezelésére szolgáló eredeti készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése = kedvtelésbol tartott állatra = élelmiszer-termelésre tartott állatra az összetétel módosításának véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Csak kedvtelésbol tartott állatok kezelésére szolgáló egy hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése = kedvtelésbol tartott állatra = élelmiszer-termelésre tartott állatra az összetétel módosításának véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Csak kedvtelésbol tartott állatok kezelésére szolgáló, több hatóanyagot tartalmazó készítmény véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése = kedvtelésbol tartott állatra = élelmiszer-termelésre tartott állatra a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Állatok külso élosködoi elleni készítmény (pl. juhfüröszto, bolhairtó szer) = élelmiszer-termelésre tartott állatra

13 = kedvtelésbol tartott állatra véleményezés második és minden további gyógyszerforma véleményezése a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése a hatóanyag mennyiségi módosításának véleményezése segéd- és vivoanyag megváltoztatásának véleményezése Homeopatiás készítmény véleményezés a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Gyógyhatású (pl. gyógynövény tartalmú) készítmény véleményezés - a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Oltóanyag: Nem hagyományos (pl. biotechnológiai módszerekkel eloállított) oltóanyag véleményezés törzskönyvi módosítás vizsgálata a gyártási körülmények vizsgálata Egyéb oltóanyag véleményezés törzskönyvi módosítás vizsgálata a gyártási körülmények vizsgálata Kórjelzo anyag (diagnosztikum) véleményezés törzskönyvi módosítás vizsgálata a gyártási körülmények vizsgálata Állatgyógyászati segédanyag: Állatokon alkalmazott fertotleníto és füröszto szer (pl. gyógysampon) véleményezés a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Egyéb, fel nem sorolt készítmények (pl. ebnyakörv) véleményezés a felhasználási terület kiterjesztésének véleményezése Egyéb díjak: - kisebb módosítások (csomagolási mód, címke, névváltoztatás) véleményezése számú melléklet a 46/1999. (V. 19.) FVM rendelethez SZÁMLA az állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatásokról A szolgáltató A megrendelo (költségviselo) neve, címe, adóigazgatási és bankszámlaszáma Tömbszám: Lapszám: A szolgáltatás

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

63/2012. (VII. 2.) VM

63/2012. (VII. 2.) VM 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított 19/2005.(VI.1.) Ör. az állattartás szabályairól 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 1999. május 19., szerda 43. szám Ára: 180, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/1999. (V. 19.) FVM r. 47/1999. (V. 19.) FVM r. 89/1999. (V. 19.)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5.

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5. A trófeaszállítás feltételei Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2016. április 5. Feltételrendszer Természetvédelmi Állategészségügyi Vadgazdálkodási előírások Vám-

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól Az erdőről,

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (X. 21.) számú rendelete az állattartásról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (X. 21.) számú rendelete az állattartásról Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (X. 21.) számú rendelete az állattartásról Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (2) bekezdésében

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása Mezőkövesd város Önkormányzatának

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete

A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról

Részletesebben

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet Az állatok tartásáról Jánossomorja Város Önkormányzatnak Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44./A.

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Önkormányzati rendeletmódosítás az állattartás szabályairól

Önkormányzati rendeletmódosítás az állattartás szabályairól Kapuvár Város Polgármestere 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 27/2003.(XII. 15.) számú rendelete Az Állattartásról Balatonszemes

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Magyarországra történő beszállítás feltételei

ÚTMUTATÓ. Magyarországra történő beszállítás feltételei ÚTMUTATÓ A kéknyelv-betegség magyarországi megállapítása miatt a jogszabályoknak megfelelően el kellett rendelni a kitörés gócpontjától számított 100 kilométeres sugarú védőkörzet felállítását, valamint

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.), valamint a 2012. évi díjat megállapító 21/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.), valamint a 2012. évi díjat megállapító 21/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelettel) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (VI. 12.) Ör. sz. rendelete az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása (egységes szerkezetben

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM

148/2007. (XII. 8.) FVM 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN Dr. Márton Lázár osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012. november 19. Miért kell külön szabályozni ezeket a Hgtv által

Részletesebben

A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, augusztus 12.

A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, augusztus 12. A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, 2016. augusztus 12. Kistermelői termék előállítás és értékesítése Jogszabályi háttér: 52/2010.

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 7. és 8.

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat Országgyűlés Hivatala Irományszám : -t- 1,u624`.i~a~ Érkezett : 2004 pokt 13. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum AZ ÉLŐ ÁLLATOK BELFÖLDI SZÁLLÍTÁSÁNAK ÁLLAT- EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYAIRÓL Előadó neve AZ ÁLLATSZÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 18.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2014.(II.28.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A helyi állattartás szabályairól Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

Állatok szállítása. A jelen Szabályzat az Eurotunnel Általános szállítási feltételeinek kiegészítését képezi.

Állatok szállítása. A jelen Szabályzat az Eurotunnel Általános szállítási feltételeinek kiegészítését képezi. A fordítás csupán tájékoztató jellegű jogi értelemben kizárólag az angol és a francia nyelvű verziók kötelező érvényűek Állatok szállítása A jelen Szabályzat az Eurotunnel Általános szállítási feltételeinek

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEDINAI KIRENDELTSÉG 7057 Medina, Kossuth u. 59. Tel/Fax: (74) 434-010 Állattartó Tulajdonos H e l y b e n Tárgy: Tájékoztatás a kéknyelv betegségről Tisztelt Állattartó!

Részletesebben

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 33. szám 5679 1. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve

Részletesebben

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

ÁLLATÁLLOMÁNY-VÁLTOZÁS, VÁGÓÁLLATOK ÉS ÁLLATI TERMÉKEK TERMELÉSE, FELHASZNÁLÁSA ÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2016

ÁLLATÁLLOMÁNY-VÁLTOZÁS, VÁGÓÁLLATOK ÉS ÁLLATI TERMÉKEK TERMELÉSE, FELHASZNÁLÁSA ÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2016 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: ÁLLATÁLLOMÁNY-VÁLTOZÁS, VÁGÓÁLLATOK ÉS ÁLLATI

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29..

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29.. Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (8) bekezdés szerint a gazdálkodó

Részletesebben

Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület , Nagyvárad

Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület , Nagyvárad Nagyváradi folyamat A rövid ellátási láncok és a helyi piacok működtetése - és az országhatár REL segítő szabályozások a hagyomány és rugalmasság elvén. Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület www.kisleptek.hu

Részletesebben

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. oldal 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete az állattartásról A Lókút önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. Törvény és végrehajtási rendeletei,

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása

9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása 5578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 60. szám 9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása 16. A komplex minősítésre vonatkozó részletes

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 17.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a telepekről, valamint az engedélyezett szervezetekből,

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS- ÉS EGYÉB FELNŐTT ÉTKEZTETÉS, VALAMINT GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Nagyharsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Az illeték általános mértéke 18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 35 millió forint feletti rész után 21%

Az illeték általános mértéke 18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 35 millió forint feletti rész után 21% 1. Öröklési illeték Csoport I. Az örökhagyó házastársa, mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője terhére II. Az örökhagyó testvére terhére III. Minden más örökös terhére Az illeték általános

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

Közszolgáltatások megnevezése közszolgáltatások tartalma Közszolgáltatások igénybevételének rendje Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke

Közszolgáltatások megnevezése közszolgáltatások tartalma Közszolgáltatások igénybevételének rendje Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke Közszolgáltatások megnevezése közszolgáltatások tartalma Közszolgáltatások igénybevételének rendje Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke Kormányablak Új jármű első forgalomba helyezése Forgalomba helyezéshez

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben