A pedagógiai program szerkezete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pedagógiai program szerkezete"

Átírás

1 A pedagógiai program szerkezete Az iskola rövid története 4 A) NEVELÉSI PROGRAM 9 I. Pedagógiai alapelveink 9 II. Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka céljai, feladatai az iskola célrendszere Az iskola öndefiníciója, küldetése Az iskola oktatási céljai Pedagógiai eszközök, eljárások Az adott célok érdekében történő intézkedések Az iskola nevelésfilozófiai elvei 13 III. A személyiségfejlesztés főbb területei képességfejlesztés, tehetséggondozás Tanulási motívumok fejlesztése Kognitív képességek fejlesztése Egészséges és kulturált életmódra nevelés A környezetvédelem Környezeti nevelés Az esztétikai nevelésről A demokratikus közéletre nevelés fontos színtere az iskolai diákönkormányzat 21 IV. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 23 V. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák Tanítási óra Tanítási órán kívüli tevékenységek 24 a. Diákönkormányzat 25 b. Iskolai sportkör 25 c. Szakkörök 25 d. Versenyek, vetélkedők, bemutatók 25 e. Tanulmányi és osztálykirándulások 25 f. Múzeumi, kiállítás, könyvtári, és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 26 g. Iskolai könyvtár 26 h. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni, vagy csoportos használata 26 i. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges oktató, nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések egyesített jegyzéke 26 j. Hit- és vallásoktatás Gyermek- és ifjúságvédelem 30 a. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 30 b. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 32 VI. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 33 VII. A szülők, a tanulók a pedagógusok együttműködésének formái az iskolahasználók, az iskolai közéletben 35 VIII. A Felnőttoktatási Tagozat Otthoni Tanulást Támogató Távoktató Programja 37 1

2 IX. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 53 B) HELYI TANTERV 57 I. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények 57 II. Idegennyelvi előkészítő évfolyam (öt évfolyamos képzés) 64 III. Érettségi vizsgatárgyak közép- és emelt szinten 72 IV. Osztályfőnöki nevelési munkaterv 74 V. Tantárgyi tantervek 76 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 77 TÖRTÉNELEM (TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK) 108 EMBER ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA /7., 8. ÉVFOLYAM/ 118 EMBERISMERET ÉS ETIKA /11. ÉVFOLYAM/ 121 IDEGEN NYELVEK 124 ANGOL NYELV 157 NÉMET NYELV 158 LATIN NYELV 161 FRANCIA NYELV 165 OLASZ NYELV 169 MATEMATIKA 177 INFORMATIKA 209 BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA 227 FIZIKA 229 BIOLÓGIA (BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN) 245 KÉMIA 300 FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 325 ÉNEK-ZENE 338 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 352 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 361 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 377 TANTERVI MODULOK 406 TÁRSADALOMISMERET 406 TÁNC ÉS DRÁMA 411 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 412 MŰVÉSZETEK 419 MŰVÉSZETTÖRTÉNET 419 ZENETÖRTÉNET 421 VI. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 423 VII. A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelménye és formái 426 VIII. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe és súlya 427 IX. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 2

3 korlátai 429 X. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei 430 XI. Az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe 431 XII. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 432 C) A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 435 I. A pedagógiai program érvényességi ideje 435 II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 435 III. A pedagógiai program módosítása 435 IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 435 D) A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 436 3

4 Az iskola rövid története 200 esztendő a nemzetek történetében is nagy idő, milyen jelentőségteljes tehát egy város kultúrintézményében, középiskolájában, mely település maga is csak alig 50 évvel öregebb újkori történelmében. Kiskunfélegyháza kulturális fejlődésének első igazi határköve az 1809-ben átadott 5 tantermes új iskolaépület a Sarlós Boldogasszony templom melletti területen. Ez az iskola nemcsak a már meglévő elemi iskola elhelyezését biztosította, hanem felvetette egy magasabb szintű oktatási intézmény megszervezésének a lehetőségét is. Elindult egy közakarat, amely testet öltött, és határozatban kimondatott: az 1809/10-es tanévben megnyitják a magánjellegű, 4 osztályú gimnáziumot. A város akarata igen makacs volt, még a nagyhatalmú nádorispánnal is szembe ment, aki először nem engedélyezte az iskola indítását. De minden nehézség ellenére, a váci püspök segítségével, 2 tanár irányításával 1809 novemberében megkezdődhetett a tanítás a kisebb gimnáziumban 56 tanulóval 4 osztályban. És ezzel lényegében megszületett egy most 200 esztendős intézmény, melynek létrejöttéért, formálódásáért nagyon sok nemes lelkű félegyházi és nem félegyházi polgár küzdött, időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve. S köztük ott voltak azok a tanárok, akik tevékenységükkel, emberségükkel, szakmaiságukkal hozzájárultak az iskola hírnevének növeléséhez. Mindenki előtt fejet hajtva, de most itt csak néhányuk emlékét tudom felidézni. Velük szeretném megköszönni a kései utódok nevében valamennyiük igyekezetét és röviden felvázolni a kétszáz esztendős utat! A sor MIHÁLOVITS MÁRTONNAL kezdődik, akit a Városi Tanács bízott meg az intézmény szervezésével és felállításával, de ott van mellette az intézet első tanára, BRASSAI JÓ- ZSEF, aki 27 évet töltött az intézmény falai közt, és a megsárgult sorok azt írják róla, hogy odaadó volt munkájában, becsületes helytállásban is példát mutatott. Azután nem mehetünk el MÁR ANDRÁS neve mellett sem, aki kerületi kiskun kapitányként az iskola megalapításának fő pártfogója volt. De ami igazán érdekes, ő volt az első polgár, aki alapítványt hozott létre a szorgalmas fiúk jutalmazására! Tette mindezt 1812-ben. Azután következzék FAZEKAS PÁL neve, akinek 32 évi működése alatti példás szorgalmát, ernyedetlen buzgósága által szerzett érdemeit olyan nagyra értékelte a város akkori vezetősége, hogy ékes szólás tárgyában az általa készített tudományos vitáit nyomtatásban kiadták. Az első, igazán nagy formátumú egyénisége a gimnáziumnak MÜLLER MIHÁLY plébános, aki 20 éven át vezette az iskolát. Nagy hittudós hírében állt. Francia, görög, latin és német nyelvben járatos professzor volt, aki nagyon sokat tett intézményéért! FEKETE IMRE neve is fényesen ragyog. Az osztrák önkényuralom idején a szabadságharc szellemét ültette tanítványai lelkébe, lévén tüzértisztként szolgálta hazáját 1848/49-ben. Következzék DR. HOLLÓ LAJOS ügyvéd neve. Amikor az iskola egykori növendéke, az országos hírű politikus és publicista lett az iskolaszék elnöke a rá jellemző lelkesedéssel, nagy koncepciókkal fogott hozzá a tanügy rendezéséhez, a város művelődési színvonalának emeléséhez! MILETZ JÁNOS talán az első jeles helytörténeti kutató, kiemelkedő irodalmi munkásságot végző, régiséggyűjtő tanár, akinek gyűjteményéből kifejlődhetett a mai Kiskun Múzeum. A XIX. sz. végén iskolánknak különös szerencséje volt a felsőbb szintű tanügyi hatóságokkal. A Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóság prodirektora DR. HÓMAN OTTÓ működésének 10 esztendeje alatt nagyon sokat tett a város gimnáziumáért. Szigorú, de méltányos embernek írták le, aki a tanárok sorsát igazán a szívén viselte. Tevékenysége szerencsésen 4

5 egybeesett egy igazán nagy formátumú tanáregyéniség ID. HOLLÓ LÁSZLÓ megjelenésével, aki rövidesen az intézmény igazgatója lett. Kettőjük, valamint az egykori növendék, DR. KLAMARIK JÁNOS kultuszminiszteri tanácsos munkálkodása eredménye, hogy a félegyházi algimnázium jelentős állami segítséget kapott és az intézmény megkezdhette főgimnáziummá válását. De ehhez még egy nem kis áldozatot vállaló szülő is kellett, FEUER LŐRINC kereskedő, aki biztosította egy új tanár egy évi fizetését! A városi közgyűlés hangulata olyan lelkes volt, hogy 1891-ben határozatban kimondták: a 4 osztályú algimnáziumot 8 osztályú főgimnáziummá fejleszti a város! E döntés egyik következménye az lett, hogy az eddigi, Ó-templom melletti iskolát felváltja egy impozáns épület. Az új évezred küszöbén, a Millennium évében a kulturális haladás jegyében avatták fel az Alpár Ignác tervei alapján felépített épületet 1896-ban a Szent István templom melletti területen. És ezzel kezdetét vette az iskola történetének egyik aranykora. 15 év alatt jól felszerelt, a kor színvonalának megfelelő iskolává vált gimnáziumunk. Mindenképpen hangozzék el a jószívű német tanár, EISZRICH GYÖRGY neve is, akiről oly nagy szeretettel írt Móra Ferenc. De nem felejthető az irodalmi munkásságáról ismert DR. SÁNTA GYÖRGY tanár úr sem, aki 17 évig volt iskolánk tanára. Létrejött az ifjúság nevelésének két alappillére. SZALAY GYULA tanár úr az iskola magyar-latin szakos tanára 1898-ban megalakította a méltán nagy hírnévre szert tevő Petőfi Önképző Kört; SILLE ISTVÁN hittanár pedig 1906-ban létrehozta a Mária Congregatiót. Az előbbi a tehetségkibontakozásra adott alkalmat az ifjúságnak, az utóbbi célja nevelni hitben erős, erkölcsben tiszta magyar nemzedéket. Ezen időszakban ugrásszerűen megnövekedett az anyagi támogatók, a különféle alapítványokat tevő polgárok tevékenysége. Az alapítványok száma ekkor tájt 22 (!) volt. Mindegyik előtt fejet hajtva, most itt csak egyet emelnék ki, azt, amelyik a legtöbbet adta iskolánknak. A város jótevője özv. KALMÁR JÓZSEFNÉ itt sem tagadta meg önmagát, koronát ajánlott fel intézeti alapítványul! Ő és a többiek, akiknek neve most nem hangzott el, jeles példái annak, hogy a XIX. sz. végén minden nehézség ellenére mennyi nemes lelkű félegyházi polgár állt a gimnáziumi oktatás-nevelés ügye mellé. És az intézmény sokirányú, eredményekben gazdag munkával, de sok nehézséget legyűrve, a minden áron való fennmaradásért folytatott állandó küzdelemben eljutott fennállásának centenáriumához, 1910 szeptemberében. Dr. PORST KÁLMÁN igazgató beszédében kiemelte: Nincs a városnak olyan családja, amelynek valamelyik tagja ne fordult volna meg az Alma Mater falai közt. A következő 50 év történelmében annyi és olyan esemény történt, amelyekre még csak nem is gondolhatott az előző kor embere. Sajnos ezek legtöbbje az iskolai oktatás-nevelés ellen hatott, sokszor kellett felfüggeszteni a tanítást katonai események miatt, és micsoda tudati változásoknak lettek kitéve azon kor emberei. Először 1919-ben a Vörös Hadosztály foglalta le az épületet, majd a román megszállás tette használhatatlanná iskolánkat. Azután spanyolnátha járvány és fűtőanyaghiány hátráltatta a tanítást. De a szülők áldozatvállalása és a városnak az intézmény iránt tanúsított segítőkészsége meghozta az eredményt. 1921/22-es tanévtől már újra normál mederben folyhatott a tanítás. Ekkor lettünk Szt. László Gimnázium. Annak ellenére, hogy ebben az időszakban meg kellett birkózni a háború okozta helyzettel, Trianon tragédiájával, a nagy gazdasági világválsággal, mégis valamiféle újabb aranykorról beszélhetünk iskolánk történetében. Az intézmény tanári kara - 14 főből állt - igen nagy mértékben vett részt az iskolán kívüli társadalmi, közművelődési tevékenységekben. Mai szemmel nézve szinte elképesztő, hogy a két világháború között 68 féle egyesületben vettek tevékenyen részt az intézet tanárai! Sajnos a második nagy világégés alaposan megakasztotta az iskola fejlődését. A termekbe beköltözött a katonaság, sőt hadikórháznak is helyt adott az iskolaépület. Ezúttal azonban nem 5

6 úszta meg ennyivel Alpár Ignác remekműve, a különböző bombatalálatok következtében jelentős, kb. 40%-os kárt szenvedett az épület. Egy nemes lelkű fáradhatatlan kolléga szervező munkájának köszönhetjük, hogy a tanítás 1944 őszén már megindulhatott! Hála ezért LÁNG GYÖRGY tanár úrnak. A harcok elmúltával még néhány évig működhetett a Petőfi Önképző Kör, ekkor már CSÁNYI GYÖRGY tanár úr vezetésével; a Mária Congregatió, a cserkészcsapat, a Diákkaptár, az Ifjúsági Vöröskereszt és a 48-as Bizottság, mely az 1848/49-es események 100 éves ünnepségeire alakult. Az iskola életében azonban a legnagyobb változásokat az 1945 utáni évtizedek hozták el. Ezek olyan léptékű történelmi mozgások voltak, melyek alaposan átírták, alapjaiban változtatták meg a gimnáziumi oktatást. 1946/47-ben az addigi 8 osztályos képzési formát a 4 éves forma váltotta fel és elindult a Dolgozók Gimnáziuma ban volt az államosítás. Akkor lettünk I. László Gimnázium. Majd megalakult e falak közt 1948/49-ben a Diákszövetség BORDA LÁSZLÓ tanár úr vezetésével, melynek célja a jó tanulás megteremése és a fegyelem megszilárdítása volt ben pedig a DISZ jött létre, s közben kötelezővé tették az orosz nyelvet. A régi nevelési célok, és módszerek átszabása ezekben az években gőzerővel zajlott. A különféle pártkongresszusok irányelvei megkövetelték a termelőmunka különböző formáinak bevitelét a tanításba, a marxizmus-leninizmus szellemiségét az oktatásban, a tanulók származásának feltüntetését, valamint a feltétlen és kritizálhatatlan szovjet barátságot. Mindezek rákényszerítése az ifjúságra, szülőkre nem ment egészen simán ben a csillagrobbantás eseménye rázta meg az akkori iskolavezetést és csak egy-két jóakaratú embernek volt köszönhető, hogy a felhevült ifjak viszonylag szerencsésen úszták meg a tiltakozásnak eme formáját. A különféle tanulmányi versenyeken és városi szavalóversenyeken egyre jobban szerepeltünk. Az 50-es évek vége felé 20 diákunk jutott be a megyei tanulmányi versenyek döntőibe, 4-en pedig az ország legjobbjai közé kerültek. Általánossá lettek SOLTÉSZ DEZSŐ tanár úr szervezésében a nagy sikert aratott zenés daljátékok, mellettük rendeztek szellemi olimpiákat, lemezdélelőttöket, klubesteket. A népek barátsága sorozatban pedig francia-magyar, oroszmagyar, angol-magyar nyelvi esteket tartottak, de az énekkar és a néptánccsoport is sikeresen működött. 1955/56-tól pedig elkezdődött a levelező tagozat élete, mely szinte hihetetlen most éli reneszánszát! Iskolánk tanári karának hajdani sokszínű közéleti tevékenysége is alaposan átalakult. Ez a kor másról szólt már! Iskolánk tanárai különféle pártrendezvényeken, agitációs munkákban, választási előkészületekben, népszámlálásban és a Hazafias Népfront Bizottságban tevékenykedhettek. Közben újra nevet változtattunk, 1956-ban Móra Ferenc, egykori növendékünk nevét vette fel iskolánk ben pedig megalakult a következő évtizedek diákéletét alaposan meghatározó KISZ szervezet. És megjelent a politechnikai oktatás, melynek során a kertészetben, a vendéglátásban, a kereskedelemben próbálhatták ki ügyességüket, rátermettségüket gimnazistáink. Így érkezett el iskolánk fennállásának 150. évfordulójához 1960 júniusában. A rendezvény szónoka Darvas József író, az Írószövetség akkori elnöke volt. Az öregdiákok adományaiból Ft-os alapítványt létesítettek, melynek kamataiból mindmáig jutalmazunk diákokat. A mai kor a szakadatlan változás és a felgyorsult idő kora, ahol a legnagyobb feladat az volt, hogy az iskola alkalmazkodni tudjon ehhez a permanens változáshoz. Kétségtelen, hogy iskolánk nagy tanáregyéniségei közé kell sorolni a híres Petőfi kutatót, MEZŐSI KÁROLYT is. BORDA LÁSZLÓ és DR. HÉJJAS ZOLTÁN szervezésében

7 től megindult az iskola lényegi struktúráját mind a mai napig meghatározó intenzív nyelvtanítás, a nyelvi tagozat. Először francia-német, majd orosz-német nyelvvel és lényegében ebből nőtt ki a mai speciális, ill. emelt nyelvi tagozatunk is, igaz ma már elsődleges az angol nyelv ben alakult meg a mindmáig kiválóan működő biológia tagozat, melynek szervezői DR. SZOLNOKY JENŐ és SZOLNOKY JENŐNÉ voltak, majd ehhez kapcsolódott a matematika tagozat VASS ALBIN tanár úr vezetésével. A tanév rendjébe beépültek a különböző betakarítási munkák és a város kulturális életének fajsúlyos alkalmai lettek a Muzsika ünnepe és a Képzőművészeti Biennálék. Fokozatosan alakult ki a ballagás igazán felemelő mai formája és a Zöldnap, ahol azóta is szeretettel figurázzák ki tanáraikat a diákok. Ezen időszakban kiemelkedő versenyeredmények születtek, köszönhetően a sok kiváló tanáregyéniségnek, valamint annak, hogy akkoriban igazán érdemes volt bekerülni az ország 10 legjobb versenyzője közé, hiszen ez felvételt, biztos továbbtanulást jelentett! Elsősorban kémia és biológia tárgyakból születtek kiemelkedő eredmények. Nagy siker és elismerés volt iskolánk felé az is, hogy a 60-as évektől 10 kolléga tölthetett be szakfelügyelői státuszt. Ahhoz még nem telt el elég idő, hogy eldöntődjön a most élő kollégák közül kik lesznek azok, akik bekerülnek majd a kollektív emlékezetbe, de a régebben nyugállományba vonult tanáraink közül kiemelném: Először is ILLÉSY ISTVÁNNÉ HANGODY PIROSKA tanárnőt, akinek emberi és szakmai tartásáról mindig el lehetett mondani példakép volt. És jól tudjuk, hogy mi a legnehezebb a nevelésben - példaképnek maradni! Iskolánk hírnevét öregbítette és öregbíti JUHÁSZ ISTVÁN tanár úr, városunk díszpolgára, akinek hazafisága, magyarsága, kultúra iránti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. És végül említeném KAPUS BÉLA tanár úr nevét. Az egyetlen olyan tanára az intézménynek, aki nem volt ugyan törzstagja iskolánknak, de több mint 50 évig foglalkozott diákjainkkal, és aki ének és kórus kultúrájával messze földön ismertté tette a Móra Ferenc Gimnáziumot. Ő is városunk díszpolgára. És nem mehetünk el szó nélkül a leghűségesebb öregdiák, ÉRSZEGI ISTVÁN neve mellett sem, aki valami különös szeretettől indíttatva évtizedeken át igyekezett összefogni a fővárosban is az Alma Mater diákjait ban adták át az intézmény máig Újépületnek nevezett részét, ahol tantermek mellett a biológia kabinet kialakítása is megtörtént. Majd megint egy igen nagy változás köszöntött be a magyarság történelmébe től, a rendszerváltás évei elég jelentős tartalmi és formai változásokat hoztak iskolánkba is. A KISZ szervezetnek lassan az emléke is elhalványodott, s átadta helyét más szerveződő formáknak. Így alakult meg a Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági tagozata, melyből aztán kinőtt a máig jól működő United Way ifjúsági karitatív szervezet. Iskolánkban elindult a keresztény tagozat, között, mely a vallási nevelés iránt érdeklődőket igyekezett kiszolgálni, majd létrehozták a máig remekül működő és sikeres 6 osztályos képzést ban kezdték a tornaterem bővítését, átépítését, 1997-ben pedig megtartottuk a főépület centenáriumi ünnepségét. És elérkezett az utolsó 10 esztendő. 1998/99-től újra indult a küldetését mindmáig kiválóan betöltő, fontos információkat hordozó Gimnáziumi Értesítőnk től pedig az egyedülálló Millenniumi Történelmi Emlékpark kialakítása kezdődött el. És mintegy utolsó szerkezeti változásként létrejött az 5 évfolyamos, nyelvi előkészítő osztály is. Ekkorára vált világossá, hogy iskolánk két nagy pilléren áll a nappali tagozaton és a felnőtt oktatáson. E két forma eredményeként napjainkban fős hallgatói, tanulói létszámunk van. A 12 éves kortól a nyugdíjas korig szinte minden korosztályt tanítunk itt Félegyházán, illetve az ország több nagyvárosában, konzultációs központokban. 7

8 Jelen tanári karunk munkában, hivatásban nagyon elkötelezett kollégákból áll, ezt mutatja az a tény is, hogy 1998 óta tanulmányi és sport területen szinte hihetetlen több mint 550(!) országos, regionális, megyei és városi kiváló eredményt értek el diákjaink, amint arról újkori értesítőinkben már olvashatunk. Akárcsak a 70-es években a közelmúltban is voltak OKTV első helyek, illetve döntős helyezések történelemből, földrajzból, magyarból. Iskolánk legjellemzőbb vonása napjainkban a sokszínűség. Sokszínű a képzési kínálatunk, sokszínűek az elért eredményeink és sokszínűek a diákoknak kínált, tehetségüket kibontakoztató programjaink, illetve sokszínűek külföldi kapcsolataink is. A mai Mórás diákot várja a többszörös Kazinczy-díjas Beszélni nehéz diákkör, a képzőművészkör, a médiakör, a csillagászat baráti köre, a mozgásszínház, a néptánckör, a vallásos érzületűeket az iskolai zenekar, az évenkénti utazási lehetőségek Angliába, Itáliába, és az ausztriai erdei iskola is fogadja tanulóinkat. Az észak-olaszországi Feltre városával kialakított baráti kapcsolat példamutató, lényegében ez alapozta meg a Félegyháza-Feltre testvérvárosi kapcsolatok hivatalos aláírását is. Bár nem vagyunk sportiskola, mégis országos eredményeink a női futballban, a szellemi diákolimpiákon, atlétikában és úszáson kimagaslóak. Ahol jó tanárok voltak, ott kiváló diákok is akadtak. A gimnázium mindig igyekezett sokoldalúan művelt, széles látókörű tanulókat képezni és kibocsájtani az Alma Mater kapuján. Valóban rendkívül sokszínű csokrot alkotnak ma az élet palettáján egykor volt gimnazistáink. Szinte lehetetlen számba venni az elmúlt 200 év összes sikeres és nevezetes életutat befutott tanítványunkat, hiszen nagy magyar írótól a kiképzett űrhajósig az élet szinte minden területén találunk kiváló, nagyhírű egyéniségeket, akik a most jubileumát ünneplő iskola falai közül kerültek ki. Napjainkra a magyar valóságot a népességfogyás, a gazdasági, de elsősorban a mély morális válság jellemzi. Ezen kihívások minden neveléssel, oktatással foglalkozó intézményt rendkívüli feladatok elé állítanak. Fennmaradásunk attól függ, hogy meg tudunk-e felelni, van-e reményt adó válaszunk ezen kihívásokra. A mögöttünk hagyott 200 esztendő arról szólt, hogy állandó harc dúlt, a jó, a nemes dolgokért, a kultúra előreviteléért, szemben a kishitűséggel, az irigységgel, a szűklátókörűséggel az örökös gazdasági nehézségekkel. Eddig a kétszáz esztendő alatt az élni akarás, a megmaradás, a kihívások feletti győzelem nyert. Iskolánk a gazdag és értékes múltra támaszkodva, bizakodva tekint a jövőbe. De ne ringassuk magunkat illúziókba, a mai és az előttünk álló kor kíméletlen. A jövőnkért, iskolánk további létéért éppúgy meg kell küzdenünk, mint tették ezt nemes elődeink. Intézményünk az elmúlt 200 esztendő futását becsülettel elvégezte, s lett a város egyetlen olyan középiskolája, amely alapításától kezdve az volt, aminek létrehozták gimnázium. 8

9 A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelveink A Móra Ferenc Gimnáziumban tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnénk érvényre juttatni. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol kollégáink nyugodtan végezhetik felelősségteljes munkájukat, és ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: Az iskola életében nyugodt, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és pedagógus, szülő és pedagógus, pedagógus és pedagógus között Tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, Minden gyermek számíthat tanáraink jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában, és életének egyéb problémáiban. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása, és bővítésé a legfontosabb. Ennek érdekében: A tervszerű nevelő és oktatómunka a tanuló készségeit fejleszti, illetve számukra korszerű a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető műveltséget nyújt. Iskolánk olyan emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra vonatkozó ismereteket közöl, melyek bővítik a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását, elősegíti eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. Az iskola oktatótevékenységének célját a tanulói személyiség széleskörű fejlesztésében, valamint a minél sikeresebb felsőoktatási, egyetemi és főiskolai felvételikben látjuk. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink kialakítsák az egyéni tanulás módszereit. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, törekszünk arra, hogy minél többen éljenek a különböző versenyzési lehetőségekkel. Törekszünk, a humánumra, az egyéni és a közösség iránti tiszteletre. Segítünk tanulóinknak észrevenni, és értékelni a jót megelőzni és felismerni a rosszat. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak, és helyes formáinak kialakítására. Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel, és hagyományival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk gimnazistáinkban a haza, a szülőföld iránti szeretetet. Emellett tanulóinkat az európai értékek felismerésére, elfogadására kell nevelnünk, hogy több nyelven beszélő, az európai pályázatokat figyelemmel kísérő, európai polgárok is legyenek. 9

10 Iskolánk a fenntartóval, más intézményekkel, a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén mint eddig is folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal. Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai. Ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel. Fontos feladatnak tartjuk eddigi hagyományihoz híven továbbra is képviseltesse magát súlyának megfelelően a különféle városi rendezvényeken, részt vállaljon városunk idegenforgalmi tevékenységében. 10

11 II. Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka céljai, feladatai az iskola célrendszere 1. Az iskola öndefiníciója, küldetése A Móra Ferenc Gimnázium nevelési-oktatási intézmény: a város és vonzáskörzetének igényeit elégítjük ki rugalmasan követve a város alsó fokú intézményeinek tartalmi változásait. A gimnázium, hagyományaihoz híven széleskörű, korszerű, általános műveltséget kíván adni tanulóinak, de lehetőséget biztosít az egyéni érdeklődés és a társadalmi elvárások irányába ható specializációnak is. Elsősorban felsőfokú tanulmányokra készítjük fel a tanulóinkat, de feladatunk és felelősségünk, hogy a szülőkkel, a fenntartó önkormányzattal, a társadalom helyi szervezeteivel együttműködve gazdag, változatos, fejlesztő hatású tevékenységeket kínáljunk és működtessünk. Olyanokat, amelyekben a tanulók megtalálják a kedvükre való, személyiségüket fejlesztő elfoglaltságokat. Oktatási struktúránk tartalmi vonatkozásai és a személyiségfejlesztési programunk végső kicsengése: magyarként kaput nyitni Európára, a világra. 2. Az iskola oktatási céljai Humán és reálprofillal egyaránt rendelkezünk. Humán specialitásunk az idegen nyelvek emelt szintű oktatása. Erre a speciális valamint az emelt óraszámú osztályok és a nyelvi előkészítő osztály adnak lehetőséget. Lehetőségeink szerint a következő idegen nyelvek tanulását kínáljuk tanulóinknak: angol, német, francia, latin és orosz olasz nyelveket (de spanyol nyelvi igényeket is ki tudunk elégíteni). Célunk, hogy minél több tanulónk rendelkezzen középfokú nyelvvizsgával. Természettudományos profilunk a biológia, a matematika és az informatika emelt óraszámú oktatása. Nagyszámú szakirányú továbbtanulásuk révén a város reálértelmiségének utánpótlását biztosítják. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a gimnázium minden tanulója tudja munkaeszközként használni a számítógépet és váljanak részesévé napjaink kommunikációs forradalmának az Internet segítségével. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A test-mozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, őszinteség, udvariasság, egymás elfogadása. 11

12 A család tisztelete, szeretete. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Fegyelem és önfegyelem. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. A szülőföld megismerése, szeretete nemzeti identitásunk megőrzése Európai Uniós polgárként. A nemzeti kultúra ápolása: A nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Az emberek egyenlőségének elismerése. A fejlett demokrácia érvé-nyesítésére. 3. Pedagógia eszközök, eljárások Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítá-sát elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatá-rozásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, változatos pedagógiai eszközök valamint az ezekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók, közvetett és közvetlen módszerekre, melyek színtere a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek. Közvetlen módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a tanár közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. Közvetett módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. 4. Az adott célok érdekében történő intézkedések Az idegen nyelvek tanítása négy minőségi szinten, különböző típusú osztályokban zajlik. Az első idegen nyelv vonatkozásában: 4 évf. gimn. A osztályok angol / német nyelvű speciális osztály heti 7-4 óra B osztályok: angol / német (olasz) nyelvű emelt szintű heti 5 óra C osztályok: angol / német nyelv heti 3 óra D osztályok: angol / német emelt szintű (10,11,12 évf.) heti 3 óra F osztály: angol / német nyelvi előkészítő 9. évf. (5 évfolyamos) heti 14 óra 6 évf. gimn. E osztályok: angol/német nyelv heti 5 óra A második idegen nyelv vonatkozásában: Minden osztály heti 3 órában választhat az angol, német, francia, latin, olasz nyelvek közül. A nyelvtanulás hatékonyságát növeli, a beszédkészséget fejleszti a nyelvi lektorok alkalmazása. Továbbra is szeretnénk a három legnagyobb létszámban tanult nyelv esetében lek- 12

13 torokat alkalmazni (angol, német, francia) pályázatok útján nyert pénzügyi támogatás segítségével. Az EU s programokba való bekapcsolódásunk három évre biztosítja az olasz, francia, német iskolákkal való szoros együttműködést, a nyelvtanárok konzultatív találkozásait. A különféle EU-s program pályázatai segítségével nyelvtanáraink, továbbképzéseire nyílik lehetőség. A Mobilitas program pályázati lehetőségeit kihasználva ugyanezen iskolákkal tanulói cserelátogatások finanszírozására nyílik lehetőség. Továbbra is számítunk az önkormányzat szakmai és anyagi támogatására, aki eddig is minden segítséget megadott ez irányú terveink megvalósításához. Az idegen nyelvek tanítását és tanulását segítik az anyanyelvi újságok, magnó- és video kazetták, szakkönyvek - bővítésük folyamatosan tervezett. Pályázatok és szponzorok segítségével a számítástechnika szaktantermek felszereltségét folyamatosan korszerűsítjük, lépést tartva a számítástechnika és az informatika dinamikus fejlődésével. A természettudományos profil vonatkozásában: A matematikát, az informatikát és a biológiát emelt szinten oktatjuk. Ezzel a képzési formával elsősorban az orvosi egyetemeken továbbtanulni szándékozó diákok igényeit elégítjük ki, bár a matematika és informatika emelt szinten történő oktatása számtalan más pályára való felkészüléshez is nélkülözhetetlen. A matematika és biológia oktatásának régi hagyományai vannak már a gimnáziumban, az informatika emelt szinten történő oktatásával pedig azt a törekvésünket valósítjuk meg, hogy a diákok felhasználói szintű tudása minél mélyebb legyen. A fentiekből kitűnik, hogy az iskolai oktatás tartalmi struktúrája, specialitásai, oktatási céljai a tehetséggondozás, a tanulói képességek kibontakozását szolgálják. 5. Az iskola nevelésfilozófiai elvei Az iskola nevelésfilozófiai elveinek lényege: olyan légkört, szellemet, elvárás- és követelményrendszert kezdtünk fejleszteni és akarunk továbbra is fenntartani, amelyben a tanulók és a pedagógusok is jól érzik magukat, nem sérül a személyiségük, demokratikus jogaik, szabadságvágyuk. Célunk, hogy harmonikus, sokoldalúan fejlett személyiségeket bocsássunk ki az iskola falai közül. 13

14 III. A személyiségfejlesztés főbb területei képességfejlesztés, tehetséggondozás A tehetséggondozás a tanulók képességeinek kibontakoztatását szolgálja. Ideális esetben minden diákunknál meg kell találni azt a területet, amelyben a legtehetségesebb, képességeit ilyen irányban kell fejleszteni azért, hogy tanulmányait minél eredményesebben tudja folytatni. Ehhez a következő tevékenységeket, eszközöket és módszereket alkalmazzuk. A személyiségfejlesztés elsődleges feladatának tekintjük az értelem kiművelését, a kognitív motívumok és a kognitív képességek fejlesztését. 1. Tanulási motívumok fejlesztése Az, hogy a tanulókban az ismeretszerzés, a tanulás iránti vágy belső késztetéssé váljon, nemcsak az iskolai tanulás eredményességének legfontosabb feltétele, hanem az egész életükre kiható jelentőségű, személyiségük fejlődésének belső erőforrása. Ennek érdekében: olyan inger gazdag környezetet teremtünk a tanítási órákon a célfeladatok pontos megfogalmazásával, az alkalmazott módszerek változatosságával, a szemléltetés, kísérletezés lehetőségeinek kihasználásával, az önálló tanulói tevékenység megteremtésével és a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésével (pl. szakkörök, sportkörök stb.), hogy a tanulókban kialakuljon a megismerési vágy, amelyből a tájékozódó - majd az ismeretszerző tanulás alakulhat ki. Nem szabad a tanulóknak a tanítási órákon és a tanórákon kívüli tevékenységek során unatkozniuk! Az érdeklődés felkeltése a dolgok, jelenségek további megismerésére készteti a tanulót. Ennek alapvető forrása, hogy a nevelők pozitívan viszonyuljanak ahhoz, amit tesznek. A felfedezési vágyat a tudáshiány okozta problémahelyzetek megoldása váltja ki. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése kiemelkedően fontos feladata egy továbbtanulásra felkészítő gimnáziumi oktatásnak. Fontos, hogy gondosan válasszuk ki a legalkalmasabb tananyagrészeket. Célszerű, ha a hasonló tanulási - gondolkodási folyamatokat igénylő tantárgyak tanítását egybehangoljuk az ismeretszerzés fokozatainak megfelelően. Pl. a biológia, kémia, fizika, földrajz tanításakor, a tananyag feldolgozásakor és az ellenőrzés során a 7. és a 8. évfolyamos tanulóknál domináljanak az ismeretszerzés egyszerűbb formái, fokozatai: a felismerést, megnevezést, a reprodukciót igénylő feladatok - később fokozatosan növekedjenek a külső majd belső algoritmus alapján történő feladatmegoldások és a kreativitást, a felfedezést fejlesztő problémamegoldó feladatok. A tanulási motívumok közül még kiemelt fontosságú fejleszteni a tanulói kötelességtudatot, az egészséges tanulási ambíciót, az önfejlesztési igényt. A házi feladatok elvégzését nagyban segíti a tanulói kötelességtudat. Kialakítását és fenntartását úgy tudjuk elérni, hogy pl. reálisan elvégezhető házi feladatokat adunk a tanulóknak és azok teljesítését rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük. Az ambíció a személyre, önmagára vonatkozó sikervágy. Mivel a valódi érvényesülés csak teljesítménnyel, tanulással érhető el, tartható meg, ezért az egészséges ambíció megjelenése serdülőkortól kezdve a szándékos tanulás hatékony motívumává fejlődhet. Az egészséges ambíció csak reális önismeret talaján alakulhat ki. Ezért fontos feladatunknak kell tekintenünk, hogy az általános iskolából felkerült törekvő, ambiciózus tanulók érdekes, újszerű de teljesíthető feladatokkal és követelményekkel találkozzanak. A szaktanároknak, de főként az osztályfőnököknek a feladata, hogy az osztályközösségekben olyan szellem 14

15 alakuljon ki, hogy a munkának, a teljesítménynek becsülete legyen, a továbbtanulási szándék életprogrammá fejlődjön. 2. Kognitív képességek fejlesztése A személyiségjegyek közül kiemelkednek a képességek - fejlesztésük az iskolai nevelés alapvető feladata. Úgy gondolom, hogy annak az iskolának van és lesz jövője, tanulója, amelyik a legtöbb lehetőséget kínálja a különböző képességek kibontakoztatására, fejlesztésére, amelyek alapul szolgálhatnak többféle végzettség megszerzésére. A képességek szerteágazó rendszeréből csak néhány fontosabbat emelek ki. Megfigyelési képesség: különösen a hat évfolyamos kisgimnazistáknál fontos feladat. A megfigyelési képesség olyan irányú továbbfejlesztése, hogy a megfigyeltek lényegét le tudják írni, tanuljanak meg jegyzetelni. Ennek fontos feltétele, hogy a tanári magyarázatnak legyen logikai rendezői elvei. A természettudományos tantárgyak, de a magyar és a történelem tantárgyak esetében is fontos az elemző képesség fejlesztése. Ez akkor lehet eredményes, ha a tanár ad elemzési szempontokat. A szintetizáló képességet, a lényegkiemelést fokozatosan kell fejleszteni: a sikeres érettségi vizsga egyik fontos feltétele, hogy ennek birtokában legyenek a tanulók. A természettudományos tantárgyaknál, pl. biológia laboratóriumi gyakorlatokon, számítástechnika tantárgynál a mai világban nélkülözhetetlen képesség fejlesztésére nyílik lehetőség: az írásbeli instrukciók átkódolása cselekvéssé. Ez nagy türelmet és a fokozatosság betartását igényli a tanártól. Az ábraolvasás és ábrázolás képességének a fejlesztése, a helyes, értelmező beszéd fejlesztése minden tantárgy alapvető feladata. Az anyanyelvi kultúra ápolásában jelentős szerepet játszik a "Beszélni nehéz" nyelvművelő szakkörünk. További tanulók bevonásával bővítjük azok körét, akik a tanórán kívül is foglalkoznak az anyanyelv ápolásával. 3. Egészséges és kulturált életmódra nevelés A program célja: Az egészségügyi ismeretek, az egészségügyi kultúra fejlesztése az általános műveltség szerves részét képezze. Az egészséges életmódra nevelés a különböző tanórákon minden nevelőnek feladata legyen. Az iskola minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Kerüljön sor az egészségi állapotmutatók felmérésére a 9. évfolyamon (9. évfolyam osztályfőnökei, biológia tanárok) Mentálisan veszélyeztetettek körének feltárása (magatartászavar, beilleszkedési nehézség, szenvedélybetegség veszélye) Krónikus betegek, súlyos vagy kisebb mértékben fogyatékosok körének feltárása (pl. cukorbetegség, allergiák, intoleranciák) Az egészséget károsító, kialakult vagy kialakulóban lévő szokások felmérése (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, rossz táplálkozási szokások, mértéktelen TV-nézés és számítógép használat) Egészséget várhatóan veszélyeztető tényezők megismerése tanulóink körében (mozgásszegény életmód, túlsúly, tartási hiba, családi halmozódás egyes betegségeknél) 15

16 A feltárt információk, a szűrés eredményei alapján követőrendszert lehet kidolgozni az érintett tanulók tanulmányi idejére A más évfolyamokon tanuló de azonos módon veszélyeztetettek számára felvilágosítónevelő tevékenységet célszerű szervezni, amely jelentheti előadás meghallgatását, felvilágosító anyagok kézbeadását, életmód-korrekciós csoportok szervezését. A nevelésnek e területe talán a leginkább elmaradottabbnak hazánkban. Az iskola alapvető feladata kell, hogy legyen a helyes attitűdök kialakítása. Az emberismeret és a biológia órákon nyílik elsősorban lehetőség arra, hogy az egészséges táplálkozás, az egészséges mozgásfejlődés jelentőségét bemutassuk, a lelki, mentális egészség megőrzésének fontosságát megértessük a tanulókkal. A szenvedélybetegségek megelőzése, azok egészségkárosító, önpusztító hatásának megismertetése alapvető feladata az iskolában folyó felvilágosító munkának. Célunk az is, hogy a biológia tanárok és az osztályfőnökök felkészültsége, egyénisége alkalmassá tegye őket arra, hogy fel tudják vállalni a nemiség, a nemi szerepvállalás, a szexuális és családi életre nevelés feladatait. A tanulók testi-lelki egészségi állapotáért az iskola teljes nevelőközössége felelős, ezért nagyon fontos a pedagógusközösség életmódja - mintául szolgálhat a tanulóknak. A testnevelés segítse elő, hogy a tanulókban tartós érdeklődés alakuljon ki néhány sport iránt. Fejlessze tudatos meggyőződéssé, hogy a rendszeres testedzés és sportolás a jó erőnlét, az egészséges és kiegyensúlyozott életmód fontos feltétele és eszköze. A tanórán és a tanórán kívüli testi nevelésnek is feladata a helyes testtartás, a koordinált mozgás fejlesztése, a testi higiénia fontosságának megértetése, az egészség megtartásának, a szabadidő helyes eltöltésének megtervezése. A szenvedélybetegségek egyre nagyobb mértékben terjednek a éves korosztály körében. A dohányzás, az alkohol, a drogfogyasztás ártalmaival rendszeresen foglalkozunk az emberismeret és a biológia órákon. Részt veszünk a városi programokban, előadásokon. A tanulók megfigyelése, a szülői házzal kialakított kontaktus, a felmérések, kérdőívek segítségével igyekszünk kiszűrni a veszélyeztetett vagy már drogfogyasztó fiatalokat. Rendszeres munkakapcsolatot tartunk mentálhigiénés szakemberekkel, előadásokat, kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk. A testnevelés és a sport célja, hogy az iskola egységes oktató nevelő munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek valamint a természetes egészségfejlesztő tényezőinek az együttes hatásával járuljon hozzá, hogy a tanulók az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Az egészség mindennél fontosabb. Kiemelt feladatként kell kezelni testnevelés órákon a tanulók edzettségének fejlesztését, ezáltal nő a tanulók fizikai állóképessége. A rendszeres testnevelés során saját maguk tapasztalják, hogy szervezetük edzettebb, ellenállóbb lesz, és könnyebben tudják végezni a szellemi munkát. Ezen álmok megvalósítása érdekében testnevelés órákon a következőket valósítjuk meg. Tavasszal és ősszel az órákat szabadban tartjuk. Az órákra rendszeresen beiktatjuk a tartásjavító gyakorlatokat, ezen gyakorlatok keretén belül felhívjuk a helyes testtartás kialakításának szükségességét. Ismertetjük a tanulókkal a prevenció lényegét, megismertetünk a tanulókkal néhány relaxációs gyakorlatot ezeket önállóan is tudják végrehajtani. A hosszabb sérülésből felépült, a túlsúlyos vagy kevésbé súlyos, légzési keringési betegségben lévő tanulóknak könnyített testnevelést szervezünk. Törekszünk arra hogy minél kevesebben legyenek a részleges felmentést kérő tanulók. 16

17 A lányok egyes órákról történő (un. egészségügyi) felmentését próbáljuk a minimálisra szűkíteni. A tanítási órák után az iskolai sportkörben naponta biztosítjuk a rendszeres testedzés lehetőségét. Az órák keretén belül növeljük a kudarctűrő képességet, a kitartást, a monotónia tűrést; a nehézségek leküzdése kiemelt feladat. Mivel úszásoktatásra a tanítási óra keretén belül nincs lehetőségünk, ezért csak felhívás jelleggel tudatjuk a tanulókkal az úszás jelentőségét, annak egészségmegőrzésben játszott fontos szerepét. Törekedni kell, hogy a tanulók igényévé váljon a testmozgás utáni tisztálkodás. Ezen feladatokat a testnevelés órákon folyamatosan valósítjuk meg a 9-12 évfolyamon. Legyen igényük a tanulóknak az iskolán kívüli szabadidős sportrendezvényeken való részvételre is. Az egészségnevelési rendezvények: iskolai egészségpropaganda (rádió, faliújság, híradó stb.) egészségvédelmi vetélkedők megemlékezés a környezetvédelem és az egészségvédelem világnapjairól sportprogramok balesetvédelmi rendszabályok megismerése, alkalmazása a szakszerű elsősegélynyújtás alapjainak elsajátítása (fizika, kémia, informatika) A program felelősei, a team-munkában résztvevők: Iskolánkban egészségnevelési munkacsoport alakult, amely csoport fő feladata a program tervezése, a végrehajtás során a feladatok koordinálása annak érdekében, hogy kapcsolódjunk a nemzeti egészségvédő programhoz. Tagok: biológia tanárok, testnevelő tanár, élelmezésvezető Külső irányítók, támogatók: iskolaorvos, védőnő, SZMK vezetője 4. A környezetvédelem Az iskolai környezeti nevelésnek a következő hosszú távú célok elérését kell segítenie: - az egyetemes Természetnek ( a Világegyetem egészének ), mint létező értéknek tiszteletét és megőrzését, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt - hozzájárulni a Föld egészséges (természetes ökológiai) folyamatainak visszaállításához, kialakítani a környezettel való harmóniára törekvést; - segíteni a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzését; - elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát (NAT); - kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvvé; - érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt; - bekapcsolni az intézményt a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába; 17

18 - képessé tenni a tanulókat arra, hogy személyes tapasztalataik alapján együtt tudjanak működni a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Rövid távú célok: - új környezeti nevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások szervezése - megemlékezés a jeles napokról pl. a víz világnapja - gyűjtési akciók szervezése: szelektív hulladékgyűjtés pl. papírgyűjtés - az udvar szépítése: sziklakert megépítése, padok kialakítása, - a dohányzóhelyekre hulladékgyűjtők kihelyezése, a tisztaság rendszeres ellenőrzése - a folyosók végénél, a WC előtti részen térelválasztó virágállványok szerelése - az iskolarádió beindítása - környezetvédelmi versenyekre felkészítés pl. Curie környezetvédelmi emlékverseny; - a kétszintű érettségi környezeti nevelési vonatkozásainak összegyűjtése, tananyagba építése. - osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában - a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei); - a kétszintű érettségire felkészítés (környezetvédelmi kérdések, problémák és megoldási lehetőségeik); - a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre); - interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, problémamegoldó, gondolkodást fejlesztő feladatok); Tanulásszervezési és tartalmi keretek: A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő világról. A biológia, kémia és földrajz órák kiemelt fontossága mellet egyéb lehetőségeink is vannak: látogatások: ( múzeumok, nemzeti parkok, állatkert, botanikus kert, szennyvíztisztító) versenyek szakkörök jeles napokhoz kapcsolódó vetélkedők, kiállítások, rajzversenyek iskolazöldítési program kézműves foglalkozások (rajz óra keretében vagy múzeumlátogatáskor) A nyelvi előkészítő évfolyamon az egészségnevelési és környezeti nevelési témakörök komplex tantárgy formájában kerülnek a tantervbe. A környezetvédelmi nevelés területén, az ökológiai szemlélet kialakításában fontos szerepet kell, hogy játszanak a természettudományos tantárgyak, elsősorban a biológia: a természetes környezetnek, az élőhelyeknek a megóvását, a növény- és állatfajok védelmének fontosságát kell bemutatnunk a tanulóknak. Hangsúlyozni kell, hogy a természet sokfélesége és kiegyensúlyozottsága, esztétikuma érték az ember számára. A terepgyakorlatokon, a tanulmányi kirándulásokon ezekre konkrét lehetőség is nyílik. El kell érnünk, hogy az érettségizett tanulóink aktív, környezetvédő attitűdökkel rendelkezzenek. Részt veszünk a Kitaibel Pál országos biológia versenyen, amely ökológiai és környezetvédelmi ismereteket is igényel. Fontos az iskolai környezet tisztasága, kulturáltsága. Megőrzésében aktív szerepet kell, hogy kapjanak a tanulók. 18

19 Az erkölcsi értékek megismerése, az erkölcsi normák, mint elvárások szerepe és betartásuk minden tanítási órán előforduló feladatként jelentkeznek. Véleményalkotásainkban, döntéseinkben jelen kell lenniük, hogy a tanulók számára helyes utat mutassanak. Számos, a világméretű környezeti válság felismerése óta megszületett, nemzetközi es hazai kezdemenyezés, jogszabály alapozta meg azt a döntést, hogy a környezeti nevelés kiemelt módon jelenjen meg a közoktatás fejesztendő területei között. 5. A környezeti nevelés Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: - megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő ill. élettelen környezettel; - kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére; - felkelti az igényt, képessé tesz: a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására; - összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére; a problémák megkeresésére, okainak megértésére; kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások megkeresésére; az egyéni ésközösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben; a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. (KoNKomP, 2004) A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására. (IUCN, 1970) Az alapelveket szabályozó jogi háttér A nemzetközi előzmények közül azt az egyet említjük meg, mely az összes eddigi kezdeményezést magába olvasztja. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése december 20-án a közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. Vagyis a nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a celnak az elérésére, hogy az oktatás minden szintjét es formáját áthassak a fenntarthatóság, a környezet- és az egészségvédelem alapértékei. A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos paragrafusaiból vezethető le: 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvenyesíti mindenki jogát az egészséges kornyezethez. 70. A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. 19

20 Az Alkotmányban megfogalmazott alapelvek megvalósulását többek között az alábbi jogszabályok es intezkedések garantálják: A Környezetvédelmi törvény (1995. evi LIII. torveny) cikkelye szerint minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére. Az ismeretek terjesztése es fejlesztése állami, illetve önkormányzati feladat. A Nemzeti Fejlesztési Tervben a fenntarthatóságnak való megfelelés horizontális célként szerepel. A Nemzeti Alaptantervről kiadott 243/2003. sz. kormanyrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben. (NAT 243/2003) Az iskola működése környzeti nevelési szempontból Az iskolában jelenleg a tantestület körülbelül egyharmada foglalkozik környezeti nevelési kérdesekkel a tanórákon és azokon kívül. Vannak, akik minden akcióban, munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcsolódnak egy-egy tevékenységi területhez. A további munkában is szükség van az iskolavezetőség, a tapasztaltabb és a fiatal kollégák együttműködésére. A környezeti nevelés színterei iskolánkban hagyományos tanórai oktatásszervezésben Tanórán A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. Nem hagyományos tanórai keretben A tanév során szervezett tanulmányi kirándulásokon az oktatási programot kiegészítő, kiteljesítő környezetet megismerő, azt tanulmányozó programok, múzeumlátogatások is szerepelnek. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben