PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Református Kollégium (Internátus)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Református Kollégium (Internátus)"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Református Kollégium (Internátus) 1. Bevezetés Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól (Példabeszédek 22:6) A Kecskeméti Református Kollégium (Internátus) alapvető feladata a keresztyén hitelvek alapján való nevelés. Mint egyházi intézmény a bibliai értékrendre alapozza küldetésének betöltését. A történelem igazolja, hogy a folyton változó világban szükség van az állandóságra is, ami különösképpen is igaz az ifjak nevelését illetően. Mi nem egyszerűen jól nevelt fiatalokat szeretnénk útra bocsátani, hanem olyan alapot igyekszünk építeni életükben, ami kiteljesedve, egész életen át gyümölcsözővé válik mind szűkebb, mind tágabb környezetükre nézve, és még öreg korban is időtálló A pedagógiai program összeállításánál alapul vett főbb dokumentumok, szempontok: Jogszabályok: évi LXXIX. többször módosított közoktatásról szóló törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994.(VI.8) MKM rendelet 36/2009. (XII.23.) OKM rendelet a 46/2001.(XI.22.) a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló OM rendelet módosításáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet A Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye (1995. évi I. törvény) Valamint: A fenntartó elvárásai Több évszázados biblikus értékrendet megjelenítő református nevelési hagyomány a kollégium hagyományai szülői és tanulói elvárások 1

2 2. Az internátus működése a működés belső feltételrendszerének bemutatása Az 1564-ben alapított református gimnázium 40 évi kényszerszünet után 1990 szeptemberében újra kezdte működését. Az újra indult iskola mellett, 1991-ben felépült internátus nevelési elképzelései a múlt tisztelete mellett, a mai kor követelményeinek is megfelelnek. A magyar oktatási rendszer része, igazodik a törvényi előírásokhoz. Több mint 400 esztendős örökség tehát az, amit tovább szeretnénk vinni. Ez a múlt kötelez és eligazít Szervezeti felépítése, működésének elve Az intézmény alapítója és fenntartója a Kecskeméti Református Egyházközség, felügyelője a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma. Részben önállóan gazdálkodó, egyházi költségvetési szerv. Pénzügyi feladatait a fenntartó által létrehozott Gazdasági Hivatal végzi. Az intézmény gazdasági ügyeit a presbitérium által megbízott gazdasági igazgató intézi. Az internátusnak külön költségvetése és önálló vezetése van. A nevelők főállásúak, teljes munkaidőben dolgoznak az internátusban Az Internátus helye a kecskeméti református intézmények szervezeti struktúrájában: A Kecskeméti Református Egyházközség által fenntartott intézményeket az igazgatótanács elnöke fogja össze. Hetente vezetői értekezletet tart, ahol részt vesznek a fenntartó képviselői, az oktatási-nevelési intézmények vezetői, az oktatási intézményeket kiszolgáló egységek vezetői is. Az internátus igazgatója a nevelőtestületet hetente tájékoztatja a vezetői értekezlet után az ott elhangzottakról Személyi feltételek, elvárások Nevelőközösség Internátusunkban gyermekeket szerető, hitben elkötelezett, egymás munkáját megbecsülő, következetes, emberséges szigorral nevelő, pedagógiában jártas tanárokból kell állnia a nevelőtestületnek. Tehát nemcsak a hozzáértés, hanem a keresztyén meggyőződésből fakadó tanúságtétel is nélkülözhetetlen. A református nevelésben tevékenykedő pedagógusok teremtik meg azt a keresztyén légkört, amely megfelelő alapul szolgálhat az esetleges konfliktusok feloldására, kezelésére. A nevelőtestület tevékenysége kiterjed a tervezésre, a megvalósításra és a teljes nevelési folyamat értékelésére. A nevelőtanárok joga és kötelessége alapfeladatuk pontos és hiánytalan ellátásán túl: a pedagógiai program ismerete, elfogadása és megvalósítása pontos és aktív részvétel a nevelői összejöveteleken, értekezleteken és minden egyéb internátusi rendezvényen lelkiismeretes részvétel a szakmai és vallási továbbképzéseken 2

3 készséges együttműködés az internátus vezetőségével, a szülőkkel, valamint az illetékes egyházi, állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel személyes adottságainak és szaktudásának rendszeres fejlesztése (folyamatos önképzés), amely hozzájárul a keresztyén pedagógus személyiségének kibontakoztatásához olyan harmonikus légkör megteremtésének elősegítése, amely az eredményes nevelői munka elengedhetetlen feltétele a kulturált beszédstílus és viselkedés, megjelenés, rend és fegyelem tevékenységük minden szintjén őszinte és igaz véleménynyilvánítás, természetes és hivatali titoktartás a nevelőtestületi ügyekben A nevelési munka felelős, etikai cselekvés, ezért a református közoktatási intézmények gyakorlatában keresztyén erkölcsi alapelvek érvényesülnek, melynek legfontosabb normáit a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Intézményeiben dolgozó pedagógusok számára elkészített ETIKAI KÓDEX tartalmazza. Ennek ismeretét és figyelembevételét minden az oktató-nevelő munkánkkal kapcsolatban álló munkatársunktól elvárjuk. (Az Etikai kódex teljes terjedelmében a 1. számú mellékletként jelenik meg Pedagógiai programunkban.) A nevelőtestület létszáma (a jelenlegi tanulólétszámnak megfelelően) 8 fő. Iskolai végzettség szerinti felsorolást 2. sz. melléklet tartalmazza A tanulóközösség Minden, elsősorban a Kecskeméti Református Gimnáziumba felvételt nyert diákot felveszünk az internátusba. Elvárjuk, hogy elfogadja azt az esztétikai és viselkedési alapelvet, melyet az Etikai Kódexben rögzítettünk és azt a rendet, melyet az Internátus Házirendje tartalmaz. Gimnáziumunk hat és négy évfolyamos képzési rendszerben működik, így az internátusba kerülő legfiatalabb (12 éves) diákok más bánásmódot, sokkal több odafigyelést igényelnek, hiszen az új iskola és az otthontól való elválás egyszerre nagy terhet jelent számunkra. Minden segítséget megadunk, hogy az iskola által támasztott követelményeknek megfeleljenek, és pótoljuk a szülői házat. A gimnázium országos beiskolázású, így az internátus lakói is sok településről érkeznek hozzánk. Általában Bács-Kiskun megye falvaiból, városaiból, de más megyék területéről is vannak növendékeink. Örömmel tölt el minket, hogy sok családból testvérpárok laknak nálunk, egyszerre vagy egymást követően. A tanulóifjúság többsége természetesen református, de bizonyos arányban felveszünk az intézmény alapelveit vállaló más vallású tanulókat is. A tanulók családi háttere változó képet mutat. A szülői generáció nagy része vallásos nevelés nélküli környezetben nevelkedett, de akik minket választanak, elvárhatjuk, hogy fogadják el és támogassák céljainkat és azt a szellemiséget, amit képviselünk. A család, mint összetartó közeg napjainkban a kivételektől eltekintve már alig működik. Hiányoznak azok az érték-és magatartásminták, amelyek a gyermekek számára kijelölhetnék a követendő életutakat. Növekszik a csonka családokból érkezők száma is. Mindezekre tekintettel az internátus igyekszik biztosítani a nyugodt tanulási lehetőséget minden lakója számára. Az internátusban lakók száma az elmúlt évek statisztikája alapján tanuló között volt. Nemek aránya szerinti megoszlás kb. kétharmad lány, egyharmad fiú. Négy és hat osztályos képzésre járók megoszlása kb %. 3

4 2.3. Pedagógiai munkát segítő rendszer Szolgáltatási tevékenység A Kecskeméti Református Egyházközség szervezeti felépítése szerint a szolgáltatási igazgató felügyeli az oktatástechnikus, a portások, a takarító személyzet, és karbantartók tevékenységét Gazdasági Hivatal Az egyházközség és az intézményrendszer gazdasági ügyeit, könyvelését, pénzforgalmát bonyolítja. A gazdasági igazgató irányítja a Gazdasági Hivatal munkatársait. Az intézményvezetők bevonásával elkészíti az intézmények költségvetési javaslatát. Negyedévenként tájékoztatja őket saját intézményük költségvetésének helyzetéről Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások A fenntartó a Kecskeméti Református Egyházközség 1993-ban vásárolta meg és alakította ki diákotthon céljára a Hornyik krt- i épületet. Az épületben 34 hálószoba (3-4-5 ágyas) fürdőszobával ellátva, 5 tanulószoba, társalgó, számítástechnika terem, díszterem, tanári tárgyaló, 2 nevelői szoba található. Külön épületben konditerem és egy sportolásra alkalmas kis udvar is lehetőséget nyújt a mozgásra. A zárt udvaron áthaladva, saját ebédlőnket használjuk. Az internátus területén kívül a diákok számára nyitott a református gimnázium uszodája és tornacsarnoka. A diákok napi munkájához és a szabadidő eltöltéséhez jól felszerelt számítógépterem és könyvtár áll rendelkezésre. Ezen túl televíziók, videó, projektor, biztosítják az aktív kikapcsolódást, szórakozást és pihenést. Esztétikus dísztermünk befogadóképessége lehetővé teszi, hogy a teljes internátusi közösség számára programokat valósítsunk meg. Az internátus gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás lehetőségéről és személyközpontú környezet kialakítására törekszik. A belső és külső környezet biztosítja a diákok biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumainak. Megteremti a jogszabályi előírásoknak megfelelően a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális-, a sport- és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a diákkörök, szakkörök működésének feltételeit. A tárgyi feltételek jónak mondhatók, az épület felszerelése korszerű. Részletezve a leltár az eszköz és felszerelési jegyzékben található Az internátus kapcsolatrendszere Az internátus és a szülői ház kapcsolata A szülőktől átvállalt felelősségünk gyakorlása érdekében a szülői házzal jó kapcsolatot kell kiépítenünk, a családoknak pontos képet kell kapniuk arról, hogy az internátus milyen követelményeket támaszt a hozzánk beköltöző gyermekkel szemben. Ha a szülők elképzelései, elvárásai találkoznak az intézmény értékrendjével, akkor számíthatunk együttműködésre. A szülői házzal való jó kapcsolat érdekében alapelvünk, hogy az internátus nem csorbíthatja a szülői ház jogait, de kötelességeit sem vállalhatja át teljes mértékben. A szülőkkel 4

5 már a beiratkozást megelőzően ismertetjük nevelési elveinket, követelményrendszerünket, és felhívjuk figyelmüket az együttműködés fontosságára. A szülői házzal való kapcsolattartásra az alábbi lehetőségeink vannak: internátusi füzet szülői értekezlet szülői fogadó óra szülői fórum iskolai és internátusi ünnepségek nyílt napok A szülői vélemények megismerése céljából kétévenként kérdőíves felmérést készítünk, melyben egyebek között a következő kérdésekre kérünk választ. Mennyire elégedett a szülő az internátusi élet szervezettségével, a pedagógusok munkájával? Milyennek ítéli az internátus légkörét? Milyen igények fogalmazódnak meg az internátussal kapcsolatban? Az űrlapot a visszaérkezés után értékeljük, és az értékelés eredményeit a következő szülői értekezleten ismertetjük. A szülők jogos kéréseihez, felvetéseihez igyekszünk alkalmazkodni Az internátus és a gimnázium kapcsolata Az internátus a Kecskeméti Református Gimnázium nevelési és pedagógiai programjával összhangban saját lehetőségével egészíti ki az ott folyó oktató-nevelő munkát. A gimnáziumunk tanulóifjúságának kb. egyötöde az internátus lakója. A gimnázium tanáraival rendszeres a kapcsolatunk. Különösképpen az osztályfőnökökkel tartunk szoros, folyamatos napi kapcsolatot. A gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösség-vezetője részt vesz az internátusi nevelőtestület értekezletein. A gimnáziumi tanárok rendszeres korrepetálást vállalnak az internátusban Az internátus és más diákotthonok kapcsolata A város diákotthonaival való kapcsolatunk jónak mondható. Részt veszünk egymás rendezvényein, továbbképzésein. Cserediák program keretén belül kapcsolatokat építünk más magyarországi és határon túli református diákotthonokkal Az internátus egyéb kapcsolatai A Református Pedagógiai Intézet szervezésében évente az internátusi nevelőknek is szerveznek továbbképzéseket, ezeken mindig részt veszünk. Több alkalommal adott helyszínt internátusunk a Református Pedagógiai Intézet által koordinált országos konferenciáknak, szakmai napoknak. Az ORTE (Országos Református Tanáregyesület) közgyűlése és konferenciája minden évben lehetőséget biztosít a református oktatási- nevelési intézményekben dolgozók találkozójára, a felmerülő gyakorlati és elméleti kérdések megbeszélésére. Ezeken a konferenciákon intézményünk mindig képviselteti magát. 5

6 Az internátus mindennapi életét segíti az iskolaorvos és az iskolavédőnő munkája. A védőnő rendszeresen tart egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat. 6

7 3. A kollégiumi nevelés alapelvei, céljai és feladatai 3.1. Alapelvek Az internátus küldetése, nevelési alapelvei a keresztény erkölcsi elvek megismertetése és életté váltása a tanulók személyiségjogainak tiszteletben tartása, esélyegyenlőség biztosítása felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a nevelésben a református oktatás nevelési hagyományainak, a nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása a tanulók aktivitásának, érdeklődésének formálása, fejlesztése, az öntevékenység és a közösségi önszerveződés támogatása tehetséggondozás, felzárkóztatás, pályaválasztás, életkezdés segítése, az egész életen át tartó tanulás megalapozása együttműködés a szülőkkel, a partneriskolákkal a környezet esztétikus kialakítása, szociális és érzelmi biztonság megteremtése változatos és igényes művelődési és szabadidős tevékenységek biztosítása integrált nevelés megvalósítása egyéni bánásmód alkalmazása az életkori és személyiségre jellemző sajátosságok, különösen a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembevételével nemzeti hagyományok megőrzése, nemzeti azonosságtudat ápolása, fejlesztése a nevelőtestület pedagógiai, módszertani felkészültségének folyamatos fejlesztése egységes normarendszer kidolgozása a nevelésben résztvevő partnerek számára (internátusi és gimnáziumi nevelőtestület, tanulók, tanulócsoportok, szülők, közvetlen és távolabbi környezet) 3.2. Célok: Az internátus alapvető céljának tekinti, hogy diákjai elé egyértelmű és szilárd értékrendet állítson, ismertesse meg református egyházunk életét, keresztyén életvitelre neveljen. Ennek alapján az alábbi célkitűzések kerültek megfogalmazásra: Keresztény értékrenden alapuló személyiség- és közösségfejlesztés A személyiség kibontakoztatása, az adottságok fejlesztése Az egészséges, harmonikus testi-lelki fejlődés biztosítása A tanulmányi eredmények javítása, a továbbtanulásra való felkészítés 3.3. Feladatok: Az internátus alapvető nevelési feladatai: Az alapvető erkölcsi normák, hitbeli ismeretek elsajátítása, követése; Egészséges és kulturált, környezettudatos életmód kialakítása; Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése; A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése; Reális társadalomkép kialakítása; Toleráns, empatikus emberi kapcsolatok kiépítésének megalapozása; Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása; Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése. 7

8 4. A pedagógiai tevékenység szerkezete, a foglalkozások rendszere A kollégium - igazodva az Nkt ának rendelkezéseihez - a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket - annak céljától, jellegétől függően - kollégiumi programok, csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi szervezet működéséhez pedagógiai irányítást, illetve támogatást biztosít. A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet a) kötelező vagy b) szabadon választható. A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a tanulást segítő foglalkozásokon, heti egy órában a közösségi foglalkozásokon. A tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy, szabadon választott foglalkozáson köteles részt venni. A tanulást segítő foglalkozások látogatása alól a tanuló a kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint, részben vagy egészben, kivéve az ebben a keretben szervezett tematikus csoportfoglalkozásokat felmentést kaphat A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, az egész életen át tartó ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal való személyes törődés tapintatos formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordít a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez Felkészítő foglalkozások a kollégiumban: Tanulást segítő foglalkozások: a) rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás, b) differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás, c) a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció, d) a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett szakkörök, diákkörök, e) tematikus csoportfoglalkozás Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: Csoportvezetői foglalkozások: a) közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése b) tematikus csoportfoglalkozások: a KOAP-ban előírt témakörök, időkeretek között szervezhető foglalkozások A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: a) a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása b) kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti megbeszélések) 8

9 A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: a foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják egyéni problémáikat ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: A tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül választott, heti egy foglalkozáson köteles részt venni. Ezek lehetnek: az egészséges és kulturált életmódra nevelés, sport, a természeti környezet ápolása, irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességek, kreativitás fejlesztése, vagy öntevékeny diákkörök működése. Ezeknek megfelelően szabadon választható programjaink a következők: o Énekkar o Kézműves szakkör o Táncház o Filmklub o Kirándulás o Színházlátogatás o Ifjúsági bibliakör o Sportolási lehetőségek (futball, kosárlabda, röplabda, úszás, ping-pong, konditerem, atlétika) o Mozilátogatás o Házi- ill. iskolák, kollégiumok közötti versenyek, bajnokságok 4.2. Tematikus csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma TÉMAKÖRÖK 1. A tanulás tanítása 2. Az erkölcsi nevelés 3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 6. A családi életre nevelés 7. Testi és lelki egészségre nevelés 8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 10. Pályaorientáció 11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 12. Médiatudatosságra nevelés 9

10 A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma TÉMAKÖR évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam A tanulás tanítása Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 1 1 A családi életre nevelés Testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés ÖSSZESEN: A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat részben vagy egészben a csoportvezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék meg Internátusi élet szervezése A tanulók életrendje A belső szabályzat kialakításánál alapelvünk diákjaink rendszerességre, egészséges életmódra és önállóságra nevelése. Tanulmányi előmenetelük alapján a szabadidejüket kategóriák szerint határozzuk meg, melyet az internátusi Házirend tartalmaz. Tanévenként a félévi és év végi eredményeik alapján A, B, C, valamint D kategóriába soroljuk őket. A napirendet úgy állítottuk össze, hogy nyugodt pihenési lehetőséget nyújtsunk. Korlátozzuk a késő esti tanulást, az életkorunknak megfelelő alvásidőt biztosítunk. A hitélet elősegítése, a vallásos szellem erősítse érdekében a tanulók vasárnapi visszaérkezése után közös áhítaton vesznek részt. Ez az együttlét lelki erősítést adhat az elkövetkező hét feladataihoz. Egy hétköznapi estén bibliaórán vesznek részt a diákok. Közös éneklés, bib- 10

11 liamagyarázat után kisebb csoportokban beszélgetnek lelki problémáikról, kételyeikről, előttük még tisztázatlan kérdésekről, a lelkészekkel és a nevelőikkel. A tanulókat a szobájuk rendben tartására, a környezetükben lévő tárgyak, eszközök épségének megőrzésére, a rend szeretetére naponta figyelmeztetjük. A lakószobák rendjét naponta ellenőrizzük. A szélsőséges dekorációt sem a lakószobában, sem a tanulószobákban nem engedélyezzük. A tanulókkal közösen vacsoráznak nevelőtanáraik, akik a kultúrált étkezést, az étellel való takarékosságot is megkövetelik. Elvárjuk diákjainktól, hogy a közösségi életben és a családban is elfogadott keresztyén szellemű illemszabályok szerint éljenek A szilenciumok rendje A szilenciumok rendjére a nevelők és felsőbb éves diákok ügyelnek. Az órák pontos kezdése, és a szünetek biztosítása fontos feladata a nevelőknek amellett, hogy a szobájukban készülő diákok tanulását is ellenőrzik. Szükséges a napi három tanulási óra teljes kihasználása, és az önálló tanulás megszokása. Segítik a nevelők a diákot abban, hogy legyen kitartó a tanulásban, törekedjen a lényeglátására, logikus gondolkodással építse fel a megtanult ismeretanyag vázlatát. A harmadik szilenciumi órában egymáshoz fordulhatnak segítségért, felmondhatják egymásnak vagy a nevelőtanárnak a tanultakat. Ha a szilenciumok ideje nem elég a felkészülésre, akkor este a vacsora után kapnak lehetőséget a további tanulásra. Néhány tantárgyból tehetség kibontakoztató foglalkozásokat, önképzőkört szervezünk az internátusban lakóknak. A C, és D kategóriás tanulóink részére korrepetáló és felzárkóztató órákat tartunk a kötelező érettségi tartárgyakon kívül is igényeik szerint A szabadidő eltöltésének szempontjai A diákjaink figyelmébe ajánljuk, és időt biztosítunk arra, hogy az életkoruknak megfelelően és az általuk is értékesnek ítélt városi kulturális programokat látogassák. Ösztönözzük őket a számítógép helyes használatára, és figyelmeztetjük annak káros hatásaira. Könyvtárlátogatás lehetőségére hívjuk fel figyelmüket, ajánlva az egyházi könyvtár és a megyei könyvtár szolgáltatásait. A helyi internátusi könyvtár használata sokszor szükséges a másnapi felkészüléshez, és itt szokhatják meg először annak helyes használatát, a könyvekkel való bánásmódot és a könyvek megbecsülését. Az egészséges életmódra való nevelésben a sportra különösen nagy hangsúlyt fektetünk. A házibajnokságokra alkalomszerűen, a kondicionáló terem használatára naponként lehetőséget teremtünk Diákképviselet A tanulócsoportokból a közösség szószólót választ. Ő képviseli a csoport tagjait a nevelőtestület előtt. A diákönkörmányzatot egyetértési jogkör illeti meg: - az internátusi házirend elfogadásakor, illetve módosításakor - az internátusi SZMSZ elfogadásakor, illetve módosításakor 11

12 - a tanulói szociális juttatások meghatározásakor - ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásáról A diákönkormányzat javaslatot tehet: - az internátus működési rendjével kapcsolatos kérdésekben - a tanulókat érintő valamennyi kérdéssel kapcsolatban 12

13 5. Feladatok, tevékenységkategóriák Feladatainkat célkitűzéseinknek megfelelően és a ránk bízott diákok adottságait figyelembe véve tervezzük a kulcskompetenciák fejlesztésének szem előtt tartásával, keresztyén szellemiségben A tanulás tanítása Az internátus lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Ez egyrészt a nevelők, másrészt külső szakember segítségével valósul meg. Különösen is hangsúlyt fektetünk a bejövő évfolyamokra. Törekszünk a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes önértékelés kialakítására. Segítjük a mindennapi feladatokra történő felkészülést a szilenciumok keretén belül. Gondot fordítunk arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény is ébredjen a tanulókban, s így mindennapi életük részévé váljon a tanulás. Cél a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küzdők felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Segítjük a mindennapi feladatokra történő felkészülést. A tanulás tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a tanulók egész felnőtt életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában is Az erkölcsi nevelés Az internátus feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Fontos, hogy az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra valamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, problémáira. A kollégiumi közösség élete, a nevelőtanárok példamutatása segítse elő a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve igyekszik elősegíteni a nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Elsajátítják azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. A nevelés révén kialakul bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Fel kívánunk eleveníteni minden olyan hagyományt, mely a református kollégiumunknak évszázados múltjából a mai világban is érvényesülhet. Ennek szellemében szervezzük a közös áhítatokat (vasárnap este) az énektanulást, a bibliaköröket. 13

14 Hagyománnyá vált: vidám Mikulás est diákjaink adventi hangversenye karácsonyra készülve mézeskalácssütés, ajándékkészítés farsang utolsó évesek búcsúztatása. Rendszeresen megrendezésre kerül: Ki-Mit-Tud sportvetélkedő közös tánctanulás mozi és színházlátogatás Nemzeti ünnepeinket méltó módon az iskolával együtt ünnepeljük Állampolgárságra, demokráciára nevelés A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer Kulturált életmódra nevelés, koherens világkép kialakulásának segítése Igyekszünk felkelteni az érdeklődést a kultúra, a tudományok, a művészetek iránt, továbbá az emberiség globális problémáival kapcsolatban. Lehetőségeket biztosítunk az önkifejezési lehetőségek megtalálásához. Elősegítjük az esztétikai-művészeti tudatosság megjelenését az intézmény berendezésének, dekorációjának meghatározásával, kiállítások rendezésével. Az internátus biztosítja a nemzeti, történelmi és vallási hagyományok megismerését és ápolását, ezzel is erősítve a tanulók egyház- és hazaszeretetét. Kulturális tevékenységünkkel hozzájárulunk a magyar, az európai és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez. A világról kialakított képben a gyakorlati élet terén is kiemelt helyet kap a keresztyén Európához való kötődés. Bemutatjuk az Európai Uniós tagság révén megnövekedett lehetőségeket, kihívásokat Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A nevelés során hangsúlyt kap a biblikus alapú önismeret, helyes énkép kialakítása, a keresztyén közösségek megismertetése, azokba való bekapcsolódás segítése, a diakóniai lelkület erősítése. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása. Segíteni kell, hogy a diákok képessé váljanak érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyze- 14

15 tébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. Az internátus a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások közvetítésére is, a kommunikációs kultúra, szervezőkészség fejlesztésére. A feladathoz kapcsolódóan lehetőséget biztosítunk egyrészt olyan gyülekezeti (ifjúsági alkalmak, evangelizációk) programokon való részvételre, ahol személyiségük formálódhat A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A deviáns életvitel kezdetének fontos jelzője lehet, hogy a fiatal kiszorul a korábbi informális csoportokból, megváltozik (romlik) a megítélése a formális csoportban (osztály). Ennek többféle oka lehet (pl. szülői problémák); az életkori változásokkal átrendeződnek a szerepek, illetve új tartalommal töltődnek meg. Ez utóbbi gyakran okoz a fiatalokban konfliktust, és ekkor a csoportnyomás feszül szembe a belső értékekkel, korábbi ideákkal, a belső vívódás okozta konfliktus látható jeleket ölthet, és zavart viselkedéshez vezethet. Megelőző és segítő pedagógiai tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítunk a tanulói személyiségi jogok tiszteletben tartására. Feladatunk, hogy a tanuló személyiségét és környezetét megismerjük, a problémák gyökereit feltárjuk, a fejlesztő módszereket megbeszéljük, egyeztessük a családdal, a megfelelő beilleszkedést hatékonyan segítsük, a szülőket segítésük a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában. Ennek érdekében fejlesztenünk kell a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési, kapcsolatépítési képességét, konfliktuskezelői képességét. A fejlesztés színterei az internátusi és a hitéleti programok. Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztését, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. Meggyőződésünk, hogy minden magatartásbeli és beilleszkedési zavar valamilyen törés következménye, melyet a tanuló a szocializációja illetve életútja során elszenvedett. A javulás ennek a törésnek és következményeinek helyes feldolgozásán alapul. Olyan pedagógiai tevékenységről beszélünk, ahol a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az csoportvezető nevelő, a hitoktató, az iskolaorvos és a védőnő összehangolt munkájára van szükség. Az utóbbi időben a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő diákok száma megnőtt. Ez ugyan általános tendencia, de a keresztény iskolában ennek a problémának a kezelése hangsúlyosabb. Ezt tükrözi a társadalom, a szülők felénk irányuló elvárása is. Éppen ezért fontos a szülők, a pedagógusok és a gyermekek jó kapcsolata, valamint a tanulók kortárs- és csoportkapcsolatainak figyelemmel kísérése A családi életre nevelés A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. 15

16 5.7. A testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A kollégium ösztönzi a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítik a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez Fenntarthatóság, környezettudatosság A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés során fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése Igyekszünk kialakítani a megfelelő életritmust, segítjük az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válását, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozását. A tanulók olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. Az internátus a diákok számára otthonos, kulturált, esztétikus közeget biztosít, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti is ízlésüket, igényességüket. Heti rendszerességgel hozzájárulunk az egészséges életvitel biztosításához sporttevékenységek szervezésével. Környezettudatos magatartásra neveljük a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, hogy életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Feladatunk a családi életre, a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra és az öngondoskodásra nevelés. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: természettudományos kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia. 16

17 5.10. Pályaorientáció Az internátusnak a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket (szakkörök, érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. A kollégium segíti a pályaválasztást, illetve a tanuló által választott életpályára való felkészülést. A feladat betöltése céljából fontos a tanulók képességeinek megismerése, ehhez nélkülözhetetlen a gimnáziummal való együttműködés. A tanulásban elmaradt esetleg sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítjuk annak esélyét, hogy az iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. Ehhez korrepetáló, felzárkóztató órákat biztosítunk. A tehetséges tanulók megtalálása céljából a nevelők kapcsolatot tartanak a gimnáziumi osztályfőnökökkel, szaktanárokkal és segítik a tehetséges tanulókat képességeik kibontakoztatásában, tudásuk bővítésében. Az internátus önképzőkörök szervezésével alkalmakat teremt a diákok alkotóképességének megnyilvánulására, a tehetségek kibontakoztatására. Az internátus a gimnáziummal együttműködve segíti a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészülést. Lehetőség szerint több, főként református intézmény bemutatását biztosítjuk Gazdasági és pénzügyi nevelés A kollégiumnak a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan segíteni kell, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati tevékenység működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése Az internátus segíti az önálló életvitel kialakítását, a majdani családi háztartás és gazdálkodás tervezését, a tudatos fogyasztóvá válást, az eligazodást a mindennapi életben, a gazdaság és a pénzgazdálkodás világában. A diák-önkormányzati tevékenység segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását Médiatudatosságra nevelés Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy jelentősége van. A diákokkal ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját. 17

18 6. Gyermek és ifjúságvédelem A gyermek nevelése elsősorban a család feladata és kötelessége. Ebben segítségre lehet: az állam, önkormányzat, iskola, kollégium. Internátusunk alapvető feladatának tekinti a gyermek-és ifjúságvédelem ellátását, a tanulók fejlődését, veszélyeztető okok feltárását, és pedagógiai eszközökkel a káros hatások megelőzését, ellensúlyozását. A gyermekvédelmi törvénnyel összhangban internátusunk minden segítséget megad a szülőknek ahhoz, hogy ők is eleget tegyenek a közoktatásról szóló törvényben meghatározott kötelezettségüknek. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységet az internátus a gimnáziummal szorosan együttműködve látja el. Ezt az indokolja leginkább, hogy intézményünkben többségében a gimnázium tanulói laknak. A nevelők napi kapcsolatban vannak a gyermekvédelemmel foglalkozó kollégával, lelkészekkel, akik mindig szívesen segítenek a problémák megoldásában. Bizonyos esetekben (pszichés, szociális problémák feltárásakor) a nevelő felméri azt, hogy rendelkezik-e elégséges pedagógiai eszközzel. Amennyiben a korrekció meghaladja szakmai kompetenciáját, akkor segítséget kell kérnie más szakembertől (orvos, pszichológus, stb.). 7. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőoktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke a) Könyvtár - kötetszám: elektronikus dokumentum: periodika-féleség: 10 b) Internetes számítástechnikai terem c) Sportolási lehetőségek, sportoláshoz szükséges eszközök (Részletesen 4. sz. melléklet) 18

19 8. Csoportfoglalkozási helyi tanterv A helyi tanterv az 59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet szerint készült, kiegészítve a Kollégiumi nevelés Alapprogramja alapján. TÉMAKÖRÖK 1. A tanulás tanítása 2. Az erkölcsi nevelés 3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 6. A családi életre nevelés 7. Testi és lelki egészségre nevelés. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 9. Pályaorientáció 10. Gazdasági s pénzügyi ismeretek 11. Médiatudatosságra nevelés A tantárgy órakerete: A kollégiumokban évi 37nevelési héttel ( évfolyamon 33- mal), minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással számolunk. A helyi tanterv tantárgyi tantervének áttekintése 1-8. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 4 4 Erkölcsi nevelés 2 2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés 1 1 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Felelősségvállalás másokért, önállóság Fenntarthatóság, környezettudatosság Témakör összidőkerete 19

20 Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Aktuális feladatok Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 3 3 Erkölcsi nevelés 2 2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés 1 1 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Felelősségvállalás másokért, önállóság Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Aktuális feladatok Témakör összidőkerete Évfolyam összesen

21 10 évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 2 2 Erkölcsi nevelés 2 2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés 2 2 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Felelősségvállalás másokért, önállóság Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Témakör összidőkerete Aktuális feladatok Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 2 2 Erkölcsi nevelés 2 2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Témakör összidőkerete A családi életre nevelés

22 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Aktuális feladatok Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 2 2 Erkölcsi nevelés 1 1 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 1 1 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés 3 3 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Felelősségvállalás másokért, önállóság Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 3 3 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Témakör összidőkerete Aktuális feladatok Évfolyam összesen

23 13 évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 1 1 Erkölcsi nevelés 1 1 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 1 1 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés 3 3 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Felelősségvállalás másokért, önállóság Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Témakör összidőkerete Aktuális feladatok Évfolyam összesen Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. Tanulás tanítása Célok, feladatok A kollégiumba érkező tanulók különböző iskolából, településről, családi környezetből jönnek. Tanulási módszereik és tanulásuk hatékonysága eltérő. A tanulás legtöbb összetevője azonban tanítható. A kollégiumi foglalkozásokon ezért alapfeladat, hogy a nevelő a kollégiumi élet egész időszakában figyelemmel kísérje azt, hogyan tanulnak a kollégisták. A rendszeres tanulás-módszertani foglalkozások eredményeképpen a tanulók szert tesznek a tanulás szervezésében a fokozatos önállóságra, a helyes sorrendiség felállítására. 23

24 Cél, hogy a tanulók ismerjék meg és sajátítsák el a helyes tanulási módszereket. Ezzel fejleszthető a kreativitás, a tanulási motiváció. Lényeges, hogy a tanulók ismerjék, és tudják használni az információkeresés különböző formáit a kollégiumi könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az információk megtalálásának megfelelő módon. A tanulási kompetenciák fejlesztésével a tanulók egyre inkább képesek lehetnek a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítására. A kollégiumi tanulásmódszertan az iskolai órákra való felkészülést, az iskolai tanulás hatékonyságának növelését szolgálja. Segíti a kollégistákat - elsődlegesen is az újonnan érkezetteket - abban, hogy idejüket, erejüket jól be tudják osztani, szervezni tudják kollégiumi életüket, fontossági sorrendet tudjanak felállítani tevékenységeik és a tanulni- valók között. Elősegíti, hogy a kollégisták kialakítsák magukban annak tudatát, hogy a rendszeres és folyamatos készülés, a gyakorlás, a hatékony tanulás az alapja az iskolai sikernek, ugyanakkor előkészít a továbbtanulás mindegyik fokozatára, valamint a felnőtt életre. Kialakítja az önálló tanulás, valamint a közösségben való tanulás módszereit, felkészít az önművelésre és önnevelésre. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása magában foglalja az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítését, az értő olvasás fejlesztését, az emlékezet erősítését, a célszerű rögzítési és az önművelés, önnevelés igényének kialakítását, az élethosszig való tanulás gondolatának befogadását. Mindezek támogatására minden korcsoportban és minden foglalkozástípusban, szükséges a kooperatív módszerek elsajátíttatása, továbbá csoportfoglalkozásokon és egyéb szervezett foglalkozásokon az érzelmi intelligencia fejlesztését célzó közösségformáló tevékenységek alkalmazása. Fejlesztési követelmények 7-8. évfolyam Ismerje meg - és előbb pedagógus segítséggel, majd önállóan alkalmazza - a kollégiumi tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságokhoz igazodó, egyénre, csoportra szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. Tudja szervezni idejét, tevékenységeit. Alakuljon ki megfelelő szövegértő olvasás, sajátítsa el az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő tanulási technikákat. Legyen képes a tanultakról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és erről szóban vagy írásban beszámolni. 24

25 Tanulás tanítása 7-8. évfolyam Tematikus tananyag 1. óra Tanulási módszerek a kollégiumban Egyéni tanulás Tanulás a közösségben Felkészülési módszerek Tanulási program Hatékony tanulási technikák megismertetése, használata, gyakoroltatása kooperatív módszerek elsajátíttatása, továbbá csoportfoglalkozásokon és egyéb szervezett foglalkozásokon az érzelmi intelligencia fejlesztését célzó közösségformáló tevékenységek alkalmazása. Teljesítményelvárások Minimális szint Optimális szint Ismerjen különböző tanulási technikákat kooperatív és egyéb interaktív- reflektív tanulási módszereket A megismert tanulási módszereket megfelelően tudja használni- az egyéni és közösségi tanulás szintjén egyaránt 2. óra Informatikai és számítástechnikai ismeretek gyakorlása, felhasználása a kollégiumban. A tanulási motiváció felmérése Internethasználat. Multimédia. ECDL vizsgára való felkészüléshez segítés, gyakorlás. IKT technológiák. Ismerjen meg, önálló gondolkodást fejlesztő módszereket A megismert módszereket, technikákat megfelelően tudja alkalmazni 3.óra Könyvtárhasználat, dokumentumismeret Tájékozódás a könyvtárban Különböző feladatok, témák kidolgozási könyvtári segédeszközök segítségével. Gyakorlatok a könyvtárhasználatban, önálló egyéni munkák (kiselőadás, házi dolgozat, érettségi és felvételi feladatok) kidolgozása. Alapvetı jártasságot szerezzen a könyvtárhasználatban Rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek hatékony tanulási módszerei és önművelési szokásai. 4. óra Különböző előadási módszerek alkalmazása Egyszerő elıadásformák alkalmazása ppt.,prezi készítése évfolyam Ismerje meg és alkalmazza a kollégiumi tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, egyénre, csoportra szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. Tudjon a tanulni valók között fontossági sorrendet felállítani. Tudja - segítséggel - szervezni az idejét, a tevékenységeit. Gyakorolja a szövegértő olvasást, az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő tanulási technikákat. Tanulja meg a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek, mondanivalók szabatos szóbeli és írásbeli megfogalmazását. Tudjon felelés-helyzetben teljesíteni. Gyakorolja a szakmatanulásra, a továbbtanulásra, a való életre felkészítő technikákat, módszereket. Tudjon szelektálni az információk tömegében. Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket. Használja rendszeresen a könyvtárat, és igényelje szolgáltatásait. 25

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma. Győr, 2013. augusztus 22.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma. Győr, 2013. augusztus 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma Győr, 2013. augusztus 22. Kovács Péter kollégiumvezető Pedagógiai program 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 2600 Vác Németh László út 4-6. KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 2600 Vác Németh László út 4-6. KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 2600 Vác Németh László út 4-6. KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Bevezetés Pedagógiai programunk megalkotásakor, a Nemzeti köznevelési törvény

Részletesebben

Az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai és Nevelési Programja 2013

Az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai és Nevelési Programja 2013 Az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai és Nevelési Programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. Társadalmi elvárások... 4 2. Kollégium működésének feltételrendszere... 6 2.1.

Részletesebben

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja 2013. INTÉZMÉNY ADATOK Neve: Alapítója: Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány Alapításának

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés:

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. augusztus

Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. augusztus Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. augusztus 0 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi struktúrában...

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT LŐRINC KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA S Z E N T LŐRINC SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA K O L L É G I U M A 3 3 00 E g er, Kistályai út 18. Tel/Fax: 36/312 618 A SZENT LŐRINC KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HATÁLYBALÉPÉS: 2013. 09. 01. T A R T

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

59/2013.(VIII.9.) EMMI

59/2013.(VIII.9.) EMMI I. BEVEZETÉS 2010. márciusában készítettük el pedagógiai programunkat, meghatároztuk pedagógiai irányelveinket, célkitűzéseinket, kijelöltük az elvégzendő feladatokat. Bár az alapvető célok, feladatok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALAEGERSZEGI VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALAEGERSZEGI VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEGI VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. (Németh László)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M =

PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M = 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M = Kempelen Farkas Gazdasági, Vendéglátó, Idegenforgalmi Alapítványi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium OM 031973 2900 Komárom Frigyes tér 2-3. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 4625 Záhony, Kárpát út 4. A kollégium nevelési programja

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 4625 Záhony, Kárpát út 4. A kollégium nevelési programja Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 4625 Záhony, Kárpát út 4. A kollégium nevelési programja Z Á H O N Y 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés, jogi alapok

Részletesebben

Davidikum. Római Katolikus Középiskolai Kollégium

Davidikum. Római Katolikus Középiskolai Kollégium Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium 8200 Veszprém, Eszterházy u. 15. OM azonosító: 040665 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 I. A kollégiumi nevelés

Részletesebben

SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A Kollégium Pedagógiai Programja 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A kollégiumi nevelés célja, feladatai... 4

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

Kollégiumi Pedagógiai Programja és helyi tanterve

Kollégiumi Pedagógiai Programja és helyi tanterve Ikt.sz: 13. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013/2 Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. Helyzetfeltárás és értékelés

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Őszinte tisztelettel köszöntjük a kedves Olvasót!

KÖSZÖNTŐ. Őszinte tisztelettel köszöntjük a kedves Olvasót! A H O R V Á T H B O L D I Z S Á R K Ö Z G A Z D A S Á G I É S I N F O R M A T I K A I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A K O L L É G I U M Á N A K H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M JA 2 A pedagógusi

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Program 2014. TARTALOM

Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Program 2014. TARTALOM Szentes 2014. TARTALOM Bevezetés... 2 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Kollégiumának Pedagógiai Programja MNÁMK Kollégiuma - Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Pedagógiai program KNRG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ÚJPESTI CSOKNAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9. tel./fax: 380-7170 e-mail: csvmgtitkar@gmail.com www.csvmg.hu OM azonosító: 034877 Tankerületi kód: 189007 Embertársát

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 29. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 2 TARTALOM

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Táncsics Mihály Szakközépiskola Szakiskola és ollégium Veszprém, Eötvös ároly u. 1. OLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉ I. Bevezetés II. A kollégium működése 2.1. Személyi feltételek,

Részletesebben