VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR HELYI NEVELÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR HELYI NEVELÉSI PROGRAM"

Átírás

1 VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR HELYI NEVELÉSI PROGRAM 1

2 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Vackor Óvoda Kindergarten Vackor Címe: 1188 Budapest, Csolt u. 4. Telefon: Fax: Fenntartója: Budapest, XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal l184 Budapest, Üllői u Alapító okirat száma: 492/2011. (V. 26.) Alapító okirat kelte: június 16. Az óvoda vezetője: Szőnyiné Guth Irén A program benyújtója: az óvoda vezetője és pedagógus testülete Dátum: Budapest, szeptember 1. 2

3 1. BEVEZETÉS Nevelőtestületünk vallja, hogy a gyermek személyiségfejlődésében az óvodai évek során alapozható meg az a szokásrendszer, a képességek és készségek, kulcskompetenciák alapjai, melyek segítik az élethosszig való tanulás megvalósulását és közvetetten hozzájárulnak az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez. A gyerekek érzelmi biztonságérzetének kialakításához az óvodában befogadó, szeretetteljes környezetet alakítunk ki. A napi óvodai élet megszervezésénél figyelembe vesszük az egyéni szükségleteket és képességeket, készségeket. Változatos tevékenységformákkal biztosítjuk, hogy testileg, lelkileg egészséges személyiséggé váljanak gyermekeink. Környezetükhöz való viszonyukat pozitív érzelmek átélésével gazdagítjuk. A gyerekek mozgásszükségletének kielégítése testi képességeik, harmonikus mozgásuk, szociális és értelmi képességeik fejlesztését szolgálja. A német nemzetiségi csoportban fő feladat a kultúraátörökítés, a nemzeti hagyományápolás. Hangsúlyt fektetünk környezetünk esztétikus alakítására. Hisszük, hogy a gyermekek optimális fejlődésében az óvónő és dajka modell szerepének meghatározó jelentősége van. Fontosnak tartjuk óvodánkban a családdal való együttműködést a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében. A családi nevelés kiegészítőjeként segítjük elő gyermekeink egyéni képességeinek kibontakozását, az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. Gyermekképünk meghatározza nevelésfelfogásunkat: Az érzelmi biztonságot nyújtó, gondoskodó szeretetteljes óvodai élet megteremtése melyben a gyermeket bizalom övezi A gyermek tisztelete, elfogadása, megbecsülése, a különbözőségekhez való alkalmazkodás A gyermeki szükségletek kielégítésére épülő óvodai légkör megteremtése, különös gonddal a sajátos nevelési igényekhez való igazodás A gyermeki közösségben végezhető sokszínű cselekvő tapasztalatszerzésen alapuló tevékenység megszervezése, kiemelve a mással nem helyettesíthető szabad játékot Változatos tevékenységformák biztosításával a gyermekek egyéni képességeihez, készségeihez igazodó és életkorának megfelelő műveltségtartalmak közvetítése A gyerekek képességeihez, készségeihez igazodó nevelésünkkel segítjük elő a kreativitás kibontakozását, gyermeki önállóság, önmegvalósítás lehetőségeinek biztosításával A közösségi életben történő szokás és normarendszer elfogadásának megalapozása 3

4 A német nyelv és kultúra közvetítésének jelenlétével elősegítjük az önazonosság megőrzését, ápolását, átörökítését Óvodaképünk: Nevelőtestületünk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának megfelelően készíttette el saját helyi programját. Sajátosságként jelenik meg programunkban, hogy intézményünk két tagóvodából és egy anya óvodából áll. Természetesnek érezzük, hogy helyi programunk alapelvét a mozgást, és a mozgásfejlesztést, továbbá a hagyományápolást, valamennyien azonos módon kezeljük, és ehhez adjuk hozzá környezetünk óvására, ápolására, gondozására irányuló nevelési törekvéseinket. Programunkban figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelési igényeit. A helyi program széles skálája alkalmazkodik a mai kor, a környezet és a szülők elvárásaihoz. a mozgás által a korszerű pedagógia irányzatot, a gyerekek egyéni fejlesztését kívánjuk elérni, szabad játék elsődlegességének biztosítása a hagyományápolás híd a német nemzetiségi csoport és az intézmény csoportjai között, a környezettudatos magatartás alakítása, környezet védelme, óvása természetes jelenlévője nevelésünknek, melynek alapja szűkebb és tágabb környezetünkkel való érzelmi kötődés kialakítása a sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekek személyiségfejlesztése egyéni fejlődési ütemük mindenkori figyelembe vételével történik. megkülönböztetés nélküli együttnevelés, elfogadás alkalmazása az óvodai élet során. 2. HELYZETELEMZÉS Óvodánkba változatos lakókörnyezetből, eltérő szociokulturális környezetből érkeznek gyermekeink. A családok szociális helyzete átlagos. A különbözőség megjelenik a gyerekek önállósága, mozgásfejlettsége, ismereteik, viselkedési szokásaik, beszédfejlettségük terén. A szülők többsége figyelemmel kíséri gyermeke óvodai életét, igénylik gyermekük fejlődéséről a folyamatos tájékoztatást, szívesen vesznek részt szervezett programjainkon. 4

5 Szem előtt tartjuk, hogy a gyermek fejlődéséhez elengedhetetlen a nyugodt, biztonságot teremtő, bizalmon alapuló derűs légkör. Óvodai csoportjainkat különböző életkorú gyermekekből szervezzük. Az óvoda külső és belső feltételei ideális környezetet biztosítanak a gyermekek optimális fejlődéséhez, az egészséges tevékeny életmód kialakításához, nemzetiségi kultúra megalapozásához, valamint a sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekek együttneveléséhez, integrálásához. 5

6 2.1 ÓVODÁNK SZEMÉLYI FELTÉTELEI Programunk megvalósításához az óvónői és a nevelést segítő személyzet létszáma biztosított. Az óvoda dolgozói: Óvodapedagógus 23 fő Nevelést segítő személyzet l8 fő Óvodatitkár l,5 fő Fűtő-kertész 1,5 fő Munkánkat segíti még: Utazó logopédus, gyógytornász, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus Az óvónőknek minden segítséget megadunk, és lehetőséget megteremtünk, hogy szakmai tudásuk, kompetenciájuk, tájékozottságuk bővüljön. Az óvónőket a gyermekszeretet, az új iránti fogékonyság jellemzi. Célunk, hogy a csoportban együttdolgozó két óvónő tudjon együtt tervezni, feladatokat megosztva dolgozni, pedagógiai elveiket, nevelési gyakorlatukban egyeztetni melybe a csoportban dolgozó dajkát is bevonják. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvónő foglalkozik a gyerekekkel. Német nemzetiségi csoportunk a törvényi előírásoknak megfelelően működik. A beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű, enyhén értelmi fogyatékos gyerekekkel logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus, illetve dajka foglalkozik. A speciális terápiák, a naponkénti individuális foglalkozás szükségessé teszi a fejlesztő szakember jelenlétét. Az óvoda pedagógus és a logopédus jól kiegészíti egymást, kompetencia határokat betartva tevékenykednek. A gyerekek egyéni képességeinek fejlesztésében munkánkat segíti alapfeladatkénti ellátásban o a logopédus - a beszédhibás gyerekekkel foglalkozik, o a gyógytornász - a gyerekekkel lábboltozat erősítő, hanyag testtartástés gerinc-deformitást megelőző gyakorlatokat végeztet, o a fejlesztőpedagógus - a részképességek fejlődésében elmaradt gyermekeknek segít, o a pszichológus - terápiás foglalkozásokat tart a magatartási és érzelmi labilitás miatt nehezen nevelhető gyerekeknek. o gyógypedagógus sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekek integrált együttnevelését segíti. 6

7 2.2 ÓVODÁNK TÁRGYI FELTÉTELEI Kertvárosi óvodáink fekvése ideális, jó levegőjű, csendes barátságos környezetben találhatók. A Csolt utcai óvodát 1982-ben vették birtokba a gyerekek. A foglalkoztatók mellett saját öltöző, mosdó van. Tornaszoba is rendelkezésre áll. Az épületet hatalmas kert veszi körül. A játszóudvar mászókákkal, homokozókkal, egyik részében dísznövényekkel, sziklakerttel, kerti tóval kialakított. Háromcsoportos a Címer utcai óvoda. Az intézmény több mint 65 éve működik. A csoportszobák nagyságához igazodik gyermeklétszámunk. Az öltözők kicsik, szűkösek, két csoport gyermekei közös mosdóhelyiséget használnak. Az óvoda kertje tágas, felszerelése biztosítja a változatos, sokrétű tevékenységeket a szabadban. Háromcsoportos a Podhorszky óvoda ben alakították át az épületet óvodának. A csoportszobák alapterülete nagy. A tágas előtér, ami a gyerekek öltözője, jól használható az óvodai élet közös rendezvényeire. Udvara kicsi, de megfelelően felszerelt. Helyi nevelési programunk feladatainak megvalósításához szükséges eszközállományunk rendelkezésre áll, de gazdagításuk és az elhasználódottak pótlása folyamatos feladatunk. Az óvodák udvarán mozgásfejlesztő eszközeink szabványosak, karbantartásuk folyamatos ellenőrzésünk mellett történik. 7

8 A nevelés célja A nevelés feladata A nevelés keretei Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi nevelés és a szocializáció Anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Német nemzetiségi nevelés Tevékenységformák Játék Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Vers, mese Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Munka jellegű tevékenységek Az óvoda kapcsolatrendszere Család, iskolák, közművelődési intézmények A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 8

9 3. ÓVODÁNK NEVELÉSI CÉLJA A gyermek személyiségének teljes kibontakoztatása az életkori, az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A szabad játék befogadó légkörében a mozgást, a környezetet szerető, és tisztelő, egyes hagyományokat ismerő, kreatív, egészséges életmódot követő, gyermekek nevelése, családi nevelésre épülve, a családok részvételével. A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése, esélyegyenlőség biztosítása, a beszédfogyatékkal élő gyermekek esetében olyan modell nyújtása, amely a sérült, fejletlen pszichikus funkciók fejlődését is pozitívan befolyásolja. Az óvodai nevelésben részt vevők képviseljenek olyan morális normákat, melyek követendő példák lehetnek a társadalom valamennyi tagja számára. A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelően a német kisebbség nyelvének, kultúrájának, hagyományainak a tapasztalat alapú átörökítése. (lásd1.sz. melléklet) ÓVODÁNK NEVELÉSI FELADATAI Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Német nemzetiségi nevelés (lásd 1. sz. melléklet) 9

10 3. 2 ÓVODÁNK NEVELÉSÉNEK ALAPVETŐ KERETEI AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA Célunk: A gyermekek egészséges életvitel iránti igényének alapozása, testi fejlődésük elősegítése Feladataink: Az egészséges környezet megteremtése A gyerekek gondozása, a betegség megelőzés és az egészség megőrzés szokásainak alakítása A gyerekek testi képességeinek fejlesztése, mozgásigény kielégítése a prevenció és korrekció lehetőségének megteremtése Segítse az integrált óvodai nevelés során, hogy a sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekek elsajátíthassák a tisztálkodási, öltözködési, étkezési szabályokat. Vegye figyelembe a nevelés során az épp, vagy kevésbé sérült területeket, melyek megerősítésével a gyermekek sikerélményhez juttatásával bővül a fejleszthetőség lehetősége. Környezettudatos magatartás szokásainak megalapozása AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE Az egészséges életmód feltételei mindhárom óvodában biztosítottak. A csoportszobákat a gyermeki tevékenységekhez igazítva alakítjuk ki. A terek kialakításánál fő szempont, hogy a gyermekek érdekeit szolgálja, esztétikus nyugodt közérzetet biztosítva. Az óvodák udvara füves, a nyári napsütésben fák, illetve árnyékoló sátrak biztosítják a kellemes kerti életet. Virágok, növények ültetésére alkalmas részt alakítottunk ki mindhárom kertben. A felszerelési tárgyak a gyermekek mozgását, edzését jól szolgálják. A baleseti források megszüntetése minden dolgozónak fontos feladata melynek szabályozása az óvó - védő szabályzat biztosítja. 10

11 A GYERMEKEK GONDOZÁSA Célunk, hogy a testi szükségletek kielégítésével megalapozzuk a gyermek jó közérzetét, ami minden egyéb tevékenység végzéséhez szükséges. A gondozás alapja a gyermek és a felnőtt közötti bizalmon alapuló egyéni fejlettséghez igazodó, megértő kapcsolat. Az óvónő a dajka segítségével a folyamatosság elvét követve segíti a gyerekek egyéni szükségleteinek kielégítését, önállósági törekvéseit. Testápolás Fokozatosan neveljük, a gyerekeket az önálló testápolás folyamatok elsajátítására WC használat, bőr-, haj-, fogápolás, zsebkendőhasználat. A rendszeres és szükség szerinti tisztálkodással a tisztálkodás iránti igény erősítésére törekszünk. Fokozatosan alakítjuk ki a gyerekek igényét, hogy önmagukkal és környezetükkel szemben is a rendre, a tisztaságra törekedjenek. Öltözködés Az öltözködési szokások elsajátítását pozitív megerősítéssel segítjük. Táplálkozás Szem előtt tartjuk, hogy az étkezések közötti idő 2,5-3 óra legyen. Folyadék biztosítása a gyerekeknek a nap bármely szakában. A kulturált étkezés szokásait alapozzuk a megfelelő szokásrenddel. Figyelembe vesszük az egyéni ízlést. Ösztönözzük a gyerekeket az új ízek megismerésére. Ebéd utáni pihenés A nyugodt pihenés feltételeit (csend, jó levegő, biztonságos környezet) biztosítjuk. Elalvás előtt minden nap mesélünk vagy énekelünk. A gyerekeknek különböző az alvásigénye, ezért a kevesebb alvást igénylő gyereket csendes tevékenységre szoktatjuk. Tiszteletben tartjuk a gyerekek egyéni szokásait és az otthonról hozott elalvást segítő tárgyaikat A GYERMEKEK TESTI KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSE A teremben és a szabadban is biztosított a változatos mozgáslehetőség. A mozgás elősegíti a gyermek testi képességeinek fejlődését, egészségének megóvását. A gyermekek ellenálló képességét a levegő, a napfény, a víz edző hatásával is fokozzuk. Ezt figyelembe véve mindennap - ha lehet kétszer is - a szabadban tartózkodunk. A mozgásos és edzési lehetőségeknél is figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságokat. A baleseti források kiküszöbölésére törekszünk: a mozgásfejlesztő eszközök rendszeres ellenőrzésével, 11

12 a biztonságos környezet (megfelelő mozgástér, tornaszőnyeg, füves, homokos talaj) biztosításával, a kialakított szabályok betartatásával Környezettudatos magatartás szokásainak megalapozása A gyermekek egészséges életvitelének alakításával nevelünk a szűkebb környezet tevékeny cselekvő megismerésére, viselkedési formák, szokások megalapozására. Pozitív érzelmi viszony formálása a környezetünk felé, az együttélés, tisztelet megjelenése magatartásukban A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE Kialakul igényük az egészséges életmód szokásai iránt. Önállóan végzik (szükség szerinti segítségadással) a tisztálkodási, öltözködési teendőket. Betartják a kulturált étkezés szokásait. Testi képességeik fejlődnek, mozgásuk összerendezettebb, harmonikusabb. Testi szükségleteiket, viselkedésüket képesek szándékosan irányítani. Sajátos nevelési igényű gyermekeknél az egyéni fejlődés ütemének figyelembe vétele, beszédfogyatékos gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez, a fejlődés üteméhez alkalmazkodó terápia. Környezettudatos magatartás szokásai alakulóban vannak ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Célunk: Kiegyensúlyozott szeretetteli légkörben a gyermek szocializációjának elősegítése. A gyermek természetes társas szükségleteinek kielégítése, különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés. A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása a közösségbe, társként, a közösség aktív tagjának történő nevelése. Feladataink: Barátságos légkör, otthonos, szeretetteljes életkörülmények biztosítása a befogadástól a rugalmas iskolakezdésig Az óvónő-gyermek, dajka-gyermek, gyermek-gyermek pozitív érzelmi kapcsolatának kialakítása Társas kapcsolatok alakítása, az önkifejező és önérvényesítő magatartásminták elősegítése az erkölcsi, társadalmi értékek közvetítése. A szülőföldhöz való kötődés megalapozása, erősítése 12

13 A szokás- és normarendszer megalapozása Közös élményszerzés feltételeinek megteremtése A sajátos nevelési igényű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelt képességű gyermekek integrált nevelésének elősegítése a sajátos törődéssel. A sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekeknél a társakkal való folyamatos együttlét biztosításával, a spontán tanulás és kommunikáció elősegítése BARÁTSÁGOS LÉGKÖR, OTTHONOS, SZERETETTELJES ÉLETKÖRÜLMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA A BEFOGADÁSTÓL A RUGALMAS ISKOLAKEZDÉSIG A gyerekek fejlődő személyiségének kibontakoztatásához a csoportokban vidám, a gyerekek alaphangulatához igazodó szeretetteljes légkört biztosítunk. Nyitottak vagyunk arra, hogy a szülők megismerjék óvodánkat a beiratkozás előtt. Az első szülői értekezleten megismertetjük a szülőkkel az óvoda életét, szokásait, szabályait. Óvodába lépéskor a gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve lehetőséget adunk, hogy a családok együtt ismerkedjenek az óvodai élettel AZ ÓVÓNŐ-GYERMEK, DAJKA-GYERMEK, GYERMEK- GYERMEK POZITÍV ÉRZELMI KAPCSOLATÁNAK KIALAKÍTÁSA A gyermekek pozitív érzelmi kapcsolata csak szeretetteljes, biztonságos, befogadó közegben alakul ki, ami feltételezi a teljes és kölcsönös bizalmat. Lényeges az óvónő és dajka szeretete, elfogadó magatartása. Az óvónő és más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja, viselkedése modellértékű. Fontos az óvoda minden dolgozójának pedagógiai harmonizációja. Segítő, támogató attitűddel alakítjuk ki a gyereknél az együttélés szabályait, a közösségi normákat. A gyerekben az egymás iránti együttérzést, a toleranciát, a konfliktusmegoldó készséget az élményeken alapuló közös tevékenységek során erősítjük. A gyerekek önállóságát igyekszünk kialakítani a döntési lehetőségek biztosításával. Segítjük a gyermekbarátságok alakulását. Arra nevelünk, hogy a gyerekek szociális érzékenysége úgy alakuljon, hogy elfogadják, tiszteljék a különbözőségeket, társaik esetleg eltérő külsejét, viselkedését, beszédét. 13

14 A TÁRSAS KAPCSOLATOK ALAKÍTÁSA, AZ ÖNKIFEJEZŐ ÉS ÖNÉRVÉNYESÍTŐ MAGATARTÁSMINTÁK ELŐSEGÍTÉSE A közös élményekre épülő tevékenységekkel tapasztalat útján segítjük az önérvényesítés és társas kapcsolatok alakulását. Az erkölcsi, akarati tulajdonságaik fejlődését elősegítjük az óvodai élettel. A gyerekeket önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére neveljük. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek meg tudják különböztetni, mi a jó és a rossz, mi a helyes és a helytelen, érezzenek együtt társaikkal, és legyenek figyelmesek. Arra törekszünk, hogy a gyerekek megerősítést kapjanak a helyes viselkedésükre vonatkozóan. Megalapozzuk az akarati tulajdonságokat (önfegyelem, türelem, pontosság, feladattudat) SZOKÁS ÉS NORMARENDSZER MEGALAPOZÁSA Az óvodai életre kidolgoztuk szokás-szabályrendszerünket. Megfogalmazása figyelembe veszi a csoportok sajátosságait. Az ésszerű kereteket adó szokásszabályrendszer biztonságérzetet, a nevelők közötti összhangot, egyező nevelő hatást eredményez. Részletesen tartalmazza azokat a szokásokat, szabályokat a napi rend függvényében, amelyek az egészséges életmód, a szocializáció, a játék, a tanulás, a munka területén megjelennek. A gyerekek életének tervszerű és tudatos megszervezésével, sokszínű tevékenységformák alakításával, juttatjuk tapasztalatokhoz a társas kapcsolatok területén. Elősegítjük, hogy megfelelő ütemben fejlődjön egyéniségük és a társas kapcsolatok iránti fogékonyságuk A KÖZÖS ÉLMÉNYEKRE ÉPÜLŐ TEVÉKENYSÉGEK A közös élményeken alapuló tevékenység a gyermek személyiség fejlődésének alapja, mely elősegíti a szocializáció folyamatát. A készülődés, a tervezgetés, a holnap öröme távlatot jelent a gyermek számára erősíti az erkölcsi és akarati tulajdonságait. Ünnepeink alapja az érzelmi ráhangolódás megteremtése. Az ünnepek fényét emeljük a feldíszített óvodával, a gyerekek és a felnőttek alkalomhoz illő ruhájával, a meglepetésekkel és a kölcsönös ajándékozásokkal. Az ünnepek kiemelkednek az óvoda mindennapi életéből, de előzményei és élményei illeszkednek a gyerekek természetes életmenetébe. Ünnepeink Teadélután, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Évzáró, Vackor hét, Gyereknap. A Mikulás, a Karácsony, a Farsang, a Húsvét, a Gyereknap, ezeket az ünnepeket délelőtt tartjuk. Lehetőséget adunk a szülői részvételre is, ezzel is erősítve a családokkal való pozitív kapcsolat építését. 14

15 Az ünnepek szervezésénél feladatunk mind a csoport közösségének, mind - az óvodai hagyományok alakításával - az óvoda közösségének formálása is. A karácsonyi és a húsvéti ünnepkör alkalmával a gyerek-szülők részére barkácsdélutánt szervezünk, ahol együtt készítünk ünnepi díszeket, ajándékokat. Érzelmileg erősítjük a szülőföldhöz való kötődést, nemzeti ünnepünkön március 15-én nemzeti jelképekkel ismerkednek a gyermekek. Újkeletű ünnepek: amelyekről az óvodában tapasztalatokat gyűjtünk a természeti témakörhöz kapcsolódóan. Állatok Napja Október 4. Víz Világnapja Március 22. Föld Napja Április 22. Madarak és Fák napja Május 10. Egészség napot tartunk az egészséges életmód szokásainak alapozásának, megőrzésének kialakítása érdekében. Egészség Nap Április 7. Német nemzetiségi hagyomány alapján óvodánkban Márton napi szokásokat óvodai szinten ünnepeljük. Márton Nap November 11. Gyerekek születésnapja A csoport szokásainak megfelelően ünnepel. A felnőtt közösség ünnepei: Névnapokon egymás felköszöntése. Felnőtt karácsonyi ünnepség. Pedagógus nap. Vackor díj átadása, mely a közösségünk erkölcsi elismerése DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS, EGYÉNI BÁNÁSMÓD ÉS ELVEINK A gyerekek eltérnek egymástól fejlettségi szintjükben, élet- és nevelési körülményeikben. A gyermekek fejlődési üteme nyújt támpontot fejlesztő munkánkhoz. Megfigyelésen alapuló egyéni gyermekenkénti fejlesztési terv határozza meg az egyéni differenciált fejlesztés tartalmát. A gyermekek fejlődését a fejlődés nyomon követésére szolgáló dokumentumban rögzítik. Szükség esetén munkánkban szakemberek segítségét is igénybe vesszük. 15

16 A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztése: A fejlesztés feladata mindig egyénre szabott, egyéni bánásmódot igényel; Feladatunk, speciális szakember segítségének kérése a számukra, egyénre szabott fejlesztési terv elkészítéséhez, fejlesztésükhöz. Óvodapedagógusi példamutatással alakítjuk ki a gyermekekben az odafordulás és elfogadás képességét. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. Az önmegvalósítás kielégítésére feltételeket, lehetőségeket biztosítunk A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE Képesek a társakkal és felnőttekkel kapcsolatot teremteni Tudnak szabályokhoz alkalmazkodni Motiváltak az iskolára Akaratuk, kitartásuk erősödik, feladattudatuk kialakult, képesek együttműködni. Önbizalmuk erősödik, erkölcsi érzelmeik fejlődnek. Sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekeknél az egyéni fejlődés ütemének figyelembe vétele. 16

17 3.3 AZ ANYANYELVI ÉS ÉRTELMI NEVELÉS, FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Cél: Változatos tevékenységformákkal fejleszteni a gyerekek készségeit, képességeit Feladataink: Az érdeklődés, a kíváncsiság felébresztése az egyes tevékenységek iránt A gyerekek értelmi képességeinek fejlesztése Anyanyelvi nevelés, az érthető kommunikáció elsajátítása A sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekeknél a feltételek megteremtése, az egyéni hiányosságok leküzdéséhez, ezzel tegye lehetővé a sikeres életvezetés kialakítását. A közösség természetes tagjaként képességeinek megfelelő feladatokkal való ellátása. A gyerekek érdeklődésére és kíváncsiságára alapozva érzelmein keresztül változatos játékos, mozgásos tevékenységekkel sokoldalú, élményszerű átélésre és tapasztalatszerzésre kínálunk lehetőséget. A gyerekek életkorának megfelelő kultúraátadást közvetítünk az óvodai nevelés módszereinek segítségével. Tudatos tervezés mellett támaszkodunk a gyerekek kezdeményezéseire, tanulási vágyukra, rendszerezzük, bővítjük spontán szerzett tapasztalataikat, ismereteiket. Ezáltal fejlesztjük értelmi képességeiket: érzékelésüket, észlelésüket, emlékezetüket, figyelmüket, képzeletüket, gondolkodásukat. Nevelési folyamatunkban kiemelt jelentőségű az anyanyelv fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak alakítása. Különös figyelmet fordítunk a beszédkedv fenntartására és fejlesztésére, a gyerekek meghallgatására, kérdéseik meghallgatására, azok megválaszolására, szókincsük gyarapítására, érzelmeik, gondolataik szabad önkifejezésének lehetőségére. Pozitív hatással van a gyerekek értelmi fejlődésére a felnőtt modellértékű hitelessége, érdeklődése, rácsodálkozása. A személyiség tisztelete, a kölcsönös bizalom, a tenni akarás meghatározó tevékenységünkben A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE Elemi ismeretekkel rendelkeznek a természeti és társadalmi környezetről Képesek érzelmeik, gondolataik kifejezésére Értik és használják a kommunikatív jeleket, képesek a folyamatos beszédre Érzékelésük, észlelésük differenciálódik. Megjelenik a szándékos figyelem és az emlékezet 17

18 Elemi fogalmi gondolkodásuk kialakulóban van Sajátos nevelési igényű gyermekeknél az egyéni fejlődés ütemének figyelembe vétele. 3.4 ÓVODÁNK CSOPORTSZERKEZETE Óvodánkban a csoportokat különböző életkorú gyerekek alkotják. Tapasztalataink is ezt a szerkezeti formát erősítik, mivel így az eltérő képességű gyerekek egyéni bánásmóddal és differenciáltan jobban fejleszthetők. A német nemzetiségi csoportban a szocializáció hangsúlyozása a nyelvi kifejezőkészség oldását, és erősítését célozza. A szocializációt segíti az udvari élet folyamán a vegyes életkorú gyerekek együttléte. 3.5 ÓVODÁNK MINDENNAPI ÉLETÉNEK MEGSZERVEZÉSE Játék, játékba integrált fejlesztés, folyamatos tízórai, tanulás Mindennapos testnevelés, testápolás, öltözködés Játék a szabadban, udvaron szervezhető tevékenységek Készülődés az ebédhez, ebéd, készülődés a pihenéshez Pihenés, alvás Ébredés, testápolás, uzsonna Játék, játékba integrált fejlesztés 4. TEVÉKENYSÉGFORMÁK Játék Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Vers, mese Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Munka jellegű tevékenységek 4.1 JÁTÉK A játék semmi mással nem helyettesíthető, magáért a tevékenység öröméért végzett, önként választott gyermeki tevékenység, önkifejezési forma, mely a gyermek elemi pszichikus szükségletére támaszkodva a mozgásukat, kreativitásukat fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenység. fejlődésében alapvető jelentőségű. A szabad játékba a gyermek megválasztja játék tartalmát, témáját, eszközeit és társait, a gyermek szabad képzettársítására épül. 18

19 Célunk: Az óvodai élet egészét fogja át a szabad játék. Feladataink Szükséges feltételek biztosítása 3-7 éves korban megjelenő játékfajták, azok tartalmának, minőségének gazdagítása a kreativitásukat fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenység megvalósításával. Az változatos udvari játéklehetőségek biztosítása A sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekeket szeretetteljes közeledéssel, figyelemfelkeltő játékeszközökkel vonjuk be a tudatosan tervezett játéktevékenységbe. A szabad játék során valósuljon meg a beszéd és kommunikáció fejlesztése SZÜKSÉGES FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA A játéktevékenység az óvoda egész nyitva tartása alatt a gyerekek fő tevékenysége. A játékidőt a tisztálkodási, az öltözködési, az étkezési teendők, a pihenés szakítják meg. A tanulási tevékenység is a játékba integrálódik. Az óvodai játék színtere a csoportszoba és az óvoda udvara. A játékfejlődés különböző szakaszaiban eltérő módon kell a helyről, eszközről és élményekről gondoskodni. Vannak állandó és változtatható játszóhelyek, amelyet a gyerekek önállóan vagy az óvónő segítségével alakítanak ki, hogy a különböző játszócsoportok ne zavarják egymást. Ügyelünk arra, hogy a gyerekekkel közösen felállított szabályok elfogadhatók, betarthatók legyenek. Mivel óvodánkban kiemelt jelentőségű a mozgásfejlesztés, ezért játékidőben is biztosítjuk a különböző mozgásformák gyakorlására a lehetőséget. Nagymozgások fejlesztésére: mozgássarok, mozgásfejlesztő eszközök állnak rendelkezésre. Finommozgások fejlesztésére: a teremben, és az udvaron is változatos tevékenységformák lehetőségeit kínáljuk. Játékszereink válogatásánál fontos szempont az esztétikusság, a könnyen tisztán tarthatóság, a biztonságosság. Ezek mellett figyelünk az életkori és egyéni sajátosságokra és a játékszerek fejlesztő hatására. A játéktevékenység fejlődésének, a gyerekek képességeik játékban való fejlesztésének elengedhetetlen feltétele az óvónő játékszeretete, játszani tudása, türelmes, megértő magatartása. A gyermekek környezetükből szerzett tapasztalatokkal a szabad játék tartalmát gazdagítják. Lehetővé tesszük, hogy a családban, az óvodában, a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben szerzett élményeiket a gyerekek újra és újra szabad játékban is átélhessék. 19

20 Az óvónő tudatos jelenlétével teremti meg a szabad játék túlsúlyának érvényesülését. Az élményen alapuló kreatív, szabad játék kibontakozását őszinte, tapintatos magatartásunkkal segítjük, folyamatosan rendelkezésre álló, együttműködésre kész társak vagyunk. Indokolatlanul nem avatkozunk a játékba, közbelépünk nemkívánatos viselkedési forma, testi veszélyeztetés esetén, vagy ha a konfliktust nem képesek önállóan megoldani a gyerekek. Az elmélyült, nyugodt probléma- és konfliktusmegoldó játék esetén irányításunk játékot követő, szemlélő. Tapasztalati lehetőséget nyújtunk az új játékeszközök, anyagok használatára, a szabályjátékokra. Óvodáskorban a játékfajták mindegyike jelen van, amelyet meghatároz a gyermekek egyéni fejlődésének üteme. Gyakorlójáték: Hang, beszéd, mozgás, játékszerek és eszközök rakosgatása, ismerkedés a különböző anyagokkal. A ritmus, a mozgás, a különböző műveletek maguk alkotta szabály szerinti ismételgetése szerez örömöt a gyereknek. Konstrukciós, szerepjáték elemeiként jelenik meg, alárendelve a szerepnek. Új játékszerrel, eszközzel való ismerkedéskor jelenik meg. Szimbolikus-szerepjáték: Egyszerű cselekvéseket, kapcsolatokat tartalmaz, ahol jellegzetes tényező a szerep. Kialakul a kisebb-nagyobb csoportokban való együttjátszás igénye. Környezetük lényeges mozzanatait játékukban újraalkotják. A szerephez egyre jobban kötődnek. Képesek az egyszerűbb játékok megszervezésére, a játékszerek kiválasztására. A gyerekek alkalmazkodnak a játék szerepéhez, megértik, elfogadják társaik elgondolásait. Vállalják a kedvezőtlenebb szerepeket is. Tapasztalataik és élményeik alapján megtervezik játékukat, kiosztják a szerepeket, eszközöket. A játszócsoport tagjai között tartós és szoros kapcsolat alakul ki. Egyszerű bábok (síkbáb, fakanálbáb) mozgatása, gyerekek kézméretének megfelelő bábok, paraván segítségével, kedvelt mesékhez, élményekhez kapcsolódva folyik a dramatizálás, bábozás. Fontos a jelmezek, kellékek biztosítása is. Konstruáló játék: A gyerekek - szükség szerint - az óvónő segítségével végzik az építés rakosgatás műveleteit. 20

21 Gyakran a szerepjátékhoz kapcsolódik. A létrehozott játékeszközök elkészítését az óvónő a gyerek fantáziájára bízza, az összeállításban szükség szerint segít. Az elemekből a valóságos tárgyakhoz, játékszerekhez vagy egyszerű modellekhez hasonlót készítenek. Az elkészült elemeket használják a szerepjátékban. Szabályjáték: Mozgásos szabályjátékok egyszerű változata Bővülnek a mozgásos játékok. Egyszerű társasjátékok, kirakójátékok, logikai játékok. Fontos az óvónő játékban való részvétele a megfelelő szabályok szerinti játék kialakítása miatt. Bonyolultabb játékok megtanulására és gyakorlására is képesek, ezeket örömmel, a szabályokat egymással betartatva játsszák. Észlelést, logikus gondolkodást, verbális fejlesztést segítő társasjátékok kerülnek előtérbe UDVARI JÁTÉKLEHETŐSÉGEK Az udvaron a hely és az eszközök megfelelőek a mozgásos tevékenységekre. A nagymozgások és finommozgások fejlesztését szolgáló változatos eszközök biztosításával elősegítjük a mozgásformák gyakorlását. Jó idő esetén a szerepjátékhoz szükséges eszközöket is kivisszük. Fokozatosan - együttjátszva a gyerekekkel - érjük el, hogy mozgásos szabályjátékokat egyre önállóbban kezdeményezzék és játsszák A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE Szívesen vesznek részt mozgásos játékokban. Játékukban meghatározó a szimbolikus-szerepjáték. Képesek bonyolult építményeket alkotni. Szeretik a szabályjátékokat, tudnak szabályokhoz alkalmazkodni. Képesek játékuk megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, környezettudatos magatartás elemeinek alkalmazására. Sajátos nevelési igényű és beszédfogyatékos gyermekeknél az egyéni fejlődés ütemének figyelembe vétele. 21

22 4.2 MOZGÁS A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. Miközben mozog a gyermek, tapasztalatokat gyűjt, fejlődik csont, és izom rendszere, alakulnak mozgáskoordinációi, testi képességei, pontosabbak önállóbbak, finomabbak lesznek mozdulatai, egyre többféle mozgást tud elvégezni, egyre több készsége, szokása alakul, egyre inkább képessé válik mozgásának, viselkedésének tudatos irányítására. A gyermekek leginkább a mozgás által szereznek információt környezetükről. Célunk: Az egészséges életmód erősítésével a természetes mozgásformák gyakorlásának lehetőségével a gyermekek egyéni testi képességeinek fejlesztése a szociális térben. A sajátos nevelési igényű gyermekek készségeinek, képességeinek megfelelő mozgásformák biztosítása. Feladataink: A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel kialakítása A mozgástapasztalatok bővítése, sok gyakorlással a mozgáskészség alakítása A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése A mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése, társra figyelés képességének fejlesztése A sajátos nevelési igényű és beszédfogyatékos gyermekek pozitív tulajdonságainak erősítésével a mozgás biztonság elősegítése. A mozgás a szervezett formán túl jelen van a szabad játékban és a tevékenységi formákban és az óvodai élet egészében. A mozgásfejlesztés fő területei - A szabad játékban a gyermek spontán, természetes mozgása közben -. Szervezett mozgás MOZGÁSFEJLESZTÉS A SZABAD JÁTÉKBAN A szabad mozgásos játéktevékenységgel célunk, hogy minden gyerek megtalálja fejlettségének, érdeklődésének legmegfelelőbb tevékenységet. 22

23 Olyan feltételeket teremtünk, ahol a gyerekek természetes mozgáskedve megmarad, ahol szeretnek mozogni, ahol megszeretik a mozgásos tevékenységeket. A napirendet úgy alakítjuk ki, hogy szabad játék tevékenység közben megfelelő hely és eszköz legyen a mozgásos tevékenységekre a csoportszobában és az udvaron is. Az eszközök és a mozgásos tevékenységek kiválasztását a gyerekek egyéni fejlettségi szintjéhez és a csoport összetételéhez igazítjuk. A különböző mozgásos tevékenységekhez a helyet a csoportszoba szükséges átrendezésével biztosítjuk. Mozgásra inspiráló biztonságos környezetet alakítunk ki. Figyelembe vesszük, hogy a gyerekek mozgásigénye különböző. Az aktívabb mozgást és a nyugodt tevékenységet kedvelő gyerekek alkalmazkodjanak egymáshoz, tartsák tiszteletben egymást. Ehhez elengedhetetlen bizonyos alapvető szabályok, betartása. Különös gonddal figyelünk, hogy rögzüljenek a balesetek megelőzésének szabályai MOZGÁSFEJLESZTÉS A SZERVEZETT MOZGÁSON A szervezett mozgás anyaga a természetes mozgásokra épülő játékok. Az egyes foglalkozások megtervezésénél figyelembe vesszük a csoport átlagos fejlettségét, a fejlődés ütemét. Ehhez igazodva döntjük el az egyes mozgásformák ismétlésének a számát. Differenciált feladatadással fejlesztjük a gyerekek testi képességeit, így minden gyerek megtalálja a számára legmegfelelőbb mozgásos feladatokat, fejlődik személyisége, a társakhoz való kapcsolata. A szervezett mozgás tervezésének meghatározói Az egyéni fejlettség Biztosított legyen a gyerekek megfelelő terhelése az aktivitási szintek változtatásával. A tevékenységek során a közös játékkal ösztönözünk és biztatjuk a gyereket a harmonikus összerendezett mozgásra. Mindig a pozitívumokat emeljük ki. A tevékenységet úgy szervezzük, hogy a gyerekek a legkevesebb várakozási idővel, folyamatosan mozogjanak. Amíg lehetőség van rá, a szabadban tornázunk. A mozgás szerves része a mindennapos frissítő torna is. Anyagát elsősorban a mozgásos játékok alkotják. A mindennapos frissítő torna és a szervezett mozgás időpontját a napirendbe illesztjük a délelőtti szabad játékba. 23

24 Óvodáskorban a mozgásfajták mindegyike jelen van, amelyet meghatároz a gyermekek egyéni fejlődésének üteme. A nagymozgások fejlesztése során, a legtermészetesebb módon ismerkedik a gyerek testrészeivel és azok funkcióival. Az észlelés fejlesztése a nagymozgások végrehajtása közben spontán fejlődik. A nagymozgások fejlődését segítjük a csúszáshoz, bújáshoz, mászáshoz szükséges eszközök biztosításával. A gyerekek által kezdeményezett csúszó, mászó, bújó játékokhoz használjuk a csoportszoba berendezési tárgyait is. Az egyéni fejlődés ütemét és a fokozatosság elvét követve fejlesztjük a gyermekek: az egyensúlyérzékét, a szem-kéz, szem-láb koordinációját, a testséma érzékelését Az oldaliság tudatosításához mindig a jobb oldalt jelöljük meg. A nagy és kismozgások fejlődését jól szolgálják a változatos mozgáseszközök. Szerepet kap a tér mozgásos megismerése. Olyan gyakorlatokat tervezünk, ahol különböző irányokban végeznek mozgásokat és különböző formákat mozognak be. Az észlelés fejlesztése továbbra is kiemelt feladat. A finommotorika fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt az ábrázolási technikák gyakorlásával, gyöngyfűzéssel, barkácsolással, kicsi elemekből építéssel, stb. A szervezett mozgásban a finommotoros koordinációt a szerek különböző fogásmódjával (labdák, botok, szalagok), kisebb testrészekkel végzett mozgásokkal fejlesztjük. Fontos az alaklátás, a forma állandóság a keresztcsatornák fejlesztése A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE Kitartóak és szívesen vesznek részt mozgásos tevékenységben. Nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúlyérzetük kialakult, a térben biztonsággal eligazodnak. Ismerik az irányokat. Egészséges versenyszellemük kialakul. Mozgásukat irányítani és helyzetben tudják tartani, tempóját szabályozzák. A sajátos nevelési igényű és beszédfogyatékos gyermekek saját fejlődési ütemének figyelembe vétele. 24

25 4.3 A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE Célunk: A gyermekek érdeklődésének és aktivitásának felkeltése a szűkebb és tágabb környezet iránt. A környezet és a család értékeihez, esztétikájához fűződő pozitív érzelmi, cselekvő viszony kialakítása és annak megőrzése. A környező világ tevékeny megismerése közben a gyerekek mennyiségi, alaki, síkbeli és téri szemléletének alapozása. Feladataink A mozgásos és érzékszervi felfedezésen keresztül a gyermeki tapasztalatok biztosítása, a helyi lehetőségek feldolgozásával A környezettudatos viselkedési szokások alakítása természeti és társadalmi környezetben A környezet mennyiségi, formai összefüggéseinek megtapasztalására és alkalmazására lehetőség biztosítása A sajátos nevelési igényű és beszédfogyatékos gyermekek egyéni ütemének figyelembe vétele a tapasztalatszerzés során. Az óvodai környezeti nevelés alapozó jellegű. Igazodva a gyermek életkori sajátosságaihoz, érzelmein keresztül a folyamatos mozgásos, érzékszervi tapasztalás, cselekvés során alakítjuk kapcsolatát a környezettel. Természeti és társadalmi környezetünk folyamatos megfigyelésével olyan ismereteket szereznek a gyerekek, amelyek életkoruknak megfelelően segítik a környezetükben való eligazodásban. Környezeti nevelésünk a szokásokon, a hétköznap apró történésein keresztül érvényesül. A kert adta lehetőségekre és szűkebb természeti környezetünkre alapozunk. Fontosnak tartjuk a gyerek érdeklődésének felkeltését a környezetalakító munkajellegű tevékenységek iránt, a gyerekek környezettudatos magatartásának alakítását. A környezettel való harmonikus együttélés, szokásait óvónői példamutatással, tevékeny részvétellel alakítjuk: az óvodai környezet tisztasága, növényekkel, állatokkal való törődés (gondozásuk, óvásuk, etetésük), kerti munkában aktív részvétel (zöldséges, virágos), A valós élethelyzetek természetes módon teszik lehetővé, hogy a gyermekek alkalmazzák a kapcsolatteremtés helyes formáit és gondolataikat megfogalmazva kifejezzék önálló véleményüket, gyakorolhatják döntési képességeik fejlődését. A környezetvédő nevelés prioritást kap óvodánkban. Óvodai szinten ünnepeljük a környezeti napokat. Ezeket az alkalmakat mintegy összekötő hidat értelmezzük, a külső világ tevékeny megismerésében kidomborodó környezeti nevelés és az óvoda mindennapjai között. 25

26 4.3.1 A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ TÉMAKÖRÖK A témák csak azon ismereteket közvetítik, mélyítik, amelyekről közegünkben is konkrét tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek. CSALÁD: Családi összetartozás, családi szokások, ismerkedés a felnőttek munkájával. A családi kultúra értékeinek elfogadása. Személyes ismereteik elmélyítése TESTÜNK: A test felfedezése, testrészek és funkciói. Test ápolása, védelme. Testséma. ÉVSZAKOK: Évszakok szépsége, színei, színárnyalatai. A természeti környezet változása. Időjárás változása és annak hatása a környezetre. Udvar kert átalakulása a természet cirkulációja révén. Növények Fejlődésük megfigyelése. Gyümölcsök, zöldségek felhasználása az óvodában (Nyers fogyasztás, sütés, főzés lehetőségei). Állatok Szűkebb környezetünkben élő állatok, ház körül élő állatok megfigyelése, erdőben élő állatok közül elsősorban a madarak megismertetése. Állatok életének megismerése a környezetükbe élő állatokkal való bánásmód, gondozás megismerése. A gyerekek tapasztalatát bővítjük természetjárással, kirándulásokkal. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE Közlekedés Sétákon, kirándulásokon, egyéni élmények, tapasztalatok feldolgozása alapján tömegközlekedési eszközökön. Gyalogos közlekedés szabályai. Hónapok, hetek, napszakok Tevékenységekhez kötődve tapasztalatszerzés Ismerkedés az óvoda környékével, intézményekkel, épületekkel KÖRNYEZETÜNK MENNYISÉGI ÉS FORMAI ÖSSZEFÜGGÉSEI l. Tárgyak, személyek összehasonlítása, válogatása, rendezések. Halmazalkotások 2. Számfogalom előkészítése, alapozása 3. Tapasztalatok a geometria körében. 26

27 A környező világ megismerésében matematikai tapasztalatok szerzése cselekvéses a tevékenységek során. A feldolgozásnál figyelembe vesszük a konkrét matematikai tartalom, fejlesztő feladatainak logikus felépítését. Elvünk, hogy a kevesebb anyag a témakörökben való elmélyülést és a tapasztalatok beépülését jobban elősegíti. Szűkebb környezetük megismerése, megszerettetése közben, tapasztalatukra alapozva a megismerési funkciók fejlődését szem előtt tartva egyre elmélyültebben foglalkozunk a felsorolt témakörökkel. Ezekkel segítjük a környezetben való eligazodást, az esztétikai élmények feldolgozását. Az érzékelés egyéni szintjének fejlesztésére alapozva szerezzenek tapasztalatot, közvetlen környezetükről folyamatos és tevékeny megfigyeléssel. Elemi gondolkodási műveletek (összehasonlítás, csoportosítás, összefüggések meglátása) segítségével a tapasztalatok cselekvő feldolgozása. Közvetlen és közvetett módon bővítjük tapasztalataikat, a természeti és társadalmi környezetről. Önálló véleményalkotási, döntési képességüket alapozzuk. Probléma érzékenységüket alakítjuk, szituációkba ösztönözzük őket a megszerzett ismeretek alkalmazására. Építünk önálló ötleteikre, megoldásaikra. Fejlesztőjátékok segítségével alakítjuk analizáló-szintetizáló képességüket. Matematikai tapasztalatokat gyűjtenek környezetükből A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE Közvetlen környezetükben biztonságosan eligazodnak. Ismerik saját testüket, testrészeiket és azok funkcióit. Fel tudják sorolni az évszakokat és azok jellegzetességeit. Ismerik a hónapok neveit, a hét napjait, a napszakokat. Fel tudják sorolni családtagjaik nevét, foglalkozását, lakcímüket. Ismerik a környezetükben élő állatokat és növényeket. Tapasztalataik vannak a környezet rendjének megőrzéséről. A gyalogos közlekedés elemi szabályait ismerik. Ismerik az összehasonlításokat mennyiség, nagyság, szín, forma szerint számfogalmuk 5-10 között kialakul. A sajátos nevelési igényű és beszédfogyatékos gyermekek saját fejlődési ütemének figyelembe vétele. 27

28 4.4 VERS, MESE Célunk: Élménynyújtás, az irodalmi érdeklődés felkeltése, az anyanyelv szépségének kifejező erejének megismerése, a sajátos nevelési igényű gyermekek biztonságos önkifejezés megalapozása Feladataink: Beszéltető környezet megteremtése Helyes beszéd kialakítása, kifejezőkészség fejlesztése, szókincs gyarapítása Vers, mese érzelemgazdagító és közösségformáló szerepének kihasználása a mindennapos élménynyújtás során. Életkori sajátosságoknak megfelelő igényes népi, klasszikus és kortárs irodalmi művek válogatása. A sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekeknél a nyelvhasználat megindulásának és fejlődésének elősegítése, a beszédmegértés javítása, a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, szókincsfejlesztés. Az óvoda tartalommal gazdag élete, szóbeli közlést kiváltó derűs légköre az alapja az anyanyelvi nevelésnek. A természetesen adódó beszélgetések átszövik az óvoda egész életét. Az óvodai nevelés folyamatában az irodalmi élményszerzés eredményeként a gyermek kreatív önkifejezése mozgással és ábrázolással kombinálva valósul meg. Fokozatosan juttatjuk el a gyermeket az irodalmi alkotások befogadására. Az állatmeséktől kezdve, a cselekményesebb népmeséken át, a tündérmesék, a tréfás mesék, klasszikus és kortárs mesék segítségével bővül a gyerekek mesetára. A gyerekek versanyagában megjelennek a különböző típusú népi és kortárs mondókák, kiolvasók. A kiválasztott versek erősítik a környezet szeretetét. A gyermekek nevelésében az erkölcsi, intellektuális, esztétikai érzelmek fejlesztése és az anyanyelvi nevelés szempontjából fontos szerepe van az irodalmi nevelésnek. Az irodalmi művekből leutánozza a gyermek a nyelvi struktúrákat, a nyelvtanilag helyes beszédet, ezek beépülnek szókincsükbe. A népköltészeti és kortár alkotásokból megtanulja a természet virágainak, állatainak nevét, a népi élet jellegzetességeit és kifejezéseit. Az óvónő példamutató beszéde, élményszerű előadásmódja biztosítja a gyermek szókincsének bővítését, kifejező készségének fejlesztését, nyelvtanilag helyes beszédének alakulását, önálló kifejezés módjának fejlődését. A csoport életkor szerinti összetételének és egyéni fejlettség figyelembe vételével választjuk ki az éves terv tartalmát. 28

29 3-7 évesek népi mondóka, kiolvasó, rövid, ritmikus versek 8-10 új mese új kiolvasó 2-3 új vers 6-10 soros, 6-8 új kiszámoló 4-5 új bábozás, dramatizálás, önálló alkotások, kommunikációs készség elősegítése Csoportszobáinkban a mesélős bábozás helye kialakított, az átváltozás, bábozás kellékei elérhető helyen megtalálhatók. A tevékenység szertartása csoportonként tervezett. Motiváljuk a gyerekeket arra, hogy a megismert egyszerű meséket elbábozzák, dramatizálják, kísérjék mozgással, sajátos önkifejezési formákkal. Felkeltjük az érdeklődésüket a mese önálló befejezésére, új mesék kitalálására. Fantáziájuk, szókincsük fejlesztésére különböző játékos helyzeteket teremtünk, a kreatív önkifejezés eszközeit használva. Megszeretettjük a gyerekekkel a mesekönyveket önálló nézegetéssel, a könyvekről való beszélgetéssel A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE Beszédkészségük alapjai kialakulnak: beszédük érthető, kifejező. Tudnak egymásra figyelni. Ismerik és használják a kommunikáció jelzéseit. Szívesen mesélnek és báboznak, dramatizálnak. Ismernek verset, mesét, mondókát. A sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekek saját fejlődési ütemének figyelembe vétele ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉKOK Célunk: Az éneklési kedv felkeltése, a közös éneklés, a közös játék élményének átélése, a zenei ízlésformálás és zenei élményhez juttatás, a meglévő zenei képességek fejlesztésére alapozás Feladataink A gyermek hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének, zenei önkifejezésének, zenei képességek fejlesztése 29

30 Élményszerzés, esztétikai élményekhez juttatás az igényes zenei anyaggal Az esztétikus mozgás alakítása Zenei eszközökkel és használatukkal való megismertetés A sajátos nevelési igényű és a beszédfogyatékos gyermekek esetében fordítsunk figyelmet az emberi beszéd és az énekhangok fokozott differenciálására. Programunk Kodály Zoltán és Forrai Katalin által teremtett hagyományokra építi a zenei nevelést. Az óvodai zenei nevelés során ölbeli játékokkal, mondókákkal, énekes népi játékokkal, komponált gyermekdalokkal, kortárs művekkel ismertetjük meg a gyerekeket. A zenei tevékenységben a közös mozgás, éneklés jelenti az élményt, ami fejleszti a gyerekek a hallási, éneklési készségét, ritmusérzékét. Az énekes játékot kísérő mozgás gazdagítja a mozgáskultúrát, fejlődik a gyerekek tér- és formaérzéke. Felkeltjük a gyerekek érdeklődését a zenehallgatás iránt, elsősorban óvónői énekkel formáljuk a gyerekek ízlésvilágát. A csoport életkor szerinti összetételének és egyéni fejlettség figyelembe vételével választjuk ki az éves terv tartalmát. A gyerekekkel ölbeli játékokat, arc, kéz, ujj, simogató, lovagoltató játékokat játszunk. A kicsikkel olyan énekes játékokat ismertetünk meg, amelyek álló vagy ülő helyzetben játékos mozdulatokkal eljátszhatók. Az óvónővel kisebb-nagyobb csoportban énekelgetnek a gyerekek. Felkeltjük a gyerekek érdeklődését a zenehallgatás iránt, elsősorban óvónői énekkel. Éreztetjük az egyenletes lüktetést játékos mozgásokkal. A gyerekekkel a magasmély, halk-hangos fogalmakat együtt énekeljük és térben mutatjuk. Megismertetjük őket a hangszínekkel dallamjátszó hangszerrel, ritmushangszerrel és különböző zörejekkel. Fejlesztjük mozgásukat csigavonal, hullámvonal, szerepcserélős játékokkal. A dalokat úgy válogatjuk ki, hogy azokhoz utánzó mozdulatokat, játékokat lehessen kitalálni. A zenehallgatás anyagában válogatunk a rokon és más népek dalaiból, a magyar komponált műzenéből, és a klasszikus műzenéből is. A magasabb és mélyebb hangokat kisebb távolságokon térben mutatással érzékeltetjük. Felelgetős játékokat játszunk dallam és ritmus motívumokkal. A halk-hangos fogalompárt változatos zenei tevékenységekben érzékeltetjük. Próbáljuk a dalokat felismertetni dúdolásról vagy hangszerjátékról. Finomabb hangszínekkel ismertetjük meg őket. 30

31 Arra törekszünk, hogy az egyenletes lüktetést játékos mozgással, tapssal, körbejárással fejezzék ki. A motívumok hangsúlyait változatos mozdulatokkal közösen kiemeljük. A dalok, mondókák ritmusát tapssal, változatos mozgásokkal gyakoroljuk. Ösztönözzük, hogy egyszerű ritmushangszereket használjanak, dalokhoz, mondókákhoz, improvizáljanak. Megismertetjük őket a dalokhoz tartozó játékok formáival. Arra törekszünk, hogy a csoport énekeljen önállóan, a megszokott hangmagasságban, tempóban. Bátran énekeljenek választott dalt. A zenehallgatás anyagát bővítjük. A halk-hangos, lassú- gyors fogalompárt változatos zenei tevékenységekben kötjük össze. A dallamot felismertetjük kezdő, záró vagy sajátos belső motívumról. Gyakorlással érjük el, hogy a dallamot bújtassák hallható jelre, előbb rövid, majd hosszabb motívum szakaszokkal. Megfigyeltetjük a finomabb hangszíneket. Az egyenletes lüktetést és a dallamritmust tapssal, változatos mozgásformákkal különböztetjük meg. Dalokat, mondókákat felismertetjük ritmusról. Egyszerű, játékos, táncos mozgásokkal felkeltjük az esztétikus mozgás igényét. Biztosítjuk az ütőhangszerek használatát önállóan az éneklés kíséretére is. A vershez, mondókához, bábhoz dallamokat találtatunk ki. 31

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Vackor Óvoda Kindergarten Vackor Címe: 1188 Budapest, Csolt u. 4. Telefon: 295-50-73 Fax: 297-51-23 Email: csolt@vackorovi18.hu

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM

PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Pestszentimrei Vackor Óvoda Pestszentimrei Kindergarten Vackor Címe: 1188 Budapest, Csolt u. 4.

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja Habos Kakaó Magánóvoda 1154 Budapest Dalnoki Jenő u. 1. Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI 3. BEVEZETŐ 4. 1. HELYZETKÉP ÓVODÁNKRÓL 6. 1.1. Az óvoda környezete

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program 2013. Óvodai Pedagógiai Program Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda - Óvoda Tagintézménye Tartalomjegyzék 1. Óvodánk adatai, helyzetkép... 4 1.1 Óvodánk adatai... 4 1.2 Helyzetkép... 5

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 1 XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM módszertani segédanyaga VÉDJÜK EGYÜTT 2 TARTALOM BEVEZETÉS 1 Helyzetkép 1.1

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj!

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! /Kínai mondás/ Tartalom 1. Helyzetkép az óvodáról. 4 1.1. Óvodánk bemutatása

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Bölcsőde 5931 Nagyszénás, Dózsa György u. 12. Tel.: 06-68-443-132 E-mail: gkbolcsi@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben