2010. szeptember 1. ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI INTÉZMÉNY. Összeállította: Kovács Mária igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. szeptember 1. ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI INTÉZMÉNY. Összeállította: Kovács Mária igazgató"

Átírás

1 2010. szeptember 1. ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI INTÉZMÉNY 2072 Zsámbék, Honvéd u. 4. Összeállította: Kovács Mária igazgató [ PEDAGÓGIAI PROGRAM ] 1

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...3 BEVEZETŐ...5 I. Nevelési program AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJA, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI, KULCSKOMPETENCIÁK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK, TANULÓI SEGÉDLETEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT...51

4 4

5 BEVEZETŐ Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A közoktatási törvény szabályozásából következően minden jelenleg működő iskola rendelkezik pedagógiai programmal. A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra - az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva legalább egy képzési ciklusra - határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is. A pedagógiai programban, mint stratégiai tervben foglaltak akkor valósíthatók meg, ha ahhoz kapcsolódva: - évente meg vannak határozva az aktuális célok és - az ehhez kapcsolódó feladatok teljesülnek. A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövid távú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása. A jelenleg érvényben lévő, jén hatályba lépett pedagógiai program felülvizsgálatát a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény évi módosítása rendelte el. A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák meg: 1. az évi LXXXIX. törvény a közoktatásról, 2. a 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 3. a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet, 4. a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet, illetve annak 202/2007. (VII.31.) módosítása, 5. az intézmény alapító okirata. A pedagógiai program magában foglalja: - a nevelési programot, egészségnevelési programot, környezeti nevelési programot, - a helyi tantervet. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Szakaszai: - az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, - a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, - az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó, - a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz. 5

6 I. NEVELÉSI PROGRAM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJA, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI, KULCSKOMPETENCIÁK A nevelő-oktató munka alapelvei: Célja: követelményelvű (vagyis a tanulási teljesítményt előtérbe helyező) intézmény a lassan haladó és hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása (vagyis intellektuális teljesítőképességük, pszichikumuk, másrészt szociológiai környezetük által meghatározott teljesítményszintjük optimumának elérése) tanulóink társas kapcsolatait az együttműködés, a segítőkészség, egymás problémáinak meghallgatása, megértése, elképzeléseinek tiszteletben tartása jellemezze a tudás és a munka megbecsülésére neveljünk a szülőföld, az ország, a nemzet, nemzetiség, a haza múltjának, jelenének megismerése, érezzék felelősségüket jövőnk alakításában, és érzelmileg is kötődjenek hozzá tisztelettudó viselkedésű és magatartású, életkoruknak megfelelő felelősségvállalásra képes gyerekek nevelése helyes természet-, és környezetvédelmi szemlélet kialakítására való törekvés az egészséges életmód alapvető ismeretének (életvitel, étkezés, testedzés, stb.) elsajátítása legyenek büszkék arra, hogy ők iskolánk diákjai közé tartoznak (tartoztak) a szülők ismerjék meg pedagógiai programunkat, nevelési-oktatási céljainkat és sajátos eszközeikkel segítsék annak megvalósítását a mai kor kívánalmainak megfelelő nyelvtudással bíró számítástechnikai ismeretekkel jól hasznosítható tudással rendelkező az iskolában (s azon kívül) szerzett új információkat alkalmazni és rendszerezni képes állampolgári jogainak, kötelezettségeinek gyakorlására kész egyéni és csoportérdekeinek érvényesítésére felkészült, egyúttal más egyének, csoportok érdekeit véleményét tiszteletben tartó, toleránsan kezelő harmonikus személyiség kialakítása tanulóink felkészítése tanulmányaik további folyatatására, a differenciált középfokú beiskolázásra, megadván hozzá a szükséges ismereteket és a megfelelő erkölcsi alapokat is az oktatás módszereinek korszerűsítése 6

7 Feladataink: az 1-8. osztályos általános iskolai tanulók rendszeres oktatása a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók szegregált és integrált nevelése és oktatása az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás a német nemzetiségi nyelvoktatás a számítástechnikai ismeretek oktatása tehetséggondozás, felzárkóztatás megfelelni a kompetencia alapú oktatás elvárásainak Alsó tagozaton szilárd alapismeretek kialakítása, különös tekintettel: a megfelelő szövegértéssel és hangsúlyozással történő folyékony, hangos olvasás megvalósítására az irodalmi művek, mesék olvasásának igényére a szépen formált írás és helyesírás alapvető ismeretére a biztos számolási kézségre a mozgásra, a testedzésre igényt tartó életmódra az éneklést, zenét, rajzolást (és más kreatív művészeti tevékenységet) kedvelő, kommunikatív gyermek nevelésére Felső tagozaton: a gyermekek megtanítása a tanulásra (az egyes szaktárgyak speciális tanulási módszereinek és eljárásainak alkalmazására) felkészítés a továbbtanulásra (képességeiknek, érdeklődési körüknek megfelelő középfokú iskolában való helytállásra) Összevont tanuló csoportok: a nyolc osztály elvégzése a nevelők segítségével a minimális kompetenciák elsajátítása a felnőtt közösségbe történő beilleszkedéshez Eszközei, eljárásai: Tovább erősítjük az (írás, olvasás, számolás) alapkészségeit, az olvasás megszerettetését és kialakítjuk az önművelés igényét, fejlesztjük a kommunikatív készségüket, ezért a számonkérésben az írásbeliség mellett nagyobb hangsúlyt kell kapjon a szóbeliség. Törekszünk a helyesírási biztonság kialakítására, a mondattani elemzési jártasság elsajátítására, a verbális kommunikáció (a mondanivaló szabatos megfogalmazására, meggyőző előadása, az érvelés, a vélemények kulturált ütköztetése, kompromisszum készség) életkornak megfelelő alakítására. 7

8 A matematikatanításban el kell érnünk, hogy a tanulóknak biztos szám-és művelet fogalma legyen. A gondolkodási képesség fejlesztése során a problémamegoldó és a műveleti képesség kap hangsúlyt, figyelemmel a matematika tanulás szokásrendjének tudatos fejlesztésére (mint pl. a becslés, önellenőrzés stb.) megtanítva egyúttal a matematikának a gyakorlati életben, illetve a természet- és társadalomtudományokban való alkalmazhatóságát, alkalmazását. Biztosítjuk a természeti és társadalmi ismeretek jó megalapozását. Az 4. osztálytól kezdve tanrendbe illesztjük a számítógépes ismeretek oktatását (megtanítjuk a számítógép kezelését és a szövegszerkesztés egyszerűbb eljárásait), Az első osztálytól német nemzetiségi nyelvet, a harmadik osztálytól angol és/vagy német nyelvet tanítunk. A wettenbergi iskolával meglévő kapcsolatunk jó lehetőséget biztosít, hogy a gyerekek megismerkedjenek más ország életével, szokásával, fejlődjön beszédkészségük. Az idegen nyelv hatékonyabb elsajátítása érdekében létszámtól függően és az anyagi lehetőségek figyelembe vételével csoportbontást alkalmazunk. Az iskolai sportkör működtetésével a különböző sportágakban (sakk, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda, atlétika) lehetőséget teremtünk a rendszeres testedzésre és a versenysport megalapozására. A művészeti nevelést színvonalasan működő rajzszakkörünk, kerámiaszakkörünk és énekkarunk segíti. A tehetségek felkarolására - mely a felső tagozatban folyó munka egyik kiemelt feladata - szakköröket, tanulmányi versenyeket szervezünk. Megszervezzük a gyerekek nyári táborozását, iskolarádiót működtetünk, alkalomszerűen megjelentetjük az iskolaújságot. Az önművelés feltételeit egyebek mellett a könyvtár fejlesztésével biztosítjuk. Az oktatás korszerűsítésénél különös tekintettel figyelünk a csoportmunka, valamint a differenciált oktatás módszereinek alkalmazására. A számítógépes ismeretek tanításánál - az arculatnak megfelelően és a tantervvel összhangban - igyekszünk kielégíteni az igényeket (a géppark felújításának folyamatossága pályázatokkal, szakkörök működtetésére). A tanítási-tanulási folyamat tervezésénél a nevelők továbbra is figyelembe veszik a tanulási képességek, illetve a továbbhaladás ütemének különbözőségét. Az osztályközösségek között is vannak lényeges különbségek, de osztályon belül is természetes a differenciált munka szervezése. Ez feltételezi, hogy reális és naprakész ismeretekkel rendelkezzen a tanár a tanulók tudásszintjéről. Ezek birtokában alakíthatók ki a csoportok, szabhatók meg a fejlesztés irányai. Ezért szükség van a rendszeres felmérésekre, a diagnózis felállítására. A nevelő-oktató munka színvonalát, hatékonyságát alapvetően a tanulási teljesítmények határozzák meg. Ennek felismeréseként a tantestület többsége folyamatosan végez diagnosztizáló céllal felméréseket. Ugyancsak a felismerésből kiindulva az iskolavezetés is fontosnak tartja a külső és belső mérések végzését. A rendszeresen végzett belső és külső mérések adatai képet adnak a tanulók körében ismereteik megértési fokáról, elsajátítási mértékéről, a hiányokról, eredményekről, ennek alapján tesszük meg a további szükséges lépéseket. 8

9 Kulcskompetenciák: Az iskolai műveltség tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Ez Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott rendszere. Az oktatásnak - mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt - alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét különféle helyzetekben. Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is 9

10 igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia eltérő mértékben felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre a matematika választ adhat. A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy a dolgok logikus okát és érvényességét keressük. A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 10

11 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az egyén megérti a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel, kultúrával stb. kapcsolatosan). A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt. A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A digitális kompetencia a természetnek, az IST szerepének és lehetőségeinek értését, alapos ismeretét jelenti a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció ( , hálózati eszközök) a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti az IST a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IST interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket. A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. 11

12 Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel. A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást. A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IST-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. A pozitív attitűd, tanulási iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához elengedhetetlen, hogy korábbi tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási lehetőségeket kutassunk fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazzuk. A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. 12

13 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális identitás és az európai identitás kapcsolatának a megértése. E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Idetartozik még a stressz és a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Idetartozik még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a sokféleség elismerése. Fontos része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés. Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magában foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és politikáinak az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális identitás tudatosítása is. Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken a helyi szinttől a nemzeti és európai szintig hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, a döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján. A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének megértését. Magában foglalja a településhez, az országhoz, az EUhoz és általában az Európához való tartozást, a részvétel iránti nyitottságot a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítását (pl. a demokratikus elvek tiszteletben tartása). Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a fenntartható fejlődés támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét is jelenti. 13

14 A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeivel is. Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a célok elérését segítő motivációt és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös és/vagy munkával kapcsolatos célok vagy törekvések. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét, a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Idetartozik Európa (az európai országok, nemzetek és kisebbségek) kulturális és nyelvi sokféleségének a megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsuk önismeretünket, emberi viszonyainkat, eligazodjunk a világban. 14

15 2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nem német nemzetiségi osztályba járó tanulók számára térítés nélkül biztosítjuk, hogy 3. osztálytól kezdődően német vagy angol nyelvet tanuljanak. Térítés nélkül biztosítjuk, hogy a német nemzetiségi nyelvet tanulók első osztálytól magas óraszámban tanulják a nyelvet. Főállású logopédusunk teljes óraszámban a beszédhibás tanulók fejlesztését végzi. Térítés nélkül biztosítjuk a tanulók számára: A délutáni szakkörökön való részvételt: o matematika 4. o. o matematika 5-7. o. o magyar 4. o. o német 4-8. o. o angol 4-8. o. o kerámia 3-8. o. o környezetvédelem 5-8. o. o közlekedési ismeretek 5-8. o. A felvételi előkészítő tanfolyamon való részvételt: o magyar 8. o. o matematika 8. o. o angol 8. o. o német 8. o. Az énekkarban, énekkari szereplésben való részvételt: o énekkar 4-8. o. o számítógépes teremben oktatóprogramok használatának gyakorlását (4-8. o.) Az iskolai könyvtárban: o a könyvtári kutatómunkát (helyben olvasás) o a könyv kölcsönzését A délutáni iskolai sportkör foglalkozásain való részvételt: o játékos foglalkozás 1-4. o. o kézilabda 5-8. o. o kosárlabda 5-8. o. o tollaslabda 5-8. o. o sakk 2-8. o. A községi sportkör asztalitenisz szakosztályának foglalkozásain való részvételt: o asztalitenisz 1-8. o. Biztosítjuk, hogy tanulóink a testnevelés órák keretében úszásoktatáson vegyenek részt. Az arra rászorulóknak gyógytestnevelési órákat biztosítunk. Erre összesen heti 11 órát (félállás) tudunk felhasználni saját gyógytestnevelőnkkel. o úszás 4. o. Biztosítjuk, hogy érdeklődésüknek megfelelően részt vehessenek a Diákönkormányzat által irányított o újságszerkesztés o rádiószerkesztés munkálataiban. Biztosítjuk - igény szerint - az érdeklődő tanulók számára, hogy térítés ellenében részt vegyenek levelező tanulmányi versenyen. 15

16 Levelezés a Comenius programban résztvevő országok diákjaival (Írország, Franciaország, Hollandia, Olaszország, Spanyolország) A német nyelv gyakorlása céljából a wettenbergi iskolával minden évben cserelátogatást szervezünk. A zene iránt érdeklődő tanulók beiratkozhatnak - a zeneiskola szabályai szerint - az iskolánk épületében működő Gungl József Zeneiskolába. 3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A hon- és népismeret tantárgy tanításánál feladatunk elősegíteni a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és a társadalmi környezettel. A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, becsüljék meg ezeket. Törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Kapcsolódjanak be a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület munkájába, törekedjenek környezetük értékeinek megőrzésére, gyarapítására. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Közösségfejlesztést szolgál: iskolánk hagyományainak ápolása és az új hagyományok megteremtése. az osztályközösségek, tagozatok tanulmányi kirándulásai, múzeum-, színház-, mozilátogatásai táborok szervezése, lebonyolítása. 4. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Iskolánk feladatának tekinti a lassan haladó, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését és felzárkóztatását. Ennek megvalósítása érdekében: a tanórákon egyénileg, illetve csoportosan fejlesztjük a rászorulókat korrepetálást biztosítunk felzárkóztató szakköröket tartunk nyílt napok megtartásával elősegítjük a személyes tapasztalatcserét a szülők számára fogadóórákon és szülői értekezleteken konzultációs lehetőséget biztosítunk a tanulási problémákról A nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján az iskola a gyermek fejlettségének, állapotának megfelelő gondozást szervez. Kapcsolatban vagyunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, az igényeknek megfelelően kérjük a pszichológus segítségét. Pályaválasztási tanácsadás. 16

17 5. TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK Céljaink között hangsúlyozottan szerepel a tehetséges tanulók felkarolása, képességeik kibontakoztatása. Ennek megvalósítása érdekében a tanórák egy részében a tanárok külön feladatok szorgalmi házi feladatok könyvtári feladatok adásával segítik a képességek fejlesztését a tanítási órákon. A tanórákon kívül szakkörök egyéni foglalkozások tanulmányi versenyeken (házi, kistérségi, megyei, országos) való részvétel segíti elő ezt a tevékenységünket. 6. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A gyermekvédelem tágabb értelemben minden gyermekre és ifjúra kiterjedő gondoskodás, pedagógiai, szociális, egészségügyi, jogi tennivalók összessége, amelyek a gyermekek és fiatalok gondozását, ellátását, eltartását, nevelését, érdekvédelmét hivatott biztosítani. Szűkebb értelemben a nehéz élethelyzetbe kerülő vagy különböző fejlődési, nevelési, magatartási problémákkal küzdő gyermekeknek és szüleiknek szakemberek által nyújtott speciális gondozása, segítése. A gyermekvédelem célja a rászorult, veszélyhelyzetben lévő gyermekek megsegítése, védelme. A gyermekvédelem alanyai 1. Hátrányos helyzetű gyermek Alapvető szükségelt - kielégítési lehetőségei korlátozottak. Családja, szűkebb környezete az átlaghoz képest negatív eltérést mutat elsősorban szociális, anyagi, kulturális téren. Kialakulásához vezető tényezők: alacsony jövedelmi, fogyasztási szint. Rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szinte, munkanélküliség. Amennyiben a hátrányok halmozódnak és a család nem tud kiemelkedni helyzetéből, a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűvé válik, ami gyakran veszélyeztetettséghez vezet. 2. A veszélyeztetett gyermek Testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó környezet nem biztosítja. Kialakulásához vezető tényezők: a családra, szűkebb társadalmi környezetre jellemző elhanyagoló nevelés, gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulása (alkohol, brutalitás, drog, bűncselekmény). Következménye lehet a gyermeknél is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, alkoholizálás, kábítószer-élvezet, negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás. 3. Nehezen nevelhető gyermek Értelmi fejlettsége nem tér el a korosztálya átlagától, de valamilyen enyhébb fokú biológiai károsodás, vagy pszichés sérülések miatt tanulási, magatartási zavarokat mutat. 17

18 4. Szociálisan inadaptált gyermek Értelmi fejlettsége nem tér el a korosztálya átlagától, de a felnőttekhez való viszonyában, vagy a kortársakhoz való viszonyában zavar van. Olyan viselkedési rendellenesség, amely a társas viszonyok zavarára épül. A veszélyeztetettség fogalma Veszélyeztetettnek tekintjük azt a gyermeket, akinek testi, pszichés fejlődését az öröklött vagy szerzett organikus károsodások, környezeti ártalmak, illetve rossz interszociális kapcsolatok akadályozzák. A veszélyeztetettség legfőbb kategóriái és tünetei 1. Környezeti ok a család szerkezetének megváltozása, nevelési hiányosságok, brutalitás, kényeztetés, erkölcstelen családi környezet, italozás a családban, egyéb. 2. A gyermek személyiségéből eredő veszélyeztető okok értelmi, érzelmi elmaradottság, szociális visszamaradottság, gátlásosság, fokozott agresszivitás, kóros hazudozás, túlmozgékonyság. 3. Anyagi okok miatt veszélyeztetett alacsony jövedelem, rokkant nyugdíjasok, a családban sok a gyermek, munkanélküli szülők. 4. Egészségügyi okok miatt veszélyeztetett 5. Halmozottan veszélyeztetett gyermekek 18

19 Iskolai gyermekvédelem A gyermekvédelem egyik első legfontosabb "jelző intézménye" az iskola. A gyermekek életük jelentős részét az iskolában töltik. Testi tünetekben, hangulatokban, viselkedésükben történő változás, fejlődésük minden hibája, zavara megjelenik az iskolában, először, mint tünet, amit a jószemű pedagógusnak észre kell vennie és keresni a tünet mögött meghúzódó okokat. Ha ez nem történik meg időben, a tünetek súlyosbodnak és megjelennek, mint: teljesítményzavar, viselkedészavar, kapcsolatzavar. A prevenció első színtere az iskola. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: a/ A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak a célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megoldása. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. b/ Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermekvédelmi- és ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen feladatai közé tartozik különösen: a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelykehez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, a veszélyeztető okok megléte setén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi, tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. c/ Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, meg kell keresni a problémák okait, segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. d/ A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk együttműködik a területileg illetékes: nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő szolgálattal, polgármesteri hivatallal, gyermekorvossal, 19

20 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal, kisebbségi önkormányzatokkal. e/ Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását: a felzárkóztató foglalkozások, a tehetséggondozó foglalkozások, az indulási hátrányok csökkentése, a differenciált oktatás és képességfejlesztés, a pályaválasztás segítése, a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, a családi életre történő nevelés, a napközis foglalkozások, az iskolai étkezési lehetőségek, az egészségügyi szűrővizsgálatok, a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok), a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), a szülőkkel való együttműködés, tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek során történik: felzárkóztató foglalkozás, az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, nevelők és a tanulók segítő személyes kapcsolatai, napközi otthon, nevelők és szülők személyes kapcsolatai, családlátogatások, szülők és családok nevelési gondjainak segítése /drog, alkohol.../, tanulószoba, egyéni foglalkozás, könyvtárhasználat, továbbtanulás irányítása, segítése. Az osztályfőnök /szaktanár/ feladata: Vegye figyelembe a tanuló egyéni képességeit, tehetségét, fejlettségét, fejlődése ütemét, szociokulturális helyzetét. Törekedjen a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatására. Tájékoztassa a szülőket a gyermeket érintő kérdésekről. Szükséges esetekben tegyen családlátogatást. Működjön közre a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, ha lehetséges, megszüntetésében. 20

21 A gyermekvédelmi felelőssel működjön együtt, kérje annak segítségét az intézkedések megtételéhez. 7. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Iskolánkban (és az óvodában) logopédus szakemberek vizsgálják az iskolába kerülő tanulókat, majd e szűrővizsgálatok után biztosítjuk a rászoruló tanulók kezelését, beszédhibájuk rendezését. Minden évben felmérjük az iskoláskorúak körében az iskolaérettséget, majd - az óvodával együttműködve - javasoljuk az iskolába kerülést, vagy az iskolakezdés elhalasztását. Az első évben tanulási problémákkal küzdő, lemaradó tanulók iskolalátogatási bizonyítványt kaphatnak. Ugyanakkor a kismértékben lemaradóknak folyamatos korrepetálással biztosítjuk, hogy az évfolyam követelményeinek meg tudjanak felelni. Iskolán kívüli partnereinkkel igyekszünk e tanulók érdekében is minél szélesebb körű együttműködésre (szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálat, premontrei napközi) Különösen fontos az olvasási készség, szövegértés állandó figyelése, az olvasási nehézségekkel küzdők szakemberhez irányítása, hiszen ez a tanulás alapja az alsó, de különösen a felső tagozatban. Az alsó és felső tagozatos pedagógusok folyamatos kapcsolattartására törekszünk az alsó és felső tagozatból való átmenet problémáinak (oktatás és nevelés egyaránt) csökkentésére. A tanulási problémákkal, kudarccal küzdő tanulók szüleivel folyamatos kapcsolattartásra törekszünk, szükség esetén külön tanulás-módszertani segítséget nyújtunk. Igyekszünk a szülői felelősséget, az együttműködés szükségességét tudatosítani ennek a feladatnak a megoldásában. Ha szakértői vélemény is alátámasztja, lehetőséget adunk az egyes tantárgyakból való felmentésre, osztályváltoztatásra vagy magántanulóként is folytathatja a tanuló tanulmányait. Szükség esetén biztosítjuk a rehabilitációs célú foglalkozást a rászoruló tanulóknak. (összevont) 8. SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE Az alsó tagozatos tanulók számára biztosítjuk a napközi-otthonos ellátást, ennek igénybevételére ösztönözzük a hátrányos helyzetű tanulókat. Biztosítjuk a felzárkóztató és tehetséggondozó programjainkban való részvételt. Drog- és bűnmegelőzési programokat szervezünk megfelelő szakemberek segítségével. Külön figyelmet fordítunk a szociálisan hátrányos tanulók pályairányítására, igyekszünk a szülőkkel való együttműködés nehézségei esetén kiemelt segítséget nyújtani. Szülői értekezleteken, fogadóórákon vagy családlátogatásokon tájékoztatjuk a szülőket a szociális juttatások lehetőségeiről, (tankönyvtámogatás, ebédtérítés 50%, 100%, gyermeknevelési támogatás stb.). 21

22 Kapcsolatot tartunk a Családsegítő Szakszolgálattal, igénybe vesszük szakembereik segítségét, tájékoztatást nyújtunk a szociálisan hátrányos tanulókról. Hátrányos helyzetű tanulóinknak igyekszünk segítséget nyújtani a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Tanulmányi kirándulások, táborozások alkalmával e tanulók részvételét anyagi segítséggel is támogatjuk. (tábori hozzájárulás. stb.) Folyamatos kapcsolattartásra törekszünk a Premontrei Napközivel a hátrányos helyzetű tanulók érdekében. Biztosítjuk tanulóinknak a reggeli ügyeletet 7 órától. (közlekedés és egyéb nehézségek). A felső tagozaton tanulószobai ellátást biztosítunk. 9. A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Tanévenként (legalább) 3 szülői értekezletet tartunk (tanévkezdet, félév, évvége). Tanévenként - a szülői értekezleten kívül - legalább 4 alkalommal fogadóórát tartunk. Előzetes bejelentkezés alapján vagy sürgős esetben pedagógusaink az iskolában felkereshetők. Évente egy alkalommal nyílt napot (1 vagy 2 nap) tartunk. Iskolánkban Szülői Szervezet működik. Ösztönözzük a szülőket, hogy rendezvényeinken gyermekeikkel együtt vegyenek részt. A szülők nagy többségét érintő nevelési, egészségi vagy egyéb aktuális kérdésekről előadásokat szervezünk. (pl. drog). Az iskoláért végzett közös munkába bevonjuk a szülőket. (pl. takarítás, helyreállítás, dekorálás, díszítés stb.) Évente több alkalommal rendezünk közös családi sport, kulturális vagy jótékonysági rendezvényeket. 10. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel a táplálkozás, az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, a családi és kortárskapcsolatok, a környezet védelme, az aktív életmód, a sport, a személyes higiénia, 22

23 a szexuális fejlődés, önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, az értékek ismerete, a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat, a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete, a tanulás és a tanulás technikái az idővel való gazdálkodás szerepe, a rizikóvállalás és határai, a tanulási környezet alakítása területén. 2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 3.Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: sportrendezvényeink: Zichy Sportnap, Majális, kistérségi, megyei sportversenyek; nyári táborok; a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák; játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon; az iskolai sportkör foglalkozásai; tömegsport foglalkozások; úszásoktatás (lehetőségeink szerint); a biológia, egészségtan, technika és életvitel, természetismeret, ember és társadalom tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az első-nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadók, családsegítők segítsége, kapcsolódás az Önkormányzat szabadidős programjaihoz: Majális faültetés, stb. iskolapszichológus: lelki eredetű problémák feldolgozása (pszichológiai tanácsadás) bevonása a továbbképzések lebonyolításába az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele: évente egy-egy alkalommal osztályfőnöki óra megtartása: egészséges táplálkozás, egészséges életmód; kamaszkori problémák, szexuális felvilágosítás témakörökben; a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez kétévente drog-prevenciós délelőtt tartása (5-6.; 7-8. o. csoportokban, szülőknek is) 11. AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 1. A környezeti nevelési program elkészítésének alapjai 1.1 Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 23

24 A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák a törvényi kereteket, illetve települési és iskolai dokumentumokat, amelyek a környezeti nevelési program elkészítésénél figyelembe kell venni. 1.2 Helyzetelemzés, helyzetkép Az iskola helye és épülete: Iskolánk 1983-ban épült panel technikával, Zsámbék és Tök község határán. Mindkét település gyermekeinek önkormányzati iskolája. Felújításra kerültek a vizesblokkok, a tornaterem és a kerítés is. Szükséges a sportpályák, az udvar korszerűsítése. Az iskola épülete teljes fűtéskorszerűsítésre és a nyílászárók cseréjére szorul. Az elmúlt évek során új szárnnyal bővült intézményünk, itt két szaktanterem és egy tágas könyvtár kapott helyet. Az iskola működése környezeti nevelési szempontból Az iskolában jelenleg a tantestület körülbelül egyharmada foglalkozik intenzíven környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. Vannak, akik minden munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcsolódnak be egy-egy tevékenységi területhez. A környezeti nevelés az a területe az iskolai életnek, ahol csak fokozatosan, lépésenként haladhatunk előre. A további munkában is szükség van az iskolavezetőség, a tapasztaltabb és a fiatalabb kollégák együttműködésére. A környezeti nevelés színterei iskolánkban Hagyományos tanórai oktatásszervezésben: Tanórán, laboratóriumban: A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így a tanítás élményszerűvé válik. Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. Az egyszerű víz-, talaj- és levegővizsgálati módszereket laboratóriumban megtartott tanórákon tanítjuk meg. Külön, kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések megfogalmazását, a tapasztalatok hatásainak értékelését. Tanórán kívüli programok: A gyerekek olyan szakkörökön, versenyeken vesznek részt, ahol a környezet- és természetvédelem fontos. Itt olyan tudásra tehetnek szert, amely felelősségvállalással, önálló munkával, egymással dolgozni tudással jár együtt. Az iskolában rendszeres hagyománnyá vált az évenkénti kétszeri, őszi-tavaszi papírgyűjtési akció. Minden tanévben folyamatosan gyűjtjük a műanyag flakonokat, a használt elemeket. Tanulóink sok környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokban aktívan dolgoznak. A település több pontján szelektív hulladékgyűjtés valósult meg. Évente megrendezésre kerül - iskolánk névadójával kapcsolatban - a Zichy Miklós helytörténeti vetélkedő. Madarak és fák napja. Erőforrások 24

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYVENYIM 2013. NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYVENYIM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYVENYIM 2013. NEVELÉSI PROGRAM Jóváhagyta: Nagyvenyim, 2013. március. 27. Kundra Lászlóné igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 3 I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola. Nevelési programja. 1. Iskolánk története

Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola. Nevelési programja. 1. Iskolánk története Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola 1. Iskolánk története Iskolánk a folyó tanévben fennállásának hatvanhatodik évébe érkezett. Pestszentlõrinc legrégebben nyílt középiskolája. A V.K.M.

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

A Kormány 202/2007. (VII. 31.) r e n d e l e t e

A Kormány 202/2007. (VII. 31.) r e n d e l e t e A Kormány 202/2007. (VII. 31.) r e n d e l e t e a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M B E N E D E K E L E K Á L T A L Á N O S I S K O L A (OM 031088)

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M B E N E D E K E L E K Á L T A L Á N O S I S K O L A (OM 031088) P E D A G Ó G I A I P R O G R A M B E N E D E K E L E K Á L T A L Á N O S I S K O L A (OM 031088) 2011 TARTALOMJEGYZÉK Igazgatói köszöntő 3.o. Preambulum 4.o. I. HELYZETELEMZÉS I./1. Tárgyi, dologi feltételek

Részletesebben

SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Helyi tanterv

SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Helyi tanterv SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2. kötet HELYI TANTERV 2014. 1 Tartalom A választott kerettanterv megnevezése... 3 A választott kerettanterv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, SPORT, KÜLKAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI ÜGYEK BIZOTTSÁGA ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére Tárgy: Az Eötvös József Általános Iskola, a Petőfi Sándor

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

Jedlik Ányos Gimnázium Budapest XXI. Táncsics Mihály utca 92. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Jedlik Ányos Gimnázium Budapest XXI. Táncsics Mihály utca 92. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Jedlik Ányos Gimnázium Budapest XXI. Táncsics Mihály utca 92. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom Tartalom Tartalom... 2 I. Iskolánk bemutatása... 5 Pedagógiai hitvallás... 5 Jogi helyzetünk... 5 II. Nevelési

Részletesebben

I.1. BEVEZETÉS... - 3 - I.2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT... - 5 - I.3. HELYZETELEMZÉS...

I.1. BEVEZETÉS... - 3 - I.2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT... - 5 - I.3. HELYZETELEMZÉS... Tartalomjegyzék I.1. BEVEZETÉS... - 3 - I.2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT... - 5 - I.3. HELYZETELEMZÉS... - 6 - I.3.1. Tárgyi-dologi feltételek... - 7 - I.3.2. Gazdasági feltételek... - 7 - I.3.3. Eszköz, felszereltség...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A KUNFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. OM: 027912 1 NINCS OLYAN BÖLCS A VILÁGON, AKI MÉG IGEN SOKKAL NE MŰVELHETNÉ TUDOMÁNYÁT, MINT VISZONT ALIG VAN OLYAN TUDATLAN A FÖLDKEREKSÉGEN,

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény címe: Intézmény OMazonosítója: I n t é z m é n y fenntartója: Sirius Gimnázium és Szakközépiskola

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény címe: Intézmény OMazonosítója: I n t é z m é n y fenntartója: Sirius Gimnázium és Szakközépiskola Intézmény neve: Sirius Gimnázium és Szakközépiskola Szabályzat típusa: Pedagógiai program Intézmény címe: Intézmény OMazonosítója: I n t é z m é n y fenntartója: 4028 Debrecen, Kassai út 129 200777 Sirius

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÖRKÉNY 2014 I. rész ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM "Sok utat meg kell próbálnia az embernek, mígnem rábukkanhat arra a

Részletesebben

Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Hatályos:2014. szeptembertől

Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Hatályos:2014. szeptembertől Pedagógiai program Hatályos:2014. szeptembertől Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest, 1184 Hengersor u. 34. (1) 295-1941, (1) 295-1943 titkar@plkik.axelero.net OM: 03543

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

SIRIUS Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola. Pedagógiai program. Intézmény neve: Szabályzat típusa: út 129. Intézmény azonosítója:

SIRIUS Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola. Pedagógiai program. Intézmény neve: Szabályzat típusa: út 129. Intézmény azonosítója: Intézmény neve: SIRIUS Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola Szabályzat típusa: Pedagógiai program Intézmény címe: 4028 Debrecen Kassai út 129. OM- Intézmény azonosítója: 200777 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27.

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27. SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola működésének törvényi feltétele az alapító okirat...5 1.1. Az iskola öndefiníciója...6

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 5 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bevezetés...9.. Az intézmény alapadata...9.. Pedagógiai hitvallásunk....3.

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola Nyíregyháza PEDAGÓGIAI PROGRAM

Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola Nyíregyháza PEDAGÓGIAI PROGRAM Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola Nyíregyháza PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM...1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 NEVELÉSI

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Pedagógiai Programja

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Pedagógiai Programja A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának Pedagógiai Programja Debrecen, 2013 A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának pedagógiai programja 1. Az intézmény legfontosabb adatai Alapító

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A FELSŐ TAGOZATBAN

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A FELSŐ TAGOZATBAN 5-8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TANTÁRGYAK ELŐÍRT TANANYAGA ÉS KÖVETELMÉNYEI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A FELSŐ TAGOZATBAN Annak érdekében, hogy jobban támogassa a mindennapi élethelyzetekben szükséges

Részletesebben

NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM

NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM...5 1. Helyzetelemzés...5 1.1. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 5 1.2. AZ ISKOLAI

Részletesebben