Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.K osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.K osztály"

Átírás

1 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.K osztály

2 1. Bukások tantárgyankénti eloszlása Tantárgy Átlag Bukás Nem osztályozható Összesen Közismereti 2, Magyar nyelv és irodalom 2, Matematika 2, Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2, Idegen nyelv - angol 2, Idegen nyelv - német 2, Biológia - egészségtan 2, Fizika 3, Kémia 2, Földrajz 2, Informatika 4, Testnevelés és sport 3, Szakmai elmélet 2, Áruforgalom 2, Munkahelyi egészség és biztonság 3, Üzleti tevékenységek tervezése, elemzése 2, Szakmai gyakorlat 3, Üzleti tevékenység a gyakorlatban 3, Összesen 2, Az elégtelenek számát nagymértékben megnöveli azon tanulók eredménytelensége, akik a félév folyamán sem iskolába nem jártak, sem osztályozóvizsgán nem jelentek meg. A 18 éves tankötelezettség miatt néhányukat évek óta létszámban tartjuk.

3 2. Bukások nagy számának valószínűsíthető okai Felmérés alapján megállapítható, hogy a tanulók írás, olvasási nehézségekkel küzdenek. Napi 1 óránál többet nem tanulnak, azt is csak olyan formában, hogy az órán készült vázlatot olvassák el. Így szövegértő képességük fejletlen. A megtanult tananyagot sosem mondják vissza, nem ellenőrzik le tudásukat, s ezt a szülők sem teszik meg. Nem jelzik, ha nem értik a tanár magyarázatát, an görgetik maguk előtt a meg nem értett, s ez által meg nem tanult ismereteket. Rövid idő után feladják a tanulást, mert kilátástalannak érzik az elégtelenek kijavítását. Egy-két hetes hiányzás esetén önállóan, tanári segítség nélkül nem képesek pótolni a lemaradást. Az általános generációs probléma az 1/9.K osztályban is jelentkezik, hogy éretlenek, hiányzik belőlük a felelősség- illetve kötelességtudat. Társadalmi jelenséggel állunk szemben, miszerint a tanulók nem szívesen olvasnak, vannak, akik egyáltalán nem olvasnak az iskolai órákon kívül. Kevés a szókincsük, kívánni valót hagy maga után a fogalmazási készségük és a helyesírásuk. Természetesen az sem hagyható figyelmen kívül, hogy ez az első félév az általános iskolai követelményszintről a középiskolai, érettségi követelményszintjére való átlépés, átállás időszaka. Ez még néhány évtizeddel ezelőtt is megmutatkozott a tanulók teljesítményében kisebb romlást tapasztalva. Bízunk benne, hogy év végére sikerül a gyengébb teljesítményt nyújtó tanulókat is felzárkóztatni az osztályban.

4 3. Osztályfőnök értékelése az osztály tanulmányi munkájáról Az 1/9.K osztály a szakközépiskolai osztályok kereskedelem és marketing szakirányú csoportjának, tanulóinak a közössége. Az osztály a 2013/2014-es tanévet 36 fővel kezdte meg, jelenleg az osztálylétszám 30 fő. A leány-fiú arány szempontjából leány osztály, 6 fő a fiú. Év elején 8 fő évismétlő volt, közülük 4 fő már szeptemberben más oktatási intézményben folytatta tanulmányait. A tanév folyamán további 4 tanulót vettek át más iskolába, illetve két tanuló érkezett tanév közben. A diákok többsége életkoruknak megfelelő felépítéssel, egészséggel rendelkezik, ugyanakkor az orvosi vizsgálat megállapította, hogy gerincferdüléssel, asztmás problémákkal küszködnek. Gyógytestnevelésre 6 főt utaltak. 1 fő magántanuló (egészségügyi ok). A tanulók külső megjelenésükben is szokatlanul különbözőek, a rendkívül egyszerű, már-már szegényes öltözködéstől egészen a kirívó megjelenésig. A tisztálkodás, a higiénia környezeti, neveltségi szélsőségeket mutat. Az osztályközösség csoportjai hamar kialakultak. Az egy iskolából, településről járók, érkezők egy team-et alkottak. Az érdeklődésük, szimpátiájuk alapján egy másik grupp alakult ki. Az osztályban egyéni viselkedésű, magányos tanulók is vannak. A hangadók csoportja sajnos intelligencia-, erkölcsi-, morális hiánnyal küszködik. A tanulók viselkedésén keresztül, melyet az órai-, óraközi szünetekben, a közösségi tevékenységekben figyeltem meg, hamar megállapítottam, hogy többségében sérült gyerekek, akik egyenként segítségre, állandó kontrollra és főleg motiválásra szorulnak. A motiválás egyik kiváló eszköze a közösségi programok szervezése, melyben mindenki feladatot kaphat. Számtalan ilyen eseményen vettek részt a diákok: - Történelmi plakátverseny: III. hely - Osztálydekorációs verseny győztesei: I. hely - Vöröskereszt vetélkedő - Közösségi, környezeti munkák - Klubdélután - Jeles napok megünneplése, ajándékozás - TÁMOP versenyek

5 Osztályfőnöki munkámban egyik legfontosabb célul tűztem ki a szülőkkel való kapcsolattartást. Mivel az első szülői értekezletre csak 6 szülő jött el, ezt követően telefonon, illetve ellenőrző útján tartottam velük a kapcsolatot. Személyes találkozóra csak akkor került sor, amikor az igazolatlan tanulói hiányzások nem rendeződtek, illetve megtörtént a feljelentés. Az órai konfliktusok, szabályok rendszeres megsértése, az iskolai házirend semmibe vevése miatti problémák alkalmával jöttek be a szülők. Ekkor tárultak fel azok a szociális-, környezeti nehézségek, amelyeket az osztályban kompenzálnunk kell. A tanulók családi hátterére jellemző, hogy: - 15 fő tanulót csak az egyik szülő neveli - 14 fő esetében elváltak a szülők - 3 fő tanulónak nevelőszülei vannak - 1 fő diákot a nagymama nevel - 3 fő esetében az egyik szülő meghalt - 3 tanuló már általános iskolában is gyermekvédelmi nyilvántartásban szerepelt - 1 tanuló egészségi állapota miatt magántanuló lett - 1 tanuló kisbabát vár - 1 tanulónak súlyosan beteg az édesanyja, nagymama segíti őket. A nehéz anyagi körülmények, a munkanélküli szülők, alkalmi munkából élők, az alacsony iskolázottság is kimutatható az osztály családi környezetében. Az osztályfőnöki órák beszélgetései, a felmérések megmutatták, hogy a tanulók keveset beszélgetnek a szülőkkel az iskolai életről. Pár tanuló esetében heti egy alkalommal, a hétvégén történik a beszélgetés. Ellenőrzőt nem kérik, a tájékoztatókat nem igen követik. A félévi iskolai eredményt követő szülői értekezletre ismételten 6 szülő jött el. Nem éltek a fogadóóra lehetőségével. Nem hordják tankönyveiket haza, nincs ellenőrzőjük. Tanulmányi munkájuk hozott értéke az év eleji felméréseknél megmutatta, hogy szerény képességű tanulók, a tanulás motiválásával lehet eredményüket javítani. Az újszerű munkaformák (csoportmunka, kooperatív tanulás) hatékonysága még nem volt érezhető az első félévben, mert az új közösségben még nem tudtak összeszokottan együttműködni. A napi 7-8 óra tanítás és a mindennapi bejárás (16 fő vidéki) megterhelő számukra, délután 5-6 óra körül fáradtan kezdik az otthoni tanulást, házi feladatok

6 megírását. A második félévre már megszokják, felveszik ezt a ritmust, ezáltal jobban meg tudnak felelni az új, középiskolai követelményeknek. Hiányzási mutatójuk átlagos lenne, ha az igazolatlan mulasztások számát nem növelné 700 órával Varga Petra tanköteles korú tanuló. Az első féléves tanulmányi átlaguk 2.96, s ez az eredmény év végére még várhatóan javulni fog. Kupecz Lászlóné osztályfőnök

7 4. Tervezett intézkedések az eredmények javítása érdekében tantárgyanként Magyar nyelv és irodalom A 2013/2014. tanév I. félévében a tanulmányi értesítő alapján eredménytelennek értékelt tanulók: Irodalom tantárgyból 6 fő Magyar nyelv tantárgyból 6 fő Mindkét tantárgy esetében a fenti létszámból két-két tanuló teljesítményére a nak nincs semmilyen hatása, tudniillik az egyik magántanuló, aki nem látogatja a tanórákat, a másik diák pedig mulasztásai miatt nem értékelhető (az osztályozó vizsgán sem jelent meg). Társadalmi jelenséggel állunk szemben, miszerint a tanulók nem szívesen olvasnak, vannak, akik egyáltalán nem olvasnak az iskolai órákon kívül. Kevés a szókincsük, kívánni valót hagy maga után a fogalmazási készségük és a helyesírásuk. Természetesen az sem hagyható figyelmen kívül, hogy ez az első félév az általános iskolai követelményszintről a középiskolai, érettségi követelményszintjére való átlépés, átállás időszaka. Ez még néhány évtizeddel ezelőtt is megmutatkozott a tanulók teljesítményében kisebb romlást tapasztalva. Bízom benne, hogy év végére sikerül a gyengébb teljesítményt nyújtó tanulókat is felzárkóztatnom az osztályban. Ennek érdekében a különböző kompetenciaterületeket továbbra is fejleszteni fogom. Hozzáadott érték ellenőrzése Az általános iskolai hiányosságok feltárása Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése Intézményvezetőhelyettes Statisztikus, laboráns A mérési eredmények közzététele után Szövegértés fejlesztése Hangos olvasás, szövegértelmezés

8 Szövegértés fejlesztése Szövegértési technikák elsajátítása (kulcsszavak, adatok keresése, összefüggések, reflektálás) Helyesírási készség fejlesztése Másolás, szövegben keresés Szövegalkotás fejlesztése Hallott szöveg tartalmának ismertetése, összefoglalása, saját vélemény, érvek megfogalmazása Szövegalkotás fejlesztése Szövegalkotás hagyományos és új műfajokban Szókincsfejlesztés Játékos feladatok révén nyelvhelyességi gyakorlatok megoldásával szókincsgyarapítás Memória fejlesztése Memoriterek tanulása Tanulási technikák fejlesztése Különböző információhordozók szöveges és képei üzeneteinek megértése, befogadása, önálló létrehozása

9 Matematika Az osztály a tanév elején két felmérést írt meg. Az egyik a számfogalom, az alapműveletek ismeretét kérte számon, a másik egyszerű feladatokat tartalmazott az általános iskolai tananyagból. Az első felmérés alapján a 29-ből 9 tanuló tudta hibátlanul megoldani a mennyiségi relációk alkotása, a számemlékezet vizsgálatát szolgáló feladatokat. Az alapműveletek értelmezésének vizsgálata, az alapműveletek egyszerű szöveges feladatokban, valamint az egy és kétváltozós számsorozat folytatása témájú feladatokban senki sem tudott maximális pontszámot elérni. 4 tanulónak 1-2 hibája volt, és 5 tanuló alig 50 százalékos eredményt ért el. Ilyen előzmények után próbáltam a kezdeti ismétlő anyagrészeknél az alapismereteket feleleveníteni. A tankönyvből dolgoztuk fel az anyagrészeket. Együtt értelmeztük a definíciókat, lemásolták a füzetbe, páros munkával begyakoroltuk. A megtanulandó szöveges definíciók szóbeli számonkérésével próbáltam motiválni őket, hiszen az otthoni tanulással így lehetett jó jegyeket szerezni. Rendszeresen ellenőriztük a házi feladatokat. Az osztály nem képes hosszabb ideig koncentrálni egy adott feladatra. Nagyon egyszerű kérdésekre is rámondják, hogy nem tudom, mert nem akarnak gondolkodni. Hozzáadott érték ellenőrzése Az általános iskolai hiányosságok feltárása A tanulói motiváció, önbizalom, együttműködési képesség fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése Kooperatívtanulási munkaformák (csoport, páros) alkalmazása Intézményvezetőhelyettes Statisztikus, laboráns A mérési eredmények közzététele után

10 Számítógép bevonása a fejlesztőmunkába, ahol a diák is dolgozik Az egyéni hiányosság alapján fejlesztés, szintre hozás Koncentráció a szakmai tantárgyakkal szakmához kapcsolódó feladatokon keresztül Számítógépes matematikai programok alkalmazása fejlesztő munkánkban, interaktív tábla használatának bevonása Egyénre szabott fejlesztési feladatok meghatározása Kereskedelemben, marketingben előforduló feladatok megoldása Szaktanárok, Informatikai

11 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az 1/9.K osztályban történelem tantárgyból nem volt bukás az első félévben. Ezt úgy tudtam elérni, hogy a tanulóknak igyekeztem sikerélményt adni. Ha valami hiányosságot tapasztaltam, egyénre szabott feladatokat adtam. Akiknél ilyet tapasztaltam, többször számon kértem őket az órákon, egészen addig, míg legalább a minimális szintig el nem juttattam őket. Folyamatosan számon kértem a diákokat, ezzel is tanulásra ösztönözve őket. Hozzáadott érték ellenőrzése Szemléletváltás az új módszerek alkalmazásában, szociális kompetenciák fejlesztése: tanulást segítő kommunikáció, gondolkodás és tudásalkotás részterületein Szövegértés fejlesztése Térben és időben való tájékozódás fejlesztése Komplex megoldások és kommunikáció gondolkodási művelet fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Tanítás-tanulás folyamatának segítése új módszerekkel (kooperatív, differenciált oktatás) Források elemzésével kapcsolatokösszefüggések felismerése Térképolvasás, távolságok becslése, grafikonok, táblázatok elemzése Statisztikai adatok tanulmányozása, diagramok készítése Intézményvezetőhelyettes Szóbeli szövegalkotás fejlesztése Szóbeli számonkérés előtérbe helyezése Az egyéni hiányosság alapján fejlesztés, szintre hozás Hatékony tanulási módszerek megismerése Egyénre szabott fejlesztési feladatok meghatározása, tanórán kívüli felzárkóztatás Vázlatkészítés tanítása, lényeg kiemelés, lényeglátás fejlesztése, gondolati térkép megismerése, rendszerben való gondolkodás fejlesztése

12 Angol nyelv Az osztályt érettségi vizsgára kell felkészíteni, így ehhez mérten szükséges őket fejleszteni. Szükségük van a szövegértési, a beszédkészség, az íráskészség és a hallásutáni értés fejlesztésére. Az angol nyelvi könyvek ezeket a készségeket mind mérik és a feladatokat is erre építik fel. Az általunk vett Real Life könyv is igazodik ehhez az alapelvhez, így minden órán gyakorlásra kerül mind a négy készség. Az 1/9.K osztályból a csoportomba járó tanulók közül egy tanuló ért el elégtelen eredményt a 2013/2014-es tanév első félévében, és azóta már ő is javított az átlagán. A csoport képességeit felmérve el lehet mondani, hogy a csoportnak a visszatérő gyakorlásra, ismétlésre és a rendszeres számonkérésre van szüksége ahhoz, hogy fejleszteni lehessen a képességeiket. Nem telik el úgy óra, hogy ne szólalnának meg angolul egyenként, és ne alkalmaznák mind a négy készséget. A tanulók is sokat írnak a táblára a feladatok ellenőrzésénél. Ez elősegíti a társaik előtti szereplést és figyelemösszpontosítást, valamint saját magukat is ellenőrzik, javítják. Hozzáadott érték ellenőrzése Szövegértés, kommunikáció fejlesztése Szövegértés fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Az adott téma szövegének hangos felolvastatása, minden tanuló olvas legalább 2-3 mondatot, melyet le is fordítanak A feladatok meghatározását is közösen megbeszéljük Intézményvezetőhelyettes

13 Kommunikáció segítése a nehézségekkel küzdő tanulóknak Hallás utáni értés fejlesztése Idegen szavak tanítása, rögzítése SNI, BTM tanulók segítése Az idegen nyelven nehezen megszólaló tanulók segítése érdekében sokszor pármunkát vagy csoportmunkát alkalmazok órán, szituációs feladatokon keresztül, így a jobb képességű tanulók segítik a gyengébbeket és arra ösztönzik őket, hogy bátrabban megszólaljanak. A hallás utáni értés elősegítése érdekében a tanári instrukciókat angol nyelven valamint anyanyelvükön is elismétlem, és főleg a 9. évfolyamon az első évben így szoktatom őket hozzá az idegen nyelv megértésére, valamint kezdetben könnyebb magnóhallgatási feladatokat oldunk meg. Szótanulási technikák elsajátításában is segítek nekik. Közösen gyakoroljuk az új szavakat szókártyák és a tábla segítségével. A fokozatosság elvét betartva szoknak hozzá az idegen nyelven írt összefüggő szövegek írásához is. Ehhez segítséget ad a tanár által táblára írt helyes megoldások követése és a helyesírás ellenőrzése. A tanulási nehézségekkel küszködő tanulóknak egyéni feladatok kiadása

14 Német nyelv A német nyelvi csoport sávos bontásban az 1/9.V tanulóival 8 fő, amelyből 1 fő elégtelen osztályzatot szerzett félévkor. 1 fő nem jár iskolába, az osztályozó vizsgán sem jelent meg. A 6 fő németes közepes átlagos képességű, a félévi átlaguk 3,1. A tantárgyi haladást nagyban akadályozza a sok mulasztás, a felszerelés gyakori hiánya, továbbá az idegen nyelv tanulásának, módszereinek a hiánya. Mivel bukott tanuló nincs a csoportban, a gyenge képességű tanuló kompetenciáját szeretném javítani. Hozzáadott érték ellenőrzése Tanulási technikák megismertetése Memória fejlesztése Szövegértés fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Idegen nyelv tanulási módszereinek ismertetése, átbeszélése Tanulópárok kialakítása Játékos közös órai szótanulás, rövid memoriterek tanulása A tankönyv feladatainak általuk történő értelmezése Intézményvezetőhelyettes Szövegértés fejlesztése Több hangos olvasás Helyesírási készség fejlesztése Sok másolási feladat idegen nyelven Szókincsfejlesztés Projektfeladatok csoportmunkában

15 Biológia Az 1/9.K osztályban biológia tantárgyból a 2013/2014. tanév első félévében 7 tanuló ért el elégtelen eredményt, ebből 1 tanuló osztályozóvizsgán nem jelent meg. Az osztályban tanuló diákok túlnyomó többsége elégséges szinten ismeri a tananyagot. A bukásra álló tanulók felzárkóztatása nem egyszerű feladat, aminek az oka a nagyfokú érdektelenség a tantárgy iránt. A diákok otthon nem tanulnak, erről a szülőkkel történt megbeszélésen a fogadóórák során tájékozódtam. Sajnos a fogadóórán kevés szülő érdeklődik a tanulmányi problémák részleteiről. Hozzáadott érték ellenőrzése Egy-egy részképesség előtérbe helyezése, fejlesztése (számolási készség, szövegértési készség, logikai készség, stb.) Az egyéni hiányosság alapján fejlesztés, szintre hozás Szövegértés szövegalkotás fejlesztése Az egyéni haladás feltételeinek fejlesztése Koncentráció a szakmai tantárgyakkal szakmához kapcsolódó feladatokon keresztül Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Óra közbeni feladatok felolvasása, értelmezése, motiváló logikai játékok alkalmazása Egyénre szabott házi feladatok meghatározása, önálló témafeldolgozás kiselőadás formájában Információ keresése, kapcsolatok összefüggések felismerése, vélemény megfogalmazása, értelmezése Differenciált óraelemek beiktatása, óra után csoportmunka Kereskedelemben, marketingben előforduló feladatok megoldása Intézményvezetőhelyettes

16 Kémia Az 1/9.K osztályban kémia tantárgyból a 2013/2014. tanév első félévében 4 tanuló ért el elégtelen eredményt, ebből 1 tanuló osztályozóvizsgán nem jelent meg. Az osztályban tanulók többsége elégséges szinten ismeri a tananyagot, a biológiához hasonlóan ennek a tantárgynak a tanulására sem fordítanak kellő időt. A szülők nem tájékozódnak rendszeresen gyermekük előmeneteléről, nem ellenőrzik tanulásukat. A korrepetálás lehetőségeit is jobban ki lehetne használni, de kicsi az érdeklődés a diákok részéről. Újabban a tanulók közül a gyengébbek házi feladatban kapják a következő óra új tananyagából való felkészülést. A diák kiselőadás formájában adja az új témát, amit a tanár egészít ki. Ezért osztályzatot kap, az osztály időnként érdeklődve hallgatja a társuk magyarázatát. Az osztályban tanító kollegákkal közösen dolgozunk a tanulási színvonal javításán. Hozzáadott érték ellenőrzése Egy-egy részképesség előtérbe helyezése, fejlesztése (számolási készség, szövegértési készség, logikai készség, stb.) Az egyéni hiányosság alapján fejlesztés, szintre hozás Szövegértés szövegalkotás fejlesztése Az egyéni haladás feltételeinek fejlesztése Koncentráció a szakmai tantárgyakkal szakmához kapcsolódó feladatokon keresztül Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Óra közbeni feladatok felolvasása, értelmezése, motiváló logikai játékok alkalmazása Egyénre szabott fejlesztési feladatok meghatározása, tanórán kívüli felzárkóztatás Információ keresése, kapcsolatok összefüggések felismerése, vélemény megfogalmazása, értelmezése Differenciált óraelemek beiktatása, óra után csoportmunka Kereskedelemben, marketingben előforduló feladatok megoldása Intézményvezetőhelyettes

17 Hatékony tanulási módszerek megismerése Vázlatkészítés tanítása, lényeg kiemelés, lényeglátás fejlesztése, gondolati térkép megismerése, rendszerben való gondolkodás fejlesztése

18 Földrajz Az osztály tanulmányi átlaga a tantárgyból 2.33, mely reálisan tükrözi a tanulók tudását. 2 fő ért el elégtelen eredményt, ebből az egyik tanuló minden tantárgyból, ugyanis még az osztályozó vizsgán sem jelent meg, a másik tanuló másik 3 tantárgyból is megbukott. Célom a követelmények elsajátíttatásán túl a logikus gondolkodásra nevelés, továbbá hogy legyen igényük az őket körülvevő világ folyamatainak, jelenségeinek megértésére. Hozzáadott érték ellenőrzése Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése Matematikai eszköztudás fejlesztése Matematikai eszköztudás fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Szakkifejezések megismerése, helyes használata, helyesírása Térkép, atlasz értelmezése, olvasása, jelrendszer alkalmazása Lényegkiemelés Vélemény megfogalmazása, értelmezése Információk, hozzárendelések, összefüggések, egyszerű számítások, arányok értelmezése Számítások (szög, fok) zónaidő-számításban Távolságmérés térképen Adatok elemzése Földtörténeti idők grafikonon való ábrázolása, összefüggések keresése napjaink természeti értékeivel Intézményvezetőhelyettes

19 Fizika Az osztály a tantárgy követelményeit az első félév végére közepes szinten teljesítette, ennek ellenére 3 tanuló elégtelen eredményt ért el. Közülük 1 fő még az osztályozóvizsgán sem jelent meg. Hozzáadott érték ellenőrzése Egy-egy részképesség előtérbe helyezése, fejlesztése (számolási készség, szövegértési készség, logikai készség, stb.) Az egyéni hiányosság alapján fejlesztés, szintre hozás Koncentráció a szakmai tantárgyakkal szakmához kapcsolódó feladatokon keresztül A tanulói motiváció, önbizalom, együttműködési képesség fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Óra közbeni feladatok felolvasása, értelmezése, motiváló logikai játékok alkalmazása Egyénre szabott fejlesztési feladatok meghatározása, tanórán kívüli felzárkóztatás Kereskedelemben, marketingben előforduló feladatok megoldása Kooperatívtanulási munkaformák (csoport, páros) alkalmazása Intézményvezetőhelyettes

20 Informatika A tantárgy oktatása csoportbontásban történik. Szeptember hónapban felmértük a tanulókat, hogy milyen tudással érkeztek az általános iskolából. A felmérés azt mutatta, hogy a diákok megfelelő előképzettséggel rendelkeznek. A 2013/2014. tanév első félévi eredménye 4, ami a tantárgyi átlagok közül a legjobb. Hozzáadott érték ellenőrzése Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése Matematikai kompetencia fejlesztése Logikus gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése Önálló tanulás fejlesztése Állampolgári kompetencia fejlesztése Esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztése Logikus gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Szövegszerkesztéssel, kapcsolatos feladattal, táblázatok, diagramok, hangok és képek értelmezésével Alap matematikai feladatok a táblázatkezelő programmal való elkészítése, lépések megbeszélése Intézményvezetőhelyettes Matematikai feladatok és diagramok elemzése Interneten található elektronikus tananyag feldolgozása Informatika kultúrtörténetével és az információs társadalommal való foglalkozás, kiemelve az informatika jogi és etikai vonatkozásait. Digitális vagy digitalizált műalkotások felkeresése az interneten, bemutató készítés Táblázatkezelő program alkalmazása során a megoldás lépéseinek megbeszélése Önálló tanulás Interneten található tananyagok feldolgozása

21 Kommunikáció fejlesztése Számítógép bevonása a fejlesztőmunkába, ahol a diák is dolgozik Koncentráció a többi tantárggyal Szövegszerkesztéssel kapcsolatos feladatok, táblázatok, diagramok értelmezése Számítógépes matematikai programok alkalmazása fejlesztő munkánkban, interaktív tábla használatának bevonása Prezentáció készítése, információgyűjtés, grafikonok olvasása, szövegszerkesztés

22 Szakmai tantárgyak Átlagos képességgel rendelkező tanulók, akiknél erősíteni kell a szakmai kompetenciák fejlesztését, valamint a szakma iránti elkötelezettséget. A matematikai kompetenciák hiányosságaiból adódóan az áruforgalom ismeretek tantárgy elsajátítása nagyobb nehézséget okoz a tanulók számára. Gyakori ismétléssel, szóbeli írásbeli számonkéréssel sikerül a minimum követelményt elsajátítani. Hozzáadott érték ellenőrzése Egyéni hiányosságok pótlása Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Differenciált órai munka Személyre szabott otthoni feladat Heti 1-2 órában külön konzultációs lehetőség biztosítása Intézményvezetőhelyettes Tanulás tanítása Tanulás módszertani tanácsadás Partnerkapcsolat erősítése Egy-egy részképesség előtérbe helyezése, fejlesztése (számolási készség, szövegértési készség, logikai készség, stb.) Pályaorientáció, szakmaszeretet erősítése A szakmai munkaközösség tagjaival az együttgondolkodás, együttmunkálkodás erősítése, a tanulók szövegértési, szövegalkotási, idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése minden tantárgy keretei között: munkamegbeszélés Óra közbeni feladatok felolvasása, értelmezése, motiváló logikai játékok alkalmazása Életszerű feladatok előtérbe helyezése mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés során munkaközösségvezetők

23 Osztályfőnöki Családi háttér, a családi közösségek iskolatámogató szerepének biztosítása Tanulási kudarcok kezelése Egyéni problémák szakszerű feltárása, megoldása Szociális hátrányok kompenzálása Érzelmileg támogató, nyugalmas légkör kialakítása a tanítási órákon Partnerkapcsolat erősítése Partnerkapcsolat erősítése rendkívüli szülői értekezlet, szülő-diák klubdélután, tanár-diák- szülő-fogadóóra Kudarcok okának feltárása, tanulási módszerek ajánlása, egyéni foglalkozások Családsegítő bevonása, gyermekvédelmi segítség, iskolapszichológus igénybevétele Iskola által szervezett kulturális, sport és egyéb tanórán kívüli foglalkozások biztosítása TÁMOP Innovatív iskola által biztosított programokon való részvétel osztályfőnök osztályfőnök Szaktanár Osztályfőnök projektmenedzser Pozitív megerősítés, fejlesztő értékelés osztályfőnök A szakmai munkaközösség tagjaival az együttgondolkodás, együttmunkálkodás erősítése, a tanulók szövegértési, szövegalkotási, idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése minden tantárgy keretei között: munkamegbeszélés Fogadóórák szerepének hangsúlyozása szülői értekezleten, szükség esetén személyes megbeszélések osztályfőnök osztályfőnök

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.V osztály

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.V osztály Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.V osztály 1. Bukások tantárgyankénti eloszlása

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2012/2013. tanév II. félév 9.K osztály 2013/2014. tanév I. félév 10.K osztály

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2012/2013. tanév II. félév 9.K osztály 2013/2014. tanév I. félév 10.K osztály Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2012/2013. tanév II. félév 9.K osztály 2013/2014. tanév I. félév 10.K osztály

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.f osztály (vendéglátó eladó)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.f osztály (vendéglátó eladó) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.f osztály (vendéglátó eladó) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga. 2. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. Elérhetőségi adatok: Richter Gedeon Általános Iskola Postacím: 3013 Ecséd, Szabadság út 141. Tel: 37/358-014, 37/558-022 Fax: 37/358-014 E-mail: igazgato@richter-ecsed.sulinet.hu

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Tóvárosi Általános Iskola

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

-1- A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

-1- A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai -1- A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai -2- Tartalom Az ellenőrzés és az értékelés módjai... 3 Az írásbeli számonkérés formái... 3 Heti számonkérés formái... 3 Az értékelés lehetséges

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994.(VI.8) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján Földváry Károly Általános Iskola 2600 Vác, Nagymező u.14. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100. Az iskola

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben