Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.K osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.K osztály"

Átírás

1 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.K osztály

2 1. Bukások tantárgyankénti eloszlása Tantárgy Átlag Bukás Nem osztályozható Összesen Közismereti 2, Magyar nyelv és irodalom 2, Matematika 2, Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2, Idegen nyelv - angol 2, Idegen nyelv - német 2, Biológia - egészségtan 2, Fizika 3, Kémia 2, Földrajz 2, Informatika 4, Testnevelés és sport 3, Szakmai elmélet 2, Áruforgalom 2, Munkahelyi egészség és biztonság 3, Üzleti tevékenységek tervezése, elemzése 2, Szakmai gyakorlat 3, Üzleti tevékenység a gyakorlatban 3, Összesen 2, Az elégtelenek számát nagymértékben megnöveli azon tanulók eredménytelensége, akik a félév folyamán sem iskolába nem jártak, sem osztályozóvizsgán nem jelentek meg. A 18 éves tankötelezettség miatt néhányukat évek óta létszámban tartjuk.

3 2. Bukások nagy számának valószínűsíthető okai Felmérés alapján megállapítható, hogy a tanulók írás, olvasási nehézségekkel küzdenek. Napi 1 óránál többet nem tanulnak, azt is csak olyan formában, hogy az órán készült vázlatot olvassák el. Így szövegértő képességük fejletlen. A megtanult tananyagot sosem mondják vissza, nem ellenőrzik le tudásukat, s ezt a szülők sem teszik meg. Nem jelzik, ha nem értik a tanár magyarázatát, an görgetik maguk előtt a meg nem értett, s ez által meg nem tanult ismereteket. Rövid idő után feladják a tanulást, mert kilátástalannak érzik az elégtelenek kijavítását. Egy-két hetes hiányzás esetén önállóan, tanári segítség nélkül nem képesek pótolni a lemaradást. Az általános generációs probléma az 1/9.K osztályban is jelentkezik, hogy éretlenek, hiányzik belőlük a felelősség- illetve kötelességtudat. Társadalmi jelenséggel állunk szemben, miszerint a tanulók nem szívesen olvasnak, vannak, akik egyáltalán nem olvasnak az iskolai órákon kívül. Kevés a szókincsük, kívánni valót hagy maga után a fogalmazási készségük és a helyesírásuk. Természetesen az sem hagyható figyelmen kívül, hogy ez az első félév az általános iskolai követelményszintről a középiskolai, érettségi követelményszintjére való átlépés, átállás időszaka. Ez még néhány évtizeddel ezelőtt is megmutatkozott a tanulók teljesítményében kisebb romlást tapasztalva. Bízunk benne, hogy év végére sikerül a gyengébb teljesítményt nyújtó tanulókat is felzárkóztatni az osztályban.

4 3. Osztályfőnök értékelése az osztály tanulmányi munkájáról Az 1/9.K osztály a szakközépiskolai osztályok kereskedelem és marketing szakirányú csoportjának, tanulóinak a közössége. Az osztály a 2013/2014-es tanévet 36 fővel kezdte meg, jelenleg az osztálylétszám 30 fő. A leány-fiú arány szempontjából leány osztály, 6 fő a fiú. Év elején 8 fő évismétlő volt, közülük 4 fő már szeptemberben más oktatási intézményben folytatta tanulmányait. A tanév folyamán további 4 tanulót vettek át más iskolába, illetve két tanuló érkezett tanév közben. A diákok többsége életkoruknak megfelelő felépítéssel, egészséggel rendelkezik, ugyanakkor az orvosi vizsgálat megállapította, hogy gerincferdüléssel, asztmás problémákkal küszködnek. Gyógytestnevelésre 6 főt utaltak. 1 fő magántanuló (egészségügyi ok). A tanulók külső megjelenésükben is szokatlanul különbözőek, a rendkívül egyszerű, már-már szegényes öltözködéstől egészen a kirívó megjelenésig. A tisztálkodás, a higiénia környezeti, neveltségi szélsőségeket mutat. Az osztályközösség csoportjai hamar kialakultak. Az egy iskolából, településről járók, érkezők egy team-et alkottak. Az érdeklődésük, szimpátiájuk alapján egy másik grupp alakult ki. Az osztályban egyéni viselkedésű, magányos tanulók is vannak. A hangadók csoportja sajnos intelligencia-, erkölcsi-, morális hiánnyal küszködik. A tanulók viselkedésén keresztül, melyet az órai-, óraközi szünetekben, a közösségi tevékenységekben figyeltem meg, hamar megállapítottam, hogy többségében sérült gyerekek, akik egyenként segítségre, állandó kontrollra és főleg motiválásra szorulnak. A motiválás egyik kiváló eszköze a közösségi programok szervezése, melyben mindenki feladatot kaphat. Számtalan ilyen eseményen vettek részt a diákok: - Történelmi plakátverseny: III. hely - Osztálydekorációs verseny győztesei: I. hely - Vöröskereszt vetélkedő - Közösségi, környezeti munkák - Klubdélután - Jeles napok megünneplése, ajándékozás - TÁMOP versenyek

5 Osztályfőnöki munkámban egyik legfontosabb célul tűztem ki a szülőkkel való kapcsolattartást. Mivel az első szülői értekezletre csak 6 szülő jött el, ezt követően telefonon, illetve ellenőrző útján tartottam velük a kapcsolatot. Személyes találkozóra csak akkor került sor, amikor az igazolatlan tanulói hiányzások nem rendeződtek, illetve megtörtént a feljelentés. Az órai konfliktusok, szabályok rendszeres megsértése, az iskolai házirend semmibe vevése miatti problémák alkalmával jöttek be a szülők. Ekkor tárultak fel azok a szociális-, környezeti nehézségek, amelyeket az osztályban kompenzálnunk kell. A tanulók családi hátterére jellemző, hogy: - 15 fő tanulót csak az egyik szülő neveli - 14 fő esetében elváltak a szülők - 3 fő tanulónak nevelőszülei vannak - 1 fő diákot a nagymama nevel - 3 fő esetében az egyik szülő meghalt - 3 tanuló már általános iskolában is gyermekvédelmi nyilvántartásban szerepelt - 1 tanuló egészségi állapota miatt magántanuló lett - 1 tanuló kisbabát vár - 1 tanulónak súlyosan beteg az édesanyja, nagymama segíti őket. A nehéz anyagi körülmények, a munkanélküli szülők, alkalmi munkából élők, az alacsony iskolázottság is kimutatható az osztály családi környezetében. Az osztályfőnöki órák beszélgetései, a felmérések megmutatták, hogy a tanulók keveset beszélgetnek a szülőkkel az iskolai életről. Pár tanuló esetében heti egy alkalommal, a hétvégén történik a beszélgetés. Ellenőrzőt nem kérik, a tájékoztatókat nem igen követik. A félévi iskolai eredményt követő szülői értekezletre ismételten 6 szülő jött el. Nem éltek a fogadóóra lehetőségével. Nem hordják tankönyveiket haza, nincs ellenőrzőjük. Tanulmányi munkájuk hozott értéke az év eleji felméréseknél megmutatta, hogy szerény képességű tanulók, a tanulás motiválásával lehet eredményüket javítani. Az újszerű munkaformák (csoportmunka, kooperatív tanulás) hatékonysága még nem volt érezhető az első félévben, mert az új közösségben még nem tudtak összeszokottan együttműködni. A napi 7-8 óra tanítás és a mindennapi bejárás (16 fő vidéki) megterhelő számukra, délután 5-6 óra körül fáradtan kezdik az otthoni tanulást, házi feladatok

6 megírását. A második félévre már megszokják, felveszik ezt a ritmust, ezáltal jobban meg tudnak felelni az új, középiskolai követelményeknek. Hiányzási mutatójuk átlagos lenne, ha az igazolatlan mulasztások számát nem növelné 700 órával Varga Petra tanköteles korú tanuló. Az első féléves tanulmányi átlaguk 2.96, s ez az eredmény év végére még várhatóan javulni fog. Kupecz Lászlóné osztályfőnök

7 4. Tervezett intézkedések az eredmények javítása érdekében tantárgyanként Magyar nyelv és irodalom A 2013/2014. tanév I. félévében a tanulmányi értesítő alapján eredménytelennek értékelt tanulók: Irodalom tantárgyból 6 fő Magyar nyelv tantárgyból 6 fő Mindkét tantárgy esetében a fenti létszámból két-két tanuló teljesítményére a nak nincs semmilyen hatása, tudniillik az egyik magántanuló, aki nem látogatja a tanórákat, a másik diák pedig mulasztásai miatt nem értékelhető (az osztályozó vizsgán sem jelent meg). Társadalmi jelenséggel állunk szemben, miszerint a tanulók nem szívesen olvasnak, vannak, akik egyáltalán nem olvasnak az iskolai órákon kívül. Kevés a szókincsük, kívánni valót hagy maga után a fogalmazási készségük és a helyesírásuk. Természetesen az sem hagyható figyelmen kívül, hogy ez az első félév az általános iskolai követelményszintről a középiskolai, érettségi követelményszintjére való átlépés, átállás időszaka. Ez még néhány évtizeddel ezelőtt is megmutatkozott a tanulók teljesítményében kisebb romlást tapasztalva. Bízom benne, hogy év végére sikerül a gyengébb teljesítményt nyújtó tanulókat is felzárkóztatnom az osztályban. Ennek érdekében a különböző kompetenciaterületeket továbbra is fejleszteni fogom. Hozzáadott érték ellenőrzése Az általános iskolai hiányosságok feltárása Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése Intézményvezetőhelyettes Statisztikus, laboráns A mérési eredmények közzététele után Szövegértés fejlesztése Hangos olvasás, szövegértelmezés

8 Szövegértés fejlesztése Szövegértési technikák elsajátítása (kulcsszavak, adatok keresése, összefüggések, reflektálás) Helyesírási készség fejlesztése Másolás, szövegben keresés Szövegalkotás fejlesztése Hallott szöveg tartalmának ismertetése, összefoglalása, saját vélemény, érvek megfogalmazása Szövegalkotás fejlesztése Szövegalkotás hagyományos és új műfajokban Szókincsfejlesztés Játékos feladatok révén nyelvhelyességi gyakorlatok megoldásával szókincsgyarapítás Memória fejlesztése Memoriterek tanulása Tanulási technikák fejlesztése Különböző információhordozók szöveges és képei üzeneteinek megértése, befogadása, önálló létrehozása

9 Matematika Az osztály a tanév elején két felmérést írt meg. Az egyik a számfogalom, az alapműveletek ismeretét kérte számon, a másik egyszerű feladatokat tartalmazott az általános iskolai tananyagból. Az első felmérés alapján a 29-ből 9 tanuló tudta hibátlanul megoldani a mennyiségi relációk alkotása, a számemlékezet vizsgálatát szolgáló feladatokat. Az alapműveletek értelmezésének vizsgálata, az alapműveletek egyszerű szöveges feladatokban, valamint az egy és kétváltozós számsorozat folytatása témájú feladatokban senki sem tudott maximális pontszámot elérni. 4 tanulónak 1-2 hibája volt, és 5 tanuló alig 50 százalékos eredményt ért el. Ilyen előzmények után próbáltam a kezdeti ismétlő anyagrészeknél az alapismereteket feleleveníteni. A tankönyvből dolgoztuk fel az anyagrészeket. Együtt értelmeztük a definíciókat, lemásolták a füzetbe, páros munkával begyakoroltuk. A megtanulandó szöveges definíciók szóbeli számonkérésével próbáltam motiválni őket, hiszen az otthoni tanulással így lehetett jó jegyeket szerezni. Rendszeresen ellenőriztük a házi feladatokat. Az osztály nem képes hosszabb ideig koncentrálni egy adott feladatra. Nagyon egyszerű kérdésekre is rámondják, hogy nem tudom, mert nem akarnak gondolkodni. Hozzáadott érték ellenőrzése Az általános iskolai hiányosságok feltárása A tanulói motiváció, önbizalom, együttműködési képesség fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése Kooperatívtanulási munkaformák (csoport, páros) alkalmazása Intézményvezetőhelyettes Statisztikus, laboráns A mérési eredmények közzététele után

10 Számítógép bevonása a fejlesztőmunkába, ahol a diák is dolgozik Az egyéni hiányosság alapján fejlesztés, szintre hozás Koncentráció a szakmai tantárgyakkal szakmához kapcsolódó feladatokon keresztül Számítógépes matematikai programok alkalmazása fejlesztő munkánkban, interaktív tábla használatának bevonása Egyénre szabott fejlesztési feladatok meghatározása Kereskedelemben, marketingben előforduló feladatok megoldása Szaktanárok, Informatikai

11 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az 1/9.K osztályban történelem tantárgyból nem volt bukás az első félévben. Ezt úgy tudtam elérni, hogy a tanulóknak igyekeztem sikerélményt adni. Ha valami hiányosságot tapasztaltam, egyénre szabott feladatokat adtam. Akiknél ilyet tapasztaltam, többször számon kértem őket az órákon, egészen addig, míg legalább a minimális szintig el nem juttattam őket. Folyamatosan számon kértem a diákokat, ezzel is tanulásra ösztönözve őket. Hozzáadott érték ellenőrzése Szemléletváltás az új módszerek alkalmazásában, szociális kompetenciák fejlesztése: tanulást segítő kommunikáció, gondolkodás és tudásalkotás részterületein Szövegértés fejlesztése Térben és időben való tájékozódás fejlesztése Komplex megoldások és kommunikáció gondolkodási művelet fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Tanítás-tanulás folyamatának segítése új módszerekkel (kooperatív, differenciált oktatás) Források elemzésével kapcsolatokösszefüggések felismerése Térképolvasás, távolságok becslése, grafikonok, táblázatok elemzése Statisztikai adatok tanulmányozása, diagramok készítése Intézményvezetőhelyettes Szóbeli szövegalkotás fejlesztése Szóbeli számonkérés előtérbe helyezése Az egyéni hiányosság alapján fejlesztés, szintre hozás Hatékony tanulási módszerek megismerése Egyénre szabott fejlesztési feladatok meghatározása, tanórán kívüli felzárkóztatás Vázlatkészítés tanítása, lényeg kiemelés, lényeglátás fejlesztése, gondolati térkép megismerése, rendszerben való gondolkodás fejlesztése

12 Angol nyelv Az osztályt érettségi vizsgára kell felkészíteni, így ehhez mérten szükséges őket fejleszteni. Szükségük van a szövegértési, a beszédkészség, az íráskészség és a hallásutáni értés fejlesztésére. Az angol nyelvi könyvek ezeket a készségeket mind mérik és a feladatokat is erre építik fel. Az általunk vett Real Life könyv is igazodik ehhez az alapelvhez, így minden órán gyakorlásra kerül mind a négy készség. Az 1/9.K osztályból a csoportomba járó tanulók közül egy tanuló ért el elégtelen eredményt a 2013/2014-es tanév első félévében, és azóta már ő is javított az átlagán. A csoport képességeit felmérve el lehet mondani, hogy a csoportnak a visszatérő gyakorlásra, ismétlésre és a rendszeres számonkérésre van szüksége ahhoz, hogy fejleszteni lehessen a képességeiket. Nem telik el úgy óra, hogy ne szólalnának meg angolul egyenként, és ne alkalmaznák mind a négy készséget. A tanulók is sokat írnak a táblára a feladatok ellenőrzésénél. Ez elősegíti a társaik előtti szereplést és figyelemösszpontosítást, valamint saját magukat is ellenőrzik, javítják. Hozzáadott érték ellenőrzése Szövegértés, kommunikáció fejlesztése Szövegértés fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Az adott téma szövegének hangos felolvastatása, minden tanuló olvas legalább 2-3 mondatot, melyet le is fordítanak A feladatok meghatározását is közösen megbeszéljük Intézményvezetőhelyettes

13 Kommunikáció segítése a nehézségekkel küzdő tanulóknak Hallás utáni értés fejlesztése Idegen szavak tanítása, rögzítése SNI, BTM tanulók segítése Az idegen nyelven nehezen megszólaló tanulók segítése érdekében sokszor pármunkát vagy csoportmunkát alkalmazok órán, szituációs feladatokon keresztül, így a jobb képességű tanulók segítik a gyengébbeket és arra ösztönzik őket, hogy bátrabban megszólaljanak. A hallás utáni értés elősegítése érdekében a tanári instrukciókat angol nyelven valamint anyanyelvükön is elismétlem, és főleg a 9. évfolyamon az első évben így szoktatom őket hozzá az idegen nyelv megértésére, valamint kezdetben könnyebb magnóhallgatási feladatokat oldunk meg. Szótanulási technikák elsajátításában is segítek nekik. Közösen gyakoroljuk az új szavakat szókártyák és a tábla segítségével. A fokozatosság elvét betartva szoknak hozzá az idegen nyelven írt összefüggő szövegek írásához is. Ehhez segítséget ad a tanár által táblára írt helyes megoldások követése és a helyesírás ellenőrzése. A tanulási nehézségekkel küszködő tanulóknak egyéni feladatok kiadása

14 Német nyelv A német nyelvi csoport sávos bontásban az 1/9.V tanulóival 8 fő, amelyből 1 fő elégtelen osztályzatot szerzett félévkor. 1 fő nem jár iskolába, az osztályozó vizsgán sem jelent meg. A 6 fő németes közepes átlagos képességű, a félévi átlaguk 3,1. A tantárgyi haladást nagyban akadályozza a sok mulasztás, a felszerelés gyakori hiánya, továbbá az idegen nyelv tanulásának, módszereinek a hiánya. Mivel bukott tanuló nincs a csoportban, a gyenge képességű tanuló kompetenciáját szeretném javítani. Hozzáadott érték ellenőrzése Tanulási technikák megismertetése Memória fejlesztése Szövegértés fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Idegen nyelv tanulási módszereinek ismertetése, átbeszélése Tanulópárok kialakítása Játékos közös órai szótanulás, rövid memoriterek tanulása A tankönyv feladatainak általuk történő értelmezése Intézményvezetőhelyettes Szövegértés fejlesztése Több hangos olvasás Helyesírási készség fejlesztése Sok másolási feladat idegen nyelven Szókincsfejlesztés Projektfeladatok csoportmunkában

15 Biológia Az 1/9.K osztályban biológia tantárgyból a 2013/2014. tanév első félévében 7 tanuló ért el elégtelen eredményt, ebből 1 tanuló osztályozóvizsgán nem jelent meg. Az osztályban tanuló diákok túlnyomó többsége elégséges szinten ismeri a tananyagot. A bukásra álló tanulók felzárkóztatása nem egyszerű feladat, aminek az oka a nagyfokú érdektelenség a tantárgy iránt. A diákok otthon nem tanulnak, erről a szülőkkel történt megbeszélésen a fogadóórák során tájékozódtam. Sajnos a fogadóórán kevés szülő érdeklődik a tanulmányi problémák részleteiről. Hozzáadott érték ellenőrzése Egy-egy részképesség előtérbe helyezése, fejlesztése (számolási készség, szövegértési készség, logikai készség, stb.) Az egyéni hiányosság alapján fejlesztés, szintre hozás Szövegértés szövegalkotás fejlesztése Az egyéni haladás feltételeinek fejlesztése Koncentráció a szakmai tantárgyakkal szakmához kapcsolódó feladatokon keresztül Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Óra közbeni feladatok felolvasása, értelmezése, motiváló logikai játékok alkalmazása Egyénre szabott házi feladatok meghatározása, önálló témafeldolgozás kiselőadás formájában Információ keresése, kapcsolatok összefüggések felismerése, vélemény megfogalmazása, értelmezése Differenciált óraelemek beiktatása, óra után csoportmunka Kereskedelemben, marketingben előforduló feladatok megoldása Intézményvezetőhelyettes

16 Kémia Az 1/9.K osztályban kémia tantárgyból a 2013/2014. tanév első félévében 4 tanuló ért el elégtelen eredményt, ebből 1 tanuló osztályozóvizsgán nem jelent meg. Az osztályban tanulók többsége elégséges szinten ismeri a tananyagot, a biológiához hasonlóan ennek a tantárgynak a tanulására sem fordítanak kellő időt. A szülők nem tájékozódnak rendszeresen gyermekük előmeneteléről, nem ellenőrzik tanulásukat. A korrepetálás lehetőségeit is jobban ki lehetne használni, de kicsi az érdeklődés a diákok részéről. Újabban a tanulók közül a gyengébbek házi feladatban kapják a következő óra új tananyagából való felkészülést. A diák kiselőadás formájában adja az új témát, amit a tanár egészít ki. Ezért osztályzatot kap, az osztály időnként érdeklődve hallgatja a társuk magyarázatát. Az osztályban tanító kollegákkal közösen dolgozunk a tanulási színvonal javításán. Hozzáadott érték ellenőrzése Egy-egy részképesség előtérbe helyezése, fejlesztése (számolási készség, szövegértési készség, logikai készség, stb.) Az egyéni hiányosság alapján fejlesztés, szintre hozás Szövegértés szövegalkotás fejlesztése Az egyéni haladás feltételeinek fejlesztése Koncentráció a szakmai tantárgyakkal szakmához kapcsolódó feladatokon keresztül Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Óra közbeni feladatok felolvasása, értelmezése, motiváló logikai játékok alkalmazása Egyénre szabott fejlesztési feladatok meghatározása, tanórán kívüli felzárkóztatás Információ keresése, kapcsolatok összefüggések felismerése, vélemény megfogalmazása, értelmezése Differenciált óraelemek beiktatása, óra után csoportmunka Kereskedelemben, marketingben előforduló feladatok megoldása Intézményvezetőhelyettes

17 Hatékony tanulási módszerek megismerése Vázlatkészítés tanítása, lényeg kiemelés, lényeglátás fejlesztése, gondolati térkép megismerése, rendszerben való gondolkodás fejlesztése

18 Földrajz Az osztály tanulmányi átlaga a tantárgyból 2.33, mely reálisan tükrözi a tanulók tudását. 2 fő ért el elégtelen eredményt, ebből az egyik tanuló minden tantárgyból, ugyanis még az osztályozó vizsgán sem jelent meg, a másik tanuló másik 3 tantárgyból is megbukott. Célom a követelmények elsajátíttatásán túl a logikus gondolkodásra nevelés, továbbá hogy legyen igényük az őket körülvevő világ folyamatainak, jelenségeinek megértésére. Hozzáadott érték ellenőrzése Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése Matematikai eszköztudás fejlesztése Matematikai eszköztudás fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Szakkifejezések megismerése, helyes használata, helyesírása Térkép, atlasz értelmezése, olvasása, jelrendszer alkalmazása Lényegkiemelés Vélemény megfogalmazása, értelmezése Információk, hozzárendelések, összefüggések, egyszerű számítások, arányok értelmezése Számítások (szög, fok) zónaidő-számításban Távolságmérés térképen Adatok elemzése Földtörténeti idők grafikonon való ábrázolása, összefüggések keresése napjaink természeti értékeivel Intézményvezetőhelyettes

19 Fizika Az osztály a tantárgy követelményeit az első félév végére közepes szinten teljesítette, ennek ellenére 3 tanuló elégtelen eredményt ért el. Közülük 1 fő még az osztályozóvizsgán sem jelent meg. Hozzáadott érték ellenőrzése Egy-egy részképesség előtérbe helyezése, fejlesztése (számolási készség, szövegértési készség, logikai készség, stb.) Az egyéni hiányosság alapján fejlesztés, szintre hozás Koncentráció a szakmai tantárgyakkal szakmához kapcsolódó feladatokon keresztül A tanulói motiváció, önbizalom, együttműködési képesség fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Óra közbeni feladatok felolvasása, értelmezése, motiváló logikai játékok alkalmazása Egyénre szabott fejlesztési feladatok meghatározása, tanórán kívüli felzárkóztatás Kereskedelemben, marketingben előforduló feladatok megoldása Kooperatívtanulási munkaformák (csoport, páros) alkalmazása Intézményvezetőhelyettes

20 Informatika A tantárgy oktatása csoportbontásban történik. Szeptember hónapban felmértük a tanulókat, hogy milyen tudással érkeztek az általános iskolából. A felmérés azt mutatta, hogy a diákok megfelelő előképzettséggel rendelkeznek. A 2013/2014. tanév első félévi eredménye 4, ami a tantárgyi átlagok közül a legjobb. Hozzáadott érték ellenőrzése Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése Matematikai kompetencia fejlesztése Logikus gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése Önálló tanulás fejlesztése Állampolgári kompetencia fejlesztése Esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztése Logikus gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Szövegszerkesztéssel, kapcsolatos feladattal, táblázatok, diagramok, hangok és képek értelmezésével Alap matematikai feladatok a táblázatkezelő programmal való elkészítése, lépések megbeszélése Intézményvezetőhelyettes Matematikai feladatok és diagramok elemzése Interneten található elektronikus tananyag feldolgozása Informatika kultúrtörténetével és az információs társadalommal való foglalkozás, kiemelve az informatika jogi és etikai vonatkozásait. Digitális vagy digitalizált műalkotások felkeresése az interneten, bemutató készítés Táblázatkezelő program alkalmazása során a megoldás lépéseinek megbeszélése Önálló tanulás Interneten található tananyagok feldolgozása

21 Kommunikáció fejlesztése Számítógép bevonása a fejlesztőmunkába, ahol a diák is dolgozik Koncentráció a többi tantárggyal Szövegszerkesztéssel kapcsolatos feladatok, táblázatok, diagramok értelmezése Számítógépes matematikai programok alkalmazása fejlesztő munkánkban, interaktív tábla használatának bevonása Prezentáció készítése, információgyűjtés, grafikonok olvasása, szövegszerkesztés

22 Szakmai tantárgyak Átlagos képességgel rendelkező tanulók, akiknél erősíteni kell a szakmai kompetenciák fejlesztését, valamint a szakma iránti elkötelezettséget. A matematikai kompetenciák hiányosságaiból adódóan az áruforgalom ismeretek tantárgy elsajátítása nagyobb nehézséget okoz a tanulók számára. Gyakori ismétléssel, szóbeli írásbeli számonkéréssel sikerül a minimum követelményt elsajátítani. Hozzáadott érték ellenőrzése Egyéni hiányosságok pótlása Feladatbank összeállítása a tanmenettel együtt Differenciált órai munka Személyre szabott otthoni feladat Heti 1-2 órában külön konzultációs lehetőség biztosítása Intézményvezetőhelyettes Tanulás tanítása Tanulás módszertani tanácsadás Partnerkapcsolat erősítése Egy-egy részképesség előtérbe helyezése, fejlesztése (számolási készség, szövegértési készség, logikai készség, stb.) Pályaorientáció, szakmaszeretet erősítése A szakmai munkaközösség tagjaival az együttgondolkodás, együttmunkálkodás erősítése, a tanulók szövegértési, szövegalkotási, idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése minden tantárgy keretei között: munkamegbeszélés Óra közbeni feladatok felolvasása, értelmezése, motiváló logikai játékok alkalmazása Életszerű feladatok előtérbe helyezése mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés során munkaközösségvezetők

23 Osztályfőnöki Családi háttér, a családi közösségek iskolatámogató szerepének biztosítása Tanulási kudarcok kezelése Egyéni problémák szakszerű feltárása, megoldása Szociális hátrányok kompenzálása Érzelmileg támogató, nyugalmas légkör kialakítása a tanítási órákon Partnerkapcsolat erősítése Partnerkapcsolat erősítése rendkívüli szülői értekezlet, szülő-diák klubdélután, tanár-diák- szülő-fogadóóra Kudarcok okának feltárása, tanulási módszerek ajánlása, egyéni foglalkozások Családsegítő bevonása, gyermekvédelmi segítség, iskolapszichológus igénybevétele Iskola által szervezett kulturális, sport és egyéb tanórán kívüli foglalkozások biztosítása TÁMOP Innovatív iskola által biztosított programokon való részvétel osztályfőnök osztályfőnök Szaktanár Osztályfőnök projektmenedzser Pozitív megerősítés, fejlesztő értékelés osztályfőnök A szakmai munkaközösség tagjaival az együttgondolkodás, együttmunkálkodás erősítése, a tanulók szövegértési, szövegalkotási, idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése minden tantárgy keretei között: munkamegbeszélés Fogadóórák szerepének hangsúlyozása szülői értekezleten, szükség esetén személyes megbeszélések osztályfőnök osztályfőnök

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.V osztály

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.V osztály Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.V osztály 1. Bukások tantárgyankénti eloszlása

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2012/2013. tanév II. félév 9.K osztály 2013/2014. tanév I. félév 10.K osztály

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2012/2013. tanév II. félév 9.K osztály 2013/2014. tanév I. félév 10.K osztály Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2012/2013. tanév II. félév 9.K osztály 2013/2014. tanév I. félév 10.K osztály

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. II./D kötet. Tartalomjegyzék:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. II./D kötet. Tartalomjegyzék: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok II./D kötet Tartalomjegyzék: Beszámoló a Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola kompetenciafejlesztés

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. október 16-i ülésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Kengyel Községi Önkormányzat közötti, a Törökszentmiklósi

Részletesebben

Beszámoló a 2008/2009. tanévről

Beszámoló a 2008/2009. tanévről Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 6. Beszámoló a 2008/2009. tanévről Készítette: Gyurkovics Balázsné igazgató Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Helyi tanterv. Gr. Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon 6640 Csongrád Széchenyi út 29.

Helyi tanterv. Gr. Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon 6640 Csongrád Széchenyi út 29. 2013 Helyi tanterv Gr. Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon 6640 Csongrád Széchenyi út 29. 1 Tartalom 1.Az intézmény helyi tanterve 1.1 A választott kerettanterv megnevezése...3 1.2 A választott

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

Tudásfa Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34.) fenntartásában lévő. Tudásfa Gimnázium

Tudásfa Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34.) fenntartásában lévő. Tudásfa Gimnázium Tudásfa Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34.) fenntartásában lévő Tudásfa Gimnázium (2310 Szigetszentmiklós, Csonka János u. 5.) OM azonosító száma: 201625 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája AZ ISKOLA HELYI TANTERVE

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája AZ ISKOLA HELYI TANTERVE Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 2013 XIII. BEVEZETÉS...3 XIV. TANTÁRGYI RENDSZEREK A SZAKKÖZÉPISKOLA 9-12. ÉVFOLYAMAIRA...4 XIV.1. TANTÁRGYI

Részletesebben

Helyi tanterv 2010/2011

Helyi tanterv 2010/2011 Helyi tanterv 2010. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas Kazinczy u. 5. 1 Tartalomjegyzék 2.1. A HELYI TANTERV KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI...

Részletesebben

2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA

2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA... 3 1. AZ EGYES

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója Tartalomjegyzék 1. Intézményi alapadatok... 4. 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése... 4. 2. Személyi alapadatok...

Részletesebben

A SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:028337

A SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:028337 A SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:028337 2013 1 Tartalomjegyzék I. Az iskola nevelési programja... 4 I.1. Pedagógiai alapelvek... 4 I.2. Nevelő-oktató munkánk céljai...

Részletesebben

Pedagógiai Program Bárczi Géza Általános Iskola Helyi Tanterv HELYI TANTERV. Módosítva: 2013. március 27.

Pedagógiai Program Bárczi Géza Általános Iskola Helyi Tanterv HELYI TANTERV. Módosítva: 2013. március 27. HELYI TANTERV Módosítva: 2013. március 27. 1 TARTALOM HELYI TANTERV 1. A választott kerettanterv megnevezése, a kötelező tanórai foglalkozások, a kötelezően választandó tanórai foglalkozások óraszáma,

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2010-2011. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2010-2011. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2010-2011. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 6 2.4 A Nemzeti alaptantervben

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. B. Az iskola helyi tanterve 0 A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelező

Részletesebben

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Helyi tanterv. Bokrosi Általános Iskola 6648 Csongrád-Bokros Bokros utca 29.

Helyi tanterv. Bokrosi Általános Iskola 6648 Csongrád-Bokros Bokros utca 29. 2013 Helyi tanterv Bokrosi Általános Iskola 6648 Csongrád-Bokros Bokros utca 29. 1 Tartalom 1.Az intézmény helyi tanterve 1.1 A választott kerettanterv megnevezése... 3 1.2 A választott kerettanterv feletti

Részletesebben

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv a 2013 szeptemberétől induló 9. osztályok számára, felmenő rendszerben

III/2. Helyi tanterv a 2013 szeptemberétől induló 9. osztályok számára, felmenő rendszerben III/2. Helyi tanterv a 2013 szeptemberétől induló 9. osztályok számára, felmenő rendszerben Közismeret 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások

Részletesebben

Intézményvezetői beszámoló 2011-2012. tanév. Őrmezei Általános Iskola

Intézményvezetői beszámoló 2011-2012. tanév. Őrmezei Általános Iskola Intézményvezetői beszámoló 2011-2012. tanév Őrmezei Általános Iskola OM 102796 Készítette: Ujkériné Diviák Mária igazgató MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉS MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. Őrmezei Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben