INTÉZKEDÉSI TERV. A kompetenciamérés eredményeinek növelésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZKEDÉSI TERV. A kompetenciamérés eredményeinek növelésére"

Átírás

1 Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola 3931 Mezőzombor, Kölcsey út 7. OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV A kompetenciamérés eredményeinek növelésére Készült: Mezőzombor, A nevelőtestület jóváhagyta: Készítette: Kiss Péterné igazgató A KLIK Szerencsi Tankerület Igazgatója Jóváhagyta: Tankerületi igazgató Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 1

2 Törvényi Háttér: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 80. (1) A hivatal minden fenntartónak megküldi az országos mérések eredményeit. (2) Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartójának figyelmét, hogy az általa fenntartott iskolában intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie, ha az adott évben elvégzett mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskola bármely telephelyére és bármely képzési típusára vonatkozóan a) a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 2. képességszintet, b) a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet, c) a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet. (3) Az iskola a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a fenntartónak. (4) Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartóját arra, hogy készítsen intézkedési tervet és nyújtsa be jóváhagyásra, ha a (2) bekezdésben meghatározott felhívást követő harmadik évben elvégzett mérés eredményei alapján az adott telephelyen, az adott évfolyamon és képzési típusban a (2) bekezdésben meghatározott feltételek továbbra is fennállnak. (5) A fenntartó a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervet a kormányhivatalnak. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez - jogszabályban meghatározottak szerint - pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más szakmai szervezet közreműködését köteles igénybe venni. Az intézkedési terv a kormányhivatal jóváhagyásával válik érvényessé. A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását. (6) A képességszinteket az adott tanévben az országos mérési feladatok keretében felmért tanulók teljesítményértékei alapján kell meghatározni pedagógiai, méréselméleti és statisztikai számítások alapján. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 2

3 (7) A képességszinteket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet - évente, az országos mérések lebonyolítása évének megjelölésével együtt - tartalmazza. (8) Az országos pedagógiai mérések 6., 8. és 10. évfolyamra vonatkozó tartalmi keretét a 3. melléklet tartalmazza. ISKOLÁNKRÓL Iskolánk, a mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola a község egyetlen iskolája. Intézményünk őse hosszú ideig a református ill. a görög katolikus egyház népiskolájaként működött, majd 1908-tól állami iskola lett. Az iskola évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A nevelés-oktatásnak helyet adó épületegyüttes tulajdonosa Mezőzombor Község Önkormányzata. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskolaként működik. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. HELYZETELEMZÉS Intézményünk évek óta küzd az Országos kompetenciamérés során nyújtott átlag alatti teljesítmény problémájával. Bár tantestületünk mindent megtesz a javulás érdekében, a siker évről évre elmarad. Ennek okait elemezve az alábbi statisztikai adatok választ adhatnak. A 2011/12-es tanévben intézményünk 185 tanulója közül 184 volt hátrányos helyzetű (HH). A hátrányos helyzetűek közül pedig 155 fő halmozottan hátrányos helyzetű (HHH). A szülők alacsony iskolázottsága nagymértékben meghatározza a gyermekeikkel szemben támasztott követelményeket. Számukra nem fontos a tanulás, nem cél a tudás. Sokan csak az iskoláztatási támogatás elvesztésének lehetősége vagy az egyéb retorziótól való félelem miatt küldik gyermekeiket iskolába. Jól példázza ezt a mulasztási átlag. E tanévben összesen Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 3

4 órát mulasztottak tanulóink. A mérésben résztvevő osztályokban ez az alábbiak szerint alakult: 6. osztály: 2062 óra mulasztás. Átlagosan 114,5 óra jutott egy főre. Ez megközelíti a 23 napot. 8. osztály: 1621 óra mulasztás. Átlagosan 115,7 óra jutott egy főre. Ez kevéssel meghaladja a 23 napot. Ilyen tetemes mulasztás már magyarázhatja az alulteljesítést. Az átlag alatti teljesítés harmadik - de nem elhanyagolható -oka az ezeket az osztályokat érintő automatikus továbbhaladás az alsó tagozat 1-3. évfolyamán. Írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni nem tudó, vagy alig tudó gyermekek serege került a felső tagozatba. Bár a szaktanárok feladata is ezen területek fejlesztése, ha alapok nélkül érkezik egy tanuló, keveset tehetnek, a lemaradást nehéz pótolni. A mért évfolyamok év végi tanulmányi eredménye is hűen tükrözi tudásukat. 6. osztály: Matematika 1,9 ; Magyar nyelv és irodalom 2,45. Az osztályból 4 tanuló lett évfolyamismétlő. Közülük 1 fő mulasztásai miatt lett osztályozatlan. 8. osztály : Matematika 2,46 ; Magyar nyelv és irodalom 2,93. A 6. osztály összetétele rendkívül érdekes. A többség iskolaéretlenség miatt csak 7 vagy 8 évesen került iskolába,ezért túlkoros. Ezt a hátrányt a későbbiekben sem tudták leküzdeni. Továbbhaladásuk folytonos harc, küzdelem a kettesért. Van közöttük állandó költöző, aki csak féléveket tölt iskolánkban (ebben az évben a 2. félévet). A 8. osztályban is van beköltöző ( 2. félévre ), és több beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő diák is. A problémák mellett nem mehetünk és nem is megyünk el.reméljük, az intézkedési tervnek köszönhetően eredményeink - ha csak minimális mértékben is - javuló tendenciát mutatnak majd. KOMPETENCIAMÉRÉS A korábbi elemzések egyik legfontosabb megállapítása: tanulóink tudása nem elég elmélyült, a tanultakat nem tudják új helyzetekben alkalmazni. Korábban a matematikát és a természettudományokat mérték, mert könnyen mérhetőek. Világszerte megfigyelhető jelenség a humán kultúra, társadalomtudomány, tudás felértékelődése. Szükség van ezen a területen is mérésre. A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy része gyorsan elavul, szükség van Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 4

5 az egész életet átfogó tanulásra. Az élethosszig tartó tanulás koncepciója: nem lehet mindent megtanulni az iskolában, amire az embernek felnőtt élete során szüksége lesz. A tanulást támogató pszichológiai tényezők: - kialakítani a tanulás igényét, - fejleszteni a tudáshoz kapcsolódó értékeket, - megtanítani a gyerekeket tanulni, - elérni, hogy magukra hagyva, belső késztetéseiktől vezérelve tanuljanak. A tesztek elsősorban olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek alapvetően nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan képesek alkalmazni valódi problémák, megoldandó helyzetek esetében. Amikor hangsúlyozzuk, hogy a problémákat végső soron az oktatás gyakorlatában, a tanórai történések megváltoztatásával lehet megoldani, ez nem jelentheti azt, hogy a változtatásokat kizárólag, vagy nagyrészt a tanárok feladatává lehetne tenni. A helyi, konkrét változtatásokat csak sok más tényező együttes megváltoztatásával együtt lehet keresztül vinni. Mi a kompetencia? Az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, képességeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk. A kompetencia alapú oktatás ma olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, a tanításról való gondolkodást. A cél eléréséhez a tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek fő összetevője az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása, amelyek a személyiség kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlenek. A kulcskompetencia, olyan kompetencia, amely az élet három összetevőjének valamelyike szempontjából döntő: Személyiség kiteljesítése és az egész életen át tartó fejlődés (kulturális tőke) Aktív állampolgári szerepvállalás, beilleszkedés a társadalomba (társadalmi tőke) Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 5

6 A kompetencia mérések értelmezése, elemzése: A vizsgálat minden mozzanata azt a célt szolgálja, hogy érvényes, statisztikailag korrekt következtetéseket tudjunk levonni az adott populáció tanulóinak képességeiről, és hasznos információkat nyújtson az iskolák számára. Populáció az összes magyarországi 8. osztályos tanulót jelenti. A minta a populáció azon része, amely részt vesz a mérésben. A szórás egy olyan szám, amely egyes tanulók képességének átlagtól való eltérését jellemzi. Minél szélesebb intervallumot jelölnek ki, annál nagyobb a szórás. Az átlag egy statisztikai eredmény, amelynek van hibája, mert ha ugyanazt a tesztlapot ismét kitöltetjük, ugyanazon tanulókkal, nem feltétlenül ezt az átlagot kapjuk eredményül. Azt viszont tudjuk mondani, hogy 90 %-os valószínűséggel milyen intervallumba esik az átlag ismételt méréseknél. Ezt az intervallumot nevezzük az átlag konfidencia-intervallumának. Medián: a tanulói mintákat az eredmények alapján növekvő sorrendbe állítjuk, és a középső elem teljesítménye lesz a medián. Percentilis: mintánkat ismét sorba állítjuk, de most nem felezzük, hanem száz egyenlő részre osztjuk. Így kapunk 99 osztópontot, ezek közül az 5 percentilis az az érték, amelynél a minta 5 %-a gyengébb, 95 %-a jobb eredményt ért el. Akkor az 50 percentilis éppen a medián. KÉPESSÉGSZINTEK Matematika A tanulók képességeinek mérésére a teszten elért összes pontszám vagy a százalékos eredmény nem elegendőek. Ezért a tanulók tudásának mérésére képességmodellt alkalmaztak. Az adatok elemzésében fontos szerepet játszanak a szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatározott képességszintek. A képességszintek abban segítenek, hogy- a tanulókat képességük szerint kategóriákba sorolva- meg tudjuk mondani, legalább milyen képességeket tudhatnak magukénak az adott szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a magasabb szinten található tanulóktól. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 6

7 1. képességszint A diákok ezen a szinten képesek arra, hogy olyan egyszerű, ismerős kontextusú feladatokat oldjanak meg, amelyekből a szükséges információ könnyen kinyerhető, a megoldáshoz szükséges többnyire egyetlen lépés a feladat szövegéből következik. A jól begyakorolt számítások elvégzése, a műveletek végrehajtása és a legalapvetőbb matematikai tények, tulajdonságok felidézése várható el tőlük. 2. képességszint Ezen a szinten a diákoktól elvárható az egyszerűbb szituációban megjelenő problémák átlátása. Képesek az ismerős eljárások, algoritmusok, képletek megfelelő alkalmazására, adatok egyszerű megjelenítésére, ábrázolására, valamint egyszerű műveletek végrehajtására a különbözőképpen (pl. táblázatosan, grafikonon) megjelenített adatokkal. 3.képességszint Ezen a szinten a tanulók képesek bizonyos szituációk matematikai értelmezésére, kiválasztják és alkalmazzák a probléma megoldásához a megfelelő stratégiát. Képesek modellek alkalmazására és ezek alkalmazhatósági feltételeinek meghatározására. Tudnak különböző reprezentációkat alkalmazni és értelmezni, ezeket valós szituációval összekapcsolni. Képesek arra, hogy megfogalmazzák és leírják gondolatmenetüket, értelmezésüket. 4.képességszint Ezen a szinten a diákok fejlett matematikai gondolkodásra, érvelésre és önálló matematikai modell megalkotására, képesek összetett problémák esetében is. Tudnak általánosítani; ismereteiket magabiztosan alkalmazzák újszerű probléma megoldásakor. Kezelik és értelmezik a különböző reprezentációkat. Logikusan érvelnek, és a problémamegoldásával kapcsolatos gondolataikat, értelmezéseiket megfelelően kommunikálják. A szövegértés kompetenciamérésében elérhető képességszintek: 1. szint A tanuló ezen a szinten egy vagy több egymástól független információ azonosítására képes. Képes a szövegbeli információk közötti egyszerű kapcsolatok felismerésére, valamint a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 7

8 2. szint A tanuló több szempont alapján egy vagy több információt képes azonosítani. Képes egyszerű Szövegbeli kapcsolatok felismerésére, alacsonyabb szintű következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Felismeri a szöveg főbb gondolatát, háttértudására támaszkodva képes a szöveg egy-egy jellemzőjének értékelésére. 3. szint A tanuló ezen a szinten több szempont figyelembevételével képes az információk közötti kapcsolat megtalálására. Képes a kért információ azonosítására, valamint annak kikövetkeztetésére, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz. Háttértudása segítségével képes egy szó, kifejezés vagy mondat értelmezésére, valamint a szöveg egészének vagy részletének értelmezésére egy kevésbé hétköznapi ismeretanyag vonatkozásában. Tud reflektálni a szövegre. 4. szint Képes olyan információk azonosítására és elrendezésére, amelyek közül némelyik nem szerepel szó szerint a szövegben. Képes bonyolult összefüggések feltárására egy számára ismeretlen szövegben, képes a szövegrész és a szöveg egésze közötti kapcsolatok felismerésére, azonosítására. Háttértudására támaszkodva képes egy összetett szöveg tartalmi és formai jegyeinek kritikai jellegű megítélésére, a nyelvi árnyalatok értelmezésére. Tud a szöveggel kapcsolatos hipotéziseket felállítani. A 4. képességszinten a korábbi műveleteket szokatlan formájú szöveg esetében is megfelelően tudja alkalmazni a tanuló. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 8

9 INTÉZMÉNYÜNK ÁLTALÁNOS MUTATÓI A 2012-ES KOMPETENCIAMÉRÉSEN Az összefoglaló jelentésben látható, hogy 6. osztályos tanulóink elmaradtak az országos átlagtól Matematikából és Szövegértésből is. A 8. osztályos tanulóink Matematikából maradtak le az országos átlagtól, Szövegértésből alig gyengébben teljesítettek az országos átlagnál. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 9

10 Iskolánk 8 osztályos tanulói összességében a CSH indexet figyelembe véve szignifikánsan jobban teljesítettek Szövegértésből a vártnál, Matematikából nem különbözik szignifikánsan a vártnál. A 6. osztályban a CSH index nem volt megbízhatóan értékelhető, így nem kaptunk összehasonlító eredményt ill. elemzést, valamint nem becsülhető megbízhatóan a várható eredmény. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 10

11 Iskolánk eredményei az előző mérésekhez képest magasabbak, bár így is nagy az alapszint alatt teljesítők aránya.kivétel a 6. osztály szövegértés eredménye, az szignifikánsan gyengébb az előző évihez képest. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 11

12 A 2012 évi kompetencia mérések elemzése Alsótagozat I. Intézményünket nem jelölték ki központi mérésre, a megírt teszteket az alsótagozatos munkaközösség javította, a Mérés-Értékelés munkacsoport elemezte. Az elemzés után az alsótagozatos nevelők meghatározták a konkrét fejlesztési feladatokat. A Mérés-Értékelés munkacsoport elemzése A tanév végén kijavítottuk,feldolgoztuk és számítógépen rögzítettük a mérési eredményeket. A következő területeket mértük: ELEMI OLVASÁSI KÉSZSÉG -képes szóolvasás -szinoníma olvasás -szójelentés olvasás Ezeken a területeken a következő eredményeket értük el: Közepes teljesítményűek voltak a képes szóolvasás eredményei. A sok gyakorlás ellenére a gyerekek nem ismerték és nem értették a szavak jelentését. Sok olyan szó volt a feladatokban, amely az aktív szókincsüknek nem része. Ugyanezt tapasztaltuk a szinoníma olvasásnál is. Nehezen ismerték meg az ismert szavak rokonértelmű megfelelőit is. Jobb eredményt értek el a szójelentés olvasás feladatban. Fejlesztendő területek: -olvasáskészség fejlesztése -szókincsbővítés -szövegértés ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG - számírás -mértékegységváltás -alapműveletek Ezen a tetületen a következő eredményket értük el: A legjobb eredményt a számírás területén értük el, ahol számjegyekkel kellett leírni a betűvel megadott számokat, a helyiérték alapján.szinte megoldhatatlannak bizonyult a mértékegységváltással kapcsolatos feladatsor, elméleti ismereteik nem kapcsolódnak gyakorlati tevékenységükhöz.kiemelkedően sikeres volt az alapműveletek megoldása. Fejlesztendő területek: -logikai gondolkodás -elvont,absztrakt gondolkodás -elemi számolási készség Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 12

13 Kitűzött célunk, hogy a mértékváltás alapjait még több, a mindennapi életből merített gyakorlati példákkal tanítsuk a továbbiakban. ELEMI GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG -rendszerezés -kombinálás Ezen a területen a következő eredményeket értük el: Az előző évekhez hasonlóan ez a feladattípus bizonyult a legnehezebbnek, hiszen a tananyagtól is teljesen távol áll. Az ilyen típusú feladatok megoldásához magas szintű logikai készségre lenne szükség és ezt a sok gyakorlással, játékkal sem tudtuk érdemben a kívánt szintre fejleszteni. Fejlesztendő területek: - rendszerező képesség - probléma felismerés, probléma megoldás - elvont gondolkodás ÍRÁSKÉSZSÉG A feladat nyomtatott szövegről írottra másolás 5 perc alatt. Eredményeink: A külalak és az olvashatóság 3-as, 4-es szint körül mozog. A gyerekek inkább a pontosságra törekedtek, nem a gyorsaságra. Célunk a tempósabb írás kialakítása tollbamondással, sok másolással. Fejlesztendő területek: -figyelem koncentráció - helyesírási készség -olvasási készség Bárányné Szaxon Szilvia Méhiné Benedek Erika Konkrét fejlesztési feladatok: Mértékegység váltás gyakorlása elméleti és gyakorlati szinten különös hangsúlyt fektetve a gyerekek tevékenykedtetésére Rendszerezés számok, szavak halmazba rendezése megadott szempontok szerint (Dobókockás játékok, Licitálás öt kockával, Bohnanza, Babszüret,Bás, básolás,- leírása a CD-n ) a játék Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 13

14 Kombinatorikus feladatok megoldása különös hangsúlyt fektetve a manipulatív tevékenységekre Íráskép, írástempó fejlesztése Elemi olvasási készség fejlesztése Képes szóolvasás Szinonimaolvasás Szójelentés olvasás szómagyarázat (lexikonok, szinonima szótárak segítségével) Elemi számolási készség Számok alaki, valódi és helyi értéke Alapműveletek, fejben számolás fejlesztése Elvont absztrakt gondolkodás ( Hat gondolkodó kalap, A tanulás a gondolkodás és a problémamegoldás eredményességének fokozása -a játék leírása a CD-n ) Logikai gondolkodás fejlesztése (Memóriafejlesztésre az alábbi játékokat alkalmazzuk: Memória kártya,folytasd a sort! -a játék leírása a CD-n ) Az előzőekben felsorolt feladatok gyakoroltatásához a mozabook digitális tartalmainak használatát javasoljuk. A szövegértés és matematikai kompetencia fejlesztésének további lehetőségei 4. osztályban A szövegértés fejlesztésére legjobban magyar órákon nyílik lehetőség. A szövegek különböző típusai alapvetően meghatározzák a szövegfeldolgozás módját. A szöveggel való ismerkedés Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 14

15 történhet néma és hangos olvasással. Az érzelmekre jobban ható szöveggel, illetve a néma olvasással nehezen befogadható szöveggel bemutató olvasás révén ismerkedjenek meg a tanulók. A nehéz szöveg elvonhatja a figyelmét a szövegjelentéstől. Nagyon fontos a szövegértés szempontjából a gyerekek által ismeretlen jelentésűnek vélt szavak kiemelése, jelentésük értelmezése. Ekkor használhatjuk a Magyar Nyelv Értelmező Szótárát is. Helyes, ha fokozatosan kialakítjuk, hogy a gyerekek mondják el első véleményüket az olvasottakkal kapcsolatban.nagyon fontos az elsődleges megértés ellenőrzése. Egyszerű kérdésekkel szerezzünk információt, hogy a tanuló megértette-e a szöveget. Fontos a szöveg címének a vizsgálata is.a szöveg megértésének szempontjából nagyon fontos az olvasmányok részekre bontása. Az egyes részeken belül megfigyelési szempontokat adhatok ki. A szövegértést nagy mértékben fejlesztheti, ha az egyes részekből próbáljuk kiemelni a lényeget vázlatírás. Óra végén szintén nagyon lényeges az ismétlő olvasás és a tartalmi szintézis. A tanuló tudja saját szavaival elmondani az olvasmányt. Azonban nem csak a szövegértést, hanem a matematikai logikát is fejleszthetjük olvasás órákon, A szövegértés fejlesztésére matematika órákon a szöveges feladatok és a különböző logikai feladatok nyújtanak jó lehetőséget. Nagyon sok gyereknek azért okoznak problémát a szöveges feladatok, mert rossz a szövegértő képességük. A szöveges feladatok megoldásának első lépése a szöveg értelmezése. Fontos, hogy kiemeljük a szövegből a lényeges információkat és elkülönítsük attól, ami lényegtelen a megoldás szempontjából. Utána történhet a szövegből a lényeges adatok kiírása. Az értelmezést segíthetjük esetleg rajzzal, tanítói kérdésekkel. Majd ezután történik a megoldási terv felírása és a szöveges feladat megoldása. A logikus gondolkodás kialakításának is egyik legfontosabb színtere a matematika óra. pl. feladatok halmazokkal, grafikonok, szöveges feladatok, mértan (minden négyzet téglalap, de nem minden téglalap négyzet stb.), sorozatok, táblázatok. Természetismeret órákon is szükség van a szövegértés és matematikai logika fejlesztésére. Ez a tantárgy rengeteg új információt adhat a tanulónak. Emiatt rengeteg olyan feladatot adhatunk, amellyel a tudását is fejlesztem a gyereknek, de emellett a logikus gondolkodását is fejlesztjük. Testnevelés órákon is fejleszthető a logikus gondolkodás. Ugyanis az egyes sportjátékok gyakorlásának elengedhetetlen feltétele a logikus gondolkodás. Alsótagozatos munkaközösség Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 15

16 A FELSŐTAGOZAT MUTATÓI Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 16

17 Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 17

18 Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 18

19 II. A 2012-es kompetenciamérés eredményeinek elemzése matematikából. Felsőtagozat A fenti tanév adatait a megelőző esztendővel összehasonlítva megállapítható, hogy nyolcadik évfolyamon szignifikánsabb jobb az elért eredmény a korábbi évi megfelelő évfolyamhoz képest. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 19

20 Az országos átlag 1612 (konfidencia intervallum), a mi iskolánké: A leggyengébbek értéke 1150 körül mozog. Az előző évi matematika jegyeik: 8 fő kettes, 5 fő hármas, 1 fő négyes. A hatodik osztályosok teljesítménye ettől elmarad. Itt az országos átalag 1489 pont (konfidencia intervallum), a miénk:1187. A leggyengébb 1000 körül mozog. Előző évi matematika jegyeik: 14 fő kettes, 1 fő hármas, 1 fő négyes A hétfokozatú képességeloszlási szintből nyolcadik évfolyamon 4 fő a 2. szinten, 9 fő a 3. szinten, 1 fő a 4. szinten van. Hatodik évfolyamon ez az eloszlás kedvezőtlenebb. 6 fő az első szint alatt, 8 fő az első szinten, 2 fő a második szinten van. Mindezek alapján megállapítható, hogy a kompetenciamérés eredményei és a helyben szerzett érdemjegyek alapvetően összhangban vannak. Javításuk érdekében a következőket javaslom: a négy alapművelet biztos ismeretének elérése az alsó tagozaton a négy alapművelet folyamatos gyakorlása, számonkérése minden évfolyamon a megértő olvasási szint elérése (elengedhetetlen a szöveges feladatok önálló megoldásához) a fenti cél érdekében minden órán olvassanak a gyerekek, saját szavaikkal mondják el az olvasottakat gyakorolják a mérést, mértékegységek átváltását, váltószámokat fektessünk nagyobb hangsúlyt a tanultak gyakorlati alkalmazására felszín, térfogat, kerület, terület számítását többet szükséges gyakorolni, ami az algebrai kifejezésekkel való bánásmódot is segíti Matematikai kompetencia fejlesztésének lehetőségei a felső tagozaton A kompetencia hatékonyságának növelése érdekében a szövegértést és a matematikai gondolkodást kell feltétlenül fejleszteni. A matematika feladatok megoldásakor természetesen első lépés a feladat értelmezése. Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, el kell olvasni. Olvasás közben különösen a szöveges feladatoknál, de az utasításoknál is minden írásjelnek jelentősége van. Annyiszor kell megismételni az elolvasást, míg nem válnak érthetővé az összefüggések. Vannak olyan esetek is, amikor egy rajz segít az értelmezésben. A logikus gondolkodás és szövegértés kialakítása nem egyedül a matematika feladata, szorosan összefügg a többi tantárggyal. A jó problémamegoldás elengedhetetlen feltétele a szilárd ismeretkincs. A megfelelő jártasságok, készségek kialakításához gyakorláson keresztül vezet az út. Ez a gyakorlás vonatkozik az elméleti ismeretekre, ezen ismeretek egyszerűbb Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 20

21 összefüggésben való alkalmazására, majd a többszörösen összetett gondolkodási műveleteket kívánó feladatok megoldására. A leghatásosabb eszköz az önálló feladatmegoldás. A korrepetálás nagyon fontos a lemaradók felzárkóztatására. Az ismeretek további tudatosítására, egyszerűbb feladatok önálló megoldására nyílik többlet lehetőség. A tehetséggondozás alkalmával pedig a matematikában tehetségesebb gyermekekkel lehet foglalkozni, az összetettebb (verseny) szöveges feladatok önálló megoldására, elemzésére kerülhet sor. A logikus gondolkodást nagyban segíti a halmazelméleti témakör. Minden évfolyamon találkozunk ilyen feladatokkal. A halmazok elemei közötti kapcsolatot vizsgálják a tanulók különböző összefüggésekben. Tulajdonságokat figyelhetünk meg (gyorsabb, magasabb, stb.), relációkat létesíthetünk (kisebb, nagyobb, legalább, legfeljebb, nem kisebb, nem nagyobb). Azonos tulajdonságok alapján osztályozzuk az elemeket, két tulajdonság vizsgálata elvisz a halmazműveletekhez.a szöveges feladatok elkísérik a tanulókat 5 8. osztályig. Célszerű a mindennapi életből vett szöveges feladatokat megoldatni a gyermekekkel, ezek számukra is érdekesebbek. A szöveges feladatok megoldása során az elolvasott szöveget értelmezni kell, a lényeget kiemelni. (Ha nem tudja értelmezni a tanuló, akkor kérdések alapján rá kell vezetni.) Külön kell választani a megoldás szempontjából lényeges és lényegtelen adatokat. Ez tulajdonképpen minden feladatnál más és más. Majd megoldási tervet kell készíteni, azaz az írott szöveget le kell fordítani a matematika nyelvére. A terv elkészítését célszerű indokoltatni legalább szóban, így meggyőződhetünk róla, hogy tudatosan oldja meg a tanuló, vagy csak ráérzett. A várható eredményt jó megbecsülni. Ezután következhet a megoldás elkészítése. A kapott eredményt a feladat szövegén ellenőrizzük. Mérlegelni kell, hogy a kiszámított érték megfelel-e a valóságnak.a legegyszerűbb ún. egyműveletes feladatoktól kell eljutni az összetett többműveletes feladatokon át az egyenletekkel megoldható szöveges feladatokig. Nehezítést jelentenek a fordított szövegezésű feladatok. A logikus gondolkodást és a térszemléletet fejlesztik a különböző geometriai szerkesztési és számítási feladatok. A megoldás során itt is nagy szerep jut az értelmezésnek és tervezésnek. A matematika bármely területén fokozottan kell figyelni a helyes kifejezések elsajátíttatására, alkalmazására. Bodnár Bertalan szaktanár Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 21

22 A FELSŐTAGOZAT MUTATÓI SZÖVEGÉRTÉSBŐL A 6. osztály szövegértési mutatói nagyon gyengék. Szignifikánsan gyengébben teljesítő iskolát nem mutat a grafikon, hasonlóan teljesítőt is nagyon keveset. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 22

23 A 6. osztály szövegértés eredményei nagyon gyengék a képességszintek eloszlása alapján ez világosan látható. Az osztály 75%-a teljesített az 1. szinten, de még az egyes szint alatt is teljesített 5 tanuló. A 2. szintet 2 tanuló érte el, és a 3.szinten 1 tanuló teljesített. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 23

24 A 8. osztály eredményei lényegesen jobbak a 6. osztály eredményeinél. Az intézményi mutatók megegyeznek a hasonló községi iskolák mutatóival. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 24

25 1. szint alatti, ill. 1.szinten teljesítő tanuló nem volt. 2. szinten teljesített 1 tanuló, 3. szinten az osztály 35,7 %-a, 4. szinten 42,9 %, 5. szinten (a 4. és 5. szint határán) teljesített 14,3 %. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 25

26 Fejlesztési javaslat a 2012-es kompetenciamérés elemzése alapján szövegértésből a 1. Folyamatos olvasás fejlesztése felsőtagozaton a. közös olvasással, ritmusgyakorlatokkal b. szavakkal ütemesen, hangerő változtatással c. fogalommagyarázat 2. Értő olvasás fejlesztése a. fogalommagyarázat b. visszakérdezéssel c. dramatizálással 3. Olvasási tempó fejlesztése a. ütemes versmondással b. nyomatékos szótag hangsúlyozásával c. dallal, ritmikus játékokkal d. fogalommagyarázat 4. Kifejezőkészség fejlesztése a. helyes hangképzés b. hangutánzó szavak gyűjtése, játékban való alkalmazása c. mondókák, nyelvtörők tanulása d. egymás figyelése, véleményezése saját véleményalkotással e. szemléltetett tárgyról képleírás, tárgyleírás f. tőmondatok alkotása és bővítése frontális munkával Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 26

27 g. helyes hangformálás, - képzés tükörkép által h. fogalommagyarázat 5. Szókincsfejlesztés a. Activity társasjáték alkalmazása b. rokon értelmű szavak gyűjtése, magyarázata, használata c. színek, színárnyalatok játék tárgyakkal d. versmondás ritmikusan / tapssal, lábdobbantással, padütéssel / e. fogalommagyarázat 6. Mindezek alkalmazása a tanulás tanulása és a képességfejlesztő, és más tanórákon is szükséges az eredmények javulása érdekében.. Lugosi-Stark Gabriella szaktanár Felhasználható digitális segédanyagok: (kompetencia alapú oktatási programcsomagok ) (az előző évi mérések összes tesztfüzetei és javítókulcsai) Ezen az oldalon a 2001-es és 2006-os PIRLS felmérés nyilvánosságra hozott feladatai találhatóak meg. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 27

28 Tanítók szaktanárok Érintett tanítók, szaktanárok, számítástechnikus, osztályfőnökök szeptember Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola Intézkedési terv 1. Cél: Eredményes országos kompetenciamérés Probléma: Az országos kompetencia mérések során az iskola a jogszabályban meghatározott minimum alatt teljesített Sikerkritérium: A jogszabályban meghatározott minimumszint teljesítése 2. Erőforrások: Humán: érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök, mérés-értékelés szakember, számítástechnikus. Dologi: Mérőeszköz és iskolai adatfeldolgozó szoftver (OKÉV), számítógép 3. Érintettek köre: tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartó 4. Intézkedési terv eljárásrendje Tevékenységek/feladatok Módszer Határidő Felelős 1 Adatfeldolgozás minden Adatfeldolgozó tanulóra vonatkozóan szoftver segítségével (OKÉV) 2 Az adatok elemzése Teljesítmények számítástechnikus kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (tantárgyanként, feladatonként 3 Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata Tanulói képességek mérése - Szülők iskolázottsága Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata Egyéb okok feltárása Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, stb. Kérdőív Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, stb. - Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 28

29 Érintett tanítók, szaktanárok, Intézményvezetők október 1 Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola - Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás 4 A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel 5 Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Pedagógusokra vonatkozóan Egyéb területek 6 A szülők tájékoztatása a fejlesztési tervekről 7 A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. A feltárt okoknak megfelelő intézkedés meghozatala Fejlesztési tervek tartalma, együttműködés, szülők bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába Beépítése az éves iskolai munkatervbe október novemberi szülői értekezlet A jóváhagyást követően azonnal Osztályfőnökök, érintett pedagógusok Osztályfőnökök igazgató, érintett pedagógusok 8 VÉGREHAJTÁS FOLYAMATOS INTÉZMÉNYVEZETŐ INT. VEZ. HELYETTES NEVELŐTESTÜLET MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS MUNKACSOPORT Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 29

30 folyamatos szaktanárok folyamatos szaktanárok Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai célok és feladatok tanulói Felelős Határidő Szövegértés fejlesztése alapja minden tantárgynak és az önálló tanulásnak Állandó szókincsfejlesztés a mindennapi élet fogalmainak megismerése és használata Hangos olvasás fejlesztése a szöveg visszamondásával Táblázatok, grafikonok értelmezése és készítése Szövegalkotás a mindennapi élet területéről pl. csekk, menetrend, receptek, stb. Memóriafejlesztés memoriterek, memóriajátékok beépítése a tanításba Koncentrációfejlesztés hasonlóságok, különbségek Lényegkiemelés, vázlatírás, ok okozati összefüggések gyakoroltatása Önálló javítás, hibakeresés, önkritika és önértékelés fejlesztése Dramaturgiai játékok alkalmazása Probléma megoldó gondolkodás fejlesztése Koncentráló képesség fejlesztése a terhelés fokozatos emelése A motiváció fejlesztése kooperatív munkaformák alkalmazása A haladás rendszeres mérése szaktanárok folyamatos Pedagógiai célok és feladatok - tanári Felelős Határidő Másképp, más módszerekkel való tanítás szükségessége (megbeszélés) A kompetencia alapú oktatást segítő programcsomagok használata Közös értékelési rendszer összehangolása, egységesítése A tanítási órák hatékonyabbá tétele, egyéni képességfejlesztés Az elsajátítandó tananyag minimalizálása Több csoportmunka szervezése napi szinten A lemaradó, hiányzó gyerekek egyéni fejlesztése, korrepetálása 4. Szülők tájékoztatása: Az OM mérést követően (honlap, szülői értekezlet, ) 5. Végrehajtás: 2013/2014-es tanévtől Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 30

I. AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL

I. AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL, AZ ERDEI FERENC KERESKEDELMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA, A MAKÓI OKTATÁSI KÖZPONT, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE EREDMÉNYEIRŐL I. AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az Országos kompetenciamérés céljai Iskolák, fenntartók: a visszajelzés az intézmény, tanulócsoportok és a tanulók egyéni teljesítményéről saját elemzések készítése saját mérések

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

7!2?. számú előterjesztés

7!2?. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 7!2?. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV A kompetenciamérés eredményeinek növelésére

INTÉZKEDÉSI TERV A kompetenciamérés eredményeinek növelésére INTÉZKEDÉSI TERV A kompetenciamérés eredményeinek növelésére Készült: Szomor, 2015. 06. 15. A nevelőtestület jóváhagyta: 2015. 06. 22. Készítette: Mihalovics Péterné igazgató A KLIK Tatabányai Tankerület

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen Általános iskola 8. osztály matematikából és szövegértésből Matematika Szövegértés Iskolánkban Ált. iskolákban Budapesti ált. iskolákban Iskolánkban

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE 1. oldal AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 Matematika: AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE Az alábbi táblázat a 4. évfolyam százalékos eredményeit

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Karcag, 2011. április 4. Horváthné Pandur Tünde munkaközösség vezető Kiskulcsosi

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola K O M P E T E N C I A M É R É S 2013

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola K O M P E T E N C I A M É R É S 2013 Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola K O M P E T E N C I A M É R É S 2013 Kompetenciamérés célja: Hatékony eszköz az intézményi önértékelés elősegítéséhez visszajelzés,

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2007

Országos kompetenciamérés 2007 Országos kompetenciamérés 2007 Év végi értékelés Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola Bevezető Az Országos kompetenciamérés 2007. május 30-án ötödik alkalommal zajlott le, a mi iskolánkban a negyedikes,

Részletesebben

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink Intézményi stratégia az OKM eredményeinek hasznosításához Belső mérési-értékelési

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály szövegértés 1 Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 27 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28.3.22. 15:59:14 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Kompetencia mérések eredményeinek elemzése

Kompetencia mérések eredményeinek elemzése Kompetencia mérések eredményeinek elemzése Eredmények: Matematika Országos átlag/járási iskolák átlaga/helyi iskolai átlag/helyi iskolai hhh átlag Szövegértés Országos átlag/járási iskolák átlaga/helyi

Részletesebben

Közoktatás-értékelési programok. Pongrácz László Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya főosztályvezető

Közoktatás-értékelési programok. Pongrácz László Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya főosztályvezető Közoktatás-értékelési programok Pongrácz László Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya főosztályvezető Közoktatás-értékelési programok PIRLS (szövegértés (5)) TIMSS (matematika, természettudomány

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika

Részletesebben

Telephelyi jelentés. Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. OM azonosító: 037158 Telephely kódja: 002

Telephelyi jelentés. Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. OM azonosító: 037158 Telephely kódja: 002 FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 27 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.3. 1:4:4 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 27 \'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28..23. 1:38:34 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola """Magyar-kút"" ÁMK Etyek, Német Nemzetiségi Általános Iskolája, Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Könyvtár-közművelődés" 2091 Etyek,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉSEK, ÉS KÖZVETETTEN A PISA MÉRÉSEKBEN VALÓ INTÉZMÉNYI EREDMÉNYESSÉG NÖVELÉSÉRE 1

INTÉZKEDÉSI TERV AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉSEK, ÉS KÖZVETETTEN A PISA MÉRÉSEKBEN VALÓ INTÉZMÉNYI EREDMÉNYESSÉG NÖVELÉSÉRE 1 INTÉZKEDÉSI TERV AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉSEK, ÉS KÖZVETETTEN A PISA MÉRÉSEKBEN VALÓ INTÉZMÉNYI EREDMÉNYESSÉG NÖVELÉSÉRE 1 Készítette: Véleményezte: Jóváhagyta: Dátum: Dátum: Dátum: intézmény je nevelőtestület

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8. OM azonosító: 200298 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2009. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8. OM azonosító: 200298 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2009 8. évfolyam :: Általános iskola Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 9900 Körmend, Thököly u. 31. OM azonosító: 036592 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2009. Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 9900 Körmend, Thököly u. 31. OM azonosító: 036592 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2009 8. évfolyam :: Általános iskola Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 9900 Körmend, Thököly u. 31. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 6.osztály MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2009 8. évfolyam :: Általános iskola Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium

Karinthy Frigyes Gimnázium 27 Karinthy Frigyes Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés 1 Az Önök telephelyének átlageredménye szövegértésből a többi

Részletesebben

Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén

Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén Póta Mária 2009. 0 1 i e π 1 A matematikai eszköztudás kompetencia alapú mérése Méréssorozat első fázisa, melynek a hozzáadott értéket

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. OM azonosító: 201629 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. OM azonosító: 201629 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 8. évfolyam :: Általános iskola Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a

Részletesebben

Egésznapos iskola vagy tanoda?

Egésznapos iskola vagy tanoda? Egésznapos iskola vagy tanoda? A 2013-as tanoda monitoring-program fő eredményeinek továbbgondolása Lannert Judit Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014, Debrecen 1 Kérdés: A tanodába járás összefüggésben

Részletesebben

Zoltánfy István Általános Iskola

Zoltánfy István Általános Iskola 4 Zoltánfy István Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. OM azonosító: 200909 Telephely kódja: 011. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. OM azonosító: 200909 Telephely kódja: 011. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola 4 Ady Endre Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: 033392 Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: 033392 Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005 FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola u. 20. OM azonosító: 032477 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2009. Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola u. 20. OM azonosító: 032477 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2009 6. évfolyam :: Általános iskola Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola u. 20. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Tisza-parti Általános Iskola 6726 Szeged, Csanádi u. 4-6. OM azonosító: 029640 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2009. Tisza-parti Általános Iskola 6726 Szeged, Csanádi u. 4-6. OM azonosító: 029640 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2009 6. évfolyam :: Általános iskola Tisza-parti Általános Iskola 6726 Szeged, Csanádi u. 4-6. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.. 12:2:16

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. OM azonosító: 035361 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2013. Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. OM azonosító: 035361 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2013 6. évfolyam :: Általános iskola Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6.

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. OM azonosító: 035361 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. OM azonosító: 035361 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6.

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium 196 Budapest, Vendel u. 1. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 196 Budapest, Vendel u. 1. Standardizált átlagos képességek

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben