INTÉZKEDÉSI TERV. A kompetenciamérés eredményeinek növelésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZKEDÉSI TERV. A kompetenciamérés eredményeinek növelésére"

Átírás

1 Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola 3931 Mezőzombor, Kölcsey út 7. OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV A kompetenciamérés eredményeinek növelésére Készült: Mezőzombor, A nevelőtestület jóváhagyta: Készítette: Kiss Péterné igazgató A KLIK Szerencsi Tankerület Igazgatója Jóváhagyta: Tankerületi igazgató Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 1

2 Törvényi Háttér: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 80. (1) A hivatal minden fenntartónak megküldi az országos mérések eredményeit. (2) Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartójának figyelmét, hogy az általa fenntartott iskolában intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie, ha az adott évben elvégzett mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskola bármely telephelyére és bármely képzési típusára vonatkozóan a) a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 2. képességszintet, b) a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet, c) a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet. (3) Az iskola a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a fenntartónak. (4) Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartóját arra, hogy készítsen intézkedési tervet és nyújtsa be jóváhagyásra, ha a (2) bekezdésben meghatározott felhívást követő harmadik évben elvégzett mérés eredményei alapján az adott telephelyen, az adott évfolyamon és képzési típusban a (2) bekezdésben meghatározott feltételek továbbra is fennállnak. (5) A fenntartó a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervet a kormányhivatalnak. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez - jogszabályban meghatározottak szerint - pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más szakmai szervezet közreműködését köteles igénybe venni. Az intézkedési terv a kormányhivatal jóváhagyásával válik érvényessé. A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását. (6) A képességszinteket az adott tanévben az országos mérési feladatok keretében felmért tanulók teljesítményértékei alapján kell meghatározni pedagógiai, méréselméleti és statisztikai számítások alapján. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 2

3 (7) A képességszinteket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet - évente, az országos mérések lebonyolítása évének megjelölésével együtt - tartalmazza. (8) Az országos pedagógiai mérések 6., 8. és 10. évfolyamra vonatkozó tartalmi keretét a 3. melléklet tartalmazza. ISKOLÁNKRÓL Iskolánk, a mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola a község egyetlen iskolája. Intézményünk őse hosszú ideig a református ill. a görög katolikus egyház népiskolájaként működött, majd 1908-tól állami iskola lett. Az iskola évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A nevelés-oktatásnak helyet adó épületegyüttes tulajdonosa Mezőzombor Község Önkormányzata. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskolaként működik. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. HELYZETELEMZÉS Intézményünk évek óta küzd az Országos kompetenciamérés során nyújtott átlag alatti teljesítmény problémájával. Bár tantestületünk mindent megtesz a javulás érdekében, a siker évről évre elmarad. Ennek okait elemezve az alábbi statisztikai adatok választ adhatnak. A 2011/12-es tanévben intézményünk 185 tanulója közül 184 volt hátrányos helyzetű (HH). A hátrányos helyzetűek közül pedig 155 fő halmozottan hátrányos helyzetű (HHH). A szülők alacsony iskolázottsága nagymértékben meghatározza a gyermekeikkel szemben támasztott követelményeket. Számukra nem fontos a tanulás, nem cél a tudás. Sokan csak az iskoláztatási támogatás elvesztésének lehetősége vagy az egyéb retorziótól való félelem miatt küldik gyermekeiket iskolába. Jól példázza ezt a mulasztási átlag. E tanévben összesen Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 3

4 órát mulasztottak tanulóink. A mérésben résztvevő osztályokban ez az alábbiak szerint alakult: 6. osztály: 2062 óra mulasztás. Átlagosan 114,5 óra jutott egy főre. Ez megközelíti a 23 napot. 8. osztály: 1621 óra mulasztás. Átlagosan 115,7 óra jutott egy főre. Ez kevéssel meghaladja a 23 napot. Ilyen tetemes mulasztás már magyarázhatja az alulteljesítést. Az átlag alatti teljesítés harmadik - de nem elhanyagolható -oka az ezeket az osztályokat érintő automatikus továbbhaladás az alsó tagozat 1-3. évfolyamán. Írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni nem tudó, vagy alig tudó gyermekek serege került a felső tagozatba. Bár a szaktanárok feladata is ezen területek fejlesztése, ha alapok nélkül érkezik egy tanuló, keveset tehetnek, a lemaradást nehéz pótolni. A mért évfolyamok év végi tanulmányi eredménye is hűen tükrözi tudásukat. 6. osztály: Matematika 1,9 ; Magyar nyelv és irodalom 2,45. Az osztályból 4 tanuló lett évfolyamismétlő. Közülük 1 fő mulasztásai miatt lett osztályozatlan. 8. osztály : Matematika 2,46 ; Magyar nyelv és irodalom 2,93. A 6. osztály összetétele rendkívül érdekes. A többség iskolaéretlenség miatt csak 7 vagy 8 évesen került iskolába,ezért túlkoros. Ezt a hátrányt a későbbiekben sem tudták leküzdeni. Továbbhaladásuk folytonos harc, küzdelem a kettesért. Van közöttük állandó költöző, aki csak féléveket tölt iskolánkban (ebben az évben a 2. félévet). A 8. osztályban is van beköltöző ( 2. félévre ), és több beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő diák is. A problémák mellett nem mehetünk és nem is megyünk el.reméljük, az intézkedési tervnek köszönhetően eredményeink - ha csak minimális mértékben is - javuló tendenciát mutatnak majd. KOMPETENCIAMÉRÉS A korábbi elemzések egyik legfontosabb megállapítása: tanulóink tudása nem elég elmélyült, a tanultakat nem tudják új helyzetekben alkalmazni. Korábban a matematikát és a természettudományokat mérték, mert könnyen mérhetőek. Világszerte megfigyelhető jelenség a humán kultúra, társadalomtudomány, tudás felértékelődése. Szükség van ezen a területen is mérésre. A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy része gyorsan elavul, szükség van Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 4

5 az egész életet átfogó tanulásra. Az élethosszig tartó tanulás koncepciója: nem lehet mindent megtanulni az iskolában, amire az embernek felnőtt élete során szüksége lesz. A tanulást támogató pszichológiai tényezők: - kialakítani a tanulás igényét, - fejleszteni a tudáshoz kapcsolódó értékeket, - megtanítani a gyerekeket tanulni, - elérni, hogy magukra hagyva, belső késztetéseiktől vezérelve tanuljanak. A tesztek elsősorban olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek alapvetően nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan képesek alkalmazni valódi problémák, megoldandó helyzetek esetében. Amikor hangsúlyozzuk, hogy a problémákat végső soron az oktatás gyakorlatában, a tanórai történések megváltoztatásával lehet megoldani, ez nem jelentheti azt, hogy a változtatásokat kizárólag, vagy nagyrészt a tanárok feladatává lehetne tenni. A helyi, konkrét változtatásokat csak sok más tényező együttes megváltoztatásával együtt lehet keresztül vinni. Mi a kompetencia? Az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, képességeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk. A kompetencia alapú oktatás ma olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, a tanításról való gondolkodást. A cél eléréséhez a tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek fő összetevője az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása, amelyek a személyiség kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlenek. A kulcskompetencia, olyan kompetencia, amely az élet három összetevőjének valamelyike szempontjából döntő: Személyiség kiteljesítése és az egész életen át tartó fejlődés (kulturális tőke) Aktív állampolgári szerepvállalás, beilleszkedés a társadalomba (társadalmi tőke) Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 5

6 A kompetencia mérések értelmezése, elemzése: A vizsgálat minden mozzanata azt a célt szolgálja, hogy érvényes, statisztikailag korrekt következtetéseket tudjunk levonni az adott populáció tanulóinak képességeiről, és hasznos információkat nyújtson az iskolák számára. Populáció az összes magyarországi 8. osztályos tanulót jelenti. A minta a populáció azon része, amely részt vesz a mérésben. A szórás egy olyan szám, amely egyes tanulók képességének átlagtól való eltérését jellemzi. Minél szélesebb intervallumot jelölnek ki, annál nagyobb a szórás. Az átlag egy statisztikai eredmény, amelynek van hibája, mert ha ugyanazt a tesztlapot ismét kitöltetjük, ugyanazon tanulókkal, nem feltétlenül ezt az átlagot kapjuk eredményül. Azt viszont tudjuk mondani, hogy 90 %-os valószínűséggel milyen intervallumba esik az átlag ismételt méréseknél. Ezt az intervallumot nevezzük az átlag konfidencia-intervallumának. Medián: a tanulói mintákat az eredmények alapján növekvő sorrendbe állítjuk, és a középső elem teljesítménye lesz a medián. Percentilis: mintánkat ismét sorba állítjuk, de most nem felezzük, hanem száz egyenlő részre osztjuk. Így kapunk 99 osztópontot, ezek közül az 5 percentilis az az érték, amelynél a minta 5 %-a gyengébb, 95 %-a jobb eredményt ért el. Akkor az 50 percentilis éppen a medián. KÉPESSÉGSZINTEK Matematika A tanulók képességeinek mérésére a teszten elért összes pontszám vagy a százalékos eredmény nem elegendőek. Ezért a tanulók tudásának mérésére képességmodellt alkalmaztak. Az adatok elemzésében fontos szerepet játszanak a szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatározott képességszintek. A képességszintek abban segítenek, hogy- a tanulókat képességük szerint kategóriákba sorolva- meg tudjuk mondani, legalább milyen képességeket tudhatnak magukénak az adott szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a magasabb szinten található tanulóktól. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 6

7 1. képességszint A diákok ezen a szinten képesek arra, hogy olyan egyszerű, ismerős kontextusú feladatokat oldjanak meg, amelyekből a szükséges információ könnyen kinyerhető, a megoldáshoz szükséges többnyire egyetlen lépés a feladat szövegéből következik. A jól begyakorolt számítások elvégzése, a műveletek végrehajtása és a legalapvetőbb matematikai tények, tulajdonságok felidézése várható el tőlük. 2. képességszint Ezen a szinten a diákoktól elvárható az egyszerűbb szituációban megjelenő problémák átlátása. Képesek az ismerős eljárások, algoritmusok, képletek megfelelő alkalmazására, adatok egyszerű megjelenítésére, ábrázolására, valamint egyszerű műveletek végrehajtására a különbözőképpen (pl. táblázatosan, grafikonon) megjelenített adatokkal. 3.képességszint Ezen a szinten a tanulók képesek bizonyos szituációk matematikai értelmezésére, kiválasztják és alkalmazzák a probléma megoldásához a megfelelő stratégiát. Képesek modellek alkalmazására és ezek alkalmazhatósági feltételeinek meghatározására. Tudnak különböző reprezentációkat alkalmazni és értelmezni, ezeket valós szituációval összekapcsolni. Képesek arra, hogy megfogalmazzák és leírják gondolatmenetüket, értelmezésüket. 4.képességszint Ezen a szinten a diákok fejlett matematikai gondolkodásra, érvelésre és önálló matematikai modell megalkotására, képesek összetett problémák esetében is. Tudnak általánosítani; ismereteiket magabiztosan alkalmazzák újszerű probléma megoldásakor. Kezelik és értelmezik a különböző reprezentációkat. Logikusan érvelnek, és a problémamegoldásával kapcsolatos gondolataikat, értelmezéseiket megfelelően kommunikálják. A szövegértés kompetenciamérésében elérhető képességszintek: 1. szint A tanuló ezen a szinten egy vagy több egymástól független információ azonosítására képes. Képes a szövegbeli információk közötti egyszerű kapcsolatok felismerésére, valamint a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 7

8 2. szint A tanuló több szempont alapján egy vagy több információt képes azonosítani. Képes egyszerű Szövegbeli kapcsolatok felismerésére, alacsonyabb szintű következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Felismeri a szöveg főbb gondolatát, háttértudására támaszkodva képes a szöveg egy-egy jellemzőjének értékelésére. 3. szint A tanuló ezen a szinten több szempont figyelembevételével képes az információk közötti kapcsolat megtalálására. Képes a kért információ azonosítására, valamint annak kikövetkeztetésére, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz. Háttértudása segítségével képes egy szó, kifejezés vagy mondat értelmezésére, valamint a szöveg egészének vagy részletének értelmezésére egy kevésbé hétköznapi ismeretanyag vonatkozásában. Tud reflektálni a szövegre. 4. szint Képes olyan információk azonosítására és elrendezésére, amelyek közül némelyik nem szerepel szó szerint a szövegben. Képes bonyolult összefüggések feltárására egy számára ismeretlen szövegben, képes a szövegrész és a szöveg egésze közötti kapcsolatok felismerésére, azonosítására. Háttértudására támaszkodva képes egy összetett szöveg tartalmi és formai jegyeinek kritikai jellegű megítélésére, a nyelvi árnyalatok értelmezésére. Tud a szöveggel kapcsolatos hipotéziseket felállítani. A 4. képességszinten a korábbi műveleteket szokatlan formájú szöveg esetében is megfelelően tudja alkalmazni a tanuló. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 8

9 INTÉZMÉNYÜNK ÁLTALÁNOS MUTATÓI A 2012-ES KOMPETENCIAMÉRÉSEN Az összefoglaló jelentésben látható, hogy 6. osztályos tanulóink elmaradtak az országos átlagtól Matematikából és Szövegértésből is. A 8. osztályos tanulóink Matematikából maradtak le az országos átlagtól, Szövegértésből alig gyengébben teljesítettek az országos átlagnál. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 9

10 Iskolánk 8 osztályos tanulói összességében a CSH indexet figyelembe véve szignifikánsan jobban teljesítettek Szövegértésből a vártnál, Matematikából nem különbözik szignifikánsan a vártnál. A 6. osztályban a CSH index nem volt megbízhatóan értékelhető, így nem kaptunk összehasonlító eredményt ill. elemzést, valamint nem becsülhető megbízhatóan a várható eredmény. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 10

11 Iskolánk eredményei az előző mérésekhez képest magasabbak, bár így is nagy az alapszint alatt teljesítők aránya.kivétel a 6. osztály szövegértés eredménye, az szignifikánsan gyengébb az előző évihez képest. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 11

12 A 2012 évi kompetencia mérések elemzése Alsótagozat I. Intézményünket nem jelölték ki központi mérésre, a megírt teszteket az alsótagozatos munkaközösség javította, a Mérés-Értékelés munkacsoport elemezte. Az elemzés után az alsótagozatos nevelők meghatározták a konkrét fejlesztési feladatokat. A Mérés-Értékelés munkacsoport elemzése A tanév végén kijavítottuk,feldolgoztuk és számítógépen rögzítettük a mérési eredményeket. A következő területeket mértük: ELEMI OLVASÁSI KÉSZSÉG -képes szóolvasás -szinoníma olvasás -szójelentés olvasás Ezeken a területeken a következő eredményeket értük el: Közepes teljesítményűek voltak a képes szóolvasás eredményei. A sok gyakorlás ellenére a gyerekek nem ismerték és nem értették a szavak jelentését. Sok olyan szó volt a feladatokban, amely az aktív szókincsüknek nem része. Ugyanezt tapasztaltuk a szinoníma olvasásnál is. Nehezen ismerték meg az ismert szavak rokonértelmű megfelelőit is. Jobb eredményt értek el a szójelentés olvasás feladatban. Fejlesztendő területek: -olvasáskészség fejlesztése -szókincsbővítés -szövegértés ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG - számírás -mértékegységváltás -alapműveletek Ezen a tetületen a következő eredményket értük el: A legjobb eredményt a számírás területén értük el, ahol számjegyekkel kellett leírni a betűvel megadott számokat, a helyiérték alapján.szinte megoldhatatlannak bizonyult a mértékegységváltással kapcsolatos feladatsor, elméleti ismereteik nem kapcsolódnak gyakorlati tevékenységükhöz.kiemelkedően sikeres volt az alapműveletek megoldása. Fejlesztendő területek: -logikai gondolkodás -elvont,absztrakt gondolkodás -elemi számolási készség Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 12

13 Kitűzött célunk, hogy a mértékváltás alapjait még több, a mindennapi életből merített gyakorlati példákkal tanítsuk a továbbiakban. ELEMI GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG -rendszerezés -kombinálás Ezen a területen a következő eredményeket értük el: Az előző évekhez hasonlóan ez a feladattípus bizonyult a legnehezebbnek, hiszen a tananyagtól is teljesen távol áll. Az ilyen típusú feladatok megoldásához magas szintű logikai készségre lenne szükség és ezt a sok gyakorlással, játékkal sem tudtuk érdemben a kívánt szintre fejleszteni. Fejlesztendő területek: - rendszerező képesség - probléma felismerés, probléma megoldás - elvont gondolkodás ÍRÁSKÉSZSÉG A feladat nyomtatott szövegről írottra másolás 5 perc alatt. Eredményeink: A külalak és az olvashatóság 3-as, 4-es szint körül mozog. A gyerekek inkább a pontosságra törekedtek, nem a gyorsaságra. Célunk a tempósabb írás kialakítása tollbamondással, sok másolással. Fejlesztendő területek: -figyelem koncentráció - helyesírási készség -olvasási készség Bárányné Szaxon Szilvia Méhiné Benedek Erika Konkrét fejlesztési feladatok: Mértékegység váltás gyakorlása elméleti és gyakorlati szinten különös hangsúlyt fektetve a gyerekek tevékenykedtetésére Rendszerezés számok, szavak halmazba rendezése megadott szempontok szerint (Dobókockás játékok, Licitálás öt kockával, Bohnanza, Babszüret,Bás, básolás,- leírása a CD-n ) a játék Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 13

14 Kombinatorikus feladatok megoldása különös hangsúlyt fektetve a manipulatív tevékenységekre Íráskép, írástempó fejlesztése Elemi olvasási készség fejlesztése Képes szóolvasás Szinonimaolvasás Szójelentés olvasás szómagyarázat (lexikonok, szinonima szótárak segítségével) Elemi számolási készség Számok alaki, valódi és helyi értéke Alapműveletek, fejben számolás fejlesztése Elvont absztrakt gondolkodás ( Hat gondolkodó kalap, A tanulás a gondolkodás és a problémamegoldás eredményességének fokozása -a játék leírása a CD-n ) Logikai gondolkodás fejlesztése (Memóriafejlesztésre az alábbi játékokat alkalmazzuk: Memória kártya,folytasd a sort! -a játék leírása a CD-n ) Az előzőekben felsorolt feladatok gyakoroltatásához a mozabook digitális tartalmainak használatát javasoljuk. A szövegértés és matematikai kompetencia fejlesztésének további lehetőségei 4. osztályban A szövegértés fejlesztésére legjobban magyar órákon nyílik lehetőség. A szövegek különböző típusai alapvetően meghatározzák a szövegfeldolgozás módját. A szöveggel való ismerkedés Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 14

15 történhet néma és hangos olvasással. Az érzelmekre jobban ható szöveggel, illetve a néma olvasással nehezen befogadható szöveggel bemutató olvasás révén ismerkedjenek meg a tanulók. A nehéz szöveg elvonhatja a figyelmét a szövegjelentéstől. Nagyon fontos a szövegértés szempontjából a gyerekek által ismeretlen jelentésűnek vélt szavak kiemelése, jelentésük értelmezése. Ekkor használhatjuk a Magyar Nyelv Értelmező Szótárát is. Helyes, ha fokozatosan kialakítjuk, hogy a gyerekek mondják el első véleményüket az olvasottakkal kapcsolatban.nagyon fontos az elsődleges megértés ellenőrzése. Egyszerű kérdésekkel szerezzünk információt, hogy a tanuló megértette-e a szöveget. Fontos a szöveg címének a vizsgálata is.a szöveg megértésének szempontjából nagyon fontos az olvasmányok részekre bontása. Az egyes részeken belül megfigyelési szempontokat adhatok ki. A szövegértést nagy mértékben fejlesztheti, ha az egyes részekből próbáljuk kiemelni a lényeget vázlatírás. Óra végén szintén nagyon lényeges az ismétlő olvasás és a tartalmi szintézis. A tanuló tudja saját szavaival elmondani az olvasmányt. Azonban nem csak a szövegértést, hanem a matematikai logikát is fejleszthetjük olvasás órákon, A szövegértés fejlesztésére matematika órákon a szöveges feladatok és a különböző logikai feladatok nyújtanak jó lehetőséget. Nagyon sok gyereknek azért okoznak problémát a szöveges feladatok, mert rossz a szövegértő képességük. A szöveges feladatok megoldásának első lépése a szöveg értelmezése. Fontos, hogy kiemeljük a szövegből a lényeges információkat és elkülönítsük attól, ami lényegtelen a megoldás szempontjából. Utána történhet a szövegből a lényeges adatok kiírása. Az értelmezést segíthetjük esetleg rajzzal, tanítói kérdésekkel. Majd ezután történik a megoldási terv felírása és a szöveges feladat megoldása. A logikus gondolkodás kialakításának is egyik legfontosabb színtere a matematika óra. pl. feladatok halmazokkal, grafikonok, szöveges feladatok, mértan (minden négyzet téglalap, de nem minden téglalap négyzet stb.), sorozatok, táblázatok. Természetismeret órákon is szükség van a szövegértés és matematikai logika fejlesztésére. Ez a tantárgy rengeteg új információt adhat a tanulónak. Emiatt rengeteg olyan feladatot adhatunk, amellyel a tudását is fejlesztem a gyereknek, de emellett a logikus gondolkodását is fejlesztjük. Testnevelés órákon is fejleszthető a logikus gondolkodás. Ugyanis az egyes sportjátékok gyakorlásának elengedhetetlen feltétele a logikus gondolkodás. Alsótagozatos munkaközösség Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 15

16 A FELSŐTAGOZAT MUTATÓI Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 16

17 Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 17

18 Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 18

19 II. A 2012-es kompetenciamérés eredményeinek elemzése matematikából. Felsőtagozat A fenti tanév adatait a megelőző esztendővel összehasonlítva megállapítható, hogy nyolcadik évfolyamon szignifikánsabb jobb az elért eredmény a korábbi évi megfelelő évfolyamhoz képest. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 19

20 Az országos átlag 1612 (konfidencia intervallum), a mi iskolánké: A leggyengébbek értéke 1150 körül mozog. Az előző évi matematika jegyeik: 8 fő kettes, 5 fő hármas, 1 fő négyes. A hatodik osztályosok teljesítménye ettől elmarad. Itt az országos átalag 1489 pont (konfidencia intervallum), a miénk:1187. A leggyengébb 1000 körül mozog. Előző évi matematika jegyeik: 14 fő kettes, 1 fő hármas, 1 fő négyes A hétfokozatú képességeloszlási szintből nyolcadik évfolyamon 4 fő a 2. szinten, 9 fő a 3. szinten, 1 fő a 4. szinten van. Hatodik évfolyamon ez az eloszlás kedvezőtlenebb. 6 fő az első szint alatt, 8 fő az első szinten, 2 fő a második szinten van. Mindezek alapján megállapítható, hogy a kompetenciamérés eredményei és a helyben szerzett érdemjegyek alapvetően összhangban vannak. Javításuk érdekében a következőket javaslom: a négy alapművelet biztos ismeretének elérése az alsó tagozaton a négy alapművelet folyamatos gyakorlása, számonkérése minden évfolyamon a megértő olvasási szint elérése (elengedhetetlen a szöveges feladatok önálló megoldásához) a fenti cél érdekében minden órán olvassanak a gyerekek, saját szavaikkal mondják el az olvasottakat gyakorolják a mérést, mértékegységek átváltását, váltószámokat fektessünk nagyobb hangsúlyt a tanultak gyakorlati alkalmazására felszín, térfogat, kerület, terület számítását többet szükséges gyakorolni, ami az algebrai kifejezésekkel való bánásmódot is segíti Matematikai kompetencia fejlesztésének lehetőségei a felső tagozaton A kompetencia hatékonyságának növelése érdekében a szövegértést és a matematikai gondolkodást kell feltétlenül fejleszteni. A matematika feladatok megoldásakor természetesen első lépés a feladat értelmezése. Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, el kell olvasni. Olvasás közben különösen a szöveges feladatoknál, de az utasításoknál is minden írásjelnek jelentősége van. Annyiszor kell megismételni az elolvasást, míg nem válnak érthetővé az összefüggések. Vannak olyan esetek is, amikor egy rajz segít az értelmezésben. A logikus gondolkodás és szövegértés kialakítása nem egyedül a matematika feladata, szorosan összefügg a többi tantárggyal. A jó problémamegoldás elengedhetetlen feltétele a szilárd ismeretkincs. A megfelelő jártasságok, készségek kialakításához gyakorláson keresztül vezet az út. Ez a gyakorlás vonatkozik az elméleti ismeretekre, ezen ismeretek egyszerűbb Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 20

21 összefüggésben való alkalmazására, majd a többszörösen összetett gondolkodási műveleteket kívánó feladatok megoldására. A leghatásosabb eszköz az önálló feladatmegoldás. A korrepetálás nagyon fontos a lemaradók felzárkóztatására. Az ismeretek további tudatosítására, egyszerűbb feladatok önálló megoldására nyílik többlet lehetőség. A tehetséggondozás alkalmával pedig a matematikában tehetségesebb gyermekekkel lehet foglalkozni, az összetettebb (verseny) szöveges feladatok önálló megoldására, elemzésére kerülhet sor. A logikus gondolkodást nagyban segíti a halmazelméleti témakör. Minden évfolyamon találkozunk ilyen feladatokkal. A halmazok elemei közötti kapcsolatot vizsgálják a tanulók különböző összefüggésekben. Tulajdonságokat figyelhetünk meg (gyorsabb, magasabb, stb.), relációkat létesíthetünk (kisebb, nagyobb, legalább, legfeljebb, nem kisebb, nem nagyobb). Azonos tulajdonságok alapján osztályozzuk az elemeket, két tulajdonság vizsgálata elvisz a halmazműveletekhez.a szöveges feladatok elkísérik a tanulókat 5 8. osztályig. Célszerű a mindennapi életből vett szöveges feladatokat megoldatni a gyermekekkel, ezek számukra is érdekesebbek. A szöveges feladatok megoldása során az elolvasott szöveget értelmezni kell, a lényeget kiemelni. (Ha nem tudja értelmezni a tanuló, akkor kérdések alapján rá kell vezetni.) Külön kell választani a megoldás szempontjából lényeges és lényegtelen adatokat. Ez tulajdonképpen minden feladatnál más és más. Majd megoldási tervet kell készíteni, azaz az írott szöveget le kell fordítani a matematika nyelvére. A terv elkészítését célszerű indokoltatni legalább szóban, így meggyőződhetünk róla, hogy tudatosan oldja meg a tanuló, vagy csak ráérzett. A várható eredményt jó megbecsülni. Ezután következhet a megoldás elkészítése. A kapott eredményt a feladat szövegén ellenőrizzük. Mérlegelni kell, hogy a kiszámított érték megfelel-e a valóságnak.a legegyszerűbb ún. egyműveletes feladatoktól kell eljutni az összetett többműveletes feladatokon át az egyenletekkel megoldható szöveges feladatokig. Nehezítést jelentenek a fordított szövegezésű feladatok. A logikus gondolkodást és a térszemléletet fejlesztik a különböző geometriai szerkesztési és számítási feladatok. A megoldás során itt is nagy szerep jut az értelmezésnek és tervezésnek. A matematika bármely területén fokozottan kell figyelni a helyes kifejezések elsajátíttatására, alkalmazására. Bodnár Bertalan szaktanár Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 21

22 A FELSŐTAGOZAT MUTATÓI SZÖVEGÉRTÉSBŐL A 6. osztály szövegértési mutatói nagyon gyengék. Szignifikánsan gyengébben teljesítő iskolát nem mutat a grafikon, hasonlóan teljesítőt is nagyon keveset. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 22

23 A 6. osztály szövegértés eredményei nagyon gyengék a képességszintek eloszlása alapján ez világosan látható. Az osztály 75%-a teljesített az 1. szinten, de még az egyes szint alatt is teljesített 5 tanuló. A 2. szintet 2 tanuló érte el, és a 3.szinten 1 tanuló teljesített. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 23

24 A 8. osztály eredményei lényegesen jobbak a 6. osztály eredményeinél. Az intézményi mutatók megegyeznek a hasonló községi iskolák mutatóival. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 24

25 1. szint alatti, ill. 1.szinten teljesítő tanuló nem volt. 2. szinten teljesített 1 tanuló, 3. szinten az osztály 35,7 %-a, 4. szinten 42,9 %, 5. szinten (a 4. és 5. szint határán) teljesített 14,3 %. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 25

26 Fejlesztési javaslat a 2012-es kompetenciamérés elemzése alapján szövegértésből a 1. Folyamatos olvasás fejlesztése felsőtagozaton a. közös olvasással, ritmusgyakorlatokkal b. szavakkal ütemesen, hangerő változtatással c. fogalommagyarázat 2. Értő olvasás fejlesztése a. fogalommagyarázat b. visszakérdezéssel c. dramatizálással 3. Olvasási tempó fejlesztése a. ütemes versmondással b. nyomatékos szótag hangsúlyozásával c. dallal, ritmikus játékokkal d. fogalommagyarázat 4. Kifejezőkészség fejlesztése a. helyes hangképzés b. hangutánzó szavak gyűjtése, játékban való alkalmazása c. mondókák, nyelvtörők tanulása d. egymás figyelése, véleményezése saját véleményalkotással e. szemléltetett tárgyról képleírás, tárgyleírás f. tőmondatok alkotása és bővítése frontális munkával Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 26

27 g. helyes hangformálás, - képzés tükörkép által h. fogalommagyarázat 5. Szókincsfejlesztés a. Activity társasjáték alkalmazása b. rokon értelmű szavak gyűjtése, magyarázata, használata c. színek, színárnyalatok játék tárgyakkal d. versmondás ritmikusan / tapssal, lábdobbantással, padütéssel / e. fogalommagyarázat 6. Mindezek alkalmazása a tanulás tanulása és a képességfejlesztő, és más tanórákon is szükséges az eredmények javulása érdekében.. Lugosi-Stark Gabriella szaktanár Felhasználható digitális segédanyagok: (kompetencia alapú oktatási programcsomagok ) (az előző évi mérések összes tesztfüzetei és javítókulcsai) Ezen az oldalon a 2001-es és 2006-os PIRLS felmérés nyilvánosságra hozott feladatai találhatóak meg. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 27

28 Tanítók szaktanárok Érintett tanítók, szaktanárok, számítástechnikus, osztályfőnökök szeptember Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola Intézkedési terv 1. Cél: Eredményes országos kompetenciamérés Probléma: Az országos kompetencia mérések során az iskola a jogszabályban meghatározott minimum alatt teljesített Sikerkritérium: A jogszabályban meghatározott minimumszint teljesítése 2. Erőforrások: Humán: érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök, mérés-értékelés szakember, számítástechnikus. Dologi: Mérőeszköz és iskolai adatfeldolgozó szoftver (OKÉV), számítógép 3. Érintettek köre: tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartó 4. Intézkedési terv eljárásrendje Tevékenységek/feladatok Módszer Határidő Felelős 1 Adatfeldolgozás minden Adatfeldolgozó tanulóra vonatkozóan szoftver segítségével (OKÉV) 2 Az adatok elemzése Teljesítmények számítástechnikus kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (tantárgyanként, feladatonként 3 Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata Tanulói képességek mérése - Szülők iskolázottsága Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata Egyéb okok feltárása Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, stb. Kérdőív Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, stb. - Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 28

29 Érintett tanítók, szaktanárok, Intézményvezetők október 1 Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola - Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás 4 A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel 5 Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Pedagógusokra vonatkozóan Egyéb területek 6 A szülők tájékoztatása a fejlesztési tervekről 7 A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. A feltárt okoknak megfelelő intézkedés meghozatala Fejlesztési tervek tartalma, együttműködés, szülők bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába Beépítése az éves iskolai munkatervbe október novemberi szülői értekezlet A jóváhagyást követően azonnal Osztályfőnökök, érintett pedagógusok Osztályfőnökök igazgató, érintett pedagógusok 8 VÉGREHAJTÁS FOLYAMATOS INTÉZMÉNYVEZETŐ INT. VEZ. HELYETTES NEVELŐTESTÜLET MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS MUNKACSOPORT Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 29

30 folyamatos szaktanárok folyamatos szaktanárok Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai célok és feladatok tanulói Felelős Határidő Szövegértés fejlesztése alapja minden tantárgynak és az önálló tanulásnak Állandó szókincsfejlesztés a mindennapi élet fogalmainak megismerése és használata Hangos olvasás fejlesztése a szöveg visszamondásával Táblázatok, grafikonok értelmezése és készítése Szövegalkotás a mindennapi élet területéről pl. csekk, menetrend, receptek, stb. Memóriafejlesztés memoriterek, memóriajátékok beépítése a tanításba Koncentrációfejlesztés hasonlóságok, különbségek Lényegkiemelés, vázlatírás, ok okozati összefüggések gyakoroltatása Önálló javítás, hibakeresés, önkritika és önértékelés fejlesztése Dramaturgiai játékok alkalmazása Probléma megoldó gondolkodás fejlesztése Koncentráló képesség fejlesztése a terhelés fokozatos emelése A motiváció fejlesztése kooperatív munkaformák alkalmazása A haladás rendszeres mérése szaktanárok folyamatos Pedagógiai célok és feladatok - tanári Felelős Határidő Másképp, más módszerekkel való tanítás szükségessége (megbeszélés) A kompetencia alapú oktatást segítő programcsomagok használata Közös értékelési rendszer összehangolása, egységesítése A tanítási órák hatékonyabbá tétele, egyéni képességfejlesztés Az elsajátítandó tananyag minimalizálása Több csoportmunka szervezése napi szinten A lemaradó, hiányzó gyerekek egyéni fejlesztése, korrepetálása 4. Szülők tájékoztatása: Az OM mérést követően (honlap, szülői értekezlet, ) 5. Végrehajtás: 2013/2014-es tanévtől Intézkedési Terv 2013/2014-es tanévre oldal 30

A 2006. évi Országos Kompetenciamérés intézményi hasznosítása, az eredmények beépítése a nevelő-oktató munkába a győri Tulipános Általános Iskolában

A 2006. évi Országos Kompetenciamérés intézményi hasznosítása, az eredmények beépítése a nevelő-oktató munkába a győri Tulipános Általános Iskolában A 2006. évi Országos Kompetenciamérés intézményi hasznosítása, az eredmények beépítése a nevelő-oktató munkába a győri Tulipános Általános Iskolában Győr, 2007. április 30. -1- Készítette Szakértői team:

Részletesebben

A 49/2011. (IX. 20.) HSZB. határozat 1. számú melléklete. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A 49/2011. (IX. 20.) HSZB. határozat 1. számú melléklete. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 49/2011. (IX. 20.) HSZB. határozat 1. számú melléklete Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MIP értékelése 2011 Beszámoló a pedagógus teljesítményértékelésről és az IMIP működéséről

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PÉCS INTÉZKEDÉSI TERV 2015.

VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PÉCS INTÉZKEDÉSI TERV 2015. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PÉCS INTÉZKEDÉSI TERV 2015. A Városközponti Általános Iskola az Intézkedési tervét az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2007. évi XXIII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET MATEMATIKA 5-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A matematika tanterv az NTK kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

TANULÓI TUDÁSMÉRÉS A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEIBEN

TANULÓI TUDÁSMÉRÉS A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEIBEN TANULÓI TUDÁSMÉRÉS A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEIBEN Matematikai készségek és szövegértés kompetenciaterület 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK A TANULÓI TUDÁSMÉRÉSR L 4 1. A MÉRÉSBEN

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2011. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2011. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2011 Országos jelentés Szerzők Auxné Bánfi Ilona, Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos Tördelő Szabó Ágnes Auxné Bánfi Ilona, Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó

Részletesebben

Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról

Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2008 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE... 4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2008. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 9 A FELMÉRÉSRŐL...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. II./D kötet. Tartalomjegyzék:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. II./D kötet. Tartalomjegyzék: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok II./D kötet Tartalomjegyzék: Beszámoló a Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola kompetenciafejlesztés

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti mérések matematika és szövegértés-szövegalkotás eredményeinek elemzése

A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti mérések matematika és szövegértés-szövegalkotás eredményeinek elemzése E L E M Z É S A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti mérések matematika és szövegértés-szövegalkotás eredményeinek elemzése 2010. február Póta Mária (matematika) és Sáfrányné

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007.

Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007. A Petőfi Sándor Általános Iskola HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007. TARTALOMT TARTALOMT... 1 KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 3 MAGYAR

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. II./B kötet. Tartalomjegyzék:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. II./B kötet. Tartalomjegyzék: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok II./B kötet Tartalomjegyzék: Beszámoló a Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központ kompetenciafejlesztés

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. B. Az iskola helyi tanterve 0 A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelező

Részletesebben

Helyi tanterv 2010/2011

Helyi tanterv 2010/2011 Helyi tanterv 2010. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas Kazinczy u. 5. 1 Tartalomjegyzék 2.1. A HELYI TANTERV KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI...

Részletesebben

Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája. Műfaj: Mérési-értékelési eszközök. Készítette: Bitó Zoltánné. Helyszín: Sükösd, 2010. június 30.

Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája. Műfaj: Mérési-értékelési eszközök. Készítette: Bitó Zoltánné. Helyszín: Sükösd, 2010. június 30. Képességmérés (DIFER és kompetenciamérések az 1., 4., 6. évfolyamokon), mint a képességfejlesztés alapelemének alkalmazására a kompetenciák szintjének meghatározása, az ezzel kapcsolatos beavatkozások

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. OM azonosító: 201122 ELEMZÉS

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. OM azonosító: 201122 ELEMZÉS Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. OM azonosító: 201122 ELEMZÉS A FŐVÁROSI FENNTARTÁSÚ KÖZÉPISKOLÁK 2007. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉSI EREDMÉNYEIRŐL

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014 január

PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014 január PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 január TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Bevezetés... 4 1.1. A pedagógiai program célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az iskola önmeghatározása... 5 1.3. A pedagógiai program

Részletesebben

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 7. évfolyam nyelvtan7_ujra_kk.indd 1 6/10/14 9:55 AM Szerző SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Tartalmi keret

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Tartalmi keret ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2006 Tartalmi keret Balázsi Ildikó Felvégi Emese Rábainé Szabó Annamária Szepesi Ildikó Országos kompetenciamérés 2006 Tartalmi keret Balázsi Ildikó Felvégi Emese Rábainé Szabó

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

TUDÁSSZINT-MÉRÉSEN ALAPULÓ BEMENETI KOMPETENCIAMÉRÉSE

TUDÁSSZINT-MÉRÉSEN ALAPULÓ BEMENETI KOMPETENCIAMÉRÉSE A FŐVÁROSI FENNTARTÁSÚ KÖZÉPISKOLÁK TUDÁSSZINT-MÉRÉSEN ALAPULÓ BEMENETI KOMPETENCIAMÉRÉSE FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2006. Tartalomjegyzék A mérés általános tapasztalatai... 3 Mérési eredmények a magyar

Részletesebben

Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok

Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok 5-6. OSZTÁLY 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Évi/heti óraszámok Magyar nyelv és irodalom (Tánc és dráma) 166,5/4,5 166,5/4,5

Részletesebben