a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának"

Átírás

1 JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében (I. és II. rész egybe szerkesztve) JÚNIUS

2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A. CÉLOK A GKM nyarán kelt felkérése alapján a Magyar Energia Hivatal készítette a jelen javaslatot. A javaslat összeállítása során a Hivatal alapul vette a Barker, Dunn & Rossi Inc. (BDR) írásbeli jelentését, amelyet a MEH-USTDA-USEA-BDR szerződés keretében a Hivatal felkérésére készítettek. A MEH a BDR-ral együttműködésben fejlesztette ki javaslatait egy új piaci és iparági struktúrára, amely eleget tesz a következő általunk megismert kormányzati elvárásoknak a) A hazai jogszabályok teljes megfeleltetése az Európai Unió 2003/54/EK Irányelvének; b) A verseny gazdasági előnyeinek növelése a végfelhasználói oldalon, közben az egyetemes szolgáltatás mértékéig fenntartva a szabályozott árakat a lakossági fogyasztás területén; és c) Az ellátás folyamatosságának és biztonságának fenntartása, az energiatakarékossági és a környezetvédelmi követelmények egyidejű érvényesítése mellett. B. A MODELL ÖSSZEGZÉSE A javasolt új piaci struktúra egy szabadpiaci modell (szabályozottan korlátozott körű hatósági áras, kiskereskedelmi ellátással), szemben a jelenlegi hibrid modellel. A javasolt modell a következő fő elemeket tartalmazza: 1. A jelenlegi közüzemi szolgáltatási rendszer megszűnik. a) A Közüzemi Nagykereskedelmi és Közüzemi Szolgáltatói funkciók megszűnnek, a Közüzemi Nagykereskedő és a Közüzemi Szolgáltatók kereskedelmi engedély birtokában értékesíthetik a rendelkezésükre álló villamos energiát és kapacitást; A meglévő piaci szereplők feladatait tekintve lényegében nem történik jelentős változás: a mai közüzemi nagykereskedő eleinte jelentős piaci erővel rendelkező (JPE) kereskedőként, a mai közüzemi szolgáltatók egyetemes szolgáltatóként (ESZ-ként) végeznék korábbi tevékenységüket. A piaci szereplők egymáshoz viszonyított kapcsolatát tekintve jelentős változás az lenne, hogy a közüzemi szolgáltatók beszerzési lehetőségeinek eddigi kötöttsége -miszerint csak a közüzemi nagykereskedőtől vásárolhatnak- megszűnne. b) A fogyasztók feljogosított és nem feljogosított fogyasztókra tagozódnak, valamint háztartási és nem háztartási fogyasztókra, megszűnik a közüzemi fogyasztó kategóriája; c) A VET-ben meghatározott kapacitás átvételi kötelezés megszűnik (csak a hosszú távú energiavásárlási szerződések (HTM-ek) alapján érvényes kötelezettség marad meg, beleértve azokat a potenciális módosításokat is, amelyek a HTM-ek újratárgyalásából származhatnak); és d) Megszűnik a feljogosított fogyasztók azon joga, hogy visszalépjenek a szabályozott árú szolgáltatásba, és a lehetőség is megszűnik az ipari fogyasztók számára, hogy hatósági áron vásároljanak. 2. Egyetemes Szolgáltató(k) (ESZ) kerül(nek) kiválasztásra nyílt pályázat útján a háztartási fogyasztók és a kisvállalkozásoknak később külön meghatározott köre (a továbbiakban együttesen Háztartási Fogyasztók ) részére egyetemes villamosenergia-szolgáltatás nyújtása JÚNIUS 2

3 céljából. 1 Az ESZ országos hatáskörrel rendelkezik, és hatósági áron nyújt egyetemes villamos energia szolgáltatást a Háztartási Fogyasztók részére. A sikeres pályázat eredményeképpen a Hivatal által kiadásra kerülő egyetemes szolgáltatói működési engedélyek hatályba lépéséig a hat jelenlegi Közüzemi Szolgáltató részére egyetemes szolgáltatási kötelezettséget kell előírni a Háztartási Fogyasztók villamosenergiaellátása céljából, július 1-jéig kizárólagos jelleggel, július 1-je után pedig a szabad piacon történő villamos energia vásárlás alternatívájaként. Ha a fogyasztó ellátása valamelyik ESZ által nem biztosítható (pl. csődbe megy az a kereskedő, amelyik egyetemes szolgáltatás nyújtására kötelezett) végső menedékes szolgáltatót (VMSZ) kell a többi egyetemes szolgáltató vagy (amennyiben egy ESZ kerül kiválasztásra) a kiskereskedelmi tevékenységet is folytató kereskedők közül kijelölni a kieső ESZ fogyasztóinak ellátása céljából. 3. A háztartási fogyasztók kivételével (akik számára ez a lehetőség csak július 1-je után biztosított) mindenki a szabad piacon szerezheti be a villamos energiát. 4. Két piac állna rendelkezésre a villamos energia és kapacitás értékesítésére i) Egy szervezett piacot (SZP) hoz létre az állami tulajdonú piac-üzemeltető (SZPÜ MAVIR leányvállalata ). A szervezett piacon csak óránkénti következő napos kereskedés történne. ii) Rendelkezésre áll majd a kétoldalú szerződések piaca egyrészt a szabad kapacitású erőművek és a feljogosított fogyasztók/kereskedőik közötti ügyleteken keresztül, másrészt a JPE kereskedő előírt aukcióin felszabaduló erőművi kapacitások megvásárlása révén. 5. Az MVM kereskedői engedély alapján jogosult a szabad piacon megvásárolt és a HTM-ekben lekötött kapacitást és villamos energiát értékesíteni a versenypiacon. A HTM-mel rendelkező termelő a HTMben lekötött, de az MVM által át nem vett, valamint a HTM-ben lekötött mennyiséget meghaladó villamos energiát és kapacitást a versenypiacon jogosult értékesíteni. A HTM újratárgyalásokat követően, amennyiben az újratárgyalás következtében a HTM-ek módosított tartalommal (ár, lekötött kapacitás, a szerződés időtartama tekintetében, stb.) ugyan, de fennmaradnak, sem a termelők, sem pedig az MVM értékesítési lehetőségei nem változnak az újratárgyalás előtti lehetőségekhez képest. Az MVM szerepét a HTM-ek tekintetében kiváltaná azonban a termelő, ha a HTM-ek újratárgyalása oly módon történik, amely lehetővé teszi a termelők számára, hogy közvetlenül a versenypiacon kereskedők és/vagy fogyasztók számára értékesítsenek villamos energiát. 2 Ha a HTM-ek az újratárgyalás során a jelenlegi fizikai szállítási kötelezettség helyett pénzügyi kötelezettséggé alakulnak, akkor az MVM elszámoló ház (clearing house) funkciót lát el. Amennyiben a HTM-ek jelenlegi (fizikai szállítási kötelezettség) formájukban maradnak fenn, az MVM-nek számolnia kell a 2010 utáni azon helyzettel, amikor már nem tud a mai értelemben vett átállási költséget érvényesíteni és a saját beszerzési portfoliója árát kell megkísérelnie érvényesíteni az időközben kialakuló regionális piacon, kivéve, ha az EU 1 A Háztartási Fogyasztóknak az egyetemes szolgáltatás keretében hálózathoz való csatlakozási joguk is van a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2003/54/EK Irányelv (a továbbiakban: Irányelv) alapján, amelyet azonban a jelen javaslat a hálózati engedélyesekre való jogszabályban előírt kötelezettség telepítésével tart megvalósíthatónak, függetlenül a villamosenergia-piacon javasolt átstrukturálásoktól. 2 Amennyiben az EU Bizottság Verseny Főigazgatósága által az állami támogatásokat vizsgáló eljárás előkészítő tárgyalása keretében preferált és a többszereplős nagykereskedelmi piac szempontjából előnyös módon a jelenlegi fizikai szállítási szerződéseket (HTM) pénzügyi teljesítési kötelezettséggé alakítják át az erőművek és az MVM között JÚNIUS 3

4 Bizottság Verseny Főigazgatósága ennél hosszabb időtartamra lehetővé tesz átállási költség térítését. A szerződések újratárgyalására vonatkozó államigazgatási elvárások, törekvések mértékének, ütemének, elvárt formájának rögzítését követően az adminisztratív (jogszabályi) előírások és tulajdonosi elvárások mellett ösztönző-, a kompenzációs eljárást is rögzítő szabályozási rendszer kidolgozása szükséges. 6. Az Irányelvnek való megfelelés, valamint az iparág jelenlegi strukturális egyenlőtlenségeinek korrigálása céljából bevezetésre kerül a domináns piaci szereplők speciális szabályozása (Ld. részletesen az V. fejezetet). A koncepció lényege, hogy a kis-, illetőleg a nagykereskedelmi piacon jelentős piaci erővel rendelkező (JPE) engedélyesekre a MEH mint szabályozó hatóság speciális többletkötelezettségeket, illetve esetenként azok egy részét (pl. kapacitásaukció, árkontroll, ESZ-ellátási kötelezettség, stb) állapíthat meg az erőfölénnyel való visszaélés megelőzése, valamint a verseny hatékonyságát elősegítése érdekében. A lehetséges lefolytatott piacelemzés alapján azonosítja a JPE szereplőket és írja elő számukra a piaci helyzetük által indokolt többletkötelezettség(ek)et. A javaslat szerint az MVM jelenleg, piaci helyzetéből következően, nagykereskedelmi JPE engedélyesnek minősül, ezért vele szemben a verseny hatékonyságának növelése céljából többletkötelezettségek megállapítása indokolt már az első piacelemzés elvégzése előtt, az új piaci struktúrát bevezető törvény által, átmeneti rendelkezésként. Az első piacelemzés elvégzését követően e többletkötelezettségeket a piacelemzés eredményétől függően (amelyet nagymértékben befolyásolhat a HTM-ek újratárgyalása eredményeképpen kialakuló piaci helyzet) kell fenntartani, módosítani, illetve eltörölni. C. MÓDOSÍTANDÓ ANYAGOK A fent felsorolt hat tétel a javaslat lényegét csak általánosságban körvonalazza. Az ezt követő részletek tartalmazzák ezek elemző tárgyalását. Sok további részlet kidolgozására van azonban szükség ahhoz, hogy a jelentősebb kérdések megfelelő módon tisztázásra kerüljenek, és hogy védelmet lehessen nyújtani az esetleges visszaélések ellen; (pl. egyetemes szolgáltatási ár esetleges ártámogatási rendszerének kidolgozása). A piaci struktúra változása a meglévő szabályok átfogó módosítását is szükségessé tenné. A működés javasolt változtatásához módosítani kell: a) a évi CX. törvényt villamos energiáról (a továbbiakban: VET); b) a VET szabályozását életbe léptető és kiegészítő legtöbb rendeletet c) a villamos energia iparág vállalatainak együttműködését meghatározó részletes szabályokat tartalmazó Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot; d) az engedélyesek közötti, valamint az engedélyesek és fogyasztók közötti szerződéses feltételeket; és e) a működési engedélyeket. D. A JAVASLAT FELÉPÍTÉSE A magyar villamosenergia-iparág állapotának és aktuális problémáinak összegzését a II. fejezet, a Háttér cím alatt tartalmazza. A III. fejezet a javasolt további reformokat a Célkitűzések cím alatt fogalmazza meg. A piaci modell és ipari struktúra javasolt lehetőségeit két fő részben tárgyaljuk. A kereskedelmi és piaci szabályok javasolt változtatásait a IV. fejezet tartalmazza. Az V. fejezetben kerül sor a jelentős JÚNIUS 4

5 piaci erővel rendelkező piaci szereplők piaci magatartását korlátozó javasolt szabályozás bemutatására. Az iparág szereplőit alkotó jogi személyekhez, valamint feladataikhoz és felelősségeikhez kapcsolódó változások leírását az VI. fejezet foglalja össze. A VI. fejezeten belül a VI. A. pont foglalkozik a TSO lehetőségek leírásával. Ezen lehetőségeket a tanácsadóval (BDR) együtt 2004 év végén tekintettük át részletesen. A jelen összeállítás C mellékletében bemutatjuk azokat az elemzéseket, amelyeket az időközben kialakított kormányzati állásfoglalás ismerete nélkül korábban végeztünk el. A BDR kihangsúlyozta az iparág struktúrájának elsődleges jelentőségét a verseny elterjesztésére irányuló törekvések szempontjából. Tapasztalatuk szerint gyakran merül fel az igény, hogy a kívánt piaci modellek (a kereskedelmi megállapodások) korrigálják az iparág struktúrájából eredő nehézségeket; pl. sűrűn felmerül a kérdés, hogyan lehet hatékony versenypiacot tervezni, ha egy piaci szereplő jelentős erőfölénnyel rendelkezik. Ezt a tapasztalatot is felhasználva tettek javaslatot az új iparági struktúrára vonatkozóan. Az A melléklet tartalmazza a javaslatban használt meghatározások magyarázatát. A B melléklet tartalmazza a javaslatban gyakran használt fogalmak rövidítéseit. A C melléklet a TSO kialakítása kapcsán korábban (2004) vizsgált lehetőségeket és szempontokat mutatja be. A javaslat nem foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyek a jogharmonizáció szempontjából további vizsgálatra szorulnak, de megoldásuk nem függ a piac átstrukturálásának módjától (pl. elosztó hálózati veszteségek beszerzésének módja, az egyetemes villamosenergia-szolgáltatási kötelezettségen túli egyéb közszolgáltatási kötelezettségek (PSO) és azok tartalmának meghatározása, a MEH feladatai a rendszerirányítási díjak meghatározása tekintetében). II. HÁTTÉR A. AZ IPARÁG STRUKTÚRÁJA ÉS A PIAC ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEGZÉSE Magyarországon sikeres volt a verseny megvalósításának kezdete. Számos feljogosított fogyasztó váltott szolgáltatót. Bizonyos problémák azonban továbbra is fennállnak. Ezekre kitértek a MEH értékelései, a BDR előző jelentései, és egyéb tanácsadók jelentései. Az Európai Unió 2003-ban adta ki az Irányelvet, amely a VET létrehozatalának időpontjában fennálló feltételekhez képest további követelményeket teremtett Magyarországgal, mint tagállammal szemben. A jelen tanulmánynak nem áll szándékában az összes említett probléma ismételt megfogalmazása, kizárólag ezek közül a néhány legfontosabbat kívánjuk összegezni a következőképpen: B. NEM MEGFELELŐ VERSENY Mivel a hosszú távú energiavásárlási szerződéseken keresztül az MVM domináns szereplő a nagykereskedelmi piacon, és egyúttal a termelésben is közvetlen tulajdonnal rendelkezik, továbbá mert a határokat keresztező átvitel kapacitás korlátozott (és annak bizonyos hányadát az MVM előzetesen lekötött kapacitásként (AAC) a többi piaci szereplővel szemben ingyen használja); ezért (is) nincs a feljogosított fogyasztóknak megfelelő lehetőségük arra, hogy különböző, egymással versenyző források között válasszanak. A nagykereskedelmi és JÚNIUS 5

6 kiskereskedelmi piacok árai most a legtöbb fogyasztóra vonatkozóan piaci viszonyok által meghatározott árak helyett hatósági árszabályozás hatálya alá esnek. Az MVM tartja kézben jelenleg a közüzemi igény feletti többlettermelési kapacitást, azaz a termelési kapacitásnak azt a részét, amely nem szükséges a Közüzemi Szolgáltatók felé fennálló kötelezettség teljesítéséhez. A fennmaradó szabad piacon kínált többlet termelői kapacitás esetleges, időleges korlátozásának az eredménye, hogy a feljogosított fogyasztók és kereskedőik versenyképes ellátásának lehetősége szenved csorbát. 1) AZ IPARÁGI ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KÉRDÉSE A magyar állam MVM-en keresztül az EU Bizottság Verseny Főigazgatóság előzetes megítélése szerint támogatást nyújt az iparágnak azáltal, hogy az állami tulajdonú MVM a HTM-k szerinti szerződéses feltételeknek tesz eleget, és a piaci árviszonyoktól független árat fizet az erőműveknek. Ez az állami támogatás az EU Verseny Főigazgatósága által végzendő vizsgálat tárgyát képezi. 2) A TSO HIÁNYA Magyarországon sem jogszabályban rögzített kompetenciákat tekintve, sem a gyakorlatban nem létezik olyan átviteli rendszerirányító (TSO), amely eleget tenne az Irányelv követelményeinek. 3) AZ ERŐMŰVI BEFEKTETÉSEK KORLÁTAI A befektetőkben felmerül a kérdés, hogy mi lesz az MVM szerepe Magyarország jövőbeli iparági és piaci struktúrájában. A befektetők bizonytalanok, hogy milyen lépésekre, és mikor kerül sor annak érdekében, hogy a magyar jogi és szabályozói keretrendszer teljes mértékben összhangba kerüljön az EU direktívával (elsősorban annak tisztázására, hogy milyen jogi személy látja el a TSO szerepét és miként biztosítható annak minden szereplő számára elfogadható, piaci érdekektől független döntési mechanizmusa). 4) KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK (MINT FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓK) SZABAD VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGÉNEK HIÁNYA Az EU Irányelv előírása szerint minden nem-háztartási fogyasztó szabad választási lehetőséggel kell rendelkezzen. Az Irányelv meghatározása szerint a viszonteladók (szolgáltatók) is fogyasztónak minősülnek, és mint ilyenek szabadon kell választhassanak ellátót (a mai VET szerint ez a lehetőségük nincs meg.) 5) MINIMÁLIS TERHELÉS VIZSGÁLATA Jelenleg túl sok a nem irányítható vagy csak korlátozottan terheléskövetésre képes kapacitás a következőkből eredően: (1) feljogosított fogyasztók import vételezésének zsinór jellege; (2) nukleáris termelés és (3) termelés kötelező átvétellel JÚNIUS 6

7 III. CÉLKITŰZÉSEK A. MEGFELELÉS AZ EU IRÁNYELVEKNEK A magyar kormány szándéka, hogy teljes mértékben megfeleljen az Európai Unió 2003/54/EK irányelvének. Egy korábbi jelentésben a BDR olyan kérdéseket azonosított, amelyekkel foglalkozni kell, annak érdekében, hogy Magyarország eleget tegyen az EU Irányelveinek. 3 E jelentésre a továbbiakban Konfliktuselemzés néven hivatkozunk. 1) AZ EU IRÁNYELVÉNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS FŐBB KÖVETELMÉNYEI A Konfliktuselemzés jelentésben bemutatásra került, hogy az Irányelvnek való megfelelés legfontosabb követelményei többek között: 1.1. A feljogosított fogyasztókra vonatkozó jelenlegi jogi szabályozás (pl. az ipari fogyasztók joga a közüzemi szolgáltatáson keresztül történő hatósági végfogyasztói áras ellátásra; az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szabályozások hiánya; a közüzemi szolgáltatók korlátozott beszerzési lehetőségei; azon szabályozások hiánya, amelyek biztosítják a szolgáltató-váltás ingyenes és gyors módját, a fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályok érvényesülését) összhangba hozása az Irányelv követelményeivel A TSO szerepe: olyan TSO-t kell létrehozni, amely döntéshozatali jogkörrel rendelkezik a rendszerirányítás felett; tervezi az átviteli hálózat bővítését; valamint irányítja a hálózat üzemeltetését és karbantartását Az átállási költségek állami tulajdonú MVM által történő visszatérítésének módját oly módon kell megváltoztatni, hogy az eleget tegyen az állami támogatások kapcsán kiadott EU Bizottsági szabályoknak A VET által használt fogalmakat (pl. fogyasztó) összhangba kell hozni az EU irányelvével Jogilag is, vezetői szinten is szét kell választani a Közüzemi Szolgáltatókat és a Közüzemi Nagykereskedőt a hálózati tevékenységektől A Közüzemi Nagykereskedő és a Közüzemi Szolgáltatók piaci szabályozását oly módon kell módosítani, hogy az tükrözze az Irányelv szabadpiacra vonatkozó követelményeit A Magyar Energia Hivatal különböző jogainak és felhatalmazásának módosítására lehet szükség annak érdekében, hogy teljes mértékben eleget tegyen az Irányelv követelményeinek. B. AZ ELLÁTÁS BIZTONSÁGA A magyar kormány általunk értelmezett kiemelt célja, hogy az iparág és a piac új struktúráit oly módon építse fel, hogy az lehetővé tegye a biztonságos ellátást, beleértve a következőket: 1. Magán befektetők bevonása megfelelő időben a termelőkapacitásba, elkerülendő a kapacitás hiányokat; 2. Védelem az alapenergia hordozó-ellátás zavarának kockázata ellen, 3 Lásd Barker, Dunn & Rossi, Inc., Pierce Atwood és Németh Erika, 2004 április 2.-én kiadott anyagát: A hatályos magyar törvények és az Európai Unió villamos energia piacra vonatkozó követelményei közötti potenciális konfliktusok elemzése JÚNIUS 7

8 3. Legalább egy egyetemes szolgáltató kijelölése (kiválasztása), amely egyetemes szolgáltatást nyújt szabályozott végfelhasználói árakon, továbbá lehetőség végső menedékes szolgáltató hatósági kijelölésére az ESZ kiesése esetén; és 4. Végrehajtható kötelezettség megállapítása a következők fejlesztése területén: a. átviteli hálózat b. elosztóhálózat C. A VILLAMOSENERGIA KISKERESKEDELMI ÁRÁNAK CSÖKKENÉSE A magyar kormány általunk értelmezett szándéka, hogy az ipari és piaci struktúrában a következő célokkal változtatásokat kezdeményezzen: 1. A villamos energia végfogyasztói árának lehetséges csökkentése; 2. Az iparágon kívül álló tényezők, pl. energiahordozó-hiányból, növekvő üzemanyagköltségekből származó ár-növekedések minimalizálása; 3. Villamos energia biztosítása a végfelhasználók számára az európai regionális villamosenergia-piacokhoz képest versenyképes áron; és 4. Végfelhasználói kiskereskedelmi árak szabályozása azon erre jogosult fogyasztók számára, akik egyetemes szolgáltatásban részesülhetnek. IV. PIACSZABÁLYOZÁS A. JELENLEGI HIBRID MODELL A jelenlegi hibrid modell 1991 óta fejlődött ki. A termelés, szállítás, és elosztás/szolgáltatás jogi szétválasztása 1992-ben történt meg. A Magyar Energia Hivatalt a célból hozták létre 1994-ben, hogy az iparág működését szabályozza ban a termelői és az elosztói/szolgáltatói tevékenységi körben jelentős magántőke bevonásra került sor. Ezzel a Kormány kinyilvánította, hogy magán befektetőkre bízza a termelést, új kapacitások létesítését és az elosztást/szolgáltatást. A nagykereskedelmi és kiskereskedelmi verseny bevezetése a belső villamosenergia-piac közös szabályaira vonatkozó 96/92/EK irányelvvel történő jogharmonizáció eredményeként történt JÚNIUS 8

9 JELENLEGI KETTŐS (HIBRID) MODELL február 1. Ábra Közüzemi termelők Termelők Import-export * * Közüzemi nagykereskedő * * Szervezett piac (SZP) Hatósági ár * Hatósági ár Közüzemi szolgáltató(k) Közüzemi fogyasztók Villamosenergiakereskedő(k) Feljogosított fogyasztók * A zöld színű nyilak lehetséges, jelenleg azonban nem működő kapcsolatot jeleznek. Bár kidolgozásra került egy olyan Kereskedelmi Szabályzat, amely versenypiacot teremtene a kiegyenlítő energia terén, a Szabályzat ezen része nem valósult meg, a kiegyenlítő energia értékesítése jelenleg szabályozott áron történik. Nem valósult meg a szervezett energia piac sem. A közüzemi nagykereskedő MVM a privatizációval azonos időben letárgyalt hosszú távú energiavásárlási szerződések keretén belül vásárolja meg a közüzemi termelőktől az energiát. Az MVM olyan termelőktől is vásárol, amelyek teljes mértékben az ő tulajdonában vannak, vagy amelyeket magánvállalatokkal közösen birtokol. Az MVM a kapacitást és energiát a Közüzemi Szolgáltatóknak azon villamosenergia-értékesítési megállapodások (VEASZ-ok) keretén belül értékesíti, amelyeket az elosztó/szolgáltató üzlet privatizációjával egy időben tárgyaltak. A közüzemi fogyasztók részére történő értékesítés a miniszter által szabályozott áron történik. Az VET elfogadásával a legnagyobb feljogosított fogyasztók kezdete óta otthagyhatják Közüzemi Szolgáltatójukat, és belföldi vagy külföldi forrásokból vásárolhatnak. B. A JAVASOLT PIACI STRUKTÚRA ÖSSZEGZÉSE A javaslat I. fejezetében található vezetői összegzés röviden összefoglalja a javasolt piaci működést. A továbbiakban ezt az ismertetést bővítjük ki. A javasolt piaci struktúrának a következő engedélyesek, jogok (személyek / funkciók) képezik az alapját: 1. Legalább egy egyetemes szolgáltató biztosítana egyetemes szolgáltatást a háztartási fogyasztóknak, valamint az e szempontból jóváhagyott kisvállalkozási fogyasztóknak. (Lásd 2.,3. ábra, valamint az Irányelv 3(3) bekezdése), amelynek (vagy amelyek közül akár egynek) a szolgáltatásból való kiesése esetén végső menedékes szolgáltató kerülne JÚNIUS 9

10 kijelölésre a többi egyetemes szolgáltató, vagy ezek hiányában a kiskereskedelmi tevékenységet is végző kereskedők közül. 2. A ESZ-ek kétoldalú szerződések keretében a szabad versenypiacról (beleértve az MVM aukcióit is), vagy szervezett piacról (SZP) vásárolhatnák a villamos energiát; vagy az előbbi három alternatív forrás kombinációjával. A nagykereskedelmi piacon meglévő jelentős piaci erőfölény (JPE) esetén a JPE engedélyes számára előírt kötelezettségek alapján a JPE is részt vesz az ESZ-ek ellátásában. Ez a kötelezettség a nagykereskedelmi piac többszereplőssé válásával, illetve a JPE jelleg mértékétől függően lazítható. Ezzel a kötelezettséggel biztosíthatjuk az ESZ-ek ellátási kötelezettségének teljesíthetőségét akkor, ha ők nem tudnak elegendő energiát beszerezni a versenypiacon. 3. A szervezett piac napi előrejelzésű ütem alapján működne, kapacitás (MW) és ár (Ft/MWh) ajánlatait a HTM termelőktől 4, a szabad piac bármely egyéb termelőjétől és a kereskedőktől, fogyasztóktól kapná. (A HTM-ek megszűnése vagy pénzügyi kötelezettséggé való átalakítása esetére lásd 9. ábra) 4. Minden feljogosított fogyasztó szabadon vásárolhatna közvetlen kétoldalú szerződéseken keresztül (kereskedőktől, termelőktől, esetlegesen importból) a szervezett piacon, vagy az MVM vagy más kereskedő aukcióin. A HTM-ek esetleges változatlan tartalmú, kapacitású és időtartamú továbbélése, az MVM aukciós kötelezettségei, és a kétoldalú megállapodások engedélyezése erősen behatárolja a szervezett piac lehetséges méretét, likviditását, ami megkérdőjelezi az itt kialakuló árjelzések megalapozottságát, ezért célszerű a már meglévő régióbeli tőzsdével való szoros együttműködés. 5. A MAVIR lenne az átviteli rendszerirányító (TSO). A szervezettpiac-üzemeltető (SZPÜ) a MAVIR kizárólagos érdekeltségébe tartozó, önálló jogi személy lenne. A MAVIR a TSO funkciók között működteti a rendszerszintű szolgáltatások piacát is, aminek része a kiegyenlítő piac működtetése. A vertikálisan integrált társaság keretébe szervezett MAVIR (TSO) esetében is előnyös, ha a likviditás-növelési szempontok mellett egy már működő transzparens energia-tőzsdei szabályrendszer kerül átvételre, ez erősítheti a szereplők bizalmát. 6. A Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott rendszerszintű szolgáltatások piaca megkezdené többszereplős, valós működését. Ennek biztosítania kell az üzemeltetési tartalékokat, a kiegyenlítő (szabályozási) energiát és az egyéb rendszerszintű szolgáltatásokat, a szervezett piac és az egyéb kétoldalú szerződők felé. A 7. Az egyetemes szolgáltatás részeként a Háztartási Fogyasztók szabályozott vagy ajánlati alapú (piaci viszonyokhoz közelebb álló) árakban részesülnek. 8. A piaci szereplők közötti jelenlegi menetrend-adási, elszámolási és egyéb kereskedelmi kapcsolat-rendszer nem igényel alapvető módosítást. 4 Abban az esetben, ha az MVM és az erőművek közötti szerződések (HTM-ek) újratárgyalása nem eredményezi a fizikai szállítási kötelezettség átalakítását pénzügyi kötelezettséggé, akkor az erőművek helyett az MVM tehet ajánlatot a szervezett piacon a vele szerződésben lévő erőművek nevében a HTM-ben lekötött kapacitások mértékének erejéig. (lásd 7, 8. ábra) JÚNIUS 10

11 JAVASOLT SZABADPIACI MODELL Villamos energia és teljesítmény 2. Ábra Termelők Import-export Szervezett Piac (SZP) Egyetemes szolgáltató(k) Villamosenergiakereskedők Hatósági ár Háztartási fogyasztók és egyetemes szolgáltatásra jogosult kisvállalkozások Feljogosított fogyasztók (Kivéve a háztartási fogyasztókat, július 1-ig ) C. A JAVASOLT PIAC MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐVÉ TÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK 1. Módosítani kell a jelenlegi törvényi hátteret és egyéb érintett jogszabályokat. 2. Az érintett üzleti struktúrákat meg kell változtatni. Az ezekre vonatkozó javaslatokat az VI. fejezet tartalmazza. 3. A HTM-k újratárgyalása kívánatos a következő célból: a) Lehetővé kell tenni a termelők számára, hogy rendszerszintű szolgáltatásokra vonatkozó ajánlataikat közvetlenül a rendszerszintű szolgáltatások piacüzemeltetőjének (TSO) tegyék meg. 5 b) Lehetővé kell tenni a termelők számára, hogy kapacitásukat vagy annak egy részét kétoldalú tranzakciókon keresztül (kereskedőknek, feljogosított fogyasztóknak, ESZeknek, exportra) vagy a szervezett piacon, vagy ezek valamiféle kombinációját felhasználva értékesítsék. (lásd 8, 9. ábra) c) Küszöbár rendszer bevezetése, amely tükrözi a nagykereskedelmi szabad piac árszintjeit. (ezt az EK Bizottság igényli). d) Irreálisan magas nyereségszintek korlátozása. e) A szerződések időtartamának csökkentése, figyelembe véve a pénzügyi kölcsönök időtartamát. f) A szerződések újratárgyalásának lehet egy olyan célja, illetve formája is, amely esetén a mai fizikai szállítást tartalmazó szerződést olyan pénzügyi kötelezettséggé alakítják, 5 A rendszerszintű szolgáltatások fedezetéül olyan mértékig kell kapacitást felszabadítani, hogy kellő mértékű kínálat legyen a tartalékpiacon (ha a felszabadított kapacitásmennyiség megegyezik a rendszerszintű szolgáltatások teljesítéséhez szükséges kapacitás mennyiségével, nem alakulnak ki piaci viszonyok) JÚNIUS 11

12 amely szerint az MVM helytáll az eredeti szerződéses feltételekért, de az erőművek kapacitásukat, energiájukat közvetlenül a szabad piacon értékesítik. Ekkor az MVM a valós, piaci értékesítési ár és a szerződéses ár közötti, esetleges hiányzó árbevételt átállási költség formájában pótolja az erőművi befektetőknek. A szerződések újratárgyalása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy 2010 után az MVM (a jelenleg érvényes jogszabály szerint) már nem érvényesíthet átállási költségeket, kivéve, ha az EU Bizottság Verseny Főigazgatósága ennél hosszabb időtartamra engedélyezi átállási költség térítését. Amennyiben az MVM HTM-es portfoliója az újratárgyalások után is a regionális árak által is befolyásolt hazai nagykereskedelmi piaci áraknál magasabb, akkor a kereskedők, feljogosított fogyasztók egyre kevéssé preferálják majd ezt a beszerzési forrást, ami az állami tulajdonú társaságnak pénzügyi gondokat okozhat. A HTM újratárgyalások eredményétől függően a befektetők kompenzálása különböző mértékű lehet (kockázatvállalási mértéktől függően). 4. Korlátozni kell az MVM és valamennyi jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes (JPE) lehetőségét arra vonatkozóan, hogy tovább növelje piaci dominanciáját. 3. Ábra JAVASOLT SZABADPIACI MODELL Pénzmozgás (teljesítmény és energia ) * Kereskedőkkel bárki köthet villamos energia vásárlási szerződést ** A Háztartási Fogyasztók csak július 1-jétől feljogosítottak Termelők Import és export Egyetemes Szolgáltatók (ESZ) Szervezett Piac- Üzemeltető (SZPÜ) Kereskedői szolgáltatások* Háztartási fogyasztók és egyetemes szolgáltatásra jogosult kisvállalkozások Feljogosított Fogyasztók** D. A JAVASOLT PIACI STRUKTÚRA MŰKÖDTETÉSE Az alábbiakban foglaljuk össze a javasolt piac működtetésének folyamatát. 1) AZ ÁTALAKÍTOTT PIAC STRUKTÚRÁJA 1.1 A jelenlegi közüzemi szolgáltatási rendszer helyett az EU Irányelvekhez jobban illeszkedő egyetemes szolgáltatók ellátási lánca és a versenypiac együttese alakul ki. a) A Közüzemi Nagykereskedelmi és Közüzemi Szolgáltatói funkciók megszűnnek, a Közüzemi Nagykereskedő és a Közüzemi Szolgáltatók kereskedői engedély alapján JÚNIUS 12

13 értékesítik az általuk a szabad piacon beszerzett, vagy a HTM-ekben lekötött kapacitást és energiát; b) A fogyasztók feljogosított és nem feljogosított fogyasztókra tagozódnak, valamint háztartási és nem háztartási fogyasztókra, megszűnik a közüzemi fogyasztó kategóriája; c) A VET-ben meghatározott kapacitás átvételi kötelezés megszűnik (csak a HTM-ek alapján érvényes kötelezettség marad meg, beleértve azokat a potenciális módosításokat is, amelyek a HTM-ek újratárgyalásából származhatnak); és d) Megszűnik a feljogosított fogyasztók azon joga, hogy visszalépjenek a szabályozott árú szolgáltatásba, és a lehetőség is megszűnik az ipari fogyasztók számára, hogy hatósági áron vásároljanak. Bármely visszatérés csak az arra jogosult ( háztartási ) fogyasztók számára lehetséges az ESZ engedéllyel rendelkező kereskedőkhöz. 1.2 Nyílt pályázat kerül kiírásra egy vagy több országos hatáskörrel rendelkező, a Háztartási Fogyasztók részére villamosenergia-szolgáltatást nyújtó ESZ kiválasztása céljából. A pályázaton bármely kereskedő vagy termelő részt vehet. A pályázaton kiválasztásra kerülő ESZ-nak villamosenergia-szolgáltatási kötelezettsége van a Háztartási Fogyasztók részére, hatósági áron. Az egyetemes szolgáltatás árának méltányos szinten tartása nemcsak hatósági árszabályozás útján valósulhat meg, hanem piaci eszközökkel is. Ezért a hatósági ár alternatívája lehet a piaci alapú ár is olymódon, hogy az ESZ kiválasztására kiírt nyílt tender jogszabályban meghatározott feltételei között szerepelne a meghatározott referencia árra (pl. nagykereskedelmi ár) vetítetten megajánlott ár, mint követelmény. A pályázók kiválasztásánál elsődleges szempont a néhány éves (2-3 év) időtartamra előre megajánlott legkedvezőbb ár. Az a jogszabály, amely az ESZ pályáztatást előírja, ideiglenes jelleggel, a sikeres pályázat eredményeképpen a Hivatal által kiadásra kerülő ESZ engedélyek hatályba lépéséig a hat jelenlegi Közüzemi Szolgáltató részére egyetemes szolgáltatási kötelezettséget ír elő a Háztartási Fogyasztók villamosenergia-ellátása céljából, július 1-jéig kizárólagos jelleggel, július 1-je után pedig a szabad piacon történő villamos energia vásárlás alternatívájaként. Hatósági beavatkozás lenne indokolt abban az esetben, ha a fogyasztó ellátása valamelyik ESZ által nem biztosítható (pl. csődbe megy az a kereskedő, amelyik egyetemes szolgáltatás nyújtására kötelezett). Ebben az esetben lépne be a végső menedékes szolgáltató (VMSZ), akit a többi egyetemes szolgáltató közül kell kijelölni a kieső ESZ fogyasztóinak ellátása céljából. Amennyiben az ESZ kiválasztása céljából kiírt tenderen egy egyetemes szolgáltató kerül kiválasztásra, és később ez az egy ESZ kerül olyan helyzetbe, hogy nem tudja ellátni a fogyasztóit (pl. csődbe megy), ebben az esetben a VMSZ-t a kiskereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők közül kell kijelölni. 1.3 A háztartási fogyasztók kivételével (akik számára ez a lehetőség csak július 1-je után biztosított) mindenki a szabad piacra áll át. 1.4 Két piac állna rendelkezésre a villamos energia és kapacitás értékesítésére i) Egy szervezett piacot (SZP) hoz létre az állami tulajdonú piac-üzemeltető (SZPÜ MAVIR leányvállalata). A szervezett piacon csak óránkénti következő napos kereskedés történne. ii) Rendelkezésre áll majd a kétoldalú szerződések piaca (aukciókon keresztül) is 6. 6 A kétoldalú szerződések piaca magában foglalja a szabadon kötött kétoldalú megállapodásokat, valamint az éves és havi kapacitás-aukciókat a jelenlegi gyakorlathoz hasonlóan JÚNIUS 13

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László Az alakuló földgázpiaci modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László 1 Alapelvek A közüzem mint szabályozott piaci elem megszűnik Minden fogyasztó feljogosított Minden kereskedő feljogosított Kapacitás

Részletesebben

Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21.

Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21. Felkészülés a piacnyitásra a tevékenységek szétválasztása Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21. Az előadás célja és tartalma A tevékenység-szétválasztás (unbundling)

Részletesebben

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal II. Ipari Energia Fórum Konferencia 2004. Novotel Budapest Centrum, 2004. május 26-27. 100 90 80 70 60 50

Részletesebben

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása 16/2003. számú piac 1 A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása A határozat száma: DH-9549-54/2006.

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia kereskedelem? Előadó: Baka Zoltán operatív piaci elemző, HUPX Zrt. Agenda Miért van szükség szervezett villamos-energia piacra? Mi az

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

A magyar villamos energia piac megnyitása. Szabályozási környezet a nyitott árampiacon, a MEH hatósági szerepe. mottó: Középpontban a fogyasztó (?

A magyar villamos energia piac megnyitása. Szabályozási környezet a nyitott árampiacon, a MEH hatósági szerepe. mottó: Középpontban a fogyasztó (? A magyar villamos energia piac megnyitása Szabályozási környezet a nyitott árampiacon, a MEH hatósági szerepe mottó: Középpontban a fogyasztó (?) dr. Szörényi Gábor főosztályvezető Magyar Energia Hivatal

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

Az új villamos energia törvényről

Az új villamos energia törvényről Az új villamos energia törvényről Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a 2007. évi LXXXVI. törvényt a villamos energiáról - az új villamos energia törvényt (VET) - amelyet a Magyar Közlöny 2007.

Részletesebben

Az energiapolitika fogalma. Az Európai Unió energiapolitikája. Az európai energiastratégia fő célkitűzései. Az energiapolitika tartalma

Az energiapolitika fogalma. Az Európai Unió energiapolitikája. Az európai energiastratégia fő célkitűzései. Az energiapolitika tartalma Az Európai Unió energiapolitikája Az energiapolitika fogalma Egy adott politikai egység tág értelemben vett energiaellátásának biztosítására vonatkozó Kajtár Gábor előadása 1 - politikai célkitűzések,

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása

MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása Budapest, 2010. május 27. Tartalomjegyzék I. Igazgatóság jelentése a 2009. üzleti év teljesítéséről, üzletpolitikai célkitűzések

Részletesebben

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI ÉS KIHÍVÁSAI A KAPCSOLT TERMELŐKNÉL XVII. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA- TERMELÉSI KONFERENCIA KÉSZÍTETTE: LUCZAY PÉTER / PAPP ANDRÁS 2014. MÁRCIUS 18. MIÉRT A SZEKUNDER

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

JOGI-SZABÁLYOZÁSI ÉS PIACI VÁLTOZÁSOK AZ ENERGETIKÁBAN

JOGI-SZABÁLYOZÁSI ÉS PIACI VÁLTOZÁSOK AZ ENERGETIKÁBAN JOGI-SZABÁLYOZÁSI ÉS PIACI VÁLTOZÁSOK AZ ENERGETIKÁBAN Magyar Energia Szimpózium, 2015. szeptember 24. Dr. Tóth Máté LL.M. Szenior ügyvéd, Faludi Wolf Theiss Elnök, MET Interdiszciplináris Tagozat 1 TARTALOM

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010

Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010 Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010 2. Konzultáció Hatékonyan működő versenypiac és a szolgáltatók közti kapcsolatok Konzultáció A konzultációk szerepe Az érintettek

Részletesebben

Tulajdonosi modellek a villamos energia átviteli rendszerirányításban

Tulajdonosi modellek a villamos energia átviteli rendszerirányításban Tulajdonosi modellek a villamos energia átviteli rendszerirányításban Vitaindító előadás Felsmann Balázs ETE Energiastratégiai és Szabályozási Szakosztály Budapest 2008. november 26. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-115/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Az új energiahatékonysági irányelv

Az új energiahatékonysági irányelv Az új energiahatékonysági irányelv Dr. Hevesi Zsófia Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3% 1,5% Energiahatékonysági munkacsoport ülés 2012. október 9., Budapest

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

Tapasztalatok az új VET és a hazai piaci struktúra által meghatározott villamosenergia piacon

Tapasztalatok az új VET és a hazai piaci struktúra által meghatározott villamosenergia piacon Magyar Elektrotechnikai Egyesület 55. Vándorgyűlés Tapasztalatok az új VET és a hazai piaci struktúra által meghatározott villamosenergia piacon /Hol állunk 2008 őszén a fogyasztói szabad választás lehetőségét,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2008. január Tartalomjegyzék: 1. Előszó 4 1.1

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok Szabó Gergely partner Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű

Részletesebben

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 2010. 06. 03. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1 Fogalom meghatározások... 2

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13.

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2007. szeptember 13. 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK.. 7 I./1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA ÉS CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t Országgyűlés Hiva Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsá &Pmányszám : r I Cc66 1480 Érkezett: Z008 MÁJ 2 8. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről Az alábbiakban megfogalmazottaknak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető autentikus jogértelmezésnek. 1. A magánvezeték fogalma A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Magyar Energia Hivatal A Magyar Energia Hivatal 2007. évi jelentése az Európai Bizottság részére

Magyar Energia Hivatal A Magyar Energia Hivatal 2007. évi jelentése az Európai Bizottság részére Magyar Energia Hivatal A Magyar Energia Hivatal 2007. évi jelentése az Európai Bizottság részére Budapest, 2008. július Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, INTÉZMÉNYRENDSZER...9 1.1.

Részletesebben

Az ún. tippadói tevékenység minősítése

Az ún. tippadói tevékenység minősítése Az ún. tippadói tevékenység minősítése A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A jelen összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai: - az adott befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2001. évi CX. törvény. a villamos energiáról

2001. évi CX. törvény. a villamos energiáról 2001. évi CX. törvény a villamos energiáról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű és alacsony költségű villamosenergia-ellátása céljából, az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

ÜGYSZÁM: AG-328/1/2008 ÜGYINTÉZŐ: Kerekes Lajos TELEFON: 06-1-459-7747; 06-1-459-7793 TELEFAX: 06-1-459-7747 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; kerekesl@eh.gov.

ÜGYSZÁM: AG-328/1/2008 ÜGYINTÉZŐ: Kerekes Lajos TELEFON: 06-1-459-7747; 06-1-459-7793 TELEFAX: 06-1-459-7747 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; kerekesl@eh.gov. ÜGYSZÁM: AG-328/1/2008 ÜGYINTÉZŐ: Kerekes Lajos TELEFON: 06-1-459-7747; 06-1-459-7793 TELEFAX: 06-1-459-7747 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; kerekesl@eh.gov.hu TÁRGY: A villamos energia nagykereskedelmi piacokon

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L I. Nyilatkozat felelős vezetőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi évben az alábbi

Részletesebben

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása FARMAGAS Szakmai Továbbképzési Konferencia Kecskemét, 2010. szeptember 23. Dr. Lengyel Attila ügyvéd 2009/28 Megújuló Energia

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2010.01.01 2011.12.31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK I. Nyilatkozat Alulírott (vállalkozás):.......... felelős vezetőjeként:.......... büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Állami támogatások szabályozása

Állami támogatások szabályozása Állami támogatások szabályozása Az Európai Unió politikája A versenypolitika területei Kartellpolitika Monopóliumok (meghatározó befolyás) Fúziópolitika Állami támogatás Közüzemek Közbeszerzések A versenypolitika

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2012. MÁJUS 7. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 194841v4 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok. Pályázói kérdések 26. hét

Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok. Pályázói kérdések 26. hét Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Pályázói kérdések 26. hét Kérdések befogadásának határideje: 2012. június 27., 12.00 óra Válaszok közzétételének ideje: 2012. június 29., 14.00 óra 1. A Közös Magvető

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s I. A kérelmezett összefonódás

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s I. A kérelmezett összefonódás 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/82/2014. Iktatószám: Vj/82-15/2014. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatán Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály 1 Előadás témája: ELMŰ-ÉMÁSZ egyszerűsített eljárás kontra háztartási méretű kiserőmű (hmke) Kiserőművek

Részletesebben

A hazai energiaszabályozás kihívásai

A hazai energiaszabályozás kihívásai A hazai energiaszabályozás kihívásai Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal totht@eh.gov.hu Energiagazdálkodás: a jövő lehetőségei és korlátai

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben