A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2010"

Átírás

1 A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2010 CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM PRO-PRINT KÖNYVKIADÓ CSÍKSZEREDA, 2010

2 Az Évkönyv megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Alap OTP Bank Románia Fõszerkesztõ: Kelemen Imola Szerkesztõbizottság: Darvas Lóránt régészet Muckenhaupt Erzsébet történelem Salló Szilárd néprajz Mara Gyöngyvér természettudományok Kelemen Imola szemle, figyelõ A tanulmányok kivonatait fordította, ellenõrizte: Muckenhaupt Erzsébet (román) Kelemen Imola (angol) Csíki Székely Múzeum, 2010 Pro-Print Kiadó, 2010 Az egyes tanulmányok szerzõi, 2010 ISSN

3 TARTALOM Az Olvasóhoz RÉGÉSZET Botár István Csíkszépvíz havasi kápolnái Demjén Andrea A gyergyóújfalvi templom régészeti kutatása Tóth Boglárka A gyergyószárhegyi római katolikus plébániatemplom tornyának és fõoltárának dendrokronológiai vizsgálata TÖRTÉNELEM Balázsi Dénes Szövetkezetek a Gagy-vize mentén és Székelykeresztúr környékén a 20. század elsõ felében Bánfi Szilvia A Kájoni János alapította csíksomlyói ferences kolostori nyomda felszerelésérõl Bernád Rita Fejedelmi levelek a Gyulafehérvári Fõegyházmegyei Levéltár gyergyószentmiklósi és székelyudvarhelyi gyûjtõlevéltáraiban Bicsok Zoltán hogy az õ jó igyekezete porba ne menne A csíksomlyói ferences gimnázium Szent Mihály Arkangyalról nevezett szemináriumára vonatkozó iratok a csíkszeredai levéltár kezelésében ( ) Bordás Beáta A csíkszeredai Munkácsy-kiállítás a sajtó tükrében Kelemen Katalin Egy székelyföldi tudós pedagógus: Imets Fülöp Jákó ( ) Kõvári Réka A csíksomlyói Deák Szentes kézirat és Szentes Mózes kézirata Muckenhaupt Erzsébet A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar Könyvtár - gyûjteményének történeti kötései Nyárádi Zsolt, Szász Hunor A recsenyédi unitárius egyházközség a levéltári források tükrében Pál-Antal Sándor Csíkszereda a 18. század elején

4 Rokaly József Dr. Jakab Antal kötõdése a gyergyószentmiklósi gimnáziumhoz Elena Maria ªorban, Kurta József Tibor Egy egykor csíki ferences használatban volt 1596-os velencei Antiphonarium Szõcs János A Csíki Székely Múzeum születése, létrehozása Szõcs János Csík a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc idején ( ) Szõcs János Népességgyarapodás és egészségügy Csíkszékben ( ) Zepeczaner Jenõ Székelyudvarhelyi céhbehívótáblák NÉPRAJZ Balázs Lajos A nemiség kultúrájának, üzleti vonatkozásainak, nyomorának és tragikomédiájának példázatai a hazai politikai fordulat elõtti és utáni évek paraszti társadalmából Bódán Zsolt Azt tiszta fejjel nem is lehet. Az öngyilkossághoz kapcsolódó attitûd hiedelmeken kívüli mentális elemei Gyimesközéplokon Csergõ Melinda Írott levelek elbeszélt történetek. Egy gyergyószárhegyi levélhagyaték elemzése Farkas Beáta Szakrális térszerkezet a felcsíki Nagyboldogasszony egyházközségben Farkas Irén Eleink régi ivóedénye: a fakulacs vagy csutora, a Csíki Székely Múzeum gyûjteményében Sándor-Zsigmond Ibolya Szakma- és mesterségtanulás a 19. század végén. A székelykeresztúri kereskedelmi és iparos tanonciskola TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Benedek Tibor, Máthé István, Bíró Klára, Szász Emõke, Lányi Szabolcs, Márialigeti Károly Kõolajszármazékokkal szennyezett csíkszentdomokosi és balánbányai talajok természetes öntisztuló képességének a vizsgálata Demeter László, Kelemen Alpár, Mara Gyöngyvér A gyepi béka (Rana temporaria) elterjedése, a populációk mérete és változásai a Csíki-medencében Gálicza Judit, Andrea Vargová, Sándor Viktor, Kilár Ferenc, Miklóssy Ildikó, Ábrahám Beáta, Lányi Szabolcs Rákos sejtekbe történõ transzferrinen alapuló hatóanyag-bejuttatás

5 Kapás Árpád, András Csaba Dezsõ, Ábrahám Beáta, Tãnase Gh. Dobre, Lányi Szabolcs, Boros Borbála, Dörnyei Ágnes, Felinger Attila, Kilár Ferenc A szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica) bioaktív szekunder metabolit összetételének vizsgálata Laslo Éva, György Éva, Lányi Szabolcs Növényi tápanyag mobilizáló baktériumok izolálása és jellemzése Molnos Éva, Ábrahám Beáta, Mészáros Sándor, Muntean Ovidiu, Lányi Szabolcs Hidrogén a jövõ energiája Pálfi Mária, Kovács Erika, Szilágyi László, Miklóssy Ildikó, Ábrahám Beáta, Lányi Szabolcs Egy világító fehérje alkalmazási lehetõségei a környezeti biomonitoringban Patkó Ferenc A Nagy-Küküllõ menti holyvafauna (Coleoptera: Staphylinidae) ismertetése Salamon Rozália Veronika, Csapóné Kiss Zsuzsanna, Csapó János Csíkszeredában készített sajtféleségek konjugáltlinolsav-tartalmának változása a tárolás során Tamás Éva, Mara Gyöngyvér, Lányi Szabolcs Baktériumokon alapuló talajjavító oltóanyagok elõállításának lehetõségei SZEMLE P. Buzogány Árpád...Tenéked is úgy használjon. Ráolvasások, népi imák Kibédrõl Kelemen Imola Könyvismerkedés az archaeozoológiával FIGYELÕ Gyarmati Zsolt, Geczõ-Dávid Bíborka A 2010-es év eseményei a Csíki Székely Múzeumban Salló Szilárd Az INEXTEX Európai Uniós projekt

6 KÖNYVISMERKEDÉS AZ ARCHAEOZOOLÓGIÁVAL 1 Kelemen Imola [Recenzie: Introducere în arheozoologie / Review: Getting to know archaeozoology] Az alábbiakban méltatásra ítéltetett tanulmánykötetben található dolgozatok mindegyike kapcsolódik az archaeozoológiához. Némelyik csak távolról közelíti meg, legtöbbjük azonban mélyre ássa magát e tudomány rejtelmeibe. Mielõtt a kötet ismertetésére kerülne a sor, szükséges és elkerülhetetlen az archaeozoológia mûködésének, céljainak nagyon rövid bemutatása, hiszen erre Erdélyben/Romániában magyar nyelven még nem adatott lehetõség. A régészeti állattan, más néven archaeozoológia, az ásatásokon elõkerült állatmaradványok meghatározásával, elemzésével, természet- és társadalomtudományi értelmezésével foglalkozik. 2 Eredményei minden korszak kutatóinak hasznosak, de talán érthetõ módon a nagyobb érdeklõdést az õskor különbözõ éráinak szakértõi mutatják, hiszen az írott források hiányában minden információ aranyat ér a korabeli kultúrák és közösségek életmódjának rekonstruálása során. Az archaeozoológiai kutatások gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza, az elsõ tanulmány azonban, ahol az állatcsontokat fajok szerint próbálták meg azonosítani és osztályozni, az a Ludwig Rütimeyer kezébõl származó jelentés 1861-bõl 3, melyben a svájci Zürich kantonban található tavilakhelyek körül lelt állatmaradványokat vizsgálta. A huszadik század viszont, fõleg annak második fele, egyértelmûen a tudomány virágzásának kora. Lassan beírja magát a régészetet segítõ, majd az önálló tudományok körébe, és az évek múltával szinte minden európai (és nem csak) országban kialakul legalább egy nagyobb archaeozoológiai központ. Magyarországon az elsõ régészeti állattani kutatások a második világháború utáni idõszakkal kezdõdõen Bökönyi Sándor és Matolcsi János nevéhez fûzõdnek, manapság pedig egy mondhatni új kutató-generáció végzi a vizsgálatokat, sokan közülük társszerzõi a jelen oldalakon bemutatott kötetnek. Romániában a kezdetleges érdeklõdések az 1960-as évektõl alakulnak át tudományos vizsgálatokká, amikor a jászvásári Alexandru Ioan Cuza egyetem biológia fakultásán kezd el formálódni egy, az állatmaradványokkal foglalkozó csapat, Olga Necrasov vezetésével. E csoportnak nem kisebb nevek voltak tagjai, mint Sergiu Haimovici, vagy Maria Bulai-ªtirbu és Gianina Gheorghiu. Az általuk végzett vizsgálatok elsõsorban a természettudományok, pontosabban a biológia céljait szolgálták. Manapság a jászvásári iskolát Luminiþa Bejenaru, Simina Stanc és Romeo Caveleriu képviselik, míg a bukaresti, egykor Alexandra Bolomey által vezetett csapatot ma Adrian Bãlãºescu, Valentin Radu és Valentin Dumitraºcu. Kolozsváron, Paul Georoceanu kezdeményezésére 1965-ben kezdtek el foglalkozni az állatcsontok vizsgálatával az Állatorvosi Egyetemen, amely munka ma is folytatódik Alexandru Gudea révén, kiegészítve azt az Erdély Történelmi Nemzeti 1 Jelen oldalakon a következõ kötetet bemutatására kerül sor: Bartosiewicz László, Gál Erika, Kováts István (Szerk.), Csontvázak a szekrénybõl / Skeletons from the Cupboard. Válogatott tanulmányok a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak anyagából / Selected Studies from the Visegrád Meetings of Hungarian Archaeozoologists , Martin Opitz Kiadó, 2009, Budapest. 292 oldal. ISBN ISSN BARTOSIEWICZ 2006, RÜTIMEYER 1861/62. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2010, p

7 KELEMEN IMOLA Múzeumában Diana Bindea által folytatott vizsgálatokkal. Az utóbbi évtizedekben Georgeta El Susi körül alakult ki egy állatcsontfeldolgozó központ Resicabányán, Krassó-Szörény megyében (románul Reºiþa, Caraº-Severin), illetve Berendi Erzsébet bajtársam az életben, munkában egyaránt és jómagam remélhetõleg méltón fogjuk tudni képviselni Székelyföldön is a tudományt. Az archaeozoológia módszertanának megfelelõ szintû ismertetése különálló tanulmányként vagy kiadványként állná csak meg igazán a helyét, céljait azonban megpróbáljuk röviden szemléltetni, végigkísérve a csont útját az állat pusztulásától egészen a régészeti leletképzõdésig és nyilvántartásig. A csont, mint élõ szövet. Amíg az állat életben van, különbözõ hatások érik õt vagy magát a csontozatát, amelyek befolyásolhatják a csont szerkezetét. Ezek közül az elsõ és legfontosabb a növekedés, hiszen ennek egymást követõ fázisaiban láthatóan különböznek a csontok méretei, illetve szövettani jellemzõi. Ugyanakkor, fajtól és nemtõl függõen az állatok csontrendszere különbözõ módon fejlõdik. Mindezen tényezõk nyomot hagynak a csonton, melyek alapján, optimális esetben (!), az archaeozoológus egyetlen csontdarabból megállapíthatja, hogy az melyik testrészbõl származik, illetve az állat faját, korát, nemét és marmagasságát. A második tényezõ, amely befolyásolhatja a csontok szerkezetét még az állat életében, a különbözõ betegségek, ide számítva a csontok törését is. A patológiai elváltozások közül az izületi- és csont-betegségek azok, amellyekkel állatcsontanyagok vizsgálata során az archaeozoológus a leggyakrabban találkozik, de ugyanakkor az állat nem megfelelõ ellátása (pl. alultápláltság) is jelentõsen változtathat úgy a fogak, mint egyéb csontok szerkezetén. A csont, mint nyersanyag. Az állat elejtése, leölése, feláldozása után, ennek céljától függõen, a test különbözõ folyamatokon megy keresztül. A legtöbb esetben a leölés célja az élelemszerzés, és az ezt szolgáló folyamat során érheti a legtöbb féle hatás a csontot. A halál oka, és némely esetben az azt okozó eszköz típusa is beazonosítható, amennyiben az nyomot hagyott valamelyik csonton (pl. nyakcsigolyán). Szintén a vágás- vagy hasításnyomok alapján megismerhetjük a közösség nyúzási- és csontolási technikáit, húsfeldolgozási szokásait. A fõzés- és égetésnyomok az étel elkészítésének módjáról árulkodhatnak, míg egyes rágásnyomok a háziállatok (kutya, macska) létének bizonyítékai lehetnek. Az elejtett állatok csontjaiból gyakran eszközöket, fegyvereket, díszítõelemeket stb. készítenek, melyek arról szolgálhatnak információval, hogy mely fajokat és azok milyen testrészeit preferáltak ilyen célokra használni. A csont, mint hulladék. Miután az ember a lehetõ legtöbb módon ki- és felhasználta az állatot, illetve a nyersanyagokat, amivel az szolgál, a maradványoktó, visszamaradt daraboktól, csonttöredékektõl vagy akár nagyobb testrészektõl egyben, megszabadul: vagy úgymond akárhova szétszórja, eldobja (ekkor számíthatunk kutyák és más állatok pusztításaival is) vagy pedig egy kifejezetten erre a célra kialakított szeméttároló gödörbe helyezi. Mindkét esetben a maradvány elõbb-utóbb, szándékosan vagy anélkül betemetõdik és szerkezetét elkezdik befolyásolni a természeti hatások: a levegõvel való érintkezés, a talaj minõsége, a környezetében levõ növények gyökerei, a földben elõforduló állatok, rágcsálók mozgásai és fõleg rágásai, stb. A csont mint régészeti lelet. A fent felsorolt folyamatok, melyeken egy csonttöredék, csontváz vagy egy egész lelõhely csontanyaga keresztülmegy, jelentõsen befolyásolják a régészeti leletként azonosított darabok minõségét és a vizsgálatra szánt anyag mennyiségét is, hiszen a húsfeldolgozás, ételkészítés, betemetõdés és a földben töltött idõ során a csontváz sokkal több, mint fele egyszerûen elvész. A begyûjtést végzõ archaeozoológus és/vagy régész rendelkezésére, tehát, egy eleve limitált mennyiség áll, a régészeti állattani vizsgálatot végzõ szakember pedig a begyûjtés módszereitõl függõen egy valószínûleg még kisebb anyagot kap kézhez. A következtetéseket ezért óvatosan, és gyakori feltételes mód használatával tanácsos levonni. De melyek is lehetnek ezek a következtetések? A régészeti állattan kutatásai optimális esetben választ adhatnak a következõ kérdésekre: Mi volt a közösség alapvetõ foglalkozása, vagy melyiket ûzte nagyobb arányban (állattartás, vadászat, halászat, madarak vadászása, puhatestûek gyûjtése, stb.)? A rendelkezésre álló fajok közül melyeket vadászta, tartotta inkább, nagyobb arányban? Milyen nemû és milyen korosztályba tartozó egyedeket tartott nagyobb számban vagy ölt le gyakrabban? Használta-e az állatokat különbözõ munkákra (mezei munkák, igavonás, teherhordás, stb.)? 558

8 KÖNYVISMERKEDÉS AZ ARCHEOZOOLÓGIÁVAL Elsõdlegesen a húsukért vagy inkább a másodlagos termékeikért (tej, gyapjú, stb.) tartotta a háziállatokat? Milyen leölési tehnikákat, illetve húsfeldolgozási-, ételkészítési módszereket alkalmaztak? Használta-e a csontot eszköz, dísz, ékszer, fegyver stb. készítésére? Ha igen, mely fajok milyen testrészeit? Milyen kapcsolatban volt az ember az állattal (haszonállatként kezelte vagy háziállatként, mint például a kutyát vagy a lovat)? Milyen volt az ember természeti környezete (a fajok gerincesek közül a kistermetûek, de fõleg gerinctelenek, mint ökológiai indikátorok)? Az archaeozoológia mûködésének nagyon rövid bemutása után következzen végre az igazi cél, a könyvismertetés. A Csontvázak a szekrénybõl / Skeletons from the Cupboard címû kötet magyar (18) és angol nyelven (5) közöl tanulmányokat, a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóin 2002 és 2009 között elhangzott elõadások szövegeibõl válogatva. A cím beszélni szeretne, de ne értsük félre: nem holmi bûnös, évek óta titkolt és rejtegetett szövegekrõl van szó, hanem ahogyan az elõszóban is olvashatjuk ezek a dolgozatok évek óta hevertek a fiókban, arra várva, hogy egyszer majd a nagyközönség is olvashatja õket. Közlésük útjában nagyrészt anyagi okok álltak. Várni, azonban, nekünk is megérte, hiszen sem Magyarországon, sem Erdélyben vagy Romániában nem foghattunk még a kezünkben ilyen témájú konferenciakötetet. A kiadvány értéke kissé alulmarad létrehozójának, maga a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozójának ötlete mellett, amely egyedi és elsõ a kategóriájában, hiszen egy helyszín és évi két alkalom megteremtése a régészeti állattan fiatalabb kutatóinak bemutatkozására, szárnypróbálgatásaira mindenkinek hasznára válik. Örömmel mondhatom, hogy több alkalommal is volt szerencsém részt venni ezeken a találkozókon, ahol a nyílt, bensõséges hangulat hamar magával ragadt. Eleinte kíváncsian, és bevallom, némi fenntartással figyeltem egy-egy történész, restaurátor, néprajzos látszólag egyáltalán nem témába vágó elõadásait, mostanra viszont már világossá vált számomra is, hogy ezek mind az archaeozoológia változatosságát, szerteágazó kapcsolatait hivatottak bizonyítani. A jelen oldalakon bemutatott tanulmánykötet pedig jól tükrözi ezt a találkozókon tapasztalt diverzitást, hiszen a szerzõk közt találunk nem csak archaeozoológust, de régészt, régész-pszichológust, történészt, restaurátort, muzeológust és iparmûvészt is, úgy Magyarországról, mint külföldrõl. Most pedig ejtessék egy-két szó a tanulmányokról is, a kötetben való megjelenésük sorrendjében: Piovesan Laura (régész-archaeozoológus) angol nyelvû tanulmánya a régészeti lelõhelyek állatcsontanyagának speciális begyûjtési és restaurálási módszereirõl ír, amely tudnivalók általában nagyon kevés dolgozatnak szolgálnak témául, jóllehet az ezzel foglalkozóknak nagy szükségük lenne rájuk. Tóth Gyula (restaurátor) magyar nyelven ír a kerámialeletek tafonómiájáról, amely dolgozat leginkább a tafonómia fogalma révén kapcsolódik az archaeozoológiához. Általa betekintést nyerhetünk a betemetõdés folyamatainak tanulmányozásába, melyeket az állatcsontok vagy bármilyen régészeti lelet feldolgozása, vizsgálata során is alkalmazhatunk. Gróh Dániel (régész) a visegrád-lepencei õskori állatszobrokról ír magyar nyelvû, jelentésszerû dolgozatot. Tanulmánya segítséget nyújt az õskori ember állatokkal való kapcsolatának vizsgálatához: Leginkább milyen fajokat ábrázolnak? Az állatszobrok milyen típusú lelõhelyeken jelennek meg általában? Milyen céllal voltak készítve (kultikusak vagy játékszerek)? Milyen módszerrel, eszközzel voltak készítve? Mûvészileg mennyire igényesek, értékesek? Stb. Gál Erika (madárcsontok azonosítására specializálódott archaeozoológus), a bemutatott kötet egyik szerkesztõje, angol nyelven közöl információkat az Endrõd 3/6. (Békés megye, Magyarország) õskori lelõhely, Késõ-Körös kultúrához tartozó madárcsontleleteirõl. Az azonosított fajok többek között a lelõhely náddal és erdõvel körülvett mocsaras voltáról árulkodnak, ugyanakkor többet megtudhatunk a vizsgált közösség szárnyas-tartási, -vadászási és -fogyasztási szokásairól. Kovács Zsófia Eszter (rágcsálócsontokra specializálódott archaeozoológus) a házi patkány Európában való megjelenését vizsgálja, dolgozata magyar nyelven íródott. A benne felmerülõ nagy kérdés, hogy képes volt-e a faj az emberi települések megjelenésétõl függetlenül a délkelet-ázsiai 559

9 KELEMEN IMOLA régióból Európa fele terjedni vagy a közösségek vándorlása, a kereskedelem fejlõdése feltétele volt ennek? A szerzõ munkája különösen értékes, hiszen a régióban õ az egyetlen, aki a rágcsálócsontokat fajok szerint is meg tudja határozni. Sheena Fraser (archaeozoológus) a skóciai Lewis szigeten feltárt 3 4. századi település szarvascsontjait tanulmányozza, melynek eredményeit angol nyelven közli. Általa betekintést nyerhetünk nemcsak a vizsgált területen talált csontok felhasználási módozataiba (az eszközök, fegyverek sokfélesége), de ugyanakkor a nyugati kutatások módszertanába is. Gerken Julia (archaeozoológus) a Frank Birodalom 500 és 700 közötti idõszakában történt temetkezésekrõl, pontosabban a Németország területén feltárt temetõk lovassírjaiban megnyilvánuló ember-állat kapcsolatokról ír, angol nyelven. A frankok a lovakon kívül más háziállatokat is gazdájuk után küldtek a túlvilágra, így kutyával és macskával is temetkeztek. Bartosiewicz László (archaeozoológus), a jelen oldalakon bemutott kötet egyik szerkesztõje és a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak kitalálója, magyar nyelven mesél a ló jelenlétérõl, fontosságáról a nomád népek életében, mindennapjaiban. Kitér a küllemükre, a hadviselésben betöltött szerepükre, a velük kapcsolatos hiedelmekre és a lóhúsfogyasztásra egyaránt. Gál Erika (régész restaurátor), folytatván a lovakkal kapcsolatos témájú tanulmányok sorát, a 15. század közepe és 20. század eleje közötti katonai lótenyésztést vizsgálja. A korszakot tanulmányozva végigkiséri a huszárság lóállományának sorsát, és fõleg annak összetételét. Dolgozatát magyar nyelven közli. Daróczi-Szabó László (archaeozoológus) a filatorigáti (Budapest) késõ avarkori település feltárása során begyûjtött állatcsontokat vizsgálja, eredményeibõl (melyeket magyar nyelven közöl) jelentés helyett a korabeli közösség vándorló pásztorhagyományairól kapunk képet. Bár az ebben a szakmában dolgozóknak a bátorság hasznos erény, következtetéseit néhol merésznek vélem. Kõrösi Andrea (archaeozoológus) szintén magyar nyelven közli eredményeit, melyeket egy Árpád-kori falu állatcsontleleteinek vizsgálata nyomán kap. Nyelvezete, hangvétele, következtetései reálisabbnak tûnnek az elõzõ tanulmányénál, hiszen tízszer annyi lelettel a kézben is csak óvatosan beszél a közösség mindennapjairól. Vörös István (archaeozoológus), a magyarországi archaeozoológia egyik nagy szakértõje és mestere, a Duna-kanyar régió Árpád-kori állattartásához fûz újabb adatokat, magyar nyelven. A tanulmányban rögtön feltûnik tényekre alapuló, elemzõ stílusa, eredményei kétségtelenül a csonthatározáson kívül más jellegû kutatásokra is alapozódnak. Daróczi-Szabó Márta (archaeozoológus) a Miskolc melletti Szendrõ-Felsõvárban folytatott ásatás kora újkori állatcsontjait vizsgálja, eredményeit magyar nyelven közli. Az állatcsontanyag szinte kizárólag konyhahulladék, ezért a várlakók fõleg étkezési, ételkészítési szokásaiba nyerhetünk betekintést. Nickel Réka (történész) egy látszólag az archaeozoológiához nem kapcsolódó témában közöl, magyar nyelven: a koraújkori Magyarország boszorkánypereirõl. A boszorkányok különbözõ állatokká változásainak vizsgálata kapcsán azonban, az ember-állat viszonyról tudhatunk meg többet. Szvath Márton (régész) a századi Magyarország juh- és kecsketartását vizsgálja, tanulmányát magyar nyelven közli. Eredményei közé sorolható az is, hogy a török hódoltság idején megnõ a juh kereskedelmi szerepe élõ állatként és nyersanyagként egyaránt. Csippán Péter (archaeozoológus) a 18. századi Buda-Vizivárosban talált szarvcsapleletekrõl ír, magyar nyelven. Eredetük mellett felhasználási módozatait is vizsgálja. Szombathy Gábor (iparmûvész) és Szõllõsy Gábor (muzeológus) a honfoglalás kori magyar íj alapanyagairól írnak, magyar nyelven. Tanulmányuk egy kísérlet eredményeit közli, mely során a juhszarv ugyanolyan alkalmasnak bizonyult íj készítésére, mint a szarvasmarháé. Bartus Dávid (régész) a római kori csont kardszíjbújtatóról közöl, magyar nyelven, mely sorokat olvasva az állatcsontok e speciális feldolgozási módjáról és maga a csonttárgy eredetérõl tudhatunk meg többet. 560

10 KÖNYVISMERKEDÉS AZ ARCHEOZOOLÓGIÁVAL Czeglédi Edit (régész-pszichológus) az állatcsont, mint nyersanyag témájú dolgozatok sorát folytatván, egy avar kori tégelytípust ismertet, magyar nyelven. Megismerhetjük a szerkezetüket, készítési módjukat, díszítésüket és tipológiai felosztásukat. Alice Choyke (archaeozoológus) régiónkban a feldolgozott csontok vizsgálatának legnagyobb szakértõje, a római és középkori városi lelõhelyek csonthulladékát hasonlítja össze, tanulmányát angol nyelven közölve. Lichtenstein László (régész-archaeozoológus) és Tugya Beáta (archaeozoológus) szintén egy 17. századi Orosháza közelében feltárt csontmegmunkáló mûhely hulladékanyagát vizsgálják, a csontfaragásra legalkalmasabb állatcsontokról vonva le következtetéseket, magyar nyelven. Kováts István (archaeozoológus) a bemutatott kötet egyik szerkesztõje, a megmunkált csontok vizsgálatának sorát folytatva, a századi visegrádi Alsóvárban talált agancsok feldolgozási módozatairól ír, magyar nyelven. Általa többet megtudhatunk a korabeli agancseszközök típusairól és megmunkálási módszereirõl. Farkas Nikolett (régész) és, a már említett Bartosiewicz László (archaeozoológus) tanulmányában az állati erõvel mûködtetett malmokról tudhatunk meg többet, és az azokban dolgozó fajok csonttani elváltozásairól. Dolgozatuk magyar nyelven íródott. A kezemben tartott tanulmánykötet elsõ ránézésre szép, ízléses, a kemény kötés és fényes papír különösen igényessé teszi. Tartalmilag magas színvonalú, változatos, értékes. Lapjait forgatva, leginkább mégis arra vagyok büszke, hogy egy olyan találkozónak a gyümölcse, amelyet szakmai haszna (nemcsak a kezdõ szakemberek számára) és nyitottsága, közvetlensége az egész régió számára irigylésre méltóvá tesz. Mielõtt kinyitottam volna a könyvet, egyetlen reményt fûztem hozzá (utólag visszagondolva, nem is tudatosan), éspedig azt, hogy mivel Magyarországon elsõ az archaeozoológiai tanulmányokat összesítõ kötetek sorában felmutat egy követhetõ példát, egy letisztult, egységes sablont a régészeti állattani jelentések/tanulmányok szerkesztésére. Egy, a természettudományokban elterjedt módszerhez (Bevezetõ, Anyag és módszer, Eredmények és következtetések) hasonlót vártam, de természetesen az archaeozoológiai vizsgálatok igényére, követelményeire formálva. Úgy tûnik, hogy ennek kialakulására és közlésére várnom kell, de latolgatva ennek esélyeit és egyáltalán a hogyan -ját, az is lehet, hogy hiába várok és pontosan a közlés módszereinek változatossága és azok megválasztásának szabadsága teszi ezt a tudományt még egyedibbé és sokrétûbbé. A kötet, mindenesetre, sokadik forgatásra is idõtállónak tûnik. Reméljük, nem kell sokáig egyedül állnia és hamarosan követik további hasonló témájú kiadványok. Irodalom BARTOSIEWICZ 2006 RÜTIMEYER 1861/62 Bartosiewicz László, Régenvolt háziállatok, L Harmattan Kiadó, Budapest. Rütimeyer, Ludwig, Die Fauna der Pfahlbauten der Schweiz, IN Neue Denkschriften der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesammten Naturwissenschaften, 19, 248 S., 6 Taf., 11 Abb., Zürich (Separatdruck Basel 1861). Kelemen Imola Csíki Székely Múzeum Csíkszereda, Románia 561

11

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 rajtszám Csapatn kor ország település Tagok PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 Marosmenti Mocorgók pasik 185 HU Makó

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

KARRIER NAP. 2015. március 31. BGF. Gyakorlat teszi a mestert! KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR

KARRIER NAP. 2015. március 31. BGF. Gyakorlat teszi a mestert! KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR KARRIER NAP 2015. március 31. BGF KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR Gyakorlat teszi a mestert! BGF KVIK Karrier és Alumni Iroda kiadványa. Szerkesztők: Kovács Veronika Kiss Emese Szandra

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint 9 / 1. oldal Dr. Fazekas Sándor miniszter sandor.fazekas@fm.gov.hu +36 (1) 7953721 Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinet Gulyás Andrea kabinetfőnök andrea.gulyas@fm.gov.hu +36 (1) 7952087 Miniszteri Kabinet

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ladányi Zsuzsanna 8.b angol London Bridge 01. országos Bagdi Judit 2. Szegfű Patrik 6.c szorobán

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

EGY PROJECT TÖRTÉNETE

EGY PROJECT TÖRTÉNETE EGY PROJECT TÖRTÉNETE ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA ERDŐS ATTILA ÁDÁM www.odooproject.hu facebook: odooproject www.blog.odooproject.com SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 1. Építészet 2. Mérnöki

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

2013.04.20 Hungaria Classic VÉGEREDMÉNY

2013.04.20 Hungaria Classic VÉGEREDMÉNY Osztály: Oldtimer Kategória: Abszolút 1 2 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Csilla Jaguar 420 Sovereign 1968 Extra 1 0 31 0 156 125 Szakaszeredmények 1: 4(7.) 2: 2(3.) 3: 13(12.) 4: 8(5.) 5: 5(7.) 6: 7(1.)

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben