A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2010"

Átírás

1 A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2010 CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM PRO-PRINT KÖNYVKIADÓ CSÍKSZEREDA, 2010

2 Az Évkönyv megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Alap OTP Bank Románia Fõszerkesztõ: Kelemen Imola Szerkesztõbizottság: Darvas Lóránt régészet Muckenhaupt Erzsébet történelem Salló Szilárd néprajz Mara Gyöngyvér természettudományok Kelemen Imola szemle, figyelõ A tanulmányok kivonatait fordította, ellenõrizte: Muckenhaupt Erzsébet (román) Kelemen Imola (angol) Csíki Székely Múzeum, 2010 Pro-Print Kiadó, 2010 Az egyes tanulmányok szerzõi, 2010 ISSN

3 TARTALOM Az Olvasóhoz RÉGÉSZET Botár István Csíkszépvíz havasi kápolnái Demjén Andrea A gyergyóújfalvi templom régészeti kutatása Tóth Boglárka A gyergyószárhegyi római katolikus plébániatemplom tornyának és fõoltárának dendrokronológiai vizsgálata TÖRTÉNELEM Balázsi Dénes Szövetkezetek a Gagy-vize mentén és Székelykeresztúr környékén a 20. század elsõ felében Bánfi Szilvia A Kájoni János alapította csíksomlyói ferences kolostori nyomda felszerelésérõl Bernád Rita Fejedelmi levelek a Gyulafehérvári Fõegyházmegyei Levéltár gyergyószentmiklósi és székelyudvarhelyi gyûjtõlevéltáraiban Bicsok Zoltán hogy az õ jó igyekezete porba ne menne A csíksomlyói ferences gimnázium Szent Mihály Arkangyalról nevezett szemináriumára vonatkozó iratok a csíkszeredai levéltár kezelésében ( ) Bordás Beáta A csíkszeredai Munkácsy-kiállítás a sajtó tükrében Kelemen Katalin Egy székelyföldi tudós pedagógus: Imets Fülöp Jákó ( ) Kõvári Réka A csíksomlyói Deák Szentes kézirat és Szentes Mózes kézirata Muckenhaupt Erzsébet A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar Könyvtár - gyûjteményének történeti kötései Nyárádi Zsolt, Szász Hunor A recsenyédi unitárius egyházközség a levéltári források tükrében Pál-Antal Sándor Csíkszereda a 18. század elején

4 Rokaly József Dr. Jakab Antal kötõdése a gyergyószentmiklósi gimnáziumhoz Elena Maria ªorban, Kurta József Tibor Egy egykor csíki ferences használatban volt 1596-os velencei Antiphonarium Szõcs János A Csíki Székely Múzeum születése, létrehozása Szõcs János Csík a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc idején ( ) Szõcs János Népességgyarapodás és egészségügy Csíkszékben ( ) Zepeczaner Jenõ Székelyudvarhelyi céhbehívótáblák NÉPRAJZ Balázs Lajos A nemiség kultúrájának, üzleti vonatkozásainak, nyomorának és tragikomédiájának példázatai a hazai politikai fordulat elõtti és utáni évek paraszti társadalmából Bódán Zsolt Azt tiszta fejjel nem is lehet. Az öngyilkossághoz kapcsolódó attitûd hiedelmeken kívüli mentális elemei Gyimesközéplokon Csergõ Melinda Írott levelek elbeszélt történetek. Egy gyergyószárhegyi levélhagyaték elemzése Farkas Beáta Szakrális térszerkezet a felcsíki Nagyboldogasszony egyházközségben Farkas Irén Eleink régi ivóedénye: a fakulacs vagy csutora, a Csíki Székely Múzeum gyûjteményében Sándor-Zsigmond Ibolya Szakma- és mesterségtanulás a 19. század végén. A székelykeresztúri kereskedelmi és iparos tanonciskola TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Benedek Tibor, Máthé István, Bíró Klára, Szász Emõke, Lányi Szabolcs, Márialigeti Károly Kõolajszármazékokkal szennyezett csíkszentdomokosi és balánbányai talajok természetes öntisztuló képességének a vizsgálata Demeter László, Kelemen Alpár, Mara Gyöngyvér A gyepi béka (Rana temporaria) elterjedése, a populációk mérete és változásai a Csíki-medencében Gálicza Judit, Andrea Vargová, Sándor Viktor, Kilár Ferenc, Miklóssy Ildikó, Ábrahám Beáta, Lányi Szabolcs Rákos sejtekbe történõ transzferrinen alapuló hatóanyag-bejuttatás

5 Kapás Árpád, András Csaba Dezsõ, Ábrahám Beáta, Tãnase Gh. Dobre, Lányi Szabolcs, Boros Borbála, Dörnyei Ágnes, Felinger Attila, Kilár Ferenc A szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica) bioaktív szekunder metabolit összetételének vizsgálata Laslo Éva, György Éva, Lányi Szabolcs Növényi tápanyag mobilizáló baktériumok izolálása és jellemzése Molnos Éva, Ábrahám Beáta, Mészáros Sándor, Muntean Ovidiu, Lányi Szabolcs Hidrogén a jövõ energiája Pálfi Mária, Kovács Erika, Szilágyi László, Miklóssy Ildikó, Ábrahám Beáta, Lányi Szabolcs Egy világító fehérje alkalmazási lehetõségei a környezeti biomonitoringban Patkó Ferenc A Nagy-Küküllõ menti holyvafauna (Coleoptera: Staphylinidae) ismertetése Salamon Rozália Veronika, Csapóné Kiss Zsuzsanna, Csapó János Csíkszeredában készített sajtféleségek konjugáltlinolsav-tartalmának változása a tárolás során Tamás Éva, Mara Gyöngyvér, Lányi Szabolcs Baktériumokon alapuló talajjavító oltóanyagok elõállításának lehetõségei SZEMLE P. Buzogány Árpád...Tenéked is úgy használjon. Ráolvasások, népi imák Kibédrõl Kelemen Imola Könyvismerkedés az archaeozoológiával FIGYELÕ Gyarmati Zsolt, Geczõ-Dávid Bíborka A 2010-es év eseményei a Csíki Székely Múzeumban Salló Szilárd Az INEXTEX Európai Uniós projekt

6 KÖNYVISMERKEDÉS AZ ARCHAEOZOOLÓGIÁVAL 1 Kelemen Imola [Recenzie: Introducere în arheozoologie / Review: Getting to know archaeozoology] Az alábbiakban méltatásra ítéltetett tanulmánykötetben található dolgozatok mindegyike kapcsolódik az archaeozoológiához. Némelyik csak távolról közelíti meg, legtöbbjük azonban mélyre ássa magát e tudomány rejtelmeibe. Mielõtt a kötet ismertetésére kerülne a sor, szükséges és elkerülhetetlen az archaeozoológia mûködésének, céljainak nagyon rövid bemutatása, hiszen erre Erdélyben/Romániában magyar nyelven még nem adatott lehetõség. A régészeti állattan, más néven archaeozoológia, az ásatásokon elõkerült állatmaradványok meghatározásával, elemzésével, természet- és társadalomtudományi értelmezésével foglalkozik. 2 Eredményei minden korszak kutatóinak hasznosak, de talán érthetõ módon a nagyobb érdeklõdést az õskor különbözõ éráinak szakértõi mutatják, hiszen az írott források hiányában minden információ aranyat ér a korabeli kultúrák és közösségek életmódjának rekonstruálása során. Az archaeozoológiai kutatások gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza, az elsõ tanulmány azonban, ahol az állatcsontokat fajok szerint próbálták meg azonosítani és osztályozni, az a Ludwig Rütimeyer kezébõl származó jelentés 1861-bõl 3, melyben a svájci Zürich kantonban található tavilakhelyek körül lelt állatmaradványokat vizsgálta. A huszadik század viszont, fõleg annak második fele, egyértelmûen a tudomány virágzásának kora. Lassan beírja magát a régészetet segítõ, majd az önálló tudományok körébe, és az évek múltával szinte minden európai (és nem csak) országban kialakul legalább egy nagyobb archaeozoológiai központ. Magyarországon az elsõ régészeti állattani kutatások a második világháború utáni idõszakkal kezdõdõen Bökönyi Sándor és Matolcsi János nevéhez fûzõdnek, manapság pedig egy mondhatni új kutató-generáció végzi a vizsgálatokat, sokan közülük társszerzõi a jelen oldalakon bemutatott kötetnek. Romániában a kezdetleges érdeklõdések az 1960-as évektõl alakulnak át tudományos vizsgálatokká, amikor a jászvásári Alexandru Ioan Cuza egyetem biológia fakultásán kezd el formálódni egy, az állatmaradványokkal foglalkozó csapat, Olga Necrasov vezetésével. E csoportnak nem kisebb nevek voltak tagjai, mint Sergiu Haimovici, vagy Maria Bulai-ªtirbu és Gianina Gheorghiu. Az általuk végzett vizsgálatok elsõsorban a természettudományok, pontosabban a biológia céljait szolgálták. Manapság a jászvásári iskolát Luminiþa Bejenaru, Simina Stanc és Romeo Caveleriu képviselik, míg a bukaresti, egykor Alexandra Bolomey által vezetett csapatot ma Adrian Bãlãºescu, Valentin Radu és Valentin Dumitraºcu. Kolozsváron, Paul Georoceanu kezdeményezésére 1965-ben kezdtek el foglalkozni az állatcsontok vizsgálatával az Állatorvosi Egyetemen, amely munka ma is folytatódik Alexandru Gudea révén, kiegészítve azt az Erdély Történelmi Nemzeti 1 Jelen oldalakon a következõ kötetet bemutatására kerül sor: Bartosiewicz László, Gál Erika, Kováts István (Szerk.), Csontvázak a szekrénybõl / Skeletons from the Cupboard. Válogatott tanulmányok a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak anyagából / Selected Studies from the Visegrád Meetings of Hungarian Archaeozoologists , Martin Opitz Kiadó, 2009, Budapest. 292 oldal. ISBN ISSN BARTOSIEWICZ 2006, RÜTIMEYER 1861/62. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2010, p

7 KELEMEN IMOLA Múzeumában Diana Bindea által folytatott vizsgálatokkal. Az utóbbi évtizedekben Georgeta El Susi körül alakult ki egy állatcsontfeldolgozó központ Resicabányán, Krassó-Szörény megyében (románul Reºiþa, Caraº-Severin), illetve Berendi Erzsébet bajtársam az életben, munkában egyaránt és jómagam remélhetõleg méltón fogjuk tudni képviselni Székelyföldön is a tudományt. Az archaeozoológia módszertanának megfelelõ szintû ismertetése különálló tanulmányként vagy kiadványként állná csak meg igazán a helyét, céljait azonban megpróbáljuk röviden szemléltetni, végigkísérve a csont útját az állat pusztulásától egészen a régészeti leletképzõdésig és nyilvántartásig. A csont, mint élõ szövet. Amíg az állat életben van, különbözõ hatások érik õt vagy magát a csontozatát, amelyek befolyásolhatják a csont szerkezetét. Ezek közül az elsõ és legfontosabb a növekedés, hiszen ennek egymást követõ fázisaiban láthatóan különböznek a csontok méretei, illetve szövettani jellemzõi. Ugyanakkor, fajtól és nemtõl függõen az állatok csontrendszere különbözõ módon fejlõdik. Mindezen tényezõk nyomot hagynak a csonton, melyek alapján, optimális esetben (!), az archaeozoológus egyetlen csontdarabból megállapíthatja, hogy az melyik testrészbõl származik, illetve az állat faját, korát, nemét és marmagasságát. A második tényezõ, amely befolyásolhatja a csontok szerkezetét még az állat életében, a különbözõ betegségek, ide számítva a csontok törését is. A patológiai elváltozások közül az izületi- és csont-betegségek azok, amellyekkel állatcsontanyagok vizsgálata során az archaeozoológus a leggyakrabban találkozik, de ugyanakkor az állat nem megfelelõ ellátása (pl. alultápláltság) is jelentõsen változtathat úgy a fogak, mint egyéb csontok szerkezetén. A csont, mint nyersanyag. Az állat elejtése, leölése, feláldozása után, ennek céljától függõen, a test különbözõ folyamatokon megy keresztül. A legtöbb esetben a leölés célja az élelemszerzés, és az ezt szolgáló folyamat során érheti a legtöbb féle hatás a csontot. A halál oka, és némely esetben az azt okozó eszköz típusa is beazonosítható, amennyiben az nyomot hagyott valamelyik csonton (pl. nyakcsigolyán). Szintén a vágás- vagy hasításnyomok alapján megismerhetjük a közösség nyúzási- és csontolási technikáit, húsfeldolgozási szokásait. A fõzés- és égetésnyomok az étel elkészítésének módjáról árulkodhatnak, míg egyes rágásnyomok a háziállatok (kutya, macska) létének bizonyítékai lehetnek. Az elejtett állatok csontjaiból gyakran eszközöket, fegyvereket, díszítõelemeket stb. készítenek, melyek arról szolgálhatnak információval, hogy mely fajokat és azok milyen testrészeit preferáltak ilyen célokra használni. A csont, mint hulladék. Miután az ember a lehetõ legtöbb módon ki- és felhasználta az állatot, illetve a nyersanyagokat, amivel az szolgál, a maradványoktó, visszamaradt daraboktól, csonttöredékektõl vagy akár nagyobb testrészektõl egyben, megszabadul: vagy úgymond akárhova szétszórja, eldobja (ekkor számíthatunk kutyák és más állatok pusztításaival is) vagy pedig egy kifejezetten erre a célra kialakított szeméttároló gödörbe helyezi. Mindkét esetben a maradvány elõbb-utóbb, szándékosan vagy anélkül betemetõdik és szerkezetét elkezdik befolyásolni a természeti hatások: a levegõvel való érintkezés, a talaj minõsége, a környezetében levõ növények gyökerei, a földben elõforduló állatok, rágcsálók mozgásai és fõleg rágásai, stb. A csont mint régészeti lelet. A fent felsorolt folyamatok, melyeken egy csonttöredék, csontváz vagy egy egész lelõhely csontanyaga keresztülmegy, jelentõsen befolyásolják a régészeti leletként azonosított darabok minõségét és a vizsgálatra szánt anyag mennyiségét is, hiszen a húsfeldolgozás, ételkészítés, betemetõdés és a földben töltött idõ során a csontváz sokkal több, mint fele egyszerûen elvész. A begyûjtést végzõ archaeozoológus és/vagy régész rendelkezésére, tehát, egy eleve limitált mennyiség áll, a régészeti állattani vizsgálatot végzõ szakember pedig a begyûjtés módszereitõl függõen egy valószínûleg még kisebb anyagot kap kézhez. A következtetéseket ezért óvatosan, és gyakori feltételes mód használatával tanácsos levonni. De melyek is lehetnek ezek a következtetések? A régészeti állattan kutatásai optimális esetben választ adhatnak a következõ kérdésekre: Mi volt a közösség alapvetõ foglalkozása, vagy melyiket ûzte nagyobb arányban (állattartás, vadászat, halászat, madarak vadászása, puhatestûek gyûjtése, stb.)? A rendelkezésre álló fajok közül melyeket vadászta, tartotta inkább, nagyobb arányban? Milyen nemû és milyen korosztályba tartozó egyedeket tartott nagyobb számban vagy ölt le gyakrabban? Használta-e az állatokat különbözõ munkákra (mezei munkák, igavonás, teherhordás, stb.)? 558

8 KÖNYVISMERKEDÉS AZ ARCHEOZOOLÓGIÁVAL Elsõdlegesen a húsukért vagy inkább a másodlagos termékeikért (tej, gyapjú, stb.) tartotta a háziállatokat? Milyen leölési tehnikákat, illetve húsfeldolgozási-, ételkészítési módszereket alkalmaztak? Használta-e a csontot eszköz, dísz, ékszer, fegyver stb. készítésére? Ha igen, mely fajok milyen testrészeit? Milyen kapcsolatban volt az ember az állattal (haszonállatként kezelte vagy háziállatként, mint például a kutyát vagy a lovat)? Milyen volt az ember természeti környezete (a fajok gerincesek közül a kistermetûek, de fõleg gerinctelenek, mint ökológiai indikátorok)? Az archaeozoológia mûködésének nagyon rövid bemutása után következzen végre az igazi cél, a könyvismertetés. A Csontvázak a szekrénybõl / Skeletons from the Cupboard címû kötet magyar (18) és angol nyelven (5) közöl tanulmányokat, a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóin 2002 és 2009 között elhangzott elõadások szövegeibõl válogatva. A cím beszélni szeretne, de ne értsük félre: nem holmi bûnös, évek óta titkolt és rejtegetett szövegekrõl van szó, hanem ahogyan az elõszóban is olvashatjuk ezek a dolgozatok évek óta hevertek a fiókban, arra várva, hogy egyszer majd a nagyközönség is olvashatja õket. Közlésük útjában nagyrészt anyagi okok álltak. Várni, azonban, nekünk is megérte, hiszen sem Magyarországon, sem Erdélyben vagy Romániában nem foghattunk még a kezünkben ilyen témájú konferenciakötetet. A kiadvány értéke kissé alulmarad létrehozójának, maga a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozójának ötlete mellett, amely egyedi és elsõ a kategóriájában, hiszen egy helyszín és évi két alkalom megteremtése a régészeti állattan fiatalabb kutatóinak bemutatkozására, szárnypróbálgatásaira mindenkinek hasznára válik. Örömmel mondhatom, hogy több alkalommal is volt szerencsém részt venni ezeken a találkozókon, ahol a nyílt, bensõséges hangulat hamar magával ragadt. Eleinte kíváncsian, és bevallom, némi fenntartással figyeltem egy-egy történész, restaurátor, néprajzos látszólag egyáltalán nem témába vágó elõadásait, mostanra viszont már világossá vált számomra is, hogy ezek mind az archaeozoológia változatosságát, szerteágazó kapcsolatait hivatottak bizonyítani. A jelen oldalakon bemutatott tanulmánykötet pedig jól tükrözi ezt a találkozókon tapasztalt diverzitást, hiszen a szerzõk közt találunk nem csak archaeozoológust, de régészt, régész-pszichológust, történészt, restaurátort, muzeológust és iparmûvészt is, úgy Magyarországról, mint külföldrõl. Most pedig ejtessék egy-két szó a tanulmányokról is, a kötetben való megjelenésük sorrendjében: Piovesan Laura (régész-archaeozoológus) angol nyelvû tanulmánya a régészeti lelõhelyek állatcsontanyagának speciális begyûjtési és restaurálási módszereirõl ír, amely tudnivalók általában nagyon kevés dolgozatnak szolgálnak témául, jóllehet az ezzel foglalkozóknak nagy szükségük lenne rájuk. Tóth Gyula (restaurátor) magyar nyelven ír a kerámialeletek tafonómiájáról, amely dolgozat leginkább a tafonómia fogalma révén kapcsolódik az archaeozoológiához. Általa betekintést nyerhetünk a betemetõdés folyamatainak tanulmányozásába, melyeket az állatcsontok vagy bármilyen régészeti lelet feldolgozása, vizsgálata során is alkalmazhatunk. Gróh Dániel (régész) a visegrád-lepencei õskori állatszobrokról ír magyar nyelvû, jelentésszerû dolgozatot. Tanulmánya segítséget nyújt az õskori ember állatokkal való kapcsolatának vizsgálatához: Leginkább milyen fajokat ábrázolnak? Az állatszobrok milyen típusú lelõhelyeken jelennek meg általában? Milyen céllal voltak készítve (kultikusak vagy játékszerek)? Milyen módszerrel, eszközzel voltak készítve? Mûvészileg mennyire igényesek, értékesek? Stb. Gál Erika (madárcsontok azonosítására specializálódott archaeozoológus), a bemutatott kötet egyik szerkesztõje, angol nyelven közöl információkat az Endrõd 3/6. (Békés megye, Magyarország) õskori lelõhely, Késõ-Körös kultúrához tartozó madárcsontleleteirõl. Az azonosított fajok többek között a lelõhely náddal és erdõvel körülvett mocsaras voltáról árulkodnak, ugyanakkor többet megtudhatunk a vizsgált közösség szárnyas-tartási, -vadászási és -fogyasztási szokásairól. Kovács Zsófia Eszter (rágcsálócsontokra specializálódott archaeozoológus) a házi patkány Európában való megjelenését vizsgálja, dolgozata magyar nyelven íródott. A benne felmerülõ nagy kérdés, hogy képes volt-e a faj az emberi települések megjelenésétõl függetlenül a délkelet-ázsiai 559

9 KELEMEN IMOLA régióból Európa fele terjedni vagy a közösségek vándorlása, a kereskedelem fejlõdése feltétele volt ennek? A szerzõ munkája különösen értékes, hiszen a régióban õ az egyetlen, aki a rágcsálócsontokat fajok szerint is meg tudja határozni. Sheena Fraser (archaeozoológus) a skóciai Lewis szigeten feltárt 3 4. századi település szarvascsontjait tanulmányozza, melynek eredményeit angol nyelven közli. Általa betekintést nyerhetünk nemcsak a vizsgált területen talált csontok felhasználási módozataiba (az eszközök, fegyverek sokfélesége), de ugyanakkor a nyugati kutatások módszertanába is. Gerken Julia (archaeozoológus) a Frank Birodalom 500 és 700 közötti idõszakában történt temetkezésekrõl, pontosabban a Németország területén feltárt temetõk lovassírjaiban megnyilvánuló ember-állat kapcsolatokról ír, angol nyelven. A frankok a lovakon kívül más háziállatokat is gazdájuk után küldtek a túlvilágra, így kutyával és macskával is temetkeztek. Bartosiewicz László (archaeozoológus), a jelen oldalakon bemutott kötet egyik szerkesztõje és a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak kitalálója, magyar nyelven mesél a ló jelenlétérõl, fontosságáról a nomád népek életében, mindennapjaiban. Kitér a küllemükre, a hadviselésben betöltött szerepükre, a velük kapcsolatos hiedelmekre és a lóhúsfogyasztásra egyaránt. Gál Erika (régész restaurátor), folytatván a lovakkal kapcsolatos témájú tanulmányok sorát, a 15. század közepe és 20. század eleje közötti katonai lótenyésztést vizsgálja. A korszakot tanulmányozva végigkiséri a huszárság lóállományának sorsát, és fõleg annak összetételét. Dolgozatát magyar nyelven közli. Daróczi-Szabó László (archaeozoológus) a filatorigáti (Budapest) késõ avarkori település feltárása során begyûjtött állatcsontokat vizsgálja, eredményeibõl (melyeket magyar nyelven közöl) jelentés helyett a korabeli közösség vándorló pásztorhagyományairól kapunk képet. Bár az ebben a szakmában dolgozóknak a bátorság hasznos erény, következtetéseit néhol merésznek vélem. Kõrösi Andrea (archaeozoológus) szintén magyar nyelven közli eredményeit, melyeket egy Árpád-kori falu állatcsontleleteinek vizsgálata nyomán kap. Nyelvezete, hangvétele, következtetései reálisabbnak tûnnek az elõzõ tanulmányénál, hiszen tízszer annyi lelettel a kézben is csak óvatosan beszél a közösség mindennapjairól. Vörös István (archaeozoológus), a magyarországi archaeozoológia egyik nagy szakértõje és mestere, a Duna-kanyar régió Árpád-kori állattartásához fûz újabb adatokat, magyar nyelven. A tanulmányban rögtön feltûnik tényekre alapuló, elemzõ stílusa, eredményei kétségtelenül a csonthatározáson kívül más jellegû kutatásokra is alapozódnak. Daróczi-Szabó Márta (archaeozoológus) a Miskolc melletti Szendrõ-Felsõvárban folytatott ásatás kora újkori állatcsontjait vizsgálja, eredményeit magyar nyelven közli. Az állatcsontanyag szinte kizárólag konyhahulladék, ezért a várlakók fõleg étkezési, ételkészítési szokásaiba nyerhetünk betekintést. Nickel Réka (történész) egy látszólag az archaeozoológiához nem kapcsolódó témában közöl, magyar nyelven: a koraújkori Magyarország boszorkánypereirõl. A boszorkányok különbözõ állatokká változásainak vizsgálata kapcsán azonban, az ember-állat viszonyról tudhatunk meg többet. Szvath Márton (régész) a századi Magyarország juh- és kecsketartását vizsgálja, tanulmányát magyar nyelven közli. Eredményei közé sorolható az is, hogy a török hódoltság idején megnõ a juh kereskedelmi szerepe élõ állatként és nyersanyagként egyaránt. Csippán Péter (archaeozoológus) a 18. századi Buda-Vizivárosban talált szarvcsapleletekrõl ír, magyar nyelven. Eredetük mellett felhasználási módozatait is vizsgálja. Szombathy Gábor (iparmûvész) és Szõllõsy Gábor (muzeológus) a honfoglalás kori magyar íj alapanyagairól írnak, magyar nyelven. Tanulmányuk egy kísérlet eredményeit közli, mely során a juhszarv ugyanolyan alkalmasnak bizonyult íj készítésére, mint a szarvasmarháé. Bartus Dávid (régész) a római kori csont kardszíjbújtatóról közöl, magyar nyelven, mely sorokat olvasva az állatcsontok e speciális feldolgozási módjáról és maga a csonttárgy eredetérõl tudhatunk meg többet. 560

10 KÖNYVISMERKEDÉS AZ ARCHEOZOOLÓGIÁVAL Czeglédi Edit (régész-pszichológus) az állatcsont, mint nyersanyag témájú dolgozatok sorát folytatván, egy avar kori tégelytípust ismertet, magyar nyelven. Megismerhetjük a szerkezetüket, készítési módjukat, díszítésüket és tipológiai felosztásukat. Alice Choyke (archaeozoológus) régiónkban a feldolgozott csontok vizsgálatának legnagyobb szakértõje, a római és középkori városi lelõhelyek csonthulladékát hasonlítja össze, tanulmányát angol nyelven közölve. Lichtenstein László (régész-archaeozoológus) és Tugya Beáta (archaeozoológus) szintén egy 17. századi Orosháza közelében feltárt csontmegmunkáló mûhely hulladékanyagát vizsgálják, a csontfaragásra legalkalmasabb állatcsontokról vonva le következtetéseket, magyar nyelven. Kováts István (archaeozoológus) a bemutatott kötet egyik szerkesztõje, a megmunkált csontok vizsgálatának sorát folytatva, a századi visegrádi Alsóvárban talált agancsok feldolgozási módozatairól ír, magyar nyelven. Általa többet megtudhatunk a korabeli agancseszközök típusairól és megmunkálási módszereirõl. Farkas Nikolett (régész) és, a már említett Bartosiewicz László (archaeozoológus) tanulmányában az állati erõvel mûködtetett malmokról tudhatunk meg többet, és az azokban dolgozó fajok csonttani elváltozásairól. Dolgozatuk magyar nyelven íródott. A kezemben tartott tanulmánykötet elsõ ránézésre szép, ízléses, a kemény kötés és fényes papír különösen igényessé teszi. Tartalmilag magas színvonalú, változatos, értékes. Lapjait forgatva, leginkább mégis arra vagyok büszke, hogy egy olyan találkozónak a gyümölcse, amelyet szakmai haszna (nemcsak a kezdõ szakemberek számára) és nyitottsága, közvetlensége az egész régió számára irigylésre méltóvá tesz. Mielõtt kinyitottam volna a könyvet, egyetlen reményt fûztem hozzá (utólag visszagondolva, nem is tudatosan), éspedig azt, hogy mivel Magyarországon elsõ az archaeozoológiai tanulmányokat összesítõ kötetek sorában felmutat egy követhetõ példát, egy letisztult, egységes sablont a régészeti állattani jelentések/tanulmányok szerkesztésére. Egy, a természettudományokban elterjedt módszerhez (Bevezetõ, Anyag és módszer, Eredmények és következtetések) hasonlót vártam, de természetesen az archaeozoológiai vizsgálatok igényére, követelményeire formálva. Úgy tûnik, hogy ennek kialakulására és közlésére várnom kell, de latolgatva ennek esélyeit és egyáltalán a hogyan -ját, az is lehet, hogy hiába várok és pontosan a közlés módszereinek változatossága és azok megválasztásának szabadsága teszi ezt a tudományt még egyedibbé és sokrétûbbé. A kötet, mindenesetre, sokadik forgatásra is idõtállónak tûnik. Reméljük, nem kell sokáig egyedül állnia és hamarosan követik további hasonló témájú kiadványok. Irodalom BARTOSIEWICZ 2006 RÜTIMEYER 1861/62 Bartosiewicz László, Régenvolt háziállatok, L Harmattan Kiadó, Budapest. Rütimeyer, Ludwig, Die Fauna der Pfahlbauten der Schweiz, IN Neue Denkschriften der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesammten Naturwissenschaften, 19, 248 S., 6 Taf., 11 Abb., Zürich (Separatdruck Basel 1861). Kelemen Imola Csíki Székely Múzeum Csíkszereda, Románia 561

11

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 rajtszám Csapatn kor ország település Tagok PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 Marosmenti Mocorgók pasik 185 HU Makó

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016 CLASA A V-A 1 KNCZEL RSZ Şcoala Gimnazială, Camin 570 Bréda Bernadett 2 ANTAL BALÁZS Liceul Tehnologic "Petőfi Sándor", Dăneşti 571 Szőcs Judit 3 BALLA Şcoala Gimnazială "Majláth Gusztáv Károly" 572 Sárig

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

NEMZETKÖZI AMATŐR GÖRKORCSOLYA VERSENY JÁSZBERÉNY AUGUSZTUS Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m

NEMZETKÖZI AMATŐR GÖRKORCSOLYA VERSENY JÁSZBERÉNY AUGUSZTUS Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m 1. Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m Idő Hely Idő Hely Öszetett 83 Szőcs Dorottya JSE 44.606 1 1:06.785 1 1 71 Szilicei Rebeka JSE 44.734 2 1:06.880 2 2 17 Túri Anna JSE 47.632 4 1:06.947

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

Természettudományos Projektnap április 3.

Természettudományos Projektnap április 3. 2 - Kockák és nézetek Gunkl Viktor 9.D Kockák Szalai Krisztián 9.D Kockák Szép Krisztián 9.D Kockák 3 - A repülés műszerei - működési elvek Branstädter Zoltán 9.C Zsírok Klucsik Péter 9.C Zsírok Zsupek

Részletesebben

GYERMEK CSAPATBAJNOKSÁG I. forduló - keleti régió Debrecen június 17.

GYERMEK CSAPATBAJNOKSÁG I. forduló - keleti régió Debrecen június 17. FIÚK EREDMÉNYEI 60 m fiú 1. Boda Ákos 96 DSC-SI 8,43 2. Répási József 96 MISI "A" 8,99 3. Nagy Zsolt 97 Békéscsabai AC 9,20 4. Esze Bence 96 NyVSC-Nyírsuli 9,30 5. Tricskó Patrik 98 MISI "B" 9,60 6. Kovács

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

S. Sz. Név Osztály Iskola Helység Ell. Beválogatott

S. Sz. Név Osztály Iskola Helység Ell. Beválogatott 1 Gábor Tamás 4 Vitos Mózes Általános Iskola Csíkszentkirály 11 I. igen 2 Bakos Csongor 4 József Attila Általános Iskola Csíkszereda 10 II. igen 3 Bogács Botond 4 Nagy István Művészeti Középiskola Csíkszereda

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

V. Rábapatonai Futó Körverseny

V. Rábapatonai Futó Körverseny 16 km abszolút eredménylista Hely Rsz Név Szév Nettó idő Tempó Város Nem Nem. hely Kategória Kat. hely Hátrány 1 1602 HEGEDÜS Tamás 1987 01:04:52 4:07 min/km Rábapordány Férfi 1 1976-1997 1 +00:00:00 2

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21 Kulturális gyakorlat és reprezentáció Szerkesztette Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR, 2013 Kiadja a KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT KÖRZETI MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA EGYÉNI Soltészné Szörfi Anikó Lukács Réka 1. 1-2. osztály Bíró Eszter 4.a 1. 3-4. osztály korcsoport/fiú Bolgár Dániel 3. 1-2. osztály 1 Lukács Réka Bán Lilla Vágási Dorottya

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT NYÍREGYHÁZA VÁROSI DÖNTŐ Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA Időpont : 2015.09.30 13:00 A Versenybizottság elnöke:

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: HARGITA Körzet: CSÍK 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanító neve Az iskola neve Helység Tollbamondászám Feladatlap 1. Mihály Ábel

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Férfi csapat. 14 km Csapat eredmények. Pannonhajsza Csapat: Margitsziget 14 Összidő: 07:10: Csapat: Yakuza Összidő: 07:34:44

Férfi csapat. 14 km Csapat eredmények. Pannonhajsza Csapat: Margitsziget 14 Összidő: 07:10: Csapat: Yakuza Összidő: 07:34:44 1. Csapat: Margitsziget 14 Összidő: 07:10:42 1. 562 Mészáros Tamás 1987 01:46:57 2. 815 Szabó Zsolt 1984 01:47:11 3. 544 Martyin László 1991 01:48:11 4. 392 Karámos András 1989 01:48:23 5. 86 Bölcs Zoltán

Részletesebben

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG 2008.06.06. SZEKSZÁRD FIÚK. 1996-ban születettek: 1. Sinka Levente Balatonszemes 8,5 2. Vejtey Zsombor Tamási 8,8 3. Török Bálint Bonyhád 8,8 4. Bakekolo Gilbert Szekszárd

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe NYME BDPK TTI Történelemtudományi Intézeti Tanszék Agócs Nándor Forrástípusok A forrás (kútfő) a történelmi megismerés

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben