A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2010"

Átírás

1 A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2010 CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM PRO-PRINT KÖNYVKIADÓ CSÍKSZEREDA, 2010

2 Az Évkönyv megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Alap OTP Bank Románia Fõszerkesztõ: Kelemen Imola Szerkesztõbizottság: Darvas Lóránt régészet Muckenhaupt Erzsébet történelem Salló Szilárd néprajz Mara Gyöngyvér természettudományok Kelemen Imola szemle, figyelõ A tanulmányok kivonatait fordította, ellenõrizte: Muckenhaupt Erzsébet (román) Kelemen Imola (angol) Csíki Székely Múzeum, 2010 Pro-Print Kiadó, 2010 Az egyes tanulmányok szerzõi, 2010 ISSN

3 TARTALOM Az Olvasóhoz RÉGÉSZET Botár István Csíkszépvíz havasi kápolnái Demjén Andrea A gyergyóújfalvi templom régészeti kutatása Tóth Boglárka A gyergyószárhegyi római katolikus plébániatemplom tornyának és fõoltárának dendrokronológiai vizsgálata TÖRTÉNELEM Balázsi Dénes Szövetkezetek a Gagy-vize mentén és Székelykeresztúr környékén a 20. század elsõ felében Bánfi Szilvia A Kájoni János alapította csíksomlyói ferences kolostori nyomda felszerelésérõl Bernád Rita Fejedelmi levelek a Gyulafehérvári Fõegyházmegyei Levéltár gyergyószentmiklósi és székelyudvarhelyi gyûjtõlevéltáraiban Bicsok Zoltán hogy az õ jó igyekezete porba ne menne A csíksomlyói ferences gimnázium Szent Mihály Arkangyalról nevezett szemináriumára vonatkozó iratok a csíkszeredai levéltár kezelésében ( ) Bordás Beáta A csíkszeredai Munkácsy-kiállítás a sajtó tükrében Kelemen Katalin Egy székelyföldi tudós pedagógus: Imets Fülöp Jákó ( ) Kõvári Réka A csíksomlyói Deák Szentes kézirat és Szentes Mózes kézirata Muckenhaupt Erzsébet A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar Könyvtár - gyûjteményének történeti kötései Nyárádi Zsolt, Szász Hunor A recsenyédi unitárius egyházközség a levéltári források tükrében Pál-Antal Sándor Csíkszereda a 18. század elején

4 Rokaly József Dr. Jakab Antal kötõdése a gyergyószentmiklósi gimnáziumhoz Elena Maria ªorban, Kurta József Tibor Egy egykor csíki ferences használatban volt 1596-os velencei Antiphonarium Szõcs János A Csíki Székely Múzeum születése, létrehozása Szõcs János Csík a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc idején ( ) Szõcs János Népességgyarapodás és egészségügy Csíkszékben ( ) Zepeczaner Jenõ Székelyudvarhelyi céhbehívótáblák NÉPRAJZ Balázs Lajos A nemiség kultúrájának, üzleti vonatkozásainak, nyomorának és tragikomédiájának példázatai a hazai politikai fordulat elõtti és utáni évek paraszti társadalmából Bódán Zsolt Azt tiszta fejjel nem is lehet. Az öngyilkossághoz kapcsolódó attitûd hiedelmeken kívüli mentális elemei Gyimesközéplokon Csergõ Melinda Írott levelek elbeszélt történetek. Egy gyergyószárhegyi levélhagyaték elemzése Farkas Beáta Szakrális térszerkezet a felcsíki Nagyboldogasszony egyházközségben Farkas Irén Eleink régi ivóedénye: a fakulacs vagy csutora, a Csíki Székely Múzeum gyûjteményében Sándor-Zsigmond Ibolya Szakma- és mesterségtanulás a 19. század végén. A székelykeresztúri kereskedelmi és iparos tanonciskola TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Benedek Tibor, Máthé István, Bíró Klára, Szász Emõke, Lányi Szabolcs, Márialigeti Károly Kõolajszármazékokkal szennyezett csíkszentdomokosi és balánbányai talajok természetes öntisztuló képességének a vizsgálata Demeter László, Kelemen Alpár, Mara Gyöngyvér A gyepi béka (Rana temporaria) elterjedése, a populációk mérete és változásai a Csíki-medencében Gálicza Judit, Andrea Vargová, Sándor Viktor, Kilár Ferenc, Miklóssy Ildikó, Ábrahám Beáta, Lányi Szabolcs Rákos sejtekbe történõ transzferrinen alapuló hatóanyag-bejuttatás

5 Kapás Árpád, András Csaba Dezsõ, Ábrahám Beáta, Tãnase Gh. Dobre, Lányi Szabolcs, Boros Borbála, Dörnyei Ágnes, Felinger Attila, Kilár Ferenc A szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica) bioaktív szekunder metabolit összetételének vizsgálata Laslo Éva, György Éva, Lányi Szabolcs Növényi tápanyag mobilizáló baktériumok izolálása és jellemzése Molnos Éva, Ábrahám Beáta, Mészáros Sándor, Muntean Ovidiu, Lányi Szabolcs Hidrogén a jövõ energiája Pálfi Mária, Kovács Erika, Szilágyi László, Miklóssy Ildikó, Ábrahám Beáta, Lányi Szabolcs Egy világító fehérje alkalmazási lehetõségei a környezeti biomonitoringban Patkó Ferenc A Nagy-Küküllõ menti holyvafauna (Coleoptera: Staphylinidae) ismertetése Salamon Rozália Veronika, Csapóné Kiss Zsuzsanna, Csapó János Csíkszeredában készített sajtféleségek konjugáltlinolsav-tartalmának változása a tárolás során Tamás Éva, Mara Gyöngyvér, Lányi Szabolcs Baktériumokon alapuló talajjavító oltóanyagok elõállításának lehetõségei SZEMLE P. Buzogány Árpád...Tenéked is úgy használjon. Ráolvasások, népi imák Kibédrõl Kelemen Imola Könyvismerkedés az archaeozoológiával FIGYELÕ Gyarmati Zsolt, Geczõ-Dávid Bíborka A 2010-es év eseményei a Csíki Székely Múzeumban Salló Szilárd Az INEXTEX Európai Uniós projekt

6 KÖNYVISMERKEDÉS AZ ARCHAEOZOOLÓGIÁVAL 1 Kelemen Imola [Recenzie: Introducere în arheozoologie / Review: Getting to know archaeozoology] Az alábbiakban méltatásra ítéltetett tanulmánykötetben található dolgozatok mindegyike kapcsolódik az archaeozoológiához. Némelyik csak távolról közelíti meg, legtöbbjük azonban mélyre ássa magát e tudomány rejtelmeibe. Mielõtt a kötet ismertetésére kerülne a sor, szükséges és elkerülhetetlen az archaeozoológia mûködésének, céljainak nagyon rövid bemutatása, hiszen erre Erdélyben/Romániában magyar nyelven még nem adatott lehetõség. A régészeti állattan, más néven archaeozoológia, az ásatásokon elõkerült állatmaradványok meghatározásával, elemzésével, természet- és társadalomtudományi értelmezésével foglalkozik. 2 Eredményei minden korszak kutatóinak hasznosak, de talán érthetõ módon a nagyobb érdeklõdést az õskor különbözõ éráinak szakértõi mutatják, hiszen az írott források hiányában minden információ aranyat ér a korabeli kultúrák és közösségek életmódjának rekonstruálása során. Az archaeozoológiai kutatások gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza, az elsõ tanulmány azonban, ahol az állatcsontokat fajok szerint próbálták meg azonosítani és osztályozni, az a Ludwig Rütimeyer kezébõl származó jelentés 1861-bõl 3, melyben a svájci Zürich kantonban található tavilakhelyek körül lelt állatmaradványokat vizsgálta. A huszadik század viszont, fõleg annak második fele, egyértelmûen a tudomány virágzásának kora. Lassan beírja magát a régészetet segítõ, majd az önálló tudományok körébe, és az évek múltával szinte minden európai (és nem csak) országban kialakul legalább egy nagyobb archaeozoológiai központ. Magyarországon az elsõ régészeti állattani kutatások a második világháború utáni idõszakkal kezdõdõen Bökönyi Sándor és Matolcsi János nevéhez fûzõdnek, manapság pedig egy mondhatni új kutató-generáció végzi a vizsgálatokat, sokan közülük társszerzõi a jelen oldalakon bemutatott kötetnek. Romániában a kezdetleges érdeklõdések az 1960-as évektõl alakulnak át tudományos vizsgálatokká, amikor a jászvásári Alexandru Ioan Cuza egyetem biológia fakultásán kezd el formálódni egy, az állatmaradványokkal foglalkozó csapat, Olga Necrasov vezetésével. E csoportnak nem kisebb nevek voltak tagjai, mint Sergiu Haimovici, vagy Maria Bulai-ªtirbu és Gianina Gheorghiu. Az általuk végzett vizsgálatok elsõsorban a természettudományok, pontosabban a biológia céljait szolgálták. Manapság a jászvásári iskolát Luminiþa Bejenaru, Simina Stanc és Romeo Caveleriu képviselik, míg a bukaresti, egykor Alexandra Bolomey által vezetett csapatot ma Adrian Bãlãºescu, Valentin Radu és Valentin Dumitraºcu. Kolozsváron, Paul Georoceanu kezdeményezésére 1965-ben kezdtek el foglalkozni az állatcsontok vizsgálatával az Állatorvosi Egyetemen, amely munka ma is folytatódik Alexandru Gudea révén, kiegészítve azt az Erdély Történelmi Nemzeti 1 Jelen oldalakon a következõ kötetet bemutatására kerül sor: Bartosiewicz László, Gál Erika, Kováts István (Szerk.), Csontvázak a szekrénybõl / Skeletons from the Cupboard. Válogatott tanulmányok a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak anyagából / Selected Studies from the Visegrád Meetings of Hungarian Archaeozoologists , Martin Opitz Kiadó, 2009, Budapest. 292 oldal. ISBN ISSN BARTOSIEWICZ 2006, RÜTIMEYER 1861/62. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2010, p

7 KELEMEN IMOLA Múzeumában Diana Bindea által folytatott vizsgálatokkal. Az utóbbi évtizedekben Georgeta El Susi körül alakult ki egy állatcsontfeldolgozó központ Resicabányán, Krassó-Szörény megyében (románul Reºiþa, Caraº-Severin), illetve Berendi Erzsébet bajtársam az életben, munkában egyaránt és jómagam remélhetõleg méltón fogjuk tudni képviselni Székelyföldön is a tudományt. Az archaeozoológia módszertanának megfelelõ szintû ismertetése különálló tanulmányként vagy kiadványként állná csak meg igazán a helyét, céljait azonban megpróbáljuk röviden szemléltetni, végigkísérve a csont útját az állat pusztulásától egészen a régészeti leletképzõdésig és nyilvántartásig. A csont, mint élõ szövet. Amíg az állat életben van, különbözõ hatások érik õt vagy magát a csontozatát, amelyek befolyásolhatják a csont szerkezetét. Ezek közül az elsõ és legfontosabb a növekedés, hiszen ennek egymást követõ fázisaiban láthatóan különböznek a csontok méretei, illetve szövettani jellemzõi. Ugyanakkor, fajtól és nemtõl függõen az állatok csontrendszere különbözõ módon fejlõdik. Mindezen tényezõk nyomot hagynak a csonton, melyek alapján, optimális esetben (!), az archaeozoológus egyetlen csontdarabból megállapíthatja, hogy az melyik testrészbõl származik, illetve az állat faját, korát, nemét és marmagasságát. A második tényezõ, amely befolyásolhatja a csontok szerkezetét még az állat életében, a különbözõ betegségek, ide számítva a csontok törését is. A patológiai elváltozások közül az izületi- és csont-betegségek azok, amellyekkel állatcsontanyagok vizsgálata során az archaeozoológus a leggyakrabban találkozik, de ugyanakkor az állat nem megfelelõ ellátása (pl. alultápláltság) is jelentõsen változtathat úgy a fogak, mint egyéb csontok szerkezetén. A csont, mint nyersanyag. Az állat elejtése, leölése, feláldozása után, ennek céljától függõen, a test különbözõ folyamatokon megy keresztül. A legtöbb esetben a leölés célja az élelemszerzés, és az ezt szolgáló folyamat során érheti a legtöbb féle hatás a csontot. A halál oka, és némely esetben az azt okozó eszköz típusa is beazonosítható, amennyiben az nyomot hagyott valamelyik csonton (pl. nyakcsigolyán). Szintén a vágás- vagy hasításnyomok alapján megismerhetjük a közösség nyúzási- és csontolási technikáit, húsfeldolgozási szokásait. A fõzés- és égetésnyomok az étel elkészítésének módjáról árulkodhatnak, míg egyes rágásnyomok a háziállatok (kutya, macska) létének bizonyítékai lehetnek. Az elejtett állatok csontjaiból gyakran eszközöket, fegyvereket, díszítõelemeket stb. készítenek, melyek arról szolgálhatnak információval, hogy mely fajokat és azok milyen testrészeit preferáltak ilyen célokra használni. A csont, mint hulladék. Miután az ember a lehetõ legtöbb módon ki- és felhasználta az állatot, illetve a nyersanyagokat, amivel az szolgál, a maradványoktó, visszamaradt daraboktól, csonttöredékektõl vagy akár nagyobb testrészektõl egyben, megszabadul: vagy úgymond akárhova szétszórja, eldobja (ekkor számíthatunk kutyák és más állatok pusztításaival is) vagy pedig egy kifejezetten erre a célra kialakított szeméttároló gödörbe helyezi. Mindkét esetben a maradvány elõbb-utóbb, szándékosan vagy anélkül betemetõdik és szerkezetét elkezdik befolyásolni a természeti hatások: a levegõvel való érintkezés, a talaj minõsége, a környezetében levõ növények gyökerei, a földben elõforduló állatok, rágcsálók mozgásai és fõleg rágásai, stb. A csont mint régészeti lelet. A fent felsorolt folyamatok, melyeken egy csonttöredék, csontváz vagy egy egész lelõhely csontanyaga keresztülmegy, jelentõsen befolyásolják a régészeti leletként azonosított darabok minõségét és a vizsgálatra szánt anyag mennyiségét is, hiszen a húsfeldolgozás, ételkészítés, betemetõdés és a földben töltött idõ során a csontváz sokkal több, mint fele egyszerûen elvész. A begyûjtést végzõ archaeozoológus és/vagy régész rendelkezésére, tehát, egy eleve limitált mennyiség áll, a régészeti állattani vizsgálatot végzõ szakember pedig a begyûjtés módszereitõl függõen egy valószínûleg még kisebb anyagot kap kézhez. A következtetéseket ezért óvatosan, és gyakori feltételes mód használatával tanácsos levonni. De melyek is lehetnek ezek a következtetések? A régészeti állattan kutatásai optimális esetben választ adhatnak a következõ kérdésekre: Mi volt a közösség alapvetõ foglalkozása, vagy melyiket ûzte nagyobb arányban (állattartás, vadászat, halászat, madarak vadászása, puhatestûek gyûjtése, stb.)? A rendelkezésre álló fajok közül melyeket vadászta, tartotta inkább, nagyobb arányban? Milyen nemû és milyen korosztályba tartozó egyedeket tartott nagyobb számban vagy ölt le gyakrabban? Használta-e az állatokat különbözõ munkákra (mezei munkák, igavonás, teherhordás, stb.)? 558

8 KÖNYVISMERKEDÉS AZ ARCHEOZOOLÓGIÁVAL Elsõdlegesen a húsukért vagy inkább a másodlagos termékeikért (tej, gyapjú, stb.) tartotta a háziállatokat? Milyen leölési tehnikákat, illetve húsfeldolgozási-, ételkészítési módszereket alkalmaztak? Használta-e a csontot eszköz, dísz, ékszer, fegyver stb. készítésére? Ha igen, mely fajok milyen testrészeit? Milyen kapcsolatban volt az ember az állattal (haszonállatként kezelte vagy háziállatként, mint például a kutyát vagy a lovat)? Milyen volt az ember természeti környezete (a fajok gerincesek közül a kistermetûek, de fõleg gerinctelenek, mint ökológiai indikátorok)? Az archaeozoológia mûködésének nagyon rövid bemutása után következzen végre az igazi cél, a könyvismertetés. A Csontvázak a szekrénybõl / Skeletons from the Cupboard címû kötet magyar (18) és angol nyelven (5) közöl tanulmányokat, a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóin 2002 és 2009 között elhangzott elõadások szövegeibõl válogatva. A cím beszélni szeretne, de ne értsük félre: nem holmi bûnös, évek óta titkolt és rejtegetett szövegekrõl van szó, hanem ahogyan az elõszóban is olvashatjuk ezek a dolgozatok évek óta hevertek a fiókban, arra várva, hogy egyszer majd a nagyközönség is olvashatja õket. Közlésük útjában nagyrészt anyagi okok álltak. Várni, azonban, nekünk is megérte, hiszen sem Magyarországon, sem Erdélyben vagy Romániában nem foghattunk még a kezünkben ilyen témájú konferenciakötetet. A kiadvány értéke kissé alulmarad létrehozójának, maga a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozójának ötlete mellett, amely egyedi és elsõ a kategóriájában, hiszen egy helyszín és évi két alkalom megteremtése a régészeti állattan fiatalabb kutatóinak bemutatkozására, szárnypróbálgatásaira mindenkinek hasznára válik. Örömmel mondhatom, hogy több alkalommal is volt szerencsém részt venni ezeken a találkozókon, ahol a nyílt, bensõséges hangulat hamar magával ragadt. Eleinte kíváncsian, és bevallom, némi fenntartással figyeltem egy-egy történész, restaurátor, néprajzos látszólag egyáltalán nem témába vágó elõadásait, mostanra viszont már világossá vált számomra is, hogy ezek mind az archaeozoológia változatosságát, szerteágazó kapcsolatait hivatottak bizonyítani. A jelen oldalakon bemutatott tanulmánykötet pedig jól tükrözi ezt a találkozókon tapasztalt diverzitást, hiszen a szerzõk közt találunk nem csak archaeozoológust, de régészt, régész-pszichológust, történészt, restaurátort, muzeológust és iparmûvészt is, úgy Magyarországról, mint külföldrõl. Most pedig ejtessék egy-két szó a tanulmányokról is, a kötetben való megjelenésük sorrendjében: Piovesan Laura (régész-archaeozoológus) angol nyelvû tanulmánya a régészeti lelõhelyek állatcsontanyagának speciális begyûjtési és restaurálási módszereirõl ír, amely tudnivalók általában nagyon kevés dolgozatnak szolgálnak témául, jóllehet az ezzel foglalkozóknak nagy szükségük lenne rájuk. Tóth Gyula (restaurátor) magyar nyelven ír a kerámialeletek tafonómiájáról, amely dolgozat leginkább a tafonómia fogalma révén kapcsolódik az archaeozoológiához. Általa betekintést nyerhetünk a betemetõdés folyamatainak tanulmányozásába, melyeket az állatcsontok vagy bármilyen régészeti lelet feldolgozása, vizsgálata során is alkalmazhatunk. Gróh Dániel (régész) a visegrád-lepencei õskori állatszobrokról ír magyar nyelvû, jelentésszerû dolgozatot. Tanulmánya segítséget nyújt az õskori ember állatokkal való kapcsolatának vizsgálatához: Leginkább milyen fajokat ábrázolnak? Az állatszobrok milyen típusú lelõhelyeken jelennek meg általában? Milyen céllal voltak készítve (kultikusak vagy játékszerek)? Milyen módszerrel, eszközzel voltak készítve? Mûvészileg mennyire igényesek, értékesek? Stb. Gál Erika (madárcsontok azonosítására specializálódott archaeozoológus), a bemutatott kötet egyik szerkesztõje, angol nyelven közöl információkat az Endrõd 3/6. (Békés megye, Magyarország) õskori lelõhely, Késõ-Körös kultúrához tartozó madárcsontleleteirõl. Az azonosított fajok többek között a lelõhely náddal és erdõvel körülvett mocsaras voltáról árulkodnak, ugyanakkor többet megtudhatunk a vizsgált közösség szárnyas-tartási, -vadászási és -fogyasztási szokásairól. Kovács Zsófia Eszter (rágcsálócsontokra specializálódott archaeozoológus) a házi patkány Európában való megjelenését vizsgálja, dolgozata magyar nyelven íródott. A benne felmerülõ nagy kérdés, hogy képes volt-e a faj az emberi települések megjelenésétõl függetlenül a délkelet-ázsiai 559

9 KELEMEN IMOLA régióból Európa fele terjedni vagy a közösségek vándorlása, a kereskedelem fejlõdése feltétele volt ennek? A szerzõ munkája különösen értékes, hiszen a régióban õ az egyetlen, aki a rágcsálócsontokat fajok szerint is meg tudja határozni. Sheena Fraser (archaeozoológus) a skóciai Lewis szigeten feltárt 3 4. századi település szarvascsontjait tanulmányozza, melynek eredményeit angol nyelven közli. Általa betekintést nyerhetünk nemcsak a vizsgált területen talált csontok felhasználási módozataiba (az eszközök, fegyverek sokfélesége), de ugyanakkor a nyugati kutatások módszertanába is. Gerken Julia (archaeozoológus) a Frank Birodalom 500 és 700 közötti idõszakában történt temetkezésekrõl, pontosabban a Németország területén feltárt temetõk lovassírjaiban megnyilvánuló ember-állat kapcsolatokról ír, angol nyelven. A frankok a lovakon kívül más háziállatokat is gazdájuk után küldtek a túlvilágra, így kutyával és macskával is temetkeztek. Bartosiewicz László (archaeozoológus), a jelen oldalakon bemutott kötet egyik szerkesztõje és a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak kitalálója, magyar nyelven mesél a ló jelenlétérõl, fontosságáról a nomád népek életében, mindennapjaiban. Kitér a küllemükre, a hadviselésben betöltött szerepükre, a velük kapcsolatos hiedelmekre és a lóhúsfogyasztásra egyaránt. Gál Erika (régész restaurátor), folytatván a lovakkal kapcsolatos témájú tanulmányok sorát, a 15. század közepe és 20. század eleje közötti katonai lótenyésztést vizsgálja. A korszakot tanulmányozva végigkiséri a huszárság lóállományának sorsát, és fõleg annak összetételét. Dolgozatát magyar nyelven közli. Daróczi-Szabó László (archaeozoológus) a filatorigáti (Budapest) késõ avarkori település feltárása során begyûjtött állatcsontokat vizsgálja, eredményeibõl (melyeket magyar nyelven közöl) jelentés helyett a korabeli közösség vándorló pásztorhagyományairól kapunk képet. Bár az ebben a szakmában dolgozóknak a bátorság hasznos erény, következtetéseit néhol merésznek vélem. Kõrösi Andrea (archaeozoológus) szintén magyar nyelven közli eredményeit, melyeket egy Árpád-kori falu állatcsontleleteinek vizsgálata nyomán kap. Nyelvezete, hangvétele, következtetései reálisabbnak tûnnek az elõzõ tanulmányénál, hiszen tízszer annyi lelettel a kézben is csak óvatosan beszél a közösség mindennapjairól. Vörös István (archaeozoológus), a magyarországi archaeozoológia egyik nagy szakértõje és mestere, a Duna-kanyar régió Árpád-kori állattartásához fûz újabb adatokat, magyar nyelven. A tanulmányban rögtön feltûnik tényekre alapuló, elemzõ stílusa, eredményei kétségtelenül a csonthatározáson kívül más jellegû kutatásokra is alapozódnak. Daróczi-Szabó Márta (archaeozoológus) a Miskolc melletti Szendrõ-Felsõvárban folytatott ásatás kora újkori állatcsontjait vizsgálja, eredményeit magyar nyelven közli. Az állatcsontanyag szinte kizárólag konyhahulladék, ezért a várlakók fõleg étkezési, ételkészítési szokásaiba nyerhetünk betekintést. Nickel Réka (történész) egy látszólag az archaeozoológiához nem kapcsolódó témában közöl, magyar nyelven: a koraújkori Magyarország boszorkánypereirõl. A boszorkányok különbözõ állatokká változásainak vizsgálata kapcsán azonban, az ember-állat viszonyról tudhatunk meg többet. Szvath Márton (régész) a századi Magyarország juh- és kecsketartását vizsgálja, tanulmányát magyar nyelven közli. Eredményei közé sorolható az is, hogy a török hódoltság idején megnõ a juh kereskedelmi szerepe élõ állatként és nyersanyagként egyaránt. Csippán Péter (archaeozoológus) a 18. századi Buda-Vizivárosban talált szarvcsapleletekrõl ír, magyar nyelven. Eredetük mellett felhasználási módozatait is vizsgálja. Szombathy Gábor (iparmûvész) és Szõllõsy Gábor (muzeológus) a honfoglalás kori magyar íj alapanyagairól írnak, magyar nyelven. Tanulmányuk egy kísérlet eredményeit közli, mely során a juhszarv ugyanolyan alkalmasnak bizonyult íj készítésére, mint a szarvasmarháé. Bartus Dávid (régész) a római kori csont kardszíjbújtatóról közöl, magyar nyelven, mely sorokat olvasva az állatcsontok e speciális feldolgozási módjáról és maga a csonttárgy eredetérõl tudhatunk meg többet. 560

10 KÖNYVISMERKEDÉS AZ ARCHEOZOOLÓGIÁVAL Czeglédi Edit (régész-pszichológus) az állatcsont, mint nyersanyag témájú dolgozatok sorát folytatván, egy avar kori tégelytípust ismertet, magyar nyelven. Megismerhetjük a szerkezetüket, készítési módjukat, díszítésüket és tipológiai felosztásukat. Alice Choyke (archaeozoológus) régiónkban a feldolgozott csontok vizsgálatának legnagyobb szakértõje, a római és középkori városi lelõhelyek csonthulladékát hasonlítja össze, tanulmányát angol nyelven közölve. Lichtenstein László (régész-archaeozoológus) és Tugya Beáta (archaeozoológus) szintén egy 17. századi Orosháza közelében feltárt csontmegmunkáló mûhely hulladékanyagát vizsgálják, a csontfaragásra legalkalmasabb állatcsontokról vonva le következtetéseket, magyar nyelven. Kováts István (archaeozoológus) a bemutatott kötet egyik szerkesztõje, a megmunkált csontok vizsgálatának sorát folytatva, a századi visegrádi Alsóvárban talált agancsok feldolgozási módozatairól ír, magyar nyelven. Általa többet megtudhatunk a korabeli agancseszközök típusairól és megmunkálási módszereirõl. Farkas Nikolett (régész) és, a már említett Bartosiewicz László (archaeozoológus) tanulmányában az állati erõvel mûködtetett malmokról tudhatunk meg többet, és az azokban dolgozó fajok csonttani elváltozásairól. Dolgozatuk magyar nyelven íródott. A kezemben tartott tanulmánykötet elsõ ránézésre szép, ízléses, a kemény kötés és fényes papír különösen igényessé teszi. Tartalmilag magas színvonalú, változatos, értékes. Lapjait forgatva, leginkább mégis arra vagyok büszke, hogy egy olyan találkozónak a gyümölcse, amelyet szakmai haszna (nemcsak a kezdõ szakemberek számára) és nyitottsága, közvetlensége az egész régió számára irigylésre méltóvá tesz. Mielõtt kinyitottam volna a könyvet, egyetlen reményt fûztem hozzá (utólag visszagondolva, nem is tudatosan), éspedig azt, hogy mivel Magyarországon elsõ az archaeozoológiai tanulmányokat összesítõ kötetek sorában felmutat egy követhetõ példát, egy letisztult, egységes sablont a régészeti állattani jelentések/tanulmányok szerkesztésére. Egy, a természettudományokban elterjedt módszerhez (Bevezetõ, Anyag és módszer, Eredmények és következtetések) hasonlót vártam, de természetesen az archaeozoológiai vizsgálatok igényére, követelményeire formálva. Úgy tûnik, hogy ennek kialakulására és közlésére várnom kell, de latolgatva ennek esélyeit és egyáltalán a hogyan -ját, az is lehet, hogy hiába várok és pontosan a közlés módszereinek változatossága és azok megválasztásának szabadsága teszi ezt a tudományt még egyedibbé és sokrétûbbé. A kötet, mindenesetre, sokadik forgatásra is idõtállónak tûnik. Reméljük, nem kell sokáig egyedül állnia és hamarosan követik további hasonló témájú kiadványok. Irodalom BARTOSIEWICZ 2006 RÜTIMEYER 1861/62 Bartosiewicz László, Régenvolt háziállatok, L Harmattan Kiadó, Budapest. Rütimeyer, Ludwig, Die Fauna der Pfahlbauten der Schweiz, IN Neue Denkschriften der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesammten Naturwissenschaften, 19, 248 S., 6 Taf., 11 Abb., Zürich (Separatdruck Basel 1861). Kelemen Imola Csíki Székely Múzeum Csíkszereda, Románia 561

11

Az avar kori állatáldozatok értelmezése

Az avar kori állatáldozatok értelmezése XI/2. ELTE BTK Régészet MA I. Tóth Zoltán Az avar kori állatáldozatok értelmezése Dolgozatom 1 témája az avar kor temetőiben jelentkező temetkezési szokás, az elhunyt mellé, valamint külön gödörbe helyezett

Részletesebben

Marcsik Antónia 4.1. Tudnivalók a humán csontanyagról

Marcsik Antónia 4.1. Tudnivalók a humán csontanyagról Marcsik Antónia Marcsik Antónia 4.1. Tudnivalók a humán csontanyagról 1. A humán csontanyag kezelése terepen Az anyaggyűjtési és anyagkezelési alapismeretek Éry (1983, 1991, 1993), Mende (1997 1998) munkáiban

Részletesebben

Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Konferencia

Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Konferencia Csont és bőr Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza Konferencia Magyar Mezőgazdasági Múzeum Budapest, XIV. Városliget, Vajdahunyadvár 2009. november 12-13. PROGRAM

Részletesebben

BEVEZETÉS KUTATÁSTÖRTÉNET

BEVEZETÉS KUTATÁSTÖRTÉNET BEVEZETÉS Középkoros régészként mindig is az Árpád-kor érdekelt a legjobban. Mivel tanulmányaim során Dr. Bartosiewicz László hatására egyre inkább az állatcsontok vizsgálata felé fordult a figyelmem,

Részletesebben

Magyar középkori gazdaságés pénztörténet Jegyzet és forrásgyűjtemény

Magyar középkori gazdaságés pénztörténet Jegyzet és forrásgyűjtemény Magyar középkori gazdaságés pénztörténet Jegyzet és forrásgyűjtemény Gyöngyössy Márton Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium tagjai: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Lectori salutem! Végigtekintve 375 éves múltunkon büszkén

Lectori salutem! Végigtekintve 375 éves múltunkon büszkén köszöntő Lectori salutem! Az ELTE Bölcsészettudományi Kara, az egykori Bölcsészeti Kar, a Facultas Philosophiae 2010. május 12-én ünnepelte alapításának 375. évfordulóját. A Kar az alapítást hagyományosan

Részletesebben

Jakó Zsigmond, a történettudós

Jakó Zsigmond, a történettudós Kubinyi András Jakó Zsigmond, a történettudós A történettudományban a 20. század óta több síkon erős szakosodás figyelhető meg. Ez leginkább az egyes korszakok feldolgozásánál mutatható ki. Az ókort, a

Részletesebben

VII. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia

VII. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia VII. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia Sepsiszentgyörgy Székely Nemzeti Múzeum 2009. november 6-8. A Pósta Béla Egyesület rövid ismertetése A Pósta Béla Egyesület a romániai magyar régészközösség reprezentatív

Részletesebben

Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT

Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT AZ MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 5 HNM NCHPC Popular Science Booklets 5 Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT régészeti lelőhely-azonosítás,

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében nyerges.qxd 9/13/06 11:04 Page 1 Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében Bevezetés Pálóczi Horváth András legjelentôsebb ásatása a Szentkirályon 1969 1990-ig folytatott

Részletesebben

Az MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4

Az MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4 Útmutató a csiszolt kőeszközök világához Újkőkori eszközkészítés és használat: a Lengyel kultúra eszközanyaga és technológiai párhuzamai Óceániából z MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4 Magyar Nemzeti

Részletesebben

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ Bevezetés Pálóczi Horváth András legjelentôsebb ásatása

Részletesebben

SZEMLE. A Román Akadémia erdélyi oklevélkorpuszának legújabb kötete

SZEMLE. A Román Akadémia erdélyi oklevélkorpuszának legújabb kötete SZEMLE A Román Akadémia erdélyi oklevélkorpuszának legújabb kötete Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. XIV. (1371 1375). Întocmit de Aurel Răduţiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL III. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

Magyar néprajz, 1982

Magyar néprajz, 1982 Magyar néprajz, 1982 Artes Populäres 8. A Folklore Tanszék Évkönyve. Szerkesztette: Voigt Vilmos. (Strena Folclorica Josepho Faragó sexagenario dedicata) Budapest, 1982. 3091. Faragó Józsefnek, a nemzetközileg

Részletesebben

A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kiadványai

A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kiadványai 222 SZL szűkített erdélyi társadalom- és kultúratörténet, az utóbbi évezred erdélyi népességmozgásának egy-egy sajátos szegmensét kidolgozó krónikája. S minthogy a könyv 2009-es megjelenése óta a szerzői

Részletesebben

2012 Digitális kiadás

2012 Digitális kiadás 2012 Digitális kiadás Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Schilling László Lektorok: Dr. Kvassay Judit, Dr. Redő Ferenc Nyomdai előkészítés:

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

Könyvismertetések. Castrum, 11. (2010)

Könyvismertetések. Castrum, 11. (2010) Könyvismertetések Koppány Tibor A sümegi vár és a devecseri kastély reneszánsz kőfaragványai Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 7. Veszprém megye I. Kulturális Örökségvédelmi

Részletesebben

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN ERDÉLYI KASTÉLYOK, KÚRIÁK ÉS UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI A 17 18. SZÁZADBAN MOHOLY-NAGY M Ű VÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA B ERKE M ÁRTA E RDÉLYI K ASTÉLYOK, K ÚRIÁK ÉS U DVARHÁZAK N YÍLÁSZÁRÓI A 17 18. S ZÁZADBAN

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS A MATY-ÉR ÉS A KAPCSOLÓDÓ VÍZRENDSZER SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE SZEGED KÖRNYÉKÉNEK TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉBEN SZALONTAI CSABA BELSŐ KONZULENS

Részletesebben

XI. A HONFOGLALÁS KORA

XI. A HONFOGLALÁS KORA XI. A HONFOGLALÁS KORA A MAGYAR HONFOGLALÁS KORI EMLÉKEK RÉGÉSZETI KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE Mesterházy Károly A magyar honfoglalás kori emlékek régészeti kutatásának története 321 1. Vadasi Jankovich Miklós

Részletesebben

Kaposvár, 2012. november 22-24.

Kaposvár, 2012. november 22-24. Kaposvár, 2012. november 22-24. 1 A borítón lévő könyvveret az iharosberényi középkori templomból származik. (Molnár István ásatása) Kaposvár, 2012. november 22-24. Az előadások rezüméi Félig földbe mélyített

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

IX. ERDÉLYI MAGYAR RÉGÉSZETI KONFERENCIA

IX. ERDÉLYI MAGYAR RÉGÉSZETI KONFERENCIA IX. ERDÉLYI MAGYAR RÉGÉSZETI KONFERENCIA GYERGYÓSZENTMIKLÓS TARISZNYÁS MÁRTON MÚZEUM SZENT BENEDEK TANULMÁNYI HÁZ 2011. november 4 6. Múlt Pósta Béla élete és régészeti munkássága (Kecskemét, 1862. augusztus

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Sófalvi András SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Sófalvi András Sóvidék a középkorban Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Székelyudvarhely, 2005 Múzeumi Füzetek

Részletesebben

Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak

Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak Bárány Attila Fazekas Csaba Forisek Péter Hunyadi Zsolt Kerepeszki Róbert Kőfalvi Tamás Ősz Ferenc Patay-Horváth András Szendi Attila Informatikai

Részletesebben