TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT"

Átírás

1 TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN április TÁMOP / Kmpetencia alapú ktatás bevezetése Az egészség nem minden, De az egészség nélkül Minden semmi. ( Schpenhauer) Készült: március Készítették: Sipsné Balgh Anna Szathmári Tibr Szathmári Tibrné Szilágyi Andrásné

2 Tartalm I. Bevezetı: Az egészséges életmódra nevelés lehetıségei és eredményei isklánkban, szaktantárgyakban, és azn túl. II. Általában a témahétrıl célja, várható eredményei. III. A megvalósítás lépései prgramk - mzgósítás - csprtalakításk, feladatk - idıterv IV. Tapasztalatk, értékelés V. Mellékletek

3 I.Bevezetı AZ EGÉSZSÉG = JÓLÉTI EGYENSÚLY TESTI LELKI SZOCIÁLIS (Fizikai, szmatikus) (Szellemi, pszichés) (Szciális, társadalmi) AZ EGÉSZSÉG CÉLJA: ÉLETET ADNI AZ ÉVEKHEZ, ÉS EGÉSZSÉGET ADNI AZ ÉLETHEZ A XXI. században blygónk helyzete, glbális környezeti gndjaink és az egyes emberek életét érintı értékrend-váltzásk egyértelmően indklják, hgy a környezeti neveléssel és az egészséges életmódra való neveléssel minden pedagógiai erınek kiemelten fglalkznia kell. A nevelés célja a tudatfrmálás. Gyermekeink az ktató munka srán igen gazdag ismeretés infrmációhalmazhz juthatnak. Nevelı munkánk fnts mutatója, hgy ezen ismeretanyaggal miként, milyen értékrend szerint gazdálkdnak felnıtté váló tanulóink. Cél a környezetért felelıs életvitel, a környezettudats magatartás kialakítása egészséges életmóddal. Ez önmagáért, humán, tárgyi és élı környezetéért felelısen élni tudó emberi magatartást jelent. E nevelési terület legfıbb különlegessége a glbalitás, hiszen benne van minden nevelı erıben, szép tanteremben, esztétikus faliújságban, tervezett táblavázlatban, emberi kapcslatkban, munkánk majd minden elemében, étkezésünkben, vásárlásunkban, tisztálkdásunkban stb. Elsıdlegesen fnts a személyes példamutatás, legfıbb felelısségünk, hgy hitelesen, jó példát mutassunk gyermekeinknek. Törekszünk arra, hgy az egészséges életmód kialakításáhz szükséges infrmációk hitelesen jussanak el tanulóinkhz. Felbecsülhetetlen

4 érték, hgy az sztályfınökök és a szaktanárk a lehetıségekhez képest a legtöbb idıt igyekeznek a gyerekekkel a természetben tölteni, ezért szervezünk tábrkat, egy- és kétnaps kiránduláskat. Így a gyerekek közvetlenül megtapasztalhatják az élı környezet szépségét, megismerhetik egy adtt terület tárgyi értékeit, hagymányait. Ez a környezeti nevelés leghitelesebb módja. Emellett az iskla épületében, ill. ahhz kötötten is igen gazdag ismeretanyaggal, váltzats módszerekkel találkzhatnak tanulóink az itt eltöltött évek alatt, részben a tanítási órákn, részben a tanórán kívüli tevékenységek srán. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS TANÓRÁKON Az egészséges életmódra nevelés, ha különbözı mélységben és módszerekkel is, de része minden tantárgynak. Bár leginkább (téves alapszemlélet alapján) a természettudmánys tárgyakhz kötıdik. Aznban a környezeti nevelésnek csak egy része köthetı a természethez. Ha ezen a címen tudatfrmálást, helyes értékrend kialakítását, ha egy, a jövıben a környezetéért (és önmagáért) felelısen élni tudó ember nevelését értjük, akkr egyszerre minden tantárgycsprtra gndlnunk kell, hiszen különbözı módn ugyan, de mindegyik tantárgy hzzájárul e nevelési értékek kialakításáhz. Sıt, kifejezett önellentmndás lenne az emberi személyiség teljes frmálását egy tantárgycsprthz kötni. Osztályfınökként tanáraink szaktárgytól függetlenül skat tesznek a szép tárgyi környezetért, kirándulásk srán természetközeli élményekben részesülhetnek tanulóink. Az sztályfınöki órákn a glbális környezeti prblémák, a takaréksság, a tárgyi vagyn védelme, a személyes és mentális higiéné rendszeresen visszatérı témák. Humán tantárgyak A magyar irdalm már alsó tagzatn is fnts területe az érzelmi nevelésnek, s ez az egészséges életmódra nevelés vitán felül legfntsabb szegmense. Az irdalm óra természet közelivé válik egy élılény vagy egy szép táj leírásakr, lvasásakr. Ezen felül bármely ismeretterjesztı szöveg elemzése, feldlgzása szlgálja a környezeti nevelés ügyét, hiszen összefüggéseket érzékeltet, értet meg a tanulókkal. Ilyen jellegő munka minden évflyamn a krsztály adttságait figyelembe véve elıfrdul. Ha egy vers vagy nvella címében, tartalmában nem szerepel a természet, vagy annak valamely eleme, akkr is szlgálja a környezeti nevelés ügyét, mert a költı érzéseit, gndlatait adja át, s így bármely lvasót közelebb juttatja az általáns emberi érzésekhez, végsı srn saját magáhz. Az önismeret, a saját világunkban való eligazdás pedig alapeleme mind a környezeti nevelésnek, mind az egészséges életmódnak. A humán tárgyak jelentısen hzzájárulnak a kmmunikációs készség fejlıdéséhez, frmálják mind a szóbeli, mind az írásbeli megnyilvánuláskat. Kmmunikáció nélkül pedig nincs prblémamegldás, így egészséges életmódra nevelés sem. Az irdalm mellett a történelem is része a egészséges életmódra nevelésnek, hiszen az emberiség múltja nem más, mint az egymás mellett élés jbb-rsszabb példáinak győjteménye. A tudmány és a technika fejlıdése mennyiben jelenti az emberi társadalm fejlıdését, ill. e fejlıdés miként, milyen törvényi, etikai, humán és környezeti keretek között

5 tartható fenn. Ez alapkérdés, minthgy a fenntartható fejlıdés ma már a környezeti nevelés vitán felül legfntsabb területe. A humán tárgyak munkáltatással is segítik a környezeti nevelést, pl. mind tanórákn, mind napköziben elıfrdulnak drámapedagógiai módszerek. Szituációs játékkkal elevenítenek meg a gyerekekkel egy környezeti prblémát (pl. Balatn víz, élıvilág egyensúlya, Élet a tóban) így az infrmáció átadás mellett tanulóink részesülnek az érzelmi aznsulás élményében is. Természettudmánys tárgyak A természettudmánys tárgyak legfıbb hivatása a természet megismerése, a jelenségek közötti k-kzati összefüggések érzékeltetése, az ismeretek rendszerezése. Ennek elemei: - természetismeret, környezetismeret (alsó tagzat) az emberi test részeinek, mőködésének elemi ismerete az egészséges életmód alapvetı szabályai a legközelebbi környezet és hazánk élıvilágának ismertetésekr a természet megismerésének, megszerettetésének elengedhetetlen megalapzása az élettelen környezet, a tárgyi környezet védelme, a felelısség érzésének kialakítása - bilógia hazánk és a távli tájak élıvilágának, életközösségeinek leírásakr mód adódik a glbális környezeti prblémák érzékeltetésére alapvetı öklógiai ismeretek az emberi szervezet felépítésének és mőködésének egysége, minden szervnél és szervrendszernél az adtt egészséges életmódtani vnatkzással drgprevencióval kapcslats alapvetı ismeretek - földrajz a természetföldrajz, a glbalitás érzékeltetésének fı területe, mert az élettelen környezeti elemek és jelenségek (pl. flyó, hegy, vulkán...) külön-külön is jól leírhatók, a kölcsönhatásk révén állandó mzgásban levı részek, de összességük, maga az élettelen természet sajáts egyensúlyban levı egységes egész

6 a gazdaságföldrajz egészében a környezeti nevelés kiemelt területe, amikr a nyersanyag és energiagazdálkdási flyamatait (pl. az ipari termelés váltzásaival) leírja, jellemzi a környezeti nevelés fnts eleme, hgy a környezet- és természetvédelemben élen járó mdell rszágkat példaként állít - fizika a kölcsönhatás fgalmának legtágabb értelmezése fnts, hiszen minden környezeti prbléma kialakulása, megldása többszintő kölcsönhatás-hálózat energia, energiatakaréksság (a környezeti prblémák megldásának kiemelt területe) - kémia az élettelen környezeti tényezık (levegı, víz, talaj) összetétele, tisztaságának védelme vegyszerek (pl. háztartásban használatsak) hatása az emberi szervezetre - matematika elvben bármely mővelet vagy összefüggés gyakrltatható lyan szöveges feladattal, amelybıl a gyerekek kapcslt infrmációhz jutnak a környezet egészségét és saját testüket illetıen, pl.: - statisztikai adatk értelmezése - a hulladékk térfgata - vízcsepp térfgatától a tengerig - a táplálék %-s összetétele - könyvtárismeret, infrmatika a XI. században e tudmányk nélkül egyetlen pedagógiai terület sem mőködik, hiszen az infrmáció áramlásában mind a könyvtárhasználati lehetıség, mind a számítástechnika elengedhetetlenül fnts A szinte önkényesen választtt kapcslódási pntk leírásakr is fnts hangsúlyzni, hgy a természet egységes egész, benne minden mindennel összefügg, nem szlik merev keretekkel elválasztható részekre. A tantárgyak csak lehetséges utak e végtelen egység megismeréséhez.

7 E megismerést már alsó tagzatn segítik a kísérletek, a győjtımunkák, az iskla közelében található természeti és tárgyi értékekhez tett séták, hiszen a természettudmánys nevelés alapja a közvetlen tapasztalás. Felsı tagzatn a fizika és a kémia tárgyak járulnak hzzá e közvetlen tapasztaláshz, ezt a bilógia és a földrajz a lehetıségekhez képest váltzats szemléltetéssel egészíti ki. E tantárgycsprt hivattt a természet megismertetésére, megszerettetésére. Az itt eltöltött nylc év alatt gyermekeink hzzájuthatnak az egészséges életvitelhez szükséges infrmációkhz is. Cél, hgy egészséges harmóniában éljenek önmagukkal és mindenkri környezetükkel. Készségtantárgyak A harmnikus személyiség legegyszerőbben a tevékenységekben nyilvánul meg, ezért a készségtárgyak részben jellemzı mutatói, részben pótlhatatlan területei az egészséges személyiség kialakításának. Egy egyszerő, közösen elénekelt dal is fejleszti a személyiséget, hzzájárul a közösség alakulásáhz. A testnevelés az egészséges test fejlesztésének fı bázisa, hiszen jellemzıje a mzgás, rendszeres testmzgás nélkül pedig a helyes életvitel elképzelhetetlen. Mindemellett a csapatjátékk srán a gyerekek személyiségének leplezetlen váltzatát figyelhetjük meg, s alakíthatjuk. A sk gyakrlat, az óraszervezés (öltözködés, trnasr, msakdás stb.) rendre, fegyelemre nevel, így testnevelıink jelentısen hzzájárulnak az egészséges életmód kialakításáhz, a személyi- és mentálhigiéné fejlıdéséhez. A rajz már alsó tagzatn fnts része a környezeti nevelésnek és az egészséges életmód hirdetésének, hiszen tematikus munkák készítésével bármely téma feldlgzható. A tárgy pzitív hatása a környezeti nevelés szempntjából kétszeres, hiszen az elkészített munkák plakátkn, faliújságkn, flysói és tantermi kiállításkn megjelennek, növelve ezzel az adtt épületrész esztétikai értékét. Felsı tagzatn a tantárgy kiegészül (az életkri sajátsságknak megfelelıen) az alktó ember látásmódjának legtöbb elemével, a kész mővek (rajzk, festmények, makettek, plasztikák) legtöbbször már túlhaladnak az egyszerő esztétikumn és mővészi értéket képviselnek. A környezeti nevelés szempntjából igen fnts a szép flysó, a bejárat és a lépcsıfrdulók díszítése. A gyerekmunkák élıvé, dinamikussá, esztétikussá teszik az épületet. A rajz és a környezeti nevelés eredményes kapcslatát jellemzi, hgy tanulóink többször szerepelnek kiemelkedıen a különbözı rajzpályázatkn. A technika és a környezeti nevelés kapcslata a rajzhz hasnlóan két vnaln érhetı utl. Az elkészített munka egyrészt szintén egyfajta alktóflyamat terméke, más részrıl tanteremben, flysón elhelyezve szép, mutatós. Emellett mindkét tagzatn törekednek a kllégák arra, hgy a környezeti nevelés egyik legalapvetıbb elemét, a takaréksságt hirdessék. A munka valamilyen anyaggal történik. Alsó és felsı tagzatn és a napköziben is elınyben részesülnek a természetes anyagk (fa, rafia, gyékény, csuhé...), de a papír, kartn munkák is lehetıséget adnak egy felület ésszerő felhasználásáhz. E tárgy keretén belül kell megtanulniuk a gyerekeknek, hgy hgyan lehet egy anyagt többször felhasználni, lehetıség nyílik a hulladékképzıdés, szelektív hulladékgyőjtés megtárgyalására is.

8 Német Az idegennyelv-tanítás meglepıen sk pntn kapcslódik a kiemelt nevelési területekhez, hiszen kllégánk többször választ e témába vágó szövegeket, újságcikkeket frdításra, feldlgzásra. Emellett igen skszínően és hatéknyan alkalmazza az ún. prjekt-módszert, mely kmplex látásmódja miatt a környezeti nevelés egyik leghatéknyabb pedagógiai lehetısége. Ilyenkr egy adtt témakörhöz kapcslódik a gyerekek önálló v. csprts munkája, a létezı legtöbb szempntból megközelítve azt. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK Az egészséges életmódra nevelés élménypedagógia is, mivel a nevelés egyik kiemelkedıen fnts eszköze, maga a személyesen átélhetı élmény. Az élmények egyaránt megragadhatók értelmi és érzelmi útn (egyszerre vagy valamelyik irányba eltlva a hangsúlyt) ebben nagyn meghatárzó az életkr. A kisebb gyerekeknél hatássabb az érzelmi megközelítés, míg a nagybbaknál már célszerőbb, ha egyensúlyt teremtünk a két ldal, vagyis az érzelmi és az értelmi megközelítés között. Egyensúlyt szükséges tartani az értékek és a gndk felmutatásában és feltárásában és értékközvetítınek kell lennie! A tanítást követı idıszakban, délután vagy a szmbati napn zajló tevékenységek: a) séta Ezek általáns vagy knkrét megfigyelési szempntk alapján történnek (alsó és felsı tagzatn is). b) kirándulásk (egy naps): A kirándulásk szinte kimeríthetetlen lehetıséget biztsítanak a tanulók egészséges életmódra neveléséhez, akár tematikusak, akár általáns tartalmúak. c) Játék, vetélkedı és a drámapedagógiai lehetıségek: Az egészséges életmódra nevelésben is fnts az egyensúly az elméleti és gyakrlati tevékenységek között, ez utóbbi egyik nagyn jó eszköze a játék. A játék módszertana óriásit fejlıdött az utóbbi tíz évben különösen sk módszertani segítséget adva az egészséges életmódra neveléshez, szívesen használjuk a különbözı típusú játékkat, tanórán, és a terepen, gyakrlati fglalkzáskn egyaránt (pl.: dramatikus szerepjátékkat, a különbözı érzékelési játékkat és a hagymánysakat. Külön kiemelendı:

9 Isklánk egyes sztályaiban vannak drámaórák.. A gyerekek ezek segítségével jbban megismerhetik egymást, gyakrlhatják a kperatív feladatk megldását, illetve ezek alkalmasak a környezeti és természeti jelenségek, prblémák megjelenítésére, megismerésére. Így átélhetıbbekké válnak, testközelbe kerülnek a dramatikus helyzetgyakrlat segítségével. d) kézmőves fglalkzásk: A környezeti nevelésünk része annak elısegítése, hgy a gyerekek megismerjék és tudják használni a természetes anyagkat, terméseket, illetve az újrahasznsítható anyagkat és technikákat. Ezek fejlesztik manuális képességeiket, szépérzéküket, érzékeltetik velük a takaréksság fntsságát, és az ilyen jellegő mőveikkel ízlésesen díszíthetik szőkebb környezetüket, illetve megajándékzhatják szeretteiket is. (Megjegyzendı, hgy a közös isklai karácsnyfánkat is mst már hagymánysan a gyerekek által készített díszekkel ékesítjük évek óta.) A hsszabb, több napt igénylı tevékenységek: Több naps kirándulásk A kllégák gyakran szerveznek fıleg felsı tagzatn több naps kiránduláskat, melyek nem aznsak az erdei isklákkal, ezzel is elısegítve hazánk megismerését. Legfntsabb sajátsságuk a kmplexitás, amely egyaránt vnatkzik a környezetre és a társas együttlétek által indukált tevékenységek skféleségére. Hangsúlyzandó, hgy a többnaps kirándulásk jól megtervezett prgramja nem csak a természettudmánykat támgatja, hanem a humán tárgyakat is. Az ismeretszerzés mellett képességek fejlesztıje, attitődfrmáló, erısen empirikus és itt a gyereké a fıszerep, neki kell tapasztalni, következtetni, a tanár csak irányít, vagyis nem készen nyújtja át az ismeretet. Az szerzett élményekre, ismeretekre egész évben építhetünk. Megjegyzendı, hgy az anyagiak krlátt szabnak a hsszabb kirándulásk szervezésekr. ÉLETMÓD, KÖRNYEZET Az iskla alapvetı feladata, hgy tevékenységével szlgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szciális fejlıdését. Ennek érdekében adunk át szaktárgyi ismereteket, próbáljuk mtiválni ıket az egészséges, önmagával és környezetével harmóniában élı emberi életvitel kialakítására. Az életmód alakításánál is alapvetıen fnts a pedagógus személyes példamutatása. Ennek megfelelıen az egészséges életmód igen összetett, tárgyi tudás és életvitel harmnikus ötvözete. Gyakrlatilag nincs lyan másdperc az épületen belüli nevelı és ktatómunka srán, amely valamilyen módn nem beflyáslná. Különösen jelentısek a közvetlen tevékenységek, szkásk, mzgásfrmák, mert ezekben rögzülnek elsıdlegesen az egészséges életmód elemei. Kiemelten fnts, hgy a tanulók az elsı sztályban, alsós évflyamkn és a napköziben milyen életmód-elemekkel találkznak, hiszen az egészséges

10 életvitel kialakítását a létezı legkrábban el kell kezdeni. Tanítónıinknek, napközis nevelıinknek kell megtanítani lyan elemi ismereteket, mint pl. hgyan kell a padban helyesen ülni, hgyan kell közlekedni tanteremben, flysón, udvarn. Emellett a tanterem rendjének kialakítását szintén a létezı legkrábban kell megalapzni. A tantermek rendjéhez hatéknyan járul hzzá a tisztaságverseny, minkét tagzatn sikeres a szó nemes értelmében is. A napköziben flyó munka srán is rögzülnek a tvábbi viselkedésnrmák: öltözködés, fgmsás, msdóhasználat, kulturált étkezés stb. Felsıben ez hitelesen egészül ki a testnevelık által szervezett lehetıségekkel: délutáni sprt, csapatjátékk, sztályk, évflyamk közötti versenyek, sítábrk, futóversenyeken való részvétel. A mzgás, a sprtszerő verseny a testi-lelki egészség kialakulásának kiemelt területei. Törekszünk arra, hgy a tanulók mzgásigényének kielégítésére minden nap lehetıséget adjunk. A testnevelés mellett a 8. sztálys bilógia járul hzzá leginkább a tantárgyak közül az egészséges életmód kialakításáhz, hiszen a teljes emberi szervezet tárgyalására kerül, annak összes egészségeséletmód-tani vnatkzásával. Emellett a tanítónık, majd a felsı tagzats sztályfınökök mindegyike segíti az egészséges életvitel kialakítását, hiszen a kisgyerekek, majd kamaszk teste-lelke flyamatsan váltzik, személyiségük alakulásáhz az sztályfınöki munka jelentısen hzzájárul. Az egészséges életmód kialakítása és a környezeti nevelés elképzelhetetlen rendezett, esztétikus környezet nélkül. Az sztályfınökök, szaktanárk, tanítónık figyelmet frdítanak a tantermekre, faliújságkra, növényekre, bútrzatra. Nehéz nevelési feladat mindezt rendben tartatni, de örömmel vehetjük észre, hgy az sztálytermek jelentıs része szép, esztétikus. A kllégák skszr saját kezőleg készítik a díszítıelemeket, pl. ftók, tablók, kmpzíciók. A flysók, az ablakk váltzatsak, színesek, köszönhetıen a színvnalas gyerekmunkáknak. Tanítónık, rajztanárk idı- és energiaigényes szellemi termékei ezek. Tanulóink nagyn kedvelik a flysókn elhelyezett padkat, mivel az óraközi szünetekben ezeken ücsörögve élnek társadalmi életet. Büszkék lehetünk az iskla udvarára, amely még kialakulóban van. SZEMÉLYES PÉLDAMUTATÁS Isklánkban az egész nevelési tevékenységünkben- minden nevelési területen és így természetszerőleg az egészséges életmódra nevelésünkben is - törekszünk a jó személyes példa felmutatására. Tanítványaink a szüleik után a pedagóguskkal töltik el a legtöbb idıt, így nem mellékes, hgy milyen életszemléletet, megjelenést, hangnemet, viselkedést, milyen emberi és szakmai hitelességet közvetítünk feléjük, illetve milyen példákat állítunk elébük. Tantestületünk egészére jellemzı a pzitív életszemlélet, a természetszeretı, és skak esetében a kimndttan sprts életmód.

11 Isklánk füstmentes, ami annak köszönhetı, hgy tantestületünk létszámáhz visznyítva elenyészı a dhánysk létszáma és ık sem dhányznak az épületben (Gyerekeink közül senki nem próbálkztt vagy próbálkzik az épületben rágyújtani, erre a mai helyzetben büszkék lehetünk). A környezeti nevelés terén a személyes példamutatást igyekszünk azzal is erısíteni, hgy hiteles szakembereket hívunk meg idınként elıadáskat tartani, akik szintén példaképek lehetnek a gyerekek elıtt, szakmai és emberi hzzáállásukkal egyaránt. II. ÁLTALÁBAN A TÉMAHÉTRİL A témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adtt napn (vagy héten) az iskla (vagy legalábbis biznys krcsprtk) minden tagja ugyanazzal a témával fglalkzik, amit a pedagógusk a hagymánystól eltérı frmában dlgznak fel, a lehetı legkmplexebb módn. Úgy, hgy az a résztvevı gyermekeknek is jó kedvet és sikerélményt adjn. Ez a prjektpedagógia segítségével lehetséges. A prjektpedagógia lényege, hgy nem a tényszerő ismeretekre, hanem az ismeretek megszerzésének flyamatára, a kivitelezés módjára helyezi a hangsúlyt úgy, hgy a téma a tanulók által kiválaszttt és elfgadtt legyen és a megldása csprtban történjék, megszüntetve a hagymánys sztály és tanórai kereteket. A prjekt-keretek közötti tanulásban így témanap vagy témahét alkalmával is megszőnik a verbális képességek fölénye. A pnts megfigyelés, a jó szervezés, a választtt megközelítési mód szellemessége és eredetisége, a kreativitás, a pnts kivitelezés mind-mind egyenrangú és egyenértékő tényezı lesz. A prjekt vezérlése flyamattervezést kíván tanártól és csprttól egyaránt. A csprt lyan mmentum köré szervezi munkáját, melynek megvalósításában minden tagnak van valami érdekeltsége. A közös alktás erısíti az együvé tartzás élményét. A siker a kllektivitástól, felelıs együttmőködéstıl függ. Ezért a flyamats érdekérvényesítés, knfliktuskezelés is része a prjektpedagógiának. A tanár a prjektben dlgzó csprtt nem hagyja magára, ugyanakkr irányító szerepe az együttmőködés mzzanataiban szinte észrevétlenül van jelen, felldódik a közös tervezés, cselekvés és értékelés mzzanataiban. Az is feladata, hgy a munka megfelelı fázisaiban beiktassn visszajelzı, visszacsatló szakaszt. A csprt tagjai nincsenek versenyhelyzetben, az együttmőködésen van a hangsúly (bár a csprtk közt lehet versengés). A prjekt feldlgzása az alábbi jól elkülöníthetı szakaszkból áll. témaválasztás tervkészítés a feldlgzáshz adatgyőjtés a téma feldlgzása a prduktum összeállítása bemutatható frmában

12 a prduktum bemutatása a prjekt értékelése a zárást követı feladatk elvégzése, következtetések megfgalmazása Az út megtervezése, végigjárása közben a tanulók flyamatsan szembesülnek saját képességeikkel. A tanítási prjekt egyszerre kmly és játéksan könnyed. A prjektpedagógiában éppen ezért ugyanezekkel a tulajdnságkkal bíró céltudats, de nyittt pedagógus képes irányítani. A témahét (vagyis egy prjekt feldlgzása) akkr eredményes, ha abban az iskla minden tanulója és tanára tevékenyen részt vesz. Egyensúlyban kell tartani a tevékenységek rendjében és tartalmában a tervezettséget és a lelkes spntaneitást. A diákk aktív részvétele az ötlet (téma) kitalálásától a hét lezárásáig nélkülözhetetlen. Kezdeti nehézségeket kzhat, hgy nem minden klléga innvatív szemlélető, s prbléma lehet az elmaradt tanórák pótlása is. Ez utóbbi aznban tárgytalanná válik, ha a tervezett témanapk (témahét) megtartása már az iskla pedagógiai prgramjában is szerepel, s az éves tanmenetekben is rögzítjük az idıpntját. A témanap, témahét várható pedagógiai eredményei: Kialakul és növekszik a munka srán a személyes érintettségbıl adódó mtiváltság. Kölcsönösen pzitív irányba váltzik a diák-tanár viszny. Növekszik az önbizalm, magabiztsság, amely újabb cselekvésre ösztönöz. Csökkennek a magatartási anmáliák. Fejlıdik a cselekvı- és szervezıképesség és az önálló ismeretszerzés képessége. Az azns cél elérésének tudata biztsítja a magas fkú szcializációt. A csprtmunkák srán erısödik az egymásra figyelés, az esetleg periférián lévı tanulók is bekapcslódhatnak a közös tevékenységbe. III. A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI A megvalósítás lépései Elıkészítés: Tájékzódás a szakirdalmban Aktív mag létrehzása a tantestületben Isklavezetés, szülık, diákk tájékztatása Részvétel knferenciákn, külsı elıadók felkérése a tantestület megnyerése céljából. Helyi kncepció kidlgzása, majd megvalósítása néhány vállalkzó klléga segítségével a tanulók megnyerése céljából. A tapasztalatk ismertetése a tantestülettel, szülık közösségével. A szülıi közösség támgatásának megnyerése. Javaslattétel a pedagógiai prgram módsítására. Szakmai munkaközösségek összehanglt munkájával a témahét beépítése az éves tanmenetekbe. Osztályfınöki teendık: Témakiválasztás irányítása

13 Csprtalakítás segítése Célk megfgalmazásában való segítségnyújtás Idırendi tervezés az egyes lépések meghatárzása háttér irányítással A csprt munkamódszerének meghatárzása megbeszéléssel Szükséges eszközök biztsítása a csprt igényei szerint A dkumentálás módjának listázása a csprt igényei szerint, tanácsadás Bejelentkezı levelek megküldése, telefnk elintézése, a csprttal való kapcslattartás módjának meghatárzása. A bemutató helyének, idejének biztsítása Heti adminisztráció elvégzése A zárást követı feladatk elvégzésének irányítása Szaktanári teendık: Téma és igény szerinti tanácsadás Irdalmjegyzék biztsítása Igény szerinti segítség a prezentációk, dkumentációk elkészítéséhez Utómunkálatk: Ha szükséges, köszönı levelek elküldése az isklavezetés nevében az sztályfınök által. Az arra érdemes tapasztalatk közzététele a helyi sajtóban. Két hét múltán, (ha készült ilyen) a kiállítás lebntása. Osztályfınöki értékelés, a tapasztalatk összegzése. A TÉMAHÉT SZERVEZÉSÉNEK, LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDİTERVE SZERVEZÉSI, MEGVALÓSÍTÁSI FELADATOK 1. Lehetıségek, igények felmérése, összegyőjtése. 2. Elıadók felkérése, szülık, gyerekek, tanárk mzgósítása 3. Adatgyőjtés könyvtárban, interneten. 4. A témahét prgramjának részletes kidlgzása. 5. Plakátk, szórólapk, tájékztatók, tesztek készítése. 6. A tantestület, a tanulók, a szülık tájékztatása a prgramról. 7. Elıkészületi munkálatk: - szükséges eszközök, anyagk beszerzése - teremberendezések biztsítása 8. Vetélkedık, versenyek kleveleinek elkészítése 9. A témahét-egészséghét megvalósítása, lebnylítása. 10. Állandó kapcslattartás az elıadókkal, szervezıkkel, FELHASZNÁLT IDİ 4 óra 4 óra 6 óra 10 óra 3 óra 1 óra 4 óra 1 óra 10 óra 2 óra

14 Prgramk Hétfı: Nyitónap Prgramismertetı Plakátk versenyének értékelése Helyszín: Iskla udvara Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Móra Ferenc: A húsvéti tjásk címő elbeszélésének elıadása (6. évflyam) Résztvevık: 1-4 sztály, óvdásk Helyszín. Teleház Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné Répaevési verseny Résztvevık. 1-4 sztály Helyszín: Teleház Prgramfelelıs:Szilágyi Andrásné Egészségügyi fórum 5-6. sztály Téma: Személyi higiénia, a serdülıkr prblémái Helyszín: Számítástechnika tanterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Elıadó: Fdr Istvánné Védını Vérnymás, testsúly mérése felnıtteknek a védını közremőködésével Szervezı: Sipsné Balgh Anna Helyszín: Orvsi szba Filmvetítés az egészségrıl /Kárs szenvedélyek/ Résztvevık: 7-8. sztály Helyszín: Számítógép terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibr Tesztek a fgáplásról vetélkedı értékelés Résztvevık: 7 8. sztály Nagyszünetben: Helyszín: Elıtér Teakóstlás Vízkóstlás Gyümölcsitalk kóstlása

15 Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Családi sprtdélután Szülık, gyerekek együtt mzgnak Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Kedd: Egészségügyi fórum 7-8. sztály Téma: Felnıtté válás, párkapcslatk, személyi higiénia Helyszín: 7. szt. terem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Elıadó: Fdr Istvánné Védını Az 5-6. sztály fizikai állaptának felmérése testnevelés órán Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna A 7-8. sztály fizikai állaptának felmérése testnevelés órán Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Téma: Krúdy Zsuzsa: Apám asztalánál címő visszaemlékezésének feldlgzása vetélkedı frmájában Résztvevık: 7-8. sztályból kialakíttt csprtk Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné Téma: Környezetünk tisztasága (lakás, asztal, táska, ruha) A 8. sztály csprtjai járják körül a témát Helyszín: 8.szt. terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Teszt a vitaminkról vetélkedı értékelés Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Tömegsprt délután versenyekkel Résztvevık: sztály Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna

16 Szünetekben: zöldségek nasslása Szülık kínálják ízlésesen megterített asztalkról Helyszín: Elıtér Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Szerda: Egészségügyi fórum Téma. A helyes hajáplás Frizuratippek ballagásra Elıadó: Varga Kitti Fdrász Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné Téma. Zöldségek, gyümölcsök képen, rajzban Résztvevık: 1-8. sztály Kmpzíciók készítése, számítógépes letöltése, kiállítás rendezése ezekbıl Helyszín: Elıtér Prgramfelelıs: Szathmári Tibr Téma: Könyvajánló az egészségrıl Helyszín: Könyvtár Ajánló Fekó Attila Teleházvezetı Prgramfelelıs: Szathmári Tibr Téma: Környezetvédelem 7. sztály csprtjainak figyelemfelkeltı ismertetıje Tabló készítése Résztvevık: sztály Helyszín: Számítógép terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibr Vetélkedı Téma: Zöldség gyümölcs fajtái, értékei Résztvevık: 7-8. sztály Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Gyalgtúra a halastóhz Résztvevık: 1-8. sztály tanulók, nevelık, szülık Helyszín. Apagy és környéke Prgramfelelıs: Szathmári Tibr

17 Csütörtök: Egészségügyi fórum Téma. Egészséges életmód Elıadó. Göncziné Jászter Tünde Egészségügyi dlgzó Résztvevık: 5-8. sztály Helyszín: Teleház Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Téma: Riprter kerestetik 2 perces riprt készítése: Fgrvsnál Résztvevık: 7. sztály Helyszín. 7. szt. Terem Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné Téma: Riprter kerestetik 2 perces riprt készítése: Fgrvsnál Résztvevık: 8. sztály Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné Gyógytrna testnevelés órán a gerinc egészségéért Résztvevık: 5-6. sztály Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Gyógytrna testnevelés órán a gerinc egészségéért Résztvevık: 7-8. sztály Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Vetélkedı Téma: Internet-függıségi teszt értékelés Helyszín. 8. szt. Terme Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Szünetekben: Gyümölcskóstlás Helyszín: Elıtér Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Nagyszünetben aerbik Helyszín: Iskla udvara Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Tömegsprt délután versenyekkel Résztvevık: sztály Helyszín. Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna

18 Péntek: Egészségügyi fórum Téma: Lelki egészség Elıadó: Szathmári Edit Pszichlógus Résztvevık: 7-8. sztály Helyszín: Számítástechnika terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Ftókiállítás megnyitása a hét eseményeirıl Helyszín: Elıtér Prgramfelelıs: Szathmári Tibr Vetélkedı Téma: Élelmi rstk teszt értékelés Résztvevık: 7-8. sztály Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Téma: Divatbemutató évszakknak megfelelı öltözködés Résztvevık: 1-8. sztály Helyszín. Teleház Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné A Témahét zárása Versenyeredmények hirdetése Emléklapk átadása A tisztasági verseny eredményhirdetése Helyszín: Teleház Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna, Szathmári Tibr, Szathmári Tibrné, Szilágyi Andrásné A témákkal kapcslats tablók kiállítása Környezetvédelemrıl 7. sztály Szők környezetünk tisztaságáról 8. sztály Öltözködésrıl 6. sztály Tesztekbıl Helyszín. Elıtér Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna, Szathmári Tibr, Szathmári Tibrné, Szilágyi Andrásné Helyszín: Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Zárás: Dalcskr az egészségrıl Elıadók: az iskla tanulói

19 Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné PROGRAMJAINKHOZ MINDENKINEK JÓ EGÉSZSÉGET, KELLEMES IDİTÖLTÉST KÍVÁNUNK!

20 IV. ÉRTÉKELÉS TAPASZTALATOK, Az apagyi Zrínyi Ilna Általáns Isklában a tervezett idıkeret és prgram szerint lezajltt április között a témahét, az Egészséghét. A bevezetıben részletezett célkat, lehetıségeket figyelembe véve elıször a gyerekek véleményébıl szemezgetve értékelünk: - Skszínő, érdekes jó hangulatú vlt az egészséghét, mert skféle prgram vlt, jó versenyekkel, a tanárk kedvesebbek, nyitttabbak vltak. - Jó vlt a gyümölcskóstlás, sk élvezetes verseny vlt. - A legjbban a gyümölcskóstlás tetszett, különösen a banán. A zöldségkóstlás is jó vlt, de nem a legjbb. A vetítések is tetszettek. - Nagyn jó vlt! Krúdy Zsuzsa: Apám asztalánál címő vetélkedı tetszett a legjbban. A különbözı tesztek is nagyn jók vltak. A bemutató filmek, elıadásk is örömet jelentettek, meg új ismereteket is nyújtttak. Ennek a hétnek a hátránya csak az vlt, hgy nem tanultunk. - Jó ötlet vlt, mert legalább egy hétig egészségesen éltünk az isklában. Kiválóak vltak az elıadásk. A fényképkészítés is jó ötlet vlt. Remélem a jövıben is megmarad ez a szkás! Köszönjük szépen ezt a hetet. - Tetszett az egészséghét, mert fnts az egészségünk. A trnák tetszettek, a gerincegyenesítı, meg a másik. Lehetne több egészséghét, hgy még jbban figyeljünk az egészségünkre. - Minden jó vlt, a divatbemutatót kifejezetten élveztem. - A prgramk nagyn jók vltak, a szervezıknek minden köszönet. Az italkból az ivólé nem nagyn ízlett, de a többi dlg jó vlt. - A hét kiváló dlgkra taníttt. Az étkezésekre, és a stressz szóról is új ismereteket szereztünk. - Az egészséghétben az tetszett a legjbban, hgy elmaradtak az órák. - Sk minden történt, a délutáni prgramk is jók vltak. - Jó vlt a túra, tetszettek a rajzk. - Nekem a kóstlás prgramk jöttek be, erre kellett a legkevesebbet készülni. A riprter kerestetik is jó vlt. - Az egész hét nagyn tetszett! A fizikai állapt felmérése jó vlt.

21 Szinte minden gyermek véleményében tt vlt, hgy jó vlt, mert elmaradtak az órák, nem kellett tanulni. Észre sem vették, hgy tanultak, de nem a megszktt keretek között, és ez vlt a feltőnı. Végül egy részletesebb vélemény az egyik tanulótól: - Ez alatt a hét alatt sk mindent tanultam, skat tudtam meg az adtt témáról. Fıleg a felsıs diákknak vlt tanulságs, hiszen ık értik igazán mirıl is van szó. Az alsós diákknak inkább egy kis szórakzás az egész. Nagyn tetszettek a filmvetítések, nem is gndltam vlna, hgy ilyen dlgkra használjam az internetet. Nem szktam nyersen zöldségfélét enni, ezért kicsit furcsa vlt a kóstlgatása. Kedvencem a lelki egészségrıl szóló elıadás vlt, de tetszett a másik hasnló elıadás is, mely a kárs szenvedélyekrıl, az egészséges táplálkzásról, stb. szólt. Nemcsak a felnıttek, tanárk tartttak tájékztatókat, szerveztek prgramkat, hanem a diákk is száms rendezvénnyel készültek. Pl. Krúdy-verseny, Riprter kerestetik, Divatbemutató, Tablókészítés, Aerbik stb. Mindent összevetve, ez a hét egy izgalmas, érdekes, tanulságs, szórakztató és fárasztó rendezvény vlt. A gyerekek véleményébıl egyértelmően látszik, hgy sikeres vlt az egészséghét. Öt napn keresztül, rugalmas idıkeretben, váltzats helyszíneken, skféle módszerrel, szakmáját alapsan ismerı szakemberekkel, igyekeztünk a figyelmet az egészségünkre, annak megóvására és az ehhez kapcslódó ismeretekre összpntsítani. Az iskla minden tanulóját, dlgzóját és a szülıket igyekeztünk bevnni az eseményekbe. Az egészséges életmód eseményeit beépítettük a tanórák anyagába. Bilógia órán az emberi test felépítése, óvása vlt a közpnti téma. Matematika órán egy-egy étel kalória tartalmát számlták ki. Testnevelés órán a mzgás tervezett frmái szerepeltek mst is. Magyar órákn ismeretterjesztı szövegek feldlgzása történt a témáhz kapcslódva. Rajzórán gyümölcsök, zöldségek kmpzíciói készültek rajzban és szbrként. Számítástechnika órákn plakátkat terveztek, és adatkat is győjtöttek az egészséghét kapcsán. Természetismereti tanórákn a környezetvédelem, a környezet tisztasága, a személyi higiénia témái kerülte szóba. Énekórán dalcskr zengett az egészségrıl. A hetedik és a nylcadik sztály tanulói csprtt alktva dlgzták fel a kaptt témát, amelyrıl beszámltak és tablót készítettek. A hetedikesek a környezetvédelemmel kapcslats adatkat, ismereteket rendszerezték. A nylcadiksk a környezet tisztaságát, a személyi higiéniát bnclgatták. A

22 hatdiksk Móra Ferenc: A húsvéti tjásk címő elbeszélését dramatizálták az óvdásknak és az alsó tagzatsknak. A felsı tagzat a védını elıadásában a személyi higiéniával, és a serdüléssel járó prblémákkal kapcslats ismeretekkel gazdagdtt. Egy másik elıadás átfgó képet adtt ugyanennek a krsztálynak az egészség megırzésrıl, kárs szenvedélyekrıl. Lelki egészségünk és fizikai állaptunk összefüggéseit ismertette egy pszichlógus a hetedik-, nylcadiksknak. A nylcadiksk a hajáplás alapszabályait tudhatták meg, sıt frizura tippeket is kaptak egy fdrásztól. Az egészséges testmzgásból az egész iskla kivette a részét tanítási órákn, a speciális gerinctrnán, fizikai állapt felmérésen, aerbikn, versenyeken, és a gyalgtúrán. A felnıttek is tájékzódhattak egészségi állaptukról, vérnymásmérés, vércukrmérés kapcsán. Népszerő vlt az egészséges italk, zöldségek, gyümölcsök kóstlása, amely talán nem csak kóstlás szinten marad meg, hanem rendszeres szkássá növi ki magát gyerekeink körében. A könyvtárban tarttt ismertetı is a témahét része vlt. Fnts infrmáció az is, ha tudjuk, hl, milyen könyvbıl juthatunk haszns ismeretekhez. A filmvetítések egy-egy témára pl. drg megelızésére irányíttták a figyelmet, és tették mindezt szórakztatóan. A hetedik-, nylcadiksk teszteket töltöttek ki, melyek az ismeretek mélyítését, maradandó elsajátítását célzták, hiszen a vitaminkról, zöldség-gyümölcsrıl, fg-, szájáplásról stb. szóltak. A zöldségek-, gyümölcsök elrendezése, szeletelése, színvilága, illata hangulatteremtı, ízlésfejlesztı is egyben. A tablók, ftók, az egészséggel kapcslats kinymtattt alapszabályk elrendezése a paravánkn dekratívak, figyelemfelkeltık és tanulságsak vltak. A témahét zárásakr összegeztük a prezentációkat, prduktumkat és jelképes díjakkal jutalmaztuk ezeket. Pl: narancs, paradicsm, gyümölcsital stb. Hárm sztály skat tett a tanterme tisztaságáért, ezért ık megkapták a Tiszta- rendes sztály minısítést. A záró mősr sem maradt prezentáció nélkül, hiszen az egész isklát megmzgatta a divatbemutató, melyet sztálynként, és évszakkra jellemzıen mutattak be a gyerekek. Végül egy dal szólt nagy létszámú kórus elıadásában arról, ami a hét témája vlt: az egészségrıl. Nagyn szerteágazó az a téma, amivel fglalkztunk. Talán ezért vlt nagyn gazdag a hét prgramja, ly annyira, hgy a szervezık, lebnylítók több lyan prgramról lemaradtak, melyem szívesen részt vettek vlna, ha párhuzamsan nincs másik esemény. Sikeres, eredményes, skszínő hét áll mögöttünk.

23 Nem lehet könnyen elfelejteni. Köszönjük mindenkinek, aki elıadóként, szervezıként, résztvevıként részese vlt ennek az eseménynek! Sipsné Balgh Anna Szathmári Tibr Szathmári Tibrné Szilágyi Andrásné V. Mellékletek: Tesztek. Fg- és szájáplás Vitamink Zöldség-gyümölcs kvíz Élelmi rstk Versenyek, bemutatók frgatókönyvei

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012.

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012. NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012. 2 A Nyugdíjasklubk és Idısek Életet az éveknek Országs Szövetsége 1989. március 29-én alakult 139 klub részvételével.

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript Mi az etwinning Prgram? - Presentatin Transcript 1. e Twinning -Testvérisklák Európában 2. Mi az etwinning? Az Európai Bizttság kezdeményezésére indult 2004-ben. A Lifelng Learning prgram legfőbb alprgramja,

Részletesebben

VáltozásSegítı Szolgálat szakmai programja a Tehetség Éve pályázati projektben 2010-2011.

VáltozásSegítı Szolgálat szakmai programja a Tehetség Éve pályázati projektben 2010-2011. Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913. E-mail: eletharmnia@gmail.cm Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Hnlap: www.eletharmnia.hu VáltzásSegítı Szlgálat szakmai prgramja a Tehetség Éve pályázati prjektben 2010-2011.

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! E napló tulajdnsa Mttóm erre az évre: Ezt kell rólam tudni Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: 2016 ban leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc filmem:. Kedvenc színésze(i)m:.

Részletesebben

Környezeti nevelés programja a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve

Környezeti nevelés programja a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve Környezeti nevelés prgramja a fenntartható fejlődés szempntjait figyelembe véve Az Óvdai Nevelés Országs Alapprgramja megadja az óvdai nevelés általáns alapelveit. Ha ezeket környezeti nevelés szempntjából

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Projektterv. A projekt leírása. A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét

Projektterv. A projekt leírása. A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét Projektterv A projekt leírása A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét A projekt megvalósításának idıtartama: 2010. 04.19-2010.04.23. A projekt írója és megvalósítója:

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna)

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna) MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bdó Barna) Ütemterv segédlet a dlgzat összeállításáhz 1. Kutatási/elemzési terv beadási határideje: 5-8 ldal Irdalmgyűjtés (cédulázás) flyamatsan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program Kragyermekkri (0-7 év) prgram PÁLYÁZAT A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram kiemelt prjekt keretében az alábbi pályázat kerül újra meghirdetésre az érintettek körének kibővítésével

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához Taneszközök a földrajz, a bilógia és a kémia tanításáhz BIOLÓGIA Taneszközök Minden évflyamra elkészült Kipróbálás zajlik Már mst megfgadtuk Tankönyv Munkafüzet Tanmenet Témazáró Digitális anyagk Évflyamnként

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során A Hajdúdrgi Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés srán Készítette: A belső ellenőrzési csprt tagja Jóváhagyta: a nevelőtestület

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

Visszajelzı anyag. Fıfolyamat-átvilágításról

Visszajelzı anyag. Fıfolyamat-átvilágításról Visszajelzı anyag Taksny Nagyközség Plgármesteri Hivatalának részére a Budapesti Kmmunikációs és Üzleti Fıiskla által készített Fıról Az átvilágítás idıtartama: 2009 április 1.- nvember 5. Készítette:

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

B szekció - szekcióleírás

B szekció - szekcióleírás B szekció - szekcióleírás Az alapvető képzéssel kapcslats tapasztalatk megsztása az új A2-esek személyével Felhívjuk lvasóink figyelmét, hgy az alábbi szekcióleírás a teljesség igénye nélkül kiragad néhány

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Kft. INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Adatkarbantartó - Felhasználói kézikönyv Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Kft. Prjekt megnevezése:

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben