TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT"

Átírás

1 TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN április TÁMOP / Kmpetencia alapú ktatás bevezetése Az egészség nem minden, De az egészség nélkül Minden semmi. ( Schpenhauer) Készült: március Készítették: Sipsné Balgh Anna Szathmári Tibr Szathmári Tibrné Szilágyi Andrásné

2 Tartalm I. Bevezetı: Az egészséges életmódra nevelés lehetıségei és eredményei isklánkban, szaktantárgyakban, és azn túl. II. Általában a témahétrıl célja, várható eredményei. III. A megvalósítás lépései prgramk - mzgósítás - csprtalakításk, feladatk - idıterv IV. Tapasztalatk, értékelés V. Mellékletek

3 I.Bevezetı AZ EGÉSZSÉG = JÓLÉTI EGYENSÚLY TESTI LELKI SZOCIÁLIS (Fizikai, szmatikus) (Szellemi, pszichés) (Szciális, társadalmi) AZ EGÉSZSÉG CÉLJA: ÉLETET ADNI AZ ÉVEKHEZ, ÉS EGÉSZSÉGET ADNI AZ ÉLETHEZ A XXI. században blygónk helyzete, glbális környezeti gndjaink és az egyes emberek életét érintı értékrend-váltzásk egyértelmően indklják, hgy a környezeti neveléssel és az egészséges életmódra való neveléssel minden pedagógiai erınek kiemelten fglalkznia kell. A nevelés célja a tudatfrmálás. Gyermekeink az ktató munka srán igen gazdag ismeretés infrmációhalmazhz juthatnak. Nevelı munkánk fnts mutatója, hgy ezen ismeretanyaggal miként, milyen értékrend szerint gazdálkdnak felnıtté váló tanulóink. Cél a környezetért felelıs életvitel, a környezettudats magatartás kialakítása egészséges életmóddal. Ez önmagáért, humán, tárgyi és élı környezetéért felelısen élni tudó emberi magatartást jelent. E nevelési terület legfıbb különlegessége a glbalitás, hiszen benne van minden nevelı erıben, szép tanteremben, esztétikus faliújságban, tervezett táblavázlatban, emberi kapcslatkban, munkánk majd minden elemében, étkezésünkben, vásárlásunkban, tisztálkdásunkban stb. Elsıdlegesen fnts a személyes példamutatás, legfıbb felelısségünk, hgy hitelesen, jó példát mutassunk gyermekeinknek. Törekszünk arra, hgy az egészséges életmód kialakításáhz szükséges infrmációk hitelesen jussanak el tanulóinkhz. Felbecsülhetetlen

4 érték, hgy az sztályfınökök és a szaktanárk a lehetıségekhez képest a legtöbb idıt igyekeznek a gyerekekkel a természetben tölteni, ezért szervezünk tábrkat, egy- és kétnaps kiránduláskat. Így a gyerekek közvetlenül megtapasztalhatják az élı környezet szépségét, megismerhetik egy adtt terület tárgyi értékeit, hagymányait. Ez a környezeti nevelés leghitelesebb módja. Emellett az iskla épületében, ill. ahhz kötötten is igen gazdag ismeretanyaggal, váltzats módszerekkel találkzhatnak tanulóink az itt eltöltött évek alatt, részben a tanítási órákn, részben a tanórán kívüli tevékenységek srán. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS TANÓRÁKON Az egészséges életmódra nevelés, ha különbözı mélységben és módszerekkel is, de része minden tantárgynak. Bár leginkább (téves alapszemlélet alapján) a természettudmánys tárgyakhz kötıdik. Aznban a környezeti nevelésnek csak egy része köthetı a természethez. Ha ezen a címen tudatfrmálást, helyes értékrend kialakítását, ha egy, a jövıben a környezetéért (és önmagáért) felelısen élni tudó ember nevelését értjük, akkr egyszerre minden tantárgycsprtra gndlnunk kell, hiszen különbözı módn ugyan, de mindegyik tantárgy hzzájárul e nevelési értékek kialakításáhz. Sıt, kifejezett önellentmndás lenne az emberi személyiség teljes frmálását egy tantárgycsprthz kötni. Osztályfınökként tanáraink szaktárgytól függetlenül skat tesznek a szép tárgyi környezetért, kirándulásk srán természetközeli élményekben részesülhetnek tanulóink. Az sztályfınöki órákn a glbális környezeti prblémák, a takaréksság, a tárgyi vagyn védelme, a személyes és mentális higiéné rendszeresen visszatérı témák. Humán tantárgyak A magyar irdalm már alsó tagzatn is fnts területe az érzelmi nevelésnek, s ez az egészséges életmódra nevelés vitán felül legfntsabb szegmense. Az irdalm óra természet közelivé válik egy élılény vagy egy szép táj leírásakr, lvasásakr. Ezen felül bármely ismeretterjesztı szöveg elemzése, feldlgzása szlgálja a környezeti nevelés ügyét, hiszen összefüggéseket érzékeltet, értet meg a tanulókkal. Ilyen jellegő munka minden évflyamn a krsztály adttságait figyelembe véve elıfrdul. Ha egy vers vagy nvella címében, tartalmában nem szerepel a természet, vagy annak valamely eleme, akkr is szlgálja a környezeti nevelés ügyét, mert a költı érzéseit, gndlatait adja át, s így bármely lvasót közelebb juttatja az általáns emberi érzésekhez, végsı srn saját magáhz. Az önismeret, a saját világunkban való eligazdás pedig alapeleme mind a környezeti nevelésnek, mind az egészséges életmódnak. A humán tárgyak jelentısen hzzájárulnak a kmmunikációs készség fejlıdéséhez, frmálják mind a szóbeli, mind az írásbeli megnyilvánuláskat. Kmmunikáció nélkül pedig nincs prblémamegldás, így egészséges életmódra nevelés sem. Az irdalm mellett a történelem is része a egészséges életmódra nevelésnek, hiszen az emberiség múltja nem más, mint az egymás mellett élés jbb-rsszabb példáinak győjteménye. A tudmány és a technika fejlıdése mennyiben jelenti az emberi társadalm fejlıdését, ill. e fejlıdés miként, milyen törvényi, etikai, humán és környezeti keretek között

5 tartható fenn. Ez alapkérdés, minthgy a fenntartható fejlıdés ma már a környezeti nevelés vitán felül legfntsabb területe. A humán tárgyak munkáltatással is segítik a környezeti nevelést, pl. mind tanórákn, mind napköziben elıfrdulnak drámapedagógiai módszerek. Szituációs játékkkal elevenítenek meg a gyerekekkel egy környezeti prblémát (pl. Balatn víz, élıvilág egyensúlya, Élet a tóban) így az infrmáció átadás mellett tanulóink részesülnek az érzelmi aznsulás élményében is. Természettudmánys tárgyak A természettudmánys tárgyak legfıbb hivatása a természet megismerése, a jelenségek közötti k-kzati összefüggések érzékeltetése, az ismeretek rendszerezése. Ennek elemei: - természetismeret, környezetismeret (alsó tagzat) az emberi test részeinek, mőködésének elemi ismerete az egészséges életmód alapvetı szabályai a legközelebbi környezet és hazánk élıvilágának ismertetésekr a természet megismerésének, megszerettetésének elengedhetetlen megalapzása az élettelen környezet, a tárgyi környezet védelme, a felelısség érzésének kialakítása - bilógia hazánk és a távli tájak élıvilágának, életközösségeinek leírásakr mód adódik a glbális környezeti prblémák érzékeltetésére alapvetı öklógiai ismeretek az emberi szervezet felépítésének és mőködésének egysége, minden szervnél és szervrendszernél az adtt egészséges életmódtani vnatkzással drgprevencióval kapcslats alapvetı ismeretek - földrajz a természetföldrajz, a glbalitás érzékeltetésének fı területe, mert az élettelen környezeti elemek és jelenségek (pl. flyó, hegy, vulkán...) külön-külön is jól leírhatók, a kölcsönhatásk révén állandó mzgásban levı részek, de összességük, maga az élettelen természet sajáts egyensúlyban levı egységes egész

6 a gazdaságföldrajz egészében a környezeti nevelés kiemelt területe, amikr a nyersanyag és energiagazdálkdási flyamatait (pl. az ipari termelés váltzásaival) leírja, jellemzi a környezeti nevelés fnts eleme, hgy a környezet- és természetvédelemben élen járó mdell rszágkat példaként állít - fizika a kölcsönhatás fgalmának legtágabb értelmezése fnts, hiszen minden környezeti prbléma kialakulása, megldása többszintő kölcsönhatás-hálózat energia, energiatakaréksság (a környezeti prblémák megldásának kiemelt területe) - kémia az élettelen környezeti tényezık (levegı, víz, talaj) összetétele, tisztaságának védelme vegyszerek (pl. háztartásban használatsak) hatása az emberi szervezetre - matematika elvben bármely mővelet vagy összefüggés gyakrltatható lyan szöveges feladattal, amelybıl a gyerekek kapcslt infrmációhz jutnak a környezet egészségét és saját testüket illetıen, pl.: - statisztikai adatk értelmezése - a hulladékk térfgata - vízcsepp térfgatától a tengerig - a táplálék %-s összetétele - könyvtárismeret, infrmatika a XI. században e tudmányk nélkül egyetlen pedagógiai terület sem mőködik, hiszen az infrmáció áramlásában mind a könyvtárhasználati lehetıség, mind a számítástechnika elengedhetetlenül fnts A szinte önkényesen választtt kapcslódási pntk leírásakr is fnts hangsúlyzni, hgy a természet egységes egész, benne minden mindennel összefügg, nem szlik merev keretekkel elválasztható részekre. A tantárgyak csak lehetséges utak e végtelen egység megismeréséhez.

7 E megismerést már alsó tagzatn segítik a kísérletek, a győjtımunkák, az iskla közelében található természeti és tárgyi értékekhez tett séták, hiszen a természettudmánys nevelés alapja a közvetlen tapasztalás. Felsı tagzatn a fizika és a kémia tárgyak járulnak hzzá e közvetlen tapasztaláshz, ezt a bilógia és a földrajz a lehetıségekhez képest váltzats szemléltetéssel egészíti ki. E tantárgycsprt hivattt a természet megismertetésére, megszerettetésére. Az itt eltöltött nylc év alatt gyermekeink hzzájuthatnak az egészséges életvitelhez szükséges infrmációkhz is. Cél, hgy egészséges harmóniában éljenek önmagukkal és mindenkri környezetükkel. Készségtantárgyak A harmnikus személyiség legegyszerőbben a tevékenységekben nyilvánul meg, ezért a készségtárgyak részben jellemzı mutatói, részben pótlhatatlan területei az egészséges személyiség kialakításának. Egy egyszerő, közösen elénekelt dal is fejleszti a személyiséget, hzzájárul a közösség alakulásáhz. A testnevelés az egészséges test fejlesztésének fı bázisa, hiszen jellemzıje a mzgás, rendszeres testmzgás nélkül pedig a helyes életvitel elképzelhetetlen. Mindemellett a csapatjátékk srán a gyerekek személyiségének leplezetlen váltzatát figyelhetjük meg, s alakíthatjuk. A sk gyakrlat, az óraszervezés (öltözködés, trnasr, msakdás stb.) rendre, fegyelemre nevel, így testnevelıink jelentısen hzzájárulnak az egészséges életmód kialakításáhz, a személyi- és mentálhigiéné fejlıdéséhez. A rajz már alsó tagzatn fnts része a környezeti nevelésnek és az egészséges életmód hirdetésének, hiszen tematikus munkák készítésével bármely téma feldlgzható. A tárgy pzitív hatása a környezeti nevelés szempntjából kétszeres, hiszen az elkészített munkák plakátkn, faliújságkn, flysói és tantermi kiállításkn megjelennek, növelve ezzel az adtt épületrész esztétikai értékét. Felsı tagzatn a tantárgy kiegészül (az életkri sajátsságknak megfelelıen) az alktó ember látásmódjának legtöbb elemével, a kész mővek (rajzk, festmények, makettek, plasztikák) legtöbbször már túlhaladnak az egyszerő esztétikumn és mővészi értéket képviselnek. A környezeti nevelés szempntjából igen fnts a szép flysó, a bejárat és a lépcsıfrdulók díszítése. A gyerekmunkák élıvé, dinamikussá, esztétikussá teszik az épületet. A rajz és a környezeti nevelés eredményes kapcslatát jellemzi, hgy tanulóink többször szerepelnek kiemelkedıen a különbözı rajzpályázatkn. A technika és a környezeti nevelés kapcslata a rajzhz hasnlóan két vnaln érhetı utl. Az elkészített munka egyrészt szintén egyfajta alktóflyamat terméke, más részrıl tanteremben, flysón elhelyezve szép, mutatós. Emellett mindkét tagzatn törekednek a kllégák arra, hgy a környezeti nevelés egyik legalapvetıbb elemét, a takaréksságt hirdessék. A munka valamilyen anyaggal történik. Alsó és felsı tagzatn és a napköziben is elınyben részesülnek a természetes anyagk (fa, rafia, gyékény, csuhé...), de a papír, kartn munkák is lehetıséget adnak egy felület ésszerő felhasználásáhz. E tárgy keretén belül kell megtanulniuk a gyerekeknek, hgy hgyan lehet egy anyagt többször felhasználni, lehetıség nyílik a hulladékképzıdés, szelektív hulladékgyőjtés megtárgyalására is.

8 Német Az idegennyelv-tanítás meglepıen sk pntn kapcslódik a kiemelt nevelési területekhez, hiszen kllégánk többször választ e témába vágó szövegeket, újságcikkeket frdításra, feldlgzásra. Emellett igen skszínően és hatéknyan alkalmazza az ún. prjekt-módszert, mely kmplex látásmódja miatt a környezeti nevelés egyik leghatéknyabb pedagógiai lehetısége. Ilyenkr egy adtt témakörhöz kapcslódik a gyerekek önálló v. csprts munkája, a létezı legtöbb szempntból megközelítve azt. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK Az egészséges életmódra nevelés élménypedagógia is, mivel a nevelés egyik kiemelkedıen fnts eszköze, maga a személyesen átélhetı élmény. Az élmények egyaránt megragadhatók értelmi és érzelmi útn (egyszerre vagy valamelyik irányba eltlva a hangsúlyt) ebben nagyn meghatárzó az életkr. A kisebb gyerekeknél hatássabb az érzelmi megközelítés, míg a nagybbaknál már célszerőbb, ha egyensúlyt teremtünk a két ldal, vagyis az érzelmi és az értelmi megközelítés között. Egyensúlyt szükséges tartani az értékek és a gndk felmutatásában és feltárásában és értékközvetítınek kell lennie! A tanítást követı idıszakban, délután vagy a szmbati napn zajló tevékenységek: a) séta Ezek általáns vagy knkrét megfigyelési szempntk alapján történnek (alsó és felsı tagzatn is). b) kirándulásk (egy naps): A kirándulásk szinte kimeríthetetlen lehetıséget biztsítanak a tanulók egészséges életmódra neveléséhez, akár tematikusak, akár általáns tartalmúak. c) Játék, vetélkedı és a drámapedagógiai lehetıségek: Az egészséges életmódra nevelésben is fnts az egyensúly az elméleti és gyakrlati tevékenységek között, ez utóbbi egyik nagyn jó eszköze a játék. A játék módszertana óriásit fejlıdött az utóbbi tíz évben különösen sk módszertani segítséget adva az egészséges életmódra neveléshez, szívesen használjuk a különbözı típusú játékkat, tanórán, és a terepen, gyakrlati fglalkzáskn egyaránt (pl.: dramatikus szerepjátékkat, a különbözı érzékelési játékkat és a hagymánysakat. Külön kiemelendı:

9 Isklánk egyes sztályaiban vannak drámaórák.. A gyerekek ezek segítségével jbban megismerhetik egymást, gyakrlhatják a kperatív feladatk megldását, illetve ezek alkalmasak a környezeti és természeti jelenségek, prblémák megjelenítésére, megismerésére. Így átélhetıbbekké válnak, testközelbe kerülnek a dramatikus helyzetgyakrlat segítségével. d) kézmőves fglalkzásk: A környezeti nevelésünk része annak elısegítése, hgy a gyerekek megismerjék és tudják használni a természetes anyagkat, terméseket, illetve az újrahasznsítható anyagkat és technikákat. Ezek fejlesztik manuális képességeiket, szépérzéküket, érzékeltetik velük a takaréksság fntsságát, és az ilyen jellegő mőveikkel ízlésesen díszíthetik szőkebb környezetüket, illetve megajándékzhatják szeretteiket is. (Megjegyzendı, hgy a közös isklai karácsnyfánkat is mst már hagymánysan a gyerekek által készített díszekkel ékesítjük évek óta.) A hsszabb, több napt igénylı tevékenységek: Több naps kirándulásk A kllégák gyakran szerveznek fıleg felsı tagzatn több naps kiránduláskat, melyek nem aznsak az erdei isklákkal, ezzel is elısegítve hazánk megismerését. Legfntsabb sajátsságuk a kmplexitás, amely egyaránt vnatkzik a környezetre és a társas együttlétek által indukált tevékenységek skféleségére. Hangsúlyzandó, hgy a többnaps kirándulásk jól megtervezett prgramja nem csak a természettudmánykat támgatja, hanem a humán tárgyakat is. Az ismeretszerzés mellett képességek fejlesztıje, attitődfrmáló, erısen empirikus és itt a gyereké a fıszerep, neki kell tapasztalni, következtetni, a tanár csak irányít, vagyis nem készen nyújtja át az ismeretet. Az szerzett élményekre, ismeretekre egész évben építhetünk. Megjegyzendı, hgy az anyagiak krlátt szabnak a hsszabb kirándulásk szervezésekr. ÉLETMÓD, KÖRNYEZET Az iskla alapvetı feladata, hgy tevékenységével szlgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szciális fejlıdését. Ennek érdekében adunk át szaktárgyi ismereteket, próbáljuk mtiválni ıket az egészséges, önmagával és környezetével harmóniában élı emberi életvitel kialakítására. Az életmód alakításánál is alapvetıen fnts a pedagógus személyes példamutatása. Ennek megfelelıen az egészséges életmód igen összetett, tárgyi tudás és életvitel harmnikus ötvözete. Gyakrlatilag nincs lyan másdperc az épületen belüli nevelı és ktatómunka srán, amely valamilyen módn nem beflyáslná. Különösen jelentısek a közvetlen tevékenységek, szkásk, mzgásfrmák, mert ezekben rögzülnek elsıdlegesen az egészséges életmód elemei. Kiemelten fnts, hgy a tanulók az elsı sztályban, alsós évflyamkn és a napköziben milyen életmód-elemekkel találkznak, hiszen az egészséges

10 életvitel kialakítását a létezı legkrábban el kell kezdeni. Tanítónıinknek, napközis nevelıinknek kell megtanítani lyan elemi ismereteket, mint pl. hgyan kell a padban helyesen ülni, hgyan kell közlekedni tanteremben, flysón, udvarn. Emellett a tanterem rendjének kialakítását szintén a létezı legkrábban kell megalapzni. A tantermek rendjéhez hatéknyan járul hzzá a tisztaságverseny, minkét tagzatn sikeres a szó nemes értelmében is. A napköziben flyó munka srán is rögzülnek a tvábbi viselkedésnrmák: öltözködés, fgmsás, msdóhasználat, kulturált étkezés stb. Felsıben ez hitelesen egészül ki a testnevelık által szervezett lehetıségekkel: délutáni sprt, csapatjátékk, sztályk, évflyamk közötti versenyek, sítábrk, futóversenyeken való részvétel. A mzgás, a sprtszerő verseny a testi-lelki egészség kialakulásának kiemelt területei. Törekszünk arra, hgy a tanulók mzgásigényének kielégítésére minden nap lehetıséget adjunk. A testnevelés mellett a 8. sztálys bilógia járul hzzá leginkább a tantárgyak közül az egészséges életmód kialakításáhz, hiszen a teljes emberi szervezet tárgyalására kerül, annak összes egészségeséletmód-tani vnatkzásával. Emellett a tanítónık, majd a felsı tagzats sztályfınökök mindegyike segíti az egészséges életvitel kialakítását, hiszen a kisgyerekek, majd kamaszk teste-lelke flyamatsan váltzik, személyiségük alakulásáhz az sztályfınöki munka jelentısen hzzájárul. Az egészséges életmód kialakítása és a környezeti nevelés elképzelhetetlen rendezett, esztétikus környezet nélkül. Az sztályfınökök, szaktanárk, tanítónık figyelmet frdítanak a tantermekre, faliújságkra, növényekre, bútrzatra. Nehéz nevelési feladat mindezt rendben tartatni, de örömmel vehetjük észre, hgy az sztálytermek jelentıs része szép, esztétikus. A kllégák skszr saját kezőleg készítik a díszítıelemeket, pl. ftók, tablók, kmpzíciók. A flysók, az ablakk váltzatsak, színesek, köszönhetıen a színvnalas gyerekmunkáknak. Tanítónık, rajztanárk idı- és energiaigényes szellemi termékei ezek. Tanulóink nagyn kedvelik a flysókn elhelyezett padkat, mivel az óraközi szünetekben ezeken ücsörögve élnek társadalmi életet. Büszkék lehetünk az iskla udvarára, amely még kialakulóban van. SZEMÉLYES PÉLDAMUTATÁS Isklánkban az egész nevelési tevékenységünkben- minden nevelési területen és így természetszerőleg az egészséges életmódra nevelésünkben is - törekszünk a jó személyes példa felmutatására. Tanítványaink a szüleik után a pedagóguskkal töltik el a legtöbb idıt, így nem mellékes, hgy milyen életszemléletet, megjelenést, hangnemet, viselkedést, milyen emberi és szakmai hitelességet közvetítünk feléjük, illetve milyen példákat állítunk elébük. Tantestületünk egészére jellemzı a pzitív életszemlélet, a természetszeretı, és skak esetében a kimndttan sprts életmód.

11 Isklánk füstmentes, ami annak köszönhetı, hgy tantestületünk létszámáhz visznyítva elenyészı a dhánysk létszáma és ık sem dhányznak az épületben (Gyerekeink közül senki nem próbálkztt vagy próbálkzik az épületben rágyújtani, erre a mai helyzetben büszkék lehetünk). A környezeti nevelés terén a személyes példamutatást igyekszünk azzal is erısíteni, hgy hiteles szakembereket hívunk meg idınként elıadáskat tartani, akik szintén példaképek lehetnek a gyerekek elıtt, szakmai és emberi hzzáállásukkal egyaránt. II. ÁLTALÁBAN A TÉMAHÉTRİL A témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adtt napn (vagy héten) az iskla (vagy legalábbis biznys krcsprtk) minden tagja ugyanazzal a témával fglalkzik, amit a pedagógusk a hagymánystól eltérı frmában dlgznak fel, a lehetı legkmplexebb módn. Úgy, hgy az a résztvevı gyermekeknek is jó kedvet és sikerélményt adjn. Ez a prjektpedagógia segítségével lehetséges. A prjektpedagógia lényege, hgy nem a tényszerő ismeretekre, hanem az ismeretek megszerzésének flyamatára, a kivitelezés módjára helyezi a hangsúlyt úgy, hgy a téma a tanulók által kiválaszttt és elfgadtt legyen és a megldása csprtban történjék, megszüntetve a hagymánys sztály és tanórai kereteket. A prjekt-keretek közötti tanulásban így témanap vagy témahét alkalmával is megszőnik a verbális képességek fölénye. A pnts megfigyelés, a jó szervezés, a választtt megközelítési mód szellemessége és eredetisége, a kreativitás, a pnts kivitelezés mind-mind egyenrangú és egyenértékő tényezı lesz. A prjekt vezérlése flyamattervezést kíván tanártól és csprttól egyaránt. A csprt lyan mmentum köré szervezi munkáját, melynek megvalósításában minden tagnak van valami érdekeltsége. A közös alktás erısíti az együvé tartzás élményét. A siker a kllektivitástól, felelıs együttmőködéstıl függ. Ezért a flyamats érdekérvényesítés, knfliktuskezelés is része a prjektpedagógiának. A tanár a prjektben dlgzó csprtt nem hagyja magára, ugyanakkr irányító szerepe az együttmőködés mzzanataiban szinte észrevétlenül van jelen, felldódik a közös tervezés, cselekvés és értékelés mzzanataiban. Az is feladata, hgy a munka megfelelı fázisaiban beiktassn visszajelzı, visszacsatló szakaszt. A csprt tagjai nincsenek versenyhelyzetben, az együttmőködésen van a hangsúly (bár a csprtk közt lehet versengés). A prjekt feldlgzása az alábbi jól elkülöníthetı szakaszkból áll. témaválasztás tervkészítés a feldlgzáshz adatgyőjtés a téma feldlgzása a prduktum összeállítása bemutatható frmában

12 a prduktum bemutatása a prjekt értékelése a zárást követı feladatk elvégzése, következtetések megfgalmazása Az út megtervezése, végigjárása közben a tanulók flyamatsan szembesülnek saját képességeikkel. A tanítási prjekt egyszerre kmly és játéksan könnyed. A prjektpedagógiában éppen ezért ugyanezekkel a tulajdnságkkal bíró céltudats, de nyittt pedagógus képes irányítani. A témahét (vagyis egy prjekt feldlgzása) akkr eredményes, ha abban az iskla minden tanulója és tanára tevékenyen részt vesz. Egyensúlyban kell tartani a tevékenységek rendjében és tartalmában a tervezettséget és a lelkes spntaneitást. A diákk aktív részvétele az ötlet (téma) kitalálásától a hét lezárásáig nélkülözhetetlen. Kezdeti nehézségeket kzhat, hgy nem minden klléga innvatív szemlélető, s prbléma lehet az elmaradt tanórák pótlása is. Ez utóbbi aznban tárgytalanná válik, ha a tervezett témanapk (témahét) megtartása már az iskla pedagógiai prgramjában is szerepel, s az éves tanmenetekben is rögzítjük az idıpntját. A témanap, témahét várható pedagógiai eredményei: Kialakul és növekszik a munka srán a személyes érintettségbıl adódó mtiváltság. Kölcsönösen pzitív irányba váltzik a diák-tanár viszny. Növekszik az önbizalm, magabiztsság, amely újabb cselekvésre ösztönöz. Csökkennek a magatartási anmáliák. Fejlıdik a cselekvı- és szervezıképesség és az önálló ismeretszerzés képessége. Az azns cél elérésének tudata biztsítja a magas fkú szcializációt. A csprtmunkák srán erısödik az egymásra figyelés, az esetleg periférián lévı tanulók is bekapcslódhatnak a közös tevékenységbe. III. A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI A megvalósítás lépései Elıkészítés: Tájékzódás a szakirdalmban Aktív mag létrehzása a tantestületben Isklavezetés, szülık, diákk tájékztatása Részvétel knferenciákn, külsı elıadók felkérése a tantestület megnyerése céljából. Helyi kncepció kidlgzása, majd megvalósítása néhány vállalkzó klléga segítségével a tanulók megnyerése céljából. A tapasztalatk ismertetése a tantestülettel, szülık közösségével. A szülıi közösség támgatásának megnyerése. Javaslattétel a pedagógiai prgram módsítására. Szakmai munkaközösségek összehanglt munkájával a témahét beépítése az éves tanmenetekbe. Osztályfınöki teendık: Témakiválasztás irányítása

13 Csprtalakítás segítése Célk megfgalmazásában való segítségnyújtás Idırendi tervezés az egyes lépések meghatárzása háttér irányítással A csprt munkamódszerének meghatárzása megbeszéléssel Szükséges eszközök biztsítása a csprt igényei szerint A dkumentálás módjának listázása a csprt igényei szerint, tanácsadás Bejelentkezı levelek megküldése, telefnk elintézése, a csprttal való kapcslattartás módjának meghatárzása. A bemutató helyének, idejének biztsítása Heti adminisztráció elvégzése A zárást követı feladatk elvégzésének irányítása Szaktanári teendık: Téma és igény szerinti tanácsadás Irdalmjegyzék biztsítása Igény szerinti segítség a prezentációk, dkumentációk elkészítéséhez Utómunkálatk: Ha szükséges, köszönı levelek elküldése az isklavezetés nevében az sztályfınök által. Az arra érdemes tapasztalatk közzététele a helyi sajtóban. Két hét múltán, (ha készült ilyen) a kiállítás lebntása. Osztályfınöki értékelés, a tapasztalatk összegzése. A TÉMAHÉT SZERVEZÉSÉNEK, LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDİTERVE SZERVEZÉSI, MEGVALÓSÍTÁSI FELADATOK 1. Lehetıségek, igények felmérése, összegyőjtése. 2. Elıadók felkérése, szülık, gyerekek, tanárk mzgósítása 3. Adatgyőjtés könyvtárban, interneten. 4. A témahét prgramjának részletes kidlgzása. 5. Plakátk, szórólapk, tájékztatók, tesztek készítése. 6. A tantestület, a tanulók, a szülık tájékztatása a prgramról. 7. Elıkészületi munkálatk: - szükséges eszközök, anyagk beszerzése - teremberendezések biztsítása 8. Vetélkedık, versenyek kleveleinek elkészítése 9. A témahét-egészséghét megvalósítása, lebnylítása. 10. Állandó kapcslattartás az elıadókkal, szervezıkkel, FELHASZNÁLT IDİ 4 óra 4 óra 6 óra 10 óra 3 óra 1 óra 4 óra 1 óra 10 óra 2 óra

14 Prgramk Hétfı: Nyitónap Prgramismertetı Plakátk versenyének értékelése Helyszín: Iskla udvara Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Móra Ferenc: A húsvéti tjásk címő elbeszélésének elıadása (6. évflyam) Résztvevık: 1-4 sztály, óvdásk Helyszín. Teleház Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné Répaevési verseny Résztvevık. 1-4 sztály Helyszín: Teleház Prgramfelelıs:Szilágyi Andrásné Egészségügyi fórum 5-6. sztály Téma: Személyi higiénia, a serdülıkr prblémái Helyszín: Számítástechnika tanterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Elıadó: Fdr Istvánné Védını Vérnymás, testsúly mérése felnıtteknek a védını közremőködésével Szervezı: Sipsné Balgh Anna Helyszín: Orvsi szba Filmvetítés az egészségrıl /Kárs szenvedélyek/ Résztvevık: 7-8. sztály Helyszín: Számítógép terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibr Tesztek a fgáplásról vetélkedı értékelés Résztvevık: 7 8. sztály Nagyszünetben: Helyszín: Elıtér Teakóstlás Vízkóstlás Gyümölcsitalk kóstlása

15 Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Családi sprtdélután Szülık, gyerekek együtt mzgnak Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Kedd: Egészségügyi fórum 7-8. sztály Téma: Felnıtté válás, párkapcslatk, személyi higiénia Helyszín: 7. szt. terem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Elıadó: Fdr Istvánné Védını Az 5-6. sztály fizikai állaptának felmérése testnevelés órán Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna A 7-8. sztály fizikai állaptának felmérése testnevelés órán Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Téma: Krúdy Zsuzsa: Apám asztalánál címő visszaemlékezésének feldlgzása vetélkedı frmájában Résztvevık: 7-8. sztályból kialakíttt csprtk Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné Téma: Környezetünk tisztasága (lakás, asztal, táska, ruha) A 8. sztály csprtjai járják körül a témát Helyszín: 8.szt. terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Teszt a vitaminkról vetélkedı értékelés Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Tömegsprt délután versenyekkel Résztvevık: sztály Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna

16 Szünetekben: zöldségek nasslása Szülık kínálják ízlésesen megterített asztalkról Helyszín: Elıtér Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Szerda: Egészségügyi fórum Téma. A helyes hajáplás Frizuratippek ballagásra Elıadó: Varga Kitti Fdrász Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné Téma. Zöldségek, gyümölcsök képen, rajzban Résztvevık: 1-8. sztály Kmpzíciók készítése, számítógépes letöltése, kiállítás rendezése ezekbıl Helyszín: Elıtér Prgramfelelıs: Szathmári Tibr Téma: Könyvajánló az egészségrıl Helyszín: Könyvtár Ajánló Fekó Attila Teleházvezetı Prgramfelelıs: Szathmári Tibr Téma: Környezetvédelem 7. sztály csprtjainak figyelemfelkeltı ismertetıje Tabló készítése Résztvevık: sztály Helyszín: Számítógép terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibr Vetélkedı Téma: Zöldség gyümölcs fajtái, értékei Résztvevık: 7-8. sztály Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Gyalgtúra a halastóhz Résztvevık: 1-8. sztály tanulók, nevelık, szülık Helyszín. Apagy és környéke Prgramfelelıs: Szathmári Tibr

17 Csütörtök: Egészségügyi fórum Téma. Egészséges életmód Elıadó. Göncziné Jászter Tünde Egészségügyi dlgzó Résztvevık: 5-8. sztály Helyszín: Teleház Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Téma: Riprter kerestetik 2 perces riprt készítése: Fgrvsnál Résztvevık: 7. sztály Helyszín. 7. szt. Terem Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné Téma: Riprter kerestetik 2 perces riprt készítése: Fgrvsnál Résztvevık: 8. sztály Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné Gyógytrna testnevelés órán a gerinc egészségéért Résztvevık: 5-6. sztály Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Gyógytrna testnevelés órán a gerinc egészségéért Résztvevık: 7-8. sztály Helyszín: Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Vetélkedı Téma: Internet-függıségi teszt értékelés Helyszín. 8. szt. Terme Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Szünetekben: Gyümölcskóstlás Helyszín: Elıtér Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Nagyszünetben aerbik Helyszín: Iskla udvara Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Tömegsprt délután versenyekkel Résztvevık: sztály Helyszín. Trnaterem Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna

18 Péntek: Egészségügyi fórum Téma: Lelki egészség Elıadó: Szathmári Edit Pszichlógus Résztvevık: 7-8. sztály Helyszín: Számítástechnika terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Ftókiállítás megnyitása a hét eseményeirıl Helyszín: Elıtér Prgramfelelıs: Szathmári Tibr Vetélkedı Téma: Élelmi rstk teszt értékelés Résztvevık: 7-8. sztály Helyszín: 8. szt. Terem Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné Téma: Divatbemutató évszakknak megfelelı öltözködés Résztvevık: 1-8. sztály Helyszín. Teleház Prgramfelelıs: Szilágyi Andrásné A Témahét zárása Versenyeredmények hirdetése Emléklapk átadása A tisztasági verseny eredményhirdetése Helyszín: Teleház Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna, Szathmári Tibr, Szathmári Tibrné, Szilágyi Andrásné A témákkal kapcslats tablók kiállítása Környezetvédelemrıl 7. sztály Szők környezetünk tisztaságáról 8. sztály Öltözködésrıl 6. sztály Tesztekbıl Helyszín. Elıtér Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna, Szathmári Tibr, Szathmári Tibrné, Szilágyi Andrásné Helyszín: Prgramfelelıs: Sipsné Balgh Anna Zárás: Dalcskr az egészségrıl Elıadók: az iskla tanulói

19 Prgramfelelıs: Szathmári Tibrné PROGRAMJAINKHOZ MINDENKINEK JÓ EGÉSZSÉGET, KELLEMES IDİTÖLTÉST KÍVÁNUNK!

20 IV. ÉRTÉKELÉS TAPASZTALATOK, Az apagyi Zrínyi Ilna Általáns Isklában a tervezett idıkeret és prgram szerint lezajltt április között a témahét, az Egészséghét. A bevezetıben részletezett célkat, lehetıségeket figyelembe véve elıször a gyerekek véleményébıl szemezgetve értékelünk: - Skszínő, érdekes jó hangulatú vlt az egészséghét, mert skféle prgram vlt, jó versenyekkel, a tanárk kedvesebbek, nyitttabbak vltak. - Jó vlt a gyümölcskóstlás, sk élvezetes verseny vlt. - A legjbban a gyümölcskóstlás tetszett, különösen a banán. A zöldségkóstlás is jó vlt, de nem a legjbb. A vetítések is tetszettek. - Nagyn jó vlt! Krúdy Zsuzsa: Apám asztalánál címő vetélkedı tetszett a legjbban. A különbözı tesztek is nagyn jók vltak. A bemutató filmek, elıadásk is örömet jelentettek, meg új ismereteket is nyújtttak. Ennek a hétnek a hátránya csak az vlt, hgy nem tanultunk. - Jó ötlet vlt, mert legalább egy hétig egészségesen éltünk az isklában. Kiválóak vltak az elıadásk. A fényképkészítés is jó ötlet vlt. Remélem a jövıben is megmarad ez a szkás! Köszönjük szépen ezt a hetet. - Tetszett az egészséghét, mert fnts az egészségünk. A trnák tetszettek, a gerincegyenesítı, meg a másik. Lehetne több egészséghét, hgy még jbban figyeljünk az egészségünkre. - Minden jó vlt, a divatbemutatót kifejezetten élveztem. - A prgramk nagyn jók vltak, a szervezıknek minden köszönet. Az italkból az ivólé nem nagyn ízlett, de a többi dlg jó vlt. - A hét kiváló dlgkra taníttt. Az étkezésekre, és a stressz szóról is új ismereteket szereztünk. - Az egészséghétben az tetszett a legjbban, hgy elmaradtak az órák. - Sk minden történt, a délutáni prgramk is jók vltak. - Jó vlt a túra, tetszettek a rajzk. - Nekem a kóstlás prgramk jöttek be, erre kellett a legkevesebbet készülni. A riprter kerestetik is jó vlt. - Az egész hét nagyn tetszett! A fizikai állapt felmérése jó vlt.

21 Szinte minden gyermek véleményében tt vlt, hgy jó vlt, mert elmaradtak az órák, nem kellett tanulni. Észre sem vették, hgy tanultak, de nem a megszktt keretek között, és ez vlt a feltőnı. Végül egy részletesebb vélemény az egyik tanulótól: - Ez alatt a hét alatt sk mindent tanultam, skat tudtam meg az adtt témáról. Fıleg a felsıs diákknak vlt tanulságs, hiszen ık értik igazán mirıl is van szó. Az alsós diákknak inkább egy kis szórakzás az egész. Nagyn tetszettek a filmvetítések, nem is gndltam vlna, hgy ilyen dlgkra használjam az internetet. Nem szktam nyersen zöldségfélét enni, ezért kicsit furcsa vlt a kóstlgatása. Kedvencem a lelki egészségrıl szóló elıadás vlt, de tetszett a másik hasnló elıadás is, mely a kárs szenvedélyekrıl, az egészséges táplálkzásról, stb. szólt. Nemcsak a felnıttek, tanárk tartttak tájékztatókat, szerveztek prgramkat, hanem a diákk is száms rendezvénnyel készültek. Pl. Krúdy-verseny, Riprter kerestetik, Divatbemutató, Tablókészítés, Aerbik stb. Mindent összevetve, ez a hét egy izgalmas, érdekes, tanulságs, szórakztató és fárasztó rendezvény vlt. A gyerekek véleményébıl egyértelmően látszik, hgy sikeres vlt az egészséghét. Öt napn keresztül, rugalmas idıkeretben, váltzats helyszíneken, skféle módszerrel, szakmáját alapsan ismerı szakemberekkel, igyekeztünk a figyelmet az egészségünkre, annak megóvására és az ehhez kapcslódó ismeretekre összpntsítani. Az iskla minden tanulóját, dlgzóját és a szülıket igyekeztünk bevnni az eseményekbe. Az egészséges életmód eseményeit beépítettük a tanórák anyagába. Bilógia órán az emberi test felépítése, óvása vlt a közpnti téma. Matematika órán egy-egy étel kalória tartalmát számlták ki. Testnevelés órán a mzgás tervezett frmái szerepeltek mst is. Magyar órákn ismeretterjesztı szövegek feldlgzása történt a témáhz kapcslódva. Rajzórán gyümölcsök, zöldségek kmpzíciói készültek rajzban és szbrként. Számítástechnika órákn plakátkat terveztek, és adatkat is győjtöttek az egészséghét kapcsán. Természetismereti tanórákn a környezetvédelem, a környezet tisztasága, a személyi higiénia témái kerülte szóba. Énekórán dalcskr zengett az egészségrıl. A hetedik és a nylcadik sztály tanulói csprtt alktva dlgzták fel a kaptt témát, amelyrıl beszámltak és tablót készítettek. A hetedikesek a környezetvédelemmel kapcslats adatkat, ismereteket rendszerezték. A nylcadiksk a környezet tisztaságát, a személyi higiéniát bnclgatták. A

22 hatdiksk Móra Ferenc: A húsvéti tjásk címő elbeszélését dramatizálták az óvdásknak és az alsó tagzatsknak. A felsı tagzat a védını elıadásában a személyi higiéniával, és a serdüléssel járó prblémákkal kapcslats ismeretekkel gazdagdtt. Egy másik elıadás átfgó képet adtt ugyanennek a krsztálynak az egészség megırzésrıl, kárs szenvedélyekrıl. Lelki egészségünk és fizikai állaptunk összefüggéseit ismertette egy pszichlógus a hetedik-, nylcadiksknak. A nylcadiksk a hajáplás alapszabályait tudhatták meg, sıt frizura tippeket is kaptak egy fdrásztól. Az egészséges testmzgásból az egész iskla kivette a részét tanítási órákn, a speciális gerinctrnán, fizikai állapt felmérésen, aerbikn, versenyeken, és a gyalgtúrán. A felnıttek is tájékzódhattak egészségi állaptukról, vérnymásmérés, vércukrmérés kapcsán. Népszerő vlt az egészséges italk, zöldségek, gyümölcsök kóstlása, amely talán nem csak kóstlás szinten marad meg, hanem rendszeres szkássá növi ki magát gyerekeink körében. A könyvtárban tarttt ismertetı is a témahét része vlt. Fnts infrmáció az is, ha tudjuk, hl, milyen könyvbıl juthatunk haszns ismeretekhez. A filmvetítések egy-egy témára pl. drg megelızésére irányíttták a figyelmet, és tették mindezt szórakztatóan. A hetedik-, nylcadiksk teszteket töltöttek ki, melyek az ismeretek mélyítését, maradandó elsajátítását célzták, hiszen a vitaminkról, zöldség-gyümölcsrıl, fg-, szájáplásról stb. szóltak. A zöldségek-, gyümölcsök elrendezése, szeletelése, színvilága, illata hangulatteremtı, ízlésfejlesztı is egyben. A tablók, ftók, az egészséggel kapcslats kinymtattt alapszabályk elrendezése a paravánkn dekratívak, figyelemfelkeltık és tanulságsak vltak. A témahét zárásakr összegeztük a prezentációkat, prduktumkat és jelképes díjakkal jutalmaztuk ezeket. Pl: narancs, paradicsm, gyümölcsital stb. Hárm sztály skat tett a tanterme tisztaságáért, ezért ık megkapták a Tiszta- rendes sztály minısítést. A záró mősr sem maradt prezentáció nélkül, hiszen az egész isklát megmzgatta a divatbemutató, melyet sztálynként, és évszakkra jellemzıen mutattak be a gyerekek. Végül egy dal szólt nagy létszámú kórus elıadásában arról, ami a hét témája vlt: az egészségrıl. Nagyn szerteágazó az a téma, amivel fglalkztunk. Talán ezért vlt nagyn gazdag a hét prgramja, ly annyira, hgy a szervezık, lebnylítók több lyan prgramról lemaradtak, melyem szívesen részt vettek vlna, ha párhuzamsan nincs másik esemény. Sikeres, eredményes, skszínő hét áll mögöttünk.

23 Nem lehet könnyen elfelejteni. Köszönjük mindenkinek, aki elıadóként, szervezıként, résztvevıként részese vlt ennek az eseménynek! Sipsné Balgh Anna Szathmári Tibr Szathmári Tibrné Szilágyi Andrásné V. Mellékletek: Tesztek. Fg- és szájáplás Vitamink Zöldség-gyümölcs kvíz Élelmi rstk Versenyek, bemutatók frgatókönyvei

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban

Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az isklánkban A környezeti nevelés tartalma világszerte, így Magyarrszágn is kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztsítására irányul.

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak. Babeş-Blyai Tudmányegyetem Távktatási Közpnt Pszichlógia és Neveléstudmányk Kar Tanító és Óvdapedagógus Szak Tanulásmódszertan (Hatékny tanulási technikák) Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde

Részletesebben

A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA

A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA Szerkesztette: Dr. Hirsch Anikó 2005. 1 Tartalm Bevezető: 4. ldal Általáns stratégiai elvek és elméleti szempntk a Nemzeti Drgstratégia

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM V i r á n y s Á l t a l á n s I s k l a 1125 Budapest Viránys út 48. OM aznsító: 035006 : 394-50-15, Fax: 200-22-64 : viraltisk@axeler.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdahelyiné Jászberényi

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram Tartalmjegyzék 1. BEVEZETŐ...4 1.1. A BUKFENC ÓVODA BEMUTATKOZIK...4 1.2. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI...5 1.2.1. Az óvda hivatals

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc várs közktatási intézményei Pedagógiai Prgramjainak Felülvizsgálata és jóváhagyása Előadó: Kasper

Részletesebben

Innovatív oktatási megoldások. Oktatói segédanyag és feladat- és szöveggyűjtemény

Innovatív oktatási megoldások. Oktatói segédanyag és feladat- és szöveggyűjtemény Innvatív ktatási megldásk Oktatói segédanyag és feladat- és szöveggyűjtemény Csempesz Péter Szegedi Tudmányegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Fejes József Balázs Szegedi Tudmányegyetem

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012. Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETLEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény tárgyi feltételei... 7 1.2 Személyi feltételek... 7 1.3 Az intézmény hivatals

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 A pedagógiai program elkészítésének jogszabályi és társadalmi háttere 3 Az iskola bemutatása 4 Az iskola kapcsolatai

Tartalomjegyzék 1 A pedagógiai program elkészítésének jogszabályi és társadalmi háttere 3 Az iskola bemutatása 4 Az iskola kapcsolatai Tartalmjegyzék A pedagógiai prgram elkészítésének jgszabályi és társadalmi háttere 3 Jgszabályk köre 3 Az iskla bemutatása 4 Jgi státus, alapadatk 4 Az iskla névadója 5 Az iskla arculata 6 Az iskla hagymányai

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei A pedagógiai feladatrendszer és tartalma Óvodai programunk alapvető feltételei

TARTALOMJEGYZÉK Óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei A pedagógiai feladatrendszer és tartalma Óvodai programunk alapvető feltételei TARTALOMJEGYZÉK Hitvallásunk Oldalszám Adatlap Tartalmjegyzék 1 Bevezetés 2 1. Óvdai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 3 1.1.1. Gyermekképünk 3 1.1.2. Óvdaképünk 3 1.1.3. Helyzetkép az óvdáról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Közpnt Szakiskla és Szakközépiskla HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM () 2008. 1 H ÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

3. sz. melléklet A fenntartási tervek készítésének kommunikációja (tervezet)

3. sz. melléklet A fenntartási tervek készítésének kommunikációja (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támgatás prjekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcslódó szlgáltatásk elvégzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A szlnki II. Rákóczi Ferenc Általáns Iskla INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Pintér Jáns Véleményezte: DÖK 2004. május 11. SZK 2004. május 18. Isklaszék 2004. május 19. Elfgadta: Alkalmaztti

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat

INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. sztály Jó gyakrlat megismerése természetismereti, környezeti nevelés témában Készítette: Bsnyákné Váradi Judit Csmáné Büte Edit 1 Tartalm BEVEZETŐ... 4 TANMENET... 13 KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben