Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Szabó Sándor 70 éves Példaképek Beszámoló Beszámoló a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról III. befejezô rész Tanulmány Az egészség alapja az optimális folyadékfogyasztás Felhívás A MOSZ Gyógyszerészetért Életmûdíj pályázata A MOSZ A Év Patikája pályázata A MOSZ Ifjúsági Fórum felhívása Kedvenc Patikám Aktuális Egyeztetés a jogszabályokról Jogszabályok változásai Változások a Munka törvénykönyvében Továbbképzés A MOSZ 2011 II. félévi továbbképzései Hirdetmény Teniszverseny A kozmetikus tanácsolja A víz Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment II. félév B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon/fax: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár X. évf. 8. szám 1

2 Szabó Sándor 70 éves Az utóbbi idôben több 70 éves születésnapi megemlékezéssel találkozhattak olvasóink. Igen, ez egy nagy generáció. Ha figyelmesen tanulmányozzák, még a rövid bemutatásokból is egyértelmûen kitetszik, hogy a korosztály minden tagja egy különleges egyéniség, a maga módján unicum. Különleges történelmi helyzet, különleges társadalmi környezet, különleges adottságok, lehetôségek és korlátok idôszaka volt az elmúlt 70 esztendô. Az ôket szorosan követô magunkat, de a mai korosztály fiatal gyógyszerészeit ezúton is különösen biztatom arra, hogy figyelmesen olvassák ezeket az életmûveket. A megbecsülés és elismerés mellett sokat lehet tanulni nagyjaink sorsából. Mindenekelôtt hitet nyerünk mai, nem könnyû feladataink megvalósításához, s ami legalább ilyen fontos, tiszteletet, alázatot választott hivatásunk irányában. Szabó Sándor háborús gyerekként született július 22-én Zalaegerszegen. Édesapja, aki a Magyaróvári Mezôgaz - dasági Akadémiát végezte el, a herceg Eszterházy hitbizomány tiszttartója volt Magyarkeszin. A földosztáskor kitelepítették ôket Budaörsre. Az általános iskolát a Krisztina téri iskolában végezte, majd szülei a Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Bencés Gimnáziumba küldték. Kitûnô érettségivel próbált bejutni egyetemre, de egyrészt származása, másrészt az egyházi iskola okán, majd háromszor helyhiány miatt nem vették fel. Így középiskola után a Kôbányai Gyógyszerárugyárban, majd a Richter Gedeonban volt segédmunkás három mûszakban. Sajátos módon, fizikai munkásként került be a Semmelweis Orvos tudo má - nyi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára. Elsô munkahelye az EGYT (most Egis Gyógyszergyár) volt, ahol elôször technológus, üzemvezetô, majd törzskönyvezési osztályvezetô, végül orvostudományi fôosztályvezetô munkakört töltött be ban került a Medimpex Gyógyszerkereskedelmi Vállalathoz. Hozzá tartozott a tudományos iroda, propaganda, marketing, és a törzskönyvezés szakterülete. Nyolc év alatt negyvennyolcszor volt Moszkvában, és több mint 70 országban járt. A Medimpex után Demján Sándor kérésére a Biopharm Gyógyszerkutató, Fejlesztô Kft. ügyvezetôje lett, ami az ô megbízásából akkor a celladam témával foglalkozott. Ebben az idô szakban 1984-tôl az ENSZ Iparfejlesztési Intézményének (UNIDO) volt gyógyszeripari kutatója, ahol nagy jelentôségû projektekben vett részt ig volt a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke. Ez egy nagyon lényeges idôszaka volt a magyar gyógyszerészetnek ben, a Parla - ment utolsó ülésnapján fogadták el a patikatörvényt, a Magyar Gyógy - szerész Kamaráról szóló törvényt és késôbb a gyógyszertörvényt, amelyek elôkészítésében kamarai vezetôként aktív részt vállalt ban lemondott az elnöki címrôl. Ugyanakkor az egészségügyi miniszter felkérésére, miniszteri biztosként vezette a gyógyszergyárakkal való tárgyalásokat, és részt vett egy új gyógyszertámogatási rendszer kidolgozásában óta dolgozik a PGEU-ban, az Európai Unio Gyógyszerészeti Szerve - zetében, késôbb az EuroPharm Forum egyik magyar delegáltja, amely feladatát ma is ellátja. Jelenleg gyógyszerész feleségével a közösen létrehozott Pharmaconsult gyógyszerinformációs irodát viszik, ahol törzskönyvezéssel, marketinggel foglalkoznak. Két gyermeke és egy unokája teszik gazdagabbá mindennapjait. A gyógyszerügy minden területén való jártasságát, eredményeit ismerte el az egészségügyi miniszter a Batthyány-Strattmann díjjal, a szakmai köztestület a Magyar Gyógyszerész Kamara aranyérmével és a Magán gyógy - szerészek Országos Szövetsége a Gyógyszerészetért életmûdíjjal. Bár egészségét megviselte a folyamatos készenlét, sziporkázó szellemisé gét megôrizte. Ma sem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, ha egy alapigazságot, egy filozófiát, egy anekdotát, vagy egy jó poént oszthat meg kollegáival. Tisztelt Örökös Elnök Úr! Kedves Sándor! Maradj ilyennek, ami vagy. Számítunk felkészültségedre és tapasztalataidra ma is, amikor a gyógyszerészi hivatás fenntartása, kivívott szerepkörünk megôrzése, ismét embert próbáló környezetbe állította a gyógyszerészeket. Isten Éltessen sokáig! a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöksége nevében Dr. Mikola Bálint Példaképek S zéll K ál mán Deák Ferenc kedvencének tartották. Való szí - nûleg az is volt Széll Kálmán, hiszen nagy költônk lányát, Vörösmarty Ilonát vette feleségül, akit Deák nevelt. Politikai kar rierjét azonban nemcsak a kettejük közötti jó kapcsolatnak, hanem fô leg tehetségének köszönhette. Deák pártja 1875-ben fuzionált a Tisza Kál mán vezette balközéppel, s létrejött a szilárd kormányerô, a Sza bad elvû Párt. Tisza Kálmán mi - niszterelnöksége alatt a pénzügymi - niszteri tisztséget három éven át a jogi vég zett ségû Vas megyei birtokos, Széll Kálmán töltötte be. A korabeli Magyarországnak a kiegyezést követôen folyamatosan meg kellett harcolnia egyenjogúságáért a Monarchián belül. A leg - s úlyosabb sérelemnek azt tekintették idehaza, hogy a közös hadseregnek, amely közvetlenül Ferenc József irányítása alá tartozott, német volt a vezényleti nyelve. Ezen nem sikerült változtatni az as összeomlásig. Andrássy Gyula miniszterelnök hosszú küzdelemmel vívta ki a kiegyezéskor, hogy a régi, a magyar különállást el - kendôzô, összefolyó császári-királyi formulát paritásos alapon a császári és királyi (kaiserlich und königlich) váltsa fel. Tisza Kálmán kormánya szeretett volna létrehozni önálló magyar jegybankot, addig ugyanis a közös pénz kibocsátását a bécsi székhelyû Osztrák Nemzeti Bank intézte. Hosszas tárgyalások után, elsôsorban Széll miniszteri tevékenységének köszönhetôen, 1878-ban az osztrák jegybank Osztrák- Magyar Bankká alakult át. Szigorú pénzügyminisz - terként Széll felemelte az adókat, ezzel helyrebillentette a költségvetés ingadozó egyensúlyát. Bosznia-Hercegovina 1878-as megszállását követôen kivált a kormányból, visszavonult Rátóton lévô birtokára, ahol kemény kézzel irányítva az ügyeket, mintagazdaságot hozott létre. Szarvasmarha-tenyészetével nemzetközi hírnevet szerzett. A nagypolitikába kormányfôként 1899-ben visszatérô Széll az engesztelhetetlen, soviniszta Bánffy Dezsô miniszterelnöksége után megnyugvást, átmeneti szélcsendet hozott a hazai közéletbe. Kompromisszumteremtô egyéniségének is köszönhetô, hogy néhány hét alatt sikerült elérnie a korábban obstrukcióval akadályozott javaslatok törvényerôre emelését az ellenzék támogatásával. Sôt a másik oldalon álló, Apponyi Albert vezette Nemzeti Párt is csatlakozott a kormányzó Szabadelvû Párthoz. (A fúzió nem sokkal több, mint három évig tartott, Széll Kálmán 1903-as távozása után Apponyiék ismét átmentek ellenzéki oldalra.) Széll 1901-ben még fé - nyes választási gyô zelmet aratott a szabadelvû ek - kel, sôt elfogadtatta a parlamenti házszabály ké - sôbb megbuktatá - sára is felhasznált viszonylag libe - rá lis módosítását. Megkötötte az osztrákokkal a tízévente esedékes gazdasági ki egyezést, de alulmaradt a német vezényleti nyelvû közös hadse regbe való újoncozás körül kialakult politikai vitában. A szélsô baloldali akkor az erôs nemzeti alapon álló függetlenségieket tekintették annak ellenzék obstrukcióba kezdett, a költségvetés el fogadását is megakadályozta. Az ország új büdzsé nélkül mûkö dött egy darabig, a helyzetet tárgyalásos úton sikertelenül rendezni kívánó mi - niszterelnök lemondásra kényszerült. Késôbb, a párton belüli nagy ellenfél, Tisza István puccsszerû házszabály-szigorítását követôen végleg visszavonult Rátótra, ahol 1915-ben elhunyt. Semmelweis Ignác, a másik példakép tevékenysége közismertebb. Szinte már a kisiskolások is fújják, hogy ô az anyák megmentôje, a gyermekágyi láz ellenszerének feltalálója. Semmelweis ugyanis pá - lyakezdô korában felfigyelt arra egy bécsi kli nikán, hogy kollégái a boncterembôl sokszor egyenesen a szülészeti osztályra sietnek folytatni a munkát. Az így okozott fertôzés számtalan anya ha lá lá - hoz ve ze tett. Védekezésül a klórmész ol - da tos kézmosást ajánlotta orvos tár sai - nak, amit a II. klinikán alkal mazva je - lentôs eredményeket tudott felmutatni. Módszerét némelyek elfogadták, de rö vid életében szinte végig küzdenie kel lett felfedezése elismerte - té séért. Egyébként ô végzett itthon elô ször pe te fészekmûtétet, s máso dik - ként alkal maz ta a császármetszést. Ke - vesen tudják, hogy ha lálát közvetve épp az okoz ta, amit felfe de zett. Egy gyermek ágyi lázban meghalt asszony boncolásakor szer zett súlyos, évtizedek ig lappan gó fertôzése vezetett elmezava rához, majd halálához 1865-ben. Semmelw eis Ignác Ma a májusban módosított, aktualizált Semmelweis Terv körvonalazza a ha zai egészségügy átalakításának koncep ci ó - ját. Ebben deklarálja a kormányzat a gyógy szerellátás szerepkörének módo sí - tását, a gyógyszeres terápia mened zse - lésének és a gyógyszerészi gondozás intézményes megvalósításának je len tô - ségét. Ez a lépés hatékonyan segítette a gyógyszerészi tulajdonosi szerepvállalás rehabilitációját is. A példaképek alapvetôen eredményesen befolyásolták szakterületük korabe - li reformját. Feltehetôen ezzel áll összefüggésben mai szerepvállalásuk is a gazdaság-, és egészségpolitikában egyaránt. Csak bízni tudunk abban, hogy a jól koncepcionált, megfontolt és nagy - ívû szakmai fejlesztések megvalósítását nem fogja számottevôen késleltetni a gazdasági kiszolgáltatottságunk csökkentésére irá nyu - ló, kényszerûen betartandó Széll Kálmán Terv. Igen erôs hitet és elkötelezett hivatástudatot igényel tôlünk, egész - ségügyben dolgozóktól, hogy úgy kell a betegellátást fenntartanunk és fejlesztenünk, hogy szûkülô gazdasági mozgástérben hozzunk létre a társadalom számára magasabb egészségnyereséget, ami megteremti számunkra a gazdasági fellendülést, majd reményeink szerint pótlólag forrásokat biztosít az egészségügyi ellátás mûködtetéshez. Ez a fából vaskarika. Szerkesztôség (Forrás: Pethõ Tibor) 2 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 3

3 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló a MOSZ Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról III. (befejezô) rész A több mint 160 gyógyszerész részvételével megrendezett, élénk ér dek lôdés mellett zajló konferencia szombati napjának elsô elô - adása Dr. Fenyvesi Ferenc DEOEC Gyógyszertechnológiai Tanszék tanára interpretációjában az idôskori farmakoterápiás lehetôségek gyógyszertechnológiai vonatkozásait mutatta be a hallgatóságnak. Bevezetô gondolataiban az öregedés fiziológiáját vázolva bemutatta az emberi élet három nagy szakaszát. A gyermekkor az édes semmittevés idôszaka, a felnôtt kor a reprodukció idôszaka és az öregkor a stagnálás és regresszió idôszaka. Az öregkor gyógyszerelési problémáival összefüggô általános szempontok kialakításával összefüggésben leszögezte, hogy a célcsoportnak szánt gyógyszer - készítmények tervezésekor speciális paramétereket is figyelembe kell venni, más az elvárás, mint a társadalom fiatalabb tagjainak szánt gyógyszerkészítményekkel szemben. Az optimális gyógyszerhatás eltéréseinek általános szempontjai között megemlítette a fiziológiai paraméterek, a betegségek együttes elôfordulása, az egyidejûleg több gyógyszer szedése, a nemkívánatos mellékhatások nagyobb hányadú elôfordulása, az önkezelésre való hajlam és a kognitív funkciók beszûkülésének kérdéseit is. Idôs korban csökken a szomjúság érzet, a folyadéktartalékok elégtelenné válnak, egyes receptorok érzékenysége fokozódik a gyógyszerekkel szemben, jelentôsek a farmakokinetikai eltérések. Egyes szakkönyvek a gyógyszeradagok csökkentését irányozzák elô, amely 75 év felett 20%-kal, 85 év felett 30%-kal csökkentendô. Fenyvesi doktor a továbbiakban részletesen mutatta be beviteli utaktól függô optimális gyógyszerhatás egyes kritikus elemeit. A felszívódás paramétereinek változásai per os beviteli utak esetén figyelembe veendô, hogy a nyál termelése fiziológiásan csökken, nyelési nehézségek léphetnek fel, csökkent a gyomor savtermelése, csökkent a bélmotilitás. Ezeken túl a tablettanyelési készség korlá - tozott, a felszívásra alkalmas felület beszûkül, romlik a bélhám vérel - látása, illetve változik a bélflóra összetétele. Intramusculáris adagolás esetén jellemzô az izomszövet mennyiségének, az izomrostok számának és méretének fokozatos csökkenése, az izomátáramlás romlása, intravénás esetben az erek falának állapota. Inhalációs rendszerek alkalmazása esetén figyelembe kell venni a tüdô, a csökkent légzô felület és rugalmasság változást, aminek következtében a kilégzést követô tüdôben visszamaradt levegô térfogata jelentôsen nô, csökkent a gázcsere, a csúcsáramlás, a vitálkapacitás és a tüdô védekezôképessége egyaránt. A dermális/transzdermális rendszerek alkalmazásakor ismerni kell, hogy az öregedés során a bôr egyre jobban elvékonyodik, ráncos lesz, a szubkután zsírszövet vastagsága csökken, az epidermis és a dermis elvékonyodik, szárazabbá válik és veszít rugalmasságából. Csökkennek a verejtékmirigyek is, ami hatására csökken a hôleadó képesség, így a bôrhômérséklet emelkedése fokozhatja egyes gyógyszerek felszívódását. A rektális gyógyszerforma alkalmazásánál figyelembe veendô, hogy a székrekedés és az aranyér kétszer olyan gyakori, mint a fiataloknál. Aranyér esetén a végbélben található vénás erek kóros mértékben kitágulnak. A rektális gyógyszerek bizonyos esetekben az injekciók kiváltására is alkalmasak, valamint a perorális gyógyszerelés nehézsége esetén is választható ez a beviteli mód. 65 év feletti paciensek esetében a gyógyszerhatások lassabban jelennek meg gyógyszerváltásokat nem érdemes elkapkodni. Sok gyógyszer szedése pontatlan bevételt eredményezhet, gyógyszercserét, valamint több mellékhatást okozhat, kiemelten kell figyelni a beteg complience-re. Mindezekkel összefüggésben megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a formuláció kérdésére. Orális adagolás esetén a tabletta javítható védôbevonattal ellátott, esetleg könnyebben lenyelhetô alakú (oblong formájú) legyen. Az optimális méret tervezése elengedhetetlen, hisz a nagyméretû tabletták lenyelése komoly gondot okozhat, a túlságosan kicsi gyógyszerformák pedig a beszûkült érzékelés miatt nehezen kezelhetôvé válnak. Nem elônyös a rágótabletta, mint gyógyszerforma, a protézissel élôknél gyakran helyi irritáció tapasztalható gyógyszerforma alkalmazása során. A kapszulák alkalmazása nem elônyös, a legnagyobb probléma, hogy hozzátapadnak a nyelôcsôhöz. Elônyösek a szájban diszpergálódó formák, illetve az oldódó és a pezsgô készítmények. Fontos, hogy a tabletták könnyen és pontosan legyenek oszthatóak. Ennek elérése érdekében nem csak az összetételt kell pontosan megválasztani, hanem az Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló ideális alakot is. Ha a páciensnek nyelési nehézségi vannak, mindenképp a folyékony gyógyszerformák használata javasolt, de a cseppek adagolása és számolása nehézségekbe ütközik, ezért adagolásuk lehetôség szerint kerülendô. Prezentációja záró részében az elôadó ismertette a multipartikuláris, többegységes, a bôrgyógyászati készítmények, a transzdermális és inhalációs, a polimer alapú, a nyújtott gyógyszerleadó mikro és nano szisztémák, és a biodegradábilis mikroszférák, mint szállító rendszerek alkalmazását. Leszögezte, hogy a geriátrikumok tervezésénél és formulálásánál a ható- és segédanyagokkal kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy az idôseknek mind az íz-, mind a szagérzékelésük, mind pedig a színlátásuk csökkent lehet. Leg - gyakrabban a gyógyszerek színét és alakját jegyzik meg nem pedig a készítmény nevét vagy a hatóanyagát. A cél, hogy az idôsek számára specifikusan készüljenek gyógyszerek, a fejlesztésnél, formulációnál vegyük figyelembe speciális igényeiket. Kiemelten fontos a klinikai kipróbálás által igazolt biztonságosság, hatékonyság és a megfelelô betegtájékoztatás. Dr. Csóka Ildikó intézetigazgató, a Szegedi Tudományegyetem docense mielôtt a speciális, idôs korú betegcsoportokkal történô kommunikáció rejtelmeibe avatta volna a hallgatóságot, a kontinuitás okán felvázolta a korábbi Terápia Menedzsment konferenciák alkalmával [Debrecen (2007), Budapest (2008), Budapest (2009), Zsóryfürdô (2010)] a szakterületéhez tartozóan általa bemutatott fô gondolatokat. Milyen környezetben dolgozunk a gyógyszertárban? tette fel a kérdést az elôadó, amelynek megválaszolása kapcsán kitért a nagy betegforgalom, a sietô, türelmetlen betegek, a túlterhelt, alulmotivált, sok eset ben kiégett gyógyszertári dolgozók jelenségeinek egyes kérdéseire. A tapasztalat azt mutatja, hogy az expediáló érzékelve a beteg siettetését igyekszik gyorsan, szavak nélkül, vagy 1-2 szó kíséretében kiadni a szükséges medicinát. Nem tudja elmondani a megfelelô gyógyszeralkalmazáshoz fontos információkat sem. A beteg, mivel nem tudja felmérni, milyen információk kellenek neki, legfeljebb azt kérdezi, ami feltétlenül érdekli, és távozik a patikából. Így nem tud meg minden szükséges információt, késôbb megijed a mellékhatásoktól, nem szedi rendesen a gyógyszerét, mást hibáztat. Nem érzi úgy, hogy foglalkoztak vele. A hazai demográfiai adatok bemutatását követôen az öregedésre, mint természetes jelenségre fókuszált Csóka tanárnô. A népesség öregedése világjelenség. Az idôskorúak a társadalom integráns ré - szét képezve értékes erôforrások a társadalom részére. Köte lessé - günk segíteni a sikeres öregedést az aktív idôskorra való felkészülést. Ennek intézményes megvalósítása érdekében paradigmaváltás szükségességét hangsúlyozta az idôsellátás területén. Nélkülöz - hetetlen az egészség megôrzéséért történô felelôsségvállalás erôsítése az egyén részérôl, valamint az egészségtudatos magatartás, az idôskorra történô felkészülésnek a támogatása. Kiemelt tényezô a lelki egészség védelmének erôsítése, különösen a depresszió elle - ni küzdelem, a szorongásos tünetek megelôzése, kezelése. Hang - súl yossá kell tenni az elsôdleges prevenció erôsítését, a szûrôprogramokon való részvétel biztosítását, a betegségek kockázatának alacsonyan tartását és a funkcionális függetlenség elôsegítését. Ez - zel összefüggésben indokolt a geriátriai szakképzés és a szociális gerontológia továbbfejlesztése, a szakorvosképzésben a ráépített szakvizsgarendszer visszaállítása. Az egészségügyi ellátással, a gyógyszereléssel kapcsolatos legfontosabb elvárások körvonalazása érdekében tudnunk kell, hogy idôs korban általában hosszú az ápolási szükséglet. A 70 év felettiek körében gyakori betegségek a szívritmuszavar, az agyér problémák, a demencia, a csípôcsont-beültetés. A betegség, vagy sérülés kezelése, a beavatkozás utáni regeneráció, általában sokkal hosszabb idôt igényel. A 70 éven felüli férfiak 72%-a, a nôk 85%-a rendszeres gyógyszerfogyasztó., ami csökkenthetô lenne az idôskorban is fontos egészségtudatos magatartással, egészséges és zsírszegény étkezéssel. Az idôsek gondozásának alappilléreit a szükségletek kielégítése, az önellátó képesség biztosítása és a gyógyszerész szakmai ellátás területein látja az elôadó. Az elôadás további részében a Maslow szükséglet piramis felhasználásával a fiziológiai és biztonsági szükségletek, a szeretet- és közös - séghez tartozás igénye, a megbecsülés, tisztelet, valamint az önmegvalósítás szükséglete egyes kérdéseit mutatta be Csóka docensnô. Az idôskori életminôség javítása a gerontológia fô célkitûzése. Paradigma-váltás szükséges ahhoz, hogy az idôsek nemzedéki megítélésében és a nemzedékek közötti integrációs kapcsolatban változás jöjjön létre. A jelen közgondolkodás az idôseket elesett, beteg, erejében fo - gyat kozó, sorsával megbékélt embereknek tartja, amikor fokozódik a befelé fordultság, bezárkózás, kiszolgáltatottság érzése. A cél a be - tegek fájdalmainak és a tüneteinek csökkentésével, lelki szenvedéseik enyhítésével a lehetô legjobb életminôség megteremtése, a magány oldása, a fizikai és szellemi aktivitás fenntartása. Feltétlenül figyelembe veendô szempontok mások mellett az orvosi vizsgálattól, 4 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 5

4 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló intézetbe, kórházba kerüléstôl való félelem, az emlékezés, feledékenység, a gyógyszerek pontatlan alkal - mazása mellett a látás, hallás, kapcsolatépítés csökkenése, a mentális beszûkülés. Amennyiben a gyógy - szerek alkalmazásának következményeire, veszé - lyeire nem kellôen hívjuk fel a figyelmet, az idôsek a mellékhatásokon elszörnyülködve nem szedik a gyógyszert. Prezentációja záró részében az idôsekkel folytatott beszélgetés, kommunikáció gyakorlati kérdéseit mu - tatta be az elôadó. Hangsúlyozta, hogy csak a megfelelô módszer ad arra lehetôséget, hogy az idôskorú beteghez eljusson a korrekt információ, majd az idôsek mentális és egyéb állapot felméréséhez szolgáló módszertani elemeket mutatott be az érdeklôdô hallgatóságnak. A következôkben az idôs kor és a thrombosis összefüggéseirôl Blaskó György, a Debreceni Egye - tem professzora tartott igen körültekintô, és gyógyszerészi szempontból aktuális kérdéseket bemutató elôadást. Új orvosi szemléletet mutatott be a haemostasisban megállapítva, hogy a mélyvénás thrombosis eidemiológiájáról viszonylag keveset tudunk. Az adatok legtöbbször egyes intézetek felmérésein alapulnak. Egy hosszú idôtartamú longitudinális vizsgálatról számolt be, amely szerint a standardizált incidencia 1.92 per 1000 betegév, amit azonban a szekciós eredmények erôsen alulbecsültnek tartanak. Az orvostudomány fokozatosan alkalmazkodik ahhoz a kihíváshoz, amit az elöregedô népesség jelent. Tény, hogy az idôsek gyakrabban betegszenek meg, valószínûbbek a krónikus, szellemi leépüléssel járó be tegségek. A geriátriai orvostudomány céljai globálisak, célja a fizikai és a kognitív funkciók fenntartása, javítása és a beteg önellátó képességének fenntartása. Az USA-ban minden évben 1 millió thromboemboliás megbetegedés (VTE) fordul elô (mélyvénás thrombosis és pulmonalis embolia). Annak ellenére, hogy ismereteink a rizikófaktorokat illetôen jelentôsen bôvültek, a kórkép ma is a leggyakoribb kivédhetô halálok a kórházban kezelt betegek esetében. Éppen az életkor a rizikófaktorok közül a legkevésbé anali - zált tényezô, de 55 és 80 év között a VTE incidencia évente 1%-kal nô és végül a fiatalokénak 1000-szerese lesz. A kórkép epidemiológiájának bemutatása során a markáns diagnosztikai elemekre hívta fel a figyelmet. A plantarflexiónál lábikra fájdalom, az Achilles-ín oldalán nyomásérzékenység, a combra helyezett mandzsettát 100 Hgmm fölé felfújva lábikra fájdalom jelentkezik. A medialis talpizomzat nyomás érzékeny lesz, az epifascialis vénák tágultak, lágyéktáji nyomásérzékenység jelentkezhet. Köhögésre alsó végtagi fájdalom jelentkezik, a thrombosisos lábszár ballotálása fájdalmas, tenyérnyivel a thrombosisos lábszár térde alatt fájdalmas nyomáspontok alakulnak ki, a lábikra egésze nyomás érzékeny lesz. A vénás thromboembolia nem jóindulatú megbetegedés. Populációs vizsgálatok mutatták, hogy a 30 napon belüli halálozás meglehetôsen gyakori. A mortalitás tekintetében számos rizikófaktort említett, amelyekre való odafigyelés a szakember számára kötelezô. Ilyenek az obesitas, a dohányzás, a szívelégtelenség, a krónikus tüdô-, és ve sebetegség, neurologiai betegségek, és a daganat. A túlélô betegek 30%-ánál recidivál, 30-50%-uknál 10 éven belül kifejlôdik a postthrombotikus szindróma. A recurrencia 10 évenként %-kal nô, és még ennél is magasabb azoknál, akinél obesitas, daganat, thrombofilia fordul elô. Legveszélyeztetettebbek az ismerten magas rizikójú, több thrombosist túlélt betegek. Thrombosisra hajlamosító szerzett rizikófaktorok kapcsán az elôadó kiemelt figyelmet szentelt a graviditás, az antiphospholipid antitest, az immobilizáció, a tumorok, mûtétek és a cytostaticus kezelés esetei - nek, ugyanakkor többek között kitért a magas BM-index, a nagy dózisú oestrogénterápia, a hyperlipaemiák és a korábbi thrombosisok veszélyeire is. A kezelés elsôdleges célja mindig, megelôzni a terjedést, esetleges szövôdményt, a korai ismétlôdést. Távolabbi cél lehet, megelôzni a kései kiújulást, a szövôdményeket. A következôkben az antikoaguláns terápia fejlôdését mutatta be Blaskó professzor. A kezelés és a prophylaxis módszerei mellett speciális helyzeteket is vázolt. Ilyenek a heparin rezisztencia, a terhesség, a gyermekágy, szoptatás, és az idôskor. Tumoros betegek esetében, valamint határterületi thrombophiliáknál, veseelégtelenség kapcsán és kumarin rezisztencia vagy túlérzékenység esetében külön megfontolásokat említett a gyógyszeres terápiák kialakításával összefüggésben. A szombati napot záró elôadásában az öregedô máj és elme élettani folyamatait mutatta be Dr. Ge ren - csér Emôke a Sportkórház fül-orr-gégész szakfôorvosa. Az öregedés kihívásait genetikailag hozott életprogramunk, szocializációnk kóros folyamataink krónikussá válása és civilizációs ártalmaink életminôség rontása környezetébe helyezte az elôadó. Biológiai, fizikális, pszichés, szociális támadásaink befolyásolják öregedésünket, egyben vesztességekkel és kihívásokkal járnak. Egyre kevesebb a fiziológiás, egyre több a patológiás öreg közöttünk szögezte le bevezetôjében Gerencsér doktornô. A máj az exogén és endogén mérgek fô kiválasztó szerve. Szinte minden áthalad a májon, ami a tápcsa - tornába kerül, étel, ital, vegyszer, gyógyszer és gyógyhatású készítmény. Ezek gyakran hepatotoxikusak, vagy lehetségesen májkárosítók. Májkárosodás során nô a gyulladásos mediátorok koncentrációja és a szabadgyökök képzôdése, csökken a mitochondriumok glutathion tartalma, fogékonyabbak az oxidatív károsodásra. Ugyancsak csökken a májsejtek fehérje szintézise, így több a májsejt nekrózis. Mindezt erôsíti a gyógyszereknek a májban történô metabolizmusa, ami fokozottan megterheli a májat. A betegek általában az orvosnak nem mondják el, hogy milyen öngyógyszerelést folytatnak, mert azt hiszik, hogy az OTC gyógyszerek, étrendkiegészítôk nem lehetnek veszélyesek. Vény nélküli készítménynél nem nézik meg a hatóanyagot, illetve egyáltalán nem a hatóanyagot ismerik, hanem csak a brand nevet. Banális betegségekben, vagy annak vélt tünetek esetén kezelik magukat hagyományos módon. Az orvos sokszor csak a vényköteles gyógyszerre koncentrál, és azt mondja a betegnek, vegyen fájdalomcsillapítót, forróital port, stb. a patikában. Az egyre bôvülô OTC piacról az orvosnak nincs átfogó ismerete, nincs hiteles kompendium, nincs orvos látogatás. Az étrendkiegészítôkrôl még annyit sem tud, mint az OTC gyógyszerekrôl. Ebben a mûfajban az egyik legnagyobb veszély a paracetamol abusus. A paracetamol döntôen a meghûlés elleni kombinált szerek alkotórésze. Jelenleg 29 készítmény tartalmazza, láz-, enyhe, vagy középsúlyos fájdalmak csillapítására és meghûlés ellen vásárolják. Ha nem hat elég gyorsan, a türelmetlen beteg bekap még egyet-egyet. A 4 óránkénti maximálisan 500 mg-os adagot túllépve májkárosító lehet, vagy a fennálló májkárosodást súlyosbítja. Különös veszély, hogy a máj oxidatív metabolizmusa az életkor növekedésével gyakran romlik, fiziológiás és pathológiás folyamatok egyaránt zajlanak. Idôs korban csökken a mûködô májsejtek mennyisége, a máj enzimatikus aktivitása. A májsejtek képesek regenerálódni, ez se gíthetô szilimarinnal. A szilimarin a sejtmembrán fehérjékhez kötôdik, így megakadályozza a toxin kapcsolódását. Fokozza a máj glutation tartalmát, a makromolekulák és a fehérjék szintézisét a májsejtekben, gyorsítja a májsejtek regenerációját. An - tioxidáns, a sejtmagban stimulálja az enzimmûködést, javítja a májfunkciókat. Mindezek mellett a hepatotoxikus gyógyszerek májkárosodását kivédi, méregtelenít, gátolja a fibrosis a zsírmáj kialakulását, idôskorban serkenti a májmûködést. Idôsebb betegeknél fokozottabban kell májvédô szilimarint ajánlani. Elôadásának második részében a demenciára, mint az idôskorban gyakran tapasztalható tünetcsoportra fókuszált az elôadó. A jelenség intellektuális mûködésünk lassú hanyatlása, öregedvén, miközben öntudatunk és érzékelésünk még a régi. A tudatállapot lassan, feltartóztathatatlanul romlik. Az Alzheimer kór az öregkori elbutulások 70%-áért felelôs agykérgi elfajulás miatt kialakuló állapot, évtized alatt fejlôdik ki, de többgócú agyi infarctus és érelmeszesedés miatt is elbutulhatunk, vagy a mini-sztró kok hatása összegezôdik agyi szinten, és a kiserek lassan, egymás után záródnak el. Hanyatlanak a megszerzett, begyakorolt intellektuális funkciók, romlik a tájékozódási képesség. Az általános érelmeszesedés okán agyi keringési zavar, oxigénhiány jelentkezik. 6 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 7

5 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Csökken a pajzsmirigy mûködése, szétszórt a figyelem, depressziós aktivitáshiány alakul ki, és a memória, a gondolkodás, a figyelem, a tér- és idôbeli tájékozódás zavara jelentkezik. A fokozatosan kialakuló demencia markáns tünetei a feledékenység, a nyelvi és mozgászavar, a hangulat, és személyiségváltozás, a koncentrációképesség, valamint értelmi, és észbeli beszûkülés. Flavonoid és terpén összetevôk javítják a mikrocirkulációt, elismert szabadgyök fogók és nootrop tulajdonságúak. A gyakori stimuláció növeli az agy kapacitását. Javul a kiserek keringése, csökken a vér sûrûsége, az érfalak átjárhatósága valamint a vérlemezkék összecsapódása. Ezzel egyidejûleg viszont növekszik a vörösvértestek flexibilitása, az értónus, a vér folyékonysága, az áramlási sebesség és a hipoxiával szembeni tolerancia. Az idôsek számának növekedésével új betegségek, új problémák jelennek meg mind az egészségügyben, mind a társadalomban. Elô - adásának második részében az ismert major rizikófaktorok idôskori sajátosságaival ismertette meg a hallgatókat az elôadó. Elsôként a dyslipidaemiáról esett szó. Idôs és aggkorban primer hypercholesterolaemia ritka, de secunder formában gyakori. Keresni kell a diabetest, a pajzsmirigy- és vesebetegséget a háttérben, mert a klinikum tünetszegény. Az alacsony cholesterin szint oka larvált hyperthyreosis, alultápláltság is lehet. A hypertonia kapcsán leszögezte, hogy a mindenkori vérnyomást a PTF és a teljes perifériás ellenállás határozza A konferencia utolsó vasárnap napja változatlanul teltházas érdeklôdés mellett zajlott. Dr. Samu Antal MOSZ alelnök az idôskor biofarmáciájának elemzése mellett a metabolikus szindróma gyógyszerészi prevenciós program aktualitásainak bemutatására is vállalkozott. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyógyszertári szûrôvizsgálatokat és a rizikó-kockázatbecslést is az idôsebb korosztály nagyobb súllyal veszi igénybe, így indokolt a két kérdéskör közös tanulmányozása. Az idôsödéssel mindinkább megjelenik az ún. 5 i, azaz az immobilitás, az inkontinencia, az instabilitás, az intellektuális hanyatlás és a iatrogenia. Mivel több mûködés homeosztázisának egyensúlya gyakran egyidejûleg változik meg, többféle panasz megjelenésével és egyidejû kifejezôdésével kell számolnunk. A szervrendszereken látható öregedési elváltozások ismertetése kapcsán az elôadó hangsúlyozta, hogy az idôs szervezet egészében megtalálhatók azok a jegyek, amelyek a sejtekben is észlelhetôk. Ilyenek a súlyvesztés, a relatív és abszolút vízvesztés, az aktív sejtek helyét elfoglaló kötôszövet, oxigén igényes zsírszö - vet, és mészlerakódás. Atrophia a csontváz egészén jelentkezik, az izomrostok száma fogy, kötôszövet felszaporodás alakul ki. A szíven a korral járó elváltozások életév között jelennek meg. A szívizomsejtek száma csökken, a szív kisebb lesz, a sejtekben pigment szaporodik fel, a glykogen mennyisége csökken, a zsírok mennyisége növekszik, a megkisebbedett szív kapacitása (verôtérfogat, perctérfogat) gyengül. Az érrendszer jellemzô változási között Samu dr. kiemelte, hogy az erek megnyúlnak, tágabbak, kanyargósabbak, az erek fala megvastagodik, a rugalmas ros tok és sejtek száma kevesebb lesz, ezáltal az érfal rugalmassága csökken. A rugalmatlan erek miatt a szervek vérellátása csökken, így nô a perifériás ellenállás. Érzékszervek öregségi jelenségei kapcsán kiemelte, hogy a látás gyengül (presbyopia), a lencse képtelen a domborodásra, így a közellátás csökken. A halláscsökkenés (presbyacusis) nagymértékben függ az egyén életkörülményeitôl, betegségeitôl, zajártalomtól. Az orrban lévô szaglóhám sorvadása és átalakulása miatt a szaglás tompul, a szájban lévô ízérzô végkészülékek sorvadása miatt pedig az íz érzés veszít intenzitásából. Az öregkorra jellemzô külsô elváltozások jellemzôje a bôr elvékonyodás, a szaruképzôdés fokozódása, a bôr alatti zsírréteg elvékonyodása, verejték és faggyú kiválasztás csökkenése, valamint a haj, szôrzet, fogazat és a testmagasság változása. A fô szervrendszerek változásaival összefüggô mûködés-módosulásokat be - mutatva elsôként a szívet tekintve megállapítható a csökkent méret és kollagénszövet rugalmasság, figyelemre méltó a lipofuscin-, és zsírlerakódás a myocardiumban, valamint az aorta és mitrális billentyûk zsíros infiltrációja és meszesedése. Ennek következménye a csökkent balkamrai diasztolés telôdés, a csökkent béta- adrenerg válasz, ami csökkent csúcsú terheléses szívindexhez és ejekciós frakcióhoz vezet. Az artériák esetében az elasztin és kollagén redisztribuciója és molekuláris újrarendezése az artériák falában meszesedést okoz, ennek tudható be az emelkedett szisztolés vérnyomás. A tüdôben a megnagyobbodott alveoláris vezetékek és alveolusok csökkent elaszticitást eredményeznek, ami különösen terhelés folyamán csökkent légzô-képességet okoz. Gasztro - intesztinális téren tetten érhetô a belek simaizom sejtjeinek kismértékû csökkenése, a gyomor nyálkahártya-atrophia, a gyomor ph-jának emelkedése, a májsejtek enyhe csökkenése, és a máj vérátáramlásának csökkenése. Ez a kiválasztás hatékonyságának csökkenésével, székrekedéssel, ezáltal is csökkent gyógyszer metabolizmussal jár. Húgy - ivarszerveknél megfigyelhetô a vese tömegének zsugorodása, a glomerulusok száma csökken. A glomerulusok és a tubulusok bazálmembránjának vékonyodása, a csökkent húgyhólyag-elaszticitás és prosztata-megnagyobbodás csökkent glomerulus-filtrációs rá - tát és renális plazmaátáramlást, valamint csökkent hólyagürítési kapacitást eredményez. Endokrinológiai tekintetben igazolt az atrophia és fibrózis, a vaszkularitás csökkenése, ami a kiválasztási ráta általános csökkenésével jár. Az idegrendszer vizsgálata során egyértelmû, hogy az agy veszít a súlyából és tömegébôl, a neuronok száma és a dendrit elágazások száma csökken megfigyelhetô a neurofibrilláris degenerátio és a szenilis plakkok felhalmozódása. Ennek okán csökken az agyi vérátáramlás, csökken a glükóz ás oxigén-anyagcsere, csökkent intellektuális változások tapasztalhatóak. Az idôskori immunrendszer jellemzôje a thymus sorvadása, a naiv T-sejtek arányának csökkenése és az aktivált memória T-sejtek növekvô aránya, amivel összefüggésben megnô a daganatos megbetegedésekre való hajlam. Az öregedés üteme egyénenként változó szögezte le az elôadó. Az öregedést szabá - lyozó legfontosabb tényezôk közé sorolta a genetikai hátteret, a környezeti hatásokat és a táplálkozási tényezôket. meg. Idôs korban jellemzô a systolés vérnyomás emelkedése, a re - ceptorok érzékenységének korfüggô csökkenése, a sympathicotonia. A perifériás rezistentia a kor elôrehaladtával nô, megnô az afterload BKH megnô a praeload is, circulus vitiosus alakul ki. A diabetes mellitus prevalentiája az életkorral együtt nô. A következôkben az elôadó részletesen elemezte az idôskori fiziológiás változásokat, farmakokinetikai és farmakodinámiás kérdéseket, és kitért a gyógyszer-mellékhatások problematikájára is. Zárásként a geriátriai farmakoterápia lehetôségeire hívta fel a figyelmet az elôadó. Minden évben korszerûbb gyógyszerek érhetôk el, a hatóságok által elfogadott off-label indikációk száma bôvül. Je len - tôs mértékben halad a gyógyszer-gyógyszer interakciók jobb megértése, növekszik a táplálékkiegészítôk népszerûsége. Törekszünk arra, hogy javuljon a compliance, és kordában tarthatóak legyenek a farmakoterápia költségei. Ennek okán kiemelt jelentôsége van a gyógyszeres terápia dokumentált nyomonkövetésének, ami a jelenkor egyik legnagyobb gyógyszerészi szakmai kihívása. A kardiometabolikus gyógyszerészi gondozás programja aktuális technikai és mûszaki kérdéseivel foglal ko - zott konzultatív demonstrációja során Daiki Tennó, majd a programot záró elôadásában Dr. Bács kay Ildikó a DEOEC Gyógyszer-technológiai Tanszéke docense rendkívül impulzív és jól szemléltetett elôadásában alternatív terápiás lehetôségeket mutatott be az idôskori gyógyításban. A téma igen nagy népegészségügyi jelentôséggel bír, hiszen megfigyelhetô az idôskorú társadalom gyarapodása és egyre nagyobb hangsúlya a népesség összetételében. A gyógyszerek bevitele és a be vitt gyógyszermolekulával a szer vezet ben való történések leírására az ADME (Absorbció, Diszt ri bu ció, Metaboliz - mus, Eliminá ció) rendszert ismertette részletesen az elôadó. Kitért a test felépítésének életkorral való változásaira, és az ezzel összefüggô geriátriai készítmények fejlesztési lehetôségeire. Utalt az innovatív techno - lógiák és segédanyagok megjelenésére, amelyek figyelembe veszik, hogy az idôskorú betegeknek mind az íz-, mind a szagérzékelésük, mind pedig a színlátásuk csökkent. Elôadásának másik részében a létezô három nagy gyógyászati rend - szert, a nyugati (allopatikus) gyógyászatot, a holisztikus orvoslási módszert és a hagyományos kínai orvoslás egyes elemeit mutatta be az elôadó. A Nyugati (allopatikus) gyógyászat alapja az evidencebased medicine. Elve a legújabb tudományos ismeretek konkrét klinikai helyzetben való tudatos, átlátható, kritikus alkalmazása. A holisztikus orvoslási rendszer az embert és a többi élôlényt úgy kezeli, mint egy nagy egész az univerzum egy kicsi részét, ugyanakkor egy önmagában is teljes egységet. Ha az egyik szerv mûködése zavart szenved, az hatással van a másik mûködésére is. Nem kizárólag a test épségét és egészségét tartja szem elôtt, hanem a lélekét és az elméét is. 8 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 9

6 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Ájurvéda az élet tudománya, India ôsi, a mai napig megôrzött holisztikus gyógyászati rendszere. Errôl az igen nagy érdeklôdést kiváltó, szakmai körökben jórészt ismeretlen területrôl részletesebb bemutatást tartott Bácskay doktornô. Az ájurvéda szelíd gyógyászati rendszer az egészség fenntartására, a testi-lelki harmónia megteremtésére, valamint a betegségek gyógyítására. Kiemelt jelentôsége van az idôskorú betegek egészségének fenntartásában, helyreállításában. Három biológiai erôt (Váta Pitta Kafa) ismer. Filozófiai gondolkodásra és önálló világképre épül, napjainkban már egyetemi szinten is oktatják ezt a távol keleti adományt. Fô célja az egészség megôrzése, a testi, lelki, szellemi harmónia megteremtése, fenntartása, emellett egyre nagyobb szerepet kap a szépség- és wellness kezelésekben is. Az ayurvéda terápia során megismerhetjük az emberi szervezet fiziológiáját, a tudat mûködését, a helyes étrendet, valamint számtalan természetes, jótékony hatású készítményt, amik mentesek a ká ros mellékhatásoktól, és melyek kiegészítôi lehetnek a modern orvoslásnak. Az ájurvédikus gyógykezelés elsôsorban a méreganyagok eltávolítását, a felborult dósák egyensúlyá nak helyreállítását tûzi ki célul, majd végül a betegség kezelését gyógyhatású anyagokkal. A személyre szabott helyes táplálkozás és életmód, valamint a rendszeres testmozgás, jóga gyakorlása nemcsak a helyreállító, de a meg elôzô terápiák részét is képezi. A Váta hatással van a koordinációra, az idegrendszerre és az elmére, segíti a normális vérkeringést, a méregtelenítési folyamatokat, a kreativitást és a kommu - nikációt. Ha szervezetünkben nincs egyensúlyban alvászavart, emésztési prob - lémákat, paranoiás tüneteket, reszketést, paralízist, különbözô területeken je - lentkezô, úgynevezett vándor fájdalmakat, okozhat. A Pitta a test hômérsékletét, a metabolizmust és a hormonrendszert szabályozza. Helyes mûködésétôl függ az emésztés és az érzékszervek mûködése. Egyensúlyának hiánya dühkitöréseket, agresszív viselkedést, fekélyt, hasmenést és különféle gyulladásokat eredményezhet. A Kafa hozza létre a test struktúráját és immunrendszerét. Hatással van az ízületekre, a bôr természetes rugalmasságára, a hegek gyógyulására, valamint az érzelmekre, továbbá energiával látja el a szívet és a tüdôt. Helytelen mûködése túlsúlyt, allergiát, vérbôséget okozhat. Következôkben a masszázsterápiák egészséget fenntartó szerepének jelentôségére világított rá az elôadó. A masszázs célja, az életet irányító öt elem egyensúlyának megteremtése a testben. Az ayurvedikus masszázsnak számos változata ismert. Az abhyanga az egész testes masszázs, a shiroabhyanga csak a fejen dolgozik, a karnapurána a fül aprólékos masszázsa, a nasya a nyak és vállöv átdolgozása, míg a padhyanga a láb masszázsa. Az európai gyógymasszázsok, mint például a kötôszövet vagy a szegment masszázs pontos anatómiai és a vegetatív idegrendszeri ismeretekre épülô masszázsfajták. A keleti masszázsoknál, mint a thai masszázs vagy a ma u- ri, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a test energiaáramlatainak harmonizálására, energiaközpontok szabályozására. Európában ma az úgynevezett svédmasszázs a legnépszerûb, legelterjedtebb formája a sportmasszázs és a nyirokmasszázs. A hagyományos kínai orvoslás filozófiája szerint az emberi test és szellem mechanikus szerkezet, melynek mûködését a szükséges és meghatározott biokémiai és lelki folyamatok egészséges egyensúlya garantálja a qi-energiák áramlásán keresztül. Ha a harmonikus mûködésben zavar keletkezik, az egyensúly felborul és betegség jelentkezik testi és lelki szinten egyaránt. Az egészséget ezért úgy lehet megôrizni, hogy mindazt, amire a testnek és szellemnek szüksége van, megfelelô mennyiségben biztosítjuk számára. A fizikai és lelki igények nem elválaszt - hatóak, a kettô együttes harmonizálása vezet csak tartós eredményre, és ad hosszú életet. A Jin-Jang elmélet a harmóniát, az egyensúlyt jelképezi. Amíg szervezetünkben fennáll a harmónia vagyis ameddig az ellentétes erôk egyensúlyban vannak a szervezet egészséges. Prezentációja záró részében az elôadó ismertette az akupresszúra és a japán masszázstechnikák, mint a Yumeiho és Shiatsu masszázs alapelveit. Ennek során kitért az egyes gyógymasszázsok, így a kötôszöveti-, a szegment-, a csonthártya, a rolfing, a biodinamikus és a craniosacralis masszázs egyes elemeire is. A hallgatóság nagy empátiával követte az eddig alig ismert szakterület bemutatását, az alternatív, kémiai anyagoktól mentes gyógyászat terápiás létjogosultsága autentikus igazolását. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége V. alkalommal megrendezett, kötelezôen válaszható, szinten tartó, akkreditált Gyógy sze - res Terápia Menedzsment konferenciája tesztírással zárult. Az összeállítást készítette: Dr. Mikola Bálint Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Az egészség alapja az optimális folyadékfogyasztás Ön dönt iszik, vagy inkább beteg Az optimális kellô mennyiségû és minôségû folyadékfogyasztásnak különösen a nagy nyári melegben sokkal nagyobb a je len tô - sége, mint azt sokan gondolnák. A vízhiányos állapotot sokan azonosítják a szom jú - ság érzésével, holott ekkor már szervezetünk régen szomjazik, csak mi nem vesszük ész - re ennek jeleit, mert hosszú évek alatt hozzászoktattuk szervezetünket a szomjúság egy bizonyos mértékû elviseléséhez. A fo - l ya matos vízhiány az egyik nagyon fontos oka a betegségek többségének. Azok kialakulásában ugyanis nagyrészt valamilyen hiányállapot játszik szerepet. Gondoljunk csak a C-vitamin hiányában kialakuló skorbutra vagy a nyomelem hiányok miatti en - zim betegségekre. A szervezetben zajló életfolyamatok kizárólag csak akkor mûködnek optimálisan, ha megfelelô mennyiségû fo - lyadékkal vagyunk feltöltve. Egy operáción átesett, ágyhoz kötött beteg is csak akkor gyógyul optimálisan, ha legalább 3 liter in - fúziót kap egy nap. Képzeljük el, hogy mennyi folyadék szükséges egy nap annak, aki egész nap mozog, jön-megy, esetleg sportol. Ez a mennyiség legalább 3 liter kell, hogy legyen. Ezzel szemben sokan még napi fél liter vizet sem fogyasztanak. Gya - korlatilag úgy tudnánk a napi folyadék felvételünket az optimálishoz közelíteni, ha az eddigi mennyiséget tea, leves, gyümölcsök, ételekben levô víz, egyéb folyadék kiegészítenénk napi egy üveg másfél literes ásványvíz elfogyasztásával. Miért ásványvizet fogyasszunk? Mert ezt a világ legtö - kéletesebb vegyésze, a természet készítette. Ásványvíznek hívjuk azt az ökológiailag tiszta helyrôl jövô jó minôségû vizet, aminek ásványi anyag tartalma literenként leg - alább 1000 milligramm. Nagyon sok víz kapja meg ezt a minôsítést, azonban ezek közül csak nagyon kevés rendelkezik azzal a fontos tulajdonsággal, hogy képes legyen a szervezetet lúgosítani is. A különbözô megbetegedések másik lényeges oka ugyanis a szervezetünk krónikus elsavasodása. Ez fôleg a helytelen táplálkozásra vezethetô vissza. Túl sok finomított szénhidrátot, édességet, húsféléket, felvágottakat, tartósított élel - miszert, kevés zöldséget, gyümölcsöt, ga bonát fogyaszt a mai kor civilizált embere. A vér normál ph értéke 7.2 körül mozog, és ha ez az érték valamilyen irányba eltolódik, súlyos következmények lépnek fel. A szer ve - zet sav-bázis értékének változása utóljára jelenik meg a vérben, de ha itt már észlelhetô, akkor nagy baj van. Az egyes szervek szöveteiben nagy eltolódások észlelhetôk: a gyomorban a ph érték 3 körül, a hasnyálmirigyben 11 körül van. A savasodásnak számtalan tünete van: izomláz, levertség, nyugtalanság, az immunrendszer gyengülése, gyulladások és ez az állapot a rák elôszobája is. Életmódunk rendezésének egyik elôfeltétele tehát a kellô mennyiségû folyadék fogyasztása és a lúgosítás. Bármilyen étrend kiegészítô ajánlása elôtt gondoljunk erre. Az életmód rendezése komplex feladat. Egyik tényezô a másik nélkül nem mûködik A Summapharma cég ezt a filozófiát a kom - plexitást tûzte zászlajára olyan jó minôségû, komplex termékcsalád kifejlesztésével, amiben a komplexitást nemcsak a készítményeik hatékony összetétele jelenti, hanem a termékeit megvásárlók iránti elkötelezettsége is. Ami azt jelenti, hogy a cég hozzá kíván járulni a fogyasztók komplex egészség megôrzéséhez. Azokra a leggyakrabban elôforduló tünet együttesekre koncentrált termékeinek kifejlesztése kapcsán, amelyek tetten érhetôk az emberek mindennapjaiban: az immunrendszer védelme, mozgás szervi problémák, a szív és érrendszer betegségeinek megelôzése, anyagcsere be - tegségek, tehát az ember életminôségét ron - tó leggyakoribb betegség csoportok. A cég feladatának tekinti az egészség nevelést, a korrekt információ átadást, a paciensek egyedi problémáinak megoldását személyes egészség terv elkészítésével, az általa forgalmazott készítmények integrálását a gyógyulás illetve az egészségmegôrzés folyamatába. Dr. Bakanek György sportorvos, életmód szaktanácsadó 10 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 11

7 Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Gyógyszerészetért Életmûdíj A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1996-ban ha tá rozott úgy, hogy elismerésben részesíti azokat a kollégákat, akik kimagaslóan sokat tettek a gyógyszerellátás szervezése, magángyógyszerészet térhódításának elôsegítése te - rén. A GYÓGYSZERÉSZETÉRT Életmûdíj azon kollégák kitüntetése, akik hosszú éveken keresztül, tevékenysé gük során elsôsorban a tára mö göt - ti munkásságukkal, példamutatásukkal, a szakmai utánpótlás nevelésé vel tettek nagyon sokat a magyar gyógyszerészet célkitûzéseinek megvalósításáért és a nemzetközi elismerés kivívásáért. Szakmai feladataik magas színvonalú teljesítése mellett mindenkor törekedtek a magángyógyszerészet presztízsének növelésére, a ma - gángyógyszerészi tevékenység szakmai és gazdasági feltételeinek javítására, segítve ezzel a magángyógyszerészet térhódítását. A gyógyszerészet ezen kiváló egyéniségei tevôlegesen is részt vettek a magángyógyszerészet önszervezôdésének fejlesztésében és a Szövetség tevékenységének a tá - mo gatásában. A díj odaítélésével a Szövetség ez - úton is felhívja a figyelmet azokra a kollegákra, akik a makro környezet változásától függetlenül mutatnak példát életükkel, szakmai tudásukkal. A Magángyógyszerészek Orszá - gos Szövetsége a gyógyszerellá - tás szervezése, a gyógyszerészeti tudományok mûvelése során el ért kimagasló eredményeinek elismeréseként a GYÓGYSZE RÉ - SZETÉRT elismerést és kitüntetô címet adományozza. A kitüntetett gyógyszerészi tevékenysége, szakmai életmûve jelentôs mértékben hozzájárult a magyar gyógyszerészet célkitûzéseinek megvalósításához és nemzetközi elismeréséhez. A jelölteket elbíráló kuratórium kü - lönösen fontosnak tartja, hogy az elismerésben részesülô szakmánk becsületéért és az önálló (s egyben önfenntartó) magángyógyszerészi státusz eléréséért és megszilárdításáért tevékenykedjen. Ilyen példaértékû helytállást nem csak a táraasztal mellett lehet kifejteni. A magángyógyszerészetet körülvevô társadalmi környezetben sok olyan szakmai terület található, ahol jelentôs ráhatással lehetnek életünkre. A díj átadására minden évben a MOSZ októberi Kon gresszusán kerül sor. Az Életmûdíj kuratóriumának nevében kérem, hogy augusztus 31-ig tegyenek javaslatot és jelöljenek arra al kalmas gyógyszerészeket a díjra. A jelölésüket néhány so ros indoklás kíséretében kérem beküldeni a MOSZ Irodába (1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6). A borítékon feltüntetendô: GYÓGYSZERÉSZETÉRT. Dr. Csejtei Marianna a Gyógyszerészetért Életmûdíj Kuratóriumának elnöke Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás A MOSZ Ifjúsági Fórum felhívása Kedves Fiatalok! A Magán gyógy - s ze ré szek Or szá - gos Szö vetsége 2002-ben alapí - totta az Ifjúsági Fórumot azzal a céllal, hogy felkaroljuk a frissen végzett pá lya - kezdô gyógyszerészeket, és segítsük ôket jö - vô jük alakításában. A MOSZ IF feladata szerteágazó, hiszen ma - gában foglalja ha sonlóan más, a fi atalokkal foglalkozó társszervezetekkel va ló kapcsolattartást és együttmûködést, a pá lyázatok ki - írását és elbírálását, a támogatások odaítélését, más ifjúsági rendezvényeken való részvételt is. Minden esetben a fiatalok problémáival foglalkozunk, hiszen kölcsönös együttmûködés re törekszünk, valamint megszerzett eredményeinket és a bô séges tudáshalmazt megnyugtatóan szeretnénk a jövô generációnak továbbadni. Úgy gondolom, hogy a tudás és információ alapú hídépítésre feltétlen szükségünk van a különbözô generációk között! Fontosnak tartom, hogy a fiatal gyógyszerész kollegákat bevezessük Szövetségünk 20 éves munkájának mûhelytitkaiba. Ennek okán is mi - nél több fiatalt szeretnénk látni rendezvényeinken. Idén immár 10. alkalommal készülünk a MOSZ IF Elôadói Versenyére, melyet szokásainkhoz híven az októberi, siófoki kongresszusunkon rendezünk meg. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége meghirdeti a Év Patikája címet A gyógyszertárak szerepe az egészség megôrzésében címmel A kezdeti, induló nehézségek ellenére bátran kijelenthetem, hogy az érdeklôdés egyre fokozódik, hiszen most már közel 52 pályakezdô gyógyszerész versenyzett ezen a fórumon, igen értékes és színvonalas elôadásukat megtartva, ezzel pedig jó hírünket keltve az ifjúság körében is. Az érdeklôdés igen aktív. Az egyik évben az Ifjúsági Fórumon elsô ízben az amerikai gyógyszerészhallgatóknak is pódiumot adtunk. Örömmel vettek részt elôadásukkal a fórumon és mind a négyen kézrôl kéz - re adván a mikrofont tájékoztattak minket a Tennessee-i Egyetemen tanultakról, az ott fo - lyó oktatásról is. Mivel a HUPSA is jelen volt ez alkalommal, így élénk eszmecsere és értékes kapcsolat alakult ki a magyar és amerikai gyógyszerészhallgatók között. A tavalyi év - ben pedig a MOSZ által meghirdetett amerikai pályázatot elnyert fiatal gyógyszerészek elôadásait, tapasztalatait ismerhettük meg. Sok versenyzônk évrôl-évre visszajár, újabb és újabb elôadásukkal ismertetve meg minket, éppen az ôket aktuálisan érdeklô témáikkal. Meg tisz teltetés a Fórum számára, hogy plenáris elôadóink között köszönthettük már többek között Prof. Dr. Erôs István professzor urat a szegedi, és dr. Vecsernyés Miklós dé - kán urat, a debreceni egyetemrôl is, akik szintén szívükön viselik az ifjúság jövôjét. A MOSZ Ifjúsági Fórumára terveink szerint számos megvalósításra váró feladat vár. Ennek okán ebben az évben is meghirdetjük az elôadói versenyt azon 35 év alatti gyógyszerészek számára, akik közforgalmú gyógyszertárban dolgoznak, és pályamunkájukkal a mindennapi gyógyszertári gyakorlatból merítenek érdekes témákat, megoldási javaslatokat. Tisztelt személyi jogos Kollégáim! Önökhöz is fordulok azzal a kéréssel, hogy segítsék és inspirál ják fiatal munkatársaikat a versenyen való részvételre, valamint ezúton is tisztelettel meghívom Önöket a Fórum hallgatóságának soraiba is, hiszen nem egy elôadásból bizony mi öregebbek is tanulhatunk és profitálhatunk. Minden érdeklôdô jelentkezését, ill. kérdését a MOSZ Iroda titkár ságának címén várjuk. Jelentkezési határidô: augusztus 1. Pályamunkák leadási határideje: szeptember 15. Szeretettel várok minden kedves érdeklôdôt! Dr. Rixer Mária MOSZ IF elnöke Budapesten orvosi rendelôhöz közel gyógyszertár saját ingatlannal eladó. Nagy múltú patika, korszerû állapotban, stabil árbevétellel. Telefon: 06 (20) Gyógyszerész munkatársat keresünk igali gyógyszertárba. Pályakezdô és nyugdíjas gyógyszerész is lehet. Ügyelet és szombati nyitva tartás nincs. Szolgálati lakás és autóhasználat megoldható. Érdeklôdni: dr. Kovács Zsolt, telefon: 06 (30) A pályázat kiírásának célja olyan szolgáltatások, módszertani ajánlások bemutatása, amelyekkel az új kihívásokra sikerül megfelelô módon választ találni, alakítva ezzel a gyógyszerészet, mint hivatás jövôjét, elôsegítve az egyensúlyából kibillent egészséggazdasági folyamatok pozitív irányba terelését. Hisszük, hogy változó gazdasági környezetünk - ben szükség van egymás tapasztalatainak át - adá sára, kölcsönösen tanulhatunk egymástól. A missziós nyilatkozathoz igazodva törekszünk a beteg centrikus gyógyszerészet szellemiségének a napi gyakorlatban tör ténô érvényesítésére, gyógyszertári szakmai szolgáltatások színvonalának emelésére, valamint a betegek életminôsége javításának érdekében a gyógyszerész tanácsadó szerepének növelésére. Mindezen törekvések figyelembevételével a Év Pati kája pályázatot a következô témakörökben hirdetjük meg. A gyógyszertárak szerepe a hagyományos gyógy szerészi hivatás megôrzésében, az ok - tatási tevékenység fontosságának erôsítése. A gyógyszertár egészségügyi felvilágosító és megôrzô munká jának eszközei a napi beteg - el látásban (szezonális betegségek, védôoltá - sok fontossága, higiénia). A gyógyszerészi gondozási tevékenység lehetôségeinek minél szélesebb körben történô al - kal mazása, a betegek állapotának nyomon kö ve tése, részvétel az egészséges életmód fontosságá nak hangsúlyozásában a gondozás során. Pályázati feltételek: A cím elnyerésére pályázhat valamennyi közforgalmú gyógyszertár. A pályázati anyag beadásának ha tár - ideje: szeptember 1. Benyújtásának helye: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6. Beadásának módja: levél, , elektronikus adathordozó Pályázni csak a megadott témakörökben lehet. Konzultálási lehetôség: e-ma - ilen vagy a 06 (53) telefonszámon A pályázatokat a Magángyógyszerészek Or szágos Szövet - sé ge vezetôsége által fel kért Ku ratórium bírálja el. Ered - ményhirdetés a Gyógy szerészek Országos Kongresszu sán, Siófokon lesz. Dr. Tóth Edit az Év Patikája Kuratóriumának elnöke 12 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 13

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Interjú Dr. Mikola Bálint a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórumról.............. 2 Beszámoló Beszámoló a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Karácsonyi köszöntő... 2. OECD látogatás... 3.

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Karácsonyi köszöntő... 2. OECD látogatás... 3. Tartalom Karácsonyi köszöntő...................................... 2 OECD látogatás......................................... 3 Napirenden Bemutatjuk a 2011. év gyógyszerészét......................... 5

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 3. szám 2013. március

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 3. szám 2013. március Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 3. szám 2013. március Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szakmapolitikai Fórum Zsóryfürdôn...................... MOSZinfo 2 Megkezdôdött a moratórium érdemi tárgyalása.............. MOSZinfo 3 Sokkterápia! És utána?.................... Dr. doc. Simon

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Áldott Karácsonyt!....................................... 2 Szemléletváltás az egészségpolitikában II. rész......... Dr. Mikola István 3 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról III. rész........... Dr. Mikola

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Külföldi érdekeket érvényesítô hivatal.......... Dr. doc. Simon Kis Gábor 3 Aktuális Eredményes munkát végzett a XIX. GYOK............. Dr. Mikola Bálint 4 MOSZ Kuratóriumok elismerései.........................

Részletesebben

Szervezeti élet. Az ígéret szép szó Vélemény a VIREP-rôl... Újváriné Lôdi Eszter 23. A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel

Szervezeti élet. Az ígéret szép szó Vélemény a VIREP-rôl... Újváriné Lôdi Eszter 23. A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel Tartalom Aktuális Elnöki tájékoztató a MOSZ 2008. október 10-i közgyûlésére.................. Dr. Mikola Bálint 2 Alelnöki tájékoztató.............................. Dr. Samu Antal 4 Fôtitkári tájékoztató..............................

Részletesebben

azonban a pénzügyi befektetô tulajdonos ezt nem ismeri el és gazdasági ér - dekbôl rendre keresztülhúzza a gyógysze - részi döntéseket.

azonban a pénzügyi befektetô tulajdonos ezt nem ismeri el és gazdasági ér - dekbôl rendre keresztülhúzza a gyógysze - részi döntéseket. Az irány egyértelmû Beszélgetés Dr. Mikola Bálinttal, a MOSZ elnökével Elnök Úr! 2005-ben a MOSZ ôszi kongresszusán a Szövetség tisztújító közgyû - lése újra megválasztott, mint egykori alapí - tót, a

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Simon Kis Gábor 70 éves........................... Szerkesztôség 2 Aktuális Megtartotta közgyûlését a MOSZ........................ MOSZinfo 3 Elnöki beszámoló...................................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 11. szám 2013. november

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 11. szám 2013. november Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 11. szám 2013. november Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

Gyógyszertár. Az erő velünk. A gyógyszerész szerepe a lázas betegek öngyógyításában 4 BEMUTATJUK. Interjú dr. Kovács Ritával, a MOSZ új alelnökével 14

Gyógyszertár. Az erő velünk. A gyógyszerész szerepe a lázas betegek öngyógyításában 4 BEMUTATJUK. Interjú dr. Kovács Ritával, a MOSZ új alelnökével 14 XIII. évf. 5. szám 2014. május Az erő velünk van! Pharma Praxis A gyógyszerész szerepe a lázas betegek öngyógyításában 4 BEMUTATJUK Interjú dr. Kovács Ritával, a MOSZ új alelnökével 14 AKTUÁLIS Beszámoló

Részletesebben

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10.

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10. XIII. évf. 3. szám 2014. április Pharma Praxis Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10 Aktuális Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról Elnöki beszámoló a MOSZ

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Döntés a moratóriumról............................... MOSZinfo 2 Magángyógyszerészek: Köszönjük............ Dr. doc. Simon Kis Gábor 5 Aktuális Beszámoló a Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV.

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Tanulmány Kardiometabolikus gyógyszerészi gondozói programjaink II. rész........................................ 2 Célkeresztben az adherencia II. rész............................... 8 Aktuális

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Vincze Zoltán 70 éves............................. Szerkesztôség 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról.................. Dr. Mikola Bálint 3 Aktuális Javaslat a Gyftv. módodítására..........................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Áldott Karácsonyt!... 2. Aktuális

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Áldott Karácsonyt!... 2. Aktuális Tartalom Áldott Karácsonyt!... 2 Aktuális Tudósítás a GYOK 2012 rendezvényeiről II.... 3 Adherencia... 11 Ki felel a hatékonyságért?... 11 A beteget be kell vonni a gyógyításba!... 12 Az orvos a terápia,

Részletesebben

Hová lettél drága völgyünk Szerkesztôségi publikáció... 2

Hová lettél drága völgyünk Szerkesztôségi publikáció... 2 Tartalom Hová lettél drága völgyünk Szerkesztôségi publikáció................ 2 Szakmapolitikai vitanap Vendégünk volt a Magyar Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága kormánypárti és ellenzéki alelnöke MOSZinfo............

Részletesebben

Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára

Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára Szerkesztette: Czibere Ibolya Rácz Andrea HELPS Housing and Home-care for the Elderly

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Elnöki beszámoló a MOSZ 2012. márciusi Közgyűlésére............... 2 A Gyógyszertár-működtetés 2012 Konferencia Záródokumentuma......................................... 4 A Magángyógyszerészek

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2.

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2. Tartalom Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2 Aktuális Sub pondere crescit palma... 4 Nagyker kisker balance... 5 Tények a gyógyszer-nagykereskedelemről... 7 Változások a munkajogban II.

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális A gyógyszerellátás helyzete 2009-ben................ Dr. Mikola Bálint 2 Health Promoting Pharmacy................. Dr. doc. Simon Kis Gábor 4 Levél Orbán Viktorhoz................................

Részletesebben

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl........................ MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum................... Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm.

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 12. szám 2013. december

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 12. szám 2013. december Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 12. szám 2013. december Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Vélemény (Ki)szolgáltató Kamara... Dr. doc. Simon Kis Gábor 28 Doktori cím... Dr. Sánta Zsuzsa és Gonda János 28

Vélemény (Ki)szolgáltató Kamara... Dr. doc. Simon Kis Gábor 28 Doktori cím... Dr. Sánta Zsuzsa és Gonda János 28 Tartalom Újjáépítést............................. Dr. doc. Simon Kis Gábor 2 Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelöknek.................. MOSZinfo 4 Aktuális Gyógyszerész doktorok avatása.........................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben