Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Szabó Sándor 70 éves Példaképek Beszámoló Beszámoló a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról III. befejezô rész Tanulmány Az egészség alapja az optimális folyadékfogyasztás Felhívás A MOSZ Gyógyszerészetért Életmûdíj pályázata A MOSZ A Év Patikája pályázata A MOSZ Ifjúsági Fórum felhívása Kedvenc Patikám Aktuális Egyeztetés a jogszabályokról Jogszabályok változásai Változások a Munka törvénykönyvében Továbbképzés A MOSZ 2011 II. félévi továbbképzései Hirdetmény Teniszverseny A kozmetikus tanácsolja A víz Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment II. félév B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon/fax: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár X. évf. 8. szám 1

2 Szabó Sándor 70 éves Az utóbbi idôben több 70 éves születésnapi megemlékezéssel találkozhattak olvasóink. Igen, ez egy nagy generáció. Ha figyelmesen tanulmányozzák, még a rövid bemutatásokból is egyértelmûen kitetszik, hogy a korosztály minden tagja egy különleges egyéniség, a maga módján unicum. Különleges történelmi helyzet, különleges társadalmi környezet, különleges adottságok, lehetôségek és korlátok idôszaka volt az elmúlt 70 esztendô. Az ôket szorosan követô magunkat, de a mai korosztály fiatal gyógyszerészeit ezúton is különösen biztatom arra, hogy figyelmesen olvassák ezeket az életmûveket. A megbecsülés és elismerés mellett sokat lehet tanulni nagyjaink sorsából. Mindenekelôtt hitet nyerünk mai, nem könnyû feladataink megvalósításához, s ami legalább ilyen fontos, tiszteletet, alázatot választott hivatásunk irányában. Szabó Sándor háborús gyerekként született július 22-én Zalaegerszegen. Édesapja, aki a Magyaróvári Mezôgaz - dasági Akadémiát végezte el, a herceg Eszterházy hitbizomány tiszttartója volt Magyarkeszin. A földosztáskor kitelepítették ôket Budaörsre. Az általános iskolát a Krisztina téri iskolában végezte, majd szülei a Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Bencés Gimnáziumba küldték. Kitûnô érettségivel próbált bejutni egyetemre, de egyrészt származása, másrészt az egyházi iskola okán, majd háromszor helyhiány miatt nem vették fel. Így középiskola után a Kôbányai Gyógyszerárugyárban, majd a Richter Gedeonban volt segédmunkás három mûszakban. Sajátos módon, fizikai munkásként került be a Semmelweis Orvos tudo má - nyi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára. Elsô munkahelye az EGYT (most Egis Gyógyszergyár) volt, ahol elôször technológus, üzemvezetô, majd törzskönyvezési osztályvezetô, végül orvostudományi fôosztályvezetô munkakört töltött be ban került a Medimpex Gyógyszerkereskedelmi Vállalathoz. Hozzá tartozott a tudományos iroda, propaganda, marketing, és a törzskönyvezés szakterülete. Nyolc év alatt negyvennyolcszor volt Moszkvában, és több mint 70 országban járt. A Medimpex után Demján Sándor kérésére a Biopharm Gyógyszerkutató, Fejlesztô Kft. ügyvezetôje lett, ami az ô megbízásából akkor a celladam témával foglalkozott. Ebben az idô szakban 1984-tôl az ENSZ Iparfejlesztési Intézményének (UNIDO) volt gyógyszeripari kutatója, ahol nagy jelentôségû projektekben vett részt ig volt a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke. Ez egy nagyon lényeges idôszaka volt a magyar gyógyszerészetnek ben, a Parla - ment utolsó ülésnapján fogadták el a patikatörvényt, a Magyar Gyógy - szerész Kamaráról szóló törvényt és késôbb a gyógyszertörvényt, amelyek elôkészítésében kamarai vezetôként aktív részt vállalt ban lemondott az elnöki címrôl. Ugyanakkor az egészségügyi miniszter felkérésére, miniszteri biztosként vezette a gyógyszergyárakkal való tárgyalásokat, és részt vett egy új gyógyszertámogatási rendszer kidolgozásában óta dolgozik a PGEU-ban, az Európai Unio Gyógyszerészeti Szerve - zetében, késôbb az EuroPharm Forum egyik magyar delegáltja, amely feladatát ma is ellátja. Jelenleg gyógyszerész feleségével a közösen létrehozott Pharmaconsult gyógyszerinformációs irodát viszik, ahol törzskönyvezéssel, marketinggel foglalkoznak. Két gyermeke és egy unokája teszik gazdagabbá mindennapjait. A gyógyszerügy minden területén való jártasságát, eredményeit ismerte el az egészségügyi miniszter a Batthyány-Strattmann díjjal, a szakmai köztestület a Magyar Gyógyszerész Kamara aranyérmével és a Magán gyógy - szerészek Országos Szövetsége a Gyógyszerészetért életmûdíjjal. Bár egészségét megviselte a folyamatos készenlét, sziporkázó szellemisé gét megôrizte. Ma sem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, ha egy alapigazságot, egy filozófiát, egy anekdotát, vagy egy jó poént oszthat meg kollegáival. Tisztelt Örökös Elnök Úr! Kedves Sándor! Maradj ilyennek, ami vagy. Számítunk felkészültségedre és tapasztalataidra ma is, amikor a gyógyszerészi hivatás fenntartása, kivívott szerepkörünk megôrzése, ismét embert próbáló környezetbe állította a gyógyszerészeket. Isten Éltessen sokáig! a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöksége nevében Dr. Mikola Bálint Példaképek S zéll K ál mán Deák Ferenc kedvencének tartották. Való szí - nûleg az is volt Széll Kálmán, hiszen nagy költônk lányát, Vörösmarty Ilonát vette feleségül, akit Deák nevelt. Politikai kar rierjét azonban nemcsak a kettejük közötti jó kapcsolatnak, hanem fô leg tehetségének köszönhette. Deák pártja 1875-ben fuzionált a Tisza Kál mán vezette balközéppel, s létrejött a szilárd kormányerô, a Sza bad elvû Párt. Tisza Kálmán mi - niszterelnöksége alatt a pénzügymi - niszteri tisztséget három éven át a jogi vég zett ségû Vas megyei birtokos, Széll Kálmán töltötte be. A korabeli Magyarországnak a kiegyezést követôen folyamatosan meg kellett harcolnia egyenjogúságáért a Monarchián belül. A leg - s úlyosabb sérelemnek azt tekintették idehaza, hogy a közös hadseregnek, amely közvetlenül Ferenc József irányítása alá tartozott, német volt a vezényleti nyelve. Ezen nem sikerült változtatni az as összeomlásig. Andrássy Gyula miniszterelnök hosszú küzdelemmel vívta ki a kiegyezéskor, hogy a régi, a magyar különállást el - kendôzô, összefolyó császári-királyi formulát paritásos alapon a császári és királyi (kaiserlich und königlich) váltsa fel. Tisza Kálmán kormánya szeretett volna létrehozni önálló magyar jegybankot, addig ugyanis a közös pénz kibocsátását a bécsi székhelyû Osztrák Nemzeti Bank intézte. Hosszas tárgyalások után, elsôsorban Széll miniszteri tevékenységének köszönhetôen, 1878-ban az osztrák jegybank Osztrák- Magyar Bankká alakult át. Szigorú pénzügyminisz - terként Széll felemelte az adókat, ezzel helyrebillentette a költségvetés ingadozó egyensúlyát. Bosznia-Hercegovina 1878-as megszállását követôen kivált a kormányból, visszavonult Rátóton lévô birtokára, ahol kemény kézzel irányítva az ügyeket, mintagazdaságot hozott létre. Szarvasmarha-tenyészetével nemzetközi hírnevet szerzett. A nagypolitikába kormányfôként 1899-ben visszatérô Széll az engesztelhetetlen, soviniszta Bánffy Dezsô miniszterelnöksége után megnyugvást, átmeneti szélcsendet hozott a hazai közéletbe. Kompromisszumteremtô egyéniségének is köszönhetô, hogy néhány hét alatt sikerült elérnie a korábban obstrukcióval akadályozott javaslatok törvényerôre emelését az ellenzék támogatásával. Sôt a másik oldalon álló, Apponyi Albert vezette Nemzeti Párt is csatlakozott a kormányzó Szabadelvû Párthoz. (A fúzió nem sokkal több, mint három évig tartott, Széll Kálmán 1903-as távozása után Apponyiék ismét átmentek ellenzéki oldalra.) Széll 1901-ben még fé - nyes választási gyô zelmet aratott a szabadelvû ek - kel, sôt elfogadtatta a parlamenti házszabály ké - sôbb megbuktatá - sára is felhasznált viszonylag libe - rá lis módosítását. Megkötötte az osztrákokkal a tízévente esedékes gazdasági ki egyezést, de alulmaradt a német vezényleti nyelvû közös hadse regbe való újoncozás körül kialakult politikai vitában. A szélsô baloldali akkor az erôs nemzeti alapon álló függetlenségieket tekintették annak ellenzék obstrukcióba kezdett, a költségvetés el fogadását is megakadályozta. Az ország új büdzsé nélkül mûkö dött egy darabig, a helyzetet tárgyalásos úton sikertelenül rendezni kívánó mi - niszterelnök lemondásra kényszerült. Késôbb, a párton belüli nagy ellenfél, Tisza István puccsszerû házszabály-szigorítását követôen végleg visszavonult Rátótra, ahol 1915-ben elhunyt. Semmelweis Ignác, a másik példakép tevékenysége közismertebb. Szinte már a kisiskolások is fújják, hogy ô az anyák megmentôje, a gyermekágyi láz ellenszerének feltalálója. Semmelweis ugyanis pá - lyakezdô korában felfigyelt arra egy bécsi kli nikán, hogy kollégái a boncterembôl sokszor egyenesen a szülészeti osztályra sietnek folytatni a munkát. Az így okozott fertôzés számtalan anya ha lá lá - hoz ve ze tett. Védekezésül a klórmész ol - da tos kézmosást ajánlotta orvos tár sai - nak, amit a II. klinikán alkal mazva je - lentôs eredményeket tudott felmutatni. Módszerét némelyek elfogadták, de rö vid életében szinte végig küzdenie kel lett felfedezése elismerte - té séért. Egyébként ô végzett itthon elô ször pe te fészekmûtétet, s máso dik - ként alkal maz ta a császármetszést. Ke - vesen tudják, hogy ha lálát közvetve épp az okoz ta, amit felfe de zett. Egy gyermek ágyi lázban meghalt asszony boncolásakor szer zett súlyos, évtizedek ig lappan gó fertôzése vezetett elmezava rához, majd halálához 1865-ben. Semmelw eis Ignác Ma a májusban módosított, aktualizált Semmelweis Terv körvonalazza a ha zai egészségügy átalakításának koncep ci ó - ját. Ebben deklarálja a kormányzat a gyógy szerellátás szerepkörének módo sí - tását, a gyógyszeres terápia mened zse - lésének és a gyógyszerészi gondozás intézményes megvalósításának je len tô - ségét. Ez a lépés hatékonyan segítette a gyógyszerészi tulajdonosi szerepvállalás rehabilitációját is. A példaképek alapvetôen eredményesen befolyásolták szakterületük korabe - li reformját. Feltehetôen ezzel áll összefüggésben mai szerepvállalásuk is a gazdaság-, és egészségpolitikában egyaránt. Csak bízni tudunk abban, hogy a jól koncepcionált, megfontolt és nagy - ívû szakmai fejlesztések megvalósítását nem fogja számottevôen késleltetni a gazdasági kiszolgáltatottságunk csökkentésére irá nyu - ló, kényszerûen betartandó Széll Kálmán Terv. Igen erôs hitet és elkötelezett hivatástudatot igényel tôlünk, egész - ségügyben dolgozóktól, hogy úgy kell a betegellátást fenntartanunk és fejlesztenünk, hogy szûkülô gazdasági mozgástérben hozzunk létre a társadalom számára magasabb egészségnyereséget, ami megteremti számunkra a gazdasági fellendülést, majd reményeink szerint pótlólag forrásokat biztosít az egészségügyi ellátás mûködtetéshez. Ez a fából vaskarika. Szerkesztôség (Forrás: Pethõ Tibor) 2 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 3

3 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló a MOSZ Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról III. (befejezô) rész A több mint 160 gyógyszerész részvételével megrendezett, élénk ér dek lôdés mellett zajló konferencia szombati napjának elsô elô - adása Dr. Fenyvesi Ferenc DEOEC Gyógyszertechnológiai Tanszék tanára interpretációjában az idôskori farmakoterápiás lehetôségek gyógyszertechnológiai vonatkozásait mutatta be a hallgatóságnak. Bevezetô gondolataiban az öregedés fiziológiáját vázolva bemutatta az emberi élet három nagy szakaszát. A gyermekkor az édes semmittevés idôszaka, a felnôtt kor a reprodukció idôszaka és az öregkor a stagnálás és regresszió idôszaka. Az öregkor gyógyszerelési problémáival összefüggô általános szempontok kialakításával összefüggésben leszögezte, hogy a célcsoportnak szánt gyógyszer - készítmények tervezésekor speciális paramétereket is figyelembe kell venni, más az elvárás, mint a társadalom fiatalabb tagjainak szánt gyógyszerkészítményekkel szemben. Az optimális gyógyszerhatás eltéréseinek általános szempontjai között megemlítette a fiziológiai paraméterek, a betegségek együttes elôfordulása, az egyidejûleg több gyógyszer szedése, a nemkívánatos mellékhatások nagyobb hányadú elôfordulása, az önkezelésre való hajlam és a kognitív funkciók beszûkülésének kérdéseit is. Idôs korban csökken a szomjúság érzet, a folyadéktartalékok elégtelenné válnak, egyes receptorok érzékenysége fokozódik a gyógyszerekkel szemben, jelentôsek a farmakokinetikai eltérések. Egyes szakkönyvek a gyógyszeradagok csökkentését irányozzák elô, amely 75 év felett 20%-kal, 85 év felett 30%-kal csökkentendô. Fenyvesi doktor a továbbiakban részletesen mutatta be beviteli utaktól függô optimális gyógyszerhatás egyes kritikus elemeit. A felszívódás paramétereinek változásai per os beviteli utak esetén figyelembe veendô, hogy a nyál termelése fiziológiásan csökken, nyelési nehézségek léphetnek fel, csökkent a gyomor savtermelése, csökkent a bélmotilitás. Ezeken túl a tablettanyelési készség korlá - tozott, a felszívásra alkalmas felület beszûkül, romlik a bélhám vérel - látása, illetve változik a bélflóra összetétele. Intramusculáris adagolás esetén jellemzô az izomszövet mennyiségének, az izomrostok számának és méretének fokozatos csökkenése, az izomátáramlás romlása, intravénás esetben az erek falának állapota. Inhalációs rendszerek alkalmazása esetén figyelembe kell venni a tüdô, a csökkent légzô felület és rugalmasság változást, aminek következtében a kilégzést követô tüdôben visszamaradt levegô térfogata jelentôsen nô, csökkent a gázcsere, a csúcsáramlás, a vitálkapacitás és a tüdô védekezôképessége egyaránt. A dermális/transzdermális rendszerek alkalmazásakor ismerni kell, hogy az öregedés során a bôr egyre jobban elvékonyodik, ráncos lesz, a szubkután zsírszövet vastagsága csökken, az epidermis és a dermis elvékonyodik, szárazabbá válik és veszít rugalmasságából. Csökkennek a verejtékmirigyek is, ami hatására csökken a hôleadó képesség, így a bôrhômérséklet emelkedése fokozhatja egyes gyógyszerek felszívódását. A rektális gyógyszerforma alkalmazásánál figyelembe veendô, hogy a székrekedés és az aranyér kétszer olyan gyakori, mint a fiataloknál. Aranyér esetén a végbélben található vénás erek kóros mértékben kitágulnak. A rektális gyógyszerek bizonyos esetekben az injekciók kiváltására is alkalmasak, valamint a perorális gyógyszerelés nehézsége esetén is választható ez a beviteli mód. 65 év feletti paciensek esetében a gyógyszerhatások lassabban jelennek meg gyógyszerváltásokat nem érdemes elkapkodni. Sok gyógyszer szedése pontatlan bevételt eredményezhet, gyógyszercserét, valamint több mellékhatást okozhat, kiemelten kell figyelni a beteg complience-re. Mindezekkel összefüggésben megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a formuláció kérdésére. Orális adagolás esetén a tabletta javítható védôbevonattal ellátott, esetleg könnyebben lenyelhetô alakú (oblong formájú) legyen. Az optimális méret tervezése elengedhetetlen, hisz a nagyméretû tabletták lenyelése komoly gondot okozhat, a túlságosan kicsi gyógyszerformák pedig a beszûkült érzékelés miatt nehezen kezelhetôvé válnak. Nem elônyös a rágótabletta, mint gyógyszerforma, a protézissel élôknél gyakran helyi irritáció tapasztalható gyógyszerforma alkalmazása során. A kapszulák alkalmazása nem elônyös, a legnagyobb probléma, hogy hozzátapadnak a nyelôcsôhöz. Elônyösek a szájban diszpergálódó formák, illetve az oldódó és a pezsgô készítmények. Fontos, hogy a tabletták könnyen és pontosan legyenek oszthatóak. Ennek elérése érdekében nem csak az összetételt kell pontosan megválasztani, hanem az Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló ideális alakot is. Ha a páciensnek nyelési nehézségi vannak, mindenképp a folyékony gyógyszerformák használata javasolt, de a cseppek adagolása és számolása nehézségekbe ütközik, ezért adagolásuk lehetôség szerint kerülendô. Prezentációja záró részében az elôadó ismertette a multipartikuláris, többegységes, a bôrgyógyászati készítmények, a transzdermális és inhalációs, a polimer alapú, a nyújtott gyógyszerleadó mikro és nano szisztémák, és a biodegradábilis mikroszférák, mint szállító rendszerek alkalmazását. Leszögezte, hogy a geriátrikumok tervezésénél és formulálásánál a ható- és segédanyagokkal kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy az idôseknek mind az íz-, mind a szagérzékelésük, mind pedig a színlátásuk csökkent lehet. Leg - gyakrabban a gyógyszerek színét és alakját jegyzik meg nem pedig a készítmény nevét vagy a hatóanyagát. A cél, hogy az idôsek számára specifikusan készüljenek gyógyszerek, a fejlesztésnél, formulációnál vegyük figyelembe speciális igényeiket. Kiemelten fontos a klinikai kipróbálás által igazolt biztonságosság, hatékonyság és a megfelelô betegtájékoztatás. Dr. Csóka Ildikó intézetigazgató, a Szegedi Tudományegyetem docense mielôtt a speciális, idôs korú betegcsoportokkal történô kommunikáció rejtelmeibe avatta volna a hallgatóságot, a kontinuitás okán felvázolta a korábbi Terápia Menedzsment konferenciák alkalmával [Debrecen (2007), Budapest (2008), Budapest (2009), Zsóryfürdô (2010)] a szakterületéhez tartozóan általa bemutatott fô gondolatokat. Milyen környezetben dolgozunk a gyógyszertárban? tette fel a kérdést az elôadó, amelynek megválaszolása kapcsán kitért a nagy betegforgalom, a sietô, türelmetlen betegek, a túlterhelt, alulmotivált, sok eset ben kiégett gyógyszertári dolgozók jelenségeinek egyes kérdéseire. A tapasztalat azt mutatja, hogy az expediáló érzékelve a beteg siettetését igyekszik gyorsan, szavak nélkül, vagy 1-2 szó kíséretében kiadni a szükséges medicinát. Nem tudja elmondani a megfelelô gyógyszeralkalmazáshoz fontos információkat sem. A beteg, mivel nem tudja felmérni, milyen információk kellenek neki, legfeljebb azt kérdezi, ami feltétlenül érdekli, és távozik a patikából. Így nem tud meg minden szükséges információt, késôbb megijed a mellékhatásoktól, nem szedi rendesen a gyógyszerét, mást hibáztat. Nem érzi úgy, hogy foglalkoztak vele. A hazai demográfiai adatok bemutatását követôen az öregedésre, mint természetes jelenségre fókuszált Csóka tanárnô. A népesség öregedése világjelenség. Az idôskorúak a társadalom integráns ré - szét képezve értékes erôforrások a társadalom részére. Köte lessé - günk segíteni a sikeres öregedést az aktív idôskorra való felkészülést. Ennek intézményes megvalósítása érdekében paradigmaváltás szükségességét hangsúlyozta az idôsellátás területén. Nélkülöz - hetetlen az egészség megôrzéséért történô felelôsségvállalás erôsítése az egyén részérôl, valamint az egészségtudatos magatartás, az idôskorra történô felkészülésnek a támogatása. Kiemelt tényezô a lelki egészség védelmének erôsítése, különösen a depresszió elle - ni küzdelem, a szorongásos tünetek megelôzése, kezelése. Hang - súl yossá kell tenni az elsôdleges prevenció erôsítését, a szûrôprogramokon való részvétel biztosítását, a betegségek kockázatának alacsonyan tartását és a funkcionális függetlenség elôsegítését. Ez - zel összefüggésben indokolt a geriátriai szakképzés és a szociális gerontológia továbbfejlesztése, a szakorvosképzésben a ráépített szakvizsgarendszer visszaállítása. Az egészségügyi ellátással, a gyógyszereléssel kapcsolatos legfontosabb elvárások körvonalazása érdekében tudnunk kell, hogy idôs korban általában hosszú az ápolási szükséglet. A 70 év felettiek körében gyakori betegségek a szívritmuszavar, az agyér problémák, a demencia, a csípôcsont-beültetés. A betegség, vagy sérülés kezelése, a beavatkozás utáni regeneráció, általában sokkal hosszabb idôt igényel. A 70 éven felüli férfiak 72%-a, a nôk 85%-a rendszeres gyógyszerfogyasztó., ami csökkenthetô lenne az idôskorban is fontos egészségtudatos magatartással, egészséges és zsírszegény étkezéssel. Az idôsek gondozásának alappilléreit a szükségletek kielégítése, az önellátó képesség biztosítása és a gyógyszerész szakmai ellátás területein látja az elôadó. Az elôadás további részében a Maslow szükséglet piramis felhasználásával a fiziológiai és biztonsági szükségletek, a szeretet- és közös - séghez tartozás igénye, a megbecsülés, tisztelet, valamint az önmegvalósítás szükséglete egyes kérdéseit mutatta be Csóka docensnô. Az idôskori életminôség javítása a gerontológia fô célkitûzése. Paradigma-váltás szükséges ahhoz, hogy az idôsek nemzedéki megítélésében és a nemzedékek közötti integrációs kapcsolatban változás jöjjön létre. A jelen közgondolkodás az idôseket elesett, beteg, erejében fo - gyat kozó, sorsával megbékélt embereknek tartja, amikor fokozódik a befelé fordultság, bezárkózás, kiszolgáltatottság érzése. A cél a be - tegek fájdalmainak és a tüneteinek csökkentésével, lelki szenvedéseik enyhítésével a lehetô legjobb életminôség megteremtése, a magány oldása, a fizikai és szellemi aktivitás fenntartása. Feltétlenül figyelembe veendô szempontok mások mellett az orvosi vizsgálattól, 4 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 5

4 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló intézetbe, kórházba kerüléstôl való félelem, az emlékezés, feledékenység, a gyógyszerek pontatlan alkal - mazása mellett a látás, hallás, kapcsolatépítés csökkenése, a mentális beszûkülés. Amennyiben a gyógy - szerek alkalmazásának következményeire, veszé - lyeire nem kellôen hívjuk fel a figyelmet, az idôsek a mellékhatásokon elszörnyülködve nem szedik a gyógyszert. Prezentációja záró részében az idôsekkel folytatott beszélgetés, kommunikáció gyakorlati kérdéseit mu - tatta be az elôadó. Hangsúlyozta, hogy csak a megfelelô módszer ad arra lehetôséget, hogy az idôskorú beteghez eljusson a korrekt információ, majd az idôsek mentális és egyéb állapot felméréséhez szolgáló módszertani elemeket mutatott be az érdeklôdô hallgatóságnak. A következôkben az idôs kor és a thrombosis összefüggéseirôl Blaskó György, a Debreceni Egye - tem professzora tartott igen körültekintô, és gyógyszerészi szempontból aktuális kérdéseket bemutató elôadást. Új orvosi szemléletet mutatott be a haemostasisban megállapítva, hogy a mélyvénás thrombosis eidemiológiájáról viszonylag keveset tudunk. Az adatok legtöbbször egyes intézetek felmérésein alapulnak. Egy hosszú idôtartamú longitudinális vizsgálatról számolt be, amely szerint a standardizált incidencia 1.92 per 1000 betegév, amit azonban a szekciós eredmények erôsen alulbecsültnek tartanak. Az orvostudomány fokozatosan alkalmazkodik ahhoz a kihíváshoz, amit az elöregedô népesség jelent. Tény, hogy az idôsek gyakrabban betegszenek meg, valószínûbbek a krónikus, szellemi leépüléssel járó be tegségek. A geriátriai orvostudomány céljai globálisak, célja a fizikai és a kognitív funkciók fenntartása, javítása és a beteg önellátó képességének fenntartása. Az USA-ban minden évben 1 millió thromboemboliás megbetegedés (VTE) fordul elô (mélyvénás thrombosis és pulmonalis embolia). Annak ellenére, hogy ismereteink a rizikófaktorokat illetôen jelentôsen bôvültek, a kórkép ma is a leggyakoribb kivédhetô halálok a kórházban kezelt betegek esetében. Éppen az életkor a rizikófaktorok közül a legkevésbé anali - zált tényezô, de 55 és 80 év között a VTE incidencia évente 1%-kal nô és végül a fiatalokénak 1000-szerese lesz. A kórkép epidemiológiájának bemutatása során a markáns diagnosztikai elemekre hívta fel a figyelmet. A plantarflexiónál lábikra fájdalom, az Achilles-ín oldalán nyomásérzékenység, a combra helyezett mandzsettát 100 Hgmm fölé felfújva lábikra fájdalom jelentkezik. A medialis talpizomzat nyomás érzékeny lesz, az epifascialis vénák tágultak, lágyéktáji nyomásérzékenység jelentkezhet. Köhögésre alsó végtagi fájdalom jelentkezik, a thrombosisos lábszár ballotálása fájdalmas, tenyérnyivel a thrombosisos lábszár térde alatt fájdalmas nyomáspontok alakulnak ki, a lábikra egésze nyomás érzékeny lesz. A vénás thromboembolia nem jóindulatú megbetegedés. Populációs vizsgálatok mutatták, hogy a 30 napon belüli halálozás meglehetôsen gyakori. A mortalitás tekintetében számos rizikófaktort említett, amelyekre való odafigyelés a szakember számára kötelezô. Ilyenek az obesitas, a dohányzás, a szívelégtelenség, a krónikus tüdô-, és ve sebetegség, neurologiai betegségek, és a daganat. A túlélô betegek 30%-ánál recidivál, 30-50%-uknál 10 éven belül kifejlôdik a postthrombotikus szindróma. A recurrencia 10 évenként %-kal nô, és még ennél is magasabb azoknál, akinél obesitas, daganat, thrombofilia fordul elô. Legveszélyeztetettebbek az ismerten magas rizikójú, több thrombosist túlélt betegek. Thrombosisra hajlamosító szerzett rizikófaktorok kapcsán az elôadó kiemelt figyelmet szentelt a graviditás, az antiphospholipid antitest, az immobilizáció, a tumorok, mûtétek és a cytostaticus kezelés esetei - nek, ugyanakkor többek között kitért a magas BM-index, a nagy dózisú oestrogénterápia, a hyperlipaemiák és a korábbi thrombosisok veszélyeire is. A kezelés elsôdleges célja mindig, megelôzni a terjedést, esetleges szövôdményt, a korai ismétlôdést. Távolabbi cél lehet, megelôzni a kései kiújulást, a szövôdményeket. A következôkben az antikoaguláns terápia fejlôdését mutatta be Blaskó professzor. A kezelés és a prophylaxis módszerei mellett speciális helyzeteket is vázolt. Ilyenek a heparin rezisztencia, a terhesség, a gyermekágy, szoptatás, és az idôskor. Tumoros betegek esetében, valamint határterületi thrombophiliáknál, veseelégtelenség kapcsán és kumarin rezisztencia vagy túlérzékenység esetében külön megfontolásokat említett a gyógyszeres terápiák kialakításával összefüggésben. A szombati napot záró elôadásában az öregedô máj és elme élettani folyamatait mutatta be Dr. Ge ren - csér Emôke a Sportkórház fül-orr-gégész szakfôorvosa. Az öregedés kihívásait genetikailag hozott életprogramunk, szocializációnk kóros folyamataink krónikussá válása és civilizációs ártalmaink életminôség rontása környezetébe helyezte az elôadó. Biológiai, fizikális, pszichés, szociális támadásaink befolyásolják öregedésünket, egyben vesztességekkel és kihívásokkal járnak. Egyre kevesebb a fiziológiás, egyre több a patológiás öreg közöttünk szögezte le bevezetôjében Gerencsér doktornô. A máj az exogén és endogén mérgek fô kiválasztó szerve. Szinte minden áthalad a májon, ami a tápcsa - tornába kerül, étel, ital, vegyszer, gyógyszer és gyógyhatású készítmény. Ezek gyakran hepatotoxikusak, vagy lehetségesen májkárosítók. Májkárosodás során nô a gyulladásos mediátorok koncentrációja és a szabadgyökök képzôdése, csökken a mitochondriumok glutathion tartalma, fogékonyabbak az oxidatív károsodásra. Ugyancsak csökken a májsejtek fehérje szintézise, így több a májsejt nekrózis. Mindezt erôsíti a gyógyszereknek a májban történô metabolizmusa, ami fokozottan megterheli a májat. A betegek általában az orvosnak nem mondják el, hogy milyen öngyógyszerelést folytatnak, mert azt hiszik, hogy az OTC gyógyszerek, étrendkiegészítôk nem lehetnek veszélyesek. Vény nélküli készítménynél nem nézik meg a hatóanyagot, illetve egyáltalán nem a hatóanyagot ismerik, hanem csak a brand nevet. Banális betegségekben, vagy annak vélt tünetek esetén kezelik magukat hagyományos módon. Az orvos sokszor csak a vényköteles gyógyszerre koncentrál, és azt mondja a betegnek, vegyen fájdalomcsillapítót, forróital port, stb. a patikában. Az egyre bôvülô OTC piacról az orvosnak nincs átfogó ismerete, nincs hiteles kompendium, nincs orvos látogatás. Az étrendkiegészítôkrôl még annyit sem tud, mint az OTC gyógyszerekrôl. Ebben a mûfajban az egyik legnagyobb veszély a paracetamol abusus. A paracetamol döntôen a meghûlés elleni kombinált szerek alkotórésze. Jelenleg 29 készítmény tartalmazza, láz-, enyhe, vagy középsúlyos fájdalmak csillapítására és meghûlés ellen vásárolják. Ha nem hat elég gyorsan, a türelmetlen beteg bekap még egyet-egyet. A 4 óránkénti maximálisan 500 mg-os adagot túllépve májkárosító lehet, vagy a fennálló májkárosodást súlyosbítja. Különös veszély, hogy a máj oxidatív metabolizmusa az életkor növekedésével gyakran romlik, fiziológiás és pathológiás folyamatok egyaránt zajlanak. Idôs korban csökken a mûködô májsejtek mennyisége, a máj enzimatikus aktivitása. A májsejtek képesek regenerálódni, ez se gíthetô szilimarinnal. A szilimarin a sejtmembrán fehérjékhez kötôdik, így megakadályozza a toxin kapcsolódását. Fokozza a máj glutation tartalmát, a makromolekulák és a fehérjék szintézisét a májsejtekben, gyorsítja a májsejtek regenerációját. An - tioxidáns, a sejtmagban stimulálja az enzimmûködést, javítja a májfunkciókat. Mindezek mellett a hepatotoxikus gyógyszerek májkárosodását kivédi, méregtelenít, gátolja a fibrosis a zsírmáj kialakulását, idôskorban serkenti a májmûködést. Idôsebb betegeknél fokozottabban kell májvédô szilimarint ajánlani. Elôadásának második részében a demenciára, mint az idôskorban gyakran tapasztalható tünetcsoportra fókuszált az elôadó. A jelenség intellektuális mûködésünk lassú hanyatlása, öregedvén, miközben öntudatunk és érzékelésünk még a régi. A tudatállapot lassan, feltartóztathatatlanul romlik. Az Alzheimer kór az öregkori elbutulások 70%-áért felelôs agykérgi elfajulás miatt kialakuló állapot, évtized alatt fejlôdik ki, de többgócú agyi infarctus és érelmeszesedés miatt is elbutulhatunk, vagy a mini-sztró kok hatása összegezôdik agyi szinten, és a kiserek lassan, egymás után záródnak el. Hanyatlanak a megszerzett, begyakorolt intellektuális funkciók, romlik a tájékozódási képesség. Az általános érelmeszesedés okán agyi keringési zavar, oxigénhiány jelentkezik. 6 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 7

5 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Csökken a pajzsmirigy mûködése, szétszórt a figyelem, depressziós aktivitáshiány alakul ki, és a memória, a gondolkodás, a figyelem, a tér- és idôbeli tájékozódás zavara jelentkezik. A fokozatosan kialakuló demencia markáns tünetei a feledékenység, a nyelvi és mozgászavar, a hangulat, és személyiségváltozás, a koncentrációképesség, valamint értelmi, és észbeli beszûkülés. Flavonoid és terpén összetevôk javítják a mikrocirkulációt, elismert szabadgyök fogók és nootrop tulajdonságúak. A gyakori stimuláció növeli az agy kapacitását. Javul a kiserek keringése, csökken a vér sûrûsége, az érfalak átjárhatósága valamint a vérlemezkék összecsapódása. Ezzel egyidejûleg viszont növekszik a vörösvértestek flexibilitása, az értónus, a vér folyékonysága, az áramlási sebesség és a hipoxiával szembeni tolerancia. Az idôsek számának növekedésével új betegségek, új problémák jelennek meg mind az egészségügyben, mind a társadalomban. Elô - adásának második részében az ismert major rizikófaktorok idôskori sajátosságaival ismertette meg a hallgatókat az elôadó. Elsôként a dyslipidaemiáról esett szó. Idôs és aggkorban primer hypercholesterolaemia ritka, de secunder formában gyakori. Keresni kell a diabetest, a pajzsmirigy- és vesebetegséget a háttérben, mert a klinikum tünetszegény. Az alacsony cholesterin szint oka larvált hyperthyreosis, alultápláltság is lehet. A hypertonia kapcsán leszögezte, hogy a mindenkori vérnyomást a PTF és a teljes perifériás ellenállás határozza A konferencia utolsó vasárnap napja változatlanul teltházas érdeklôdés mellett zajlott. Dr. Samu Antal MOSZ alelnök az idôskor biofarmáciájának elemzése mellett a metabolikus szindróma gyógyszerészi prevenciós program aktualitásainak bemutatására is vállalkozott. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyógyszertári szûrôvizsgálatokat és a rizikó-kockázatbecslést is az idôsebb korosztály nagyobb súllyal veszi igénybe, így indokolt a két kérdéskör közös tanulmányozása. Az idôsödéssel mindinkább megjelenik az ún. 5 i, azaz az immobilitás, az inkontinencia, az instabilitás, az intellektuális hanyatlás és a iatrogenia. Mivel több mûködés homeosztázisának egyensúlya gyakran egyidejûleg változik meg, többféle panasz megjelenésével és egyidejû kifejezôdésével kell számolnunk. A szervrendszereken látható öregedési elváltozások ismertetése kapcsán az elôadó hangsúlyozta, hogy az idôs szervezet egészében megtalálhatók azok a jegyek, amelyek a sejtekben is észlelhetôk. Ilyenek a súlyvesztés, a relatív és abszolút vízvesztés, az aktív sejtek helyét elfoglaló kötôszövet, oxigén igényes zsírszö - vet, és mészlerakódás. Atrophia a csontváz egészén jelentkezik, az izomrostok száma fogy, kötôszövet felszaporodás alakul ki. A szíven a korral járó elváltozások életév között jelennek meg. A szívizomsejtek száma csökken, a szív kisebb lesz, a sejtekben pigment szaporodik fel, a glykogen mennyisége csökken, a zsírok mennyisége növekszik, a megkisebbedett szív kapacitása (verôtérfogat, perctérfogat) gyengül. Az érrendszer jellemzô változási között Samu dr. kiemelte, hogy az erek megnyúlnak, tágabbak, kanyargósabbak, az erek fala megvastagodik, a rugalmas ros tok és sejtek száma kevesebb lesz, ezáltal az érfal rugalmassága csökken. A rugalmatlan erek miatt a szervek vérellátása csökken, így nô a perifériás ellenállás. Érzékszervek öregségi jelenségei kapcsán kiemelte, hogy a látás gyengül (presbyopia), a lencse képtelen a domborodásra, így a közellátás csökken. A halláscsökkenés (presbyacusis) nagymértékben függ az egyén életkörülményeitôl, betegségeitôl, zajártalomtól. Az orrban lévô szaglóhám sorvadása és átalakulása miatt a szaglás tompul, a szájban lévô ízérzô végkészülékek sorvadása miatt pedig az íz érzés veszít intenzitásából. Az öregkorra jellemzô külsô elváltozások jellemzôje a bôr elvékonyodás, a szaruképzôdés fokozódása, a bôr alatti zsírréteg elvékonyodása, verejték és faggyú kiválasztás csökkenése, valamint a haj, szôrzet, fogazat és a testmagasság változása. A fô szervrendszerek változásaival összefüggô mûködés-módosulásokat be - mutatva elsôként a szívet tekintve megállapítható a csökkent méret és kollagénszövet rugalmasság, figyelemre méltó a lipofuscin-, és zsírlerakódás a myocardiumban, valamint az aorta és mitrális billentyûk zsíros infiltrációja és meszesedése. Ennek következménye a csökkent balkamrai diasztolés telôdés, a csökkent béta- adrenerg válasz, ami csökkent csúcsú terheléses szívindexhez és ejekciós frakcióhoz vezet. Az artériák esetében az elasztin és kollagén redisztribuciója és molekuláris újrarendezése az artériák falában meszesedést okoz, ennek tudható be az emelkedett szisztolés vérnyomás. A tüdôben a megnagyobbodott alveoláris vezetékek és alveolusok csökkent elaszticitást eredményeznek, ami különösen terhelés folyamán csökkent légzô-képességet okoz. Gasztro - intesztinális téren tetten érhetô a belek simaizom sejtjeinek kismértékû csökkenése, a gyomor nyálkahártya-atrophia, a gyomor ph-jának emelkedése, a májsejtek enyhe csökkenése, és a máj vérátáramlásának csökkenése. Ez a kiválasztás hatékonyságának csökkenésével, székrekedéssel, ezáltal is csökkent gyógyszer metabolizmussal jár. Húgy - ivarszerveknél megfigyelhetô a vese tömegének zsugorodása, a glomerulusok száma csökken. A glomerulusok és a tubulusok bazálmembránjának vékonyodása, a csökkent húgyhólyag-elaszticitás és prosztata-megnagyobbodás csökkent glomerulus-filtrációs rá - tát és renális plazmaátáramlást, valamint csökkent hólyagürítési kapacitást eredményez. Endokrinológiai tekintetben igazolt az atrophia és fibrózis, a vaszkularitás csökkenése, ami a kiválasztási ráta általános csökkenésével jár. Az idegrendszer vizsgálata során egyértelmû, hogy az agy veszít a súlyából és tömegébôl, a neuronok száma és a dendrit elágazások száma csökken megfigyelhetô a neurofibrilláris degenerátio és a szenilis plakkok felhalmozódása. Ennek okán csökken az agyi vérátáramlás, csökken a glükóz ás oxigén-anyagcsere, csökkent intellektuális változások tapasztalhatóak. Az idôskori immunrendszer jellemzôje a thymus sorvadása, a naiv T-sejtek arányának csökkenése és az aktivált memória T-sejtek növekvô aránya, amivel összefüggésben megnô a daganatos megbetegedésekre való hajlam. Az öregedés üteme egyénenként változó szögezte le az elôadó. Az öregedést szabá - lyozó legfontosabb tényezôk közé sorolta a genetikai hátteret, a környezeti hatásokat és a táplálkozási tényezôket. meg. Idôs korban jellemzô a systolés vérnyomás emelkedése, a re - ceptorok érzékenységének korfüggô csökkenése, a sympathicotonia. A perifériás rezistentia a kor elôrehaladtával nô, megnô az afterload BKH megnô a praeload is, circulus vitiosus alakul ki. A diabetes mellitus prevalentiája az életkorral együtt nô. A következôkben az elôadó részletesen elemezte az idôskori fiziológiás változásokat, farmakokinetikai és farmakodinámiás kérdéseket, és kitért a gyógyszer-mellékhatások problematikájára is. Zárásként a geriátriai farmakoterápia lehetôségeire hívta fel a figyelmet az elôadó. Minden évben korszerûbb gyógyszerek érhetôk el, a hatóságok által elfogadott off-label indikációk száma bôvül. Je len - tôs mértékben halad a gyógyszer-gyógyszer interakciók jobb megértése, növekszik a táplálékkiegészítôk népszerûsége. Törekszünk arra, hogy javuljon a compliance, és kordában tarthatóak legyenek a farmakoterápia költségei. Ennek okán kiemelt jelentôsége van a gyógyszeres terápia dokumentált nyomonkövetésének, ami a jelenkor egyik legnagyobb gyógyszerészi szakmai kihívása. A kardiometabolikus gyógyszerészi gondozás programja aktuális technikai és mûszaki kérdéseivel foglal ko - zott konzultatív demonstrációja során Daiki Tennó, majd a programot záró elôadásában Dr. Bács kay Ildikó a DEOEC Gyógyszer-technológiai Tanszéke docense rendkívül impulzív és jól szemléltetett elôadásában alternatív terápiás lehetôségeket mutatott be az idôskori gyógyításban. A téma igen nagy népegészségügyi jelentôséggel bír, hiszen megfigyelhetô az idôskorú társadalom gyarapodása és egyre nagyobb hangsúlya a népesség összetételében. A gyógyszerek bevitele és a be vitt gyógyszermolekulával a szer vezet ben való történések leírására az ADME (Absorbció, Diszt ri bu ció, Metaboliz - mus, Eliminá ció) rendszert ismertette részletesen az elôadó. Kitért a test felépítésének életkorral való változásaira, és az ezzel összefüggô geriátriai készítmények fejlesztési lehetôségeire. Utalt az innovatív techno - lógiák és segédanyagok megjelenésére, amelyek figyelembe veszik, hogy az idôskorú betegeknek mind az íz-, mind a szagérzékelésük, mind pedig a színlátásuk csökkent. Elôadásának másik részében a létezô három nagy gyógyászati rend - szert, a nyugati (allopatikus) gyógyászatot, a holisztikus orvoslási módszert és a hagyományos kínai orvoslás egyes elemeit mutatta be az elôadó. A Nyugati (allopatikus) gyógyászat alapja az evidencebased medicine. Elve a legújabb tudományos ismeretek konkrét klinikai helyzetben való tudatos, átlátható, kritikus alkalmazása. A holisztikus orvoslási rendszer az embert és a többi élôlényt úgy kezeli, mint egy nagy egész az univerzum egy kicsi részét, ugyanakkor egy önmagában is teljes egységet. Ha az egyik szerv mûködése zavart szenved, az hatással van a másik mûködésére is. Nem kizárólag a test épségét és egészségét tartja szem elôtt, hanem a lélekét és az elméét is. 8 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 9

6 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Ájurvéda az élet tudománya, India ôsi, a mai napig megôrzött holisztikus gyógyászati rendszere. Errôl az igen nagy érdeklôdést kiváltó, szakmai körökben jórészt ismeretlen területrôl részletesebb bemutatást tartott Bácskay doktornô. Az ájurvéda szelíd gyógyászati rendszer az egészség fenntartására, a testi-lelki harmónia megteremtésére, valamint a betegségek gyógyítására. Kiemelt jelentôsége van az idôskorú betegek egészségének fenntartásában, helyreállításában. Három biológiai erôt (Váta Pitta Kafa) ismer. Filozófiai gondolkodásra és önálló világképre épül, napjainkban már egyetemi szinten is oktatják ezt a távol keleti adományt. Fô célja az egészség megôrzése, a testi, lelki, szellemi harmónia megteremtése, fenntartása, emellett egyre nagyobb szerepet kap a szépség- és wellness kezelésekben is. Az ayurvéda terápia során megismerhetjük az emberi szervezet fiziológiáját, a tudat mûködését, a helyes étrendet, valamint számtalan természetes, jótékony hatású készítményt, amik mentesek a ká ros mellékhatásoktól, és melyek kiegészítôi lehetnek a modern orvoslásnak. Az ájurvédikus gyógykezelés elsôsorban a méreganyagok eltávolítását, a felborult dósák egyensúlyá nak helyreállítását tûzi ki célul, majd végül a betegség kezelését gyógyhatású anyagokkal. A személyre szabott helyes táplálkozás és életmód, valamint a rendszeres testmozgás, jóga gyakorlása nemcsak a helyreállító, de a meg elôzô terápiák részét is képezi. A Váta hatással van a koordinációra, az idegrendszerre és az elmére, segíti a normális vérkeringést, a méregtelenítési folyamatokat, a kreativitást és a kommu - nikációt. Ha szervezetünkben nincs egyensúlyban alvászavart, emésztési prob - lémákat, paranoiás tüneteket, reszketést, paralízist, különbözô területeken je - lentkezô, úgynevezett vándor fájdalmakat, okozhat. A Pitta a test hômérsékletét, a metabolizmust és a hormonrendszert szabályozza. Helyes mûködésétôl függ az emésztés és az érzékszervek mûködése. Egyensúlyának hiánya dühkitöréseket, agresszív viselkedést, fekélyt, hasmenést és különféle gyulladásokat eredményezhet. A Kafa hozza létre a test struktúráját és immunrendszerét. Hatással van az ízületekre, a bôr természetes rugalmasságára, a hegek gyógyulására, valamint az érzelmekre, továbbá energiával látja el a szívet és a tüdôt. Helytelen mûködése túlsúlyt, allergiát, vérbôséget okozhat. Következôkben a masszázsterápiák egészséget fenntartó szerepének jelentôségére világított rá az elôadó. A masszázs célja, az életet irányító öt elem egyensúlyának megteremtése a testben. Az ayurvedikus masszázsnak számos változata ismert. Az abhyanga az egész testes masszázs, a shiroabhyanga csak a fejen dolgozik, a karnapurána a fül aprólékos masszázsa, a nasya a nyak és vállöv átdolgozása, míg a padhyanga a láb masszázsa. Az európai gyógymasszázsok, mint például a kötôszövet vagy a szegment masszázs pontos anatómiai és a vegetatív idegrendszeri ismeretekre épülô masszázsfajták. A keleti masszázsoknál, mint a thai masszázs vagy a ma u- ri, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a test energiaáramlatainak harmonizálására, energiaközpontok szabályozására. Európában ma az úgynevezett svédmasszázs a legnépszerûb, legelterjedtebb formája a sportmasszázs és a nyirokmasszázs. A hagyományos kínai orvoslás filozófiája szerint az emberi test és szellem mechanikus szerkezet, melynek mûködését a szükséges és meghatározott biokémiai és lelki folyamatok egészséges egyensúlya garantálja a qi-energiák áramlásán keresztül. Ha a harmonikus mûködésben zavar keletkezik, az egyensúly felborul és betegség jelentkezik testi és lelki szinten egyaránt. Az egészséget ezért úgy lehet megôrizni, hogy mindazt, amire a testnek és szellemnek szüksége van, megfelelô mennyiségben biztosítjuk számára. A fizikai és lelki igények nem elválaszt - hatóak, a kettô együttes harmonizálása vezet csak tartós eredményre, és ad hosszú életet. A Jin-Jang elmélet a harmóniát, az egyensúlyt jelképezi. Amíg szervezetünkben fennáll a harmónia vagyis ameddig az ellentétes erôk egyensúlyban vannak a szervezet egészséges. Prezentációja záró részében az elôadó ismertette az akupresszúra és a japán masszázstechnikák, mint a Yumeiho és Shiatsu masszázs alapelveit. Ennek során kitért az egyes gyógymasszázsok, így a kötôszöveti-, a szegment-, a csonthártya, a rolfing, a biodinamikus és a craniosacralis masszázs egyes elemeire is. A hallgatóság nagy empátiával követte az eddig alig ismert szakterület bemutatását, az alternatív, kémiai anyagoktól mentes gyógyászat terápiás létjogosultsága autentikus igazolását. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége V. alkalommal megrendezett, kötelezôen válaszható, szinten tartó, akkreditált Gyógy sze - res Terápia Menedzsment konferenciája tesztírással zárult. Az összeállítást készítette: Dr. Mikola Bálint Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Az egészség alapja az optimális folyadékfogyasztás Ön dönt iszik, vagy inkább beteg Az optimális kellô mennyiségû és minôségû folyadékfogyasztásnak különösen a nagy nyári melegben sokkal nagyobb a je len tô - sége, mint azt sokan gondolnák. A vízhiányos állapotot sokan azonosítják a szom jú - ság érzésével, holott ekkor már szervezetünk régen szomjazik, csak mi nem vesszük ész - re ennek jeleit, mert hosszú évek alatt hozzászoktattuk szervezetünket a szomjúság egy bizonyos mértékû elviseléséhez. A fo - l ya matos vízhiány az egyik nagyon fontos oka a betegségek többségének. Azok kialakulásában ugyanis nagyrészt valamilyen hiányállapot játszik szerepet. Gondoljunk csak a C-vitamin hiányában kialakuló skorbutra vagy a nyomelem hiányok miatti en - zim betegségekre. A szervezetben zajló életfolyamatok kizárólag csak akkor mûködnek optimálisan, ha megfelelô mennyiségû fo - lyadékkal vagyunk feltöltve. Egy operáción átesett, ágyhoz kötött beteg is csak akkor gyógyul optimálisan, ha legalább 3 liter in - fúziót kap egy nap. Képzeljük el, hogy mennyi folyadék szükséges egy nap annak, aki egész nap mozog, jön-megy, esetleg sportol. Ez a mennyiség legalább 3 liter kell, hogy legyen. Ezzel szemben sokan még napi fél liter vizet sem fogyasztanak. Gya - korlatilag úgy tudnánk a napi folyadék felvételünket az optimálishoz közelíteni, ha az eddigi mennyiséget tea, leves, gyümölcsök, ételekben levô víz, egyéb folyadék kiegészítenénk napi egy üveg másfél literes ásványvíz elfogyasztásával. Miért ásványvizet fogyasszunk? Mert ezt a világ legtö - kéletesebb vegyésze, a természet készítette. Ásványvíznek hívjuk azt az ökológiailag tiszta helyrôl jövô jó minôségû vizet, aminek ásványi anyag tartalma literenként leg - alább 1000 milligramm. Nagyon sok víz kapja meg ezt a minôsítést, azonban ezek közül csak nagyon kevés rendelkezik azzal a fontos tulajdonsággal, hogy képes legyen a szervezetet lúgosítani is. A különbözô megbetegedések másik lényeges oka ugyanis a szervezetünk krónikus elsavasodása. Ez fôleg a helytelen táplálkozásra vezethetô vissza. Túl sok finomított szénhidrátot, édességet, húsféléket, felvágottakat, tartósított élel - miszert, kevés zöldséget, gyümölcsöt, ga bonát fogyaszt a mai kor civilizált embere. A vér normál ph értéke 7.2 körül mozog, és ha ez az érték valamilyen irányba eltolódik, súlyos következmények lépnek fel. A szer ve - zet sav-bázis értékének változása utóljára jelenik meg a vérben, de ha itt már észlelhetô, akkor nagy baj van. Az egyes szervek szöveteiben nagy eltolódások észlelhetôk: a gyomorban a ph érték 3 körül, a hasnyálmirigyben 11 körül van. A savasodásnak számtalan tünete van: izomláz, levertség, nyugtalanság, az immunrendszer gyengülése, gyulladások és ez az állapot a rák elôszobája is. Életmódunk rendezésének egyik elôfeltétele tehát a kellô mennyiségû folyadék fogyasztása és a lúgosítás. Bármilyen étrend kiegészítô ajánlása elôtt gondoljunk erre. Az életmód rendezése komplex feladat. Egyik tényezô a másik nélkül nem mûködik A Summapharma cég ezt a filozófiát a kom - plexitást tûzte zászlajára olyan jó minôségû, komplex termékcsalád kifejlesztésével, amiben a komplexitást nemcsak a készítményeik hatékony összetétele jelenti, hanem a termékeit megvásárlók iránti elkötelezettsége is. Ami azt jelenti, hogy a cég hozzá kíván járulni a fogyasztók komplex egészség megôrzéséhez. Azokra a leggyakrabban elôforduló tünet együttesekre koncentrált termékeinek kifejlesztése kapcsán, amelyek tetten érhetôk az emberek mindennapjaiban: az immunrendszer védelme, mozgás szervi problémák, a szív és érrendszer betegségeinek megelôzése, anyagcsere be - tegségek, tehát az ember életminôségét ron - tó leggyakoribb betegség csoportok. A cég feladatának tekinti az egészség nevelést, a korrekt információ átadást, a paciensek egyedi problémáinak megoldását személyes egészség terv elkészítésével, az általa forgalmazott készítmények integrálását a gyógyulás illetve az egészségmegôrzés folyamatába. Dr. Bakanek György sportorvos, életmód szaktanácsadó 10 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 11

7 Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Gyógyszerészetért Életmûdíj A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1996-ban ha tá rozott úgy, hogy elismerésben részesíti azokat a kollégákat, akik kimagaslóan sokat tettek a gyógyszerellátás szervezése, magángyógyszerészet térhódításának elôsegítése te - rén. A GYÓGYSZERÉSZETÉRT Életmûdíj azon kollégák kitüntetése, akik hosszú éveken keresztül, tevékenysé gük során elsôsorban a tára mö göt - ti munkásságukkal, példamutatásukkal, a szakmai utánpótlás nevelésé vel tettek nagyon sokat a magyar gyógyszerészet célkitûzéseinek megvalósításáért és a nemzetközi elismerés kivívásáért. Szakmai feladataik magas színvonalú teljesítése mellett mindenkor törekedtek a magángyógyszerészet presztízsének növelésére, a ma - gángyógyszerészi tevékenység szakmai és gazdasági feltételeinek javítására, segítve ezzel a magángyógyszerészet térhódítását. A gyógyszerészet ezen kiváló egyéniségei tevôlegesen is részt vettek a magángyógyszerészet önszervezôdésének fejlesztésében és a Szövetség tevékenységének a tá - mo gatásában. A díj odaítélésével a Szövetség ez - úton is felhívja a figyelmet azokra a kollegákra, akik a makro környezet változásától függetlenül mutatnak példát életükkel, szakmai tudásukkal. A Magángyógyszerészek Orszá - gos Szövetsége a gyógyszerellá - tás szervezése, a gyógyszerészeti tudományok mûvelése során el ért kimagasló eredményeinek elismeréseként a GYÓGYSZE RÉ - SZETÉRT elismerést és kitüntetô címet adományozza. A kitüntetett gyógyszerészi tevékenysége, szakmai életmûve jelentôs mértékben hozzájárult a magyar gyógyszerészet célkitûzéseinek megvalósításához és nemzetközi elismeréséhez. A jelölteket elbíráló kuratórium kü - lönösen fontosnak tartja, hogy az elismerésben részesülô szakmánk becsületéért és az önálló (s egyben önfenntartó) magángyógyszerészi státusz eléréséért és megszilárdításáért tevékenykedjen. Ilyen példaértékû helytállást nem csak a táraasztal mellett lehet kifejteni. A magángyógyszerészetet körülvevô társadalmi környezetben sok olyan szakmai terület található, ahol jelentôs ráhatással lehetnek életünkre. A díj átadására minden évben a MOSZ októberi Kon gresszusán kerül sor. Az Életmûdíj kuratóriumának nevében kérem, hogy augusztus 31-ig tegyenek javaslatot és jelöljenek arra al kalmas gyógyszerészeket a díjra. A jelölésüket néhány so ros indoklás kíséretében kérem beküldeni a MOSZ Irodába (1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6). A borítékon feltüntetendô: GYÓGYSZERÉSZETÉRT. Dr. Csejtei Marianna a Gyógyszerészetért Életmûdíj Kuratóriumának elnöke Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás A MOSZ Ifjúsági Fórum felhívása Kedves Fiatalok! A Magán gyógy - s ze ré szek Or szá - gos Szö vetsége 2002-ben alapí - totta az Ifjúsági Fórumot azzal a céllal, hogy felkaroljuk a frissen végzett pá lya - kezdô gyógyszerészeket, és segítsük ôket jö - vô jük alakításában. A MOSZ IF feladata szerteágazó, hiszen ma - gában foglalja ha sonlóan más, a fi atalokkal foglalkozó társszervezetekkel va ló kapcsolattartást és együttmûködést, a pá lyázatok ki - írását és elbírálását, a támogatások odaítélését, más ifjúsági rendezvényeken való részvételt is. Minden esetben a fiatalok problémáival foglalkozunk, hiszen kölcsönös együttmûködés re törekszünk, valamint megszerzett eredményeinket és a bô séges tudáshalmazt megnyugtatóan szeretnénk a jövô generációnak továbbadni. Úgy gondolom, hogy a tudás és információ alapú hídépítésre feltétlen szükségünk van a különbözô generációk között! Fontosnak tartom, hogy a fiatal gyógyszerész kollegákat bevezessük Szövetségünk 20 éves munkájának mûhelytitkaiba. Ennek okán is mi - nél több fiatalt szeretnénk látni rendezvényeinken. Idén immár 10. alkalommal készülünk a MOSZ IF Elôadói Versenyére, melyet szokásainkhoz híven az októberi, siófoki kongresszusunkon rendezünk meg. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége meghirdeti a Év Patikája címet A gyógyszertárak szerepe az egészség megôrzésében címmel A kezdeti, induló nehézségek ellenére bátran kijelenthetem, hogy az érdeklôdés egyre fokozódik, hiszen most már közel 52 pályakezdô gyógyszerész versenyzett ezen a fórumon, igen értékes és színvonalas elôadásukat megtartva, ezzel pedig jó hírünket keltve az ifjúság körében is. Az érdeklôdés igen aktív. Az egyik évben az Ifjúsági Fórumon elsô ízben az amerikai gyógyszerészhallgatóknak is pódiumot adtunk. Örömmel vettek részt elôadásukkal a fórumon és mind a négyen kézrôl kéz - re adván a mikrofont tájékoztattak minket a Tennessee-i Egyetemen tanultakról, az ott fo - lyó oktatásról is. Mivel a HUPSA is jelen volt ez alkalommal, így élénk eszmecsere és értékes kapcsolat alakult ki a magyar és amerikai gyógyszerészhallgatók között. A tavalyi év - ben pedig a MOSZ által meghirdetett amerikai pályázatot elnyert fiatal gyógyszerészek elôadásait, tapasztalatait ismerhettük meg. Sok versenyzônk évrôl-évre visszajár, újabb és újabb elôadásukkal ismertetve meg minket, éppen az ôket aktuálisan érdeklô témáikkal. Meg tisz teltetés a Fórum számára, hogy plenáris elôadóink között köszönthettük már többek között Prof. Dr. Erôs István professzor urat a szegedi, és dr. Vecsernyés Miklós dé - kán urat, a debreceni egyetemrôl is, akik szintén szívükön viselik az ifjúság jövôjét. A MOSZ Ifjúsági Fórumára terveink szerint számos megvalósításra váró feladat vár. Ennek okán ebben az évben is meghirdetjük az elôadói versenyt azon 35 év alatti gyógyszerészek számára, akik közforgalmú gyógyszertárban dolgoznak, és pályamunkájukkal a mindennapi gyógyszertári gyakorlatból merítenek érdekes témákat, megoldási javaslatokat. Tisztelt személyi jogos Kollégáim! Önökhöz is fordulok azzal a kéréssel, hogy segítsék és inspirál ják fiatal munkatársaikat a versenyen való részvételre, valamint ezúton is tisztelettel meghívom Önöket a Fórum hallgatóságának soraiba is, hiszen nem egy elôadásból bizony mi öregebbek is tanulhatunk és profitálhatunk. Minden érdeklôdô jelentkezését, ill. kérdését a MOSZ Iroda titkár ságának címén várjuk. Jelentkezési határidô: augusztus 1. Pályamunkák leadási határideje: szeptember 15. Szeretettel várok minden kedves érdeklôdôt! Dr. Rixer Mária MOSZ IF elnöke Budapesten orvosi rendelôhöz közel gyógyszertár saját ingatlannal eladó. Nagy múltú patika, korszerû állapotban, stabil árbevétellel. Telefon: 06 (20) Gyógyszerész munkatársat keresünk igali gyógyszertárba. Pályakezdô és nyugdíjas gyógyszerész is lehet. Ügyelet és szombati nyitva tartás nincs. Szolgálati lakás és autóhasználat megoldható. Érdeklôdni: dr. Kovács Zsolt, telefon: 06 (30) A pályázat kiírásának célja olyan szolgáltatások, módszertani ajánlások bemutatása, amelyekkel az új kihívásokra sikerül megfelelô módon választ találni, alakítva ezzel a gyógyszerészet, mint hivatás jövôjét, elôsegítve az egyensúlyából kibillent egészséggazdasági folyamatok pozitív irányba terelését. Hisszük, hogy változó gazdasági környezetünk - ben szükség van egymás tapasztalatainak át - adá sára, kölcsönösen tanulhatunk egymástól. A missziós nyilatkozathoz igazodva törekszünk a beteg centrikus gyógyszerészet szellemiségének a napi gyakorlatban tör ténô érvényesítésére, gyógyszertári szakmai szolgáltatások színvonalának emelésére, valamint a betegek életminôsége javításának érdekében a gyógyszerész tanácsadó szerepének növelésére. Mindezen törekvések figyelembevételével a Év Pati kája pályázatot a következô témakörökben hirdetjük meg. A gyógyszertárak szerepe a hagyományos gyógy szerészi hivatás megôrzésében, az ok - tatási tevékenység fontosságának erôsítése. A gyógyszertár egészségügyi felvilágosító és megôrzô munká jának eszközei a napi beteg - el látásban (szezonális betegségek, védôoltá - sok fontossága, higiénia). A gyógyszerészi gondozási tevékenység lehetôségeinek minél szélesebb körben történô al - kal mazása, a betegek állapotának nyomon kö ve tése, részvétel az egészséges életmód fontosságá nak hangsúlyozásában a gondozás során. Pályázati feltételek: A cím elnyerésére pályázhat valamennyi közforgalmú gyógyszertár. A pályázati anyag beadásának ha tár - ideje: szeptember 1. Benyújtásának helye: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6. Beadásának módja: levél, , elektronikus adathordozó Pályázni csak a megadott témakörökben lehet. Konzultálási lehetôség: e-ma - ilen vagy a 06 (53) telefonszámon A pályázatokat a Magángyógyszerészek Or szágos Szövet - sé ge vezetôsége által fel kért Ku ratórium bírálja el. Ered - ményhirdetés a Gyógy szerészek Országos Kongresszu sán, Siófokon lesz. Dr. Tóth Edit az Év Patikája Kuratóriumának elnöke 12 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 13

8 Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Kedvenc patikám A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége meghirdette a Kedvenc Patikám országos pályázatot A Gresham Palota elegáns különterme adott otthont annak a sajtótájékoztatónak, ahol a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a Roche Magyarország Kft. támogatásával meghirdette a Kedvenc Patikám országos pályázatot. Torjai Gábor a program fôszervezôi tisztét ellátó Nero Sulution Kft. igazgatója kö - szöntötte a sajtótájékoztatón résztvevô mé - diaszakembereket és bemutatta a pályázat szakmai bizottsága tagjait. Dr. Samu Antal a Gyógyszerészi Gon - dozás Szakmai Bizottsága alapító elnöke, a MOSZ alelnöke, röviden bemutatta a gyógyszerészi gondozás hazai pozícióit, eredményeit, fejlesztésének fô irányait. Tá - jékoztatójában kitért a nemzetközi tapasztalatokra is. A közvetlen lakossági gyógyszerellátás minôségbiztosított környezetét hangsúlyozva elemezte a gyógyszerbiztonság, a patikák mûködtetése jelenlegi hazai helyzetét. A folyamat akkor mûködik, ha a szereplôk ismerik és értik egymás célkitûzéseit. Megfelelô kommunikációval világossá tehetô a társadalom számára az a gyógyszerészi szerepvállalás, amelynek eredményeképpen a gyógyító tevékenység hatékonysága az alapellátásban jelentôs mértékben fokozható. A meghirdetett pályázat is ezt a célt szolgálja. Meg akarjuk ismerni, mit vár el a lakosság a gyógyszerészektôl, a gyógyszertárban dolgozóktól, magától az intézménytôl. Az így megszerzett ismereteket be kell építenünk tevékenységünkbe. Ez egyfajta társadalmi-szakmai hídépítés lehetôségét hordozza magában fejtette ki Samu doktor. Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke bevezetôként emlékeztette a résztvevôket arra, hogy a Szövetség ars poetikájánk homlokterében mindig elsôként szerepelt a gyógyszertárak mûködtetésének szakmai programja, s az ahhoz szükséges gazdasági feltételek biztosítása. Többek között ennek is kö - szönhetô, hogy mára a lakossági gyógyszer ellátás megbecsült pozíciót vívott ki az egészségügyi ellátórendszerben. A gyógyszerészi tevékenység fejlesztésének meghatározó elemei mára, a MOSZ által tíz évvel ezelôtt elindított gondozási programra fókuszálnak. Figyelemmel a Semmelweis és Széll Kálmán tervekre, ezen belül is kiemelt szerepet kap a gyógyszeres terápia menedzselése. Ahhoz, hogy mind egészségnyereség, mind gazdaságosság szempontjából meg - felelô hatékonysággal mûködjön a gyógyszerellátás, körültekintôen megalapozott fejlesztésekre van szükség. Ennek az éremnek az egyik oldalaként a tavaszi idôszakban került meghirdetésre az Év Gyógy sze ré sze pályázat, ahol célkitûzés volt a gyógyszerészek tapasztalatainak áttekintése, eredményeik közkinccsé tétele és közös módszer kialakítása. Most az érem másik oldalaként a Kedvenc Patikám pályázatot hirdetik meg. Fel kívánják mérni a lakosság véleményét arról, hogy a szakmai célkitûzések mennyire jutottak át. Érti, érzi, felismeri-e a társadalom azokat a gyógyszerészi progra - mo kat, amelyeket az ellátás fejlesztése, a gyógyszerbiztonság fenntartása érdekében fogalmaznak meg. Igényli, elfogadja, ak cep - tálja-e a gyógyszerészi szerepvállalást az alapellátás definitivitását célzó egészségpolitikai törekvésekben, népegészségügyi programokban. Szeretnék a pályázat eredményeként befutó véleményeket, javaslatokat beépíteni a gyógyszerészi gondozást fejlesztô programjukba. A korábban meghirdetett Év Gyógyszerésze pályázatra beérkezett pályamunkák értékelésének tapasztalatai abban erôsítik meg, hogy számos hasznos, korábban nem hang - súlyozott javaslat, ötlet tudja a jövôben se - gíteni a gyógyszerészi hivatás fejlesztésétfejtette ki a MOSZ elnöke. Ezt várják a most meghirdetett pályázattól is. Így válik majd az érem kétoldalúvá. Ezúttal értékes nyeremé - nyeket is biztosítanak a pályázatban résztvevôk számára. Arra kérnek minden személyi jogos gyógyszerészt, hogy a kö zeljövôben a patikába érkezô A 3 méretû tablót jól látható helyen bemutatva, s az érdeklôdô pacienseket a célkitûzésrôl és a véleménynyilvánítás lehetôségeirôl informál va, patikájukban segítsék a pályázat ered ményességét. A sajtótájékoztatón résztvevô médiaszakem - berek számos elvi-, szakmai-, és operatívgyakorlati kérdést vetettek fel a gyógyszerészet, a gyógyszerellátás és a gyógyszertármûködtetés helyzetével kapcsolatosan. MOSZinfo 14 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 15

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális 16 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 17

10 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális 18 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 19

11 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Jogszabályok változásai Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl szóló évi LXXXIV. törvény tôl A törvénymódosítás nevesíti az általunk eddig helyesen alkalmazott rendes munkaidô terhére történô ügyeleti ellátást. A heti pihenônap vagy munkaszüneti nap, amelyen az egész - ségügyi dolgozó egészségügyi ügyeletet látott el az irányadó ügyeleti díjon túl elsôsorban azonos tartamú pihenôidôvel kompenzálandó. Ha a munkáltató objektív munkaszervezési okokból kiesett heti pihenônap helyett másik pihenônapot kiadni nem tud, az e napot is érintô egészségügyi ügyelet díjazása: az ügyelet minden órájára a személyi alapbér, illetve az illetmény egy órára esô összege jár minimum az irányadó ügyeleti díjon felül. Pontosítja szintén a jól alkalmazott eddigi gyakorlatot: ha a rendes munkaidô után közvetlen ügyelet jön, akkor a rendes munkaidô után pihenôidô nem jár. Szintén nevesíti az eddigi gyakorlatot: A munkáltató a munkaidôt köteles úgy beosztani, hogy az egészségügyi ügyeletet is ellátó egészségügyi dolgozó a heti rendes munkaidejét munkaidôkeret alkalmazása esetén annak átlagában teljesítse. Ha a munkáltató munkaszervezési okokból nem tudja az alkalmazott egészségügyi dolgozó munkaidejét a fentiek szerint be - osztani, a munkáltató a rendes munkaidôbôl hiányzó órákra az Mt (2) bekezdésének alkalmazásával az egészségügyi dolgozó részére a személyi alapbére, illetve az illetménye egyegy órára esô összegét fizeti meg. A rezidensekre vonatkozó többletóra (a heti 52 óra) foglakoztatás július 31-el megszûnik. Az egészségügyrôl szóló évi CLIV. törvény változása tôl Több helyen tartalmazza a módosítás az általános részeknél is az egészségfejlesztést és egészség védelmet. Korábban az egészségmegôrzést preferálta. Betegjogi képviselôt foglalkoztató szerv lett a megnevezése a meg - szüntetett Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Köz ala pít ványnak. A népegészségügy fejezet teljes módosításra megtörtént. Fôbb vonalai: az egészségfejlesztés kormányzati, civil és szakmai szervezetek együttmûködésével, a feltételek intézményrendszerének ki - dolgozása, a lakosság egészségmagatartásának és a szolgáltatá - soknak a rendszeres elemzése, nemzetközi irányvonalnak való meg felelés, egészségkárosító kockázatok rangsorolása, értékelése. Az egészségfejlesztés rész szintén az egyén és a környezete kap - csolatában közelíti meg a problémát. Kiemelt szerepet szán egészségügyi dolgozóknak az egészségnevelésben való aktív részvé - telben, az egészséges életmódot elôsegítô ismeretek terjesztése körében a sajtótermékekben, valamint a médiaszolgáltatások nyújtása során az egészségnevelés szempontjait figyelembe kell ven - ni. A népegészségügyi szûrôprogramok jelentôsége. A gondozó, valamint oktató és nevelési intézményekben kiemelt gondot kell fordítani az egészségnevelésre. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy kapcsán az élelmiszerek biztonsági követelményei, a táplálkozással összefüggô nem fertôzô betegségek elôfordulásának csökkentése, az egészséges táp lálkozás, ételkészítés- és kezelés módjaival, a táplálkozással összefüggô egészségi ártalmakkal és ezek elkerülési módjaival, az étrend-kiegészítôk, a különleges táplálkozási igényt kielégítô élelmiszerek alkalmazásának szempontjaival foglalkozik. Rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával kapcsolatban az emberi test felszínén, felhámjában, és a szôrzetben élôsködô ízeltlábúak irtása, a ruhanemû fertôtlenítése az érintett személy, illetve törvényes képviselôje feladata. Ha ezen személyek irtási, fertôtlenítési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor hivatalból az egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi államigazgatási szerv képviselôje jár el. Az egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi államigazgatási szerv képviselôje által végzendô, az emberi test felszínén, felhámjában, és a szôrzetben élôsködô ízeltlábúak irtásának, illetve a ruhanemû fertôtlenítésének tûrésére az érintett személy köteles. Az egészségügyi dolgozók mûködési nyilvántartása: változott, de nem lényegesen, hogy kit nem lehet felvenni mûködési nyilvántartásba. Új: Az egészségügyi dolgozó hivatásának gyakorlásakor a) a saját családi nevét és utónevét vagy a születési nevét, b) amennyiben erre jogszabály alapján jogosultságot szerzett a doktori címét és c) az egészségügyi szakképesítésére utaló megnevezést használja. Ennek keretében az egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt nevét köteles megjeleníteni a névtábláján, valamint az orvosok, fogorvosok az orvosi bélyegzôjükön és az orvosi vényen is használják. Amennyiben az egészségügyi dolgozó a fentiek alapján az egészségügyi tevékenység gyakorlása során a születési nevét kívánja használni, azt annak a mûködési nyilvántartásba történt bejegyzését követôen és kizárólag a fentiekben meghatározott esetekben használhatja. A mûködési nyilvántartást vezetô szerv adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a tv-ben meghatározott esetekben a kamara és az OEP felé. A mûködési nyilvántartást vezetô szerv folyamatosan ellenôrizheti, hogy a nyilvántartáshoz szükséges feltételek fennállnak-e. Az egészségügyi felsôfokú szakirányú szakmai képzés költségvetési forrásának kezelése érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv, nyilvántartást vezet, az államilag támogatott egész - ségügyi felsôfokú szakirányú szakmai képzésben részt vevô személyekrôl, szól a módosítás a nyilvántartott adatok körérôl is. A Nemzeti Egészségfejlesztési Program megszûnt, helyette egész - ségfejlesztési program elnevezést használ. Megszûnt a Nemzeti Egészségügyi Tanács is. A helyi önkormányzatok feladatai között szerepel: együttmûködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai szín te - rek re irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint tá - mogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a holttest szállításának legmagasabb árát meghatározza, felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásához szükséges kép - zés tartalmának meghatározza, hogy az oktatásért felelôs minisz- 20 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 21

12 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális terrel és a sportpolitikáért felelôs miniszterrel egyetértésben a közoktatási intézményekben történô teljes körû egészségfejlesztésre vonatkozó részletes szabályokat meghatározza. Az egészségügyben mûködô szakmai kamarákról szó - ló évi XCVII. törvény módosítása 33/C. Illetékmentes az egészségügyben mûködô szakmai kamarai tagsági viszony létesítésére irányuló, április 1. és jú nius 30. között kezdeményezett eljárás azzal, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításról szóló évi LXXXI. törvény hatálybalépése elôtt, de március 31-ét követôen kezdeményezett eljárásokban megfizetett eljárási illeték visszatérítése a megfizetés tényének igazolása mellett az állami adóhatóságnál kérhetô. A visszatérítés során az állami adóhatóság az adózás rendjérôl szóló törvény szerinti adó-visszatérítés szabályai szerint jár el évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyásza tisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól A közvetlen és közvetett elôny nyújtásának tilalma a vényköteles gyógyszerek esetén az alábbiakkal egészül ki: A gyógyszertárban gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek kiszolgálása, továbbá a gyógysze - részi gondozás igénybevétele nem adhat alapot más gazdálkodó szervezettôl igénybe vehetô kedvezményre, ajándékozásra. A gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel és tápszerekkel kapcsolatban kijelöli az ellenôrzô szerveket. Közgyógyellátás jogcímen ( tôl) a) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportból a preferált refe rencia ársávba tartozó, és b) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportba nem tartozó gyógyszer rendelhetô. A gyógyszertárak létesítése, mûködtetése néhány részletszabálya változott a pályáztatás és a személyi jog öröklése kapcsán. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi III. törvény közgyógyellátásra vonatkozó részét tôl Közgyógyellátás 49. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megôrzéséhez és helyreállításához kapcso lódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) A közgyógyellátási igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) rendelkezô személy külön jogszabályban meghatározottak szerint térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhetô egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló jogszabályban meghatározott gyógyszerekre ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítô tápszereket is gyógyszerkerete erejéig, b) egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehetô gyógyászati ellátásokra [az a)-c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: gyógyító ellátás]. Folytatása következik Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Változások a Munka törvénykönyvében Július 4-én az Országgyûlés elfogadta azt a munkaügyi törvénycsomagot, amely több helyen módosítja a Munka törvénykönyvét. A Magyar Közlönyben július 19. napján megjelent törvény a Munka törvénykönyvén kívül még számos jogszabályt mó dosít, többek között a munkaügyi ellenôrzésekre vonatkozóan is tartalmaz változásokat. A munkajogi módosítások nagyobbrészt a munkaviszonyra, ezen belül is a próbaidôre, a he ti munkaidôre, a túlmunka kifizetésére, a sza - badság kiadására, valamint a munkaerô-kölcsönzésre vonatkoznak. A munkaviszonyt érintô új szabályok a munkavállalókra néz - ve jelentenek szigorítást. Vegyük sorra a Munka törvénykönyvének elôbb említett, a munkaviszonyra vonatkozó jelentôsebb módosításait: Próbaidô A munkaviszony létesítésekor kiköthetô próbaidô mértéke alapesetben marad továbbra is harminc nap, melytôl rövidebb idôt kollektív szerzôdés, illetve a felek állapíthatnak meg. Lehetôség van hosszabb idôtartamú próbaidô kikötésére is akként, hogy a felek harmincnál napnál hosszabb, de maximum három hónapig terjedô próbaidô ben állapodnak meg. Ami új a próbaidô - re vonatkozó szabályok között, hogy ezentúl a kollektív szerzôdés az elôzôektôl hosszabb, legfeljebb hat hónapos idôszakra állapíthat meg próbaidôt. Fontos azonban arra ügyelni, hogy a próbaidôre és annak idôtartamára vonatkozóan rendelkezni magában a munkaszerzôdésben kell, annak megkötésekor. Továbbra sem változik az a szabály, hogy a próbaidô nem hosszabbítható meg. Heti munkaidô Az eredetileg ez év végéig bevezetett azon szabályt véglegesíti a törvény, miszerint le - he tôség van a munkaidô átcsoportosítására. Ez a szabály kedvezô lehet a munka - Gyógyszerészt keresünk balatonlellei gyógyszertárba. Érdeklôdni: dr. Kovács Zsolt 06 (30) adók számára, hiszen a cég gazdasági igé - nyeihez mérten lecsökkentett munkaidôben foglalkoztathatja a munkavállalót, majd pedig késôbb hosszabb munkaidôben hozhatják be a csökkentett és normál munkaidô közötti idôkülönbözetet. Nézzük a pontos szabályozást! Mint tudjuk a teljes munkaidô törvény szerinti mértéke napi nyolc, heti negy - ven óra. Ettôl azonban a felek rövidebb teljes munkaidôben is megállapodhatnak. Ha az így megállapított rövidebb teljes munkaidô legalább 36 óra, akkor van lehetôsége a munkaadónak és a munkavállalónak közösen írásban megállapodni arról, hogy az alábbiakban részletezett szabá - lyok szerint legfeljebb egy éves idôtartamra a munkaidô mértékét felemeljék. Ebben az esetben a munkaidô a törvény által meghatározott teljes munkaidô (heti 40 óra) és a felek által lecsökkentett teljes munkaidô (le - galább heti 36 óra) mértékének a rövidebb idejû teljes munkaidô megállapításának napjától legfeljebb a felemelt munkaidôre vonatkozó megállapodás hatályba lépésének napjáig tartó idôszakra számított különbözetével emelhetô fel. A felemelt heti munkaidô mértéke maximum 44 óra lehet. Fontos tudni, hogy a munkavállaló munkabére (személyi alapbére) nem változik attól, hogy az elôzôek szerinti emelt munkaidôben a heti munkaideje meghaladja a heti 40 órát. A munkáltatónak ügyelni kell arra, hogy a felemelt munkaidô alkalmazására vonatkozó megállapodásban foglalt idôtartamot (amely legfeljebb egy év lehet) nem szabad átlépni, mert az jogellenes foglalkoztatásnak minôsül, és annak idôtartamára a munkaadó köteles a munkavállalónak a munkabére háromszorosának megfelelô mértékû átalány-kártérítést fizetni. Jogellenes ugyancsak a munkáltató mûködésével összefüggô okra alapozott rendes felmondás és a csoportos létszámleépítés miatti bejelentés a munkaidô megemelésérôl szóló megállapodás idôtartama alatt abban az esetben, ha a munkavállaló heti 40 óránál többet dolgozik. Ezen szabályozásból a munkaadók azt profitálhatják, hogy egy gazdaságilag/pénz - ügyileg nehezebb idôszakban csökkenthetik a munkaidôt, majd késôbb ha szükség mutatkozik rá ezt az elvesztett idôt be - hoz hatják túlóra fizetése nélkül. Túlmunka kifizetése Továbbra is érvényes a túlmunka ellenértékére vonatkozó azon rendelkezés, miszerint a munkaidô-beosztás szerinti napi munkaidôt meghaladóan, illetve a munkaidôkereten felül végzett munkáért a munkaadó ötven százalékos bérpótlékot kell, hogy fi - zessen. Az eddigi szabályok szerint a pótlék helyett, a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként a felek megállapodása alapján szabadidô járhatott. A jelenlegi módosítás abban áll, hogy nem szükséges a felek megállapodása, egyedül a munkáltató elôírhat - ja azt, hogy pótlék fizetése helyett, a túlmun - ka ellenértékeként a munkavállalónak sza - badidôt biztosít, amelynek mértéke nem lehet kevesebb a végzett munka idôtartamánál. Az új szabály gyakorlatilag a munkáltató mérlegelési körébe adja azt a lehetôséget, hogy a rendkívüli munkavégzésért bérpótlékot fizet vagy szabadidôt biztosít. A munkavállaló szabadnapján történô rendkívüli munkavégzés ellentételezésére vonatkozó munkajogi szabályok változatlanok maradtak. Szabadság A módosítás érinti a gyermekgondozási se - gélyben, gyermekgondozási díjban részesü - lô munkavállalókat, hiszen a gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj mi att kapott fizetés nélküli szabadságnak a jövôben nem az elsô éve, hanem csak az elsô hat hónapja jogosít majd szabadságra. Újraszabályozásra került a szabadság pénzbeli megváltásnak két lehetôsége is. Abban az esetben ha a munkavállaló a gyermek gondozására, ápolására kapott fizetés nélküli szabadság leteltét követôen a gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj elsô hat hónapja után járó szabadságot nem kapta meg, lehetôség van annak pénzbeli megváltására a felek megállapodása alapján. A törvény által meghatározott má - sik eset, amikor a munkavállaló munkaviszonya megszûnik és nem kapta meg mun - káltatónál eltöltött idôvel arányos szabadságát. Ekkor a megmaradt idôarányos sza badságot pénzben kell megváltani. Fôszabályként a szabadságot továbbra is az esedékességének az évében kell kiadni. A munkavállaló betegsége, vagy a személyét érintô más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszûnésétôl számított harminc napon belül (ez volt egyébként a korábbi szabályozás) csak akkor kell kiadni, ha az akadályoztatás mértéke egybefüggôen a 183 napot nem érte el. Ha a 183 napot elérte vagy meghaladta az aka - dályoztatás idôtartama, akkor a szabadsá- 22 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 23

13 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális got 183 napon belül kell kiadni az akadá - lyoztatás megszûnéséhez képest. A szabadság kiadásával kapcsolatos szabályok is változtak. A szabadságot csak a munkavállaló kérésére lehet majd kettônél több részletben kiadni. Kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató mû - ködési körét közvetlenül és súlyosan érintô ok miatt a munkáltató kettônél több részletben is kiadhatja a szabadságot, a munka - vállalót azonban a felek eltérô megállapodása hiányában ebben az esetben is megilleti évenként egyszer legalább 14 összefüggô naptári nap távollétet biztosító szabadság. A pilisszentiváni Ureusz Gyógyszertárba gyógyszerészt felveszünk. Jelentkezni lehet: Kocsisné dr. Bártfai Katalin gyógyszertárvezetônél Telefon: +36 (30) Új szabály, hogy ha a gyermek otthoni gondozása céljából, a gyermekgondozási se - gély idôtartama alatt, illetve a gyermek be - tegsége esetén otthoni ápolás érdekében igénybevett fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló meg akarja szakítani, azt elô - re be kell jelentenie a munkáltatónak. Ha a fizetés nélküli szabadság kezdetétôl számított hat hónapon belül kíván a munkavállaló újra munkába állni, akkor a bejelentéstôl számított legfeljebb 30 nap elteltével, míg ha a fizetés nélküli szabadság igénybevétele óta több, mint hat hónap telt el, akkor a bejelentéstôl számított legfeljebb hatvan nap elteltével köteles a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni. Eb - bôl következik, hogy a gyermek gondozása, ápolása miatti fizetés nélküli szabadságról visszatérôknek most már kötelezôen a fizetési nélküli szabadságon töltött idô függvényében 30, illetve 60 nappal elôre be kell jelenteni a munkába való visszatérési szándékukat. Befejezésül érdemes még megemlíteni azt is, hogy a vezetô állású munkavállalókra vo nat - kozóan kiterjesztették a munkáltatói rendes felmondás indokolásának szabályát a vezetô terhességének kezdetétôl a szülési szabadság végéig terjedô idôszakra vonatkozóan. Dr. Szávó Anita ügyvéd Almási és Borsy Ügyvédi Iroda A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által szervezett II. félévi továbbképzések október 6. Siófok Innováció a gyógyszerészetben kötelezôen választható továbbképzés, 12 pont október 7. Siófok Ifjúsági Fórum szabadon választható továbbképzés, 8 pont október 7-9. Siófok Gyógyszerészek XXI. Országos Kongresszusa szabadon választható továbbképzés, 10 pont november 20. Keszthely Szolgáltatásmarketing szabadon választható továbbképzés, 12 pont december 2-4. Sopron Farmakoterápia- és Gyógyszertári Menedzsment szabadon választható továbbképzés, 24 pont november 19. Keszthely Innovatív lehetôségek a kardiometabolikus szindróma gyógyszerészi gondozásában szabadon választható továbbképzés, 16 pont 24 Gyógyszertár X. évf. 8. szám

14 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Nyitott szemmel! Szinte mindenki úgy látja, hogy a rendelkezéseknek két éven belül (ennyi türelmi idôt adnak) akkor felelhetnének meg a patikák, ha az árrésük jelentôsen nône. Erre azonban nem sok esély látszik. Már csak azért sem, mert a gyógyszerek árával kapcsolatban szintén most megjelent, az említett egyeztetésen határozottan elutasított szabá - lyo zás éppen a csökkenés irányába hat. A Magángyógy sze részek Országos Szövetsége szerint ez további forráshiányt eredményezhet, a gyógyszerészi többségi tulajdon visszaállítása (amit az idén hatályba lépett törvény tûz célul ki) az illúzió kategóriájába kerül. A víz Víz, még sohse láttalak, és lelkem sok szennye-bûne boldogan megszégyenülve érzi, milyen tiszta vagy /Szabó Lôrinc: Egy pohár víz/ A kék bolygó, az otthonunk, elnevezésébôl adódóan, felületének legnagyobb, azaz 75%-a víz, mely létünk legfontosabb eleme. Ennek a víztartalomnak 97%-a sós tengervíz és csak 1%-a édesvíz. Egy átlagos felnôtt ember szervezetének víztartalma 72%. Ez igen magas érték, érdemes hát jó minôségû vizet fogyasztanunk! A víz élettani szerepe: kihat a vérkeringésre szabályozza a vérnyomást a tápanyagok oldását, felszívódását és szállítását végzi kihat a vér összetételére hôszabályzó szerepe van biztosítja az állandó belsô hômérsékletet Az emberi szervezet víztartalmát idegi és hormonális mechanizmusok szabályozzák. A napi vízleadás és vízfelvétel mérlegének mindkét oldalán átlagosan 2,4 l víz szerepel. Ennyi víz távozik a szervezetbôl verejtékezés, légzés, kiválasztás és az emésztés során. A szervezeten belüli körforgása során a víz az anyagcseretermékeket is felveszi, viszi tovább, méregtelenítve ezzel a szervezetet. Ezért is fontos a megfelelô mennyiségû víz fogyasztása! A víz kozmetikai szempontból is nagyon fontos, hiányában a bôr tónustalan, fakó és petyhüdt, a szem körül karikák keletkeznek, a védelmi rendszere meggyengül és cellulit alakul ki a test különbözô részein. Ha a bôr minden rétegében optimális a víztartalom, akkor a felszíne bársonyos és sima. Ha nem iszunk eleget, a szervezet a vízben gazdag, laza kötôszövetbôl vonja el a folyadékot a létfontosságú szervek mûködéséhez. Bôrünk 60-70%-a víz és a bôrön keresztül adja le a szervezet folyadékmennyiségének 30%-át. Ha nem pótoljuk a leadott vízmennyiséget, nem csak bôrünk látja ká - rát, de számos más tünetet generál a vízhiány, mint a fejfájás, szédülés, gyengeség, remegés, agresszivitás. Az agyunk 85%-a is víz! Minden típusú bôrnek szüksége van vízre! A bôr felszínén ta - lálható úgynevezett bôrfelszíni emulzió, mely a bôrünkben je - lenlévô természetes olajok és a víz diszpergált rendszere. Minél tökéletesebb az emulzió, annál optimálisabb a bôr vé - delmi szerepe. A tö - kéletes bôrfelszíni emulzió, a bôr nedvességtartalmától, a bôr olajaitól és a nedvességmegtartó- és megkötô faktorok pontos arányától függ. Ha nem tökéletes a bôrfelszíni emulzió és az alkotórészek aránya megváltozik, különbözô bôrtípusok alakulnak ki. A bôrben leggyakrabban vízhiány alakul ki, mely lehet felszíni, vagy mélyrétegi. A vízhiányos bôr állapo - tát hidratáló krémek és megfelelô, nem szárító hatású arctisztító készítmények, nedvesítô maszkok használatával javíthatjuk. Na - gyon gyakran az érzékeny, vízhiányos bôrt, helytelenül zsírozni kezdjük, holott csak külsô és belsô hidratálásra lenne szükség. Bôrünk az elsôdleges védelmi szervrendszerünk, minden a külsô behatásokat bôrünk észleli elôször. Védelmi funkcióját csak ab - ban az esetben tudja ellátni, ha a bôr felszíne tökéletes. Már említettem a víz hatását szervezetünkre, a víz fontosságát bô - rünkben. Van azonban még egy nagyon kellemes és egyben hasz - nos felhasználása a víznek, ez a benne való testmozgás, az úszás. Az úszás aerob tevékenység, azaz a szívet kímélô sportok közé tartozik, de kiváló hatása van az izmokra, ízületekre, növeli a tü - dô kapacitását, fokozza a test koordinációs képességét és fo - gyaszt, mivel a víz ellenállásának leküzdésére sok energiát égetünk el, óránként kb. 600 kalóriát. Nagyon sokat hallhatunk és olvashatunk arról, hogy Földünk ivóvízkészlete fogytán van. Ez nagyon szomorú és félelmetes dolog. Azt gondolom, hogy minden ember kötelessége megtenni mindent, hogy ha javítani már nem is tudunk ezen a szomorú tényen, de környezettudatos szemlélettel állítsuk meg vizeink fogyását! Minden Kedves Olvasónak kellemes nyarat kívánok, egy pohár vízzel. Egészségükre! Barabás Éva kozmetikus mester Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Nemzeti konzultációt sürgetnek az egészségügyrôl a kerekasztal résztvevôi. Vonja vissza a kormány a Semmelweis Tervre vonatkozó június 28-i kormányhatározatot, mert azt a társadalom megtévesztésével és a jogrend kikerülésével fogadták el! többek között errôl a kérésrôl határozott a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal (NEK) csütörtöki ülésén. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke szerint különösen aggasztó a határozatnak az a része, amely arra tesz kísérletet, hogy egy kézbe kerüljön az irányított betegellátás és a finanszírozása is. Így ugyanis szerinte a kijelölt szerv abban lesz érdekelt, hogy ne szolgáltasson. A NEK valamennyi tagja abban határozottan egyetértett, hogy a kormánynak mielôbb össze kellene hívnia egy nemzeti konzultációt az egészségügyrôl. Az egyeztetések hi - ányát is a kormány szemére vetette Éger István. Már csak azért is, mert két éve, még a kormányváltás elôtt a Fidesz-KDNP képviselôinek és egészségügyi szakértôinek meghatározó szerepe volt a NEK által kidolgozott egészségpolitikai alapdokumentumnak az elôkészítésében. Az elnök szerint ezt az alapvetést kellene kiindulópontként használni, és erre alapozva kellene egy széleskörû ágazati egyeztetést kezdenie a kormánynak. Szócska Miklós erre reagálva az MTI-nek leszögezte: a kormány egyöntetûen támogatta és elfogadta a Semmelweis Tervet. Megkezdôdött a terv végrehajtása, az ennek részleteirôl szóló jogszabályok egyeztetése ez után következik. Az államtitkár hozzátette: a terv elfogadását a magyar egész - ségügyben eddig példa nélküli egyeztetés elôzte meg. Kitért arra, hogy a koncepcióhoz hatszáz hozzászólás érkezett mintegy kétezer oldalban, emellett az országjárása során minden intézményvezetô és fenntartó is elmondhatta errôl alkotott véleményét. A Sem - melweis Terv a szakma széles támogatását élvezi fogalmazott Szócska Miklós. Forrás: Weborvos ( ) Háború a patikusok között Úgy tûnik, nem megy zökkenôk nélkül a gyógyszerészi kamarai választás. A jelenlegi vezetôség lapunk információi szerint a me - gyei helyszíneken jó eséllyel megmaradhat, azonban a fôvárosban átrendezôdni látszanak az erôviszonyok. Erre utalhat, hogy a Ma - gyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) alelnöke, Hankó Zoltán a szer vezet honlapján meglehetôsen élesen bírálja a gyógyszertári hálózatok aktivizálódását. Mint leírja: van, ahol a lánc tulajdonosai úgy döntöttek, hogy a közgyûlés idejére minden gyógyszer - tárukat bezárják, gyógyszerészeik jelenlétét a közgyûlésen elvár - ják, és részvételüket az általuk vezetett jelenléti íven fogják ellenôrizni. Saját jelölteket is megpróbálnak a kamarába juttatni. La - punk nak egy neve elhallgatását kérô érintett patikus elmondta: a vádak ellenére sajnos nincs igazán komoly szervezkedés, pedig a mostani kamarai vezetés nem képviseli a szakma egészének érdekeit. Ezt bizonyítja például a Magyar Közlönyben közzétett, a gyógyszertárak személyi feltételeirôl szóló rendelet is. Ennek elôírásai ugyanis szinte mindenben kizárólag a MGYK álláspontját tartalmazzák. Jelenleg tömegesen állnak gyógyszertárak a csôd szélén hangzott el a minisztériumi egyeztetésen. A patikák átlagos nettó forgal - mának ugyanis jelenleg is nyolc-kilenc százalékát teszi ki a bérköltség, miközben a gyógyszerek (amelyek a forgalom 95 százalékát adják) nettó árrése nem éri el a 13 százalékot. Forrás: Webdoki ( ) Indul a generikus program: a betegekre kisebb kiadás, a gyártókra vaklicit és nagyobb árverseny vár. Kiszámíthatóbb gyógyszerellátás, a gyógyszertámogatás kiáramlásának visszafogása (eddig 33 milliárd forinttal többet fordított tá - mogatásra az OEP az elôirányzottnál), a lakosság pénztárcájának kímélése, valamint egyes, eddig nem kezelt betegségek hatékonyabb gyógyszeres terápiájának biztosítása a célja a módosításnak. Az új rendelet, ami egy hónapos csúszással, augusztus elsejétôl lép életbe, intézkedést tartalmaz abból a tizenegy pontos cselekvési tervbôl, amellyel a kassza kiáramlását kívánja kormány visszafogni, illetve egyes intézkedései már megágyaznak a Széll Kálmán Tervnek. Az új jogszabály a kormány szándéka szerint a gyógyszerpiaci szereplôk versenyével kívánja biztosítani a lakossági térítési díjak mérséklését a lejárt szabadalmi védettségû gyógyszerek esetében (generikus program fô eleme), továbbá támogatni kíván olyan új készítményeket, amelyekhez eddig a lakosság támogatás nélkül juthatott hozzá. A szakállamtitkárság és az OEP nagyon fontosnak tartja, hogy a lakosság éljen azzal a lehetôséggel, hogy október 1-jétôl az azonos hatóanyagú gyógyszerek közül mindig a legkedvezôbb árú és támogatású, úgynevezett preferált gyógyszereket kérjék orvosuktól, gyógyszerészüktôl a betegek. Forrás: Weborvos ( ) Engedett a kormány a gyógyszergyáraknak Egyelôre nem tudni, vajon idén is részesülnek-e adókedvezményben a magyar gyógyszergyárak, amelyek eddig a kutatásra fordított kiadásaikat levonhatták a szektorra kivetett különadóból. A gazdasági minisztérium eddig azt tervezte, hogy már a 2010 után járó kedvezmény sem lesz levonható, de gyógyszergyári források szerint ebben visszalépett, engedett a gyártók jogos kérésének, és lehetôvé teszi a 2010-es adókedvezmény igénybevételét. A gyártók örömmel fogadták a kormányzat 2010-es évre vonatkozó kedvezô javaslatát. Sajnálattal említették ugyanakkor, hogy ugyanezzel kapcsolatban a 2011-es év viszonylatában nem tudni semmit. Forrás: Népszava ( ) Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba 26 Gyógyszertár X. évf. 8. szám Gyógyszertár X. évf. 8. szám 27

15 London körzetrôl körzetre A Piccadilly és a St. James s III. Újra a Piccadillyt és a St. James s, e havi rejtvényünkben utoljára látogatunk London e körzetébe és mutatunk be újabb három nevezetességet. A vízszintes 1-es sorban találják ezt a diadal - ívet. Majdnem száz évig tartott a vita, hogy vajon mit csináljanak az üres te - lekkel az Apsley House elôtt. Végül 1828-ban felállították Decimus Burton masszív diadalívét, amelyet az itt megfejtendô né - ven ismerünk. A diadalív tetején látható szoborcsoport Adrian Jones mûve és 1912-ben helyezték ide. Mielôtt feltették, a szobrász három személyt ültetett le vacsorázni az egyik ló üres belsejében. A diadalívet nemrég egy mû emlékvédelmi program keretében helyreállították, így most láthatóak a belsô termek kiállításai. A szobor alatti kilátóhelyrôl igen szép panoráma tárul a látogató elé. A West End May fair - nak nevezett, legbá - josabb részét, amely tele van kis üzletekkel, vendéglôkkel és teraszos kávéházakkal, csak gyalogosan lehet igazán jól körbejárni. A Piccadilly és Curzon Street kö - zött elterülô kis terület a 18. század közepén került beépítésre. A terület neve, a beépítést végzô úr családnevét is tartalmazza. A 17. században itt tartották minden évben a 15 napig tartó má - jusi vásárt, mely szintén szerepel nevében, amit a függôleges 16. sor tartalmaz. Ez napjainkig a Mayfair-negyed központja. Rejtvényünk harma dik londoni neve zetessége a 16. században VIII. Henrik vadászterületéhez tarto - zott. Az 1660-as években hasonlóan a St. James s Parkhoz II. Ká - roly parkosította és átadta londoni alattvalóinak. A dimbes-dombos parkban minden tavasszal sárga nárciszok ezrei virítanak a zöld pázsiton. A 18. században a párbajozók találkozóhelye volt, és 1771-ben a költô Alfierit is itt sebesítette meg kedvesének férje, Ligonier vikomt. A párbaj után Alfieri visszasietett a Haymarket Színházba, ahol még elcsípte az utolsó felvonást. Ma inkább a Mayfairi szállodák vendégeivel lehet itt találkozni, akik reg gelenként a parkba járnak kocogni. A hely nevét a függôleges 17. sor tartalmazza. Vízszintes 1. Megfejtés 14. Mellkas (latin) 15. Nem stabil 18. Extrudált kenyér 20. Az ezüst vegyjele 21. VH 22. Vés 23. Business development organization 24. Áramszolgáltató cég 26. Latin prepozíció, jelentése: elôtt 28. A Dzsungel Könyvének kígyója 29. Orosz férfinév 31. Portugál légitársaság 32. Iram 35. Kábítószer a köznyelvben 36. Középhullám 37. Idegen tagadás 38. itur ad astra! (Így tovább a csillagokig) 40. Tempó egynemûi 42. Így rövidítik a jó sebgyógyulást (per primam) 43. Becézett orosz férfinév 45. István, neves magyar zenész, billentyûs, zeneszerzô, többek között a V moto-rock tagja volt 47. Kedveli 48. Harcot kezdeményez 49. A Rádium vegyjele 51. Termál vizérôl ismert somogyi kisváros lakója 53. Engem, nekem, angolul 54. Holland légitársaság 56. Erre a helyre 57. Nyaraló, kis házikó 59. Duplán trombita hang 61. Athén, görög labdarúgó csapat 63. Jóízûen nevet 65. Érték 66. Szóba hoz 68. Ezt teszi az üres gyomor 69. Coca 70. Kopasz 72. Úgynevezett tanú hegy Vas megye keleti részén, a Kemenesalján 73. A pincébe! 74. CSÉ 75. Fejfedô 76. Amerigo Függôleges 2. Földönkívüli 3. LHA 4. Felcsap a láng 5. Munkavégzésre szolgáló helyiség 6. Elôtagként ezermilliomod részt jelent 7. GXE 8. Hazudik, lódit szleng 9. Rövid, cselekvésre biztató szó 10. Fejér megyei nagyközség 11. Régi kismotor márka 12. CL 13. Szó - lítottak 16. Megfejtés 17. Megfejtés 19. Londoni tizenéves! 25. Mennyiségi vagy minôségi követelményként megszabott mérték 27. NT 28. Törzsszövetségek, államalakulatok vezetôinek elnevezése a középkori türk nyelvû népeknél 30. Rakpart röviden! 33. Eltulajdonít 34. Medrébôl kilépô folyó 38. Tokaj-Hegyalja egyik gyöngyszeme ez a kis falu 39. Ebbe a patakba veszett a Mohácsi Csata idején II. Lajos királyunk 41. Földbe ás 43. Do - hányzik, népiesen 44. Régi budapesti autósiskola 45. Íme 46. Amennyiben 50. Los, Új-Mexikó, Egyesült Államok 52. Akaratos 55. Környékére 57. Ugyanaz, mint a vízszintes 57-es 58. A drágakövek tömegének mérésére szolgáló mértékegység 60. A tetejére 62. Koreai autó márka 64. Ilyen girl is van 66. European Commodity Clearing 67. Épület elem 70. Kettôzve a Vizek városa 71. RA A helyes megfejtést beküldôk között 1 fô regisztrációt sorsolunk ki a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényünkre. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Dr. Gyôrfi-Szalay Erika Betánai Gyógyszertár, Karcag 28 Gyógyszertár X. évf. 8. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége X. évf. 8. szám augusztus

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 Helyszínek: Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap Szolnok október (szombat-vasárnap) Nyíregyháza október (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Mûködési nyilvántartási száma: Jelölje meg, melyik egyetemen tartják nyilván továbbképzéseit! Debreceni Egyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Egyetem Pécsi Egyetem Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható! Kedvezô-e a magángyógyszerészet számára az új törvény? Csak abban az esetben, ha tudatosan felkészülünk alkalmazására, hogy soha többé ne fordulhasson elô egy neoliberális ámokfutás a gyógyszerügy területén. E célból szerveztük meg az ez évi, kötelezôen választható továbbképzésünket. A gyógyszerészet paradigma váltása Health Promoting Pharmacy (elôadó: Dr. Simon Kis Gábor) A lakosság kb. egyharmada egészséges, vagy an - nak tartja magát. Kiaknázatlan terület a közforgalmú gyógyszerellátás szempontjából, mert ezekkel az emberekkel az egészségügyi ellátás egyáltalán nem foglalkozik, ugyanakkor jelentôs hányaduk megfordul a gyógyszertárakban, vagy a banális tüneteire vesz valamilyen szert, vagy mint szívességi gyógyszerbeszerzô, több-kevesebb rendszerességgel jár a patikába. Népegészségügyi programnak megfelelôen be kell cserkésznünk ôket hogy az egész - ségük minél tovább meg is maradjon. E célt szolgál - ja a Health Promoting Pharmacy. Egészségpolitika (elôadó: Dr. Mikola Bálint) Szemléletváltás van az egészségpolitikában. Ha ko - molyan vesszük és nemcsak az óhajok szintjén állít - juk, hogy a gyógyszerellátás az egészségügyi ellátás szerves része, akkor a gyógyszerészeknek naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük az egészségpolitika minden rezdülésérôl, és minden olyan témához be kell csatlakoznunk az egészségügyön belül, ahol a mi interdiszciplináris tudásunk a betegellátás érdekében hasznosítható. A szakmai felelôsség jogszabályi, erkölcsi, etikai vonatkozásai (elôadó: Dr. Sándor István) A törvényi változások lehetôséget teremtettek a személyi jogos gyógyszerész társadalom számára, de egyúttal veszélyeket is rejtenek magukban, elsôsorban megjelenô alsóbb rendû jogszabályok formájában. Elsôrendû feladatunk és kötelességünk minden ránk vonatkozó jogszabály figyelemmel kisérése és erkölcsi, etikai vonatkozásainak lemodellezése, an - nak érdekében, hogy soha többé ilyen neoliberális ámokfutás ne következhessen be hazánkban. Lehetôség, vagy nyûg? Minôségbiztosítás (elôadó: Dr. Samu Antal) Ha a fejlett országokban minden rendben lenne az ellátás minôségével, nem esne ennyi szó, és nem je - lenne meg ennyi rendelkezés a minôségbiztosításról és újabban a minôségirányításról. Kétségtelen, hogy nônek az adminisztrációs terhek, de ez a biztonságot szolgálja mind a betegek, mind a szakemberek vonatkozásában. Saját jól felfogott érdekünk is te hát a minôségbiztosítás bevezetése és tudatos mûvelése. Epidemiológia és a gyógyszeres terápia menedzsment (elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán) A gyógyszer különleges áru! Ez abban is megnyilvánul, hogy a gyógyszerellátásnak mikroszinten, (azaz egy-egy patika szintjén) és makroszinten, tehát országos méretekben is figyelemmel kell kísérnie az epidemiológiai adatokat és változásokat annak érdekében, hogy megfelelô színvonalon történhessen a gyógyszeres terápia menedzsment. Ez egyúttal egy újfajta kapcsolatrendszer kiépítését is igényli az alapellátás orvostársadalma és a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek között. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki töl - tésével és visszaküldésével jelezze rész vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Szervrendszereken látható öregedési elváltozások: Az idős szervezet egészében megtalálhatók azok a jegyek. amelyek a sejtekben is észlelhetők: súlyvesztés (eredeti súlyuk 1/3, alkalmazkodás) relatív és

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Szigorú minőségi követelmények

Szigorú minőségi követelmények Szigorú minőségi követelmények Tudományos alapokon nyugvó, biztonságos termékek Természet ihlette, hatékony összetevők és innovatív formulák Svédországi fejlesztések: szigorú minőségi elvárások és alapos

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

Aktív geriátriai ellátás Magyarországon kapcsolat a rehabilitációval

Aktív geriátriai ellátás Magyarországon kapcsolat a rehabilitációval Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Nyíregyháza, 2011. augusztus 25-27. Aktív geriátriai ellátás Magyarországon kapcsolat a rehabilitációval Prof. Dr.

Részletesebben

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI András-TÓTH József - WEBER-SUTA Ágnes ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK!

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

Tények a Goji bogyóról:

Tények a Goji bogyóról: Tények a Goji bogyóról: 19 aminosavat (a fehérjék építőkövei) tartalmaz, melyek közül 8 esszenciális, azaz nélkülözhetelen az élethez. 21 nyomelemet tartalmaz, köztük germániumot, amely ritkán fordul elő

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 2007. évi Közhasznúsági jelentése az Alapítvány képviselője Az Alapítvány a Preventív Medicináért Közhasznúsági jelentése a 2007-as esztendőről

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus A szénhidrát-, a zsír-, a fehérje és a nukleinsav-anyagcsere komplex zavara Oka: a hasnyálmirigyben termelődő - inzulin hiánya - a szervezet inzulinnal szembeni

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Eredmények. Név: Test(férfi) Születésnap: Dátum: Szív és érrendszer Vér sűrűség

Eredmények. Név: Test(férfi) Születésnap: Dátum: Szív és érrendszer Vér sűrűség Név: Test(férfi) Születésnap: 1980-01-01 Dátum: 2016-10-27 Eredmények Szív és érrendszer Vér sűrűség 48.264-65.371 68.268 + Szív és érrendszer Koleszterin 56.749-67.522 65.679 - Szív és érrendszer Vérzsír

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Magnesium 250 mg Pharmavit pezsgőtabletta Magnesium Pharmavit 250 mg pezsgőtabletta

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve,

A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve, Gulyás Judit Régiós Képviselő Ganoderma gyógygomba Pecsétviaszgomba Dombóvár Tolna-, Somogy- Gyógygomba A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve, a lélekerő-gomba, kulcs a jó

Részletesebben

Mélyvénás trombózis és tüdőembólia

Mélyvénás trombózis és tüdőembólia Mélyvénás trombózis és tüdőembólia dr. Sirák András családorvos Velence Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék Tanszékvezető: dr. Kalabay László egyetemi tanár Sirák MVT és PE 1 MVT gyakori betegség Legtöbbször

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni,

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

A kiválasztó szervrendszer és betegségei

A kiválasztó szervrendszer és betegségei A kiválasztó szervrendszer és betegségei A szervezetben az anyagcsere során számtalan káros és felesleges anyag képződik. A sejtek bomlástermékei, a bekerült mérgezőanyagok, mind-mind eltávolításra várnak.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Tények a magas vérnyomásról

Tények a magas vérnyomásról 4 Magas vérnyomás Dr. Rath Cellular Health TM sejtegészségi ajánlásai a megelőzéshez és a kiegészítő terápiához Tények a magas vérnyomásról: Dr. Rath sejtegészségi ajánlásai - Egészségi előnyök a betegek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2010-2020 IV. Népegészségügyi Konferencia, 2013. február 27., Aesculap Akadémia, Budapest Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe

Részletesebben

táplálkozásunkplálkoz

táplálkozásunkplálkoz Előtte Utána - 15 KG Mi befolyásolja olja az egészséget? get? stressz ökológia Genetikus adottságok táplálkozásunkplálkoz 15 Mi az egészs szséges és s táplt pláló étkezés? Hogyan hat a táplálkozás az egészségre?

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Dr. Molnár Csaba. szakorvos, természetgyógyász szakértő

Dr. Molnár Csaba. szakorvos, természetgyógyász szakértő Dr. Molnár Csaba szakorvos, természetgyógyász szakértő (Tigrisszív Bt, Thai Masszázs Iskola, Debrecen www.thaimasszazsiskola.hu; facebook: Gyógyító Ember Egészség Klub): A,,keleti'' és,,nyugati'' masszázsmódszerek

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő bevétele.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő bevétele. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: Felnőtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntől. Tájékoztassa a beteget a vízben oldódó vitaminkészítményekről és a rendelkezésre álló C- vitamin tartalmú termékekről! A tájékoztatás

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az szinte már népbetegség

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES HAJÉRT ÉS BŐRÉRT HIALURONSAV ÉS KOLLAGÉN ANTIOXIDÁNS SZŐLŐMAG-KIVONAT 9 VITAMIN, 3 ÁSVÁNYIANYAG HAIR MINA

AZ EGÉSZSÉGES HAJÉRT ÉS BŐRÉRT HIALURONSAV ÉS KOLLAGÉN ANTIOXIDÁNS SZŐLŐMAG-KIVONAT 9 VITAMIN, 3 ÁSVÁNYIANYAG HAIR MINA AZ EGÉSZSÉGES HAJÉRT ÉS BŐRÉRT HIALURONSAV ÉS KOLLAGÉN ANTIOXIDÁNS SZŐLŐMAG-KIVONAT 9 VITAMIN, 3 ÁSVÁNYIANYAG A haj kommunikál rólunk, meghatározza az első benyomást és mutatja azt is, ha változunk Mit

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Tabletta Magnesii Citrici 500 mg Fono VII. Parma Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Amit a magas vérnyomásról még tudni kell

Amit a magas vérnyomásról még tudni kell Amit a magas vérnyomásról még tudni kell Amit a magas vérnyomásról még tudni kell: tudnivalók és tippek Napjainkban a magas vérnyomás sajnos egyre több és több embert érint. Mára már úgy nevezett népbetegséggé

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar ELŐADÁSVÁZLAT 1. Gerontológiai alapismeretek 2-3. Gerontológia a statisztika tükrében I. A lakosság öregedésének folyamata II. A halandóság

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Szűztea, ginzeng, alga, galagonya és halolaj: ezek a legnépszerűbb kínai természetgyóg Annak ellenére, hogy a statisztikák szerint Magyarország lakossága élen jár

Részletesebben

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70.

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. IRODA MASSZÁZS VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. Irodai masszázs Az irodai masszázs a leghatékonyabb módja annak, hogy munkatársai mindig frissen, kipihenten dolgozzanak. A kezelést az Ön munkahelyén

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás A víz nélkülözhetetlen A hidrogénben gazdag víz kutatása 2007. Ohsawa professzor a Japán Orvosi Egyetemen kiadott egy disszertációt a hidrogén terápiás

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben