MINT AZ ÓKORI RÓMÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINT AZ ÓKORI RÓMÁBAN"

Átírás

1 MINT AZ ÓKORI RÓMÁBAN A hanyatlás jelei akkoriban és manapság Gustav Sichelschmidt (1971) Kivonatos fordítás TARTALOM 1. A dekadencia problémája 6. A család 2. Az állam 7. A fiatalság 3. A város 8. Az egészségügy 4. A luxus 9. Művészet és tudomány 5. Az erkölcsi hanyatlás 10. Vallás 1

2 A DEKADENCIA 1 PROBLÉMÁJA A késő római korban is kezdett az erkölcsi, társadalmi és politikai rend fellazulni. A római tömeg nem sejtette a sorsát, csak néhány haladó elme látta át a helyzetet, s volt tudatában az előttük álló bukásnak. Ciceró főleg a morális romlást és a jelentős vezetőegyéniségek hiányát hangsúlyozta. A mai kor hanyatlása a 18 sz.-ban, a felvilágosodás korában kezdődött, a bevált tradíciók széttöredezésével. Egy német költő (Jakob Burckhardt) 1853-ban a Nagy Konstantin korának története c. könyvében szintén analógiát lát a két kor között: az ember elszemélytelenedik, méltóságát veszti. A költő aggódva szemléli az iparosodás korát: a gépesített élet egyoldalúsága lelki és szellemi kiüresedéshez vezet, reménytelenséghez a materialista világban. Mélyreható vallási-, szellemi- vagy tudatváltozás nélkül nem látott esélyt a változásra. Vallást mondok, mert egy mindent átfogó akarat nélkül nincs győzelem a hatalom- és a pénz világán. Nietzsche szerint az ember belsőleg kimerült és az erőszak győzelme nem tartóztatható fel. Saint-Exupéry megérezte: az emberiség egyik legsötétebb korszaka előtt állunk. Róma hanyatlása is nemzedékeken át tartott (kb. 500 évig). Sorsa akkor pecsételődött meg, amikor kiszolgáltatta magát a primitív hatalom- és birtoklásvágynak. Ez az anyagiasság (materializmus) nagyon rombolóan hatott, s a jólét felemésztette. Korunkat a szabad intellektualizmus és a túlfokozott szexualitás végletei jellemzik, melyek szellemi és testi alapelvek felmorzsoládásához vezetnek. Az új generációk a szellemi alapokat félrerúgták anélkül, hogy helyébe valami újat tudtak volna állítani, s ez káoszba torkollott. A mai, cél nélküli és ösztönökre hagyatkozó emberiség a legjobb úton halad ahhoz, hogy a kizsákmányoló materializmusnak ellenállás nélkül kiszolgáltassa magát. Vakságában nem látja, milyen szabadságot szalaszt el. 1 hanyatlás 2

3 AZ ÁLLAM A régi, tradícióban gyökerező római családok kihaltak, a legjobbakat kiirtották, akik közül a megbízható politikai vezetők kikerülhettek volna. Az autokrata uralkodók a gonoszokat és a hízelgőket részesítették előnyben a tisztességesebbekkel szemben. Sok külföldi áramlott be, ami megváltoztatta a társadalom összetételét, olyannyira, hogy az új rómaiak már nem azonosultak Róma sorsával és nem voltak készek önzetlen odaadásra, ha az állam sorsa forgott kockán. Az általános jólét állt az első helyen. A szenátusi nemesség, amelyet addig elittudat jellemzett, erkölcsileg lesüllyedt. Anyagias szemlélet uralta, a még meglévő erejét arra használta, hogy gazdasági hatalmát növelje s tudatosan az elemi államérdekek ellen cselekedett. Akkor is gondtalan fejedelmi életet folytattak, amikor már a barbárok ellepték a birodalom határait. Nem csoda, hogy a rómaiak gyengülő államtudatával párhuzamosan a külföldiek egyre nagyobb teret nyertek. Az idegenek túlsúlya-amihez a helyi lakosságot megtizedelő pestis is hozzájárult- lett Róma végzete. Sokan közülük vezető pozícióba jutottak, s a szenátorok többsége már keletről vagy Afrikából származott. A sereg magas rangú vezetői között sok volt germán, illír, trák vagy perzsa. A külföldiek állam iránti elkötelezettsége is hiányos volt. Sokan igyekeztek kikerülni az adózást s bocsánatos csíny számba ment az állam egyéb ügyekben való becsapása és kijátszása. A megvesztegetés elterjedt, a sikkasztások, az állami pénzek elpazarlása aláásta a közerkölcsöt. Nőtt a hivatalnoki réteg. A bürokrácia olybá erősödött, hogy némely előírások, például a gazdaság terén, áttekinthetetlenné váltak. A növekvő adóterhek is hozzájárultak a lappangó elégedetlenséghez. A császárok nagystílű építkezései hihetetlen összegeket nyeltek el. Az állam túllépte a megterhelhetőség határait, elkezdte a lakosságot kizsákmányolni és végül gazdaságilag tönkretenni. A rómaik áthágták anyagi korlátaikat, pazaroltak, s nem csak az állam, de az egyes polgárok is többnyire erősen eladósodtak. A pénzt minden dolog mértékévé emelték, s a többség anyagi javainak megsokszorozására törekedett. Fogyasztói kultúra alakult ki. Ezt a fejlődést a kor kritikusai előre látták. Lukréciusz megjósolta, hogy ez az anyagiasság gátlástalanságba és bűnözésbe fog torkolni. 3

4 Az inflációt nem lehetett feltartóztatni. Az elértéktelenedés már Néró idején elindult, de Commodius és Septimus Severus idején csúcsosodott ki katasztrofális mértékűvé. (A pénznem devalválódása 2 gyakran a civilizáció szétesését jelzi.) Az új római vezetőréteg nem tudta a közéletben elharapódzott romlást feltartóztatni. Bár vita tárgyát képezte minden fennálló probléma, a megoldásra nem jutottak el. Nőtt a városokban a munkanélkülek száma, akiket a császárok ételosztással támogattak a lázadás megelőzésére. Ezzel azonban parazita életmódra is nevelték őket. Az udvar nagymérvű pazarlásait, a népnek tartott gigantikus szórakoztatóprogramokat, a gabonaadományokat és a pompás építkezéseket már magasabb adók mellett sem lehetett finanszírozni. A polgárokat egyre kevésbé jellemezte a hazaszeretet. Az üzletben az önös érdekek voltak mérvadóak. A hangsúly a magánéletre helyeződött át. Látva az államvezetés gyengeségét, egyre több provincia vált függetlenné és fenyegető mértékűvé vált a bűnözés. A törvények szigorítása helyett, a bűnözők jogait védték, ami öngyilkos humanitásnak bizonyult. Ciceró szerint ahol elítélteket rehabilitálnak és szabadon engednek, emigránsokat visszahoznak, ott nyilvánvalóan felismerhető, hogy az a társadalom az összeomlás szélén áll. Tacitus megjósolta, hogy a tetterős germánoké a jövő. Montesquieu is úgy látta a Róma felemelkedésének és bukásának okai -ról írt könyvében (1734), hogy az állam tekintélyének gyengülése és a hiányzó nemzeti szellem járult hozzá nagyban a bukáshoz. A Róma sorsával való azonosulás gyengülését mutatja, hogy egyre gyűlöletesebbé vált a katonai szolgálat. Némelyek még az öncsonkítástól sem riadtak vissza a mentesülés megkapásához. Elsorvadt a vágy, hogy a hazáért az életüket adják. Az államvezetésbe vetett bizalom megingott. A rómaiakat a korábbi tettvágy helyett inkább cinizmus, letargia jellemezte, hanyagul hagyták magukat sodortatni az árral. Elfelejtették, hogyan kell egy jó dologért elszántan harcolni. Az embertípus gyengült. A nemzeti jellem annál jobban romlott, minél kevésbé tudtak a tömeget elkötelező példaképet vagy bálványt nyújtani. Mai korunkat mi jellemzi? Törvénytelenség, önérdek, túl enyhe bírói ítéletek, erkölcsi hanyatlás, vallástalanság. 2 elértéktelenedése 4

5 A VÁROS A városi lakosság különösen az isz. 2. században rohamosan megnőtt, mivel a provinciákról sokan odavándoroltak. Vonzóbb volt a beszolgáltatás terhei helyett a városi élet előnyeiben részesülni. (A római városi lakosság adómentességet élvezett.) A mezőgazdasági teljesítőképesség érezhetően visszaesett. A gazdaság hanyatlott, ami a korábbi munkamorál megromlásával is magyarázható. A városba vándorlók elveszítették a kapcsolatot a természettel és csatlakoztak a parazita réteghez, mely kenyérrel és játékkal tápláltatta magát. A városok túlnépesedése egyre elviselhetetlenebbé vált. Ez közlekedési problémákkal is járt. A belváros utcáit annyira elárasztották az emberek és járművek tömegei, hogy Cézár törvényben tiltotta meg napkeltétől napnyugtáig a járművek közlekedését a városközpontban. Ennek következtében az éjjelek váltak nagyon zajosakká a szekerek zörgése és az állathajcsárok kiáltásai miatt. A munkanélküliség félelmetes mértéket öltött. Napirenden volt a tűzvész. A kormány elhatározta, hogy az elégedetlen tömeget a politikai nyugtalankodástól és az erőszakos kitörésektől nem csak kiadós szórakoztató programok által, hanem bizonyos életszínvonal biztosításával tartja távol. Tudatosan szervezett szabadidő-ipar jellemezte Rómát. A közönség szenzációra éhezett. Az életben maradt gladiátorok legendás népszerűségnek örvendtek. Egy nap mintegy száz emberharc zajlott és állatok ezreit ölték meg. Titusz a római Amfiteátrum felavatására 100 napos véres játékokat tartott. Mintegy tízezer állatot öltek meg, köztük rengeteg oroszlánt és leopárdot. Az exotikus állatok beszerzésének és szállításának horribilis összege nem jelentett akadályt. A Circus Maximus több mint férőhelyes volt. Az államilag támogatott semmittevés egy olyan embertípus hívott életre, ami nagyban hasonlít a mai kor fogyasztójára (konzum-ember). A ma embere termel és fogyaszt. Élvezetet jelent számára sportesemények megfigyelése, gyermeteg és vulgáris filmek nézése, melyek különösebb megerőltetés nélkül egyik helyről a másikra viszik. Az ember eltunyul s vágyai vezérlik. Az erkölcsi, esztétikai és vallásos érzéke eltompul. A mai tömegmédiák ugyanazt a szerepet töltik be, mint a római cirkuszi játékok, ahol az ember méltóságát éppúgy lábbal tapodták. A kor hőseit, a 5

6 gladiátorokat és a kocsihajtókat éppúgy ünnepelték, mint ma a focistákat vagy színészeket-s éppúgy bőségesen honorálták. Egy 4. sz-i görög szerző keserűen jegyzi meg: Az egész római világ silány és kicsapongó Játszunk, bár félünk a fogságtól, a halálos félelem közepette is nevetünk. Az egész római nép bolondgombát evett? Meghal és nevet. A rómaik kikerülték tulajdonképpeni feladataikat és exisztenciális problémáikat. A belsőleg kiüresedett, tartás nélküli társadalom elvesztette tartását és biztonságát. A római tömeget jobban mozgásba hozta egy gladiátorjáték vagy kocsihajtás, mint döntő nemzeti, politikai kérdések. A mai civilizáció embere állandóan menekül önmaga elől. Mivel életének nem látja magasabb értelmét, gátlástalanul átadja magát a szenzációvágynak. A mai tömegszórakoztatás alig különb, mint a korabeli: brutalitás, meztelenség, perverzitás. A televíziónak demoralizáló hatása van. Szex és krimi uralják a szórakoztatóipart. Ez a pótkielégítés éppolyan problémás, mint az ókori Rómában. A technika embere sok mindennel visszaél, saját életterét szennyezi be és teszi tönkre. A természet az emberi önkény játékává lett. A nagyvárosokban még nyilvánvalóbb az erkölcsi hanyatlás, nő az bűnözés és az erőszak. Nem kevésbé nyugtalanító tény, hogy ma is, mint Rómában, a betegség, neurózis, alkoholizmus és öngyilkosság főleg a nagyvárosokban dominál. A fiatalság egyre kevésbé tud ellenállni a romboló korjelenségeknek. A vallási kötődés hiánya, a tekintély és normák elutasítása káoszba fog torkolni. A fiatalság lelkileg elvadul, amihez a családi kapcsolatok szétesése is hozzájárul. A modern embertípus elkorcsosul. Róma példája meggyőzően mutatja, hova jut egy nép, ha az alacsonyabb rendű élvezeteket és a vágyak kiélését felmagasztalja. Nem lehet mintaállamot építeni mintapolgárok nélkül. De honnan vegyük őket? Minden egykori híres és letűnt világváros magában hordta pusztulásának csíráját. Az igazi ellenség a belső ellenség. 3 3 Henry Miller New Yorkkal kapcsolatban 6

7 A LUXUS Petronius a Szatirikon című regényében az antik világ alkonyáról ír, aminek okának azt tartja, hogy a gátlástalan élvezetvágyat tették meg az evilági lét értelmévé. A bevált erkölcsi normák feladása alapjaiban ingatta meg a társadalmat. Néró kortársai nem sejtették történelmi helyzetük végzetességét. A birtoklás és luxus mint az a történelem folyamán újra és újra megmutatkozott megfosztja az embereket és a népeket szellemi szabadságuktól. Petronius regényének egyik hőse ezt az életbölcsességet vallja: Ha van valamid, akkor vagy valaki. Minél többet birtokolsz, annál több vagy. Az író arra akart tanítani, hogy csupán az élvezetek nem tesznek boldoggá, hisz ez az életmód belső elsivárosodáshoz vezet. A történész Polibiosz is megjósolta, hogy Róma egyszer a luxus és az abból fakadó erkölcsi bomlás következtében fog letűnni. Seneca is aggódva szemlélte a bőséget és a dőzsölést a római lakomákon, ami már nem a fizikai éhség kielégítésére szolgált, hanem még a természetes táplálékigényen is erőszakot vett. Tacitus sem kételkedett abban, hogy az erkölcsi romlást segítő színházi játékok mellett a pompás ünnepi mulatozások is hozzájárultak Róma hanyatlásához. Az élvezeti cikkek ipara hihetetlen mértékben fellendült. (Többek között virágzott a jégszekrényekkel való kereskedelem, s a városokban állandó jégszállítást biztosítottak az ételek és italok hűtésére a kiváltságos rétegeknek.) Az orgiák 4 száma elviselhetetlenül megugrott. Caligula egy nap elköltött tízmillió szeszterciuszt (3 provincia adója). Szokásos volt magas körökben ajándékok osztása vagy sorsolása a vendégek körében. Elagabal ünnepén 10 tevét vagy tíz kiló aranyat is lehetett nyerni, valamint rabszolgákat is sorsoltak. Míg a középréteg egyre jobban elszegényedett a tőke egyre kevesebb kézben összpontosult. A nemesekre is jellemző volt az értelmetlen pompa és pazarlás. A presztizs - gondolkodás megmutatkozott a temetési- és temetői luxus terén is. A pazar urnák, szarkofágok, emlékművek mind az anyagias mentalitás lenyomatai. 4 kicsapongó, dőzsölő összejövetelek 7

8 Egyre nőtt a turizmus a rómaik körében. A kor legtöbb szerzőjének világos volt, hogy ez a modern nomád élet nem felfedezővágyból fakad. Seneca így ír: Azt hiszed, hogy a sok helyen megtört és kificamodott lélek helyváltoztatás által újra meggyógyulhat?! Egyre inkább menekülnek önmaguk és saját belső ürességük elől. Akadt elég orvos, aki labilis pácienseinek tengeri vagy hegyi utazást javasolt, másrészt az utazás státuszszimbólum is volt. A sznobizmus 5 vágyától vezérelve- nem akarva másoktól lemaradni- sokan mindenek előtt a fennmaradt görög művészeti városokat keresték fel. Valaki, aki adott magára, külföldre szokott utazni még ha szűkebb hazáját nem is ismerte. A munkát már nem áldásnak tartották, hanem terhes kényszernek, ami az egyént gátolja az élet zavartalan élvezetében. Az emberek munkavágya a szabadidőipar áradatában egyre inkább csökkent, amit az a tény is mutat, hogy a munkaidőt csökkentették és a hétvégét meghosszabbították. Aki megengedhette magának a hosszú hétvégét nem otthon töltötte. Sokaknak volt még egy háza a hegyekben, ahol persze megint nem tudott magával mit kezdeni és unatkozott. Az életnek már nem volt tartalma, eltékozolták az élvezetekre és haszontalan tevékenységekre. A luxus megterhel minket és megbosszulja a világot, melyet legyőztünk. Amióta a római igénytelenség és szerénység eltűnt, nincs olyan bűntett, amit nálunk ne követnének el. (Juvelus) Seneca így írt 90. levelében: Szalmatető fedi a szabadot, a márvány és arany alatt a szolgaság lakik A bőség elszakadt a természettől A fölösleges kívánásával kezdődött, ami természetellenes, s végül a szellemet a test uralma alá hajtotta és a kéjvágy szolgájává tette A birtoklási vágy szegénységet szült: amennyiben mindent megkívánt, mindent el is veszített. Kevés okunk van rá, hogy korunk jólétét a sors áldásának tekintsük. A szórakoztatóipar és a fogyasztható javak kínálata már felülmúlta a rómait. A megnövekedett nikotin- és alkoholfogyasztás a fogyasztók belső elveszettségét mutatja. Életszínvonalunkat valláspótlékká emeltük s életünket a termelés és fogyasztás irgalmatlan törvényeinek rendeltük alá. A jólét nem csak beteggé és ostobává tesz, hanem lustává is. A gazdasági csoda gyermekei a nem általuk kivívott abszolút szabadság ajándékával nem tudnak mit kezdeni. 5 sznob: az előkelő társadalom szokásait mindenáron majmolni akaró személy, előkelősködő, nagyképű 8

9 Csak tudatos belső fegyelemmel lehetne feltartóztatni a hanyatlást. Ha az ember puhánnyá válik, lelkileg és testileg is, belső ereje megbénul és közönyössé válik szellemi kérdések iránt. Ha az anyag diadalmaskodik a szellemen, az ember megszűnik igazi értelemben vett Ember lenni. AZ ERKÖLCSI HANYATLÁS A belső tartás nélküli ember pótkielégülést keres. A római divatban is uralkodni kezdtek az átlátszó ruhák, egyre merészebb dekoltázsok, és szabadon mutogatott testrészek. Elterjedtek az erkölcstelen képek, melyen az ártatlan szemeket is megrontották. Szexuális orgiákat is tartottak, néhol a szadizmus is megjelent. A szégyenérzet radikális leépítésével a erkölcsi züllés egyre előrébb halad. Ha a szexuális életet túlértékelik, s neki természetesen szánt szerep fölé emelik ez olyan anyagias szemlélet, ami szellemi értékek hiányában a szexualitást teszi fétissé 6. A közélet ilyetén szexualizálása az emberi rend összeomlásának vészjele. Ami különösen visszataszítóvá és elvetendővé teszi a mai szexhullámot, hogy az élet ezen intim területéből nyereséget húznak. A szabadjára engedett szexualitás nem csak megsemmisít minden addigi értéket, hanem el is butít. A civilizált országokban, ahol a szexuális felvilágosítást és a fogamzásgátló tablettát a haladás nagy eredményei között tartják számon, rohamosan nő a nemi betegségek száma. Nem lehet bűntelenül túllépni a természet által szabott intimitás zónáját. A világszerte elcsépelt, s testi értelemben vett szerelem szó mélységesen tagadja az ember szellemi természetét. A természetes rend szétesésének végzete, hogy ez az elembertelenedés a család, a társadalom és az állam szétesését munkálja. Az erkölcsi hanyatlás mindig összefüggésben állt a szellemi-vallásos téren való visszaeséssel s politikai és társadalmi anarchia is követte. Egy nemzet, amely nem tudja magát kordában tartani- mint azt a rómaiak példája is meggyőzően mutatja- a kultúra magasságából feltartóztathatatlanul a barbárság szintjére süllyed. 6 fétis: dolog, aminek mindenek felett való jelentőséget tulajdonítanak 9

10 Ha a mai filmek tartalma alapján alkotunk képet a kor emberéről, akkor a legprimitívebb ösztönök uralmát konstratálhatjuk. A mai show-üzlet, amelyet az állam az alig sakkban tartható bűnözés ellenére eltűr, elveszi tőlünk az alapot, hogy a római tömegszórakozás embertelen formáit bírálhassuk. Korunkban az újságok főcímeit a szex és bűnözés uralja. A római színház is egyre jobban elkorcsosult s a magamutogatás fórumává vált. Salvanius így tudósít: Szinte nincs bűntett vagy gyalázat, ami a színdarabokban ne fordulna elő A színházban semmi sem marad vétektől mentes, mert a szíveket a gonosz kívánság, a füleket a beszéd, a szemeket pedig a látottak szennyezik be. Mindez olyan gyalázatos, hogy a szégyenérzet megsebzése nélkül nem lehet még kimondani sem A színház közönségessége miatt közös az előadók és a közönség vétke. Mert a közönség mindez tetszik, szívesen nézi, s mind részt vesznek látnivágyásuk és egyetértésük által. A tömeg egyre több rémes jelenetet kívánt szenzációvágyának kielégítésére. Igazi emberi példaképek hiányában a színészek nagy népszerűségnek örvendtek. A sztárkultusz tehát nem korunk privilégiuma 7. Vespassziánus és Néró is horribilis összegeket adományozott színészeknek. A fürdők látogatása is közkedvelt volt. Tacitus szerint az ott gyakorolt gimnasztika az általános lustaságot még csak fokozta, hisz a tisztességes munka helyett a tornaeszközökhöz folyamodik. Tartósan nem lehetett kielégíteni a belső ürességet. Néhányan megcsömörlöttek és vidékre húzódtak vissza. Mások az értelmetlenné vált életből az öngyilkosságba menekültek, ami divattá vált. (Korábban megvetették, aki saját kezével vette el életét s elkülönítve temették el.) 7 kiváltsága 10

11 A CSALÁD A családot kezdetben a római társadalom alappillérének, s kiemelkedő erények forrásának tartották. Az apáé volt a fő tekintély, s a fiatalok a család egységében tanulták meg önmaguk alárendelését és az engedelmességet. A növekvő jóléttel, Kr. u. 2. sz. kezdetén, kezdtek a családi kötelékek fellazulni. A rómaiakat ekkoriban már nem jellemezte általános érvényű célnak való elkötelezettség még az elemi családi összetartás iránt sem. Az egyén már nem volt igazán kész a közösségnek szolgálni, hanem a saját érdekei álltak az előtérben. Nem volt már az emberek viselkedését meghatározó uralkodó tekintély. Az apák már nem számítottak követendő példának a fiatalság szemében. Az anyagi javak kezelésével foglalatoskodó felnőttek egyre inkább könnyelműen viszonyultak nevelői kötelességükhöz. A félreértelmezett szabadságban(liberális felfogás) a fenyítés annyira meglazult, hogy a generációs szerepek felcserélődni látszottak és a szülők hagyták, hogy a gyerek uralja őket. A neveletlen és elkényeztetett gyerekek egyre kevésbé voltak alkalmasak a társadalom bevált törvényeihez való alkalmazkodásra, vagy arra, hogy magukat a közjó követelményeinek alávessék. Természetesen nemzedékeken át tartott e fejlődés a szigorú apai akaratnak való alárendeléstől a teljes emancipációig és végül az anarchiáig. Egyre kevésbé értették, hogy a megsemmisülés szélén áll az olyan társadalom, amely csak anyagi célokért küzd és nem ápol tartós családi kapcsolatokat. A család szétesésével a nők nemi egyenjogúságért folytatott harca is felerősödött. A feleségek felszabadították magukat hétköznapi kötelességeik alól, a saját életüket akarták élni. A házasságot elavult intézménynek kezdték tartani. Nem ritkán azzal dicsekedtek, hogy mennyi mindenkit tudtak elcsábítani. A botrányos élet normálisnak számított s a házassági hűségre pedig fittyet hánytak. Csak néhányan látták át, hogy a családi életet hordozó erkölcsi elkötelezettség elvetése hamarosan Róma bukását is magával hozza. Tacitus idejében jelezte a veszélyt. Germania című művében a germán nők szemérmességét (tisztaságát) állítja példaként, ezzel akarva polgártársait erkölcsi megújulásra vezetni. A rómaiak a lenézett barbárok erkölcsi szintje alá süllyedtek. A Róma alapítást követő 500 évben ritkaság számba ment a válás. Az első válást ie ben mondták ki. Az isz században azonban annyira megingott a házasság megbecsülése, hogy a hosszú ideig tartó házasságok már feltűnést keltettek. Ciceró 11

12 panaszkodott, hogy úgy nő a válások száma, mintha járvány lenne. Seneca így adott hangot aggódásának: Némely nők elválnak, hogy újra házasodjanak, s házasodnak, hogy újra elváljanak. Martial a házasságot már csak a legális házasságtörés egy formájának látta(!!!). A késő rómaik igyekeztek hatályon kívül helyezni az Augusztus által kiadott házasságtörési törvényt, s a házasságot egyre inkább szükséges rossznak tartották. Érthető hát, hogy néhány uralkodó az állam érdekében a régi római házassági jog felélesztésére szigorú törvényeket bocsátott ki a bigámia, házasságtörés és rokonházasság büntetésére. Diokleciánusz házassági törvényében (295) az emberi erkölcs vallási eredetére utal: kétségtelenül a halhatatlan istenek kegyesen viszonyulnak a római névhez- mint eddig, úgy a jövőben is- ha meggyőződhetünk, hogy uralmunk alatt minden ember kegyes, istenfélő, nyugodt és tiszta életet folytat, az ősök szokásai szerint. A család szétesését azonban nem lehetett feltartóztatni. A legitim házasságot egyre inkább a vadházasság (együttélés) váltotta fel. Már nem érezték elkötelezve magukat a házastársnak, a változatosság és a lehető legnagyobb gyönyörszerzés volt a cél. A római erkölcstelenség mértéke legvilágosabban talán a házasság letűnésében látszik. Martial epigrammáiban tudósította a szenzációéhes közönséget az újabb és újabb házassági botrányokról. Mint mindig, a nemesek itt is elől jártak a rossz példával. Korábban elítélték a szolgákkal folytatott viszonyt, majd ez magától értetődő és kritikátlan szokássá vált. (A fiatalok is ezt a példát látták.) A nők sem maradtak el szabadosságban a férfiak mögött. Mértéktelen hiúságukban a divat minden bolondságának átadták magukat. Igyekezetek nem lemaradni és feltűnést kelteni. A nő értéke szeretői számának függvényeként nőtt. A nők férfiasodása a férfiak elnőiesedése ami ma is tapasztalható szintén a hanyatlás jele. A nők növekvő emancipációja egyre inkább csökkentette a készséget az anyaságra. Míg a természetes vidéki nő első feladatként az anyaság betöltését látta, addig a városi dáma gyermektelenségre vágyott, ami már nem számított szégyennek, mint korábban. Míg kezdetben állam még fáradozott a házasságra való készségtelenséget legyőzni, a szülések visszaesését nagycsaládosoknak adott jutalommal feltartani s idegen szolgák szaporodását visszaszorítani- de idővel mindez alább hagyott. A külföldi munkásokban olcsó munkaerőt láttak, s az a rabszolganő aki legalább három gyereket szült szabaddá 12

13 válhatott. A felszabadítottak gyermekei jogilag teljes értékű római polgárrá váltak s hamarosan magas hivatali rangokat is betöltöttek. Ez is analógiát mutat korunkkal, amikor is a lakosság számának visszaesését a vendégmunkások nagyvonalú felvételével próbálják ellensúlyozni. Az önszeretet olyan méreteket öltött, hogy a családi terhek nélküli életet részesítették előnyben a sokgyerekűséggel szemben. Főleg a gazdagok akarták javaikat zavartalanul élvezni. Többen igyekeztek, hogy ne legyen utóduk s így vagyonukat szolgáik kapták meg és utódként az alacsonyabb, műveletlen rétegek léptek helyükbe. A kispolgárság zavartalan élvezetvágytól vezérelve alig viselkedett másképp. Lukréciusz felismerte, hogy a hanyatlás nem kozmikusan meghatározott- mint ahogyan azt néhányan magyarázni igyekeztek- hanem a rómaiak emberi és politikai elzüllésével függ össze. Gazdagság iránti vágy és vak dicsvágy uralkodik. A provinciákon is érezhető volt a szülési arány visszaesése, ami halálos veszélyt jelentett a rómaiaknak. Nem voltak már biológiai tartalékaik, melyekre szükség esetén a birodalom támaszkodhatott volna. Maguknak a császároknak sem volt gyerekük, vagy csak elkorcsosultak. Határtalanul megnőtt az abortuszok száma. A nők, a biológiai rendeltetésüket figyelmen kívül hagyva, olyan tevékenységek felé fordultak, ami korábban nem volt megengedett számukra. A közéletben is egyre jelentősebb lett a szerepük. Juvenal keserűen gúnyolta kora sportolónőit. Némelyek a férfiak vadászatain vettek részt, vagy férfi ruhában a kocsihajtó versenyeken, s lelkesedtek a vívásért vagy az ökölvívásért. A kicsapongásban sem akartak lemaradni. Természetesen a korabeli művészet, irodalom, filozófia és retorika is érdekelte őket. Plotinoszról 8 tudósítják, hogy Rómában jártakor sok női rajongó vette körül. A halásos unalom miatt a házimunkát némely nő szakmára cserélte fel. Hippokratész olyan nőknél, akik férfiakhoz akartak hasonlítani, kifejezetten férfiakra jellemző betegségeket állapított meg, mint például a köszvény vagy a hajhullás. Seneca józanul jegyezte meg: Mivel a nőt levetették, férfibetegségekre ítéltettek. De Seneca el is ismerte, hogy energikusabbak, mint a férfiak és erős nemnek tartotta őket. Korunkban a nők tetterősebbnek és ellenállóbbnak bizonyulnak, mint a férfiak, s nő az olyan házasságok száma, ahol a feleség dominál. A nemek szerepe egyre inkább megfordulni látszik. 9 8 az újplatonizmus fő filozófusa 9 A 60-as évek végén az USÁ-ban végzett vizsgálat során a megkérdezett férfiak 85%-a papucsférjnek bizonyult s a nők 62%-a szerint a mai férfiak már nem igazi férfiak. 13

14 Az antiautoriter(tekintély nélküli) nevelés burjánzik. Mivel túlzott féltésből minden nehézségtől megkímélik az utódot, az a jövőben egyre kevésbé lesz önálló és öntudatos. A FIATALSÁG Szókratész: A fiatalság ma szereti a luxust. Rossz a modora, megveti a tekintélyt, nem tiszteli az időseket s cseveg, ahol dolgozni kellene. A fiatalok már nem állnak fel, ha egy idősebb lép be a szobába. Visszabeszélnek szüleiknek, fecsegnek a társaságban, nyelik az asztalnál az ételt, lábukat keresztbe teszi és zsarnokoskodnak szüleik felett. Platón: Ha az apák szokásává válik, hogy gyermekeire ráhagyják, amit csak akarnak és félnek felnőtt gyermekeik előtt egy szót is szólni, vagy ha a fiak olyanok akarnak lenni, mint az apa, tehát szüleiket sem nem tisztelik, sem szavaikkal nem törődnek, s nem hagynak maguknak semmit se mondani, hogy felnőttnek és önállónak tűnjenek, s a tanárok is remegnek diákjaiktól Az öregek leülnek a fiatalok közé és megpróbálnak nekik tetszeni, elnézve nekik botorságukat és illetlenségeiket sőt részt is vesznek ezekben Ilyen módon felőrlődik az ifjúság lelke és ellenállóereje. Dacosak lesznek és végül nem tudják elviselni, ha csak egy kis alárendelést követelnek tőlük. A végén megvetik a törvényeket, mert senkit és semmit sem akarnak elismerni maguk felett. Ez a zsarnokoskodás szép kezdete. Platón a teljesen félreértett és erkölcsi gyengeség miatt helytelenül gyakorolt demokratikus, liberális hozzáállást tartja a fiatalság eltorzulása okának. Amíg a görögök a fiatalságot spártai alapelvek szerint nevelték, az állam létét nem fenyegette veszély. Ha egy nemzet biztosítani akarja jövőjét nem engedhet meg magának elpuhult, elkényeztetett, fizikailag és lelkileg gyenge ifjúságot. Arisztophanész szerint a fiatalok szemtelenek, mocskos szájúak, cinikusak, erkölcstelenek, ellenállnak minden rendnek, nincs emberi tartásuk és nem tudnak különbséget tenni az igazság és a puszta fantázia között. Szenzációra vágynak, a munkát kerülik, lődörögnek a piacokon, jelentéktelen dolgokról vitatkoznak a fürdőkben, táncosnőkkel folytatnak viszonyt s gátlástalanul átadják magukat a szerelmi élvezeteknek, a játéknak s az evés-ivásnak. Platón szerint a korábban megkérdőjelezhetetlen tekintéllyel való szembeszállás mutatja leginkább a hanyatlást. Az általános ellenállás a szülőkkel szembeni 14

15 engedetlenséggel kezdődik, majd a törvények elvetéséhez vezet. A hagyományos hűségről és hitről alkotott nézeteket mint elavultakat elvetik. Az idősebbe nemzedék a közönye és kényelmessége miatt csak a legkirívóbb esetekben lép fel mindez ellen. Az idősebbek gyengesége megkönnyíti a fiatalságnak, hogy magukhoz ragadják a vezetést, s a szabadsággal való visszaélést. Platón szerint az apák vétke, ha fiaik megvetik őket. Tacitus szerint is vétkes az idősebb nemzedék a tekintélyvesztésben és az erkölcsi romlásban. Maguk a szülők nem nevelik a kicsiket becsületességre és szerénységre, hanem fegyelmezetlen, hangoskodó viselkedésre, amiből szemtelenség, önmaguk és mások lenézése származik Hol marad tér a nemes törekvéseknek? Quntiliánusz: Ha legalább mi magunk nem rontanánk gyermekeink erkölcsét! Már gyermekkorban gyengítjük őket az élvezetek által. Agyonbabusgatásként hat minden nevelés, amit mi elnézőnek tartunk, s megtöri a szellem és a test minden erejét Olyan dolgokat látnak, amiről még beszélni és szégyen. Ez szokássá válik, végül pedig természetté. Juvenal hangsúlyozta, hogy milyen káros, ha nincs igazi példaképe a fiatalságnak. Seneca szerint sokat árt az olyan nevelés, ami minden erőfeszítéstől megkíméli a gyermeket. Korunk fiatalsága belsőleg kiégett. 10 A valóság elől való menekülése nagy méreteket öltött (drog, öngyilkosság). Nincsenek ideáljaik, elveszítették az emberi méltóságba vetett hitet. A párkapcsolatok propagált kiélése minden házasságot és családi életet megkérdőjelez. Ahol a gyönyörszerzést emelik világnézetté, és a szexet különösebb érzelmek nélkül váltogatott partnerekkel gyakorolják, ott az önpusztítás küszöbét már rég túllépték. Nyilvánvalóan testi és szellemi tunyaság, érzelmi tompaság uralkodik. Az unalom, a depresszió, az elszemélytelenedés könnyen befolyásolható tömegemberé teszi az egyént. Ha a megcsömörlött, lelkileg hontalan ember nem ismeri el a jogos tekintélyt, ez káoszhoz vezethet. 10 USA, 60-as évek vége: az egyetemisták 81%-a meg volt győződve léte értelmetlenségéről 15

16 AZ EGÉSZSÉGÜGY A hanyatlás jeleit nyilvánvalóan mutatják a civilizációs betegségek, aminek a belsőleg kiúttalan ember ki van szolgáltatva. A fiziológiai tünetek a társadalom és szellemiség bomlását kísérik. A késő római korban tipikus dekadencia-betegségek ütötték fel a fejüket, amik a természetellenes táplálkozással, az élvezeti cikkek nagymérvű használatával és túlzott fehérje ás zsírfogyasztással magyarázhatók. A természetellenes városi életmód: erősen korlátozott testi munka, fokozott mozgásszegénység, krónikus károsodásokat okozott. A megfigyelhető fizikai visszaesés oka volt az is, hogy szellemileg nem tudtak mit kezdeni a jóléttel. Ma az alkohol-, nikotin- és kábítószer-élvezet és a gyógyszerekkel való visszaélés is kiemelten hozzájárul mindezekhez. Hasonlóan a mai fogyasztói jólét túltáplált polgáraihoz 11, a rómaiak sem sajnálták a pénzt civilizációs betegségeik (melyek főleg a kicsapongó életvitelből eredtek) kezeltetésére. A saját készítésű, többnyire haszontalan kozmetikai szerekkel, hajfestő és hajnövesztő szerekkel az orvosok szintén nagy bevételekhez jutottak. A betegek sokszor minden reményüket az orvosba vetették. 11 Az USA lakosságának több mint 60 %-a túlsúlyos ill. erősen elhízott (2004-es adat). A dohányzás után az elhízás a legnagyobb rizikófaktor (az elhalálozásban és megbetegedésben). 16

17 MŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY Petronius szerint, aki erejét az élet puszta élvezetére pazarolja, az sose fog időtálló teljesítményt nyújtani a művészetben vagy a tudományban. A késő római művészetből hiányzik az eredetiség. Többnyire megelégedtek a korábbi minták utánzásával. Az anyag állt a gondolkozás középpontjában, eltűnt a metafizikai távlat. Ma is alig tudnak már az egészséges emberi érzékelés számára újat nyújtani. Amit fel tudnak még mutatni az a belső diszharmónia és a korszellem kiábrázolása. A biztos stílus eltűnt s degeneratív fejlődést figyelhetünk meg. A hanyatlást tükrözi a csúnya és a perverz megjelenése már a kulturális életben is. Káosz, ösztönszerűség, öncél. Az emberiség szétzilált képe. Az irodalomban csalódás, kétségbeesés, fáradtság mutatkozik meg. Filozófia: Rómának már nem voltak eredeti gondolkodói, megelégedtek a áthagyományozott rendszerek magyarázatával. Az újplatonizmus áramlata után végképp kimerültek az impulzusok. A tudományt világidegenség és a gyakorlatiasság hiánya jellemezte. Tehát általános szellemi színvonalvesztés figyelhető meg. A nevelésre jellemző a büntetés általános eltörlése, mint a humanitás vívmánya. Már nem lehetett szó tervszerű erkölcsi felelősségre való nevelésről. Az engedetlenségre nevelés anarchistákat szül, akik semmilyen közösségbe nem akarnak betagozódni. Ha egy nemzet elhanyagolja az utódok vallási és erkölcsi nevelését, sorsa megpecsételődött. VALLÁS Ha elfogadjuk Jacob Burckhardt véleményét, miszerint a vallás minden kultúrának elemi feltétele, akkor az igazi vallásos érzés eltűnése kortünet: azok a népek, melyeknél hiányzik a biztos metafizikai tartás, túlléptek történelmi fejlődésük csúcspontján és a végérvényes letűnés felé tartanak. Római kultúra bukása is összefüggött a vallási közönnyel s a növekvő anyagias és nihilista gondolkodással. Ciceró szerint ha a vallás veszélybe kerül, akkor azzal együtt a hűség, a jog és az emberek közötti kapcsolatok is. Ő ezért a régi néphit megreformálását szorgalmazta, hogy a lesüllyedni látszó népnek újra tartást adjanak. Javaslatának 17

18 politikai és nemzeti háttere volt, mivel a babonaság és a jövendőmondás rohamos terjedése primitív nézetekhez való visszatérést jelentett. Idegen vallási gondolatok benyomulásának nem tudtak ellenállni, mivel semmi életképest nem tudtak ezzel szemben felmutatni. A titkos dolgokkal való foglalkozás divattá vált. A Kelet erős vallásos befolyást gyakorolt. Hamarosan egy alig átlátható keverék alakult ki a különféle eredetű hitekből és babonákból- anélkül, hogy az elemi vallásos igényüket valóban ki tudták volna elégíteni. Ebben a káoszban tartósan csak a kereszténység tudott megállni. Ha a belső értékek elvesznek, egyre inkább a külsőségek állnak az érdeklődés középpontjában. Belső üresség, nyugtalanság, félelem jelzik a hanyatlást. A régi istenek trónfosztása után, egyre inkább a sors kiszolgáltatottjának látta magát az ember. Minden lehetséges trükköt kipróbált, hogy megtudhassa a jövőt. Az asztrológia mindig virágzott a belső otthontalanság idején. S arra is alkalmas volt, hogy a hanyatlást nem kellett saját kudarcként látni, hanem a csillagok kedvezőtlen állásának lehetett tulajdonítani. A 2. Pun háború után már a császárnak is volt udvari asztrológusa, akinek tanácsát még fontos politikai döntésekben is kikérte. Bár Marcus Aurélius államérdekből az asztrológusok, szellemidézők és sarlatánok ellen fordult, az isteni jósdákat azonban hagyta működni. A tömeg az alig kendőzhető siralmas állapotokon a mágia és az asztrológia segítségével akarta túltenni magát. Korunkban is vákuum uralkodik s az idegen vallásokhoz fordulás is jellemző. Sokan a tudományos és anyagias világtól az ellenőrizhetetlen irracionális dolgok felé fordulnak. A bőség társadalma sokszor a vallás feleslegességét hirdeti. Gandhi már sok éve ezt a keserű mérleget állította fel: Szilárd meggyőződésem, hogy a mai Európa nem Isten Szellemét és nem a kereszténységet valósítja meg, hanem a Sátán Szellemét. Sátánnak ott van a legnagyobb sikere, ahol Isten nevével az ajkán jelenik meg. Európa ma már csak a nevében keresztény. Valójában a mammont imádja. Manapság is legkönnyebben a komolytalan misztikus irányzatokhoz fordul a tömeg: dívik a babonaság, okkultizmus, jövendőmondás, asztrológia. Az asztrológia mai virágzása is a lelki sivárságot, belső bizonytalanságot és a valódi vallási tartás hiányát mutatja. Horoszkópok szinte minden újságban megjelennek, mint az időjárás-jelentés, s a metafizikai kötődésétől megosztott emberiség középkori sarlatánság szerint irányítja tetteit. 18

19 Az egyházak hitelüket vesztették amióta a korszellemhez és a kérdéses modernitáshoz igazodtak. Kritikátlanul részt vesznek az anyagias korszellemben. Megadták magukat jóléti társadalmunk előtt. A haladás és a szabadság égisze 12 alatt megalkusznak. A felelősséghordozók közönyösek és langyosak az értékek rombolásával szemben. Az egyházak a kényelmes konformizmusukkal 13 önmagukat rombolják le. Már Goethe jól tudta: A világra csak azok hathatnak, akik ellenállnak neki. Aki alkalmazkodik hozzá, az elvesztette becsületes életét. A ma embere csak e világban gondolkodik s természetidegen. Aki tagadja szellemi eredetét, az az őt körülvevő természetet se becsüli s ezért rombolja is. A belsőleg kiszipolyozott fiatal nemzedéktől nem várható el, hogy új szellemi dimenziókat nyisson. Aki az egyéni éntudatának adja át magát, az menthetetlenül alacsonyabb rendű dolgok rabja lesz. Hegel szerint az ember csak ösztöneinek legyőzése után szólítható meg szellemi lényként. Szellemi és metafizikai kapaszkodó nélkül eddig minden nép elveszett a történelem folyamán. Szívleljük meg Saint- Exupéry tanácsát, amit röviddel halála előtt adott: Csak egy probléma van, csak egyetlen egy: azt kell újra felfedezni, hogy van szellemi élet. Fordította: Szőke Sarolta, Forrás: Gustav Sichelschmidt, WIE IM ALTEN ROM (1971) A címlapkép forrása: quorra.com 12 égisz=pártfogás, védelem, értsd: valamire hivatkozva 13 konformizmus= elvtelen alkalmazkodás 19

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze CSALÁDTIPOLÓGIA A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze elsődleges szocializáció színtere Élethely szerinti: Falun

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról 2011. április 6. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról előadását hallhatják! Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Dr. Forrai Judit. elősegítői és eszközei: gazdaság, politika, társadalmi ellenőrzés és nevelés

Dr. Forrai Judit. elősegítői és eszközei: gazdaság, politika, társadalmi ellenőrzés és nevelés A szexualitás és a társadalom A szexualitás kultúrtörténete. Szerelem, szex, házasság és család szerepe, történelmi változásai. Szexualitásról való társadalmi diskurzus Dr. Forrai Judit. I. Alapvető szükségletek

Részletesebben

Munkamegosztás a mai családban

Munkamegosztás a mai családban Munkamegosztás a mai családban Előszó A témaválasztás időszerű, a családalapítás háttérbe szorulóban, Európára jellemző az öregedő társadalom A kormányok fontos társadalomfejlesztési programokat indítanak,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

EGYHÁZUNK SZÉGYENÜNK KÍSÉRTÉSÜNK. Mi történik a nyugati egyházban? dr. Szalai András, MEKDSZ Grund (201)5 GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN

EGYHÁZUNK SZÉGYENÜNK KÍSÉRTÉSÜNK. Mi történik a nyugati egyházban? dr. Szalai András, MEKDSZ Grund (201)5 GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN EGYHÁZUNK GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN Mi történik a nyugati egyházban? dr. Szalai András, MEKDSZ Grund (201)5 1 2 SZÉGYENÜNK GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN KÍSÉRTÉSÜNK GLOBÁLIS FOGYASZTÓI

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

családon belüli erőszak elleni

családon belüli erőszak elleni ábrák családon belüli erőszak elleni tárcaközi kampány a lelki elsősegély telefonszolgálatok hozzájárulása 23. december 1. 24. február 29. 24. A kampányt megelőző, a kampány-időszak, valamint az azt követő

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45 A kamaszkor jelenségei A kamaszkor és válságai Nem tiszteli a szüleit, családját, másokat,távol marad Ellenséges társaival,testvéreivel Megkérdőjelezi a szabályokat Önmagával van elfoglalva Lusta, elhanyagolja

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I.

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Oszlár Kálmán András Jóga az ágyban Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Mottó A tantra nem egy technika, hanem egy létforma, egy filozófia, ami szerint boldogan tudnak élni az emberek, és

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 6. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: MÉRTÉKLETESSÉG (GALATA 5, 23)

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 6. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: MÉRTÉKLETESSÉG (GALATA 5, 23) A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 6. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: MÉRTÉKLETESSÉG (GALATA 5, 23) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 12. rész Milyen területeken van szükségünk mértékletességre?

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Dr. Timmermann Gábor Forrás: Dr. Papp- Dr. Rigó: A várandós nő gondozása Miért kell külön foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Rasszizmusból? Nem, hanem mert

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

A kábulattól való megszabadulás szüksége

A kábulattól való megszabadulás szüksége A kábulattól való megszabadulás szüksége Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd karma-asztrológus: A MÁSODIK, AVAGY AZ IGAZI (tényleges)

Részletesebben

Az európai időszemlélet változása és értelmezése

Az európai időszemlélet változása és értelmezése MACZÁK NÓRA Az európai időszemlélet változása és értelmezése Toronyórák, karórák, templomharangok szabdalják az éveket hónapokra, a hónapokat napokra, a napokat órákra, az órákat másodpercekre. Az idő

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika EVOLÚCIÓS SZEMLÉLET A PSZICHOLÓGIÁBAN KURZUS BME KOGNITÍV TUDOMÁNYI TANSZÉK Dr Pléh Csaba, Ivády Rozália Eszter e-mail: ivady@cogsci.bme.hu 2007/2008 1. félév. Péntek 13.15.-14.45. ST 320-as terem TEMATIKA:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat)

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat) 1 Demográfiai turisztikai célcsoportok Demográfiai turisztikai célcsoportok Kor Fiatalok 60+ Családi állapot Családosok Egyedülállók Korszerkezet Európára a népesség elöregedése jellemző 3 2.5 EU27 termékenységi

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Fiúszerelem az ókori görögöknél

Fiúszerelem az ókori görögöknél 2013 január 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A homoszexualitás az ókori társadalmilag elfogadott kapcsolat volt. Az azonos neműek közötti nemi vonzalom alatt

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Az ökológiai érzés és gondolkodásmód nevelési formái közül az egyik legnagyobb

Az ökológiai érzés és gondolkodásmód nevelési formái közül az egyik legnagyobb Simonyi Gyula REMETENAP ÉS TERMÉSZETMISZTIKA A TÁBOROKBAN Az ökológiai érzés és gondolkodásmód nevelési formái közül az egyik legnagyobb erejű a Remetenap. 1 A tábori hagyományunkban van külön Természetnap

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 422/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben