Jelentés, jelek és jelrendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés, jelek és jelrendszerek"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék A jel...1 Jeltipológia a jelek fajtái...2 A jel formája és jelentése közötti kapcsolat...3 Indexek...4 Ikonok, ikonikus jelek...5 Az indexek és ikonok értelmezése...6 Szimbólumok...7 A szemiotikai háromszög...8 A jelentés...9 Mi a jelentés? Mi egy jel jelentése?...9 A jelentés nem azonos a jelölt dologgal (denotátummal)...9 A jelentés nem azonos a jelöléssel...10 A jelek egymással is kapcsolatba lépnek egy jelrendszeren belül...11 Az emberi nyelv...13 Kompetencia kontra performancia...14 Kompetencia: nyelvi tudás, mentális grammatika...14 Tartalomjegyzék ii

3 Performancia: nyelvhasználat, nyelvi viselkedés Az emberi nyelv mint jelrendszer...15 Irodalom...16 Tartalomjegyzék ii

4 A jel A jel olyan tárgy vagy jelenség, amelynek (önmagán túlmutató) jelentést tulajdonítunk. fizikai forma (hangalak) jelentés a kettő közötti kapcsolat A jel ismerője, használója, értelmezője A jeleket fizikai tulajdonságuk és képességeink révén érzékeljük. Egy dolgot az tesz jellé, hogy valaminek a jele. (Önmagában semmi sem jel.) Valaminek a jele : vonatkozik valamire. Vonatkozás: Viszony. Amire a jel vonatkozik: a jel vonatkozása (referenciája). A jeleket vonatkoztatjuk valamire: A jel használója, ismerője, értelmezője. Egy jelet ilyenként tud egy ember vagy emberi közösség. E tudás birtokában a jeleket használjuk a kommunikációban. A használat során a jeleket nyelvtudásunk alapján értelmezzük. A jel 1

5 Jeltipológia a jelek fajtái A jel a formája és jelentése közötti kapcsolat szerint lehet: Index (füst, láz stb.) Ikon (,,,,,,,,, kukurikú, kakukk, tik-tak, vau-vau stb.) Szimbólum (a nemzeti lobogó, a magyar nyelv bármely szava) A jelekkel foglalkozó tudomány: szemiotika. Jeltipológia a jelek fajtái 2

6 A jel formája és jelentése közötti kapcsolat Természetes Index Ikon Konvencionális Szimbólum A jel formája és jelentése közötti kapcsolat 3

7 Indexek Példák: füst mint a tűz jele láz mint a betegség jele, tünete (szimptómája) Egy index és az általa jelölt dolog között közvetlen, természetes kapcsolat van. ok okozati: a jelölt dolog okozza a jelként értelmezett jelenséget tűz füst betegség láz Így a jelölt dolognak jele az okozott jelenség időbeli/térbeli érintkezés: a dolog, amire rámutatunk időben/térben érintkezik a rámutatással Ezért a dolognak jele a rámutatás Az indexek értelmezése következtetés révén jön létre. A következtetés feltétele enciklopédikus tudás, pl., hogy a betegség lázat, a tűz füstöt okoz. Indexek 4

8 Ikonok, ikonikus jelek Példák:, ; kukurikú, miau, vau-vau Egy ikon és az általa jelölt dolog között természetes kapcsolat van. Egy ikon valamely minőségében vagy tulajdonságában megegyezik az általa jelölt dologgal, jelenséggel, vagy hasonlít hozzá. Az ikonok értelmezése következtetés révén jön létre. Ikonok, ikonikus jelek 5

9 Az indexek és ikonok értelmezése Az indexek és ikonok értelmezése következtetés révén jön létre. Az indexeket és az ikonokat ez a következtetés teszi jellé. A következtetés alapja: 1. A jel észlelése 2. A természetes kapcsolat tudása (jel és jelölt között) Például: Index 1. Füst száll föl (a jelenség észlelése) 2. A füstöt tűz okozza (tudás) 3. Tehát ég valahol a tűz (konklúzió) A következményből következtetünk az okra. Így lesz a következmény az ok jele. Ikon 1. [miau] (a szó hangalakja) 2. a macska nyávogása (hasonló hangzás) 3. Tehát a szó macskanyávogást (v. macskát) jelöl (konklúzió) Az indexek és ikonok értelmezése 6

10 Szimbólumok Egy szimbólum és jelentése között nincs közvetlen, természetes kapcsolat. Egy szimbólum és az általa jelölt dolog, fogalom között konvencionális kapcsolat van, a kapcsolatot csupán konvenció teremti meg és tartja fenn. A konvenció nélkül a szimbólum megszűnik szimbólum lenni. A szimbólumok értelmezése feltételezi a konvencionális kapcsolat ismeretét. Aki a konvenciót nem ismeri, annak számára egy szimbólum nem szimbólum. A konvencionális kapcsolat nem természetes kapcsolat, ezért azt memorizálás révén tanuljuk (l. egy idegen nyelv szavainak tanulása). Az emberi nyelvek szavai szimbólumok. A szimbólumok jelentését nem lehet kikövetkeztetni. A szimbólumok értelmezése nem következtetésen, hanem a konvenció ismeretén alapul. Szimbólumok 7

11 A szemiotikai háromszög gondolat szimbólum jelölt dolog A szemiotikai háromszög 8

12 A jelentés Mi a jelentés? Mi egy jel jelentése? A jelek jelentését hiába keressük a rajtunk kívüli fizikai világban. A jelentés nem azonos a jelölt dologgal (denotátummal) 2 Számos jel a világ valamely objektumára vonatkozik, azt jelöli. Pl., a Buksi szó egy bizonyos kutyát jelölhet. Ha ez a kutya volna a Buksi szó jelentése, akkor az alábbi két mondat egyformán elfogadható lenne, és azonos volna a jelentésük, de nem így van: (1) Buksi megharapta Bélát. (2) * A Buksi szó jelentése megharapta Bélát. Ott nincsenek jelentések, legfeljebb a jelek által jelölt dolgok. De valójában az utóbbiak sem odakint vannak, hanem idebent, az elmében lévő fogalmak. A jelentés nem fizikai objektum vagy jelenség. A jelentés nem entitás (Vö. pl. Barnlund (1970) in Horányi (n. d.) p. 30.) A jelentés nem is tulajdonság: nem tulajdonsága valamely fizikai vagy mentális objektumnak vagy jelenségnek (vö. uo.) Az asztal szó jelentése nem az illető bútor, sem nem ilyen bútorok osztálya. Akár ezt a bútorfaját, akár az ilyen bútorok osztályát csak az asztal szó denotátumának lehet tekintetni. Ez így egyik sem pontos: valójában semmilyen jel, a Buksi szó sem vonatkozik közvetlenül a fizikai világ valamely objektumra vagy jelenségére. Minden jel közvetlenül valamely fogalommal van kapcsolatban, azt jelölheti. Aztán a fogalom van valamilyen, egyáltalán nem egyszerűen elmagyarázható kapcsolatban a fizikai világ valamely dolgával vagy jelenségével. De ettől most különösebb veszélyek nélkül eltekinthetünk. A jelentés 9

13 A jelentés nem azonos a jelöléssel A jelölés (referencia) a jel és a denotátuma (jelölete) közötti viszony. Sok különböző jel egyazon denotátumot jelöli, azonos a referenciájuk. Pl.: Sólyom László; a Harmadik Magyar Köztársaság 4. elnöke. Ha e két jelnek azonos volna a jelentése (mert azonos a referenciájuk), akkor az alábbi két mondat ugyanazt jelentené, és egyformán elfogadható volna: (3) János nem emlékezett, hogy Sólyom László volt-e a Harmadik Magyar Köztársaság 4. elnöke. (4) * János nem emlékezett, hogy Sólyom László volt-e Sólyom László. A jelentés 10

14 A jelek egymással is kapcsolatba lépnek egy jelrendszeren belül Két vagy több jelnek lehet egymáshoz hasonló jelentése (szinonimák). Az eb és a kutya szinonimák. Mégsem cserélhetjük föl őket egymással szabadon, mert nem azonos a jelentésük: Eb/*kutya ura fakó! Ebek/*kutyák harmincadjára jut. Két jelnek lehet egymással ellentétes jelentése (antonimák): teli üres stb. Egy jel alá-fölérendeltje lehet egy másiknak (hiponímia, hiperonímia): kutya, állat. Egyik jel lehet inkompatibilis egy másikkal: kutya, macska. Egyik jel jelentése lehet ellentmondásban egy másikéval: beteg, egészséges. Stb. A jelek közötti rendszerszerű kapcsolatok is a jelentésükhöz tartoznak, és fontos szerepet játszanak a jelentés megértésében. A kutya (hiponim) implikálja, hogy állat (hiperonim). (Kiefer 2000:26) Az a mondat, hogy Ez kutya. implikálja a másik tagadását: Ez nem macska. (Kiefer 2000:27) Az egyik implikálja a másik tagadását, kölcsönösen (megfelelő mondatba helyezve (Kiefer 2000:27) Ismeretükben pl. következtetéseket tudunk levonni, képesek vagyunk ki nem mondott jelentéseket megérteni, stb. A jelentés 11

15 Egy jel jelentése nem csak a jel és jelölt közötti kapcsolat (jelölés, referencia), hanem a hozzákapcsolás módja. Ezen utóbbira hatással van a jelek egymáshoz való viszonya egy jelrendszeren belül. Egy jelet az elménkben kapcsolunk össze a jelöltjével (jelölés, referencia). A jelek jelentései közötti kapcsolatok is az elménkben jönnek létre. Mivel mindez az elmében történik, a jelentés az elmében jön létre. Ezért a jelentéseket hiába keresnénk a rajtunk kívüli fizikai világban. Ugyanezért a jelentéseket hiába keresnénk a jelekben: a jelek nem hordozzák jelentésüket. Ebből pedig következik, hogy egy jel nem viheti át jelentését egyik elméből a másikba. Minden ember elméje egyedi és megismételhetetlen, azaz szubjektív. A jelentés szubjektív mentális konstrukció eredménye. Ezért, mivel egy társadalomnak nincs elméje, a jelentés nem lehet társadalmi jelenség. Ez nem mond ellent annak, hogy a szubjektíve megkonstruált jelentéseket össze lehet hangolni. Ezt nevezzük a jelentés összehangolásának. Világos, hogy erre szükség van a kölcsönös megértéshez, éppen a jelentések szubjektív természete miatt. De ez nem azt jelenti, hogy a jelentéseket közösen alkotnánk meg, hogy a jelentések társadalmi konstrukciók volnának. Pl. azért sem, mert egyedik elmék és teljesítményeik nélkül az ún. társadalmak nem mennének semmire, a jelentéssel sem. A jelentés 12

16 Az emberi nyelv Jelrendszer. Nyelvi szabályok és elvek. Nyelvtan. Nyelvi tudáson alapul: Mentális nyelvtan. Kompetencia kontra performancia. Kompetencia: nyelvi tudás, mentális nyelvtan. Performancia: nyelvhasználat, a nyelvi viselkedés. A kompetencia szabályai: nyelvi szabályok. A performancia szabályai: nyelvhasználati szabályok. Egyetemes nyelvtan, univerzális grammatika. Veleszületett nyelvelsajátító képesség (UG). Nyelvi kreativitás, a nyelv kreatív aspektusa. Az emberi nyelv 13

17 Kompetencia kontra performancia Kompetencia: nyelvi tudás, mentális grammatika. A nyelv szavainak és nyelvtani szabályainak a tudása. Képessé tesz kifejezések, mondatok szerkesztésére. Képessé tesz mások által szerkesztett mondatok megértésére. Végtelen számú mondat szerkesztésének és megértésének képessége (a nyelv kreativitása). A nyelv kreativitása az emberi kreativitás, találékonyság. Performancia: nyelvhasználat, nyelvi viselkedés. A nyelv használati szabályainak tudása. Képessé tesz arra, hogy a megszerkesztett mondatok közül azt használjuk, amelyik a kommunikációs szándéknak és szituációnak megfelel (kérdés, kérés, fenyegetés stb.). Támaszkodik egyéb tudásra: enciklopédikus tudás, a logikai tudás (a következtetések származtatásának tudása, kulturális tudás stb.) Kompetencia kontra performancia 14

18 Az emberi nyelv mint jelrendszer Az emberi nyelv jelei konvencionális, tetszőleges (önkényes) jelek. Konvencionális: konvención alapuló. A jel és jelentése közötti kapcsolat konvención alapul. Semmi egyéb nem tartja fenn a kapcsolatot. Nincs természetes kapcsolat a jel és jelentése között. A jel jelentése független a formájától. Kettős rétegzettség: Jelentés nélküli hangok (fonémák) Jelentéses morfémák, szavak (szintagmák, mondatok) A jelentés nélküli fonémák szabadon kombinálhatók egymással. A jelek száma ezért potenciálisan végtelen. A konvenciók ismerete. A konvenciók ismeretének kölcsönös feltételezése. Ez az, amire más állatfaj nem jött rá, csak az ember: hogy ti. az egyes hangeffektusokat, hangokat, meg lehet fosztani mindenféle jelentéstől. Az ilyen jelentés nélküli hangokat viszont egymás után kimondva olyan néhány hangból álló rövid hangsorokat ( szavakat ) lehet létrehozni, amelyeket már szabadon, jelentésbeli megkötöttség nélkül társítani lehet bármilyen jelentéssel. Ha ez nem egyszer és egyetlen esetre történik meg, hanem az ilyen hangsor jelentés párokat tartósan elraktározzuk a memóriánkban és később is változtatás nélkül használjuk, és ha a párokat egyenként egyeztetjük, összehangoljuk a közösség egyedei között, azaz konvencionalizáljuk, egy rendkívül rugalmas, végtelen jel (azaz hangsor jelentés pár) létrehozására, ezért végtelen számú jelentés kifejezésére alkalmas rendszert kapunk. A rendszer végtelensége két szinten is érvényes: a szavak (morfémák) és a mondatok (szintagmák) szintjén. Az utóbbiakat korlátozzák ugyan a szavak jelentései, de a rekurzivitás biztosítja, hogy végtelen számú különböző mondatot alkothassunk. Az emberi nyelv mint jelrendszer 15

19 Irodalom Kiefer Ferenc Jelentéselmélet. Egyetemi Könyvtár. Budapest: Corvina. Irodalom 16

Frege és Russell tárgyelméletérôl

Frege és Russell tárgyelméletérôl Világosság 2005/12. Russell kontra Frege Farkas János László Frege és Russell tárgyelméletérôl Russell, amint azt On Denoting című dolgozatának elején bejelenti, gondolatmenetét négy szakaszra tagolja:

Részletesebben

Quine: Arról, hogy mi van 1 Felkészülési segédlet Papp Gábor

Quine: Arról, hogy mi van 1 Felkészülési segédlet Papp Gábor Quine: Arról, hogy mi van 1 Felkészülési segédlet Papp Gábor A tárgyalt írás a filozófia egyik klasszikus problémájával foglalkozik. Mi az, ami létezik? Hogyan lehetséges bizonyos létezők mellett ontológiailag

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására?

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Dr. Molnár Csikós László Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Bevezetés Az utóbbi időben olyan elmarasztaló vélemények hangzanak el, hogy fölösleges a magyar nyelvtant tanítani az iskolában,

Részletesebben

A teljes tudománytan alapja

A teljes tudománytan alapja JOhANN GOttlieB FiChte A teljes tudománytan alapja ELSŐ RÉSZ a TElJEs TudományTan alaptételei 1. Az első, teljességgel feltétlen alaptétel Fel kell kutatnunk minden emberi tudás abszolút első, teljességgel

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények Kojanitz László A feladat megtervezésének kezdetekor hasznos átgondolnunk, mi is az az általánosítható érvényű tudás a történelmi okokkal

Részletesebben

Pavlovits Tamás. Leçon de thèse

Pavlovits Tamás. Leçon de thèse Pavlovits Tamás Leçon de thèse Elnök Úr, Professzor Urak! 1 A mai napon az Ész ereje Pascal szerint című doktori disszertációm védésre kerül sor. Értekezésem, mint címe is mutatja, a racionalitás kérdésével

Részletesebben

Nemzetben él a nyelv. Hódi Éva

Nemzetben él a nyelv. Hódi Éva Nemzetben él a nyelv Hódi Éva Bevezető gondolatok Valamennyien ismerjük, és érzelmileg is közel állónak érezzük a Széchenyi Istvánnak tulajdonított, ma már szállóigévé vált mondást: Nyelvében él a nemzet.

Részletesebben

A nem verbális kommunikáció mint a kognitív nyelvészeti kutatások tárgya

A nem verbális kommunikáció mint a kognitív nyelvészeti kutatások tárgya 4 Baczerowski Janusz A nem verbális kommunikáció mint a kognitív nyelvészeti kutatások tárgya Olvasónk biztosan nem egyszer tanúja volt annak, hogy tv-nézés közben elment a hang, de a kép élt tovább. Ekkor

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1

Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1 Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1 Kertész András Rákosi Csilla Sajnálok [ ] mindenkit, aki legyen bármilyen

Részletesebben

A nevelés fogalma. A nevelés

A nevelés fogalma. A nevelés A nevelés fogalma A nevelés olyan tipikusan emberi megnyilvánulás, amely egyetlen más élőlénynél sem tapasztalható. Jellegzetes tevékenységforma az emberi társadalmakban - az őskortól a modern ipari társadalmakig

Részletesebben

Az itt következõ írás egy olyan magnófelvétel általam készített átirata, amely

Az itt következõ írás egy olyan magnófelvétel általam készített átirata, amely KONTRA GYÖRGY MIKÉNT VÁLT MEGGYÕZÕDÉSEMMÉ, HOGY AZ EGÉSZ DIDAXIS NYELVI NEVELÉS? Az itt következõ írás egy olyan magnófelvétel általam készített átirata, amely édesapám, Kontra György (1925 2007) halála

Részletesebben

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció 1 TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ SOROZATSZERKESZTŐK BÁTORI ZSOLT HAMP GÁBOR HORÁNYI ÖZSÉB A SOROZAT KÖVETKEZŐ KÖTETE Korpics Márta P. Szilczl Dóra (szerk.)

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k) Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Jóból is megárt a sok(k) Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Török Anita VI. magyar V. elméleti nyelv. Debrecen,

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

GALÁNTAI LÁSZLÓ. A felejtés kritikája a neveléstörténet fókuszáról

GALÁNTAI LÁSZLÓ. A felejtés kritikája a neveléstörténet fókuszáról GALÁNTAI LÁSZLÓ A felejtés kritikája a neveléstörténet fókuszáról Az új mechanikai módszer az élet más területeire átcsapva a felvilágosodás világnézetében els példáját adja annak a szimplifikációnak,

Részletesebben

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola Rezsonya Katalin TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN DLA értekezés Témavezető: Bencsik István szobrászművész, Professor

Részletesebben

1 Az arra való késztetés, hogy terminológiai különbséget tegyünk a valahol

1 Az arra való késztetés, hogy terminológiai különbséget tegyünk a valahol ARRÓL, HOGY MI VAN Az ontológia problémájának egyik furcsasága egyszerűségében áll. Két szóban megfogalmazható: Mi van? Mi több, egy szóval megválaszolható: Minden és ezt a választ mindenki igaznak fogadja

Részletesebben

rívóbb hamisítvány, minthogy elismerné Pegazus nemlétezését.

rívóbb hamisítvány, minthogy elismerné Pegazus nemlétezését. ARRÓL, HOGY MI VAN Az ontológia problémájának egyik furcsasága egyszerűségében áll. Két szóban megfogalmazható: Mi van? Mi több, egy szóval megválaszolható: Minden és ezt a választ mindenki igaznak fogadja

Részletesebben

Vzdelávanie, výskum a metodológia, ISBN 978-80-971251-1-0. Arról, ami kell

Vzdelávanie, výskum a metodológia, ISBN 978-80-971251-1-0. Arról, ami kell Arról, ami kell ANDRÁS Ferenc Pannon Egyetem, Antropológia és Etika Tanszék, Veszprém andrasf2011@gmail.com Hármas felosztás A legyen igét nehezen nélkülözheti bármely etikával vagy morállal foglalkozó

Részletesebben

Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek

Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek 1. Tudásépítés Minden tudás és ámulat (ami a tudás magja) magában is gyönyörűség. - Francis Bacon Kérdés: milyen mértékben ösztönözte a feladat

Részletesebben

AUTONÓMIA ÉS KIMONDHATATLANSÁG

AUTONÓMIA ÉS KIMONDHATATLANSÁG 277 T ANULMÁNY Csobó Péter György AUTONÓMIA ÉS KIMONDHATATLANSÁG Zenefilozófia és zenetudomány határmezsgyéirôl Az esztétikai szféra autonómiájának a gondolata a 18. század második felében született meg,

Részletesebben

"Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai

Ha - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai 165 "Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai Geier János ELTE BTK Pszichológiai Intézet janos@geier.hu Bevezetés Gödel nemteljességi tétele (én paradoxonnak nevezem, ki fog derülni, miért)

Részletesebben

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos Van ott valaki? Van ott valaki? Válogatott írások Csányi Vilmos TYPOTEX KIADÓ 2000 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta c Csányi Vilmos; Typotex, 2000 ISBN 963 9132 81 0 Kiadja a Typotex

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben